YTTRANDE. Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling. Rapport 2001/02:13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE. Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling. Rapport 2001/02:13"

Transkript

1 YTTRANDE Riksdagens revisorer STOCKHOLM Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling. Rapport 2001/02:13 Statens skolverk har anmodats yttra sig över rubricerad rapport. Förslagen i rapporten vänder sig i väsentliga delar till regeringen. Skolverkets yttrande koncentreras främst till de frågor som rör hur verket ser på och har hanterat sina uppgifter och uppdrag, med anknytning till det som tas upp i rapporten. Sakliga tillrättalägganden som Skolverket vill göra i förhållande till rapporten har, för att inte tynga själva yttrandet, lagts som en bilaga. Sammanfattning Revisorerna lägger ett antal förslag rörande styrningen av skolan och organisationen för denna. Skolverket har kritiska synpunkter på många av dessa förslag och inte minst på det sätt som förslagen byggs under. Förslagen och resonemangen avviker på många punkter dessutom från vad revisorerna tidigare framfört. Många av förslagen riktar sig till regeringen och verket kommenterar i sitt yttrande fr.a. fakta och de delar som berör hur verket ser på och agerar i förhållande till tilldelade uppgifter. Revisorerna föreslår att regeringen tar initiativ till att begränsa Skolverkets uppgifter och att den utvecklingsstödjande uppgiften överlåts till universitet och högskolor. Regeringen har i sin senaste utvecklingsplan föreslagit att en ny myndighet för skolutveckling tillskapas. Regeringen aviserar där också en lagfästning av Skolverkets tillsyn. Rapporten för fram synpunkter rörande kommunernas egentillsyn, och Skolverket har här svårt att se motiven till varför verkets allmänna råd skulle behöva revideras. Verket ställer sig också tveksamt till införande av en allmän plikt för personal i skolväsendet att till Skolverket anmäla uttalande missförhållanden.

2 SKOLVERKET YTTRANDE 2 Allmänt om rapporten och dess innehåll Rapporten har haft som syfte att granska statens styrning av skolan, med avgränsning till grundskolan. Till grund för granskningen ligger intervjuer, dokument och viss egen uppgiftsinsamling. Skolverket anser allmänt att det är värdefullt med såväl genomlysningar av hur den statliga styrningen fungerar som genomgångar av myndighetens verksamhet. Skolverket har dock många kritiska synpunkter på denna rapport. Sett som en saklig genomgång av centrala frågor har den stora brister. Flera förslag läggs utan att det finns ett underlag som gör det möjligt att förstå hur förslagen framkommit länkarna mellan faktaredovisning å ena sidan och revisorernas bedömningar och förslag å andra sidan, är ofta bristfälliga. Skolverket tvingas tyvärr konstatera att rapporten hanterar sakfrågorna på ett tendentiöst och glidande sätt, och att det tyvärr också finns gott om sakfel. Exempelvis säger rapporten sådant som att mätningar av resultaten i skolan visar på en sjunkande måluppfyllelse (sid 14), att Skolverket genom utvecklingsdialoger direkt ingriper i skolverksamheten (sid 33), och att Skolverkets trots uppmaningar från regeringen att öka tillsynens omfattning, har minskat den (sid 69). Enligt Skolverkets mening försvårar dylika svepande och illa underbyggda påståenden en saklig diskussion om styrningen av skolan. Regeringen har nyligen i sin utvecklingsplan (Skr. 2001/02:188) aviserat vissa förändringar i bl.a. statens organisering och styrning. Verket kommer i tillämpliga delar att i sitt yttrande hänvisa till vad regeringen anför i skrivelsen. Resurser, statliga bidrag och analys av resursförbrukning Rapporten ägnar en relativt omfattande del åt frågor om ekonomi. Redovisningen summeras i ett antal iakttagelser och förslag, varav en del kommenteras i det följande. Minsta resursnivå Revisorerna konstaterar att det finns stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Man finner det anmärkningsvärt att Skolverket inte på grundval av dessa skillnader kan säga något om den minsta resursnivå som bör kunna krävas för likvärdighet, eller att verkets tillsynsinsatser inte grundas på uppgifter om kostnader per elev. Skolverket har vid upprepade analyser och genomgångar av forskning kunna konstatera att resursåtgången inte i sig har en tydlig koppling till kvaliteten i utbildningen denna påverkas av alltför många andra starka faktorer för att man ska kunna säga att en relativt sett låg resursnivå indikerar en bristande kvalitet. Att dessutom lägga resursnivån i en enskild kommun med de osäkerheter i mätning som finns - till grund för tillsyn vilken har till syfte att granska om en huvudman uppfyller de statliga kraven eller inte, vore både en

3 SKOLVERKET YTTRANDE 3 felaktig signal till kommunerna om deras ansvar och att agera mot det vetande som finns på området. Specialdestinerade bidrag och Skolverkets arbete med dessa Rapporten tar upp den ökade förekomsten av specialdestinerade bidrag och säger att regeringen omvandlat Skolverket från en liten kunskapsorganisation till ett av sina viktigaste organ för att fördela medel till kommunerna. Formuleringen antyder ett av revisorerna uppfattat problem, eller snarare flera, nämligen att verkets roll förändrats, att verket blivit större och att verket alltmer kommit att användas till att fördela medel. Att verkets roll förändrats under de elva år som gått finner Skolverket i sig vara naturligt med tanke på de stora förändringar inom sektorn som skett; snarare vore det motsatta anmärkningsvärt. Att verket fått utöka sin personal bl.a. genom att i större utsträckning ta i anspråk resurser som tidigare avsatts för tillfällig expertis är också naturligt med tanke på det kraftigt utökade sektorsansvaret (barnomsorgen/förskolan) och den omfattande tillväxt av uppgifter som verket ansvarar för. Att större resurser ägnats åt att fördela bidrag till kommunerna är dock inte huvudskälet till denna utökning. Utökad provutveckling, kvalitetsgranskningar, utökade krav på tillsyn och tillståndsgivning och en omfattande mängd regeringsuppdrag är exempel på uppgifter som krävt en större personalstyrka. Det kan också påpekas att en del av det som ser ut att vara en väsentlig utökning av Skolverket i själva verket har varit en nödvändig balansförändring; från ett nyttjande av fria expertresurser till mer av fasta tjänster. Att påstå att Skolverkets personal mer än fördubblats är en sanning med stor modifikation. Antalet fasta tjänster har utvecklats från ca 240 vid tidpunkten för verkets inrättande till ca 325 år I rapporten används ett mått som uppenbarligen bäst passar de slutsatser man önskar dra. Revisorerna tar upp problemen för kommunerna att hantera den statliga styrningen i form av olika statliga bidrag med olika av staten ställda villkor. Skolverket kan instämma i en del av det som sägs om den problemtik som finns kring specialdestinerade statliga bidrag. Det är ofta ett planeringsproblem för kommunerna att ta hänsyn till nya statliga bidrag som dessutom kräver egna finansiella insatser. Det kan ta sig uttryck i att kommuner i vissa fall helt enkelt avböjer att ta emot bidrag. Samtidigt kan bidragen naturligtvis ge kvalitativa tillskott i avseenden som nationellt bedömts som viktiga. Skolverket har å sin sida vid ett flertal tillfällen framhållit det angelägna i att statliga satsningars utformning noga övervägs och att en samordning av statliga finansiella specialsatsningar sker så långt möjligt, i syfte att minimera problem för skolhuvudmännen och öka sannolikheten för avsedda effekter. Vad gäller de s.k. Perssonpengarna säger revisorerna att Skolverkets analyser av effekterna av dessa är behäftade med stor osäkerhet. Det framgår inte så som är fallet med många andra formuleringar i rapporten vad som egentligen avses. Det framgår inte om revisorerna menar att detta är

4 SKOLVERKET YTTRANDE 4 en brist som bör rättas till. Skolverket konstaterar för sin del att svårigheterna att på kort sikt isolera effekter av ett resurstillskott, med den grundmodell för finansiering som gäller och den information som finns, är närmast oöverstigliga och att det knappast går att komma så mycket längre i dessa analyser. De beräkningar som verket gjort har i övrigt inte mötts av kritik. Resursfördelning och utvecklingsdialogerna Rapporten talar på ett flertal ställen om det utvecklingsuppdrag som verket sedan hösten 2000 arbetar med på regeringens uppdrag, som en fråga om att främst fördela utvecklingsmedel. Skolverket vill i sammanhanget peka på att detta i grunden är ett insnävande och i sak missvisande synsätt. Utvecklingsdialogerna och innebörden i uppdraget är att genom en aktiv kommunikation med huvudmannen omorientera statens sätt att stödja utveckling i förskola och skola. Medlen är inte huvudsaken, och torde knappast heller uppfattas så av de flesta berörda huvudmän. Att som görs i rapporten, lägga samman resurser som verket använder för genomförande av detta regeringsuppdrag med de som används för hantering av olika specialdestinerade bidrag ger en skev bild. Det är därmed också poänglöst, så som görs i rapporten, att beräkna vad fördelade medel kostat i termer av arbete med att fördela medlen. Verket återkommer till frågan om utvecklingsuppdraget längre fram i yttrandet. Kontroll och granskning Rapporten behandlar frågor om Skolverkets uppgifter och särskilt uppgifterna att utöva tillsyn, uppföljning och utvärdering. Den behandlar också kvalitetsredovisningar. Tillsynens omfattning och tillsynsbegreppet Rapporten konstaterar, så som gjorts i flera andra sammanhang, att Skolverkets tillsyn inte nått upp till den volym som av olika skäl ansetts som önskvärd. Regeringen har nyligen aviserat förändringar av myndighetsstrukturen som avser att bl.a. underlätta en förstärkt tillsyn. Skolverket vill dock i detta sammanhang vända sig mot den beskrivning som görs av tillsynsvolymen. Det finns som ofta flera olika volymmått att använda. Även om andelen resurser av de totala verksamhetskostnaderna kan vara ett relevant mått, så gör det faktum att verkets tillsyn nästan uteslutande belöper sig på kostnader för fast personal, att relevansen i detta mått minskar. Dessutom bör det vara trenden sett över några år som enligt verket är intressant, inte avvikelser för enstaka år. Resurserna för tillsyn, mätt som lönekostnader och i enlighet med verkets definition, har senare år ökat kraftigt. Under de tre senaste åren har antalet medarbetare för tillsyn ökat med nära 60 procent och omfattningen av tillsynsbeslut ökat kraftigt. Från år

5 SKOLVERKET YTTRANDE till år 2001 har resurserna mätt som lönekostnader, för tillsynens del ökat med 57 procent och tillsynens andel av den totala lönekostnaden i Skolverket utgör innevarande år ca 16 procent. Det allmänna påståendet i rapportens slutsatsdel om att Skolverket har minskat sin tillsyn, är därför klart missvisande. Det råder däremot inte någon tvekan om så som nämnts att verket inte förmått ge tillsynen den volym som regeringen ansett behövs. Enligt verkets mening har detta till del att göra med att kraven på förstärkning av i stort sett alla verkets ansvarsområden, har gjort det svårt att prioritera om så kraftigt som krävts utan att andra viktiga funktioner som verket har i uppdrag att samtidigt genomföra, skulle komma att äventyras. Skolverket använder ett tillsynsbegrepp som innebär att det i relation till ett tillsynsobjekt görs en bedömning av om statens i författning angivna krav är uppfyllda eller inte. Enligt de principer verket tillämpar ska det inte råda någon tvekan om när det är fråga om tillsyn eller någon annan form av kontakt eller kontroll. Skolverket använder en rad andra instrument för kontroll som ger möjlighet att använda andra tolkningsbaser än den som strikt baserar sig på författningar. Detta synsätt har externt granskats i ett flertal sammanhang och också vunnit gehör, bl.a. i riksdagens tidigare behandlingar av frågan (jmf 1994/95:UbU1). Inte heller Riksdagens revisorer har tidigare haft anledning att invända mot de principer som verket ställt upp för tillsyn (1993/94:RR11). Även det nyligen framlagda betänkandet Statlig tillsyn (SOU 2002:14) ansluter till verkets mer strikta tillsynsbegrepp. Detta sätt att arbeta innebär att statens kontroll av såväl verksamhetsgenomförande som av resultaten i skolan sker genom olika instrument som staten förfogar över. Även om man ser behov av att utöka statens insatser för tillsyn i den avgränsade meningen som tillämpas så måste enligt verkets mening den samlade instrumentarsenalen och hela kedjan av kontroll beaktas. Revisorerna beaktar inte detta utan talar ibland om tillsyn i en vid, obestämd mening, och när det gäller t.ex. resurser i en avgränsad. I sin beskrivning av tillsynen finner Skolverket att revisorerna okritiskt anammar den syn som företräds i RRV:s senaste granskning. Den tillsyn som Skolverket genomför jämförs av revisorerna med länsskolnämndernas verksamhet. Eftersom länskolnämnderna utomordentligt sällan genomförde rena laglighetskontroller blir också detta avsnitt av revisionen osaklig. Skolverket utgår från att det i samband med den organisationsutredning kring Skolverket som regeringen nu aviserat, kommer att prövas hur de samlade statliga kontrollinstrumenten ska användas och samordnas för att svara mot kraven på en tydligare och starkare kontroll. Skolverket är inte främmande för att de olika medlen verket har till förfogande kan kombineras på ett annat sätt för att uppnå större effekt. Bland annat motiveras en sådan genomgång av att kvalitetsgranskningar som rapporten behandlar i en yttre marginal kommer att få en större roll.

6 SKOLVERKET YTTRANDE 6 Anmälningar och anmälningsskyldighet Rapporten tar upp frågan om anmälningsärenden och vad som blir föremål för tillsynsutredning. Det är här - liksom på många andra ställen - oklart vad som avses genom iakttagelsen att alla anmälningar om missförhållanden har inte registrerats som tillsynsärenden av Skolverket. Verket vill här bara påpeka att om varje anmälan till Skolverket som görs bleve föremål för en fördjupad tillsynsutredning skulle sannolikt resurserna för de väsentliga tillsynsfallen minska kraftigt. Förslaget som läggs i rapporten om en generell skyldighet för personal att anmäla uttalade missförhållanden i skolorna till Skolverket kan ses på liknande sätt. Det kan ifrågasättas om en skyldighet att anmäla förhållanden till den statliga skolmyndigheten är i linje med det kommunala ansvaret och om detta vore ett effektivt sätt att använda statens trots allt begränsade kontrollresurser. Skolverkets uppfattning har i vart fall - allmänt sett - varit att missförhållanden först bör tas upp och behandlas, och förhoppningsvis lösas, hos huvudmannen innan staten drar igång utredningar. Kommunernas egenkontroll Revisorerna menar att uttrycket kommunernas egentillsyn är vilseledande och bidrar till ett otydligt ansvarsförhållande. Skolverket utgår för sin del fr.a. från Skollagen 1:12 där huvudmannens ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser klart framgår. Att uttrycket egentillsyn ibland använts motiveras av att verket velat markera att kommunens ansvar för sin egenkontroll innefattar något mer än uppföljning och utvärdering, nämligen just att se till att verksamheten som helhet bedrivs enligt gällande regelverk. Någon empiri som talar för att kommunerna kan ha uppfattat detta som att staten inte har ett klart tillsynsansvar i förhållande till huvudmännen, har Skolverket inte. Kraven på en kvalitetsredovisning kan ses som ett uttryck för och en konkretisering av Skollagens bestämmelse. Revisorernas påstående att verket skulle signalera en delegation av tillsynen till huvudmännen är därför något förvånande. Tillsynsverksamhet, med kritik mot kommunala tillsynsobjekt, ger självfallet olika reaktioner. Rapporten ger en motsägelsefull bild av hur tillsynen uppfattas. I ett sammanhang upprepas vad RRV sagt i sin rapport att tillsynen uppfattas som formaliagranskning och att tillsynen skulle framstå som verkningslös, i ett annat sammanhang hänvisar rapporten själv till den utvärdering som Skolverket gjort som visar att kommunerna tar till sig tillsynsresultaten och visar på de positiva effekterna på skolornas förändringsarbete. Kommunerna har ett klart ansvar för att se till att verksamheten håller sig inom lag och förordning. Skolverket har även om begreppen här kanske inte är det allra mest avgörande därmed svårt att se att egentillsyn skulle vara vilseledande. Det kan f.ö. noteras att Riksdagens revisorer i tidigare granskningar av verkets tillsyn (1993/94:RR11, s. 3) angett att kommunerna skall själva ta ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten i skolan. Det talas här också om vikten av att beakta kommunernas skyldighet att själva kontrollera sin verksamhet. Det

7 SKOLVERKET YTTRANDE 7 är inte klarlagt i rapporten vad som förändrats sedan dessa uttalanden gjordes som skulle motivera en ändrad uppfattning. Revisorerna föreslår i rapporten att tillsynen av det offentliga skolväsendet bör lagfästas. Regeringen har senare i sin utvecklingsplan aviserat ett sådant kommande förslag till riksdagen. Kvalitetsredovisningar Skolverket har vid flera tillfällen rapporterat om förhållandena kring det gällande kravet på huvudmän och skolor att upprätta kvalitetsredovisningar. Verket har lagt ner arbete på att både påpeka vikten av att detta sker och gett stöd till arbetet med och underlaget för detta. Rapporten menar att verket inte använt sina möjligheter, bl.a. vitesföreläggande, att förmå kommunerna att följa lagar och förordningar. Rapporten redogör för Skolverkets insatser. Skolverket vill trots att det givetvis är otillfredsställande att det tagit tid för många kommuner att arbeta fram redovisningarna hävda att det centrala inte kan vara att tvinga fram dokument utan att de syften som ligger bakom förordningskraven uppfylls. Det innebär att bygga upp och nyttja uppföljning och utvärdering och att utveckla bedömningar av utbildningskvaliteten i kommunen. Det är inte givet att de viktiga syftena nås genom ett hårdare tvång på att prestera dokument i sig. Skolverket har dock konsekvent hävdat kravet gentemot kommunerna. Situationen som rått säger enligt verkets mening mer om hur mycket som ibland återstår i kommunerna av att utöva ledning och styrning, än om graden av skärpa i de statliga kraven på att ta fram dokument. Däremot är verkets förväntningar på att kommunerna ska ta fram ändamålsenliga och användbara kvalitetsredovisningar höga, till skillnad från vad rapporten antyder. Skolverket agerar som en statlig myndighet, inte som statens förlängda arm, som revisorerna väljer att uttrycka sig (s. 11). Stöd til skolutveckling och Skolverkets utvecklingsdialoger Rapporten för i olika sammanhang fram problem med otydlighet i ansvar och svårigheter med att ha ett såväl granskande som utvecklingsstödjande uppdrag. Man föreslår också att verkets uppgifter ska begränsas till kontroll och granskning och att de utvecklingsstödjande uppgifterna kan läggas på lärarutbildningar, universitet och högskolor. Så som rapporten påpekar har frågorna om att hantera såväl granskning som utveckling diskuterats under många år. Olika granskningsorgan har i regel pekat på problemet och hur det bör hanteras, men kommit till olika slutsatser om huruvida det är lämpligt att uppgifterna hanteras i en och samma myndighet. Skolverket har för sin del vartefter som tillsynsfunktionen kommit att fokuseras, skapat en organisation med en tydlig uppdelning. Regeringen har i sin utvecklingsplan aviserat tillskapandet av ny

8 SKOLVERKET YTTRANDE 8 skolutvecklingsmyndighet (för utvecklingsstöd till förskola, skola och vuxenutbildning) och en åtföljande renodling av Skolverkets uppdrag. Skolverket ser med förvåning på revisorernas lappkast i förhållande till tidigare uppfattningar, när man föreslår en ordning där ett tydligt myndighetsansvar för utvecklingsstöd kommer att saknas. Revisorerna föreslog så sent som i sin senaste granskning av Skolverket (1998/99:RR8) att Skolverket skulle få regeringens uppdrag att utforma ett program för skolförbättring. Man pekar där också på att Skolverket måste i högre grad använda sin kunskap för att bidra till den dialog som behövs för att initiera ett arbete med skolförbättring. (s. 31) Det kan med fog hävdas att dessa förslag från revisorerna till stor kommit att realiseras. I den rapport som nu är under remiss för revisorerna i stället fram uppfattningen att de utvecklingsdialoger som startats med syfte att initiera arbete med skolförbättring innebär ett direkt ingripande i skolverksamheten. Skolverket har både i samband med sitt svar på regeringsuppdraget från oktober 2000 och i senare redovisningar påpekat vikten av att hålla ett vakande öga på ansvarsfrågorna. Verket menar att man hittills i allt väsentligt kunnat hålla balansen mellan de statliga kraven på utvecklingsoch kvalitetsarbete å ena sidan och respekten för det kommunala ansvaret för skolutveckling å den andra. Denna bild delas också såvitt framgått av verkets egna undersökningar av de flesta hittills berörda kommuner. Detta är dock inte vunnet en gång för alla, och såväl i relation till den statliga kontrollfunktionen som i förhållande till huvudmannens ansvar, måste denna balansfråga fortsatt hanteras. Revisorernas dubier på denna punkt förs fram som en åsikt, utan att ha baserats på någon redovisad saklig empirisk grund. Revisorerna hävdar att en parallell organisation för arbetet med utvecklingsdialogerna skulle ha tillskapats inom Skolverket. Också detta är en osakligt grundad missuppfattning; arbetet sker inom avdelningarna och det arbetsutskott som finns för genomförandet ligger inom verkets ledningsgrupp. En viktig utvecklingsfunktion för skolsystemet ligger inbäddad i grund- och vidareutbildningen av lärare, och rektorer. Universitet och högskolor har vidare en viktig roll att spela som svarande för väsentliga kompetensutvecklings- och forskningsinsatser, i nära samarbete med huvudmännen för förskola och skola. Idag finns dock enligt Skolverkets

9 SKOLVERKET YTTRANDE 9 uppfattning inte förutsättningar för att helt kunna lägga ansvaret för samordningen och pådrivandet av skolutveckling på dessa organ. Bland annat har arbetet med de s.k. regionala utvecklingscentra tydligt visat detta. Mats Ekholm Generaldirektör Mats Björnsson Stabsdirektör Kopia: Utbildningsdepartementet

10 SKOLVERKET YTTRANDE 10 Bilaga Bilaga till yttrande över Statens styrning av skolan (Rapport 2001/02:13) några tillrättalägganden i sak Sid 9 Lpf har felaktigt angivits som statligt dokument för grundskolan. Sid 10 Syftet med nationella utvärderingar är inte att dessa ska vara fördjupningar av kommunernas. Däremot bör de kommunala utvärderingarna kunna utgöra ett underlag. Sid 12 Skolverkets överklagandenämnd är inte den enda överklagandeinstans när det gäller beslut som fattas i skolan. De flesta kommunala beslut överklagas till förvaltningsdomstol. Sid 14 De inhemska mätningarna av resultat i skolan visar knappast på en sjunkande måluppfyllelse. Vad de visar är en (alltför) stor andel elever som inte når grundskolans alla mål. Denna andel har siffermässigt ökat under de år det nya betygssystemet funnits. Även andelen med höga betygsresultat har ökat, dvs. det finns en större spridning i betygsbilden. Detta kan ses som naturligt m.h.t. att bedömare i nya mätsystem tenderar att successivt utnyttja hela mätskalan. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat något. Sammantaget kan man inte dra slutsatsen att måluppfyllelsen sjunkit, däremot kan man som Skolverket hävda uppfattningen att måluppfyllelsen är för låg. Sid 28 Skolverkets uppgifter anges framför allt vara att följa upp resursanvändningen inom skolan och garantera likvärdighet. Denna beskrivning har inte någon motsvarighet i de uppgifter regeringen tilldelat verket eller i den förordning med instruktion för Skolverket som gäller. Sid 38 Det är ingen motsägelse mellan att minska tidsstyrningen (försöksverksamhet med slopad timplan) och att stödja t.ex. möjligheterna att rekrytera mer personal till barnomsorg och skola. Med revisorernas resonemang vore varje styrningsambition oförenlig med avreglering.

11 SKOLVERKET YTTRANDE 11 Sid 43 Det anges felaktigt att Skolverket under 2001 inte bedrev någon regelbunden tillsyn av fristående skolor. Under året genomfördes tillsyn i 36 fristående skolor. Sid 49 Regeringen har inte uppmanat Skolverket att vidga tolkningen av sitt tillsynsmandat. Sid 62 Det är en missuppfattning att det i tidigare förordning om kvalitetsredovisningar skulle ha varit lokala mål i skolplanen som skulle följas upp. Det finns ö.h.t. inga bestämmelser om lokala mål i skollagen. Där anges att skolplanen ska ange åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Sid 65 Skolverket har inte rapporterat att måluppfyllelsen var låg när det gällde Skolverkets arbete med kvalitetsredovisningar. Däremot har verket vid olika tillfällen pekat på det otillfredsställande i att många kommuner inte arbetat fram sådana. Sid 66 Skolverket menade till att börja med att kvalitetsredovisningarna uteslutande skulle vara ett internt dokument för kommunerna. Det stämmer inte, vilket framgår av de allmänna råd som fastställts (sid 4). Sid 69 Revisorerna utgår från att Skolverkets tillsyn ska bedrivas utifrån samma förutsättningar oavsett vem som är huvudman. Det är ett faktum att olika huvudmän styrs av helt olika bestämmelser.

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning Sammanfattning Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan 3 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Sammanfattning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Sammanfattning Skolinspektionen har granskat hur kommunerna arbetar med att fördela

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Sammanfattning Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till 3 Sammanfattning Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller

Läs mer

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan

Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (5) Diarienr: YH 2012/1691 Tillsynsstrategi Tillsynsstrategi för myndigheten för yrkeshögskolan Gällande regelverk Myndighetens för yrkeshögskolans tillsynsstrategi tar sin utgångspunkt

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet

Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet Göteborgsregionens kommunalförbund FÖRSLAG TILL YTTRANDE Box 5073 2003-06-19 402 22 Göteborg Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet Bakgrundsinformation Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Huddinge kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (3) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5731 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Fredrikshovs Utbildning AB 2 (7) Tillsyn av Fredrikshovs Utbildnings AB har genomfört tillsyn av Fredrikshovs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Sammanfattning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Sammanfattning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag 1 Sammanfattning Den här granskningen handlar om förskolans pedagogiska uppdrag, det vill säga hur förskolor arbetar för att stimulera och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Bra tillsyn bättre förskola skola

Bra tillsyn bättre förskola skola www.skolinspektionen.se Bra tillsyn bättre förskola skola Uppdrag Tillsyn regelbunden, riktad, flygande Anmälningsärenden Kvalitetsgranskning Tillståndsprövning Barn och elevombudet Skolväsendets överklagandenämnd

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 3 Dnr 31-2011-1450 Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som Riksrevisionen sänt ut till samtliga huvudmän

Läs mer

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Sida 1 (6) Utbildniiigsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) vill

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet

En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2008 RIV (Dnr 322-136/2008) En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som svar på

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg

Riktlinjer för tillsyn. gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg Riktlinjer för tillsyn gällande fristående förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg 1. Tillsyn Utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och fritidshem som kommunen har godkänt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Mål nr Inställning Nämnden bestrider bifall till överklagandet.

Mål nr Inställning Nämnden bestrider bifall till överklagandet. Avdelningen för utveckling och samordning Dnr 1.8.1-7103/2015 Sida 1 (6) Bilaga 1 2015-08-20 Yttrande till förvaltningsrätten Mål nr. 13482-15 Pysslingen förskolor och skolor AB./. Stockholms stad genom

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Skolinspektionen för en bättre skola

Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen Tillsyn och kvalitetsgranskning Anmälningsärenden Tillståndsprövning Barn- och elevombudet (BEO) Överklagandenämnden INSPEKTIONSAVDELNINGAR Umeå Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:2186 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling 2 (8) Tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling har genomfört

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Sammanfattning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Sammanfattning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 1 Sammanfattning I det målstyrda system som präglar svenskt skolväsende finns en stor tillit till

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) Dir. 2010:137 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010 Utvidgning

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Palmlunds Malmö Aktiebolag Org.nr. 556445-0665 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Palmlunds Malmö Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är:

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är: 2009-12-14 Utbildningsdepartementet Lagrådsremissen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (U2009/7188/S). Bakgrund Den gällande skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986. Den

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Org.nr. 769602-6090 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S)

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (U2016/02376/S) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-06-10 Ert dnr: Avdelningen för Utbildning och Arbetsmarknad J. Henrik Bergström Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 () Sveriges

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:57

Regeringens skrivelse 2011/12:57 Regeringens skrivelse 2011/12:57 Skr Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan Skr. 2011/12:57 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet 1 (8) 1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet I denna PM uppehåller vi oss huvudsakligen kring enskild bidragsberättigad verksamhet och talar om den främst i termer av fristående förskolor och

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Beslut Dnr :6191. Kommunbeslut. efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun

Beslut Dnr :6191. Kommunbeslut. efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun Beslut 2010-12-15 Dnr 43-2010:6191 Kommunbeslut efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun 2 (4) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 3 Allmänt om tillsynen... 4 Bilageförteckning Bedömningar

Läs mer

e't Beslut för fritidshem Skolinspektionen syn av Aha Utbildning AB Beslut Aba Utbildning AB Org.nr

e't Beslut för fritidshem Skolinspektionen syn av Aha Utbildning AB Beslut Aba Utbildning AB Org.nr e't Beslut Aba Utbildning AB Org.nr. 556614-6956 Beslut för fritidshem syn av Aha Utbildning AB Tillsyn av Aha Utbildning AB Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Aha Utbildning AB (556614-6956) under

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor Skolinspektionen Alla skolor ska vara bra skolor Varje dag går över en miljon elever till skolan. Var och en av dem har rätt till en bra skola där de kan känna sig trygga, bli stimulerade och utvecklas

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Landstinget Dalarna Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Landstinget Dalarna Tillsyn i Landstinget dalarna Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Landstinget Dalarna under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer