STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN"

Transkript

1 Dnr CK STYRELSE/NÄMND REGLEMENTE SAMT ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

2

3 REGLEMENTE FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN ANTAGET AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE ATT GÄLLA FR O M TEXT AVSEENDE ÄGARDELEGATIONER, FASTIGHETSKOMMITTÉ SAMT LANDSTINGSRÅDSBEREDNING ANTAGET AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE / ATT GÄLLA FR O M Reglementets tillämpningsområde Detta reglemente gäller för Landstingets i Uppsala län nämnder och styrelser, med vilka avses: - Landstingsstyrelse, dess utskott och beredningar - Hälso- och sjukvårdsstyrelse, dess utskott och beredningar - Patientnämnd - Kulturnämnd - Krisledningsnämnd Uppgifter och åligganden Det åligger och tillkommer samtliga styrelser och nämnder att: - ansvara för att verksamheten bedrivs effektivt och planmässigt och i linje härmed verka för att ändamålsenliga system, rutiner och hjälpmedel finns samt att förvaltningsorganisationen är funktionellt uppbyggd, - ombesörja verkställigheten av landstingsfullmäktiges beslut som rör nämnden/styrelsen, - själv eller genom ombud föra landstingets talan i mål och ärenden inom styrelsens/nämndens verksamhetsområde med undantag av frågor som rör förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare, - följa av landstingsfullmäktige antagna regler för anslagsdisposition, - ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med, för verksamheten, specifik lagstiftning - i förekommande fall utgöra personuppgiftsansvarig, - vara arbetsgivare för personal inom verksamhetsområdet samt att 3 (16)

4 - fullgöra vad som i övrigt, enligt landstingets beslut, lag eller förordning tillkommer styrelser/nämnder. För att fullgöra sina uppgifter äger styrelser och nämnder att från landstingets övriga styrelser/nämnder och tjänstemän infordra de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som styrelsen/nämnden är i behov av. LANDSTINGSSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om landstingsstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 12 ersättare. Lednings- och styrfunktion Landstingsstyrelsen har, enligt 6 kap 1 kommunallagen, ansvar för hela landstingets utveckling och ekonomiska ställning samt leder och samordnar planering och uppföljning av landstingets ekonomi och verksamheter. I landstingsstyrelsens lednings- och styrfunktion ligger bl a att: - utifrån av landstingsfullmäktige fastställda övergripande mål utarbeta plan och budget för verksamhetens inriktning, omfattning och utveckling, - genom anvisningar till landstingets nämnder och styrelser leda, samordna och följa upp planeringen av landstingets ekonomi och verksamheter, - följa de förhållanden som kan inverka på utvecklingen av den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och styrelser, - bevaka att landstingets förtroendemanna- och tjänstemannaorganisation är ändamålsenlig, - leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål och anta riktlinjer och ramar för styrning av den övergripande landstingskommunala verksamheten, - fortlöpande hålla uppsikt över verksamheten i stiftelser och andra organ som landstinget äger intressen i, - ansvara för landstingets övergripande informationsverksamhet, - fastställa förvaltningsorganisationen samt att - vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer landstingsfullmäktige fastställt. 4 (16)

5 Övergripande arbetsgivarfrågor Landstingsstyrelsen utgör landstingets ledande arbetsgivarorgan och ansvarar därmed för landstingsövergripande personalfrågor. Det åligger styrelsen bl a att: - leda och samordna landstingets personal- och lönepolitik, - inneha det övergripande ansvaret för landstingets långsiktiga personalförsörjning samt ta de initiativ som styrelsen finner påkallade, - vara pensionsmyndighet för landstingets anställda, - besluta om stridsåtgärder för nämnder och styrelser, - träffa kollektivavtal som reglerar förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare, - avgöra frågor om tolkning och tillämpning av avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att - tillsätta och entlediga landstingsdirektör, förvaltningschef och smittskyddsläkare. Fastighetsfrågor Landstingsstyrelsen ansvarar för landstingets fastighetsägarfrågor och ska därvid bl a: - förvalta ägandet av landstingets fastigheter, - säkerställa att ändamålsenliga lokaler och fastighetsanknuten service tillhandahålls för landstingets verksamheter, - ansvara för att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden, - säkerställa kontrollen över investeringar, långtidsplanerat underhåll, myndighetskrav och byggnadernas status samt - förhyra, köpa och försälja lokaler och bostäder. Hälso- och sjukvård Landstingsstyrelsen utgör tillika hälso- och sjukvårdsstyrelse enligt 10 hälsooch sjukvårdslagen, d v s ansvarar för driften av i landstingets regi driven hälso- och sjukvård. Detta ansvar omfattar bl a att: - i egenskap av produktionsstyrelse planera och besluta om landstingets hälso- och sjukvård i egen regi, - säkerställa ett fortlöpande arbete att öka produktivitet och effektivitet i verksamheten, - initiera utvecklingsfrågor av betydelse för hälso- och sjukvårdens framtida inriktning, - handha driften av hälso- och sjukvård i landstingets regi och därvid initiera och driva samverkan mellan förvaltningarna, - besluta om lokalisering av den egna produktionen, - besluta om långsiktiga åtaganden i verksamheten i form av investeringar, såsom investeringar i lokaler, utrustning och IT, 5 (16)

6 - ansvara för strategiska ägarfrågor i övrigt inom områdena hälso- och sjukvård, - samverka med andra landsting kring den högspecialiserade vården samt - samverka med Uppsala Universitet och dess medicinska fakultet. Folktandvård Landstingsstyrelsen utgör tillika tandvårdsstyrelse enligt 11 tandvårdslagen, d v s ansvarar för driften av i landstingets regi driven tandvård. Detta ansvar omfattar bl a att: - i egenskap av produktionsstyrelse planera och besluta om landstingets tandvård i egen regi, - säkerställa ett fortlöpande arbete att öka produktivitet och effektivitet i verksamheten, - initiera utvecklingsfrågor av betydelse för tandvårdens framtida inriktning, - handha driften av tandvård i landstingsregi och därvid initiera och driva samverkan mellan förvaltningarna, - besluta om lokalisering av den egna produktionen, - besluta om långsiktiga åtaganden i verksamheten i form av investeringar, såsom investeringar i lokaler, utrustning och IT, - ansvara för strategiska ägarfrågor i övrigt inom området tandvård, Övrig förvaltning Landstingsstyrelsen ansvarar för landstingets samlade insatser (9 1 st) enligt 22 lag om stöd och service till vissa funktionshindrare, LSS, samt utgör arkivmyndighet enligt 8 arkivlagen och får i denna egenskap meddela erforderliga föreskrifter. Utskott och beredningar Inom landstingsstyrelsen ska finnas ett presidium, tre utskott och två beredningar enligt följande: Presidium Fullmäktige utser, enligt 6 kap 15 kommunallagen, bland styrelsens ledamöter en ordförande och två vice ordföranden. Landstingsstyrelsens presidium samordnar den beredning som är nödvändig av landstingsstyrelsens beslutsärenden utöver vad som sker i Landstingsrådsberedningen, Ägardelegationerna och Fastighetskommittén. Landstingsstyrelsens presidium fattar beslut i administrativa ärenden, t ex representation, deltagande vid kurser och konferenser samt i ärenden som rör tolkning av arvodesreglementet. 6 (16)

7 Presidiet har 3 ledamöter och består av ordföranden, förste och andre vice ordförande. Ägardelegationerna Ägardelegationerna är utskott till landstingsstyrelsen i kommunallagens mening. Ägardelegationerna utgör dels ett beredningsorgan när det gäller verksamhetsuppföljning och förankring och dels ett beredningsorgan för frågor av mer långsiktig och strategisk art inför fortsatt behandling inom styrelsen och fullmäktige. Ägardelegation 1 Ansvarsområde: Akademiska sjukhuset. Ägardelegation 1 har också ett beredningsansvar avseende forskningsfrågor inför landstingsstyrelsebeslut angående fördelning av landstingets egna FoU-medel. Läkemedelsfrågorna hanteras i huvudsak inom ramen för läkemedelskommittén och dess organisation. I de fall en politisk beredning ska ske av läkemedelsfrågor görs denna av Ägardelegation 1. Ägardelegation 2 Ansvarsområden: Enköpings lasarett, Habilitering och hjälpmedel samt Landstingsservice exklusive fastigheter. Ägardelegation 3 Ansvarsområden: Primärvården och Folktandvården. Varje Ägardelegation har 1 ordförande och 2 ledamöter. Fastighetskommitté Fastighetskommittén är en beredning i kommunallagens mening. Kommitténs uppdrag är att, för landstingsstyrelsens räkning, bevaka frågor som rör landstingets ägande och förvaltning av fastigheter och ska driva fastighetsstrategiska frågor. Kommittén bereder bland annat löpande fastighetsfrågor. Fastighetskommittén har 7 ledamöter. Landstingsrådsberedning Landstingsrådsberedningen svarar för budget- och planeringsprocessen och har samordningsansvaret mellan beställar- och produktionsperspektivet inom hälso- och sjukvården och tandvården. Landstingsrådsberedningen har därutöver att bereda sådana ärenden som berör eller ska behandlas av både landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Landstingsrådsberedningen utgör därtill beredningsorgan för kollektivtrafikfrågor. Landstingsrådsberedningen handhar de landstingsgemensamma personalpolitiska frågorna. Landstingsrådsberedningen ska i detta ansvarsområde 7 (16)

8 bland annat samordna och utveckla hela landstingets insatser inom det personalpolitiska området. Landstingsrådsberedningen utgör tillika krisledningsnämnd enligt 3 lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Landstingsrådsberedningen består av samtliga landstingsråd och oppositionsråd. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSE Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar utifrån ett folkhälsoperspektiv för beställarstyrningen av hälso- och sjukvård, inkl. habilitering och hjälpmedel samt tandvård, för länsinvånarna. Fullmäktiges beslut om fördelning av de ekonomiska ramarna grundas på hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag till inriktning och prioritering. Utgående från de ekonomiska ramarna görs beställningar grundade på analyser och slutsatser om medborgarnas behov och önskemål, liksom på medicinska programarbeten. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 15 ledamöter och 12 ersättare. I hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppgift ingår bl a att: - analysera befolkningens behov och prioritera vårdverksamheten, - samverka med producenter avseende prioriteringar i vården, - initiera och medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt tandvården, - iaktta befolkningsperspektiven vid beställning av vård samt att - svara för administrationen av tandvårdsreformen och fastställa de anvisningar som krävs. Det åvilar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen även att iaktta det offentliga huvudmannaskapet och det ansvar för hälso- och sjukvården samt tandvården som landstinget fortfarande innehar vid anlitande av entreprenör. Utskott och beredningar Inom hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska finnas utskott och beredningar enligt följande: Arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott utgör ett beredande organ för de ärenden som ska behandlas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen om behov 8 (16)

9 därav föreligger. I övrigt fattar utskottet beslut i enlighet med av hälsooch sjukvårdsstyrelsen antagen delegationsordning. Arbetsutskottet har 5 ledamöter. Länsdelsberedningar Inom hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska finnas länsdelsberedningar enligt följande: - Norra länsdelsberedningen omfattar kommunerna Östhammar, Tierp, Älvkarleby och Heby - Mellersta länsdelsberedningen omfattar kommunerna Uppsala och Knivsta - Södra länsdelsberedningen omfattar kommunerna Enköping och Håbo. Länsdelsberedningarna har att inom respektive länsdel: - bereda frågor om samverkan med kommuner i vård- och omsorgsfrågor, uppföljning och analys av hälsoläget, behovsuppfyllelse och länsinvånarnas vårdkonsumtion och tillgång till vård, - tillvarata lokala förutsättningar och perspektiv för länsinvånarnas räkning, - ägna sig åt omvärldsbevakning inom sin länsdelar, - bereda ärenden som hälso- och sjukvårdsstyrelsen önskar ha lokal belysning på, - representera landstinget och utgöra samverkans-/samarbetspartners i relationen med kommunerna och tillsammans med landstingets vårdproducenter ingå i arbetet kring verkställigheten av de lokala handlingsplanerna, - bevaka och bereda folkhälsofrågor gentemot hälso- och sjukvårdsstyrelsen och svara för lokala kontakter inom folkhälsoområdet, - för befolkningen utgöra den lokala sjukvårdspolitiska kontakten, - vara kontaktyta mot de lokala pensionärs-, patient- och handikappföreningarna samt att - medverka i medicinskt programarbete etc. och därigenom bygga upp kunskaper inom olika sjukdomsgrupper. Beredningarna har 11 ledamöter vardera. Länsdelsberedningarnas ordföranden och vice ordföranden utses bland hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter. Länsdelsberedningsutskott Ett länsdelsberedningsutskott är vardera knuten till respektive länsdelsberedning, d v s inalles tre länsdelsberedningsutskott, med uppgift att på uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen fatta beslut i ärendegrupper som delegerats till utskottet. Utskotten ska vardera bestå av 3 ledamöter från respektive länsdelsberedning, vilka är ledamöter eller ersättare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 9 (16)

10 Programberedning Inom hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska det finnas en Programberedning med uppgift att ansvara för utarbetande, uppföljning och uppdatering av medicinska program. Programberedningen har 11 ledamöter. Landstingsrådsberedning Se ovan. PATIENTNÄMND Patientnämnden fullgör landstingets uppgifter enligt 1 lag om patientnämndsverksamhet m m. Det åligger patientnämnden bl a att: - hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården och tandvården, - främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, - hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, - rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas i psykiatrin, - rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter samt att - bidra till kvalitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården och tandvården. Patientnämnden har 7 ledamöter och 5 ersättare utsedda av landstinget. Patientnämnden kan tillika utgöra patientnämnd för kommunal hälso- och sjukvård, där respektive kommun utser sin/sina ledamöter och ersättare. KULTURNÄMND Kulturnämnden leder landstingets verksamhet inom kulturområdet. Det åligger kulturnämnden bl a att: - främja geografisk och social spridning av kultur inom landstinget, stödja enskildas och gruppers kulturskapande samt verka för kvalitet och mångfald inom kulturområdet, 10 (16)

11 - vid planeringen och utvecklingen av nämndens verksamhet samverka med kommuner, folkrörelser, studieförbund, andra kulturorganisationer samt enskilda kulturutövare, - handha landstingets verksamhet inom regional kultur, intern kultur och konstnärlig utsmyckning, - handlägga landstingets bidragsgivning till folkbildningsarbete, ungdoms-, invandrar- och andra ideella organisationer, - handlägga landstingets stöd till regionala kulturinstitutioner och kulturell verksamhet i övrigt, - handlägga landstingets stöd till och svara för planeringen av studie- och programverksamhet inom landstingets verksamheter, - utdela kulturstipendium enligt fastställda regler samt - handlägga landstingets förebyggande insatser mot främlingsfientlighet Kulturnämnden har även att: - ansvara för driften och förvaltningen av Wiks folkhögskola och dess tillgångar - fastställa folkhögskolans mål och huvudinriktning - handlägga disciplinära ärenden rörande studerande samt att - ansvara för driften och förvaltningen av Wiks slott och konferens. Kulturnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. VARUFÖRSÖRJNINGSNÄMND Tillsammans med landstingen i Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro har landstinget bildat en gemensam nämnd för varuförsörjningen. Särskilt reglemente är antaget för nämnden. Landstinget utser 1 ledamot och 1 ersättare till Varuförsörjningsnämnden. KRISLEDNINGSNÄMND Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden utgör landstingets normativa ledning, d v s tolkar landstingets roll vid en extraordinär händelse, beslutar om ekonomiska villkor utöver ram och stöttar ledningssjukhusets strategiska ledning. 11 (16)

12 Landstingsrådsberedningen utgör krisledningsnämnd. Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han/hon har förhinder, vice ordförande bedömer, enligt 3, när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden eller, om han/hon har förhinder, vice ordförande får, enligt 4, besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Krisledningsnämnden får fatta besluta om att: - överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder/ styrelser i landstinget i den utsträckning som är nödvändigt, - begära bistånd från annan kommun eller annat landsting, - lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av inträffad extraordinär händelse, - ålägga styrelse/nämnd arbetsuppgifter med anledning av inträffad extraordinär händelse samt att - anvisa medel utöver ram. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande landstingsfullmäktigesammanträde. Landstingsstyrelsens presidium utgör presidium i krisledningsnämnden. 12 (16)

13 ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN OCH NÄMNDER / STYRELSER I LANDSTINGET I UPPSALA LÄN ANTAGET AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE ATT GÄLLA FR O M Mandatperiod Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder väljs för fyra år. Valet förrättas av det under valåret nyvalda landstingsfullmäktige vid sammanträde senast i december månad. Ordförande, vice ordförande m fl Ordförande samt vice ordförande alternativt förste och andre vice ordföranden i styrelser och nämnder väljes av landstingsfullmäktige för den tid vilken de blivit valda som ledamöter i styrelsen/nämnden. Är ordförande och vice ordförande alternativt förste och andre vice ordföranden förhindrade att närvara vid sammanträde, får styrelsen eller nämnden utse annan ledamot att tillfälligt leda sammanträdet. Är ordförande p g a sjukdom eller av annat skäl förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad i följd eller sammanlagt sex månader under ett år förordnar styrelsen eller nämnden en ledamot som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter. Eventuella ekonomiska förmåner som är förenade med uppdraget som ordförande övertas under förordnandetiden av ersättaren. Vad nu sagts om ordförande gäller även vice ordförande alternativt förste och andre vice ordföranden. Sekreterare Sekreteraren för styrelsens/nämndens protokoll, ombesörjer expedieringen av styrelsens/nämndens beslut och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av denna arbetsordning eller av gällande arbetsordning för landstingsfullmäktige eller särskilt beslutas av styrelsen/nämnden. 13 (16)

14 Utgående skrivelser, avtal och förbindelser m.m. som beslutas av styrelsen/nämnden underskrivs av ordförande med kontrasignering av sekreteraren. Styrelser och nämnder får besluta att underskrift i vissa fall ska ske i annan ordning. Sammanträden Styrelse/nämnd ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Utöver de sammanträden som intagits i planen ska sammanträde enligt 5 kap 7 första stycket kommunallagen hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordförande finner att det behövs. Kallelse Skriftlig kallelse ska i god tid före varje sammanträde med styrelse/nämnd utsändas till ledamöter och ersättare samt till landstingsråd som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen/nämnden. Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet jämte de handlingar som hör till ärendena. Slutlig föredragningslista fastställes vid varje sammanträdes början. Ersättares tjänstgöring Kan ledamot inte deltaga i sammanträde med styrelser/nämnder ska denne utan dröjsmål underrätta sekreteraren, som inkallar den ersättare till tjänstgöring vid sammanträdet, som står närmast i tur och som inte redan inkallats. Infinner sig ordinarie ledamot under pågående sammanträde, till vilket han/hon förut anmält förhinder, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt när beslut fattats i det ärende som behandlades när den ordinarie ledamoten kom till sammanträdeslokalen. Närvarorätt Rätt att närvara vid styrelsens/nämndens sammanträden samt att deltaga i överläggningarna tillkommer - icke tjänstgörande ersättare i den styrelse eller nämnd som vederbörande tillhör - landstingsråd och oppositionslandstingsråd, som inte är ledamot i styrelsen/nämnden. 14 (16)

15 Sekreterare i styrelsen/nämnden får yttra sig i formella frågor som uppkommer under sammanträde och lämna tekniska upplysningar med anknytning till sammanträdeshandlingarna. Tjänsteman och sakkunnig Förtroendeman, tjänsteman hos landstinget eller särskild sakkunnig som avses i 6 kap 19 andra stycket kommunallagen tillkallas av styrelse/nämnd och får, om styrelse/nämnd beslutar det, deltaga i överläggningarna men inte i besluten. Delgivning Delgivning med styrelse/nämnd sker med styrelsens/nämndens ordförande eller den som i övrigt enligt särskilt beslut är behörig att mottaga delgivning. Beredning av ärenden Styrelsens/nämndens ordförande beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid styrelsens/nämndens sammanträden. Föredragande som inte har närvarorätt enligt arbetsordningen har vid sammanträde endast den yttranderätt som direkt avser föredragningen. Omröstning, protokoll m m Om omröstning, protokoll och reservation till protokollet finnes bestämmelser genom hänvisningar i 6 kap 28 och 30 kommunallagen till 5 kap och samma lag. I protokoll ska anges vilka ledamöter som varit närvarande. Protokoll ska för varje ärende innehålla en kortfattad redogörelse för dess beskaffenhet, uppgift om de förslag och yrkanden, som inte återkallats, samt styrelsens/nämndens beslut i ärendet. Om omröstning ägt rum ska en propositionsordning och uppgift om hur omröstningen utfallit finnas med i protokollet. Om omröstningen skett öppet, ska det anges hur var och en röstat. Omröstning som avser val eller tillsättning av tjänst ska ske med slutna valsedlar. Protokollet justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet av ordföranden och minst en, för varje gång utsedd, närvarande ledamot eller tjänstgörande ersättare. Justering får också verkställas av styrelser/nämnder antingen genast eller i undantagsfall vid nästa sammanträde. Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som avser de delar av sammanträdet varunder han/hon lett förhandlingarna. Justering sker, 15 (16)

16 förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje enskild sida av protokollet. Senast andra dagen efter det att protokollet justerats ska justeringen och var protokollet finns tillgängligt tillkännages på landstingets anslagstavla. Tillkännagivandet ska vara försett med uppgift om den dag det anslagits. Det får inte avlägsnas förrän besvärstiden har gått ut. Även på protokollet ska dag för justering och när justeringen tillkännagivits noteras. Beslutsrätt, jäv Styrelse/nämnd får handlägga ärende endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Om jäv finns bestämmelser i 6 kap kommunallagen. Reservation Den som deltagit i avgörandet av ärende får anföra reservation mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Om reservationen utvecklas närmare ska den vara skriftlig och lämnas senast när protokollet justeras. Arkiv För vården av styrelsens/nämndens arkiv gäller antagna arkivregler. Ansvar, skadeståndsskyldighet Om ledamot i styrelse/nämnd vid fullgörande av sitt uppdrag åsidosätter vad som enligt lag eller författning, reglemente, särskild föreskrift eller uppdragets beskaffenhet åligger honom, gäller för ansvar och skadeståndsskyldighet vad som stadgas i lag. Laglighetsprövning För överprövning av beslut av styrelse/nämnd gäller vad som stadgas i 10 kap kommunallagen. 16 (16)

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby

Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby 2014-11-10 Håkan Blomgren Reglemente för Nämnden för Folkhögskolan i Bräkne-Hoby 1. Huvudman för Blekinge läns folkhögskola är Landstinget Blekinge. Landstingsfullmäktige utser ledamöterna i nämnden för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/262 003 KFS 2015:6 Reglemente för kommunstyrelsen (Antagen av kommunfullmäktige den 2015-08-31, 88) (Gäller från och med 2015-09-01) Utöver det

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun Ersätter Utbytt den Sign 1:16 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunstyrelsens uppgifter... 3 Allmänt om kommunstyrelsen uppgifter... 3 Lednings- och styrfunktion... 3 Allmänt om lednings- och styrfunktionen...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE AVDELNING I Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för nedanstående

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 1 (7) Antaget KF 040614 48 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Lednings- och styrfunktionen... 2 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken... 3 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning 1(8) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 107, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2011-11-30, Kf 136 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2015:19 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2015 (Utl. 2015:95 ) (Ersätter Kfs 2015:09)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Reglemente 1 (39) Fullmäktige fastställer storleken på de totala resurserna genom beslut om utdebitering, avgifter och övrig finansiering.

Reglemente 1 (39) Fullmäktige fastställer storleken på de totala resurserna genom beslut om utdebitering, avgifter och övrig finansiering. Reglemente 1 (39) Arbetsordning och reglementen Gäller för: Landstingsfullmäktige, styrelse, beredningar, nämnder samt revisorer Utgåva: 1 Godkänd av: Landstingsfullmäktige Giltighetstid: 2011-03-09 Utarbetad/reviderad

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Reglemente Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 133 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000443-003 Författningssamling MBLAFS 2015:21 Reglemente för valnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen P 12, 2014-11-04 Landstinsstyrelsen i (?) Landstingsstyrelsen Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin

kommun förmyndare. knutna i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 38 Reglementee för överförmyndarnämnden i Sävsjö kommun Överförmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. VALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Valnämnden är kommunens organ för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE VERKSAMHET FÖR NÄMNDEN FÖR BISTÅND, ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL SERVICE Övergripande uppgifter för nämnden för bistånd, arbetsmarknad och

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1) Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 153 (KS/2010:1162) Reviderad av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 37 (MBN/2011:24) Sid 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Miljö- och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2015:42 Infördes i författningssamlingen den 26 juni 2015 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA IKRAFTTRÄDANDE Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad Gemensam

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 17 december 2012 214. 1 Gemensamma

Läs mer

Datum 2010-10-26 Referens Sida 1(3) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@kristinehamn.se Synpunkter på kommunrevisionens rapport angående granskning av äldres läkemedelsanvändning

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kf Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 2 Ledningsfunktioner 2 Styrfunktionen 3 Kommunens övriga

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för skolfrågor; HebyFS 2011:16 Infördes i författnings -samlingen den 26 oktober 2011 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Beslutat av Regionfullmäktige den 5 november 2014 108 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-10-24 221 Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner KS-2016/739 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från 2015-01-01 För kultur- och fritidsnämnden gäller vad som föreskrivs i kommunallagen,

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer