Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:"

Transkript

1 Valda revisorer Datum Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen som fullmaktige beslutat om i arsbudgeten och flerarsplanen. Kommunens revisorer har oversiktligt granskat s delarsrapport per En oversiktlig granskning ar vasentligt begransad och inriktad pa analys och mindre pa detaljgranskning. Granskningsresultatet framgar av bifogad granskningsrapport som utarbetats av. Syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge kommunens revisorer ett underlag for sin bedomning av om delarsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mal som kommunfullmaktige faststallt. Revisorernas uttalande avges i den bedomning som de avlamnar till kommunfullmaktige i samband med att delarsrapporten behandlas. Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Balanskravet bedoms att uppfyllas Redovisat resultat samt prognos for helar indilcerar att ett - av kommunfullmaktige - faststallda finansiella mal kommer att uppnas under Vi kan inte uttala oss huruvida de - av kommunfullmaktige - faststallda verksamhetsmalen kommer att uppnas For majoriteten av malen anges olika alctiviteter som gjorts. Vi saknar dock en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. Delarsrapporten ar i allt vasentligt upprattad enligt lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. 1

2 Valda revisorer Datum Falkenberg den 16 oktober 2014 Lars-Gunnar Strandling JanYJohansson Lena Ardhe Maria Lennartsson Lena Engstrom Bilaga: Granskningsrapport sakkunniga: Granskning av delarsrapport

3 Granskningsrapport Inger Andersson Johanna Ihme 1 Granskning av delarsrapport I IJj pwc

4 Innehallsfdrteckning 1 Sammanfattande bedomning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfragor och avgransning Revisionskriterier Metod 4 3 Granskningsresultat Forvaltningsberattelsens innehall och struktur Investeringsredovisning Driftredovisning God ekonomisk hushallning Mai for verksamheten Finansiella mal Rattvisande rakenskaper och god redovisningssed Resultatrakning s resultat och prognos Balansrakning 12

5 i Sammanfattande beddmning har pa uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer granskat kommunens delarsrapport for perioden Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen for ar Syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge kommunens revisorer ett underlag for sin bedomning av om delarsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mal som kommunfullmaktige faststallt. Revisorernas uttalande avges i den bedomning som de avlamnar till kommunfullmaktige i samband med att delarsrapporten behandlas. Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Balanskravet bedoms att uppfyllas Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett - av kommunfullmaktige - faststallda finansiella mal kommer att uppnas under Vi kan inte uttala oss huruvida de - av kommunfullmaktige - faststallda verksamhetsmalen kommer att uppnas Delarsrapporten ar i allt vasentligt upprattad enligt lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. Balanskrav Delarsresultatet t.o.m. augusti manad uppgar till 110,5 mnkr att jamfora med 86,9 mnkr vid motsvarande period foregaende ar. Prognostiserat resultat for 2014 ar beraknat till 62,9 mnkr. Vid avstamning mot balanskravet skall realisationsvinster om 0,1 mnkr exkluderas. Det finns inte nagot underskott fran tidigare ar att tacka in. Avstamningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgar saledes till 62,8 mnkr vid arets slut. Finansiella mal Kommunfullmaktige har faststallt tre finansiella malsattningar som anger ambitionsnivan vad galler den ekonomiska utvecklingen. Kommunens finansiella mal ar Gallande budgetramar ska hallas. Verksamheten i kommunen ska praglas av hog produktivitet och effektivitet. Kommunens ekonomi ska planeras langsiktigt och vara i balans. 1 av 12

6 Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett av kommunens finansiella mal kommer att uppnas. Ekonomin kommer att vara i balans - prognostiserat resultat uppgar till 3 %. Budgetramarna halls pa totalniva for, men majoriteten av namnderna prognosisteras underskott. Malet avseende produktivitet och effektivitet kan vi inte uttala oss om. I delarsrapporten anges dock att malet bedoms att uppnas. Verksamhetsmal Med ledning av vad som anges i delarsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida malen kommer att uppnas eller ej. For majoriteten av malen anges olika aktiviteter som gjorts, men det ar endast ett mal som med sakerhet kan sagas att det uppfylls. Vi saknar en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. For att utveckla arbetet med verksamhetsmassiga mal, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling mellan resursatgang, prestation, resultat och effekter. Delarsrapportens upprattande Vi bedomer att delarsrapporten i allt vasentligt innehaller de uppgifter som anges i Kommunal redovisningslag (KRL) och vad god redovisningssed (gallande praxis) anger. Delasrapporten behover dock utvecklas for att svara mot de krav som fr. o. m stalls i RKR 22 (ny rekommendation fran Radet for kommunal redovisning). 2 av 12

7 2 Inledning har pa uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer granskat kommunens delarsrapport for perioden Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen for ar Bakgrund Kommuner ar enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gang om aret uppratta en sarskild redovisning (delarsrapport) for verksamheten fran arets borjan. KL 9 kap 9 a Revisorerna skall beddma om resultatet i delarsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av fullmaktige och arsbokslutet ar forenligt med de mal fullmaktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedomning skall bilaggas delarsrapporten och arsbokslutet. Revisorernas bedomning av delarsrapporten ska grundas pa det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmaktiges mal for ekonomi och verksamhet. 2.2 Syfte, revisionsfragor och avgransning Granskningen syftar till att oversiktligt bedoma om delarsrapporten ger svar pa foljande revisionsfragor. Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed? Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda finansiella malen, d.v.s. finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda malen for verksamheten, d.v.s. finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? Granskningen har planerats och genomforts ur ett vasentlighets- och riskperspektiv for att i rimlig grad kunna bedoma om delarsrapporten i allt vasentligt ger en rattvisande bild. Granskningen ar oversiktlig och omfattar darfor att bedoma ett urval av underlagen for den information som ingar i delarsrapporten. Da var granskning darfor inte varit fullstandig utesluter den inte att andra an har framforda brister kan forekomma. 2.3 Revisionskriterier Kommunstyrelsen ar ansvarig for upprattandet av delarsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmaktige. Granskningen av delarsrapporten innebar en bedomning av om rapporten foljer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 3 av 12

8 Radet for kommunal redovisnings rekommendation, RKR 22, samt god redovisningssed i ovrigt. Fullmaktigebeslut avseende god ekonomisk hushallning. 2.4 Metod Granskningen har utforts genom: Intervjuer med berorda tjansteman Analys av relevanta dokument Oversiktlig granskning och analys av det siffermassiga bokslutet per samt resultatprognos for aret Oversiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att bedoma om resultatet ar forenligt med de av fullmaktige faststallda malen Granskningen ar inte lika omfattande som granskningen av arsredovisningen utan mer oversiktlig. Granskningen ar dessutom mer inriktad pa analytisk granskning an pa substansgranskning. Var granskning ar i huvudsak baserad pa utkast till delarsrapport oss tillhanda 25 September och till viss del delarsrapport oss tillhanda 7 oktober Rapporten ar faktagranskad av personal pa ekonomikontoret. 4av12

9 3 Granskningsresultat 3.1 Forvaltningsberattelsens innehall och struktur I RKR 22 anges att forvaltningsberattelsen ska innehalla - handelser av vasentlig betydelse som intraffat under eller efter delarsperiodens slut - forvantad utveckling avseende ekonomi och verksamhet - en samlad investeringsredovisning - redovisning avseende hur helarsprognosen forhaller sig till den budget som faststallts for den lopande verksamheten - en samlad bedomning om huruvida malen for god ekonomisk hushallning kommer att kunna uppnas - en bedomning av balanskravsresultat utifran helarsprognos - upplysningar om hur den kommunala koncernen definieras och vilka juridiska personer den bestar av m. m. Rekommendationen ar att betrakta som ett minimikrav. Bedomning och iakttagelser Vi bedomer att forvaltningsberattelsen innehaller flera av ovanstaende punkter. En samlad bedomning om huruvida malen for god ekonomisk hushallning kommer att kunna uppnas saknas. Vi rekommenderar att delarsrapporten utvecklas med dessa upplysningar. Forvaltningsberattelsen behover utvecklas da det galler handelser av vasentlig betydelse som intraffat under eller efter delarsperiodens slut samt forvantad utveckling avseende ekonomi och verksamhet. Likasa saknas upplysningar om hur den kommunala koncernen definieras. Nedan kommenteras nagra delar narmare Investeringsredovisning Bedomning och iakttagelser Under rapportperioden har det investerats for 85 mnkr. Prognosen for helar lyder pa 217,1 mnkr, vilket innebar ett overskridande om 17,5 mnkr. Vi uppfattar delarsrapportens investeringsredovisning som tamligen svarlast och foreslar att det gors en oversyn for att mer svara upp mot den budget som anges i "Budget ". 5 av 12

10 3.1.2 Driftredovisning Beddmning och iakttagelser Delarsrapporten saknar uppgift om utfall for rapportperioden. Vi foreslar att delarsrapporten kompletteras med denna uppgift. Nedan foljer en sammanstallning avseende prognos upprattad efter augusti manad samt awikelse efter april och augusti. Budgetawikelse utgors av skillnaden mellan aktuell budget och lamnad prognos (graskuggad). Reviderad Awikelse Prognos Awikelse Namnd (belopp i mnkr) budget april aug aug Kommunstyrelsen 162,3-5,7 166,1-3,8 Vardnadsbidrag 2,5 0,0 2,5 0,0 Revisionen 1,3 0,0 1,3 0,0 Bygglovsnamnden 6,2 0,0 6,2 0,0 Kultur- och fritidsnamnden 97,5-0,3 100,5-3,0 Barn- och utbildningsnamnden 891,6-4,0 893,9-2,3 Tekniska namnden 40,6 2,8 40,8-0,2 Socialnamnden exkl forsorjn.s 760,6 0,8 754,6 6,0 Soc. Forsorjningsstod 30,0-6,0 36,5-6,5 Miljo-o halsoskyddsnamnden 7,2 0,0 7,2 0,0 Overformyndarnamnd 0,2 0,0 0,2 0,0 Netto exploatering 3,4 0,0 3,4 0,0 Elforsorjning vind- 0 vattenkraft -6,2 0,0-3,7-2,5 Summa namnderna 1 997,2-12,4 2009,5-12,3 De tva prognoserna visar pa stor samstammighet pa totalniva - ett underskott om 12,4 respektive 12,3 mnkr. De olika namnderna visar dock pa diverse forandringar. Kultur- och fritidsnamnden okade underskott, om 2,7 mnkr, anges till stor del bero pa flytten av parkverksamheten fran Kristineslattomradet. Orsak till Tekniska namndens forandring fran plus 2,8 till ett underskott om 0,2 mnkr framgar inte. Socialnamnden. exklusive forsorjningsstod har okat sitt prognostiserade overskott fran 0,8 till 6 mnkr. Av kommenterarna framgar dock att det for verksamhet som inte startats finns ett overskott om 17,6 mnkr. Socialnamnden har saledes i realiteten ett underskott om drygt 11 mnkr. Orsak till Kommunstvrelsens underskott forklaras endast till mindre del (1,1 mnkr) i aprilrapporten, varfor det inte ar mojligt att uttala sig om vari resultatforbattringen finns. Underskottet pa Elforsorjning vind- och vattenkraft uppges bero pa lagre intakter pa grund av lagt elpris. Vi anser att kommentarer och analys kring namndernas prognoser och utfall maste forbattras. 6av12

11 3.1.3 God ekonomisk hushallning Enligt Kommunallagen skall kommuner besluta om mal for god ekonomisk hushallning saval ur ett fmansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmaktige antog i juni 2007 en langsiktig vision for och faststallde overgripande mal. I april 2011 reviderades de overgripande malen som nu galler Det ar fem olika omraden - Medborgare, Verksamhet, Ekonomi, Medarbetare samt Hallbarhet och tillvaxt - som i sin tur har 17 overgripande mal. I budget 2014, budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 anges vad respektive styrelse/namnd ska gora for att kommunen ska na de overgripande malen. har inte klart uttalat att dessa overgripande mal ar att betrakta som god ekonomisk hushallning. Vi har dock i var granskning utgatt ifran att dessa mal utgor fullmaktiges definition av god ekonomisk hushallning Mal for verksamheten Bedornning och iakttagelser I forvaltningsberattelsen presenteras kommunen utifran de fem malomradena. Nedan har vi kommenterat de fyra malomomraden som ar att betrakta som god ekonomisk hushallning ur ett verksamhetsperspektiv. Kommunstyrelsen ger ingen sammanfattande bedornning avseende maluppfyllelsen. Vid varje mal finns dock en kommentar. Nedan redovisas respektive mal och var kommentar. Malomrade 1 - Medborgare Var kommentar 1. Deltagandet i de allmanna valen skall oka Uppnatt. 2. Formerna for medborgarkontakter, information och dialog ska standigt vidareutvecklas i syfte att starka den lokala demokratin. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. 3. Forutsattningarna for alia medborgares sociala engagemang skall vara goda och standigt forbattras. 4. Falkenberg skall vara och uppfattas som en trygg plats att bo pa och vistas i. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. 5. Folkhalsan i Falkenberg skall vara mycket god. Kommer att matas via Kommunens Kvalitet i korthet. Kommentar i delarsrapporten: Prognosen ar att samtliga mal kommer att uppfyllas. Malomrade 2 - Verksamhet Var kommentar 6. De kommunala tjansterna ska kannetecknas av hog Kommer att matas 7 av 12

12 kvalitet och vara lattillgangliga for brukarna. 7. De tjanster som kommunen tillhandahaller ska vara utformade sa att brukarna ar nojda med service och bemotande. 8. Alternativa driftsformer skall uppmuntras och standigt utvecklas och brukarnas valmojligheter ska oka. via SCB Medborgarundersokning. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. Kommer att anges i "Vad kostar verksamheten i din kommun?" Kommentar i delarsrapporten: Prognosen pekar pa att mal 6 och 7 inte kommer att uppfyllas, men att dvriga mal inom perspektivet kommer att uppjyllas. Malomrade 4 - Medarbetare 12. Medarbetarna skall kunna paverka sin arbetssituation, betraffande arbetstider, arbetssatt, utforande, innehall m m. 13. Kommunens medarbetare skall uppleva att arbetsmiljon ar god. 14. Kommunens medarbetare skall ha mojlighet till kompetensutveckling sa att de ska ges goda forutsattningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mal. Var kommentar Mats visa medarbetarenkat. Mats visa medarbetarenkat. Mats visa medarbetarenkat. Kommentar i delarsrapporten: Medarbetarundersokningen gors vartannat ar (nasta 2015) och darfor gar det inte att gora nagon prognos pa maluppfyllelsen. Malomrade 5 - Hallbarhet och tillvaxt 15. Falkenberg ska vara en ledande miljokommun bl.a. i arbetet med fornybar energi och darigenom bidra till ekologisk balans sa att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar. Var kommentar Kommer att matas visa tidskriften Miljoaktuellts kommunranking. 16. Foretagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare forbattras sa att det genererar flera foretag och okad inflyttning. Kommer att matas via SKL's undersokning Insikt och Svenskt Naringslivs undersokning av foretaqsklimatet. 17. Den allmanna kunskaps- och utbildningsnivan skall I budget anges ett mal om 16 % och att 8av12

13 hojas. det mats visa SCB. Kommentar i delarsrapporten: Prognosen ar att malen inom perspektiven kommer att uppfyllas. For mal lyfirms ingen malindikator satt. Med ledning av vad som anges i delarsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida malen kommer att uppnas eller ej. For majoriteten av malen anges olika aktiviteter som gjorts, men som framgar ovan ar det endast ett mal som med sakerhet kan sagas att det uppfylls. Vi saknar en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. For att utveckla arbetet med verksamhetsmassiga mal, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling mellan resursatgang, prestation, resultat och effekter Finansiella mal I delarsrapporten gors en avstamning av de finansiella mal som faststallts av fullmaktige. Finansiella m$l, faststallda av Prognos 2014 fullmaktige i budget 2014, Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Gallande budgetramar ska hsllas. Mats via: rets resultat jamfort med budgeterat resultat. Budget for Falkenbergs kommun uppg r till 45,1 mnkr. Prognosen lyder p 110,5 mnkr. Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnamnden, Barn- och utbildningsnamnden, Overformyndarnamnden och Tekniska namnden, Forsorjningsstod samt Elforsorjning vind- och vattenkraftverk prognostiserar underskott. MSluppfyllelse Kommunstyrelsens bedomning Prognosen pekar p att mslet inte uppnss enligt de prognoser som lamnats av namnderna. Verksamheten i kommunen ska praglas av hog produktivitet och effektivitet. Mats via: Vad kostar verksamheten i din kommun tabell 11. Avvikelser fr n standardkostnader, fem delmll redovisas (barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, aldreomsorg och individ/familjeomsorg). Ej redovisat i delsrsrapporten. Anges att "...avvaktas nya standardkostnader i kostnadsutjamningen" Prognosen pekar p att millet kommer att uppnss. Kommunens ekonomi ska planeras isngsiktigt och vara i balans. Skatteintakter och generella stats- och utjamningsbidrag prognostiseras till 2 091,1 Prognosen pekar p att mslet kommer att uppnss. 9 av 12

14 Mats via: Resultatet ska uppgs till minst 2 % av skatteintakter och statsbidrag. mnkr. 2 % ar 41,8 mnkr att jamfora med prognostiserat resultat om 62,9 mnkr, 3 %. Bedomning och iakttagelser Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett av kommunens finansiella mal kommer att uppnas: Kommunens ekonomi skaplaneras langsiktigt och vara i balans. Malet avseende produktivitet och effektivitet ar endast kommenterat som "... awaktas nya standardkostnader i kostnadsutjamningen", varfor vi inte kan gora nagon egen bedomning. Betraffande malet om att Gallande budgetramar ska hollas sa prognostiseras det ske for kommunen totalt sett, men majoriteten av namnderna prognostiserar budgetoverskridanden, varfor detta mal ej bedoms som att uppnas. 3.2 Rattvisande rakenskaper och god redovisningssed Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti, vilket ar i overensstammelse med KRL dar det sags att delarsrapporten ska omfatta minst sex och hogst atta manader. I syfte att redovisa en sa aktuell rapport som mojligt bor Kommunstyrelsen snarast ta stallning till upprattad delarsrapport for att darefter forelagga den for fullmaktige. Delarsrapporten behandlas av Kommunstyrelsen den 7 oktober och kommer att redovisas for Kommunfullmaktige den 28 oktober Redovisningen till Kommunfullmaktige infaller inom den tvamanadersperiod som kan anses som god redovisningssed. Arbetet med delarsrapporten skall fullgoras i enlighet med god redovisningssed. Detta innebar bland annat att olika redovisningsprinciper maste beaktas vid upprattandet. Upplysning om awikelser fran god redovisningssed samt skalen for awikelsen skall anges. Delarsrapporten saknar uppgift om redovisningsprinciper. Vi har dock i var granskning utgatt fran de redovisningsprinciper som anges i arsredovisning I var oversiktliga granskning har det inte framkommit nagra omstandigheter - an som tidigare redovisats - som tyder pa att kommunens delarsrapport inte ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. Vi vill dock papeka att dokumentationen avseende underlaget till olika poster maste forbattras och vara mer samlade. 10 av 12

15 3.3 Resultatrdkning Bedomning och iakttagelser Vi har noterat att resultatrakningens uppstallning ar i enlighet med KRL 5:1. En avstamning avseende delarsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokforingen. Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som ar gjorda i samband med delarsrapporten och konstaterar att vasentliga poster har periodiserats korrekt. Betraffande nagra vasentliga poster kan noteras att: I delarsbokslutets skatteintakter ingar preliminar slutlig avrakning for 2013 (-282 kr/invanare) samt beraknad slutavrakning for 2014 (158 kr invanare). Uppgifterna ar hamtade fran Sveriges Kommuner och Landstings cirkular 14:32 augusti manad. Slutavrakning for 2013 har korrekt i sin helhet bokforts pa delarsbokslutets resultat ars beraknade avrakning har korrekt bokforts med 8/12. For pensionskostnad-/avsattning har ny uppgift fran KPA tagits fram. Fastighetsavgiften ar korrekt periodiserad med 8/12. Uppgifterna ar hamtade fran Sveriges Kommuner och Landstings cirkular 14:02 For pensionskostnad-/avsattning har ny uppgift fran KPA tagits fram. For semesterloneskulden har ny berakning gjorts. 3.4 s resultat och prognos Bedomning och iakttagelser I nedanstaende tabell redovisas utfallet for de forsta atta manaderna 2014, prognos for utfallet for aret - saval fran april som fran augusti - samt awikelsen mot budget vid respektive prognostillfalle (graskuggat). Resultatrakning (beiopp i mnkr) Budget- Budget- Utfall Prognos avvikelse Prognos avvikelse delar april april augusti Budget delar Verksamhetens nettokostnader* , ,5-11, , ,6-1,0 Avskrivningar -45,0-79,8 0,0-67,7-79,8 12,1 Verksamhetens nettokostnader , ,3-11, , ,4 11,1 Skatteintakter 1 054, ,3 5, , ,4 7,5 Generella statsbidr 0 utjamning 336,7 508,2-0,8 508,2 509,0-0,8 Finansiella intakter 21,1 41,5 0,0 41,5 41,5 0,0 Finansiella kostnader -16,1-43,4 0,0-43,4-43,4 0,0 Arets resultat 110,5 38,3-6,8 62,9 45,1 17,8 * exklusive avskrivningar 11 av12

16 Prognostiserat resultat for 2014 ar beraknat till 62,9 mnkr. Vid avstamning mot balanskravet skall realisationsvinster om 0,1 mnkr exkluderas. Kommunen har inget tidigare underskott att tacka in. Avstamningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgar saledes till 62,8 mnkr vid arets slut. Prognosen om 62,9 mnkr ar 17,8 mnkr mer an i budget. Storsta enskilda orsaken ar lagre avskrivningskostnader till foljd av efterslapning av investeringar. Aven skatteintakterna redovisar en positiv awikelse. Aven om de olika namnderna redovisar ett prognostiserat underkott om 12,3 mnkr sa uppvags detta av overskott pa kommungemensamma poster. I delarsrapporten framgar dock inte vilka dessa ar. 3.5 Balansrakning Bedbmning och iakttagelser Balansrakningens uppstallning ar i enlighet med KRL 5:2. En oversiktlig avstamning avseende delarsbokslutets uppgifter har gjorts gentemot grundbokforingen. Inger Ahdersso; Projekfledare Fredrik Carlsson Uppdragsledare 12 av 12

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. p rogram. Datum 2014-03-25. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-03-25 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 3 april 20 I 4, kl. 18.00. Plats: Sanunanträdesrum

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer