Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3"

Transkript

1 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 3 Organiationsanslutning, försäkringar 3 Förvaltningsberättelse Hyror och ekonomi 4 Flerårsöversikt och nyckeltal 6 Fastighetsförvaltning 7 Byggverksamhet och underhåll 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Finansieringsanalys 12 Noter och tilläggsupplysningar 13 Förslag till vinstdisposition 21 Revisionsberättelse 22

2 Vd har ordet Det första året på det nya millenniet blev i många avseenden ett händelserikt år för bolaget. Verksamhetens omfattning samt delvis även inriktning påverkades av ett antal faktorer. Den sedan 1994 bedrivna samordnade fastighetsförvaltningen, att bolaget på uppdrag även förvaltade kommunens fastigheter, upphörde andra halvåret. Denna förändring föranledde i sin tur personalnedskärningar då arbetsvolymen minskade kraftigt. Genomförandet av dessa har starkt präglat det gångna årets arbetssituation och dessutom medfört extraordinära kostnader för verksamheten. Vid utgången av året kan dock konstateras att förändringsarbetet varit framgångsrikt såtillvida att personalkostnaderna anpassats till den nya situationen. Verksamheten har under året sålunda belastats med kostnader för denna omställning. Därtill har kostnaderna för reparationer och underhåll haft ett för resultatet ogynnsamt förlopp. I den per avlämnade delårsrapporten har dessa förhållanden uppmärksammats och resultatet bedömts bli negativt. Utfallet för året bekräftade detta trots de ansträngningar som gjorts för att hålla nere kostnaderna för reparation och underhåll under andra halvåret. Frågan om verksamhetens inriktning och storlek har under året diskuterats inom företaget och med ägaren. Bolagets styrelse har i början av året fattat beslut om en förändrad strategisk inriktning och ägaren har utfärdat ett ägardirektiv vilket innebär att bolaget skall minska sin andel av hyresmarknaden i kommunen från nuvarande ca nittio procent till sextio procent. Denna minskning kommer att genomföras genom försäljningar av fastigheter och bostadsområden. Med dessa förändrade förutsättningar har ett arbete med att ta fram ett nytt dokument med fastläggande av mål och strategier för verksamheten inletts. Detta arbete genomförs med personalens medverkan och det slutliga fastläggandet kommer att ske i styrelsebeslut under första halvåret Samtlig personal har också erbjudits och genomför för närvarande en kurs i egen utveckling som till viss del finansieras av Trygghetsfonden. Samarbetet med hyresgästföreningen i avsikt att utveckla boinflytandeverksamheten har under året prioriterats. Därtill har ett nytt avtal om lägenhetsunderhåll tecknats. Det nya avtalet är av s.k. kontomodell och vår förhoppning är att detta ger förutsättningar för ökat hyresgästinflytande och bättre kostnadseffektivitet. Planläggningen av nästa etapp för Framnäs har fortsatt under året och slutligt beslut om den fortsatta utvecklingen av bostadsområdet kommer att tas under första halvåret Under året har två fastigheter rivits i Kilafors med totalt nio lägenheter. Beslut har fattats om att riva ytterligare tre fastigheter med fyrtio lägenheter i Arbrå. Det är de första rivningarna som genomförs i avsikt att minska vakanserna i bolaget. Utvecklingen av vakanserna har i övrigt varit i stort sett oförändrad och motsvarar vid årets utgång strax under tio procent. Det kommande året kommer även det att bli ett händelserikt år. Bolaget har under en fyraårsperiod bedrivit verksamheten med oförändrade hyror. Kostnadsutvecklingen, och då huvudsakligen för förbrukningsavgifter, motiverar emellertid ett behov av hyreshöjningar och när detta skrivs har förhandlingarna just avslutats. Hyreshöjningar genomförs per med i snitt tre procent men varierar för olika bostadsområden. Underlaget för differentieringen är den undersökning som tidigare gjorts avseende betalningsvilja och preferenser hos våra kunder. Med dessa hyreshöjningar bedöms också förutsättningarna för ett positivt resultat vara tryggat för verksamhetsåret. Som tidigare nämnts kommer nya mål och strategier för verksamheten att fastställas, arbetet med att försälja delar av fastighetsbeståndet att inledas samt en organisation anpassad till de nya förutsättningarna att tas fram och införas. Därtill skall etapp två av utvecklingen av Framnäsområdet inledas samt en inventering av förutsättningarna för bostadsområdet Granbergshöjden göras. Själv kommer jag att efter drygt sex år avsluta min tjänst vid bolaget. Jag kommer att lämna företaget vid halvårsskiftet och för närvarande pågår en rekryteringsprocess för att finna en efterträdare. Anders Thalén 2

3 Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Mats Löwenstein, ordf Lennart Larsson, vice ordf Gunlög Nilsson Tage Blomqvist Else Maj Persson Gösta Lundqvist Jeanette Zetterström Österberg Arbetstagarledamöter Ingrid Larsson (SKTF) Stefan Zetterbergh (Fastighets) Revisorer Hans Ågren, aukt. rev Sören Hall Karl-Erik Andersson Suppleanter Bernt Johansson Walter Sahlqvist Sören Wängelin Annagreta Roos-Stridh Thomas Backan Rune Arvidsson Ann-Renée Forsström Suppleanter Lotta Westergren Magnus Jonsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt. rev Ingela Gustavsson Erik Halvarsson Verkställande direktör Anders Thalén Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till Fastigo, arbetsgivarorganisationen för kooperativa och allmännyttiga bostadsföretag samt till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2000 försäkrade till fullvärde i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Även samtliga motorfordon var försäkrade i Länsförsäkringar. Nordisk Skadedjursbekämpning (NSB) svarade för ohyresförsäkringen. 3

4 Förvaltningsberättelse Bollnäs Bostäder redovisar en förlust på 1,8 mkr före och 0,4 mkr efter bokslutsdispositioner. Verksamheten omsätter drygt 189 mkr och avser då förvaltningen av de egna fastigheterna. T o m juli månad förvaltade Bollnäs Bostäder dessutom kommunens fastigheter varefter detta förvaltningsuppdrag upphörde. Uppdraget omsatte under dessa sju månader drygt 18 mkr. Förvaltningsuppdraget har inte varit resultatpåverkande eftersom utfallet reglerats med uppdragsgivaren. Hyror och ekonomi Hyresförändringar Hyrorna har varit oförändrade även under år 2000 vilket innebär att de inte höjts på fyra år. Betalningsförelägganden och avhysningar Antalet ansökningar om betalningsföreläggande p g a hyresskulder var under året 158 varav 3 gällde hyresgäster i kommunens fastigheter. Av dessa 158 ärenden gick 57 vidare till kronofogden med ansökan om avhysning och slutligen verkställdes 21. Därtill kommer 5 avhysningar p g a störningar. Motsvarande uppgifter för 1999 var 150 förelägganden, 57 ansökningar och 17 avhysningar. Omflyttningar Under året flyttade hyresgäster varav 460 till annan lägenhet inom företagets bestånd. Motsvarande antal år 1999 var resp 413. Nedan framgår omflyttningsfrekvensen de senaste åren. Omflyttningsfrekvensen anger antalet flyttningar som andel av totala lägenhetsbeståndet. I siffrorna ingår således även servicehusen ,3 % 28,2 % 27,6 % 27,2 % 30,9 % 30,4 % 27,0 % Outhyrt Vid årsskiftet var 442 lägenheter outhyrda vilket motsvarar 9,7 % av lägenhetsbeståndet. Antalet outhyrda vid motsvarande tidpunkt året innan var 438 motsvarande 9,5%. Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2000 till brutto 22,1 mkr, netto 21,3 mkr om man tar hänsyn till intäkterna från korttidsuthyrning av möblerade lägenheter. Hyresbortfallet har därvid utgjort 10,4 % av hyresintäkterna. Korttidsuthyrning Sammanlagt 36 av företagets f n totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. Intäkterna från verksamheten har under år 2000 uppgått till närmare 0,9 mkr. 4

5 Kostnader och intäkter Kostnaderna uppgår till totalt 189,2 mkr. Av nedanstående diagram framgår fördelningen på olika ändamål i procent och mkr. Räntor o avskr 28,0 % 52,9 mkr Fastighetsskatt 3,3 % 6,2 mkr Underhåll 11,3 % 21,3 mkr Reparationer 9,9 % 18,7 mkr Skötsel m m 16,1 % 30,7 mkr Central adm m m 7,5 % 14,1 mkr Uppvärmning 13,9 % 26,3 mkr Förbrukningsavgifter 10,0 % 19,0 mkr Intäkterna uppgår till totalt 187,3 mkr och består till övervägande del av hyresintäkter. Dessa svarar för 96 % eller 179,9 mkr. Bland såväl kostnader som intäkter återfinns poster av engångskaraktär. I samband med personalneddragningar beviljades fyra anställda utfyllnadspensioner. Kostnaden för dessa inkl skatt och en del övriga avvecklingskostnader uppgick till ca 1,5 mkr. På intäktssidan återfinns nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser och överskottsmedel från SPP. Totalt 2,2 mkr inkl räntor har återbetalats i fastighetsskatt för åren och överskott från SPP ingår med 0,5 mkr. Finansiering De totala investeringarna har under året uppgått till 8,8 mkr. Byggnationer svarar därvid för 3,1 mkr, markanläggningar 0,3 mkr och inventarier 5,4 mkr. Inga nya lån har tagits upp utan investeringarna har finansierats med egna medel. Gamla lån på 8,9 mkr har lösts in och amorteringar har gjorts med 1,5 mkr. Låneskulden uppgår därmed vid årsskiftet till 586,4 mkr. Lån på närmare 204 mkr har satts om och i de flesta fall till lägre ränta än tidigare. Under år 2001 kommer lån på ytterligare ca 259 mkr att kunna sättas om eller lösas in. Räntebidragen har successivt minskat under större delen av 90-talet. Från nivåer på 35 mkr och mer i början av 90-talet är de nu nere i 1,7 mkr år Därefter kommer de att ha en ytterst marginell betydelse. Avtrappningen har dock hittills mer än väl kompenserats av lägre låneräntor och av att lån lösts in varje år. Räntekostnaderna har därmed haft en för verksamheten positiv utveckling de senaste åren trots att bidragen fallit bort under relativt kort tid. 5

6 Flerårsöversikt i mkr Nettoomsättning 182,6 184,7 182,1 183,7 194,1 Driftöverskott 60,5 69,9 79,1 75,7 70,1 Avskrivningar 21,0 20,5 20,2 19,6 19,4 Låneräntor brutto 33,6 37,3 47,0 63,7 71,5 Räntebidrag 1,7 5,0 7,6 19,0 24,5 Årets resultat före disp och skatt -1,8 2,1 5,4 5,9 8,0 Fastigheternas bokförda värde 663,6 679,8 694,3 677,1 688,9 Taxeringsvärden 707,3 553,9 554,0 545,1 610,6 Investeringar i byggnader och mark 3,4 7,3 46,6 8,4 9,2 Fastighetslån 586,4 596,8 627,5 623,9 667,5 Eget kapital 69,9 71,9 71,9 66,6 61,8 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 1,0 2,8 4,2 10,6 13,2 Vinstmarginal, % -1,0 1,1 3,0 3,2 4,1 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % -2,0-1,6-1,2-7,1-8,5 Kapital Soliditet, % 9,9 9,9 9,6 9,0 7,9 Skuldsättningsgrad 8,4 8,3 8,7 9,4 10,8 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 88,4 87,8 90,4 92,1 96,9 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 9,1 10,3 11,4 11,2 10,2 Avkastning på eget kapital, % -2,6 2,9 7,8 9,2 13,7 Avkastning på totalt kapital, % 4,2 4,6 6,0 6,7 7,0 Begreppsförklaringar Fr o m 1997 följer begreppen den nya årsredovisningslagens uppställning av resultaträkningen vilket innebär att vissa begrepp inte blir helt jämförbara med tidigare år. Det gäller framför allt driftkostnad och därmed driftöverskott. Central administration och försäljningskostnader ingår inte i driftkostnadsbegreppet. I begreppet nettoomsättning ingår inte intäkter från jämförelsestörande poster och övriga rörelseintäkter. Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m 2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m 2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m 2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 6

7 Fastighetsförvaltning Fastighetsförsäljningar Fastigheten Smedjan 8 (Palmgården) med fem lägenheter har sålts under året. Ytterligare två hus på Kilbergsområdet har sålts och Bollnäs Bostäder har därefter fyra småhus kvar i sin ägo. När utförsäljningarna började 1993 ägde Bollnäs Bostäder 55 av småhusen samt de tre hyreshusen på området. Bostadshusen på fastigheten Kilafors 5:102 har rivits under året och den sålunda obebyggda fastigheten har därefter sålts till Bollnäs kommun. Den bokföringsmässiga vinsten av årets försäljningar uppgår till 0,4 mkr. Lägenhets- och fastighetsbestånd Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Denna kategori får givetvis stor tyngd genom att Bollnäs Bostäder äger kommunens samtliga servicehus för äldreboende, ett boende med många och små lägenheter. Två hus i Kilafors som lades i malpåse för några år sedan har nu rivits. Det gäller Kilbygatan 5 och Skolgatan 6 med totalt 9 lägenheter som nu definitivt tagits bort. Marken har sedan sålts till kommunen. I Arbrå har rivning av några hus i kvarteret Skolmästaren förberetts. Husen har tömts på hyresgäster och sammanlagt 40 lägenheter har tagits bort ur verksamheten. Själva rivningsarbetet påbörjades runt årsskiftet. Antal lgh 2000 Bostadsbeståndets byggnadsår Antal lgh 2000 Lägenhetsfördelning rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Förrådslokaler o likn Garage 887 P-platser Carportar m m 172 Bollnäs Bostäder har dessutom förvaltat drygt kvm av kommunens lokalytor fram till den 1 augusti då detta uppdrag som varat alltsedan 1994 upphörde. 7

8 Byggverksamhet och underhåll Investeringar i byggnader och markanläggningar har gjorts med 3,4 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 21,3 mkr varav drygt hälften eller 11,6 mkr avser lägenhetsunderhåll. Köket i servicehuset Karlslund har genomgått en fullständig upprustning. Ny storköksutrustning, ny ventilation samt ny kylanläggning har installerats och även upprustning av vissa lokaler har ingått i projektet. I Karlslund har även ett nytt och modernare brandlarm installerats. Det nya larmet innebär ett utökat och heltäckande automatiskt larm som även är kopplat till verksamhetspersonalens personsökare. På två av husen på Kvarnvägen (Ljungheden 2) har samtliga 78 balkonger renoverats och samtliga fönster har klätts in med plåt. Nya tätskikt har lagts på fyra tak på Blomkransen. Ett tak på Granbergshöjden och ett på Bonden har också lagts om. Ventilationen i lägenheterna på Bonden har åtgärdats. De gamla frånluftsfläktarna har bytts ut och ersatts med nya tryckstyrda. Alla lägenheter är nu också utrustade med kökskåpor efter komplettering i drygt 80 lägenheter som tidigare endast hade frånluftsdon. I samtliga lägenheter på Granbergshöjden har kökskåporna bytts ut mot nya och mer effektiva. Injustering samt utbyte av reglerutrustningar för värme och varmvatten har gjorts inom kv Tulpanen, kv Bläckhornet och Ljungheden 2. På Bergsveden har 30 värmeväxlare ersatts med nya. Inom flera bostadsområden i Bollnäs och även i Arbrå har satsningar gjorts på fönstren. Områden inom vilka fönstren målats är Bläckhornet, Vängåvan, Bäckvägen och Svarvaren. 8

9 Resultaträkning, tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,6 Övriga förvaltningsintäkter 2 705, ,8 Summa nettoomsättning , ,4 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,5 Underhållskostnader , ,3 Fastighetsskatt , ,2 Avskrivningar 5, , ,4 Summa fastighetskostnader , ,4 Bruttoresultat , ,0 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 5, 1-105,9-160,9 Övriga kostnader , ,0 Jämförelsestörande poster Fastighetsförsäljningar 375,3 413,3 Övrigt , ,1 Övriga rörelseintäkter 554, ,0 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 8, 9, , ,3 Resultat från finansiella anläggningstillgångar ,2 100,7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,9 854,0 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 1 746, ,3 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,8 Resultat efter finansiella poster , ,5 Bokslutsdispositioner ,9 42,3 Skatt 15-9, ,4 Årets resultat -437,7 599,4 9

10 Balansräkning, tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, , ,2 Inventarier , ,3 Pågående ny- och ombyggnader 669, ,1 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,8 Långfristiga fordringar 273,6 Summa anläggningstillgångar , ,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 1 256, ,3 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar , ,2 Fordringar hos ägaren/kommunen 972, ,3 Övriga fordringar , ,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , ,7 Summa kortfristiga fordringar 8 974, ,9 Kassa och bank , ,1 Summa omsättningstillgångar , ,3 Summa tillgångar , ,7 10

11 Eget kapital och skulder Not Bundet eget kapital 23 Aktiekapital , ,0 Reservfond inkl konsolideringsfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,8 Årets resultat -437,7 599,4 Summa eget kapital , ,3 Obeskattade reserver , ,7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 8 971, ,5 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,7 Kortfristig del av långfristiga skulder , ,0 Skulder till ägaren/kommunen 99,0 99,0 Summa långfristiga skulder , ,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,5 Övriga kortfristiga skulder 4 544, ,5 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,5 Kortfristig del av långfristiga skulder , ,0 Summa kortfristiga skulder , ,5 Summa eget kapital och skulder , ,7 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 27 Ansvarsförbindelser 28 11

12 Finansieringsanalys, tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m , ,5 Skatt -9, ,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital , ,6 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning -/minskning + av varulager 676,3-261,9 Minskning av kortfr fordringar 1 984,7 117,7 Ökning +/minskning - av kortfr skulder , ,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 743, ,1 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar , ,4 Försäljning av fastigheter 2 008, ,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,5 Finansieringsverksamheten Ökning av långfr fordringar -273,6 Amortering av skulder , ,4 Minskn kortfr del långfr skulder 1 900, ,0 Utdelning till ägaren -560,0-560,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,4 Årets kassaflöde , ,8 Likvida medel vid årets början , ,9 Likvida medel vid årets slut , ,1 12

13 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Fr o m år 1997 tillämpas den nya årsredovisningslagen. Resultat- och balansräkning följer en för fastighetsföretag branschanpassad uppställning. Resultaträkningen är funktionsindelad. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Fastigheterna redovisas enl Sabo:s anvisningar om värdering av fastigheter i kommunala bostadsföretag. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enl plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed. Byggnader Markanläggningar Inventarier Lägenhetsinventarier (tillval) 50 år 20 år 5 år 10 år R e s u l t a t r ä k n i n g Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,9 Lokaler , ,7 Övrigt 6 812, ,1 Summa brutto , ,7 Avgår: Rabatter , ,2 Lokaler Bollnäs Bostäder -659,3-640,6 Lokaler Hyresgästföreningen -589,7-589,8 Grundhyra möblerade lägenheter , ,4 Outhyrda objekt , ,1 Summa netto , ,6 Specificering av outhyrt: Bostäder , ,7 Lokaler 1 425,7 920,3 Övrigt 814,8 881, , ,1 13

14 Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,7 Reparationer , ,1 Vatten 8 996, ,4 El 7 819, ,0 Sophämtning 2 185, ,5 Uppvärmning , ,7 Kabel-TV 2 245, ,9 Lokal administration 3 571, ,7 Övriga driftkostnader 4 002, , , ,5 Not 4 Underhåll Årets underhåll , ,8 Skattereduktion för byggnadsarbeten , , ,3 Not 5 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,9 Markanläggningar 235,7 196,9 Inventarier 2 412, ,1 105,9 160,9 Fastighetsinventarier (markinventarier) 561,7 677,5 Summa avskrivningar , ,4 105,9 160,9 Not 6 Övriga kostnader administration Central administration 7 810, ,6 Försäljningskostnader 4 872, , , ,0 Not 7 Jämförelsestörande poster, övrigt Nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser, tax ,7 Överskottsmedel SPP 531,6 Skattereduktion rep o underhåll 1999, överskjutande 186,3 Utfyllnadspensioner inkl särsk löneskatt ,7 Avveckling personal, div kostnader o bidrag netto -30,6 Rivningskostn och nedskrivn fastigheter , , ,1 14

15 Not 8 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 92,0 100,8 varav män 69,0 77,0 Not 9:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Samtliga uppgifter betr personalkostnader avser totalbelopp, dvs inkl den del som resultatmässigt belastat förvaltningsuppdraget) Löner och andra ersättningar , ,1 Sociala kostnader 9 536, ,2 varav pensionskostnader 3 093, ,0 Not 9:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 731,6 722,5 Övriga anställda , ,6 Not 9:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 74,6 68,2 - varav kostnadsförd mervärdesskatt 15,7 13,0 Lekmannarevisorer 10,0 10,0 Not 10 Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 325 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande är i bokslutet upptagen till 2,3 mkr. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 12 mån från företagets sida, 6 mån från egen sida. Premier för pension betalas löpande, under 2000 betalades 183 tkr. I övrigt inga avtalade förmåner eller vederlag. Not 11 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 86,2 75,6 Övrigt 14,0 25,1 100,2 100,7 15

16 Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 531,0 596,4 Räntor återbetald fastighetsskatt vakanser m m 401,4 Övrigt 125,5 257, ,9 854,0 Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,1 Övrigt 2,6 4, , ,8 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 5,2% (före räntebidrag). Not 14 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond 1 128,5 Återföring från periodiseringsfond (tax 96) , ,4 Skillnad mellan bokförd och planenlig avskr 323, ,9-42,3 Not 15 Skatt Årets skatt 1 682,4 Efterbeskattning 9,7 Skatteåterbäring -189,0 9, ,4 B a l a n s r ä k n i n g Not 16:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde ,3 Under året aktiverade nyinvesteringar 3 540,8 Försäljningar ,5 Rivningar -438,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,6 Ingående avskrivningar ,6 Försäljningar 545,9 Årets avskrivningar ,8 Rivningar 55,9 Utgående ackumulerade avskrivningar ,6 Ingående nedskrivningar ,1 Återförda nedskrivningar 1 668,1 Utgående ackumulerade nedskrivningar ,0 Utgående bokfört värde ,0 16

17 2000 Not 16:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde ,2 Försäljningar -689,0 Utgående bokfört värde ,2 Not 16:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 4 657,8 Nyinvesteringar under året 267,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 924,8 Ingående avskrivningar -726,4 Årets avskrivningar -235,7 Utgående ackumulerade avskrivningar -962,1 Utgående bokfört värde 3 962,7 Not 17 Taxeringsvärden Byggnader ,0 Mark , ,0 varav hyreshusenheter ,0 småhusenheter ,0 Not 18 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde ,4 Nyanskaffningar under året 5 416,7 Utrangerat -3,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,5 Ingående avskrivningar ,1 Årets avskrivningar ,2 Utrangerat 2,2 Utgående ackumulerade avskrivningar ,1 Utgående bokfört värde ,4 17

18 2000 Not 19 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 2 254,2 Återbäringsmedel -214,2 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 040,0 Ingående nedskrivningar -114,4 Utgående ackumulerade nedskrivningar -114,4 Utgående bokfört värde 1 925,6 Not 20 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 1 600,6 Övriga kundfordringar 414, ,4 Not 21 Övriga fordringar Skattefordringar 3 908,6 Överskottsmedel SPP, pågående uppdrag m m 211, ,5 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 100,0 Återbetalningar värme 713,1 Förutbetalda och återkrav kabel-tv-avgifter 963,1 Övrigt 89, ,0 Not 23 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp vid årets ingång , , ,9 Vinstdisposition enl beslut av bolagsstämma: - årets vinst ,4 - utdelning -560,0 Belopp vid årets utgång , , ,3 I reservfonden ingår konsolideringsfond med 8 310,1 tkr. Antalet aktier är med ett nominellt värde av 100 kronor vardera. 18

19 2000 Not 24:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 688,7 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier 3 197, ,8 Not 24:2 Periodiseringsfonder, specifikation 1997 års taxering 1 212, års taxering 389, års taxering 1 958, års taxering 1 128, ,7 Not 25 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån ,2 varav lån med slutbetalning efter år ,0 Kortfristig del av långfristiga skulder 0,7 mkr avser ordinarie amorteringar år Låneomsättningarna under 2001 kommer att uppgå till drygt 258 mkr. Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 9 818,0 Upplupna semesterlöner 2 415,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 768,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 428,2 Förskottsbetalda hyresintäkter 9 716,0 Övrigt -4, ,0 Not 27 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Pantbrev som säkerhet för fastighetslån 7 741,5 (Pantbreven utgör säkerhet för lån med aktuell skuld 5,9 mkr.) Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån ,3 Kommunal borgen som säkerhet för pensionsförpliktelser i KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) 6 700,0 Not 28 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 424,4 19

20 F i n a n s i e r i n g s a n a l y s 2000 Not 29 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar ,7 Vinst vid försäljning av fastigheter -375,3 Förändring pensionsskuld -630,1 Förändr andelar HBV 214, ,5 Not 30 Upplysning om betalda räntor Under året har räntor på fastighetslån betalats med ,5 tkr. Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) har erhållits med 2 801,6. (Periodiserade låneräntor ,1 och räntebidrag 2 359,1. Bokförda räntebidrag 1 795,1 efter uppbokning av ett återbetalningskrav på 564,0. ) Ränta på banktillgodohavanden har erhållits med 531,0. Not 31 Investeringar i anläggningstillgångar Byggnader och mark - ombyggnationer 2 462,8 - pågående 669,4 - markanläggningar 267,0 Inventarier 5 416, ,9 Not 32 Upplysning om likvida medel Likvida medel utgörs av banktillgodohavanden. 20

21 21

22 22

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB

Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB Årsredovisning 2009 Byggebo i Oskarshamn AB 1 5 år i sammandrag 2009 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning (kkr) 175 310 172 188 165 064 174 497 176 305 Resultat efter finansiella poster (kkr) - 1 387-11

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012

Årsredovisning 2011 Condesign Infocom AB, Ljungby 2012 Årsredovisning 2011 VD har ordet Oj vad tiden går snabbt! Redan har ett år till passerat. Frågan är om man någon gång kan lära sig att ett år inte är längre än just så här? I det skenet är det extra anmärkningsvärt

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010 SSSB

Årsredovisning 2010 SSSB ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 SSSB Redaktion SSSB Foto Sid 2: Eric Roxfelt Övriga bilder: Birgitta Godske Repro och tryck Tryckerigruppen AB Original Maria Fernsten Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11

Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 9 I N N E H Å L L Affärsidé 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Uppföljning av långsiktiga mål 8 Ekonomisk översikt, drift 10 Verksamhetsmått och nyckeltal 11 Effektiviserings-

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer