Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan 18.00"

Transkript

1 KALLELSE (2) SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan Ärenden l Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Kallade./. 2 Fastställande av dagordning./. 3 Information, Årsredovisning Mentor Sverige 2012./. 4 Information om daglig verksamhet./. 5 Förslag på ändringar av socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd för Staffanstorps kommun./. 6 Bemötande av Länsstyrelsens beslut samt redogörelse av åtgärder./. 7 Kvalitetsuppföljning Attendo Magnoliagården./. 8 Redovisning av domar./. 9 Förslag till riktlinjer för trygghetsresor./. lo Förfrågningsunderlag upphandling Kundval enligt lagen om valfrihetssystem, refnr och Anderas Andersson Susanne Bäckström, Mats Bystedt Attendo Mikaela Troberg Mikaela Troberg Ingela Löfberg Alexandra Emanuelsson Hillevi Ventura Ingela Löfberg Ingela Löfberg Alexandra Emanuelsson./. 11 Sammanträdesdatum 2014 för socialnämnden./. 12 Rapport om verkställda beslut enligt 4 kap l socialtjänstlagen och 9 LSS./. 13 Delegationsbeslut /. 14 Övrigt

2 Liliana Lindström Ordförande Vesna Casitovski sekreterare M-gruppen har förmöte den 11 december klockan i sammanträdesrum Bjällerup i Rådhuset. s-gruppen har förmöte den 11 december i lilla Cafeterian i Rådhuset. Övriga gruppen har förmöte den 11 december klockan i Cafeterian i Rådhuset.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(18) Sammanträdesdatum Socialnämnden Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Socialnämndens beslut 1. Utse XXXXXX XXXXX att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den XX december 2013 klockan 12.00, Rådhuset i Staffanstorp. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(1 8) Socialnämnden Sammanträdesdatum Fastställande av dagordning Dagordning för dagens sammanträde har sänts ut Socialnämndens beslut l. Fastställa den utsända dagordningen. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(18) STAFFANSTORI>S Socialnämnden Sammanträdesdatum Arsredovisning Mentor Sverige 2012 Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdornar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Föreligger redovisning över 2012 års verksamhet. Socialnämndens beslut 1. Lägga lämnad information till handlingarna. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(18) Socialnämnden Sammanträdesdatum Information om daglig verksamhet Susanne Bäckström och Mats Byström informerar om hur den dagliga verksamheten fungerar i Staffanstorps kommun. Socialnämndens beslut l. Lägga lämnad information till handlingarna. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(18) Socialnämnden Sammanträdesdatum Förslag på ändringar av socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd Föreligger sammanställning av förslag på ändringar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. De aktuella riktlinjerna för socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd antogs av nämnden Det finns nu flera skäl för socialnämnden att se över de aktuella riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Delar av texten har blivit inaktuell eller lagstridig på grund av, ändringar i aktuelllagstiftning eller förordning, ny rättspraxis, ändringar i andra myndigheters lagar och regler samt ändringar i socialnämndens delegationsordning. Sammanställningen är gjord av Mikaela Troberg, enhetschef Vuxen. Socialnämndens beslut l. Anta riktlinjerna med föreslagna ändringar Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

8 RIKTLINJER 1(32) INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd för statfanstorps socialnämnd 1 Allmänt Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i socialtjänstlagen. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Socialnämnden får inte genom passivitet bidra till att en ekonomiskt ohållbar situation befästs. Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och/eller ekonomiska förmåner. Ekonomiskt bistånd ska dels trygga den enskildes eller hans familjs försörjning och vård, dels vara förebyggande och rehabiliterande. När rätten till ekonomiskt bistånd ska bedömas måste hänsyn tas till i vilken omfattning den enskilde själv kan tillgodose det aktuella behovet. Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom/henne till buds; t.ex. är den som kan arbeta skyldig att söka arbete, delta i verksamheter för arbetslösa, arbetsmarknadsutbildningar och/eller söka andra former av bidrag samt först använda sig av egna ekonomiska tillgångar. I varje utredning som görs ska barnens situation uppmärksammas särskilt. Barns bästa ska särskilt beaktas vid beslut om ekonomiskt bistånd. Ä ven om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, ska det alltid

9 2{32) beaktas, utredas och redovisas för att säkra att barnperspektivet tillgodoses. Vid en intressekonflikt mellan vuxna och barn ska barnets intresse ha företräde. Dessa riktlinjer avser att ge vägledning av biståndsbehovet i det enskilda ärendet. Riktlinjerna får inte uppfattas som en absolut gräns för att få hjälp eller inte. Den enskildes situation kan motivera såvällägre som högre ekonomiskt bistånd än vad som vägledningen anger. 2 Information Socialtjänsten ska till den enskilde informera om rätten till bistånd. I informationen ska framgå både rättigheter och skyldigheter, förutsättningar, normbelopp, beräkningsgrunder, insyn, sekretess, samtycke, besvärsrätt och annat av rättsligt värde för den enskilde. Den enskilde ska ges möjlighet till att få informationen vid första kontakten med socialkontoret Inför det första besöket ska skriftlig information sändas till den enskilde. Den enskilde ska under pågående ansökan kontinuerligt hållas informerad om socialtjänstens handläggning av hans/hennes ärende. Icke svensktalande biståndssökande ska erhålla samma information som svensk talande. Informationen ska ske genom tolk på den enskildes språk i enlighet med 8 förvaltningslagen. Socialtjänsten ska hålla sig underrättad om att den enskilde har uppfattat och förstått informationen. Socialtjänstens skyldighet att lämna rätt information går före klienters önskemål om att tolk ej ska närvara. 3 Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 SoL avseende försörjningsstöd 3.1 Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 Sol: Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för l. livsmedel kläder, skor lek och fritid (inkl. barn och ungdomsförsäkring)

10 3(32) hygien förbrukningsartiklar dagstidning telefon TV-licens Skäliga kostnader enligt punkt l beräknas enligt en för hela riket gällande norm på grundval av officiella prisundersökningar rörande olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl ska nämnden beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 2. boende hushållsel hemförsäkring arbetsresor avgift till fackförening och arbetslöshetskassa 3.2 Riksnorm Det är regeringen som årligen fastställer nivån på riksnormen. Den gäller lika för alla i hela riket. Riksnormens nivå är uppdelad i olika hushållstyper och i åldersintervaller. Beloppen grundar sig på de konsumtions- och prisstudier som Konsumentverket gör. De för året aktuella beloppen redovisas i socia l~ änstförordningen (SOP). Kostnadsberäkningarna ska spegla en skälig konsumtionsnivå, dvs. varken minimi- eller lyxnivå. Enligt Konsumentverket ska beloppen täcka kostnaderna för vad som bör finnas i ett hushåll för att man ska klara vardagens behov. Sedan 2012 får varje kommun besluta hur riksnormens belopp fördelas 2å de olika QOSterna inom 2ersonliga kostnader. Personliga kostnader Livsmedel: Beräkningar av livsmedelskostnaderna utgår ifrån en fyraveckorsmatsedel som följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Utgångspunkten är att all mat tillreds hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd.

11 4(32) Kostnader för t.ex. saft godis och chips ingår inte. Livsmedelskostnaden för ensamhushåll är något högre med hänsyn till att vissa kostnader kan bli dyrare än för flerpersonshushåll Kläder och skor: Summan avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Ä ven kostnader för skoreparationer och viss kemtvätt ingår samt vissa tillbehör som paraply, armbandsur och väskor. Ryggsäckar för barn och skolungdomar ingår. Lek och fritid: Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t.ex. gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa eller gå på diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. I posten ingår också cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. I beräkningarna finns inga kostnader för semester eller dyrare fritidsintressen. Hygien: Avser kostnader för den personliga hygienen, t. ex. tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Även produkter som t.ex. plåster och solskyddsmedel ingår. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte. Barn- och ungdomsförsäkring: A v ser kostnad för barn och ungdomsförsäkring 0-20 år. Månadspremien är tänkt att omfatta grundförsäkring. Gemensamma hushållskostnader Förbrukningsvaror: Här återfinns varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av kläder och skor, t.ex. disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. Dagstidning, telefon och TV -avgift: I denna post ingår helårsprenumeration för en dagstidning, avgift för TV-licens och kvartals- och samtalsavgift för telefon. Posten omfattar också vissa

12 5(32) kostnader för att skicka kort och brev (brevpapper, kuvert, vykort och porto). Kostnader för mobiltelefon, internetsamtal och dator ingår inte. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riksnorm: socionom Julnorm Alla barnfamiljer som beviljas ekonomiskt bistånd under den period som julen infaller ska beviljas ekonomiskt bistånd enligt julnorm. Julnormen är beräknad till lo % av personliga kostnader i riksnormen för alla i hushållet, d.v.s. 10% på riksnormen exkl. hushållskostnader, hyra etc. Alla beviljas julnorm som är berättigade i övrigt i ovan period. Ingen behöver söka särskilt. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom 3.3 Boendekostnad Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendestandard är vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Om den sökande har oskäligt hög boendekostnad och biståndsbehovet inte bedöms bli kortvarigt finns det skäl att undersöka om personen är beredd att flytta till billigare boende. Om den sökande godtar flytt till billigare boende kan rådrum för att sänka boendekostnaden beviljas. Skälig tid för byte ska ges. Skälig tid får bedömas i det enskilda fallet men vanligtvis uppgår det till tre eller fyra månader ifårtydligande tillägg). Särskild hänsyn ska tas till barnens situation och behov. Under rådrummet ska den sökande redovisa att han/hon aktivt söker efter billigare boende. Under rådrummet beviljas den faktiska boendekostnaden. Om den sökande motsäger sig att flytta ska boendekostnad motsvarande vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig godkännas. Om bostaden representerar ett ekonomiskt värde, t ex i form av egen villa eller bostadsrättslägenhet och behovet av ekonomiskt bistånd bedöms bli långvarigt, bör det ekonomiska värdet utgöra ett skäl för byte av bostad. Socialijänsten ska ge stöd och hjälp i sökandet efter annat boende om den enskilde eller familjen har svårigheter att få annan bostad. Vid krav på bostadsbyte ska en individuell bedömning ske. Skälig tid för att hitta nytt boende och avyttring ska ges. Särskild hänsyn ska tas till barnens situation och behov. Som grundprincip är det inte godtagbart att fördyra boendekostnaderna under en pågående bidragstid. Rätt till bistånd för ökade boendekostnader godkänns

13 6(32) STAFFANSTOR PS endast om det bedöms föreligga särskilda skäl. Bostadsbyte ska bedömas vara en förutsättning för att en skälig levnadsnivå ska tillförsäkras. (Omformulering av tidigare text) Hyreskostnad Skälig boendekostnad i Staffanstorps kommun beräknas för närvarande efter bostadsområdet Nevisborg som har ett högt bestånd av lägenheter, tillhör nyproduktionen och har ett lägenhetsurval från två till fem rum och kök. För unga vuxna ( år) utan barn beräknas skälig boendekostnad enligt ett rum och kök. Vid bedömning av skälig boendekostnad i en bostad med kallhyra ska en beräkning av boendekostnaden göras; kallhyra + elkostnader - schablon för hushållsel = boendekostnad. Extra hyresavgifter Kostnader för extra utrustning såsom inglasad balkong, skåpsluckor, etc. är en godtagbar utgift endast om utrustningen fanns vid inflyttningstillfället. Inneboendekostnad För personer som saknar egen bostad och bedöms som inneboende ska det alltid finnas ett upprättat inneboendekontrakt Om avtalad inneboendekostnad bedöms som skälig ska den faktiska kostnaden godkännas. (Förtydligande tillägg) Om den avtalade boendekostnaden ej bedöms som skälig ska en bedömning göras utifrån följande principer: 1. För hemmavarande ung vuxen se särskilt stycke nedanför. 2. Inneboendekostnaden som godkänns ska i de fall boendets total kostnad är känd beräknas utifrån hur stor andel av bostaden den, enskilde disponerar. Av 35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag framgår bl.a. att vid beräkningen av bostadskostnaden för inneboende ska varje rum räknas som två enheter och kök som en enhet. (Överensstämmer med Socialstyrelsens allmänna råd) 3. Är bostadens totala kostnad okänd (kan ex. gälla för den som är inneboende i villa eller bostadsrätt) ska bedömning göras utifrån vad ett boende på orten kostar som motsvarar i storlek det utrymme som den inneboende nyttjar.

14 7(32) Boendekostnad för fastighet eller bostadsrättslägenhet Godkänd boendekostnad är; räntor, nödvändiga driftskostnader som vatten, uppvärmning, sophämtning, fastighetsförsäkring och tomträttsavgäld med undantag av hushållsel. Kostnad för hushållsel beräknas separat. Kostnad för amortering beviljas ej. Vid beräkning av ekonomiskt bistånd ska en boendekalkyl alltid göras. Vid bedömning om kostnaden för villan eller bostadsrättslägenheten är skälig ska vid beräkning av bistånd gälla samma kriterier som för hyresrättslägenhet. skattejämkning ska sökas av den enskilde, om räntekostnader ska räknas till fullo. Vid kortare biståndsbehov bör den sökande i första hand kontakta banken för uppskov. Är det aktuellt med försäljning av fastigheten i samband med ansökan om försörjningsstöd ska den sökande alltid kontakta sin bank för att se om anstånd på räntan kan ges tills försäljningen är genomförd. Boendekostnad för kvarboende i föräldrahem Unga vuxna (18-24 år) bor ofta kvar hemma efter att föräldrarnas försörjningsskyldighet upphört. Bistånd till boendedel utgår generellt ej till varboende ung vuxen. Detta med anledning av att det ej bedöms som skäligt att hemmavarande ung vuxen som inte är självförsörjande ska betala inneboendehyra. Bistånd kan dock i särskilda fall utgå för en boendedel om föräldrarna på grund av att det vuxna barnet bor kvar har mist rätten til ~ bostadsbidrag. Boendekostnaden bör då motsvara det bostadsbidrag som upphört att betalas ut. Boendekostnad kan godkännas om den unge har återvänt till föräldrahemmet efter att under en längre tid ha bott i egen bostad (dock gäller inte detta om den unge återvänder till föräldrahemmet efter att ha bott på internat eller studentboende). Den unge ska i dessa fall kunna styrka att hyra betalats löpande en period innan ansökan om försörjningsstöd. (Nytt stycke, överensstämmer med rättspraxis) A v drag på boendekostnaden K varboende vuxna barn med egna inkomster ska bidra till den sökande familjens boendekostnad. Inneboendekostnaden som ska medräknas SOffi.J inkomst/dras av från boendekostnaden ska beräknas utifrån hur stor andel av bostaden den unge disponerar (enl. RFFS 1998:9). Om den unge inte har betalningsutrymme som motsvarar boendeandelen ska storleken på

15 8(32) inneboendekostnaden bedömas utifrån den unges betalningsförmåga. (Ändring i enlighet med rättspraxis) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.4 Hushållsel Ekonomiskt bistånd för hushållsel ska normalt beviljas för den faktiska elkostnaden. Biståndet beviljas för den period vari elräkningen förfaller till betalning. Bedömning ska göras om elkostnaden är skälig. En vägledande lista öveu genomsnittlig kilowattförbrukning finns upprättad. Om elkostnaden/elförbrukningen bedöms som oskäligt hög kan energirådgivare för f Ommunen kontaktas för en bedömning avseende den specifika bostadens elförbrukning. Om elförbrukningen, utifrån energirådgivarens utlåtande, bedöms som oskäligt hög kan delar av elkostnaden avslås. I vissa fall bör först en månads rådrum ges för att den sökande ska ges möjlighet att sänka sin elförbrukning. (Enligt praxis och pga inrättande av energirådgivare) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.5 Hemförsäkring IT'a bort: Månadspremien ska omfatta grundförsäkring (egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd, rättsskydd). Underlag på kostnaden ska uppvisas. Kostnaden beviljas enligt en uträknad schablon per månad utifrån antal boende i hushållet. Schablonen är beräknad utifrån lägst hemförsäkringspremie hos befintliga försäkringsbolag. (Ta bort pga schablon ej förenligt med rättspraxis) Lägg till: Den enskildes faktiska kostnader för hemförsäkring ska godtas, om kostnaderna är skäliga. En skälig kostnad ska utgå från en månadspremie som omfattar grundförsäkring ( egendomsskydd baserat på normalt lösöresbelo p för bostadens storlek, ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd samt reseskydd i de fall det inte är valbart). Specifikation p å kostnaden ska uppvisas. Tillägg för bostadsrätt eller villa ska också specificeras i förekommande fall. (Ändring i enlighet med rättspraxis och Socialstyrelsens allmänna råd) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.6 Arbetsresor I begreppet arbetsresor avses resa till och från arbetet, praktik eller annan arbetsmarknadsåtgärd och SPI-studier. Kostnaden ska utgå för ett månadskort

16 9(32) STAFFANSTORI'S för lokal/regional resa. Arbetsresor kan också avse resor till anställningsintervjuer. Dessa kostnader godkänns efterhand som behovet styrkts genom kvitto. Bistånd till arbetsresor med bil beviljas endast om det är det billigaste färdsättet eller om lämpliga allmänna kommunikationer saknas. Bilkostnaden ersätts enligt Skatteverkets skattefria belopp. Se 4.8. Möjligheten att få skattejämkning för resor till och från arbetet ska uppmärksammas. Om resekostnaderna bedörns som orimliga och biståndsbehovet ej är kortvarigt bör alternativet flyttning närmare arbetsplatsen övervägas. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.7 Avgift till fackförening, arbetslöshetskassa Utgår med det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. Endast grundavgiften godkänns, inte eventuella tilläggsförsäkringar som är inlagda i rnånadskostnaden. Möjlighet till reducerad avgift (pga. arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet) ska undersökas. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 4 Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enl. 4 kap 1 Sol för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. Generellt godtagbara kostnader utöver försörjningsstöd 4.1 Akut tandvård Patientkostnaden, det faktiska beloppet, är en godkänd utgift. Det ska klart framgå av underlaget att behovet är akut. Som akut tandvård betraktas att avhjälpa svåra smärttillstånd och att avhjälpa akuta tillstånd som medför betydande obehag. Om övrig tandvård se riktlinjer tandvård Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.2 Barnomsorg Barnomsorgsavgift enligt gällande maxtaxa är en godkänd utgift, mot uppvisande av räkning eller kvitto. Undersök att avgiften är rätt beräknad

17 10(32) utifrån aktuella inkomster; avgiftsbefrielse kan ges den som saknar inkomster. Anmälan om ändrad inkomst kan vid behov göras varje månad. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.3 Färdtjänst Egenavgift för beviljad färd~äns t är godkänd utgift. Antalet beviljade resor per ansökningsmånad bedöms enligt den enskildes behov och normaliseringsprincipen (l veckahandling på orten, 1-2 inköpsresor till Malmö/Lund per månad). Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.4 Glasögon Bistånd utgår i de fall behov styrks genom intyg från läkare eller o tiker. Kostnaden ska styrkas genom kostnadsförslag innan bistånd beviljas. Särskilt behov av specialglas, färgning eller annat ska framgå. Bågar beviljas med högst 1,5 % av basbeloppet. Redan befintliga bågar ska i första hand användas. Särskild prövning ska göras avseende barns behov av ytterligare kostnad för bågar. (Förtydligande av praxis) Innan bistånd beviljas avseende förlorade eller skadade glasögon ska möjlighet till ersättning genom hemförsäkring eller annan försäkring undersökas. (Tillägg enligt aktuell rutin) Kostnader för linser utgår endast om det finns medicinskt skäl som styrkts av läkare. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetsc_}]g 4.5 Kommunal hemtjänst samt trygghetslarm Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för kommunal hem~ än s t ska ansökan om avgiftsbefrielse, utifrån gällande maxtaxa, först göras. Då möjlighet till avgiftsbefrielse föreligger ska egenavgift för hem ~ äns t och larm endast utgå vid tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd och utifrån särskilda skäl. Kostnad för matdistribution kan inte avgiftbefrias och ska godkännas som utgift om behov av insatsen föreligger. Dock ska normen för matkostnader täcka delar av kostnaden. (Förtydligande tillägg) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef

18 11 (32) 4.6 Läkarvård A v gift för läkarvård godkänns mot uppvisande av kvitto eller räkning, där det klart ska framgå vem vården avser, upp till högkostnadsskydd (högkostnadskort ska uppvisas). Kostnad avseende vård som ej omfattas av högkostnadsskydd godkännes ej. Patientavgift vid inneliggande vård är en godkänd avgift, dock görs avdrag för matdelen i normen under aktuell period. Det är viktigt att rätt patientavgift gäller. Den enskilde ska ansöka om lägre avgift (t.ex. vid sjuk-, aktivitetsersättning eller låg skatte liktig inkomst). Ansökan kan erhållas från vårdinrättningens personal. (Förtydligande tillägg) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.7 Medicin Kostnader för receptbelagd medicin godkänns upp till högkostnadsskydd (registreras på personnummer), mot uppvisande av kvitto, där det klart ska framgå vem det avser. Endast egenavgiften är godkänd utgift. Apotekets avbetalningsmöjlighet ska användas om biståndsbehovet är tillfälligt. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.8 Bilkostnad och bilinnehav Ekonomiskt bistånd till arbetsresor med bil beviljas enbart om billigare färdsätt saknas. Innan bidrag till bilkostnader beviljas ska möjligheter att få skattejämkning undersökas. Ekonomiskt bistånd till kostnader för bilresor i andra sammanhang beviljas enbart om starka medicinska eller sociala skäl föreligger. Möjlighet till färd~äns t ska först undersökas när medicinska skäl föreligger. Antalet godkända resor per ansökningsmånad bedörns utifrån den enskildes behov eller normaliseringsprincipen (1 veckahandling på orten, 1-2 inköpsresor till Malmö/Lund per månad, vissa aktiviteter för barn, etc.). Milersättning beräknas enligt Skatteverkets skattefria belopp. I milersättningen ingår bensin, skatt, (trafik-) försäkring samt reparationer.

19 12(32) Avyttringsbar tillgång eller godtagbart innehav Bil räknas som en avyttringsbar tillgång. Särskilda skäl för att ej avyttra bilen ska vara om bil är enda färdsätt till arbete eller starka medicinska eller social skäl (ska styrkas). Som riktlinje avseende maxvärde för godtagbart bilinnehav räknas bil till ett värde om ett halvt basbelopp. Hushåll med bil kan beviljas rådrum för att avyttra bilen med en månad i taget. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 4.9 Fickpengar Vuxna personer som vårdas på institution eller i familjehem och som saknar egna inkomster, har rätt till bistånd till personliga kostnader. Möjlighet till ersättning från Försäkringskassan ska alltid undersökas. Ekonomiskt bistånd till fickpengar utgår med 4% av basbeloppet per månad. I fickpengarna ingår utgifter för kläder/skor, hygien och fritidskostnader enligt riksnormens belopp samt till tvätt, telefon och busskort Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 4.1 O Husgeråd Komplettering av smärre inköp av nödvändigt husgeråd (köksutrustning, sängkläder och liknande) godkänns efter behovsprövning. Biståndets långvarighet ska ingå i bedömningen. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 4.11 Bussresor till annat än arbete Kostnader för resor utöver arbetsresor (t.ex. sjukresor, resor till AA- och N A möten, rehabilitering och sociala aktiviteter) godkänns efter särskild prövning. Syftet med beviljade resor ska vara angivet. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef

20 13(32) 4.12 Umgängeskostnader och växelvis boende Socialnämnden ska främja minderåriga barns möjligheter till umgänge med sina föräldrar. Reducerad norm vid helgumgänge används avseende posterna livsmedel, hälsa och hygien, lek och fritid. Umgänge utöver sex dagar/månad ska styrkas med umgängesavtal eller intyg från den andre föräldern. Bistånd till resekostnader kan beviljas i samband med umgänge. Umgängesresor ska i första hand bekostas av båda föräldrarna gemensamt, därutöver ska bedömning ske utifrån deras respektive betalningsförmåga. Billigast färdsätt ska i första hand användas och kvitto ska uppvisas. Vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets ålder samt färdsätt. Då barnet/barnen bor lika stora delar av tiden hos båda föräldrarna (växelvis boende) räknas halva normen för barnet med som utgift och halva barnbidraget med som inkomst. (ändrat enligt aktuell praxis) Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och töver riktlinjer: enhetschef 5 Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enl. 4 kap 1 Sol för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. Kostnader med särskild prövning 5.1 Badkort Alla hushåll med barn 0-18 år som erhåller ekonomiskt bistånd löpande ska erbjudas att ansöka/erhålla ekonomiskt bistånd till badkort påbråhögsbadet hela året för barnen (i vissa fall även familjekort då vuxen måste följa med). Familjen får själva kontakta badet och inhandla kortet. När de inkommer med kvitto beviljas de ekonomiskt bistånd för aktuellt belopp. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 5.2 Begravningskostnad Rätten till ekonomiskt bistånd till begravningskostnad avgörs av dödsboets tillgångar, inte av behållningen. Boupptecknings- och begravningskostnader

21 14(32) har förmånsrätt framför andra skulder och tillgångarna ska i första hand användas för att betala dessa. Rätt till bistånd för betalning av andra skulder t.ex. hyra, telefon och el föreligger inte. Innan beslut om bistånd fattas ska det undersökas om den avlidne hade försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Råder det tveksamhet om eventuella försäkringar eller om tillgångarnas storlek, utgår bistånd mot återkrav av eventuella framtida tillgångar. Godtagbar utgift för begravning är max 30% av basbeloppet inkluderande: kista, kistdekoration, urna, annons, musik, arvode till begravningsfirma, enkel förtäring till närmast anhöriga. Kostnad för gravsten utgår med max 20 %. Utgift för gravens skötsel utgår ej. Enskilda dödsbodelägare kan var och en göra ansökan om bistånd för dödsboets räkning. Finns det flera dödsbodelägare ska en enskild dödsbodelägares företräde styrkas med fullmakter. (Förtydligande tillägg) Det är den kommun där kvarlåtenskapen efter den avlidne finns som ska svara för biståndet om tillgångar saknas. Speciell hänsyn ska tas till den avlidnes religionstillhörighet Delegat enligt vidaredelegationsordning: enhetschef och utöver riktlinjer: arbetsutskott Kostnader för att transportera och begrava den avlidne i dennes hemland utanför Sverige ingår normalt inte i rätten till bistånd. Delegat enligt delegationsordning: arbetsutskott 5.3 Flyttkostnad och magasineringskostnad Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl ska möjligheten att få bidrag från Arbetsförmedlingen undersökas. Om sådant bidrag ej utgår eller om flyttningen är nödvändig av andra skäl, även inom kommunen, kan bidrag för flyttningskostnader beviljas. Med hänsyn tagen till avstånd, den sökandes egen förmåga och omständigheter i övrigt ska flyttningen ske på billigaste sätt. Om flyttfirma ska anlitas ska anbudsförfarande ske och det ekonomiskt mest gynnsamma anbudet ska beviljas.

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13

Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 Riktlinjer för försörjningsstöd och livsföring i övrigt gällande i Gislaveds kommun Förslag till arbetsutskott 2010-01-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT 5 2. FÖRSÖRJNINGSSTÖDET 2.1 Riksnorm 6 2.1.1 Särskilda

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009

Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun. Gäller från och med den 1 juni 2009 1 Riktlinjer för försörjningsstöd i Nacka kommun Gäller från och med den 1 juni 2009 2 Innehåll 1. RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 4 1.1 Arbetsperspektivet... 4 1.2 Låginkomstperspektivet... 4 1.3

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer