KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09. Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning."

Transkript

1 KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 9 december 2012 direkt i anslutning efter regionfullmäktiges sammanträde Plats: Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö Roland Gustbée Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Roland Gustbée (m) Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) För kännedom Bo Frank (m) Gunnar Elm (c) Mikael Jeansson (s) Mats Johnsson (m) Sonja Emilsson (m) Margareta Schlee (m) Anders Jonsäng (c) Eva Johnsson (kd) Rolf Andersson (fp) Joakim Pohlman (s) Ingemar Almqvist (s) Anne Carlsson (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Anders Mårtensson (v) Kjell Jormfeldt (mp) Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M). Tjänstemän Peter Hogla, Clas Carlsson, Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Björn Johansson och Åsa Karlsson. Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 2

2 Förteckning över regionstyrelsens ärenden Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll (föreslås att Monica Haider utses att jämte ordförande justera protokollet) 2. Fastställande av dagordning./. 3. Infrastruktur och kommunikation a. Linjetrafikupphandling 2012 Beslut./. fastställande av anbudsunderlag b. Sveriges Kommuner och Landstings Beslut./. framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring c. Länstransportplan Beslut./. åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för år 2012 d. Förstudie Södra Länken i Växjö Beslut./. e. Servering ombord optioner Beslut./. f. Öresundståg AB avtal Veolia Beslut./. g. Öresundståg AB annonsering om upphandling. Beslut./. 4. Livskraft a. Kunskapsutveckling inom äldrevården ( Stärkta strukturer) tilldelningsbeslut 5. Förnyelse och dynamik a. Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande - remissyttrande Beslut./. Beslut./. 6. Övriga ärenden 2

3 Regionstyrelsen Ärende 3 b Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring Dnr 11/0205 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag Ärendet Sveriges kommuner och landsting har ombett landstingen och regionerna att underteckna avsiktsförklaring mellan SKL och Regionförbundet södra Småland i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, innebärande att SKL företräder den regionala kollektivtrafikmyndigheten som intresseorganisation i kollektivtrafikfrågor. Föreslås att styrelsen godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag Bifogade handlingar - Arbetsutskottets protokoll 251/11 - Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring

4

5

6

7

8

9

10 Regionstyrelsen Ärende 3 c Länstransportplan åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för år 2012 Dnr 11/0030 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att fastställa förslag till åtgärdsplan för år 2012, i enlighet med tjänsteskrivelse , avseende Länstransportplan och att översända detsamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Ärendet Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs än kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2012 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investeringar i större objekt, en pott för anpassning av transportinfrastrukturen och bidragsobjekt. Bifogade handlingar: - Trafiknämndens protokoll 138/11 - Tjänsteskrivelse Länstransportplan åtgärdsplan 2012, daterad

11 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Tjänsteskrivelse - Länstransportplan åtgärdsplan 2012 Ärendet Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. För jämförelse redovisas föregående års VP innan förslaget till genomförande av åtgärdsplanen för år VP för år 2011 för jämförelse Större objekt Tvärleden Haganäsleden Pott anpassning av transportinfrastrukturen LV 126 Norra infarten Alvesta Mötesspår Åryd (Kust till kust) Arb. Plan mittseparering Korsning/Tätort, Norrhult Mindre väginvesteringar Bidragsobjekt Bidrag till enskilda vägar Kollektivtrafikåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Summa 22,4 milj. kr 1,5 milj. kr 0,7 milj. kr 10,0 milj. kr 5,0 milj. kr 0,3 milj. kr 1,7 milj. kr 1,9 milj. kr 2,5 milj. kr 2,5 milj. kr 50,0 milj. kr Planeringsramen för 2011 uppgick till 57 miljoner Kr, men då lån upptagits från grannlänen för finansiering av Tvärleden slutade utfallet av den totala ramen på 50 miljoner Kr. 1 (3) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

12 Dnr 11/ Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2012 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investering i: Genomförandeplan för år 2012 Större objekt Alvesta Resecentrum Växjö Bangård Haganäsleden 10,0 milj. kr 10,0 milj. kr 2,2 milj. kr Pott anpassning av transportinfrastrukturen Arb. plan mittseparering Arb. plan/projektering cykel Cykelväg genomförande (Gemla) Övrigt 3,7 milj. kr 1,6 milj. kr 1,8 milj. kr 0,5 milj. kr Bidragsobjekt Bidrag till enskilda vägar Kollektivtrafikåtgärder & Trafiksäkerhetsåtgärder Summa 1,0 milj. kr 5,5 milj. kr 36,3 milj. kr Utöver dessa åtgärder kommer fortsatta investeringar att genomföras avseende objektet Söderleden i Ljungby med hjälp av tidigare kommunalt förskotterade medel, vilket kommer belasta kommande års genomförandeplaner av Länstransportplanen i form av en skuld. Även del av Väg 536 Lidhult och åtgärder på LV 120 Göteryd-Älmhult kommer att ha fortsatt genomförande under nästa år, men finansieras utanför ram med hjälp av det statliga Bärighetsanslaget. 2 (3)

13 Dnr 11/ Specificering av aktiviteten Arbetsplan under rubriken Pott för anpassning av transportinfrastrukturen samt rubriken Bidragsobjekt Pott för anpassning av transportinfrastrukturen: (Arb.plan/projektering) Mittsepareringsåtgärder Rv 27 Väckelsång-Säljeryd Rv 23 Förbi Älmhult Rv 23 Ljungstorp-Mölleryd Gång/Cykel vägar Väg 600 Stenbrohult-Liatorp Väg 739 Moheda-Horda Väg 126 Alvesta norra infart Bidragsobjekt: Enskilda vägar: Väg Gasslanda, Växjö Kollektivtrafikåtgärder & Trafiksäkerhetsåtgärder: Anslutningsinvesteringar i samband med öppnande av de nya tågstationerna i länet. Lammhult 1,5 milj. kr. Moheda 1,5 milj. kr Gemla? Diö? 3 (3)

14 Regionstyrelsen Ärende 3 d Förstudie Södra Länken i Växjö Dnr 11/0030 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att avslå inkommen begäran om förskottering från Växjö kommun avseende förstudie Södra Länken. Att hänvisa ärendet till 2013 års planeringsprocess för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan, samt översända upprättad tjänsteskrivelse till Växjö kommun. Ärendet Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland inkommit med en skrivelse, , med begäran om förskottering av medel för en förstudie avseende Södra Länken i sin helhet. Växjö kommun önskar att regionförbundet beslutar om att låta kommunen förskottera en förstudie över Södra Länken omgående. Kostnaden bedöms uppgå till ca kronor. Då detta är ett förskotteringsärende måste det godkännas av Trafikverkets GD. Dessutom är någon förskottering eller beslut därom inte möjlig förrän tidigast år 2013, enligt Trafikverkets 30 procents regel. Beroende på ovanstående faktum och på beloppets storlek anser regionförbundet att Växjö kommun på goda grunder kan bekosta starten av denna förstudie med egna medel med omedelbar verkan. Det är vidare regionförbundets ambition och strävan att stödja nämnda förstudie ekonomiskt genom att anslå medel ur åtgärdsplanen för regionens Länstransportplan för år Objektet är dessutom omnämnt i regionens Länstransportplan som ett viktigt regionalt objekt. Bifogade handlingar: - Trafiknämndens protokoll 139/11 - Skrivelse från Växjö kommun, Tjänsteskrivelse

15

16 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Tjänsteskrivelse - Förstudie över Södra Länken i Växjö stad Ärendet Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland inkommit med en skrivelse, , med begäran om förskottering av medel för en förstudie avseende Södra Länken i sin helhet. Kommun önskar att regionförbundet beslutar om att låta kommunen förskottera en förstudie över Södra Länken omgående. Kostnaden bedöms uppgå till ca kronor. Förskottering I enlighet med de regler som gäller för förskottering av medel till infrastrukturåtgärder, både investeringar och utredningar, skall samtliga sådana ärenden godkännas av Trafikverkets GD. Dessutom säger reglerna att Trafikverket inte får godkänna om förskotteringar till mer än max 30 procent av varje enskilt års tillgängliga medel. Enligt Trafikverket är ovanstående 30 procents regel redan uppnådd för år 2012 och något nytt förskotteringsutrymme kommer inte att frigöras förrän tidigast år Med anledning av ovanstående och med anledning av beloppets storlek anser regionförbundet att det inte går och inte är lönande att hantera rubricerat ärende som ett förskotteringsärende. Regionförbundet delar dock kommunens uppfattning om ärendets betydelse och objektet är dessutom omnämnt i regionens Länstransportplan som ett viktigt regionalt objekt. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

17 Dnr 11/ Av nämnda anledning är det därför regionförbundets strävan och ambition att inför kommande åtgärdsplan för regionens Länstransportplan avseende år 2013 anslå medel till denna förstudie. Det är därför regionförbundets uppfattning att Växjö kommun på goda grunder kan bekosta starten av denna förstudie med egna medel med omedelbar verkan för att påskynda ärendet. Förslag till beslut Styrelsen beslutar Att avslå inkommen begäran om förskottering avseende Södra Länken. Att hänvisa ärendet till 2013 års planeringsprocess för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan, samt översända upprättad tjänsteskrivelse till Växjö kommun. 2 (2)

18 Regionstyrelsen Ärende 3 e Servering ombord optioner Dnr 08/0173 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar. Att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. Ärendet Fullmäktige beslöt 56/11 att uppdra åt styrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012. Ärendet har därutöver väckts inför årsskiftet av styrelsen för Öresundståg AB av två anledningar: - Ny operatör - Ombyggnation av tåg Föreslås att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar, samt att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 252/11 - Tjänsteskrivelse Servering ombord

19 Dnr Thomas Nilsson Tel: Tjänsteskrivelse - Servering ombord Ärendet Fullmäktige beslöt 56/11 att uppdra åt styrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012. Ärendet har därutöver väckts inför årsskiftet av styrelsen för Öresundståg AB av två anledningar: - Ny operatör - Ombyggnation av tåg Ny operatör Veolia börjar sitt uppdrag som ny operatör vid tidtabellskiftet i december För våra resenärer har tiden med DSB First bitvis varit förhållandevis turbulent, därför känns det rätt i tiden att erbjuda resenärerna möjligheten att köpa förtäring ombord i samband med att den nya operatören tar över. Ombyggnation av tåg Styrelsen för Öresundståg har efter synpunkter från våra resenärer, tagit fram ett förslag på ombyggnad av tågen. Dels för att ge utrymme för bagage ställ och dels för att skapa bättre komfort och tillgänglighet i låggolvsdelen. Det sistnämnda kommer att innebära att kaffeautomaterna kommer att försvinna på sikt, under förutsättning att tågägarna beslutar om ombyggnaden. Tidsmässigt från beslut till genomförande beräknar vi inom tidsintervallet 2012 (ombyggnad av 1 fordon för utvärdering) ombyggnad av tåg. 1 (4) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

20 Dnr Servering ombord idag på Öresundstågen Ombordserveringen har varit igång sedan februari 2009 på Västkustbanan genom ett avtal med Trafikcaféer. Det har varit möjligt för övriga trafikhuvudmän i bolaget att avropa optionerna inom ramen för avtalet. Regionstyrelsen beslöt 185/09 att ej avropa optioner inom ramen för det avtalet, vilket innebär att servering ombord inte erbjudits resenärer. Dessa har istället hänvisats till dryckesautomater. Avtalet innehåller optioner vad gäller hela eller delar av sträckorna Kalmar - Hässleholm samt Karlshamn - Hässleholm. Optionerna ska avropas så att Trafikcaféer alltid erhåller en minsta uppdragstid på optionssträckan uppgående till två år. Trafikcaféer är positiva till att utöka uppdraget och tänker sig i så fall att bygga upp en bas i Hässleholm till att serva Kalmar- och Karlshamnslinjerna. Ombordservering produktionsomfattning En beräkning har gjorts av Öresundståg AB avseende kostnader 2012 om uppdraget skulle utökas till att omfatta samtliga tre ben av Öresundstågstrafiken. Produktionsupplägget skulle då vara Göteborg - Båstad, Kalmar/Nybro - Hässleholm samt Karlshamn - Hässleholm. Förändringen på Västkustbanan med Båstad istället för Ängelholm som sydlig vändpunkt innebär en effektivisering som skulle kunna göras oavsett förändringar i övrigt. Upplägget på BKB är delvis styrt av det längre banarbete som kommer att utföras under våren 2012 innebärande att sträckan Karlshamn - Karlskrona kommer att vara avstängd. Trafikcaféer har tagit fram ett förslag till produktionslösning, se bifogade filer. Produktionsomfattningen enligt detta förslag är följande (timmar/år): Göteborg - Båstad Kalmar - Hässleholm Karlshamn - Hässleholm Totalt timmar timmar timmar timmar Ombordservering ekonomi En beräkning har gjorts av kostnader 2012 för det utökade ombordserveringsalternativet enligt ovan. Kostnaderna är beräknade i dagens prisnivå, d v s en uppräkning ska senare göras till 2012 års nivå (uppskattningsvis 3-4 %). 2 (4)

21 Dnr Med utökad ombordservering kommer den fasta kostnaden att öka från 2,1 mkr per år till 4,5 mkr. Detta eftersom ytterligare linjer tillkommer. I nedanstående beräkning har den fasta kostnaden fördelats mellan länen efter varje läns andel av ombordserveringen (räknat i timmar). Den rörliga avgiften är följande per linje: Göteborg - Båstad tkr Kalmar - Hässleholm tkr Karlshamn - Hässleholm tkr Summa tkr Uppdelat per län är den rörliga avgiften följande per linje: Göteborg - Båstad Västtrafik 457 tkr Hallandstrafiken tkr Skånetrafiken 208 tkr Kalmar - Hässleholm Kalmar Läns Trafik Länstrafiken Kronoberg Skånetrafiken 545 tkr tkr 327 tkr Karlshamn - Hässleholm Blekingetrafiken Skånetrafiken tkr 953 tkr Totalt blir den rörliga avgiften enligt följande: Västtrafik 457 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 545 tkr Länstrafiken Kronoberg tkr Blekingetrafiken 953 tkr Skånetrafiken tkr Den fasta kostnaden fördelas enligt följande: Västtrafik 252 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 301 tkr Länstrafiken Kronoberg 771 tkr 3 (4)

22 Dnr Blekingetrafiken Skånetrafiken tkr 526 tkr Totalt blir kostnaden därmed följande per län: Västtrafik 709 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 846 tkr Länstrafiken Kronoberg tkr Blekingetrafiken tkr Skånetrafiken tkr Summa tkr Ombordservering marknad Ett avrop av optionerna för Kalmar- och Karlskrona-linjerna skulle kunna underlätta att skapa en enhetlighet angående det koncept vi erbjuder I:a klassresenärerna på de lite längre sträckorna. Utöver gratis kaffe har Trafikcaféer sagt sig vara villiga att exempelvis sköta distribution av tidningar till I:a klass. Troligen kommer varm- och kalldrycksautomaterna att tas bort i samband med att trafikavtalet övergår från DSBFirst till Veolia vilket innebär att servicen försämras om inget annat ersätter. Ett förbättrat koncept för I:a klassresenärerna kan motivera en höjd avgift vilken då skulle kunna finansiera en del av kostnaden för ombordserveringen. Förslag till beslut Föreslås att styrelsen beslutar Att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar. Att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. 4 (4)

23 Regionstyrelsen Ärende 3 g Öresundståg AB upphandling av trafik Dnr 11/ Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna annons inför upphandling av Öresundstågstrafik.. Ärendet Öresundståg AB ska upphandla den trafik som ska starta i december 2013 när Veolias tillfälliga avtal upphör. Öresundståg AB avser att upphandla enligt de nya EU-reglerna innebärande att annonsering av upphandlingen ska ske i EUs officiella tidning ett år innan upphandlingen påbörjas. Ägarna/finansiärerna av trafiken ska därför godkänna att upphandlingsprocessen påbörjas och innebörden i den annons som ska publiceras. Annonsen sammanfaller i stort med regionförbundets allmänna inriktning för Öresundstågstrafiken. De i annonsen angivna sträckorna behöver nödvändigtvis inte vara de som slutligen upphandlas. Bifogade handlingar - Annonsering inför kommande upphandling av Öresundstågstrafik, 29 november Förhandsannons för upphandling av Öresundstågstrafik allmän information och bakgrund

24 Förhandsannons för upphandling av Öresundstågstrafiken Allmän information och bakgrund Nedan följer ett första utkast till annons beträffande ny upphandling av den svenska delen av Öresundstågstrafiken. Annonsen är en s.k. förhandsannonsering som måste göras enligt den nya Kollektivtrafiklagen och tillhörande EU-förordning. Förhandsannonsering ska ske senast ett år innan ett anbudsförfarande inleds genom en slutgiltig annons. Aktuell form för annons är preliminär och således inte slutligen fastställd av EU, varför den kan komma att ändras. Det finns dock ingen anledning att tro att några mer omfattande ändringar kommer att bli aktuella. Av informationen i förhandsannonsen kan särskilt noteras att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i samtliga län som omfattas av upphandlingen är upphandlande myndigheter. Med hänsyn till formulärets utformning samt av praktiska skäl anges dock Region Skåne som huvudansvarig upphandlare under sektion I.1. Övriga upphandlande myndigheter anges i bilaga (Annex) A, del II. Enligt nuvarande diskussion mellan länen kommer Öresundståg AB att vara beredande och samordnande i hela upphandlingen. Den formella avsändaren av annonsen skall dock vara respektive läns regionala kollektivtrafikmyndighet. Uppdragets omfattning och värde anges i sektion II.2. Härav framgår att upphandlingen avser tågtrafik på de däri angivna sträckorna, samt att i uppdraget även ingår tågdrift, ombordbemanning och underhåll (i någon form). Vidare listas vilka sträckor upphandlingen omfattar, inklusive ytterligare fyra sträckor för vilka option ska finnas. Det beräknade antalet tågkilometer uppgår till 13 Mkm/år till ett årligt värde om 650 MSEK. Det är viktigt att understryka att dessa uppgifter är preliminära och därför möjliga att rätta och ändra om så skulle behövas. EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 1

25 EUROPEAN UNION Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Info & on-line forms: STANDARD FORM FOR NOTIFICATION PURSUANT TO ARTICLE 7.2 OF REGULATION 1370/2007 TO BE PUBLISHED ONE YEAR PRIOR TO THE LAUNCH OF THE INVITATION TO TENDER PROCEDURE OR DIRECT AWARD IN THE SUPPLEMENT TO THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION. PRIOR INFORMATION NOTICE for PUBLIC SERVICE CONTRACT 1 SECTION I: COMPETENT AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Official name: Region Skåne genom den Regionala kollektivtrafikmyndigheten Postal address: Andra Avenyen 7 Town: Postal Code: Hässleholm Contact point(s): For the attention of: National ID: (if known) Country: Sverige Telephone: Fax: Internet address(es) (if applicable) General address of the contracting authority (URL): Electronic access to information (URL) Electronic submission of tenders and requests to participate (URL) Further information can be obtained at: X As in above mentioned contact point(s) Other: please complete Annex A.I 1 Competent authorities may decide not to publish this information where a public service contract concerns an annual provision of less than kilometres of public passenger transport services. EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 2

26 I.2) TYPE OF THE COMPETENT AUTHORITY Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions National or federal agency/office X Regional or local authority Regional or local agency/office Body governed by public law European institution/agency or international organisation Other (please specify): I.3) MAIN ACTIVITY X Railway services Urban railway, tramway, trolleybus or bus services Maritime or inland waterway Other (please specify): I.4) CONTRACT AWARD ON BEHALF OF OTHER COMPETENT AUTHORITIES The competent authority is purchasing on behalf of other competent authorities If yes, further information on those competent authorities can be provided in Annex A.II. yes X no EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 3

27 SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract Upphandling av den svenska delen av Öresundstågstrafiken II.1.2) Type of contract, area(s) covered by the Public Transport Service Services Service category: No T-01 (For service categories, please see Annex B) Areas covered by the public transport services Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Hallands och Västra Götalands län. Jönköpings län som option NUTS code NUTS code NUTS code NUTS code (add NUTS if necessary) II.1.3) Short description of the contract II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV) Main vocabulary Supplementary vocabulary (if applicable) Main object Additional... - object(s) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 4

28 II.1.5) Envisaged Subcontracting Subcontracting is envisaged: yes no If yes, proportion in value of the contract likely to be sub-contracted to third parties (give figures only): Minimum percentage:, (%) Maximum percentage:, (%) of the value of the contract or Not known Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted (if known) II. 2) QUANTITY AND/OR VALUE OF SERVICES Upphandlingen avser tågtrafik med fordon av modell X31 (Öresundståg) på sträckorna (1) nationsgränsen på Öresundsförbindelsen till Malmö, (2) Malmö Göteborg, (3) Malmö Alvesta Kalmar och (4) Malmö Karlskrona. Trafik på andra sträckor kan förekomma i mindre omfattning. Som option ingår även tågtrafik på sträckorna (5) Hässleholm Halmstad, (6) Karlskrona Emmaboda, (7) Alvesta Nässjö Jönköping och (8) Alvesta Göteborg. De två sistnämnda sträckorna inkluderar bl.a. trafik i Jönköpings län. I uppdraget ingår tågdrift, ombordbemanning och underhåll av tågfordonen. Tågtrafiken i upphandlingen kopplar samman med dansk Öresundstågstrafik. km of public passenger transport services 2 : km exklusive optioner Estimated cost excluding VAT (give figures only): SEK exklusive optioner OR Range: between... and... Currency: II.3) EXPECTED START AND DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION 2 Corresponds to vehicle-km (road), train-km (rail) and vessel-km (maritime, inland waterways) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 5

29 SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE Open X Direct awards.. to an internal operator (art. 5.2 of 1370/2007) of a small scale contracts (art. 5.4 of 1370/2007) under an emergency measure (art. 5.5 of 1370/2007) for railway transport (art. 5.6 of 1370/2007) On a voluntary base, indicate name and address of the selected operator in Section V IV. 2) AWARD CRITERIA IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION (only in case of OPEN procedure) SECTION V: AWARD OF CONTRACT. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 20/01/2012 (dd/mm/yyyy) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 6

30 ANNEX A ADDITIONAL ADDRESSES AND CONTACT POINTS I) ADDRESSES AND CONTACT POINTS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED Official name: Öresundståg AB National ID: (if known) Postal address: Town: Postal Code: Country: Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Internet address (URL): II) ADDRESSES OF THE OTHER COMPETENT AUTHORITIES ON BEHALF OF WHICH THE COMPETENT AUTHORITIY IS PURCHASING Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge län Postal address: XXX Town: XXX Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX Postal Code: XXX National ID: (if known) Country: Sweden National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kronobergs län Postal address: XXX Town: Postal Code: XXX XXX National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Hallands län Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län National ID: (if known) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 7

31 Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län (för option) Postal address: XXX Town: Postal Code: XXX XXX National ID: (if known) Country: Sweden Annex A.II can be repeated as many times as necessary EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 8

32 ANNEX B SERVICE CATEGORIES REFERRED TO IN SECTION-II: OBJECT OF THE CONTRACT CATEGORY NO 3 T_01 T_02 T_03 SUBJECT Rail transport services Inland waterway and maritime transport services Metro transport services T_04 Tram transport services T_05 Bus (urban) transport services T_06 Coach (regional/long distance) transport services T_07 Trolleybus transport services T_08 T_99 Light rail transport services Other transport services 3 Services categories within the meaning of Regulation 1370/2007 EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 9

33 Malmö 29 november 2011 Till de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna i Skåne, Hallands-, Blekinge, Kronobergs- Västra Götalands- och Kalmar län. Annonsering inför kommande upphandling av Öresundståg Den Öresundstågstrafik som berör Skåne, Hallands-, Blekinge-, Kronobergs-, Västra Götalands- och Kalmar län avses upphandlas så snart som möjligt efter det tillfälliga operatörsavtal som börjar gälla den 11:e december. Upphandlingen genomförs enligt den nya kollektivtrafiklagstiftning, och de nya upphandlingsregler, som träder i kraft fr o m 1 januari De nya reglerna innebär att berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKTM, måste offentliggöra sina planer på avtal om allmän trafik genom annonsering i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT. Annonsen skall innehålla information om vilka tjänster som avses samt det geografiska område som berörs, och den måste publiceras minst ett år innan den konkreta upphandlingen påbörjas. Avsikten är att publicera bilagd annons om den kommande Öresundstågsupphandlingen i EUT under januari 2012, men det förutsätter klartecken från samtliga berörda RKTM. Under tiden fram till att definitiv upphandlingsannons publiceras skall samråd ske med olika intressenter, inklusive intresserade operatörer, om upphandlingens omfattning och utformning. Upphandlingsarbetet, vilket inkluderar att genomföra annonsering i EUT, kommer att ledas och samordnas av Öresundståg AB. Öresundståg AB ägs i dagsläget av trafikhuvudmännen i de berörda länen. Bilagt förslag till annonstext behandlades i den politiska samverkansgruppen för Öresundståg den 25:e november 2011, och gruppen godkände då för egen del innehållet. Det kan noteras att även Jönköpings Län står som tänkbart trafikområde i den kommande upphandlingen. Jönköpings län är inte berört av nuvarande Öresundstågstrafik, och är heller inte delägare i Öresundståg AB, men det finns ett preliminärt intresse från Jönköpings län att vissa linjedelar i länet ska kunna omfattas av den kommande upphandlingen. Den nu aktuella annonsen är dock inte bindande beträffande upphandlingens slutliga omfattning och utformning. Men anledning av ovanstående hemställer Öresundståg AB om att respektive RKTM senast 20 januari 2012 godkänner bilagt förslag till annonstext för publicering i EUT snarast möjligt därefter. Besked lämnas enklast på e-post, adress Vi tar gärna också emot underhandsinformation om när ett sådant beslut kan fattas. Vår adress: Öresundståg AB, Stortorget 29, SE Malmö, SVERIGE Org.nr: Bankgiro:

34 Öresundståg AB har också för avsikt att under januari månad 2012 arrangera ett informationsoch samordningsmöte kring den kommande upphandlingen, dit samtliga berörda RKTM bjuds in. Vid mötet kommer bl a att diskuteras innehållet i de kommande länsvisa Trafikförsörjningsprogrammen kopplat till frågan om trafikplikt och den kommande upphandlingen av Öresundståg. Särskild inbjudan till detta möte kommer från Öresundståg AB inom kort. Vid eventuella frågor kring ovanstående, vänligen kontakta undertecknad. Med vänliga hälsningar Öresundståg AB Genom Mårten Ignell projektledare tfn Vår adress: Öresundståg AB, Stortorget 29, SE Malmö, SVERIGE Org.nr: Bankgiro:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67)

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) MISSIV 2013-11-15 LJ 2013/1525 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) Bakgrund Enligt lagen (2010:630) om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling

Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling MISSIV 1(1) 2013-12-18 LJ 2013/1767 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Beslut om allmän trafikplikt inför direktupphandling av Krösatågen Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska upphandling

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Regionstyrelsen 1-21

Regionstyrelsen 1-21 Regionstyrelsen 1-21 Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 9 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet Diarienummer: RJL 2016/3732 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande

Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande Utrikesdepartementet Ds 2011:29 Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande

Läs mer

Sven. Sunesson (c) Eva. Johnsson (kd) Monica Widnemark. Mats Johnsson (m) Bodil Hansen (m) P-O. Onsdag 26/

Sven. Sunesson (c) Eva. Johnsson (kd) Monica Widnemark. Mats Johnsson (m) Bodil Hansen (m) P-O. Onsdag 26/ 2011-10-19 1 (19) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättaree Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Sekreterare Onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S), Elin Rydberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 maj klockan 08.30-14.00 Plats: Insikten, Videum Science

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-06-19 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 19 juni 2013 kl. 08.30-12.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S)

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr Aktieägaravtal för Öresundståg AB, org nr 556794-3492 Detta avtal har denna dag träffats mellan Region Kronoberg (LTK), org.nr 232100-0065, Landstinget i Kalmar län (KLT), org.nr 232100-0073, Region Blekinge

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Taxiresor för Sjöfartsverkets lotsar i Oxelösund, Nyköping och Norrköping samt 6 myndigheters tjänteresor.

Taxiresor för Sjöfartsverkets lotsar i Oxelösund, Nyköping och Norrköping samt 6 myndigheters tjänteresor. Taxiresor för Sjöfartsverkets lotsar i Oxelösund, Nyköping och Norrköping samt 6 myndigheters tjänteresor. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/7498761.aspx Externt anbuds-id 633-2012 Anbudstyp

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2017-02-23 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S)ordförande Fanny Battistutta (V) vice ordförande Sven Sunesson (C)2:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer