Uppföljning av Morskan med killmottagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Morskan med killmottagning"

Transkript

1 Uppföljning av Morskan med killmottagning Mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen

2 Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och är ett av totalt sex kunskapsnätverk i Sverige. Syftet med Kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/sti-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter. Kunskapsnätverkets organisation består av en styrgrupp med fyra smittskyddsläkare och en enhetschef för folkhälsa och samhällsmedicin, samt en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/sti-samordnare. Kunskapsnätverket finansieras av statliga medel via Smittskyddsinstitutet.

3 Uppföljning av Morskan med killmottagning Mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen Elin Gottfridsson Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige främjar regional kunskapsuppbyggnad och ett framgångsrikt hiv/sti-preventivt arbete

4 Sammanfattning Morskan med killmottagning är en ungdomsmottagning för de 2500 säsongsarbetande unga vuxna (20 29 år) i Sälenfjällen. Mottagningen drivs genom Fjällkyrkan i Sälen sedan 14 år tillbaka och har öppet december april. Mottagningen har i genomsnitt 440 dokumenterade besök per säsong, och 90 procent är hemmahörande i andra län än Dalarna. Syftet med uppföljningen är att studera Morskan med killmottagnings verksamhet utifrån de besökande unga vuxnas och personalens perspektiv samt studera unga vuxnas kunskaper om sexuellt överförbara infektioner (STI). Uppföljningens metod utgörs av en enkätundersökning till de unga vuxna samt enskilda telefonintervjuer med de unga vuxna och mottagningens personal. Resultatet visar att unga vuxna bedömer sina kunskaper om STI som goda, men efterfrågar ändå ytterligare kunskap om risker, symtom och botemedel. Det finns ett stort behov av en ungdomsmottagning i Sälenfjällen på grund av hög STI-statistik samt för att främja psykisk hälsa. Mottagningen är anpassad efter de unga vuxnas behov och önskemål om exempelvis öppettider. De erbjuder såväl provtagning av STI som samtal om livsfrågor och sexualitet. Bemötandet på mottagningen upplevs som mycket positivt liksom personalens kompetens och professionalitet. Mottagningen har personalkvällar för de unga vuxna men bedriver även utåtriktat arbete och informationsspridning. Morskans personal vill driva vidare mottagningen i den arbetsform som råder idag, arbeta mer förebyggande samt öka kvaliteten på varje besök. Om mottagningen inte får vara kvar ökar sannolikt antalet STI-fall och den psykiska ohälsan. 4

5 Innehåll Sammanfattning 4 1. Bakgrund Morskan med killmottagning 6 2. Syfte och frågeställningar 8 3. Uppföljningens metod Enkäter till unga vuxna Intervjuer med unga vuxna Intervjuer med personalen Resultat Unga vuxnas kunskaper om STI Unga vuxnas uppfattning av Morskans verksamhet och tillgänglighet Personalens uppfattning av Morskans verksamhet och betydelse för unga vuxna De unga vuxna som besöker Morskan Morskans behov inför framtiden Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion Slutsatser 18 Referenser 19 Bilagor 20 Bilaga 1, Enkät till unga vuxna. 20 Bilaga 2, Svarsfördelning över enkät frågorna med fasta svarsalternativ. 21 Bilaga 3, Intervjuguide till unga vuxna. 22 Bilaga 4, Intervjuguide till personalen. 22 5

6 1. Bakgrund I Sverige är det främst den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som ligger till grund för det hiv/sti-förebyggande arbetet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde individen. Den nationella strategin omfattar hela den svenska befolkningen, men unga vuxna (20 29 år) en av de prioriterade grupperna (Regeringens proposition 2005). Utifrån den nationella strategin har en handlingsplan gällande klamydiaprevention tagits fram med fokus på ungdomar och unga vuxna, detta eftersom drygt 85 procent av klamydiafallen utgörs av målgruppen. Syftet med handlingsplanen är att förstärka det förebyggande arbetet genom åtgärder och insatser som påverkar kunskap, attityder och beteende. Huvudmålen är att kondomanvändningen ska öka, liksom självinsikten och förståelsen för konsekvenser av oskyddat sex och vikten av att testa sig för klamydia. Viktiga arenor för detta arbete är skolan, hälso- och sjukvården samt fritidsarenan (Smittskyddsinstitutet 2010). STI är en förkortning av Sexually Transmitted Infections (sexuellt överförbara infektioner) och vanligen räknas hiv, klamydia, hepatit A och B, syfilis, gonorré, herpes och kondylom som STI. Klamydia är i särklass den vanligast rapporterade sexuellt överförda infektionen i Sverige och trenden för antalet klamydiafall är ökande. Antalet klamydiafall i landet under år 2010 var 36804, och av dessa var 54 procent i åldersgruppen år. Under år 2006 upptäcktes en ny genetisk variant av klamydia i Sverige, vilket är en bidragande orsak till den stora ökningen mellan antalet fall år 2006 och år Se tabell 1 nedan för statistik om de anmälningspliktiga STI i Sverige Morskan med killmottagning Morskan med killmottagning är en ungdomsmottagning för de 2500 säsongsarbetande unga vuxna (20 29 år) i Sälenfjällen. Mottagningen drivs genom Fjällkyrkan i Sälen och har säsongsöppet december april. Finansieringen sker främst via Landstinget Dalarna, statliga medel, vårdcentralen i Sälen samt Svenska kyrkan. Morskan har funnits i Sälenfjällen under 14 säsonger, vilket gör att arbetsplatser/fjällindustrin i Sälen är väl förtrogna med mottagningen och informerar sina anställda om den. 2 Under vintersäsongen gästar omkring människor Sälen varje vecka 3, och de unga vuxna som arbetar inom fjällindustrin träffar dagligen nya människor som arbetar där eller semestrar i fjällen. Många ungdo Verksamhetsberättelse, ansökan/redovisning av Morskan med killmottagnings bidrag från Landstinget Dalarna Tabell 1. Antal STI-fall i Sverige mellan åren 2002 och klamydia gonorré syfilis hiv hepatit A hepatit B Källa: Smittskyddsinstitutet *. * Ibid 6

7 mar och unga vuxna på samma ställe medför att alkohol intas på fester/krogen, och sexuella relationer inleds vilket gör att könssjukdomar sprids. 4 Mottagningens öppettider är anpassade efter de unga vuxnas önskemål och arbetstider (kvällar och helger). Mottagningen finns på Fjällkyrkan i Tandådalen, men vissa dagar har de även mottagning på andra ställen i Sälen (Lindvallen, Stöten och Kläppen). Personalen på Morskan består av dels kyrkans personal och dels två kvinnliga barnmorskor och en manlig sjukskötare som är säsongsanställda. Den säsongsanställda personalen har vidareutbildning i sexologi, Motiverande samtal (MI) mot alko hol och droger samt terapiutbildning. Morskans verksamhet består av både mottagning med bokade/spontana besök samt utåtriktat arbete. Unga vuxna besöker mottagningen för samtal, rådgivning, test för STI, graviditetstest med mera. Mottagningen arbetar även med smittspårning av klamydia och har ett samarbete med vårdcentralen i Sälen för inlämning/ transport av prover till mikrobiologen på Falu lasarett där analys av proven sker. 5 Morskan med killmottagning har i genomsnitt 440 dokumenterade besök per säsong, och av dessa är i genomsnitt 90 procent hemmahörande i andra län än Dalarna, (se tabell 2). Andelen killar som varje säsong besöker mottagningen är knappt 30 procent, (se tabell 3). Vad gäller åldersfördelningen av besökarna på Morskan med killmottagning är medelåldern de senaste tre säsongerna år, ingen större skillnad finns mellan könen. Endast ett få antal personer är yngre än 20 år eller äldre än 30 år. Ungefär hälften av de säsongsanställda är nya varje år och i genomsnitt arbetar de tre till fyra säsonger i Sälen. 6 4 Verksamhetsberättelse, ansökan/redovisning av Morskan med killmottagnings bidrag från Landstinget Dalarna. 5 Ibid. 6 Ibid. Tabell 2. Antalet besök på Morskan uppdelat på geografisk spridning. Dalarna Övriga landet Totalt 2008/ / / Källa: Morskan med killmottagnings säsongsstatistik. Tabell 3. Antalet besök på Morskan uppdelat på kön. Killar Tjejer Totalt 2008/ / / Källa: Morskan med killmottagnings säsongsstatistik. Morskan med killmottagning deltar sedan några år tillbaka i en studie gällande den sexuellt överförbara infektionen mycoplasma genitalium. Studien genomförs vid STI-mottagningen på Landstinget Dalarna. Vid varje klamydiatest som tas på Morskan görs även ett test för mycoplasma genitalium. I tabell 4 presenteras antalet test som gjorts för klamydia och mycoplasma genitalium på Morskan samt antalet positiva testresultat i antal och procent. Eftersom mycoplasma genitalium inte är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen finns ingen nationell statistik för infektionen. Under år 2010 sågs en minskning i antalet klamydiafall i elva landsting i Sverige och en ökning i tio landsting, däribland Dalarna 7, vilket även framgår av statistik som hämtats från Landstinget Dalarna gällande klamydia (se tabell 4). Enligt den frivilliga numeriska laboratorierapporteringen i Sverige var sex procent av de tagna klamydiaproverna år 2010 positiva (7,2 % år 2009) 8. Av de klamydiaprov som tagits på Morskan har mellan 7,4 och 18,4 procent varit positiva sett till de senaste åtta säsongerna. (Även här är den nya genetiska varianten av klamydia som upptäcktes år 2006 en bidragande orsak till den stora ökningen av antalet fall säsongen 2006/2007 och 2007/2008) Tabell 4. Antal positiva prov och test av klamydia och mycoplasma genitalium på Morskan. 2003/ / / / / / / /11 Klamydia 73/397 18,4% Mycoplasma genitalium 12/95 12,6% 35/300 11,7% 21/300 9,6% Källa: Mikrobiologen, Landstinget Dalarna, /283 7,4% 15/283 5,3% 65/362 18,0% 19/362 5,3% 38/298 12,8% 20/298 6,7% 28/287 9,8% 22/287 7,7% 24/301 8% 27/301 9% 47/318 14,8% 34/318 10,7% 7

8 2. Syfte och frågeställningar Syftet med uppföljningen är att studera ungdomsmottagningen Morskan med killmottagnings verksamhet utifrån de besökande unga vuxnas och personalens perspektiv samt studera besökarnas kunskaper om sexuellt överförbara infektioner (STI). Frågeställningar: Vilka kunskaper har unga vuxna om STI? Hur upplever unga vuxna Morskans verksamhet och tillgänglighet? Hur upplever personalen Morskans verksamhet och betydelse för unga vuxna? Vilka behov finns för Morskans fortsatta arbete? 8

9 3. Uppföljningens metod Uppföljningen utgörs av både kvalitativ och kvantitativ metod; en enkätundersökning samt enskilda telefonintervjuer med två målgrupper (unga vuxna och personal på Morskan) Enkäter till unga vuxna Under de senaste säsongerna har personalen på Morskan med killmottagning genomfört en enkätundersökning till de unga vuxna som besökt mottagningen. De tre senaste säsongerna (2008/2009, 2009/2010 och 2010/2011) har i princip samma enkät delats ut och därför är det endast dessa om ingår i studien. Enkäten 2008/2009 saknar fråga 7 (om besökaren fått erbjudande om att få information om könssjukdomar) samt fråga 8 (om besökaren har besökt mottagningens hemsida för att få information om mottagningen). För säsongerna 2009/2010 och 2010/2011 ser enkäten likadan ut (se bilaga 1). De flesta av enkätens frågor har svarsalternativen 1 5 där 1 står för inte alls bra/inte alls viktigt/inte kompetenta och där 5 står för mycket bra/mycket viktigt/mycket kompetenta. Denna information fick de unga vuxna av personalen innan de fyllde i enkäten. Enkäten har deltas ut till de unga vuxna i väntrummet, men det exakta antalet utdelade enkäter och därmed svarsfrekvensen finns inte dokumenterad. I ett stort antal av enkäterna har inte samtliga frågor besvarats, vilket ger ett stort internt bortfall. Eftersom enkäterna tidigare inte har sammanställts fick författaren ta del av enkäterna från de tre senaste säsongerna. I studien har samtliga frågor analyserats och redovisas därmed under frågeställningarna. De frågor utan svarsalternativ analyserades med en enklare form av kvalitativ innehållsanalys, detta gäller även de frågor där kommentarer kunde lämnas. Denna undersökning ger inget generaliserbart resultat till målgruppen unga vuxna i Sverige, utan enbart en fingervisning över upplevelsen på denna specifika mottagning. Enkätfrågorna kommer att presenteras under frågeställning 1 och 2. Frågeställning 1 besvarar enkätfrågorna 1, 2, 3, 4 och 7, och frågeställning 2 besvarar enkätfrågorna 5, 6, 8 och 9. För svarsfördelning över enkätfrågorna med fasta alternativ se bilaga Intervjuer med unga vuxna Under de sista veckorna då mottagningen var öppen säsongen 2010/2011 frågade personalen sex slumpmässigt utvalda unga vuxna om de ville delta i en telefonintervju till studien. Därefter kontaktade författaren dem för en kortare telefonintervju. Fem personer deltog, då den sjätte inte gick att nå via telefon och därmed utelämnades från studien. Utefter det syfte med tillhörande frågeställningar som formulerats konstruerades intervjuguiden, (se bilaga 3). De unga vuxna informerades om Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: informationskravet (studiens villkor och frivilligt deltagande) samtyckeskravet (lämna sitt samtycke till att medverka i studien) konfidentialitetskravet (personuppgifter behandlas konfidentiellt, får ej lämnas vidare) nyttjandekravet (material som samlas in används endast till avsatt ändamål) Intervjuerna varade i omkring 20 minuter och spelades in med diktafon. De analyserades med en enklare form av kvalitativ innehållsanalys. Några citat valdes ut för att exemplifiera intervjupersonernas upplevelser. Resultatet av intervjuerna presenteras under frågeställning 2. De fem deltagande unga vuxna var i åldern år och är hemmahörande i Uppsala län, Kronobergs län, Dalarnas län, Jönköpings län och Västra Götalands län. Tre personer arbetade sin första säsong i Sälen, resterande två personer gjorde sin andra respektive tredje säsong där. 9

10 3.3. Intervjuer med personalen Telefonintervjuer genomfördes med personal på Morskan med killmottagning/fjällkyrkan. De personer som intervjuades var de som möter de unga vuxna, (två barnmorskor, en sjukskötare, två diakoner och en präst). Utefter studiens syfte och frågeställningar konstruerades intervjuguiden, (se bilaga 4). Personerna informerades om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002). De sex telefonintervjuerna varade minuter och spelades in med en diktafon, därefter analyserades de med hjälp av en enklare form av kvalitativ innehållsanalys. I resultatdelen finns citat som ger exempel på personalens upplevelser. Resultatet av intervjuerna med personalen presenteras under frågeställning 3 och 4. 10

11 4. Resultat 4.1. Unga vuxnas kunskaper om STI De unga vuxna som besöker Morskan bedömer sina kunskaper om STI som goda. En majoritet av de unga vuxna bedömer nivån på sina kunskaper om STI högre efter besöket på Morskan än före. Besöket har medfört en ökad kännedom om STI, risker och skydd. De unga vuxna har fått kunskap om hiv och STI via skolan, kompisar, ungdomsmottagningar, Morskan med killmottagning, media, tv, nyheter, reklam, tidningar, broschyrer, Internet, föreläsningar och familj/mamma. Den kunskap som de unga vuxna efterfrågar gällande hiv och STI varierar från att vilja veta allt som går att få veta till att ingen kunskap alls behövs. Några menar att det alltid finns mer att lära sig och att det är bra med repetition. Av dem som specificerat vad de vill lära sig mer om är området risker övervägande, (smittorisker, statistik över hur många som drabbas i Sverige och världen årligen av hiv och STI). Några vill veta mer om de olika STI som finns, vad de kan leda till om behandling uteblir, symtom, botemedel, olika skydd samt om det finns något vaccin. Ett fåtal efterfrågar kunskap om skillnaden mellan hiv och aids. På frågan om de unga vuxna fick erbjudande om att få information om könssjukdomar på sitt besök på Morskan svarade 62 personer ja och 27 personer nej säsongen 2009/2010. Säsongen 2010/2011 angav 64 personer ja och 41 personer nej gällande erbjudande om att få information om STI Unga vuxnas uppfattning av Morskans verksamhet och tillgänglighet De unga vuxna menar att det finns ett stort behov av en ungdomsmottagning i Sälenfjällen, eftersom det är ett stort antal unga vuxna på samma plats. Om inte Morskan med killmottagning skulle finnas menar några personer att de skulle vänta med sitt ärende tills de kommer hem, medan några skulle försöka att ta sig till vårdcentralen nere i Sälens by. Att förflytta sig skulle dock vara problematiskt då de flesta inte har tillgång till bil samt att vårdcentralen har andra öppettider än Morskan. En person berättar om behovet av en ungdomsmottagning i Sälenfjällen: Behovet är stort, mycket ungdomar här, jag kan tänka mig att behovet är större på en sådan här plats än i en vanlig stad för folk träffas här och det är mycket fester och mycket som händer, mycket sex Även enkätundersökningens resultat visar att de unga vuxna anser att det är mycket viktigt med en ungdomsmottagning i Sälenfjällen (se tabell 5). Kommentarerna som lämnats i enkäterna visar att mottagningen har ett stort värde för de unga vuxna och att de annars inte skulle ha möjlighet att testa sig för könssjukdomar, få preventivmedel och/ eller få träffa en vuxen att samtala med. Antalet lämnade kommentarer på frågan var 138 säsongen 2008/2009, 113 säsongen 2009/2010 och 117 säsongen 2010/2011. Av de kommentarer som lämnats är samtliga positivt inställda till mottagningen, vilket tyder på att det finns ett stort behov av samtal, provtagning och informationsspridning. Tabell 5. Unga vuxnas bedömning av vikten av en mottagning i Sälenfjällen Totalt 2008/ / / Intervjuerna visade att de unga vuxna upplever personalen som professionella och kompetenta, liksom att både kvinnor och män arbetar på mottagningen. Bemötandet upplevs också som positivt och personalen kan på ett avslappnat sätt svara på frågor och funderingar. 11

12 Det är den bästa ungdomsmottagningen jag varit på, man känner verkligen förtroende för de som jobbar där. Det är en skön och lugn stämning, ingen sjukhusmiljö. Jag har gått hit fler gånger än till ungdomsmottagningen hemma. Det har varit samma personal flera år så de vet vad vi unga behöver, det känns tryggt. Att personalen upplevs som professionell och kompetent framgår även i enkätundersökningen, där en stor andel har angivit svarsalternativ 5 (mycket professionella och kompetenta). Tabell 6. Unga vuxnas bedömning av personalens professionalitet och kompetens Totalt 2008/ / / Resultatet från intervjuerna visar att de unga vuxna har fått kännedom om Morskan med killmottagning genom introduktionshelgen på hösten via jobbet, kollegor/kompisar som jobbat tidigare säsonger, besök av personal från mottagningen på personalmöten samt via affischer på anslagstavlor. De unga vuxna kände sig nöjda efter besöket på Morskan och hade fått den hjälp de förväntat sig. Lokalerna var mysiga men lite trånga, även väntetiden var i bland lite lång. Öppettiderna upplevdes som mycket bra med öppet på kvällar och helger, några efterfrågade utökade öppettider. Jag var där en lördag och då hade de öppet till 20.00, det är bra för jag jobbar ju på dagarna. De finns mitt i Sälen det är jättebra. Av de unga vuxna som besvarade enkätfrågan om de önskar något mer av besöket på mottagningen svarade majoriteten nej. En del har även skrivit att de var nöjda med sitt besök och gett beröm till personalen. Ett litet antal personer svarade ja på frågan om de önskade mer av sitt besök på mottagningen och angav utökande öppettider, kortare väntetid samt mer tillförlitlig förbokning som önskemål. Knappt 40 procent av de unga vuxna uppgav att de besökt hemsidan för att få information om mottagningen. Se bilaga 2 för tabeller över enkätfrågornas svarsfördelningar Personalens uppfattning av Morskans verksamhet och betydelse för unga vuxna Mottagningens verksamhet inleds på hösten då de säsongsanställda unga vuxna besöker Sälen och får introduktion i sitt arbete. På dessa möten närvarar Morskan och Fjällkyrkan för att informera om sin verksamhet och dela ut sina kontaktuppgifter. Personalen besöker även regelbundet de olika anläggningarna och arbetsplatserna under säsongen för att upprätthålla kontakter, visa sig för de unga vuxna samt för att informera om kommande aktiviteter. En gång i månaden genomför Morskan en personalkväll för de unga vuxna på Fjällkyrkan. Då bjuds de unga vuxna på mat och får information om preventivmedel, livsfrågor med mera. Barnmorskorna och sjukskötaren har även en frågestund Fråga Morskan, då de svarar på frågor som de unga vuxna i förväg skrivit ner och lämnat in. Programpunkten är uppskattad och samtliga frågor besvaras gemensamt av barnmorskorna och sjukskötaren. På personalkvällarna brukar omkring 150 unga vuxna komma per tillfälle. Förutom kyrkans personalkvällar för de unga vuxna besöker diakonerna, barnmorskorna och sjukskötaren andra personalkvällar, som oftast är i krogmiljö, runt om i Sälen. Där har de ett informationsbord där de informerar, samtalar och delar ut kondomer. Genom detta arbete skapas förtroenden mellan personalen och de unga vuxna, som gör det enklare för dem att senare söka sig till mottagningen. Vid dessa besök är antalet killar som kommer fram till personalen fler än antalet tjejer. De är väldigt öppna ungdomarna, ibland blir man förvånad över vilka förtroenden man får, de är mer öppna här än i mitt jobb på hemmaplan de har ett stort behov av vuxenkontakt De unga vuxna som besöker Morskan Morskan är en säsongsöppen ungdomsmottagning (december april) för de unga vuxna som säsongsarbetar i Sälenfjällen. De som besöker Morskan behöver preventivmedelsrådgivning, göra tester för STI och graviditet, prata om sin livssituation, ensamhet, prestationskrav på arbetet, kompisar samt att vara hemifrån för första gången. Personalen använder metoden Motiverande samtal (MI) i sitt arbete. Mot- 12

13 tagningen har en överenskommelse med arbetsgivarna på fjället som innebär att unga vuxna som fastnar i drogtester får träffa någon på Morskan för samtal. Många behöver prata, få bekräftelse en vuxenkontakt att bolla tankar och känslor med: livsfrågor, att vara ung, jobbet, relationer, vad är bra och dåligt, vad är normalt, ska man ha sex första gången, ska man ha många kontakter, man är väldigt osäker, de är oerfarna och faller lätt för grupptrycket. De bor och lever i en bubbla här där det inte är som hemma, man kan festa varje dag och dricka mer här än hemma, det ska vara kul, de lever ut mer sexuellt. Om Morskan med killmottagning inte fanns i Fjällkyrkan tror majoriteten av personalen att de unga vuxna skulle vänta med att besöka ungdomsmottagning/sjukvård tills de kommer hem efter säsongens slut. De med akuta symtom skulle troligtvis försöka ta sig till vårdcentralen i Sälens by. Sannolikt skulle antalet klamydiafall (STI) och graviditeter öka liksom alkohol- och drogproblemen och den psykiska ohälsan. En del unga vuxna åker inte hem efter säsongens slut utan fortsätter till andra orter i Sverige och utomlands för att sommarjobba Morskans behov inför framtiden Inför framtiden vill Morskans personal fortsätta under samma arbetsformer som idag, det vill säga att fortsätta att arbeta för de säsongsanställdas bästa och anpassa verksamheten efter deras behov med fler öppettider och mindre väntetid. Fjällindustrin växer för varje år och genererar mer säsongspersonal, vilket personalen tror leder till ett ökat behov av en ungdomsmottagning på fjället. Finns ungdomsmottagningen lättåtkomlig kommer också de unga vuxna dit och olika problem och besvär kan uppmärksammas och behandlas i ett tidigt skede. Personalen skulle även vilja arbeta mer med utåtriktad verksamhet för att möta de unga vuxna på fältet samt visa att både tjejer och killar är välkomna till mottagningen. Kanske behöver information om mottagningen även finnas på Facebook. Personalen vill ständigt utveckla mottagningen och anpassa den efter de unga vuxnas behov. Det är önskvärt att utöka personalstyrkan med en person för att höja kvaliteten på mottagningsbesöken ytterligare och ägna mer tid åt varje patient. Att arbeta mer förebyggande och fånga upp unga vuxna med riskbeteende är något som personalen vill arbeta mer med. Detta eftersom det även finns frågor om alkohol, droger och sexualitet i journalen. Mitt drömscenario är att jag skulle jobba där uppe i fyra månader och vara mer delaktig i allt arbete som kyrkan gör för ungdomar, för det arbete och på det sätt som kyrkan ställer upp och arbetar på är suveränt, och att man då har mer öppettider och mer uppsökande verksamhet så att man fångar dem som ligger i risk. Det är också viktigt att vårt samarbete med vårdcentralen i Sälen fortsätter för annars får vi inte iväg våra prover. De lokaler som används för mottaning idag behöver också ses över. Ett bra samarbete finns med olika aktörer i Sälen och Dalarna, vilket Morskan hoppas får fortsätta. Det är exempelvis landstinget, fjällindustrin, polisen, ambulansen, fjällräddningen, pistörerna och socialtjänsten. Om bidraget från Landstinget Dalarna och staten skulle minska eller utebli är sannolikheten stor att Morskan skulle behöva lägga ner sin verksamhet. Fjällkyrkan bidrar idag med så mycket de kan men de har en stram budget. Några i personalen skulle vilja att arbetsgivarna/fjällindustrin (Skistar) bidrog med mer resurser eftersom mottagningen är en form av personalvård för deras personal. Om mottagningen tvingas lägga ner skulle trycket öka på vårdcentralen i Sälen gällande antalet besök, öppettider samt behov av kompetens. Vi försöker se till helheten och inte bara sjukdomar och preventivmedel. Vi erbjuder en lugn miljö för både kropp och själ, personligt, mysigt, mycket tända ljus, fika med bullar. Visar vi bara att vi har tid kommer både det ena och det andra fram de har ett enormt pratbehov. Måste vi lägga ner mottagningen är det ungdomarna och deras hälsa som kommer i kläm. 13

14 5. Diskussion 5.1. Metoddiskussion Metoden som användes i studien var både kvalitativ och kvantitativ och bestod av en enkätundersökning till unga vuxna samt enskilda telefonintervjuer med unga vuxna och personalen på Morskan med killmottagning. Eftersom författaren inte har kunskap om det exakta antalet enkäter som delats ut går det inte att presentera någon svarsfrekvens. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke eftersom det resultat som presenteras från enkäterna endast representerar de som valt att delta i undersökningen samt frågorna de valt att besvara. Anledningar till varför de unga vuxna valde att delta eller att inte delta i enkätundersökningen samt att vissa personer inte besvarade enkätens samtliga frågor kommer inte att analyseras ytterligare. Enkätundersökningen ger inget generaliserbart resultat till målgruppen unga vuxna i Sverige, men en fingervisning över hur unga vuxna upplever Morskan med killmottagning samt deras kunskap om hiv/sti. Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna överensstämmer med varandra och visar på att unga vuxna som deltagit i studien är mycket positivt inställda till mottagningen och dess personal. Inför framtiden kan det vara värdefullt att se över enkäten (om den fortsatt ska delas ut till de unga vuxna på mottagningen). Exempelvis bör vissa frågeformuleringar och svarsalternativ förtydligas för att inte ge utrymme för misstolkningar hos de som fyller i enkäten. Personalen valde slumpmässigt ut de unga vuxna som deltog i telefonintervjuerna. I intervjuerna var det tydligt att de unga vuxna var intresserade av att få berätta om mottagningen och vikten av att det finns en ungdomsmottagning på fjället. Även personalen som telefonintervjuades visade på stort engagemang och stolthet över mottagningen och den fina respons de får av de unga vuxna som besöker dem. De två intervjuguiderna fungerade bra och gav svar på frågeställningarna Resultatdiskussion Resultatet visar att de unga vuxna bedömer sin kunskapsnivå gällande STI högre efter besöket än före besöket på Morskan. De unga vuxna bedömer överlag sina kunskaper om STI som goda, men efterfrågar ändå ytterligare kunskap om könssjukdomar (hiv/sti). Detta kan innebära att unga vuxna själva anser att de har goda kunskaper om könssjukdomar men att det i verkligheten finns stora kunskapsluckor inom området. Att unga vuxna efterfrågar kunskap om hur hiv/sti smittar framkommer även i forskning gjord av Tikkanen, Abelsson och Forsberg (2011). Ungdomsmottagningar har tillsammans med skolan en viktig funktion för ungdomar och unga vuxna gällande att informera om sexualitet, samlevnad, STI, risker, skydd med mera. Forskning av Tikkanen, Abelsson och Forsberg (2011) visar att det är vanligare att de personer som utsatt sig för sexuella risker har mer kontakt med det hälsofrämjande och preventiva arbetet jämfört med dem som inte utsatt sig för sexuella risker, vilket är ett starkt argument för att satsa på ungdomsmottagningar och deras preventiva arbete. Morskan med killmottagning möter unga vuxna i Sälenfjällen som lever under speciella omständigheter (boende, arbete, stress, kompisar, långt hemifrån) som leder till många nya kontakter, risker och sexuella kontakter där könssjukdomar sprids och den psykiska ohälsan ökar. Morskan med killmottagning har därför stor möjlighet att påverka dessa personers beteenden och därigenom deras hälsotillstånd i en positiv rikting. Att arbeta utifrån ett salutogent arbetssätt där hänsyn tas till hela människan poängteras i den senaste folkhälsorapporten och kunskapsunderlaget till den. Vidare framgår det att ungdomsmottagningarna är den enda arena som har ett helhetsperspektiv på ungdomar och unga vuxnas sexualitet och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige (Statens folkhälsoinstitut 2011; Statens folkhälsoinstitut 2010). Att arbeta efter dessa arbetssätt och se till de 14

15 unga vuxnas fysiska, psykiska och sociala hälsa är något som Morskan med killmottagning verkligen gör. Trots att en majoritet av besöken på mottagning innebär provtagning för STI strävar de efter att främja god hälsa inom alla områden, och att förmedla en sund inställning till sex och samlevnad. En del unga vuxna åker inte hem efter Sälensäsongens slut utan fortsätter till andra orter i Sverige och utomlands för att sommarjobba, vilket gör att Morskan har ett unikt tillfälle att nå de unga vuxna när de är i Sälen. Eftersom Morskan arbetar med både mottagning och arbete på fältet där de är ute på arbetsplatserna och träffar unga vuxna når de både dem som är i behov av prevention och de som behöver akut hjälp och rådgivning. De har personalkvällar för de unga vuxna samt deltar i andra personalkvällar på krogar i Sälen. På dessa besök är det fler killar som kommer fram än tjejer, vilket i sin tur troligtvis är en bidragande orsak till den ökande andelen killar som besöker mottagningen. För tjejer är det ofta naturligare att besöka ungdomsmottagningen för exempelvis p-piller och därför är det positivt att Morskan har en relativt stor andel killar (30 procent) som besöker dem. Vanligen brukar andelen manliga besökare på ungdomsmottagningen vara procent (Statens folkhälsoinstitut 2011). En av styrkorna som mottagningen har är att personalen är välutbildad och att det finns både kvinnor och män där, (två kvinnliga barnmorskor och en manlig sjukskötare). Att en man arbetar på mottagningen är troligtvis en positivt bidragande faktor till att andelen killar som besöker mottagningen ständigt ökar. Att öka andelen besökande killar på mottagningen är även ett område som personalen arbetar aktivt med i sitt utåtriktade arbete. Både enkätundersökningen och telefonintervjuerna med de unga vuxna visade att personalens kompetens och professionalitet upplevs som mycket bra. Detta gäller även bemötandet på mottagningen både i väntrummet och i undersökningsrummet. Att diakonerna fungerar som värdar i väntrummet gör att de unga vuxna slappnar av och känner sig välkomna. De kan förhoppningsvis avdramatisera besöket och peppa de unga vuxna. Mottagningens existens i Sälenfjällen upplevs som mycket viktig av de unga vuxna, och i takt med den ökade fjällturismen blir antalet säsongsanställda allt fler och värdet av mottagningen ännu större. Resultatet visar att majoriteten av de unga vuxna skulle vänta med sitt ärende till ungdomsmottagningen tills de kommer hem, alternativt försöka ta sig till vårdcentralen i Sälens by. Att ta sig ner till byn är problematiskt för de säsongsanställda eftersom de vanligen inte har tillgång till bil och att bussarnas tidtabeller är svåra att matcha med deras arbetstider. Morskan med killmottagning finns mitt på fjället och är mer lättillgängligt för de unga vuxna samt att deras öppettider helt och hållet är anpassade efter de unga vuxnas önskemål och behov. Deras kompetens med både Fjällkyrkans personal och den säsongsanställda personalen är en bra kombination som gör att problem, beteenden och ohälsa fångas upp och att varje besökare på mottagningen får individuellt stöd och hjälp. De säsongsanställda unga vuxna är i Sälenfjällen flera månader och mottagningen möjliggör för dem att testa sig för könssjukdomar, få preventivmedel och/eller få träffa en vuxen att samtala med. De unga vuxna får kännedom om mottagningen från sin arbetsgivare redan under introduktionen i november. Personalen har ett väl fungerande samarbete med arbetsgivarna och fjällindustrin i Sälen, ett samarbete som byggts upp under Morskans 14 år på fjället. Morskan fungerar i princip som personalvård för de unga vuxna i Sälenfjällen och fyller därmed en enormt viktig funktion. Av de unga vuxna som besöker mottagningen är 90 procent hemmahörande i andra län än Dalarna. Denna fråga borde därför intressera aktörer både inom och utanför Dalarna, för vem ansvarar för de säsongsarbetande unga vuxnas hälsa och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet till målgruppen? Den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Regeringens proposition 2005) ligger till grund för det hiv/sti-förebyggande arbetet i Sverige och syftar till att begränsa spridningen av hiv-infektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde individen. Unga vuxna (20 29 år) är en av de prioriterade grupperna och det är i huvudsak denna målgrupp som besöker Morskan med killmottagning. För att uppnå strategin behöver samverkan ske mellan olika nivåer och aktörer i samhället, vilket gör Morskans verksamhet till en viktig fråga att lyfta upp och diskutera. 15

16 Sett till klamydiastatistiken i Sverige behövs ett omfattande preventivt arbete gällande hiv/sti, eftersom trenden är ökande. I Dalarna ökade förra året antalet klamydiafall, så även på Morskan med killmottagning. Säsongen 2009/2010 var andelen positiva tester på Morskan åtta procent vilket säsongen 2010/2011 ökade till knappt 15 procent. Detta kan jämföras med den frivilliga numeriska laboratorierapporteringen i Sverige där sex procent av de tagna klamydiaproverna i landet år 2010 var positiva och drygt sju procent år 2009 var positiva. Även trenden för mycoplasma genitalium är ökande på Morskan, men är svår att jämföra med andra mottagningar, län och Sverige i stort då infektionen inte är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och det därigenom inte finns någon nationell statistik. Klamydiahandlingsplanen ska förstärka det preventiva arbetet gällande hiv/sti hos unga vuxna och särskilda insatser som påverkar kunskap, attityder och beteende ska riktas till målgruppen eftersom drygt 85 procent av klamydiafallen utgörs av unga vuxna (Smittskyddsinstitutet 2010). Här kan Morskan med killmottagning göra en insats, eftersom de möter unga vuxna under speciella omständigheter och som är i behov av en vuxen att samtala med. Enligt klamydiahandlingsplanen (Smittskyddsinstitutet 2010) bör en dialog föras med de personer som testar sig för STI gällande smittorisk, smittspridning samt kondomen som skydd mot både könssjukdomar och graviditet. Lämpligen bör Motiverande samtal (MI) användas som metod, vilket görs på Morskan med killmottagning där personalen vidareutbildats i MI. De arbetar aktivt med kondomkunskap och informationsspridning om preventivmedel, risker, smittspridning och STI. Arbetet ligger i linje med handlingsplanen eftersom huvudmålen är att kondomanvändningen ska öka, liksom självinsikten och förståelsen för konsekvenser av oskyddat sex och vikten av att testa sig för klamydia (Smittskyddsinstitutet 2010). Om mottagningen inte fanns på fjället tror personalen att de unga vuxna skulle ha svårt att ta sig till en annan mottagning/vårdcentral, och att de istället skulle vänta med sitt ärende tills de kommer hem. Sannolikt skulle då de som inte har akuta symtom strunta i besöket och därmed missar man chansen att fånga upp personer som kanske egentligen behöver stöd och hjälp men som inte riktigt inser det själva. Närheten är i bland avgörande för att våga ta steget att söka hjälp. Mottagningen har därför en bra möjlighet att göra en insats för målgruppen och bidra till att förmedla positiva budskap om sexualitet. Om mottagningen inte får finnas kvar skulle sannolikt den psykiska ohälsan liksom antalet STI-fall och graviditeter öka. Även antalet personer med alkohol- och drogproblem skulle bli fler enligt Morskans personal. Om Morskan med killmottagning får finnas kvar i Sälenfjällen under samma arbetsformer som finns idag kommer de unga vuxnas hälsa att gynnas och mottagningen kan fortsätta att utvecklas. Personalen besitter hög kompetens och ser hela tiden till de unga vuxnas behov och önskemål och anpassar verksamheten därefter. De har själva identifierat förbättringsområden (utökade öppettider, kortare väntetid, tillförlitligare förbokning, trånga lokaler, utöka med en personal vid mottagningarna för att öka kvaliteten på varje besök) som de vill arbeta vidare med. Förbättringsområdena stämmer även överens med dem som de unga vuxna identifierade. Detta tillsammans med hållbara och långsiktiga samarbetsformer med aktörer inom och utanför Dalarna är en förutsättning för att möjliggöra arbetet. Mottagningen har de nationella målen som grund samt verkar för att minska klamydiaepidemin i Sverige. För att säkra mottagningens framtid behöver finansieringen tryggas och ansvariga parter ta sitt ansvar. Det bästa skulle vara att hitta en gemensam samverkans- och finansieringsmodell mellan främst Landstinget Dalarna, staten/smittskyddsinstitutet, Fjällkyrkan/Svenska kyrkan och fjällindustrin/arbetsgivarna/skistar. Samarbetet med vårdcentralen i Sälens by måste fortsätta, eftersom de hjälper till med inlämning/ transportering av prover till mikrobiologen på Falu lasarett där analyserna av proverna sker. Skulle vårdcentralen i Sälens by ta över Morskan med killmottagnings uppdrag skulle verksamheten behöva anpassas efter de unga vuxnas behov, (tillgänglighet, öppettider, kompetens med mera). Morskan med killmottagning är en unik ungdomsmottagning som med Fjällkyrkan i ryggen ser till hela människan och välkomnar alla. De ställer upp för de unga vuxna, oavsett om det gäller samtal eller att skjutsa någon till Sälens by för att besöka vårdcentralen när Morskan inte är på plats. Den värme 16

17 och det engagemang som personalen utstrålar är svår att beskriva, men citatet från en ung vuxen nedan säger mycket om mottagningen: Det kändes nästan som att komma hem. De mötte mig när jag kom innanför dörren och jag fick fika. De frågade hur det var och berättade hur allt skulle gå till, det kändes så tryggt. 17

18 6. Slutsatser Unga vuxna bedömer sina kunskaper om STI som goda, men efterfrågar ändå ytterligare kunskap om risker, symtom och botemedel. Behovet av en ungdomsmottagning i Sälenfjällen är mycket stort, eftersom den ökande STIstatistiken medför fler prover av STI samt att de unga vuxna även besöker mottagningen för samtal. Mottagningen är centralt placerad på fjället och har anpassade öppettider för de unga vuxna. Bemötandet på mottagningen upplevs som mycket positivt liksom personalens kompetens och professionalitet. Personalen upplever att unga vuxna har ett stort behov av att möta en vuxen person att samtala om livsfrågor och sexualitet med, liksom provtagning av STI. Förutom Morskans personalkvällar för de unga vuxna på Fjällkyrkan genomförs även utåtriktat arbete genom besök och informationsspridning på arbetsplatsmöten, personalkvällar på krogar med mera. Morskans personal vill driva vidare mottagningen i den arbetsform som råder idag. De vill uppfylla de säsongsanställdas behov med fler öppettider och mindre väntetid. De vill arbeta mer förebyggande och identifiera unga vuxna med riskbeteende (sexuellt, alkohol och droger) samt öka kvaliteten på varje besök. Kanske behövs även mer ändamålsenliga lokaler och en sjuksköterska/barnmorska till. Om mottagningen inte får finnas kvar ökar sannolikt antalet STI-fall och de unga vuxnas psykiska hälsa försämras. 18

19 Referenser Regeringens proposition (2005). Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Stockholm: Socialdepartementet (Proposition 2005/06:60). Smittskyddsinstitutet (2010). En sammanfattning av nationell handlingsplan för klamydiaprevention Mål, delmål och aktiviteter, Stockholm: Smittskyddsinstitutet. Statens folkhälsoinstitut (2011). Sexualitet och reproduktiv hälsa Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut (2010). Folkhälsopolitisk rapport 2010 Framtidens folkhälsa allas ansvar. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Tikkanen, R.H. Abelsson, J. och Forsberg, M. (2011). UngKAB09 Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga. Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete. Tillgänglig: net/2077/25017 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 19

20 Bilagor Bilaga 1, Enkät till unga vuxna. 20

21 Bilaga 2, Svarsfördelning över enkätfrågorna med fasta svarsalternativ. Svarsalternativen har graderingen 1 5, där 1 står för inte alls bra/inte alls viktigt/inte kompetenta och där 5 står för mycket bra/mycket viktigt/mycket kompetenta. Antalet insamlade enkäter för de tre säsongerna Antal enkäter 2008/ / / Fråga 1 och 2: Unga vuxnas kunskaper i STI före och efter besöket 2008/2009: Totalt Före besöket Efter besöket /2010: Totalt Före besöket Efter besöket /2011: Totalt Före besöket Efter besöket Fråga 5: Unga vuxnas bedömning av vikten av en mottagning i Sälenfjällen Totalt 2008/ / / Fråga 6: Unga vuxnas bedömning av personalens professionalitet och kompetens Totalt 2008/ / / Fråga 7. Erbjudande om information om könssjukdomar Ja Nej Totalt 2008/2009 * * * 2009/ / *frågan fanns ej med i enkäten Fråga 8. Besökt hemsidan för att få information om mottagningen Ja Nej Totalt 2008/2009 * * * 2009/ / *frågan fanns ej med i enkäten 21

22 Bilaga 3, Intervjuguide till unga vuxna. Bakgrundsfrågor: Ålder och kön? Vilket län är du bosatt i? Är det din första säsong i Sälen? Ungdomarnas upplevelse av Morskans verksamhet och tillgänglighet Hur fick du reda på att det finns en ungdomsmottagning i Sälen? Varför tror du det finns en ungdomsmottagning i Sälen? - Hur upplever du personalens professionalitet och kompetens/kunskap? - Hur blev du bemött av personalen på ungdomsmottagningen? - Vad hade du gjort om inte den här mottagningen fanns? Fick du den hjälp som du hade förväntat dig/uppfylldes dina förväntningar? Fanns det någonting som kunde ha varit bättre? Vad tycker du om ungdomsmottagningens tillgänglighet? (öppettider, mottagningsort/plats, att de åker runt i Sälen, personalkvällar m.m.) Finns det något mer som du vill berätta om ungdomsmottagningen i Sälen? Bilaga 4, Intervjuguide till personalen. Bakgrundsfrågor: Vilka arbetsuppgifter har du på Morskan/Fjällkyrkan? Hur länge har du arbetat på Morskan/Fjällkyrkan? Personalens upplevelse av Morskans verksamhet och betydelse för ungdomarna Hur skulle du beskriva Morskans verksamhet? Vilka aktiviteter genomför ni i det förebyggande arbetet? Vilka behov har ungdomarna när de kommer till er? Hur tror du ungdomarna upplever er tillgänglighet? Vad tror du ungdomarna skulle göra om Morskan inte fanns? Behov för Morskans fortsatta arbete Hur ser behovet ut framåt för Morskans verksamhet? - Hur behöver mottagningen se ut för att möta framtida behov? - Hur skulle ett drömscenario för Morskan se ut? - Vad händer om finansieringen uteblir från landstinget/staten? (vad innebär det för verksamheten) Finns det något övrigt som du vill berätta om när det gäller Morskans verksamhet? 22

23

24 Ett samarbete mellan: Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Landstinget Västmanland Landstinget Gävleborg Landstinget i Uppsala län Detta är en uppföljning av Morskan med killmottagning i Sälenfjällen. Mottagningen är en ungdomsmottagning för de 2500 unga vuxna som säsongsarbetar i Sälen. Uppföljningen har gjorts med hjälp av enkäter som lämnats till de unga vuxna som besökt mottagningen de tre senaste åren, samt enskilda telefonintervjuer med mottagningens personal och fem unga vuxna. Resultatet visar att det finns ett stort behov av Morskan med killmottagning i Sälenfjällen på grund av hög STI-statistik samt för att främja de unga vuxnas psykiska hälsa.

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna Anna-ChuChu Schindele, utredare Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Smittskyddsinstitutet Sju webbsända seminarier med fokus

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad

Anvisningar för arbete med hiv/sti-prevention i Stockholms stad Socialförvaltningen Dnr 3.1-285/2013 Bilaga Handläggare Maria Saario Telefon: 508 25 403 hiv/sti-prevention i Stockholms Förord I enlighet med Stockholm vision Ett Stockholm i världsklass är invånarnas

Läs mer

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127

ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA. Sex som självskadebeteende. Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 ATT ARBETA MED RISKUTSATTA UNGA Sex som självskadebeteende Emma Svanholm och Caroline Öhman Göteborg 141127 Vilka är vi? Caroline Öhman Emma Svanholm Vi som arbetar på Tjej- och Killmottagningen är barnmorskor

Läs mer

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland

Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland Länsövergripande genomförandeplan för hiv- och STI-förebyggande arbete i Värmland 2009-02-25 (uppföljning gjord 141104) Övergripande mål för genomförandeplanen är att minska antal fall av STI i Värmland

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner (STI) Vad gör en STI-samordnare? Samordning av det hiv/sti-preventiva arbetet i Uppsala län Kondomdistribution Utbildningar, omvärldsbevakning Folkhälsomyndighetens kontaktperson

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 6 JUNI 2011 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Förskolan Dagsländan fick Ungdomens naturstipendium

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014

Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 LF 59/2009 Inger Paris 2009-06-16 02.00 1 (11) Program för sexuell hälsa i Landstinget Västmanland 2009-2014 1 Inledning Detta program utgör det övergripande styrdokumentet i landstinget inom folkhälsoområdet

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning 2009 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län December 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39)

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Inriktningsdokument för. UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland

Inriktningsdokument för. UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland Inriktningsdokument för UNGDOMSMOTTAGNINGAR i Västra Götaland Rekommenderat av samrådsorganet Västra Götalandsregionen och VästKom 2011-04-26 Antaget i hälso- och sjukvårdsutskottet 2011-05-04 Detta inriktningsdokument

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Övergripande program för. sexuell hälsa

Övergripande program för. sexuell hälsa Övergripande program för sexuell hälsa 1 2009 2014 Förord Sexuell hälsa ett område för hälsofrämjande utveckling I Landstingsplan 2008-2010 angavs att det senast under 2009 skulle finnas ett program mot

Läs mer

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet

Prevention och sexuell hälsa. Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet Prevention och sexuell hälsa Nationell konferens oktober 2013 Monica Ideström Enhetschef Hivprevention Smittskyddsinstitutet 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Subvention av icke hormonella preventivmedel

Subvention av icke hormonella preventivmedel I ~ Landstinget II DALARNA Medicinsk enhet O O O O 5 9 Datum 2013-09-23 1 (5) LD13/01766 Dnr Uppdnr 504 2013-08-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Subvention

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 1 (5) 5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 2 (5) 5.10 Ungdomsmottagningar 5.10.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN

UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN UNGDOMAR OCH SEXUALITET 2014/15 I SAMARBETE MED UNGDOMSBAROMETERN INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. SAMMANFATTNING 5 3. SEXUALITET 8 4. SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI) 28 5. PREVENTIVMEDEL 43 6. INFORMATION

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa

Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Epidemiologisk uppdatering och Hiv-& STI-prevention bland män som har sex med män (MSM) Torsten Berglund Enheten för hivprevention och sexuell hälsa torsten.berglund@smi.se MSM prioriterad målgrupp i Nationella

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Gotlands Ungdomsmottagning

Gotlands Ungdomsmottagning Gotlands Kommun Gotlands Ungdomsmottagning Vi, barnmorskorna Annelie Grindefjord och Åsa Hedqvist, anhåller om att få knoppa av ungdomsmottagningen på Gotland och driva den i egen regi. Vi vill skapa en

Läs mer

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm

Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-03-27 Handläggare: Daniel Liljendahl Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänstnämnden Skrivelse angående hivsituationen i Stockholm Svar på skrivelse

Läs mer

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m)

Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) PM 2005 RVII (Dnr 325-4023/2004) Informationsinsatser mot spridningen av HIV/AIDS Skrivelse av Kristina Axén Olin (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Kristina

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010

Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 Kådiskollen 2010 RFSU Januari 2010 YouGov Sweden AB Tina Fernandes 0709-957014 tina.fernandes@yougovsweden.se 1 RFSU SE2009-634 Kådiskollen januari 2010 Kådiskollen 2010 KAPITEL 1 Relationer, sexvanor

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

På väg Enkät för föräldrar

På väg Enkät för föräldrar På väg Enkät för föräldrar För dig som är förälder till en placerad ungdom Den unge har rätt att få det stöd hon eller han behöver, både innan och efter det att hon eller han har flyttat från sitt familjehem

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen

Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/sti Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och

Läs mer

Klamydiakampanjen i Region Skåne 2005

Klamydiakampanjen i Region Skåne 2005 Klamydiakampanjen i Region Skåne 2005 En utvärdering Sara Benipoor Charlotta Holmström Rapport nr 2005:4 1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Metod... 6 1.3 Disposition... 7 2.

Läs mer

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTINGS HANDLINGSPLAN FÖR STI/HIV-PREVENTION OCH FÖR PREVENTION AV OÖNSKADE GRAVIDITETER FÖR PERIODEN 2013 2017 I VÄSTERBOTTEN. INLEDNING Västerbottens läns landsting upprättade ett

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram Administrativa avdelningen Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Christina Johansson Tfn: 08-508 10 076 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-03 Dnr 2006-007-258 Östermalms stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Ungdomssamtalarna beaktas i internbudget för 2015, samt att samarbete inom ramen för Ungdomssamtalarna fortsatt sker med grundskolenämnden

Ungdomssamtalarna beaktas i internbudget för 2015, samt att samarbete inom ramen för Ungdomssamtalarna fortsatt sker med grundskolenämnden Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-08-07 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Ungdomssamtalare GYVF-2014-542

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Fråga, lyssna, var intresserad

Fråga, lyssna, var intresserad Fråga, lyssna, var intresserad Så här tänker personer som bor på LSS-boenden kring hur personalen bemöter dem när det handlar om sexualitet, kärlek och relationer. Sammanfattning på lättläst Författare:

Läs mer

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm

Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm Lokalpolitisk plattform för RFSU Stockholm RFSU Stockholm vill se en ambitiös sexualpolitik i Stockholms stad och län. Vi vill att Stockholms kommun och landsting satsar på det förebyggande arbetet och

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Venemalm Sofia Datum 2016-03-30 Rev 2016-04-13 Diarienummer SCN-2016-0127 SCN-2016-0068 Socialnämnden RFSU- ansökan om föreningsbidrag avseende utbildningsinsatser riktade

Läs mer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer

UMO.se normkritisk sajt om sex, hälsa och relationer alltså om jag känner igen mig och UMO lägger förslag på hur man kan lösa det eller så, då är det lättare att tro på det eller starkare att göra det eftersom man vet att UMO tänker som du, eftersom jag

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

Sexuellt överförbara infektioner: Hur testar ungdomsmottagningar i Skåne och Västergötland?

Sexuellt överförbara infektioner: Hur testar ungdomsmottagningar i Skåne och Västergötland? Sexuellt överförbara infektioner: Hur testar ungdomsmottagningar i Skåne och Västergötland? Författare: Thommy Svahn thommysvahn@hotmail.com Läkarstuderande termin 11 HT 2008 Handledare: Ove Bäck Avd.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne

Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Verksamhetsplan 2013 Noaks Ark Skåne Noaks Ark Skåne En del av Riksförbundet Noaks Ark 2 Innehåll 1. Styrelsen berättar s. 3 2. Om Noaks Ark Skåne s. 4 2.1 Vår vision s. 4 2.2 Vår långsiktiga strategi

Läs mer

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun 2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Ärendenr HSN 2011/262 Handlingstyp Beslutsärende 1 (7) Datum 27 september 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 14.9.2011 B7- /2011 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2011 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om EU:s globala

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

UngKAB09. Varför en studie om unga och sex? UNGASS Följa upp klamydiahandlingsplanen 11-06- 02. Kunskap A/tyder Beteende (sexuella handlingar)

UngKAB09. Varför en studie om unga och sex? UNGASS Följa upp klamydiahandlingsplanen 11-06- 02. Kunskap A/tyder Beteende (sexuella handlingar) UngKAB09 Kunskap A/tyder Beteende (sexuella handlingar) Laddas ned via: www.ungkab.se Beställs via: www.socwork.gu.se/forskning/ publika@oner/ Följ UngKAB på: Varför en studie om unga och sex? UNGASS Följa

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna

Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Uppföljning år 2010 Handlingsplan för sexuell hälsa med inriktning på ungdomar och unga vuxna Therese Rostedt Folkhälsoplanerare Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Maj 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete

100 % ren hårdträning. Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete 100 % ren hårdträning Träningsanläggningarnas synpunkter på att vara en del av ett utvecklingsarbete Förord Antidopningsprojektet 100 % ren hårdträning i Östergötland vänder sig till gymbranschen vilka

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016 Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning Therese Rostedt 22 mars 2016 Underbara ungdomar som gillar våra UM Fantastisk personal på UM som gör ett bra och viktigt jobb Intresserade och engagerade

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Medverkande: Emilie 16 år, från Kramfors Niklas 21 år, från Stockholm. Medverkande: Johan Roger Farzad Louise Lisa Camilla. Medverkande: Sonja Samir

Medverkande: Emilie 16 år, från Kramfors Niklas 21 år, från Stockholm. Medverkande: Johan Roger Farzad Louise Lisa Camilla. Medverkande: Sonja Samir om könssjukdomar Redan i Bibeln står det om gonorré och på 1600-talet hade en tredjedel av alla människor i Paris sjukdomen syfilis. Då försökte man skydda sig med djurtarmar, linnetrasor och senare med

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen

Nämnden för folkhälsa och primärvård 2015-03-25 VLL 82-2015 i Umeåregionen 1 (9) Underlag till landstingsstyrelsen inför budget 2016 1 Inledning Nämnden lämnar årligen ett underlag till landstingsstyrelsen inför budget och planering för kommande år. I underlaget sammanfattas

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

rfsu praktika för analsex

rfsu praktika för analsex 1 rfsu praktika för analsex Vad är analsex Analsex är all sorts sexuell stimulering i eller runt anus. Analsex kan vara olika saker: att man smeker, slickar eller pillar i eller runt ändtarmsöppningen

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Slutrapport "Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar"

Slutrapport Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-10-28 SID 1 (3) Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08-508 05 308 Dnr 500-441 - 2009 Sammanträde 24 november

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer