Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader:"

Transkript

1 1

2 Inledning: Pappamanualens Arv är en serie viktiga källor till insikter och råd som växt upp under åren i detta arbete med barn och föräldraskap. Som vanligt är den ocensurerad, provokativ men även skriven med glimten i ögat. Ni är välkomna att kritiskt granska dess kontext, vända och vrida på det och syna det i sömmarna. Länkar för vidare studier finner ni i fotnoterna och ni får fritt använda materialet i ert fortsatta arbete. Källor visar också att kunskapen funnits tillgänglig länge och jag rekommenderar nya utredningar så dessa uppdateras. - Kunskap förändras över tid och vi med den. Upplevs detta som en kvinnofientlig skrivelse så vill jag redan nu be om ursäkt. Många skeva bilder om fäder har rotat sig sedan flera år tillbaka och endast genom att bemöta dessa så kan vi bli fria att forma morgondagens syn på föräldraskap. Min personliga övertygelse är att vi hade haft samma problem oavsett vem som tagit hand om barn, när det inte finns två närvarande föräldrar. Således skall "mamma" och "pappa" läsas som "föräldrar" där det är möjligt. (Upp till egen tolkning) Jag vill även passa på att tacka alla som hjälpt Pappamanualen med underlag, tips och otal förslag på uppslag. Tack för alla skrivelse, berättelse och fina komplimanger som jag fått under åren och tack alla som hämtat stöd i Pappamanualen och verkligen läst den i sin svagaste stund i det mörkaste farvatten. Det har varit en ära att få detta förtroendet att lysa upp en bit på färdvägen. - Tusen tack ;-) Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader: Pappa hade du aldrig varit om det inte var för mamman som födde Ert barn. Och barn hade inte varit Ert om det inte var för dig. Så var rädd om varandra för barnets gåva till livet kommer från Er båda och det bästa av vad ni båda har att ge - Sviker ni varandra, så sviker ni även Ert barn. Innehåll: Märk mina ord - Det behövs bara en för att starta en konflikt, men två för att bli sams! s. 2 Inledning s. 3 Barns bästa skall ligga till grund för alla beslut rörande barn s. 3 Föräldrauttag kontra föräldraansvar vid en separation s. 4 Uppkomsten av konflikt vid separation bygger troligen på bristande empati snarare än faktiska omständigheter - (Neuropsykologi) s. 6 "Våld i nära relation" omfattar sällan den biologiska pappan s. 7 Män som offer för partnervåld syns inte i statistiken, men synliggörs i andra studier s. 7 Barn löper ökad risk att bli drabbad av bl.a. yttre våld hos en ensamstående s Barn bevittnar inte våld i familjen, utan snarare 2 miljoner barn och totalt ca 2455 gånger per år - Men är allt olagligt? s. 9 När pappan är borta knackar socialtjänsten på dörren, igen s. 9 Pappamanualens Arv Materialet är sammanställt av Markus Ollikainen, grundare av Pappamanualen.se och är den sista i skrivelsen om barn och föräldraskap. november 2012 Pappamanualens Arv är upphovsrättsskyddat Copyright Pappamanualen.se 2

3 Barns bästa skall ligga till grund för alla beslut rörande barn Idag saknas det rätt baskunskap som definierar "barns bästa" ur ett psykosocialt perspektiv, en plattform att utgå ifrån om båda parter är likvärdiga föräldrar. Detta gäller speciellt vid en konflikt, eller då domstol skall döma och myndigheter gör sina utredningar i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Folkhälsoinstitutet gjorde en undersökning avseende just stöd till föräldrar i konflikt och kom fram till att parter som fick hjälp med det praktiska, snarare än att bearbeta själva "separationen", fick barn som mådde bättre. (Trots en pågående konflikt), således kan man anta att barn egentligen inte lever med överhängande risk för psykisk ohälsa, så länge som behovet av båda sina föräldrar säkerställs. "Vid en litteratursökning identifierades fyra kontrollerade försök där familjer som skiljt sig hade fått tillgång till förebyggande insatser. Samliga fyra försök visade att barnens psykiska hälsa blev bättre då familjen hade fått tillgång till insatsen... Programmen är inriktade på att främja barnens och föräldrarnas förmåga att klara påfrestningar snarare än på bearbetning av de upplevelser skilsmässan medfört." (FHI ) Regeringsuppdraget till socialstyrelsen om "separationsteam" 2 (aug. 2012) ligger således helt rätt i tiden om den utgår från vetenskapligt grundade principer om "barns bästa". Hela denna skrivelse kommer tydligt visa att det är när barn får vara med båda sina föräldrar, speciellt efter en separation. Föräldrauttag kontra föräldraansvar vid en separation Ingen statistik, eller studie påvisar att barn löper större risk för psykisk ohälsa i parrelationer, oavsett hur föräldrauttagen fördelas mellan föräldrarna, så länge som barnet har fri tillgång till båda sina föräldrar. Den främsta orsaken är att barnen upplever en förutsägbarhet och således inte ser frånvaron som ett problem då barnet vet med övertygelse att föräldern faktiskt kommer hem. Att uttrycka saknad och sorg är en helt naturlig (och viktig) del av våra emotioner, så länge det finns en vetskap om dess framtid. Byter du däremot ut förutsägbarheten till "att inte veta" så har man skapat ett tomrum och vips en cocktail av växande psykisk dysfunktionalitet, vilket kommer att lyftas längre fram. Att föräldrauttagen inte har avgörande betydelse för ansvarsfrågan efter en separation ser man tydlig då pappans föräldrauttag ligger idag på knappt 24% 3 (2011), men vid en separation så har barns boende växelvis ökat kraftigt de senaste åren till närmare 40% 4 (2011). 1 FHI 2009 "Skilsmässa": 2 Regeringen "Separationteam 2012": 3 TCO-tidningen "Föräldradagar": 4 Socialförsäkringsrapport 2011:5: 724da30b57f2/socialforsakringsrapport_2011_5.pdf?MOD=AJPERES 3

4 Uppkomsten av konflikt vid separation bygger troligen på bristande empati snarare än faktiska omständigheter - (Neuropsykologi) Vi har idag ca barn per år som är med om att sina föräldrar separerar. Förr fanns tydliga könsroller där mamman förväntade sig att ta hand om barnen och pappan snällt fick finna sig i att degraderas till en lekfarbror. Denna bild är sedan länge utraderad och de allra flesta fäder känner ett stort engagemang och vill idag ta sitt föräldraansvar och vara lika närvarande. Samtidigt får vi intrycket av att vi idag har fler konflikter i samband med separation, vilket faktiskt är sanning med modifikation. Sanning så tillsvida att fler fäder börjar stå på sig och med det oftare hamnar i konflikt för sin vilja att vara lika delaktig, men detta är egentligen bara ett uttryck för att de inte låter sig skrämmas iväg lika lätt som de gjorde tidigare. Belöningen har blivit en bild av pappan som oansvarsfull, hotfull och aggressiv, som kablas ut vitt och brett i media, när de egentligen bara vill vara en närvarande förälder. Sanningen är att en pappa som inte vill vara engagerad skulle aldrig utsätta sig för denna förnedring, utan skulle dra. (Vilket många fortfarande också gör.) Empiriska studier visar att en frånvarande pappa oftast inte är frånvarande pga. av bristande föräldraförmåga, utan av oviljan att bemöta återkommande konflikt med barnets mor. 5 En annan faktor är kontakten med socialtjänsten där många utredningar blir direkt vinklade för att få pappan att framstå som en sämre förälder. Oavsett omständigheter och direktiv att hörsamma barnets "uttryckliga vilja" (Prop. 2009/09:232 6 ) så är det föga värt när personal från socialtjänstens också saknar empati och istället är fyndiga nog att ändra slutversioner som sedan skickas till domstolen för underlag till bedömning. (Vill passa på understryka att det finns många bra inom socialtjänsten, men det behövs tyvärr bara en så kan den vålla enorm skada för inblandade parter.) I utredningar framstår mamman som den bättre föräldern och barnet utryckliga vilja betyder bara en sak. Barnet får välja vad den vill, så länge den väljer "mamman". Det är sällan pappans bristande förmåga som avgör om det blir en tvist, eller inte, utan det finns andra faktorer som bättre kan beskriva detta fenomen. 5 Empiriska fakta om "barns bästa vid separationer": 6 Prop. 2009/10:232 "Strategi att stärka barnets rättigheter i Sverige": 4

5 Redan 2002 publicerades en studie från Kanada (Fathers For Life 7 ) som visade att ca 50% av mammorna ansåg att den biologiska pappan inte behövdes efter en separation, så även medgav ca 40% av mammorna att de utövat umgängessabotage. Spår av kvinnans attitydförändring kunde vi utläsa redan i slutet på 1990-talet i SCB underlag till Eva Lundgrens forskning. "Slagen Dam" 8 där ca 10% av kvinnorna angav att de upplevt "våld i nuvarande relation", men när det gällde sitt ett ex. så var svaret närmare 35%. (En främling fick 30%) Bristande empati för en partner vittnar mer om att det rör sig om neurovetenskapliga förklaringar, (biologi) och rimligen har samband med vår överlevnadsdrift att göra. Att såpass många mödrar delar samma likgiltighet till sitt ex. borde uppmuntra till att forska vidare i detta ämne. Omvänt är svartsjuka och emotionella låsningar, där man har svårt att frigöra sig från den andra då det är slut. Emotioner är en utav våra kanske viktigaste verktyg för hur vi orienterar oss i vår samtid, men den kan också spela oss ett spratt. Exempel finner vi i Nationella Trygghetsundersökningen (NTU ) där vi tydligt ser hur emotioner påverkar kvinnor. Trots att kvinnor var minst utsatt för både våld och hot i samhället, så upplevde de rent emotionellt störst oro och rädsla. "Otrygga en sen kväll" Kvinnor 25% Män 7% Känslan av "otrygghet" är en emotion och bygger på en inre inlevelse kring omständigheterna och "Empati" betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor. 10 Betänk nu att mamman har en pappa som vill umgås med deras gemensamma barn. Istället för att förstå barnets behov av sin pappa, eller pappans behov av att få vara delaktig, så upplever mamman istället pappan som påstridig. Saknar man då empati så är det moralen 11 (etiska regler) som håller det sociala spelreglerna i schakt. Vad händer då om man både saknar empati och moral? - Vad händer om parternas intressen inte samspelar med varandra? (Läs "Pappan och Föräldraskapet" 12 avseende incitament) Att två parter hamnar i osämja fråntar inte barnets behov av båda sina föräldrarna men det har en avgörande betydelse om den ena förälderns flyttat ut och förvägras umgänge, eller blir motarbetad. En vårdnadstvist saknar krav på bevisunderlag, utan det är upp till domaren att väga parterna trovärdighet. Således formas besluten mer på attityder, snarare än på saklig bevisbörda. Att det är en fråga om "attityd" snarare än lämplighet finner vi då boendet i 9 av 10 fall tillfaller mamman och pappan redan från start får starkt reglerad umgänge, vilket är otroligt förnedrande och psykiskt knäckande för en helt normalt fungerande förälder. Detta gäller också omvänt då pappan är den part som slår först. Systemet är således konfliktdrivande och uppmuntrar till umgängessabotage, snarare än att vara ett bra föredöme för sina barn. Idag känner de allra flesta en förälder som hamnat i detta dilemma efter en separation. Företeelsen är så vanlig att det inte går att blunda. Helt vanliga medborgare blir borttvingade från sitt föräldraansvar, allt på bekostnad av att barnet samtidigt berövas rätten till ett lugnt och värdigt liv. Och det behövs inte ens vara två stridande parter - Det duger gott med en som vägrar samarbeta! 7 Kanada 2002 "Fathers For Life": 8 Slagen Dam: 9 NTU 2011 "Om utsatthet, trygghet etc.": 10 wikipedia "Empati": 11 wikipedia "Moral": 12 PM "Pappan och Föräldraskapet": 5

6 "Våld i nära relation" omfattar sällan den biologiska pappan Pappor har en förmåga att skuldbeläggas kollektivt i media eller vid kontakt med rättssystemet och det dras allt för ofta in i debatten om "våld i nära relation". Denna kollektiva bild finns det ingen stöd för i varken statistik eller andra studier om man styckar upp statistiken i mindre bitar. Först en allmän överblick kring "kvinnors utsatthet för våld" enligt BRÅ: Den allmänna bilden av våldet mot kvinnor är att det främst sker inom ramen för en nära relation. Drygt en fjärdedel (25 %) av de kvinnor som uppger att de råkat ut för våld har blivit misshandlade av någon närstående det visar svaren i Nationella trygghetsundersökningen. Enligt undersökningen är dock den vanligaste typen av våld mot kvinnor inte det våld som sker i nära relation, utan det som utövas av en bekant person som inte är närstående. Drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män. (BRÅ "Misshandel mot kvinnor" 13 ) Av ca anmälan (BRÅ 2010) omfattades endast 25% av "Nära relation", varav 85% var män. Av dessa som var kvar (ca 5800). Att varje angivare i regel gör en till anmälan inom 6 månader medför att man kan utgå från att det rör sig om ca 2900 män per år. Då vet vi inte heller hur många som är "pappor". Om vi ser till kvinnofridskränkning så kunde jag däremot finna en procentandel som var "pappor" I BRÅ 2000:11, avseende kvinnofridskränkning, på s.33, man kan läsa följande: "I 38 procent av domarna hade paren gemensamma barn." (BRÅ 2000:11)" Om det generella våldet mot kvinnor hade varit snarlikt "38%" så blir "5800" anmälan istället ca 2200 anmälan, eller 1100 pappor. Att jämföras med ca pappor! Här behövs bättre underlag för tydlig kartläggning så man slipper lösaktiga påståenden. Bilden av våldet befästs när Internationella organisationer eller kända journalister och sk. experter basunerar ut skräckpropagandan om barns utsatthet. Sanningen är att ingen tänker tanken på att få deras påståenden granskade. "Ovillighet att anmäla en familjemedlem" är en vanlig förklaring till varför det är få som anmäler. Om ovillighet att anmäla är en utav förklaringarna till varför så få "pappor" anmäls. Vad är då inte avseende mödrar? Varken polis eller socialtjänst vill yttra sig om mödrars bristande föräldraskap så länge en pappa finns att jämföras med. (Annan tongång blir det när pappan blivit frånvarande). Redan 2001 försökte BRÅ att uppmärksamma riskfaktorer avseende barns psykiska uppväxtvillkor: En omfattande forskning har påvisat en mängd förhållanden hos föräldrarna som kan kopplas till en ökad risk för antisocial utveckling hos barnen. Kriminalitet, missbruk, psykisk sjukdom, att vara ensamstående mamma eller tonårsförälder, långvarig och allvarlig social stress, bristande omsorgsförmåga, övergrepp och misshandel är några av de kanske vanligaste påvisade riskfaktorerna (2,3,4,5,10). Ofta påpekas att risken för antisocial utveckling ökar med antalet familjerelaterade stressfaktorer som barnet exponeras för (BRÅ rapport 2001:15 14 ) - Pappan anges inte som riskfaktor, utan närmast beskrivs processen då pappan blir borttvingand. 13 BRÅ "Misshandel mot kvinnor": 14 BRÅ rapport 2001:15: 6

7 Män som offer för partnervåld syns inte i statistiken, men synliggörs i andra studier Att ens försöka lyfta mannen som ett potentiellt offer är nästan meningslöst. Dels för att mannen mindre gärna skulle erkänna det offentligt och dels för att kvinnans handling inte ses som annat än en mindre incident. Även om män förstår att kränkningar, eller våld är fel, så betraktas det snarare som en privat angelägenhet och "priset man få betala" för sin relation med sin älskade. Många gånger uthärdar män för att skydda barnet. (Här har genusforskningen något att bita i.) Studier där man fått en glimt av hur verkligheten ser ut för vissa män visar följande: SCB Enkätundersökning (1997) - Underlag till "Slagen Dam" På frågan till endast kvinnor "Har blivit utsatt för våld någon i livet efter 15 år", svarade 47,4% JA (3878 svarande) Att jämföras med Aftonbladet (2003) som gjorde en liknande webbenkätsundersökning även till män 15 : På frågan; "Har du någon gång fått stryk av din kvinnliga partner?", svarade 72,7% JA (2021 svarande) Har du någon gång blivit slagen av din partner? Kvinnor 47,7% Män 72,8% - Således angav ca 50% mer män att de utsättas för våld i en nära relation av sin partner. Något år senare (2005) gjordes en Internationell studie med 30 länder som samverkade i frågor om våld i nära relation. Peter Gill, (Umeå universitet) var delaktig från Sverige. Resultatet publicerades i DN men av någon underlig anledning så togs det bort från deras server. Unik internationell studie: Dubbelt så många Svenska kvinnor som män uppger att de slog först. Kvinnor använder våld mot sin partner i samma omfattning som männen... "Vem slog först?" Kvinnor 67% Män 33% Ovan studier kompletteras vad som hittills tystats och man ser ett tydligt mönster: - Både kvinnor och män kan vara förövare och offer. Barn löper ökad risk att bli drabbad av bl.a. yttre våld hos en ensamstående Socialstyrelsen genomförde en undersökning (Socialrapport ) avseende faktiska sjukhusbesök för barn och deras boendeform. Det intressanta med denna studie är att den avslöjar flera hittills missvisande bilder om föräldrar och riskfaktor. Dels visade sammanfattningen att "yttre våld", som är ett vanligt argument för att hålla "Pappan borta", var den klart minsta andelen riskfaktorer, men att det var också ca 2,5 ggr. fler besök för barn hos en ensamstående. Således kan man anta att barnet löper större risk för yttre våld i familj med endast en förälder än där barnet har haft tillgång till båda föräldrarna. Tre ökade orsaker för sjukhusbesök vill jag lyfta upp som kan vara bra att känna till: - Yttre våld som fodrade sjukhusbesök var ca 2,5 ggr större för barn hos en ensamstående - Risken för att få alkoholrelaterad diagnos var ca 2,8 ggr större för barn hos en ensamstående 15 Aftonbladet "våld i närarelation" 2003: 16 DN 2005 "Unik studie om våld": 17 Social Rapport 2006: 7

8 - Risken för att få drogrelaterad diagnos var ca 6 ggr större för barn hos en ensamstående Här kommer åter "mörkertalet" in som lyder enligt följande: "Att desto bättre man känner förövaren..." Men nu lägger vi även till "sjukhusbesök" En intressant kartläggning som kan bemöta detta påstående är Folkhälsoinstitutet undersökning på barns psykiska besvär och deras boendeform (FHI 2009) 18 I denna undersökning fick barn svara på en serie frågor om hur de upplevde sin livssituation. Svaren visar genomgående att barn löpte minst risk till psykisk ohälsa då de hade tillgång till båda sina föräldrar, både i parförhållanden som växelvis efter en separation. Barn löpte dubbelt så stor risk att utveckla psykisk ohälsa boende endast med en förälder och nästan 4 ggr. så stor risk om båda föräldrarna var frånvarande. Barns behov av en nära anknytning till sina biologiska föräldrar talar sitt tydliga språk. - Ingen kan ersätta en riktig, närvarande förälder. 18 FHI 2009 "Barns psykiska ohälsa": 8

9 Barn bevittnar inte våld i familjen, utan snarare 2 miljoner barn och totalt ca 2455 gånger per år - Men är allt olagligt? I Aftonbladet kunde man ta del av en undersökning som blev kallad "Den stora bråklistan" (2011) och denna undersökning visade tydligt att osämja och gnabb hör till vardagslivet: Par bråkar i genomsnitt gånger om året, enligt en undersökning där personer över hela världen tillfrågats, skriver Daily Mail. Det blir nästan sju gånger om dagen. Faktum är att dagliga gräl är en del i att vara i ett normalt hälsosamt förhållande. Men tyvärr visar vår forskning att par grälar upp till sju gånger om dagen. Trots att det kan handla om småsaker verkar det vara mycket, säger Nikki Sellers på hemförsäkringsbolaget Esure som genomfört undersökningen. Sexlivet ger upphov till 87 gräl om året medan en partner som inte säger jag älskar dig ofta nog ligger bakom 67 sammandrabbningar enligt undersökningen. De allra vanligaste orsakerna till att paren gnabbas är pengar, lathet och en partner som inte lyssnar. Snarkningar, en partner som kör för fort och vad man ska äta till middag ligger också bakom många av grälen. 19 Således kan vi utesluta att de flesta vardagsgräl skulle vara huvudorsaken till att barn mår psykiskt dåligt, så länge som barnen fortfarande har tillgång till båda sina föräldrar. Skall man göra varje familjegräl "straffbart" (som vissa vill göra) så räcker nog inte heller med " barn", utan mer rimligt borde vara "2 miljoner barn" och ca 3,2 miljarder fall per år. - Om man skulle satsa på stävja "våldet" så vore det på sin plats att lära föräldrar att försonas, snarare än rida på själva konflikten, men skadligt för barnet är det inte i samma omfattning så länge som barnet har tillgång till båda sina föräldrar. När pappan är borta knackar socialtjänsten på dörren, igen Statistiken över extra stödinsatser till ensamstående föräldrar avslöjar att problemet är långt större när pappan är frånvarande än om pappan hade fått funnits i barnets liv. Två närvarande föräldrar som delar på ansvaret fungerar mer som ett emotionellt, socialt och ekonomiskt skydd för barnet även om det förekommer enskilda störningar i självaste föräldraskapet. En närmare titt hos socialstyrelsen avseende SOL och LVU visar att vi just nu massproducerar trasiga barn. "Den 1 november 2010 hade ungefär barn och unga heldygnsinsatser. Slutligen var cirka barn och unga placerade någon gång under året... Av de barn och ungdomar som fick vård enligt LVU den 1 november var brister i hemmiljö skäl till insatsen för ungefär 71 procent, 24 procent av dem fick vård på grund av eget beteende och drygt 5 procent på grund av både brister i hemmiljö och eget beteende." 20 Ovan fakta talar för att en ensamstående löper ökad risk till att bli en dysfunktionell boendemiljö för barn. Även om det inte varit avsikten, så är vardagslivet och alla åtagande kring ett barn tufft. Alla får inte detta livspussel att gå ihop. Varför skall våra barn behöva lida om det egentligen finns två som kan dela ansvaret? Dagens rutiner med att isolera den ena föräldern, i tron att man stävjar "konflikten", borde istället vara att ställa tydliga krav på samarbete och delat ansvar. Har en förälder problem så erbjud hjälp. Följ upp och mät handling och inte emotion. Är föräldrarna "ögontjänare" och beter sig exemplariskt så betyder det samtidigt att barnet har lugn och ro - Bra! - Investerar man i föräldrarna så investerar man samtidigt i barnen, vilket blir en vinst för alla. 19 Wendela Den stora bråklistan : 20 Socialstyrelsen "Barn och unga insatser år 2010" : 9

10 Pappamanualens Arv Denna separationsindustri och återkommande skuldbeläggande har blivit en lukrativ miljardindustri med många aktörer som livnär sig på denna destruktivitet. Allt från advokaten som försvarar sina klienter, socialsekreterarna och familjerätten med sina utredningar till extra stöd åt dysfunktionella föräldrar eller ännu värre omhändertagna barn med ett utåtagerande beteende som följd. På det har vi privata aktörer och institutioner som frossar i detta smörgåsbord, livnär sig på att upprätthålla bilden av mannen/pappan som livsfarlig, experter som rycker ut som vittnen utan en tanke på de konsekvenser de utsätter barnet för vid falska påståenden. Vi har skapat en buffé för giriga som livnär sig på andras bekostnad, eller på ren Svenska - På våra barns bekostnad. Borttvingade föräldrar saknar helt stöd idag att hantera sin livskris med få chanser att resa sig upp och komma tillbaka och kunna känna sig åter hel och värdig som medmänniska. Många tar sin tillflykt i alkohol eller medicin för att kunna hantera sitt trauma. Många blir passiviserade, slutar betala räkningar som leder till KF, blir beroende av sjukpenning eller ännu värre försöker ta sitt liv för att smärtan och saknaden är för outhärdlig. Destruktivitet föder destruktivitet... Avsaknaden av en fadersfigur med tydliga riktlinjer, regler och värderingar skapar vildvuxna ungdomar/män utan grund för normer, identitet och framtidstro. Vem står där och fångar upp dem? Redan idag ser vi ett tydligt mönster där 85 % av ungdomsbrottslingarna som avtjänar fängelsestraff kommer från faderlösa hem, vi kan samtidigt bevittna ökad gängbildningar och tuffare kriminalitet. - Så viktig är fadersrollen Hela kedjan av alla dessa destruktiva processer resulterar i astronomiska siffror med följdkonsekvenser som påverkar hela vårt samhälle. Redan 2004 presenterade Folkhälsoinstitutet, skolverket och Socialstyrelsen "Tänk långsiktigt" 21 där siffror sammanställdes och presenterades. - Vänligen läs denna viktiga skrivelse "Tänk långsiktigt" är mitt råd. Pappamanualen har under åren inte bara identifierat problemet, utan också flitigt försökt upplysa om en viktig pusselbit till lösningen. Skall vi stävja denna ohälsa, på riktigt, för våra barns skull 22, så måste problemet få de resurser detta arbete förtjänar. Konkreta lösningar som går från ord till handling. Allt börjar med en gemensam tanke som förenar, en idé som måste ges utrymme att få växa, mogna och sen spridas i all verksamhet som berör barn och föräldraskap. Med ödmjukhet och respekt för rätten till lika värde inför lag och ordning som medborgare, oavsett om man är barn eller förälder. För barn behöver och har rätt till båda sina föräldrar, och föräldrar behöver sina barn 21 FHI 2004 "Tänk långsiktigt!": 22 FHI 2009 "Barn till ensamstående och risker": risker-forklarande-faktorer-och-forebyggande-insatser/ 10

11 Visar ni prov på beslutsamhet och vilja att lösa detta problem, så kommer våra barn inte att tacka er men ni kan i hemlighet le och säga att ni fixade det ;-) Med detta stämplar Pappamanualen ut och tackar för denna period \o/ Markus Ollikainen nov

12 Pappamanualens Arv Barns bästa skall ligga till grund för alla beslut rörande barn Föräldrauttag kontra föräldraansvar vid en separation Uppkomsten av konflikt vid separation bygger troligen på bristande empati snarare än faktiska omständigheter - (Neuropsykologi) "Våld i nära relation" omfattar sällan den biologiska pappan Män som offer för partnervåld syns inte i statistiken, men synliggörs tack vare andra studier Barn löper ökad risk att bli drabbad av bl.a. yttre våld hos en ensamstående Barn bevittnar inte våld i familjen, utan snarare 2 miljoner barn och totalt ca 2455 gånger per år - Men är allt olagligt? När pappan är borta knackar socialtjänsten på dörren, igen Pappamanualens Arv 12

Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader:

Allt som jag sagt till båda föräldrar under årens gång kan sammanfattas med följande rader: 1 Inledning: Pappamanualens Arv är en serie viktiga källor till insikter och råd som växt upp under åren i detta arbete med barn och föräldraskap. Som vanligt är den ocensurerad, provokativ men även skriven

Läs mer

I det bästa av världar

I det bästa av världar 1 I det bästa av världar Gå ut och fråga vem som helst om hur de skulle vilja se vårt samhälle. De skulle beskriva en värld fri från brott, inspirerande skolmiljöer och arbetsmöjligheter som medgav både

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Frågor och svar om MFJ

Frågor och svar om MFJ Frågor och svar om MFJ 1. Är det inte lite gubbigt med bara män i styrelsen? 2. Vilka utmaningar kommer bli störst för föreningen? 3. Är ni kvinnohatare? 4. Är inte det stora samhällsproblemet män som

Läs mer

Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld

Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld Mans- & Familjejour dec. 2012 Copyright 2012, Med reservation för ändringar 1 Vanliga missuppfattningar kring barns bästa och relationsvåld

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer Barns delaktighet i familjerättsliga processer - Dokumentation och utmaningar i det sociala arbetet 2012-03-30 Barns rättigheter Rättighet ett mångtydigt begrepp. Legala och moraliska rättigheter. Enbart

Läs mer

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version

Julia Nilsson Talmanus Demonstration Avgå 20150915 FINAL Version Idag är vi samlade här i Stockholm för att visa vår regering i Sverige att vi inte tänker stå och se på när Sverige håller på att sjunka som ett skepp i ett djupt hav. Jag är djupt oroad över den utveckling

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

De tysta vittnena. Verklighetsbakgrunden

De tysta vittnena. Verklighetsbakgrunden De tysta vittnena Verklighetsbakgrunden Berättelsen i utställningen ligger mycket nära en verklig händelse. Du har säkerligen också läst om liknande fall i pressen artiklar om hur unga flickor, nästan

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD

SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD SMS-FRÅGOR UNDER KONFERENSEN BARN SOM BEVITTNAT VÅLD 2011-11-23 Anders Broberg om barns utsatthet 1. Definitionen mellan psykiskt våld och emotionellt våld? 2. Varför kan inte samtliga siffror vara sanna?

Läs mer

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom

Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom Han fick ge sin bild av sig själv, (snarare) än att jag hade mammans bild av honom - Pappa/partnersamtal på BVC Amanda Wikerstål Leg psykolog Mödra- och barnhälsovården Bakgrund Föräldrars välbefinnande,

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst!

Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Ökad kunskap om HBT ger en bättre Socialtjänst! Bakgrund Jag har arbetat på Socialtjänsten sedan 2005. Det sista året har jag arbetat med ungdomar som resurspedagog (tjänsten ligger under myndighetsutövning,

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lagrum: 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga HFD 2015 ref 7 Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

Inför Föräldraplanen. Banets/barnens namn: Förälders namn:

Inför Föräldraplanen. Banets/barnens namn: Förälders namn: Inför Föräldraplanen Banets/barnens namn:.... Förälders namn:.. Inför Föräldraplanen 2 Att vara förälder är bland annat att ställas inför många frågor och att behöva fatta beslut som rör ens barn. I bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Barn och Trauma - bedömning och behandling

Barn och Trauma - bedömning och behandling Barn och Trauma - bedömning och behandling Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut anna.norlen@rb.se Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 Trauma

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme

ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS. På en timme ÖKA DIN SOCIALA KOMPETENS På en timme Henrik Fexeus Tidigare utgivning Konsten att läsa tankar När du gör som jag vill Alla får ligga Konsten att få mentala superkrafter Bokförlaget Forum, Box 3159, 103

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Birgit Ahlberg Familjerådgivningen, Karolina Frick Fältsekreterare, Eleonora Karlsson Kurator LSS,

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna UngaVuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna UngaVuxna-dagarna 2016 Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna UngaVuxna-dagarna 2016 Bo Blåvarg leg psykolog Verksamhetschef Ersta Vändpunkten Ordförande SEPT 1 Ersta Vändpunkten mottagning för anhöriga till missbrukare/beroende

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Varför goda medmänniskor för oss själva. Jag ska tala om: Så enkelt och så svårt är det att vara en medmänniska

Varför goda medmänniskor för oss själva. Jag ska tala om: Så enkelt och så svårt är det att vara en medmänniska Jag ska tala om: Att vara en medmänniska Problemlösning visdom Bemötande och empati i vården Träningspass Vilken framträdande egenskap skulle du helst vilja ha? Så enkelt och så svårt är det att vara en

Läs mer

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Hur lyckas vi hitta våra mammor som är i behov av extra stöd? Hur får vi förtroende från våra kvinnor med funktionsnedsättning som väntar barn? Hur lägger man

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm

Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm En person (tillika författaren som skrivit boken under pseudonym för att hon ville vara anonym) hade i egenskap av kund beställt två ex åt sig själv från Hedengrens

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Om du mår bra så mår jag bra! Kan en relation hålla hela livet?

Om du mår bra så mår jag bra! Kan en relation hålla hela livet? Om du mår bra så mår jag bra! Kan en relation hålla hela livet? Parterapi med ungavuxna.. Jag kommer att berätta om mitt arbete med unga par, närheten till den egna ursprungsfamiljen finns mer närvarande,

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

PEDAGOGENS MANUS till BILDSPEL på första föräldramöte i Förskoleklass

PEDAGOGENS MANUS till BILDSPEL på första föräldramöte i Förskoleklass PEDAGOGENS MANUS till BILDSPEL på första föräldramöte i Förskoleklass Råd till föräldrar som del av ett läromedel som handlar om kroppen och hållbar livsstil. Det ska bidra till att barnen blir friska,

Läs mer

Bättre Självförtroende NU!

Bättre Självförtroende NU! Bättre Självförtroende NU! AV: Dennis Danielsson En bok om att hitta, skapa eller ta tillbaka ett självförtroende på topp. Boktitel: Bättre Självförtroende NU! Copyright 2012, Dennis Danielsson Omslagsdesign:

Läs mer

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 När en valp föds så är den blind och döv, och kan med nöd och näppe röra sig. Ändå har den en sådan överlevnadsinstinkt att den kämpar sig fram

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten ACoA:s Mötesordning för telefonmöten Kursiv stil = instruktion till mötesledaren. Ska inte läsas högt. Fet stil ska läsas högt. Ring inte tidigare än 5 minuter innan mötet startar, för då kan tekniska

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Lösa konflikter som orsakar skada

Lösa konflikter som orsakar skada Lösa konflikter som orsakar skada Definitionen av konflikt är en meningsskiljaktighet eller dispyter i vilken de inblandade parterna upplever att deras behov eller intressen hotas. Det finns öppna konflikter

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Vårt sätt att bedriva familjevård

Vårt sätt att bedriva familjevård Familjevården i Göteborg presenterar stolt: Vårt sätt att bedriva familjevård Målgrupper Familjevårdens traditionella målgrupp är vuxna missbrukare och kriminella. Sedan 7-8 år tillbaka har det tillkommit

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar HSN 2010-11-16 p 6 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-10-12 HSN 1007-0738 Handläggare: Pia Pahlstad Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om förbättra hälsan

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att ge exempel på kopplingen mellan fall och regelverk ur ett

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Alla elever och medarbetare på Rudolf Steinerskolan ska känna sig trygga

Läs mer

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för Urologiska sjukdomar September 2004 1 Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen inom det medicinska programmet benigna urologiska

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer