KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionstyrelsen 2011-12-09. Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning."

Transkript

1 KALLELSE Regionstyrelsen Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 9 december 2012 direkt i anslutning efter regionfullmäktiges sammanträde Plats: Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö Roland Gustbée Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Roland Gustbée (m) Carina Bengtsson (c) Monica Haider (s) Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) För kännedom Bo Frank (m) Gunnar Elm (c) Mikael Jeansson (s) Mats Johnsson (m) Sonja Emilsson (m) Margareta Schlee (m) Anders Jonsäng (c) Eva Johnsson (kd) Rolf Andersson (fp) Joakim Pohlman (s) Ingemar Almqvist (s) Anne Carlsson (s) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) Anders Mårtensson (v) Kjell Jormfeldt (mp) Övriga kallade Sven Sunesson (c), Elizabeth Peltola (C), Åke Carlson (C) och Mats Johnsson (M). Tjänstemän Peter Hogla, Clas Carlsson, Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Björn Johansson och Åsa Karlsson. Vid förhinder anmäls detta till telefon eller via e-post: 2

2 Förteckning över regionstyrelsens ärenden Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll (föreslås att Monica Haider utses att jämte ordförande justera protokollet) 2. Fastställande av dagordning./. 3. Infrastruktur och kommunikation a. Linjetrafikupphandling 2012 Beslut./. fastställande av anbudsunderlag b. Sveriges Kommuner och Landstings Beslut./. framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring c. Länstransportplan Beslut./. åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för år 2012 d. Förstudie Södra Länken i Växjö Beslut./. e. Servering ombord optioner Beslut./. f. Öresundståg AB avtal Veolia Beslut./. g. Öresundståg AB annonsering om upphandling. Beslut./. 4. Livskraft a. Kunskapsutveckling inom äldrevården ( Stärkta strukturer) tilldelningsbeslut 5. Förnyelse och dynamik a. Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande - remissyttrande Beslut./. Beslut./. 6. Övriga ärenden 2

3 Regionstyrelsen Ärende 3 b Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring Dnr 11/0205 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag Ärendet Sveriges kommuner och landsting har ombett landstingen och regionerna att underteckna avsiktsförklaring mellan SKL och Regionförbundet södra Småland i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, innebärande att SKL företräder den regionala kollektivtrafikmyndigheten som intresseorganisation i kollektivtrafikfrågor. Föreslås att styrelsen godkänna avsiktsförklaring avseende Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor i enlighet med upprättat förslag Bifogade handlingar - Arbetsutskottets protokoll 251/11 - Sveriges Kommuner och Landstings framtida roll och engagemang i kollektivtrafikfrågor - avsiktsförklaring

4

5

6

7

8

9

10 Regionstyrelsen Ärende 3 c Länstransportplan åtgärdsplan med tillhörande prioriteringar för år 2012 Dnr 11/0030 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att fastställa förslag till åtgärdsplan för år 2012, i enlighet med tjänsteskrivelse , avseende Länstransportplan och att översända detsamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Ärendet Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs än kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2012 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investeringar i större objekt, en pott för anpassning av transportinfrastrukturen och bidragsobjekt. Bifogade handlingar: - Trafiknämndens protokoll 138/11 - Tjänsteskrivelse Länstransportplan åtgärdsplan 2012, daterad

11 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Tjänsteskrivelse - Länstransportplan åtgärdsplan 2012 Ärendet Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. För jämförelse redovisas föregående års VP innan förslaget till genomförande av åtgärdsplanen för år VP för år 2011 för jämförelse Större objekt Tvärleden Haganäsleden Pott anpassning av transportinfrastrukturen LV 126 Norra infarten Alvesta Mötesspår Åryd (Kust till kust) Arb. Plan mittseparering Korsning/Tätort, Norrhult Mindre väginvesteringar Bidragsobjekt Bidrag till enskilda vägar Kollektivtrafikåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Summa 22,4 milj. kr 1,5 milj. kr 0,7 milj. kr 10,0 milj. kr 5,0 milj. kr 0,3 milj. kr 1,7 milj. kr 1,9 milj. kr 2,5 milj. kr 2,5 milj. kr 50,0 milj. kr Planeringsramen för 2011 uppgick till 57 miljoner Kr, men då lån upptagits från grannlänen för finansiering av Tvärleden slutade utfallet av den totala ramen på 50 miljoner Kr. 1 (3) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

12 Dnr 11/ Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2012 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investering i: Genomförandeplan för år 2012 Större objekt Alvesta Resecentrum Växjö Bangård Haganäsleden 10,0 milj. kr 10,0 milj. kr 2,2 milj. kr Pott anpassning av transportinfrastrukturen Arb. plan mittseparering Arb. plan/projektering cykel Cykelväg genomförande (Gemla) Övrigt 3,7 milj. kr 1,6 milj. kr 1,8 milj. kr 0,5 milj. kr Bidragsobjekt Bidrag till enskilda vägar Kollektivtrafikåtgärder & Trafiksäkerhetsåtgärder Summa 1,0 milj. kr 5,5 milj. kr 36,3 milj. kr Utöver dessa åtgärder kommer fortsatta investeringar att genomföras avseende objektet Söderleden i Ljungby med hjälp av tidigare kommunalt förskotterade medel, vilket kommer belasta kommande års genomförandeplaner av Länstransportplanen i form av en skuld. Även del av Väg 536 Lidhult och åtgärder på LV 120 Göteryd-Älmhult kommer att ha fortsatt genomförande under nästa år, men finansieras utanför ram med hjälp av det statliga Bärighetsanslaget. 2 (3)

13 Dnr 11/ Specificering av aktiviteten Arbetsplan under rubriken Pott för anpassning av transportinfrastrukturen samt rubriken Bidragsobjekt Pott för anpassning av transportinfrastrukturen: (Arb.plan/projektering) Mittsepareringsåtgärder Rv 27 Väckelsång-Säljeryd Rv 23 Förbi Älmhult Rv 23 Ljungstorp-Mölleryd Gång/Cykel vägar Väg 600 Stenbrohult-Liatorp Väg 739 Moheda-Horda Väg 126 Alvesta norra infart Bidragsobjekt: Enskilda vägar: Väg Gasslanda, Växjö Kollektivtrafikåtgärder & Trafiksäkerhetsåtgärder: Anslutningsinvesteringar i samband med öppnande av de nya tågstationerna i länet. Lammhult 1,5 milj. kr. Moheda 1,5 milj. kr Gemla? Diö? 3 (3)

14 Regionstyrelsen Ärende 3 d Förstudie Södra Länken i Växjö Dnr 11/0030 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att avslå inkommen begäran om förskottering från Växjö kommun avseende förstudie Södra Länken. Att hänvisa ärendet till 2013 års planeringsprocess för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan, samt översända upprättad tjänsteskrivelse till Växjö kommun. Ärendet Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland inkommit med en skrivelse, , med begäran om förskottering av medel för en förstudie avseende Södra Länken i sin helhet. Växjö kommun önskar att regionförbundet beslutar om att låta kommunen förskottera en förstudie över Södra Länken omgående. Kostnaden bedöms uppgå till ca kronor. Då detta är ett förskotteringsärende måste det godkännas av Trafikverkets GD. Dessutom är någon förskottering eller beslut därom inte möjlig förrän tidigast år 2013, enligt Trafikverkets 30 procents regel. Beroende på ovanstående faktum och på beloppets storlek anser regionförbundet att Växjö kommun på goda grunder kan bekosta starten av denna förstudie med egna medel med omedelbar verkan. Det är vidare regionförbundets ambition och strävan att stödja nämnda förstudie ekonomiskt genom att anslå medel ur åtgärdsplanen för regionens Länstransportplan för år Objektet är dessutom omnämnt i regionens Länstransportplan som ett viktigt regionalt objekt. Bifogade handlingar: - Trafiknämndens protokoll 139/11 - Skrivelse från Växjö kommun, Tjänsteskrivelse

15

16 Dnr 11/ Per-Olof Löfberg Tel: Tjänsteskrivelse - Förstudie över Södra Länken i Växjö stad Ärendet Växjö kommun har till Regionförbundet södra Småland inkommit med en skrivelse, , med begäran om förskottering av medel för en förstudie avseende Södra Länken i sin helhet. Kommun önskar att regionförbundet beslutar om att låta kommunen förskottera en förstudie över Södra Länken omgående. Kostnaden bedöms uppgå till ca kronor. Förskottering I enlighet med de regler som gäller för förskottering av medel till infrastrukturåtgärder, både investeringar och utredningar, skall samtliga sådana ärenden godkännas av Trafikverkets GD. Dessutom säger reglerna att Trafikverket inte får godkänna om förskotteringar till mer än max 30 procent av varje enskilt års tillgängliga medel. Enligt Trafikverket är ovanstående 30 procents regel redan uppnådd för år 2012 och något nytt förskotteringsutrymme kommer inte att frigöras förrän tidigast år Med anledning av ovanstående och med anledning av beloppets storlek anser regionförbundet att det inte går och inte är lönande att hantera rubricerat ärende som ett förskotteringsärende. Regionförbundet delar dock kommunens uppfattning om ärendets betydelse och objektet är dessutom omnämnt i regionens Länstransportplan som ett viktigt regionalt objekt. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

17 Dnr 11/ Av nämnda anledning är det därför regionförbundets strävan och ambition att inför kommande åtgärdsplan för regionens Länstransportplan avseende år 2013 anslå medel till denna förstudie. Det är därför regionförbundets uppfattning att Växjö kommun på goda grunder kan bekosta starten av denna förstudie med egna medel med omedelbar verkan för att påskynda ärendet. Förslag till beslut Styrelsen beslutar Att avslå inkommen begäran om förskottering avseende Södra Länken. Att hänvisa ärendet till 2013 års planeringsprocess för åtgärdsplan för Kronobergs läns Länstransportplan, samt översända upprättad tjänsteskrivelse till Växjö kommun. 2 (2)

18 Regionstyrelsen Ärende 3 e Servering ombord optioner Dnr 08/0173 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar. Att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. Ärendet Fullmäktige beslöt 56/11 att uppdra åt styrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012. Ärendet har därutöver väckts inför årsskiftet av styrelsen för Öresundståg AB av två anledningar: - Ny operatör - Ombyggnation av tåg Föreslås att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar, samt att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. Bifogade handlingar: - Arbetsutskottets protokoll 252/11 - Tjänsteskrivelse Servering ombord

19 Dnr Thomas Nilsson Tel: Tjänsteskrivelse - Servering ombord Ärendet Fullmäktige beslöt 56/11 att uppdra åt styrelsen att vidare utreda finansieringsformerna för att erbjuda servering ombord, inför årsskiftet 2011/2012. Ärendet har därutöver väckts inför årsskiftet av styrelsen för Öresundståg AB av två anledningar: - Ny operatör - Ombyggnation av tåg Ny operatör Veolia börjar sitt uppdrag som ny operatör vid tidtabellskiftet i december För våra resenärer har tiden med DSB First bitvis varit förhållandevis turbulent, därför känns det rätt i tiden att erbjuda resenärerna möjligheten att köpa förtäring ombord i samband med att den nya operatören tar över. Ombyggnation av tåg Styrelsen för Öresundståg har efter synpunkter från våra resenärer, tagit fram ett förslag på ombyggnad av tågen. Dels för att ge utrymme för bagage ställ och dels för att skapa bättre komfort och tillgänglighet i låggolvsdelen. Det sistnämnda kommer att innebära att kaffeautomaterna kommer att försvinna på sikt, under förutsättning att tågägarna beslutar om ombyggnaden. Tidsmässigt från beslut till genomförande beräknar vi inom tidsintervallet 2012 (ombyggnad av 1 fordon för utvärdering) ombyggnad av tåg. 1 (4) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

20 Dnr Servering ombord idag på Öresundstågen Ombordserveringen har varit igång sedan februari 2009 på Västkustbanan genom ett avtal med Trafikcaféer. Det har varit möjligt för övriga trafikhuvudmän i bolaget att avropa optionerna inom ramen för avtalet. Regionstyrelsen beslöt 185/09 att ej avropa optioner inom ramen för det avtalet, vilket innebär att servering ombord inte erbjudits resenärer. Dessa har istället hänvisats till dryckesautomater. Avtalet innehåller optioner vad gäller hela eller delar av sträckorna Kalmar - Hässleholm samt Karlshamn - Hässleholm. Optionerna ska avropas så att Trafikcaféer alltid erhåller en minsta uppdragstid på optionssträckan uppgående till två år. Trafikcaféer är positiva till att utöka uppdraget och tänker sig i så fall att bygga upp en bas i Hässleholm till att serva Kalmar- och Karlshamnslinjerna. Ombordservering produktionsomfattning En beräkning har gjorts av Öresundståg AB avseende kostnader 2012 om uppdraget skulle utökas till att omfatta samtliga tre ben av Öresundstågstrafiken. Produktionsupplägget skulle då vara Göteborg - Båstad, Kalmar/Nybro - Hässleholm samt Karlshamn - Hässleholm. Förändringen på Västkustbanan med Båstad istället för Ängelholm som sydlig vändpunkt innebär en effektivisering som skulle kunna göras oavsett förändringar i övrigt. Upplägget på BKB är delvis styrt av det längre banarbete som kommer att utföras under våren 2012 innebärande att sträckan Karlshamn - Karlskrona kommer att vara avstängd. Trafikcaféer har tagit fram ett förslag till produktionslösning, se bifogade filer. Produktionsomfattningen enligt detta förslag är följande (timmar/år): Göteborg - Båstad Kalmar - Hässleholm Karlshamn - Hässleholm Totalt timmar timmar timmar timmar Ombordservering ekonomi En beräkning har gjorts av kostnader 2012 för det utökade ombordserveringsalternativet enligt ovan. Kostnaderna är beräknade i dagens prisnivå, d v s en uppräkning ska senare göras till 2012 års nivå (uppskattningsvis 3-4 %). 2 (4)

21 Dnr Med utökad ombordservering kommer den fasta kostnaden att öka från 2,1 mkr per år till 4,5 mkr. Detta eftersom ytterligare linjer tillkommer. I nedanstående beräkning har den fasta kostnaden fördelats mellan länen efter varje läns andel av ombordserveringen (räknat i timmar). Den rörliga avgiften är följande per linje: Göteborg - Båstad tkr Kalmar - Hässleholm tkr Karlshamn - Hässleholm tkr Summa tkr Uppdelat per län är den rörliga avgiften följande per linje: Göteborg - Båstad Västtrafik 457 tkr Hallandstrafiken tkr Skånetrafiken 208 tkr Kalmar - Hässleholm Kalmar Läns Trafik Länstrafiken Kronoberg Skånetrafiken 545 tkr tkr 327 tkr Karlshamn - Hässleholm Blekingetrafiken Skånetrafiken tkr 953 tkr Totalt blir den rörliga avgiften enligt följande: Västtrafik 457 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 545 tkr Länstrafiken Kronoberg tkr Blekingetrafiken 953 tkr Skånetrafiken tkr Den fasta kostnaden fördelas enligt följande: Västtrafik 252 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 301 tkr Länstrafiken Kronoberg 771 tkr 3 (4)

22 Dnr Blekingetrafiken Skånetrafiken tkr 526 tkr Totalt blir kostnaden därmed följande per län: Västtrafik 709 tkr Hallandstrafiken tkr Kalmar Läns Trafik 846 tkr Länstrafiken Kronoberg tkr Blekingetrafiken tkr Skånetrafiken tkr Summa tkr Ombordservering marknad Ett avrop av optionerna för Kalmar- och Karlskrona-linjerna skulle kunna underlätta att skapa en enhetlighet angående det koncept vi erbjuder I:a klassresenärerna på de lite längre sträckorna. Utöver gratis kaffe har Trafikcaféer sagt sig vara villiga att exempelvis sköta distribution av tidningar till I:a klass. Troligen kommer varm- och kalldrycksautomaterna att tas bort i samband med att trafikavtalet övergår från DSBFirst till Veolia vilket innebär att servicen försämras om inget annat ersätter. Ett förbättrat koncept för I:a klassresenärerna kan motivera en höjd avgift vilken då skulle kunna finansiera en del av kostnaden för ombordserveringen. Förslag till beslut Föreslås att styrelsen beslutar Att Regionförbundet södra Småland avropar optionen avseende servering till en årlig kostnad av 2,2 miljoner, under förutsättning att kostnaden i Skåne respektive Kalmar täcks av övriga parter alternativt att kostnaden täcks av Kalmar. Att 2012 års kostnad täcks av länstrafikens driftsfond. 4 (4)

23 Regionstyrelsen Ärende 3 g Öresundståg AB upphandling av trafik Dnr 11/ Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Att godkänna annons inför upphandling av Öresundstågstrafik.. Ärendet Öresundståg AB ska upphandla den trafik som ska starta i december 2013 när Veolias tillfälliga avtal upphör. Öresundståg AB avser att upphandla enligt de nya EU-reglerna innebärande att annonsering av upphandlingen ska ske i EUs officiella tidning ett år innan upphandlingen påbörjas. Ägarna/finansiärerna av trafiken ska därför godkänna att upphandlingsprocessen påbörjas och innebörden i den annons som ska publiceras. Annonsen sammanfaller i stort med regionförbundets allmänna inriktning för Öresundstågstrafiken. De i annonsen angivna sträckorna behöver nödvändigtvis inte vara de som slutligen upphandlas. Bifogade handlingar - Annonsering inför kommande upphandling av Öresundstågstrafik, 29 november Förhandsannons för upphandling av Öresundstågstrafik allmän information och bakgrund

24 Förhandsannons för upphandling av Öresundstågstrafiken Allmän information och bakgrund Nedan följer ett första utkast till annons beträffande ny upphandling av den svenska delen av Öresundstågstrafiken. Annonsen är en s.k. förhandsannonsering som måste göras enligt den nya Kollektivtrafiklagen och tillhörande EU-förordning. Förhandsannonsering ska ske senast ett år innan ett anbudsförfarande inleds genom en slutgiltig annons. Aktuell form för annons är preliminär och således inte slutligen fastställd av EU, varför den kan komma att ändras. Det finns dock ingen anledning att tro att några mer omfattande ändringar kommer att bli aktuella. Av informationen i förhandsannonsen kan särskilt noteras att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i samtliga län som omfattas av upphandlingen är upphandlande myndigheter. Med hänsyn till formulärets utformning samt av praktiska skäl anges dock Region Skåne som huvudansvarig upphandlare under sektion I.1. Övriga upphandlande myndigheter anges i bilaga (Annex) A, del II. Enligt nuvarande diskussion mellan länen kommer Öresundståg AB att vara beredande och samordnande i hela upphandlingen. Den formella avsändaren av annonsen skall dock vara respektive läns regionala kollektivtrafikmyndighet. Uppdragets omfattning och värde anges i sektion II.2. Härav framgår att upphandlingen avser tågtrafik på de däri angivna sträckorna, samt att i uppdraget även ingår tågdrift, ombordbemanning och underhåll (i någon form). Vidare listas vilka sträckor upphandlingen omfattar, inklusive ytterligare fyra sträckor för vilka option ska finnas. Det beräknade antalet tågkilometer uppgår till 13 Mkm/år till ett årligt värde om 650 MSEK. Det är viktigt att understryka att dessa uppgifter är preliminära och därför möjliga att rätta och ändra om så skulle behövas. EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 1

25 EUROPEAN UNION Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Info & on-line forms: STANDARD FORM FOR NOTIFICATION PURSUANT TO ARTICLE 7.2 OF REGULATION 1370/2007 TO BE PUBLISHED ONE YEAR PRIOR TO THE LAUNCH OF THE INVITATION TO TENDER PROCEDURE OR DIRECT AWARD IN THE SUPPLEMENT TO THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION. PRIOR INFORMATION NOTICE for PUBLIC SERVICE CONTRACT 1 SECTION I: COMPETENT AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Official name: Region Skåne genom den Regionala kollektivtrafikmyndigheten Postal address: Andra Avenyen 7 Town: Postal Code: Hässleholm Contact point(s): For the attention of: National ID: (if known) Country: Sverige Telephone: Fax: Internet address(es) (if applicable) General address of the contracting authority (URL): Electronic access to information (URL) Electronic submission of tenders and requests to participate (URL) Further information can be obtained at: X As in above mentioned contact point(s) Other: please complete Annex A.I 1 Competent authorities may decide not to publish this information where a public service contract concerns an annual provision of less than kilometres of public passenger transport services. EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 2

26 I.2) TYPE OF THE COMPETENT AUTHORITY Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions National or federal agency/office X Regional or local authority Regional or local agency/office Body governed by public law European institution/agency or international organisation Other (please specify): I.3) MAIN ACTIVITY X Railway services Urban railway, tramway, trolleybus or bus services Maritime or inland waterway Other (please specify): I.4) CONTRACT AWARD ON BEHALF OF OTHER COMPETENT AUTHORITIES The competent authority is purchasing on behalf of other competent authorities If yes, further information on those competent authorities can be provided in Annex A.II. yes X no EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 3

27 SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract Upphandling av den svenska delen av Öresundstågstrafiken II.1.2) Type of contract, area(s) covered by the Public Transport Service Services Service category: No T-01 (For service categories, please see Annex B) Areas covered by the public transport services Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Hallands och Västra Götalands län. Jönköpings län som option NUTS code NUTS code NUTS code NUTS code (add NUTS if necessary) II.1.3) Short description of the contract II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV) Main vocabulary Supplementary vocabulary (if applicable) Main object Additional... - object(s) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 4

28 II.1.5) Envisaged Subcontracting Subcontracting is envisaged: yes no If yes, proportion in value of the contract likely to be sub-contracted to third parties (give figures only): Minimum percentage:, (%) Maximum percentage:, (%) of the value of the contract or Not known Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted (if known) II. 2) QUANTITY AND/OR VALUE OF SERVICES Upphandlingen avser tågtrafik med fordon av modell X31 (Öresundståg) på sträckorna (1) nationsgränsen på Öresundsförbindelsen till Malmö, (2) Malmö Göteborg, (3) Malmö Alvesta Kalmar och (4) Malmö Karlskrona. Trafik på andra sträckor kan förekomma i mindre omfattning. Som option ingår även tågtrafik på sträckorna (5) Hässleholm Halmstad, (6) Karlskrona Emmaboda, (7) Alvesta Nässjö Jönköping och (8) Alvesta Göteborg. De två sistnämnda sträckorna inkluderar bl.a. trafik i Jönköpings län. I uppdraget ingår tågdrift, ombordbemanning och underhåll av tågfordonen. Tågtrafiken i upphandlingen kopplar samman med dansk Öresundstågstrafik. km of public passenger transport services 2 : km exklusive optioner Estimated cost excluding VAT (give figures only): SEK exklusive optioner OR Range: between... and... Currency: II.3) EXPECTED START AND DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION 2 Corresponds to vehicle-km (road), train-km (rail) and vessel-km (maritime, inland waterways) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 5

29 SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE Open X Direct awards.. to an internal operator (art. 5.2 of 1370/2007) of a small scale contracts (art. 5.4 of 1370/2007) under an emergency measure (art. 5.5 of 1370/2007) for railway transport (art. 5.6 of 1370/2007) On a voluntary base, indicate name and address of the selected operator in Section V IV. 2) AWARD CRITERIA IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION (only in case of OPEN procedure) SECTION V: AWARD OF CONTRACT. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 20/01/2012 (dd/mm/yyyy) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 6

30 ANNEX A ADDITIONAL ADDRESSES AND CONTACT POINTS I) ADDRESSES AND CONTACT POINTS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED Official name: Öresundståg AB National ID: (if known) Postal address: Town: Postal Code: Country: Contact point(s): For the attention of: Telephone: Fax: Internet address (URL): II) ADDRESSES OF THE OTHER COMPETENT AUTHORITIES ON BEHALF OF WHICH THE COMPETENT AUTHORITIY IS PURCHASING Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge län Postal address: XXX Town: XXX Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX Postal Code: XXX National ID: (if known) Country: Sweden National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kronobergs län Postal address: XXX Town: Postal Code: XXX XXX National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Hallands län Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX National ID: (if known) Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län National ID: (if known) EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 7

31 Postal address: XXX Town: XXX Postal Code: XXX Country: Sweden Official name: Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län (för option) Postal address: XXX Town: Postal Code: XXX XXX National ID: (if known) Country: Sweden Annex A.II can be repeated as many times as necessary EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 8

32 ANNEX B SERVICE CATEGORIES REFERRED TO IN SECTION-II: OBJECT OF THE CONTRACT CATEGORY NO 3 T_01 T_02 T_03 SUBJECT Rail transport services Inland waterway and maritime transport services Metro transport services T_04 Tram transport services T_05 Bus (urban) transport services T_06 Coach (regional/long distance) transport services T_07 Trolleybus transport services T_08 T_99 Light rail transport services Other transport services 3 Services categories within the meaning of Regulation 1370/2007 EN 1370/07 - Art 7.2 Prior information notice for public service 9

33 Malmö 29 november 2011 Till de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna i Skåne, Hallands-, Blekinge, Kronobergs- Västra Götalands- och Kalmar län. Annonsering inför kommande upphandling av Öresundståg Den Öresundstågstrafik som berör Skåne, Hallands-, Blekinge-, Kronobergs-, Västra Götalands- och Kalmar län avses upphandlas så snart som möjligt efter det tillfälliga operatörsavtal som börjar gälla den 11:e december. Upphandlingen genomförs enligt den nya kollektivtrafiklagstiftning, och de nya upphandlingsregler, som träder i kraft fr o m 1 januari De nya reglerna innebär att berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKTM, måste offentliggöra sina planer på avtal om allmän trafik genom annonsering i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT. Annonsen skall innehålla information om vilka tjänster som avses samt det geografiska område som berörs, och den måste publiceras minst ett år innan den konkreta upphandlingen påbörjas. Avsikten är att publicera bilagd annons om den kommande Öresundstågsupphandlingen i EUT under januari 2012, men det förutsätter klartecken från samtliga berörda RKTM. Under tiden fram till att definitiv upphandlingsannons publiceras skall samråd ske med olika intressenter, inklusive intresserade operatörer, om upphandlingens omfattning och utformning. Upphandlingsarbetet, vilket inkluderar att genomföra annonsering i EUT, kommer att ledas och samordnas av Öresundståg AB. Öresundståg AB ägs i dagsläget av trafikhuvudmännen i de berörda länen. Bilagt förslag till annonstext behandlades i den politiska samverkansgruppen för Öresundståg den 25:e november 2011, och gruppen godkände då för egen del innehållet. Det kan noteras att även Jönköpings Län står som tänkbart trafikområde i den kommande upphandlingen. Jönköpings län är inte berört av nuvarande Öresundstågstrafik, och är heller inte delägare i Öresundståg AB, men det finns ett preliminärt intresse från Jönköpings län att vissa linjedelar i länet ska kunna omfattas av den kommande upphandlingen. Den nu aktuella annonsen är dock inte bindande beträffande upphandlingens slutliga omfattning och utformning. Men anledning av ovanstående hemställer Öresundståg AB om att respektive RKTM senast 20 januari 2012 godkänner bilagt förslag till annonstext för publicering i EUT snarast möjligt därefter. Besked lämnas enklast på e-post, adress Vi tar gärna också emot underhandsinformation om när ett sådant beslut kan fattas. Vår adress: Öresundståg AB, Stortorget 29, SE Malmö, SVERIGE Org.nr: Bankgiro:

34 Öresundståg AB har också för avsikt att under januari månad 2012 arrangera ett informationsoch samordningsmöte kring den kommande upphandlingen, dit samtliga berörda RKTM bjuds in. Vid mötet kommer bl a att diskuteras innehållet i de kommande länsvisa Trafikförsörjningsprogrammen kopplat till frågan om trafikplikt och den kommande upphandlingen av Öresundståg. Särskild inbjudan till detta möte kommer från Öresundståg AB inom kort. Vid eventuella frågor kring ovanstående, vänligen kontakta undertecknad. Med vänliga hälsningar Öresundståg AB Genom Mårten Ignell projektledare tfn Vår adress: Öresundståg AB, Stortorget 29, SE Malmö, SVERIGE Org.nr: Bankgiro:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:92

Regeringens proposition 2011/12:92 Regeringens proposition 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande Prop. 2011/12:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2012 Fredrik

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED TJÄNSTEMANNAGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-03-06 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 6 mars 2013 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58

Lättläst. Lättläst version. Betänkande av Lättlästutredningen. Stockholm 2013 SOU 2013:58 Lättläst Lättläst version Betänkande av Lättlästutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 1 (28) 2013-10-09 1 (28) Tid Onsdag 9 oktober 2013 kl. 9.00 11.45 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Carina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 Landstingsstyrelsen Enterprise Europé Network - EEN Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs förslag en översyn av sex organisationer

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2014-03-24 2014-03-24 Ärendeförteckning 13 Sammanträdets öppnande... 2 13a Val av protokollsjusterare... 2 13b Godkännande av dagordning... 2 13c Godkännande av föregående protokoll... 2 13d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-10-24 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice, Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer