Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:"

Transkript

1 Valda revisorer Datum Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen som fullmaktige beslutat om i arsbudgeten och flerarsplanen. Kommunens revisorer har oversiktligt granskat s delarsrapport per En oversiktlig granskning ar vasentligt begransad och inriktad pa analys och mindre pa detaljgranskning. Granskningsresultatet framgar av bifogad granskningsrapport som utarbetats av. Syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge kommunens revisorer ett underlag for sin bedomning av om delarsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mal som kommunfullmaktige faststallt. Revisorernas uttalande avges i den bedomning som de avlamnar till kommunfullmaktige i samband med att delarsrapporten behandlas. Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Balanskravet bedoms att uppfyllas Redovisat resultat samt prognos for helar indilcerar att ett - av kommunfullmaktige - faststallda finansiella mal kommer att uppnas under Vi kan inte uttala oss huruvida de - av kommunfullmaktige - faststallda verksamhetsmalen kommer att uppnas For majoriteten av malen anges olika alctiviteter som gjorts. Vi saknar dock en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. Delarsrapporten ar i allt vasentligt upprattad enligt lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. 1

2 Valda revisorer Datum Falkenberg den 16 oktober 2014 Lars-Gunnar Strandling JanYJohansson Lena Ardhe Maria Lennartsson Lena Engstrom Bilaga: Granskningsrapport sakkunniga: Granskning av delarsrapport

3 Granskningsrapport Inger Andersson Johanna Ihme 1 Granskning av delarsrapport I IJj pwc

4 Innehallsfdrteckning 1 Sammanfattande bedomning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfragor och avgransning Revisionskriterier Metod 4 3 Granskningsresultat Forvaltningsberattelsens innehall och struktur Investeringsredovisning Driftredovisning God ekonomisk hushallning Mai for verksamheten Finansiella mal Rattvisande rakenskaper och god redovisningssed Resultatrakning s resultat och prognos Balansrakning 12

5 i Sammanfattande beddmning har pa uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer granskat kommunens delarsrapport for perioden Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen for ar Syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge kommunens revisorer ett underlag for sin bedomning av om delarsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mal som kommunfullmaktige faststallt. Revisorernas uttalande avges i den bedomning som de avlamnar till kommunfullmaktige i samband med att delarsrapporten behandlas. Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Balanskravet bedoms att uppfyllas Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett - av kommunfullmaktige - faststallda finansiella mal kommer att uppnas under Vi kan inte uttala oss huruvida de - av kommunfullmaktige - faststallda verksamhetsmalen kommer att uppnas Delarsrapporten ar i allt vasentligt upprattad enligt lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. Balanskrav Delarsresultatet t.o.m. augusti manad uppgar till 110,5 mnkr att jamfora med 86,9 mnkr vid motsvarande period foregaende ar. Prognostiserat resultat for 2014 ar beraknat till 62,9 mnkr. Vid avstamning mot balanskravet skall realisationsvinster om 0,1 mnkr exkluderas. Det finns inte nagot underskott fran tidigare ar att tacka in. Avstamningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgar saledes till 62,8 mnkr vid arets slut. Finansiella mal Kommunfullmaktige har faststallt tre finansiella malsattningar som anger ambitionsnivan vad galler den ekonomiska utvecklingen. Kommunens finansiella mal ar Gallande budgetramar ska hallas. Verksamheten i kommunen ska praglas av hog produktivitet och effektivitet. Kommunens ekonomi ska planeras langsiktigt och vara i balans. 1 av 12

6 Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett av kommunens finansiella mal kommer att uppnas. Ekonomin kommer att vara i balans - prognostiserat resultat uppgar till 3 %. Budgetramarna halls pa totalniva for, men majoriteten av namnderna prognosisteras underskott. Malet avseende produktivitet och effektivitet kan vi inte uttala oss om. I delarsrapporten anges dock att malet bedoms att uppnas. Verksamhetsmal Med ledning av vad som anges i delarsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida malen kommer att uppnas eller ej. For majoriteten av malen anges olika aktiviteter som gjorts, men det ar endast ett mal som med sakerhet kan sagas att det uppfylls. Vi saknar en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. For att utveckla arbetet med verksamhetsmassiga mal, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling mellan resursatgang, prestation, resultat och effekter. Delarsrapportens upprattande Vi bedomer att delarsrapporten i allt vasentligt innehaller de uppgifter som anges i Kommunal redovisningslag (KRL) och vad god redovisningssed (gallande praxis) anger. Delasrapporten behover dock utvecklas for att svara mot de krav som fr. o. m stalls i RKR 22 (ny rekommendation fran Radet for kommunal redovisning). 2 av 12

7 2 Inledning har pa uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer granskat kommunens delarsrapport for perioden Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen for ar Bakgrund Kommuner ar enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gang om aret uppratta en sarskild redovisning (delarsrapport) for verksamheten fran arets borjan. KL 9 kap 9 a Revisorerna skall beddma om resultatet i delarsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av fullmaktige och arsbokslutet ar forenligt med de mal fullmaktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedomning skall bilaggas delarsrapporten och arsbokslutet. Revisorernas bedomning av delarsrapporten ska grundas pa det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmaktiges mal for ekonomi och verksamhet. 2.2 Syfte, revisionsfragor och avgransning Granskningen syftar till att oversiktligt bedoma om delarsrapporten ger svar pa foljande revisionsfragor. Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed? Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda finansiella malen, d.v.s. finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda malen for verksamheten, d.v.s. finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? Granskningen har planerats och genomforts ur ett vasentlighets- och riskperspektiv for att i rimlig grad kunna bedoma om delarsrapporten i allt vasentligt ger en rattvisande bild. Granskningen ar oversiktlig och omfattar darfor att bedoma ett urval av underlagen for den information som ingar i delarsrapporten. Da var granskning darfor inte varit fullstandig utesluter den inte att andra an har framforda brister kan forekomma. 2.3 Revisionskriterier Kommunstyrelsen ar ansvarig for upprattandet av delarsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmaktige. Granskningen av delarsrapporten innebar en bedomning av om rapporten foljer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 3 av 12

8 Radet for kommunal redovisnings rekommendation, RKR 22, samt god redovisningssed i ovrigt. Fullmaktigebeslut avseende god ekonomisk hushallning. 2.4 Metod Granskningen har utforts genom: Intervjuer med berorda tjansteman Analys av relevanta dokument Oversiktlig granskning och analys av det siffermassiga bokslutet per samt resultatprognos for aret Oversiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att bedoma om resultatet ar forenligt med de av fullmaktige faststallda malen Granskningen ar inte lika omfattande som granskningen av arsredovisningen utan mer oversiktlig. Granskningen ar dessutom mer inriktad pa analytisk granskning an pa substansgranskning. Var granskning ar i huvudsak baserad pa utkast till delarsrapport oss tillhanda 25 September och till viss del delarsrapport oss tillhanda 7 oktober Rapporten ar faktagranskad av personal pa ekonomikontoret. 4av12

9 3 Granskningsresultat 3.1 Forvaltningsberattelsens innehall och struktur I RKR 22 anges att forvaltningsberattelsen ska innehalla - handelser av vasentlig betydelse som intraffat under eller efter delarsperiodens slut - forvantad utveckling avseende ekonomi och verksamhet - en samlad investeringsredovisning - redovisning avseende hur helarsprognosen forhaller sig till den budget som faststallts for den lopande verksamheten - en samlad bedomning om huruvida malen for god ekonomisk hushallning kommer att kunna uppnas - en bedomning av balanskravsresultat utifran helarsprognos - upplysningar om hur den kommunala koncernen definieras och vilka juridiska personer den bestar av m. m. Rekommendationen ar att betrakta som ett minimikrav. Bedomning och iakttagelser Vi bedomer att forvaltningsberattelsen innehaller flera av ovanstaende punkter. En samlad bedomning om huruvida malen for god ekonomisk hushallning kommer att kunna uppnas saknas. Vi rekommenderar att delarsrapporten utvecklas med dessa upplysningar. Forvaltningsberattelsen behover utvecklas da det galler handelser av vasentlig betydelse som intraffat under eller efter delarsperiodens slut samt forvantad utveckling avseende ekonomi och verksamhet. Likasa saknas upplysningar om hur den kommunala koncernen definieras. Nedan kommenteras nagra delar narmare Investeringsredovisning Bedomning och iakttagelser Under rapportperioden har det investerats for 85 mnkr. Prognosen for helar lyder pa 217,1 mnkr, vilket innebar ett overskridande om 17,5 mnkr. Vi uppfattar delarsrapportens investeringsredovisning som tamligen svarlast och foreslar att det gors en oversyn for att mer svara upp mot den budget som anges i "Budget ". 5 av 12

10 3.1.2 Driftredovisning Beddmning och iakttagelser Delarsrapporten saknar uppgift om utfall for rapportperioden. Vi foreslar att delarsrapporten kompletteras med denna uppgift. Nedan foljer en sammanstallning avseende prognos upprattad efter augusti manad samt awikelse efter april och augusti. Budgetawikelse utgors av skillnaden mellan aktuell budget och lamnad prognos (graskuggad). Reviderad Awikelse Prognos Awikelse Namnd (belopp i mnkr) budget april aug aug Kommunstyrelsen 162,3-5,7 166,1-3,8 Vardnadsbidrag 2,5 0,0 2,5 0,0 Revisionen 1,3 0,0 1,3 0,0 Bygglovsnamnden 6,2 0,0 6,2 0,0 Kultur- och fritidsnamnden 97,5-0,3 100,5-3,0 Barn- och utbildningsnamnden 891,6-4,0 893,9-2,3 Tekniska namnden 40,6 2,8 40,8-0,2 Socialnamnden exkl forsorjn.s 760,6 0,8 754,6 6,0 Soc. Forsorjningsstod 30,0-6,0 36,5-6,5 Miljo-o halsoskyddsnamnden 7,2 0,0 7,2 0,0 Overformyndarnamnd 0,2 0,0 0,2 0,0 Netto exploatering 3,4 0,0 3,4 0,0 Elforsorjning vind- 0 vattenkraft -6,2 0,0-3,7-2,5 Summa namnderna 1 997,2-12,4 2009,5-12,3 De tva prognoserna visar pa stor samstammighet pa totalniva - ett underskott om 12,4 respektive 12,3 mnkr. De olika namnderna visar dock pa diverse forandringar. Kultur- och fritidsnamnden okade underskott, om 2,7 mnkr, anges till stor del bero pa flytten av parkverksamheten fran Kristineslattomradet. Orsak till Tekniska namndens forandring fran plus 2,8 till ett underskott om 0,2 mnkr framgar inte. Socialnamnden. exklusive forsorjningsstod har okat sitt prognostiserade overskott fran 0,8 till 6 mnkr. Av kommenterarna framgar dock att det for verksamhet som inte startats finns ett overskott om 17,6 mnkr. Socialnamnden har saledes i realiteten ett underskott om drygt 11 mnkr. Orsak till Kommunstvrelsens underskott forklaras endast till mindre del (1,1 mnkr) i aprilrapporten, varfor det inte ar mojligt att uttala sig om vari resultatforbattringen finns. Underskottet pa Elforsorjning vind- och vattenkraft uppges bero pa lagre intakter pa grund av lagt elpris. Vi anser att kommentarer och analys kring namndernas prognoser och utfall maste forbattras. 6av12

11 3.1.3 God ekonomisk hushallning Enligt Kommunallagen skall kommuner besluta om mal for god ekonomisk hushallning saval ur ett fmansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmaktige antog i juni 2007 en langsiktig vision for och faststallde overgripande mal. I april 2011 reviderades de overgripande malen som nu galler Det ar fem olika omraden - Medborgare, Verksamhet, Ekonomi, Medarbetare samt Hallbarhet och tillvaxt - som i sin tur har 17 overgripande mal. I budget 2014, budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 anges vad respektive styrelse/namnd ska gora for att kommunen ska na de overgripande malen. har inte klart uttalat att dessa overgripande mal ar att betrakta som god ekonomisk hushallning. Vi har dock i var granskning utgatt ifran att dessa mal utgor fullmaktiges definition av god ekonomisk hushallning Mal for verksamheten Bedornning och iakttagelser I forvaltningsberattelsen presenteras kommunen utifran de fem malomradena. Nedan har vi kommenterat de fyra malomomraden som ar att betrakta som god ekonomisk hushallning ur ett verksamhetsperspektiv. Kommunstyrelsen ger ingen sammanfattande bedornning avseende maluppfyllelsen. Vid varje mal finns dock en kommentar. Nedan redovisas respektive mal och var kommentar. Malomrade 1 - Medborgare Var kommentar 1. Deltagandet i de allmanna valen skall oka Uppnatt. 2. Formerna for medborgarkontakter, information och dialog ska standigt vidareutvecklas i syfte att starka den lokala demokratin. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. 3. Forutsattningarna for alia medborgares sociala engagemang skall vara goda och standigt forbattras. 4. Falkenberg skall vara och uppfattas som en trygg plats att bo pa och vistas i. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. 5. Folkhalsan i Falkenberg skall vara mycket god. Kommer att matas via Kommunens Kvalitet i korthet. Kommentar i delarsrapporten: Prognosen ar att samtliga mal kommer att uppfyllas. Malomrade 2 - Verksamhet Var kommentar 6. De kommunala tjansterna ska kannetecknas av hog Kommer att matas 7 av 12

12 kvalitet och vara lattillgangliga for brukarna. 7. De tjanster som kommunen tillhandahaller ska vara utformade sa att brukarna ar nojda med service och bemotande. 8. Alternativa driftsformer skall uppmuntras och standigt utvecklas och brukarnas valmojligheter ska oka. via SCB Medborgarundersokning. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. Kommer att anges i "Vad kostar verksamheten i din kommun?" Kommentar i delarsrapporten: Prognosen pekar pa att mal 6 och 7 inte kommer att uppfyllas, men att dvriga mal inom perspektivet kommer att uppjyllas. Malomrade 4 - Medarbetare 12. Medarbetarna skall kunna paverka sin arbetssituation, betraffande arbetstider, arbetssatt, utforande, innehall m m. 13. Kommunens medarbetare skall uppleva att arbetsmiljon ar god. 14. Kommunens medarbetare skall ha mojlighet till kompetensutveckling sa att de ska ges goda forutsattningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mal. Var kommentar Mats visa medarbetarenkat. Mats visa medarbetarenkat. Mats visa medarbetarenkat. Kommentar i delarsrapporten: Medarbetarundersokningen gors vartannat ar (nasta 2015) och darfor gar det inte att gora nagon prognos pa maluppfyllelsen. Malomrade 5 - Hallbarhet och tillvaxt 15. Falkenberg ska vara en ledande miljokommun bl.a. i arbetet med fornybar energi och darigenom bidra till ekologisk balans sa att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar. Var kommentar Kommer att matas visa tidskriften Miljoaktuellts kommunranking. 16. Foretagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare forbattras sa att det genererar flera foretag och okad inflyttning. Kommer att matas via SKL's undersokning Insikt och Svenskt Naringslivs undersokning av foretaqsklimatet. 17. Den allmanna kunskaps- och utbildningsnivan skall I budget anges ett mal om 16 % och att 8av12

13 hojas. det mats visa SCB. Kommentar i delarsrapporten: Prognosen ar att malen inom perspektiven kommer att uppfyllas. For mal lyfirms ingen malindikator satt. Med ledning av vad som anges i delarsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida malen kommer att uppnas eller ej. For majoriteten av malen anges olika aktiviteter som gjorts, men som framgar ovan ar det endast ett mal som med sakerhet kan sagas att det uppfylls. Vi saknar en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. For att utveckla arbetet med verksamhetsmassiga mal, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling mellan resursatgang, prestation, resultat och effekter Finansiella mal I delarsrapporten gors en avstamning av de finansiella mal som faststallts av fullmaktige. Finansiella m$l, faststallda av Prognos 2014 fullmaktige i budget 2014, Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Gallande budgetramar ska hsllas. Mats via: rets resultat jamfort med budgeterat resultat. Budget for Falkenbergs kommun uppg r till 45,1 mnkr. Prognosen lyder p 110,5 mnkr. Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnamnden, Barn- och utbildningsnamnden, Overformyndarnamnden och Tekniska namnden, Forsorjningsstod samt Elforsorjning vind- och vattenkraftverk prognostiserar underskott. MSluppfyllelse Kommunstyrelsens bedomning Prognosen pekar p att mslet inte uppnss enligt de prognoser som lamnats av namnderna. Verksamheten i kommunen ska praglas av hog produktivitet och effektivitet. Mats via: Vad kostar verksamheten i din kommun tabell 11. Avvikelser fr n standardkostnader, fem delmll redovisas (barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, aldreomsorg och individ/familjeomsorg). Ej redovisat i delsrsrapporten. Anges att "...avvaktas nya standardkostnader i kostnadsutjamningen" Prognosen pekar p att millet kommer att uppnss. Kommunens ekonomi ska planeras isngsiktigt och vara i balans. Skatteintakter och generella stats- och utjamningsbidrag prognostiseras till 2 091,1 Prognosen pekar p att mslet kommer att uppnss. 9 av 12

14 Mats via: Resultatet ska uppgs till minst 2 % av skatteintakter och statsbidrag. mnkr. 2 % ar 41,8 mnkr att jamfora med prognostiserat resultat om 62,9 mnkr, 3 %. Bedomning och iakttagelser Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett av kommunens finansiella mal kommer att uppnas: Kommunens ekonomi skaplaneras langsiktigt och vara i balans. Malet avseende produktivitet och effektivitet ar endast kommenterat som "... awaktas nya standardkostnader i kostnadsutjamningen", varfor vi inte kan gora nagon egen bedomning. Betraffande malet om att Gallande budgetramar ska hollas sa prognostiseras det ske for kommunen totalt sett, men majoriteten av namnderna prognostiserar budgetoverskridanden, varfor detta mal ej bedoms som att uppnas. 3.2 Rattvisande rakenskaper och god redovisningssed Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti, vilket ar i overensstammelse med KRL dar det sags att delarsrapporten ska omfatta minst sex och hogst atta manader. I syfte att redovisa en sa aktuell rapport som mojligt bor Kommunstyrelsen snarast ta stallning till upprattad delarsrapport for att darefter forelagga den for fullmaktige. Delarsrapporten behandlas av Kommunstyrelsen den 7 oktober och kommer att redovisas for Kommunfullmaktige den 28 oktober Redovisningen till Kommunfullmaktige infaller inom den tvamanadersperiod som kan anses som god redovisningssed. Arbetet med delarsrapporten skall fullgoras i enlighet med god redovisningssed. Detta innebar bland annat att olika redovisningsprinciper maste beaktas vid upprattandet. Upplysning om awikelser fran god redovisningssed samt skalen for awikelsen skall anges. Delarsrapporten saknar uppgift om redovisningsprinciper. Vi har dock i var granskning utgatt fran de redovisningsprinciper som anges i arsredovisning I var oversiktliga granskning har det inte framkommit nagra omstandigheter - an som tidigare redovisats - som tyder pa att kommunens delarsrapport inte ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. Vi vill dock papeka att dokumentationen avseende underlaget till olika poster maste forbattras och vara mer samlade. 10 av 12

15 3.3 Resultatrdkning Bedomning och iakttagelser Vi har noterat att resultatrakningens uppstallning ar i enlighet med KRL 5:1. En avstamning avseende delarsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokforingen. Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som ar gjorda i samband med delarsrapporten och konstaterar att vasentliga poster har periodiserats korrekt. Betraffande nagra vasentliga poster kan noteras att: I delarsbokslutets skatteintakter ingar preliminar slutlig avrakning for 2013 (-282 kr/invanare) samt beraknad slutavrakning for 2014 (158 kr invanare). Uppgifterna ar hamtade fran Sveriges Kommuner och Landstings cirkular 14:32 augusti manad. Slutavrakning for 2013 har korrekt i sin helhet bokforts pa delarsbokslutets resultat ars beraknade avrakning har korrekt bokforts med 8/12. For pensionskostnad-/avsattning har ny uppgift fran KPA tagits fram. Fastighetsavgiften ar korrekt periodiserad med 8/12. Uppgifterna ar hamtade fran Sveriges Kommuner och Landstings cirkular 14:02 For pensionskostnad-/avsattning har ny uppgift fran KPA tagits fram. For semesterloneskulden har ny berakning gjorts. 3.4 s resultat och prognos Bedomning och iakttagelser I nedanstaende tabell redovisas utfallet for de forsta atta manaderna 2014, prognos for utfallet for aret - saval fran april som fran augusti - samt awikelsen mot budget vid respektive prognostillfalle (graskuggat). Resultatrakning (beiopp i mnkr) Budget- Budget- Utfall Prognos avvikelse Prognos avvikelse delar april april augusti Budget delar Verksamhetens nettokostnader* , ,5-11, , ,6-1,0 Avskrivningar -45,0-79,8 0,0-67,7-79,8 12,1 Verksamhetens nettokostnader , ,3-11, , ,4 11,1 Skatteintakter 1 054, ,3 5, , ,4 7,5 Generella statsbidr 0 utjamning 336,7 508,2-0,8 508,2 509,0-0,8 Finansiella intakter 21,1 41,5 0,0 41,5 41,5 0,0 Finansiella kostnader -16,1-43,4 0,0-43,4-43,4 0,0 Arets resultat 110,5 38,3-6,8 62,9 45,1 17,8 * exklusive avskrivningar 11 av12

16 Prognostiserat resultat for 2014 ar beraknat till 62,9 mnkr. Vid avstamning mot balanskravet skall realisationsvinster om 0,1 mnkr exkluderas. Kommunen har inget tidigare underskott att tacka in. Avstamningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgar saledes till 62,8 mnkr vid arets slut. Prognosen om 62,9 mnkr ar 17,8 mnkr mer an i budget. Storsta enskilda orsaken ar lagre avskrivningskostnader till foljd av efterslapning av investeringar. Aven skatteintakterna redovisar en positiv awikelse. Aven om de olika namnderna redovisar ett prognostiserat underkott om 12,3 mnkr sa uppvags detta av overskott pa kommungemensamma poster. I delarsrapporten framgar dock inte vilka dessa ar. 3.5 Balansrakning Bedbmning och iakttagelser Balansrakningens uppstallning ar i enlighet med KRL 5:2. En oversiktlig avstamning avseende delarsbokslutets uppgifter har gjorts gentemot grundbokforingen. Inger Ahdersso; Projekfledare Fredrik Carlsson Uppdragsledare 12 av 12

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 7/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2015 Peter Alm Richard Vahul Sofia Nylund Jenny Nyholm Sofia Regnell April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Lidingö

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Datum 2006-10-25 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Sandra Volter Richard Vahul Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer