Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ragn-Sells Miljöredovisning 2008"

Transkript

1 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

2 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn Energi Energieffektivisering ger minskad klimatpåverkan Sociala aspekter Ledstjärnor och rättesnören ska genomsyra verskamheten Förbättringsarbete Nya arbetssätt för att ständigt bli bättre

3 Utvecklande förändringsarbete 2008 I början av 2008 var det svårt att föreställa sig att ett år med så ljusa förutsättningar skulle sluta i ett så bistert finansiellt klimat i världen som 2008 faktiskt gjorde. Inom Ragn-Sells känner vi dock ett fortsatt starkt förtroende från våra kunder och marknaden. Årets försäljning har varit lika god som föregående år, vilket är ett bra betyg. År 2008 har bjudit på många nyheter inom avfallsområdet som kommer att ha betydelse för branschens utveckling. Avfallsbranschen har fått ett helt nytt ramdirektiv för avfall från EU och för första gången innehåller regelverket en möjlighet att häva avfallsstämpeln för ett avfall, ämne eller föremål. Dessa bestämmelser kan innebära stora möjligheter för branschen att bli den sekundära råvaruleverantör som världsmarknaden behöver. Inom Ragn-Sells tror vi denna utveckling är viktig, inte minst ur klimatsynvinkel. De flesta material som går att återvinna såsom till exempel metaller, papper och glas, medför lägre koldioxidutsläpp när de görs om till nya material än om man utvinner dem jungfruligt. stöd och drar upp de strategiska riktlinjerna för vår verksamhet. Efter omorganisationen har prioriteringarna i den svenska verksamheten varit ordning och reda och att arbeta enhetligt inom hela företaget och mot våra kunder. Detta arbete knyter nära an till vårt arbete med att skapa ett gemensamt ledningssystem i hela Sverigeverksamheten och kopplar till arbetet med en affärsplan i varje dotterbolag i koncernen. Det fortsatta arbetet med våra huvudprocesser och de gemensamma arbetssätten kompletterar affärsplanearbetet och utgör stommen i det svenska ledningssystemet. Under 2009 kommer vi att påbörja en tydlig målstyrning i och med att våra affärsplaner tas i bruk. Vår norska verksamhet ligger långt fram och har 2008 processorienterat hela verksamheten och blivit omcertifierade i enlighet med sina nya arbetssätt och nya organisation. Norgeverksamheten har dessutom som en av de första i branschen certifierat sig enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001, vilket är mycket glädjande. I Danmark har vi också effektiviserat verksamheten och i Polen har vi konsoliderat den med fokus på avfallshantering. I våra baltiska dotterbolag i Estland och Lettland har finanskrisen slagit hårdast, men verksamheterna arbetar med Det visar en utredning som Återvinningsindustrierna har gjort, se tabell på nästa sida, som beskriver koldioxidvinsterna i ton per ton återvunnet material. Under året har vi genomfört de omorganisationer som vi planerat länge, både i Sverige och i Norge. I Sverige möter vi från och med 2008 alla våra kunder som ett samlat Ragn-Sells. Våra regioner erbjuder alla produkter och tjänster som vi har i vår palett och våra funktioner ger Christina Lindbäck, kvalitets- och miljöchef, och Erik Sellberg, styrelseordförande och koncernchef. 3

4 att hålla resultaten uppe. Lettlandsverksamheten kvalitetscertifierades enligt ISO 9001:2008 under året. Vi har, utöver hårt arbete i driften, under året också arbetat fram viktiga ledstjärnor för hela koncernen. Dels har vi tagit fram en uppförandekod och dels har vi lagt fast våra kärnvärden som tillsammans ska utgöra rättesnören för oss i vår verksamhet. Koldioxidvinst i ton per ton återvunnet material jämfört med jungfrulig utvinning Papper (energi- eller materialåtervinning) Glas (materialåtervinning) Stål (materialåtervinning) Aluminium (materialåtervinning) Koppar (materialåtervinning) Plast (materialåtervinning) Spillolja (energi- eller materialåtervinning) Källa: Återvinningindustrierna 1,5 0 0,6 1 1, ,5 2 0,5 3 Med dessa pusselbitar på plats känner vi att vi kan stå stadigt och möta de utmaningar som ligger framför oss de kommande åren. Klimatfrågans betydelse har fått bredare spridning också hos våra kunder och vi märker ett ökat intresse från kunderna att veta mer om bland annat sina avfallstransporter. Vi har under 2008 fortsatt arbetet med att förbättra vår logistik och har engagerat oss i det svenska nätverket KNEG (klimatneutrala godstransporter på väg). I detta nätverk har vi möjlighet att diskutera utvecklingsfrågor, såväl gällande fordon och bränslen som transportsystem. Vi har också fältprovat två helt nya fordon i insamlingsverksamheten under året, dels en elhybrid från Volvo och dels ett etanolfordon från Scania. Läs mer om detta under transportavsnittet. Insikten om att vi måste hushålla med våra resurser och den kreativitet som dessa insikter skapar, gör att vi inom Ragn- Sells ser ljust på framtiden. Vi vet att vi tillsammans med våra kunder och medarbetare bygger något långsiktigt och starkt i dessa tider. Därför känner vi oss övertygade om att vi är bra rustade när konjunkturen vänder. Med dessa ord vill vi önska er välkomna att dela resan mot en hållbar framtid med oss! Erik Sellberg Styrelseordförande och koncernchef Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef 4

5 Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi TRANSPORTER Ragn-Sells är ett transportintensivt företag och därför är det självklart för oss att arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan från våra transporter. Under året har flera intressanta satsningar inletts för att föra utvecklingen framåt. Utbildningarna i sparsam körning har fortsatt under året, se vidare under avsnittet Sociala aspekter. Att aktivt delta i utprovning av alternativa bränslen och teknik för reduktion av bränsleförbrukning. Exempel på insatser: Ragn-Sells fältprovar två fordon med helt ny teknik, dels en elhybrid och dels etanoldrivet fordon. Ragn-Sells ingår i samarbetsorganet KNEG, klimatneutrala godstransporter på väg. Ragn-Sells ingår som ett av 13 medlemsföretag i samarbetsorganet KNEG, som står för klimatneutrala godstransporter på väg. Samarbetet, som syftar till att minska godstransporternas klimatpåverkan, kretsar kring fem huvudområden; infrastruktur, drivmedel, fordon, logistik och forskning. Det finns en uttalad viljeinriktning inom KNEG att få med fler aktörer i samarbetet och det övergripande målet för år 2020 är att utsläppen från en typisk svensk fjärrtransport på väg ska halveras, jämfört med år Varje företag som ingår i samarbetet har ett antal åtaganden, som tidsbestäms, redovisas och följs upp. Ragn-Sells åtaganden inom ramen för samarbetet är: Att aktivt arbeta med optimering av fordonsrutter så att transporteffektiviteten kontinuerligt förbättras. Exempel på insatser: I den polska verksamheten har förbättrad logistik och GPS i alla fordon medfört en minskad genomsnittlig dieselförbrukning på 15% för de komprimerande bilarna och 25% för containerbilarna sedan årsskiftet 2007/2008. Fortsatt utbildning av chaufförer i sparsam körning. Exempel på insatser: På cirka 450 fordon i den svenska verksamheten har motoroptimering genomförts. Optimeringen syftar till att minska bränsleförbrukningen och ge motorn kraft när den behövs mest ur ett körcykelperspektiv. Planen är att motoroptimera alla fordon äldre än 30 månader. Ett antal representativa fordon har följts efter optimeringen och det kan hittills konstateras en genomsnittlig minskning i bränsleförbrukning på runt 15%, vilket också lett till minskade utsläpp. I den danska och norska verksamheten har det också genomförts motoroptimering i alla fordon, vilket förväntas ge en minskad dieselförbrukning på motsvarande nivå som i Sverige. Uppföljning av effekterna kommer att ske efter

6 Transporter Färre fordon och effektivare användning Att nyttja de fordon som finns i verksamheten så effektivt som möjligt är självklart mycket viktigt i en verksamhet som till stor del bygger på transporter av olika slag. En Volvo FE Hybrid testas för närvarande i insamlingsverksamheten. Test av nya fordon för minskad miljöpåverkan Under året har det pågått försök med nya typer av fordon och bränslen i verksamheten. I samarbete med Volvo Lastvagnar och påbyggnadsföretaget Norba testas en så kallad FE Hybrid i insamlingsverksamheten. FE Hybrid innebär bland annat att en el- och dieselmotor samverkar för att optimera moment och effekt för fordonet. Detta beräknas leda till 20% lägre bränsleförbrukning jämfört med en konventionell lastbil och förbrukningen kan bli ännu lägre med den elhydraulik som Norba erbjuder. Förutom minskad miljöpåverkan, till följd av lägre bränsleförbrukning, leder användningen av fordonet också till en bättre arbetsmiljö och mindre störningar i tättbebyggda områden eftersom ljudvolymen blir betydligt lägre i och med att inte dieselmotorn behöver gå när avfallet lastas och komprimeras. En etanoldriven Scanialastbil har också tagits i drift under året. Det är ett fälttest av Scanias första etanolmotor avsedd för lastbilar. Testet sker i storstadsmiljö i Stockholm under ett år och ger klara miljöfördelar för både omgivning och förare. Bränslet till bilen är E95, dvs 95% etanol med en tändförbättrare. Bränslet är renare än E85, som innehåller 15% bensin. Motorn kan ge upp till 90% lägre koldioxidutsläpp än diesel och uppfyller utsläppskraven enligt den så kallade EEV-normen och Euro 5. Därför pågår ett flertal projekt med syfte att ge såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Under året har det införts ett system med fordonshyror för de fordon som ägs centralt, vilket lett till att vi fått en bättre överblick över fordonsparken och också lättare kan omfördela resurser till de områden där de bäst behövs. En effektivare hantering har lett till att vi behöver använda färre bilar än tidigare. Vi arbetar också med att utveckla uppföljningen av fordonseffektiviteten, ett exempel på det är att mäta nyttjandegraden för fordonen. Ragn-Sells fältprovar Scanias första etanolmotor avsedd för lastbilar. 6

7 Svarta lådor ger underlag för planering och uppföljning De senaste åren har en massiv satsning gjorts på att installera svarta lådor i ett stort antal fordon i verksamheten. Totalt finns det idag cirka 775 befintliga fordon med svarta lådor installerade. Dessutom får alla nya fordon också svarta lådor. Med hjälp av svarta lådor i fordonen kan vi exempelvis få ut detaljerad information om fordonets nyttjande, positionering, chaufförernas körstil och efterlevnad av principerna för sparsam körning. Cirka 70% av de installerade svarta lådorna stödjer i dagsläget den så kallade FMS-standarden, som är nödvändig för att få ut detaljerad information. Möjligheten att följa fordonets positionering leder till en effektivare logistik, genom att vi kan planera uppdrag på de bilar som befinner sig närmast ett uppdragsställe och säkerställa att vi tar den effektivaste vägen till varje uppdrag. Med detta möjliggörs också trafikplanering över allt större geografiska områden, vilket ger ännu större effektiviseringsvinster. I och med att uppföljning av parametrar såsom hastighet, motortid, tomgång och överinbromsningar är möjlig via de svarta lådorna, kan vi minska miljöpåverkan från transporterna ytterligare. Våra transporters utsläpp i ett Sverigeperspektiv Ragn-Sells utsläpp från tunga fordon för verksamheten i Sverige var under 2008 cirka ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 0,6% av Sveriges utsläpp från tunga och lätta lastbilar och bussar. För Ragn-Sells som helhet uppgick utsläppen 2008 till cirka ton koldioxidekvivalenter. Dieselförbrukning och körsträcka Dieselförbrukningen i förhållande till körsträcka speglar fordonens användningsområden. För exempelvis spol- och sugbilar, som mestadels står stilla och arbetar, är körsträckan i förhållande till bränsleförbrukningen mindre än för till exempel en containerbil, vars uppgift % Vägtrafiken i Sverige stod 2006* för utsläpp av ton koldioxidekvivalenter. Den största delen av dessa utsläpp kom från personbilar, ton koldioxidekvivalenter. Tunga och lätta lastbilar och bussar stod tillsammans för utsläpp motsvarande ton koldioxidekvivalenter. Styckegodsbilar Komprimerande bilar Euroklassfördelning Diagrammet visar fördelning mellan Euroklasser (eller motsvarande) för vår svenska fordonspark. Jämfört med 2007 har en förskjutning skett mot högre Euroklasser. Euroklass 0 till 2, inklusive de som är äldre än Euro 0, har minskat från 34% 2007 till 25% De högre Euroklasserna 4 och 5 har ökat och utgör 2008 knappt 20% jämfört med 13% Våra medvetna satsningar på förnyelse av fordonsparken har därmed gett genomslag. Euroklassfördelning på Ragn-Sells fordonspark i Sverige 3,4% Gas EEV 10,5% Euro 5 9,1% Euro 4 är att hämta och lämna avfall. Diagrammet visar data från hela koncernen. Den totala dieselförbrukningen för tunga fordon inom koncernen var 2008 cirka 16,8 miljoner liter. Därutöver förbrukades cirka Nm3 gas som fordonsbränsle. Spol- och sugbilar Övriga tunga fordon 0,4% <Euro 0 3,7% Euro 0 3,7% Euro 1 17,2% Euro 2 52,1% Euro 3 Containerbilar Dieselförbrukning Körsträcka TRANSPORTER * Utsläppsstatistik från transportsektorn (Naturvårdsverket) 7

8 Transporter Miljökrav i upphandling av drivmedel I samband med upphandlingen av drivmedel ställde vi krav på redovisning av miljöalternativ när det gällde kemikalier och smörjmedel och leverantörerna uppmärksammades också på att vi är intresserade av att delta i utvecklingsprojekt när det gäller att utveckla miljöprodukter. Vi efterfrågade även redovisning av leverantörernas kvalitets- och miljöcertifieringar och inom vilka led dessa certifieringar fanns. De leverantörer som kunde uppvisa certifierade kvalitets- och miljöledningssystem prioriterades i upphandlingen. Färre tjänsteresor med flyg, fler med tåg och bil De vanligaste färdsätten för tjänsteresor inom Ragn-Sells svenska verksamhet är bil, flyg och tåg. Mellan åren 2007 och 2008 har andelen flygresor minskat, medan andelen resor med tåg och bil har ökat. Det totala resandet i kilometer räknat med dessa tre färdsätt har minskat mellan de båda åren. Tjänsteresornas fördelning på färdsätt (de tre vanligaste) 2008 Videokonferenser ska användas i första hand för interna och externa möten. Videokonferenser ersätter resor 65% (72%) Flyg 11% (19%) Tåg Under andra halvåret har nio videokonferenssystem installerats i verksamheten, från Umeå i norr till Malmö i söder. Ytterligare verksamhetsorter kommer att anslutas till systemet under Videokonferens ska användas i så stor utsträckning som möjligt för både interna och externa möten och skälen till det är såväl ekonomiska som miljömässiga. Regelverket kring tjänsteresor 8 för Ragn-Sells har anpassats så att videokonferens ska väljas i första hand där det är möjligt. Under det kvartal som systemen varit i drift har det genomförts 559 stycken videokonferenser och total uppkopplad tid var 446 timmar. Det är glädjande att se att systemet redan används frekvent. Ambitionen är att kunna följa upp hur mycket videokonferenserna påverkat resandet och därmed vår miljöpåverkan. Andelarna för 2007 inom parentes. 24% (9%) Bil Diagrammet baseras på uppgifter från egna uppföljningssystem när det gäller bil och på statistik från resebyrån när det gäller flyg och tåg. De tåg- och flygresor som bokas genom resebyrån står för 90% av det totala underlaget för dessa färdsätt.

9 Minskade utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn AVFALLSHANTERING Under de senaste decennierna har en rad åtgärder inom avfallsområdet lett till minskad miljöpåverkan. Ökad källsortering och förändrad behandling av avfallet har kraftigt minskat deponeringen medan materialåtervinning och energiutvinning har ökat. är en förkortning av Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, dvs registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Enligt REACH är inte avfall ett ämne, en beredning eller en vara. Så länge ett ämne omfattas av reglerna om avfall enligt avfallsdirektivet (2006/12/EG) behövs ingen registrering. Insamling av deponigas är ett effektivt sätt att minska metangasutsläppen. Avfallshanteringens utsläpp av klimatpåverkande gaser är små i jämförelse med energi- och transportsektorns. Trots det är det viktigt att fortsätta arbeta för en minskning av de utsläpp av framförallt metangas som kommer från deponierna. Att omhänderta avfallet på rätt sätt och söka nya metoder för återvinning av olika material är också viktiga delar i att på ett ansvarsfullt sätt minska påverkan från avfallshanteringen. Den Europeiska miljöbyrån EEA har just publicerat en rapport som visar att utsläppen av växthusgaser från avfallssektorn har minskat med 23% mellan 1990 och 2006*. Prognoserna framåt visar att *http://reports.eea.europa.eu utsläppen från avfallssektorn kommer att minska mer än från någon annan sektor fram till 2010, 44% jämfört med Inom Ragn-Sells arbetar vi målmedvetet för ökad energiutvinning och materialåtervinning från det avfall som vi samlar in. REACH och avfallsdirektivet År 2008 har präglats av mycket skriverier om den nya Europeiska kemikalielagstiftningen, REACH. Denna nya lagstiftning ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den första juni 2007 i EU och i Sverige. REACH Ragn-Sells har, liksom de flesta andra i branschen, gjort ställningstagandet att avfall som omhändertas inom ramen för vår återvinningsverksamhet inte omfattas av reglerna om REACH, eftersom våra processer i dagsläget inte leder till att det återvunna materialet slutar att vara avfall. Det finns dock ett undantag i verksamheten och det gäller däck. Vi förregistrerar däck genom den Europeiska branschföreningen för däckhanterare (European Tyre Recycling Association, ETRA). 9

10 AVFALLSHANTERING i Brännbacken, Heljestorp och Högbytorp pågår arbete för att se över möjligheten att öka insamlingen av deponigas. Genom insamling av gas, som vi säljer vidare eller använder själva, kan vi bland annat ersätta bränslen som är sämre ur miljösynpunkt vid till exempel värmeproduktion. Ragn-Sells andel av metangasutsläppen Täckning av deponier är ytterligare ett sätt att minska utsläppen av metangas. Studie om metanemissioner vid våra deponier slutförd En studie med syfte att öka kännedomen om omfattningen av metanemissioner från våra deponier avrapporterades under året. I studien ingick att ta fram en nulägesanalys och en framtidsprognos. Vid beräkning av gasproduktionen från deponierna användes en modell kallad LandGem, som utvecklats av det amerikanska naturvårdsverket EPA (Environmental Protection Agency). Land- Gem står för the Landfill Gas Emission Model. Vid deponering av organiskt material bildas deponigas, som till ungefär hälften består av metangas och där resten utgörs av koldioxid och andra gaser. Metan är liksom koldioxid en växthusgas, men metan har cirka 21 gånger större påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Det är därför av stor betydelse att försöka minska metangasutsläppen, både för den lokala och globala miljön. Detta kan ske på olika sätt; genom att samla in och bränna gas, skapa metanoxiderande skikt i deponin, begränsa mängden organiskt material som deponeras eller förhindra att vatten tränger in i deponin. Det är svårt att komma åt all gas som produceras, då det förekommer diffusa gasutsläpp. För att kunna minska de diffusa utsläppen är det en förutsättning att känna till omfattningen av dessa och att identifiera potentiella utsläppskällor. I studien ingick därför även beräkning av diffusa utsläpp. Studien pekar på att insamling av deponigas är den mest effektiva åtgärden för att minska metangasutsläppen från våra deponier. System för insamling av deponigas finns idag vid flera av våra deponier och vid anläggningarna Utsläppen av metangas från Ragn- Sells deponier står för cirka 0,16 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Om vi väljer att istället jämföra med utsläppen av växthusgaser från den sektor som i Naturvårdsverkets officiella statistik benämns Avfall och avlopp har bidraget av metangas från våra deponier varierat mellan 2,5% och 6% mellan åren 1990 och Jämförelserna baseras på beräkningar av koldioxidekvivalenter. 10

11 Statistik från våra deponier Vi redovisar här statistik från de deponier som majoritetsägdes och drevs av Ragn-Sells Brista (Sverige) Enligt de beräkningar som gjorts, kommer utsläppen av metan tack vare det planerade insamlingssystemet att kunna minska med uppemot 60% fram till 2013, jämfört med Deponin i Brista avslutades vid årsskiftet 2008/2009 och kommer nu att vara en sorterings- och omlastningsanläggning och ta emot trä och ris som blir kompost. Brännbacken (Sverige) Vid deponin Brännbacken har det under året installerats en fackla som bränner den gas som samlas in. Enligt beräkningar kommer det nya uppsamlingssystemet att göra att metangasutsläppen från deponin kan minskas med drygt 60% fram till 2013 jämfört med Sluttäckning av deponin pågår, eftersom deponeringsverksamheten sedan några år tillbaka är avslutad. Heljestorp (Sverige) Insamling av deponigas har skett sedan mitten av 80-talet. En del av deponin togs ur drift vid årsskiftet 2008/2009 och sluttäckning kommer nu att ske. Årets produktion av biogödsel ur rötningsprocessen uppgick till ton, där allt återfördes till jordbruket. Högbytorp (Sverige) Vid Högbytorp har det sedan 1988 utvunnits gas från det deponerade avfallet. Deponin på det så kallade område 1 togs ur drift vid årsskiftet 2008/2009 och sluttäckningen är redan påbörjad. Malvik (Norge) Vid anläggningen i Malvik finns inget system för insamling av deponigas. En kartläggning av metangasutsläppen vid delar av deponin har genomförts under året. Största delen av deponin är täckt, men det finns även en del som används som deponi fortfarande. Det förekommer även mellanlagring av olika avfall vid deponin. Fördelning av total mängd insamlat avfall Diagrammet visar hur de mängder avfall som samlas in av Ragn-Sells fördelar sig på olika avfallstyper för Jämfört med 2007 har industriavfallet ökat och mängderna farligt avfall minskat. Totalt samlades cirka ton avfall in, vilket är i nivå med års siffror inom parentes. 22% (22%) Slam och askor 16% (16%) Hushållsavfall 56% (48%) Industriavfall 6% (14%) Farligt avfall AVFALLSHANTERING Anläggning Brista Brännbacken Heljestorp Insamlingssystem för deponigas Nej, men planeras till 2010 Ja Ja Produktion av deponigas som omhändertas 0,738 GWh 6,665 GWh från deponin 10,459 GWh från rötningsanläggningen Användningsområden för insamlad deponigas Insamlad gas facklas Gas från deponin: 100% uppvärmning. Gas från rötningsanläggningen: fordonsbränsle (78%), uppvärmning (16%), facklas (6%) Ton koldioxidekvivalenter som förhindrats nå atmosfären till följd av gasinsamlingen ca ca Avsättningsfördelning Diagrammet visar hur avsättningen av det insamlade avfallet fördelar sig för Jämfört med 2007 har mängderna som går till deponering och destruktion samt återvinning minskat medan de mängder som går till energiutvinning har ökat års siffror inom parentes. 41% (47%) Återvinning 34% (25%) Energiutvinning Högbytorp Ja 44,84 GWh Uppvärmning externt: 62% Uppvärmning internt: 19% Fackling: 19% ca % (28%) Deponering/destrukrion Malvik Nej 11

12 AVFALLSHANTERING Ragn-Sells stödjer forskning och utveckling Under året har ett antal intressanta projekt pågått eller startat i Ragnar Sellbergs stiftelses regi. Dessutom har de återkommande priserna från Stockholm Water Foundation och Svensk Våtmarksfond delats ut till forskning inom vattenrelaterade frågor respektive till insatser för att bevara och restaurera våtmarker. Ragnar Sellbergs stiftelse Stora mängder farligt avfall hanteras varje år av Ragn-Sells. Kunskapsutveckling och stärkta rutiner kring farligt avfall Under 2008 startade ett intressant uppdrag tillsammans med Graham Aid, doktorand vid KTH, ett så kallat work/ studykoncept, för att koppla ihop forskning och industri. Ragn-Sells samlar in stora mängder farligt avfall årligen. Före omorganisationen hanterades merparten av det farliga avfallet i ett eget affärsområde, som också var ett självständigt bolag i koncernen. Från och med 2008 tillhör även denna del Ragn-Sells AB och tjänsterna är en del av varje regions totala tjänsteutbud. Vi har under årets gång funnit att vi behöver lägga extra fokus på att få ut kunskap om våra rutiner kring farligt avfall i hela verksamheten, för att säkerställa ansvarsgränserna som gäller i och med att den nya organisationen trädde i kraft vid årsskiftet 2007/2008. På vår anläggning för mellanlagring av farligt avfall i Skellefteå, där vi tidigare hade fått in ett antal fat med dietyleter, befanns dessa inte ha hanterats i enlighet med våra rutiner. Detta upptäcktes våren 2008 av ny personal på plats. Risken 12 för att de kunde ha blivit explosiva fick oss att agera extra varsamt enligt försiktighetsprincipen och att söka en lämplig lösning i nära dialog med alla berörda myndigheter. Händelsen slutade väl och faten kunde på ett säkert sätt oskadliggöras av polisen. Denna händelse var en nyttig erfarenhet för oss och vi har under hösten 2008 gjort en totalinventering av allt vårt farliga avfall. Vi har också startat ett projekt, som innebär att vi ska säkerställa att vi har relevanta rutiner för farligt avfall och att alla våra anställda som berörs har god kännedom om dessa. Vi skapar också rutiner för säkra överlämningar när vi byter personal. Farligt avfall kommer att vara ett fokusområde för de interna revisionerna under 2009, vilket gör att vi kommer att kunna se hur väl de justerade och nya rutinerna slagit igenom. Uppdraget går ut på att ta fram ett verktyg som ska underlätta framtida återvinningsprocesser, genom att se på vilka delar av återvinningsindustrin som kan samverka inom olika delar av återvinningskedjan. Genom stiftelsen har vi också stöttat Gunnar Eriksson, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet, under slutfasen av hans uppdrag med att beskriva restprodukter som uppkommer i samband med produktion av alternativa bränslen. Att utnyttja restprodukternas energiinnehåll är viktigt av både ekonomiska och klimatmässiga skäl. De bränslen som studerats är RME/biodiesel från raps, etanol från spannmål och etanol från skogsråvara och

13 SIWI, Stockholm International Water Institute deras förbränningsegenskaper har karaktäriserats. Ett samarbete har startat med doktoranden Niklas Hansson vid Luleå Tekniska Universitet, som forskar kring att använda energiaskor i infrastruktur. Projektet syftar till metodutveckling när det gäller efterbehandling, lagring, transport och användning av energiaskor ur ett kundperspektiv. Målet är att säkerställa kostnadseffektiv och accepterad återanvändning av slaggrus. I maj månad genomfördes den återkommande forskardagen på Sätra Gård där våra stipendiater fick presentera sig och sina insatser. Under dagen hölls intressanta seminarier. Ett 30-tal personer deltog. Stockholm Water Foundations pris till engelsk professor Stockholm Water Foundation grundades år 1990 och Ragn-Sells är en av tio ursprungsgrundare. Vi tillsammans med de andra grundarna, såg bland annat att det var viktigt att sätta Stockholm på kartan i ett miljösammanhang. För Ragn-Sells del bottnar engagemanget i vårt eget miljöintresse och frågan om att värna vatten är mycket viktig. Stiftelsen uppmuntrar till forskning om vattenfrågor och delar varje år ut tre olika priser. Stockholm Water Prize är det ursprungliga priset och Stockholm Junior Water Prize tillkom 1997 och år 2000 instiftades Stockholm Industry Water Award. Ragn-Sells har en representant i Stiftelsens styrelse gick priset till professor John Anthony Allan vid King s College London and School of Oriental and African Studies som forskat om virtuellt vatten, dvs ett sätt att mäta det vatten som ingår i produktion av livsmedel och industriprodukter. Våtmarksfondens stipendium till återställning av våtmarker i Örebrotrakten Våtmarksfonden är en stiftelse, som bildades I fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden. Konungen är fondens beskyddare. Skälen till bildandet av fonden var att uppnå större effekt i våtmarksarbetet med vårt lands främsta naturvårdsorganisationer och insikten om den negativa trenden för våtmarksberoende arter både nationellt och internationellt. Ragn-Sells är engagerade i fondens arbete främst genom ett stipendium. Stipendiet instiftades av Våtmarksfonden och Ragn-Sells i början av 2000 talet och delas ut till en person eller organisation som: utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalité för fåglar. AVFALLSHANTERING 2008 gick priset till Mats Rosenberg, biolog vid Örebro kommun, som med stort engagemang arbetat med att återställa våtmarker i Örebro med omnejd sedan mitten av 80-talet. Professor John Anthony Allan mottar Stockholm Water Foundations pris av kronprinsessan Victoria. Stipendiet delades ut första gången 2002 och är avsett att användas för utbildning, forskning, studier eller resor. 13

14 ENERGI Energieffektivisering ger minskad klimatpåverkan Att minska klimatpåverkan genom olika energiåtgärder är angeläget för oss. Utfasningen av oljeeldning för värmeproduktion har fortsatt och idag förekommer oljeeldning endast vid en anläggning i verksamheten. De återkommande mätningarna av elförbrukning har gett oss en bättre bild av hur förbrukningen fördelar sig vid de olika anläggningarna och ger oss samtidigt ett underlag för att effektivisera elanvändningen på respektive anläggning. Denna siffra inkluderar uppskattningar som gjorts med anledning av utebliven inrapportering från enskilda anläggningar för enstaka månader. Fyra av anläggningarna som ingår i underlaget; Heljestorp, Högbytorp, Länna och Västerås, står för 65% av den totala elförbrukningen bland de 20 anläggningarna. Fjärrvärme i allt fler anläggningar Anläggningen i Heljestorp ingår i mätningarna av elförbrukning. Ytterligare en stor anläggning under lupp Sedan år 2006 har en närmare mätning av elförbrukningen vid 19 av våra anläggningar gjorts. Under året tillkom anläggningen i Heljestorp, vilket innebär att de 20 anläggningarna som nu ingår i underlaget täcker in cirka 90% av den totala elförbrukningen för Ragn-Sells i Sverige. Vi har därmed fått en allt bättre bild av hur elförbrukningen fördelar sig på anläggningarna. Detta ger oss också möjligheten att på ett bättre sätt formulera målsättningar när det gäller exempelvis energieffektivisering framöver. Elförbrukningen vid de 20 anläggningarna uppgick 2008 till cirka MWh. Under året har fler anläggningar anslutits till befintliga fjärrvärmenät, vilket ger positiva miljöeffekter genom att el- eller oljepannor kan fasas ut ur verksamheten. Exempel på anläggningar som anslutits till fjärrvärme under senare tid är Rosersberg, Luleå, Vara och Kungsbacka. En energibesiktning av anläggningen i Rosersberg, norr om Stockholm, håller på att slutföras och rapporten förväntas bli klar i början av I Rosersberg har även gamla ineffektiva ventilationsaggregat 14

15 Nytt elavtal för bättre kontroll ENERGI Under året har det pågått förberedelser för att samla en del av anläggningarnas elavtal hos en och samma elleverantör. Detta underlättar för uppföljningen och gör bland annat också att vi kan få tillförlitlig statistik och uppnå besparingar genom minskad avtalsadministration och optimering av tariffer och säkringar. Den el som ingår i avtalet kommer från vattenkraft. Vi har sedan tidigare el från vattenkraft samt märkt med Bra miljöval och i och med det nya avtalet ökar vi nu andelen el som framställts från förnybara energikällor. Det nya avtalet är planerat att börja gälla i april Ytterligare anläggningar har anslutits till fjärrvärmenät. bytts ut, vilket ger ytterligare besparingar. För anläggningen i Kungsbacka har en beräkning gjorts av vilken skillnad i energiförbrukning för värmeändamål som blivit resultatet av att elpannan bytts ut mot fjärrvärme På årsbasis ligger besparingen i energiförbrukning på mellan 10% och 40%, beroende på vilka år som jämförs. Av de 20 anläggningar som ingår i mätningen av elförbrukning, har åtta anläggningar fjärrvärme. Fjärrvärmeförbrukningen uppgick under 2008 till cirka MWh för dessa åtta anläggningar. Siffran inkluderar såväl verkliga värden som uppskattningar för enstaka månader där rapportering uteblivit. Energieffektivitet vid anläggningen i Örebro I samband med att anläggningen i Örebro togs i drift vid halvårsskiftet 2007, installerades en bergvärmeanläggning, som ger betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar jämfört med alternativa uppvärmningskällor. En utvärdering av de positiva effekterna av installationen pågår. Andra energieffektiviseringsåtgärder som gjorts vid anläggningen i Örebro är återvinning av ventilationsluft och installation av tidsstyrd belysning. Nu ökar vi andelen el som framställs från förnybara energikällor. 15

16 SOCIALA ASPEKTER Ledstjärnor och rättesnören ska genomsyra verksamheten En ny organisation i Sverige och Norge är nu på plats. Insatserna med att genomföra gemensamma arbetssätt i verksamheten har intensifierats under året. Det har till exempel sjösatts en gemensam anläggningshandbok för samtliga anläggningar och på chefsnivå har stort fokus lagts vid att skapa gemensamma rutiner för hur exempelvis medarbetar- och utvecklingssamtal och rehabiliteringsåtgärder ska genomföras. Det har också satsats stort på arbetsmiljörelaterade utbildningar under året. Ny koncernövergripande ledningsgrupp bildad I samband med omorganisationen fick koncernen en ny ledningsgrupp, Group Management Team, med representanter från alla de sex verksamhetsländerna. Ledningsgruppen har till uppgift att följa upp frågor som kräver gemensamma överenskommelser mellan länderna, följa upp kort- och långsiktiga mål samt att samordna och koordinera strategier och aktiviteter inom hela företagsgruppen. Genom lednings gruppens arbete uppnås synergier och effektiviteten ökar. Ragn-Sells har fått en ny koncernövergripande ledningsgrupp, Group Management Team, GMT. Omorganisation för högre effektivitet Ett omfattande arbete har pågått under året med att genomföra den organisationsförändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2008, där syftet var att nå ett bättre resursutnyttjande. Den nya organisationen ska på ett bättre sätt motsvara förutsättningarna på marknaden och kundernas behov av service och tjänster från Ragn-Sells. Omorganisationen i Sverigeverksamheten ledde till att en viss övertalighet på tjänstemannasidan kunde konstateras. HR-organisationen kompletterad HR-funktionen inom Ragn-Sells har genomgått en omfattande översyn och har utökats med HR-chefer för samtliga regioner och funktioner. I början av 2008 var samtliga HRchefer installerade, vilket var ett viktigt led i att mer kraftfullt fokusera på personalrelaterade frågor. 16

17 Uppförandekod och kärnvärden framtagna Under hösten färdigställdes den nya uppförandekoden för Ragn- Sells, som knyter an till vår branschförening Återvinningsindustriernas uppförandekod, men som går längre när det gäller skyldigheten för varje anställd att vårda företagets egendom och att agera så att vi inte hamnar i intressekonflikter med företaget och de tjänster som Ragn-Sells tillhandahåller. Uppförandekoden innehåller normer och ställningstaganden inom olika områden, där lagstiftningen utgör bas och ett antal etiska normer kompletterar denna. Den nya uppförandekoden kan redan nu läsas på intranätet och på hemsidan, men kommer att successivt lanseras under 2009, så att alla anställda blir insatta i de rättigheter, skyldigheter och ansvar som uppförandekoden medför. Gemensamma arbetssätt i fokus Arbetet med att ta fram en chefshandbok inleddes under året. Den kommer att vara styrande och säkerställa att HR-arbetet bedrivs på samma sätt i hela verksamheten. Exempel på områden som ingår i chefshandboken är ledarskapsutveckling, medarbetar- och utvecklingssamtal, chefsstöd och rehabilitering. Det ledarskapsprogram som inleddes 2006 och som omfattar samtliga chefer i företaget har fortsatt under Första delen har avslutats och följts upp med så kallade Ledarseminarier. Dessa fokuserar främst på gemensamma arbetssätt och det nya affärssystemet som ska sjösättas under Samtliga anläggningar har under året påbörjat implementeringen av den nya anläggningshandboken, där gemensamma rutiner, mallar och verktyg för våra anläggningar finns samlade. Initiativet har mottagits mycket positivt eftersom rutinerna nu har blivit gemensamma för hela företaget, vilket underlättar arbetet. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Under året har en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Ragn-Sells i Sverige genomförts, där en genomgång av riskanalyser, skyddsronder, rapportering av brister, risker, tillbud och olyckor stod i fokus. Uppföljningen ledde till förbättringar i rapporteringen av brister, risker, tillbud och olyckor och förde också med sig att organisationen för arbetsmiljöfrågor justerades så att arbetsmiljöarbetet nu är mer decentraliserat. Arbetsmiljöorganisation under utveckling Den översyn av arbetsmiljöorganisationen som inleddes under 2007, fortsatte under En central stödenhet för arbetsmiljöfrågor bildades, som har ett nära samarbete med fackliga arbetsmiljösamordnare i Ragn-Sells regioner. De regionala arbetsmiljösamordnarna har ansvar för att följa upp och driva på arbetsmiljöarbetet i sina respektive regioner. SOCIALA ASPEKTER Parallellt med uppförandekoden har det också tagits fram fyra kärnvärden som liksom koden ska genomsyra vårt arbete i alla länder där verksamhet bedrivs. Kärnvärdena är enkelhet, ansvar, helhetssyn och framåtanda. Dessa båda dokument ska tjäna som våra ledstjärnor framöver. Under året har en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet gjorts. 17

18 SOCIALA ASPEKTER Kraftfull satsning på arbetsmiljörelaterade utbildningar Personalstatistik Medelantal anställda i koncernen, per verksamhetsland Medeltal anställda i koncernen var år 2008 (2 229). Under året har utbildningar inom områdena ergonomi, brand, LABC/HLR (första hjälpen och hjärt- och lungräddning) samt arbetsmiljö och arbetsrätt varit prioriterade områden. Alla utbildningar har generellt sett fått ett mycket positivt mottagande och ytterligare satsningar inom de prioriterade områdena kommer att genomföras under Dessutom kommer det att genomföras utbildningar inom heta arbeten, en anpassad arbetsmiljöutbildning för säljare regionvis, utbildningar i krisstöd, våld och hot, arbete på väg, högtrycksspolning samt truckar och lyftanordningar. Den kompetensinventering som genomförts bland medarbetare med arbetsmiljöansvar, kommer att ligga till grund för utbildningar i riskinventering, riskanalys och samordningsansvar. Utbildning Ergonomi Brand LABC/HLR (första hjälpen, hjärt- och lungräddning) 18 Målgrupp Arbetsmiljö och arbetsrätt Produktionsmedarbetare Produktionsmedarbetare och tjänstemän Produktionsmedarbetare och tjänstemän Tjänstemän med delegerat arbetsmiljöansvar Siffror inom parentes avser Antal som gått utbildningen (52) Fortsatta satsningar på utbildning i EcoDriving Under 2008 har 135 personer genomgått den återkommande utbildningen i sparsam körning, EcoDriving, vilket betyder att personer totalt gått denna utbildning sedan den inleddes. Utbildning i EcoDriving ingår också som en del i KNEG-åtagandet, som beskrivs under avsnittet Transporter. Branschsamarbete i arbetsmiljöfrågor inlett Ragn-Sells har initierat ett branschsamarbete när det gäller arbetsmiljöfrågor tillsammans med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Samarbetet gäller säkerhetsfrågor och har mynnat ut i rekommendationer till återvinningsbranschen, bland annat när det gäller vilka skyddsregler som bör iakttas på våra återvinningscentraler. Norge 8% (10%) Estland 12% (13%) Siffrorna härrör från Ragn-Sells årsredovisning för Siffror inom parentes avser Könsfördelning i koncernen, per verksamhetsland 2008 Verksamhetsland Sverige Danmark Norge Polen Estland Lettland Totalt Män 1614 (1225) 83 (110) 185 (186) 33 (60) 231 (207) 20 (32) 2166 (1816) Kvinnor 347 (261) 16 (20) 30 (31) 6 (12) 103 (83) 8 (6) 510 (413) Danmark 4% (6%) Polen 1% (3%) Lettland 1% (2%) Sverige 73% (67%) Andel män 82% (82%) 84% (85%) 86% (86%) 85% (82%) 69% (71%) 71% (84%) 81% (81%) Andel kvinnor 18% (18%) 16% (15%) 14% (14%) 15% (18%) 31% (29%) 29% (16%) 19% (19%) Siffrorna härrör från Ragn-Sells årsredovisning för Siffror inom parentes avser 2007.

19 Nya arbetssätt för att ständigt bli bättre Året 2008 har präglats av stora förändringar inom Ragn-Sells, med det övergripande målet att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna tillgodose kundernas behov och omvärldens krav genom att bland annat omstrukturera och effektivisera verksamheten. Stora ansträngningar har gjorts för att förbättra oss inom en rad områden, där det viktigaste är att vi nu jobbar mot att få gemensamma arbetssätt inom alla våra tjänsteområden. FÖRBÄTTRINGSARBETE Ny affärsplaneprocess för tydligare styrning Under hösten 2008 har koncernens ledningsgrupp tagit fram en gemensam årlig planeringscykel för hela koncernen, så att vi bättre kan koordinera verksamheten. Inom ramen för denna kommer respektive land att utarbeta affärsplaner med mål inom alla områden, såväl finansiella och produktivitetsmål som exempelvis kvalitets-, miljö- och personalmål. Eftersom den svenska verksamheten under 2008 fokuserat på att få vår nya organisation på plats, har vi tonat ner arbetet med målstyrning under året. Från och med 2009 kommer vi dock att återgå till en tydlig målstyrning genom vårt affärsplanearbete. I Sverige kommer affärsplanen att utgöra basen för den svenska verksamhetens ledning och styrning och därigenom stommen i vårt gemensamma ledningssystem. Nöjda norska medarbetare efter genomförd certifiering. Verksamheten i Norge omcertifierad Under 2008 har ett omfattande arbete bedrivits i Ragn-Sells norska verksamhet, för att nå en omcertifiering mot kvalitetsoch miljöledningsstandarderna ISO 9001 och ISO och en certifiering mot arbetsmiljöstandarden OHSAS I oktober genomfördes certifieringsrevision, som ledde till att Norgeverksamheten nu kan stoltsera med nya certifikat mot de tre standarderna. Den norska verksamheten är den första inom Ragn-Sells och en av de första i branschen att certifieras mot OHSAS Målen för det integrerade verksamhetssystemet är processorientering, att förenkla så långt som möjligt, skapa ett mer användarvänligt system, förbättra tillgängligheten samt att systemet ska vara lätt att underhålla. I arbetet med verksamhetssystemet ingick bland annat att göra en genomgång av befintliga rutiner, vilket ledde till att dessa kunde reduceras från cirka 400 till cirka 100 stycken. Den process som Norgeverksamheten genomgått får nu tjäna som inspirationskälla när den svenska verksamheten ska genomgå motsvarande process under

20 FÖRBÄTTRINGSARBETE Kundundersökningar i Sverige och Norge visar på gemensamma förbättringsområden Den svenska undersökningen Under 2008 genomfördes en kundundersökning av 467 kunder till Ragn-Sells i Sverige. Totalt Nöjd Kund Index (NKI) för företaget hamnade på 4,2 på en femgradig skala, vilket var i princip samma nivå som 2006, då totalt NKI hamnade på 4,3. I undersökningen ingick för första gången även miljöspecifika frågor, där kunderna ombads svara på i vilken utsträckning de ansåg det viktigt att Ragn-Sells ligger i framkant i sitt interna miljöarbete och inom miljöområdet, sett utifrån de tjänster och produkter som erbjuds kunden. 88% respektive 86% av de svarande angav svarsalternativen i hög eller i mycket hög utsträckning på dessa frågor. Om man bara ser till svaren hos de miljöchefer som deltog i undersökningen, vilket var 20% av de totalt svarande, blir andelen som svarat i hög eller i mycket hög utsträckning 91% respektive 93%. De viktigaste miljörelaterade frågorna för Ragn-Sells att arbeta med enligt kundundersökningen var: miljöriktiga transporter att ta hand om avfallet på rätt sätt samt att vara uppdaterad och informera, exempelvis om lagar och förordningar kopplade till avfallshantering. Det är glädjande att konstatera att kunderna lägger samma vikt vid dessa frågor som vi själva gör. De förbättringsområden som i ett första steg prioriteras som ett resultat av kundundersökningen är fler kundmöten, tydligare hantering av reklamationer och förbättrad statistik. Den norska undersökningen För den norska verksamheten har det också genomförts en kundundersökning och dessutom en självskattning bland Ragn-Sells anställda under året. 93 kunder och 39 anställda svarade i undersökningarna. Självskattningen bland Ragn-Sells anställda i Norge används som jämförelse mellan självbild och den bild kunderna har av Ragn-Sells i olika avseenden. Totalt NKI för kundundersökningen hamnade på cirka 67,8 på en skala som sträcker sig till 100. En fråga i undersökningen handlade om i vilken utsträckning kunderna upplever att Ragn-Sells är en leverantör som värnar om miljön. Denna fråga fick det högsta värdet i undersökningen, om man ser till resultatet för varje kategori = 72. Kundundersökningen har resulterat i insatser framförallt inom områdena förbättrad tillgänglighet till kundservice och snabbare respons till kunder, dialog med kunder som angett negativa omdömen, justering av logistikorganisationen samt förbättrad hantering av klagomål. Det är glädjande att Ragn-Sells kunder lägger vikt vid samma frågor som vi själva gör. 20 Marknadsplanen i Norge för 2009 kommer bland annat att innehålla fortsatta satsningar inom de områden som bedöms som viktiga att förbättra utifrån kundundersökningen.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2007

Ragn-Sells Miljöredovisning 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Ragn-Sells Miljöredovisning 2007 Ragn-Sells Sveriges mål år 2007 Genomfört Delvis genomfört Ovanstående symboler används för att presentera måluppfyllandet. Inledning Stärkande

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖ

KVALITETS- OCH MILJÖ Kvalité & Miljö - Förvaltaren 1 (8) KVALITETS- OCH MILJÖ Region MITT Kvalité & Miljö - Förvaltaren 2 (8) Innehållsförteckning 1 RAGN-SELLS AB MILJÖ- OCH KVALITETSLEDNINGSSYSTEM... 3 2 KVALITETSPOLICY...

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

2010 - året då vi närmade oss kunderna

2010 - året då vi närmade oss kunderna Ragn-Sells Miljöredovisning 2010 RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER 2010 - året då vi närmade oss kunderna Norge Sverige När kretsloppstänkandet blev en bärande del av Ragn-Sells verksamhet i början av 1990-talet

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen!

Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Företag berättar: Så här jobbar vi med miljömålen! Viveke Ihd, miljöstrateg Ragnsells RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 700 anställda 5,7 mdr SEK oms 4+

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Kompletterande GRI indikatorer 2013 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Personalrelaterade uppgifter Redovisningen följer de gemensamma principer som beskrivs

Läs mer

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring.

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring. RAGN-SELLS LILLA GRÖNA En cirkulär programförklaring. VI SER EN BÖRJAN DÄR ANDRA SER ETT SLUT På Ragn-Sells hanterar vi blandat, skitigt och osorterat avfall. Det rör sig om 5 miljoner ton avfall från

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer