Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan 18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan 18.00"

Transkript

1 KALLELSE (2) SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup, Onsdagen den 11 december 2013, klockan Ärenden l Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Kallade./. 2 Fastställande av dagordning./. 3 Information, Årsredovisning Mentor Sverige 2012./. 4 Information om daglig verksamhet./. 5 Förslag på ändringar av socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd för Staffanstorps kommun./. 6 Bemötande av Länsstyrelsens beslut samt redogörelse av åtgärder./. 7 Kvalitetsuppföljning Attendo Magnoliagården./. 8 Redovisning av domar./. 9 Förslag till riktlinjer för trygghetsresor./. lo Förfrågningsunderlag upphandling Kundval enligt lagen om valfrihetssystem, refnr och Anderas Andersson Susanne Bäckström, Mats Bystedt Attendo Mikaela Troberg Mikaela Troberg Ingela Löfberg Alexandra Emanuelsson Hillevi Ventura Ingela Löfberg Ingela Löfberg Alexandra Emanuelsson./. 11 Sammanträdesdatum 2014 för socialnämnden./. 12 Rapport om verkställda beslut enligt 4 kap l socialtjänstlagen och 9 LSS./. 13 Delegationsbeslut /. 14 Övrigt

2 Liliana Lindström Ordförande Vesna Casitovski sekreterare M-gruppen har förmöte den 11 december klockan i sammanträdesrum Bjällerup i Rådhuset. s-gruppen har förmöte den 11 december i lilla Cafeterian i Rådhuset. Övriga gruppen har förmöte den 11 december klockan i Cafeterian i Rådhuset.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(18) Sammanträdesdatum Socialnämnden Fastställande av tid och plats för justering av protokollet Socialnämndens beslut 1. Utse XXXXXX XXXXX att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den XX december 2013 klockan 12.00, Rådhuset i Staffanstorp. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(1 8) Socialnämnden Sammanträdesdatum Fastställande av dagordning Dagordning för dagens sammanträde har sänts ut Socialnämndens beslut l. Fastställa den utsända dagordningen. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(18) STAFFANSTORI>S Socialnämnden Sammanträdesdatum Arsredovisning Mentor Sverige 2012 Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdornar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Föreligger redovisning över 2012 års verksamhet. Socialnämndens beslut 1. Lägga lämnad information till handlingarna. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(18) Socialnämnden Sammanträdesdatum Information om daglig verksamhet Susanne Bäckström och Mats Byström informerar om hur den dagliga verksamheten fungerar i Staffanstorps kommun. Socialnämndens beslut l. Lägga lämnad information till handlingarna. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(18) Socialnämnden Sammanträdesdatum Förslag på ändringar av socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd Föreligger sammanställning av förslag på ändringar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. De aktuella riktlinjerna för socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd antogs av nämnden Det finns nu flera skäl för socialnämnden att se över de aktuella riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Delar av texten har blivit inaktuell eller lagstridig på grund av, ändringar i aktuelllagstiftning eller förordning, ny rättspraxis, ändringar i andra myndigheters lagar och regler samt ändringar i socialnämndens delegationsordning. Sammanställningen är gjord av Mikaela Troberg, enhetschef Vuxen. Socialnämndens beslut l. Anta riktlinjerna med föreslagna ändringar Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

8 RIKTLINJER 1(32) INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd för statfanstorps socialnämnd 1 Allmänt Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i socialtjänstlagen. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Socialnämnden får inte genom passivitet bidra till att en ekonomiskt ohållbar situation befästs. Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och/eller ekonomiska förmåner. Ekonomiskt bistånd ska dels trygga den enskildes eller hans familjs försörjning och vård, dels vara förebyggande och rehabiliterande. När rätten till ekonomiskt bistånd ska bedömas måste hänsyn tas till i vilken omfattning den enskilde själv kan tillgodose det aktuella behovet. Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom/henne till buds; t.ex. är den som kan arbeta skyldig att söka arbete, delta i verksamheter för arbetslösa, arbetsmarknadsutbildningar och/eller söka andra former av bidrag samt först använda sig av egna ekonomiska tillgångar. I varje utredning som görs ska barnens situation uppmärksammas särskilt. Barns bästa ska särskilt beaktas vid beslut om ekonomiskt bistånd. Ä ven om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, ska det alltid

9 2{32) beaktas, utredas och redovisas för att säkra att barnperspektivet tillgodoses. Vid en intressekonflikt mellan vuxna och barn ska barnets intresse ha företräde. Dessa riktlinjer avser att ge vägledning av biståndsbehovet i det enskilda ärendet. Riktlinjerna får inte uppfattas som en absolut gräns för att få hjälp eller inte. Den enskildes situation kan motivera såvällägre som högre ekonomiskt bistånd än vad som vägledningen anger. 2 Information Socialtjänsten ska till den enskilde informera om rätten till bistånd. I informationen ska framgå både rättigheter och skyldigheter, förutsättningar, normbelopp, beräkningsgrunder, insyn, sekretess, samtycke, besvärsrätt och annat av rättsligt värde för den enskilde. Den enskilde ska ges möjlighet till att få informationen vid första kontakten med socialkontoret Inför det första besöket ska skriftlig information sändas till den enskilde. Den enskilde ska under pågående ansökan kontinuerligt hållas informerad om socialtjänstens handläggning av hans/hennes ärende. Icke svensktalande biståndssökande ska erhålla samma information som svensk talande. Informationen ska ske genom tolk på den enskildes språk i enlighet med 8 förvaltningslagen. Socialtjänsten ska hålla sig underrättad om att den enskilde har uppfattat och förstått informationen. Socialtjänstens skyldighet att lämna rätt information går före klienters önskemål om att tolk ej ska närvara. 3 Ekonomiskt bistånd 4 kap 1 SoL avseende försörjningsstöd 3.1 Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 Sol: Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för l. livsmedel kläder, skor lek och fritid (inkl. barn och ungdomsförsäkring)

10 3(32) hygien förbrukningsartiklar dagstidning telefon TV-licens Skäliga kostnader enligt punkt l beräknas enligt en för hela riket gällande norm på grundval av officiella prisundersökningar rörande olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl ska nämnden beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 2. boende hushållsel hemförsäkring arbetsresor avgift till fackförening och arbetslöshetskassa 3.2 Riksnorm Det är regeringen som årligen fastställer nivån på riksnormen. Den gäller lika för alla i hela riket. Riksnormens nivå är uppdelad i olika hushållstyper och i åldersintervaller. Beloppen grundar sig på de konsumtions- och prisstudier som Konsumentverket gör. De för året aktuella beloppen redovisas i socia l~ änstförordningen (SOP). Kostnadsberäkningarna ska spegla en skälig konsumtionsnivå, dvs. varken minimi- eller lyxnivå. Enligt Konsumentverket ska beloppen täcka kostnaderna för vad som bör finnas i ett hushåll för att man ska klara vardagens behov. Sedan 2012 får varje kommun besluta hur riksnormens belopp fördelas 2å de olika QOSterna inom 2ersonliga kostnader. Personliga kostnader Livsmedel: Beräkningar av livsmedelskostnaderna utgår ifrån en fyraveckorsmatsedel som följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Utgångspunkten är att all mat tillreds hemma. Vissa halvfabrikat ingår samt inköp av allt matbröd.

11 4(32) Kostnader för t.ex. saft godis och chips ingår inte. Livsmedelskostnaden för ensamhushåll är något högre med hänsyn till att vissa kostnader kan bli dyrare än för flerpersonshushåll Kläder och skor: Summan avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Ä ven kostnader för skoreparationer och viss kemtvätt ingår samt vissa tillbehör som paraply, armbandsur och väskor. Ryggsäckar för barn och skolungdomar ingår. Lek och fritid: Utgiftsposten gäller kostnader för sådana aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t.ex. gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa eller gå på diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. I posten ingår också cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. I beräkningarna finns inga kostnader för semester eller dyrare fritidsintressen. Hygien: Avser kostnader för den personliga hygienen, t. ex. tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Även produkter som t.ex. plåster och solskyddsmedel ingår. Kostnaderna omfattar även hårklippning. Kostnad för preventivmedel ingår inte. Barn- och ungdomsförsäkring: A v ser kostnad för barn och ungdomsförsäkring 0-20 år. Månadspremien är tänkt att omfatta grundförsäkring. Gemensamma hushållskostnader Förbrukningsvaror: Här återfinns varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av kläder och skor, t.ex. disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. Dagstidning, telefon och TV -avgift: I denna post ingår helårsprenumeration för en dagstidning, avgift för TV-licens och kvartals- och samtalsavgift för telefon. Posten omfattar också vissa

12 5(32) kostnader för att skicka kort och brev (brevpapper, kuvert, vykort och porto). Kostnader för mobiltelefon, internetsamtal och dator ingår inte. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riksnorm: socionom Julnorm Alla barnfamiljer som beviljas ekonomiskt bistånd under den period som julen infaller ska beviljas ekonomiskt bistånd enligt julnorm. Julnormen är beräknad till lo % av personliga kostnader i riksnormen för alla i hushållet, d.v.s. 10% på riksnormen exkl. hushållskostnader, hyra etc. Alla beviljas julnorm som är berättigade i övrigt i ovan period. Ingen behöver söka särskilt. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom 3.3 Boendekostnad Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendestandard är vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Om den sökande har oskäligt hög boendekostnad och biståndsbehovet inte bedöms bli kortvarigt finns det skäl att undersöka om personen är beredd att flytta till billigare boende. Om den sökande godtar flytt till billigare boende kan rådrum för att sänka boendekostnaden beviljas. Skälig tid för byte ska ges. Skälig tid får bedömas i det enskilda fallet men vanligtvis uppgår det till tre eller fyra månader ifårtydligande tillägg). Särskild hänsyn ska tas till barnens situation och behov. Under rådrummet ska den sökande redovisa att han/hon aktivt söker efter billigare boende. Under rådrummet beviljas den faktiska boendekostnaden. Om den sökande motsäger sig att flytta ska boendekostnad motsvarande vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig godkännas. Om bostaden representerar ett ekonomiskt värde, t ex i form av egen villa eller bostadsrättslägenhet och behovet av ekonomiskt bistånd bedöms bli långvarigt, bör det ekonomiska värdet utgöra ett skäl för byte av bostad. Socialijänsten ska ge stöd och hjälp i sökandet efter annat boende om den enskilde eller familjen har svårigheter att få annan bostad. Vid krav på bostadsbyte ska en individuell bedömning ske. Skälig tid för att hitta nytt boende och avyttring ska ges. Särskild hänsyn ska tas till barnens situation och behov. Som grundprincip är det inte godtagbart att fördyra boendekostnaderna under en pågående bidragstid. Rätt till bistånd för ökade boendekostnader godkänns

13 6(32) STAFFANSTOR PS endast om det bedöms föreligga särskilda skäl. Bostadsbyte ska bedömas vara en förutsättning för att en skälig levnadsnivå ska tillförsäkras. (Omformulering av tidigare text) Hyreskostnad Skälig boendekostnad i Staffanstorps kommun beräknas för närvarande efter bostadsområdet Nevisborg som har ett högt bestånd av lägenheter, tillhör nyproduktionen och har ett lägenhetsurval från två till fem rum och kök. För unga vuxna ( år) utan barn beräknas skälig boendekostnad enligt ett rum och kök. Vid bedömning av skälig boendekostnad i en bostad med kallhyra ska en beräkning av boendekostnaden göras; kallhyra + elkostnader - schablon för hushållsel = boendekostnad. Extra hyresavgifter Kostnader för extra utrustning såsom inglasad balkong, skåpsluckor, etc. är en godtagbar utgift endast om utrustningen fanns vid inflyttningstillfället. Inneboendekostnad För personer som saknar egen bostad och bedöms som inneboende ska det alltid finnas ett upprättat inneboendekontrakt Om avtalad inneboendekostnad bedöms som skälig ska den faktiska kostnaden godkännas. (Förtydligande tillägg) Om den avtalade boendekostnaden ej bedöms som skälig ska en bedömning göras utifrån följande principer: 1. För hemmavarande ung vuxen se särskilt stycke nedanför. 2. Inneboendekostnaden som godkänns ska i de fall boendets total kostnad är känd beräknas utifrån hur stor andel av bostaden den, enskilde disponerar. Av 35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag framgår bl.a. att vid beräkningen av bostadskostnaden för inneboende ska varje rum räknas som två enheter och kök som en enhet. (Överensstämmer med Socialstyrelsens allmänna råd) 3. Är bostadens totala kostnad okänd (kan ex. gälla för den som är inneboende i villa eller bostadsrätt) ska bedömning göras utifrån vad ett boende på orten kostar som motsvarar i storlek det utrymme som den inneboende nyttjar.

14 7(32) Boendekostnad för fastighet eller bostadsrättslägenhet Godkänd boendekostnad är; räntor, nödvändiga driftskostnader som vatten, uppvärmning, sophämtning, fastighetsförsäkring och tomträttsavgäld med undantag av hushållsel. Kostnad för hushållsel beräknas separat. Kostnad för amortering beviljas ej. Vid beräkning av ekonomiskt bistånd ska en boendekalkyl alltid göras. Vid bedömning om kostnaden för villan eller bostadsrättslägenheten är skälig ska vid beräkning av bistånd gälla samma kriterier som för hyresrättslägenhet. skattejämkning ska sökas av den enskilde, om räntekostnader ska räknas till fullo. Vid kortare biståndsbehov bör den sökande i första hand kontakta banken för uppskov. Är det aktuellt med försäljning av fastigheten i samband med ansökan om försörjningsstöd ska den sökande alltid kontakta sin bank för att se om anstånd på räntan kan ges tills försäljningen är genomförd. Boendekostnad för kvarboende i föräldrahem Unga vuxna (18-24 år) bor ofta kvar hemma efter att föräldrarnas försörjningsskyldighet upphört. Bistånd till boendedel utgår generellt ej till varboende ung vuxen. Detta med anledning av att det ej bedöms som skäligt att hemmavarande ung vuxen som inte är självförsörjande ska betala inneboendehyra. Bistånd kan dock i särskilda fall utgå för en boendedel om föräldrarna på grund av att det vuxna barnet bor kvar har mist rätten til ~ bostadsbidrag. Boendekostnaden bör då motsvara det bostadsbidrag som upphört att betalas ut. Boendekostnad kan godkännas om den unge har återvänt till föräldrahemmet efter att under en längre tid ha bott i egen bostad (dock gäller inte detta om den unge återvänder till föräldrahemmet efter att ha bott på internat eller studentboende). Den unge ska i dessa fall kunna styrka att hyra betalats löpande en period innan ansökan om försörjningsstöd. (Nytt stycke, överensstämmer med rättspraxis) A v drag på boendekostnaden K varboende vuxna barn med egna inkomster ska bidra till den sökande familjens boendekostnad. Inneboendekostnaden som ska medräknas SOffi.J inkomst/dras av från boendekostnaden ska beräknas utifrån hur stor andel av bostaden den unge disponerar (enl. RFFS 1998:9). Om den unge inte har betalningsutrymme som motsvarar boendeandelen ska storleken på

15 8(32) inneboendekostnaden bedömas utifrån den unges betalningsförmåga. (Ändring i enlighet med rättspraxis) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.4 Hushållsel Ekonomiskt bistånd för hushållsel ska normalt beviljas för den faktiska elkostnaden. Biståndet beviljas för den period vari elräkningen förfaller till betalning. Bedömning ska göras om elkostnaden är skälig. En vägledande lista öveu genomsnittlig kilowattförbrukning finns upprättad. Om elkostnaden/elförbrukningen bedöms som oskäligt hög kan energirådgivare för f Ommunen kontaktas för en bedömning avseende den specifika bostadens elförbrukning. Om elförbrukningen, utifrån energirådgivarens utlåtande, bedöms som oskäligt hög kan delar av elkostnaden avslås. I vissa fall bör först en månads rådrum ges för att den sökande ska ges möjlighet att sänka sin elförbrukning. (Enligt praxis och pga inrättande av energirådgivare) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.5 Hemförsäkring IT'a bort: Månadspremien ska omfatta grundförsäkring (egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd, rättsskydd). Underlag på kostnaden ska uppvisas. Kostnaden beviljas enligt en uträknad schablon per månad utifrån antal boende i hushållet. Schablonen är beräknad utifrån lägst hemförsäkringspremie hos befintliga försäkringsbolag. (Ta bort pga schablon ej förenligt med rättspraxis) Lägg till: Den enskildes faktiska kostnader för hemförsäkring ska godtas, om kostnaderna är skäliga. En skälig kostnad ska utgå från en månadspremie som omfattar grundförsäkring ( egendomsskydd baserat på normalt lösöresbelo p för bostadens storlek, ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd samt reseskydd i de fall det inte är valbart). Specifikation p å kostnaden ska uppvisas. Tillägg för bostadsrätt eller villa ska också specificeras i förekommande fall. (Ändring i enlighet med rättspraxis och Socialstyrelsens allmänna råd) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.6 Arbetsresor I begreppet arbetsresor avses resa till och från arbetet, praktik eller annan arbetsmarknadsåtgärd och SPI-studier. Kostnaden ska utgå för ett månadskort

16 9(32) STAFFANSTORI'S för lokal/regional resa. Arbetsresor kan också avse resor till anställningsintervjuer. Dessa kostnader godkänns efterhand som behovet styrkts genom kvitto. Bistånd till arbetsresor med bil beviljas endast om det är det billigaste färdsättet eller om lämpliga allmänna kommunikationer saknas. Bilkostnaden ersätts enligt Skatteverkets skattefria belopp. Se 4.8. Möjligheten att få skattejämkning för resor till och från arbetet ska uppmärksammas. Om resekostnaderna bedörns som orimliga och biståndsbehovet ej är kortvarigt bör alternativet flyttning närmare arbetsplatsen övervägas. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 3.7 Avgift till fackförening, arbetslöshetskassa Utgår med det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. Endast grundavgiften godkänns, inte eventuella tilläggsförsäkringar som är inlagda i rnånadskostnaden. Möjlighet till reducerad avgift (pga. arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet) ska undersökas. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och överlunder riktlinjer: enhetschef 4 Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enl. 4 kap 1 Sol för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. Generellt godtagbara kostnader utöver försörjningsstöd 4.1 Akut tandvård Patientkostnaden, det faktiska beloppet, är en godkänd utgift. Det ska klart framgå av underlaget att behovet är akut. Som akut tandvård betraktas att avhjälpa svåra smärttillstånd och att avhjälpa akuta tillstånd som medför betydande obehag. Om övrig tandvård se riktlinjer tandvård Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.2 Barnomsorg Barnomsorgsavgift enligt gällande maxtaxa är en godkänd utgift, mot uppvisande av räkning eller kvitto. Undersök att avgiften är rätt beräknad

17 10(32) utifrån aktuella inkomster; avgiftsbefrielse kan ges den som saknar inkomster. Anmälan om ändrad inkomst kan vid behov göras varje månad. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.3 Färdtjänst Egenavgift för beviljad färd~äns t är godkänd utgift. Antalet beviljade resor per ansökningsmånad bedöms enligt den enskildes behov och normaliseringsprincipen (l veckahandling på orten, 1-2 inköpsresor till Malmö/Lund per månad). Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.4 Glasögon Bistånd utgår i de fall behov styrks genom intyg från läkare eller o tiker. Kostnaden ska styrkas genom kostnadsförslag innan bistånd beviljas. Särskilt behov av specialglas, färgning eller annat ska framgå. Bågar beviljas med högst 1,5 % av basbeloppet. Redan befintliga bågar ska i första hand användas. Särskild prövning ska göras avseende barns behov av ytterligare kostnad för bågar. (Förtydligande av praxis) Innan bistånd beviljas avseende förlorade eller skadade glasögon ska möjlighet till ersättning genom hemförsäkring eller annan försäkring undersökas. (Tillägg enligt aktuell rutin) Kostnader för linser utgår endast om det finns medicinskt skäl som styrkts av läkare. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetsc_}]g 4.5 Kommunal hemtjänst samt trygghetslarm Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för kommunal hem~ än s t ska ansökan om avgiftsbefrielse, utifrån gällande maxtaxa, först göras. Då möjlighet till avgiftsbefrielse föreligger ska egenavgift för hem ~ äns t och larm endast utgå vid tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd och utifrån särskilda skäl. Kostnad för matdistribution kan inte avgiftbefrias och ska godkännas som utgift om behov av insatsen föreligger. Dock ska normen för matkostnader täcka delar av kostnaden. (Förtydligande tillägg) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef

18 11 (32) 4.6 Läkarvård A v gift för läkarvård godkänns mot uppvisande av kvitto eller räkning, där det klart ska framgå vem vården avser, upp till högkostnadsskydd (högkostnadskort ska uppvisas). Kostnad avseende vård som ej omfattas av högkostnadsskydd godkännes ej. Patientavgift vid inneliggande vård är en godkänd avgift, dock görs avdrag för matdelen i normen under aktuell period. Det är viktigt att rätt patientavgift gäller. Den enskilde ska ansöka om lägre avgift (t.ex. vid sjuk-, aktivitetsersättning eller låg skatte liktig inkomst). Ansökan kan erhållas från vårdinrättningens personal. (Förtydligande tillägg) Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.7 Medicin Kostnader för receptbelagd medicin godkänns upp till högkostnadsskydd (registreras på personnummer), mot uppvisande av kvitto, där det klart ska framgå vem det avser. Endast egenavgiften är godkänd utgift. Apotekets avbetalningsmöjlighet ska användas om biståndsbehovet är tillfälligt. Delegat enligt vidaredelegationsordning: assistent och utöver riktlinjer: enhetschef 4.8 Bilkostnad och bilinnehav Ekonomiskt bistånd till arbetsresor med bil beviljas enbart om billigare färdsätt saknas. Innan bidrag till bilkostnader beviljas ska möjligheter att få skattejämkning undersökas. Ekonomiskt bistånd till kostnader för bilresor i andra sammanhang beviljas enbart om starka medicinska eller sociala skäl föreligger. Möjlighet till färd~äns t ska först undersökas när medicinska skäl föreligger. Antalet godkända resor per ansökningsmånad bedörns utifrån den enskildes behov eller normaliseringsprincipen (1 veckahandling på orten, 1-2 inköpsresor till Malmö/Lund per månad, vissa aktiviteter för barn, etc.). Milersättning beräknas enligt Skatteverkets skattefria belopp. I milersättningen ingår bensin, skatt, (trafik-) försäkring samt reparationer.

19 12(32) Avyttringsbar tillgång eller godtagbart innehav Bil räknas som en avyttringsbar tillgång. Särskilda skäl för att ej avyttra bilen ska vara om bil är enda färdsätt till arbete eller starka medicinska eller social skäl (ska styrkas). Som riktlinje avseende maxvärde för godtagbart bilinnehav räknas bil till ett värde om ett halvt basbelopp. Hushåll med bil kan beviljas rådrum för att avyttra bilen med en månad i taget. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 4.9 Fickpengar Vuxna personer som vårdas på institution eller i familjehem och som saknar egna inkomster, har rätt till bistånd till personliga kostnader. Möjlighet till ersättning från Försäkringskassan ska alltid undersökas. Ekonomiskt bistånd till fickpengar utgår med 4% av basbeloppet per månad. I fickpengarna ingår utgifter för kläder/skor, hygien och fritidskostnader enligt riksnormens belopp samt till tvätt, telefon och busskort Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 4.1 O Husgeråd Komplettering av smärre inköp av nödvändigt husgeråd (köksutrustning, sängkläder och liknande) godkänns efter behovsprövning. Biståndets långvarighet ska ingå i bedömningen. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 4.11 Bussresor till annat än arbete Kostnader för resor utöver arbetsresor (t.ex. sjukresor, resor till AA- och N A möten, rehabilitering och sociala aktiviteter) godkänns efter särskild prövning. Syftet med beviljade resor ska vara angivet. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef

20 13(32) 4.12 Umgängeskostnader och växelvis boende Socialnämnden ska främja minderåriga barns möjligheter till umgänge med sina föräldrar. Reducerad norm vid helgumgänge används avseende posterna livsmedel, hälsa och hygien, lek och fritid. Umgänge utöver sex dagar/månad ska styrkas med umgängesavtal eller intyg från den andre föräldern. Bistånd till resekostnader kan beviljas i samband med umgänge. Umgängesresor ska i första hand bekostas av båda föräldrarna gemensamt, därutöver ska bedömning ske utifrån deras respektive betalningsförmåga. Billigast färdsätt ska i första hand användas och kvitto ska uppvisas. Vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets ålder samt färdsätt. Då barnet/barnen bor lika stora delar av tiden hos båda föräldrarna (växelvis boende) räknas halva normen för barnet med som utgift och halva barnbidraget med som inkomst. (ändrat enligt aktuell praxis) Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och töver riktlinjer: enhetschef 5 Ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt enl. 4 kap 1 Sol för att tillförsäkra skälig levnadsnivå. Kostnader med särskild prövning 5.1 Badkort Alla hushåll med barn 0-18 år som erhåller ekonomiskt bistånd löpande ska erbjudas att ansöka/erhålla ekonomiskt bistånd till badkort påbråhögsbadet hela året för barnen (i vissa fall även familjekort då vuxen måste följa med). Familjen får själva kontakta badet och inhandla kortet. När de inkommer med kvitto beviljas de ekonomiskt bistånd för aktuellt belopp. Delegat enligt vidaredelegationsordning: socionom och utöver riktlinjer: enhetschef 5.2 Begravningskostnad Rätten till ekonomiskt bistånd till begravningskostnad avgörs av dödsboets tillgångar, inte av behållningen. Boupptecknings- och begravningskostnader

21 14(32) har förmånsrätt framför andra skulder och tillgångarna ska i första hand användas för att betala dessa. Rätt till bistånd för betalning av andra skulder t.ex. hyra, telefon och el föreligger inte. Innan beslut om bistånd fattas ska det undersökas om den avlidne hade försäkringar som täcker begravningskostnaderna. Råder det tveksamhet om eventuella försäkringar eller om tillgångarnas storlek, utgår bistånd mot återkrav av eventuella framtida tillgångar. Godtagbar utgift för begravning är max 30% av basbeloppet inkluderande: kista, kistdekoration, urna, annons, musik, arvode till begravningsfirma, enkel förtäring till närmast anhöriga. Kostnad för gravsten utgår med max 20 %. Utgift för gravens skötsel utgår ej. Enskilda dödsbodelägare kan var och en göra ansökan om bistånd för dödsboets räkning. Finns det flera dödsbodelägare ska en enskild dödsbodelägares företräde styrkas med fullmakter. (Förtydligande tillägg) Det är den kommun där kvarlåtenskapen efter den avlidne finns som ska svara för biståndet om tillgångar saknas. Speciell hänsyn ska tas till den avlidnes religionstillhörighet Delegat enligt vidaredelegationsordning: enhetschef och utöver riktlinjer: arbetsutskott Kostnader för att transportera och begrava den avlidne i dennes hemland utanför Sverige ingår normalt inte i rätten till bistånd. Delegat enligt delegationsordning: arbetsutskott 5.3 Flyttkostnad och magasineringskostnad Vid flyttning av arbetsmarknadsskäl ska möjligheten att få bidrag från Arbetsförmedlingen undersökas. Om sådant bidrag ej utgår eller om flyttningen är nödvändig av andra skäl, även inom kommunen, kan bidrag för flyttningskostnader beviljas. Med hänsyn tagen till avstånd, den sökandes egen förmåga och omständigheter i övrigt ska flyttningen ske på billigaste sätt. Om flyttfirma ska anlitas ska anbudsförfarande ske och det ekonomiskt mest gynnsamma anbudet ska beviljas.

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd

Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Information och ansökan om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs igenom denna information och fyll i ansökan innan du kommer på

Läs mer

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11)

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11) Författningssamling 1(11) Riktlinjer för socialbidrag i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2000-09-13, 95, 2001-04-10, 33 1 ALLMÄNT Gäller från 2000-10-01 1.1 Mål och inriktning/lagstiftning Socialtjänstlagens

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år 1 2 Innehåll Vem ska betala avgift? ---------------------------------------------------------------- 4 Hur beräknas avgiften? ---------------------------------------------------------------

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Över ett halvt basbelopp.

Över ett halvt basbelopp. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt samt bistånd där speciella skäl finns. Antagna av vård- och omsorgsnämnden 2007-04-24, 38 Riktlinjerna gäller fr

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016. Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2016 Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, 409 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd Normer och riktlinjer för rätten till bistånd till försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. 1 Innehåll 4 kap. Rätten till bistånd Socialtjänstlag (2001:453)... 4 Riksnorm... 4 Skäliga

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning

ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX. EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-XX-XX EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer för handläggning 2 SOCIALTJÄNSTENS MÅL... 5 BISTÅND... 5 PRINCIPER FÖR BEDÖMNING OCH BERÄKNING... 7 EKONOMISKT BISTÅND 4 KAP 1... 8 RIKSNORM

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer