Världens tillstånd och folkbildningens uppgifter år 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens tillstånd och folkbildningens uppgifter år 2015."

Transkript

1 Till Studieförbundet Bilda En liten rapport om Världens tillstånd och folkbildningens uppgifter år De flesta överskattar vad som kommer att hända de kommande två åren, men underskattar vad som kommer att hända de kommande tio åren. Bill Gates, 1995 Människan lyckas med det hon vill. Antonio Gramsci, fängelseanteckning, 1930-talet

2 2 Förord Nanoteknik och världsparlament, fundamentalism och sexturism, klimatförändringar och en växande global proteströrelse framtiden kommer emot oss i rasande takt. Den skrämmer och lockar. Om framtiden vet vi inget, mer än att den inte är given. Framtiden beror av vad som görs nu. När Nätverkstan fick i uppdrag av Bilda att försöka spana in i den närmaste framtiden tog vi hjälp av några av landets främsta kulturtidskrifter: Fronesis, Glänta och Ord & Bild. Vi bad även utbildningarna Kulturverkstan och Globalverkstan delta i arbetet (de deltagande organisationerna presenteras helt kort längst bak i denna rapport). Under några vackra sensommardagar i bohuslänska Fiskebäckskil fördjupade vi oss tillsammans i frågor om världens framtid och folkbildningens uppgifter år Efter det har diskussionerna fortsatt i Frilagerhuset i Göteborg där vi alla dagligen verkar. Uppgiften var svår och angelägen. Vi hoppas att Bilda kommer att ha nytta av denna på en gång anspråkslösa och anspråksfulla lilla rapport. Den består av tre delar. Först redogör vi för våra egna utgångspunkter, därefter försöker vi säga något om samhället år 2015 för att till sist våga oss på några goda råd till Bilda. I samtalen deltog Göran Dahlberg, Karin Dahlborg Krouthén, Silva Hildbrand, Karin Inde, Lotta Lekvall, Cecilia Verdinelli Peralta och Olav Unsgaard. För den slutgiltiga texten svarar undertecknad. Göteborg den 12 oktober 2005 David Karlsson Nätverkstan Kultur i Väst Box Göteborg

3 3 1. Utgångspunkter Den förfrågan Nätverkstan Kultur i Väst fick av Bilda var oemotståndlig. Vi ombads bidra till studieförbundets långsiktiga målbildsarbete, närmare bestämt genom att spana in i framtiden och beskriva omvärlden år 2015 och Bildas plats däri. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle vi beskriva omvärlden både övergripande och i relation till kultur och bildning. Vidare skulle vi beskriva de aktörer som då antas vara verksamma på det fält där Bilda då verkar samt Bildas relation till dessa. Slutligen skulle vi beskriva Bildas dåvarande verksamhetsprofil. 1 Allt detta har vi försökt göra. Det beskrivs i det följande. Den iver med vilken vi åtog oss uppdraget har delvis att göra med Nätverkstans egen verksamhetsidé. Vår organisation sysslar med teknik- och ekonomistöd samt, inte minst, utbildning inriktad mot kultursektorn. Vi vill utgöra en resurs för kulturlivet. Vi bedriver två längre projektledarutbildningar. Kulturverkstan, som startade 1999, vänder sig till konstnärer och kulturutövare. Globalverkstan, som påbörjade sin verksamhet 2003, är internationell och vänder sig mot NGO-sektorn. Nätverkstan ägs och drivs av ett trettiotal kulturtidskrifter i västra Sverige. Vi är alltså själva en del av det kulturliv och det civila samhälle som vi utbildar personer till. Därför känner vi oss besläktade med den folkrörelseförankring som är Bildas adelsmärke. Den pedagogiska grundsyn som präglar Bildas ideologiska program att kunskap har ett egenvärde, växer i samspel med andra och är en förutsättning för förändring känner vi igen oss i. Också den människosyn som presenteras i samma program är lätt att sympatisera med. Människan är såväl stark som svag, har rätt både att lyckas och att misslyckas, är fri och ansvarig. Denna vägran till förenkling, denna vilja att hålla samman svårförenliga motsatser och bibehålla en nödvändig komplexitet vill vi ska prägla även vår verksamhet. Vi tror att den genomsyrar de tankar som vi presenterar i denna lilla rapport. 1 Uppdraget fomulerades i sin helhet på följande sätt: att leverera en spaningsbild från ett fritt, kulturellt präglat perspektiv. Fundera, bryt tankar, analysera, och kom med en så konkret bild som möjligt. Beakta omvärldsförändringar, att vara adekvat i sin tid, för vem, i vad och hur. Utgå från det väsen och den betydelse kultur och bildning kan vara. En indelning kan vara; beskriv omvärlden vid denna tid 2015, dels övergripande, dels i relation till kultur och bildning. Beskriv vidare vilka aktörer som spelar roll, hur de ser ut och verkar i relation med varandra. Här finns Bilda (eller vad vi nu är.) med i bilden. Beskriv hur vi hamnade här. Vilka viktiga skeenden och händelser som ägt rum. Lyft gärna fram vår organisations verksamhetsprofil, vilka områden vi finns i, och på vilket sätt vi agerar. Hur syns vi över landet. (23 juni 2005).

4 4 När vi åtog oss detta uppdrag har vi alltså i väsentliga frågor känt en värdegemenskap med Bilda. Men säkert finns det också frågor där vi har olika uppfattningar. Därför följer här en kort redogörelse för våra utgångspunkter, ideologiska om man så vill, på tre för rapporten centrala områden. Bildning och folkbildning Vår utgångspunkt är att all bildningsverksamhet värd namnet vare sig denna äger rum i studiecirklar, på skolor, ärevördiga lärosäten eller på den egna kammaren måste vara fri. Individens eget kunskapssökande, gärna tillsammans med andra, måste vara ledstjärnan. Kunskapen och kunskapssökandet ska inte tjäna något annat syfte. Kunskapen har ett egenvärde. Utbildning och bildning måste därför, med andra ord, vara icke-instrumentell. Samtidigt är det så att det finns en rad konkreta kunskaper och färdigheter vi behöver för att åstadkomma saker här i världen. Om vi vill förändra samhället, få perspektiv på vårt eget liv eller lära oss att bättre leva tillsammans med andra behöver vi kunskap. Mer kunskap än vad vi redan har. Därför har kunskapssökandet också en instrumentell sida; kunskap är nyttig. Att bibehålla spänningen mellan kunskapssökandets instrumentella och icke-instrumentella sida är därför centralt för all bildningsverksamhet. Konsten är att leva med denna spänning och finna en balanspunkt där dessa båda, lika nödvändiga, aspekter är närvarande. Det gäller för folkbildning som för all utbildning och självbildning. Konst och kultur På samma sätt som den kunskapssyn vi tar vår utgångspunkt i rymmer motsatser och inte bör förenklas, gör vår uppfattning om konsten det. Å ena sidan måste man försvara konstens egenvärde, dess nödvändiga onyttighet, att den finns till bara för sin egen skull, å andra sidan har vi också, samtidigt, nytta av konsten. Samtidskonsten säger något väsentligt om vår värld. Den hjälper oss att orientera oss i svåröverblickbar samtid. God konst kan drabba oss och säga något om tillvarons villkor. Kulturbegreppet, som är vidare än konstbegreppet, är notoriskt omöjligt att definiera. 2 Man talar ofta om två olika. Dels om ett nästan allomfattande antropologiskt kulturbegrepp där kultur betyder odling och innefattar i princip all mänsklig verksamhet. Enligt denna definition är allt från fotboll till matlagning kultur. Den andra definitionen är snävare och 2 Ett försök att reda ut begreppet görs av den Irländske kulturteoretikern Terry Eagleton i boken En essä om kultur? (sv övers Daidalos 2001).

5 5 syftar närmast på de olika konstarterna; litteratur, musik, bildkonst, teater. Medan den första definitionen oftast är värdeneutral den ena kulturen är inte bättre än den andra, italiensk musik eller kokkonst är inte överlägsen indisk, bara annorlunda så inrymmer den andra definitionen en kvalitetsaspekt. Enligt detta konstnärliga kulturbegrepp är det möjligt att tala om god och dålig konst. Ett sådant hävdande av konstnärlig kvalitet uppfattas ibland som elitistiskt. Vi menar att i dag är större risk att falla i den motsatta fallgropen: Om all konst är lika värdefull blir till slut ingen konst värdefull. Istället för elitism får vi nihilism. Varje människa är en konstnär sa en gång den tyske konstnären Joseph Beuys. Det skriver vi gärna under på, men det får inte betyda att alla konstverk är lika bra. Liksom med kunskapssynen gäller det att i synen på kultur samtidigt hålla två motstridiga föreställningar levande: Kultur är både odling och konst, den är såväl inkluderande som exklusiv, både bred och smal. Samhällsyn Den utgångspunkt vi haft är att samhället präglas av intressekonflikter. Hur framtiden kommer att gestalta sig bestäms av hur dessa konflikter kommer att utkämpas. Man kan diskutera vilka konflikter som är mest grundläggande. Vad är det som driver den historiska utvecklingen framåt? Är det oljeprisets utveckling, den pågående kampen mellan könen, migrationsströmmarna, världens krympande naturresurser eller möjligen globaliseringen? Om detta har denna rapport ingen bestämd uppfattning. Vi menar dock att man för att förstå samhället måste förstå dess konflikter. Vi förefaller idag leva i ett tillstånd med mångdimensionella konflikter. Det är svårt att reducera samhällsutvecklingen till en enda grundläggande konflikt. Vidare är det så att sociala processer i princip är omöjliga att förutsäga. Vi kan veta hur den demografiska utvecklingen kommer att se ut de kommande decennierna och veta en hel del om klimatförändringarna men vi kan inte veta vilka de samhälleliga reaktionerna på de dessa processer kommer att bli. När Berlinmuren föll 1989 var det en oväntad händelse. Trots arméer av öststatsexperter och kremlologer vid världens universitet var det ingen som

6 6 förutsåg det dramatiska skeendet. 3 I denna den historiska utvecklingens principiella öppenhet ligger en källa till hopp. Framtiden är möjlig att påverka. Slutligen är det så att historiska processer sällan förlöper rätlinjigt. Förändring sker ofta plötsligt och språngvis. För tio år sedan fanns det de som trodde att Internet var en övergående fluga. I dag har genomsyrar nätet vår vardag och våra arbeten, formar mediesamhället och den globala ekonomin, utgör ett nödvändigt redskap för såväl terrorister som terroristbekämpare på ett sätt som få kunde föreställa sig för bara ett årtionde sedan. Om vår spaning i det följande kan tyckas lite väl dramatisk, beror det på att vi tror att vi har stora förändringar framför oss. Och att saker och ting kan hända plötsligt. För Bilda handlar det därför, menar vi, om att vara förberedd på att samhälleliga omvälvningar ligger framför oss och om att ha en tydlig uppfattning om var någonstans i det komplexa samhälleliga konfliktmönstret man som organisation vill befinna sig. Man måste med andra ord vara beredd på förändringar och vara beredd att ta ställning. 3 De enda undantag, som då möjligen bekräftar denna regel, som vi kan komma på var historikern Immanuel Wallerstein och fredsforskaren Johan Galtung som både förutsade Sovjetimperiets sammanbrott.

7 Olja Världsparlament Klimat Växthus Fri kultur Hiv / Aids Open Source EU FN World Social Forum Resurser Boende Transport Samlevnadsformer Arbetsmarknad Nanoteknik Konst & Kultur Demokratiunderskott Polarisering Globala subkulturer Miljö Medieklimat Civilsamhälle Globalisering Fritid Parapsykologi Kinamammor New Age Religionens återkomst Pandemier Kontroll och säkerhet Integrerad kommunikation Internet Billiga tjänsteproduktionsmedel Mänskliga rättigheter Brottslighetens utveckling Indisk medelklass Skola och utbildning Forskning Hälsa Nationalism Folkvandringar Flyktingströmmar Makt Politiska strukturförändringar Rädsla Döden Mat Vatten Rymden Intellektuella rättigheter Nätverk Samarbeten / allianser Kläder Konsumtion Meningen med livet Teknologi Turism Olja Världsparlament Klimat Växthus 7

8 8 2. Samhället år 2015 Det visade sig under diskussionerna, kanske lite oväntat för oss själva, att vi alla hade ganska dystra föreställningar om de kommande tio åren. Oron dominerade våra samtal. Hur realistiskt detta är spelar mindre roll. Optimism och framtidstro måste, om den ska vara något värd, visa sig i handling. Vi ordnade nödtorftigt våra tankar under fyra rubriker. Under dessa urskiljer vi en rad olika tendenser, tecken, spår av framtid. Ibland ser vi tendenser som motsäger varandra. Detta avsnitt i rapporten, vår bild av samhället år 2015, är därför inte helgjuten eller konsistent. Det har inte heller varit vår avsikt. Syftet är istället att med stöd i de tendenser vi tycker oss urskilja ge Bilda vissa handlingsrekommendationer, några goda råd. Inför varje tendens, varje tänkbar utvecklingsväg, har vi ställt frågan Vad skulle detta innebära för folkbildningen?, Hur skulle Bilda kunna förhålla sig om detta händer?. De råd som blivit resultatet återfinns i nästa avsnitt. Naturresurserna. Grundvalen för allt liv på jorden är den naturliga miljön. Det moderna samhället är sårbart och naturresurskrävande. När jag var ung sa man: Tänk vad som skulle hända om alla kineser skaffade kylskåp`. Men nu händer ju just det. Kineserna skaffar sig kylskåp nu, som någon formulerade det i våra samtal. Larmrapporterna har kommit slag i slag på senare år. Två frågor upplevde vi som särskilt oroväckande. Den ena är klimatfrågan. Nu råder enighet bland forskarna om att planetens klimat faktiskt oåterkalleligen håller på att förändras p g a mänsklig verksamhet. Det har redan gått så långt att förändringarna är omöjliga att förhindra; frågan är nu stora skadeverkningarna kommer att bli. Kommer jordens medeltemperatur att vara 2 eller 6 grader högre om 100 år? I vilket fall som helst är konsekvenserna oöverskådliga. Hur många av det senaste årets naturkatastrofer hänger samman med klimatförändringarna? Ingen vet säkert. 4 Den andra frågan gäller den globala oljetillgången. Vi vet att oljan, så central för moderna industrisamhället, är en begränsad resurs. Nu hävdar många experter att dessa reserver redan håller på att ta slut. Man diskuterar Peak Oil, dvs det faktum att den globala oljeutvinningen för eller senare kommer att börja minska. Kanske har den redan gjort det. Ur ett perspektiv kan man se positiva följder av detta. Minskad oljeförbrukning skulle kunna innebära minskad 4 För en populär framställning av problematiken se Mark Lynas Oväder (sv övers Ordfront 2005).

9 9 klimatpåverkan. Men hotbilderna skrämmer: Det finns en stor risk att ytterligare höjda oljepriser kastar den globala ekonomin in i recession, men svåröverblickbara konsekvenser. Industrier kommer att gå under. Transportmönster och resvanor kommer att förändras i grunden. Flygresor att bli synnerligen ovanliga. Boendemönster och urbanisering att ändra karaktär. Kampen om de krympande resurserna kan bli våldsam. Det talas om de kommande stora oljekrigen, och kanske är det inledningen till dessa som vi nu bevittnar i Irak. 5 Det finns andra, kanske lika allvarliga, resursfrågor framför oss och runt oss redan i dag. Rent vatten är redan en bristvara på många håll. Vi upplever alla en berättigad oro för dessa ödesdigra frågor. Våra samtal cirklade också kring hur denna oro hänger samman med den smått hysteriska trädgårdstrenden. Det är växthus och trädgårdsböcker, odlingstips och komposthögar vart man vänder blicken. Till och med Göran Greider odlar ju nu sin trädgård. Det räcker inte med att kunna alla jeansmärken längre, man måste kunna odla potatis, som någon uttryckte det under våra samtal. Är detta en världsfrånvänd flykt från politiken eller ett framsynt sökande efter nya hållbara lokala lösningar? Oavsett hur sambandet ser ut kan man etablera samband; intresset för trädgårdsskötsel kan ge ekologiska insikter som är viktiga om vi ska kunna hantera de globala frågorna. Den energikris vi ser framför oss får även, redan på kort sikt, snart, privatekonomiska konsekvenser. Hushållen kommer att drabbas. Här finns mängder att göra för ett framsynt bildningsförbund! Mer om det längre fram. Sociala omvandlingar Många av de tendenser vi anar, oroande och hoppingivande, kan samlas under rubriken sociala omvandlingar. En utgångspunkt kan vara det enkla faktum de flesta makthavare i dag är uppvuxna i kärnfamiljer. Om tio år kommer troligen en majoritet av småbarnsföräldrarna vara skilsmässobarn. Vad betyder det? En namnkunnig statsvetarprofessor ställer på allvar frågan om vi kan tillåta bigami i svensk äktenskapslagstiftning. I Feministiskt initiativs led diskuteras att tillåta äktenskap bestående av fler än två personer. Traditioner eroderar, intima samlevnadsformer omprövas. Ensamstående mödrar sägs leva på lejonsätt (i flock, där man tar in en hanne då och då). Manligheten är hotad och försöks görs att återupprätta den patriarkala auktoriteten. Följderna av denna omvandling av samlevnadsformerna är svåra att se. Men valfriheten ökar, på gott och ont, och de gemenskaper vi ingår i är allt mer sällan påtvingade och allt oftare frivilligt valda. Många är ensamma. 5 Se t ex Gunnar Lindstedt Olja. Jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar (Bokförlaget DN 2005).

10 10 Ensamheten tar sig nya former. Den relation som den katalanske sociologen Manuel Castells beskrivit som relationen mellan Nätet och jaget blir viktigare. Antalet privata webbsidor ökar lavinartat. Det är webbplatser där frågor om sjukdomar, skilsmässor och barnlöshet diskuteras. Anonyma och självutlämnande biktsidor växer i antal. Internets tekniska utveckling drivs fram av en växande porrkonsumtion. De två största internet-communities på svenska heter Familjeliv och Bröllopstorget. I bokutgivningen märks alltmer av patologilitteratur, böcker som handlar om sjukdomsupplevelser. Livskriser blir meningsskapande. Sjukdomar ger identitet. Huruvida denna offentliga bearbetning av privata livskriser är ett symtom på en ökande kontaktlöshet i samhället eller tvärtom en lösning på ensamhetens problem är svårt att säga. Parallellt med denna tendens ser vi en intimisering av politiken, politikers privatliv blir intressantare än den politik de för. Det som defintionsmässigt är offentligt privatiseras och blir förment intimt. Klart är att gränsen mellan privat och offentligt förskjuts. Även arbetslivet förändras i snabb takt. En tydlig tendens är det allt hårdare omvandlingstrycket, kraven på flexibilitet och förändringsbenägenhet. Näringslivet utvecklas från stora organisationer till nätverk, från linjeproduktion till arbete i projekt. Det finns få livslånga karriärer i dag, ofta byter man arbete eller yrkesinriktning flera gånger under ett arbetsliv. Det finns vinnare i denna nya arbetsvärld, men också många förlorare. Människor som tvingas från det ena vikariatet till det andra, från den ena projektanställningen till den andra. Utvecklingen tvingar fram ett lågbetalt tjänsteproletariat. Projektvansinnet sliter ut människor. Tryggheten går förlorad, men friheten ökar. Den egna personen blir ett varumärke på en arbetsmarknad, med en formulering ur våra diskussioner. Förmodligen finns det ingen väg tillbaka. Det gäller att finna sig tillrätta i projektsamhället. Gränsen mellan arbete och fritid håller på att luckras upp. Å ena sidan finns de högpresterande arbetsnarkomaner som njuter av sitt arbete och flyr från fritiden, å den andra de som arbetar för brödfödan men vars motivation, engagemang och identitet ligger utanför arbetslivet. Längst ut på skalan finns de unga dropouts som tar tillfälliga, okvalificerade arbeten mellan resor och a-kasseperioder. I många miljöer är arbetslöshet inte längre stigmatiserande, utan ett frivilligt valt tillstånd. Att agera illojalt i sin vardag blir en protesthandling. Undersökningar visar att för många ungdomar är lusten viktigare än trygghet eller lön när det gäller val av yrkesinriktning. Många vill arbeta med media. För andra, de flesta, innebär arbetslöshet en social katastrof. En enda ledamot i kommunfullmäktige i Gällivare har arbete, ett halvtidsjobb. De övriga lever på bidrag, jakt och fiske. Är det ett

11 11 frivilligt valt tillstånd? Förmodligen inte. Men det är en social realitet. Yrkesarbetets roll som identitetsskapare försvagas. Det finns många andra sociala tendenser värda att uppmärksamma. Inte minst frågan om tolerans och det mångkulturella samhällets möjligheter. Rädslan ökar. Jag blir räddare och räddare för folk runtomkring som en replik i våra samtal löd. Men vi stannar här. Finns det något gemensamt drag i de ovanstående utvecklingstendenserna? Ja, vi menar att i de allra flesta fall kan man tala om en risk för polarisering. Klyftan vidgas mellan utvecklingens vinnare och förlorare. Vad ska då Bilda göra? Denna oroande sociala utveckling öppnar stora möjligheter för en bildningsorganisation. Mindre cyniskt uttryckt: Bilda skulle kunna göra stor nytta, svara mot verkliga behov, i den otrygga och kusligt individualistiska värld som ligger framför oss. Det handlar om att vara med och utveckla nya samverkansformer. Men mer om det längre fram. Politik Ingen vågar säga obekväma sanningar. Därför är dagens politik så ointressant. Utgångspunkt för våra samtal om politik var en gemensam övertygelse om att politik är intressant och viktigt, men att dagens partipolitiska diskussioner fastnat i former som illa passar för de utmaningar vi står inför. Politiken förefaller handla om administration av det som finns. Det krävs alltså nytänkande och politisk fantasi. Men om den dagspolitiska diskussionen kan se grå ut, så pågår det samtidigt, strax under ytan, en mängd politisk aktivitet. Verksamheter pågår, initiativ tas, projekt planeras och genomförs. Det bedrivs mikropolitik. Och det bedrivs politisk verksamhet som ingen inblandad skulle få för sig att kalla politik. Det händer saker lokalt, bortom de mediala strålkastarna, och det spinns allt tätare band globalt. Internet gynnar informationsutbyte, kontaktskapande, organisering och mobilisering över stora geografiska avstånd. Politiska enfrågerörelser och aktivister världen över har i nätet fått ett redskap vars potential vi ännu bara anar. Där nere, längs marken, där börjar det nya / medan dinosaurierna slåss och brakar ihop skrev en gång poeten Reidar Ekner. Givet att politiska förändringar kan ske plötsligt och oväntat finns det skäl till optimism. Ett enda exempel på en process som inte är avsiktligt politiskt, men som kan få snabba politiska konsekvenser: I augusti i år nådde bensinpriset den nivå när det blev lönsamt att tanka bilen med etanol. (Verkningsgraden i den etanolblandning som säljs i Sverige, E85 som består av 85% etanol, är lägre än vanlig bensin. En liter etanol motsvarar 0,7 l bensin. Så priset kan inte jämföras rakt av). Detta insåg en rad konsumenter.

12 12 Plötsligt uppstod det webbplatser som informerade om möjligheterna. Man kan köpa en ny miljöbil och börja köra på etanol. Men man kan också med ett enkelt bränslefilter för 700 kr köra sin gamla bil på etanol. Eller man kan helt enkelt strunta i bränslefiltret och köra på etanol ändå. Det fungerar utmärkt. Denna insikt sprider sig nu bland nyfikna bilister. I media ytterst lite. Många menar att den kris för politiken som vi upplever egentligen i första hand är en kris för de nationalstatliga politiska formerna. Lokalt och regionalt pågår processer som är hoppingivande. Över nationsgränserna håller nya samarbeten och allianser på att växa fram. Ett av de viktigaste politiska initiativen på senare år den s k World Social Forum-processen, som tog sin början i hamnstaden Porto Alegre i södra Brasilien för fem år sedan. Det talas om ett växande globalt civilt samhälle bestående av folkrörelser och frivilliga sammanslutningar världen över. 6 Vilken roll vill Bilda spela i detta sammanhang? Vilka möjligheter ser man i denna utveckling? Hur ser Bildas långsiktiga internationella strategi ut? Vi menar att Bilda, genom sina medlemsorganisationer, har goda förutsättningar att aktivt och konstruktivt bidra till att forma det framväxande globala civilsamhället. Konst, kultur och media I England är det idag fler människor som besöker fredagsbönen i moskén än som går till kyrkan på söndag. Det mångkulturella samhället är ett faktum, även i Sverige, och intresset för religion ökar. New Age blomstrar. Fundamentalismer av olika slag växer sig starka. Många konflikter och orättvisor draperas i religiös dräkt. Religionens roll i samhället ökar, men även fördomarna om vad religion är. Islam demoniseras. Rädslan för religiöst inspirerade terrorister och allsköns jihadister griper omkring sig. Okunskapen är stor. På detta område ser vi en angelägen uppgift för Bilda. Internets utveckling förändrar kultur- och medieklimatet. Experterna talar om mediekonvergens: Alla medier text, bild, film, ljud smälter samman till ett enda supermedia, som når oss via kablar och parabolantenner. Utvecklingen är dubbel. Å ena sidan ägarkoncentration och likriktning, världen disneyfieras, å den andra demokratisering och förenklade produktionsmöjligheter. Det uppstår globala subkulturer på nätet. Svenska barn spelar nätverksspel med barn i Australien. För en demokratiskt sinnad folkbildningsorganisation gäller det att ta vara på möjligheter den nya tekniken ger. Vi måste inte sköljas med i medieflödet eller sjunka ned i passiv konsumtion. Tekniken gör det möjligt 6 Se t ex Mary Kaldor Det globala civilsamhället (sv övers Daidalos 2004).

13 13 för oss alla att bli medieproducenter, att kommunicera och skapa. För detta krävs fantasi, kunskap och teknisk infrastruktur. En aspekt av nätet utveckling handlar om intellektuella rättigheter. I dag cirkulerar, kopieras och delas musik och film över nätet på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. På så sätt ökar den kulturella rikedomen. Vi kan snabbt få tag i musik och bilder, texter och information. Men det rasar en strid om ägandet. På ena sidan finns de upphovsrättsinnehavare som äger rättigheterna (musiker, författare, konstnärer, men ofta stora företag), på den andra sidan står de kulturkonsumenter som betraktar kulturen som en allmän egendom (som man har moralisk rätt att dela med sig av). Situationen är inte okomplicerad. Konstnärerna måste överleva. Microsoftgrundaren Bill Gates har köpt rättigheterna till 65 miljoner fotografier, reportagebilder och fotografiska konstverk, från nittonhundratalet. Originalen förvaras säkert i en bunker 70 meter under jord, medan digitala kopior säljs över Internet. På så sätt har skaffat sig Gates privat äganderätt till en väsentlig del av förra århundradets bildskatter. Motståndarna mot en sådan utveckling hävdar en slags digital allemansrätt: Vårt gemensamma kulturarv får inte privatiseras, det bör vara tillgängligt för alla. Frågan om intellektuella rättigheter gäller inte bara kulturella produkter. Striden rasar lika intensivt vad gäller datorprogram. De senaste åren har det uppstått en mäktig rörelse för öppen källkod och fri programvara. Det framgångsrika operativsystemet Linux är det mest berömda exemplet. Fascinerande är hur dessa programvaror uppstår; de är resultatet av hårt frivilligt arbete där alla inblandade delar med sig till varandra. Det är en högteknologisk gåvoekonomi. En folkrörelse i IT-åldern. Striden om intellektuella rättigheter rasar på många andra områden, från medicin och växtförädling till industriella innovationer. Kan man äga rätten till naturliga DNA-sekvenser? Till bromsmediciner för AIDS? Till grödor och utsäde som miljoner bönder är beroende av för sin överlevnad? Åsikterna går isär. Den stora striden handlar om vad som ska kunna ägas privat och vad här i världen som bör betraktas som gemensamma, allmänna nyttigheter. 7 För en organisation som Bilda finns här viktiga policyfrågor att ta ställning till. Den moderna samtidskonsten är påfallande samhällsintresserad, den är politiskt nyfiken, engagerad, kritisk. Vill man förstå sin samtid, och kanske t o m spana in i den nära framtiden, då utgör faktiskt konsten en viktig resurs. Kanske viktigare än många andra 7 En god ingång i diskussionen kan man få via

14 14 informationskanaler: Konstgalleriet ger oss en aning om den sida av det politiska som vi inte kan läsa om i tidningen eller se på CNN, sammanfattade en kritiker situationen nyligen. 8 Folkbildningen skulle ha mycket att vinna på att gå i närmare dialog med den samtida konsten. Mer om detta i följande avsnitt. Samtidigt som konstintresset ökar i samhället så blir det allt svårare för konstnärerna själva att leva på sitt arbete. Några namnkunniga konstnärer klarar sig bra, men de allra flesta gör det inte. Bildkonstnärer är den mest lågbetalda yrkesgruppen i dagens Sverige. Ändå är intresset bland unga människor att arbeta inom kultursektorn större än någonsin. Det är en ekvation som är svår att få ihop. Vi tror emellertid att bildningsförbunden sitter på en del fantastiska möjligheter i detta sammanhang. Om man lyckas få till stånd ett fruktbart samspel mellan amatörverksamhet och professionella kulturutövare, mellan folkbildning och nydanande estetiska experiment, ja. Ja då skulle intressanta saker kunna ske. Möjligheterna är stora. Vi ska försöka antyda dessa i det avslutande avsnittet. 8 Se Stefan Jonssons genomgång av samtidskonstens politiska innehåll i DN 22 och 24 juni 2004.

15 15 Kloning in vitro Batterikapacitet Vindkraft Machobensin Hybridteknik e-myndigheter Det kontaktlösa samhället Ögonscanner Ekogerillor Avfallsproblematik Östersjöbarriär Avsaltningsanläggning för havsvatten Landskapets lycka Konferenshotell Den tyska som pratas i båthamnen Minfältsturism Sexturism Singelhushåll Bigami Könssjukdomar Kaninkanaler Porrfilmsinspelning Richard Florida Double Income No Kids Broadway Transparens Googla efter folk Bostadsrättifiering Minnessidor Exilkretsar Konserverade boendemönster Global andraspråksengelska Kämpande mellanstäder Blandhus Projektpengar Nyurbanism Koranskolor Avsakralisering Den svenske imamen Manskris Gemenskapernas död Förändringsagenter ebay Live Projektrum Städhjälp Förtroende Vattenexport Frizonlösningar Boendekontroll Patologilitteratur Livskrisklubbar Krishantering Pensionssparklubbar Kinabildens förändring Undantagstillstånd Återreglering Postpolitik Digital allemansrätt Den grå sektorn Vindkraft Machobensin Hybridteknik e-myndigheter Bostadsrättifiering Minnessidor

16 16 3. Vad bör Bilda göra år 2015? Några goda råd. På vilket sätt är då de tendenser vi har försökt urskilja relevanta för Bildas verksamhet om tio år? I detta sista avsnitt ska vi försöka bli lite mer konkreta. Med stöd i det som sagts ovan kommer vi med en rad uppmaningar och förslag. Kanske slår vi in en del öppna dörrar. Det ber vi i så fall om överseende med. Vi vet för lite om Bilda och dess 49 medlemsorganisationers konkreta verksamheter för att ha synpunkter på detaljnivå. Vi kommer därför inte heller med förslag på organisatorisk nivå. Hur våra förslag skulle kunna genomföras kan andra bedöma bättre. Förslagen berör Bildas verksamhetsprofil, d v s idéinnehållet i verksamheten. Vi har, även i detta avsnitt, samlat våra tankar under några olika rubriker. Ordningsföljden säger ingenting om vilka förslag som är viktigast. Det är högt och lågt om vartannat. Bilda offentliga profil Jag tror att jag faktiskt är medskyldig till att Bilda heter Bilda. Jag stoppades för några år sedan i Östra Nordstan och fick fylla i enkät. Det var en marknadsundersökning, ett test av varumärket Bilda. Jag fick en dubbel-dajm för besväret berättade en av deltagarna under våra samtal. En varning formulerades: Säg till Bilda att de ska akta sig för konsultsvenskan!. Anknyt istället tydligare till folkrörelsearvet och den egna frikyrkliga historien. Det är intressantare än det kanske upplevs som inifrån. Lita till folkbildningens löfte sa någon annan. Våra råd: Bilda bör hålla en högre offentlig profil Var stolt över den egna historien Ta ställning i samhällsdebatten Ta strid för Bildas kunskapssyn. Högt och tydligt. Framgångarna för ABF i Stockholm hänger samman, tror vi, med att man öppnat upp för debatter och diskussioner utan att driva någon egen agenda. Man tillhandahåller rum för väsentliga diskussioner utan någon egen dold dagordning. Därför: Ta initiativ till diskussioner och debatter för dess egen skull. Särskilt i frågor där man inte vet vart diskussionen leder.

17 17 Om religion och samhälle Bildas främsta resurs är kanske den bredd som dess medlemsorganisationer respresenterar. En organisation som innefattar såväl Frälsningsarmén som serbisk ortodoxa kyrkan besitter en stor samlad erfarenhet. I ett nyreligiöst samhälle är det en efterfrågad och viktig erfarenhet. Gör mer av den. Bilda borde kunna luckra upp frågan om mångkultur med sin religiösa kompetens, sa någon. Våra råd: Initiera diskussioner om religions roll i samhället Ta en debatt om New Age Ta en debatt om fundamentalismen, i dess olika skepnader Bilda bör bli en röst i debatten om religion och politik Bilda i samhället Bilda skulle kunna navigera så förbaskat fel, befarade någon i våra samtal. Den bild vi målat upp av samhället om tio år är bitvis dyster. Det finns stor risk att den sociala polariseringen ökar. Den globala ekonomin kan, p g a av oljeprishöjningar eller av andra skäl, gå in i en recession. Det är inte osannolikt att nedskärningen av den offentliga sektorn fortsätter. Finns den kommunala vuxenutbildningen kvar om tio år? Inte säkert. För frivilligorganisationer öppnar sig då möjligheter att ta över många välfärds- och utbildningstjänster från den offentliga sektorn. Det vore helt fel väg att gå. Lika fel vore det att, i takt med att utbildningsverksamheten i samhället privatiseras och alltfler privata aktörer framträder på utbildningsmarknaden, definiera sig själv som utbildningsföretag. Bildas trovärdighet ligger i att knyta an till folkrörelseförankringen och folkbildningsidealen. Bilda och dess medlemsorganisationer bör därför arbeta för att åstadkomma medborgarorganisering underifrån. Låt vanligt folks upplysta egenintresse vara utgångspunkt. Grundtvig, den store folkbildaren, lärde en gång danska bonddrängar hur man förvandlade vete till bacon. Drängarna lärde sig läsa, köttproduktion och producentkooperativ startades. Tack vare detta moderniserades den danska ekonomin, arbetstillfällen skapades och den ekonomiska krisen bemästrades. Konkreta behov tvingade fram nya samverkansformer. Där någonstans kan Bilda befinna sig om tio år. Då krävs: Ta utgångspunkt i vanligt folks konkreta, vardagliga bekymmer. Identifiera behov. Bortse inte från arbetslivet. Folkbildning är inte enbart en fritidssysselsättning.

18 18 Var kreativ när det gäller att finna nya sociala samverkansformer. Fall inte i fällan att bli leverantör av statliga eller kommunala tjänster. Bli inte ett privat utbildningsföretag. Stimulera till självorganisering och gemensamma självstudier. Behoven kan ibland vara högst konkreta och lösningarna enkla. Pedagogiskt kan dock vara en omvälvande sak att märka att man faktiskt, tillsammans med andra, kan påverka sin situation. Några exempel: Starta bilpool. Bygg solfångare. Minska energikostnaderna. Ensamstående föräldrar samordnar barnpassning. Grannar går samman för att föra gemensamma förhandlingar med elbolag och telefonoperatörer om lägre priser. Gemensamma inköp av ekologiskt odlad mat. Gemensam odling. Matlag. Knyt kontakter med liknande initiativ på andra platser i världen. Konsten och kulturlivet Konsten har ett stort värde i sig och är ett viktigt instrument för kommunikation, reflektion och förståelse av samtiden. Bilda skulle, på olika sätt, kunna bli en viktig resurs för den växande kultursektorn. En förutsättning är att man lyckas upprätta en produktiv spänning mellan amatörverksamheten och det professionella kulturlivet. Våra förslag: Antag ett kulturpolitiskt program för Bildas verksamhet (eller spetsa till det pågående arbetet med Bildas Kulturplattform ). Detta bör deklarera att Bilda har för avsikt att utgöra en resurs för kulturlivet. Var ambitiös. Låt omvärlden veta att Bilda gör detta. Avsätt medel i budget (1 el 2%) för inköp av professionella konstnärliga verk och tjänster. Bjud in författare, musiker och konstnärer till alla arrangemang Bilda är med att genomföra. Köp deras tjänster. Bjud in de allra främsta. Bygg systematiskt upp kontakter med det professionella kulturlivet. Gå i dialog med konstnärsorganisationer, centrumbildningar och andra kulturella branschorganisationer. Efterfråga kultursektorns praktiska behov. Var beredd att möta dessa.

19 19 Gå i dialog med kulturutövarna. Låt den syn på livsåskådning som ligger till grund för Bildas verksamhet konfronteras med samtidskonsten och samtidskulturen. Var tydlig. Var öppen. Lyssna. Var inte rädd för det estetiskt avancerade. Sök förstå det som i förstone kan verka svårbegripligt. Ta hjälp av professionella konstpedagoger, kritiker och kulturvetare. Genomför studieresor till Venedigbiennalen och Documenta i Kassel. Infrastruktur Kyrkorna sitter på sjukt mycket samlingslokaler, påpekade någon under våra samtal. Inventera behov men också de resurser Bilda har tillgång till. På vilket sätt kan dessa komma medborgarinitiativ och kulturliv till del? Bildas rockverksamhet förefaller oss peka på en framkomlig väg. Utveckla konceptet ytterligare genom att: Tillhandahåll praktiskt stöd (lokaler, handledning, teknisk utrustning) för medlemmars och medborgares självvalda kulturella verksamheter. Upprätta mötesplatser mellan entusiastisk amatörverksamhet och professionell kompetens. Var öppen för att ungdomars kulturintresse inte enbart är en fritidssysselsättning. Ta engagemanget på allvar. Sök vägar att stödja dem som vill försörja sig på sitt kulturintresse. Utnyttja informationstekniken. Tillhandahåll bästa tänkbara digitala infrastruktur (inspelningsmöjligheter, distribution och publicering på nätet). Antag en IT-policy för Bilda som tar fasta på möjligheterna i rörelsen för fri programvara. Använd sådan i hela organisationen. Utbilda på området. Teori och praktik Pedagogiskt kan denna typ av praktiskt handlande med fördel vävas samman med gemensamma studier. En studiecirkel om klimatförändringar mynnar ut i ett gemensamt växthusbygge. De stora ödesfrågorna om planetens framtid studeras samtidigt som man lär sig anlägga en komposthög. Studiecirklar i nationalekonomi kombineras med att ett litet konsumentkooperativ startas. Studieresor arrangeras till Porto Alegre i Brasilien och Mumbay i Indien. Internationella samarbeten och allianser byggs. Optimism och framtidstro måste visa sig i praktisk handling.

20 20 Presentation av medverkande Nätverkstan Kultur i Väst är en organisation ägd av drygt trettio kulturtidskrifter i Västsverige. Nätverkstan sysslar med tekniskt stöd, praktisk ekonomihantering och utbildning för kultursektorn. Verksamheten bedrivs med stöd av bl a Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd. Nätverkstan är huvudman för Kulturverkstan och Globalverkstan. Se Kulturverkstan är en tvåårig projektledarutbildning inriktad mot kultursektorn. I undervisningen varvas teori och praktik. Utbildningen startade 1999 och har en utpräglat internationell inriktning. Se Globalverkstan som är Kulturverkstans internationella systerutbildning startade 2003 och vänder sig till NGO-sektorn. Undervisningen sker på engelska. I klassrummet finns studenter från frivilligorganisationer och folkrörelser från fem kontinenter. Se Fronesis. Med ideellt arbete och folkrörelsetanken som organisatorisk ledstjärna vill tidskriften Fronesis tro att det är möjligt att producera en idékritisk tidskrift på hög internationell nivå. Tidskriften har sin bas i Malmö, Stockholm och Göteborg. Fronesis utsågs till Årets kulturtidskrift år Se Glänta är en tidskrift som arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, filosofi, politik och bildkonst. Senaste tiden har det bl a handlat om kartor, det dokumentära, kritikens former, moderna filosofier, konst & forskning. Tidskriften driver också ett bokförlag och anordnar filosofibarer. Redaktion i Göteborg. Utsedd till Årets kulturtidskrift år Se Ord & Bild är Skandinaviens äldsta kulturtidskrift och har sedan 1988 sin redaktion i Göteborg. Tidskriften har sin givna plats i den svenska litteraturhistorien men var också tidig med att upptäcka den nya informationsteknikens demokratiska möjligheter. Utsågs till årets kulturtidskrift år Se

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

BILDNING en väg att skapa tilltro till utbildning. Stefan S Widqvist

BILDNING en väg att skapa tilltro till utbildning. Stefan S Widqvist en väg att skapa tilltro till utbildning Stefan S Widqvist UTBILDNING FÖR VEM OCH FÖR VAD? Motiv EKONOMISKA HUMANISTISKA DEMOKRATISKA EKONOMISKA MOTIVERINGAR Utbildningens främsta funktion i samhällsutvecklingen

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Det här är Folkuniversitetet

Det här är Folkuniversitetet Kanske minns du hur det kändes när du lärde dig läsa? Hur du öppnade en dörr och såg världen på ett helt nytt sätt. Hur tecknen som tidigare varit oförståeliga plötsligt fick mening. Hur du i början läste

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Syfte I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper och analysen om religioner och andra livsåskådningar, i det egna samhället och på andra håll

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11

Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Lärarutbildning 210-330 hp, studenter antagna före h11 Malmö högskola erbjuder lärarutbildning från förskola till gymnasieskola- /vuxenutbildning. Lärarprogrammet omfattar allt från 210 högskolepoäng (hp)

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll

LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll LPP 9P2 Geografi, Samhällskunskap, historia och religion Centralt innehåll Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla?

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla? Dokumentation från workshop under konferensen En vägledning till för alla? 13 november 2008 Dokumentationen innehåller Session 1: Nutid Session 2: Dåtid Session 3: Framtid Session 4: Omvärld Session 5:

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Nationella Skräpplockardagar

Nationella Skräpplockardagar Carola Jarnung Nationella Skräpplockardagar En manifestation mot nedskräpning som är öppen för alla Hjälper kommuner att upprätta ett långsiktigt arbete mot nedskräpning Majoriteten av deltagarna är barn

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Om det ideella arbetets betydelse

Om det ideella arbetets betydelse Om det ideella arbetets betydelse Vem äger det ideella arbetet? Omfattning av ideellt arbete 1992 2009. Andel (%) av den vuxna befolkningen totalt samt efter kön Män Kvinnor Totalt 1992 52 44 48 1998 53

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Förord. Författarna och Studentlitteratur

Förord. Författarna och Studentlitteratur I den här boken lyfter vi fram ett humanistiskt orienterat perspektiv på kulturmöten. Orsaken är att vi ofta upplevt att det behövs en sådan bok. Många böcker förmedlar ensidiga syner på kulturmöten som

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

www.tagegranit.se 08-783 77 28

www.tagegranit.se 08-783 77 28 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 Vi erbjuder din skola ett brett spektra av olika pedagogiska och konstnärliga Skapande skola paket

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer