IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG. och TEKNIKER. Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG. och TEKNIKER. Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 Interchange of Data between Administrations EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER

2 Interchange of Data between Administrations 2 IDA:s katalog över gemensamma verktyg och tekniker I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA), ägnas artikel 5 åt gemensamma verktyg och tekniker: Gemenskapen skall säkerställa att gemensamma verktyg och tekniker för sektornätstillämpningar anskaffas på marknaden eller utvecklas om marknaden inte på lämpligt sätt kan uppfylla kraven, i syfte att minska de totala kostnaderna i samband med utveckling av tillämpningar, rationalisera och förbättra tekniska lösningar, minska den tid som krävs för att genomföra driftssystem samt effektivisera systemunderhåll I detta syfte skall gemenskapen identifiera och specificera de i sektornät grundläggande och återkommande funktioner som kan utgöra bas för gemensamma verktyg och tekniker eller moduler. Gemenskapen skall också uppmuntra utveckling och användning av sådana gemensamma verktyg och tekniker och moduler i sektornät, och i synnerhet skall lämpliga lösningar som utvecklats inom ett sektornät säkerställas. Bidrag till utvecklingen av gemensamma verktyg och tekniker samlas in direkt från IDA-sektornäten samt från andra åtgärder som vidtagits inom ramen för IDA-aktioner för driftskompatibilitet (säkerhet, innehållsmässig driftskompatibilitet och kvalitetssäkring). STANDARDER för RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN och SÄKERHETSFÖRFARANDEN SEKTORSPECIFIKA KRAV DRIFTSKOMPATIBILITET vad GÄLLER INFORMATIONSINNEHÅLL KVALITETSSÄKRING och KVALITETSSTYRNING SPRIDNING av BÄSTA PRAXIS NATIONELLA/ REGIONALA INITIATIV GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER ALLMÄNNA TJÄNSTER

3 3 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER IDA VERKTYG och TEKNIKER DATAINSAMLING DATASPRIDNING DATAUTBYTE VARNINGSSYSTEM APPLIKATIONS- TJÄNSTER CIRCA Workflowtjänster IDA-MT eprocurement Global sökning Nat Lex DRIFTSKOMPATIBILITET vad GÄLLER INFOR- MATIONS-INNEHÅLL FRONT OFFICE IPM IDA-QA Certifiering RAPEX MoReq MIReG I detta dokument ges en beskrivning av den befintliga IDA-katalogen över gemensamma verktyg och tekniker. Dokumentet innehåller dels en beskrivning av de verktyg och tekniker som används för tillfället, dels en beskrivning av de verktyg och tekniker som håller på att analyseras och/eller utvecklas. IDA tillhandahåller för tillfället följande verktyg och tekniker: Samarbetsverktyg / CIRCA Initiativ för interaktiv politik / IPM Kvalitetssäkring / IDA QA Driftskompatibilitet vad gäller informationsinnehåll / MoReq Samarbetsverktyg / Portal toolkit Verktyg för insamling av data / STATEL EU-administrationens portal Portal toolkit BACK OFFICE Inom IDA undersöks också verktyg och tekniker inom en rad andra områden (se tabellen nedan): STATEL PROGRAMVARA elink Registertjänster Baserad på öppen källkod

4 Interchange of Data between Administrations 4 CIRCA Vad är CIRCA? CIRCA Communication and Information Resource Centre for Administrations (Förvaltare av kommunikations- och informationscenter) är en webbaserad miljö som tillhandahåller on-linetjänster. CIRCA erbjuder en gemensam virtuell plats för arbetsgrupper och nätverk och gör det möjligt att på ett effektivt och säkert sätt dela på resurser och dokument. CIRCA är organiserat kring intressegrupper och är med andra ord en avskild arbetsplats för en grupp människor som behöver samarbeta för att utföra gemensamma arbetsuppgifter och uppnå gemensamma mål. Trots att varje grupp har tillgång till samma uppsättning funktioner är miljön fullt anpassningsbar till varje given intressegrupp och informationen är begränsad till medlemmarna i denna specifika grupp. CIRCA är ett verktyg som utvecklats av kommissionen under IDA-programmet. EU:s institutioner, organ och nationella förvaltningar kan få gratis licenser och installera dessa på sina egna servrar. Programvaran bakom CIRCA bygger på öppen källkod. Vilka tjänster kan CIRCA tillhandahålla? CIRCA tillhandahåller tjänster för såväl management som grupparbete. MANAGEMENTTJÄNSTER Interessegrupper: CIRCA är organiserat kring intressegrupper och är med andra ord en avskild arbetsplats för en grupp människor som behöver samarbeta för att utföra gemensamma arbetsuppgifter och uppnå gemensamma mål. Miljön är fullt anpassningsbar till varje given intressegrupp och informationen som finns att tillgå är begränsad till "medlemmarna" i den specifika intressegruppen. Användarrättigheter: Medlemmarna i en arbetsgrupp innehar vanligtvis olika roller, t.ex. ordförande, medverkande, sekreterare och medlem. CIRCA erbjuder möjligheten att skapa sådana roller genom att tillhandahålla olika användarrättigheter och på det viset anpassa användarens rättighet till viss information, samt till olika funktioner och arbetssätt inom intressegruppen. En särskild användarrättighet, ledaren, ges extra privilegier för att administrera, leda och anpassa intressegruppen. Administration: CIRCA tillhandahåller fullständig fjärrstyrning vad gäller tilldelning av användarrättigheter, konfiguration samt anpassning till varje intressegrupp. TJÄNSTER FÖR GRUPPARBETEN Bibliotek: Dokument förvaras i avdelningar och underavdelningar som kan skräddarsys; Systemet ger flerpråkigt stöd, versionskontroll och underrättelse via e-post om dokumentens tillgänglighet. Dokumenten kan laddas upp, läsas och laddas ner on-line eller skickas med e-post. Register: Hantering av medlems- och kontaktlistor. Kommunikationsforum: En plats för meddelanden, möten, dagordningar och deltagarlistor. Fungerar även som ett diskussionsforum. Nyhetsgrupper: Diskussionsforum för intressegruppernas medlemmar. E-post: E-postgränssnitt, med bl.a. en underrättelsefunktion via e-post. Säkerhet: Integrerade säkerhetsfunktioner i enlighet med kommissionens och rådets säkerhetsregler. Sökning : Flerspråkig sökning efter alla typer av dokument som kan passa en intressegrupp. om CIRCA kan fås på ircforum/home

5 5 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER IPM Vad är IPM? Initiativet för interaktiv politik (Interactive Policy Making, IPM) syftar till att förbättra styrelseformerna genom att använda Internet för att samla in och analysera marknadens reaktioner för att därefter använda dem i Europeiska unionens beslutsprocess. Detta webbbaserade verktyg gör det möjligt för EU:s institutioner och offentliga förvaltningar på lokal, regional och nationell nivå att inhämta spontana reaktioner från marknaden (återkopplingsmekanism) och genomföra öppna samråd för medborgarna och företagen (samrådsmekanismen) i syfte att snabbare och mer exakt reagera på medborgarnas, konsumenternas och företagens behov. Detta kommer att bidra till att skapa en effektivare och mer omfattande beslutsprocess med större insyn. Vilka tjänster kan IPM erbjuda? Både återkopplings- och samrådsmekanismen består av on-linefrågeformulär och databaser som i huvudsak omfattar en rad flervalsfrågor men som också ger deltagarna möjlighet att i fri text svara på mer komplexa frågor. De finns på EU:s elva officiella språk. "Öppna samrådsförfaranden " vänder sig alltid direkt till de berörda parterna. Beroende på ämnet kan de antingen rikta sig till en begränsad grupp berörda parter (med login och lösenord) eller också vara öppna för allmänheten. Formulären som används i samband med "återkopplingsmekanismen" fylls inte i av berörda parter utan av utvalda förmedlare. Förmedlarna registrerar fall som rapporterats av personer i återkopplingsdatabasen. Så snart resultaten finns tillgängliga överförs de automatiskt till en on-linedatabas. Denna databas har inbyggda statistiska funktioner och textsökningsverktyg som gör det möjligt att noga välja de fält som skall analyseras. Hur kan IPM användas i andra sammanhang? Två element från IPM kan användas i andra sammanhang: de resultat som samlas in i databasen för återkoppling och de verktyg som kan användas. Resultaten som samlats in via IPM:s återkopplingsmekanism analyseras av Europeiska kommissionen och diskuteras sedan av medlemsstaterna. Dessa resultat kan presenteras på en rad olika sätt för att visa var problemen ligger och till vilka sektorer eller politikområden de hör. Detta ger offentliga myndigheter möjlighet att lösa praktiska problem och föreslå nya politiska initiativ baserade på praktisk erfarenhet från marknaden och det ger dem också möjlighet att övervaka initiativens effekter. Återkopplingen kommer att ge konkreta exempel på problem som näringslivets representanter, konsumenter, studerande osv. har stött på när de velat hävda sina rättigheter. Prototypen för återkopplingsmekanismen används redan av lokala förmedlare (t.ex. handelskamrar) tillsammans med medlemsstaternas förvaltningar för beslutsfattning på lokal nivå. On-linesamråd kan involvera medborgare, konsumenter och företag som via Internet uppmanas uttrycka sina åsikter om nya initiativ. Medlemsstaterna och offentliga förvaltningar kan använda verktygen för att genomföra egna samråd eller för att etablera återkopplingsmekanismer på nationell eller lokal nivå. Vem kan använda IPM-specifikationen? Europeiska institutioner och offentliga förvaltningar för att framlägga nya politiska förslag baserade på praktiska erfarenheter från marknaden (att införa ny lagstiftning eller göra ändringar i den existerande lagstiftningen). Medborgare, konsumenter och företag för att mer aktivt kunna delta i beslutsprocessen, uttrycka sina åsikter när det gäller nya initiativ (genom att delta i öppna samrådsförfaranden) och ge återkoppling om den gällande lagstiftningen. finns på

6 Interchange of Data between Administrations 6 IDA QA Vad är IDA QA? IDA Quality Assurance (kvalitetssäkring) är ett initiativ som skall förbättra dels det sätt som projektmål och projektkrav anges på, dels kvaliteten på projektledningen och projektens delresultat. "Göra det rätta på rätt sätt IDA QA är en strategi/metod som är under utveckling och som skall kunna användas i hela IDA-programmet. Målet för detta kvalitetsprogram som rör alla sektorsspecifika IDA-projekt och övergripande åtgärder är att göra det lättare att uppfylla företagens behov genom att fastställa riktlinjer för kvalitetssäkring och allmänna verktyg för självbedömning. De IDA-projekt som önskar det kan erbjudas kvalitetssäkringstjänster. Det gäller särskilt metoder för kvalitetsmätning, kostnads- och intäktsanalys och riskbedömning. Hur kan IDA QA användas i andra sammanhang? IDA:s strategi och metod för kvalitetssäkring IDA:s strategi och metod för kvalitetssäkring är en löpande, centraliserad process som syftar till att främja gemensam förståelse och enighet när det gäller centrala frågor i ett projekt, t.ex. formulering av användarkrav, definition av projektmål, roller och ansvarsområden, faktorer som är viktiga för att projektet skall lyckas, risker, begränsningar och organisationsmässiga effekter. Detta gäller för ett IDA-projekts hela livscykel och i synnerhet under genomförbarhetsstudierna. Inom IDA:s kvalitetsprogram har man etablerat ramar för att kunna ge kvalitetsstöd till IDAprojekt på fyra olika nivåer i ledningssystemet: strategisk nivå, operativ nivå, projekt- och produktnivå.

7 7 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER RIKTLINJER GRUNDPRINCIPER AFFÄRSSYSTEM STRATEGISK NIVÅ OPERATIV NIVÅ IDA kvalitetsverktyg Gemensamma kvalitetsverktyg har utvecklats på projektnivå med hjälp av vägledningar, mallar och checklistor där man tagit hänsyn till relevanta standarder för kvalitetssäkring som finns på marknaden och metoder som redan utvecklats i medlemsstaterna. Dessa verktyg består av följande komponenter som är förbundna med ett projekts livscykel: FAS FÖR GENOMFÖRBARHETSSTUDIER: Globalt genomförande VERKTYG UTVECKLINGSoch GENOMFÖRANDEFASER PROJEKT och PRODUKTNIVÅ Projektledning och kvalitetsplan (PMQP) Konfigurationsstyrningsplan Testledningsplan Testspecifikationer Användarkrav Programvaru- och systemkrav Teknisk design Användarvägledning OPERATIV FAS / FAS EFTER GENOM- FÖRANDET: Vägledning för projektutvärdering Operativ kvalitetsplan Avtal om servicenivå finns på IDA:s webbplats (http://europa.eu.int/ispo/ida)

8 Interchange of Data between Administrations 8 MoReq Specifikationen är snarare tänkt som en modell än som en norm för alla möjliga ERMS-genomföranden. Olika branscher, skalor, organisationstyper eller andra faktorer kan medverka till att flera specifika krav införs Vad är MoReq? MoReq (Model Requirements for the management of electronic records) är en omfattande specifikation av funktionskrav för hantering av elektroniska register. Den beskriver en modell av hur filöversikter, filer och register är kopplade till varandra och kan tillämpas både på elektroniska filer och hybridfiler (dvs. filer som innehåller både elektroniska register och register på papper). I MoReq förutsätts att modellen och funktionskraven baseras på ett ERMS-system (Electronic Records Management System). Det anges dock inte vilket ERMS-system som skall användas, bara vad det skall göra. Varje användare ansvarar själv för hur ERMS-systemet skall genomföras. MoReq innehåller också en omfattande metadatamodell för registerhantering. MoReq är en allmän och modulär specifikation. Detta innebär att du kan lägga till ytterligare funktioner som är relevanta för din aktuella situation, men också vid behov ta bort valfria element från MoReq. Systemet omfattar också andra behov, som t.ex. elektroniska signaturer, digitalt bevarande och hybridfiler. Specifikationen kombinerar fördelarna med elektroniska arbetsmetoder med registerhanteringsteori och omfattar t.ex. klassificering, dokumenthantering, arbetsflöde, metadata och andra besläktade tekniker. Dokumentdelen uppfyller en lång rad behov för olika länder, olika industrier och olika typer av register. Specifikationen är dessutom utformad så att den kan användas av organisationer i både den offentliga och privata sektorn som vill införa ett ERMS-system eller bedöma kapaciteten hos ett ERMS-system som redan införts. Vem kan använda MoReq-specifikationen? Potentiella ERMS-användare: som grund för en anbudsinfordran. ERMS-användare: som grund för revision eller kontroll av ett existerande ERMS. Utbildningsorganisationer: som referensdokument vid förberedelser av utbildning i registerhantering och som kursmaterial. Akademiska institutioner: som en undervisningsresurs. ERMS-leverantörer och -utvecklare: som hjälp vid produktutveckling för att fastställa vilka funktioner som krävs. Leverantörer av registerhanteringstjänster: som en hjälp för att fastställa vilken typ av tjänster som skall levereras. Potentiella användare av registerhanteringstjänster på entreprenad: som hjälp till att specificera vilka tjänster som skall anskaffas. MoReq kan hämtas gratis från IDA:s webbplats (http://europa.eu.int/ispo/ida)

9 9 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER IDA Portal toolkit Vad är IDA Portal toolkit? En portal är en nätsluss som gör det möjligt att få tillgång till information på Internet och i businessto-business och företagsmiljöer. Eftersom en portal är ett gränssnitt till flera olika system, t.ex. databaser och webbtjänster kan det effektivt integrera olika komponenter. IDA Portal toolkit utvecklades från början av Europeiska miljöbyrån för att uppfylla EIONET-nätverkets behov av portaltjänster. Kommissionen har sedan vidareutvecklat systemet under IDA-programmet. IDA Portal toolkit bygger på programvara som är baserad på öppen källkod och kan användas tillsammans med CIRCA. EU:s institutioner, organ och nationella förvaltningar kan få gratis licenser och installera dessa på sina egna servrar. Vilka tjänster kan IDA Portal toolkit erbjuda? Länkdatabas Detta är en URL-databas där alla länkarna är hierarkiskt klassificerade efter kategori. Tillkännagivanden och nyheter Nyhetskanalen för tillkännagivanden är integrerad i länkdatabasen så att nyheter kan kategoriseras bland de andra länkarna Alla nyheter sprids i RSS 0.91-format. Delegering av rätten att hantera innehåll Delegering av rätten att hantera URL:er och nyheter till andra personer än administratören. Stilark Alla sidor får automatiskt samma utseende då de använder medföljande stilark. Tack vare att innehåll och form skiljs åt kan ändringarna visas omedelbart. Vanliga frågor En särskild modul har utarbetats för att hantera vanliga frågor och därmed göra det lättare att svara på frågor från användare. Svaren sänds också i RSS-format. Kunskapshantering och integrering i CIRCA CIRCA förser intressegrupperna med de flesta av de krävda basfunktionerna för kunskapshantering. Portalen tillför en företagsdimension. En "bro" gör det möjligt att hämta dokument från CIRCA:s arkiv och integrera dem i portalen. Detta är möjligt eftersom all öppen metainformation från CIRCA-instanser eller intressegrupper är i RSS-format. Detta innebär att CIRCA-intressegrupperna kan visas som kanaler i portalen. Innehållet kan visas efter kategori och intressegrupp och en nyhetstjänst kan etableras. Register över samarbetsportaler Denna funktion hänger samman med föregående och efterföljande funktion. Den går utöver traditionella register och uppfyller behovet av att fastställa förfaranden för hur partnerna skall utbyta information, vilken information som skall göras tillgänglig och hur de skall beskriva sina tjänster och företag. Målet är att skapa en arkitektur för tjänsteregistrering som utgör en standard för hur man skall upprätta ett register, rådfråga andra och göra det möjligt för de registrerade att interagera och utbyta information globalt. Sökning Portalen kan söka i de offentliga webbtjänsterna på alla webbsidor samt på CIRCA-servrarna. Individuell anpassning Alla de ovannämnda funktionerna kan inte få plats på varje användares skärm. Flera instanser i varje kanal kan komma från olika servrar. Därför kommer de framtida versionerna av portalen att kunna anpassas. En användare kan välja vilka kanaler han eller hon vill se på sin individuellt anpassade sida. finns på:

10 Interchange of Data between Administrations 10 STATEL Vad är STATEL? STATEL erbjuder applikationsutvecklare ett transparent telekommunikationsskikt för filöverföring och andra funktioner som t.ex. transparent kryptering och anpassning av filstorlek till nätverksfunktioner med hjälp av segmentering. Detta verktyg har utvecklats av Eurostat under IDA-programmet. Det fungerar på plattformar för PC eller UNIX. Vilka tjänster kan STATEL erbjuda? Systemmiljö Applikationstjänster: Tjänster för tvåvägsöverföring av filer från applikation till applikation. Ett API-bibliotek och ett kommandogränssnitt som möjliggör transparent filöverföring mellan applikationer som är installerade i olika miljöer, oberoende av den underliggande mekanismen. Filöverföringstjänster: Garanterad överföring utan att användaren behöver ingripa. Data överförd via tjänsten skall säkerhetskopieras på ett transparent sätt och sändas igen automatiskt när den externa parten meddelar att all eller delar av datan förlorats under överföringen. Transparent filuppdelning som gör det möjligt att överföra stora filer även när transportmedlet innehåller storleksbegränsningar för filer eller meddelanden (Fr. X400, SMTP). Tillhandahållande av filnamn oberoende av värdoperativsystemet. Tillhandahållande av statusinformation om mottagna och överförda filer (under överföring, mottagna, använda) via API. Möjlighet att hantera flera applikationer via samma installation, och på så sätt få separata dataflöden och ett förfarande för att undvika att sådana andra applikationer av misstag använder eller raderar filer. Överförda filer kan endast användas med hjälp av tjänsten och man garanterar på så sätt att informationen om status och användning är korrekt. finns på Systemmiljö Applikation API /Cmd gränssnitt Filöverföringstjänst Del som inte syns applikationerna Applikation API /Cmd gränssnitt F Y S I Lokalt nätverk S K V Ä Brandväggar /proxies G F Nätverksmiljö Ö R F I L Ö WAN Internet/TESTA V E R F Ö Brandväggar /proxies R I N G E N Lokalt nätverk Verktyg för loggning, uppföljning och support

11 11 IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER Mer är på gång Workflowtjänster för kommittéer En rad workflowtjänster som hanterar typiska, administrativa uppgifter för kommittéer som t.ex. kommissionens många kommittéer. Maskinöversättning för IDA-nätverk Det maskinöversättningssystem som används inom kommissionen och andra institutioner kommer att utökas så att det kan leverera tjänster till IDA-nätverken och förvaltningar i medlemsstaterna. eprocurement Kompatibilitetsmekanismer som främjar administrativt samarbete på EU-nivå. Global sökning inom domänen eu.int Verktyg som gör det möjligt att söka på alla webbservrar i alla EU:s institutioner, byråer och organ. Nat Lex S.k. "single point of access", med ett standardsökgränssnitt, till juridiska on-lineinformationstjänster i medlemsstaterna. Certifiering och användning av elektroniska signaturer Bridge CA: ger lösningar som främjar förtroendeetablering mellan nationella certifieringsmyndigheter i de offentliga förvaltningarna i Europa. Användning av elektroniska signaturer: förbättrar tillämpningsmöjligheterna och kompatibiliteten för S/MIME tack vare användningen av digitala certifikat för signering av elektroniska dokument. RAPEX snabbt varningssystem Identifiering av gemensamma krav när det gäller infrastruktur och funktioner, upprättande av allmänna ramar inom vilka varningssystem kan byggas upp. MIReG (Managing Information Resources for egovernment) Standardisering av användningen av metadata i de europeiska regeringarna och parlamenten och utveckling av lämpliga verktyg för hantering av metadata för att främja denna aktivitet. EU-administrationens portal (mobility portal) Tillhandahållande av on-lineinformation och on-linetjänster för att främja den fria rörligheten, särskilt för EU-medborgare och företag som vill etablera sig i en annan medlemsstat. One stop-shop-applikation: elink Utveckling av egovernment-tjänster för medborgare och företag samt se till att kommunikationen mellan förvaltningarna fungerar. Registertjänster Samordnad användning av registertjänster inom IDA-nätverken, rekommendationer om samordningssystem, gränssnitt, verktyg och tjänster. Användning av programvara baserad på öppen källkod Tillhandahållande av information om användningen av programvara baserad på öppen källkod i offentliga förvaltningar och främjande av utbytet av erfarenheter och bästa praxis. om IDA och de tjänster som beskrivs i denna katalog finns på följande adress: Ytterligare frågor kan sändas direkt till IDAenheten via e-post:

12 IDA är ett strategiskt initiativ som drivs av Europeiska kommissionen. Genom att använda ny utveckling inom IT och kommunikation vill man på elektronisk väg ha snabba informationsutbyten mellan medlemsstaternas förvaltningar. Målsättningen är att förbättra beslutsfattandet inom unionen, förenkla hanteringen av den inre marknaden samt göra det möjligt att snabbare införa nya åtgärder. IDA:s katalog över GEMENSAMMA VERKTYG och TEKNIKER om IDA finns på IDA:s webbplats: Manuskriptet avslutat i juni Europeiska gemenskaperna, 2002 Även om stor möda har lagts ner vid utarbetandet av detta dokument kan Europeiska kommissionen inte garantera att uppgifterna i broschyren är korrekta och frånsäger sig allt ansvar för hur de används. Kopiering tillåten med angivande av källan.

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Katalog över allmänna tjänster

Katalog över allmänna tjänster Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för näringsliv Interchange of Data between Administrations Programme IDA:s katalog över allmänna tjänster Europaparlamentet och Ministerrådet har i beslut Nr

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande

Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande Stadgan om flernivåstyre i Europa Instruktion för undertecknande Den 3 april 2014 antog Regionkommittén stadgan om flernivåstyre och vi rekommenderar att alla lokala och regionala myndigheter i Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.4.2016 COM(2016) 179 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EU:s handlingsplan

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Grunderna i IMI 1. INLEDNING... 2 2. ÖVERBLICK... 2

Grunderna i IMI 1. INLEDNING... 2 2. ÖVERBLICK... 2 Grunderna i IMI 1. INLEDNING... 2 2. ÖVERBLICK... 2 2.1. VAD ÄR IMI?... 2 2.2. HUR FUNGERAR IMI?... 3 2.3. ÖVERBRYGGANDE AV SPRÅKHINDER... 3 2.4. VEM GÖR VAD I IMI?... 4 2.4.1. BEHÖRIGA MYNDIGHETER...

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök Avtal/överenskommelse Datum 2012-10-** Dnr 159-1562-2012 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Enheten för informationsutveckling Författare Johan Carlström Avtal/överenskommelse för leverans till K-

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

Nationell servicearkitektur i Finland

Nationell servicearkitektur i Finland Nationell servicearkitektur i Finland I korthet Version 2.0 Befolkningsregistercentralen 3.3.2017 Programproduktion i Suomi.fi-tjänster Nationella servicearkitekturen för programmet för e-tjänster Användning

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök Avtal/överenskommelse Datum 2010-12-22 Dnr 130-2880-2008 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Informationsutveckling/Ksamsök Författare Johan Carlström Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Riktlinjer om MAR 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV

Riktlinjer om MAR 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV Riktlinjer om MAR Uppgifter relaterade till råvaruderivatmarknader eller relaterade spotmarknader avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV Innehållsförteckning

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0235 (NLE) 13132/16 SCH-EVAL 173 FRONT 379 COMIX 660 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den:

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Ökad tillgänglighet till data och information ü Har vi råd att inte vara smarta! ü Hur långt har vi kommit? Har vi en öppen attityd vad gäller data. Hur ser det egentligen ut ifrån ett kundperspektiv

Läs mer

9914/16 mh/ab 1 DG D 1 A

9914/16 mh/ab 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 6 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0312 (NLE) 9914/16 SCH-EVAL 96 SIRIS 97 COMIX 432 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer