Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-03-09"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik Nordin (C) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (FP) Maritza Villanueva Contreras (V) Viktor Bengtson (KD) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Berth Henriksson (S), ersättare Anita Hellstrand (C), ersättare Anita Wiklander (C), ersättare Utses att justera Gunilla Pontén (S) och Viktor Bengtson (KD) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 11 mars 2010 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Gunilla Pontén (S), justerare Viktor Bengtson (KD), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 9 mars 2010 Socialnämndens redovisning, 43 Ekonomisk periodrapport per den 31 januari 2010, 44 Årsredovisning 2009, förvaltade stiftelser, 45 Budget 2010 för socialnämnden utifrån 2009 års resultat, 46 Ungdomsprojekt till studier och arbete, 47 Sommarpraktik för ungdomar i Timrå kommun (sommarjobb) anhållan om tillfälliga medel, 48 Bolagsordning för Timrå Vatten AB rättelse, 49 Internlån - ansökan från kultur- och tekniknämnden för upprustning av maskinpark, 50 Kompletteringsbudget 2010, 51 Personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut, 52 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering, 53 Planeringsunderlag för trafikåret 2011, 54 Uppföljning av intern kontroll rapportering till kommunstyrelsen, 55 Avgångslösning, 56 Överföring av arbetsgivaransvar - preliminärt avtal mellan Timrå kommun och Leader Timråbygd, 57 Upphävande av bestämmelser för bidrag till enskilda va-anläggningar, 58 Utbetalning av partistöd till Sverigedemokraterna Västernorrland, 59 Regionalt utvecklingsprogram för Västernorrlands län utseende av ledamot, 60 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet KPR, 61 Mittstyrelsens stämma den 24/ anmälan, 62 Personalärenden 2010 anmälan, 63 Informationsmaterial för nytillkomna ledamöter och ersättare anmälan, 64 Medgivande att disponera allmänt vattenområde i Klingerfjärden anmälan, 65 Ekonomichefens delegationsbeslut anmälan, 66 Servicedeklarationer, Kultur- och tekniknämnden anmälan, 67 Anmälan av informationsärenden, 68 Preliminärt sammanställd redovisning 2009 kommunkoncernen information, 69 Förslag till nytt samrådsyttrande avseende BKAB:s planerade utskov, 70 5 i 12 Information, 71

3 Protokoll 3 43 Socialnämndens redovisning Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen har i beslut, den 4 november , uppdragit till socialnämnden att vid varje kommunstyrelsesammanträde fram till dess att nämnden kan uppvisa balans i sin ekonomi, avge muntlig lägesrapport över arbetet med att vidta åtgärder.

4 Protokoll 4 44 Ekonomisk periodrapport per den 31 januari 2010 Dnr KS/2010:4 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna ekonomisk periodrapport per den 31 januari Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 19 februari 2010, upprättat ekonomisk periodrapport per den 31 januari Kommunledningskontoret Exp / 2010

5 Protokoll 5 45 Årsredovisning 2009, förvaltade stiftelser Dnr KS/2010:26 Kommunstyrelsen beslutar: 1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2009 för Per Bergmans Donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelse och Familjen Bunsows hjälpstiftelsen. 2. Efter undertecknandet överlämna årsredovisningarna till revisionen. Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade donationsstiftelser, som är skyldiga att upprätta årsredovisningar enligt stiftelselagen. Skyldig att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp. De stiftelser som kommunen förvaltar och som omfattas av detta krav är: 1. Per Bergmans Donationsstiftelse 2. August Bångs skolstiftelse 3. Familjen Bunsows hjälpstiftelse Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter, vilket i detta fall är kommunstyrelsens ledamöter. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen skall minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. Kommunledningskontoret Revisionen Exp / 2010

6 Protokoll 6 46 Yttrande över socialnämndens åtgärder för att klara budget 2010 Dnr KS/2010:42 Kommunstyrelsen beslutar: Redovisningen läggs till handlingarna Budgetavvikelsen för socialnämnden i periodrapporten per den 31 oktober och den 30 november 2009 var -12,1 respektive -13,8 mnkr. Nämndens reviderade helårsprognos för 2009 per den 31 oktober var -7 mnkr. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen den 19 januari 2010, 8, att uppdra till socialnämnden att till kommunstyrelsen i mars 2010 skriftligt redovisa hur nämnden utifrån det prognostiserade resultatet 2009 avser att klara budgeten för Socialnämnden Kommunledningskontoret Exp / 2010

7 Protokoll 7 47 Ungdomsprojekt till studier och arbete Dnr KS/2010:48 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Bevilja medel för samverkansprojekt avseende ungdomar till studier och arbete. I Förstahand skall ungdomar som idag uppbär försörjningsstöd komma ifråga. 2. Medlen, kronor, anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov för år Finansieringen för år 2011, kronor, hänskjuts till budgetberedningen. 4. Uppdra till arbetsmarknadsenheten att utvärdera projektet dels genom FOUenheten samt genom ekonomisk slutredovisning av projektet. 5. Uppdra till näringslivskontoret att verka för att en väg in skall gälla i mötet mellan kommunen och näringsliv när det gäller praktikarbeten. Mot beslutet reserverar sig Lars-Erik Nordin (C), Björn Hellquist (FP), Tony Andersson (M) och Viktor Bengtson (KD). Arbetsmarknadsenheten har i skrivelse, daterad 19 februari 2010, ansökt om medel för ett samverkansprojekt rörande ungdomar i Timrå kommun. Projekttiden är Projektet är för ungdomar mellan år som har avbrutit sina gymnasiestudier. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (C), Björn Hellquist (FP), Tony Andersson (M) och Viktor Bengtson (KD) föreslog att ersättningen för ungdomarna skulle vara en lägre nivå än förslaget. Ewa Lindstrand (S) och Jan Norberg (S) föreslog kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

8 Protokoll 8 sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunledningskontoret Arbetsmarknadsenheten Exp / 2010

9 Protokoll 9 48 Sommarpraktik för ungdomar i Timrå kommun (sommarjobb) - anhållan om tillfälliga medel Dnr KS/2010:47 Kommunstyrelsen beslutar: kronor avsätts tillfälligt för 2010 för att utöka antalet praktikplatser för sommararbeten för ungdomar år. 2. Medlen, kronor, finansieras i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 3. Ungdomarna får möjligheten att välja anställningstid för praktikplatserna med antingen 2 eller 3 veckor. 4. Uppdra till arbetsmarknadsenheten att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bra praktikplatser skall kunna beredas våra ungdomar. De avsatta medlen skall i första hand användas för att bidra till att bredda utbudet av sommarpraktikplatser företrädesvis inom barn- och utbildning, kultur- och teknik och socialtjänsten verksamhetsområde. Medlen tillförs befintligt konto för sommarpraktik. 5. Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att informera kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder med anledning av beslutet senast under maj månad Samråd har förevarit mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och teknikförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och kommunledningskontoret avseende sommarpraktik för ungdomar i Timrå kommun. Vi ser att det finns ett behov av att tillskapa ytterligare praktikarbeten under sommaren 2010, för att bereda så många som möjligt plats. På grundval av att Vi är inne i en lågkonjunktur har privata arbetsgivare svårare att ta in sommararbetande ungdomar nu än tidigare. Vi ser att det skulle vara positivt om Vi skulle kunna möta detta behov tillfälligtvis sommaren 2010 genom ett tilläggsanslag på kronor för ändamålet. Sommaren 2009 var beloppsnivån för sommarpraktiken kronor. Den totala nivån skulle därmed uppgå till kronor för sommararbeten Vi tror att sommararbeten bidrar till att främja ungas etablering på arbetsmarknaden långsiktigt. Samtidigt som Vi ser att det förstärker kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad för våra ungdomar.

10 Protokoll 10 Bra sommararbetsplatser finns inom våra verksamheter. Behov finns bl a inom kulturoch teknikförvaltningens verksamhetsområde avseende olika uppsnyggningsåtgärder inom centrumområden i de olika kommundelarna. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att höja tilläggsanslaget med ytterligare kronor. Lars-Erik Nordin (C), Björn Hellquist (FP), Tony Andersson (M) och Viktor Bengtson (KD) föreslog att höja tilläggsanslaget till kronor och att kronor av dessa skulle tillföras socialtjänstens ledsagarservice. Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till Lars-Erik Nordin (C), Björn Hellquist (FP), Tony Andersson (M) och Viktor Bengtson (KD):s förslag beträffande beloppsnivån men utan föreslagen destination av pengarna. Kommunledningskontoret Barn- och utbildning Kultur- och teknik Arbetsmarknadsenheten Exp / 2010

11 Protokoll Bolagsordning för Timrå Vatten AB - rättelse Dnr KS/2010:29 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta rättelse i bolagsordning för Timrå Vatten AB. 2. Av kommunfullmäktige utsett ombud får i uppdrag att för bolagsstämman i Timrå Vatten AB lägga fram rättelse i bolagsordning för Timrå Vatten AB. Den 15 juni 2009 antog kommunfullmäktige ny bolagsordning för Timrå Vatten AB. När bolaget skulle registrera ny bolagsordning hos Bolagsverket meddelade verket att paragraf 9 Styrelse inte är korrekt utifrån bolagets registreringsbevis. Detta var inte någon ändring som hade gjorts i bolagsordningen nu, utan lydelsen i den aktuella paragrafen är, förutom någon mindre redaktionell ändring, densamma som tidigare. När den förra bolagsordningen registrerades hade Bolagsverket inte uppmärksammat att den här paragrafen inte är fullständig, men nu när man har gjort det behövs en komplettering för att bolagsordningen ska kunna registreras. s tidigare behandling KF Kommunfullmäktige Timrå Vatten AB Kommunledningskontoret Exp / 2010

12 Protokoll Internlån, ansökan från Kultur- och Tekniknämnden Dnr KS/2009:293 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja kultur- och tekniknämnden internlån om 2 mnkr för reinvesteringar i nämndens maskinpark 2. Uppdra till kommunledningskontoret att lämna förslag på omdisponering av medel i 2010 års investeringsbudget och/eller revidera bestämmelserna i regelverket för internlån. Lars-Erik Nordin (C), Björn Hellquist (FP), Tony Andersson (M) och Viktor Bengtson (KD) reserverar sig skriftligt mot beredningsförslaget. Kultur- och tekniknämnden har i beslut ansökt hos kommunstyrelsen om internlån för reinvesteringar i nämndens maskinpark. Nämnden har även i beslut , 16, kompletterat sin ansökan med de uppgifter som kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågat. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktige , 54, beslutade om nya villkor för utlåning genom internbank. Enligt reglerna framgår att alla kända investeringsäskanden ska prövas i samband med beredning av årsbudget. I samband med beredning av investeringsbudget lämnade kultur- och tekniknämnden ett förslag där investeringar i nämndens maskinpark inte var högt prioriterade inför Enligt reglerna är det också investeringsbehov som uppkommer under löpande år som ska finansieras via internlån. Kommunledningskontoret anser även att kultur- och tekniknämnden inte kunnat visa att någon oförutsedd händelse, typ större maskinskada, inträffat som motiverar att internlån kan beviljas. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 16, behandlat ärendet och beslutat att återremittera det till kultur- och tekniknämnden för komplettering avseende tydligare precisering av investeringsbehovet och upprättande av konsekvensanlys därav.

13 Protokoll 13 behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (C), Björn Hellquist (FP), Tony Andersson (M) och Viktor Bengtson (KD) föreslog att avslå kultur- och tekniknämndens begäran om internlån med hänvisning till de nya reglerna för internlån som kommunfullmäktige beslutade om Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till arbetsutskottets beredningsförslag. sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets beredningsförslag. Votering begärdes Ordföranden ställde följande propositionsordning som godkändes: Den som bifaller arbetsutskottets beredningsförslag röstar JA och den som avslår röstar NEJ. Vinner JA har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Vid omröstningen avgavs 7 JA-röster och 4 NEJ-röster (omröstningslistan bilägges protokollet). Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets beredningsförslag. Kommunfullmäktige Exp / 2010

14 Protokoll Kompletteringsbudget 2010 Dnr KS/2010:22 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Att avslå byggnadsnämndens begäran om tilläggsbudget, 2. Att kompletteringsbudget avseende investeringsbudget 2010 beviljas enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till kompletteringsbudget Kommunfullmäktige Exp / 2010

15 Protokoll Personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut Dnr KS/2010:37 Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna personalekonomisk redovisning år 2009 med hälsobokslut. Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat personalekonomisk redovisning år 2009 med hälsobokslut. Kommunledningskontoret Exp / 2010

16 Protokoll Reglemente för kommunstyrelsen, revidering Dnr KS/2010:38 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa ändring i kommunstyrelsens reglemente enligt kommunledningskontorets förslag. För att SCB i fortsättningen ska kunna leverera statistik i elektronisk form som är ogranskad ur sekretessynpunkt, begär myndigheten en försäkran om att det inom kommunen finns en särskild verksamhet som avses i offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 (2009:400). Det kan lösas på så sätt att ansvaret för kommunens statistik uttryckligen ges till styrelse eller nämnd i reglemente. Kommunstyrelsen har idag ansvaret för kommunens centrala informationsverksamhet som har en nära koppling till bl.a. befolkningsstatistik. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente. Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Miljö & Byggkontoret Exp / 2010

17 Protokoll Planeringsunderlag för trafikåret 2011 Dnr KS/2010:13 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Fortsatt arbete med kompletteringstrafiken med fler turer för att erbjuda bättre resmöjligheter. Det finns idag kompletteringstrafik med taxi i de områden som inte har behov av dagliga bussturer. Om det är möjligt ska också kompletteringstrafiken samordnas med färdtjänstresor från ytterområdena. Kostnader: Obetydliga merkostnader som ryms inom nuvarande budget. Resandet är idag lågt med kompletteringstrafiken. Ökat resande med kompletteringstrafiken innebär även ökat resande med kollektivtrafiken vilket ger intäkter. 2. Många Timråbor arbetar i Sundsvall och det finns mycket bra kollektivtrafik Timrå Sundsvall. Den nya sträckningen med linje 609 bör marknadsföras mer. Kostnader: Inga kostnader för kommunen. Marknadsföringsinsatser genomförs i projektet Bästa resan. 3. Linje 609 behöver utökas med en tur som startar 6.35 från Stavreviken för att passa med anslutningen till Härnösand. Även boende mellan Tallnäs och Timrå centrum har behov av denna tur för arbetspendling. I och med att Sundsvallstrafiken har utökat sina turer till 10 minuters trafik har fler möjlighet att arbetspendla och ha bra byten i Sundsvall. Kostnader: kr. 4. Industriområdets företag erbjuds under 2010 transportstrategisk rådgivning genom projektet Bästa resan. Timrå kommun får genom detta projekt ett mycket bra underlag för trafikplanering. De turer som finns idag har låg beläggning, det är endast morgonturen och eftermiddagsturen som har dagliga resenärer. Linje 607 (Skogsvägen Industriområdet) behöver marknadsföras och eventuellt behöver tiderna justeras. Från hösten 2011 startar tågtrafiken på Bottniabanan och Ådalsbanan. Anslutningstrafik till tåget behöver inrättas genom att ändra linjedragningen för linje 607. Även antal turer måste anpassas till tågavgångarna. Kostnader: kr med befintligt antal turer. 5. Anslutningstrafik till tåget kvällar och helger behöver inrättas för att få en bra start på tågtrafiken. Fordonet ska köra mellan stationen och busshållplatsen på Skogsvägen. Länstrafiken får i uppdrag att göra en kostnadsberäkning och jämföra kostnaderna mellan taxi/specialfordon och buss när tidtabellen för tågen är fastställd. Kostnad: Kan inte beräkna kostnaderna innan tidtabellen och antal turer är fastställd.

18 Protokoll Fagerviksområdet linje 636: Utökning med två morgonturer vid 6 och 6.30 samt en eftermiddagstur vid 18 från Skogsvägen till Fagervik. Tiderna är inte exakta utan anpassas till anslutande trafik till Sundsvall och Härnösand. Kostnader: kr Ingen utökning av sommartrafiken. Eventuella justeringar görs inom befintlig budget. 7. Uppdra till länstrafiken att ordna minst ett försäljningsställe av reskort och bussbiljetter i Timrå kommun Länstrafiken och dess ägare har i konsortialavtalet 17 och ägardirektiven beslutat att ägarna årligen ska lämna ett planeringsunderlag till Länstrafiken för kommande trafikår. Planeringsunderlaget ligger till grund för turlistearbetet 2011 och revidering av trafikförsörjningsplanen trafikåret Alternativ 1 innebär utökning med en morgontur från Stavreviken Skogsvägen, utökning med två morgonturer och en eftermiddagstur Fagervik- Skogsvägen, justering av tiderna på linje 607 (industriområdet) samt inrätta anslutningstrafik till tåget från hösten Kommunledningskontoret Länstrafiken Exp / 2010

19 Protokoll Uppföljning av intern kontroll Rapportering till kommunstyrelsen Dnr KS/2010:28 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna uppföljningsrapport 2009 från arbetsmarknadsenheten. 2. Godkänna rapporteringen av resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 2009 från samtliga nämnder. Kommunens samlade system för intern kontroll är av rapporterna att döma tillfredsställande. 3. Överlämna samtliga uppföljningsrapporter till kommunens revisorer. Enligt 6 kap 7 Kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt område. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, bestämma om sådana. Kommunstyrelsen uppmanade i beslut, den 10 mars , nämnderna att arbeta mot att ta fram fler granskningsområden som avser verksamhetsuppföljning och inte enbart granska ekonomi och andra närliggande administrativa rutiner. Det kan konstateras att en förbättring har skett i flertalet nämnders granskningsplaner för Övriga nämnder uttrycker ambitionen att utveckla detta under Samtliga nämnder Förvaltningarnas internkontrollsamordnare Revisorerna Exp / 2010

20 Protokoll Avgångslösning Dnr KS/2010:43 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna ansökan om avgångslösning enligt socialförvaltningens förslag. Stefan Nilsson tjänstgör inom arbetsmarknadsenheten och är en av de personer som önskar få ta del av erbjudandet om avgångslösning. Förvaltningschef Birgitta Holm tillstyrker ansökan och arbetsmarknadsenheten kommer inte att ersätta befattningen under tre års tid. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har beslutat att erbjuda de kommunanställda som är mellan år möjlighet att sluta sin tjänstgöring med avgångsersättning. Socialförvaltningen Exp / 2010

21 Protokoll Överföring av arbetsgivaransvar prel. avtal Timrå kommun och Leader Timråbygd Dnr KS/2010:40 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna preliminärt avtal att gälla fr o m den 1 februari Överenskommelsen gäller under förutsättning att det slutgiltiga avtalet upprättas. 2. Projektledaren ansvarar för att policies för kommunalt anställda i Timrå kommun följs i Leader Timråbygd. Leader Timråbygd har i skrivelse, den 10 januari 2010, redogjort för ett preliminärt avtal gällande att Timrå kommun övertar det formella arbetsgivaransvaret för alla anställda på Leaderkontoret, dvs verksamhetsledaren och den blivande anställda tjänsten på Leader Timråbygd. Övertagandet gäller from och fram till dess det slutgiltiga avtalet är underskrivet och klart. Leader Timråbygd Exp / 2010

22 Protokoll Upphäva bestämmelser för bidrag till enskild va-anläggningar fastställd av kommunfullmäktiges beslut Dnr KS/2010:36 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Upphäva bestämmelser för bidrag till enskilda va-anläggningar, fastställd av kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämnden beslutade, den 3 september , att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till driftbudget I förslaget fanns borttagande av bidrag till urinsorterande toaletter och enskild va anläggning med. s tidigare behandling Kommunfullmäktige fastställde, den 8 maj , att bidrag utgår till kostnader för enskild vatten- och avloppsanläggning på bostadsfastighet belägen utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunfullmäktige Exp / 2010

23 Protokoll Utbetalning av partistöd till Sverigedemokraterna Västernorrland Dnr KS/2009:23 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Betala ut partistöd för 2009 och 2010 till Sverigedemokraterna Västernorrland. Sverigedemokraternas partisekretariat Stockholm har i skrivelse daterad den 2 februari 2009 påtalat att Timrås kommunförening, SD Timrå, i enlighet med partistadgarna ej inkommit med kopior av årsmötesprotokoll och konstituerande styrelsemötesprotokoll under de senaste åren. I enlighet med Sverigedemokraternas partistadgar, 11 Mom 1, skall föreningen förberedas för upplösning av i första hand distriktet, som är distrikt Västernorrland. Enligt partiets stadgar, 25, skall tillgångar och handlingar efter upplösning tillfalla överordnat distrikt. Partiets stadgar 25 påtalar om upplösning av förening. Med hänvisning till ovanstående anses Timrå kommunförening vara upplöst och därför begär Sverigedemokraterna Västernorrland att partistödet fortsättningsvis utbetalas till Västernorrlands distrikt. Kommunledningskontoret har i skrivelse den, 5 februari 2009, begärt yttrande från Timrås lokala förening (SD). Sverigedemokraterna Timrå har i skrivelse, den 23 mars 2009, meddelat att de anser att det är att se som en tvångsupplösning och att upplösningen ska anses som ogiltig. Sverigedemokraterna Timrå anser att det är viktigt att partistödet från Timrå kommun till SD - Timrå Västernorrland och - Riks stoppas under den resterande mandatperioden. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 10 november , återremitterat ärendet till gruppledarna i kommunfullmäktige för vidare diskussion och handläggning. Kommunfullmäktige Exp / 2010

24 Protokoll Regionalt utvecklingsprogram för Västernorrlands län - utseende av ledamot Dnr KS/2010:51 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Timrå kommun har sedan tidigare utsett planarkitekt Håkan Eriksson till arbetsgruppen för den regionala arbetsgruppen. Länsstyrelsen Västernorrland har i skrivelse, den 18 februari 2010, begärt att kommunen ska utse en ledamot i den regionala arbetsgruppen som ska ta fram ett nytt regionalt utvecklingsprogram för länet. Länsstyrelsen Exp / 2010

25 Protokoll Reglemente för kommunalt pensionärsråd Dnr KS/2009:224 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bifall till ändring avseende 4 samt avslag på 3 i reglemente för kommunalt pensionärsråd i Timrå. Socialnämnden har i beslut, den 18 november , föreslagit ändringar i reglementet för kommunalt pensionärsråd i Timrå. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut, den 1 december , återremitterat ärendet till Socialnämnden. Socialnämnden har, den 17 februari , lämnat nytt förslag till ändringar i reglementet för kommunalt pensionärsråd i Timrå. Följande förändringar föreslås: 3 Rådets sammansättning Förslag att skrivningen angående vice ordförande ändras till att "Vice ordförande i rådet utses av rådet bland representanterna för pensionärsorganisationerna. ". Tidigare skrivning i nuvarande dokument "Rådet utser inom sig vice ordförande". 4 Arbetsformer Förslag Rådet utser inom sig ett arbetsutskott om tre personer bestående av. rådets ordförande vice ordförande samt ytterligare en ledamot av rådet. Tidigare skrivning lyder; "Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådens sammanträdet. s behandling i arbetsutskottet Ledamöterna föreslog att bifalla ändring avseende 4 samt avslå 3 i reglemente för kommunalt pensionärsråd i Timrå. Kommunfullmäktige KPR Socialnämnden Exp / 2010

26 Protokoll Mittstyrelsens stämma - anmälan Dnr KS/2010:49 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Ideell förening för bildande av Region MittSverige har i skrivelse, den 15 februari 2010, inbjudit kommunstyrelsen till Mittstyrelsens stämma den 24 mars 2010 kl i Älggårdsberget, Bispgården.

27 Protokoll Personalärenden anmälan Dnr KS/2010:24 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kultur- och tekniknämnden har i skrivelse, den 18 januari 2010, beslutat om att återbesätta de vakanta tjänsterna som parkarbetare 100%, lokalvårdare 0,90% och lokalvårdare 100%. Byggnadsnämnden har i skrivelse, den 8 februari 2010, meddelat beslut gällande rekryteringsbehovet på miljö- och byggkontoret samt rekryteringsbegäran.

28 Protokoll Informationsmaterial för att introducera nya nämndsledamöter och ersättare i Timrå kommun - anmälan Dnr KS/2010:44 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har erfarit att det brister i introduktionen av ledamöter och ersättare som kommer till under löpande mandatperiod i nämnden. Det behövs ett övergripande informationsmaterial där regler och rutiner finns samlade på ett överskådligt sätt.

29 Protokoll Medgivande att disponera allmänt vattenområde i Klingerfjärden - anmälan Dnr KS/2009:297 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kammarkollegiet har i skrivelse, daterad 25 januari 2010, lämnat medgivande att Delta Terminal AB får disponera allmänt vattenområde för dumpning av avfall (muddermassor) från muddring av hamnområdet i Söråker. Medgivandet gäller till den 31 december 2010.

30 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2010:10 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 5/ Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Handelsbanken A Nr 6/ Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier - Castellum Nr 7/ Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Sandvik Nr 8/ Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier - Fabege Nr 9/2010 omplacering av tidigare upptaget lån efter infordrande av offerter, har Nordea Hypotek AB antagits som ny långivare lånebelopp kronor, kapitalbindning tills vidare, rörlig ränta dag för dag Nr 10/ Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier AstraZeneca Kommunledningskontoret Exp / 2010

31 Protokoll Servicedeklarationer Kultur- och tekniknämnden - anmälan Dnr KS/2010:21 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 10 december , antagit förvaltningens förslag till servicedeklarationer/garantier för nämndens verksamhetsområden.

32 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret: Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner Nyhetsbrev, 9 februari Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, 22 januari Energimyndigheten Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, 28 januari Länsrätten i Västernorrlands län Länsrätten blir förvaltningsrätt den 15 februari Bergsstaten Underrättelse gällande en ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen som inkommit till Bergsstaten, 28 januari Länsstyrelsen Västernorrland gällande tillstånd till allmän kameraövervakning, 29 januari Meddelande gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 1 februari Meddelande gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, 2 februari Länsstyrelsen Jämtlands län Ansökan om tillstånd att riva bäverhydda, 5 februari Timrå kommun Minnesanteckningar från Barn och ungdomsberedningen, 22 januari Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU Skrivelse gällande protest om neddragningarna Sundsvalls Sjukhus, 25 januari 2010.

33 Protokoll 35 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skrivelse från avd. för risk- och sårbarhetsreducerande arbete, februari Protokoll Timrå kommun, kultur- och tekniknämnden, kulturpolitiskt program, 10 december Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen 17 december 2009.

34 Protokoll Preliminär årsredovisning för kommunkoncernen - Information Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ekonom Hans Jonsson informerade om kommunkoncernens årsredovisning.

35 Protokoll Förslag till nytt samrådsyttrande avseende BKAB:s planerade utskov Dnr KS/2009:298 Kommunstyrelsen beslutar: Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 1 mars 2010, upprättat nytt samrådsyttrande avseende BKAB:s planerade utskov. Jämfört med tidigare samrådshandling begär BKAB in synpunkter på förslaget att eventuellt ersätta planerad järnvägsbro över utskovskanalen med en tunnel. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har yttrat sig i ärendet BKAB Miljö- och byggkontoret Exp / 2010

36 Protokoll i 12 - Information Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ordförande Ewa Lindstrand (S) informerade om att politikernätverket haft ett möte med Anders Bergman.

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20 Protokoll 1(28) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Alf Söderlund (S) tjg ersättare Paul Nordström (S) Kristina Wallin

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14.50-15.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Lena Bergqvist (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(13) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 14.40 Justering Plats: Datum och tid: Kommunhuset, Skutskär Paragrafer: 31-44 Sekreterare:

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Sid Justering... 2 73 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 74 Månadsrapport

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63 Besöksmål Vätterbäckar och industrihistoriskt museum -en förstudie information... 103 64 Parkeringsplatser vid Kärrsgårdens äldreboende och Habo Vårdcentrum... 104 65 Alléskolan

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Protokoll 1(42) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-05-20

Protokoll 1(42) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-05-20 Protokoll 1(42) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.35 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) 133-151, 153 Elisabeth Tjärnlund (S) tjg ers 154-167 Paul Nordström

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Protokoll Sida 2 av 31

Protokoll Sida 2 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-15.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S)

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 86 (101) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Onsdagen den 19 februari 2014, kl. 09.30 15.45 Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta Larsson (s) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23 Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00 12.00 Beslutande Per-Arne Frisk (S) 268-275, 277-298 Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta Renlund

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer