Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv"

Transkript

1 Bilaga 6 Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Jämförelserapport av fyra lokalförsörjningsalternativ Datum Landstinget Blekinge Landstingsservice Affärsområde Fastighet

2 Sammanfattning Denna rapport är utförd av Landstingsservice på uppdrag av Landstinget Blekinges Landstingsdirektör. Förvaltningschefen för Landstingsservice har tillsammans med Affärsområdes Chefen för Fastighet lett uppdraget. Inom Affärsområde Fastighet har en arbetsgrupp från projekt- & förvaltningstekniska avdelningen varit aktiv i arbetet. Rapporten har sammanställts av Arne Hansson som uppdragsledare och Gretel Nilsson som handläggare, Ramböll Sverige AB, Kristianstad Rapporten är en objektiv jämförelse mellan fyra olika alternativ på placering av sjukhus ur fastighetsperspektiv: 1. Ett sjukhus placerat i Karlshamn på befintligt sjukhusområde 2. Ett sjukhus placerat i Karlskrona på befintligt sjukhusområde 3. Placering i såväl Karlshamn som Karlskrona på befintliga sjukhusområden 4. Bygga ett gemensamt sjukhus centralt placerat i Blekinge på ny tomt Fysisk planering och verksamhetspåverkande kostnader beaktas inte i denna rapport. Dock finns i bilaga 5 en grov uppskattning för verksamhetsknuten kostnad för inredning och medicinteknisk utrustning exklusive logistisk utrustning som t ex truckar, vagnar och restprodukthantering. Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna Rapporten har följande innehåll: Nya byggnader och dess grundläggningsförhållanden, rivningsarbete, teknisk försörjning, tider, investering i befintliga byggnader, säkerhet och risk under entreprenadtiden, infrastruktur, mark- och exploatering, underhåll-, drift- och evakueringskostnader samt avyttring. Under flera punkter krävs det fortsatt utredning. Satta antaganden måste säkerställas att dessa är riktiga. I detta skede är bygger rapporten på volymbyggnader, dvs ingen hänsyn är tagen till arkitektur eller verksamheternas placering i de specifika volymerna.

3 Framtida sjukhusbyggnader kräver förutsättningar som inte går att uppfylla i de befintliga: För att få en effektiv yta krävs andra bjälklagsmått för att bära laster med hänsyn till tyngre utrustningar Våningshöjden är inte tillräcklig för installationerna Möjligheterna att bygga en eller tvåpatientsrum med egna hygienytrymmen för varje patient är med nuvarande byggnadsmått begränsade De nuvarande installationerna har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas Nuvarande byggnader är inte energieffektiva utan har högre driftskostnader än nya byggnader. Över tid är investeringskostnaden endast ca 1/10 av drifts- och underhållskostnaden över byggnadens livslängd. Med ovanstående resonemang har det utförts kostnadsuppskattningar baserade på en slutprodukt av nya byggnader för alla fyra alternativen. Kostnadsuppskattningarna är i detta skede grova och har gjorts utifrån erfarenhet och nyckeltal från liknande projekt. Underhålls- och driftskostnader bygger på faktiska kostnader för de båda befintliga sjukhusområdena. Nya byggnader innebär även i förlängningen att landstinget kan närma sig EU:s uppsatta energimål En grovt uppskattad tidplan för såväl entreprenad- som projekttid avseende fastigheterna är bilagd denna rapport för de olika alternativen. Tiden före entreprenadstart har bedömts likvärdig i de olika alternativen men det råder mycket större osäkerhet i alternativet med placering av ett nytt gemensamt sjukhus. Utfallet av faktorer som teknisk försörjning, eventuell ny infrastruktur, markköp, större detaljplaneändring, miljökonsekvensbeskrivningar, eventuella arkeologiska utgrävningar etc är osäkra i detta skede. I alternativ 1, 2 och 3 så kommer nya byggnader att färdigställas och tagas i bruk efter hand. Alternativ 1, 2 och 3 kan indelas i mindre etapper och kräver därmed färre resurser från verksamheten under en samlad tidsperiod medan alternativ 4 kräver betydligt fler. För att minska utredningskostnader och osäkerheter framöver bör antalet alternativ minskas. Det förordas minimering av alternativ inför fortsatt arbete efter att ett inriktningsbeslut är taget.

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Uppdrag Underlag Arbetsgrupp Avgränsningar och förutsättningar Målsättning Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna Alternativ 1 ett sjukhus i Karlshamn Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk försörjningsstruktur Tekniska anslutningskostnader Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringskostnader Underhållskostnad Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Alternativ 2 ett sjukhus i Karlskrona Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk försörjningsstruktur Tekniska anslutningskostnader Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader... 6

5 5.2.9 Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringskostnader Underhållskostnad Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Alternativ 3 ett sjukhus beläget i Karlshamn och Karlskrona Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk infrastruktur Tekniska anslutningskostnader Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringkostnader Underhållskostnad Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Alternativ 4 ett gemensamt sjukhus på ny tomt Nya byggnader Rivning Grundläggning Teknisk försörjningsstruktur inom området Tekniska anslutningskostnader till området Uppförandetid Tidplan Investering i befintliga byggnader Säkerhet och risk Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Mark- och exploateringskostnader Underhållskostnad... 11

6 Driftskostnad Evakueringskostnad Avyttring Tider Kostnadsuppskattning Förslag till fortsatt arbete Bilagor Bilaga 1 Fördelar/nackdelar Bilaga 2:1 2:4 Bedömda tidplaner Bilaga 3:1 3:3 Byggnadsvolymer för kostnadsuppskattningar Bilaga 4:1 4:4 Fastighetsanknutna produktions-, drifts-, underhålls- samt Bilaga 5 Bilaga 6 evakueringskostnader Verksamhetsanknutna kostnader Utredningskostnader fram till entreprenadstart

7 Framtidens hälso- och sjukvård 1. Inledning Landstingsservice har på uppdrag av Landstingsdirektören undersökt olika undersökt olika alternativ när det gäller lokalisering av sjukhus i Blekinge. Vi har fått i uppdrag att titta på fyra olika alternativ: 1. Ett sjukhus placerat i Karlshamn på befintligt sjukhusområde 2. Ett sjukhus placerat i Karlskrona på befintligt sjukhusområde 3. Placering i såväl Karlshamn som Karlskrona på befintliga sjukhusområden 4. Bygga ett gemensamt sjukhus centralt placerat i Blekinge på ny tomt 1.1 Uppdrag Uppdraget var att ur ett fastighetsperspektiv utreda de fyra ovan nämnda förslagen. Fysisk planering och verksamhetsperspektivet ingår inte i uppdraget. Uppdraget har formulerats utifrån möten med representanter från sjukhus- och psykiatriförvaltningarna. Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna 1.2 Underlag Som underlag till detta dokument har tidigare utredningar funnits tillgängliga enligt följande: Blekingesjukhuset Karlskrona och Karlshamn förstudie av hur EU-målen 20/20 och 50/50 kan uppnås genom att antingen renovera befintliga eller bygga ett nytt sjukhus (daterat januari 2013) Delrapport 1 Vårdstruktur Somatisk vård Landstinget Blekinge inklusive bilaga 1 och 2 (daterad , rev ) 1.3 Arbetsgrupp Per Johansson, Förvaltningschef, landstingsservice Åsa Norrby, Fastighetschef/ affärsområdeschef Johan Larsson, Förvaltare Per-Olof Gustavsson, Byggprojektledare Arne Hansson, Ramböll Gretel Nilsson, Ramböll sida 1

8 1.4 Avgränsningar och förutsättningar Rapporten bygger på följande förutsättningar: I delrapport 1 har jämförelser gjorts med Sunderbyns sjukhus (beläget mellan Boden och Luleå som invigdes 1999). Detta tillsammans med input från Blekingesjukhuset har gett en inriktning för antagande av antal vårdplatser som förväntas behövas inom Blekinge landsting i framtiden. Någon analys av demografisk utveckling är inte genomförd. Nuvarande byggnader kommer inte att inventeras i detta skede. I samtal med affärsområde fastighet har slutsatsen dragits att sjukvårdslokalerna måste byggas nya succesivt. Anledningarna till detta är flera, bl a är bjälklagets bärighet inte tillräcklig för tyngre utrustning, våningshöjderna är för låga för installationer och det är svårt att få nuvarande byggnadskroppar yteffektiva med begränsade möjligheter till en eller tvåpatientsrum. Nuvarande installationer har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Nuvarande byggnader är inte energieffektiva utan har höga driftskostnader, över tid är investeringskostnaden endast ca 1/10 av drifts- och underhållskostnaden över byggnadens livslängd. Med ovanstående resonemang har kalkylerna baserats på en slutprodukt av nya byggnader i alla fyra alternativen. Nya byggnader innebär även i förlängningen att landstinget kan närma sig EU:s uppsatta energimål Se bilagorna 3:1 3:3 byggnadsvolymer för kalkylarbeten. I denna rapport utgår vi från volymmåtten 54x27 m för optimalt utnyttjade utav yta. I samtliga alternativ är det räknat med fem byggnadskroppar för högteknologisk och vårdintensiv verksamhet med våningshöjd 4,8 m. Övriga våningshöjder är beräknade till 3,8 m. I teknikintensiva byggnadskroppar är räknat med två teknikplan per byggnadskropp samt tekniktorn i gavlar. I övriga byggnadskroppar avsedda för vårdavdelningar etc är räknat med ett teknikplan per byggnadskropp. Det har i detta skede inte varit någon dialog med trafikverket, kommuner, länsstyrelse etc var en eventuell lokalisering av ett sjukhus kan placeras och inte heller hur man löser infrastrukturen, teknisk försörjning till och från sjukhusområdet mm. I alternativet ny placering av sjukhus förutsätts direkt närhet till motortrafikled och järnväg. Kostnader för lokala vårdcentraler och psykiatriskamottagningar ingår inte i denna rapport. Däremot är sluten psykiatrivård samt mottagning på sjukhuset inräknat. Ytbehov för materialförsörjning och logistik är bedömt efter dagens arbetssätt och behov. Vi har bortsett från området Wämö Center och kompetenscentrum, habiliteringen i Annebo då de verksamheter som bedrivs här har bedömts kunna vara kvar i dessa byggnader i samtliga alternativ. Som underlag utgår vi från Det robusta sjukhuset 2008:2 (Krisberedskapsmyndigheten). Konceptprogram för nybyggnad inom Stockholms läns landsting (Locum 2009). sida 2

9 Utredningen har byggts på att den verksamhet som bedrivs i dag skall också bedrivas i de nya lokalerna. I alternativ 3 har utredningen byggt på en förändring av verksamheten genom en koncentration av operationer till Karlskrona. Under rubrik 7. Kostnadsberäkning nedan ingår endast kostnader från entreprenadens påbörjande och gäller endast för fastigheterna. Bedömda kostnader för utredningar under program- och systemskedet finns i bilaga Målsättning Målsättningen för denna rapport är att utifrån fyra alternativ kunna redovisa beslutsunderlag för framtida placering/placeringar av sjukhuset i Blekinge ur ett fastighetsperspektiv. 3. Fysisk planering I denna rapport har vi endast utgått från volymbyggnader, dvs ingen hänsyn är tagen till arkitektur eller verksamheternas placering i de specifika volymerna. En volym består generellt av sju våningsplan. I fem utav byggnadsvolymerna där teknikintensivare verksamheter kan förekomma är det räknat med två teknikplan och fem verksamhetsplan. För övriga byggnadsvolymer är det räknat med sex verksamhetsplan och ett teknikplan. Logistiska samband behöver utredas i ett framtida arbete. 4. Verksamheten Denna rapport är gjord utifrån ingångsvärden i punkt 1.4. Verksamheternas funktionskrav på lokaler ingår inte i denna rapport. Vidare dialog och kommunikation sker i ett framtida arbete. En grov uppskattning för verksamhetsknuten kostnad gällande medicinteknisk utrustning och inredning finns i bilaga 5. Denna kostnadsuppskattning är baserad på andra sjukhusprojekt som genomförts i Sverige. Det ingår inte kostnader för logistisk utrustning såsom truckar, vagnar, förrådsutrustning, restprodukthantering etc. Alternativ 1, 2 och 3 kan indelas i mindre etapper och kräver därmed färre resurser från verksamheten under en samlad tidsperiod medan alternativ 4 kräver betydligt fler. sida 3

10 5. Fastigheterna 5.1 Alternativ 1 ett sjukhus i Karlshamn Nya byggnader Kulvertsystemen behålls där så är möjligt men behöver kompletteras med nya kulvert- och teknikgångar. Det kan krävas tillfälliga förbindelser i markplan mellan nya huskroppar. Total yta m Rivning För att ge plats åt nya byggnader rivs samtliga byggnader på området etappvis Grundläggning Markförhållanden på nuvarande parkeringsytor ligger på sankt område. Detta innebär en merkostnad vid grundläggningen. Mindre sprängningsarbeten tillkommer om området i nordöstra hörnet av tomten bebyggs. I detta skede är räknat med att allt behöver pålas Teknisk försörjningsstruktur Värmedistribution till området köps idag in via fjärrvärme och i denna rapport förutsätts att så kommer att ske även framöver. Den tekniska försörjningen är i dagsläget inte dimensionerad för ett större sjukhus. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjningar Tekniska anslutningskostnader Kostnad för detta beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 9-10 år Tidplan Se bilaga 2:1. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av ny anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ Säkerhet och risk En separat säkerhetsutredning inför kommande byggnation bör utföras ur teknisk aspekt samt ur patientsäkerhet före och under byggtiden. Kostnad för denna uppskattas i samband med säkerhetsutredning. sida 4

11 Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt, t ex trafikutredningar, samhällsutveckling etc. Detta behöver utredas närmare för en korrekt bedömning. För att klara av trafiksituationen på Sölvesborgsvägen och ambulansinfarten så behövs ny på- och avfart från E22:an till sjukhuset. Bedömd kostnad belastar annans budget med kkr Mark- och exploateringskostnader En detaljplaneändring kommer att krävas. Kostnaden för denna är medtagen i kalkylen Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Detta behöver utredas längre fram efter ett inriktningsbeslut. Befintliga byggnader kan komma att fungera som tillfällig evakueringsbyggnad. Det kommer att kontinuerligt krävas viss investering för anpassning av lokaler. I kalkylen är räknat med ca 10 miljoner per etapp enligt beräkningsmodell Avyttring Hela Karlskrona sjukhusområde kan avyttras med undantag av Wämö Center och Annebo. Rivningskostnader för återstående byggnader vid en avyttring/försäljning av fastigheter ingår ej utan fastigheterna avyttras/säljs med kvarvarande byggnader. sida 5

12 5.2 Alternativ 2 ett sjukhus i Karlskrona Nya byggnader Kulvertsystemen behålls där så är möjligt men behöver kompletteras med nya kulvert- och teknikgångar. Det kan krävas tillfälliga förbindelser i markplan mellan nya huskroppar. Total yta m Rivning För att ge plats åt nya byggnader rivs gamla byggnader efterhand på området Grundläggning Kostnader för sprängning och fyllningsarbeten ingår. I detta skede är det räknat med att området behöver sprängas och fyllas upp Teknisk försörjningsstruktur Teknisk försörjningsstruktur kommer till stora delar att bytas ut. I rapporten ingår inte kostnad för att byta ut befintlig panncentral. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjningar Tekniska anslutningskostnader Kostnad för anslutningsavgifter beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 9-10 år Tidplan Se bilaga 2:2. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av fullt färdig anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ Säkerhet och risk En separat säkerhetsutredning inför kommande byggnation bör utföras ur teknisk aspekt samt ur patientsäkerhet före och under byggtiden. Kostnad för denna uppskattas i samband med säkerhetsutredning Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt för att få ett helhetsperspektiv, t ex trafikutredningar och samhällsutveckling. Detaljplan för bl.a. ny infart till sjukhusområdet finns för Karlskrona från Kostnaden för ny infart bedöms till kkr vilken belastar annans budget. sida 6

13 Mark- och exploateringskostnader För sjukhusområdet krävs en detaljplaneändring. Kostnaden är medtagen i kalkylen Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Detta behöver utredas längre fram efter ett inriktningsbeslut. Befintliga byggnader kan komma att fungera som tillfällig evakueringsbyggnad. Det kommer att kontinuerligt krävas viss investering för anpassning av lokaler. I kalkylen är räknat med ca 10 miljoner per etapp enligt beräkningsmodell Avyttring Hela Karlshamns sjukhusområde kan avyttras med undantag av psykatrin. Rivningskostnader för byggnader vid en avyttring/försäljning av fastigheter ingår ej utan fastigheterna avyttras/säljs med kvarvarande byggnader. sida 7

14 5.3 Alternativ 3 ett sjukhus beläget i Karlshamn och Karlskrona Nya byggnader Alternativets förutsättningar är ett akutsjukhus i Karlskrona och ett närsjukhus i Karlshamn. Total något större yta än övriga alternativ, det är räknat med m 2. Detta alternativ innebär inledningsvis för Karlskronas del samma tillvägagångsätt som alternativ 2 ett sjukhus i Karlskrona. I Karlshamn är förutsättningen att bygga de nya huskropparna i nordöstra hörnan av tomten. Detta stör den pågående sjukhusverksamheten mindre och ger bättre grundläggningsförhållanden Rivning För att ge plats åt nya byggnader rivs byggnaderna i Karlskrona med undantag av Wämö Center och Annebo, kulvertsystemen behålls där så är möjligt. På den del av tomten i Karlshamn som bedöms relevant att behålla rivs kvarvarande byggnader Grundläggning Kostnader för sprängning och fyllningsarbeten ingår. I detta skede är det räknat med att områdena behöver sprängas och fyllas upp Teknisk infrastruktur En helt ny teknisk försörjningsstruktur byggs upp. Teknisk försörjningsstruktur i Karlskrona kommer till stora delar att bytas ut. Värmedistribution Karlshamns område köps idag in via fjärrvärme och i denna rapport förutsätts att så kommer att ske även framöver. I rapporten ingår inte kostnad för att byta ut befintlig panncentral. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjning Tekniska anslutningskostnader Kostnad för detta beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 7-8 år Tidplan Se bilaga 2:3. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ. sida 8

15 5.3.9 Säkerhet och risk En separat säkerhetsutredning inför kommande byggnation bör utföras ur teknisk aspekt samt ur patientsäkerhet före och under byggtiden. Kostnad för denna uppskattas i samband med säkerhetsutredning Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt, t ex trafikutredningar, samhällsutveckling etc. I detta skede är bedömningen att nya avfarter krävs till både Karlshamn och Karlskrona. Bedömd kostnad belastar annans budget med kkr Mark- och exploateringkostnader För sjukhusområdena krävs detaljplaneändringar. Kostnaderna är medtagna i kalkylen Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Detta behöver utredas längre fram efter ett inriktningsbeslut. Befintliga byggnader kan komma att fungera som tillfällig evakueringsbyggnad. Det kommer att kontinuerligt krävas viss investering för anpassning av lokaler. I kalkylen är räknat med ca 10 miljoner per etapp enligt beräkningsmodell Avyttring Karlskronas och Karlshamns sjukhusområde kan delvis styckas av och säljas. Någon rivningskostnad för byggnaderna inom möjligt avyttrade områden ingår inte utan områdena avyttras/säljs med kvarvarande byggnader. sida 9

16 5.4 Alternativ 4 ett gemensamt sjukhus på ny tomt Nya byggnader Antagen ny total yta m 2. Helt nya teknikgångar och kulvertsystem byggs Rivning Kalkylen förutsätter orörd mark Grundläggning Kostnader för pålning och sprängningsarbeten är antagna eftersom det inte finns någon utvisad tomt. I kalkylen är räknat med att området behöver pålas till 40% och övrig yta 60% kräver sprängnings- och fyllnadsarbeten Teknisk försörjningsstruktur inom området En helt ny teknisk försörjningsstruktur byggs upp. För att säkerställa leverans enligt skriften Det Robusta sjukhuset av medier såsom vatten, värme, el etc ska det finnas två separata inkommande oberoende försörjningar Tekniska anslutningskostnader till området Kostnad för detta beror på hur den tekniska försörjningen kommer att se ut, se Denna bedöms likvärdig i samtliga alternativ Uppförandetid Tiden från första spadtaget till färdig anläggning bedöms till 5-6 år Tidplan Se bilaga 2:4. Tidplanen anger tiden från och med år 0 till ibruktagande av ny anläggning Investering i befintliga byggnader Affärsområde Fastighets investeringsplan sträcker sig fram till år Efter 2016 saknas uppgifter gällande investering av befintlig verksamhet. I detta skede är det räknat med att investeringar i befintlig verksamhet är jämställda i samtliga alternativ Säkerhet och risk Ett nytt sjukhus innebär högre säkerhet eftersom det kan avprovas innan första patient under förutsättning att hela sjukhuset tas i drift vid samma tillfälle Kommunikation samt infrastruktur till och från sjukhusområdet Det krävs input från samhället i övrigt, t ex trafikutredningar, samhällsutveckling etc. och en förutsatt placering. I detta skede förutsätts att tillgänglig tomt finns nära befintlig järnväg samt E22:an. En bedömd kostnad för byggande av en av- och påfart i direkt anslutning till E22:an samt en järnvägsstation av Bergåsas storlek intill sjukhusområdet kkr. Denna kostnad belastar annans budget. sida 10

17 Mark- och exploateringskostnader I kalkylen bedömd inköpt markyta ca m 2. Därtill kommer exploateringskostnader som planer, anslutningsavgifter etc Underhållskostnad För underhåll av befintliga byggnader på sjukhusområdena krävs en årlig kostnad på 100:-/m 2. Denna kostnad kommer att minska successivt efterhand som befintliga byggnader rivs. Det är räknat med 30:-/m 2 två år före rivning av aktuell byggnad Driftskostnad Målet är att efterhand som inflyttning sker i nya lokaler minska energikostnaderna per m 2 till 50% år 2050 jämfört med Evakueringskostnad Det inte uppstå några kostnader under byggtiden Avyttring Hela Karlskronas och Karlshamns sjukhusområden kan avyttras med undantag av Wämö Center och Annebo. 6. Tider Genomförandetiden blir olika långa för de olika alternativen. Yttre faktorer som t ex överklagande och arkeologisk utgrävning är en riskfaktor som inte kan bedömmas i nuläget. Tidplanerna kan också förändras beroende på vilka beslut som fattas både internt samt från samhället i övrigt. Tidsfaktorn ökar med komplexiteten på ett befintligt sjukhusområde vid ombyggnad. I detta läge har vi placerat ut byggnadsvolymerna utan hänsyn till bl a arkitekturen. Beroende på var och hur byggnaderna ska uppföras påverkar detta projekttiden. Se bilagor preliminära tidplaner 2:1 2:4 7. Kostnadsuppskattning En grov kostnadsuppskattning för nybyggande av sjukhus i Blekinge har utförts. Uppskattningarna baseras på nyckeltal och erfarenhetsvärden då underlag som ligger till grund är mycket översiktliga. I alternativen där befintliga sjukhusområden finns ingår rivningskostnader för dessa i omfattning angivet i respektive alternativ under kapitel 5. sida 11

18

19 FÖRDELAR/ NACKDELAR, BILAGA 1 Nya byggnader I samtliga alternativ är räknat med lika förutsättningar avseende ytbehov. Rivning Rivning av befintliga byggnader under byggtiden medför både damm och risk för infektionskänsliga patienter. Rivnings- och saneringskostnad av sjukhusområden som kan avyttras ingår inte i kalkylen. Alt 1: Karlshamn Alt 2: Karlskrona Alt 3: Karlshamn och Karlskrona Innebär en större byggnadsarea då vissa ytor behövs på båda orterna. Ex. sterilcentral, centralhall med tillhörande verksamheter, restaurang etc. Alt 4: Gemensamt sjukhus på en ort Rivning utförs inte i pågående verksamhet. Grundläggning Pålningsarbete Fyllnads- och sprängningsarbete Fyllnads- och sprängningsarbete Okänt. Det är räknat med 60% fyllnads- och sprängningsarbete samt 40% pålningsarbete. Teknisk försörjning Det har förutsatts att värme, vatten och avlopp samt el är köpt i samtliga fall. Utökade försörjningar krävs för samtliga medier Okända förutsättningar. Förutsatt att teknisk försörjning finns i närområdet. Kostnad fram till fastighetens anslutningspunkt är annan kostnadsbärare. sida 1

20 FÖRDELAR/ NACKDELAR, BILAGA 1 Tekniska anslutningskostnader Okända i nuläget. Ingår inte i kalkylen. Utökas Ses över Ses över Kostnad eftersom det krävs helt ny försörjning av samtliga medier. Uppförandetid 9-10 år 9-10 år 7-8 år 5-6 år Tidplan Startsträckan från första beslutet till entreprenadstart är ungefär lika i de olika alternativen under förutsättning att yttre faktorer inte utgör en begränsning. Begränsning som t ex infrastruktur, markköp, MKB, arkeologiska utgrävningar, teknisk försörjning Investering i befintliga byggnader Likvärdigt i samtliga alternativ då pågående verksamhet måste fortgå. Ingår inte i kalkyl. Kan innebära en något mindre investering med hänsyn till kortare byggtid. Kan innebära en något mindre investering med hänsyn till kortare byggtid. Säkerhet och risk Det krävs provisoriska lösningar under byggtiden. Svårt att avprova hela anläggningen då rivning och inflyttning sker kontinuerligt Hela anläggningen kan avprovas före inflyttning. Infrastruktur och kommunikation Det krävs en dialog med Trafikverket, kommunen, ev länsstyrelsen etc Trafikflödet in och ut till sjukhusområdet inklusive blåljus måste ses över. Infart av blåljus måste ses över. Trafikflödet i till Karlshamns sjukhus måste ses över och blåljus behöver ses över i både Karlshamn och Karlskrona. En total ny lösning sida 2

21 FÖRDELAR/ NACKDELAR, BILAGA 1 Mark- och exploateringskostnader Detaljplaneändring pågår. Detaljplaneändring från 1976 kan vara ok. Detaljplaneändring pågår i Karlshamn. Detaljplan i Karlskrona kan vara tillfyllest. Markköp samt detaljplaneändring krävs. Underhållskostnader Varierar något över tiden beroende på när byggnaderna rivs/byggs Underhåll krävs i Karlshamn och Karlskrona fram tills inflyttning. Driftskostnad Varierar något över tiden beroende på när byggnaderna rivs/byggs Kontinuerlig drift i Karlshamn och Karlskrona under byggtiden Evakueringskostnad Beroende av antal etapper och lokala förutsättningar Avyttring Okänt i nuläget. Ingår inte i kalkylen. Ses över Ses över I Karlshamn kan hela sjukhuset byggas klart före inflyttning, dvs ingen evakueringskostnad. I Karlskrona ses evakueringskostnaden över. Inget behov. sida 3

22 Alt 1: Ett sjukhus placerat i Karlshamn Bilaga 2:1 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning Kiosk rivs, nya P-hus Del av by 21 rivs Huskropp I-V Huskropp VI samt Psykiatri By 1-3, 5, 16, 18, 19, 20, 22 rivs Huskropp VII - X By 7, 10, 11, 13, 14, 15, 21 rivs Huskropp XI - XII Övriga byggnader 12, 23, 24 rivs Markarbete (avetablering/återställning)

23 Alt 2: Ett sjukhus placerat i Karlskrona Bilaga 2:2 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning P-hus. Byggnad 14 rivs. Byggnad I-V By 13, 30, 31, 38, 39 rivs Byggnad VI-VII P-hus By 40 och del av by 25 rivs. Byggnad VIII-IX By 25 och 27 rivs Byggnad XII By 41, 42 rivs Byggnad X, XI By 23 rivs Psykiatri Övriga byggnader 24, 26, 28, 29, 32, 33 rivs Markarbete (avetablering/återställning)

24 Alt 3: Placering i Karlshamn och Karlskrona Bilaga 2:3 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning Karlshamn By 12, 23, 24 rivs P-hus Byggnad I-V By 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18 rivs Karlskrona P-hus. Byggnad 14 rivs. Byggnad I-V By 13,, 23, 30, 31, 38, 39 rivs Byggnad VI-VII By 40 rivs Byggnad VIII-IX By 23 rivs Psykiatri Övriga byggnader 24, 26, 28, 29, 32, 33 rivs Markarbete (avetablering/återställning)

25 Alt 4: Ett gemensamt sjukhus centralt beläget i Blekinge Bilaga 2:4 År Inriktningsbeslut 1 Detaljutredning utifrån beslut 1 Kalkyl Beslut 2 Detaljutreding utifrån beslut 2 Beslut 3 Tomtköp Infrastruktur (externt arbete) Detaljplan Teknisk försörjningsutredning Systemhandling Verksamhetsanknutet arbete samt utrustning/inredning stycken volymkroppar samt P-hus Markarbete (avetablering/återställning) Fotnot: Streckade linjer innebär en risk att projektet blir framskjutet pga tomtköp, MKB, infrastruktur etc

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Bilaga 4:1 Alternativ 1 Karlshamn ,2 miljarder Produktions- och rivningskostnad per år Totalt kostnadsutfall per år Diagram 4:1-1: Kostnader för rivning och nybyggnad kr Total kostnad drift, underhåll och evakuering Driftkostnad Underhållskostnad Evakueringskostnad Diagram 4:1-2: Kostnader för drift, underhåll och evakuering. I evakueringskostnad ingår endast kostnader sett ur fastighetsperspektiv. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

53 Bilaga 4:2 Alternativ 2 - Karlskrona ,5 miljarder Produktions- och rivningskostnad per år Totalt kostnadsutfall över tiden Diagram 4:2-1: Kostnader för rivning och nybyggnad. kr Total kostnad drift, underhåll och evakuering Driftskostnad Underhållskostnad Evakueringskostnad Diagram 4:2-2: Kostnader för drift, underhåll och evakuering. I evakueringskostnad ingår endast kostnader sett ur fastighetsperspektiv. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

54 Bilaga 4:3 Alternativ 3 Placering i både Karlshamn och Karlskrona kkr ,8 miljarder Produktionskostnad per år Totalt kostnadsutfall över tiden Diagram 4:3-1: Kostnader för rivning och nybyggnad kr Total kostnad drift, underhåll, evakuering Driftskostnad Underhållskostnad Kostnad för evakuering Diagram 4:3-2: Kostnader för drift, underhåll och evakuering. I evakueringskostnad ingår endast kostnader sett ur fastighetsperspektiv. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

55 Bilaga 4:4 Alternativ 4 Gemensamt sjukhus centralt placerat i Blekinge kkr ,5 miljarder Produktions- och rivningskostnad per år Totalt kostnadsutfall över tiden inkl markköp År Diagram 4:4-1: Kostnader för nybyggnad Total kostnad drift och underhåll Driftskostnad Underhållskostnad Diagram 4:4-2: Kostnader för drift och underhåll. Kostnader för investeringar i befintliga byggnader tillkommer.

56 Verksamhetsanknutna kostnader för utrustning och inredning BILAGA 5 kkr Alt 1 Karlshamn Alt 2 Karlskrona Alt 3 Karlshamn och Karlskrona År Alt 4 Gemensamt sjukhus centralt placerat på ny tomt Uppskattade verksamhetsanknutna kostnader för utrustning och inredning. Kostnaderna varierar över tid och är beroende av hur teknikintensiv aktuell byggnad är. Kostnaderna baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 60% en den totala byggprojektkostnaden. Grafen bygger på tidplanen i rapporten och visar då en framtung investering. Kostnader för logistisk utrustning såsom truckar, vagnar, förrådsutrustning, restprodukthantering etc ingår inte. Fysisk planering Verksamheten Fastigheterna

57 Utredningskostnader fram till entreprenadstart BILAGA 6 kkr Kostnad per år för alt 1 och 2 Kostnad per år för alt 3 och 4 Total kostnad över tiden alt 1 och 2 Total kostnad över tiden alt 3 och År Uppskattade utredningskostnader för Fastigheterna. Alt 1 Karlshamn, alt 2 Karlskrona, alt 3 Karlshamn och Karlskrona samt alt 4 Gemensamt sjukhus på ny tomt. Alt 3 beräknas bli något dyrare pga att det finns behov av utredningar på två orter. I alt 4 beräknas fördyrningar beroende av bl a MKB, markköp etc. Projektchef Projektkoordinator Förvaltningsrepresentanter Fysisk planering (grönområde, läkande miljöer) Verksamheten Försörjning (Transport, vagnar, tvätt, matleverans, restprodukthantering mm) Fastigheterna Genomförandeplan Evakueringsplan Teknisk försörjning Detaljplan Trafikverket Konstruktion av byggnad Kostnaden ovan baseras på tänkt organisationsschema. Ingående kostnader i grafen ovan gäller för fastigheterna. De olika skedena kräver olika bemanningar. Det är räknat med mellan 2-17 personer heltid över tiden.

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus Befintlig byggnad Förslag på utbyggnad mot norr Mölndals Sjukhus Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad Projekt 30034 FAST 323-2013 Förstudie september 2013 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. REGIONÖVERGRIPANDE

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

Jämförelserapport sjukhusanläggningar

Jämförelserapport sjukhusanläggningar Jämförelserapport sjukhusanläggningar 2016-03-17 Landstingsservice Förvaltningschef Per Johansson Innehållsförteckning 1 Jämförelserapport... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Uppdraget till Landstingsservice...

Läs mer

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28

De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 1 De bärande planeringsidéerna för några svenska sjukhus. Föreläsning vid konferens i Oslo 2003-03-27-2003 03 28 Tillsammans med Per Lagheim från Locum i Stockholm kommer vi att här redovisa två svenska

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2015-05-08 Koncernledningsavdelgningen Susanne Weidemanis 044-135583 Susanne.weidemanis@kristianstad.se Kommunstyrelsen Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT FASTIGHETS- och INVESTERINGS- BEREDNINGEN Miljöpartiet de gröna Datum 2015-01-29 LS 1411-1369, LS 1411-1409, LS 1411-1410 Ärende 6. Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad

Läs mer

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad 1(2) Datum Diarienummer 2016-05-10 2016/115 822 Handläggare Bitr förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunledningskontoret 0451-26 83 70 charlotte.nygren-bonnier@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus ÄRENDE 13 2012-03-07 Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport.

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport. Dnr Sida 1 (5) 2016-04-26 Handläggare Daniel Sahlin 08-508 269 31 daniel.sahlin@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2016-05-17 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-02-11. Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-02-11. Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna K ALLELSE KOMMUNSTYRELSENS TEKNIK- OCH FASTIGHETSUTSKOTT 2015-02-11 Tid och plats Kl 15.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Anna von Axelson, tf samhällsbyggnadschef och fastighetschef

Läs mer

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus 2012-04-03 LJ 2012/141 Avsändare Landstingsstyrelsen Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Bakgrund Grundidén med familjecentral är att etablera ett lokalt brett stöd till barnfamiljer.

Läs mer

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad inom niijomiijarden, Stockholm Diarienummer för ursprunglig ansökan: 454-4653/2004

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-103-214 Datum: 2013-05-21 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för RÄKBODARNA Del av Södra Hamnen 1:115 m fl, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Planens syfte är att permanenta byggrätter

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad

Mälarsjukhuset, hus E61, påbyggnad TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-11 LS-LED15-1746-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014:88 RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1500662. Fördjupad utredning materialförsörjning & logistik

Datum 2016-05-18 Dnr 1500662. Fördjupad utredning materialförsörjning & logistik Servicenämnden Martin Olefeldt Söderberg Joakim Imberg Datum 2016-05-18 Dnr 1500662 1 (7) Fördjupad utredning materialförsörjning & logistik Utveckling logistikkoncept i vården Sedan 2006 finns ett logistikkoncept

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag

Läs mer

ROT-Seminarium 2016. Onsdagen den 23 mars 2016

ROT-Seminarium 2016. Onsdagen den 23 mars 2016 ROT-Seminarium 2016 Onsdagen den 23 mars 2016 HEBA Fastighets AB Äger, förvaltar och utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsområdet. Förvaltar fastigheterna med egen personal Börsnoterat

Läs mer

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området. Martin Bucht Innerstad Telefon: 08-508 263 82 martin.bucht@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla

Läs mer

Naturskyddsföreningen har tagit del av detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken och lämnar härmed följande synpunkter.

Naturskyddsföreningen har tagit del av detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken och lämnar härmed följande synpunkter. Yttrande över detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken m.m. Inledning Naturskyddsföreningen har tagit del av detaljplaneskiss för kvarteret Isstacken och lämnar härmed följande synpunkter. Det framgår

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier

Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Samhällsekonomiska kostnader av olika utbyggnadsscenarier Anders Larsson, SLU Alnarp Makten över marken, KSLA, 2014-03-13 Alla på kartan markerade tätorter med mer än 836 invånare I Skåne samlade i ett

Läs mer

Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm

Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm Utlåtande 2013:101 RI+RV (Dnr 311-814/2013) Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Mats Abrahamsson Landstingsstyrelsens [ond^ / JO/^-ö f arbetsutskott aa^v Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station)

Markanvisning tillsammans med Locum för kommersiellt ändamål inom fastigheten Vasastaden 1:16 (Norra Station) TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR E2007-554-00587 Gunilla Wesström Stora Projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2009-11-19 Markanvisning tillsammans med Locum för

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivning UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-12-20 Sida 1 av 8 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan över del av BJÖRKLIDEN 1:22, JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 m.fl. Bostäder mm i Björkliden. Kiruna

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice Igångsättningsbeslut Landstingsservice Augusti 2016 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 3 1.1 BLS By 02-25, Byte av kylmaskiner och kylmedelskylare... 3 1.1.1 Förutsättningar...

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

DETALJPLAN FÖR STALLET TORREBY

DETALJPLAN FÖR STALLET TORREBY FÖP HOGDALSNÄSET 1(1) Ändring av DETALJPLAN FÖR STALLET TORREBY fastigheterna Torreby 3:161 3:162 m fl MUNKEDALS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen Munkedals kommun 2008-05-14, 72. Laga kraft, 2008-07-01

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

ERTMS finansiering av ombordutrustning

ERTMS finansiering av ombordutrustning ERTMS finansiering av ombordutrustning 12 mars 2013 Agenda Kostnader och nyttor för ERTMS fördelning på aktörer Kostnader för ERTMS-ombordutrustning och hur de påverkar järnvägsbranschen Möjliga finansieringsalternativ

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014: RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm 1 (6) Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd, och Sundbybergs kommun har tecknats följande GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Bekvämt Ekonomiskt Miljövänligt

Bekvämt Ekonomiskt Miljövänligt Bekvämt Ekonomiskt Miljövänligt Tänk dig att du tar ett morgondopp i en klar sjö, hör fåglarna kvittra på skogspromenaden eller blickar upp mot en klarblå himmel. Vi vill att den natur som vi har idag

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anders Olsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-14 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-02-12, P 20 1 (4) HSN 1210-1271 Yttrande över motion 201:14 av Lars Dahlberg m.fl.

Läs mer

Analys av förslag: Kommunal Flexibilitet

Analys av förslag: Kommunal Flexibilitet Analys av förslag: Kommunal Flexibilitet 1. Beskrivning av arbetet 1.1.Bakgrund och uppgift Vid Årsta Havsbads samfällighets årsstämma 2011 beslöts att bifall för två motioner avseende analys och konsekvensbeskrivning

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Kommunalt VA på Tye. Kort projektgenomgång & Svar på frågor

Kommunalt VA på Tye. Kort projektgenomgång & Svar på frågor Kommunalt VA på Tye Kort projektgenomgång & Svar på frågor Ledningssträckning Total ledningslängd 11057 m Pumpstationer - 6 stora - 9 mellan - 40-50 LTA (kommunen) - Tryckstegring på östra (etapp 3) Ledningssträckning

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer