Erbjudande till aktieägarna i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

2 MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE UTANFÖR SVERIGE I enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte Erbjudandet till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som gäller enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation avseende Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte sändas till något land i vilket distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att sådana ytterligare åtgärder företas eller skulle strida mot lagar och regler i det landet. Orc Software kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Accept av Erbjudandet som skett genom direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från sagda länder. Följaktligen kommer inte och får inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, och får inte heller distribueras på liknande sätt. Orc Software kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i ovan nämnda länder får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Orc Software rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Orc Software efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har sin hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har sin hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner. REGISTERING OCH LAGVAL MED MERA Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med svensk lag och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och Erbjudandet ska tolkas i enlighet härmed. NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ( Takeover-reglerna ) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (inklusive dess uttalanden rörande Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv) är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Orc Software, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 24 januari 2010 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa nyss nämnda regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. Orc Software har den 24 januari 2010 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt ovan nämnda åtagande gentemot NASDAQ OMX Stockholm. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Erbjudandehandlingen har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i Erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Detta dokument har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenska versionen ha företräde. Orc Softwares reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren , liksom Neonets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren , införlivas genom hänvisning och utgör en del av denna Erbjudandehandling. Förutom vad som anges i revisorns rapport avseende proformaredovisning på sidan 32 samt i de revisionsberättelser som har införlivats genom hänvisning eller annars uttryckligen anges har ingen information i denna Erbjudandehandling granskats eller reviderats av Orc Softwares eller Neonets revisorer. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Orc Softwares huvudkontor och Orc Softwares hemsida (www.orcsoftware.com samt), på Neonets huvudkontor och Neonets hemsida (www.neonet.com.) och på Avanza Banks hemsida (www.avanza.se). HDR Partners är finansiell rådgivare till Orc Software och ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Neonet. Beskrivningen av Neonet på sidorna i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Neonet. Orc Software svarar inte för att informationen häri avseende Neonet är korrekt och fullständig och påtar sig inget ansvar för att sådan information är korrekt och fullständig. Erbjudandehandlingen innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelserna i Orc Software och Neonet och är baserade på styrelsernas kännedom om nuvarande förhållanden avseende Orc Software och Neonet, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i Orc Software är förknippad med risk och risktagande, inklusive sådana risker och osäker hetsfaktorer som härrör till förväntade fördelar med anledning av det föreslagna samgåendet. Den Nya Koncernens verkliga resultat eller utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från de uttalanden som ingår i denna Erbjudandehandling. Den som överväger att godkänna Erbjudandet och investera i Orc Software uppmanas därför att noggrant studera Erbjudandehandlingen, speciellt avsnittet avseende riskfaktorer. Erbjudandehandlingen innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Informationen har inhämtats från olika utomstående källor och Orc Software ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Viss information bygger därutöver på egna uppskattningar av Orc Software. Siffrorna i Erbjudandehandlingen har avrundats, medan beräkningar har utförts utan avrundning. Detta kan medföra att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt.

3 Erbjudandet i korthet Aktieägarna i Neonet erbjuds för en (1) aktie i Neonet 0,125 nyemitterade aktier i Orc Software, det vill säga aktieägare i Neonet får en ny aktie i Orc Software för åtta hela aktier i Neonet. De nya aktierna i Orc Software kommer att vara utdelningsberättigade först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie har utbetalats. Aktieägare med ett innehav av högst 599 aktier i Neonet erbjuds alternativt en kontant ersättning om 19,625 kronor per aktie. Extra bolagsstämma i Orc Software fattade den 16 februari 2010 erforderliga emissionsbeslut för genomförande av Erbjudandet. Anmälningsperioden löper från och med den 11 mars 2010 till och med den 1 april Redovisning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring den 9 april Orc Software förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Finansiell kalender 1) Orc Softwares årsredovisning mars 2010 Neonets årsredovisning mars 2010 Första dag för accept av Erbjudandet 11 mars 2010 Sista dag för accept av Erbjudandet 1 april 2010 Likviddag nyemitterade aktier, de nyemitterade aktierna handlas utan rätt till utdelning (AKU) 9 april 2010 Orc Softwares årsstämma 14 april 2010 Nyemitterade aktier börjar handlas med samma rätt till utdelning som gamla aktier i Orc Software 20 april ) Förändringar i den finansiella kalendern kan uppstå på grund av omständigheter utanför Orc Softwares kontroll Definitioner Med Orc Software, Koncernen eller Bolaget avses Orc Software AB (publ), organisationsnummer eller den koncern vari Orc Software AB (publ) är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med Neonet avses Neonet AB (publ), organisationsnummer eller den koncern vari Neonet AB (publ) är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med Den Nya Koncernen avses den koncern som blir resultatet av Orc Softwares förvärv av Neonet. Med Erbjudandet avses det erbjudande att förvärva aktier som framgår av Erbjudandehandlingen. Med Erbjudandehandlingen avses denna erbjudandehandling. Innehåll Sammanfattning...2 Erbjudandet i korthet...2 Den Nya Koncernen i korthet...3 Orc Software i korthet...4 Neonet i korthet...5 Riskfaktorer...7 Risker relaterade till Erbjudandet och skapandet av Den Nya Koncernen...7 Marknadsrelaterade risker...8 Verksamhetsrelaterade risker...8 Finansiella risker...9 Legala risker...9 Risker relaterade till aktierna i Orc Software...11 Erbjudande till aktieägarna i Neonet...12 Villkor och anvisningar...14 Erbjudande till aktieägarna i Neonet i korthet...14 Villkor för Erbjudandets fullföljande...14 Anvisningar...15 Bakgrund och motiv...19 Uttalande från styrelsen i Neonet...21 Värderingsutlåtande...22 Marknadsöversikt Den nya koncernen...26 Den Nya Koncernen i korthet...26 Proformaredovisning...29 Revisorernas rapport avseende proformaredovisning...32 Beskrivning av Orc Software...33 Orc Softwares verksamhet...33 Finansiell översikt...43 Kommentarer till finansiell översikt...45 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden...47 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...50 Bolagsstyrning...57 Bolagsordning för Orc Software AB (publ)...60 Legala frågor och övrig information...61 Historisk finansiell information för 2007, 2008 och 2009, införlivande genom hänvisning...64 Redogörelse från styrelsen i Neonet...65 Beskrivning av Neonet...66 Neonets verksamhet...66 Finansiell översikt...76 Kommentar till finansiell översikt...78 Revisorernas rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information...81 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden...82 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...84 Bolagsordning för Neonet AB (publ)...86 Legala frågor och övrig information...87 Skattefrågor i Sverige...88 Fysiska personer...88 Aktiebolag...89 Utländska aktieägare...90 Ordlista Adresser...92

4 Sammanfattning Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullständig utan ska ses som en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Erbjudandehandlingen. Varje beslut som baserar sig på denna Erbjudandehandling ska grunda sig på en bedömning av innehållet i Erbjudandehandlingen i dess helhet och således inte enbart på denna sammanfattning. Potentiella investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i denna Erbjudandehandling kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av Erbjudandehandlingen. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig i förhållande till de andra delarna av Erbjudandehandlingen. Erbjudandet i korthet Erbjudandet och villkor i sammandrag Styrelsen för Orc Software offentliggjorde den 25 januari 2010 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Neonet att överlåta sina aktier i Neonet till Orc Software mot betalning i form av nyemitterade aktier. Aktieägarna i Neonet erbjuds 0,125 nyemitterade aktier i Orc Software för varje aktie i Neonet, vilket innebär att aktieägarna i Neonet erhåller en nyemitterad aktie i Orc Software för varje åtta hela aktier i Neonet. De nya aktierna kommer att vara utdelningsberättigade först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kronor per aktie i Orc Software har utbetalats. Aktieägare i Neonet vilkas innehav av aktier inte är jämnt delbart med åtta kan acceptera Erbjudandet för hela sitt innehav, inklusive överskjutande aktier. Aktieägare med ett innehav om högst 599 aktier i Neonet erbjuds alternativt en kontant ersättning om 19,625 kronor per aktie i Neonet. Courtage utgår inte i Erbjudandet. Den extra bolagsstämman i Orc Software fattade den 16 februari 2010 beslut om emission av nya aktier mot vederlag i form av aktier i Neonet för genomförande av Erbjudandet. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer totalt högst aktier i Orc Software att emitteras till aktieägarna i Neonet innebärande att de nuvarande aktieägarna i Neonet kommer att äga cirka 33,9 procent, och de nuvarande aktieägarna i Orc Software kommer att äga cirka 66,1 procent av Orc Software. Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 11 mars 2010 till och med den 1 april Under förutsättning att Orc Software fullföljer Erbjudandet den 7 april 2010, beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 9 april 2010 till de ägare som accepterat Erbjudandet. Orc Software äger idag inga aktier i Neonet. Styrelsen i Neonet står bakom Erbjudandet och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera detsamma, se uttalande från styrelsen i Neonet nedan på sidan 21. Större aktieägare i Neonet med aktieinnehav vilka tillsammans representerar 50,15 procent av röster och kapital i Neonet har förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Bakgrund och motiv i sammandrag Marknaden för teknologi och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument karaktäriseras av stark tillväxt och hög förändringstakt. Detta skapar stora utvecklingsmöjligheter framförallt för etablerade leverantörer. Samtidigt ställs allt högre krav på leverantörerna att kontinuerligt utveckla sitt erbjudande för att bibehålla konkurrenskraften. Kunderna kräver förbättrad prestanda, tillgång till fler marknader, mer anpassade verktyg för handel som till exempel smart order routing 1), korghandel, algoritmer och stöd för automatiserad handel samt möjlighet att handla fler tillgångsklasser. Utvecklingen ökar också efterfrågan på integrerade lösningar för aktie- och derivathandel. Dessutom efterfrågar kunderna allt oftare alternativa leveransmodeller av lösningarna i tillägg till licensiering; dels i form av teknologi som en tjänst (s.k. driftade teknologilösningar), dels teknologi integrerat i en transaktionstjänst 2). Sammantaget ställer detta mycket höga krav på utveckling och produkterbjudande för aktörer som avser att vara ledande i denna marknad. Det är mot bakgrund av detta som den föreslagna affären skall bedömas. Syftet med samgåendet med Neonet är att skapa en ledande global aktör inom teknologi och tjänster för såväl traditionell som avancerad handel med finansiella instrument. Orc Software och Neonet är båda bland de ledande teknologileverantörerna till finansmarknadens aktörer inom sina respektive nischer. Enligt Orc Softwares styrelse kompletterar verksamheterna varandra väl vad gäller marknad och produkterbjudande. Orc Softwares teknologi är fokuserad på avancerad handel med derivat medan Neonets erbjudande är fokuserat på handel med traditionella aktieinstrument. Styrelsen i Orc Software är övertygad om att samgåendet kommer att skapa ett bolag som kan erbjuda konkurrenskraftiga tekniska lösningar, transaktionstjänster och support för avancerad handel med derivat och aktier. Den Nya Koncernen kommer att kunna erbjuda sina kunder ett omfattande teknologierbjudande och ett transaktionsnätverk som innefattar tillgång till världens ledande börser samt även access till alternativa marknadsplatser som till exempel så kallade MTF:er och Dark Pools 3). Genom transaktionen förväntas betydande kostnads- och intäktssynergier kunna uppnås, vilka förväntas förbättra rörelseresultatet med cirka 130 Mkr per år, med full effekt senast år ) Teknologi som skickar ordrar till marknadsplatser för att möjliggöra bästa avslut och minska exekveringskostnaderna. 2) Mäklarerbjudande som omfattar handel samt clearing och settlement för elektronisk värdepappershandel. 3) MTF (multilateral trading facilities), som exempelvis Chi-X och Burgundy, är alternativa marknadsplatser som konkurrerar med världens börser. Dark Pools är marknadsplatser där större poster av finansiella instrument omsätts med begränsad information om parter, volym och pris. 2 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

5 Sammanfattning Övergripande tidplan för Erbjudandet 1) 8 mars 2010 Erbjudandehandlingen offentliggörs 1 april 2010 Sista dagen för accept av Erbjudandet 9 april 2010 Redovisning av vederlag nya aktier, de nyemitterade aktierna handlas utan rätt till utdelning (AKU) 20 april 2010 Nyemitterade aktier börjar handlas med samma rätt till utdelning som gamla aktier 11 mars 2010 Acceptperiodens början 7 april 2010 Utfall beräknas offentliggöras genom pressmeddelande 14 april 2010 Orc Softwares årsstämma 28 april 2010 Neonets årsstämma Riskfaktorer De aktieägare som Erbjudandet riktar sig till bör noga överväga riskerna som är hänförliga till Erbjudandet och aktierna i Orc Software samt till respektive bolags verksamhet och bransch. Sådana riskfaktorer är bland annat risker relaterade till Erbjudandet och skapandet av Den Nya Koncernen, risker relaterade till Orc Softwares marknad, finansiella risker, risker relaterade till Orc Softwares och Den Nya Koncernens verksamhet, legala risker samt risker relaterade till aktierna i Orc Software. En investerare måste utöver detta beakta en allmän omvärldsanalys samt övrig information i Erbjudandehandlingen. För ytterligare information se avsnittet Riskfaktorer. Genomgången av riskfaktorer i Erbjudandehandlingen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Kostnader för transaktionen Totala kostnader för transaktionen beräknas uppgå till cirka 30 Mkr och beräknas belasta första och andra kvartalet Den Nya Koncernen i korthet Den Nya Koncernen Den Nya Koncernens vision är att vara en världsledande aktör inom teknologi och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument. Orc Software och Neonet kommer initialt att verka som två separata enheter i den nya organisationen men förväntas dra nytta av varandras kompletterande tjänster och produkter gentemot kunder och marknader samt i viss utsträckning dela koncerngemensamma tjänster, som exempelvis ekonomi-, HR-, marknadsförings- och säljfunktioner. Den Nya Koncernen kommer att bedriva verksamhet inom två olika affärsområden, Technology och Transaction Services. Technology kommer att licensiera ut Orc Softwares och Neonets teknologilösningar till marknaden enligt Orc Softwares nuvarande affärsmodell i form av hyresavtal, samt även via en s.k. driftad teknologilösning (Software as a Service). Denna affärsmodell ger typiskt återkommande intäkter med god förutsebarhet och kommer därigenom att utgöra basen för verksamheten. Transaction Services kommer att erbjuda en oberoende global tjänst för handel i aktier och derivat. Transaction Services kommer att erbjudas med en rörlig affärsmodell och förväntas ge en god intjäningspotential för Den Nya Koncernen. Sammantaget ger dessa två affärsområden, enligt Orc Softwares bedömning, förutsättningar för en förväntad lägsta rörelsemarginal på cirka 20 procent i en svag marknad och bedöms kunna ge en rörelsemarginal på 35 procent eller mer i goda tider för Den Nya Koncernen. Organisation Orc Software kommer att vara moderbolag i Den Nya Koncernen med säte i Stockholm. Den Nya Koncernens namn kommer att vara Orc Software AB. Styrelse och ledning Thomas Bill, VD och koncernchef för Orc Software, avses kvarstå som VD och koncernchef även efter samgåendet. Med anledning av Erbjudandet har valberedningen beslutat att avvakta med att framlägga sitt förslag till ny styrelse tills vidare, dock senast till dagen för årsstämman, den 14 april ) Förändringar i tidplanen kan uppstå på grund av omständigheter utanför Orc Softwares kontroll. Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 3

6 Sammanfattning Orc Software i korthet Orc Software erbjuder lösningar för avancerad handel och marknadsplatsaccess. Orc Softwares verktyg skapar förutsättningar för bättre affärsbeslut genom analys, tillgång till marknadsplatser, högautomatiserad funktionalitet, låg fördröjning, möjlighet att hantera flera tillgångsklasser samt riskhantering. Orc Software erbjuder lösningar inom två områden; Orc Trading och Orc Connect. Orc Trading är verktyg och tjänster som hjälper kunderna att hantera den allt mer komplexa handeln och snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter. Lösningarna används av ledande banker och finanshus över hela världen för avancerad handel, bland annat för egenhandel (s.k. proprietary trading) och market making. Orc Trading ger kunderna fördelar genom en enhetlig plattform som kan utnyttjas för handel och riskhantering för alla förekommande marknadsnoterade produkter. Orc Trading är framför allt inriktad mot marknaden för derivat. Orc Connect erbjuder lösningar för marknadsplatsaccess som ger användare tillgång till över 100 marknadsplatser globalt. Det som är utmärkande för Orc Connects lösningar är snabbhet, förmåga att hantera stora datamängder och tillförlitlighet. Med lösningarna får användarna anslutning till olika marknader vare sig det handlar om handel, informationsöverföring eller orderexekvering. Bland kunderna återfinns bland annat förvaltare, marknadsplatser, mäklare, proprietary traders och market makers. Kort om Orc Software: Bildades 1987 Globalt bolag med lokal närvaro på alla större finansiella marknadsplatser Installationer på över 600 platser i hela världen Intäkter 2009 på 705 Mkr 250 anställda den 31 december 2009 Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan år Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

7 Sammanfattning Finansiell översikt för Orc Software Utdrag ur resultat och balansräkningar för Koncernen Belopp i Mkr Rörelsens intäkter 704,9 564,2 508,7 Rörelsens kostnader 497,4 470,9 383,1 Finansnetto 0,9 2,4 14,0 Resultat efter finansiella poster 208,3 95,6 139,6 Skatt 58,0 30,9 38,3 Årets resultat 150,4 64,7 101,3 Balansposter Anläggningstillgångar 295,7 315,5 313,8 Omsättningstillgångar 459,8 303,8 289,1 Summa tillgångar 755,4 619,3 602,9 Eget kapital 450,2 331,8 334,7 Långfristiga skulder 53,3 47,1 49,4 Kortfristiga skulder 251,9 240,4 218,7 Summa eget kapital och skulder 755,4 619,3 602,9 Nyckeltal Rörelsemarginal, procent 29,4 16,5 24,7 Räntabilitet på eget kapital, procent 38,5 19,4 33,9 Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 53,3 28,9 48,6 Soliditet, procent 59,6 53,6 55,5 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,8 1,7 1,8 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0,7 0,3 0,4 Medelantal anställda Orc Softwares största aktieägare Aktieägare Antal aktier Procent av röster/kapital Swedbank Robur fonder ,4% Nordea Investment Funds ,7% SEB Investment Management ,1% SEB Asset Management ,6% Handelsbanken fonder inkl. XACT ,2% Lannebo fonder ,2% Danske Bank International S.A ,0% MSIL IPB Client Account ,5% Folksam KPA ,9% CBLUX-SE INVEST FUND CL ,9% Totalt, 10 största aktieägarna ,4% Totalt, övriga aktieägare ,6% Totalt 1) ,0% 1) Sedan årsskiftet 2009/2010 och fram till 1 mars 2010 har antalet aktier i Orc Software ökat med från till genom utnyttjande av teckningsoptioner. Styrelse, koncernledning, rådgivare och revisorer Styrelse: Marcus Gerdien (ordförande), Katarina G. Bonde, Patrik Enblad, Lars Granlöf, Eva Redhe Ridderstad, Carl Rosvall. Koncernledning: Thomas Bill (VD), Anders Berg, Jesper Al - freds son, Peter Bergson, Christine Blinke, Matteo Carcano, Greg Chambers, Joakim Dahlstedt, Anders Henriksson, Martin J. Leamy, Fredrik Skogby, Hugh Stables, Joacim Wiklander. Finansiella rådgivare till Orc Software: HDR Partners och Avanza Bank. Juridisk rådgivare till Orc Software: Hannes Snellman Advo katbyrå. Revisorer: Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Ola Wahlquist som huvudansvarig revisor. Neonet i korthet Neonet är en global leverantör av mäklartjänster samt systemoch mjukvarutjänster. Via Neonets mäklartjänst når Neonets kunder marknadsplatser över hela världen. Genom att föra samman orderböckerna från traditionella börser och alternativa marknadsplatser skapar Neonet överblick över den europeiska handeln och genomför affärer till bästa pris i aktier som handlas på många marknader. Neonets erfarenhet av handel, administration och regelverk effektiviserar marknadsaktörernas globala handel. Intäkterna från mäklarverksamheten är courtagebaserade. Neonets system och mjukvarutjänster, Neonet XG, förenklar elektronisk värdepappershandel. Bolagets erbjudande omfattar börskopplingar, handelsapplikationer, distribution av marknadsdata samt support. Intäkterna från system- och mjukvarutjänsterna är licensbaserade. Neonets mäklartjänst samt XG-tjänster kan användas var för sig eller kombineras. Neonet har en global kundbas med kunder i fler än 20 länder. Bland kunderna återfinns banker och mäklarfirmor, institutionella investerare, hedgefonder samt marknadsplatser. Kunderna tillför internationell erfarenhet och ett internationellt perspektiv. Kunderna handlar via egen elektronisk direktkoppling eller via Neonets mäklarbord. Kunder som vill handla via eget medlemskap har möjlighet att använda Neonets börskopplingar och infrastruktur genom XG-tjänsten. Kort om Neonet: Bildades 1996 Över 250 kunder i hela världen Intäkter 2009 på 509 Mkr 131 anställda den 31 december 2009 Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan år 2000 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 5

8 6 Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ)

9 Riskfaktorer Ägande av och investeringar i aktier är förenat med risker. Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka Orc Software direkt eller som allmänt påverkar de branscher där Orc Software är verksamt. Som en följd av Erbjudandet kommer Orc Softwares verksamhet att utvidgas och Den Nya Koncernen blir utsatt för vissa nya risker. Även genomförandet av Erbjudandet innebär risker. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Orc Softwares (och Den Nya Koncernens) verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultatresultat, påverka Orc Softwares framtidsutsikter, eller medföra att värdet på Orc Softwares aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som är okända, eller som för närvarande inte bedöms som väsentliga, kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Orc Software. Potentiella investerare bör noga överväga all information som lämnas i Erbjudandehandlingen och i synnerhet utvärdera de specifika faktorer som nämns nedan och som beskriver vissa risker som en investering i de erbjudna aktierna medför. De risker och osäkerheter som beskrivs nedan är inte ordnade efter betydelse. Risker relaterade till Erbjudandet och skapandet av Den Nya Koncernen Villkor för genomförandet av Erbjudandet Orc Software förbehåller sig bland annat rätten att inte genomföra Erbjudandet om Erbjudandet inte accepteras i sådan utsträckning att Orc Software blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Neonet. Orc Software har förbehållit sig rätten att fullfölja Erbjudandet även om Bolaget inte blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Neonet, men har ingen skyldighet att göra det. Vidare är Erbjudandet villkorat av att samtliga myndighetstillstånd erhålls som är nödvändiga för slutförandet av Erbjudandet. I och med att Neonet bedriver värdepappersrörelse är en förutsättning för genomförandet av Erbjudandet att bland annat Finansinspektionen godkänner kontrollskiftet, och det finns inga garantier för att sådana godkännanden lämnas. Eftersom dessa villkor ligger utanför Orc Softwares kontroll finns det ingen garanti för att Erbjudandet kommer att genomföras. För ytterligare information om Erbjudandet, se avsnitten Erbjudandet till aktieägarna i Neonet och Villkor och anvisningar. Osäkerheten kring Erbjudandets genomförande kan leda till att marknadskursen på aktierna i Orc Software påverkas negativt. Osäkerhet kring Erbjudandet Det råder alltid en viss osäkerhet kring konsekvenserna av uppköpserbjudanden såsom Erbjudandet. Osäkerheten kring Den Nya Koncernens marknadsposition samt eventuella organisatoriska förändringar kan ha en negativ inverkan på såväl personal och kunder som marknaden i stort. Följden av detta kan vara att nyckelpersonal lämnar Den Nya Koncernen samt att kunder förloras. De åtgärder som kan vidtas för att förhindra att så sker kan visa sig ineffektiva. Osäkerheten kring Erbjudandet kan vidare leda till att aktiekursen på aktierna i Orc Software påverkas negativt. Integrering av Orc Softwares och Neonets verksamheter Erbjudandet medför att två bolag som tidigare har arbetat oberoende av varandra ska integreras, vilket är en komplex, kostsam och tidskrävande process. För det fall att arbetet med att integrera de olika delarna av bolagens verksamheter kommer att pågå under en längre tid än förväntat finns det en risk att Den Nya Koncernen går miste om synergieffekter, eller att Den Nya Koncernen inte kan ledas effektivt och att dess verksamhet utvecklas negativt. Integreringsprocessen kan också bli mera kostsam än väntat. Ifall dessa risker skulle förverkligas kan detta komma att påverka Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Den Nya Koncernens verksamhet De synergieffekter och förväntade fördelar av Erbjudandet, som beskrivs i avsnitten Bakgrund och motiv och Den Nya Koncernen, är baserade på prognoser och antaganden, och förutsätter att integrationen och samgåendet av de två bolagen blir framgångsrikt. Dessa effekter kan komma att utebli om integrationen av de två bolagen misslyckas. Ingen garanti kan ges för att de förväntade synergieffekterna kan uppnås, eller att förverkligandet av dessa synergieffekter inte ger upphov till ytterligare kostnader som belastar Orc Softwares resultat. Det är även möjligt att Den Nya Koncernens framtida utveckling inte motsvarar förväntningarna. Ifall dessa risker skulle förverkligas kan detta komma att påverka Den Nya Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Erbjudande till aktieägarna i Neonet AB (publ) 7

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Retail Distributor Viktig information Referenser till Klövern eller Bolaget i detta prospekt avser

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer