Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3"

Transkript

1 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 3 Organiationsanslutning, försäkringar 3 Förvaltningsberättelse Hyror och ekonomi 4 Flerårsöversikt och nyckeltal 6 Fastighetsförvaltning 7 Byggverksamhet och underhåll 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Finansieringsanalys 12 Noter och tilläggsupplysningar 13 Förslag till vinstdisposition 21 Revisionsberättelse 22

2 Vd har ordet Det första året på det nya millenniet blev i många avseenden ett händelserikt år för bolaget. Verksamhetens omfattning samt delvis även inriktning påverkades av ett antal faktorer. Den sedan 1994 bedrivna samordnade fastighetsförvaltningen, att bolaget på uppdrag även förvaltade kommunens fastigheter, upphörde andra halvåret. Denna förändring föranledde i sin tur personalnedskärningar då arbetsvolymen minskade kraftigt. Genomförandet av dessa har starkt präglat det gångna årets arbetssituation och dessutom medfört extraordinära kostnader för verksamheten. Vid utgången av året kan dock konstateras att förändringsarbetet varit framgångsrikt såtillvida att personalkostnaderna anpassats till den nya situationen. Verksamheten har under året sålunda belastats med kostnader för denna omställning. Därtill har kostnaderna för reparationer och underhåll haft ett för resultatet ogynnsamt förlopp. I den per avlämnade delårsrapporten har dessa förhållanden uppmärksammats och resultatet bedömts bli negativt. Utfallet för året bekräftade detta trots de ansträngningar som gjorts för att hålla nere kostnaderna för reparation och underhåll under andra halvåret. Frågan om verksamhetens inriktning och storlek har under året diskuterats inom företaget och med ägaren. Bolagets styrelse har i början av året fattat beslut om en förändrad strategisk inriktning och ägaren har utfärdat ett ägardirektiv vilket innebär att bolaget skall minska sin andel av hyresmarknaden i kommunen från nuvarande ca nittio procent till sextio procent. Denna minskning kommer att genomföras genom försäljningar av fastigheter och bostadsområden. Med dessa förändrade förutsättningar har ett arbete med att ta fram ett nytt dokument med fastläggande av mål och strategier för verksamheten inletts. Detta arbete genomförs med personalens medverkan och det slutliga fastläggandet kommer att ske i styrelsebeslut under första halvåret Samtlig personal har också erbjudits och genomför för närvarande en kurs i egen utveckling som till viss del finansieras av Trygghetsfonden. Samarbetet med hyresgästföreningen i avsikt att utveckla boinflytandeverksamheten har under året prioriterats. Därtill har ett nytt avtal om lägenhetsunderhåll tecknats. Det nya avtalet är av s.k. kontomodell och vår förhoppning är att detta ger förutsättningar för ökat hyresgästinflytande och bättre kostnadseffektivitet. Planläggningen av nästa etapp för Framnäs har fortsatt under året och slutligt beslut om den fortsatta utvecklingen av bostadsområdet kommer att tas under första halvåret Under året har två fastigheter rivits i Kilafors med totalt nio lägenheter. Beslut har fattats om att riva ytterligare tre fastigheter med fyrtio lägenheter i Arbrå. Det är de första rivningarna som genomförs i avsikt att minska vakanserna i bolaget. Utvecklingen av vakanserna har i övrigt varit i stort sett oförändrad och motsvarar vid årets utgång strax under tio procent. Det kommande året kommer även det att bli ett händelserikt år. Bolaget har under en fyraårsperiod bedrivit verksamheten med oförändrade hyror. Kostnadsutvecklingen, och då huvudsakligen för förbrukningsavgifter, motiverar emellertid ett behov av hyreshöjningar och när detta skrivs har förhandlingarna just avslutats. Hyreshöjningar genomförs per med i snitt tre procent men varierar för olika bostadsområden. Underlaget för differentieringen är den undersökning som tidigare gjorts avseende betalningsvilja och preferenser hos våra kunder. Med dessa hyreshöjningar bedöms också förutsättningarna för ett positivt resultat vara tryggat för verksamhetsåret. Som tidigare nämnts kommer nya mål och strategier för verksamheten att fastställas, arbetet med att försälja delar av fastighetsbeståndet att inledas samt en organisation anpassad till de nya förutsättningarna att tas fram och införas. Därtill skall etapp två av utvecklingen av Framnäsområdet inledas samt en inventering av förutsättningarna för bostadsområdet Granbergshöjden göras. Själv kommer jag att efter drygt sex år avsluta min tjänst vid bolaget. Jag kommer att lämna företaget vid halvårsskiftet och för närvarande pågår en rekryteringsprocess för att finna en efterträdare. Anders Thalén 2

3 Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Mats Löwenstein, ordf Lennart Larsson, vice ordf Gunlög Nilsson Tage Blomqvist Else Maj Persson Gösta Lundqvist Jeanette Zetterström Österberg Arbetstagarledamöter Ingrid Larsson (SKTF) Stefan Zetterbergh (Fastighets) Revisorer Hans Ågren, aukt. rev Sören Hall Karl-Erik Andersson Suppleanter Bernt Johansson Walter Sahlqvist Sören Wängelin Annagreta Roos-Stridh Thomas Backan Rune Arvidsson Ann-Renée Forsström Suppleanter Lotta Westergren Magnus Jonsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt. rev Ingela Gustavsson Erik Halvarsson Verkställande direktör Anders Thalén Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till Fastigo, arbetsgivarorganisationen för kooperativa och allmännyttiga bostadsföretag samt till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2000 försäkrade till fullvärde i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Även samtliga motorfordon var försäkrade i Länsförsäkringar. Nordisk Skadedjursbekämpning (NSB) svarade för ohyresförsäkringen. 3

4 Förvaltningsberättelse Bollnäs Bostäder redovisar en förlust på 1,8 mkr före och 0,4 mkr efter bokslutsdispositioner. Verksamheten omsätter drygt 189 mkr och avser då förvaltningen av de egna fastigheterna. T o m juli månad förvaltade Bollnäs Bostäder dessutom kommunens fastigheter varefter detta förvaltningsuppdrag upphörde. Uppdraget omsatte under dessa sju månader drygt 18 mkr. Förvaltningsuppdraget har inte varit resultatpåverkande eftersom utfallet reglerats med uppdragsgivaren. Hyror och ekonomi Hyresförändringar Hyrorna har varit oförändrade även under år 2000 vilket innebär att de inte höjts på fyra år. Betalningsförelägganden och avhysningar Antalet ansökningar om betalningsföreläggande p g a hyresskulder var under året 158 varav 3 gällde hyresgäster i kommunens fastigheter. Av dessa 158 ärenden gick 57 vidare till kronofogden med ansökan om avhysning och slutligen verkställdes 21. Därtill kommer 5 avhysningar p g a störningar. Motsvarande uppgifter för 1999 var 150 förelägganden, 57 ansökningar och 17 avhysningar. Omflyttningar Under året flyttade hyresgäster varav 460 till annan lägenhet inom företagets bestånd. Motsvarande antal år 1999 var resp 413. Nedan framgår omflyttningsfrekvensen de senaste åren. Omflyttningsfrekvensen anger antalet flyttningar som andel av totala lägenhetsbeståndet. I siffrorna ingår således även servicehusen ,3 % 28,2 % 27,6 % 27,2 % 30,9 % 30,4 % 27,0 % Outhyrt Vid årsskiftet var 442 lägenheter outhyrda vilket motsvarar 9,7 % av lägenhetsbeståndet. Antalet outhyrda vid motsvarande tidpunkt året innan var 438 motsvarande 9,5%. Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2000 till brutto 22,1 mkr, netto 21,3 mkr om man tar hänsyn till intäkterna från korttidsuthyrning av möblerade lägenheter. Hyresbortfallet har därvid utgjort 10,4 % av hyresintäkterna. Korttidsuthyrning Sammanlagt 36 av företagets f n totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. Intäkterna från verksamheten har under år 2000 uppgått till närmare 0,9 mkr. 4

5 Kostnader och intäkter Kostnaderna uppgår till totalt 189,2 mkr. Av nedanstående diagram framgår fördelningen på olika ändamål i procent och mkr. Räntor o avskr 28,0 % 52,9 mkr Fastighetsskatt 3,3 % 6,2 mkr Underhåll 11,3 % 21,3 mkr Reparationer 9,9 % 18,7 mkr Skötsel m m 16,1 % 30,7 mkr Central adm m m 7,5 % 14,1 mkr Uppvärmning 13,9 % 26,3 mkr Förbrukningsavgifter 10,0 % 19,0 mkr Intäkterna uppgår till totalt 187,3 mkr och består till övervägande del av hyresintäkter. Dessa svarar för 96 % eller 179,9 mkr. Bland såväl kostnader som intäkter återfinns poster av engångskaraktär. I samband med personalneddragningar beviljades fyra anställda utfyllnadspensioner. Kostnaden för dessa inkl skatt och en del övriga avvecklingskostnader uppgick till ca 1,5 mkr. På intäktssidan återfinns nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser och överskottsmedel från SPP. Totalt 2,2 mkr inkl räntor har återbetalats i fastighetsskatt för åren och överskott från SPP ingår med 0,5 mkr. Finansiering De totala investeringarna har under året uppgått till 8,8 mkr. Byggnationer svarar därvid för 3,1 mkr, markanläggningar 0,3 mkr och inventarier 5,4 mkr. Inga nya lån har tagits upp utan investeringarna har finansierats med egna medel. Gamla lån på 8,9 mkr har lösts in och amorteringar har gjorts med 1,5 mkr. Låneskulden uppgår därmed vid årsskiftet till 586,4 mkr. Lån på närmare 204 mkr har satts om och i de flesta fall till lägre ränta än tidigare. Under år 2001 kommer lån på ytterligare ca 259 mkr att kunna sättas om eller lösas in. Räntebidragen har successivt minskat under större delen av 90-talet. Från nivåer på 35 mkr och mer i början av 90-talet är de nu nere i 1,7 mkr år Därefter kommer de att ha en ytterst marginell betydelse. Avtrappningen har dock hittills mer än väl kompenserats av lägre låneräntor och av att lån lösts in varje år. Räntekostnaderna har därmed haft en för verksamheten positiv utveckling de senaste åren trots att bidragen fallit bort under relativt kort tid. 5

6 Flerårsöversikt i mkr Nettoomsättning 182,6 184,7 182,1 183,7 194,1 Driftöverskott 60,5 69,9 79,1 75,7 70,1 Avskrivningar 21,0 20,5 20,2 19,6 19,4 Låneräntor brutto 33,6 37,3 47,0 63,7 71,5 Räntebidrag 1,7 5,0 7,6 19,0 24,5 Årets resultat före disp och skatt -1,8 2,1 5,4 5,9 8,0 Fastigheternas bokförda värde 663,6 679,8 694,3 677,1 688,9 Taxeringsvärden 707,3 553,9 554,0 545,1 610,6 Investeringar i byggnader och mark 3,4 7,3 46,6 8,4 9,2 Fastighetslån 586,4 596,8 627,5 623,9 667,5 Eget kapital 69,9 71,9 71,9 66,6 61,8 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 1,0 2,8 4,2 10,6 13,2 Vinstmarginal, % -1,0 1,1 3,0 3,2 4,1 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % -2,0-1,6-1,2-7,1-8,5 Kapital Soliditet, % 9,9 9,9 9,6 9,0 7,9 Skuldsättningsgrad 8,4 8,3 8,7 9,4 10,8 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 88,4 87,8 90,4 92,1 96,9 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 9,1 10,3 11,4 11,2 10,2 Avkastning på eget kapital, % -2,6 2,9 7,8 9,2 13,7 Avkastning på totalt kapital, % 4,2 4,6 6,0 6,7 7,0 Begreppsförklaringar Fr o m 1997 följer begreppen den nya årsredovisningslagens uppställning av resultaträkningen vilket innebär att vissa begrepp inte blir helt jämförbara med tidigare år. Det gäller framför allt driftkostnad och därmed driftöverskott. Central administration och försäljningskostnader ingår inte i driftkostnadsbegreppet. I begreppet nettoomsättning ingår inte intäkter från jämförelsestörande poster och övriga rörelseintäkter. Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m 2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m 2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m 2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 6

7 Fastighetsförvaltning Fastighetsförsäljningar Fastigheten Smedjan 8 (Palmgården) med fem lägenheter har sålts under året. Ytterligare två hus på Kilbergsområdet har sålts och Bollnäs Bostäder har därefter fyra småhus kvar i sin ägo. När utförsäljningarna började 1993 ägde Bollnäs Bostäder 55 av småhusen samt de tre hyreshusen på området. Bostadshusen på fastigheten Kilafors 5:102 har rivits under året och den sålunda obebyggda fastigheten har därefter sålts till Bollnäs kommun. Den bokföringsmässiga vinsten av årets försäljningar uppgår till 0,4 mkr. Lägenhets- och fastighetsbestånd Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Denna kategori får givetvis stor tyngd genom att Bollnäs Bostäder äger kommunens samtliga servicehus för äldreboende, ett boende med många och små lägenheter. Två hus i Kilafors som lades i malpåse för några år sedan har nu rivits. Det gäller Kilbygatan 5 och Skolgatan 6 med totalt 9 lägenheter som nu definitivt tagits bort. Marken har sedan sålts till kommunen. I Arbrå har rivning av några hus i kvarteret Skolmästaren förberetts. Husen har tömts på hyresgäster och sammanlagt 40 lägenheter har tagits bort ur verksamheten. Själva rivningsarbetet påbörjades runt årsskiftet. Antal lgh 2000 Bostadsbeståndets byggnadsår Antal lgh 2000 Lägenhetsfördelning rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Förrådslokaler o likn Garage 887 P-platser Carportar m m 172 Bollnäs Bostäder har dessutom förvaltat drygt kvm av kommunens lokalytor fram till den 1 augusti då detta uppdrag som varat alltsedan 1994 upphörde. 7

8 Byggverksamhet och underhåll Investeringar i byggnader och markanläggningar har gjorts med 3,4 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 21,3 mkr varav drygt hälften eller 11,6 mkr avser lägenhetsunderhåll. Köket i servicehuset Karlslund har genomgått en fullständig upprustning. Ny storköksutrustning, ny ventilation samt ny kylanläggning har installerats och även upprustning av vissa lokaler har ingått i projektet. I Karlslund har även ett nytt och modernare brandlarm installerats. Det nya larmet innebär ett utökat och heltäckande automatiskt larm som även är kopplat till verksamhetspersonalens personsökare. På två av husen på Kvarnvägen (Ljungheden 2) har samtliga 78 balkonger renoverats och samtliga fönster har klätts in med plåt. Nya tätskikt har lagts på fyra tak på Blomkransen. Ett tak på Granbergshöjden och ett på Bonden har också lagts om. Ventilationen i lägenheterna på Bonden har åtgärdats. De gamla frånluftsfläktarna har bytts ut och ersatts med nya tryckstyrda. Alla lägenheter är nu också utrustade med kökskåpor efter komplettering i drygt 80 lägenheter som tidigare endast hade frånluftsdon. I samtliga lägenheter på Granbergshöjden har kökskåporna bytts ut mot nya och mer effektiva. Injustering samt utbyte av reglerutrustningar för värme och varmvatten har gjorts inom kv Tulpanen, kv Bläckhornet och Ljungheden 2. På Bergsveden har 30 värmeväxlare ersatts med nya. Inom flera bostadsområden i Bollnäs och även i Arbrå har satsningar gjorts på fönstren. Områden inom vilka fönstren målats är Bläckhornet, Vängåvan, Bäckvägen och Svarvaren. 8

9 Resultaträkning, tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,6 Övriga förvaltningsintäkter 2 705, ,8 Summa nettoomsättning , ,4 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,5 Underhållskostnader , ,3 Fastighetsskatt , ,2 Avskrivningar 5, , ,4 Summa fastighetskostnader , ,4 Bruttoresultat , ,0 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 5, 1-105,9-160,9 Övriga kostnader , ,0 Jämförelsestörande poster Fastighetsförsäljningar 375,3 413,3 Övrigt , ,1 Övriga rörelseintäkter 554, ,0 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 8, 9, , ,3 Resultat från finansiella anläggningstillgångar ,2 100,7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,9 854,0 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 1 746, ,3 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,8 Resultat efter finansiella poster , ,5 Bokslutsdispositioner ,9 42,3 Skatt 15-9, ,4 Årets resultat -437,7 599,4 9

10 Balansräkning, tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, , ,2 Inventarier , ,3 Pågående ny- och ombyggnader 669, ,1 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,8 Långfristiga fordringar 273,6 Summa anläggningstillgångar , ,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 1 256, ,3 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar , ,2 Fordringar hos ägaren/kommunen 972, ,3 Övriga fordringar , ,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , ,7 Summa kortfristiga fordringar 8 974, ,9 Kassa och bank , ,1 Summa omsättningstillgångar , ,3 Summa tillgångar , ,7 10

11 Eget kapital och skulder Not Bundet eget kapital 23 Aktiekapital , ,0 Reservfond inkl konsolideringsfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,8 Årets resultat -437,7 599,4 Summa eget kapital , ,3 Obeskattade reserver , ,7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 8 971, ,5 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,7 Kortfristig del av långfristiga skulder , ,0 Skulder till ägaren/kommunen 99,0 99,0 Summa långfristiga skulder , ,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,5 Övriga kortfristiga skulder 4 544, ,5 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,5 Kortfristig del av långfristiga skulder , ,0 Summa kortfristiga skulder , ,5 Summa eget kapital och skulder , ,7 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 27 Ansvarsförbindelser 28 11

12 Finansieringsanalys, tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m , ,5 Skatt -9, ,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital , ,6 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning -/minskning + av varulager 676,3-261,9 Minskning av kortfr fordringar 1 984,7 117,7 Ökning +/minskning - av kortfr skulder , ,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 743, ,1 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar , ,4 Försäljning av fastigheter 2 008, ,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,5 Finansieringsverksamheten Ökning av långfr fordringar -273,6 Amortering av skulder , ,4 Minskn kortfr del långfr skulder 1 900, ,0 Utdelning till ägaren -560,0-560,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,4 Årets kassaflöde , ,8 Likvida medel vid årets början , ,9 Likvida medel vid årets slut , ,1 12

13 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Fr o m år 1997 tillämpas den nya årsredovisningslagen. Resultat- och balansräkning följer en för fastighetsföretag branschanpassad uppställning. Resultaträkningen är funktionsindelad. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Fastigheterna redovisas enl Sabo:s anvisningar om värdering av fastigheter i kommunala bostadsföretag. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enl plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed. Byggnader Markanläggningar Inventarier Lägenhetsinventarier (tillval) 50 år 20 år 5 år 10 år R e s u l t a t r ä k n i n g Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,9 Lokaler , ,7 Övrigt 6 812, ,1 Summa brutto , ,7 Avgår: Rabatter , ,2 Lokaler Bollnäs Bostäder -659,3-640,6 Lokaler Hyresgästföreningen -589,7-589,8 Grundhyra möblerade lägenheter , ,4 Outhyrda objekt , ,1 Summa netto , ,6 Specificering av outhyrt: Bostäder , ,7 Lokaler 1 425,7 920,3 Övrigt 814,8 881, , ,1 13

14 Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,7 Reparationer , ,1 Vatten 8 996, ,4 El 7 819, ,0 Sophämtning 2 185, ,5 Uppvärmning , ,7 Kabel-TV 2 245, ,9 Lokal administration 3 571, ,7 Övriga driftkostnader 4 002, , , ,5 Not 4 Underhåll Årets underhåll , ,8 Skattereduktion för byggnadsarbeten , , ,3 Not 5 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,9 Markanläggningar 235,7 196,9 Inventarier 2 412, ,1 105,9 160,9 Fastighetsinventarier (markinventarier) 561,7 677,5 Summa avskrivningar , ,4 105,9 160,9 Not 6 Övriga kostnader administration Central administration 7 810, ,6 Försäljningskostnader 4 872, , , ,0 Not 7 Jämförelsestörande poster, övrigt Nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser, tax ,7 Överskottsmedel SPP 531,6 Skattereduktion rep o underhåll 1999, överskjutande 186,3 Utfyllnadspensioner inkl särsk löneskatt ,7 Avveckling personal, div kostnader o bidrag netto -30,6 Rivningskostn och nedskrivn fastigheter , , ,1 14

15 Not 8 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 92,0 100,8 varav män 69,0 77,0 Not 9:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Samtliga uppgifter betr personalkostnader avser totalbelopp, dvs inkl den del som resultatmässigt belastat förvaltningsuppdraget) Löner och andra ersättningar , ,1 Sociala kostnader 9 536, ,2 varav pensionskostnader 3 093, ,0 Not 9:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 731,6 722,5 Övriga anställda , ,6 Not 9:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 74,6 68,2 - varav kostnadsförd mervärdesskatt 15,7 13,0 Lekmannarevisorer 10,0 10,0 Not 10 Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 325 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande är i bokslutet upptagen till 2,3 mkr. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 12 mån från företagets sida, 6 mån från egen sida. Premier för pension betalas löpande, under 2000 betalades 183 tkr. I övrigt inga avtalade förmåner eller vederlag. Not 11 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 86,2 75,6 Övrigt 14,0 25,1 100,2 100,7 15

16 Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 531,0 596,4 Räntor återbetald fastighetsskatt vakanser m m 401,4 Övrigt 125,5 257, ,9 854,0 Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,1 Övrigt 2,6 4, , ,8 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 5,2% (före räntebidrag). Not 14 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond 1 128,5 Återföring från periodiseringsfond (tax 96) , ,4 Skillnad mellan bokförd och planenlig avskr 323, ,9-42,3 Not 15 Skatt Årets skatt 1 682,4 Efterbeskattning 9,7 Skatteåterbäring -189,0 9, ,4 B a l a n s r ä k n i n g Not 16:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde ,3 Under året aktiverade nyinvesteringar 3 540,8 Försäljningar ,5 Rivningar -438,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,6 Ingående avskrivningar ,6 Försäljningar 545,9 Årets avskrivningar ,8 Rivningar 55,9 Utgående ackumulerade avskrivningar ,6 Ingående nedskrivningar ,1 Återförda nedskrivningar 1 668,1 Utgående ackumulerade nedskrivningar ,0 Utgående bokfört värde ,0 16

17 2000 Not 16:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde ,2 Försäljningar -689,0 Utgående bokfört värde ,2 Not 16:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 4 657,8 Nyinvesteringar under året 267,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 924,8 Ingående avskrivningar -726,4 Årets avskrivningar -235,7 Utgående ackumulerade avskrivningar -962,1 Utgående bokfört värde 3 962,7 Not 17 Taxeringsvärden Byggnader ,0 Mark , ,0 varav hyreshusenheter ,0 småhusenheter ,0 Not 18 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde ,4 Nyanskaffningar under året 5 416,7 Utrangerat -3,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,5 Ingående avskrivningar ,1 Årets avskrivningar ,2 Utrangerat 2,2 Utgående ackumulerade avskrivningar ,1 Utgående bokfört värde ,4 17

18 2000 Not 19 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 2 254,2 Återbäringsmedel -214,2 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 040,0 Ingående nedskrivningar -114,4 Utgående ackumulerade nedskrivningar -114,4 Utgående bokfört värde 1 925,6 Not 20 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 1 600,6 Övriga kundfordringar 414, ,4 Not 21 Övriga fordringar Skattefordringar 3 908,6 Överskottsmedel SPP, pågående uppdrag m m 211, ,5 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 100,0 Återbetalningar värme 713,1 Förutbetalda och återkrav kabel-tv-avgifter 963,1 Övrigt 89, ,0 Not 23 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp vid årets ingång , , ,9 Vinstdisposition enl beslut av bolagsstämma: - årets vinst ,4 - utdelning -560,0 Belopp vid årets utgång , , ,3 I reservfonden ingår konsolideringsfond med 8 310,1 tkr. Antalet aktier är med ett nominellt värde av 100 kronor vardera. 18

19 2000 Not 24:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 688,7 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier 3 197, ,8 Not 24:2 Periodiseringsfonder, specifikation 1997 års taxering 1 212, års taxering 389, års taxering 1 958, års taxering 1 128, ,7 Not 25 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån ,2 varav lån med slutbetalning efter år ,0 Kortfristig del av långfristiga skulder 0,7 mkr avser ordinarie amorteringar år Låneomsättningarna under 2001 kommer att uppgå till drygt 258 mkr. Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 9 818,0 Upplupna semesterlöner 2 415,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 768,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 428,2 Förskottsbetalda hyresintäkter 9 716,0 Övrigt -4, ,0 Not 27 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Pantbrev som säkerhet för fastighetslån 7 741,5 (Pantbreven utgör säkerhet för lån med aktuell skuld 5,9 mkr.) Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån ,3 Kommunal borgen som säkerhet för pensionsförpliktelser i KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) 6 700,0 Not 28 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 424,4 19

20 F i n a n s i e r i n g s a n a l y s 2000 Not 29 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar ,7 Vinst vid försäljning av fastigheter -375,3 Förändring pensionsskuld -630,1 Förändr andelar HBV 214, ,5 Not 30 Upplysning om betalda räntor Under året har räntor på fastighetslån betalats med ,5 tkr. Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) har erhållits med 2 801,6. (Periodiserade låneräntor ,1 och räntebidrag 2 359,1. Bokförda räntebidrag 1 795,1 efter uppbokning av ett återbetalningskrav på 564,0. ) Ränta på banktillgodohavanden har erhållits med 531,0. Not 31 Investeringar i anläggningstillgångar Byggnader och mark - ombyggnationer 2 462,8 - pågående 669,4 - markanläggningar 267,0 Inventarier 5 416, ,9 Not 32 Upplysning om likvida medel Likvida medel utgörs av banktillgodohavanden. 20

21 21

22 22

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer