Erbjudande till aktieägarna i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

2 MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE UTANFÖR SVERIGE I enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte Erbjudandet till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som gäller enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation avseende Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte sändas till något land i vilket distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att sådana ytterligare åtgärder företas eller skulle strida mot lagar och regler i det landet. Orc Software kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Accept av Erbjudandet som skett genom direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från sagda länder. Följaktligen kommer inte och får inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och får inte heller distribueras på liknande sätt. Orc Software kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i ovan nämnda länder får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Orc Software rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Orc Software efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har sin hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har sin hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner. REGISTERING OCH LAGVAL MED MERA Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med svensk lag och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och Erbjudandet ska tolkas i enlighet härmed. NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inklusive dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Orc Software, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 24 januari 2010 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Orc Software har den 24 januari 2010 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX Stockholm. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Erbjudandehandlingen har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i Erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Detta dokument har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenska versionen ha företräde. Orc Softwares reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren , liksom Neonets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren , införlivas genom hänvisning och utgör en del av denna Erbjudandehandling. Förutom vad som anges i revisorns rapport avseende proformaredovisning på sidan 32 samt i de revisionsberättelser som har införlivats genom hänvisning eller annars uttryckligen anges har ingen information i denna Erbjudandehandling granskats eller reviderats av Orc Softwares eller Neonets revisorer. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Orc Softwares huvudkontor och Orc Softwares hemsida (www.orcsoftware.com samt), på Neonets huvudkontor och Neonets hemsida (www.neonet.com.) och på Avanza Banks hemsida (www.avanza.se). HDR Partners är finansiell rådgivare till Orc Software och ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Neonet. Beskrivningen av Neonet på sidorna i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Neonet. Orc Software svarar inte för att informationen häri avseende Neonet är korrekt och fullständig och påtar sig inget ansvar för att sådan information är korrekt och fullständig. Erbjudandehandlingen innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelserna i Orc Software och Neonet och är baserade på styrelsernas kännedom om nuvarande förhållanden avseende Orc Software och Neonet, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i Orc Software är förknippad med risk och risktagande, inklusive sådana risker och osäker hetsfaktorer som härrör till förväntade fördelar med anledning av det föreslagna samgåendet. Den Nya Koncernens verkliga resultat eller utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från de uttalanden som ingår i denna Erbjudandehandling. Den som överväger att godkänna Erbjudandet och investera i Orc Software uppmanas därför att noggrant studera Erbjudandehandlingen, speciellt avsnittet avseende riskfaktorer. Erbjudandehandlingen innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Informationen har inhämtats från olika utomstående källor och Orc Software ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Viss information bygger därutöver på egna uppskattningar av Orc Software. Siffrorna i Erbjudandehandlingen har avrundats, medan beräkningar har utförts utan avrundning. Detta kan medföra att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.

3 Erbjudandet i korthet Aktieägarna i Neonet erbjuds för en (1) aktie i Neonet 0,125 nyemitterade aktier i Orc Software, det vill säga aktieägare i Neonet får en ny aktie i Orc Software för åtta hela aktier i Neonet. De nya aktierna i Orc Software kommer att vara utdelningsberättigade först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie har utbetalats. Aktieägare med ett innehav av högst 599 aktier i Neonet erbjuds alternativt en kontant ersättning om 19,625 kronor per aktie. Extra bolagsstämma i Orc Software fattade den 16 februari 2010 erforderliga emissionsbeslut för genomförande av Erbjudandet. Anmälningsperioden löper från och med den 11 mars 2010 till och med den 1 april Redovisning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring den 9 april Orc Software förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Finansiell kalender 1) Orc Softwares årsredovisning mars 2010 Neonets årsredovisning mars 2010 Första dag för accept av Erbjudandet 11 mars 2010 Sista dag för accept av Erbjudandet 1 april 2010 Likviddag nyemitterade aktier, de nyemitterade aktierna handlas utan rätt till utdelning (AKU) 9 april 2010 Orc Softwares årsstämma 14 april 2010 Nyemitterade aktier börjar handlas med samma rätt till utdelning som gamla aktier i Orc Software 20 april ) Förändringar i den finansiella kalendern kan uppstå på grund av omständigheter utanför Orc Softwares kontroll Definitioner Med Orc Software, Koncernen eller Bolaget avses Orc Software AB (publ), organisationsnummer eller den koncern vari Orc Software AB (publ) är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med Neonet avses Neonet AB (publ), organisationsnummer eller den koncern vari Neonet AB (publ) är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med Den Nya Koncernen avses den koncern som blir resultatet av Orc Softwares förvärv av Neonet. Med Erbjudandet avses det erbjudande att förvärva aktier som framgår av Erbjudandehandlingen. Med Erbjudandehandlingen avses denna erbjudandehandling. Innehåll Sammanfattning...2 Erbjudandet i korthet...2 Den Nya Koncernen i korthet...3 Orc Software i korthet...4 Neonet i korthet...5 Riskfaktorer...7 Risker relaterade till Erbjudandet och skapandet av Den Nya Koncernen...7 Marknadsrelaterade risker...8 Verksamhetsrelaterade risker...8 Finansiella risker...9 Legala risker...9 Risker relaterade till aktierna i Orc Software...11 Erbjudande till aktieägarna i Neonet...12 Villkor och anvisningar...14 Erbjudande till aktieägarna i Neonet i korthet...14 Villkor för Erbjudandets fullföljande...14 Anvisningar...15 Bakgrund och motiv...19 Uttalande från styrelsen i Neonet...21 Värderingsutlåtande...22 Marknadsöversikt Den nya koncernen...26 Den Nya Koncernen i korthet...26 Proformaredovisning...29 Revisorernas rapport avseende proformaredovisning...32 Beskrivning av Orc Software...33 Orc Softwares verksamhet...33 Finansiell översikt...43 Kommentarer till finansiell översikt...45 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden...47 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...50 Bolagsstyrning...57 Bolagsordning för Orc Software AB (publ)...60 Legala frågor och övrig information...61 Historisk finansiell information för 2007, 2008 och 2009, införlivande genom hänvisning...64 Redogörelse från styrelsen i Neonet...65 Beskrivning av Neonet...66 Neonets verksamhet...66 Finansiell översikt...76 Kommentar till finansiell översikt...78 Revisorernas rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information...81 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden...82 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...84 Bolagsordning för Neonet AB (publ)...86 Legala frågor och övrig information...87 Skattefrågor i Sverige...88 Fysiska personer...88 Aktiebolag...89 Utländska aktieägare...90 Ordlista Adresser...92

4 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan ska ses som en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Erbjudandehandlingen. Varje beslut som baserar sig på denna Erbjudandehandling ska grunda sig på en bedömning av innehållet i Erbjudandehandlingen i dess helhet och således inte enbart på denna sammanfattning. Potentiella investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i denna Erbjudandehandling kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Erbjudandehandlingen. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig i förhållande till de andra delarna av Erbjudandehandlingen. Erbjudandet i korthet Erbjudandet och villkor i sammandrag Styrelsen för Orc Software offentliggjorde den 25 januari 2010 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Neonet att överlåta sina aktier i Neonet till Orc Software mot betalning i form av nyemitterade aktier. Aktieägarna i Neonet erbjuds 0,125 nyemitterade aktier i Orc Software för varje aktie i Neonet, vilket innebär att aktieägarna i Neonet erhåller en nyemitterad aktie i Orc Software för varje åtta hela aktier i Neonet. De nya aktierna kommer att vara utdelningsberättigade först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie i Orc Software har utbetalats. Aktieägare i Neonet vilkas innehav av aktier inte är jämnt delbart med åtta kan acceptera Erbjudandet för hela sitt innehav, inklusive överskjutande aktier. Aktieägare med ett innehav om högst 599 aktier i Neonet erbjuds alternativt en kontant ersättning om 19,625 kronor per aktie i Neonet. Courtage utgår inte i Erbjudandet. Den extra bolagsstämman i Orc Software fattade den 16 februari 2010 beslut om emission av nya aktier mot vederlag i form av aktier i Neonet för genomförande av Erbjudandet. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer totalt högst aktier i Orc Software att emitteras till aktieägarna i Neonet innebärande att de nuvarande aktieägarna i Neonet kommer att äga cirka 33,9 procent, och de nuvarande aktieägarna i Orc Software kommer att äga cirka 66,1 procent av Orc Software. Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 11 mars 2010 till och med den 1 april Under förutsättning att Orc Software fullföljer Erbjudandet den 7 april 2010, beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 9 april 2010 till de ägare som accepterat Erbjudandet. Orc Software äger idag inga aktier i Neonet. Styrelsen i Neonet står bakom Erbjudandet och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera detsamma, se uttalande från styrelsen i Neonet nedan på sidan 21. Större aktieägare i Neonet med aktieinnehav vilka tillsammans representerar 50,15 procent av röster och kapital i Neonet har förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Bakgrund och motiv i sammandrag Marknaden för teknologi och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument karaktäriseras av stark tillväxt och hög förändringstakt. Detta skapar stora utvecklingsmöjligheter framförallt för etablerade leverantörer. Samtidigt ställs allt högre krav på leverantörerna att kontinuerligt utveckla sitt erbjudande för att bibehålla konkurrenskraften. Kunderna kräver förbättrad prestanda, tillgång till fler marknader, mer anpassade verktyg för handel som till exempel smart order routing 1), korghandel, algoritmer och stöd för automatiserad handel samt möjlighet att handla fler tillgångsklasser. Utvecklingen ökar också efterfrågan på integrerade lösningar för aktie- och derivathandel. Dessutom efterfrågar kunderna allt oftare alternativa leveransmodeller av lösningarna i tillägg till licensiering; dels i form av teknologi som en tjänst (s.k. driftade teknologilösningar), dels teknologi integrerat i en transaktionstjänst 2). Sammantaget ställer detta mycket höga krav på utveckling och produkterbjudande för aktörer som avser att vara ledande i denna marknad. Det är mot bakgrund av detta som den föreslagna affären skall bedömas. Syftet med samgåendet med Neonet är att skapa en ledande global aktör inom teknologi och tjänster för såväl traditionell som avancerad handel med finansiella instrument. Orc Software och Neonet är båda bland de ledande teknologileverantörerna till finansmarknadens aktörer inom sina respektive nischer. Enligt Orc Softwares styrelse kompletterar verksamheterna varandra väl vad gäller marknad och produkterbjudande. Orc Softwares teknologi är fokuserad på avancerad handel med derivat medan Neonets erbjudande är fokuserat på handel med traditionella aktieinstrument. Styrelsen i Orc Software är övertygad om att samgåendet kommer att skapa ett bolag som kan erbjuda konkurrenskraftiga tekniska lösningar, transaktionstjänster och support för avancerad handel med derivat och aktier. Den Nya Koncernen kommer att kunna erbjuda sina kunder ett omfattande teknologierbjudande och ett transaktionsnätverk som innefattar tillgång till världens ledande börser samt även access till alternativa marknadsplatser som till exempel så kallade MTF:er och Dark Pools 3). Genom transaktionen förväntas betydande kostnads- och intäktssynergier kunna uppnås, vilka förväntas förbättra rörelseresultatet med cirka 130 Mkr per år, med full effekt senast år ) Teknologi som skickar ordrar till marknadsplatser för att möjliggöra bästa avslut och minska exekveringskostnaderna. 2) Mäklarerbjudande som omfattar handel samt clearing och settlement för elektronisk värdepappershandel. 3) MTF (multilateral trading facilities), som exempelvis Chi-X och Burgundy, är alternativa marknadsplatser som konkurrerar med världens börser. Dark Pools är marknadsplatser där större poster av finansiella instrument omsätts med begränsad information om parter, volym och pris. 2 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

5 Sammanfattning Övergripande tidplan för Erbjudandet 1) 8 mars 2010 Erbjudandehandlingen offentliggörs 1 april 2010 Sista dagen för accept av Erbjudandet 9 april 2010 Redovisning av vederlag nya aktier, de nyemitterade aktierna handlas utan rätt till utdelning (AKU) 20 april 2010 Nyemitterade aktier börjar handlas med samma rätt till utdelning som gamla aktier 11 mars 2010 Acceptperiodens början 7 april 2010 Utfall beräknas offentliggöras genom pressmeddelande 14 april 2010 Orc Softwares årsstämma 28 april 2010 Neonets årsstämma Riskfaktorer De aktieägare som Erbjudandet riktar sig till bör noga överväga riskerna som är hänförliga till Erbjudandet och aktierna i Orc Software samt till respektive bolags verksamhet och bransch. Sådana riskfaktorer är bland annat risker relaterade till Erbjudandet och skapandet av Den Nya Koncernen, risker relaterade till Orc Softwares marknad, finansiella risker, risker relaterade till Orc Softwares och Den Nya Koncernens verksamhet, legala risker samt risker relaterade till aktierna i Orc Software. En investerare måste utöver detta beakta en allmän omvärldsanalys samt övrig information i Erbjudandehandlingen. För ytterligare information se avsnittet Riskfaktorer. Genomgången av riskfaktorer i Erbjudandehandlingen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Kostnader för transaktionen Totala kostnader för transaktionen beräknas uppgå till cirka 30 Mkr och beräknas belasta första och andra kvartalet Den Nya Koncernen i korthet Den Nya Koncernen Den Nya Koncernens vision är att vara en världsledande aktör inom teknologi och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument. Orc Software och Neonet kommer initialt att verka som två separata enheter i den nya organisationen men förväntas dra nytta av varandras kompletterande tjänster och produkter gentemot kunder och marknader samt i viss utsträckning dela koncerngemensamma tjänster, som exempelvis ekonomi-, HR-, marknadsförings- och säljfunktioner. Den Nya Koncernen kommer att bedriva verksamhet inom två olika affärsområden, Technology och Transaction Services. Technology kommer att licensiera ut Orc Softwares och Neonets teknologilösningar till marknaden enligt Orc Softwares nuvarande affärsmodell i form av hyresavtal, samt även via en s.k. driftad teknologilösning (Software as a Service). Denna affärsmodell ger typiskt återkommande intäkter med god förutsebarhet och kommer därigenom att utgöra basen för verksamheten. Transaction Services kommer att erbjuda en oberoende global tjänst för handel i aktier och derivat. Transaction Services kommer att erbjudas med en rörlig affärsmodell och förväntas ge en god intjäningspotential för Den Nya Koncernen. Sammantaget ger dessa två affärsområden, enligt Orc Softwares bedömning, förutsättningar för en förväntad lägsta rörelsemarginal på cirka 20 procent i en svag marknad och bedöms kunna ge en rörelsemarginal på 35 procent eller mer i goda tider för Den Nya Koncernen. Organisation Orc Software kommer att vara moderbolag i Den Nya Koncernen med säte i Stockholm. Den Nya Koncernens namn kommer att vara Orc Software AB. Styrelse och ledning Thomas Bill, VD och koncernchef för Orc Software, avses kvarstå som VD och koncernchef även efter samgåendet. Med anledning av Erbjudandet har valberedningen beslutat att avvakta med att framlägga sitt förslag till ny styrelse tills vidare, dock senast till dagen för årsstämman, den 14 april ) Förändringar i tidplanen kan uppstå på grund av omständigheter utanför Orc Softwares kontroll. Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 3

6 Sammanfattning Orc Software i korthet Orc Software erbjuder lösningar för avancerad handel och marknadsplatsaccess. Orc Softwares verktyg skapar förutsättningar för bättre affärsbeslut genom analys, tillgång till marknadsplatser, högautomatiserad funktionalitet, låg fördröjning, möjlighet att hantera flera tillgångsklasser samt riskhantering. Orc Software erbjuder lösningar inom två områden; Orc Trading och Orc Connect. Orc Trading är verktyg och tjänster som hjälper kunderna att hantera den allt mer komplexa handeln och snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter. Lösningarna används av ledande banker och finanshus över hela världen för avancerad handel, bland annat för egenhandel (s.k. proprietary trading) och market making. Orc Trading ger kunderna fördelar genom en enhetlig plattform som kan utnyttjas för handel och riskhantering för alla förekommande marknadsnoterade produkter. Orc Trading är framför allt inriktad mot marknaden för derivat. Orc Connect erbjuder lösningar för marknadsplatsaccess som ger användare tillgång till över 100 marknadsplatser globalt. Det som är utmärkande för Orc Connects lösningar är snabbhet, förmåga att hantera stora datamängder och tillförlitlighet. Med lösningarna får användarna anslutning till olika marknader vare sig det handlar om handel, informationsöverföring eller orderexekvering. Bland kunderna återfinns bland annat förvaltare, marknadsplatser, mäklare, proprietary traders och market makers. Kort om Orc Software: Bildades 1987 Globalt bolag med lokal närvaro på alla större finansiella marknadsplatser Installationer på över 600 platser i hela världen Intäkter 2009 på 705 Mkr 250 anställda den 31 december 2009 Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan år Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

7 Sammanfattning Finansiell översikt för Orc Software Utdrag ur resultat och balansräkningar för Koncernen Belopp i Mkr Rörelsens intäkter 704,9 564,2 508,7 Rörelsens kostnader 497,4 470,9 383,1 Finansnetto 0,9 2,4 14,0 Resultat efter finansiella poster 208,3 95,6 139,6 Skatt 58,0 30,9 38,3 Årets resultat 150,4 64,7 101,3 Balansposter Anläggningstillgångar 295,7 315,5 313,8 Omsättningstillgångar 459,8 303,8 289,1 Summa tillgångar 755,4 619,3 602,9 Eget kapital 450,2 331,8 334,7 Långfristiga skulder 53,3 47,1 49,4 Kortfristiga skulder 251,9 240,4 218,7 Summa eget kapital och skulder 755,4 619,3 602,9 Nyckeltal Rörelsemarginal, procent 29,4 16,5 24,7 Räntabilitet på eget kapital, procent 38,5 19,4 33,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 53,3 28,9 48,6 Soliditet, procent 59,6 53,6 55,5 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,8 1,7 1,8 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,7 0,3 0,4 Medelantal anställda Orc Softwares största aktieägare Aktieägare Antal aktier Procent av röster/kapital Swedbank Robur fonder ,4% Nordea Investment Funds ,7% SEB Investment Management ,1% SEB Asset Management ,6% Handelsbanken fonder inkl. XACT ,2% Lannebo fonder ,2% Danske Bank International S.A ,0% MSIL IPB Client Account ,5% Folksam KPA ,9% CBLUX-SE INVEST FUND CL ,9% Totalt, 10 största aktieägarna ,4% Totalt, övriga aktieägare ,6% Totalt 1) ,0% 1) Sedan årsskiftet 2009/2010 och fram till 1 mars 2010 har antalet aktier i Orc Software ökat med från till genom utnyttjande av teckningsoptioner. Styrelse, koncernledning, rådgivare och revisorer Styrelse: Marcus Gerdien (ordförande), Katarina G. Bonde, Patrik Enblad, Lars Granlöf, Eva Redhe Ridderstad, Carl Rosvall. Koncernledning: Thomas Bill (VD), Anders Berg, Jesper Al - freds son, Peter Bergson, Christine Blinke, Matteo Carcano, Greg Chambers, Joakim Dahlstedt, Anders Henriksson, Martin J. Leamy, Fredrik Skogby, Hugh Stables, Joacim Wiklander. Finansiella rådgivare till Orc Software: HDR Partners och Avanza Bank. Juridisk rådgivare till Orc Software: Hannes Snellman Advo katbyrå. Revisorer: Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Ola Wahlquist som huvudansvarig revisor. Neonet i korthet Neonet är en global leverantör av mäklartjänster samt systemoch mjukvarutjänster. Via Neonets mäklartjänst når Neonets kunder marknadsplatser över hela världen. Genom att föra samman orderböckerna från traditionella börser och alternativa marknadsplatser skapar Neonet överblick över den europeiska handeln och genomför affärer till bästa pris i aktier som handlas på många marknader. Neonets erfarenhet av handel, administration och regelverk effektiviserar marknadsaktörernas globala handel. Intäkterna från mäklarverksamheten är courtagebaserade. Neonets system och mjukvarutjänster, Neonet XG, förenklar elektronisk värdepappershandel. Bolagets erbjudande omfattar börskopplingar, handelsapplikationer, distribution av marknadsdata samt support. Intäkterna från system- och mjukvarutjänsterna är licensbaserade. Neonets mäklartjänst samt XG-tjänster kan användas var för sig eller kombineras. Neonet har en global kundbas med kunder i fler än 20 länder. Bland kunderna återfinns banker och mäklarfirmor, institutionella investerare, hedgefonder samt marknadsplatser. Kunderna tillför internationell erfarenhet och ett internationellt perspektiv. Kunderna handlar via egen elektronisk direktkoppling eller via Neonets mäklarbord. Kunder som vill handla via eget medlemskap har möjlighet att använda Neonets börskopplingar och infrastruktur genom XG-tjänsten. Kort om Neonet: Bildades 1996 Över 250 kunder i hela världen Intäkter 2009 på 509 Mkr 131 anställda den 31 december 2009 Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan år 2000 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 5

8 6 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

9 Riskfaktorer Ägande av och investeringar i aktier är förenat med risker. Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka Orc Software direkt eller som allmänt påverkar de branscher där Orc Software är verksamt. Som en följd av Erbjudandet kommer Orc Softwares verksamhet att utvidgas och Den Nya Koncernen blir utsatt för vissa nya risker. Även genomförandet av Erbjudandet innebär risker. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Orc Softwares (och Den Nya Koncernens) verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultatresultat, påverka Orc Softwares framtidsutsikter, eller medföra att värdet på Orc Softwares aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som är okända, eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Orc Software. Potentiella investerare bör noga överväga all information som lämnas i Erbjudandehandlingen och i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som nämns nedan och som beskriver vissa risker som en investering i de erbjudna aktierna medför. De risker och osäkerheter som beskrivs nedan är inte ordnade efter betydelse. Risker relaterade till Erbjudandet och skapandet av Den Nya Koncernen Villkor för genomförandet av Erbjudandet Orc Software förbehåller sig bland annat rätten att inte genomföra Erbjudandet om Erbjudandet inte accepteras i sådan utsträckning att Orc Software blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Neonet. Orc Software har förbehållit sig rätten att fullfölja Erbjudandet även om Bolaget inte blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Neonet, men har ingen skyldighet att göra det. Vidare är Erbjudandet villkorat av att samtliga myndighetstillstånd erhålls som är nödvändiga för slutförandet av Erbjudandet. I och med att Neonet bedriver värdepappersrörelse är en förutsättning för genomförandet av Erbjudandet att bland annat Finansinspektionen godkänner kontrollskiftet, och det finns inga garantier för att sådana godkännanden lämnas. Eftersom dessa villkor ligger utanför Orc Softwares kontroll finns det ingen garanti för att Erbjudandet kommer att genomföras. För ytterligare information om Erbjudandet, se avsnitten Erbjudandet till aktieägarna i Neonet och Villkor och anvisningar. Osäkerheten kring Erbjudandets genomförande kan leda till att marknadskursen på aktierna i Orc Software påverkas negativt. Osäkerhet kring Erbjudandet Det råder alltid en viss osäkerhet kring konsekvenserna av uppköpserbjudanden såsom Erbjudandet. Osäkerheten kring Den Nya Koncernens marknadsposition samt eventuella organisatoriska förändringar kan ha en negativ inverkan på såväl personal och kunder som marknaden i stort. Följden av detta kan vara att nyckelpersonal lämnar Den Nya Koncernen samt att kunder förloras. De åtgärder som kan vidtas för att förhindra att så sker kan visa sig ineffektiva. Osäkerheten kring Erbjudandet kan vidare leda till att aktiekursen på aktierna i Orc Software påverkas negativt. Integrering av Orc Softwares och Neonets verksamheter Erbjudandet medför att två bolag som tidigare har arbetat oberoende av varandra ska integreras, vilket är en komplex, kostsam och tidskrävande process. För det fall att arbetet med att integrera de olika delarna av bolagens verksamheter kommer att pågå under en längre tid än förväntat finns det en risk att Den Nya Koncernen går miste om synergieffekter, eller att Den Nya Koncernen inte kan ledas effektivt och att dess verksamhet utvecklas negativt. Integreringsprocessen kan också bli mera kostsam än väntat. Ifall dessa risker skulle förverkligas kan detta komma att påverka Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Den Nya Koncernens verksamhet De synergieffekter och förväntade fördelar av Erbjudandet, som beskrivs i avsnitten Bakgrund och motiv och Den Nya Koncernen, är baserade på prognoser och antaganden, och förutsätter att integrationen och samgåendet av de två bolagen blir framgångsrikt. Dessa effekter kan komma att utebli om integrationen av de två bolagen misslyckas. Ingen garanti kan ges för att de förväntade synergieffekterna kan uppnås, eller att förverkligandet av dessa synergieffekter inte ger upphov till ytterligare kostnader som belastar Orc Softwares resultat. Det är även möjligt att Den Nya Koncernens framtida utveckling inte motsvarar förväntningarna. Ifall dessa risker skulle förverkligas kan detta komma att påverka Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 7

10 Riskfaktorer Marknadsrelaterade risker Makroekonomiska faktorer Förhållandena på den globala kapitalmarknaden och för ekonomin i allmänhet kan komma att påverka Den Nya Koncernens resultat. Den ekonomiska nedgång som påverkat ekonomin de senaste åren har karaktäriserats av högre arbetslöshet, lägre inkomster, lägre företagsvinster, färre företagsinvesteringar, lägre konsumtion och därmed lägre handelsvolymer vilket har påverkat både Orc Software och Neonet negativt. Särskilt finansbranschen har varit konjunkturkänslig och präglats under lågkonjunktur av nedsatta handelsvolymer. Ifall efterfrågan på Den Nya Koncernens produkter och tjänster sjunker, eller ifall ekonomin utsätts för fortsatta negativa förändringar, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Teknologisk utveckling Marknaden för programvara för prissättning, handel och riskhantering i realtid för olika elektroniska marknadsplatser karaktäriseras av en snabb teknologisk utveckling. Orc Softwares och Neonets framgång bygger därför på förmågan att kunna utveckla produkter och tjänster i takt med den teknologiska utvecklingen och med kundernas ökande krav. Om Den Nya Koncernen inte kan anpassa befintliga produkter eller utveckla nya produkter, som i tid svarar mot den teknologiska utvecklingen eller som möter kundernas behov på ett konkurrenskraftigt sätt, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Konkurrens På marknaden för erbjudande av produkter och tjänster inom finansbranschen råder hård konkurrens. På marknaden konkurrerar både etablerade och nya aktörer av vilka ett flertal tillhör stora finansiella koncerner, medan marknaden för erbjudande av programvara för prissättning, handel och riskhantering i realtid för olika elektroniska marknadsplatser är fragmenterad. Orc Software och Den Nya Koncernen konkurrerar på sina verksamhetsområden med både inhemska och utländska aktörer. Konkurrensen förväntas att öka i takt med att nya företag etablerar sig på olika geografiska marknader. Dessutom kan större företag komma att konkurrera med Den Nya Koncernen genom förvärv av befintliga konkurrenter på marknaden. Vissa av Orc Softwares och Neonets nuvarande och potentiella konkurrenter har betydligt större finansiella, försäljningsmässiga eller andra resurser än Den Nya Koncernen, och har ett bredare utbud på sina tjänster. Det finns inga garantier för att Den Nya Koncernen kommer att kunna erbjuda produkter framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden vilket kan komma att inverka negativt på Den Nya Koncernens sålda volymer och försäljningspris. Konkurrens kan leda till stigande pristryck på Den Nya Koncernens produkt- och serviceutbud, vilket i sin tur kan försvåra Den Nya Koncernens förmåga att bibehålla eller öka sin lönsamhet. Ifall dessa risker skulle förverkligas kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Verksamhetsrelaterade risker Produktutveckling Orc Software ämnar att löpande uppdatera befintliga produkter samt lansera nya produkter. Det är inte ovanligt att nya, komplexa, högteknologiska produkter initialt är behäftade med vissa defekter, vilka oftast rättas till med tiden. I vissa fall kan dessa defekter förbli varaktiga. Det finns inga garantier för att sådana defekter inte skulle kunna uppstå i framtiden, vilka skulle kunna leda till negativa konsekvenser för Den Nya Koncernens kunder, och därmed skada Den Nya Koncernens rykte samt ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Riskhantering och operationella risker Orc Softwares och Neonets verksamheter är utsatta för olika typer av risker, som exempelvis strategiska, finansiella och operationella risker. Hanteringen av dessa risker utgör en viktig del av bolagens administrativa rutiner. Det finns dock ingen garanti för att riskerna har identifierats rätt och att processerna och metoderna för riskhantering är tillräckliga. Misslyckanden i riskhanteringen kan ha en negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter. Genom samgåendet kommer Den Nya Koncernens verksamhet att omfatta både erbjudande av programvara för finansbranschen och erbjudande av finansiella tjänster. Relevanta operationella risker utgörs bland annat av systemrisk, mänskliga fel samt juridiska risker. I och med det utökade verksamhetsområdet är utvecklandet av den interna kontrollen och administrativa system och rutiner, samt tillgång till pålitliga värderings- och riskmodeller viktiga för att hantera de operationella riskerna. Även om Orc Software arbetar löpande med att övervaka sin administrativa säkerhet och kontroll, finns det inga garantier för att man lyckas i sin övervakning av operationella risker för Den Nya Koncernen i framtiden. Detta kan ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Beroende av leverantörer I sin verksamhet använder sig Orc Software och Neonet av ett antal leverantörer. Om någon av leverantörerna skulle avsluta sitt samarbete med Orc Software eller Den Nya Koncernen, eller om de av annan anledning inte skulle kunna leverera sina tjänster, kan det medföra ökade kostnader eller förseningar ifall Orc Software 8 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

11 Riskfaktorer eller Den Nya Koncernen inte kan sluta avtal med nya leverantörer inom önskvärd tid och på villkor som är gynnsamma för Bolaget. Detta kan ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Beroende av större kunder Eftersom Orc Softwares och Neonets kunder i huvudsak är företag och institutionella investerare är kravet extra stort på att bolagen erbjuder produkter och tjänster med rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Det finns en risk för minskade intäkter och ett minskat resultat till följd av bortfall av större kunder, vilket skulle kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nyckelpersoner och rekrytering Den Nya Koncernens framtida utveckling beror i hög grad på medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang. Inom Orc Software och Neonet finns ett antal nyckelpersoner, vilka tillsammans är av stor betydelse för verksamheten. Vidare är det viktigt för Den Nya Koncernens framtida verksamhet och utveckling att den fortgående kan rekrytera medarbetare med lämplig kunskap, erfarenhet och engagemang. Ifall Den Nya Koncernen skulle förlora sina nyckelpersoner eller inte lyckas rekrytera kunniga medarbetare i framtiden skulle detta kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Finansiella risker Valutarisker Med valutarisk avses risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Både Orc Softwares och Neonets redovisning sker i svenska kronor, medan bolagen har verksamhet i ett stort antal länder och är därmed exponerade för valutarisker på grund av ogynnsamma fluktuationer i främmande valutor. En övervägande del av försäljningen av Orc Softwares produkter utanför Sverige sker i euro och amerikanska dollar, medan Bolagets kostnader främst är i svenska kronor. Orc Software har tagit ett beslut att inte löpande valutasäkra operativa kassaflöden i utländsk valuta. Ogynnsamma fluktuationer i främmande valutor kan således ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Kredit- och motpartsrisk Kredit- och motpartsrisk definieras som risken att motparter i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot Orc Software och Den Nya Koncernen. Orc Software och Den Nya Koncernen strävar efter att hantera kredit- och motpartsrisker som uppkommer på de områden där de är verksamma genom att tillämpa särskilda kreditbedömningar och genom olika säkerhetsarrangemang. Särskilt inom finansbranschen har hanteringen av kredit- och motpartsrisk en stor betydelse. Utgående från den nuvarande verksamheten relaterar kredit- och motpartsrisken i Neonet dock främst till perioden mellan avslut och avveckling av värdepapperstransaktioner. Det finns inga garantier för att Den Nya Koncernen i framtiden kommer att lyckas med sin riskhantering, eller att kredit- och motpartsrisker inte skulle förverkligas. Ifall så skulle ske, och Den Nya Koncernens motparter inte kan uppfylla sina åtaganden, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Kundkreditrisker Orc Software tillämpar marknadsmässiga betalningsvillkor gentemot sina kunder. Osäkerheten på världens finansiella marknader och den globala lågkonjunkturen medför en ökad kreditrisk. Inga garantier kan ges för att Orc Software och Den Nya Koncernens motparter kan uppfylla sina åtaganden. Om en kund skulle gå i konkurs och Orc Software inte lyckas återvinna sin fordran skulle detta kunna ha väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Framtida kapitalbehov Även om Orc Software för närvarande inte har för avsikt att söka externt kapital, finns det ingen garanti för att behov av nyemission inte skulle uppkomma i framtiden. Det finns heller ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas om behov skulle uppstå, eller för att sådant kapital kan anskaffas på för Orc Software fördelaktiga villkor. Om de ovan nämnda riskerna skulle förverkligas, skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Värdeförändringar i anläggningstillgångar Orc Software och Den Nya Koncernen har betydande anläggningstillgångar varav goodwill utgör en betydande del. För det fall att framtida prövning avseende varaktiga värdenedgångar av såväl materiella som immateriella tillgångar skulle leda till nedskrivningar kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Legala risker Tvister och Ansvar Orc Softwares och Neonets produkter och tjänster hanterar omfattande och komplicerade transaktioner som ofta rör betydande belopp. Kunder återfinns i stora delar av världen, bland annat i Europa, Nordamerika och Asien. Även om både Orc Software och Neonet i sina licens- och supportavtal på olika sätt försöker begränsa koncernens skadeståndsansvar, kan det inte uteslutas att kunder eller andra kan framställa anspråk på ersättning för skador eller förluster som påstås ha uppkommit på grund av till Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 9

12 Riskfaktorer exempel uppgivna fel eller brister i Orc Softwares och Neonets produkter, tjänster och hantering. Sådana eventuella anspråk skulle kunna medföra att Den Nya Koncernen måste lägga ned betydande belopp och resurser på rättsprocesser och eventuella skadestånd. Orc Software har under den senaste tolvmånadersperioden inte varit inblandad i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande som har haft betydande effekter på Orc Softwares finansiella ställning eller lönsamhet. Orc Softwares styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande kan uppkomma. Det kan däremot inte uteslutas att Orc Software och Den Nya Koncernen kan komma att bli inblandat i sådana tvister i framtiden. För ytterligare information om Orc Softwares tvister och andra ansvarsfrågor, se avsnittet Legala frågor Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden. Immateriella rättigheter De produkter som Den Nya Koncernen marknadsför består i huvudsak av datorprogram som utvecklats inom Orc Software och Neonet under en lång period. Både Orc Software och Neonet hävdar upphovsrätt till berörda datorprogram och bedömer inte att produkterna gör intrång i tredje mans rättigheter. Det kan dock inte uteslutas att tredje man kan göra gällande att Den Nya Koncernens produkter eller tjänster gör intrång i andras immateriella rättigheter. Sådana påståenden kan medföra att Den Nya Koncernen måste lägga ner betydande belopp och resurser på rättsprocesser eller eventuella skadestånd. Det finns heller ingen garanti för att Den Nya Koncernen kan licensiera teknologi eller utveckla alternativa produkter för att undgå sådana eventuella intrång. Både Orc Software och Neonet lämnar sedvanliga garantier till sina kunder att de innehar alla erforderliga rättigheter till upplåtna produkter och förbinder sig att, på vissa villkor, svara för kostnader och eventuella skadestånd som kan följa av rättsliga anspråk som riktas mot kunder med påstående att Orc Softwares eller Neonets produkter skulle göra intrång i annans rätt. Om sådana anspråk mot kunder skulle framställas kan givna garantiåtaganden medföra betydande kostnader för Den Nya Koncernen vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare kan det inte uteslutas att konkurrenter otillbörligt kan försöka utnyttja Den Nya Koncernens teknologi eller utveckla produkter som helt eller delvis gör intrång i Den Nya Koncernens immateriella rättigheter. Mot bakgrund bland annat av att Den Nya Koncernen arbetar på en global marknad, kan det vara svårt och förenat med betydande kostnader att försöka ingripa mot sådana intrång. Det är inte heller säkert att lagstiftningen i andra länder erbjuder tillräckligt skydd för Den Nya Koncernens rättigheter. Förändringar i lagstiftning och reglering I Den Nya Koncernen kommer det att ingå verksamhet inom finansbranschen som står under myndighetstillsyn, vilket medför att verksamheten måste följa direktiv och riktlinjer från myndigheter, samt efterleva tillståndskraven. Bland annat måste bestämmelser och krav på kapitaltäckning iakttas. Under de senaste åren har regleringen av finansbranschen genomgått stora förändringar internationellt. Som ett resultat av finanskrisen är det möjligt att regleringen av finansbranschen kommer att förändras ytterligare. Sådana förändringar kan påverka till exempel kapitalkraven och tillsynen av företag inom finansbranschen och leda till ytterligare kostnader och förpliktelser för Den Nya Koncernen. Även Den Nya Koncernens kunder står till stor del under myndighetstillsyn, och även deras verksamhet kan påverkas negativt av förändringar i regleringen inom finansbranschen, vilket kan påverka efterfrågan på Den Nya Koncernens produkter och tjänster. Om någon av de risker som redogjorts för ovan förverkligas kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Genom att den verksamhet som Orc Software och Neonet bedriver är utspridd på ett stort antal geografiska marknader exponeras verksamheten mot en mängd olika lagar, förordningar, överenskommelser och riktlinjer. Nya lagar och regler eller förändringar avseende tillämpningen av befintliga lagar och regler som är tillämpliga på Den Nya Koncernens verksamhet eller kundernas verksamhet kan innebära risk för minskade intäkter och/ eller ökade kostnader, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Skatterisker Orc Software bedriver sin verksamhet genom bolag i ett stort antal länder. Verksamheten, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs enligt Orc Softwares tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de berörda länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Det kan dock inte uteslutas att Orc Softwares tolkning av lämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, inte är helt korrekt, eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom beslut från berörda myndigheter kan Den Nya Koncernens skattesituation förändras vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 10 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

13 Riskfaktorer Försäkring Orc Softwares och Neonets försäkringsskydd omfattar bland annat allmänt ansvar och produktansvar, professionsansvarsförsäkring, VD- och styrelseansvarsförsäkring samt ansvarsförsäkring för anställningsrelaterade krav. Det finns även lokala försäkringar i vissa koncernbolag som tecknas efter behov av respektive bolag, såsom till exempel en egendoms- och extrakostnadsförsäkring inklusive maskinavbrottsförsäkring tecknad för Orc Software och dess lokal i Stockholm. Orc Software bedömer att dess försäkringsskydd för oförutsedda händelser och exponeringar är tillräckligt. Det kan dock inte garanteras att Den Nya Koncernen i framtiden kommer att kunna upprätthålla försäkringsskyddet på godtagbara villkor, att framtida krav inte kommer att överstiga eller falla utanför den Nya Koncernens försäkringsskydd, eller att Den Nya Koncernens avsättningar för oförsäkrade kostnader kommer att vara tillräckliga för att täcka de slutliga kostnaderna. Sådana kostnader skulle kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till aktierna i Orc Software Aktiens utveckling och förändringar i aktiekursen Orc Softwares aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Vidare kan dålig likviditet i aktien medföra svårigheter att avyttra aktien vid för aktieägare önskad tidpunkt. Marknadspriset och affärsvolymerna för aktierna kan vara volatila och påverkas av såväl interna som externa händelser för Orc Software, som exempelvis Orc Softwares resultat, framtida intäkter och skulder, förväntningar på marknaden samt allmänna marknadsförutsättningar. Det finns ingen garanti för hur priset på de aktier i Orc Software som erbjuds aktieägarna i Neonet kommer att utvecklats. Handel i bolagens aktier Under tiden från Erbjudandets offentliggörande till dagen för Erbjudandehandlingen har både Orc Softwares och Neonets aktier omsatts i stor omfattning. Det kan inte uteslutas att den ökade omsättningen beror på att vissa investerare överlåtit eller förvärvat aktier med anledning av Erbjudandet. Skulle någon sådan investerare uppnå en viss ägarandel i Neonet kan genomförandet av Erbjudandet komma att försvåras. Framtida notering NASDAQ OMX Stockholm har ett regelverk innehållandes bland annat bestämmelser om att det ska finnas förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan på en emittents aktier i syfte att uppnå en fungerande prisbildningsmekanism. Regelverket innebär att ett tillräckligt antal av emittentens aktier ska finnas i allmän ägo och att en emittent ska ha ett tillräckligt antal aktieägare. Allmän ägo definieras som någon som direkt eller indirekt äger mindre än 10 procent av aktiekapitalet eller rösterna i emittenten. Om 25 procent av aktierna är i allmän ägo anses det första kravet vara uppfyllt och om emittenten har minst 500 aktieägare som vardera har aktier värda totalt cirka euro anses det andra kravet vara uppfyllt. Orc Software kan inte garantera att kraven i framtiden kommer att vara uppfyllda och kan därför inte garantera att noteringen på NASDAQ OMX Stockholm kan behållas. Framtida utdelning De aktier i Orc Software som erbjuds aktieägarna i Neonet genom detta Erbjudande berättigar till utdelning först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie har utbetalats. Styrelsens utdelningspolicy är att dela ut cirka 50 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna under förutsättning att en sund kapitalstruktur bibehålls. Det finns dock ingen garanti för att Orc Software framöver kommer att följa samma utdelningspolicy. För räkenskapsåret 2008 var utdelningen 4 kronor per aktie, totalt cirka 61 miljoner kronor. För räkenskapsåret 2009 har styrelsen föreslagit en utdelning på 10 kronor per aktie, totalt cirka 153 miljoner kronor. Utdelning får ske endast om det finns utdelningsbara medel hos Orc Software och med ett sådant belopp att det framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som ställs på Bolagets resultatnivå, finansiella ställning, framtida utvecklingsmöjligheter och andra faktorer. Omfattningen av framtida utdelningar är därmed omöjlig att förutsäga. Se även avsnittet Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden Utdelning och Utdelningspolicy på sidan 49. Aktieägare med betydande inflytande Vid full anslutning till Erbjudandet kommer de 10 största aktieägarna i Den Nya Koncernen att inneha cirka 45 procent av det totala antalet aktier och röster i Den Nya Koncernen. Dessa aktieägare kan därmed komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. De kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Den Nya Koncernen förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande. Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 11

14 Erbjudande till aktieägarna i Neonet Styrelsen för Orc Software offentliggjorde den 25 januari 2010 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Neonet att överlåta sina aktier i Neonet till Orc Software mot betalning i form av nyemitterade aktier. Aktieägarna i Neonet erbjuds 0,125 nyemitterade aktier i Orc Software för varje aktie i Neonet, vilket innebär att aktieägarna i Neonet erhåller en nyemitterad aktie i Orc Software för varje åtta hela aktier i Neonet. De nya aktierna kommer att vara utdelningsberättigade först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie i Orc Software har utbetalats. Aktieägare i Neonet vilkas innehav av aktier inte är jämnt delbart med åtta kan acceptera Erbjudandet för hela sitt innehav, inklusive överskjutande aktier. Aktieägare med ett innehav om högst 599 aktier i Neonet erbjuds alternativt en kontant ersättning om 19,625 kronor per aktie i Neonet. Vid årsskiftet 2009/2010 fanns aktieägare i Neonet med ett innehav om högst 599 aktier och deras samlade innehav motsvarade 0,4 procent av aktiekapitalet. Courtage utgår inte i Erbjudandet. Baserat på sista betalkursen för Orc Software-aktien om 167,00 kronor på NASDAQ OMX Stockholm den 22 januari 2010 det vill säga den sista handelsdagen före offentliggörande av Erbjudandet och justerat för den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie i Orc Software, är värdet på Erbjudandet 19,625 kronor per aktie i Neonet. Erbjudandet innebär en premie om cirka 21,9 procent jämfört med Neonet-aktiens sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm den 22 januari 2010 om 16,10 kronor. Jämfört med Neonet-aktiens sista betalkurs den 21 januari 2010 innebär Erbjudandet en premie om cirka 29,7 procent, och jämfört med Neonet-aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörande av Erbjudandet en premie om cirka 27,0 procent. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer totalt högst aktier i Orc Software att emitteras till aktieägarna i Neonet innebärande att de nuvarande aktieägarna i Neonet kommer att äga cirka 33,9 procent, och de nuvarande aktieägarna i Orc Software kommer att äga cirka 66,1 procent av Orc Software. Baserat på sista betalkurs den 22 januari 2010 för Orc Softwareaktien, och justerat för den föreslagna utdelningen, uppgår marknadsvärdet av Erbjudandet till cirka 1 276,9 Mkr. 12 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

15 Erbjudande till aktieägarna i Neonet Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 11 mars 2010 till och med den 1 april Under förutsättning att Orc Software fullföljer Erbjudandet den 7 april 2010, beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 9 april 2010 till de ägare som accepterat Erbjudandet. Orc Software förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Förvärvet av Neonet fordrar godkännande från Finansinspektionen eftersom ett s.k. värdepappersbolag ingår i Neonetkoncernen. Orc Software har ansökt om sådant godkännande och Finansinspektionen har meddelat att beslut ska meddelas senast den 28 april Eftersom Neonet har dotterbolag i USA som bedriver värdepappersverksamhet har Orc Software även ansökt om godkännande från FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Det bör noteras att villkoren för Erbjudandet inte är uppfyllda förrän Finansinspektionen och FINRA har godkänt förvärvet. Den extra bolagsstämman i Orc Software fattade den 16 februari 2010 beslut om emission av nya aktier mot vederlag i form av aktier i Neonet för genomförande av Erbjudandet. Orc Software äger idag inga aktier i Neonet. Styrelsen i Neonet står bakom Erbjudandet och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera detsamma, se uttalande från styrelsen i Neonet nedan på sidan 21. Större aktieägare i Neonet med aktieinnehav vilka tillsammans representerar 50,15 procent av röster och kapital i Neonet har förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Åtagandet att acceptera Erbjudandet är bland annat villkorat av att inte någon annan lämnar ett konkurrerande erbjudande på villkor som för aktieägarna i Neonet är förmånligare än värdet av aktievederlaget i Erbjudandet och att Orc Software beslutar sig för att inte, inom fem bankdagar från offentliggörande av ett sådant konkurrerande erbjudande, höja Erbjudandet så att det per dagen för offentliggörande av höjningen är värt minst lika mycket som det konkurrerande erbjudandet. Orc Software och Neonet har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört bekräftande företagsutvärderingar (s.k. due diligence) av Neonet respektive Orc Software. Båda bolagen har i samband med detta tagit del av icke offentliggjord information rörande bolagens planer för Dessa är interna planeringsverktyg, inte prognoser. Orc Softwares plan för 2010 som upprättades i november 2009 innebar intäkter för 2010 på 676,3 mkr, en EBITDA-marginal om 29,1 procent och utgående årsvärde på kundkontrakt ( ACV ) om 684,5 mkr. Styrelsens och ledningens syn på utsikterna för 2010 som publicerades i kvartalsrapporten den 21 januari 2010 kvarstår; I den sammanlagda bedömningen av utsikterna för ACV, omsättning och resultat för 2010 har Orc Software använt de valutakurser som gällde vid utgången av 2009 och antagit att de kommer att vara oförändrade under året. Under antagande om oförändrade valutakurser från ingången av året och att kundomsättningen sjunker till en historiskt mer normal nivå, bedömer Orc Software att såväl ACV som omsättning och resultat kommer att öka under 2010 jämfört med Neonets budget för 2010 som upprättades i december 2009 innebär intäkter för 2010 på 843,5 mkr och en EBITDA-marginal på 17,0 procent. Detta fördelar sig mellan transaktionsintäkter om 759,0 mkr och övriga intäkter, inkluderande licensintäkter, om 84,5 mkr. Neonets styrelses och lednings syn på utsikterna för 2010 baseras på de finansiella mål som framgår av Neonets bokslutskommuniké för Direkta kostnader för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor. För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidan 14 i Erbjudandehandlingen. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och Erbjudandet ska tolkas i enlighet därmed. NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inklusive dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Orc Software, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 24 januari 2010 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Orc Software har den 24 januari 2010 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt ovan nämnda åtagande mot NASDAQ OMX Stockholm. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 13

16 Villkor och anvisningar Erbjudande till aktieägarna i Neonet i korthet Erbjudande mot vederlag i aktier Aktieägarna i Neonet erbjuds 0,125 nyemitterade aktier i Orc Software för varje aktie i Neonet vilket innebär att aktieägarna i Neonet erhåller en nyemitterad aktie i Orc Software för varje åtta hela aktier i Neonet. De nya aktierna i Orc Software medför rätt till utdelning först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie har utbetalats. Kontantalternativ för mindre aktieägare Aktieägare med ett innehav av högst 599 aktier i Neonet erbjuds alternativt en kontant ersättning om 19,625 kronor per aktie i Neonet. Kontantalternativet får endast accepteras för hela aktieägarens innehav. Erbjudandet kommer att justeras om Neonet genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Courtage utgår inte i Erbjudandet. Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandets fullföljande är villkorat av: 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Orc Software blir ägare till mer än nittio (90) procent av det totala antalet utestående aktier i Neonet; 2. att bolagsstämman i Orc Software fattar erforderliga beslut för att möjliggöra emission av nya aktier som vederlag i Erbjudandet; 3. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Neonet på villkor som för Neonets aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet; 4. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Neonet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande inklusive från Finansinspektionen och konkurrensmyndigheter har erhållits på för Orc Software acceptabla villkor; 5. att Orc Software, utöver vad som offentliggjorts av Neonet eller på annat sätt skriftligen kommunicerats med Orc Software före dagen för offentliggörande av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Neonet eller på annat sätt tillhandahållits Orc Software är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Neonet inte har blivit offentliggjord; 6. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Neonet helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Orc Softwares kontroll och vilken Orc Software inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet; 7. att inga omständigheter, som Orc Software saknade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt har påverkat, eller som skäligen kan förväntas negativt påverka, Neonets försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; och 8. att Neonet inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets fullföljande. Orc Software förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Det noteras att villkor 2 är uppfyllt genom de beslut som fattades på Bolagets extra bolagsstämma den 16 februari Såvitt avser villkoren 3 8 kommer ett återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Orc Softwares förvärv av aktier i Neonet. Orc Software förbehåller sig även rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan, inklusive och utan begränsning, villkor 1 ovan innebärande rätt att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansgrad än 90 procent. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. 8 mars 2010 Erbjudandehandlingen offentliggörs 1 april 2010 Sista dagen för accept av Erbjudandet 9 april 2010 Redovisning av vederlag nya aktier, de nyemitterade aktierna handlas utan rätt till utdelning (AKU) 20 april 2010 Nyemitterade aktier börjar handlas med samma rätt till utdelning som gamla aktier 11 mars 2010 Acceptperiodens början 7 april 2010 Utfall beräknas offentliggöras genom pressmeddelande 14 april 2010 Orc Softwares årsstämma 28 april 2010 Neonets årsstämma Förändringar i tidplanen kan uppstå på grund av omständigheter utanför Orc Softwares kontroll. 14 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

17 Villkor och anvisningar Anvisningar Anmälan och acceptperiod Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 11 mars 2010 till och med den 1 april Anmälan skickas till Avanza Bank enligt nedan angivna instruktioner och ska vara Avanza Bank tillhanda senast den 1 april Erbjudandehandling och anmälningssedel sänds till Euroclear Sweden AB direktregistrerade aktieägare i Neonet. Anmälningssedeln är förtryckt med uppgifter om namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier per den 5 mars 2010 samt det VP-konto på vilket innehavet i Neonet finns registrerat. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med telefonnummer dagtid, underteckna anmälningssedeln och skicka den till Avanza Bank AB, Corporate Finance, Box 1399, Stockholm. Observera att anmälningssedeln ska vara Avanza Bank tillhanda senast den 1 april Anmälan som skickas via post måste därvid sändas i god tid för att kunna vara Avanza Bank tillhanda till dess. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Aktieägare i Neonet som accepterar Erbjudandet, bemyndigar och uppdrar åt Avanza Bank att leverera deras aktier i Neonet till Orc Software, att verkställa teckning av nyemitterade aktier i Orc Software för deras räkning samt att sälja eventuell andel av aktier i Orc Software enligt villkoren för Erbjudandet. Observera att aktieägare i Neonet som accepterar Erbjudandet och väljer kontantalternativet för mindre aktieägare trots att innehavet överstiger 599 aktier, eller som väljer kontantalternativet för endast en del av sitt innehav, anses ha accepterat Erbjudandet mot aktievederlag. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat. Förvaltarregistrerat innehav Aktieägare i Neonet vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan depåförvaltare och som vill acceptera Erbjudandet anmäler sig genom sin förvaltare. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Dessa aktieägare kommer ej att erhålla vare sig Erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Pantsatta innehav För det fall aktierna i Neonet är pantsatta, ska även panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in, samt bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i Neonet när dessa ska levereras till Orc Software. Erbjudandehandling och anmälningssedlar Erbjudandehandlingen kan laddas ner i elektroniskt format via Internet från Orc Softwares (www.orcsoftware.com), Neonets (www.neonet.com), Avanza Banks (www.avanza.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) hemsidor. Blanka anmälningssedlar kan laddas ner från Orc Softwares och Avanza Banks respektive hemsidor. En tryckt version av ovanstående dokument kan även beställas från Orc Software och Avanza Bank. Andelar av Orc Software-aktier erhållna för överskjutande aktier i Neonet Erbjudandet kan accepteras för aktieägares hela innehav av aktier i Neonet även om antalet aktier understiger eller inte är jämnt delbart med åtta. För överskjutande aktier i Neonet (högst sju per VP-konto) erhålls ett kontantbelopp i kronor motsvarande försäljningslikviden för den andel av aktie i Orc Software som har sålts för aktieägarens räkning. Genom att acceptera Erbjudandet uppdrar aktieägaren i Neonet åt Avanza Bank att sammanlägga sådana andelar samt sälja motsvarande aktier i Orc Software på NASDAQ OMX Stockholm. Observera att storleken av vederlaget för överskjutande aktier i Neonet kommer att motsvara aktieägarens andel av det försäljningspris som erhålls vid försäljningen på NASDAQ OMX för aktierna i Orc Software. Storleken av kontantbeloppet beror därför på marknadskursen på NASDAQ OMX för Orc Software vid tiden för likvid. Courtage utgår ej. Vederlaget kommer att utbetalas enligt samma tillvägagångssätt som för kontantalternativet för mindre aktieägare (se nedan). Bekräftelse av accept Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats överförs aktierna till ett nyöppnat spärrat VP-konto, apportkonto, i ägarens namn. En VP-avi, som bekräftar insättningen på apportkontot, kommer att skickas ut. Någon särskild avi som visar utbokningen från ordinarie VP-konto kommer inte att skickas ut. Redovisning av vederlag Redovisning av vederlag kommer att påbörjas snarast efter att Orc Software offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts, eller i annat fall beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att ett sådant offentliggörande kan göras omkring den 7 april 2010 kommer redovisning av vederlag att kunna påbörjas omkring den 9 april I samband med redovisning av vederlag bokas aktierna ut från apportkontot som därmed avslutas. Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 15

18 Villkor och anvisningar Erbjudande mot vederlag i aktier Redovisning av vederlag i form av överlåtna aktier i Orc Software sker genom inbokning av aktier på det VP-konto där aktierna i Neonet fanns registrerade. En VP-avi som bekräftar insättningen på VP-kontot kommer att skickas ut. Redovisning av likvid för sålda aktier i Orc Software som erhållits och sålts i enlighet med förfarandet för överskjutande aktie i Neonet sker genom att aktieägaren erhåller en avräkningsnota. Likvidbeloppet beräknas kunna utbetalas omkring den 14 april 2010 genom insättning på det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto där aktierna i Neonet finns registrerade. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt, är ett postgirokonto eller ett bankgiro kommer bankkontoförfrågan brevledes skickas till berörd aktieägare. Bankkontoförfrågan ifylles enligt den medföljande instruktionen och returneras till Avanza Bank med bifogat svarskuvert för utbetalning av vederlaget. Om innehavet är pantsatt sker redovisning till avkastningskontot eller till det konto panthavaren angivit på anmälningssedeln. Kontantalternativ för mindre aktieägare Redovisningen av likvid till aktieägare med ett innehav av högst 599 aktier i Neonet som accepterat Erbjudandet och valt alternativet om en kontant ersättning om 19,625 kronor per aktie i Neonet sker genom att den som accepterat Erbjudandet erhåller en avräkningsnota. Likvidbeloppet beräknas kunna utbetalas omkring den 9 april 2010 genom insättning på det bankkonto som är anslutet till det VP-konto där aktierna i Neonet finns registrerade. Om bankkonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto eller ett bankgiro kommer bankkontoförfrågan brevledes skickas till berörd aktieägare. Bankkontoförfrågan ifylles enligt den medföljande instruktionen och returneras till Avanza Bank med bifogat svarskuvert för utbetalning av vederlaget. Om innehavet är pantsatt sker redovisning till bankkontot. Rätt till förlängning av Erbjudandet Orc Software förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, och att i samband därmed även föreskriva att de ovan nämnda villkoren även ska gälla under förlängningen liksom även att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av Orc Software genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. Rätt att återkalla accept Aktieägare i Neonet äger rätt att återkalla lämnad accept. För att återkallelse ska kunna ske måste en skriftlig återkallelse ha kommit Avanza Bank, Box 1399, Stockholm, tillhanda innan Orc Software offentliggör att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast klockan den sista dagen av acceptperioden. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önskar återkalla sin accept ska göra detta enligt instruktioner från sin förvaltare. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkoren för Erbjudandet, ska rätten att återkalla en lämnad accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Tvångsinlösen och avnotering För det fall Orc Software genom Erbjudandet uppnår en ägarandel överstigande 90 procent av aktierna i Neonet avser Orc Software att, i syfte att förvärva samtliga aktier i Neonet, inleda ett tvångsinlösenförfarande enligt aktiebolagslagen. I samband därmed avser Orc Software att verka för att aktierna i Neonet avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Notering av de nya aktierna i Orc Software Orc Softwares aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel från den 9 april De nyemitterade aktierna i Orc Software kommer att vara berättigade till utdelning först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie har utbetalats. Observera att de nyemitterade aktierna därför inledningsvis kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm som en särskild serie under beteckningen AK U, aktie utan utdelning. ISIN-koden för dessa aktier utan utdelning kommer att vara SE Efter avstämningsdagen för utdelning den 19 april 2010, kommer de nyemitterade aktierna automatiskt att slås samman med övriga aktier i Orc Software under en serie på NASDAQ OMX Stockholm. Från och med den 20 april 2010, kommer därmed de nyemitterade aktierna att noteras på samma sätt som befintliga aktier i Orc Software. Aktieägare i Neonet som accepterat Erbjudandet behöver inte vidta några åtgärder för att de nyemitterade aktierna i Orc Software ska omvandlas till samma serie som de befintliga aktierna i Orc Software, utan detta sker som angivits ovan per automatik. 16 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

19 Villkor och anvisningar Vad händer med dina aktier ett exempel Erbjudandet mot vederlag i aktier Du har totalt 100 aktier i Neonet Du får aktier i Orc Software för 96 av dina aktier i Neonet Du får en kontant ersättning för 4 av dina aktier i Neonet Du får 1 nyemitterad aktie i Orc Software för varje 8 hela aktier i Neonet vilket innebär att för 96 av dina 100 aktier får du därför Du får aktier i Du får en kontant 12 aktier i Orc Software. Orc Software för ersättning för Orc Software emitterar ½ ny aktie i Orc Software 96 för av dina dina 4 återstående aktier aktier i Neonet. Din andel (½) av 4 av en dina Orc aktier Software-aktie levereras till Avanza Bank som lägger samman andelen i Neonet med andra andelar till hela Orc Software-aktier. i Neonet Avanza Bank säljer dessa Orc Software-aktier på NASDAQ OMX för din och Du andra får 12 aktieägares aktier i Orc i Software Neonets räkning. Du får en kontant ersättning som motsvarar din andel av det försäljningspris som erhålls Du + får vid kontantbelopp aktier försäljningen i på NASDAQ OMX. Hur stort belopp Du får du får en kontant beror alltså på vad marknadspriset är för aktier i Orc Software när Orc aktierna Software säljs. för ersättning för 96 av dina aktier 4 av dina aktier i Neonet i Neonet Du får 12 aktier i Orc Software + kontantbelopp Du har 100 aktier i Neonet Du får 1 962,50 kr Du får 12 aktier i Orc Software + kontantbelopp Kontantalternativ för aktieägare med ett innehav av högst 599 aktier i Neonet Om du har ett totalt innehav av högst 599 aktier i Neonet har du möjlighet att välja ett kontantalternativ istället för erbjudandet mot vederlag i aktier. Du får då 19,625 kronor för varje aktie i Neonet. Du har 100 aktier i Neonet Du får 1 962,50 kr Du har 100 aktier i Neonet Du får 1 962,50 kr Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 17

20 18 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Orc och Neonet går samman

Orc och Neonet går samman 2010-01-25 1 (10) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Pressmeddelande 2011-03-28 Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Aktieägarna i Orc Software AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 i

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Oktober 2009 Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:31 2016-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-10-17.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling. avseende

Tillägg till erbjudandehandling. avseende Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer