Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vd har ordet 2. Styrelse och revisorer 3. Organiationsanslutning, försäkringar 3"

Transkript

1 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 3 Organiationsanslutning, försäkringar 3 Förvaltningsberättelse Hyror och ekonomi 4 Flerårsöversikt och nyckeltal 6 Fastighetsförvaltning 7 Byggverksamhet och underhåll 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Finansieringsanalys 12 Noter och tilläggsupplysningar 13 Förslag till vinstdisposition 21 Revisionsberättelse 22

2 Vd har ordet Det första året på det nya millenniet blev i många avseenden ett händelserikt år för bolaget. Verksamhetens omfattning samt delvis även inriktning påverkades av ett antal faktorer. Den sedan 1994 bedrivna samordnade fastighetsförvaltningen, att bolaget på uppdrag även förvaltade kommunens fastigheter, upphörde andra halvåret. Denna förändring föranledde i sin tur personalnedskärningar då arbetsvolymen minskade kraftigt. Genomförandet av dessa har starkt präglat det gångna årets arbetssituation och dessutom medfört extraordinära kostnader för verksamheten. Vid utgången av året kan dock konstateras att förändringsarbetet varit framgångsrikt såtillvida att personalkostnaderna anpassats till den nya situationen. Verksamheten har under året sålunda belastats med kostnader för denna omställning. Därtill har kostnaderna för reparationer och underhåll haft ett för resultatet ogynnsamt förlopp. I den per avlämnade delårsrapporten har dessa förhållanden uppmärksammats och resultatet bedömts bli negativt. Utfallet för året bekräftade detta trots de ansträngningar som gjorts för att hålla nere kostnaderna för reparation och underhåll under andra halvåret. Frågan om verksamhetens inriktning och storlek har under året diskuterats inom företaget och med ägaren. Bolagets styrelse har i början av året fattat beslut om en förändrad strategisk inriktning och ägaren har utfärdat ett ägardirektiv vilket innebär att bolaget skall minska sin andel av hyresmarknaden i kommunen från nuvarande ca nittio procent till sextio procent. Denna minskning kommer att genomföras genom försäljningar av fastigheter och bostadsområden. Med dessa förändrade förutsättningar har ett arbete med att ta fram ett nytt dokument med fastläggande av mål och strategier för verksamheten inletts. Detta arbete genomförs med personalens medverkan och det slutliga fastläggandet kommer att ske i styrelsebeslut under första halvåret Samtlig personal har också erbjudits och genomför för närvarande en kurs i egen utveckling som till viss del finansieras av Trygghetsfonden. Samarbetet med hyresgästföreningen i avsikt att utveckla boinflytandeverksamheten har under året prioriterats. Därtill har ett nytt avtal om lägenhetsunderhåll tecknats. Det nya avtalet är av s.k. kontomodell och vår förhoppning är att detta ger förutsättningar för ökat hyresgästinflytande och bättre kostnadseffektivitet. Planläggningen av nästa etapp för Framnäs har fortsatt under året och slutligt beslut om den fortsatta utvecklingen av bostadsområdet kommer att tas under första halvåret Under året har två fastigheter rivits i Kilafors med totalt nio lägenheter. Beslut har fattats om att riva ytterligare tre fastigheter med fyrtio lägenheter i Arbrå. Det är de första rivningarna som genomförs i avsikt att minska vakanserna i bolaget. Utvecklingen av vakanserna har i övrigt varit i stort sett oförändrad och motsvarar vid årets utgång strax under tio procent. Det kommande året kommer även det att bli ett händelserikt år. Bolaget har under en fyraårsperiod bedrivit verksamheten med oförändrade hyror. Kostnadsutvecklingen, och då huvudsakligen för förbrukningsavgifter, motiverar emellertid ett behov av hyreshöjningar och när detta skrivs har förhandlingarna just avslutats. Hyreshöjningar genomförs per med i snitt tre procent men varierar för olika bostadsområden. Underlaget för differentieringen är den undersökning som tidigare gjorts avseende betalningsvilja och preferenser hos våra kunder. Med dessa hyreshöjningar bedöms också förutsättningarna för ett positivt resultat vara tryggat för verksamhetsåret. Som tidigare nämnts kommer nya mål och strategier för verksamheten att fastställas, arbetet med att försälja delar av fastighetsbeståndet att inledas samt en organisation anpassad till de nya förutsättningarna att tas fram och införas. Därtill skall etapp två av utvecklingen av Framnäsområdet inledas samt en inventering av förutsättningarna för bostadsområdet Granbergshöjden göras. Själv kommer jag att efter drygt sex år avsluta min tjänst vid bolaget. Jag kommer att lämna företaget vid halvårsskiftet och för närvarande pågår en rekryteringsprocess för att finna en efterträdare. Anders Thalén 2

3 Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter Mats Löwenstein, ordf Lennart Larsson, vice ordf Gunlög Nilsson Tage Blomqvist Else Maj Persson Gösta Lundqvist Jeanette Zetterström Österberg Arbetstagarledamöter Ingrid Larsson (SKTF) Stefan Zetterbergh (Fastighets) Revisorer Hans Ågren, aukt. rev Sören Hall Karl-Erik Andersson Suppleanter Bernt Johansson Walter Sahlqvist Sören Wängelin Annagreta Roos-Stridh Thomas Backan Rune Arvidsson Ann-Renée Forsström Suppleanter Lotta Westergren Magnus Jonsson Revisorssuppleanter Annika Forsberg, aukt. rev Ingela Gustavsson Erik Halvarsson Verkställande direktör Anders Thalén Organisationsanslutning, försäkringar Bollnäs Bostäder är anslutet till Fastigo, arbetsgivarorganisationen för kooperativa och allmännyttiga bostadsföretag samt till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Vidare är företaget anslutet till Husbyggnadsvaror HBV Förening, Stockholm och till Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Samtliga fastigheter var under år 2000 försäkrade till fullvärde i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Även samtliga motorfordon var försäkrade i Länsförsäkringar. Nordisk Skadedjursbekämpning (NSB) svarade för ohyresförsäkringen. 3

4 Förvaltningsberättelse Bollnäs Bostäder redovisar en förlust på 1,8 mkr före och 0,4 mkr efter bokslutsdispositioner. Verksamheten omsätter drygt 189 mkr och avser då förvaltningen av de egna fastigheterna. T o m juli månad förvaltade Bollnäs Bostäder dessutom kommunens fastigheter varefter detta förvaltningsuppdrag upphörde. Uppdraget omsatte under dessa sju månader drygt 18 mkr. Förvaltningsuppdraget har inte varit resultatpåverkande eftersom utfallet reglerats med uppdragsgivaren. Hyror och ekonomi Hyresförändringar Hyrorna har varit oförändrade även under år 2000 vilket innebär att de inte höjts på fyra år. Betalningsförelägganden och avhysningar Antalet ansökningar om betalningsföreläggande p g a hyresskulder var under året 158 varav 3 gällde hyresgäster i kommunens fastigheter. Av dessa 158 ärenden gick 57 vidare till kronofogden med ansökan om avhysning och slutligen verkställdes 21. Därtill kommer 5 avhysningar p g a störningar. Motsvarande uppgifter för 1999 var 150 förelägganden, 57 ansökningar och 17 avhysningar. Omflyttningar Under året flyttade hyresgäster varav 460 till annan lägenhet inom företagets bestånd. Motsvarande antal år 1999 var resp 413. Nedan framgår omflyttningsfrekvensen de senaste åren. Omflyttningsfrekvensen anger antalet flyttningar som andel av totala lägenhetsbeståndet. I siffrorna ingår således även servicehusen ,3 % 28,2 % 27,6 % 27,2 % 30,9 % 30,4 % 27,0 % Outhyrt Vid årsskiftet var 442 lägenheter outhyrda vilket motsvarar 9,7 % av lägenhetsbeståndet. Antalet outhyrda vid motsvarande tidpunkt året innan var 438 motsvarande 9,5%. Hyresbortfallet för outhyrda bostäder och lokaler uppgick år 2000 till brutto 22,1 mkr, netto 21,3 mkr om man tar hänsyn till intäkterna från korttidsuthyrning av möblerade lägenheter. Hyresbortfallet har därvid utgjort 10,4 % av hyresintäkterna. Korttidsuthyrning Sammanlagt 36 av företagets f n totalt lägenheter hyrs ut möblerade för kortare eller längre perioder. Intäkterna från verksamheten har under år 2000 uppgått till närmare 0,9 mkr. 4

5 Kostnader och intäkter Kostnaderna uppgår till totalt 189,2 mkr. Av nedanstående diagram framgår fördelningen på olika ändamål i procent och mkr. Räntor o avskr 28,0 % 52,9 mkr Fastighetsskatt 3,3 % 6,2 mkr Underhåll 11,3 % 21,3 mkr Reparationer 9,9 % 18,7 mkr Skötsel m m 16,1 % 30,7 mkr Central adm m m 7,5 % 14,1 mkr Uppvärmning 13,9 % 26,3 mkr Förbrukningsavgifter 10,0 % 19,0 mkr Intäkterna uppgår till totalt 187,3 mkr och består till övervägande del av hyresintäkter. Dessa svarar för 96 % eller 179,9 mkr. Bland såväl kostnader som intäkter återfinns poster av engångskaraktär. I samband med personalneddragningar beviljades fyra anställda utfyllnadspensioner. Kostnaden för dessa inkl skatt och en del övriga avvecklingskostnader uppgick till ca 1,5 mkr. På intäktssidan återfinns nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser och överskottsmedel från SPP. Totalt 2,2 mkr inkl räntor har återbetalats i fastighetsskatt för åren och överskott från SPP ingår med 0,5 mkr. Finansiering De totala investeringarna har under året uppgått till 8,8 mkr. Byggnationer svarar därvid för 3,1 mkr, markanläggningar 0,3 mkr och inventarier 5,4 mkr. Inga nya lån har tagits upp utan investeringarna har finansierats med egna medel. Gamla lån på 8,9 mkr har lösts in och amorteringar har gjorts med 1,5 mkr. Låneskulden uppgår därmed vid årsskiftet till 586,4 mkr. Lån på närmare 204 mkr har satts om och i de flesta fall till lägre ränta än tidigare. Under år 2001 kommer lån på ytterligare ca 259 mkr att kunna sättas om eller lösas in. Räntebidragen har successivt minskat under större delen av 90-talet. Från nivåer på 35 mkr och mer i början av 90-talet är de nu nere i 1,7 mkr år Därefter kommer de att ha en ytterst marginell betydelse. Avtrappningen har dock hittills mer än väl kompenserats av lägre låneräntor och av att lån lösts in varje år. Räntekostnaderna har därmed haft en för verksamheten positiv utveckling de senaste åren trots att bidragen fallit bort under relativt kort tid. 5

6 Flerårsöversikt i mkr Nettoomsättning 182,6 184,7 182,1 183,7 194,1 Driftöverskott 60,5 69,9 79,1 75,7 70,1 Avskrivningar 21,0 20,5 20,2 19,6 19,4 Låneräntor brutto 33,6 37,3 47,0 63,7 71,5 Räntebidrag 1,7 5,0 7,6 19,0 24,5 Årets resultat före disp och skatt -1,8 2,1 5,4 5,9 8,0 Fastigheternas bokförda värde 663,6 679,8 694,3 677,1 688,9 Taxeringsvärden 707,3 553,9 554,0 545,1 610,6 Investeringar i byggnader och mark 3,4 7,3 46,6 8,4 9,2 Fastighetslån 586,4 596,8 627,5 623,9 667,5 Eget kapital 69,9 71,9 71,9 66,6 61,8 Nyckeltal Förvaltning Driftkostnader, kr/m Underhåll, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Driftöverskott, kr/m Centrala adm o försäljn.kostn, kr/m Bostadshyra i snitt, kr/m Riskbedömning Räntebidrag, kr/m Räntebidragsexponering, % 1,0 2,8 4,2 10,6 13,2 Vinstmarginal, % -1,0 1,1 3,0 3,2 4,1 Vinstmarginal exkl räntebidrag, % -2,0-1,6-1,2-7,1-8,5 Kapital Soliditet, % 9,9 9,9 9,6 9,0 7,9 Skuldsättningsgrad 8,4 8,3 8,7 9,4 10,8 Bokfört fastighetsvärde, kr/m Belåningsgrad, % 88,4 87,8 90,4 92,1 96,9 Avkastning Fastigheternas direktavkastning, % 9,1 10,3 11,4 11,2 10,2 Avkastning på eget kapital, % -2,6 2,9 7,8 9,2 13,7 Avkastning på totalt kapital, % 4,2 4,6 6,0 6,7 7,0 Begreppsförklaringar Fr o m 1997 följer begreppen den nya årsredovisningslagens uppställning av resultaträkningen vilket innebär att vissa begrepp inte blir helt jämförbara med tidigare år. Det gäller framför allt driftkostnad och därmed driftöverskott. Central administration och försäljningskostnader ingår inte i driftkostnadsbegreppet. I begreppet nettoomsättning ingår inte intäkter från jämförelsestörande poster och övriga rörelseintäkter. Driftöverskott Nettoomsättning minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt. Bostadshyra i snitt, kr/m 2 Hyresintäkter brutto för bostäder dividerat med bostadsytan. Räntebidrag, kr/m 2 Räntebidrag dividerat med bostadsytan. Räntebidragsexponering Räntebidrag i procent av redovisade hyresintäkter. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt 28 procent. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Bokfört fastighetsvärde, kr/m 2 Fastigheternas bokförda värde dividerat med totala ytan för bostäder och lokaler. Belåningsgrad Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde. Fastigheternas direktavkastning Driftöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid årets utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. 6

7 Fastighetsförvaltning Fastighetsförsäljningar Fastigheten Smedjan 8 (Palmgården) med fem lägenheter har sålts under året. Ytterligare två hus på Kilbergsområdet har sålts och Bollnäs Bostäder har därefter fyra småhus kvar i sin ägo. När utförsäljningarna började 1993 ägde Bollnäs Bostäder 55 av småhusen samt de tre hyreshusen på området. Bostadshusen på fastigheten Kilafors 5:102 har rivits under året och den sålunda obebyggda fastigheten har därefter sålts till Bollnäs kommun. Den bokföringsmässiga vinsten av årets försäljningar uppgår till 0,4 mkr. Lägenhets- och fastighetsbestånd Bollnäs Bostäder har ett fastighetsbestånd av olika årgångar och med förhållandevis stor andel små lägenheter. Denna kategori får givetvis stor tyngd genom att Bollnäs Bostäder äger kommunens samtliga servicehus för äldreboende, ett boende med många och små lägenheter. Två hus i Kilafors som lades i malpåse för några år sedan har nu rivits. Det gäller Kilbygatan 5 och Skolgatan 6 med totalt 9 lägenheter som nu definitivt tagits bort. Marken har sedan sålts till kommunen. I Arbrå har rivning av några hus i kvarteret Skolmästaren förberetts. Husen har tömts på hyresgäster och sammanlagt 40 lägenheter har tagits bort ur verksamheten. Själva rivningsarbetet påbörjades runt årsskiftet. Antal lgh 2000 Bostadsbeståndets byggnadsår Antal lgh 2000 Lägenhetsfördelning rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Antal Yta, kvm Lägenheter Lokaler Förrådslokaler o likn Garage 887 P-platser Carportar m m 172 Bollnäs Bostäder har dessutom förvaltat drygt kvm av kommunens lokalytor fram till den 1 augusti då detta uppdrag som varat alltsedan 1994 upphörde. 7

8 Byggverksamhet och underhåll Investeringar i byggnader och markanläggningar har gjorts med 3,4 mkr. Underhållet har uppgått till totalt 21,3 mkr varav drygt hälften eller 11,6 mkr avser lägenhetsunderhåll. Köket i servicehuset Karlslund har genomgått en fullständig upprustning. Ny storköksutrustning, ny ventilation samt ny kylanläggning har installerats och även upprustning av vissa lokaler har ingått i projektet. I Karlslund har även ett nytt och modernare brandlarm installerats. Det nya larmet innebär ett utökat och heltäckande automatiskt larm som även är kopplat till verksamhetspersonalens personsökare. På två av husen på Kvarnvägen (Ljungheden 2) har samtliga 78 balkonger renoverats och samtliga fönster har klätts in med plåt. Nya tätskikt har lagts på fyra tak på Blomkransen. Ett tak på Granbergshöjden och ett på Bonden har också lagts om. Ventilationen i lägenheterna på Bonden har åtgärdats. De gamla frånluftsfläktarna har bytts ut och ersatts med nya tryckstyrda. Alla lägenheter är nu också utrustade med kökskåpor efter komplettering i drygt 80 lägenheter som tidigare endast hade frånluftsdon. I samtliga lägenheter på Granbergshöjden har kökskåporna bytts ut mot nya och mer effektiva. Injustering samt utbyte av reglerutrustningar för värme och varmvatten har gjorts inom kv Tulpanen, kv Bläckhornet och Ljungheden 2. På Bergsveden har 30 värmeväxlare ersatts med nya. Inom flera bostadsområden i Bollnäs och även i Arbrå har satsningar gjorts på fönstren. Områden inom vilka fönstren målats är Bläckhornet, Vängåvan, Bäckvägen och Svarvaren. 8

9 Resultaträkning, tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter , ,6 Övriga förvaltningsintäkter 2 705, ,8 Summa nettoomsättning , ,4 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,5 Underhållskostnader , ,3 Fastighetsskatt , ,2 Avskrivningar 5, , ,4 Summa fastighetskostnader , ,4 Bruttoresultat , ,0 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar 5, 1-105,9-160,9 Övriga kostnader , ,0 Jämförelsestörande poster Fastighetsförsäljningar 375,3 413,3 Övrigt , ,1 Övriga rörelseintäkter 554, ,0 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 8, 9, , ,3 Resultat från finansiella anläggningstillgångar ,2 100,7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter ,9 854,0 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 1 746, ,3 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,8 Resultat efter finansiella poster , ,5 Bokslutsdispositioner ,9 42,3 Skatt 15-9, ,4 Årets resultat -437,7 599,4 9

10 Balansräkning, tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, , ,2 Inventarier , ,3 Pågående ny- och ombyggnader 669, ,1 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , ,8 Långfristiga fordringar 273,6 Summa anläggningstillgångar , ,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter och förråd 1 256, ,3 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar , ,2 Fordringar hos ägaren/kommunen 972, ,3 Övriga fordringar , ,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , ,7 Summa kortfristiga fordringar 8 974, ,9 Kassa och bank , ,1 Summa omsättningstillgångar , ,3 Summa tillgångar , ,7 10

11 Eget kapital och skulder Not Bundet eget kapital 23 Aktiekapital , ,0 Reservfond inkl konsolideringsfond , ,1 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust , ,8 Årets resultat -437,7 599,4 Summa eget kapital , ,3 Obeskattade reserver , ,7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och likn 8 971, ,5 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut , ,7 Kortfristig del av långfristiga skulder , ,0 Skulder till ägaren/kommunen 99,0 99,0 Summa långfristiga skulder , ,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,5 Övriga kortfristiga skulder 4 544, ,5 Upplupna kostnader och förutbet intäkter , ,5 Kortfristig del av långfristiga skulder , ,0 Summa kortfristiga skulder , ,5 Summa eget kapital och skulder , ,7 Poster inom linjen Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser 27 Ansvarsförbindelser 28 11

12 Finansieringsanalys, tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,5 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m , ,5 Skatt -9, ,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital , ,6 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning -/minskning + av varulager 676,3-261,9 Minskning av kortfr fordringar 1 984,7 117,7 Ökning +/minskning - av kortfr skulder , ,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 743, ,1 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar , ,4 Försäljning av fastigheter 2 008, ,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,5 Finansieringsverksamheten Ökning av långfr fordringar -273,6 Amortering av skulder , ,4 Minskn kortfr del långfr skulder 1 900, ,0 Utdelning till ägaren -560,0-560,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,4 Årets kassaflöde , ,8 Likvida medel vid årets början , ,9 Likvida medel vid årets slut , ,1 12

13 Noter och tilläggsupplysningar, belopp i tkr Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Fr o m år 1997 tillämpas den nya årsredovisningslagen. Resultat- och balansräkning följer en för fastighetsföretag branschanpassad uppställning. Resultaträkningen är funktionsindelad. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till belopp varmed de förväntas bli betalda. Fordringar eller skulder i utländsk valuta saknas. Pågående ny- eller ombyggnadsarbeten värderas till nedlagda kostnader. Utgifter för egen personals arbete på ny- och ombyggnader aktiveras. Fastigheterna redovisas enl Sabo:s anvisningar om värdering av fastigheter i kommunala bostadsföretag. Avskrivningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden sker enl plan efter förväntad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas därmed. Byggnader Markanläggningar Inventarier Lägenhetsinventarier (tillval) 50 år 20 år 5 år 10 år R e s u l t a t r ä k n i n g Not 2 Hyresintäkter och hyresbortfall Bostäder , ,9 Lokaler , ,7 Övrigt 6 812, ,1 Summa brutto , ,7 Avgår: Rabatter , ,2 Lokaler Bollnäs Bostäder -659,3-640,6 Lokaler Hyresgästföreningen -589,7-589,8 Grundhyra möblerade lägenheter , ,4 Outhyrda objekt , ,1 Summa netto , ,6 Specificering av outhyrt: Bostäder , ,7 Lokaler 1 425,7 920,3 Övrigt 814,8 881, , ,1 13

14 Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städning , ,7 Reparationer , ,1 Vatten 8 996, ,4 El 7 819, ,0 Sophämtning 2 185, ,5 Uppvärmning , ,7 Kabel-TV 2 245, ,9 Lokal administration 3 571, ,7 Övriga driftkostnader 4 002, , , ,5 Not 4 Underhåll Årets underhåll , ,8 Skattereduktion för byggnadsarbeten , , ,3 Not 5 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationsoch försäljningskostnader Byggnader , ,9 Markanläggningar 235,7 196,9 Inventarier 2 412, ,1 105,9 160,9 Fastighetsinventarier (markinventarier) 561,7 677,5 Summa avskrivningar , ,4 105,9 160,9 Not 6 Övriga kostnader administration Central administration 7 810, ,6 Försäljningskostnader 4 872, , , ,0 Not 7 Jämförelsestörande poster, övrigt Nedsatt fastighetsskatt p g a vakanser, tax ,7 Överskottsmedel SPP 531,6 Skattereduktion rep o underhåll 1999, överskjutande 186,3 Utfyllnadspensioner inkl särsk löneskatt ,7 Avveckling personal, div kostnader o bidrag netto -30,6 Rivningskostn och nedskrivn fastigheter , , ,1 14

15 Not 8 Medelantalet anställda Antal årsarbetare 92,0 100,8 varav män 69,0 77,0 Not 9:1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Samtliga uppgifter betr personalkostnader avser totalbelopp, dvs inkl den del som resultatmässigt belastat förvaltningsuppdraget) Löner och andra ersättningar , ,1 Sociala kostnader 9 536, ,2 varav pensionskostnader 3 093, ,0 Not 9:2 Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och vd 731,6 722,5 Övriga anställda , ,6 Not 9:3 Revisionsarvoden Auktoriserade revisorer 74,6 68,2 - varav kostnadsförd mervärdesskatt 15,7 13,0 Lekmannarevisorer 10,0 10,0 Not 10 Pensioner och liknande förmåner till ledningen Avtalspension till en förutvarande vd utlöstes Enl avtalet har 325 tkr betalats ut i pension Kvarstående skuld för detta pensionsåtagande är i bokslutet upptagen till 2,3 mkr. Nuvarande vd är tillsvidareanställd med en uppsägningstid på 12 mån från företagets sida, 6 mån från egen sida. Premier för pension betalas löpande, under 2000 betalades 183 tkr. I övrigt inga avtalade förmåner eller vederlag. Not 11 Resultat från finansiella anläggningstillgångar Utdelning aktier och andelar 86,2 75,6 Övrigt 14,0 25,1 100,2 100,7 15

16 Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor 531,0 596,4 Räntor återbetald fastighetsskatt vakanser m m 401,4 Övrigt 125,5 257, ,9 854,0 Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor fastighetslån , ,1 Övrigt 2,6 4, , ,8 Den genomsnittliga årsräntan på fastighetslånen var 5,2% (före räntebidrag). Not 14 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond 1 128,5 Återföring från periodiseringsfond (tax 96) , ,4 Skillnad mellan bokförd och planenlig avskr 323, ,9-42,3 Not 15 Skatt Årets skatt 1 682,4 Efterbeskattning 9,7 Skatteåterbäring -189,0 9, ,4 B a l a n s r ä k n i n g Not 16:1 Anskaffningsvärde m m byggnader Ingående anskaffningsvärde ,3 Under året aktiverade nyinvesteringar 3 540,8 Försäljningar ,5 Rivningar -438,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,6 Ingående avskrivningar ,6 Försäljningar 545,9 Årets avskrivningar ,8 Rivningar 55,9 Utgående ackumulerade avskrivningar ,6 Ingående nedskrivningar ,1 Återförda nedskrivningar 1 668,1 Utgående ackumulerade nedskrivningar ,0 Utgående bokfört värde ,0 16

17 2000 Not 16:2 Anskaffningsvärde m m mark Ingående anskaffningsvärde ,2 Försäljningar -689,0 Utgående bokfört värde ,2 Not 16:3 Anskaffningsvärde m m markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 4 657,8 Nyinvesteringar under året 267,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 924,8 Ingående avskrivningar -726,4 Årets avskrivningar -235,7 Utgående ackumulerade avskrivningar -962,1 Utgående bokfört värde 3 962,7 Not 17 Taxeringsvärden Byggnader ,0 Mark , ,0 varav hyreshusenheter ,0 småhusenheter ,0 Not 18 Anskaffningsvärde m m inventarier Ingående anskaffningsvärde ,4 Nyanskaffningar under året 5 416,7 Utrangerat -3,6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,5 Ingående avskrivningar ,1 Årets avskrivningar ,2 Utrangerat 2,2 Utgående ackumulerade avskrivningar ,1 Utgående bokfört värde ,4 17

18 2000 Not 19 Anskaffningsvärde m m värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 2 254,2 Återbäringsmedel -214,2 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 040,0 Ingående nedskrivningar -114,4 Utgående ackumulerade nedskrivningar -114,4 Utgående bokfört värde 1 925,6 Not 20 Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar 1 600,6 Övriga kundfordringar 414, ,4 Not 21 Övriga fordringar Skattefordringar 3 908,6 Överskottsmedel SPP, pågående uppdrag m m 211, ,5 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag 100,0 Återbetalningar värme 713,1 Förutbetalda och återkrav kabel-tv-avgifter 963,1 Övrigt 89, ,0 Not 23 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp vid årets ingång , , ,9 Vinstdisposition enl beslut av bolagsstämma: - årets vinst ,4 - utdelning -560,0 Belopp vid årets utgång , , ,3 I reservfonden ingår konsolideringsfond med 8 310,1 tkr. Antalet aktier är med ett nominellt värde av 100 kronor vardera. 18

19 2000 Not 24:1 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 4 688,7 Ackumulerade avskrivn utöver plan, inventarier 3 197, ,8 Not 24:2 Periodiseringsfonder, specifikation 1997 års taxering 1 212, års taxering 389, års taxering 1 958, års taxering 1 128, ,7 Not 25 Skulder till kreditinstitut Summa fastighetslån ,2 varav lån med slutbetalning efter år ,0 Kortfristig del av långfristiga skulder 0,7 mkr avser ordinarie amorteringar år Låneomsättningarna under 2001 kommer att uppgå till drygt 258 mkr. Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 9 818,0 Upplupna semesterlöner 2 415,0 Upplupna pensionsavgifter (PFA98) 768,0 Upplupna skatter på pensionskostnader 428,2 Förskottsbetalda hyresintäkter 9 716,0 Övrigt -4, ,0 Not 27 Ställda säkerheter för skulder och förpliktelser Pantbrev som säkerhet för fastighetslån 7 741,5 (Pantbreven utgör säkerhet för lån med aktuell skuld 5,9 mkr.) Kommunal borgen som säkerhet för fastighetslån ,3 Kommunal borgen som säkerhet för pensionsförpliktelser i KPA (Kommunernas Pensionsanstalt) 6 700,0 Not 28 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande till Fastigo 424,4 19

20 F i n a n s i e r i n g s a n a l y s 2000 Not 29 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar ,7 Vinst vid försäljning av fastigheter -375,3 Förändring pensionsskuld -630,1 Förändr andelar HBV 214, ,5 Not 30 Upplysning om betalda räntor Under året har räntor på fastighetslån betalats med ,5 tkr. Statliga bostadsbyggnadssubventioner (räntebidrag) har erhållits med 2 801,6. (Periodiserade låneräntor ,1 och räntebidrag 2 359,1. Bokförda räntebidrag 1 795,1 efter uppbokning av ett återbetalningskrav på 564,0. ) Ränta på banktillgodohavanden har erhållits med 531,0. Not 31 Investeringar i anläggningstillgångar Byggnader och mark - ombyggnationer 2 462,8 - pågående 669,4 - markanläggningar 267,0 Inventarier 5 416, ,9 Not 32 Upplysning om likvida medel Likvida medel utgörs av banktillgodohavanden. 20

21 21

22 22

ÅRS. redovisning 2001

ÅRS. redovisning 2001 ÅRS redovisning 2001 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 2 Styrelse och revisorer 4 Organisationsanslutning, försäkringar 4 Förvaltningsberättelse Ägarförhållande och resultat 5 Hyror och ekonomi 5 Flerårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Bostadsföreningen Egen Härd upa

Bostadsföreningen Egen Härd upa Årsredovisning för Bostadsföreningen Egen Härd upa Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer