Kommunstyrelsen (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-08-13 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Kristina Ågren Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Handlingsplan för jämställdhet och mångfald , Stadskontoret förvaltning 102 STK Sammanfattning Stadkontorets Handlingsplan för jämställdhet och mångfald syftar till att vara ett verktyg för att främja jämställdhet och motverka diskriminering i kommunstyrelsens egen förvaltning. I planen redovisas aktuell mångfalds- och jämställdhetsstatistik för stadskontoret. Dessutom redogörs för de åtgärder som genomfördes under 2013 och de planerade konkreta åtgärder som syftar till att öka mångfald och jämställdhet under planperioden. Efter att kommunstyrelsens återremitterat handlingsplanen till stadskontoret 4 juni, har den kompletterats med stadskontorets åtaganden för att motverka diskriminering under planperioden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Handlingsplan för jämställdhet och mångfald för Stadskontoret, förvaltning 102. Beslutsunderlag Handlingsplanen, jämställdhet och mångfalld Genomförda åtgärder 2013 Planerade åtgärder 2014 G-Tjänsteskrivelse, Handlingsplan G-tjänsteskrivelse, KSAU 14.08, handlingsplan jämställdhet och mångfald, reviderad reviderad handlingsplan för mångfald och jämställdhet planerade åtgärder, jämställdhet och mångfald genomförda åtgärder2014, jämställdhet och mångfald Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen KS Arbetsutskott

2 Kommunstyrelsen (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald Stadskontoret, förvaltning 102 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Kristina Ågren Stadskontoret Förvaltningsavdelningen/administrativa enheten

4 Utgångspunkter Stadkontorets Handlingsplan för jämställdhet och mångfald syftar till att vara ett verktyg för att främja jämställdhet och mångfald i den egna förvaltningen. Planen ska bidra till att Malmös vision på jämställdhetsområdet och antidiskrimineringsområdet uppnås: Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering säger: 2020 är alla arbetsplatser i Malmö stad fria från könsdiskriminreande strukturer. Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad fastslår: Allas lika värde är demokratins grundval. Malmö stad ska vara en öppen och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är den rådande normen. Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar att alla arbetsgivare med fler än 25 anställda, vart tredje år ska upprätta en plan för jämställdhetsarbete. Arbetsgivaren ska kartlägga, analysera och planera åtgärder för jämställda löner och planera aktiva åtgärder för att öka jämställdheten. Jämställdhetsarbetet ska ske i samverkan med de anställda. Föreliggande handlingsplan har ett treårsperspektiv, men planen har ett särskilt fokus på Mål i svensk jämställdhetspolitik På nationell nivå är det övergripande jämställdhetsmålet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (SOU 2005:66). För att detta ska uppnås har följande delmål formulerats: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren och beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. CEMR-deklarationen Kommunfullmäktige har beslutat att Malmö stad ställer sig bakom den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen har utvecklats av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMR (Council och European Municipalities and Regions) och den uppmanar Europas kommuner och regioner att offentligt ta ställning för att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska råda. Som undertecknare av deklarationen åtar sig Malmö stad att anta en handlingsplan för hur jämställhetsarbetet ska bedrivas. 2 Stadskontoret, förvaltning

5 Stadskontorets Handlingsplan för jämställdhet och mångfald inkluderar förvaltningens insatser rörande följande styrdokument: Diskrimineringslagen Malmö stads värdegrund Malmö stads personalpolicy Utvecklingsplan för jämställhetsintegrering Strategisk utvecklingsplan för arbete mot diskriminering i Malmö stad Strategi för jämställd personalpolitik Definitioner Jämställdhet: kvinnors och mäns samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden (do.se) Mångfald: motverkande av diskriminering och främjande av lika rättigheter och möjligheter oavsett kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder (diskrimineringslagen) Malmö stads styrdokument Värdegrund Malmö stads värdegrund, som gäller samtliga anställda, fastslår att anställda i Malmö stad möter varje människa med förståelse och respekt och att de har engagemang och mod att påverka. Malmö stads personalpolicy Malmö stads personalpolicy, som antogs 2008, beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna inom Malmö stad och relationerna anställda har till de människor de möter i arbetet. Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i september Planens syftar till att säkra att Malmö stads verksamheter riktade till medborgare och arbetsplatser blir jämställda och icke-diskriminerande. Strategisk utvecklingsplan för arbete mot diskriminering i Malmö stad Utvecklingsplanen antogs av Malmö kommunfullmäktige Planen syftar till att synliggöra och motverka diskriminering och att skapa förutsättningar för ett inkluderande och öppet samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. 3 Stadskontoret, förvaltning

6 Strategi för jämställd personalpolitik Kommunfullmäktige antog 2013 Strategi för jämställd personalpolitik. Jämställdhetsintegrering, mångfald och antidiskriminering I bilden nedan illustreras Malmö stads viktigaste övergripande styrdokument på områdena jämställdhetsintegrering, mångfald och antidiskriminering, inom vilka områden de är relevanta och hur de förhåller sig till nationella och europeiska styrdokument. Denna plan syftar till att integrera samtliga områden. Uppföljning och plan Stadskontorets Handlingsplan för jämställdhet och mångfald består av tre delar. Den första utgör statistik och en enkel analys av nuläget. I den andra delen, bilaga 1, återfinns uppföljning av 2013 års plan. Den tredje delen utgör planering inför framtiden, bilaga 2. Fokus för planen är de aktiviteter och resultat som gäller för stadskontorets egen verksamhet. Därutöver ansvarar HR-strategiska avdelningen för att driva utveckling av jämställdhets- och mångfaldsfrågor och välfärdsavdelningen för att driva jämställdhetsintegrering- och integrationsfrågor riktat mot hela Malmö stad. Dessa insatser och resultatet av dem redovisas inte i detta dokument. Personalstatistik Andelen anställda män är betydligt lägre än andelen anställda kvinnor på stadskontoret (34 % respektive 66 % 1 januari 2014). I Malmö stads statistikverktyg Koll redovisas medellöner för en rad olika personalkategorier. För stadskontoret kan 13 olika personalkategorier jämföras avseende mäns respektive kvinnors medellöner. I tolv av dessa 13 kategorier har kvinnor lägre medellön än män. Också i en enkel jämförelse av medianlöner överstiger männens löner kvinnornas. Situationen har inte förändrats i förhållande till Slutsats Skillnaderna i lön kan vara indikationer på strukturellt betingade skillnader, till mäns fördel på stadskontoret. Någon djupare analys har dock inte gjorts, men ett sådant arbete bör prioriteras. Ett analysarbete stödjs också av att det i Plan 4 Stadskontoret, förvaltning

7 för jämställd personalpolitik fastlås att stadens förvaltningar årligen ska analysera och åtgärda eventuella oskäliga löneskillnader för såväl lika som likvärdiga löner. 1 januari januari januari 2014 Totalt antal anställda 268 (100 %) 284 (100 %) 268 (100 %) Varav kvinnor 181 (68 %) 190 (67 %) 177 (66 %) Varav män 87 (32 %) 94 (33 %) 91 (34 %) Totalt antal chefer 34 (100 %) 32 (100 %) Varav kvinnor 18 (53 %) 17 (53 %) Varav män 16 (47 %) 15 (47 %) Ledningsgrupp antal 14 (100 %) 9 (100 %) Varav kvinnor 4 (29 %) 2 (22 %) Varav män 10 (71 %) 7 (78 %) Attityder Senaste medarbetarenkäten, som besvarades av 96 % av stadskontorets medarbetare, genomfördes våren Då ombads respondenterna besvara frågor om hur de upplevde hur man bemöter och respekterar varandra på den egna arbetsplatsen. Resultatet visar att medarbetarna ger den egna arbetsplatsen höga eller ganska höga betyg när det gäller respekt. Värt att notera är dock att resultatet är en självskattning och inte en fråga om hur enskilda personer upplever att de blir bemötta. Notabelt är också att nästan en tredjedel av medarbetarna inte upplever att man särskilt arbetar för att öka jämställdhet och mångfald på stadskontoret. Mobbning och trakasserier 8 % av medarbetarna på stadskontoret anger i medarbetarenkäten att de under de senaste tolv månaderna blivit utsatta för mobbning eller kränkning. 7 % anger att de trakasserats på någon av diskrimineringsgrunderna. Gruppen utgörs av få personer, men resultatet borde vara att inga medarbetare alls känt sig utsatta. Endast 67 % av medarbetarna vet vart man ska vända sig för att få stöd och hjälp om man utlevt trakasserier, mobbning eller kränkning. Arbetsgivarutskottet antog 12 juni 2014 Riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen. Arbetet med att implementera dessa på stadskontoret, kommer att påbörjas hösten Stadskontoret, förvaltning

8 Ansvar Ansvaret för förvaltningens arbete med mångfald och jämställdhetsfrågor fördelar sig enligt följande: Stadsdirektör Stadsdirektören är ytterst ansvarig för att jämställdhets- och mångfaldsarbete drivs på stadskontoret. Förvaltningsavdelningsdirektören ansvarar för flertalet av de förvaltningsövergripande processerna inom området. Samtliga chefer Cheferna har ett operativt ansvar för att jämställdhets- och mångfaldsperspektiven belyses och att regler efterlevs inom alla delar av förvaltningen. Förvaltningens chefer ansvarar också för att planen är känd av medarbetarna. Förvaltningens HR-funktion Förvaltningens HR-funktion på, ger stöd till chefer och är en resurs i jämställdhetsarbetet. Nätverk Förvaltningen är representerad i Malmö stads Jämå-näverk och nätverk för jämställdhetsintegrering. Stadskontoret har dessutom ett eget nätverk för jämställdhetsintegrering, samordnat av välfärdsavdelningen. Nätverken syftar till att sprida kunskap och inspirera till utvecklingsarbete. Samverkansgrupp Jämställdhetsarbetet bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna i samverkansgruppen. Samtliga medarbetare Medarbetarna har ett eget ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbete i det dagliga arbetet. 6 Stadskontoret, förvaltning

9 Planerade insatser 2014 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Jämställdhetsintegrering Förvaltningen ska säkerställa att man på stadskontoret arbetar för: likvärdig verksamhet, service och bemötande likvärdig myndighetsutövning likvärdig fördelning av resurser jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet Stadskontorets nätverk med medlemmar från förvaltningen fortsätter att utveckla konkreta jämställdhets- och mångfaldsaktiviteter i förvaltningen och att öka förvaltningens generella kompetens inom dessa områden. En extern konsult kommer att anlitas för att genomföra en jämställdhetsanalys av stadkontorets arbete. Jämställdhetsanalysen ska ge kunskap om stadskontorets interna processer och hur de kan kvalitetsutvecklas inom jämställdhetsområdet. Analysen ska också identifiera relevanta områden att utveckla mål och verksamhet runt. Välfärdsdirektören Kommunikationsstöd ska ges i de delar som rör press, marknadsföring, kriskommunikation och varumärke i Malmö stads deltagande på Nordiskt Forum Nyckelpersoner i förvaltningen kommer att erbjudas att delta i Nordiskt forum. Kommunikationsdirektör Stadskontorets avdelningschefer 1

10 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Jämställdhetsintegrering Under 2014 kommer stadskontoret att bistå med kommunikationsinsatser gällande jämställdhetsintegrering i Malmö stad, stadskontoret inkluderat. Kommunikationsdirektör Vid utgången av 2013 ska samtliga förvaltningar/bolag göra kontinuerliga jämställdhetsanalyser i det ordinarie arbetet Antal redovisade jämställdhetsanalyser På näringslivsavdelningen har en gemensam inventering av vad som görs, kan göras bättre och bör göras inom ramen för jämställdhetsintegrering på de tre enheterna påbörjats. Med utgångspunkt från inventeringen fortsätter utvecklingsarbetet under En handlingsplan kommer att utvecklas och implementeras med början hösten Näringslivsdirektör I förvaltningens arbete med att främja näringslivsutveckling har en nulägesanalys över aktiviteter med jämställdhetskoppling gjorts. SCB:s turismstatistik redovisar inte kön, men i stadskontorets egna undersökningar på området ska kön efterfrågas. Näringslivsdirektör Fem av kommunikationsavdelningens egna publikationer ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv Kommunikationsdirektör 2

11 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Jämställdhetsintegrering Relevanta områden för analys kommer att identifieras under den period planen gäller. Stadskontorets avdelningschefer Könsfördelningen i förvaltningens lednings-, styr- och arbetsgrupper ska kartläggas. Eventuella konsekvenser av fördelningen ska analyseras. Visar analysen att åtgärder behövs, kommer sådana att föreslås. Metoder för att integrera jämställdhetsaspekter i risk- och sårbarhetsanalyserna ska utvecklas. Malmö stad ska inför 2014, i verksamhetsplaner och budget ha verksamhetsspecifika, mätbara mål och åtaganden som ökar jämställdheten. Mål och åtaganden ska baseras på könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser Mål och åtagande som följs upp Stadskontoret kommer att förhålla sig till Malmö stads övergripande mål för jämställdhetsarbetet och redogöra för åtaganden kopplade till denna plan i årsanalysen. Principerna för jämställdhetsintegrering ska utvecklas och implementeras i budgetprocessen. Genomförda jämställdhetsanalyser Arbetet med att jämställdhetsintegrera stadens verksamhetsstyrning pågår. Under året görs insatser för att skapa underlag och förutsättningar för att korrigera eventuella ekonomiska orättvisor i budget Ekonomidirektör förvaltningsavdelning 3

12 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Jämställdhetsintegrering Genomförda textanalyser Som ett led i förvaltningens interna kontroll ska jämställdhetsanalys av 25 slumpvis utvalda kommunstyrelseärenden att göras under Antal utbildade handläggare Satsningen på utbildning i jämställdhetsintegrerad ärendeberedning av handläggare, riktad till handläggare i kommunstyrelsens förvaltning kommer att fortsätta. 4

13 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Anställning och lön Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Malmö stad ska uppnå, upprätthålla och utveckla önskad lönstruktur i löneöversynsprocessen. Detta ska även ske i det löpande lönesättningsarbetet Löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken ska minska jämfört med föregående år. Målindikatorn redovisas med ett indextal som anger avståndet mellan det yrke som har lägst medellön och medellönen för medianyrket i intervallet. Stadskontorets administrativa enhet ska delta i och följa de satsningar som görs kommunövergripande avseende åtgärdsplan för önskad lönestruktur för likvärdigt arbete, arbetsvärdering och analysmetoder. Stadskontorets administrativa enhet ska kartlägga och analysera förvaltningens lönestruktur. Eventuella osakliga löneskillnader ska åtgärdas för såväl lika som likvärdigt arbete. Analysen ska presenteras för lönesättande chefer. Därefter ska aktiviteter utvecklas i syfte att förebygga att osakliga skillnader uppstår. Förvaltningsavdelningen Lönesättande chefer Andelen av det underrepresenterade könet i Malmö stad ska öka. Procentuell andel kvinnor respektive män. Stadskontorets administrativa enhet ska anlysera förvaltningens annonsmanus avseende anställningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Chefer ansvariga för rekrytering Fördelningen mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorirer av medarbetare ska så långt det är möjligt utjämnas Procentuell andel kvinnor respektive män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier medarbetare i Malmö stad Stadskontorets administrativa enhet ska anlysera förvaltningens annonsmanus avseende anställningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Chefer ansvariga för rekrytering 5

14 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Anställning och lön Det ska vara lätt för både manliga och kvinnliga medarbetare i Malmö stad att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Resultat i medarbetarenkät. Stadskontorets administrativa enhet ska utveckla en rutin för att hålla kontakten och ge information till föräldralediga medarbetare. Rutinen ska implementeras under planperioden. Kvinnliga och manliga medarbetare i Malmö stad ska känna att de har stöttning av arbetsgivaren i ett jämlikt uttag av föräldraledighet och vid tillfällig föräldraledighet i samband med barns sjukdom. Förvaltningens chefer Malmö stad ska uppmärksamma löneutvecklingen för föräldralediga. Skillnaden i löneutveckling mellan föräldralediga och icke föräldralediga. Stadskontorets administrativa enhet kommer löpande att analysera lönestatistik under perioden. Malmö stad ska vara en arbetsplats som är fri från trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier. Alla medarbetare i Malmö stad ska känna till de lagar, regler, handlingsplaner och rutiner som finns på arbetsplatsen kring trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon utsätts för trakasserier. Resultat i medarbetarenkät. Information ges vid introduktion av nyanställda och information finns på förvaltningens intranät. Information om Malmö stads HBTQ-nätverk kommer att ges till chefer och nyanställda under Under hösten 2014 kommer implementeringen av Malmö stads Riktlinjer mot kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen att påbörjas. Arbetsförhållandena och anställningsvillkor ska vara likvärdiga för alla kvinnor och män anställda i Malmö stad. Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Kvinnor och män i Andelen ofrivilligt deltidsanställda mäts årligen. Mäts i medarbetarenkäten. Vid annonsering av tillsvidaretjänster ska anges att Malmö stad erbjuder önskad tjänstgöringsgrad. Jämställhetsanalyser ska göras i syfte att identifiera förvaltningens 6

15 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Anställning och lön respektive yrkeskategori ska uppleva att de har samma möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetsplats. specifika utvecklingsområden när det gäller att skapa likvärdiga förhållanden och villkor för kvinnor och män. Sjukfrånvaro presenterat i procent uppdelat på kvinnor och män i respektive yrkeskategori. Personalomsättning i procent uppdelat på kvinnor och män i respektive yrkeskategori. Samtliga nyanställda erbjuds en konsultation med företagshälsovårdens ergonom, så att arbetsplatsen blir individuellt utformad efter den anställdes behov och förutsättningar. Under 2013 påbörjas ett arbete med s.k. ROM-analyser (Rörelse Och Muskelanalys) på stadskontoret. I en ROM-analys testas kondition, muskelstyrka, balans, rörlighet och stabilitet i förhållande till arbetssituationen. Efter testet får medarbetaren återkoppling med, om så behövs, förslag på åtgärder. Arbetet kommer att fortgå under Kvinnor och män i respektive yrkeskategori ska ha samma möjlighet till kompetensutveckling i sitt arbete. Mäts i medarbetarenkäten. Den enskilde medarbetarens kompetensutveckling planeras i de årliga medarbetarsamtalen. Förvaltningens chefer 7

16 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Diskriminering Malmö stad är en aktivt icke diskriminerande arbetsgivare. Det förekommer inte diskriminering vid rekryteringar och inte heller på arbetsplatserna. Procentuell andel sökande med underrepresenterat kön. Stadskontorets administrativa enhet ska anlysera förvaltningens annonsmanus avseende anställningar ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska ges möjlighet att söka lediga tjänster i Malmö stad. Chefer ansvariga för rekrytering Malmö stads verksamheter har senast år 2016: ett aktivt arbete med kompetensutveckling för kommunens medarbetare inom området diskriminering implementerat Malmö stads Plan för jämställd personalpolitik ett arbete enligt kommunfullmäktiges mål att andelen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Kommunstyrelsen - redovisar kompetensutveckling inom antidiskrimineringsområdet för alla verksamheter - har utsett en kontaktperson för antidiskrimineringsarbetet som har en ledande och central position - arbetar i enlighet med Plan för jämställd personalpolitik - som redovisar andel medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer som närmar sig målet att spegla befolkningen i Malmö För att säkra ledningens engagemang och kompetens i frågorna kommer förvaltningens chefer att uppmanas att delta i de kommunövergripande utbildningarna inom området. En kontaktperson för antidiskrimineringsarbetet kommer att utses. Stadskontorets åtaganden i förhållande till Plan för jämställd personalpolitik redovisas i denna plan. Stadskontoret kommer att redovisa statistik, för medarbetare och chefer, fördelat på kön, ålder och utländsk bakgrund. En arbetsmarknad fri från diskriminering Andelen utrikesfödda medarbetare på Förvaltningens annonsmanus avseende anställningar, kommer att 8

17 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar stadskontoret ska öka analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. Ett mångfalds- och jämställdhetsnätverk med medlemmar från alla avdelningar är etablerat. Nätverket ska utveckla konkreta aktiviteter i förvaltningen och öka förvaltningens generella kompeten inom antidiskrimineringsområdet. Stadskontoret ska skapa tydliga och öppna system för karriärutveckling i den egna förvaltningen. I enkäter, som görs av kommunikationsavdelningen, kan Annan väljas som alternativ till Man och Kvinna. Förvaltningen ska tillhandahålla kanaler, struktur, strategi, marknadsföring gällande handlingsplan mot diskriminering. Kommunikationsdirektör Kommunikationsdirektör Kommunikationsinsatser kring HBTQ ska genomföras. 9

18 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Malmö är en öppen och inkluderande stad där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är den rådande normen. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. Stadskontoret samverkar med flera aktörer och i lokala och nationella nätverk i syfte att motverka diskriminering. Välfärdsdirektör Malmö stad har senast år 2016 en aktiv samverkan med civilsamhälle, föreningar och organisationer samt enskilda individer i stadens utvecklingsarbete inom området för mänskliga rättigheter och antidiskriminering Kommunstyrelsen - bedriver ett utåtriktat opinionsarbete för allas lika rättigheter - har etablerat samarbete med civilsamhället - arbetar för en bred medborgardialog kring frågor som rör rasism och främlingsfientlighet - i sitt arbete med dialog med malmöborna särskilt värnar om att få in synpunkter från de grupper som annars inte får möjlighet att göra sina röster hörda Stadskontorets chefer kommer att bilda ett nätverk för mänskliga rättigheter under planperioden. Under hösten 2014 görs en förstudie för att undersöka behovet av insatser mot afrofobi i Malmö. I Malmö stad kan likvärdig verksamhet, service och bemötande, liksom likvärdig myndighetsutövning garanteras för alla. Detta innebär att stadens resurser styrs så att lika rättigheter och möjligheter för alla uppnås. Malmö stads verksamheter har senast år 2016: ett målinriktat arbete för jämlik fördelning av makt och inflytande för alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet med utgångspunkt i genomförda granskningar av den egna verksamheten upprättat mål och åtaganden kring diskriminering (som ska ingå i verksamhetsplaner och budget) i samverkan, och med ledning från stadskontoret, Kommunstyrelsen - redovisar granskningar av sitt ordinarie arbete i syfte att synliggöra eventuell diskriminering - arbetar med alla mål i Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering - kontinuerligt könsuppdelar individbaserad statistik - har mätbara verksamhetsspecifika mål och åtaganden som ökar jämlikheten och jämställdheten och som Insatser för att implementera Utvecklingsplan för arbete mot diskriminering i Malmö stad kommer att samordnas från stadskontoret. Arbetet kommer att pågå under hela planperioden. Under planperioden kommer Malmö stads samtliga chefer och kommunikatörer att erbjudas riktad utbildning i frågor som rör diskriminering. Samtliga blanketter på malmo.se kommer att analyseras utifrån diskrimineringsgrunderna. Vid Välfärdsdirektör Välfärdsdirektör Kommunikationsdirektör 10

19 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar tagit fram en gemensam modell för normkritiska granskningar av de egna verksamheterna ingår i verksamhetsplaner och budget behov kommer blanketterna att revideras. - följer upp mål och åtaganden på antidiskrimineringsområdet i samband med årsredovisning - deltar i arbetet med att ta fram en metod för normkritisk analys - redovisar översyn av verksamheter och lokaler ur tillgänglighetssynpunkt samt verkställda åtgärder mot enkelt avhjälpta hinder enligt 8 kap PBL, plan- och bygglagen (2010:900) - säkerställer att information framtagen av Malmö stad riktad till malmöbor som nyttjar kommunens service är tillgänglig på ett sätt och i en form som kan förstås av de berörda - redovisar brukarundersökningar eller enkätundersökningar med allmänheten som visar att den upplevda diskrimineringen minskar Under planperioden kommer ett arbete för att utveckla en diskrimineringsfri kommunikation att påbörjas. I de kommuncentrala upphandlingarna finns en standardtext rörande antidiskriminering. Stadskontoret planerar att påbörja en kartläggning av hur frågan hanteras i övriga upphandlingar i Malmö stad. Kommunikationsdirektör Ekonomidirektör 11

20 Genomförda insatser 2013 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Resultat Jämställdhetsintegrering Förvaltningen ska säkerställa att man på stadskontoret arbetar för: likvärdig verksamhet, service och bemötande likvärdig myndighetsutövning likvärdig fördelning av resurser jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet Ett nätverk med medlemmar från förvaltningens samtliga avdelningar ska bildas under 2013/2014. Syftet är att utveckla konkreta jämställdhets- och mångfaldsaktiviteter i förvaltningen och att öka förvaltningens generella kompetens inom dessa områden. Förvaltningens nätverk för jämställdhetintegrering har fått ett utvecklat uppdrag och nätverket fokusområde innefattar också generella jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Nätverket kommer sannolikt att förändras under 2014, med anledning av den omorganisation som stadskontoret för närvarande implementerar Vid utgången av 2013 ska samtliga förvaltningar och bolag göra kontinuerliga jämställdhetsanalyser i det ordinarie arbetet Antal redovisade jämställdhetsanalyser I förvaltningens arbete med att främja näringslivsutveckling har en nulägesanalys över aktiviteter som har jämställdhetskoppling gjorts. Utvecklingsområden har identifierats och för dessa ska mätbara mål och åtaganden, som följs upp tertialvis, formuleras. Näringslivskontoret har genomfört en inventering av hur jämställdhetsperspektivet belyses i verksamheten. Ett arbete för att ta fram konkreta förslag på hur jämställdhetsperspektivet ytterligare kan integreras i verksamheten pågår. Ett utkast till jämställdhetsanalys har gjorts avseende kommunens Företagslots. Jämställdhetsanalys av tillgänglig statistik på turism- och besöksområdena, kommer att göras under 2013/2014 och om möjligt ska jämställdhetsöverväganden göras då möten och evenemang värvas till Statistik som avser logi och turistfakta köps in av SCB och företaget redovisar inte denna typ av statistik uppdelad på kön. Däremot efterfrågas kön i de undersökningar 1

21 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Resultat Jämställdhetsintegrering staden. stadskontoret genomför. Under 2013 kommer en jämställdhetsanalys av förvaltningens stiftelse- och donationshantering att göras. En jämställdhetsanalys av hur medel ur fonder fördelas har gjorts. Fler fonder vänder sig endast till flickor och/eller kvinnor, varför kvinnor alltid kommer att vara överrepresenterade när det gäller beviljade medel. Dessutom söker fler kvinnor än män bidrag. Anledningen till denna beteendeskillnad ska analyseras vidare. En analys av hur många kvinnor/flickor och män/pojkar som representerades på bild i Vårt Malmö och Personavin har gjorts. Vårt Malmö har jämn könsfördelning över året, men enskilda nummer har det inte. Därför kan det uppfattas som om tidningen har en ojämn könsfördelning, om man endast läser få nummer. Personalavin har oftast fler kvinnor än män på bild. Viktigt att tänka på är att Malmö stad är en kvinnodominerad organisation och trycksaken är kort och har få bilder, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser av resultatet. 2

22 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Resultat Jämställdhetsintegrering Arbete för att identifiera fler relevanta områden för analys kommer att göras under den period planen gäller. Arbetet kommer att fortsätta under planperioden. Malmö stad ska inför 2014, i verksamhetsplaner och budget ha verksamhetsspecifika, mätbara mål och åtaganden som ökar jämställdheten. Mål och åtaganden ska baseras på könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser Mål och åtagande i årsanalys 2013 Stadskontoret kommer att förhålla sig till Malmö stads övergripande mål för jämställdhetsarbetet och redogöra för åtaganden kopplade till denna plan i årsanalysen. En sammanfattning av stadskontorets insatser har redovisats i årsanalys. Dessutom ges en mer detaljerad information i denna uppföljning av stadskontorets jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 och i diverse rapporter. Principerna för jämställdhetsintegrering ska under 2013 utvecklas och implementeras inom två av för kommunstyrelsen viktiga processer; budgetprocessen och ärendehanteringsprocessen Genomförda jämställdhetsanalyser Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 kommer att analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsaspekter ska implementeras i budgetprocessen inför beredningen av budget Samtliga måluppföljningsansvariga har fått utbildning i jämställdhetsintegrering och ett särskilt ansvar att göra en jämställdhetsanalys av resultatet av måluppfyllelsen. Syftet är att skapa underlag och förutsättningar för att korrigera eventuella ekonomiska orättvisor i budget I budget- och uppföljningsarbetet ska könsuppdelad verksamhetsstatistik redovisas. All statistik redovisas könsuppdelad och uppgiftslämnare har instruktion om att kommentera statistiken ur ett genusperspektiv. Genomförda textanalyser Textanalys av 25 slumpvis utvalda kommunstyrelseärenden kommer att göras under Inget av de 25 granskade ärendena innehöll fördomsfulla eller könsstereotypa skrivningar. Däremot var flera av ärendena intressanta ur ett 3

23 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Resultat Jämställdhetsintegrering jämställdhetsperspektiv och flera hade koppling till både de nationella jämställdhetsmålen och Malmö stads egna mål på jämställdhetsområdet. De flesta dokumenten, saknade dock resonemang runt kön. Av den anledningen kommer en likanande analys att göras inom ramen för kommunstyrelsens interna kontroll Andel utbildade handläggare Jämställdhetsintegreringsprinciperna ska inarbetas i de standardiserade strukturerna för ärendehantering. Malmögemensamma mallar och rutiner ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv och därefter utformas så att de stöder en jämställdhetsintegrerad ärendehantering. Under hösten 2013 påbörjas utbildning i jämställdhetsintegrerad ärendeberedning riktad till handläggare i kommunstyrelsens förvaltning. En granskning av kommungemensamma mallar i dokumenthanteringssystemet Platina har gjorts. Granskningen visade att mallarna i sig är helt könsneutrala och att det i dagsläget inte är aktuellt att jämställdhetsintegrera dem. Det är dock viktigt att bevaka området framöver, så att nya gemensamma dokumentmallar och instruktioner främjar att texter jämställdhetsintegreras. 13 av stadskontorets handläggare har genomgått utbildning i hur man jämställdhetsintegrerar dokument. 4

24 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Resultat Jämställdhetsintegrering Då konsulttjänst upphandlas som en del av ärendeberedningen ska jämställdhetsintegreringsperspektivet vara en del i kravspecifikationen. Upphandling inom området har inte gjorts under året. All individ-baserad HR-statistik ska vid utgången av 2013, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad. Andelen presenterad könsuppdelad HR-statistik. Könsuppdela HR-statistik ska så långt möjligt presenteras. All HR-statistik kan könsuppdelas och all statistik relaterad till kommunfullmäktiges mål presenteras könsuppdelad. I KOLL, verktyget för statistik, kan all statistik könsuppdelas. Personalredovisning, årsanalys och årsredovisning är så långt det är möjligt könsuppdelade. 5

25 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Anställning och lön Arbetsförhållandena och anställningsvillkor ska vara likvärdiga för alla kvinnor och män anställda i Malmö stad. Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Andelen ofrivilligt deltidsanställda mäts årligen. Vid annonsering av tillsvidaretjänster ska anges att Malmö stad erbjuder önskad tjänstgöringsgrad. Förvaltningen har inte någon registrerad ofrivillig deltidsanställd. Att kvinnor och män i respektive yrkeskategori ska uppleva att de har samma möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetsplats. Mäts i medarbetarenkäten. Jämställhetsanalyser ska göras i syfte att identifiera förvaltningens specifika utvecklingsområden när det gäller att skapa likvärdiga förhållanden och villkor för kvinnor och män. Resultatet i medarbetarenkäten visar att anställda på stadskontoret generellt ger höga värden på frågor som rör delaktighet och dialog. Kvinnor ger dock sämre betyg på samtliga variabler än vad män gör. Detta kan sannolikt delvis förklaras av var i organisationen kvinnor respektive män är över- /underrepresenterade. Sjukfrånvaro presenterad i procent uppdelad på kvinnor och män i respektive yrkeskategori. Personalomsättning i procent uppdelat på kvinnor och män i respektive yrkeskategori. Samtliga nyanställda erbjuds en konsultation med företagshälsovårdens ergonom, så att arbetsplatsen blir individuellt utformad efter den anställdes behov och förutsättningar. Planerade åtgärder är genomförda. Stadskontorets har generellt en mycket låg sjukfrånvaro, men kvinnor har i genomsnitt fler sjukdagar per år än män. Statistiken är redovisad för och diskuterad i samverkansgruppen. Under 2013 påbörjas ett arbete med s.k. ROM-analyser (Rörelse Och Muskelanalys) på stadskontoret. I en ROM-analys testas kondition, Arbetet som kommer att pågå t.o.m är påbörjat. En tredjedel av förvaltningens medarbetare har erbjudits 6

26 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Anställning och lön muskelstyrka, balans, rörlighet och stabilitet i förhållande till arbetssituationen. Efter testet får medarbetaren återkoppling med förslag på eventuella åtgärder. analys. Att kvinnor och män i respektive yrkeskategori ska ha samma möjlighet till kompetensutveckling i sitt arbete. Mäts i medarbetarenkäten. Den enskilde medarbetarens kompetensutveckling planeras i de årliga medarbetarsamtalen. Flertalet av stadskontorets chefer anger att frågan diskuterats i medarbetarsamtal. 91 % av förvaltningens kvinnor och 97 % av förvaltningens män anger att de haft medarbetarsamtal under de senaste tolv månaderna. Fler män än kvinnor uppger att man under samtalen planerat den egna utvecklingen och följt upp tidigare planering. 7

27 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar Diskriminering En arbetsmarknad fri från diskriminering Andelen utrikesfödda medarbetare på stadskontoret ska öka Förvaltningens annonsmanus avseende anställningar, kommer att analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. Erfarenheter från fritidsförvaltningens arbete har följts. Analysarbetet kommer att påbörjas januari 2014 var 16,9 % av stadskontorets kvinnliga anställda och 10,3 % av de manliga anställda utrikes födda, totalt 14,7 % Ett nätverk med medlemmar från förvaltningens samtliga avdelningar ska bildas. Syftet är att utveckla konkreta mångfaldsaktiviteter i förvaltningen och att öka förvaltningens generella kompeten snär det gäller dessa frågor. Förvaltningens nätverk för jämställdhetintegrering har fått ett utvecklat uppdrag och nätverkets fokusområde innefattar också generella jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Malmö stads rekrytering ska vara fri från diskriminering och bidra till ökad mångfald på arbetsplatsen Alla oavsett, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska ges möjlighet att söka lediga tjänster i Malmö stad Förvaltningens annonsmanus avseende anställningar, kommer att analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. Erfarenheter från fritidsförvaltningens arbete har följts. Analysarbetet kommer att påbörjas Administrativa avdelningens HRfunktion kommer att följa utvecklingen av den kompetensbaserade rekryteringsprocessen med tillhörande IT-stöd och den Arbetet påbörjades 2013 och det kommer att fortsätta under

28 Inriktningsmål Effektmål Målindikationer Operativa mål/åtaganden Ansvar omvärldsbevakning som sker på Malmöcentral nivå under planperioden. Stadskontorets chefer kommer att erbjudas utbildning i kompetensbaserad rekryteringsprocess under planperioden. Information och kompetensutveckling har givits till stadskontorets chefer. 9

29 Malmö stad Kommunstyrelsen 2014 den 4 juni Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 4 juni Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M) (2:e vice ordf.), Kent Andersson (S), Carina Nilsson (S) (tjänstgör för Rose-Marie Carlsson (S)), Jamal El-Haj (S), Nils Karlsson (MP), Carlos González (V), Håkan Fäldt (M), Peter Österlin (M) (tjänstgör för Martina Jarnbring Palm (M)), Mohammad Mohammad (M) (tjänstgör för Stefan Lindhe (M)), Ewa Bertz (FP) och Magnus Olsson (SD), ersättare: Anders Rubin (S), Sofia Hedén (S), Adrian Kaba (S), Lari Pitkä-Kangas (MP), Hanna Gedin (V), Fredrik Sjögren (FP) och Sven Rosén (SPI). Kommunalråd: Milan Obradovic (S) Anders Rubin (S) Lari Pitkä-Kangas (MP) Hanna Thomé (V) Martina Skrak (V) Tjänstemän: Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Chefsjurist Tomas Bärring Stadsjurist Claes-Inge Wennström Sekreterare Irenè San Martin Holmqvist (vid protokollet enligt nedan) Planeringsdirektör Jan Haak Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson HR-direktör Liselott Nilsson Budgetchef Mats Hansson Finanschef Ola Nyberg Administrativ chef Ulla-Karin Holmberg Ledningsstrateg Karin Lindroth Sekreterare Anna Gawrys D STK HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD , STADSKONTORET FÖRVALTNING 102 Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 28 maj 2014 med förslag till handlingsplan för jämställdhet och mångfald , stadskontoret förvaltning 102. Utdrag: Akten, Kristina Ågren, Ulla-Karin Holmberg, Jan-Inge Ahlfridh

30 Under överläggningen enas kommunstyrelsen om, efter förslag från ordföranden, att bordlägga ärendet för ytterligare beredning av stadskontoret i syfte att komplettera handlingsplanen med aktuella åtgärder som främjar mångfald. Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet för ytterligare beredning av stadskontoret Vid protokollet: Irenè San Martin Holmqvist Justerat Katrin Stjernfeldt Jammeh Anja Sonesson Anslaget Anslaget nedtaget Sammanträdet har pågått kl Rätt utdraget betygar. I tjänsten: Irenè San Martin Holmqvist

31 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald Stadskontoret, förvaltning 102 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Kristina Ågren Stadskontoret Förvaltningsavdelningen/administrativa enheten

32 Utgångspunkt Stadkontorets Handlingsplan för jämställdhet och mångfald syftar till att vara ett verktyg för att främja jämställdhet och mångfald i den egna förvaltningen. Planen ska bidra till att Malmös vision på jämställdhetsområdet uppnås: 2020 är alla arbetsplatser i Malmö stad fria från könsdiskriminreande strukturer Bakgrund Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar att alla arbetsgivare med fler än 25 anställda, vart tredje år ska upprätta en plan för jämställdhetsarbete. Arbetsgivaren ska kartlägga, analysera och planera åtgärder för jämställda löner och planera aktiva åtgärder för att öka jämställdheten. Jämställdhetsarbetet ska ske i samverkan med de anställda. Föreliggande handlingsplan har ett treårsperspektiv, men med ett särskilt fokus på Mål i svensk jämställdhetspolitik På nationell nivå är det övergripande jämställdhetsmålet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (SOU 2005:66). För att detta ska uppnås har följande delmål formulerats: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren och beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. CEMR-deklarationen Kommunfullmäktige har beslutat att Malmö stad ställer sig bakom den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen har utvecklats av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation CEMR (Council och European Municipalities and Regions) och den uppmanar Europas kommuner och regioner att offentligt ta ställning för att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska råda. Som undertecknare av deklarationen åtar sig Malmö stad att anta en handlingsplan för hur jämställhetsarbetet ska bedrivas. 2 Stadskontoret, förvaltning

33 Stadskontorets Handlingsplan för jämställdhet och mångfald inkluderar förvaltningens insatser rörande följande styrdokument: Diskrimineringslagen Malmö stads värdegrund Malmö stads personalpolicy Utvecklingsplan för jämställhetsintegrering Handlingsplan mot diskriminering Jämställdhetsplan Definitioner Jämställdhet: kvinnors och mäns samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden (do.se) Mångfald: motverkande av diskriminering och främjande av lika rättigheter och möjligheter oavsett kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder (diskrimineringslagen) Malmö stads styrdokument Värdegrund Malmö stads värdegrund, som gäller samtliga anställda, fastslår att anställda i Malmö stad möter varje människa med förståelse och respekt och att de har engagemang och mod att påverka. Malmö stads personalpolicy Malmö stads personalpolicy, som antogs 2008, beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på Malmö stads arbetsplatser och relationerna anställda har till de människor de möter i arbetet. Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i september Planens syftar till att säkra att Malmö stads verksamheter riktade till medborgare och arbetsplatser blir jämställda och icke-diskriminerande. Handslingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering antogs av kommunfullmäktige Den syftar till att anställda i Malmö stads ska vara medvetna om diskriminering och bedriva aktivt arbete inom området och att Malmö stad ska främja alla malmöbors likvärdiga förutsättningar för delaktighet i samhället. 3 Stadskontoret, förvaltning

34 Jämställdhetsplan Kommunfullmäktige antog 2013 Strategi för jämställd personalpolitik. Jämställdhetsintegrering, mångfald och antidiskriminering I bilden nedan illustreras Malmö stads viktigaste övergripande styrdokument på områdena jämställdhetsintegrering, mångfald och antidiskriminering, inom vilka områden de är relevanta och hur de förhåller sig till nationella och europeiska styrdokument. Denna plan syftar till att integrera samtliga områden. Uppföljning och plan Handlingsplanen består av tre delar. Den första utgör statistik och en enkel analys av nuläget. I den andra delen, bilaga 1, återfinns uppföljning av 2013 års plan. Den tredje delen utgör planering inför framtiden, bilaga 2. Fokus för planen är de aktiviteter och resultat som gäller för stadskontorets egen verksamhet. Därutöver ansvarar HR-strategiska avdelningen för att driva utveckling av jämställdhets- och mångfaldsfrågor och välfärdsavdelningen för att driva jämställdhetsintegrering- och integrationsfrågor riktat mot hela Malmö stad. Dessa insatser och resultatet av dem redovisas inte i detta dokument. Personalstatistik Andelen anställda män är betydligt lägre än andelen anställda kvinnor på stadskontoret (34 % respektive 66 % 1 januari 2014). I Malmö stads statistikverktyg Koll redovisas medellöner för en rad olika personalkategorier. För stadskontoret kan 13 olika personalkategorier jämföras avseende mäns respektive kvinnors medellöner. I tolv av dessa 13 kategorier har kvinnor lägre medellön än män. Också i en enkel jämförelse av medianlöner överstiger männens löner kvinnornas. Situationen har inte förändrats i förhållande till Slutsats Skillnaderna i lön kan vara indikationer på strukturellt betingade skillnader, till mäns fördel på stadskontoret. Någon djupare analys har dock inte gjorts, men ett sådant arbete bör prioriteras, vilket också förstärks av att det i Plan för 4 Stadskontoret, förvaltning

35 jämställd personalpolitik fastlås att stadens förvaltningar årligen ska analysera och åtgärda eventuella oskäliga löneskillnader för såväl lika som likvärdiga löner. 1 januari januari januari 2014 Totalt antal anställda 268 (100 %) 284 (100 %) 268 (100 %) Varav kvinnor 181 (68 %) 190 (67 %) 177 (66 %) Varav män 87 (32 %) 94 (33 %) 91 (34 %) Totalt antal chefer 34 (100 %) 32 (100 %) Varav kvinnor 18 (53 %) 17 (53 %) Varav män 16 (47 %) 15 (47 %) Ledningsgrupp antal 9 (100 %) Varav kvinnor 2 (22 %) Varav män 7 (78 %) Attityder Senaste medarbetarenkäten, som besvarades av 96 % av stadskontorets medarbetare, genomfördes våren Då ombads respondenterna besvara frågor om hur de upplevde hur man bemöter och respekterar varandra på den egna arbetsplatsen. Resultatet visar att medarbetarna ger den egna arbetsplatsen höga eller ganska höga betyg när det gäller tolerans. Värt att notera är dock att resultatet är en självskattning och inte en fråga om hur enskilda personer upplever att de blir bemötta. Notabelt är också att nästan en tredjedel av medarbetarna inte upplever att man särskilt arbetar för att öka jämställdhet och mångfald på stadskontoret. Mobbning och trakasserier 8 % av medarbetarna på stadskontoret anger i medarbetarenkäten att de under de senaste tolv månaderna blivit utsatta för mobbning eller kränkning. 7 % anger att de trakasserats på någon av diskrimineringsgrunderna. Gruppen utgörs av få personer, men resultatet borde vara att inga medarbetare alls kännt sig utsatta. Endast 67 % av medarbetarna vet vart man ska vända sig för att få stöd och hjälp om man utlevt trakasserier, mobbning eller kränkning. Under 2014 kommer därför information om vart man vänder sig, att ges till nyanställda och till förvaltningens redan anställda. 5 Stadskontoret, förvaltning

36 Ansvar Ansvaret för förvaltningens arbete med mångfald och jämställdhetsfrågor fördelar sig enligt följande: Stadsdirektör Stadsdirektören är ytterst ansvarig för att jämställdhetsarbete drivs på stadskontoret. Förvaltningsavdelningsdirektören ansvarar för flertalet av de förvaltningsövergripande processerna inom området. Samtliga chefer Cheferna har ett operativt ansvar för att jämställdhets- och mångfaldsperspektiven belyses och att regler efterlevs inom alla delar av förvaltningen. Förvaltningens chefer ansvarar också för att planen är känd av medarbetarna. Förvaltningens HR-funktion Förvaltningens HR-funktion på administrativa avdelningen, ger stöd till chefer och är en resurs i jämställdhetsarbetet. Nätverk Förvaltningen är representerat i Malmö stads Jämå-näverk och nätverk för jämställdhetsintegrering. Förvaltningen har dessutom ett eget nätverk för jämställdhetsintegrering, samordnat av välfärdsavdelningen. Nätverken syftar till att sprida kunskap och inspirera till utvecklingsarbete. Samverkansgrupp Jämställdhetsarbetet bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna i samverkansgruppen. Samtliga medarbetare Medarbetarna har ett eget ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbete i det dagliga arbetet. 6 Stadskontoret, förvaltning

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Plan för jämställd personalpolitik. Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Plan för jämställd personalpolitik Åtaganden 2015 Tekniska nämnden - Gatukontoret Förord Syftet med Plan för jämställd personalpolitik är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2016-02-02 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-04 PaN A1511-00358-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011

Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Till Simrishamns kommun Feministiskt initiativs yttrande över Jämställdhetsplan 2010-2011 Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 (Dnr 2010/210) ska samtliga partier i kommunfullmäktige

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Antagen av kommunfullmäktige 69 2011 11 28 BJURHOLMS KOMMUN JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2011 2014 UR ETT ARBETSTAGARPERSPEKTIV Ur ett arbetstagarperspektiv Framtagen av jämställdhetsgruppen Jämställdhet i Bjurholms

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD

Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD Varför diskriminera när man kan låta bli? STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING I MALMÖ STAD Innehåll Inledning Allas lika värde...5 Malmö stad och antidiskriminering...7 Visioner...9

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22

Dnr KK12/364 RIKTLINJER. Riktlinjer för mångfald. ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015. Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 RIKTLINJER Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013-2015 Antagen av KS 2013-04-22 Dnr KK12/364 2/9 1 Inledning Enligt diskrimineringslag arbetsgivare bedriva ett aktivt arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007

STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008. Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 STADSLEDNINGSKONTORET PERSONALSTRATEGISKA AVDELNINGEN DNR 222-857/2008 Rapport från Stockholms stads diskrimineringsfunktionär År 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Diskrimineringsfunktionärens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-28 DNR KS 2015.027 ANDERS CALLERMO SID 1/1 PERSONALCHEF 0858785012 ANDERS.CALLERMO@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Jämställdhets-

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Anders Johnsson (M), Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Utredningsrapport Förstudie om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund

Utredningsrapport Förstudie om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund SIGNERAD 2015-04-08 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-08 Vår referens Syna Ouattara Utredare syna.ouattara@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsrapport Förstudie om Malmö stads arbete mot afrofobi

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2009-2011 Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Malmö högskolas arbetsplatser är jämställda och har ett inkluderande synsätt

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Jämställdhetsplan 2013-2015 för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige (punkt 1-5) Datum: 2013-06-25 91 För revidering

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20

Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2007-06-20 OMSLAGSFOTO: NORDIC PHOTO. TRYCK: KOMMUNTYRCKERIET MARS 2008 Jämställdhets-och mångfaldspolicy Grundläggande arbetsgivarprinciper för hur jämställdhetsoch

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 Handläggare Karita Jeansson/Helen Nilsson JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för personal och elever/studerande inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Antagen av styrelsen 120327 Sida 2 av 14 1. Bakgrund Kalmarsunds

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhet- och mångfaldsplanen har sin utgångspunkt i de kommuncentrala styrdokumenten och diskrimineringslagen (2008:567).

Tjänsteskrivelse. Jämställdhet- och mångfaldsplanen har sin utgångspunkt i de kommuncentrala styrdokumenten och diskrimineringslagen (2008:567). Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2015-11-05 Vår referens Rudy Mengesha Projektledare rudy.mengesha@malmo.se Tjänsteskrivelse Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2016 KN-2015-3604 Sammanfattning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare

Mångfaldsplan 2015-2018. - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare Mångfaldsplan - plan för lika rättigheter och möjligheter för kommunens medarbetare 2015-2018 Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Mångfaldsplan 2015-2018, Åstorps

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun Jämställdhets- och mångfaldsplan i Fagersta kommun 1 Jämställdhet och mångfald i Fagersta kommun Bakgrund Arbetet med jämställdhet och mångfald hör ihop med ett antal internationella, nationella och lokala

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020 Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020 Ks/2014:355 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018

Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Swedbanks jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2018 Inledning Swedbank AB och de dotterbolag som tillhör Swedbankkoncernen (härefter Swedbank) vill arbeta för att skapa ett klimat där jämställdhet och

Läs mer

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28

REGION VÄRMLAND. Mångfaldspolicy. Regionfullmäktige 2009-05-28 REGION VÄRMLAND Mångfaldspolicy Regionfullmäktige 2009-05-28 MÅNGFALDSPOLICY 1. BAKGRUND Egna organisationen Omvärlden 2. NULÄGESBESKRIVNING Kända data Upplevt nuläge Framtid 3. SYFTE/VISION 4. FRAMGÅNGSFAKTORER

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018

Plan för jämställdhet och likabehandling. Korsholms kommun 2016 2018 Plan för jämställdhet och likabehandling Korsholms kommun 2016 2018 Behandlad i: Arbetarskyddskommissionen 20.10.2015 Samarbetskommittén 16.11.2015 Personalsektionen 24.11.2015 Kommunstyrelsen 19.1.2016

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Strategi för jämställdhet och mångfald Nr: Datum: 2014-09-22 Inledning Södertörns brandförsvarsförbunds vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret

Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Jämställd medborgarservice i praktiken Ekonomikontoret Inledning I denna guide återfinns förslag och exempel på genomförande av praktiskt jämställdhetsarbete. Tanken är att denna ska användas som en hjälp

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012

Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Lokal likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes År 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Vision... 3 Kartläggning...

Läs mer

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge

Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Strategi fö r arbetet med ja msta lldhetsintegrering 2014-2016 Plan fö r det externa arbetet La nsstyrelsen i Blekinge Inledning Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället

Läs mer

Verksamhetsplan. Jämställdhet. Diarienummer: Ks2012/0202.072. Gäller från: 20121201

Verksamhetsplan. Jämställdhet. Diarienummer: Ks2012/0202.072. Gäller från: 20121201 Diarienummer: Ks2012/0202.072 Verksamhetsplan Jämställdhet Gäller från: 20121201 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: erna Revideras senast: 2014-12-31 Version: 1 Dokumentansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Jämställdhet. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämnden

Jämställdhet. Teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämnden Jämställdhet Mål för jämnställdhetspolitiken i Sverige Samma makt för män och kvinnor att påverka samhället och sitt eget liv En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma rätt

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2010-03-01 1 (2) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 Beslutande Filip Nilsson (M) Lars Olsson (S) Erna Arhag (M)

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokslättsskolan Läsåret 2012-2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokslättsskolan Läsåret 2012-2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokslättsskolan Läsåret 2012-2013 Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Krokslättsskolan

Läs mer