SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-16 1(19)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Innehållsförteckning Motion angående rondell vid korsningen Henriksbergsgatan-Hjovägen... 3 Motion angående friskvård och träning på gymnasiet för att förebygga arbetsskador... 5 Finska språket som förvaltningsområde... 7 Ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg... 9 Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Ombudgeteringar av investeringsmedel Betänkandet Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) Ansökan om Egnells medel för nyinköp av konst Omval Lions distriktskonferens Rapporteringsärende från Avfall Östra Skaraborg Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:00 Deltagande Beslutande Ersättare Leif Walterum (C), ordf Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Tomas Fellbrant, förvaltningschef Agneta Tilly, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Kerstin Nordling, ordf i valnämnden 46 Anna Lindgren, vice ordf i valnämnden 46 Paula Bäckman, ledamot i valnämnden 46 Victor Sunnliden, marknadsutvecklare 46 Kristina Eklöf, näringslivschef 46 Utses att justera Marie Ekman Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Leif Walterum Justerande... Marie Ekman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 35 10/0255 Motion angående rondell vid korsningen Henriksbergsgatan- Hjovägen Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att pågående utredningar, som kommer att vara klara under 2011, ska redovisa trafikflöden och åtgärdsförslag för att klara den ökande trafiken. Yrkanden Marie Ekman och Helena Dahlström yrkar att motionen anses besvarad. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå motionen. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Anita Andersson och Monica Green föreslår att en rondell byggs snarast möjligt i korsningen Henriksbergsgatan Hjovägen. I motionen skriver de att det har byggts många rondeller i Skövde under senaste tiden, vilket är mycket bra. Men det finns fortfarande en korsning som vållar lång väntetid och därmed mycket irritation. Det är korsningen Henriksbergsgatan Hjovägen. När t.ex. Volvoarbetare slutar sina pass blir lång köbildning. Vi har sett hur bilförare som ska svänga vänster från Henriksbergsgatan inte kan vänta utan byter till högersväng för att undvika den långa kön, eller hur bilister chansartat kör ut på Hjovägen med risk att orsaka en trafikolycka. Beredning Yttrande har inkommit från näring- och samhällsbyggnadsenheten (NSE), tekniska nämnden och byggnadsnämnden. NSE avstyrker motionen i dagsläget med motiveringen att en utredning beträffande eventuell rondell i korsningen Hjovägen-Henriksbergsgatan avvaktas tills resultatet redovisas från de pågående trafikutredningar. Av yttrandet framgår att det visserligen är mycket trafik på Hjovägen och bl.a övergångsställe som inte är fullt ut trafiksäkert. Denna korsning är en utav flera som har eller kommer att få framkomlighetsproblem då Skövde växer och trafiken ökar. För att få en helhetsbild över trafiksituationen inom Skövde tätort så har ett arbete startat med att ta fram en trafikplan. En annan pågående utredning gäller en linjeöversyn av kollektivtrafiken Båda utredningarna skall vara klara under Dessa utredningar kommer att redovisa trafikflöden och åtgärdsförslag för att klara den ökande trafiken av alla trafikslag. 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Tekniska nämnden avstyrker motionen på grund av att en översyn av hela trafiksystemet pågår och att en trafikplan kommer att vara klar under Om resultatet av denna utredning visar på ett behov av en rondell i nämnda korsning kommer projektet att tas upp i ordinarie budgetarbete. Tekniska förvaltningen har inte tidigare fått indikationer vare sig från allmänheten eller genom egna iakttagelser på att framkomligheten är ett stort bekymmer i denna korsning. Däremot har det framförts synpunkter på trafiksäkerheten i och med att oskyddade trafikanter som ska passera Hjovägen måste korsa två filer i samma riktning. Det är dock inte givet att en rondell innebär lösningen på detta trafiksäkerhetsproblem. Byggnadsnämnden instämmer i att korsningen är hårt belastad under vissa tider speciellt med koppling till Volvos arbetstider och ställer sig positiv till att man åtgärdar problemet. Vilka åtgärder som kan vara lämpliga kan förhoppningsvis hämtas ur den trafikplan som Tekniska förvaltningen arbetar med. Nämnden anser att ärendet skall hänskjutas till tekniska nämnden för handläggning. Sammantaget visar yttrandena att det pågår ett omfattande arbete avseende trafikplaneringen vilket bör ge underlag för ett ställningstagande om en rondell på den föreslagna platsen. En ombyggnation i detta läge skulle vara svårt att motivera och inte i yttrandena stöder motionärernas förslag. Handlingar Motion Protokoll, TEN 77, BN 188 Yttrande från NSE 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 36 10/0249 Motion angående friskvård och träning på gymnasiet för att förebygga arbetsskador Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att alla verksamheter har ett hälsofrämjande uppdrag. Yrkanden Marie Ekman och Helena Dahlström yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar av avslå motionen. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Monica Green och Johan Ask föreslår att alla gymnasieprogram i Skövde innehåller styrketräning och friskvård. I motionen skriver de vidare att idag är det viktigt att gymnasieskolorna profilerar sig och har utbildningar som attraherar ungdomar och ger kunskap för livet. Förutom goda och gedigna teoretiska och yrkesförberedande lektioner är det oerhört angeläget att våra ungdomar att lär sig lyfta rätt, stå rätt och får goda fysiska vanor. Att i unga år lära sig styrka, stabilitet och rörlighet är lika viktigt för de som går bygg och anläggning som för de som ska bli frisörer. Att införa friskvård och fysisk träning i Skövdes gymnasieprogram skulle göra programmen mer attraktiva, men skulle också innebära en långsiktig investering för folkhälsan. Våra ungdomar kan slippa förslitningsskador om år om de redan i gymnasieåren lär sig fördelarna med motion och hälsa. Styrketräning för att bygga upp musklerna i nacke och rygg är en investering för framtiden och borde erbjudas alla inom Skövdes gymnasieprogram. Beredning Yttrande har inkommit från utbildningsnämnden som föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen tillgodoses genom ett uppdrag åt utbildningschefen att undersöka möjligheten att i än större utsträckning än idag rikta utbildningen i idrott och hälsa mot de programspecifika krav och önskemål som föreligger. Utbildningsnämnden skriver att den idrottsutbildning som bedrivs inom Gymnasium Skövde idag är av hög kvalitet och mycket varierad grundat på individens särskilda behov och önskemål. Den består av både teoretisk och praktisk utbildning som båda ytterst syftar till att förbättra elevernas hälsa samt förebygga ohälsa. Att tillföra ytterligare lektioner inom idrott och hälsa är i princip omöjligt kopplat till de fastlagda programplaner som finns. Dock kan ämnet utvecklas mot att ytterligare 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) tillgodose de specifika krav som programmen, främst de yrkesförberedande, ställer kopplat till vanliga yrkesskador inom respektive område. Denna utveckling är redan påbörjad inom Gymnasium Skövde. Rektorer samt idrottslärare har av Utbildningschefen fått i uppdrag att titta hur detta kan göras. Handlingar Motion UN 122 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 37 11/0063 Finska språket som förvaltningsområde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos regeringen om att Skövde kommun skall bli ett förvaltningsområde för finska språket. Finska föreningen i Skövde har i en dialog med kommunledning och politiker påtalat nyttan med att Skövde kommun blir ett förvaltningsområde för finska språket. Föreningens synpunkter finns sammanfattade i bilaga 1. Lagen om nationella minoriteter Om de nationella minoriteterna har lagstiftats inom EU i Europarådets ramkonvention om skydd för de nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och i Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). Europarådet granskar hur Sverige tillämpar dessa förpliktelser som lagarna innebär, att vissa minoriteters rättigheter ska förverkligas i hela landet. Inom Sverige blev minoriteternas rättigheter ett politikområde från år Förslaget om en ny lag, propositionen 2008/2009:158, landade i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724), som trädde i kraft 1 januari De fem nationella minoriteter och språk som omfattas är: Judar - jiddisch Romer romani chib Samer - samiska Sverigefinnar finska Tornedalingar meänkieli Statsbidrag Berörda kommuner får statsbidrag för de merkostnader som bestämmelserna medför, bidragen ges efter invånarantalet i kommunen. Grundbeloppet är kr per år. Beloppet räknas upp efter invånarantalet och för Skövde kommuns del skulle bidraget bli kr per år. Bidraget betalas ut i början av året och året därpå skall en redogörelse lämnas in till regeringen som visar hur man använt pengarna. Vidare utredningsarbete I Skövde kommun var antalet folkbokförda personer födda i Finland (2009) st och andra generationen var 1631 st. För en statistik över flera år se bilaga 2. 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Ett utnämnande till förvaltningsområde innebär fortsatta utredningar för att se vad kommunen behöver göra. Andra kommuner som redan är förvaltningsområden har behandlat följande delar: Vilka principer skall gälla? Inventering av förvaltningarnas nuvarande kontakter med finskspråkiga Kartläggning av behov Åtgärder som behöver vidtas Uppföljning av principer, behov och åtgärder Andra kommuner I lagen anges speciella förvaltningsområden där speciella krav och särskilda åtagande gäller för de kommuner som är utvalda och för de som anslutet sig frivilligt. Följande kommuner är idag förvaltningsområden för finska språket: Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Hofors, Huddinge, Håbo, Kalix, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, Skinnskatteberg, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Surahammar, Södertälje, Tierp, Umeå, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. En del av kommunerna har utsetts av regeringen och andra har frivilligt ansökt om att få bli förvaltningsområde. I bilaga 3 finns exempel på hur Borås kommun och Botkyrka kommun behandlat frågan. Handlingar Bilaga 1. Sammanfattning av synpunkter från finska föreningen i Skövde Bilaga 2. Statistik på invånare i Skövde kommun födda i Finland Bilaga 3. Exempel från kommunerna Borås och Botkyrka 8

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 38 11/0065 Ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutr att godkänna förslaget till ändringen av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Med anledning av den nya lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och medlemskommunernas framställan om att Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska ta över kommunernas ansvar enligt densamma behöver ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg ändras genom att ett nytt stycke med följande lydelse läggs till. Kommunalförbundet ska vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och därvid ansvara för de uppgifter som annars åvilar var och en av medlemskommunerna. Ansvaret syftar till att hindra, förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand och explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Förslaget skall godkännas och antas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner innan förbundsordningen kan ändras. Handlingar RÖS Direktion 65 samt missiv 9

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 39 11/0064 Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att stödja de nomineringar som inlämnas från övriga kommuner i Skaraborg. Det är av stor vikt att Skaraborg, med landets två största råvattentäkter och ett inlandsperspektiv, är fortsatt representerat i föreningens styrelse. En skrivelse har inkommit till Kommunstyrelsens ordförande från föreningen Svenskt Vatten. De efterfrågar nomineringar av ledamöter till förtroendeuppdrag i föreningen. Den maj 2011 har Svenskt Vatten föreningsstämma i Skövde och då väljas en ny styrelse för föreningen. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. I föreningens stadgar står angående valberedningens uppdrag att: Valberedningen skall sträva efter att skapa en styrelse som är sammansatt med den kompetens och erfarenhet som motsvarar föreningens totala verksamhetsområde. Valberedningen skall sträva efter att fördela de förtroendevaldas poster i samma proportioner som samhället i stort utvisar. Vidare skall en rättvis geografisk spridning av posterna eftersträvas samt att såväl mindre som större medlemmar blir representerade. Valberedningen uppmanar medlemmarna i Svenskt Vatten att nominera ledamöter till uppdragen inom föreningen. Föreningsstämman 2011 ska välja 10 ledamöter till styrelsen (6 förtroendevalda och 4 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Nomineringarna skall vara valberedningen tillhanda senast 1 mars 2011, under adressen, Valberedningen, Svenskt Vatten, Box 47607, Stockholm eller Handlingar Skrivelse från Svenskt Vatten Delges Svenskt Vatten 10

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 40 11/0055 Ombudgeteringar av investeringsmedel Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp bilagda projekt till kommunstyrelsen för ramjustering från år 2010 till år 2011 om sammanlagt kronor. Kommunstyrelsen har efter december 2010 ej förbrukade investeringsmedel om sammanlagt kronor. Av dessa avser kronor fastighetsförvärv, kronor projekt centrumplanering, kronor avser projektet Resecentrum, ombyggnad tuben, kronor som avser nytt affärssystem, kronor avser IT investeringar, kronor avser parkeringshus Mode samt överförda investeringsmedel mellan TEN och KS/NSE. Handlingar Projektsammanställning Delges NSE, KOS, ES 11

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 41 10/0315 Betänkandet Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som yttrande från Skövde kommun lämna socialnämndens yttrande till Socialdepartementet års behörighetsutredning har haft i uppdrag att utreda ett antal frågor som rör behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården, samt vissa frågor inom socialtjänsten. Utredningen har nu lämnat ett betänkande Kompetens och ansvar (SOU 2010:65). Betänkandet har skickats till kommunen som får möjlighet att lämna yttrande och Socialnämndens arbetsutskott har lämnat ett förslag på yttrande som arbetats fram inom socialförvaltningen. Förslag till yttrande från Socialnämnden Utredningen behandlar i sitt betänkande en mängd frågor som handlar om behörighetsreglering inom hälso- och sjukvård, samt socialtjänst. De delar av betänkandet som berör socialnämndens ansvarsområde är förslaget till åtgärder som ska syfta till att fler specialistsjuksköterskor utbildas, samt kartläggningen av förutsättningarna för en behörighetsreglering beträffande utförande av vissa typer av handläggningen inom socialtjänsten. Utredningen konstaterar att det utbildas för få specialistsjuksköterskor i förhållande till efterfrågan. För att komma tillrätta med det ser man en ökad samverkan som en lösning. Förslaget är därför att Högskoleverket bör få i uppdrag att i samarbete med Socialstyrelsen och SKL, utreda och föreslå former för bättre samverkan mellan hälso- och sjukvården och de lärosäten som utfärdar specialsjuksköterskexamen. Det finns enligt utredningen, behov av att höja kompetensen inom hela socialtjänsten beträffande utförandet av vissa typer av handläggning, inklusive utredning och beslut som rör enskilda inom socialtjänsten som utförs för socialnämndens räkning. Förslaget som lämnas är därför att ett kompetenslyft ska genomföras för tjänstemän med vissa handläggningsuppgifter i socialtjänsten. Krav ska ställas i lag på socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, för att få utföra följande arbetsuppgifter inom socialtjänsten: 1. bedömning av om utredning ska inledas, 2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller av andra åtgärder och 3. uppföljning av beslutade insatser. Befintlig personal ska under en övergångsperiod på fem år erbjudas kompetenshöjande åtgärder. Socialnämnden ska tillhandahålla lämplig introduktion 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) och stöd i yrket under minst ett år för nyanställda som saknar erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter. Utredningen föreslår också att en uppföljning och utvärdering ska genomföras inom två år efter att behörighetsregleringen till fullo genomförts. Konsekvenser av förslaget Om beslut fattas i enlighet med utredningens förslag i de delar som berör socialnämndens område så innebär det en kvalitetssäkring för verksamheten. En ökad tillgång på specialistutbildade sjuksköterskor innebär en större möjlighet att få personal med rätt kompetens, vilket är positivt. Krav på socionomexamen eller annan relevant examen på högskolenivå för utförande av vissa typer av handläggning garanterar en miniminivå vad gäller utbildning hos personalen. Kravet på att arbetsgivaren ska tillhandahålla en lämplig introduktion för nyanställda ger också en bättre garanti för att arbetet kan utföras med högre kvalitet. Om förslagen genomförs ställer det dock högre krav på socialnämnden att ha ett systematiskt kvalitetsarbete som även omfattar personal- och kompetensförsörjning. Handlingar SN AU 1 samt yttrande Delges Socialdepartementet, SN 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 42 11/0061 Ansökan om Egnells medel för nyinköp av konst Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till kulturnämnden med en begäran om ett förtydligande om var den konst som köps in med Egnells medel ska placeras för att kunna avgöra om medel kan anslås i enlighet med föreskrifterna. Kulturnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om anslag med kronor ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna. Nämnden skriver i sin ansökan att medlen avser inköp av konstverk av framstående konstnärer som bedöms berika Konstmuseets samlingar i dels syftet att förtydliga vårt uppdrag om ett museum med genusperspektiv (hänvisning till uppdrag Konstfäste, VGR) samt förstärka Konstmuseets identitet. Det leder också till att nya verk ur samlingarna kan få placering i de offentliga miljöerna inom Skövde kommuns förvaltning. Nyinköpen skall ske från väl kända och meriterade konstnärer, till exempel Gunnel Wåhlstrand, Mats Lejderstam, Frida Fjellman, Mårten Medbo, Vanna Bowles, Olle Skagerfors, Linn Fernström. Det finns även fortsatt intresse att köpa in verk från regionens verksamma konstnärer. Jan Wallgren, stadsjurist Skövde kommun skriver i ett yttrande att inköp av konstverk till stadens förskönande har hittills inneburit att de konstverk som inköpts har placerats i offentliga miljöer. Det är inte i enlighet med föreskrifterna att köpa in konstverk till konstmuseet för att kunna hänga ut andra konstverk i offentliga miljöer. Handlingar KN Delges KN 14

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 43 Omval 2011 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott och Valnämnden i Skövde kommun uppfattar att förslaget till valdag är den 8 maj Det är visserligen kort tid men det är viktigt att valet genomförs före sommaren men Skövde kommun ser inga hinder för att genomföra omvalet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland denna dag. Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland. Delges Länsstyrelsen 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 44 Lions distriktskonferens Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja bidrag för lokalkostnaderna till Lions distriktskonferens den 16 april Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsmedel. Lions har ansökt om bidrag för lokalkostnader till Lions distriktskonferens som ska äga rum den 16 april

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 45 Rapporteringsärende från Avfall Östra Skaraborg Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka tillbaks rapporteringsärendena om tidnings- och pappersinsamling samt återvinningscentralens öppettider till Avfall Östra Skaraborg för utförligare redovisning. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna om tidningsoch pappersinsamling samt återvinningscentralens öppettider till AÖS för fortsatt handläggning och återrapportering till kommunstyrelsen i november Handlingar AÖS protokoll 11 och 13. Delges AÖS 17

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 46 Information Kerstin Nordling, Ann Lindgren och Paula Bäckman, Omval Victor Sunnliden och Kristina Eklöf, Biogasprojektet. Leif Walterum, Svenska kyrkan i Skövde, möjlighet att aktivt deltaga i planeringen av boende för äldre och förfrågan om tomtmark i anslutning till Vallen. Leif Walterum, NTF årsmöte 25 mars. Leif Walterum, om Konungens Jubileumsfond. Leif Walterum, Garnisonsmuseet i Skövde. Leif Walterum, möte angående Uranbrytning, fick positivt bemötande. Leif Walterum, Skydda Västgötabergen, motståndare till Uranbrytning. Leif Walterum, Delregional Ägarråd. Helena Dahlström, möte med Flygplatsbolaget. Mikael Wendt, möte med Folkhälsorådet. Mikael Wendt, besök på Garnisonen. Mikael Wendt, Visionsdag Regionen Göteborg. Mikael Wendt, bolagsstämma Turistcentrum. Mikael Wendt, invigning Hjärnkoll på Balthazar. 18

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) AU 47 10/0069 Anmälningsärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga nedanstående ärenden till handlingarna Skuldrapport per sista december Placeringsrapporter Sveriges Kommuner och Landsting, kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen samt uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning. 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritesspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråkslagarna - lagen (1999:1175) om rätt att använda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1(7) Innehållsförteckning Medborgarförslag om ändring av gatunamn, Gustav Lakes väg ändras till Gustav Landelius väg... 3 Motion angående samdistributionscentral...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 1(47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-14 1(47) Kommunstyrelsen 2011-03-14 1(47) Innehållsförteckning Motion angående rondell vid korsningen Henriksbergsgatan-Hjovägen... 4 Motion angående friskvård och träning på gymnasiet för att förebygga arbetsskador...

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-03-28 1(36)

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-03-28 1(36) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-03-28 1(36) FÖREDRAGNINGSLISTA den 28 mars 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 3 2. Information... 3 3. Anmälan av nya medborgarförslag,

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010

Nationella minoriteter. Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Nationella minoriteter Länsstyrelsen i Stockholm 14 april 2010 Bakgrund 10 år sedan Sverige ratificerade Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1(13) Innehållsförteckning Ändring av stadgar Egnellska fonden... 3 Ändring lokal ordningsföreskrift... 7 Samverkansavtal med Polismyndigheten 2012... 10 Delegation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-30 1(8) Innehållsförteckning Förslag till reglemente för Valnämnden... 3 Rådet för funktionshinderfrågor... 4 Överföring av investeringsmedel UN till TEN... 5 Revidering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01 1(14) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01 1(14) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-01 1(14) Innehållsförteckning Sida KSAU 110/16 Elhandel SkövdeNät AB... 3 KSAU 111/16 Ansökan från Bergs Fibers ekonomiska förening om kommunal borgen för byggande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-03-20 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-03-20 1 Tekniska nämnden 2012-03-20 1 Innehållsförteckning Motion om att åtgärda påfarten på väg 49 från Östra leden... 3 Hyresförhandling för kommunens bostäder... 4 Boendestrategiskt program för Skövde kommun

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-11-12 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-11-12 1(7) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-11-12 1(7) Innehållsförteckning Information om Skövde kommuns strategi om e-samhället... 3 Allmänna IT- frågor... 4 Reinvestering av datorer/läsplattor... 5 Genomgång

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde

Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-09-30 1.0 Jesper Theander Stadskontoret Avdelningen för integration och

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-08-27 kl. 13:00 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-08-27 kl. 13:00 1(9) Tekniska nämnden 2013-08-27 kl. 13:00 1(9) Info om arbetet med affärsplan, Skövde Elnät... 3 TEN 59/13 Tekniska nämndens investeringsbehov 2015-2017... 4 TEN 60/13 Yttrande över motion om förstudie multiarena

Läs mer

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-22 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Tidaholms museum kl 15:00-17:15

Tidaholms museum kl 15:00-17:15 1 (12) Plats och tid Tidaholms museum kl 15:00-17:15 Paragrafer 25-33 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 september 2010 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-05 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 5 februari, klockan 8:30-10.15 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf.

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2012-10-30 1 Innehållsförteckning Yttrande över remiss gällande Skövde kommuns alkoholpolicy vid representation... 3 Utbildningsnämndens delegationsordning... 4

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119 Utdrag: akten, KS Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter Ärende Europarådets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1(6) Innehållsförteckning Projektdirektiv Landsbygdsprogram 2012... 3 Försäljning Tegelbruket 5... 4 Förlängning av remissperioden för Boendestrategiskt program...

Läs mer

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson

Mattias Olsson (V) rj er. Anne Saaristo, Kicki J Eriksson, Annita Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 2, kl 19:00-20:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson (S) Catarina Ekeståhl (M) Lars

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion ! Varje person avgör själv om hon eller han tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. I Sverige finns uppskattningsvis: 20 000 25 000

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10

PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 PROTOKOLL 1 (11) 2015-02-10 Valnämnden Plats och tid Stadshotellet, sammanträdesrum Åbyn, kl. 13.00-15.30 Beslutande Siv Brännström (S), ordförande Per-Ivar Skogqvist (KD), vice ordförande Agneta Hansson

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-13 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 13 mars 2012, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Beredningssammanträde (6)

SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Beredningssammanträde (6) Beredningssammanträde 2011-01-12 1(6) Innehållsförteckning Firmatecknare från år 2011... 3 Beslutsattestanter 2011... 4 Avsiktsförklaring Försvarsmaktsråd Skaraborg... 5 Information... 6 1 Beredningssammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Prognos för Utbildningsnämnden per den 31 oktober 2011... 3 sattestanter år 2012 inom utbildningsnämndens ansvarsområde... 4 Skövde

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Marion Pelli (c) förvaltningsekonom, 13 ) 2005-02-24 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 24 februari 2005, kl 9.00 15.45. Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Innehåll TEN 49/13 Medborgarförslag om bättre skyltning i och omkring Helénsparken... 3 TEN 50/13 Upphandling av entreprenör för markarbeten på tre skolgårdar...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter EMELIE HALLIN SID 1/6 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 71-84 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S) Cecilia Örnemark (MP) Helena Dådring (M) Gunnel Johansson, ej tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. Eva Alldén, tf chef personal- och löner Agneta Suikki, tf kommunchef

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. Eva Alldén, tf chef personal- och löner Agneta Suikki, tf kommunchef PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-08, kl 1500-1645 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S Anita Weinz, NS Övriga deltagande Eva Alldén, tf chef personal-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S)

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) 1(10) Plats och tid kulturchefens kontor, 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ingrid-Märta Grönlie (S) Ersättare Övriga närvarande Thomas

Läs mer

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet 2015-2018 Antagen av Trosa kommuns samrådsgrupp för det finska förvaltningsområdet: 2016-04-26 2 1. Bakgrund I januari 2010

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-17.15 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Göran Lundberg, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s 20-30 Lennart Eklund, c Tommy Rälg, s Annica Eek, kd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Innehållsförteckning: Miljöpris 2012... 3 Styrgrupp finskt förvaltningsområde... 4 VA-plan för Skövde kommun... 5 Information... 7 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-22 61

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-22 61 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-22 61 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-05-22, kl 13.00 17.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-16 1

Kommunstyrelsen 2010-08-16 1 Kommunstyrelsen 2010-08-16 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren kl. 18:00-20:10 Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(20) Plats och tid: Partille Kulturhus, Partille kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Kent Carlsson (S) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth Mörner (M) Åke Andersson

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2014-05-20. Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N fritidsutskott 2014-05-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Innehåll 35 Tillkommande ärenden... 39 36 Föregående sammanträdesprotokoll... 40 37 Ansökan om bidrag, övriga bidrag...

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom. Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 3 maj kl. 14.00

Gunilla Andersson, förvaltningsekonom. Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen den 3 maj kl. 14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1b(12) Plats och tid Göteverummet, Stadshuset kl 10.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 45 (56) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonas Nyberg (S), ordförande Anna Grimberg (C) Kenneth Gunnarsson (MP) Gunnar Larsson (FP) Övriga närvarande

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-16 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-16 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-16 1(5) Innehållsförteckning Markköp Hästhagen 3:2 Skövde... 3 Beslut om fördelning av ungdomsmiljonen 2013... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Innehållsförteckning Reflektioner med anledning av informationen från Upphandlingsenheten... 3 Ärendehantering och åtkomst till digitala handlingar... 4

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer