IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG. och TEKNIKER. Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG. och TEKNIKER. Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER

2 Interchange of Data between Administrations 2 IDA:s katalog över gemensamma verktyg och tekniker I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA), ägnas artikel 5 åt gemensamma verktyg och tekniker: Gemenskapen skall säkerställa att gemensamma verktyg och tekniker för sektornätstillämpningar anskaffas på marknaden eller utvecklas om marknaden inte på lämpligt sätt kan uppfylla kraven, i syfte att minska de totala kostnaderna i samband med utveckling av tillämpningar, rationalisera och förbättra tekniska lösningar, minska den tid som krävs för att genomföra driftssystem samt effektivisera systemunderhåll I detta syfte skall gemenskapen identifiera och specificera de i sektornät grundläggande och återkommande funktioner som kan utgöra bas för gemensamma verktyg och tekniker eller moduler. Gemenskapen skall också uppmuntra utveckling och användning av sådana gemensamma verktyg och tekniker och moduler i sektornät, och i synnerhet skall lämpliga lösningar som utvecklats inom ett sektornät säkerställas. Bidrag till utvecklingen av gemensamma verktyg och tekniker samlas in direkt från IDA-sektornäten samt från andra åtgärder som vidtagits inom ramen för IDA-aktioner för driftskompatibilitet (säkerhet, innehållsmässig driftskompatibilitet och kvalitetssäkring). STANDARDER för RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN och SÄKERHETSFÖRFARANDEN SEKTORSPECIFIKA KRAV DRIFTSKOMPATIBILITET vad GÄLLER INFORMATIONSINNEHÅLL KVALITETSSÄKRING och KVALITETSSTYRNING SPRIDNING av BÄSTA PRAXIS NATIONELLA/ REGIONALA INITIATIV GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER ALLMÄNNA TJÄNSTER

3 3 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER IDA VERKTYG och TEKNIKER DATAINSAMLING DATASPRIDNING DATAUTBYTE VARNINGSSYSTEM APPLIKATIONS- TJÄNSTER CIRCA Workflowtjänster IDA-MT eprocurement Global sökning Nat Lex DRIFTSKOMPATIBILITET vad GÄLLER INFOR- MATIONS-INNEHÅLL FRONT OFFICE IPM IDA-QA Certifiering RAPEX MoReq MIReG I detta dokument ges en beskrivning av den befintliga IDA-katalogen över gemensamma verktyg och tekniker. Dokumentet innehåller dels en beskrivning av de verktyg och tekniker som används för tillfället, dels en beskrivning av de verktyg och tekniker som håller på att analyseras och/eller utvecklas. IDA tillhandahåller för tillfället följande verktyg och tekniker: Samarbetsverktyg / CIRCA Initiativ för interaktiv politik / IPM Kvalitetssäkring / IDA QA Driftskompatibilitet vad gäller informationsinnehåll / MoReq Samarbetsverktyg / Portal toolkit Verktyg för insamling av data / STATEL EU-administrationens portal Portal toolkit BACK OFFICE Inom IDA undersöks också verktyg och tekniker inom en rad andra områden (se tabellen nedan): STATEL PROGRAMVARA elink Registertjänster Baserad på öppen källkod

4 Interchange of Data between Administrations 4 CIRCA Vad är CIRCA? CIRCA Communication and Information Resource Centre for Administrations (Förvaltare av kommunikations- och informationscenter) är en webbaserad miljö som tillhandahåller on-linetjänster. CIRCA erbjuder en gemensam virtuell plats för arbetsgrupper och nätverk och gör det möjligt att på ett effektivt och säkert sätt dela på resurser och dokument. CIRCA är organiserat kring intressegrupper och är med andra ord en avskild arbetsplats för en grupp människor som behöver samarbeta för att utföra gemensamma arbetsuppgifter och uppnå gemensamma mål. Trots att varje grupp har tillgång till samma uppsättning funktioner är miljön fullt anpassningsbar till varje given intressegrupp och informationen är begränsad till medlemmarna i denna specifika grupp. CIRCA är ett verktyg som utvecklats av kommissionen under IDA-programmet. EU:s institutioner, organ och nationella förvaltningar kan få gratis licenser och installera dessa på sina egna servrar. Programvaran bakom CIRCA bygger på öppen källkod. Vilka tjänster kan CIRCA tillhandahålla? CIRCA tillhandahåller tjänster för såväl management som grupparbete. MANAGEMENTTJÄNSTER Interessegrupper: CIRCA är organiserat kring intressegrupper och är med andra ord en avskild arbetsplats för en grupp människor som behöver samarbeta för att utföra gemensamma arbetsuppgifter och uppnå gemensamma mål. Miljön är fullt anpassningsbar till varje given intressegrupp och informationen som finns att tillgå är begränsad till "medlemmarna" i den specifika intressegruppen. Användarrättigheter: Medlemmarna i en arbetsgrupp innehar vanligtvis olika roller, t.ex. ordförande, medverkande, sekreterare och medlem. CIRCA erbjuder möjligheten att skapa sådana roller genom att tillhandahålla olika användarrättigheter och på det viset anpassa användarens rättighet till viss information, samt till olika funktioner och arbetssätt inom intressegruppen. En särskild användarrättighet, ledaren, ges extra privilegier för att administrera, leda och anpassa intressegruppen. Administration: CIRCA tillhandahåller fullständig fjärrstyrning vad gäller tilldelning av användarrättigheter, konfiguration samt anpassning till varje intressegrupp. TJÄNSTER FÖR GRUPPARBETEN Bibliotek: Dokument förvaras i avdelningar och underavdelningar som kan skräddarsys; Systemet ger flerpråkigt stöd, versionskontroll och underrättelse via e-post om dokumentens tillgänglighet. Dokumenten kan laddas upp, läsas och laddas ner on-line eller skickas med e-post. Register: Hantering av medlems- och kontaktlistor. Kommunikationsforum: En plats för meddelanden, möten, dagordningar och deltagarlistor. Fungerar även som ett diskussionsforum. Nyhetsgrupper: Diskussionsforum för intressegruppernas medlemmar. E-post: E-postgränssnitt, med bl.a. en underrättelsefunktion via e-post. Säkerhet: Integrerade säkerhetsfunktioner i enlighet med kommissionens och rådets säkerhetsregler. Sökning : Flerspråkig sökning efter alla typer av dokument som kan passa en intressegrupp. om CIRCA kan fås på ircforum/home

5 5 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER IPM Vad är IPM? Initiativet för interaktiv politik (Interactive Policy Making, IPM) syftar till att förbättra styrelseformerna genom att använda Internet för att samla in och analysera marknadens reaktioner för att därefter använda dem i Europeiska unionens beslutsprocess. Detta webbbaserade verktyg gör det möjligt för EU:s institutioner och offentliga förvaltningar på lokal, regional och nationell nivå att inhämta spontana reaktioner från marknaden (återkopplingsmekanism) och genomföra öppna samråd för medborgarna och företagen (samrådsmekanismen) i syfte att snabbare och mer exakt reagera på medborgarnas, konsumenternas och företagens behov. Detta kommer att bidra till att skapa en effektivare och mer omfattande beslutsprocess med större insyn. Vilka tjänster kan IPM erbjuda? Både återkopplings- och samrådsmekanismen består av on-linefrågeformulär och databaser som i huvudsak omfattar en rad flervalsfrågor men som också ger deltagarna möjlighet att i fri text svara på mer komplexa frågor. De finns på EU:s elva officiella språk. "Öppna samrådsförfaranden " vänder sig alltid direkt till de berörda parterna. Beroende på ämnet kan de antingen rikta sig till en begränsad grupp berörda parter (med login och lösenord) eller också vara öppna för allmänheten. Formulären som används i samband med "återkopplingsmekanismen" fylls inte i av berörda parter utan av utvalda förmedlare. Förmedlarna registrerar fall som rapporterats av personer i återkopplingsdatabasen. Så snart resultaten finns tillgängliga överförs de automatiskt till en on-linedatabas. Denna databas har inbyggda statistiska funktioner och textsökningsverktyg som gör det möjligt att noga välja de fält som skall analyseras. Hur kan IPM användas i andra sammanhang? Två element från IPM kan användas i andra sammanhang: de resultat som samlas in i databasen för återkoppling och de verktyg som kan användas. Resultaten som samlats in via IPM:s återkopplingsmekanism analyseras av Europeiska kommissionen och diskuteras sedan av medlemsstaterna. Dessa resultat kan presenteras på en rad olika sätt för att visa var problemen ligger och till vilka sektorer eller politikområden de hör. Detta ger offentliga myndigheter möjlighet att lösa praktiska problem och föreslå nya politiska initiativ baserade på praktisk erfarenhet från marknaden och det ger dem också möjlighet att övervaka initiativens effekter. Återkopplingen kommer att ge konkreta exempel på problem som näringslivets representanter, konsumenter, studerande osv. har stött på när de velat hävda sina rättigheter. Prototypen för återkopplingsmekanismen används redan av lokala förmedlare (t.ex. handelskamrar) tillsammans med medlemsstaternas förvaltningar för beslutsfattning på lokal nivå. On-linesamråd kan involvera medborgare, konsumenter och företag som via Internet uppmanas uttrycka sina åsikter om nya initiativ. Medlemsstaterna och offentliga förvaltningar kan använda verktygen för att genomföra egna samråd eller för att etablera återkopplingsmekanismer på nationell eller lokal nivå. Vem kan använda IPM-specifikationen? Europeiska institutioner och offentliga förvaltningar för att framlägga nya politiska förslag baserade på praktiska erfarenheter från marknaden (att införa ny lagstiftning eller göra ändringar i den existerande lagstiftningen). Medborgare, konsumenter och företag för att mer aktivt kunna delta i beslutsprocessen, uttrycka sina åsikter när det gäller nya initiativ (genom att delta i öppna samrådsförfaranden) och ge återkoppling om den gällande lagstiftningen. finns på

6 Interchange of Data between Administrations 6 IDA QA Vad är IDA QA? IDA Quality Assurance (kvalitetssäkring) är ett initiativ som skall förbättra dels det sätt som projektmål och projektkrav anges på, dels kvaliteten på projektledningen och projektens delresultat. "Göra det rätta på rätt sätt IDA QA är en strategi/metod som är under utveckling och som skall kunna användas i hela IDA-programmet. Målet för detta kvalitetsprogram som rör alla sektorsspecifika IDA-projekt och övergripande åtgärder är att göra det lättare att uppfylla företagens behov genom att fastställa riktlinjer för kvalitetssäkring och allmänna verktyg för självbedömning. De IDA-projekt som önskar det kan erbjudas kvalitetssäkringstjänster. Det gäller särskilt metoder för kvalitetsmätning, kostnads- och intäktsanalys och riskbedömning. Hur kan IDA QA användas i andra sammanhang? IDA:s strategi och metod för kvalitetssäkring IDA:s strategi och metod för kvalitetssäkring är en löpande, centraliserad process som syftar till att främja gemensam förståelse och enighet när det gäller centrala frågor i ett projekt, t.ex. formulering av användarkrav, definition av projektmål, roller och ansvarsområden, faktorer som är viktiga för att projektet skall lyckas, risker, begränsningar och organisationsmässiga effekter. Detta gäller för ett IDA-projekts hela livscykel och i synnerhet under genomförbarhetsstudierna. Inom IDA:s kvalitetsprogram har man etablerat ramar för att kunna ge kvalitetsstöd till IDAprojekt på fyra olika nivåer i ledningssystemet: strategisk nivå, operativ nivå, projekt- och produktnivå.

7 7 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER RIKTLINJER GRUNDPRINCIPER AFFÄRSSYSTEM STRATEGISK NIVÅ OPERATIV NIVÅ IDA kvalitetsverktyg Gemensamma kvalitetsverktyg har utvecklats på projektnivå med hjälp av vägledningar, mallar och checklistor där man tagit hänsyn till relevanta standarder för kvalitetssäkring som finns på marknaden och metoder som redan utvecklats i medlemsstaterna. Dessa verktyg består av följande komponenter som är förbundna med ett projekts livscykel: FAS FÖR GENOMFÖRBARHETSSTUDIER: Globalt genomförande VERKTYG UTVECKLINGSoch GENOMFÖRANDEFASER PROJEKT och PRODUKTNIVÅ Projektledning och kvalitetsplan (PMQP) Konfigurationsstyrningsplan Testledningsplan Testspecifikationer Användarkrav Programvaru- och systemkrav Teknisk design Användarvägledning OPERATIV FAS / FAS EFTER GENOM- FÖRANDET: Vägledning för projektutvärdering Operativ kvalitetsplan Avtal om servicenivå finns på IDA:s webbplats (http://europa.eu.int/ispo/ida)

8 Interchange of Data between Administrations 8 MoReq Specifikationen är snarare tänkt som en modell än som en norm för alla möjliga ERMS-genomföranden. Olika branscher, skalor, organisationstyper eller andra faktorer kan medverka till att flera specifika krav införs Vad är MoReq? MoReq (Model Requirements for the management of electronic records) är en omfattande specifikation av funktionskrav för hantering av elektroniska register. Den beskriver en modell av hur filöversikter, filer och register är kopplade till varandra och kan tillämpas både på elektroniska filer och hybridfiler (dvs. filer som innehåller både elektroniska register och register på papper). I MoReq förutsätts att modellen och funktionskraven baseras på ett ERMS-system (Electronic Records Management System). Det anges dock inte vilket ERMS-system som skall användas, bara vad det skall göra. Varje användare ansvarar själv för hur ERMS-systemet skall genomföras. MoReq innehåller också en omfattande metadatamodell för registerhantering. MoReq är en allmän och modulär specifikation. Detta innebär att du kan lägga till ytterligare funktioner som är relevanta för din aktuella situation, men också vid behov ta bort valfria element från MoReq. Systemet omfattar också andra behov, som t.ex. elektroniska signaturer, digitalt bevarande och hybridfiler. Specifikationen kombinerar fördelarna med elektroniska arbetsmetoder med registerhanteringsteori och omfattar t.ex. klassificering, dokumenthantering, arbetsflöde, metadata och andra besläktade tekniker. Dokumentdelen uppfyller en lång rad behov för olika länder, olika industrier och olika typer av register. Specifikationen är dessutom utformad så att den kan användas av organisationer i både den offentliga och privata sektorn som vill införa ett ERMS-system eller bedöma kapaciteten hos ett ERMS-system som redan införts. Vem kan använda MoReq-specifikationen? Potentiella ERMS-användare: som grund för en anbudsinfordran. ERMS-användare: som grund för revision eller kontroll av ett existerande ERMS. Utbildningsorganisationer: som referensdokument vid förberedelser av utbildning i registerhantering och som kursmaterial. Akademiska institutioner: som en undervisningsresurs. ERMS-leverantörer och -utvecklare: som hjälp vid produktutveckling för att fastställa vilka funktioner som krävs. Leverantörer av registerhanteringstjänster: som en hjälp för att fastställa vilken typ av tjänster som skall levereras. Potentiella användare av registerhanteringstjänster på entreprenad: som hjälp till att specificera vilka tjänster som skall anskaffas. MoReq kan hämtas gratis från IDA:s webbplats (http://europa.eu.int/ispo/ida)

9 9 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER IDA Portal toolkit Vad är IDA Portal toolkit? En portal är en nätsluss som gör det möjligt att få tillgång till information på Internet och i businessto-business och företagsmiljöer. Eftersom en portal är ett gränssnitt till flera olika system, t.ex. databaser och webbtjänster kan det effektivt integrera olika komponenter. IDA Portal toolkit utvecklades från början av Europeiska miljöbyrån för att uppfylla EIONET-nätverkets behov av portaltjänster. Kommissionen har sedan vidareutvecklat systemet under IDA-programmet. IDA Portal toolkit bygger på programvara som är baserad på öppen källkod och kan användas tillsammans med CIRCA. EU:s institutioner, organ och nationella förvaltningar kan få gratis licenser och installera dessa på sina egna servrar. Vilka tjänster kan IDA Portal toolkit erbjuda? Länkdatabas Detta är en URL-databas där alla länkarna är hierarkiskt klassificerade efter kategori. Tillkännagivanden och nyheter Nyhetskanalen för tillkännagivanden är integrerad i länkdatabasen så att nyheter kan kategoriseras bland de andra länkarna Alla nyheter sprids i RSS 0.91-format. Delegering av rätten att hantera innehåll Delegering av rätten att hantera URL:er och nyheter till andra personer än administratören. Stilark Alla sidor får automatiskt samma utseende då de använder medföljande stilark. Tack vare att innehåll och form skiljs åt kan ändringarna visas omedelbart. Vanliga frågor En särskild modul har utarbetats för att hantera vanliga frågor och därmed göra det lättare att svara på frågor från användare. Svaren sänds också i RSS-format. Kunskapshantering och integrering i CIRCA CIRCA förser intressegrupperna med de flesta av de krävda basfunktionerna för kunskapshantering. Portalen tillför en företagsdimension. En "bro" gör det möjligt att hämta dokument från CIRCA:s arkiv och integrera dem i portalen. Detta är möjligt eftersom all öppen metainformation från CIRCA-instanser eller intressegrupper är i RSS-format. Detta innebär att CIRCA-intressegrupperna kan visas som kanaler i portalen. Innehållet kan visas efter kategori och intressegrupp och en nyhetstjänst kan etableras. Register över samarbetsportaler Denna funktion hänger samman med föregående och efterföljande funktion. Den går utöver traditionella register och uppfyller behovet av att fastställa förfaranden för hur partnerna skall utbyta information, vilken information som skall göras tillgänglig och hur de skall beskriva sina tjänster och företag. Målet är att skapa en arkitektur för tjänsteregistrering som utgör en standard för hur man skall upprätta ett register, rådfråga andra och göra det möjligt för de registrerade att interagera och utbyta information globalt. Sökning Portalen kan söka i de offentliga webbtjänsterna på alla webbsidor samt på CIRCA-servrarna. Individuell anpassning Alla de ovannämnda funktionerna kan inte få plats på varje användares skärm. Flera instanser i varje kanal kan komma från olika servrar. Därför kommer de framtida versionerna av portalen att kunna anpassas. En användare kan välja vilka kanaler han eller hon vill se på sin individuellt anpassade sida. finns på:

10 Interchange of Data between Administrations 10 STATEL Vad är STATEL? STATEL erbjuder applikationsutvecklare ett transparent telekommunikationsskikt för filöverföring och andra funktioner som t.ex. transparent kryptering och anpassning av filstorlek till nätverksfunktioner med hjälp av segmentering. Detta verktyg har utvecklats av Eurostat under IDA-programmet. Det fungerar på plattformar för PC eller UNIX. Vilka tjänster kan STATEL erbjuda? Systemmiljö Applikationstjänster: Tjänster för tvåvägsöverföring av filer från applikation till applikation. Ett API-bibliotek och ett kommandogränssnitt som möjliggör transparent filöverföring mellan applikationer som är installerade i olika miljöer, oberoende av den underliggande mekanismen. Filöverföringstjänster: Garanterad överföring utan att användaren behöver ingripa. Data överförd via tjänsten skall säkerhetskopieras på ett transparent sätt och sändas igen automatiskt när den externa parten meddelar att all eller delar av datan förlorats under överföringen. Transparent filuppdelning som gör det möjligt att överföra stora filer även när transportmedlet innehåller storleksbegränsningar för filer eller meddelanden (Fr. X400, SMTP). Tillhandahållande av filnamn oberoende av värdoperativsystemet. Tillhandahållande av statusinformation om mottagna och överförda filer (under överföring, mottagna, använda) via API. Möjlighet att hantera flera applikationer via samma installation, och på så sätt få separata dataflöden och ett förfarande för att undvika att sådana andra applikationer av misstag använder eller raderar filer. Överförda filer kan endast användas med hjälp av tjänsten och man garanterar på så sätt att informationen om status och användning är korrekt. finns på Systemmiljö Applikation API /Cmd gränssnitt Filöverföringstjänst Del som inte syns applikationerna Applikation API /Cmd gränssnitt F Y S I Lokalt nätverk S K V Ä Brandväggar /proxies G F Nätverksmiljö Ö R F I L Ö WAN Internet/TESTA V E R F Ö Brandväggar /proxies R I N G E N Lokalt nätverk Verktyg för loggning, uppföljning och support

11 11 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER Mer är på gång Workflowtjänster för kommittéer En rad workflowtjänster som hanterar typiska, administrativa uppgifter för kommittéer som t.ex. kommissionens många kommittéer. Maskinöversättning för IDA-nätverk Det maskinöversättningssystem som används inom kommissionen och andra institutioner kommer att utökas så att det kan leverera tjänster till IDA-nätverken och förvaltningar i medlemsstaterna. eprocurement Kompatibilitetsmekanismer som främjar administrativt samarbete på EU-nivå. Global sökning inom domänen eu.int Verktyg som gör det möjligt att söka på alla webbservrar i alla EU:s institutioner, byråer och organ. Nat Lex S.k. "single point of access", med ett standardsökgränssnitt, till juridiska on-lineinformationstjänster i medlemsstaterna. Certifiering och användning av elektroniska signaturer Bridge CA: ger lösningar som främjar förtroendeetablering mellan nationella certifieringsmyndigheter i de offentliga förvaltningarna i Europa. Användning av elektroniska signaturer: förbättrar tillämpningsmöjligheterna och kompatibiliteten för S/MIME tack vare användningen av digitala certifikat för signering av elektroniska dokument. RAPEX snabbt varningssystem Identifiering av gemensamma krav när det gäller infrastruktur och funktioner, upprättande av allmänna ramar inom vilka varningssystem kan byggas upp. MIReG (Managing Information Resources for egovernment) Standardisering av användningen av metadata i de europeiska regeringarna och parlamenten och utveckling av lämpliga verktyg för hantering av metadata för att främja denna aktivitet. EU-administrationens portal (mobility portal) Tillhandahållande av on-lineinformation och on-linetjänster för att främja den fria rörligheten, särskilt för EU-medborgare och företag som vill etablera sig i en annan medlemsstat. One stop-shop-applikation: elink Utveckling av egovernment-tjänster för medborgare och företag samt se till att kommunikationen mellan förvaltningarna fungerar. Registertjänster Samordnad användning av registertjänster inom IDA-nätverken, rekommendationer om samordningssystem, gränssnitt, verktyg och tjänster. Användning av programvara baserad på öppen källkod Tillhandahållande av information om användningen av programvara baserad på öppen källkod i offentliga förvaltningar och främjande av utbytet av erfarenheter och bästa praxis. om IDA och de tjänster som beskrivs i denna katalog finns på följande adress: Ytterligare frågor kan sändas direkt till IDAenheten via e-post:

12 IDA är ett strategiskt initiativ som drivs av Europeiska kommissionen. Genom att använda ny utveckling inom IT och kommunikation vill man på elektronisk väg ha snabba informationsutbyten mellan medlemsstaternas förvaltningar. Målsättningen är att förbättra beslutsfattandet inom unionen, förenkla hanteringen av den inre marknaden samt göra det möjligt att snabbare införa nya åtgärder. IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER om IDA finns på IDA:s webbplats: Manuskriptet avslutat i juni Europeiska gemenskaperna, 2002 Även om stor möda har lagts ner vid utarbetandet av detta dokument kan Europeiska kommissionen inte garantera att uppgifterna i broschyren är korrekta och frånsäger sig allt ansvar för hur de används. Kopiering tillåten med angivande av källan.

Katalog över allmänna tjänster

Katalog över allmänna tjänster Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för näringsliv Interchange of Data between Administrations Programme IDA:s katalog över allmänna tjänster Europaparlamentet och Ministerrådet har i beslut Nr

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010

ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 ÅTERVÄNDANDEFOND (ÅF) PROGRAM FÖR 2010 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefond ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2010 3. ÅTGÄRDER SOM SKA STÖDAS

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om blanketter, elektroniska certifikat och e-tjänster. Det handlar om tillgänglighet och service. innehåll Sid 4 iipax

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Information Varje typ av kunskap som kan utbytas. Handlingarna som ska bevaras eller gallras Analoga handlingar: informationen är ett med lagringsmediet.

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Esri Sverige Underhåll och Support

Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige erbjuder underhåll på produkter som marknadsförs och säljs i Sverige. Ett underhållsabonnemang på våra produkter ger dig

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor 1. MÅL I fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? kan lag med ungdomar från EU svara på frågan Vad innebär vetenskap för dig? i bildformat.

Läs mer

europeiskt medborgarinitiativ

europeiskt medborgarinitiativ Ny rättighet för eu-medborgare Du kan bestämma dagordningen! Vägledning om europeiskt medborgarinitiativ Europeiska kommissionen Generalsekretariatet 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder

Basware Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder A Presentation Catalogs Katalogtjänster för leverantörer och kunder Kenneth Tellebo 6.10.2011 Presentationens innehåll Vad är Catalogs? Catalog Management Tools Catalog Interfaces Service Elements Catalog

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0047(COD) 10.9.2008 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

<RUBRIK> <DATUM> <presentatör> Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Addnode Group Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 300 MSEK

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet

1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet Beskrivning av infrastruktur kring RTJP 1 1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet 1.1 Nätverk och brandvägg RTJP är placerat

Läs mer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Mamut Business Software Mamut

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer