Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:"

Transkript

1 Valda revisorer Datum Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen som fullmaktige beslutat om i arsbudgeten och flerarsplanen. Kommunens revisorer har oversiktligt granskat s delarsrapport per En oversiktlig granskning ar vasentligt begransad och inriktad pa analys och mindre pa detaljgranskning. Granskningsresultatet framgar av bifogad granskningsrapport som utarbetats av. Syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge kommunens revisorer ett underlag for sin bedomning av om delarsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mal som kommunfullmaktige faststallt. Revisorernas uttalande avges i den bedomning som de avlamnar till kommunfullmaktige i samband med att delarsrapporten behandlas. Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Balanskravet bedoms att uppfyllas Redovisat resultat samt prognos for helar indilcerar att ett - av kommunfullmaktige - faststallda finansiella mal kommer att uppnas under Vi kan inte uttala oss huruvida de - av kommunfullmaktige - faststallda verksamhetsmalen kommer att uppnas For majoriteten av malen anges olika alctiviteter som gjorts. Vi saknar dock en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. Delarsrapporten ar i allt vasentligt upprattad enligt lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. 1

2 Valda revisorer Datum Falkenberg den 16 oktober 2014 Lars-Gunnar Strandling JanYJohansson Lena Ardhe Maria Lennartsson Lena Engstrom Bilaga: Granskningsrapport sakkunniga: Granskning av delarsrapport

3 Granskningsrapport Inger Andersson Johanna Ihme 1 Granskning av delarsrapport I IJj pwc

4 Innehallsfdrteckning 1 Sammanfattande bedomning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfragor och avgransning Revisionskriterier Metod 4 3 Granskningsresultat Forvaltningsberattelsens innehall och struktur Investeringsredovisning Driftredovisning God ekonomisk hushallning Mai for verksamheten Finansiella mal Rattvisande rakenskaper och god redovisningssed Resultatrakning s resultat och prognos Balansrakning 12

5 i Sammanfattande beddmning har pa uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer granskat kommunens delarsrapport for perioden Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen for ar Syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge kommunens revisorer ett underlag for sin bedomning av om delarsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mal som kommunfullmaktige faststallt. Revisorernas uttalande avges i den bedomning som de avlamnar till kommunfullmaktige i samband med att delarsrapporten behandlas. Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Balanskravet bedoms att uppfyllas Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett - av kommunfullmaktige - faststallda finansiella mal kommer att uppnas under Vi kan inte uttala oss huruvida de - av kommunfullmaktige - faststallda verksamhetsmalen kommer att uppnas Delarsrapporten ar i allt vasentligt upprattad enligt lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. Balanskrav Delarsresultatet t.o.m. augusti manad uppgar till 110,5 mnkr att jamfora med 86,9 mnkr vid motsvarande period foregaende ar. Prognostiserat resultat for 2014 ar beraknat till 62,9 mnkr. Vid avstamning mot balanskravet skall realisationsvinster om 0,1 mnkr exkluderas. Det finns inte nagot underskott fran tidigare ar att tacka in. Avstamningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgar saledes till 62,8 mnkr vid arets slut. Finansiella mal Kommunfullmaktige har faststallt tre finansiella malsattningar som anger ambitionsnivan vad galler den ekonomiska utvecklingen. Kommunens finansiella mal ar Gallande budgetramar ska hallas. Verksamheten i kommunen ska praglas av hog produktivitet och effektivitet. Kommunens ekonomi ska planeras langsiktigt och vara i balans. 1 av 12

6 Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett av kommunens finansiella mal kommer att uppnas. Ekonomin kommer att vara i balans - prognostiserat resultat uppgar till 3 %. Budgetramarna halls pa totalniva for, men majoriteten av namnderna prognosisteras underskott. Malet avseende produktivitet och effektivitet kan vi inte uttala oss om. I delarsrapporten anges dock att malet bedoms att uppnas. Verksamhetsmal Med ledning av vad som anges i delarsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida malen kommer att uppnas eller ej. For majoriteten av malen anges olika aktiviteter som gjorts, men det ar endast ett mal som med sakerhet kan sagas att det uppfylls. Vi saknar en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. For att utveckla arbetet med verksamhetsmassiga mal, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling mellan resursatgang, prestation, resultat och effekter. Delarsrapportens upprattande Vi bedomer att delarsrapporten i allt vasentligt innehaller de uppgifter som anges i Kommunal redovisningslag (KRL) och vad god redovisningssed (gallande praxis) anger. Delasrapporten behover dock utvecklas for att svara mot de krav som fr. o. m stalls i RKR 22 (ny rekommendation fran Radet for kommunal redovisning). 2 av 12

7 2 Inledning har pa uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer granskat kommunens delarsrapport for perioden Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen for ar Bakgrund Kommuner ar enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gang om aret uppratta en sarskild redovisning (delarsrapport) for verksamheten fran arets borjan. KL 9 kap 9 a Revisorerna skall beddma om resultatet i delarsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av fullmaktige och arsbokslutet ar forenligt med de mal fullmaktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedomning skall bilaggas delarsrapporten och arsbokslutet. Revisorernas bedomning av delarsrapporten ska grundas pa det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmaktiges mal for ekonomi och verksamhet. 2.2 Syfte, revisionsfragor och avgransning Granskningen syftar till att oversiktligt bedoma om delarsrapporten ger svar pa foljande revisionsfragor. Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed? Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda finansiella malen, d.v.s. finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda malen for verksamheten, d.v.s. finns forutsattningar att malen kommer att uppnas? Granskningen har planerats och genomforts ur ett vasentlighets- och riskperspektiv for att i rimlig grad kunna bedoma om delarsrapporten i allt vasentligt ger en rattvisande bild. Granskningen ar oversiktlig och omfattar darfor att bedoma ett urval av underlagen for den information som ingar i delarsrapporten. Da var granskning darfor inte varit fullstandig utesluter den inte att andra an har framforda brister kan forekomma. 2.3 Revisionskriterier Kommunstyrelsen ar ansvarig for upprattandet av delarsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmaktige. Granskningen av delarsrapporten innebar en bedomning av om rapporten foljer: Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 3 av 12

8 Radet for kommunal redovisnings rekommendation, RKR 22, samt god redovisningssed i ovrigt. Fullmaktigebeslut avseende god ekonomisk hushallning. 2.4 Metod Granskningen har utforts genom: Intervjuer med berorda tjansteman Analys av relevanta dokument Oversiktlig granskning och analys av det siffermassiga bokslutet per samt resultatprognos for aret Oversiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att bedoma om resultatet ar forenligt med de av fullmaktige faststallda malen Granskningen ar inte lika omfattande som granskningen av arsredovisningen utan mer oversiktlig. Granskningen ar dessutom mer inriktad pa analytisk granskning an pa substansgranskning. Var granskning ar i huvudsak baserad pa utkast till delarsrapport oss tillhanda 25 September och till viss del delarsrapport oss tillhanda 7 oktober Rapporten ar faktagranskad av personal pa ekonomikontoret. 4av12

9 3 Granskningsresultat 3.1 Forvaltningsberattelsens innehall och struktur I RKR 22 anges att forvaltningsberattelsen ska innehalla - handelser av vasentlig betydelse som intraffat under eller efter delarsperiodens slut - forvantad utveckling avseende ekonomi och verksamhet - en samlad investeringsredovisning - redovisning avseende hur helarsprognosen forhaller sig till den budget som faststallts for den lopande verksamheten - en samlad bedomning om huruvida malen for god ekonomisk hushallning kommer att kunna uppnas - en bedomning av balanskravsresultat utifran helarsprognos - upplysningar om hur den kommunala koncernen definieras och vilka juridiska personer den bestar av m. m. Rekommendationen ar att betrakta som ett minimikrav. Bedomning och iakttagelser Vi bedomer att forvaltningsberattelsen innehaller flera av ovanstaende punkter. En samlad bedomning om huruvida malen for god ekonomisk hushallning kommer att kunna uppnas saknas. Vi rekommenderar att delarsrapporten utvecklas med dessa upplysningar. Forvaltningsberattelsen behover utvecklas da det galler handelser av vasentlig betydelse som intraffat under eller efter delarsperiodens slut samt forvantad utveckling avseende ekonomi och verksamhet. Likasa saknas upplysningar om hur den kommunala koncernen definieras. Nedan kommenteras nagra delar narmare Investeringsredovisning Bedomning och iakttagelser Under rapportperioden har det investerats for 85 mnkr. Prognosen for helar lyder pa 217,1 mnkr, vilket innebar ett overskridande om 17,5 mnkr. Vi uppfattar delarsrapportens investeringsredovisning som tamligen svarlast och foreslar att det gors en oversyn for att mer svara upp mot den budget som anges i "Budget ". 5 av 12

10 3.1.2 Driftredovisning Beddmning och iakttagelser Delarsrapporten saknar uppgift om utfall for rapportperioden. Vi foreslar att delarsrapporten kompletteras med denna uppgift. Nedan foljer en sammanstallning avseende prognos upprattad efter augusti manad samt awikelse efter april och augusti. Budgetawikelse utgors av skillnaden mellan aktuell budget och lamnad prognos (graskuggad). Reviderad Awikelse Prognos Awikelse Namnd (belopp i mnkr) budget april aug aug Kommunstyrelsen 162,3-5,7 166,1-3,8 Vardnadsbidrag 2,5 0,0 2,5 0,0 Revisionen 1,3 0,0 1,3 0,0 Bygglovsnamnden 6,2 0,0 6,2 0,0 Kultur- och fritidsnamnden 97,5-0,3 100,5-3,0 Barn- och utbildningsnamnden 891,6-4,0 893,9-2,3 Tekniska namnden 40,6 2,8 40,8-0,2 Socialnamnden exkl forsorjn.s 760,6 0,8 754,6 6,0 Soc. Forsorjningsstod 30,0-6,0 36,5-6,5 Miljo-o halsoskyddsnamnden 7,2 0,0 7,2 0,0 Overformyndarnamnd 0,2 0,0 0,2 0,0 Netto exploatering 3,4 0,0 3,4 0,0 Elforsorjning vind- 0 vattenkraft -6,2 0,0-3,7-2,5 Summa namnderna 1 997,2-12,4 2009,5-12,3 De tva prognoserna visar pa stor samstammighet pa totalniva - ett underskott om 12,4 respektive 12,3 mnkr. De olika namnderna visar dock pa diverse forandringar. Kultur- och fritidsnamnden okade underskott, om 2,7 mnkr, anges till stor del bero pa flytten av parkverksamheten fran Kristineslattomradet. Orsak till Tekniska namndens forandring fran plus 2,8 till ett underskott om 0,2 mnkr framgar inte. Socialnamnden. exklusive forsorjningsstod har okat sitt prognostiserade overskott fran 0,8 till 6 mnkr. Av kommenterarna framgar dock att det for verksamhet som inte startats finns ett overskott om 17,6 mnkr. Socialnamnden har saledes i realiteten ett underskott om drygt 11 mnkr. Orsak till Kommunstvrelsens underskott forklaras endast till mindre del (1,1 mnkr) i aprilrapporten, varfor det inte ar mojligt att uttala sig om vari resultatforbattringen finns. Underskottet pa Elforsorjning vind- och vattenkraft uppges bero pa lagre intakter pa grund av lagt elpris. Vi anser att kommentarer och analys kring namndernas prognoser och utfall maste forbattras. 6av12

11 3.1.3 God ekonomisk hushallning Enligt Kommunallagen skall kommuner besluta om mal for god ekonomisk hushallning saval ur ett fmansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmaktige antog i juni 2007 en langsiktig vision for och faststallde overgripande mal. I april 2011 reviderades de overgripande malen som nu galler Det ar fem olika omraden - Medborgare, Verksamhet, Ekonomi, Medarbetare samt Hallbarhet och tillvaxt - som i sin tur har 17 overgripande mal. I budget 2014, budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 anges vad respektive styrelse/namnd ska gora for att kommunen ska na de overgripande malen. har inte klart uttalat att dessa overgripande mal ar att betrakta som god ekonomisk hushallning. Vi har dock i var granskning utgatt ifran att dessa mal utgor fullmaktiges definition av god ekonomisk hushallning Mal for verksamheten Bedornning och iakttagelser I forvaltningsberattelsen presenteras kommunen utifran de fem malomradena. Nedan har vi kommenterat de fyra malomomraden som ar att betrakta som god ekonomisk hushallning ur ett verksamhetsperspektiv. Kommunstyrelsen ger ingen sammanfattande bedornning avseende maluppfyllelsen. Vid varje mal finns dock en kommentar. Nedan redovisas respektive mal och var kommentar. Malomrade 1 - Medborgare Var kommentar 1. Deltagandet i de allmanna valen skall oka Uppnatt. 2. Formerna for medborgarkontakter, information och dialog ska standigt vidareutvecklas i syfte att starka den lokala demokratin. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. 3. Forutsattningarna for alia medborgares sociala engagemang skall vara goda och standigt forbattras. 4. Falkenberg skall vara och uppfattas som en trygg plats att bo pa och vistas i. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. 5. Folkhalsan i Falkenberg skall vara mycket god. Kommer att matas via Kommunens Kvalitet i korthet. Kommentar i delarsrapporten: Prognosen ar att samtliga mal kommer att uppfyllas. Malomrade 2 - Verksamhet Var kommentar 6. De kommunala tjansterna ska kannetecknas av hog Kommer att matas 7 av 12

12 kvalitet och vara lattillgangliga for brukarna. 7. De tjanster som kommunen tillhandahaller ska vara utformade sa att brukarna ar nojda med service och bemotande. 8. Alternativa driftsformer skall uppmuntras och standigt utvecklas och brukarnas valmojligheter ska oka. via SCB Medborgarundersokning. Kommer att matas via SCB Medborgarundersokning. Kommer att anges i "Vad kostar verksamheten i din kommun?" Kommentar i delarsrapporten: Prognosen pekar pa att mal 6 och 7 inte kommer att uppfyllas, men att dvriga mal inom perspektivet kommer att uppjyllas. Malomrade 4 - Medarbetare 12. Medarbetarna skall kunna paverka sin arbetssituation, betraffande arbetstider, arbetssatt, utforande, innehall m m. 13. Kommunens medarbetare skall uppleva att arbetsmiljon ar god. 14. Kommunens medarbetare skall ha mojlighet till kompetensutveckling sa att de ska ges goda forutsattningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mal. Var kommentar Mats visa medarbetarenkat. Mats visa medarbetarenkat. Mats visa medarbetarenkat. Kommentar i delarsrapporten: Medarbetarundersokningen gors vartannat ar (nasta 2015) och darfor gar det inte att gora nagon prognos pa maluppfyllelsen. Malomrade 5 - Hallbarhet och tillvaxt 15. Falkenberg ska vara en ledande miljokommun bl.a. i arbetet med fornybar energi och darigenom bidra till ekologisk balans sa att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar. Var kommentar Kommer att matas visa tidskriften Miljoaktuellts kommunranking. 16. Foretagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare forbattras sa att det genererar flera foretag och okad inflyttning. Kommer att matas via SKL's undersokning Insikt och Svenskt Naringslivs undersokning av foretaqsklimatet. 17. Den allmanna kunskaps- och utbildningsnivan skall I budget anges ett mal om 16 % och att 8av12

13 hojas. det mats visa SCB. Kommentar i delarsrapporten: Prognosen ar att malen inom perspektiven kommer att uppfyllas. For mal lyfirms ingen malindikator satt. Med ledning av vad som anges i delarsrapporten kan vi inte uttala oss om huruvida malen kommer att uppnas eller ej. For majoriteten av malen anges olika aktiviteter som gjorts, men som framgar ovan ar det endast ett mal som med sakerhet kan sagas att det uppfylls. Vi saknar en sammafattande bedomning fran Kommunstyrelsens sida. For att utveckla arbetet med verksamhetsmassiga mal, rekommenderar vi att det sker en tydligare koppling mellan resursatgang, prestation, resultat och effekter Finansiella mal I delarsrapporten gors en avstamning av de finansiella mal som faststallts av fullmaktige. Finansiella m$l, faststallda av Prognos 2014 fullmaktige i budget 2014, Budgetramar 2015 & Kommunplan 2016 Gallande budgetramar ska hsllas. Mats via: rets resultat jamfort med budgeterat resultat. Budget for Falkenbergs kommun uppg r till 45,1 mnkr. Prognosen lyder p 110,5 mnkr. Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnamnden, Barn- och utbildningsnamnden, Overformyndarnamnden och Tekniska namnden, Forsorjningsstod samt Elforsorjning vind- och vattenkraftverk prognostiserar underskott. MSluppfyllelse Kommunstyrelsens bedomning Prognosen pekar p att mslet inte uppnss enligt de prognoser som lamnats av namnderna. Verksamheten i kommunen ska praglas av hog produktivitet och effektivitet. Mats via: Vad kostar verksamheten i din kommun tabell 11. Avvikelser fr n standardkostnader, fem delmll redovisas (barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, aldreomsorg och individ/familjeomsorg). Ej redovisat i delsrsrapporten. Anges att "...avvaktas nya standardkostnader i kostnadsutjamningen" Prognosen pekar p att millet kommer att uppnss. Kommunens ekonomi ska planeras isngsiktigt och vara i balans. Skatteintakter och generella stats- och utjamningsbidrag prognostiseras till 2 091,1 Prognosen pekar p att mslet kommer att uppnss. 9 av 12

14 Mats via: Resultatet ska uppgs till minst 2 % av skatteintakter och statsbidrag. mnkr. 2 % ar 41,8 mnkr att jamfora med prognostiserat resultat om 62,9 mnkr, 3 %. Bedomning och iakttagelser Redovisat resultat samt prognos for helar indikerar att ett av kommunens finansiella mal kommer att uppnas: Kommunens ekonomi skaplaneras langsiktigt och vara i balans. Malet avseende produktivitet och effektivitet ar endast kommenterat som "... awaktas nya standardkostnader i kostnadsutjamningen", varfor vi inte kan gora nagon egen bedomning. Betraffande malet om att Gallande budgetramar ska hollas sa prognostiseras det ske for kommunen totalt sett, men majoriteten av namnderna prognostiserar budgetoverskridanden, varfor detta mal ej bedoms som att uppnas. 3.2 Rattvisande rakenskaper och god redovisningssed Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti, vilket ar i overensstammelse med KRL dar det sags att delarsrapporten ska omfatta minst sex och hogst atta manader. I syfte att redovisa en sa aktuell rapport som mojligt bor Kommunstyrelsen snarast ta stallning till upprattad delarsrapport for att darefter forelagga den for fullmaktige. Delarsrapporten behandlas av Kommunstyrelsen den 7 oktober och kommer att redovisas for Kommunfullmaktige den 28 oktober Redovisningen till Kommunfullmaktige infaller inom den tvamanadersperiod som kan anses som god redovisningssed. Arbetet med delarsrapporten skall fullgoras i enlighet med god redovisningssed. Detta innebar bland annat att olika redovisningsprinciper maste beaktas vid upprattandet. Upplysning om awikelser fran god redovisningssed samt skalen for awikelsen skall anges. Delarsrapporten saknar uppgift om redovisningsprinciper. Vi har dock i var granskning utgatt fran de redovisningsprinciper som anges i arsredovisning I var oversiktliga granskning har det inte framkommit nagra omstandigheter - an som tidigare redovisats - som tyder pa att kommunens delarsrapport inte ar upprattad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i ovrigt. Vi vill dock papeka att dokumentationen avseende underlaget till olika poster maste forbattras och vara mer samlade. 10 av 12

15 3.3 Resultatrdkning Bedomning och iakttagelser Vi har noterat att resultatrakningens uppstallning ar i enlighet med KRL 5:1. En avstamning avseende delarsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokforingen. Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som ar gjorda i samband med delarsrapporten och konstaterar att vasentliga poster har periodiserats korrekt. Betraffande nagra vasentliga poster kan noteras att: I delarsbokslutets skatteintakter ingar preliminar slutlig avrakning for 2013 (-282 kr/invanare) samt beraknad slutavrakning for 2014 (158 kr invanare). Uppgifterna ar hamtade fran Sveriges Kommuner och Landstings cirkular 14:32 augusti manad. Slutavrakning for 2013 har korrekt i sin helhet bokforts pa delarsbokslutets resultat ars beraknade avrakning har korrekt bokforts med 8/12. For pensionskostnad-/avsattning har ny uppgift fran KPA tagits fram. Fastighetsavgiften ar korrekt periodiserad med 8/12. Uppgifterna ar hamtade fran Sveriges Kommuner och Landstings cirkular 14:02 For pensionskostnad-/avsattning har ny uppgift fran KPA tagits fram. For semesterloneskulden har ny berakning gjorts. 3.4 s resultat och prognos Bedomning och iakttagelser I nedanstaende tabell redovisas utfallet for de forsta atta manaderna 2014, prognos for utfallet for aret - saval fran april som fran augusti - samt awikelsen mot budget vid respektive prognostillfalle (graskuggat). Resultatrakning (beiopp i mnkr) Budget- Budget- Utfall Prognos avvikelse Prognos avvikelse delar april april augusti Budget delar Verksamhetens nettokostnader* , ,5-11, , ,6-1,0 Avskrivningar -45,0-79,8 0,0-67,7-79,8 12,1 Verksamhetens nettokostnader , ,3-11, , ,4 11,1 Skatteintakter 1 054, ,3 5, , ,4 7,5 Generella statsbidr 0 utjamning 336,7 508,2-0,8 508,2 509,0-0,8 Finansiella intakter 21,1 41,5 0,0 41,5 41,5 0,0 Finansiella kostnader -16,1-43,4 0,0-43,4-43,4 0,0 Arets resultat 110,5 38,3-6,8 62,9 45,1 17,8 * exklusive avskrivningar 11 av12

16 Prognostiserat resultat for 2014 ar beraknat till 62,9 mnkr. Vid avstamning mot balanskravet skall realisationsvinster om 0,1 mnkr exkluderas. Kommunen har inget tidigare underskott att tacka in. Avstamningen gentemot lagstadgat balanskrav uppgar saledes till 62,8 mnkr vid arets slut. Prognosen om 62,9 mnkr ar 17,8 mnkr mer an i budget. Storsta enskilda orsaken ar lagre avskrivningskostnader till foljd av efterslapning av investeringar. Aven skatteintakterna redovisar en positiv awikelse. Aven om de olika namnderna redovisar ett prognostiserat underkott om 12,3 mnkr sa uppvags detta av overskott pa kommungemensamma poster. I delarsrapporten framgar dock inte vilka dessa ar. 3.5 Balansrakning Bedbmning och iakttagelser Balansrakningens uppstallning ar i enlighet med KRL 5:2. En oversiktlig avstamning avseende delarsbokslutets uppgifter har gjorts gentemot grundbokforingen. Inger Ahdersso; Projekfledare Fredrik Carlsson Uppdragsledare 12 av 12

Delårsrapport januari augusti 2015. KS 2015-139

Delårsrapport januari augusti 2015. KS 2015-139 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-10-06 238 Delårsrapport januari augusti 2015. KS 2015-139 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Inger Andersson Johanna Ihme Daniel Johansson Granskning av delårsrapport 2014 Marks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Arvidsjaurs kommun Revisorerna Datum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 1 november 2016 Granskning av delårsrapport 2016 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Botkyrka kommun Anders Hägg Mats Renborn Pernilla Fagerstedt Linda Yacoub Jan Nilsson Oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

www.pwc.se Granskning av årsredovisning Inger Andersson Daniel Johansson Johanna Ihme Falkenbergs kommun April 2015 pwc

www.pwc.se Granskning av årsredovisning Inger Andersson Daniel Johansson Johanna Ihme Falkenbergs kommun April 2015 pwc www.pwc.se Inger Andersson Daniel Johansson Johanna Ihme April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Falkenbergs kommun 'M pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2. Inledning 4 2.1. Bakgrund 4 2.2.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016 Katrineholms kommun

Granskning av delårsrapport 2016 Katrineholms kommun Revisionsrapport Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor, Sofie Hellström Granskning av delårsrapport 2016 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Utlåtande avseende kommunens delårsbokslut per

Utlåtande avseende kommunens delårsbokslut per Revisorernas utlåtande om delårsrapport 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2015-09-18 UTLÅTANDE Till Kommunfullmäktige Utlåtande avseende kommunens delårsbokslut per 2015-06-30 Enligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

För att utveckla delårsrapporten bör framför allt följande prioriteras till kommande år; Lennart Jon on. ig6rw-)

För att utveckla delårsrapporten bör framför allt följande prioriteras till kommande år; Lennart Jon on. ig6rw-) o o Datunt o Arvidsjaurs konunun Revisorerna 2012-11 - 14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2q0cii2 662_J Utlåtande avseende delårsrapport 2012-08-31 Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Delårsrapportering Övertorneå kommun. Revisionsrapport. November PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering Övertorneå kommun. Revisionsrapport. November PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Övertorneå kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Sammanfattning och bedömning...3 Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Carin Hultgren Sandra Valter Jan Nilsson Granskning av delårsrapport 2015 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer