KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09. Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning."

Transkript

1 KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 9 december 2012 direkt i anslutning efter regionfullmäktiges sammanträde Plats: Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö Roland Gustbée Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Roland Gustbée (m) Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) För kännedom Bo Frank (m) Gunnar Elm (c) Mikael Jeansson (s) Mats Johnsson (m) Sonja Emilsson (m) Margareta Schlee (m) Anders Jonsäng (c) Eva Johnsson (kd) Rolf Andersson (fp) Joakim Pohlman (s) Ingemar Almqvist (s) Anne Carlsson (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Anders Mårtensson (v) Kjell Jormfeldt (mp) Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M). Tjänstemän Peter Hogla, Clas Carlsson, Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Björn Johansson och Åsa Karlsson. Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 2

2 Förteckning över regionstyrelsens ärenden Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll (föreslås att Monica Haider utses att jämte ordförande justera protokollet) 2. Fastställande av dagordning./. 3. Infrastruktur och kommunikation a. Linjetrafikupphandling 2012 Beslut./. fastställande av anbudsunderlag b. Sveriges Kommuner och Landstings Beslut./. framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring c. Länstransportplan Beslut./. åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för år 2012 d. Förstudie Södra Länken i Växjö Beslut./. e. Servering ombord optioner Beslut./. f. Öresundståg AB avtal Veolia Beslut./. g. Öresundståg AB annonsering om upphandling. Beslut./. 4. Livskraft a. Kunskapsutveckling inom äldrevården ( Stärkta strukturer) tilldelningsbeslut 5. Förnyelse och dynamik a. Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande - remissyttrande Beslut./. Beslut./. 6. Övriga ärenden 2

3 Regionstyrelsen Ärende 3 b Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring Dnr 11/0205 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag Ärendet Sveriges kommuner och landsting har ombett landstingen och regionerna att underteckna avsiktsförklaring mellan SKL och Regionförbundet södra Småland i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, innebärande att SKL företräder den regionala kollektivtrafikmyndigheten som intresseorganisation i kollektivtrafikfrågor. Föreslås att styrelsen godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag Bifogade handlingar - Arbetsutskottets protokoll 251/11 - Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring

4

5

6

7

8

9

10 Regionstyrelsen Ärende 3 c Länstransportplan åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för år 2012 Dnr 11/0030 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att fastställa förslag till åtgärdsplan för år 2012, i enlighet med tjänsteskrivelse , avseende Länstransportplan och att översända detsamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Ärendet Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs än kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2012 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investeringar i större objekt, en pott för anpassning av transportinfrastrukturen och bidragsobjekt. Bifogade handlingar: - Trafiknämndens protokoll 138/11 - Tjänsteskrivelse Länstransportplan åtgärdsplan 2012, daterad

11 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Tjänsteskrivelse - Länstransportplan åtgärdsplan 2012 Ärendet Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. För jämförelse redovisas föregående års VP innan förslaget till genomförande av åtgärdsplanen för år VP för år 2011 för jämförelse Större objekt Tvärleden Haganäsleden Pott anpassning av transportinfrastrukturen LV 126 Norra infarten Alvesta Mötesspår Åryd (Kust till kust) Arb. Plan mittseparering Korsning/Tätort, Norrhult Mindre väginvesteringar Bidragsobjekt Bidrag till enskilda vägar Kollektivtrafikåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Summa 22,4 milj. kr 1,5 milj. kr 0,7 milj. kr 10,0 milj. kr 5,0 milj. kr 0,3 milj. kr 1,7 milj. kr 1,9 milj. kr 2,5 milj. kr 2,5 milj. kr 50,0 milj. kr Planeringsramen för 2011 uppgick till 57 miljoner Kr, men då lån upptagits från grannlänen för finansiering av Tvärleden slutade utfallet av den totala ramen på 50 miljoner Kr. 1 (3) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

12 Dnr 11/ Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2012 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investering i: Genomförandeplan för år 2012 Större objekt Alvesta Resecentrum Växjö Bangård Haganäsleden 10,0 milj. kr 10,0 milj. kr 2,2 milj. kr Pott anpassning av transportinfrastrukturen Arb. plan mittseparering Arb. plan/projektering cykel Cykelväg genomförande (Gemla) Övrigt 3,7 milj. kr 1,6 milj. kr 1,8 milj. kr 0,5 milj. kr Bidragsobjekt Bidrag till enskilda vägar Kollektivtrafikåtgärder & Trafiksäkerhetsåtgärder Summa 1,0 milj. kr 5,5 milj. kr 36,3 milj. kr Utöver dessa åtgärder kommer fortsatta investeringar att genomföras avseende objektet Söderleden i Ljungby med hjälp av tidigare kommunalt förskotterade medel, vilket kommer belasta kommande års genomförandeplaner av Länstransportplanen i form av en skuld. Även del av Väg 536 Lidhult och åtgärder på LV 120 Göteryd-Älmhult kommer att ha fortsatt genomförande under nästa år, men finansieras utanför ram med hjälp av det statliga Bärighetsanslaget. 2 (3)

13 Dnr 11/ Specificering av aktiviteten Arbetsplan under rubriken Pott för anpassning av transportinfrastrukturen samt rubriken Bidragsobjekt Pott för anpassning av transportinfrastrukturen: (Arb.plan/projektering) Mittsepareringsåtgärder Rv 27 Väckelsång-Säljeryd Rv 23 Förbi Älmhult Rv 23 Ljungstorp-Mölleryd Gång/Cykel vägar Väg 600 Stenbrohult-Liatorp Väg 739 Moheda-Horda Väg 126 Alvesta norra infart Bidragsobjekt: Enskilda vägar: Väg Gasslanda, Växjö Kollektivtrafikåtgärder & Trafiksäkerhetsåtgärder: Anslutningsinvesteringar i samband med öppnande av de nya tågstationerna i länet. Lammhult 1,5 milj. kr. Moheda 1,5 milj. kr Gemla? Diö? 3 (3)

14 Regionstyrelsen Ärende 3 d Förstudie Södra Länken i Växjö Dnr 11/0030 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att avslå inkommen begäran om förskottering från Växjö kommun avseende förstudie Södra Länken. Att hänvisa ärendet till 2013 års planeringsprocess för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan, samt översända upprättad tjänsteskrivelse till Växjö kommun. Ärendet Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland inkommit med en skrivelse, , med begäran om förskottering av medel för en förstudie avseende Södra Länken i sin helhet. Växjö kommun önskar att regionförbundet beslutar om att låta kommunen förskottera en förstudie över Södra Länken omgående. Kostnaden bedöms uppgå till ca kronor. Då detta är ett förskotteringsärende måste det godkännas av Trafikverkets GD. Dessutom är någon förskottering eller beslut därom inte möjlig förrän tidigast år 2013, enligt Trafikverkets 30 procents regel. Beroende på ovanstående faktum och på beloppets storlek anser regionförbundet att Växjö kommun på goda grunder kan bekosta starten av denna förstudie med egna medel med omedelbar verkan. Det är vidare regionförbundets ambition och strävan att stödja nämnda förstudie ekonomiskt genom att anslå medel ur åtgärdsplanen för regionens Länstransportplan för år Objektet är dessutom omnämnt i regionens Länstransportplan som ett viktigt regionalt objekt. Bifogade handlingar: - Trafiknämndens protokoll 139/11 - Skrivelse från Växjö kommun, Tjänsteskrivelse

15

16 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Tjänsteskrivelse - Förstudie över Södra Länken i Växjö stad Ärendet Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland inkommit med en skrivelse, , med begäran om förskottering av medel för en förstudie avseende Södra Länken i sin helhet. Kommun önskar att regionförbundet beslutar om att låta kommunen förskottera en förstudie över Södra Länken omgående. Kostnaden bedöms uppgå till ca kronor. Förskottering I enlighet med de regler som gäller för förskottering av medel till infrastrukturåtgärder, både investeringar och utredningar, skall samtliga sådana ärenden godkännas av Trafikverkets GD. Dessutom säger reglerna att Trafikverket inte får godkänna om förskotteringar till mer än max 30 procent av varje enskilt års tillgängliga medel. Enligt Trafikverket är ovanstående 30 procents regel redan uppnådd för år 2012 och något nytt förskotteringsutrymme kommer inte att frigöras förrän tidigast år Med anledning av ovanstående och med anledning av beloppets storlek anser regionförbundet att det inte går och inte är lönande att hantera rubricerat ärende som ett förskotteringsärende. Regionförbundet delar dock kommunens uppfattning om ärendets betydelse och objektet är dessutom omnämnt i regionens Länstransportplan som ett viktigt regionalt objekt. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

17 Dnr 11/ Av nämnda anledning är det därför regionförbundets strävan och ambition att inför kommande åtgärdsplan för regionens Länstransportplan avseende år 2013 anslå medel till denna förstudie. Det är därför regionförbundets uppfattning att Växjö kommun på goda grunder kan bekosta starten av denna förstudie med egna medel med omedelbar verkan för att påskynda ärendet. Förslag till beslut Styrelsen beslutar Att avslå inkommen begäran om förskottering avseende Södra Länken. Att hänvisa ärendet till 2013 års planeringsprocess för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan, samt översända upprättad tjänsteskrivelse till Växjö kommun. 2 (2)

18 Regionstyrelsen Ärende 3 e Servering ombord optioner Dnr 08/0173 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar. Att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. Ärendet Fullmäktige beslöt 56/11 att uppdra åt styrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012. Ärendet har därutöver väckts inför årsskiftet av styrelsen för Öresundståg AB av två anledningar: - Ny operatör - Ombyggnation av tåg Föreslås att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar, samt att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 252/11 - Tjänsteskrivelse Servering ombord

19 Dnr Thomas Nilsson Tel: Tjänsteskrivelse - Servering ombord Ärendet Fullmäktige beslöt 56/11 att uppdra åt styrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012. Ärendet har därutöver väckts inför årsskiftet av styrelsen för Öresundståg AB av två anledningar: - Ny operatör - Ombyggnation av tåg Ny operatör Veolia börjar sitt uppdrag som ny operatör vid tidtabellskiftet i december För våra resenärer har tiden med DSB First bitvis varit förhållandevis turbulent, därför känns det rätt i tiden att erbjuda resenärerna möjligheten att köpa förtäring ombord i samband med att den nya operatören tar över. Ombyggnation av tåg Styrelsen för Öresundståg har efter synpunkter från våra resenärer, tagit fram ett förslag på ombyggnad av tågen. Dels för att ge utrymme för bagage ställ och dels för att skapa bättre komfort och tillgänglighet i låggolvsdelen. Det sistnämnda kommer att innebära att kaffeautomaterna kommer att försvinna på sikt, under förutsättning att tågägarna beslutar om ombyggnaden. Tidsmässigt från beslut till genomförande beräknar vi inom tidsintervallet 2012 (ombyggnad av 1 fordon för utvärdering) ombyggnad av tåg. 1 (4) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

20 Dnr Servering ombord idag på Öresundstågen Ombordserveringen har varit igång sedan februari 2009 på Västkustbanan genom ett avtal med Trafikcaféer. Det har varit möjligt för övriga trafikhuvudmän i bolaget att avropa optionerna inom ramen för avtalet. Regionstyrelsen beslöt 185/09 att ej avropa optioner inom ramen för det avtalet, vilket innebär att servering ombord inte erbjudits resenärer. Dessa har istället hänvisats till dryckesautomater. Avtalet innehåller optioner vad gäller hela eller delar av sträckorna Kalmar - Hässleholm samt Karlshamn - Hässleholm. Optionerna ska avropas så att Trafikcaféer alltid erhåller en minsta uppdragstid på optionssträckan uppgående till två år. Trafikcaféer är positiva till att utöka uppdraget och tänker sig i så fall att bygga upp en bas i Hässleholm till att serva Kalmar- och Karlshamnslinjerna. Ombordservering produktionsomfattning En beräkning har gjorts av Öresundståg AB avseende kostnader 2012 om uppdraget skulle utökas till att omfatta samtliga tre ben av Öresundstågstrafiken. Produktionsupplägget skulle då vara Göteborg - Båstad, Kalmar/Nybro - Hässleholm samt Karlshamn - Hässleholm. Förändringen på Västkustbanan med Båstad istället för Ängelholm som sydlig vändpunkt innebär en effektivisering som skulle kunna göras oavsett förändringar i övrigt. Upplägget på BKB är delvis styrt av det längre banarbete som kommer att utföras under våren 2012 innebärande att sträckan Karlshamn - Karlskrona kommer att vara avstängd. Trafikcaféer har tagit fram ett förslag till produktionslösning, se bifogade filer. Produktionsomfattningen enligt detta förslag är följande (timmar/år): Göteborg - Båstad Kalmar - Hässleholm Karlshamn - Hässleholm Totalt timmar timmar timmar timmar Ombordservering ekonomi En beräkning har gjorts av kostnader 2012 för det utökade ombordserveringsalternativet enligt ovan. Kostnaderna är beräknade i dagens prisnivå, d v s en uppräkning ska senare göras till 2012 års nivå (uppskattningsvis 3-4 %). 2 (4)

21 Dnr Med utökad ombordservering kommer den fasta kostnaden att öka från 2,1 mkr per år till 4,5 mkr. Detta eftersom ytterligare linjer tillkommer. I nedanstående beräkning har den fasta kostnaden fördelats mellan länen efter varje läns andel av ombordserveringen (räknat i timmar). Den rörliga avgiften är följande per linje: Göteborg - Båstad tkr Kalmar - Hässleholm tkr Karlshamn - Hässleholm tkr Summa tkr Uppdelat per län är den rörliga avgiften följande per linje: Göteborg - Båstad Västtrafik 457 tkr Hallandstrafiken tkr Skånetrafiken 208 tkr Kalmar - Hässleholm Kalmar Läns Trafik Länstrafiken Kronoberg Skånetrafiken 545 tkr tkr 327 tkr Karlshamn - Hässleholm Blekingetrafiken Skånetrafiken tkr 953 tkr Totalt blir den rörliga avgiften enligt följande: Västtrafik 457 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 545 tkr Länstrafiken Kronoberg tkr Blekingetrafiken 953 tkr Skånetrafiken tkr Den fasta kostnaden fördelas enligt följande: Västtrafik 252 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 301 tkr Länstrafiken Kronoberg 771 tkr 3 (4)

22 Dnr Blekingetrafiken Skånetrafiken tkr 526 tkr Totalt blir kostnaden därmed följande per län: Västtrafik 709 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 846 tkr Länstrafiken Kronoberg tkr Blekingetrafiken tkr Skånetrafiken tkr Summa tkr Ombordservering marknad Ett avrop av optionerna för Kalmar- och Karlskrona-linjerna skulle kunna underlätta att skapa en enhetlighet angående det koncept vi erbjuder I:a klassresenärerna på de lite längre sträckorna. Utöver gratis kaffe har Trafikcaféer sagt sig vara villiga att exempelvis sköta distribution av tidningar till I:a klass. Troligen kommer varm- och kalldrycksautomaterna att tas bort i samband med att trafikavtalet övergår från DSBFirst till Veolia vilket innebär att servicen försämras om inget annat ersätter. Ett förbättrat koncept för I:a klassresenärerna kan motivera en höjd avgift vilken då skulle kunna finansiera en del av kostnaden för ombordserveringen. Förslag till beslut Föreslås att styrelsen beslutar Att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar. Att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. 4 (4)

23 Regionstyrelsen Ärende 3 g Öresundståg AB upphandling av trafik Dnr 11/ Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna annons inför upphandling av Öresundstågstrafik.. Ärendet Öresundståg AB ska upphandla den trafik som ska starta i december 2013 när Veolias tillfälliga avtal upphör. Öresundståg AB avser att upphandla enligt de nya EU-reglerna innebärande att annonsering av upphandlingen ska ske i EUs officiella tidning ett år innan upphandlingen påbörjas. Ägarna/finansiärerna av trafiken ska därför godkänna att upphandlingsprocessen påbörjas och innebörden i den annons som ska publiceras. Annonsen sammanfaller i stort med regionförbundets allmänna inriktning för Öresundstågstrafiken. De i annonsen angivna sträckorna behöver nödvändigtvis inte vara de som slutligen upphandlas. Bifogade handlingar - Annonsering inför kommande upphandling av Öresundstågstrafik, 29 november Förhandsannons för upphandling av Öresundstågstrafik allmän information och bakgrund

24 Förhandsannons för upphandling av Öresundstågstrafiken Allmän information och bakgrund Nedan följer ett första utkast till annons beträffande ny upphandling av den svenska delen av Öresundstågstrafiken. Annonsen är en s.k. förhandsannonsering som måste göras enligt den nya Kollektivtrafiklagen och tillhörande EU-förordning. Förhandsannonsering ska ske senast ett år innan ett anbudsförfarande inleds genom en slutgiltig annons. Aktuell form för annons är preliminär och således inte slutligen fastställd av EU, varför den kan komma att ändras. Det finns dock ingen anledning att tro att några mer omfattande ändringar kommer att bli aktuella. Av informationen i förhandsannonsen kan särskilt noteras att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i samtliga län som omfattas av upphandlingen är upphandlande myndigheter. Med hänsyn till formulärets utformning samt av praktiska skäl anges dock Region Skåne som huvudansvarig upphandlare under sektion I.1. Övriga upphandlande myndigheter anges i bilaga (Annex) A, del II. Enligt nuvarande diskussion mellan länen kommer Öresundståg AB att vara beredande och samordnande i hela upphandlingen. Den formella avsändaren av annonsen skall dock vara respektive läns regionala kollektivtrafikmyndighet. Uppdragets omfattning och värde anges i sektion II.2. Härav framgår att upphandlingen avser tågtrafik på de däri angivna sträckorna, samt att i uppdraget även ingår tågdrift, ombordbemanning och underhåll (i någon form). Vidare listas vilka sträckor upphandlingen omfattar, inklusive ytterligare fyra sträckor för vilka option ska finnas. Det beräknade antalet tågkilometer uppgår till 13 Mkm/år till ett årligt värde om 650 MSEK. Det är viktigt att understryka att dessa uppgifter är preliminära och därför möjliga att rätta och ändra om så skulle behövas. EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 1

25 EUROPEAN UNION Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Info & on-line forms: STANDARD FORM FOR NOTIFICATION PURSUANT TO ARTICLE 7.2 OF REGULATION 1370/2007 TO BE PUBLISHED ONE YEAR PRIOR TO THE LAUNCH OF THE INVITATION TO TENDER PROCEDURE OR DIRECT AWARD IN THE SUPPLEMENT TO THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION. PRIOR INFORMATION NOTICE for PUBLIC SERVICE CONTRACT 1 SECTION I: COMPETENT AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Official name: Region Skåne genom den Regionala kollektivtrafikmyndigheten Postal address: Andra Avenyen 7 Town: Postal Code: Hässleholm Contact point(s): For the attention of: National ID: (if known) Country: Sverige Telephone: Fax: Internet address(es) (if applicable) General address of the contracting authority (URL): Electronic access to information (URL) Electronic submission of tenders and requests to participate (URL) Further information can be obtained at: X As in above mentioned contact point(s) Other: please complete Annex A.I 1 Competent authorities may decide not to publish this information where a public service contract concerns an annual provision of less than kilometres of public passenger transport services. EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 2

26 I.2) TYPE OF THE COMPETENT AUTHORITY Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions National or federal agency/office X Regional or local authority Regional or local agency/office Body governed by public law European institution/agency or international organisation Other (please specify): I.3) MAIN ACTIVITY X Railway services Urban railway, tramway, trolleybus or bus services Maritime or inland waterway Other (please specify): I.4) CONTRACT AWARD ON BEHALF OF OTHER COMPETENT AUTHORITIES The competent authority is purchasing on behalf of other competent authorities If yes, further information on those competent authorities can be provided in Annex A.II. yes X no EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 3

27 SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract Upphandling av den svenska delen av Öresundstågstrafiken II.1.2) Type of contract, area(s) covered by the Public Transport Service Services Service category: No T-01 (For service categories, please see Annex B) Areas covered by the public transport services Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Hallands och Västra Götalands län. Jönköpings län som option NUTS code NUTS code NUTS code NUTS code (add NUTS if necessary) II.1.3) Short description of the contract II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV) Main vocabulary Supplementary vocabulary (if applicable) Main object Additional... - object(s) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 4

28 II.1.5) Envisaged Subcontracting Subcontracting is envisaged: yes no If yes, proportion in value of the contract likely to be sub-contracted to third parties (give figures only): Minimum percentage:, (%) Maximum percentage:, (%) of the value of the contract or Not known Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted (if known) II. 2) QUANTITY AND/OR VALUE OF SERVICES Upphandlingen avser tågtrafik med fordon av modell X31 (Öresundståg) på sträckorna (1) nationsgränsen på Öresundsförbindelsen till Malmö, (2) Malmö Göteborg, (3) Malmö Alvesta Kalmar och (4) Malmö Karlskrona. Trafik på andra sträckor kan förekomma i mindre omfattning. Som option ingår även tågtrafik på sträckorna (5) Hässleholm Halmstad, (6) Karlskrona Emmaboda, (7) Alvesta Nässjö Jönköping och (8) Alvesta Göteborg. De två sistnämnda sträckorna inkluderar bl.a. trafik i Jönköpings län. I uppdraget ingår tågdrift, ombordbemanning och underhåll av tågfordonen. Tågtrafiken i upphandlingen kopplar samman med dansk Öresundstågstrafik. km of public passenger transport services 2 : km exklusive optioner Estimated cost excluding VAT (give figures only): SEK exklusive optioner OR Range: between... and... Currency: II.3) EXPECTED START AND DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION 2 Corresponds to vehicle-km (road), train-km (rail) and vessel-km (maritime, inland waterways) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 5

29 SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE Open X Direct awards.. to an internal operator (art. 5.2 of 1370/2007) of a small scale contracts (art. 5.4 of 1370/2007) under an emergency measure (art. 5.5 of 1370/2007) for railway transport (art. 5.6 of 1370/2007) On a voluntary base, indicate name and address of the selected operator in Section V IV. 2) AWARD CRITERIA IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION (only in case of OPEN procedure) SECTION V: AWARD OF CONTRACT. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 20/01/2012 (dd/mm/yyyy) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 6

30 ANNEX A ADDITIONAL ADDRESSES AND CONTACT POINTS I) ADDRESSES AND CONTACT POINTS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED Official name: Öresundståg AB National ID: (if known) Postal address: Town: Postal Code: Country: Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Internet address (URL): II) ADDRESSES OF THE OTHER COMPETENT AUTHORITIES ON BEHALF OF WHICH THE COMPETENT AUTHORITIY IS PURCHASING Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge län Postal address: XXX Town: XXX Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX Postal Code: XXX National ID: (if known) Country: Sweden National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kronobergs län Postal address: XXX Town: Postal Code: XXX XXX National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Hallands län Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län National ID: (if known) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 7

31 Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län (för option) Postal address: XXX Town: Postal Code: XXX XXX National ID: (if known) Country: Sweden Annex A.II can be repeated as many times as necessary EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 8

32 ANNEX B SERVICE CATEGORIES REFERRED TO IN SECTION-II: OBJECT OF THE CONTRACT CATEGORY NO 3 T_01 T_02 T_03 SUBJECT Rail transport services Inland waterway and maritime transport services Metro transport services T_04 Tram transport services T_05 Bus (urban) transport services T_06 Coach (regional/long distance) transport services T_07 Trolleybus transport services T_08 T_99 Light rail transport services Other transport services 3 Services categories within the meaning of Regulation 1370/2007 EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 9

33 Malmö 29 november 2011 Till de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna i Skåne, Hallands-, Blekinge, Kronobergs- Västra Götalands- och Kalmar län. Annonsering inför kommande upphandling av Öresundståg Den Öresundstågstrafik som berör Skåne, Hallands-, Blekinge-, Kronobergs-, Västra Götalands- och Kalmar län avses upphandlas så snart som möjligt efter det tillfälliga operatörsavtal som börjar gälla den 11:e december. Upphandlingen genomförs enligt den nya kollektivtrafiklagstiftning, och de nya upphandlingsregler, som träder i kraft fr o m 1 januari De nya reglerna innebär att berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKTM, måste offentliggöra sina planer på avtal om allmän trafik genom annonsering i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT. Annonsen skall innehålla information om vilka tjänster som avses samt det geografiska område som berörs, och den måste publiceras minst ett år innan den konkreta upphandlingen påbörjas. Avsikten är att publicera bilagd annons om den kommande Öresundstågsupphandlingen i EUT under januari 2012, men det förutsätter klartecken från samtliga berörda RKTM. Under tiden fram till att definitiv upphandlingsannons publiceras skall samråd ske med olika intressenter, inklusive intresserade operatörer, om upphandlingens omfattning och utformning. Upphandlingsarbetet, vilket inkluderar att genomföra annonsering i EUT, kommer att ledas och samordnas av Öresundståg AB. Öresundståg AB ägs i dagsläget av trafikhuvudmännen i de berörda länen. Bilagt förslag till annonstext behandlades i den politiska samverkansgruppen för Öresundståg den 25:e november 2011, och gruppen godkände då för egen del innehållet. Det kan noteras att även Jönköpings Län står som tänkbart trafikområde i den kommande upphandlingen. Jönköpings län är inte berört av nuvarande Öresundstågstrafik, och är heller inte delägare i Öresundståg AB, men det finns ett preliminärt intresse från Jönköpings län att vissa linjedelar i länet ska kunna omfattas av den kommande upphandlingen. Den nu aktuella annonsen är dock inte bindande beträffande upphandlingens slutliga omfattning och utformning. Men anledning av ovanstående hemställer Öresundståg AB om att respektive RKTM senast 20 januari 2012 godkänner bilagt förslag till annonstext för publicering i EUT snarast möjligt därefter. Besked lämnas enklast på e-post, adress Vi tar gärna också emot underhandsinformation om när ett sådant beslut kan fattas. Vår adress: Öresundståg AB, Stortorget 29, SE Malmö, SVERIGE Org.nr: Bankgiro:

34 Öresundståg AB har också för avsikt att under januari månad 2012 arrangera ett informationsoch samordningsmöte kring den kommande upphandlingen, dit samtliga berörda RKTM bjuds in. Vid mötet kommer bl a att diskuteras innehållet i de kommande länsvisa Trafikförsörjningsprogrammen kopplat till frågan om trafikplikt och den kommande upphandlingen av Öresundståg. Särskild inbjudan till detta möte kommer från Öresundståg AB inom kort. Vid eventuella frågor kring ovanstående, vänligen kontakta undertecknad. Med vänliga hälsningar Öresundståg AB Genom Mårten Ignell projektledare tfn Vår adress: Öresundståg AB, Stortorget 29, SE Malmö, SVERIGE Org.nr: Bankgiro:

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42 Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

En enkel till framtiden?

En enkel till framtiden? En enkel till framtiden? DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM JÄRNVÄGENS ORGANISATION SOU 2013:83 Omslagets collage Rubriker från fyra årtionden, inspirerades av en artikel i SJ-nytt, 27 januari 1982. Det består

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer