Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ragn-Sells Miljöredovisning 2008"

Transkript

1 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

2 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn Energi Energieffektivisering ger minskad klimatpåverkan Sociala aspekter Ledstjärnor och rättesnören ska genomsyra verskamheten Förbättringsarbete Nya arbetssätt för att ständigt bli bättre

3 Utvecklande förändringsarbete 2008 I början av 2008 var det svårt att föreställa sig att ett år med så ljusa förutsättningar skulle sluta i ett så bistert finansiellt klimat i världen som 2008 faktiskt gjorde. Inom Ragn-Sells känner vi dock ett fortsatt starkt förtroende från våra kunder och marknaden. Årets försäljning har varit lika god som föregående år, vilket är ett bra betyg. År 2008 har bjudit på många nyheter inom avfallsområdet som kommer att ha betydelse för branschens utveckling. Avfallsbranschen har fått ett helt nytt ramdirektiv för avfall från EU och för första gången innehåller regelverket en möjlighet att häva avfallsstämpeln för ett avfall, ämne eller föremål. Dessa bestämmelser kan innebära stora möjligheter för branschen att bli den sekundära råvaruleverantör som världsmarknaden behöver. Inom Ragn-Sells tror vi denna utveckling är viktig, inte minst ur klimatsynvinkel. De flesta material som går att återvinna såsom till exempel metaller, papper och glas, medför lägre koldioxidutsläpp när de görs om till nya material än om man utvinner dem jungfruligt. stöd och drar upp de strategiska riktlinjerna för vår verksamhet. Efter omorganisationen har prioriteringarna i den svenska verksamheten varit ordning och reda och att arbeta enhetligt inom hela företaget och mot våra kunder. Detta arbete knyter nära an till vårt arbete med att skapa ett gemensamt ledningssystem i hela Sverigeverksamheten och kopplar till arbetet med en affärsplan i varje dotterbolag i koncernen. Det fortsatta arbetet med våra huvudprocesser och de gemensamma arbetssätten kompletterar affärsplanearbetet och utgör stommen i det svenska ledningssystemet. Under 2009 kommer vi att påbörja en tydlig målstyrning i och med att våra affärsplaner tas i bruk. Vår norska verksamhet ligger långt fram och har 2008 processorienterat hela verksamheten och blivit omcertifierade i enlighet med sina nya arbetssätt och nya organisation. Norgeverksamheten har dessutom som en av de första i branschen certifierat sig enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001, vilket är mycket glädjande. I Danmark har vi också effektiviserat verksamheten och i Polen har vi konsoliderat den med fokus på avfallshantering. I våra baltiska dotterbolag i Estland och Lettland har finanskrisen slagit hårdast, men verksamheterna arbetar med Det visar en utredning som Återvinningsindustrierna har gjort, se tabell på nästa sida, som beskriver koldioxidvinsterna i ton per ton återvunnet material. Under året har vi genomfört de omorganisationer som vi planerat länge, både i Sverige och i Norge. I Sverige möter vi från och med 2008 alla våra kunder som ett samlat Ragn-Sells. Våra regioner erbjuder alla produkter och tjänster som vi har i vår palett och våra funktioner ger Christina Lindbäck, kvalitets- och miljöchef, och Erik Sellberg, styrelseordförande och koncernchef. 3

4 att hålla resultaten uppe. Lettlandsverksamheten kvalitetscertifierades enligt ISO 9001:2008 under året. Vi har, utöver hårt arbete i driften, under året också arbetat fram viktiga ledstjärnor för hela koncernen. Dels har vi tagit fram en uppförandekod och dels har vi lagt fast våra kärnvärden som tillsammans ska utgöra rättesnören för oss i vår verksamhet. Koldioxidvinst i ton per ton återvunnet material jämfört med jungfrulig utvinning Papper (energi- eller materialåtervinning) Glas (materialåtervinning) Stål (materialåtervinning) Aluminium (materialåtervinning) Koppar (materialåtervinning) Plast (materialåtervinning) Spillolja (energi- eller materialåtervinning) Källa: Återvinningindustrierna 1,5 0 0,6 1 1, ,5 2 0,5 3 Med dessa pusselbitar på plats känner vi att vi kan stå stadigt och möta de utmaningar som ligger framför oss de kommande åren. Klimatfrågans betydelse har fått bredare spridning också hos våra kunder och vi märker ett ökat intresse från kunderna att veta mer om bland annat sina avfallstransporter. Vi har under 2008 fortsatt arbetet med att förbättra vår logistik och har engagerat oss i det svenska nätverket KNEG (klimatneutrala godstransporter på väg). I detta nätverk har vi möjlighet att diskutera utvecklingsfrågor, såväl gällande fordon och bränslen som transportsystem. Vi har också fältprovat två helt nya fordon i insamlingsverksamheten under året, dels en elhybrid från Volvo och dels ett etanolfordon från Scania. Läs mer om detta under transportavsnittet. Insikten om att vi måste hushålla med våra resurser och den kreativitet som dessa insikter skapar, gör att vi inom Ragn- Sells ser ljust på framtiden. Vi vet att vi tillsammans med våra kunder och medarbetare bygger något långsiktigt och starkt i dessa tider. Därför känner vi oss övertygade om att vi är bra rustade när konjunkturen vänder. Med dessa ord vill vi önska er välkomna att dela resan mot en hållbar framtid med oss! Erik Sellberg Styrelseordförande och koncernchef Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef 4

5 Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi TRANSPORTER Ragn-Sells är ett transportintensivt företag och därför är det självklart för oss att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan från våra transporter. Under året har flera intressanta satsningar inletts för att föra utvecklingen framåt. Utbildningarna i sparsam körning har fortsatt under året, se vidare under avsnittet Sociala aspekter. Att aktivt delta i utprovning av alternativa bränslen och teknik för reduktion av bränsleförbrukning. Exempel på insatser: Ragn-Sells fältprovar två fordon med helt ny teknik, dels en elhybrid och dels etanoldrivet fordon. Ragn-Sells ingår i samarbetsorganet KNEG, klimatneutrala godstransporter på väg. Ragn-Sells ingår som ett av 13 medlemsföretag i samarbetsorganet KNEG, som står för klimatneutrala godstransporter på väg. Samarbetet, som syftar till att minska godstransporternas klimatpåverkan, kretsar kring fem huvudområden; infrastruktur, drivmedel, fordon, logistik och forskning. Det finns en uttalad viljeinriktning inom KNEG att få med fler aktörer i samarbetet och det övergripande målet för år 2020 är att utsläppen från en typisk svensk fjärrtransport på väg ska halveras, jämfört med år Varje företag som ingår i samarbetet har ett antal åtaganden, som tidsbestäms, redovisas och följs upp. Ragn-Sells åtaganden inom ramen för samarbetet är: Att aktivt arbeta med optimering av fordonsrutter så att transporteffektiviteten kontinuerligt förbättras. Exempel på insatser: I den polska verksamheten har förbättrad logistik och GPS i alla fordon medfört en minskad genomsnittlig dieselförbrukning på 15% för de komprimerande bilarna och 25% för containerbilarna sedan årsskiftet 2007/2008. Fortsatt utbildning av chaufförer i sparsam körning. Exempel på insatser: På cirka 450 fordon i den svenska verksamheten har motoroptimering genomförts. Optimeringen syftar till att minska bränsleförbrukningen och ge motorn kraft när den behövs mest ur ett körcykelperspektiv. Planen är att motoroptimera alla fordon äldre än 30 månader. Ett antal representativa fordon har följts efter optimeringen och det kan hittills konstateras en genomsnittlig minskning i bränsleförbrukning på runt 15%, vilket också lett till minskade utsläpp. I den danska och norska verksamheten har det också genomförts motoroptimering i alla fordon, vilket förväntas ge en minskad dieselförbrukning på motsvarande nivå som i Sverige. Uppföljning av effekterna kommer att ske efter

6 Transporter Färre fordon och effektivare användning Att nyttja de fordon som finns i verksamheten så effektivt som möjligt är självklart mycket viktigt i en verksamhet som till stor del bygger på transporter av olika slag. En Volvo FE Hybrid testas för närvarande i insamlingsverksamheten. Test av nya fordon för minskad miljöpåverkan Under året har det pågått försök med nya typer av fordon och bränslen i verksamheten. I samarbete med Volvo Lastvagnar och påbyggnadsföretaget Norba testas en så kallad FE Hybrid i insamlingsverksamheten. FE Hybrid innebär bland annat att en el- och dieselmotor samverkar för att optimera moment och effekt för fordonet. Detta beräknas leda till 20% lägre bränsleförbrukning jämfört med en konventionell lastbil och förbrukningen kan bli ännu lägre med den elhydraulik som Norba erbjuder. Förutom minskad miljöpåverkan, till följd av lägre bränsleförbrukning, leder användningen av fordonet också till en bättre arbetsmiljö och mindre störningar i tättbebyggda områden eftersom ljudvolymen blir betydligt lägre i och med att inte dieselmotorn behöver gå när avfallet lastas och komprimeras. En etanoldriven Scanialastbil har också tagits i drift under året. Det är ett fälttest av Scanias första etanolmotor avsedd för lastbilar. Testet sker i storstadsmiljö i Stockholm under ett år och ger klara miljöfördelar för både omgivning och förare. Bränslet till bilen är E95, dvs 95% etanol med en tändförbättrare. Bränslet är renare än E85, som innehåller 15% bensin. Motorn kan ge upp till 90% lägre koldioxidutsläpp än diesel och uppfyller utsläppskraven enligt den så kallade EEV-normen och Euro 5. Därför pågår ett flertal projekt med syfte att ge såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Under året har det införts ett system med fordonshyror för de fordon som ägs centralt, vilket lett till att vi fått en bättre överblick över fordonsparken och också lättare kan omfördela resurser till de områden där de bäst behövs. En effektivare hantering har lett till att vi behöver använda färre bilar än tidigare. Vi arbetar också med att utveckla uppföljningen av fordonseffektiviteten, ett exempel på det är att mäta nyttjandegraden för fordonen. Ragn-Sells fältprovar Scanias första etanolmotor avsedd för lastbilar. 6

7 Svarta lådor ger underlag för planering och uppföljning De senaste åren har en massiv satsning gjorts på att installera svarta lådor i ett stort antal fordon i verksamheten. Totalt finns det idag cirka 775 befintliga fordon med svarta lådor installerade. Dessutom får alla nya fordon också svarta lådor. Med hjälp av svarta lådor i fordonen kan vi exempelvis få ut detaljerad information om fordonets nyttjande, positionering, chaufförernas körstil och efterlevnad av principerna för sparsam körning. Cirka 70% av de installerade svarta lådorna stödjer i dagsläget den så kallade FMS-standarden, som är nödvändig för att få ut detaljerad information. Möjligheten att följa fordonets positionering leder till en effektivare logistik, genom att vi kan planera uppdrag på de bilar som befinner sig närmast ett uppdragsställe och säkerställa att vi tar den effektivaste vägen till varje uppdrag. Med detta möjliggörs också trafikplanering över allt större geografiska områden, vilket ger ännu större effektiviseringsvinster. I och med att uppföljning av parametrar såsom hastighet, motortid, tomgång och överinbromsningar är möjlig via de svarta lådorna, kan vi minska miljöpåverkan från transporterna ytterligare. Våra transporters utsläpp i ett Sverigeperspektiv Ragn-Sells utsläpp från tunga fordon för verksamheten i Sverige var under 2008 cirka ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 0,6% av Sveriges utsläpp från tunga och lätta lastbilar och bussar. För Ragn-Sells som helhet uppgick utsläppen 2008 till cirka ton koldioxidekvivalenter. Dieselförbrukning och körsträcka Dieselförbrukningen i förhållande till körsträcka speglar fordonens användningsområden. För exempelvis spol- och sugbilar, som mestadels står stilla och arbetar, är körsträckan i förhållande till bränsleförbrukningen mindre än för till exempel en containerbil, vars uppgift % Vägtrafiken i Sverige stod 2006* för utsläpp av ton koldioxidekvivalenter. Den största delen av dessa utsläpp kom från personbilar, ton koldioxidekvivalenter. Tunga och lätta lastbilar och bussar stod tillsammans för utsläpp motsvarande ton koldioxidekvivalenter. Styckegodsbilar Komprimerande bilar Euroklassfördelning Diagrammet visar fördelning mellan Euroklasser (eller motsvarande) för vår svenska fordonspark. Jämfört med 2007 har en förskjutning skett mot högre Euroklasser. Euroklass 0 till 2, inklusive de som är äldre än Euro 0, har minskat från 34% 2007 till 25% De högre Euroklasserna 4 och 5 har ökat och utgör 2008 knappt 20% jämfört med 13% Våra medvetna satsningar på förnyelse av fordonsparken har därmed gett genomslag. Euroklassfördelning på Ragn-Sells fordonspark i Sverige 3,4% Gas EEV 10,5% Euro 5 9,1% Euro 4 är att hämta och lämna avfall. Diagrammet visar data från hela koncernen. Den totala dieselförbrukningen för tunga fordon inom koncernen var 2008 cirka 16,8 miljoner liter. Därutöver förbrukades cirka Nm3 gas som fordonsbränsle. Spol- och sugbilar Övriga tunga fordon 0,4% <Euro 0 3,7% Euro 0 3,7% Euro 1 17,2% Euro 2 52,1% Euro 3 Containerbilar Dieselförbrukning Körsträcka TRANSPORTER * Utsläppsstatistik från transportsektorn (Naturvårdsverket) 7

8 Transporter Miljökrav i upphandling av drivmedel I samband med upphandlingen av drivmedel ställde vi krav på redovisning av miljöalternativ när det gällde kemikalier och smörjmedel och leverantörerna uppmärksammades också på att vi är intresserade av att delta i utvecklingsprojekt när det gäller att utveckla miljöprodukter. Vi efterfrågade även redovisning av leverantörernas kvalitets- och miljöcertifieringar och inom vilka led dessa certifieringar fanns. De leverantörer som kunde uppvisa certifierade kvalitets- och miljöledningssystem prioriterades i upphandlingen. Färre tjänsteresor med flyg, fler med tåg och bil De vanligaste färdsätten för tjänsteresor inom Ragn-Sells svenska verksamhet är bil, flyg och tåg. Mellan åren 2007 och 2008 har andelen flygresor minskat, medan andelen resor med tåg och bil har ökat. Det totala resandet i kilometer räknat med dessa tre färdsätt har minskat mellan de båda åren. Tjänsteresornas fördelning på färdsätt (de tre vanligaste) 2008 Videokonferenser ska användas i första hand för interna och externa möten. Videokonferenser ersätter resor 65% (72%) Flyg 11% (19%) Tåg Under andra halvåret har nio videokonferenssystem installerats i verksamheten, från Umeå i norr till Malmö i söder. Ytterligare verksamhetsorter kommer att anslutas till systemet under Videokonferens ska användas i så stor utsträckning som möjligt för både interna och externa möten och skälen till det är såväl ekonomiska som miljömässiga. Regelverket kring tjänsteresor 8 för Ragn-Sells har anpassats så att videokonferens ska väljas i första hand där det är möjligt. Under det kvartal som systemen varit i drift har det genomförts 559 stycken videokonferenser och total uppkopplad tid var 446 timmar. Det är glädjande att se att systemet redan används frekvent. Ambitionen är att kunna följa upp hur mycket videokonferenserna påverkat resandet och därmed vår miljöpåverkan. Andelarna för 2007 inom parentes. 24% (9%) Bil Diagrammet baseras på uppgifter från egna uppföljningssystem när det gäller bil och på statistik från resebyrån när det gäller flyg och tåg. De tåg- och flygresor som bokas genom resebyrån står för 90% av det totala underlaget för dessa färdsätt.

9 Minskade utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn AVFALLSHANTERING Under de senaste decennierna har en rad åtgärder inom avfallsområdet lett till minskad miljöpåverkan. Ökad källsortering och förändrad behandling av avfallet har kraftigt minskat deponeringen medan materialåtervinning och energiutvinning har ökat. är en förkortning av Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, dvs registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Enligt REACH är inte avfall ett ämne, en beredning eller en vara. Så länge ett ämne omfattas av reglerna om avfall enligt avfallsdirektivet (2006/12/EG) behövs ingen registrering. Insamling av deponigas är ett effektivt sätt att minska metangasutsläppen. Avfallshanteringens utsläpp av klimatpåverkande gaser är små i jämförelse med energi- och transportsektorns. Trots det är det viktigt att fortsätta arbeta för en minskning av de utsläpp av framförallt metangas som kommer från deponierna. Att omhänderta avfallet på rätt sätt och söka nya metoder för återvinning av olika material är också viktiga delar i att på ett ansvarsfullt sätt minska påverkan från avfallshanteringen. Den Europeiska miljöbyrån EEA har just publicerat en rapport som visar att utsläppen av växthusgaser från avfallssektorn har minskat med 23% mellan 1990 och 2006*. Prognoserna framåt visar att *http://reports.eea.europa.eu utsläppen från avfallssektorn kommer att minska mer än från någon annan sektor fram till 2010, 44% jämfört med Inom Ragn-Sells arbetar vi målmedvetet för ökad energiutvinning och materialåtervinning från det avfall som vi samlar in. REACH och avfallsdirektivet År 2008 har präglats av mycket skriverier om den nya Europeiska kemikalielagstiftningen, REACH. Denna nya lagstiftning ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den första juni 2007 i EU och i Sverige. REACH Ragn-Sells har, liksom de flesta andra i branschen, gjort ställningstagandet att avfall som omhändertas inom ramen för vår återvinningsverksamhet inte omfattas av reglerna om REACH, eftersom våra processer i dagsläget inte leder till att det återvunna materialet slutar att vara avfall. Det finns dock ett undantag i verksamheten och det gäller däck. Vi förregistrerar däck genom den Europeiska branschföreningen för däckhanterare (European Tyre Recycling Association, ETRA). 9

10 AVFALLSHANTERING i Brännbacken, Heljestorp och Högbytorp pågår arbete för att se över möjligheten att öka insamlingen av deponigas. Genom insamling av gas, som vi säljer vidare eller använder själva, kan vi bland annat ersätta bränslen som är sämre ur miljösynpunkt vid till exempel värmeproduktion. Ragn-Sells andel av metangasutsläppen Täckning av deponier är ytterligare ett sätt att minska utsläppen av metangas. Studie om metanemissioner vid våra deponier slutförd En studie med syfte att öka kännedomen om omfattningen av metanemissioner från våra deponier avrapporterades under året. I studien ingick att ta fram en nulägesanalys och en framtidsprognos. Vid beräkning av gasproduktionen från deponierna användes en modell kallad LandGem, som utvecklats av det amerikanska naturvårdsverket EPA (Environmental Protection Agency). Land- Gem står för the Landfill Gas Emission Model. Vid deponering av organiskt material bildas deponigas, som till ungefär hälften består av metangas och där resten utgörs av koldioxid och andra gaser. Metan är liksom koldioxid en växthusgas, men metan har cirka 21 gånger större påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Det är därför av stor betydelse att försöka minska metangasutsläppen, både för den lokala och globala miljön. Detta kan ske på olika sätt; genom att samla in och bränna gas, skapa metanoxiderande skikt i deponin, begränsa mängden organiskt material som deponeras eller förhindra att vatten tränger in i deponin. Det är svårt att komma åt all gas som produceras, då det förekommer diffusa gasutsläpp. För att kunna minska de diffusa utsläppen är det en förutsättning att känna till omfattningen av dessa och att identifiera potentiella utsläppskällor. I studien ingick därför även beräkning av diffusa utsläpp. Studien pekar på att insamling av deponigas är den mest effektiva åtgärden för att minska metangasutsläppen från våra deponier. System för insamling av deponigas finns idag vid flera av våra deponier och vid anläggningarna Utsläppen av metangas från Ragn- Sells deponier står för cirka 0,16 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Om vi väljer att istället jämföra med utsläppen av växthusgaser från den sektor som i Naturvårdsverkets officiella statistik benämns Avfall och avlopp har bidraget av metangas från våra deponier varierat mellan 2,5% och 6% mellan åren 1990 och Jämförelserna baseras på beräkningar av koldioxidekvivalenter. 10

11 Statistik från våra deponier Vi redovisar här statistik från de deponier som majoritetsägdes och drevs av Ragn-Sells Brista (Sverige) Enligt de beräkningar som gjorts, kommer utsläppen av metan tack vare det planerade insamlingssystemet att kunna minska med uppemot 60% fram till 2013, jämfört med Deponin i Brista avslutades vid årsskiftet 2008/2009 och kommer nu att vara en sorterings- och omlastningsanläggning och ta emot trä och ris som blir kompost. Brännbacken (Sverige) Vid deponin Brännbacken har det under året installerats en fackla som bränner den gas som samlas in. Enligt beräkningar kommer det nya uppsamlingssystemet att göra att metangasutsläppen från deponin kan minskas med drygt 60% fram till 2013 jämfört med Sluttäckning av deponin pågår, eftersom deponeringsverksamheten sedan några år tillbaka är avslutad. Heljestorp (Sverige) Insamling av deponigas har skett sedan mitten av 80-talet. En del av deponin togs ur drift vid årsskiftet 2008/2009 och sluttäckning kommer nu att ske. Årets produktion av biogödsel ur rötningsprocessen uppgick till ton, där allt återfördes till jordbruket. Högbytorp (Sverige) Vid Högbytorp har det sedan 1988 utvunnits gas från det deponerade avfallet. Deponin på det så kallade område 1 togs ur drift vid årsskiftet 2008/2009 och sluttäckningen är redan påbörjad. Malvik (Norge) Vid anläggningen i Malvik finns inget system för insamling av deponigas. En kartläggning av metangasutsläppen vid delar av deponin har genomförts under året. Största delen av deponin är täckt, men det finns även en del som används som deponi fortfarande. Det förekommer även mellanlagring av olika avfall vid deponin. Fördelning av total mängd insamlat avfall Diagrammet visar hur de mängder avfall som samlas in av Ragn-Sells fördelar sig på olika avfallstyper för Jämfört med 2007 har industriavfallet ökat och mängderna farligt avfall minskat. Totalt samlades cirka ton avfall in, vilket är i nivå med års siffror inom parentes. 22% (22%) Slam och askor 16% (16%) Hushållsavfall 56% (48%) Industriavfall 6% (14%) Farligt avfall AVFALLSHANTERING Anläggning Brista Brännbacken Heljestorp Insamlingssystem för deponigas Nej, men planeras till 2010 Ja Ja Produktion av deponigas som omhändertas 0,738 GWh 6,665 GWh från deponin 10,459 GWh från rötningsanläggningen Användningsområden för insamlad deponigas Insamlad gas facklas Gas från deponin: 100% uppvärmning. Gas från rötningsanläggningen: fordonsbränsle (78%), uppvärmning (16%), facklas (6%) Ton koldioxidekvivalenter som förhindrats nå atmosfären till följd av gasinsamlingen ca ca Avsättningsfördelning Diagrammet visar hur avsättningen av det insamlade avfallet fördelar sig för Jämfört med 2007 har mängderna som går till deponering och destruktion samt återvinning minskat medan de mängder som går till energiutvinning har ökat års siffror inom parentes. 41% (47%) Återvinning 34% (25%) Energiutvinning Högbytorp Ja 44,84 GWh Uppvärmning externt: 62% Uppvärmning internt: 19% Fackling: 19% ca % (28%) Deponering/destrukrion Malvik Nej 11

12 AVFALLSHANTERING Ragn-Sells stödjer forskning och utveckling Under året har ett antal intressanta projekt pågått eller startat i Ragnar Sellbergs stiftelses regi. Dessutom har de återkommande priserna från Stockholm Water Foundation och Svensk Våtmarksfond delats ut till forskning inom vattenrelaterade frågor respektive till insatser för att bevara och restaurera våtmarker. Ragnar Sellbergs stiftelse Stora mängder farligt avfall hanteras varje år av Ragn-Sells. Kunskapsutveckling och stärkta rutiner kring farligt avfall Under 2008 startade ett intressant uppdrag tillsammans med Graham Aid, doktorand vid KTH, ett så kallat work/ studykoncept, för att koppla ihop forskning och industri. Ragn-Sells samlar in stora mängder farligt avfall årligen. Före omorganisationen hanterades merparten av det farliga avfallet i ett eget affärsområde, som också var ett självständigt bolag i koncernen. Från och med 2008 tillhör även denna del Ragn-Sells AB och tjänsterna är en del av varje regions totala tjänsteutbud. Vi har under årets gång funnit att vi behöver lägga extra fokus på att få ut kunskap om våra rutiner kring farligt avfall i hela verksamheten, för att säkerställa ansvarsgränserna som gäller i och med att den nya organisationen trädde i kraft vid årsskiftet 2007/2008. På vår anläggning för mellanlagring av farligt avfall i Skellefteå, där vi tidigare hade fått in ett antal fat med dietyleter, befanns dessa inte ha hanterats i enlighet med våra rutiner. Detta upptäcktes våren 2008 av ny personal på plats. Risken 12 för att de kunde ha blivit explosiva fick oss att agera extra varsamt enligt försiktighetsprincipen och att söka en lämplig lösning i nära dialog med alla berörda myndigheter. Händelsen slutade väl och faten kunde på ett säkert sätt oskadliggöras av polisen. Denna händelse var en nyttig erfarenhet för oss och vi har under hösten 2008 gjort en totalinventering av allt vårt farliga avfall. Vi har också startat ett projekt, som innebär att vi ska säkerställa att vi har relevanta rutiner för farligt avfall och att alla våra anställda som berörs har god kännedom om dessa. Vi skapar också rutiner för säkra överlämningar när vi byter personal. Farligt avfall kommer att vara ett fokusområde för de interna revisionerna under 2009, vilket gör att vi kommer att kunna se hur väl de justerade och nya rutinerna slagit igenom. Uppdraget går ut på att ta fram ett verktyg som ska underlätta framtida återvinningsprocesser, genom att se på vilka delar av återvinningsindustrin som kan samverka inom olika delar av återvinningskedjan. Genom stiftelsen har vi också stöttat Gunnar Eriksson, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet, under slutfasen av hans uppdrag med att beskriva restprodukter som uppkommer i samband med produktion av alternativa bränslen. Att utnyttja restprodukternas energiinnehåll är viktigt av både ekonomiska och klimatmässiga skäl. De bränslen som studerats är RME/biodiesel från raps, etanol från spannmål och etanol från skogsråvara och

13 SIWI, Stockholm International Water Institute deras förbränningsegenskaper har karaktäriserats. Ett samarbete har startat med doktoranden Niklas Hansson vid Luleå Tekniska Universitet, som forskar kring att använda energiaskor i infrastruktur. Projektet syftar till metodutveckling när det gäller efterbehandling, lagring, transport och användning av energiaskor ur ett kundperspektiv. Målet är att säkerställa kostnadseffektiv och accepterad återanvändning av slaggrus. I maj månad genomfördes den återkommande forskardagen på Sätra Gård där våra stipendiater fick presentera sig och sina insatser. Under dagen hölls intressanta seminarier. Ett 30-tal personer deltog. Stockholm Water Foundations pris till engelsk professor Stockholm Water Foundation grundades år 1990 och Ragn-Sells är en av tio ursprungsgrundare. Vi tillsammans med de andra grundarna, såg bland annat att det var viktigt att sätta Stockholm på kartan i ett miljösammanhang. För Ragn-Sells del bottnar engagemanget i vårt eget miljöintresse och frågan om att värna vatten är mycket viktig. Stiftelsen uppmuntrar till forskning om vattenfrågor och delar varje år ut tre olika priser. Stockholm Water Prize är det ursprungliga priset och Stockholm Junior Water Prize tillkom 1997 och år 2000 instiftades Stockholm Industry Water Award. Ragn-Sells har en representant i Stiftelsens styrelse gick priset till professor John Anthony Allan vid King s College London and School of Oriental and African Studies som forskat om virtuellt vatten, dvs ett sätt att mäta det vatten som ingår i produktion av livsmedel och industriprodukter. Våtmarksfondens stipendium till återställning av våtmarker i Örebrotrakten Våtmarksfonden är en stiftelse, som bildades I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden. Konungen är fondens beskyddare. Skälen till bildandet av fonden var att uppnå större effekt i våtmarksarbetet med vårt lands främsta naturvårdsorganisationer och insikten om den negativa trenden för våtmarksberoende arter både nationellt och internationellt. Ragn-Sells är engagerade i fondens arbete främst genom ett stipendium. Stipendiet instiftades av Våtmarksfonden och Ragn-Sells i början av 2000 talet och delas ut till en person eller organisation som: utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalité för fåglar. AVFALLSHANTERING 2008 gick priset till Mats Rosenberg, biolog vid Örebro kommun, som med stort engagemang arbetat med att återställa våtmarker i Örebro med omnejd sedan mitten av 80-talet. Professor John Anthony Allan mottar Stockholm Water Foundations pris av kronprinsessan Victoria. Stipendiet delades ut första gången 2002 och är avsett att användas för utbildning, forskning, studier eller resor. 13

14 ENERGI Energieffektivisering ger minskad klimatpåverkan Att minska klimatpåverkan genom olika energiåtgärder är angeläget för oss. Utfasningen av oljeeldning för värmeproduktion har fortsatt och idag förekommer oljeeldning endast vid en anläggning i verksamheten. De återkommande mätningarna av elförbrukning har gett oss en bättre bild av hur förbrukningen fördelar sig vid de olika anläggningarna och ger oss samtidigt ett underlag för att effektivisera elanvändningen på respektive anläggning. Denna siffra inkluderar uppskattningar som gjorts med anledning av utebliven inrapportering från enskilda anläggningar för enstaka månader. Fyra av anläggningarna som ingår i underlaget; Heljestorp, Högbytorp, Länna och Västerås, står för 65% av den totala elförbrukningen bland de 20 anläggningarna. Fjärrvärme i allt fler anläggningar Anläggningen i Heljestorp ingår i mätningarna av elförbrukning. Ytterligare en stor anläggning under lupp Sedan år 2006 har en närmare mätning av elförbrukningen vid 19 av våra anläggningar gjorts. Under året tillkom anläggningen i Heljestorp, vilket innebär att de 20 anläggningarna som nu ingår i underlaget täcker in cirka 90% av den totala elförbrukningen för Ragn-Sells i Sverige. Vi har därmed fått en allt bättre bild av hur elförbrukningen fördelar sig på anläggningarna. Detta ger oss också möjligheten att på ett bättre sätt formulera målsättningar när det gäller exempelvis energieffektivisering framöver. Elförbrukningen vid de 20 anläggningarna uppgick 2008 till cirka MWh. Under året har fler anläggningar anslutits till befintliga fjärrvärmenät, vilket ger positiva miljöeffekter genom att el- eller oljepannor kan fasas ut ur verksamheten. Exempel på anläggningar som anslutits till fjärrvärme under senare tid är Rosersberg, Luleå, Vara och Kungsbacka. En energibesiktning av anläggningen i Rosersberg, norr om Stockholm, håller på att slutföras och rapporten förväntas bli klar i början av I Rosersberg har även gamla ineffektiva ventilationsaggregat 14

15 Nytt elavtal för bättre kontroll ENERGI Under året har det pågått förberedelser för att samla en del av anläggningarnas elavtal hos en och samma elleverantör. Detta underlättar för uppföljningen och gör bland annat också att vi kan få tillförlitlig statistik och uppnå besparingar genom minskad avtalsadministration och optimering av tariffer och säkringar. Den el som ingår i avtalet kommer från vattenkraft. Vi har sedan tidigare el från vattenkraft samt märkt med Bra miljöval och i och med det nya avtalet ökar vi nu andelen el som framställts från förnybara energikällor. Det nya avtalet är planerat att börja gälla i april Ytterligare anläggningar har anslutits till fjärrvärmenät. bytts ut, vilket ger ytterligare besparingar. För anläggningen i Kungsbacka har en beräkning gjorts av vilken skillnad i energiförbrukning för värmeändamål som blivit resultatet av att elpannan bytts ut mot fjärrvärme På årsbasis ligger besparingen i energiförbrukning på mellan 10% och 40%, beroende på vilka år som jämförs. Av de 20 anläggningar som ingår i mätningen av elförbrukning, har åtta anläggningar fjärrvärme. Fjärrvärmeförbrukningen uppgick under 2008 till cirka MWh för dessa åtta anläggningar. Siffran inkluderar såväl verkliga värden som uppskattningar för enstaka månader där rapportering uteblivit. Energieffektivitet vid anläggningen i Örebro I samband med att anläggningen i Örebro togs i drift vid halvårsskiftet 2007, installerades en bergvärmeanläggning, som ger betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar jämfört med alternativa uppvärmningskällor. En utvärdering av de positiva effekterna av installationen pågår. Andra energieffektiviseringsåtgärder som gjorts vid anläggningen i Örebro är återvinning av ventilationsluft och installation av tidsstyrd belysning. Nu ökar vi andelen el som framställs från förnybara energikällor. 15

16 SOCIALA ASPEKTER Ledstjärnor och rättesnören ska genomsyra verksamheten En ny organisation i Sverige och Norge är nu på plats. Insatserna med att genomföra gemensamma arbetssätt i verksamheten har intensifierats under året. Det har till exempel sjösatts en gemensam anläggningshandbok för samtliga anläggningar och på chefsnivå har stort fokus lagts vid att skapa gemensamma rutiner för hur exempelvis medarbetar- och utvecklingssamtal och rehabiliteringsåtgärder ska genomföras. Det har också satsats stort på arbetsmiljörelaterade utbildningar under året. Ny koncernövergripande ledningsgrupp bildad I samband med omorganisationen fick koncernen en ny ledningsgrupp, Group Management Team, med representanter från alla de sex verksamhetsländerna. Ledningsgruppen har till uppgift att följa upp frågor som kräver gemensamma överenskommelser mellan länderna, följa upp kort- och långsiktiga mål samt att samordna och koordinera strategier och aktiviteter inom hela företagsgruppen. Genom lednings gruppens arbete uppnås synergier och effektiviteten ökar. Ragn-Sells har fått en ny koncernövergripande ledningsgrupp, Group Management Team, GMT. Omorganisation för högre effektivitet Ett omfattande arbete har pågått under året med att genomföra den organisationsförändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2008, där syftet var att nå ett bättre resursutnyttjande. Den nya organisationen ska på ett bättre sätt motsvara förutsättningarna på marknaden och kundernas behov av service och tjänster från Ragn-Sells. Omorganisationen i Sverigeverksamheten ledde till att en viss övertalighet på tjänstemannasidan kunde konstateras. HR-organisationen kompletterad HR-funktionen inom Ragn-Sells har genomgått en omfattande översyn och har utökats med HR-chefer för samtliga regioner och funktioner. I början av 2008 var samtliga HRchefer installerade, vilket var ett viktigt led i att mer kraftfullt fokusera på personalrelaterade frågor. 16

17 Uppförandekod och kärnvärden framtagna Under hösten färdigställdes den nya uppförandekoden för Ragn- Sells, som knyter an till vår branschförening Återvinningsindustriernas uppförandekod, men som går längre när det gäller skyldigheten för varje anställd att vårda företagets egendom och att agera så att vi inte hamnar i intressekonflikter med företaget och de tjänster som Ragn-Sells tillhandahåller. Uppförandekoden innehåller normer och ställningstaganden inom olika områden, där lagstiftningen utgör bas och ett antal etiska normer kompletterar denna. Den nya uppförandekoden kan redan nu läsas på intranätet och på hemsidan, men kommer att successivt lanseras under 2009, så att alla anställda blir insatta i de rättigheter, skyldigheter och ansvar som uppförandekoden medför. Gemensamma arbetssätt i fokus Arbetet med att ta fram en chefshandbok inleddes under året. Den kommer att vara styrande och säkerställa att HR-arbetet bedrivs på samma sätt i hela verksamheten. Exempel på områden som ingår i chefshandboken är ledarskapsutveckling, medarbetar- och utvecklingssamtal, chefsstöd och rehabilitering. Det ledarskapsprogram som inleddes 2006 och som omfattar samtliga chefer i företaget har fortsatt under Första delen har avslutats och följts upp med så kallade Ledarseminarier. Dessa fokuserar främst på gemensamma arbetssätt och det nya affärssystemet som ska sjösättas under Samtliga anläggningar har under året påbörjat implementeringen av den nya anläggningshandboken, där gemensamma rutiner, mallar och verktyg för våra anläggningar finns samlade. Initiativet har mottagits mycket positivt eftersom rutinerna nu har blivit gemensamma för hela företaget, vilket underlättar arbetet. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Under året har en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Ragn-Sells i Sverige genomförts, där en genomgång av riskanalyser, skyddsronder, rapportering av brister, risker, tillbud och olyckor stod i fokus. Uppföljningen ledde till förbättringar i rapporteringen av brister, risker, tillbud och olyckor och förde också med sig att organisationen för arbetsmiljöfrågor justerades så att arbetsmiljöarbetet nu är mer decentraliserat. Arbetsmiljöorganisation under utveckling Den översyn av arbetsmiljöorganisationen som inleddes under 2007, fortsatte under En central stödenhet för arbetsmiljöfrågor bildades, som har ett nära samarbete med fackliga arbetsmiljösamordnare i Ragn-Sells regioner. De regionala arbetsmiljösamordnarna har ansvar för att följa upp och driva på arbetsmiljöarbetet i sina respektive regioner. SOCIALA ASPEKTER Parallellt med uppförandekoden har det också tagits fram fyra kärnvärden som liksom koden ska genomsyra vårt arbete i alla länder där verksamhet bedrivs. Kärnvärdena är enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda. Dessa båda dokument ska tjäna som våra ledstjärnor framöver. Under året har en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet gjorts. 17

18 SOCIALA ASPEKTER Kraftfull satsning på arbetsmiljörelaterade utbildningar Personalstatistik Medelantal anställda i koncernen, per verksamhetsland Medeltal anställda i koncernen var år 2008 (2 229). Under året har utbildningar inom områdena ergonomi, brand, LABC/HLR (första hjälpen och hjärt- och lungräddning) samt arbetsmiljö och arbetsrätt varit prioriterade områden. Alla utbildningar har generellt sett fått ett mycket positivt mottagande och ytterligare satsningar inom de prioriterade områdena kommer att genomföras under Dessutom kommer det att genomföras utbildningar inom heta arbeten, en anpassad arbetsmiljöutbildning för säljare regionvis, utbildningar i krisstöd, våld och hot, arbete på väg, högtrycksspolning samt truckar och lyftanordningar. Den kompetensinventering som genomförts bland medarbetare med arbetsmiljöansvar, kommer att ligga till grund för utbildningar i riskinventering, riskanalys och samordningsansvar. Utbildning Ergonomi Brand LABC/HLR (första hjälpen, hjärt- och lungräddning) 18 Målgrupp Arbetsmiljö och arbetsrätt Produktionsmedarbetare Produktionsmedarbetare och tjänstemän Produktionsmedarbetare och tjänstemän Tjänstemän med delegerat arbetsmiljöansvar Siffror inom parentes avser Antal som gått utbildningen (52) Fortsatta satsningar på utbildning i EcoDriving Under 2008 har 135 personer genomgått den återkommande utbildningen i sparsam körning, EcoDriving, vilket betyder att personer totalt gått denna utbildning sedan den inleddes. Utbildning i EcoDriving ingår också som en del i KNEG-åtagandet, som beskrivs under avsnittet Transporter. Branschsamarbete i arbetsmiljöfrågor inlett Ragn-Sells har initierat ett branschsamarbete när det gäller arbetsmiljöfrågor tillsammans med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Samarbetet gäller säkerhetsfrågor och har mynnat ut i rekommendationer till återvinningsbranschen, bland annat när det gäller vilka skyddsregler som bör iakttas på våra återvinningscentraler. Norge 8% (10%) Estland 12% (13%) Siffrorna härrör från Ragn-Sells årsredovisning för Siffror inom parentes avser Könsfördelning i koncernen, per verksamhetsland 2008 Verksamhetsland Sverige Danmark Norge Polen Estland Lettland Totalt Män 1614 (1225) 83 (110) 185 (186) 33 (60) 231 (207) 20 (32) 2166 (1816) Kvinnor 347 (261) 16 (20) 30 (31) 6 (12) 103 (83) 8 (6) 510 (413) Danmark 4% (6%) Polen 1% (3%) Lettland 1% (2%) Sverige 73% (67%) Andel män 82% (82%) 84% (85%) 86% (86%) 85% (82%) 69% (71%) 71% (84%) 81% (81%) Andel kvinnor 18% (18%) 16% (15%) 14% (14%) 15% (18%) 31% (29%) 29% (16%) 19% (19%) Siffrorna härrör från Ragn-Sells årsredovisning för Siffror inom parentes avser 2007.

19 Nya arbetssätt för att ständigt bli bättre Året 2008 har präglats av stora förändringar inom Ragn-Sells, med det övergripande målet att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna tillgodose kundernas behov och omvärldens krav genom att bland annat omstrukturera och effektivisera verksamheten. Stora ansträngningar har gjorts för att förbättra oss inom en rad områden, där det viktigaste är att vi nu jobbar mot att få gemensamma arbetssätt inom alla våra tjänsteområden. FÖRBÄTTRINGSARBETE Ny affärsplaneprocess för tydligare styrning Under hösten 2008 har koncernens ledningsgrupp tagit fram en gemensam årlig planeringscykel för hela koncernen, så att vi bättre kan koordinera verksamheten. Inom ramen för denna kommer respektive land att utarbeta affärsplaner med mål inom alla områden, såväl finansiella och produktivitetsmål som exempelvis kvalitets-, miljö- och personalmål. Eftersom den svenska verksamheten under 2008 fokuserat på att få vår nya organisation på plats, har vi tonat ner arbetet med målstyrning under året. Från och med 2009 kommer vi dock att återgå till en tydlig målstyrning genom vårt affärsplanearbete. I Sverige kommer affärsplanen att utgöra basen för den svenska verksamhetens ledning och styrning och därigenom stommen i vårt gemensamma ledningssystem. Nöjda norska medarbetare efter genomförd certifiering. Verksamheten i Norge omcertifierad Under 2008 har ett omfattande arbete bedrivits i Ragn-Sells norska verksamhet, för att nå en omcertifiering mot kvalitetsoch miljöledningsstandarderna ISO 9001 och ISO och en certifiering mot arbetsmiljöstandarden OHSAS I oktober genomfördes certifieringsrevision, som ledde till att Norgeverksamheten nu kan stoltsera med nya certifikat mot de tre standarderna. Den norska verksamheten är den första inom Ragn-Sells och en av de första i branschen att certifieras mot OHSAS Målen för det integrerade verksamhetssystemet är processorientering, att förenkla så långt som möjligt, skapa ett mer användarvänligt system, förbättra tillgängligheten samt att systemet ska vara lätt att underhålla. I arbetet med verksamhetssystemet ingick bland annat att göra en genomgång av befintliga rutiner, vilket ledde till att dessa kunde reduceras från cirka 400 till cirka 100 stycken. Den process som Norgeverksamheten genomgått får nu tjäna som inspirationskälla när den svenska verksamheten ska genomgå motsvarande process under

20 FÖRBÄTTRINGSARBETE Kundundersökningar i Sverige och Norge visar på gemensamma förbättringsområden Den svenska undersökningen Under 2008 genomfördes en kundundersökning av 467 kunder till Ragn-Sells i Sverige. Totalt Nöjd Kund Index (NKI) för företaget hamnade på 4,2 på en femgradig skala, vilket var i princip samma nivå som 2006, då totalt NKI hamnade på 4,3. I undersökningen ingick för första gången även miljöspecifika frågor, där kunderna ombads svara på i vilken utsträckning de ansåg det viktigt att Ragn-Sells ligger i framkant i sitt interna miljöarbete och inom miljöområdet, sett utifrån de tjänster och produkter som erbjuds kunden. 88% respektive 86% av de svarande angav svarsalternativen i hög eller i mycket hög utsträckning på dessa frågor. Om man bara ser till svaren hos de miljöchefer som deltog i undersökningen, vilket var 20% av de totalt svarande, blir andelen som svarat i hög eller i mycket hög utsträckning 91% respektive 93%. De viktigaste miljörelaterade frågorna för Ragn-Sells att arbeta med enligt kundundersökningen var: miljöriktiga transporter att ta hand om avfallet på rätt sätt samt att vara uppdaterad och informera, exempelvis om lagar och förordningar kopplade till avfallshantering. Det är glädjande att konstatera att kunderna lägger samma vikt vid dessa frågor som vi själva gör. De förbättringsområden som i ett första steg prioriteras som ett resultat av kundundersökningen är fler kundmöten, tydligare hantering av reklamationer och förbättrad statistik. Den norska undersökningen För den norska verksamheten har det också genomförts en kundundersökning och dessutom en självskattning bland Ragn-Sells anställda under året. 93 kunder och 39 anställda svarade i undersökningarna. Självskattningen bland Ragn-Sells anställda i Norge används som jämförelse mellan självbild och den bild kunderna har av Ragn-Sells i olika avseenden. Totalt NKI för kundundersökningen hamnade på cirka 67,8 på en skala som sträcker sig till 100. En fråga i undersökningen handlade om i vilken utsträckning kunderna upplever att Ragn-Sells är en leverantör som värnar om miljön. Denna fråga fick det högsta värdet i undersökningen, om man ser till resultatet för varje kategori = 72. Kundundersökningen har resulterat i insatser framförallt inom områdena förbättrad tillgänglighet till kundservice och snabbare respons till kunder, dialog med kunder som angett negativa omdömen, justering av logistikorganisationen samt förbättrad hantering av klagomål. Det är glädjande att Ragn-Sells kunder lägger vikt vid samma frågor som vi själva gör. 20 Marknadsplanen i Norge för 2009 kommer bland annat att innehålla fortsatta satsningar inom de områden som bedöms som viktiga att förbättra utifrån kundundersökningen.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

2010 - året då vi närmade oss kunderna

2010 - året då vi närmade oss kunderna Ragn-Sells Miljöredovisning 2010 RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER 2010 - året då vi närmade oss kunderna Norge Sverige När kretsloppstänkandet blev en bärande del av Ragn-Sells verksamhet i början av 1990-talet

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

avfall är framtidens råvara

avfall är framtidens råvara Sita sverige Miljöredovisning 2011 avfall är framtidens råvara AVFALL ÄR inte skräp Varje dag året runt arbetar vi på SITA för att göra vår planet mer hållbar. I SITAs miljöredovisning för 2011 ger vi

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer