Världens tillstånd och folkbildningens uppgifter år 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens tillstånd och folkbildningens uppgifter år 2015."

Transkript

1 Till Studieförbundet Bilda En liten rapport om Världens tillstånd och folkbildningens uppgifter år De flesta överskattar vad som kommer att hända de kommande två åren, men underskattar vad som kommer att hända de kommande tio åren. Bill Gates, 1995 Människan lyckas med det hon vill. Antonio Gramsci, fängelseanteckning, 1930-talet

2 2 Förord Nanoteknik och världsparlament, fundamentalism och sexturism, klimatförändringar och en växande global proteströrelse framtiden kommer emot oss i rasande takt. Den skrämmer och lockar. Om framtiden vet vi inget, mer än att den inte är given. Framtiden beror av vad som görs nu. När Nätverkstan fick i uppdrag av Bilda att försöka spana in i den närmaste framtiden tog vi hjälp av några av landets främsta kulturtidskrifter: Fronesis, Glänta och Ord & Bild. Vi bad även utbildningarna Kulturverkstan och Globalverkstan delta i arbetet (de deltagande organisationerna presenteras helt kort längst bak i denna rapport). Under några vackra sensommardagar i bohuslänska Fiskebäckskil fördjupade vi oss tillsammans i frågor om världens framtid och folkbildningens uppgifter år Efter det har diskussionerna fortsatt i Frilagerhuset i Göteborg där vi alla dagligen verkar. Uppgiften var svår och angelägen. Vi hoppas att Bilda kommer att ha nytta av denna på en gång anspråkslösa och anspråksfulla lilla rapport. Den består av tre delar. Först redogör vi för våra egna utgångspunkter, därefter försöker vi säga något om samhället år 2015 för att till sist våga oss på några goda råd till Bilda. I samtalen deltog Göran Dahlberg, Karin Dahlborg Krouthén, Silva Hildbrand, Karin Inde, Lotta Lekvall, Cecilia Verdinelli Peralta och Olav Unsgaard. För den slutgiltiga texten svarar undertecknad. Göteborg den 12 oktober 2005 David Karlsson Nätverkstan Kultur i Väst Box Göteborg

3 3 1. Utgångspunkter Den förfrågan Nätverkstan Kultur i Väst fick av Bilda var oemotståndlig. Vi ombads bidra till studieförbundets långsiktiga målbildsarbete, närmare bestämt genom att spana in i framtiden och beskriva omvärlden år 2015 och Bildas plats däri. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle vi beskriva omvärlden både övergripande och i relation till kultur och bildning. Vidare skulle vi beskriva de aktörer som då antas vara verksamma på det fält där Bilda då verkar samt Bildas relation till dessa. Slutligen skulle vi beskriva Bildas dåvarande verksamhetsprofil. 1 Allt detta har vi försökt göra. Det beskrivs i det följande. Den iver med vilken vi åtog oss uppdraget har delvis att göra med Nätverkstans egen verksamhetsidé. Vår organisation sysslar med teknik- och ekonomistöd samt, inte minst, utbildning inriktad mot kultursektorn. Vi vill utgöra en resurs för kulturlivet. Vi bedriver två längre projektledarutbildningar. Kulturverkstan, som startade 1999, vänder sig till konstnärer och kulturutövare. Globalverkstan, som påbörjade sin verksamhet 2003, är internationell och vänder sig mot NGO-sektorn. Nätverkstan ägs och drivs av ett trettiotal kulturtidskrifter i västra Sverige. Vi är alltså själva en del av det kulturliv och det civila samhälle som vi utbildar personer till. Därför känner vi oss besläktade med den folkrörelseförankring som är Bildas adelsmärke. Den pedagogiska grundsyn som präglar Bildas ideologiska program att kunskap har ett egenvärde, växer i samspel med andra och är en förutsättning för förändring känner vi igen oss i. Också den människosyn som presenteras i samma program är lätt att sympatisera med. Människan är såväl stark som svag, har rätt både att lyckas och att misslyckas, är fri och ansvarig. Denna vägran till förenkling, denna vilja att hålla samman svårförenliga motsatser och bibehålla en nödvändig komplexitet vill vi ska prägla även vår verksamhet. Vi tror att den genomsyrar de tankar som vi presenterar i denna lilla rapport. 1 Uppdraget fomulerades i sin helhet på följande sätt: att leverera en spaningsbild från ett fritt, kulturellt präglat perspektiv. Fundera, bryt tankar, analysera, och kom med en så konkret bild som möjligt. Beakta omvärldsförändringar, att vara adekvat i sin tid, för vem, i vad och hur. Utgå från det väsen och den betydelse kultur och bildning kan vara. En indelning kan vara; beskriv omvärlden vid denna tid 2015, dels övergripande, dels i relation till kultur och bildning. Beskriv vidare vilka aktörer som spelar roll, hur de ser ut och verkar i relation med varandra. Här finns Bilda (eller vad vi nu är.) med i bilden. Beskriv hur vi hamnade här. Vilka viktiga skeenden och händelser som ägt rum. Lyft gärna fram vår organisations verksamhetsprofil, vilka områden vi finns i, och på vilket sätt vi agerar. Hur syns vi över landet. (23 juni 2005).

4 4 När vi åtog oss detta uppdrag har vi alltså i väsentliga frågor känt en värdegemenskap med Bilda. Men säkert finns det också frågor där vi har olika uppfattningar. Därför följer här en kort redogörelse för våra utgångspunkter, ideologiska om man så vill, på tre för rapporten centrala områden. Bildning och folkbildning Vår utgångspunkt är att all bildningsverksamhet värd namnet vare sig denna äger rum i studiecirklar, på skolor, ärevördiga lärosäten eller på den egna kammaren måste vara fri. Individens eget kunskapssökande, gärna tillsammans med andra, måste vara ledstjärnan. Kunskapen och kunskapssökandet ska inte tjäna något annat syfte. Kunskapen har ett egenvärde. Utbildning och bildning måste därför, med andra ord, vara icke-instrumentell. Samtidigt är det så att det finns en rad konkreta kunskaper och färdigheter vi behöver för att åstadkomma saker här i världen. Om vi vill förändra samhället, få perspektiv på vårt eget liv eller lära oss att bättre leva tillsammans med andra behöver vi kunskap. Mer kunskap än vad vi redan har. Därför har kunskapssökandet också en instrumentell sida; kunskap är nyttig. Att bibehålla spänningen mellan kunskapssökandets instrumentella och icke-instrumentella sida är därför centralt för all bildningsverksamhet. Konsten är att leva med denna spänning och finna en balanspunkt där dessa båda, lika nödvändiga, aspekter är närvarande. Det gäller för folkbildning som för all utbildning och självbildning. Konst och kultur På samma sätt som den kunskapssyn vi tar vår utgångspunkt i rymmer motsatser och inte bör förenklas, gör vår uppfattning om konsten det. Å ena sidan måste man försvara konstens egenvärde, dess nödvändiga onyttighet, att den finns till bara för sin egen skull, å andra sidan har vi också, samtidigt, nytta av konsten. Samtidskonsten säger något väsentligt om vår värld. Den hjälper oss att orientera oss i svåröverblickbar samtid. God konst kan drabba oss och säga något om tillvarons villkor. Kulturbegreppet, som är vidare än konstbegreppet, är notoriskt omöjligt att definiera. 2 Man talar ofta om två olika. Dels om ett nästan allomfattande antropologiskt kulturbegrepp där kultur betyder odling och innefattar i princip all mänsklig verksamhet. Enligt denna definition är allt från fotboll till matlagning kultur. Den andra definitionen är snävare och 2 Ett försök att reda ut begreppet görs av den Irländske kulturteoretikern Terry Eagleton i boken En essä om kultur? (sv övers Daidalos 2001).

5 5 syftar närmast på de olika konstarterna; litteratur, musik, bildkonst, teater. Medan den första definitionen oftast är värdeneutral den ena kulturen är inte bättre än den andra, italiensk musik eller kokkonst är inte överlägsen indisk, bara annorlunda så inrymmer den andra definitionen en kvalitetsaspekt. Enligt detta konstnärliga kulturbegrepp är det möjligt att tala om god och dålig konst. Ett sådant hävdande av konstnärlig kvalitet uppfattas ibland som elitistiskt. Vi menar att i dag är större risk att falla i den motsatta fallgropen: Om all konst är lika värdefull blir till slut ingen konst värdefull. Istället för elitism får vi nihilism. Varje människa är en konstnär sa en gång den tyske konstnären Joseph Beuys. Det skriver vi gärna under på, men det får inte betyda att alla konstverk är lika bra. Liksom med kunskapssynen gäller det att i synen på kultur samtidigt hålla två motstridiga föreställningar levande: Kultur är både odling och konst, den är såväl inkluderande som exklusiv, både bred och smal. Samhällsyn Den utgångspunkt vi haft är att samhället präglas av intressekonflikter. Hur framtiden kommer att gestalta sig bestäms av hur dessa konflikter kommer att utkämpas. Man kan diskutera vilka konflikter som är mest grundläggande. Vad är det som driver den historiska utvecklingen framåt? Är det oljeprisets utveckling, den pågående kampen mellan könen, migrationsströmmarna, världens krympande naturresurser eller möjligen globaliseringen? Om detta har denna rapport ingen bestämd uppfattning. Vi menar dock att man för att förstå samhället måste förstå dess konflikter. Vi förefaller idag leva i ett tillstånd med mångdimensionella konflikter. Det är svårt att reducera samhällsutvecklingen till en enda grundläggande konflikt. Vidare är det så att sociala processer i princip är omöjliga att förutsäga. Vi kan veta hur den demografiska utvecklingen kommer att se ut de kommande decennierna och veta en hel del om klimatförändringarna men vi kan inte veta vilka de samhälleliga reaktionerna på de dessa processer kommer att bli. När Berlinmuren föll 1989 var det en oväntad händelse. Trots arméer av öststatsexperter och kremlologer vid världens universitet var det ingen som

6 6 förutsåg det dramatiska skeendet. 3 I denna den historiska utvecklingens principiella öppenhet ligger en källa till hopp. Framtiden är möjlig att påverka. Slutligen är det så att historiska processer sällan förlöper rätlinjigt. Förändring sker ofta plötsligt och språngvis. För tio år sedan fanns det de som trodde att Internet var en övergående fluga. I dag har genomsyrar nätet vår vardag och våra arbeten, formar mediesamhället och den globala ekonomin, utgör ett nödvändigt redskap för såväl terrorister som terroristbekämpare på ett sätt som få kunde föreställa sig för bara ett årtionde sedan. Om vår spaning i det följande kan tyckas lite väl dramatisk, beror det på att vi tror att vi har stora förändringar framför oss. Och att saker och ting kan hända plötsligt. För Bilda handlar det därför, menar vi, om att vara förberedd på att samhälleliga omvälvningar ligger framför oss och om att ha en tydlig uppfattning om var någonstans i det komplexa samhälleliga konfliktmönstret man som organisation vill befinna sig. Man måste med andra ord vara beredd på förändringar och vara beredd att ta ställning. 3 De enda undantag, som då möjligen bekräftar denna regel, som vi kan komma på var historikern Immanuel Wallerstein och fredsforskaren Johan Galtung som både förutsade Sovjetimperiets sammanbrott.

7 Olja Världsparlament Klimat Växthus Fri kultur Hiv / Aids Open Source EU FN World Social Forum Resurser Boende Transport Samlevnadsformer Arbetsmarknad Nanoteknik Konst & Kultur Demokratiunderskott Polarisering Globala subkulturer Miljö Medieklimat Civilsamhälle Globalisering Fritid Parapsykologi Kinamammor New Age Religionens återkomst Pandemier Kontroll och säkerhet Integrerad kommunikation Internet Billiga tjänsteproduktionsmedel Mänskliga rättigheter Brottslighetens utveckling Indisk medelklass Skola och utbildning Forskning Hälsa Nationalism Folkvandringar Flyktingströmmar Makt Politiska strukturförändringar Rädsla Döden Mat Vatten Rymden Intellektuella rättigheter Nätverk Samarbeten / allianser Kläder Konsumtion Meningen med livet Teknologi Turism Olja Världsparlament Klimat Växthus 7

8 8 2. Samhället år 2015 Det visade sig under diskussionerna, kanske lite oväntat för oss själva, att vi alla hade ganska dystra föreställningar om de kommande tio åren. Oron dominerade våra samtal. Hur realistiskt detta är spelar mindre roll. Optimism och framtidstro måste, om den ska vara något värd, visa sig i handling. Vi ordnade nödtorftigt våra tankar under fyra rubriker. Under dessa urskiljer vi en rad olika tendenser, tecken, spår av framtid. Ibland ser vi tendenser som motsäger varandra. Detta avsnitt i rapporten, vår bild av samhället år 2015, är därför inte helgjuten eller konsistent. Det har inte heller varit vår avsikt. Syftet är istället att med stöd i de tendenser vi tycker oss urskilja ge Bilda vissa handlingsrekommendationer, några goda råd. Inför varje tendens, varje tänkbar utvecklingsväg, har vi ställt frågan Vad skulle detta innebära för folkbildningen?, Hur skulle Bilda kunna förhålla sig om detta händer?. De råd som blivit resultatet återfinns i nästa avsnitt. Naturresurserna. Grundvalen för allt liv på jorden är den naturliga miljön. Det moderna samhället är sårbart och naturresurskrävande. När jag var ung sa man: Tänk vad som skulle hända om alla kineser skaffade kylskåp`. Men nu händer ju just det. Kineserna skaffar sig kylskåp nu, som någon formulerade det i våra samtal. Larmrapporterna har kommit slag i slag på senare år. Två frågor upplevde vi som särskilt oroväckande. Den ena är klimatfrågan. Nu råder enighet bland forskarna om att planetens klimat faktiskt oåterkalleligen håller på att förändras p g a mänsklig verksamhet. Det har redan gått så långt att förändringarna är omöjliga att förhindra; frågan är nu stora skadeverkningarna kommer att bli. Kommer jordens medeltemperatur att vara 2 eller 6 grader högre om 100 år? I vilket fall som helst är konsekvenserna oöverskådliga. Hur många av det senaste årets naturkatastrofer hänger samman med klimatförändringarna? Ingen vet säkert. 4 Den andra frågan gäller den globala oljetillgången. Vi vet att oljan, så central för moderna industrisamhället, är en begränsad resurs. Nu hävdar många experter att dessa reserver redan håller på att ta slut. Man diskuterar Peak Oil, dvs det faktum att den globala oljeutvinningen för eller senare kommer att börja minska. Kanske har den redan gjort det. Ur ett perspektiv kan man se positiva följder av detta. Minskad oljeförbrukning skulle kunna innebära minskad 4 För en populär framställning av problematiken se Mark Lynas Oväder (sv övers Ordfront 2005).

9 9 klimatpåverkan. Men hotbilderna skrämmer: Det finns en stor risk att ytterligare höjda oljepriser kastar den globala ekonomin in i recession, men svåröverblickbara konsekvenser. Industrier kommer att gå under. Transportmönster och resvanor kommer att förändras i grunden. Flygresor att bli synnerligen ovanliga. Boendemönster och urbanisering att ändra karaktär. Kampen om de krympande resurserna kan bli våldsam. Det talas om de kommande stora oljekrigen, och kanske är det inledningen till dessa som vi nu bevittnar i Irak. 5 Det finns andra, kanske lika allvarliga, resursfrågor framför oss och runt oss redan i dag. Rent vatten är redan en bristvara på många håll. Vi upplever alla en berättigad oro för dessa ödesdigra frågor. Våra samtal cirklade också kring hur denna oro hänger samman med den smått hysteriska trädgårdstrenden. Det är växthus och trädgårdsböcker, odlingstips och komposthögar vart man vänder blicken. Till och med Göran Greider odlar ju nu sin trädgård. Det räcker inte med att kunna alla jeansmärken längre, man måste kunna odla potatis, som någon uttryckte det under våra samtal. Är detta en världsfrånvänd flykt från politiken eller ett framsynt sökande efter nya hållbara lokala lösningar? Oavsett hur sambandet ser ut kan man etablera samband; intresset för trädgårdsskötsel kan ge ekologiska insikter som är viktiga om vi ska kunna hantera de globala frågorna. Den energikris vi ser framför oss får även, redan på kort sikt, snart, privatekonomiska konsekvenser. Hushållen kommer att drabbas. Här finns mängder att göra för ett framsynt bildningsförbund! Mer om det längre fram. Sociala omvandlingar Många av de tendenser vi anar, oroande och hoppingivande, kan samlas under rubriken sociala omvandlingar. En utgångspunkt kan vara det enkla faktum de flesta makthavare i dag är uppvuxna i kärnfamiljer. Om tio år kommer troligen en majoritet av småbarnsföräldrarna vara skilsmässobarn. Vad betyder det? En namnkunnig statsvetarprofessor ställer på allvar frågan om vi kan tillåta bigami i svensk äktenskapslagstiftning. I Feministiskt initiativs led diskuteras att tillåta äktenskap bestående av fler än två personer. Traditioner eroderar, intima samlevnadsformer omprövas. Ensamstående mödrar sägs leva på lejonsätt (i flock, där man tar in en hanne då och då). Manligheten är hotad och försöks görs att återupprätta den patriarkala auktoriteten. Följderna av denna omvandling av samlevnadsformerna är svåra att se. Men valfriheten ökar, på gott och ont, och de gemenskaper vi ingår i är allt mer sällan påtvingade och allt oftare frivilligt valda. Många är ensamma. 5 Se t ex Gunnar Lindstedt Olja. Jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar (Bokförlaget DN 2005).

10 10 Ensamheten tar sig nya former. Den relation som den katalanske sociologen Manuel Castells beskrivit som relationen mellan Nätet och jaget blir viktigare. Antalet privata webbsidor ökar lavinartat. Det är webbplatser där frågor om sjukdomar, skilsmässor och barnlöshet diskuteras. Anonyma och självutlämnande biktsidor växer i antal. Internets tekniska utveckling drivs fram av en växande porrkonsumtion. De två största internet-communities på svenska heter Familjeliv och Bröllopstorget. I bokutgivningen märks alltmer av patologilitteratur, böcker som handlar om sjukdomsupplevelser. Livskriser blir meningsskapande. Sjukdomar ger identitet. Huruvida denna offentliga bearbetning av privata livskriser är ett symtom på en ökande kontaktlöshet i samhället eller tvärtom en lösning på ensamhetens problem är svårt att säga. Parallellt med denna tendens ser vi en intimisering av politiken, politikers privatliv blir intressantare än den politik de för. Det som defintionsmässigt är offentligt privatiseras och blir förment intimt. Klart är att gränsen mellan privat och offentligt förskjuts. Även arbetslivet förändras i snabb takt. En tydlig tendens är det allt hårdare omvandlingstrycket, kraven på flexibilitet och förändringsbenägenhet. Näringslivet utvecklas från stora organisationer till nätverk, från linjeproduktion till arbete i projekt. Det finns få livslånga karriärer i dag, ofta byter man arbete eller yrkesinriktning flera gånger under ett arbetsliv. Det finns vinnare i denna nya arbetsvärld, men också många förlorare. Människor som tvingas från det ena vikariatet till det andra, från den ena projektanställningen till den andra. Utvecklingen tvingar fram ett lågbetalt tjänsteproletariat. Projektvansinnet sliter ut människor. Tryggheten går förlorad, men friheten ökar. Den egna personen blir ett varumärke på en arbetsmarknad, med en formulering ur våra diskussioner. Förmodligen finns det ingen väg tillbaka. Det gäller att finna sig tillrätta i projektsamhället. Gränsen mellan arbete och fritid håller på att luckras upp. Å ena sidan finns de högpresterande arbetsnarkomaner som njuter av sitt arbete och flyr från fritiden, å den andra de som arbetar för brödfödan men vars motivation, engagemang och identitet ligger utanför arbetslivet. Längst ut på skalan finns de unga dropouts som tar tillfälliga, okvalificerade arbeten mellan resor och a-kasseperioder. I många miljöer är arbetslöshet inte längre stigmatiserande, utan ett frivilligt valt tillstånd. Att agera illojalt i sin vardag blir en protesthandling. Undersökningar visar att för många ungdomar är lusten viktigare än trygghet eller lön när det gäller val av yrkesinriktning. Många vill arbeta med media. För andra, de flesta, innebär arbetslöshet en social katastrof. En enda ledamot i kommunfullmäktige i Gällivare har arbete, ett halvtidsjobb. De övriga lever på bidrag, jakt och fiske. Är det ett

11 11 frivilligt valt tillstånd? Förmodligen inte. Men det är en social realitet. Yrkesarbetets roll som identitetsskapare försvagas. Det finns många andra sociala tendenser värda att uppmärksamma. Inte minst frågan om tolerans och det mångkulturella samhällets möjligheter. Rädslan ökar. Jag blir räddare och räddare för folk runtomkring som en replik i våra samtal löd. Men vi stannar här. Finns det något gemensamt drag i de ovanstående utvecklingstendenserna? Ja, vi menar att i de allra flesta fall kan man tala om en risk för polarisering. Klyftan vidgas mellan utvecklingens vinnare och förlorare. Vad ska då Bilda göra? Denna oroande sociala utveckling öppnar stora möjligheter för en bildningsorganisation. Mindre cyniskt uttryckt: Bilda skulle kunna göra stor nytta, svara mot verkliga behov, i den otrygga och kusligt individualistiska värld som ligger framför oss. Det handlar om att vara med och utveckla nya samverkansformer. Men mer om det längre fram. Politik Ingen vågar säga obekväma sanningar. Därför är dagens politik så ointressant. Utgångspunkt för våra samtal om politik var en gemensam övertygelse om att politik är intressant och viktigt, men att dagens partipolitiska diskussioner fastnat i former som illa passar för de utmaningar vi står inför. Politiken förefaller handla om administration av det som finns. Det krävs alltså nytänkande och politisk fantasi. Men om den dagspolitiska diskussionen kan se grå ut, så pågår det samtidigt, strax under ytan, en mängd politisk aktivitet. Verksamheter pågår, initiativ tas, projekt planeras och genomförs. Det bedrivs mikropolitik. Och det bedrivs politisk verksamhet som ingen inblandad skulle få för sig att kalla politik. Det händer saker lokalt, bortom de mediala strålkastarna, och det spinns allt tätare band globalt. Internet gynnar informationsutbyte, kontaktskapande, organisering och mobilisering över stora geografiska avstånd. Politiska enfrågerörelser och aktivister världen över har i nätet fått ett redskap vars potential vi ännu bara anar. Där nere, längs marken, där börjar det nya / medan dinosaurierna slåss och brakar ihop skrev en gång poeten Reidar Ekner. Givet att politiska förändringar kan ske plötsligt och oväntat finns det skäl till optimism. Ett enda exempel på en process som inte är avsiktligt politiskt, men som kan få snabba politiska konsekvenser: I augusti i år nådde bensinpriset den nivå när det blev lönsamt att tanka bilen med etanol. (Verkningsgraden i den etanolblandning som säljs i Sverige, E85 som består av 85% etanol, är lägre än vanlig bensin. En liter etanol motsvarar 0,7 l bensin. Så priset kan inte jämföras rakt av). Detta insåg en rad konsumenter.

12 12 Plötsligt uppstod det webbplatser som informerade om möjligheterna. Man kan köpa en ny miljöbil och börja köra på etanol. Men man kan också med ett enkelt bränslefilter för 700 kr köra sin gamla bil på etanol. Eller man kan helt enkelt strunta i bränslefiltret och köra på etanol ändå. Det fungerar utmärkt. Denna insikt sprider sig nu bland nyfikna bilister. I media ytterst lite. Många menar att den kris för politiken som vi upplever egentligen i första hand är en kris för de nationalstatliga politiska formerna. Lokalt och regionalt pågår processer som är hoppingivande. Över nationsgränserna håller nya samarbeten och allianser på att växa fram. Ett av de viktigaste politiska initiativen på senare år den s k World Social Forum-processen, som tog sin början i hamnstaden Porto Alegre i södra Brasilien för fem år sedan. Det talas om ett växande globalt civilt samhälle bestående av folkrörelser och frivilliga sammanslutningar världen över. 6 Vilken roll vill Bilda spela i detta sammanhang? Vilka möjligheter ser man i denna utveckling? Hur ser Bildas långsiktiga internationella strategi ut? Vi menar att Bilda, genom sina medlemsorganisationer, har goda förutsättningar att aktivt och konstruktivt bidra till att forma det framväxande globala civilsamhället. Konst, kultur och media I England är det idag fler människor som besöker fredagsbönen i moskén än som går till kyrkan på söndag. Det mångkulturella samhället är ett faktum, även i Sverige, och intresset för religion ökar. New Age blomstrar. Fundamentalismer av olika slag växer sig starka. Många konflikter och orättvisor draperas i religiös dräkt. Religionens roll i samhället ökar, men även fördomarna om vad religion är. Islam demoniseras. Rädslan för religiöst inspirerade terrorister och allsköns jihadister griper omkring sig. Okunskapen är stor. På detta område ser vi en angelägen uppgift för Bilda. Internets utveckling förändrar kultur- och medieklimatet. Experterna talar om mediekonvergens: Alla medier text, bild, film, ljud smälter samman till ett enda supermedia, som når oss via kablar och parabolantenner. Utvecklingen är dubbel. Å ena sidan ägarkoncentration och likriktning, världen disneyfieras, å den andra demokratisering och förenklade produktionsmöjligheter. Det uppstår globala subkulturer på nätet. Svenska barn spelar nätverksspel med barn i Australien. För en demokratiskt sinnad folkbildningsorganisation gäller det att ta vara på möjligheter den nya tekniken ger. Vi måste inte sköljas med i medieflödet eller sjunka ned i passiv konsumtion. Tekniken gör det möjligt 6 Se t ex Mary Kaldor Det globala civilsamhället (sv övers Daidalos 2004).

13 13 för oss alla att bli medieproducenter, att kommunicera och skapa. För detta krävs fantasi, kunskap och teknisk infrastruktur. En aspekt av nätet utveckling handlar om intellektuella rättigheter. I dag cirkulerar, kopieras och delas musik och film över nätet på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. På så sätt ökar den kulturella rikedomen. Vi kan snabbt få tag i musik och bilder, texter och information. Men det rasar en strid om ägandet. På ena sidan finns de upphovsrättsinnehavare som äger rättigheterna (musiker, författare, konstnärer, men ofta stora företag), på den andra sidan står de kulturkonsumenter som betraktar kulturen som en allmän egendom (som man har moralisk rätt att dela med sig av). Situationen är inte okomplicerad. Konstnärerna måste överleva. Microsoftgrundaren Bill Gates har köpt rättigheterna till 65 miljoner fotografier, reportagebilder och fotografiska konstverk, från nittonhundratalet. Originalen förvaras säkert i en bunker 70 meter under jord, medan digitala kopior säljs över Internet. På så sätt har skaffat sig Gates privat äganderätt till en väsentlig del av förra århundradets bildskatter. Motståndarna mot en sådan utveckling hävdar en slags digital allemansrätt: Vårt gemensamma kulturarv får inte privatiseras, det bör vara tillgängligt för alla. Frågan om intellektuella rättigheter gäller inte bara kulturella produkter. Striden rasar lika intensivt vad gäller datorprogram. De senaste åren har det uppstått en mäktig rörelse för öppen källkod och fri programvara. Det framgångsrika operativsystemet Linux är det mest berömda exemplet. Fascinerande är hur dessa programvaror uppstår; de är resultatet av hårt frivilligt arbete där alla inblandade delar med sig till varandra. Det är en högteknologisk gåvoekonomi. En folkrörelse i IT-åldern. Striden om intellektuella rättigheter rasar på många andra områden, från medicin och växtförädling till industriella innovationer. Kan man äga rätten till naturliga DNA-sekvenser? Till bromsmediciner för AIDS? Till grödor och utsäde som miljoner bönder är beroende av för sin överlevnad? Åsikterna går isär. Den stora striden handlar om vad som ska kunna ägas privat och vad här i världen som bör betraktas som gemensamma, allmänna nyttigheter. 7 För en organisation som Bilda finns här viktiga policyfrågor att ta ställning till. Den moderna samtidskonsten är påfallande samhällsintresserad, den är politiskt nyfiken, engagerad, kritisk. Vill man förstå sin samtid, och kanske t o m spana in i den nära framtiden, då utgör faktiskt konsten en viktig resurs. Kanske viktigare än många andra 7 En god ingång i diskussionen kan man få via

14 14 informationskanaler: Konstgalleriet ger oss en aning om den sida av det politiska som vi inte kan läsa om i tidningen eller se på CNN, sammanfattade en kritiker situationen nyligen. 8 Folkbildningen skulle ha mycket att vinna på att gå i närmare dialog med den samtida konsten. Mer om detta i följande avsnitt. Samtidigt som konstintresset ökar i samhället så blir det allt svårare för konstnärerna själva att leva på sitt arbete. Några namnkunniga konstnärer klarar sig bra, men de allra flesta gör det inte. Bildkonstnärer är den mest lågbetalda yrkesgruppen i dagens Sverige. Ändå är intresset bland unga människor att arbeta inom kultursektorn större än någonsin. Det är en ekvation som är svår att få ihop. Vi tror emellertid att bildningsförbunden sitter på en del fantastiska möjligheter i detta sammanhang. Om man lyckas få till stånd ett fruktbart samspel mellan amatörverksamhet och professionella kulturutövare, mellan folkbildning och nydanande estetiska experiment, ja. Ja då skulle intressanta saker kunna ske. Möjligheterna är stora. Vi ska försöka antyda dessa i det avslutande avsnittet. 8 Se Stefan Jonssons genomgång av samtidskonstens politiska innehåll i DN 22 och 24 juni 2004.

15 15 Kloning in vitro Batterikapacitet Vindkraft Machobensin Hybridteknik e-myndigheter Det kontaktlösa samhället Ögonscanner Ekogerillor Avfallsproblematik Östersjöbarriär Avsaltningsanläggning för havsvatten Landskapets lycka Konferenshotell Den tyska som pratas i båthamnen Minfältsturism Sexturism Singelhushåll Bigami Könssjukdomar Kaninkanaler Porrfilmsinspelning Richard Florida Double Income No Kids Broadway Transparens Googla efter folk Bostadsrättifiering Minnessidor Exilkretsar Konserverade boendemönster Global andraspråksengelska Kämpande mellanstäder Blandhus Projektpengar Nyurbanism Koranskolor Avsakralisering Den svenske imamen Manskris Gemenskapernas död Förändringsagenter ebay Live Projektrum Städhjälp Förtroende Vattenexport Frizonlösningar Boendekontroll Patologilitteratur Livskrisklubbar Krishantering Pensionssparklubbar Kinabildens förändring Undantagstillstånd Återreglering Postpolitik Digital allemansrätt Den grå sektorn Vindkraft Machobensin Hybridteknik e-myndigheter Bostadsrättifiering Minnessidor

16 16 3. Vad bör Bilda göra år 2015? Några goda råd. På vilket sätt är då de tendenser vi har försökt urskilja relevanta för Bildas verksamhet om tio år? I detta sista avsnitt ska vi försöka bli lite mer konkreta. Med stöd i det som sagts ovan kommer vi med en rad uppmaningar och förslag. Kanske slår vi in en del öppna dörrar. Det ber vi i så fall om överseende med. Vi vet för lite om Bilda och dess 49 medlemsorganisationers konkreta verksamheter för att ha synpunkter på detaljnivå. Vi kommer därför inte heller med förslag på organisatorisk nivå. Hur våra förslag skulle kunna genomföras kan andra bedöma bättre. Förslagen berör Bildas verksamhetsprofil, d v s idéinnehållet i verksamheten. Vi har, även i detta avsnitt, samlat våra tankar under några olika rubriker. Ordningsföljden säger ingenting om vilka förslag som är viktigast. Det är högt och lågt om vartannat. Bilda offentliga profil Jag tror att jag faktiskt är medskyldig till att Bilda heter Bilda. Jag stoppades för några år sedan i Östra Nordstan och fick fylla i enkät. Det var en marknadsundersökning, ett test av varumärket Bilda. Jag fick en dubbel-dajm för besväret berättade en av deltagarna under våra samtal. En varning formulerades: Säg till Bilda att de ska akta sig för konsultsvenskan!. Anknyt istället tydligare till folkrörelsearvet och den egna frikyrkliga historien. Det är intressantare än det kanske upplevs som inifrån. Lita till folkbildningens löfte sa någon annan. Våra råd: Bilda bör hålla en högre offentlig profil Var stolt över den egna historien Ta ställning i samhällsdebatten Ta strid för Bildas kunskapssyn. Högt och tydligt. Framgångarna för ABF i Stockholm hänger samman, tror vi, med att man öppnat upp för debatter och diskussioner utan att driva någon egen agenda. Man tillhandahåller rum för väsentliga diskussioner utan någon egen dold dagordning. Därför: Ta initiativ till diskussioner och debatter för dess egen skull. Särskilt i frågor där man inte vet vart diskussionen leder.

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Framtidsspaning om hästsektorn

Framtidsspaning om hästsektorn Framtidsspaning om hästsektorn Maj 2008 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Definition... 5 Framtidsstudier... 6 Arbetet med Framtidsbyggets modell... 7 Värderingar och världsbilder... 7

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Rätt att nå sin fulla potential

Rätt att nå sin fulla potential KIC Kristdemokratiskt Internationellt Center Kristdemokratiskt Christian Democratic International Center Internationellt Center Rätt att nå sin fulla potential Bistånd med kristdemokratiska ögon Henrik

Läs mer

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Omställning hur då? Hillevi Helmfrid Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Klimatkris... 2 Miljö-, fattigdoms- och energikris... 2 Ekonomisk kris... 3 Ansvar och ojämn fördelning... 4 Antaganden... 5 1.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER

HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER 15 HANDBOK för en ny KULTUR- MINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON OCH MATS SÖDERLUND Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 15 HANDBOK FÖR EN NY KULTURMINISTER RAPPORTFÖRFATTARE: STINA OSCARSON

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

#12 höst/vinter 2013 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt

#12 höst/vinter 2013 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #12 höst/vinter 2013 ISSN 1654-6660 Om en annan form av kunskap. År 2013 är ödesfrågorna många

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010

Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Barn tar plats DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSEN 25 MARS 2010 Arrangerad av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, Movium Centrum för stadens utemiljö, vid Sveriges

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Två studier om Den Globala Skolan

Två studier om Den Globala Skolan Rapport nr 30 Två studier om Den Globala Skolan Den Globala Skolans fortbildning av lärare Learning for sustainable development in a world of complexity and controversy Den Globala Skolans fortbildning

Läs mer

Rapport 2009:15. Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Rapport 2009:15. Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten Rapport 2009:15 Våldsam politisk extremism Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten Våldsam politisk extremism Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer