och gaseldning Mats-Lennart Karlsson KTMTW * IK MCaW «MM» Swedish National Testing and Research Institute Energiteknik SP RAPPORT 1992:47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och gaseldning Mats-Lennart Karlsson KTMTW * IK MCaW «MM» Swedish National Testing and Research Institute Energiteknik SP RAPPORT 1992:47"

Transkript

1 Mats-Lennart Karlssn VC-utslä pp vid lje ch gaseldning KTMTW * IK MCaW «MM» Swedish Natinal Testing and Research Institute Energiteknik SP RAPPRT 1992:47 i khng.sverki'1

2 f Mats-Lennart Karlssn VC-utslä pp vid lje ch gaseld ning SP DE MASTER Swedish Natinal Testing and Research Institute Energiteknik SP RAPPRT 1992:47 K\mm IF NB MUT B MUtfTtl SP

3 Abstract Emissins f Vlatile rganic Cmpunds (VC) frm il-fired and Gas-fired eating Bilers. The emissins f Vlatile rganic Cmpunds (VC) and nitrgen xides (N X ) frm different types f il-fired and gas-fired bilers have been investigated. Measurements have been made at three excess air ratis fr tw different burners fr dmestic bilers using light fuel il, as well as at larger plants using WRD, heavy fuel il and LPG. Significant emissins f VC, in this case methane, ethylene and acetylene, culd nly be fund in ne case with a burner fr dmestic bilers adjusted t a st number f 9, accrding t Bacharach. wever, this represents practically unrealistic perating cnditins. In all ther cases the cncentratins f VC were belw the detectin limits. The emissins f N X varied between 26 mg N2/MJ u\ ne case fr a burner fr dmestic bilers, t 183 mg N2/MJ fr ne f the heavy fuel il plants. In cnclusin, the survey shws that the VC emissins frm il-fired and gasfired biler plants are very lw. Key wrdsremissins, vlatile rganic cmpunds, nitrgen xides, il-fired bilers, gas-fired bilers.

4 Innehållsförteckning Sida Abstract 2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 1 Inledning Genmförande Bränslen ch anläggningar Mätprinciper Analyserade rökgaskmpnenter FTIR-mätning Analys av tyngre rganiska ämnen Resultat ch diskussin förbrända rganiska ämnen ch kvävexider El WRD E4 E5 Gasl Referenser 15 Bilagr

5 Sammanfattning Emissinerna av flyktiga rganiska ämnen (VC) samt kvävexider (N X ) från ' lika typer av lje- ch gaseldade pannanläggningar har undersökts. Mätningar - har genmförts vid tre inställningar på två lika villabrännare för E 1. samt på - anläggningar sm eldas med WRD, E 4, E 5 samt gasl. Signifikanta emissi- J ner av VC, i detta fall metan, eten ch acetylen. kunde endast knstateras i ett fall med en villabrännare injusterad till sttal 9. Detta är dck praktiskt sett ett realistiskt driftfali. I övriga fall var haltema av VC under detektinsgränsen. N x -emissinen varierade från 26 mg N2/MJ i ett driftfall för en villabrännare till 183 mg N2/MJ för E 4-anläggningen. Sammanfattningsvis kan knstateras att undersökningen visar att VC-utsläppen från lje- ch gaseldade pannanläggningar är mycket små.

6 1 Inledning I tidigare prjekt sm genmförts på uppdrag av STEV ch sedermera NUTEK har en kartläggning av emissiner från lika typer av mindre bibränsleanläggningar gjrts. Mätningar har genmförts dels på vedeldade villapannr ch dels på lika anläggningar i effektintervallet,5-1 MW, eldade med lika typer av bibränslen. I dessa prjekt studerades rökgasemas innehall av lika typer av förbrända rganiska ämnen samt kvävexider. För att kunna jämföra med ljeeldning har i detta prjekt mtsvarande mätningar gjrts på anläggningar sm eldas med lika ljekvaliteter. Även en mätning på en gasleldad anläggning har genmförts.

7 \ 2 Genmförande 2.1 Bränslen ch anläggningar I prjektet ingick följande bränslen: Bränsle Anläggning - E 1 En mdem samt en äldre typ av brännare för villapannr, effekt ca 2 kw - WRD Panna för uppvärmning av en större fastighet - E 4 Panna för uppvärmning ch prcessånga vid en industri, effekt ca 2 MW - E 5 Panna för uppvärmning ch prcessångr vid en industri, effekt ca 4 MW - Gasl Panna i ett fjärrvärmenät, effekt ca 6 MW Prven med E 1 sm bränsle genmfördes i SP:s labratrium. De övriga prven genmfördes i fält ch med den brännarinställning ch lastnivå sm förelåg.

8 2.2 Matprineiper Analyserade rökgaskmpnenter Under prven användes upp till fyra lika analysmetder. Nedan redvisas de ämnen sm analyserades samt vilken analysmetd sm användes. Platsen för prvtagningarna anpassades efter anläggningamas utfrmning. I de fall stfthalt redvisas, anges m prvtagningen ägt rum före eller efter stftavskiljningsutrustningen. Ämnen N. samt N, C,, ttalklväte räknat sm metan C, C 2, C, N, N 2 N V S 2. Metan, Eten, Prpen, Acetylen Analysmetd Beckman 951 mätprincip: kemiluminiscens JUMVE5 mätprincip: flamjnisatin Bins 1 mätprincip: infrarödspektrskpi FTIR-utrustning, se vidare avsnitt Bicykliska ämnen, PA, PM Stft GC-analys av kndensat från rökgaser, se vidare avsnitt Uppsamling på filter FTIR-mätning En FTIR-utrusrning användes för att analysera de ämnen sm anges i avsnitt FTIR är en förkrtning av Furier Transfrmerad InfraRöd spektrskpi. Instrumentet arbetar enligt principen att lika ämnen absrberar infrarött ljus vid lika våglängder. I mtsats till traditinell IR-teknik utnyttjas infrmatin m absrbans vid alla våglängder inm det aktuella mrådet. Vid prvtagningen pumpas rökgas in i en gascell där infrarött ljus reflekteras fram ch tillbaka ett visst antal gånger. Efter det att ljusstrålen passerat gascellen når den en detektr. Detektcrn registrerar ljusets intensitet vid de lika våglängderna. ur str andel av ljuset sm absrberas beskriver halten av ett ämne.

9 Berende på vad sm ska analyseras måste rökgasen behandlas på lämpligt sätt innan den når gascellen. För de flesta lättare klväten ch de traditinella förbränningsparametrama räcker det med att trka rökgasen. m haltema av vissa ämnen är höga kan ttalabsrbans uppstå vid vissa våglängder. Vid dessa våglängder finns därför ingen infrmatin att tillgå. För att kmma förbi detta kan rökgasen spädas med t ex luft eller kvävgas. ärvid sjunker haltema i gascellen, men eftersm C ; -halten i gascellen mäts samtidigt kan haltema räknas m till t ex mg/mj. Vissa ämnen faller ut när rökgas trkas genm kndensering. För att kunna analysera en del av dessa ämnen kan fuktig rökgas spädas. Detta måste ske på sådant sätt att inget vatten ytterligare kndenserar. Ytterligare gasbehandlingsmetder kan tillgripas för an analysera ytterligare ämnen, vilkas absrbans döljs av andra ämnen. T ex döljs bensen av C.. vilket kan avhjälpas genm absrptin av C Analys av tyngre rganiska ämnen Vid denna prvtagning tgs rökgas ut genm ett filter. Genm vägning av detta kunde rökgasens stfthalt bestämmas. Efter filtret gick rökgasen till en kylare där Jen kyldes ch gasens fuktinnehåll kndenserades ut. Vidare passerade gasen en ampull med XAD-2, vilket absrberar lika klväten, samt ett gasur, där den uttagna gasmängden bestämdes. Även temperatur ch C : -halt efter gasuret bestämdes. Filtren ch XAD-2 ampullen tvättades ur ch prdukterna slgs samman varefter detta blandades med av kndensatet. Därefter användes gaskrmatgrafi med flamjnisatinsdetektr för analys av bicykliska ämnen. PA ch PM.

10 3 Resultat ch diskussin 3.1 förbrända rganiska ämnen ch kvävexider I detta avsnitt redvisas mätresultaten för vart ch en av de bränslen sm ingick i detta prjekt El Anläggningsbeskrivning ch genmfrande Emissinsmätningarna med E 1 sm bränsle genmfördes med två lika tryckljebrännare mnterade pi villapannr. Den ena brännaren var en mdem knstruktin med ljeförvärmning ch självstängande spjäll, medan den andra var av äldre datum ch saknade dessa funktiner. Båda brännama var inställda för an avge en effekt på ca 2 kw. Pannrna anslöts till en kylrigg där lika effektuttag kunde simuleras. I detta fall hölls en knstant effektuttag. Detta innebär an brännama gick till ch från i jämnt återkmmande förbränningscykler- För att få en uppfattning m hur emissinsbilden påverkas av anläggningens knditin genmfördes mätningar vid tre lika sttal per brarmare. lje/luft förhållandet ställdes in så att följande tre sttal erhölls: -1,5 ch 9. Resultat I tabell 1 nedan redvisas medelvärden från mätningarna med E 1 sm bränsle. Mdern nrännare Äldre brännartyp Sttal C, i % C N N? N, sm N? Cx Metan Eten Prpen Acetylen Stft , , , , , , Tabell 1: Medelvärden för prven med E 1 i brännare för villapannr. Värdena anges i mg/mj.

11 1 Gassammansättningama var någt lika mellan de två brännama. C,-halten var högre för den mderna brännaren, medan N X -halten var någt lägre. altema av förbrända klväten ch klxid var i de flesta fall mycket låga för båda brännama. Sm tidigare nämnts genmfördes mätningar vid tre lika inställningar av brännama. Sttalen -1,5 ch 9 erhölls genm att ändra lufttillförseln till förbränningen. Detta avspeglas i att C,-halten steg efterhand sm ett högre snal erhölls. Mätresultaten i tabell 1 visar an haltema av förbrända klväten påverkades mycket litet av en sämre injustering av brännama. Detta gäller dck inte vid snal 9 för den mderna brännaren, där relativt höga halter av de förbrända klvätena metan, eten ch acetylen samt klxid uppstd. I detta fall var lufnillförseln tillräcklig ch luftundersktt uppstd vid förbränningen. Detta är dck ett realistiskt driftfall ch en brännare kan inte fungera någn längre tid utan an sta igen med ett så högt sttal. Generellt kan därför sägas an utsläppen av förbrända klväten från en brännare avsedd för förbränning av E 1 i en villapanna är mycket små. Detta gäller tämligen berende av luftinställningen. Däremt ökar naturligtvis stftutsläppet med stigande snal. Stfthalten bestämdes dck endast vid snal - 1. se tabell I i detta tall. N x -halten påverkas någt av luftinställningen ch sjunker vid högre sttal. Detta berr trligen på ett lägre luftöversktt. I bilagrna 1-2 redvisas mätningarna på villapannr i diagramfrm.

12 WRD Anläggningsbeskrivning Derma panna försörjer en större fastighet med värme. WRD-ljan sm eldas i pannan har en visksitet vid 4 C på 7,5-15 mm 2 /s art jämföra med mm ; /s för E 1. Resultat Medelvärdena för de ämnen sm mänes upp under detta prv visas i Tabell 2 nedan. C, i % C N N, N. sm N 7 Metan Eten Prpen Acetylen Stft Låglast»3,8 2 e * e.a 74 4 öglast e.a e.a 83 3 Tabell 2: Medelvärden för prven med WRD sm bränsle. Värdena anges i mg/mj. Inga detekterbara halter av förbrända klväten kunde knstateras. De uppmätta N,-halterna var i förväntad nivå. En lägre N,-nivå brde dck vara möjlig att uppnå. N,-halten var dessutm någt högre vid höglast än vid låglast.

13 E4 Anläggningsbeskrivning Derma panna är installerad på en industri ch försörjer denna med ånga ch värme. Pannan är tillverkad 1986 ch har märkeffekten 3,25 MW. Brännaren är en pressluftbrännare ch även den är tillverkad Under prvet beräknades brännarens medeleffekt till ca 2 MW genm avläsning av en ljemängdsmätare. Resultat I tabell 3 nedan redvisas medelvärden för några i-.nnen sm bildades under prvet med E 4 sm bränsle. Effektnivån ändrade sig antagligen någt under slutet av prvet. Detta antyds av att C 2 -halten var högre under slutskedet av prvet. Prvet är därför uppdelat i två delar i tabell 3 nedan. C, i % C N N, N sm N, Metan Eten Prpen Acetylen Del prv 1 1, Del prv 2 12, Medelvärde del prv 1 ch 2 11, ,5 183 Tabell 3: Medelvärden för prven med E 4 sm bränsle. Värdena anges i mg/mj. ckså under detta prv uppstd mycket låga halter av förbrända klväten. De flyktiga rganiska ämnena metan, eten, prpen ch acetylen kunde inte påvisas.

14 E5 Anläggningsbeskrivning Denna ångpanna försörjer en industri med prcessånga ch värme. Pannan är tillverkad 1965 ch är alltså en äldre typ av anläggning. Märkplåten på pannan var läslig varför någn märkeffekt ej kan anges. Även brännarens märkplåt var svåriäslig men kapacitetsmrådet anges dck till kg/h. Detta innebär ett effektmråde på ca,75-4 MW. Under prvet varierade effektuttaget berende på behvet av prcessångan i industriprcessen. Resultat I tabell 4 nedan redvisas medelvärden för mätningarna under prvet med E 5 sm bränsle. C, i % C N N, N. sm N, Metan Eten Prpen Acetylen 7, Tabell 4: Medelvärden för prvet med E 5 sm bränsle. Värdena anges i mg/mj. altema av förbrända klväten var mycket låga. Inga detekterbara halter av metan, eten, prpen eller acetylen kunde påvisas. En analys av ett antal tyngre rganiska ämnen (bicykliska ämnen, PA ch PM), genmfördes ch en ttal halt på ca 65 ug/mj uppmättes. Detta är en låg halt ch inte speciellt rande. I bilaga 3 specificeras dessa ämnen. Den uppmätta M x -halten var tämligen hög ch uppfyller inte dagens krav.

15 Gasl Anläggningsbeskrivning Denna panna ingår sm en del i ett kmmunalt fjärrvärmenät. Panna är tillverkad 1986 ch från början avsedd för ljeeldning. Kapaciteten är ca 6 MW. Brännaren är en pressluftbrännare ch byggdes 199 m för att möjliggöra gasleldning. Under prvet var effektnivån ca 3-4 MW. Resultat I tabell 5 nedan redvisas mede'varden för mätningarna under prvet med gasl sm bränsle. C, i % C N N, N X sm N, Metan Eten Prpen Acetylen 11, Tabell 5: Medelvärden från prvet med gasl. Värdena anges i mg/mj. altenia av förbrända ämnen var sm väntat befintliga. Däremt var ten relativt hög.

16 15 Referenser 1. Karlssn, M-L ch Gustavssn, L: Karaktärisering av rökgaser frän vedpannr. STEV-prjekt nr Brås SP-rapprt 1992: Karlssn, Mats-Lennart: Emissiners frän vedpannr - lastförhållandets betydelse. STEV-prjekt nr Brås SP-rapprt 1992: Karlssn, M-L: Emissiner frän bibränsleeldade anläggningar mellan,5 ch 1 MW. NUTEK-prjekt nr Brås SP-rapprt 1992:46.

17 Bilaga 1 a 1(3) Mdern viabrannare, stla! -1 E in IN in J (M C CVI m N m w in in m C r G_ C ^ I ' U C i L: ; 1 rr Ö C\i x s ^ ^ CJ 1 1 a,* i.- /.! i rl

18 Bilaua 1 a 2(3) Mdern viiiabrännare, stui! -1 E m in n C\l L m n in C cz CD CL C 1 t~! V. '-J \ C:! n i " j j c X I 2

19 Bilaga 1 a 3(3) Mdem viiiabrännate. stlal -1 E in N in C\l (M in in L J m m m J C") r_ C i 9. 6 v ^ ev CTi --.", -, i X I 7 X C >

20 Miinn»iiiabrannare. sttai :> E L in n l) L n y ' w - 1 Z u. C ^ N t D ^ C\J E.

21 Bilaga 1 b!(?) Mdern \ illabrännare. sttal 5 CD,-1 i / < \ CD I si J \ / / / \ \ \ / Wl u u. <,,. 1 CD CD C\l / / t i E

22 Bilaga 1 b 3(3) Mdtrn Mllabrannare. sltal 5 É en r* L> n w i : (M! u» N CD E

23 !(,) Mdern villabrännare. sttal 9 E n n J in L n m i P) rf + X Zi u. CD V 3 -t ' G i > i

24 Bilaga 1 c 2(4) Mdtrn villabrännarc. sttal 9 E c» CD I s - n J rf*.._ i i I I.. x i ~J. I *! u fj I

25 Miidtrn \ illabninnarc. M>U;II 9 -i -i \ -.-.* i v :-t *? T ii -n w ri T (Mj E j U. C N (M ri

26 B:!.-.j:a 1 c 4(4) Mdern \illahrannare. sttal 9 a n 5 'i CD ö 1 J f u. CD 7 -i

27 B:!.:v;a 2 a ](2) Aidic N iilibninnare. sitai - i r J CJ "7 ( U i "! ^ u # L f\l L L L L L [\ L L ( L

28 Äldre > illahrännare. *ttal -1 E ^- a> 1^ n n C Cvi x I -7 i- ". m m (M j I

29 Bilaga 2 b 1(2) Äldre vj abrann3re, sttal 5 E (D CD \ rl CD CD E 1 :, \ n n r. L I C rl 1 fr u m m w m m m N m r- m L

30 A!dre vi!!;ibrannarc. sttal 5 E? C-J (\J C < L.' C n.- ^ \ X I N x ^ 9 ji Z u m m N 1 m m J m m ;!

31 Diiacrt - <- Äldre villabidiinaie, söttal 9 E X C\l N C a f\l a CD ~ c: r E _i i 1 f f\ Cv T i IT"! c" CJ ^ C L -T- J "C \ C ID N w u m m m N

32 Mdrc \ illabninnare. smal 9 E rn [v n W - 1 f \ I x U i D l D l i n l. in ( \ j r - i n j h i n c \ i (M (M

33 \ A;:!}I;,I l,j L> Kl is ka iirmu ;i. PA K::r.t PM Kldnint; nu-d K 5 Ar,r,e ugmj 2-MetyInatalen -ILL ,64 Sun-.rr.a ider.t.ferace bicvkliska Acenaftylen Acenafteri_ Fl jren.5.13 Ferian'ren Ar.'.racen 2- > /et>'lar,tracen 4.5-Dirr;C-ryl?en3r,lren 4-ch/eIIer 9-!,'ety!fc-r~,antren 1-Metylfer,an!ren Fluran'.er» Benz(e)acenafty!en _^ Pyren Etyl-me^'l-fenantren Benz(a)fiuren 35i E _.466 " Mety!pyren 2-Metylpyren /!/etylfluranlren 1-Metylpyren Benz(ghi)fluranten Benz(c)fenantren Cyclpenlen(cd) pyren Eenz(a)an!racen Chrysen ch Trifenyl Benz(b)fluran)en Benz(j)fluran)en Benz(k)fluran1en Benz(e)pyren Benz(a)pyren Perylen lnden(1,2,3-cd)pyren Dibenz (ac.'ah) anir acener Benz(ghi) perylen Antanlren Crnen Summa identifierade PA Dibenzfuran Dibenztifen Carbazl Benz(d,e,f)dibenziifen Ben2tinafien Benzfenanlridin Benz(c,d)pyren-6-n Summa identfierade PM Tta! sumrr.a identfierade i! 1 1,_ !.5 2^ c ,84

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi

Laboration 1: Kalorimetrisk bestämning av neutralisationsentalpi LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-10-03 Avd för kemi, IFM Fysikalisk kemi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Labratin 1: Kalrimetrisk bestämning av neutralisatinsentalpi Uppgift: 1.

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

PROVNING AV ISOTOPKAL IBRATORER

PROVNING AV ISOTOPKAL IBRATORER SSI : 973-022 PRVNING AV ISTPKAL IBRATRER Ingvar Lunö.

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

F A C T electronlcs ab

F A C T electronlcs ab F A C T electrnlcs ab Denna handling får ej utan vårt medgivande bekantgöras, kpieras, mångfaldigas eller eliest behörigen utnyttjas. Over!rä~;0Ise beivras med stöd av arijlanr'

Läs mer

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik

3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt option på geoteknik Malmö stad 2011-03-24 Rev. 2012-09-21 3. Checklista för upphandling av översiktlig markundersökning med förenklad riskbedömning samt ptin på geteknik Syfte/innehåll översiktlig markundersökning: Avgöra

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Beräkning av rökgasflöde. Provningsjämförelse 2009. Gunnar Nyquist. Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Beräkning av rökgasflöde. Provningsjämförelse 2009. Gunnar Nyquist. Institutionen för tillämpad miljövetenskap ITM-rapport 184 Beräkning av rökgasflöde Provningsjämförelse 2009 Gunnar Nyquist Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science Beräkning av rökgasflöde Provningsjämförelse

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium

BRANDFARLIGA VAROR Hantering på laboratorium BRANDFARLIGA VAROR Hantering på labratrium Denna infrmatin visar hur brandfarliga gaser ch vätskr kan hanteras på labratrier på ett sätt sm uppfyller lagstiftningens krav. Utgångspunkten för denna infrmatin

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Rapport SGC 077 KARAKTERISERING A V EMISSIONER FRÅN NATURGASDRIVNA LASTBILAR INOM LB 50-PROJEKTET. Körcykel enligt ECE R49 Viktsfaktor %

Rapport SGC 077 KARAKTERISERING A V EMISSIONER FRÅN NATURGASDRIVNA LASTBILAR INOM LB 50-PROJEKTET. Körcykel enligt ECE R49 Viktsfaktor % Rapprt SGC 077 KARAKTERISERING A V EMISSIONER FRÅN NATURGASDRIVNA LASTBILAR INOM LB 50-PROJEKTET Last% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Körcykel enligt ECE R49 Viktsfaktr % 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Läs mer

Luftströmning i byggnadskonstruktioner

Luftströmning i byggnadskonstruktioner Luftströmning i byggnadsknstruktiner Lars Jensen Avdelningen för installatinsteknik Institutinen för bygg- ch miljöteknlgi Lunds tekniska högskla Lunds universitet, 27 Rapprt TVIT--7/72 Lunds Universitet

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 10 maj 2016 Plats ch tid Barn ch urbildnings knferensrum, Heby kmmun kl. 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische (M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Bengt Gårdenbrg (C) Olf

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

SGC. MJNS~G A V NOx-EMISSIONER FRÅN. Rapport SGC l 08 BIOBRANSLEELDADE ANLAGGNINGAR GENOM KATAL YTISK REBURNING. Fredrik A. Silversand Katator AB

SGC. MJNS~G A V NOx-EMISSIONER FRÅN. Rapport SGC l 08 BIOBRANSLEELDADE ANLAGGNINGAR GENOM KATAL YTISK REBURNING. Fredrik A. Silversand Katator AB Rapprt SGC l 08 MJNSG A V NOx-EMISSIONER FRÅN BIOBRANSLEELDADE ANLAGGNINGAR GENOM KATAL YTISK REBURNING -! :.-"l Fredrik A. Silversand Katatr AB Februari 2000. j SGC Rapprt SGC 108 ISSN 1102-7371 ISRN

Läs mer

StrömsholmI Morlanda brygga

StrömsholmI Morlanda brygga Arkelgisk utredning StrömshlmI Mrlanda brygga Mrlanda ch Röra scken rust kmmun BHUSLÄNS MUSEUM Rapprt 2006:33 Anders Gutehall L-. Fältarbetet Anmälan m utförd arkelgisk undersökning IENIIFIERINGSUPPGlFTER

Läs mer

Samarbete mellan myndighet och näringsliv

Samarbete mellan myndighet och näringsliv Samarbete mellan myndighet ch näringsliv För statistiska underlag ch infrmatinsinsamling Elfrsk rapprt 10:44 Petter Sjöström Mars 2010 Samarbete mellan myndighet ch näringsliv För statistiska underlag

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Nedanstående dokument utgör en sammanfattande kunskapsöversikt vid handläggning av torra ögon.

Nedanstående dokument utgör en sammanfattande kunskapsöversikt vid handläggning av torra ögon. Phjanen Per 1 av 11 Nedanstående dkument utgör en sammanfattande kunskapsöversikt vid handläggning av trra ögn. För detaljinfrmatin följ länkarna via innehållsförteckning enligt nedan. Innehåll Trra ögn

Läs mer

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik Prmemria Datum: 2015-05-08 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM Bilaga 2 - Analyskapacitet ch metdik 1. Bakgrund Vattendirektivet (2013/51/Euratm [E-DVD]) fastställer att medlemsstaterna ska kntrllera

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie Effektivare inmgårdstransprter genm övergång till elmaskiner förstudie Sökande: JTI Institutet för jrdbruks- ch miljöteknik SP Sveriges Tekniska Frskningsinstitut Partner Wacker Neusn AB Sammanfattning

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer

Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrona

Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrona ENERGIKARTLÄGGNING SKEPPSGOSSEN Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Övningar i JavaScript del 2

Övningar i JavaScript del 2 Övningar i JavaScript del 2 Genm dessa övningar frtsätter intrduktinen av JavaScript. Vi tar nu upp if-satser ch lite mer m funktiner. Vi kmmer ckså in på tillämpningar sm att byta en bild på webbsidan

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

Riktad kvalitetskontrollstudie av utsläpp från kemiindustrin i Sveriges internationella rapportering

Riktad kvalitetskontrollstudie av utsläpp från kemiindustrin i Sveriges internationella rapportering SMED Rapprt Nr 87 2010 Riktad kvalitetskntrllstudie av utsläpp från kemiindustrin i Sveriges internatinella rapprtering Utsläpp rapprterade till UNFCCC, EU Mnitring Mechanism, CLRTAP ch NEC Tmas Gustafssn,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Seglarskolehandbok för RÖSS:are

Seglarskolehandbok för RÖSS:are Seglarsklehandbk för RÖSS:are Målet med RÖSS seglarskla är att alla ska tycka att segling är rligt ch känna sig trygga ch vilja frtsätta segla! På seglarsklan lära du dig grunderna i segling ch det har

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

KOPPENS KLIMATZONER. Beskrivning Vattenövcrskott (mer nederbörd än avdunstning) och varmt. Medeltemperatur över ^18^C alla månader.

KOPPENS KLIMATZONER. Beskrivning Vattenövcrskott (mer nederbörd än avdunstning) och varmt. Medeltemperatur över ^18^C alla månader. 62 LIVSMILJÖER JORDENS KLIMATZONER De tre viktigaste faktrerna sm bestämmer klimatet på en plats är: O O O breddgraden (avstånd till ekvatrn), höjden över havet ch avståndet till havet. Wladimir Kppen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

~UH H l I. \)et> \\\ I.. Q. (\m. It:~ '111 1--\'1. t;g. Reservdelsförteckning. ~~J~~ lm~-;;& o -e M :; ~ \\ cq.1> r ~ C" ~ og ~Q)

~UH H l I. \)et> \\\ I.. Q. (\m. It:~ '111 1--\'1. t;g. Reservdelsförteckning. ~~J~~ lm~-;;& o -e M :; ~ \\ cq.1> r ~ C ~ og ~Q) Reservdesförteckning Vid bestäning av reservdear uppgiv atid sågens nummer samt reservdearnas namn ch nummer för undvikande av feexpedieringar. Bestä atid i föjande rdning: Anta-nummer-benämning.. V")

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Småskalig förbränningsteknik på kursen Förbränningsteknik 7.5 hp, Markus Broström ETPC/UmU

Småskalig förbränningsteknik på kursen Förbränningsteknik 7.5 hp, Markus Broström ETPC/UmU Småskalig förbränningsteknik på kursen Förbränningsteknik 7.5 hp, Markus Broström ETPC/UmU 1 Ibb-Anna Rassa eldar jårbukdållå, ur boken Eld av Yngve Rask. 2 Akvarell av Kerstin Westin, Bagarstugan 3 Bild

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Ny utgåva av EN 287-1

Ny utgåva av EN 287-1 Ny utgåva av EN 287-1 Svets & Tryck 2012, Götebrg, Svetskmmissinen mathias.lundin@svets.se 1 VAD FÅR JAG SOM MEDLEM I SVETSKOMMISSIONEN? Tillgång till ett nätverk av > 400 experter Möjlighet att delta

Läs mer

- erfarenheter och råd. Erfarenheten visar att en långsiktig planläggning, som innefattar budgetering av kostnader för miljöförbättring

- erfarenheter och råd. Erfarenheten visar att en långsiktig planläggning, som innefattar budgetering av kostnader för miljöförbättring ar etsgruppen mt BULLER inm verkstadsindustrin Verkstadsföreningens ch Metalls gemensamma rgan för bullerbekämpning MEDDELANDE, Nr6 1972 Systematiskt bullerbekämpningsarbete : Bullermätningar ) - erfarenheter

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset CHALMERS 2012-05-21 1 (4) Energi och miljö/ Värmeteknik och maskinlära TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning B:

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F12

KEMA02 Oorganisk kemi grundkurs F12 KEMA02 Organisk kemi grundkurs F12 Kinetik Kinetik Atkins & Jnes kap 14.1 14.5 Översikt Reaktinshastigheter Kncentratin ch reaktinshastighet Mmentan hastighetsekvatin Hastighetsekvatiner ch reaktinsrdning

Läs mer