YTTRANDE. Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling. Rapport 2001/02:13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE. Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling. Rapport 2001/02:13"

Transkript

1 YTTRANDE Riksdagens revisorer STOCKHOLM Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling. Rapport 2001/02:13 Statens skolverk har anmodats yttra sig över rubricerad rapport. Förslagen i rapporten vänder sig i väsentliga delar till regeringen. Skolverkets yttrande koncentreras främst till de frågor som rör hur verket ser på och har hanterat sina uppgifter och uppdrag, med anknytning till det som tas upp i rapporten. Sakliga tillrättalägganden som Skolverket vill göra i förhållande till rapporten har, för att inte tynga själva yttrandet, lagts som en bilaga. Sammanfattning Revisorerna lägger ett antal förslag rörande styrningen av skolan och organisationen för denna. Skolverket har kritiska synpunkter på många av dessa förslag och inte minst på det sätt som förslagen byggs under. Förslagen och resonemangen avviker på många punkter dessutom från vad revisorerna tidigare framfört. Många av förslagen riktar sig till regeringen och verket kommenterar i sitt yttrande fr.a. fakta och de delar som berör hur verket ser på och agerar i förhållande till tilldelade uppgifter. Revisorerna föreslår att regeringen tar initiativ till att begränsa Skolverkets uppgifter och att den utvecklingsstödjande uppgiften överlåts till universitet och högskolor. Regeringen har i sin senaste utvecklingsplan föreslagit att en ny myndighet för skolutveckling tillskapas. Regeringen aviserar där också en lagfästning av Skolverkets tillsyn. Rapporten för fram synpunkter rörande kommunernas egentillsyn, och Skolverket har här svårt att se motiven till varför verkets allmänna råd skulle behöva revideras. Verket ställer sig också tveksamt till införande av en allmän plikt för personal i skolväsendet att till Skolverket anmäla uttalande missförhållanden.

2 SKOLVERKET YTTRANDE 2 Allmänt om rapporten och dess innehåll Rapporten har haft som syfte att granska statens styrning av skolan, med avgränsning till grundskolan. Till grund för granskningen ligger intervjuer, dokument och viss egen uppgiftsinsamling. Skolverket anser allmänt att det är värdefullt med såväl genomlysningar av hur den statliga styrningen fungerar som genomgångar av myndighetens verksamhet. Skolverket har dock många kritiska synpunkter på denna rapport. Sett som en saklig genomgång av centrala frågor har den stora brister. Flera förslag läggs utan att det finns ett underlag som gör det möjligt att förstå hur förslagen framkommit länkarna mellan faktaredovisning å ena sidan och revisorernas bedömningar och förslag å andra sidan, är ofta bristfälliga. Skolverket tvingas tyvärr konstatera att rapporten hanterar sakfrågorna på ett tendentiöst och glidande sätt, och att det tyvärr också finns gott om sakfel. Exempelvis säger rapporten sådant som att mätningar av resultaten i skolan visar på en sjunkande måluppfyllelse (sid 14), att Skolverket genom utvecklingsdialoger direkt ingriper i skolverksamheten (sid 33), och att Skolverkets trots uppmaningar från regeringen att öka tillsynens omfattning, har minskat den (sid 69). Enligt Skolverkets mening försvårar dylika svepande och illa underbyggda påståenden en saklig diskussion om styrningen av skolan. Regeringen har nyligen i sin utvecklingsplan (Skr. 2001/02:188) aviserat vissa förändringar i bl.a. statens organisering och styrning. Verket kommer i tillämpliga delar att i sitt yttrande hänvisa till vad regeringen anför i skrivelsen. Resurser, statliga bidrag och analys av resursförbrukning Rapporten ägnar en relativt omfattande del åt frågor om ekonomi. Redovisningen summeras i ett antal iakttagelser och förslag, varav en del kommenteras i det följande. Minsta resursnivå Revisorerna konstaterar att det finns stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Man finner det anmärkningsvärt att Skolverket inte på grundval av dessa skillnader kan säga något om den minsta resursnivå som bör kunna krävas för likvärdighet, eller att verkets tillsynsinsatser inte grundas på uppgifter om kostnader per elev. Skolverket har vid upprepade analyser och genomgångar av forskning kunna konstatera att resursåtgången inte i sig har en tydlig koppling till kvaliteten i utbildningen denna påverkas av alltför många andra starka faktorer för att man ska kunna säga att en relativt sett låg resursnivå indikerar en bristande kvalitet. Att dessutom lägga resursnivån i en enskild kommun med de osäkerheter i mätning som finns - till grund för tillsyn vilken har till syfte att granska om en huvudman uppfyller de statliga kraven eller inte, vore både en

3 SKOLVERKET YTTRANDE 3 felaktig signal till kommunerna om deras ansvar och att agera mot det vetande som finns på området. Specialdestinerade bidrag och Skolverkets arbete med dessa Rapporten tar upp den ökade förekomsten av specialdestinerade bidrag och säger att regeringen omvandlat Skolverket från en liten kunskapsorganisation till ett av sina viktigaste organ för att fördela medel till kommunerna. Formuleringen antyder ett av revisorerna uppfattat problem, eller snarare flera, nämligen att verkets roll förändrats, att verket blivit större och att verket alltmer kommit att användas till att fördela medel. Att verkets roll förändrats under de elva år som gått finner Skolverket i sig vara naturligt med tanke på de stora förändringar inom sektorn som skett; snarare vore det motsatta anmärkningsvärt. Att verket fått utöka sin personal bl.a. genom att i större utsträckning ta i anspråk resurser som tidigare avsatts för tillfällig expertis är också naturligt med tanke på det kraftigt utökade sektorsansvaret (barnomsorgen/förskolan) och den omfattande tillväxt av uppgifter som verket ansvarar för. Att större resurser ägnats åt att fördela bidrag till kommunerna är dock inte huvudskälet till denna utökning. Utökad provutveckling, kvalitetsgranskningar, utökade krav på tillsyn och tillståndsgivning och en omfattande mängd regeringsuppdrag är exempel på uppgifter som krävt en större personalstyrka. Det kan också påpekas att en del av det som ser ut att vara en väsentlig utökning av Skolverket i själva verket har varit en nödvändig balansförändring; från ett nyttjande av fria expertresurser till mer av fasta tjänster. Att påstå att Skolverkets personal mer än fördubblats är en sanning med stor modifikation. Antalet fasta tjänster har utvecklats från ca 240 vid tidpunkten för verkets inrättande till ca 325 år I rapporten används ett mått som uppenbarligen bäst passar de slutsatser man önskar dra. Revisorerna tar upp problemen för kommunerna att hantera den statliga styrningen i form av olika statliga bidrag med olika av staten ställda villkor. Skolverket kan instämma i en del av det som sägs om den problemtik som finns kring specialdestinerade statliga bidrag. Det är ofta ett planeringsproblem för kommunerna att ta hänsyn till nya statliga bidrag som dessutom kräver egna finansiella insatser. Det kan ta sig uttryck i att kommuner i vissa fall helt enkelt avböjer att ta emot bidrag. Samtidigt kan bidragen naturligtvis ge kvalitativa tillskott i avseenden som nationellt bedömts som viktiga. Skolverket har å sin sida vid ett flertal tillfällen framhållit det angelägna i att statliga satsningars utformning noga övervägs och att en samordning av statliga finansiella specialsatsningar sker så långt möjligt, i syfte att minimera problem för skolhuvudmännen och öka sannolikheten för avsedda effekter. Vad gäller de s.k. Perssonpengarna säger revisorerna att Skolverkets analyser av effekterna av dessa är behäftade med stor osäkerhet. Det framgår inte så som är fallet med många andra formuleringar i rapporten vad som egentligen avses. Det framgår inte om revisorerna menar att detta är

4 SKOLVERKET YTTRANDE 4 en brist som bör rättas till. Skolverket konstaterar för sin del att svårigheterna att på kort sikt isolera effekter av ett resurstillskott, med den grundmodell för finansiering som gäller och den information som finns, är närmast oöverstigliga och att det knappast går att komma så mycket längre i dessa analyser. De beräkningar som verket gjort har i övrigt inte mötts av kritik. Resursfördelning och utvecklingsdialogerna Rapporten talar på ett flertal ställen om det utvecklingsuppdrag som verket sedan hösten 2000 arbetar med på regeringens uppdrag, som en fråga om att främst fördela utvecklingsmedel. Skolverket vill i sammanhanget peka på att detta i grunden är ett insnävande och i sak missvisande synsätt. Utvecklingsdialogerna och innebörden i uppdraget är att genom en aktiv kommunikation med huvudmannen omorientera statens sätt att stödja utveckling i förskola och skola. Medlen är inte huvudsaken, och torde knappast heller uppfattas så av de flesta berörda huvudmän. Att som görs i rapporten, lägga samman resurser som verket använder för genomförande av detta regeringsuppdrag med de som används för hantering av olika specialdestinerade bidrag ger en skev bild. Det är därmed också poänglöst, så som görs i rapporten, att beräkna vad fördelade medel kostat i termer av arbete med att fördela medlen. Verket återkommer till frågan om utvecklingsuppdraget längre fram i yttrandet. Kontroll och granskning Rapporten behandlar frågor om Skolverkets uppgifter och särskilt uppgifterna att utöva tillsyn, uppföljning och utvärdering. Den behandlar också kvalitetsredovisningar. Tillsynens omfattning och tillsynsbegreppet Rapporten konstaterar, så som gjorts i flera andra sammanhang, att Skolverkets tillsyn inte nått upp till den volym som av olika skäl ansetts som önskvärd. Regeringen har nyligen aviserat förändringar av myndighetsstrukturen som avser att bl.a. underlätta en förstärkt tillsyn. Skolverket vill dock i detta sammanhang vända sig mot den beskrivning som görs av tillsynsvolymen. Det finns som ofta flera olika volymmått att använda. Även om andelen resurser av de totala verksamhetskostnaderna kan vara ett relevant mått, så gör det faktum att verkets tillsyn nästan uteslutande belöper sig på kostnader för fast personal, att relevansen i detta mått minskar. Dessutom bör det vara trenden sett över några år som enligt verket är intressant, inte avvikelser för enstaka år. Resurserna för tillsyn, mätt som lönekostnader och i enlighet med verkets definition, har senare år ökat kraftigt. Under de tre senaste åren har antalet medarbetare för tillsyn ökat med nära 60 procent och omfattningen av tillsynsbeslut ökat kraftigt. Från år

5 SKOLVERKET YTTRANDE till år 2001 har resurserna mätt som lönekostnader, för tillsynens del ökat med 57 procent och tillsynens andel av den totala lönekostnaden i Skolverket utgör innevarande år ca 16 procent. Det allmänna påståendet i rapportens slutsatsdel om att Skolverket har minskat sin tillsyn, är därför klart missvisande. Det råder däremot inte någon tvekan om så som nämnts att verket inte förmått ge tillsynen den volym som regeringen ansett behövs. Enligt verkets mening har detta till del att göra med att kraven på förstärkning av i stort sett alla verkets ansvarsområden, har gjort det svårt att prioritera om så kraftigt som krävts utan att andra viktiga funktioner som verket har i uppdrag att samtidigt genomföra, skulle komma att äventyras. Skolverket använder ett tillsynsbegrepp som innebär att det i relation till ett tillsynsobjekt görs en bedömning av om statens i författning angivna krav är uppfyllda eller inte. Enligt de principer verket tillämpar ska det inte råda någon tvekan om när det är fråga om tillsyn eller någon annan form av kontakt eller kontroll. Skolverket använder en rad andra instrument för kontroll som ger möjlighet att använda andra tolkningsbaser än den som strikt baserar sig på författningar. Detta synsätt har externt granskats i ett flertal sammanhang och också vunnit gehör, bl.a. i riksdagens tidigare behandlingar av frågan (jmf 1994/95:UbU1). Inte heller Riksdagens revisorer har tidigare haft anledning att invända mot de principer som verket ställt upp för tillsyn (1993/94:RR11). Även det nyligen framlagda betänkandet Statlig tillsyn (SOU 2002:14) ansluter till verkets mer strikta tillsynsbegrepp. Detta sätt att arbeta innebär att statens kontroll av såväl verksamhetsgenomförande som av resultaten i skolan sker genom olika instrument som staten förfogar över. Även om man ser behov av att utöka statens insatser för tillsyn i den avgränsade meningen som tillämpas så måste enligt verkets mening den samlade instrumentarsenalen och hela kedjan av kontroll beaktas. Revisorerna beaktar inte detta utan talar ibland om tillsyn i en vid, obestämd mening, och när det gäller t.ex. resurser i en avgränsad. I sin beskrivning av tillsynen finner Skolverket att revisorerna okritiskt anammar den syn som företräds i RRV:s senaste granskning. Den tillsyn som Skolverket genomför jämförs av revisorerna med länsskolnämndernas verksamhet. Eftersom länskolnämnderna utomordentligt sällan genomförde rena laglighetskontroller blir också detta avsnitt av revisionen osaklig. Skolverket utgår från att det i samband med den organisationsutredning kring Skolverket som regeringen nu aviserat, kommer att prövas hur de samlade statliga kontrollinstrumenten ska användas och samordnas för att svara mot kraven på en tydligare och starkare kontroll. Skolverket är inte främmande för att de olika medlen verket har till förfogande kan kombineras på ett annat sätt för att uppnå större effekt. Bland annat motiveras en sådan genomgång av att kvalitetsgranskningar som rapporten behandlar i en yttre marginal kommer att få en större roll.

6 SKOLVERKET YTTRANDE 6 Anmälningar och anmälningsskyldighet Rapporten tar upp frågan om anmälningsärenden och vad som blir föremål för tillsynsutredning. Det är här - liksom på många andra ställen - oklart vad som avses genom iakttagelsen att alla anmälningar om missförhållanden har inte registrerats som tillsynsärenden av Skolverket. Verket vill här bara påpeka att om varje anmälan till Skolverket som görs bleve föremål för en fördjupad tillsynsutredning skulle sannolikt resurserna för de väsentliga tillsynsfallen minska kraftigt. Förslaget som läggs i rapporten om en generell skyldighet för personal att anmäla uttalade missförhållanden i skolorna till Skolverket kan ses på liknande sätt. Det kan ifrågasättas om en skyldighet att anmäla förhållanden till den statliga skolmyndigheten är i linje med det kommunala ansvaret och om detta vore ett effektivt sätt att använda statens trots allt begränsade kontrollresurser. Skolverkets uppfattning har i vart fall - allmänt sett - varit att missförhållanden först bör tas upp och behandlas, och förhoppningsvis lösas, hos huvudmannen innan staten drar igång utredningar. Kommunernas egenkontroll Revisorerna menar att uttrycket kommunernas egentillsyn är vilseledande och bidrar till ett otydligt ansvarsförhållande. Skolverket utgår för sin del fr.a. från Skollagen 1:12 där huvudmannens ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser klart framgår. Att uttrycket egentillsyn ibland använts motiveras av att verket velat markera att kommunens ansvar för sin egenkontroll innefattar något mer än uppföljning och utvärdering, nämligen just att se till att verksamheten som helhet bedrivs enligt gällande regelverk. Någon empiri som talar för att kommunerna kan ha uppfattat detta som att staten inte har ett klart tillsynsansvar i förhållande till huvudmännen, har Skolverket inte. Kraven på en kvalitetsredovisning kan ses som ett uttryck för och en konkretisering av Skollagens bestämmelse. Revisorernas påstående att verket skulle signalera en delegation av tillsynen till huvudmännen är därför något förvånande. Tillsynsverksamhet, med kritik mot kommunala tillsynsobjekt, ger självfallet olika reaktioner. Rapporten ger en motsägelsefull bild av hur tillsynen uppfattas. I ett sammanhang upprepas vad RRV sagt i sin rapport att tillsynen uppfattas som formaliagranskning och att tillsynen skulle framstå som verkningslös, i ett annat sammanhang hänvisar rapporten själv till den utvärdering som Skolverket gjort som visar att kommunerna tar till sig tillsynsresultaten och visar på de positiva effekterna på skolornas förändringsarbete. Kommunerna har ett klart ansvar för att se till att verksamheten håller sig inom lag och förordning. Skolverket har även om begreppen här kanske inte är det allra mest avgörande därmed svårt att se att egentillsyn skulle vara vilseledande. Det kan f.ö. noteras att Riksdagens revisorer i tidigare granskningar av verkets tillsyn (1993/94:RR11, s. 3) angett att kommunerna skall själva ta ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten i skolan. Det talas här också om vikten av att beakta kommunernas skyldighet att själva kontrollera sin verksamhet. Det

7 SKOLVERKET YTTRANDE 7 är inte klarlagt i rapporten vad som förändrats sedan dessa uttalanden gjordes som skulle motivera en ändrad uppfattning. Revisorerna föreslår i rapporten att tillsynen av det offentliga skolväsendet bör lagfästas. Regeringen har senare i sin utvecklingsplan aviserat ett sådant kommande förslag till riksdagen. Kvalitetsredovisningar Skolverket har vid flera tillfällen rapporterat om förhållandena kring det gällande kravet på huvudmän och skolor att upprätta kvalitetsredovisningar. Verket har lagt ner arbete på att både påpeka vikten av att detta sker och gett stöd till arbetet med och underlaget för detta. Rapporten menar att verket inte använt sina möjligheter, bl.a. vitesföreläggande, att förmå kommunerna att följa lagar och förordningar. Rapporten redogör för Skolverkets insatser. Skolverket vill trots att det givetvis är otillfredsställande att det tagit tid för många kommuner att arbeta fram redovisningarna hävda att det centrala inte kan vara att tvinga fram dokument utan att de syften som ligger bakom förordningskraven uppfylls. Det innebär att bygga upp och nyttja uppföljning och utvärdering och att utveckla bedömningar av utbildningskvaliteten i kommunen. Det är inte givet att de viktiga syftena nås genom ett hårdare tvång på att prestera dokument i sig. Skolverket har dock konsekvent hävdat kravet gentemot kommunerna. Situationen som rått säger enligt verkets mening mer om hur mycket som ibland återstår i kommunerna av att utöva ledning och styrning, än om graden av skärpa i de statliga kraven på att ta fram dokument. Däremot är verkets förväntningar på att kommunerna ska ta fram ändamålsenliga och användbara kvalitetsredovisningar höga, till skillnad från vad rapporten antyder. Skolverket agerar som en statlig myndighet, inte som statens förlängda arm, som revisorerna väljer att uttrycka sig (s. 11). Stöd til skolutveckling och Skolverkets utvecklingsdialoger Rapporten för i olika sammanhang fram problem med otydlighet i ansvar och svårigheter med att ha ett såväl granskande som utvecklingsstödjande uppdrag. Man föreslår också att verkets uppgifter ska begränsas till kontroll och granskning och att de utvecklingsstödjande uppgifterna kan läggas på lärarutbildningar, universitet och högskolor. Så som rapporten påpekar har frågorna om att hantera såväl granskning som utveckling diskuterats under många år. Olika granskningsorgan har i regel pekat på problemet och hur det bör hanteras, men kommit till olika slutsatser om huruvida det är lämpligt att uppgifterna hanteras i en och samma myndighet. Skolverket har för sin del vartefter som tillsynsfunktionen kommit att fokuseras, skapat en organisation med en tydlig uppdelning. Regeringen har i sin utvecklingsplan aviserat tillskapandet av ny

8 SKOLVERKET YTTRANDE 8 skolutvecklingsmyndighet (för utvecklingsstöd till förskola, skola och vuxenutbildning) och en åtföljande renodling av Skolverkets uppdrag. Skolverket ser med förvåning på revisorernas lappkast i förhållande till tidigare uppfattningar, när man föreslår en ordning där ett tydligt myndighetsansvar för utvecklingsstöd kommer att saknas. Revisorerna föreslog så sent som i sin senaste granskning av Skolverket (1998/99:RR8) att Skolverket skulle få regeringens uppdrag att utforma ett program för skolförbättring. Man pekar där också på att Skolverket måste i högre grad använda sin kunskap för att bidra till den dialog som behövs för att initiera ett arbete med skolförbättring. (s. 31) Det kan med fog hävdas att dessa förslag från revisorerna till stor kommit att realiseras. I den rapport som nu är under remiss för revisorerna i stället fram uppfattningen att de utvecklingsdialoger som startats med syfte att initiera arbete med skolförbättring innebär ett direkt ingripande i skolverksamheten. Skolverket har både i samband med sitt svar på regeringsuppdraget från oktober 2000 och i senare redovisningar påpekat vikten av att hålla ett vakande öga på ansvarsfrågorna. Verket menar att man hittills i allt väsentligt kunnat hålla balansen mellan de statliga kraven på utvecklingsoch kvalitetsarbete å ena sidan och respekten för det kommunala ansvaret för skolutveckling å den andra. Denna bild delas också såvitt framgått av verkets egna undersökningar av de flesta hittills berörda kommuner. Detta är dock inte vunnet en gång för alla, och såväl i relation till den statliga kontrollfunktionen som i förhållande till huvudmannens ansvar, måste denna balansfråga fortsatt hanteras. Revisorernas dubier på denna punkt förs fram som en åsikt, utan att ha baserats på någon redovisad saklig empirisk grund. Revisorerna hävdar att en parallell organisation för arbetet med utvecklingsdialogerna skulle ha tillskapats inom Skolverket. Också detta är en osakligt grundad missuppfattning; arbetet sker inom avdelningarna och det arbetsutskott som finns för genomförandet ligger inom verkets ledningsgrupp. En viktig utvecklingsfunktion för skolsystemet ligger inbäddad i grund- och vidareutbildningen av lärare, och rektorer. Universitet och högskolor har vidare en viktig roll att spela som svarande för väsentliga kompetensutvecklings- och forskningsinsatser, i nära samarbete med huvudmännen för förskola och skola. Idag finns dock enligt Skolverkets

9 SKOLVERKET YTTRANDE 9 uppfattning inte förutsättningar för att helt kunna lägga ansvaret för samordningen och pådrivandet av skolutveckling på dessa organ. Bland annat har arbetet med de s.k. regionala utvecklingscentra tydligt visat detta. Mats Ekholm Generaldirektör Mats Björnsson Stabsdirektör Kopia: Utbildningsdepartementet

10 SKOLVERKET YTTRANDE 10 Bilaga Bilaga till yttrande över Statens styrning av skolan (Rapport 2001/02:13) några tillrättalägganden i sak Sid 9 Lpf har felaktigt angivits som statligt dokument för grundskolan. Sid 10 Syftet med nationella utvärderingar är inte att dessa ska vara fördjupningar av kommunernas. Däremot bör de kommunala utvärderingarna kunna utgöra ett underlag. Sid 12 Skolverkets överklagandenämnd är inte den enda överklagandeinstans när det gäller beslut som fattas i skolan. De flesta kommunala beslut överklagas till förvaltningsdomstol. Sid 14 De inhemska mätningarna av resultat i skolan visar knappast på en sjunkande måluppfyllelse. Vad de visar är en (alltför) stor andel elever som inte når grundskolans alla mål. Denna andel har siffermässigt ökat under de år det nya betygssystemet funnits. Även andelen med höga betygsresultat har ökat, dvs. det finns en större spridning i betygsbilden. Detta kan ses som naturligt m.h.t. att bedömare i nya mätsystem tenderar att successivt utnyttja hela mätskalan. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat något. Sammantaget kan man inte dra slutsatsen att måluppfyllelsen sjunkit, däremot kan man som Skolverket hävda uppfattningen att måluppfyllelsen är för låg. Sid 28 Skolverkets uppgifter anges framför allt vara att följa upp resursanvändningen inom skolan och garantera likvärdighet. Denna beskrivning har inte någon motsvarighet i de uppgifter regeringen tilldelat verket eller i den förordning med instruktion för Skolverket som gäller. Sid 38 Det är ingen motsägelse mellan att minska tidsstyrningen (försöksverksamhet med slopad timplan) och att stödja t.ex. möjligheterna att rekrytera mer personal till barnomsorg och skola. Med revisorernas resonemang vore varje styrningsambition oförenlig med avreglering.

11 SKOLVERKET YTTRANDE 11 Sid 43 Det anges felaktigt att Skolverket under 2001 inte bedrev någon regelbunden tillsyn av fristående skolor. Under året genomfördes tillsyn i 36 fristående skolor. Sid 49 Regeringen har inte uppmanat Skolverket att vidga tolkningen av sitt tillsynsmandat. Sid 62 Det är en missuppfattning att det i tidigare förordning om kvalitetsredovisningar skulle ha varit lokala mål i skolplanen som skulle följas upp. Det finns ö.h.t. inga bestämmelser om lokala mål i skollagen. Där anges att skolplanen ska ange åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Sid 65 Skolverket har inte rapporterat att måluppfyllelsen var låg när det gällde Skolverkets arbete med kvalitetsredovisningar. Däremot har verket vid olika tillfällen pekat på det otillfredsställande i att många kommuner inte arbetat fram sådana. Sid 66 Skolverket menade till att börja med att kvalitetsredovisningarna uteslutande skulle vara ett internt dokument för kommunerna. Det stämmer inte, vilket framgår av de allmänna råd som fastställts (sid 4). Sid 69 Revisorerna utgår från att Skolverkets tillsyn ska bedrivas utifrån samma förutsättningar oavsett vem som är huvudman. Det är ett faktum att olika huvudmän styrs av helt olika bestämmelser.

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Kvalitetsgranskning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Skolinspektionens rapport 2012:2 Diarienummer 40-2011:2523

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer