UNIVERSITETSANSÖKAN Häfte - Ansökan.p , 07.31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITETSANSÖKAN 1 36560 Häfte - Ansökan.p65 1 02-11-15, 07.31"

Transkript

1 UNIVERSITETSANSÖKAN Häfte - Ansökan.p65 1

2 Häfte - Ansökan.p65 2

3 36560 Häfte - Ansökan.p65 3 3

4 Hela universitetsansökan är utgiven som en bok och kan beställas från Malmö högskolas informationsavdelning Malmö högskola Informationsavdelningen Malmö eller via tel Copyright 2002 Malmö högskola Ansvarig utgivare: Claus Nowotny, Malmö högskola Sättning och tryck: Prinfo/Team Offset & Media, Häfte - Ansökan.p65 4

5 Innehåll Malmö högskolas universitetsansökan en sammanfattning Uppfyllda universitetskriterier Grundutbildning Forskning, forskarutbildning och forskningsmiljöer Samverkan med det omgivande samhället Studenter och medarbetare Bibliotek, lokaler och stöd Slutsatser Häfte - Ansökan.p65 5

6 MALMÖ HÖGSKOLA 2001 I SIFFROR Studenter (antal individer) Helårsstudenter Helårsstudenter, påbyggnadsoch fördjupningsnivå 820 Magisterämnen 7 Antal anställda Professorer 37 varav gästprofessorer, adjungerade 7 Lektorer 164 Forskarassistenter 5 Adjunkter 239 Aktiva doktorander 150 Forskningsvolym, årsverken 154 Intäkter, miljoner kronor Häfte - Ansökan.p65 6

7 Malmö högskolas universitetsansökan en sammanfattning UPPFYLLDA UNIVERSITETSKRITERIER Den 5 mars lämnade Malmö högskola in en ansökan om universitetsrättigheter till regeringen. Malmö högskola har på kort tid vuxit till Sveriges åttonde största lärosäte för grundläggande akademisk utbildning. Dessutom har forskning och forskarutbildning utvecklats som en viktig del av högskolans verksamhet. Detta är inte minst ett resultat av en 50-årig akademisk erfarenhet av grundutbildning och forskning/forskarutbildning som finns inom delar av Malmö högskola. Ansökan är en kraftfull plädering för att högskolan ska fortsätta att utvecklas. Med universitetsrättigheter kan Malmö högskola stärka grundutbildningens forskningsanknytning, utveckla forskning och forskarutbildningen samt säkerställa den flervetenskapliga profilen. Malmö högskola blir därmed ett tillskott bland de svenska universiteten och kan genom det bidra till den samlade utvecklingen i landet. Malmö högskola anser att de universitetskriterier som riksdagen ställt upp är uppfyllda. Kriterium 1: Lärosätet har en grundutbildning och forskning som är väl etablerad och av god vetenskaplig kvalitet. Delar av Malmö högskola har varit aktiva inom grundutbildning och forskning sedan lång tid. Den Odontologiska fakulteten och Lärarutbildningens föregångare startade 1946 respektive Vid dessa enheter har mer än 200 doktorsavhandlingar lagts fram. Malmö högskola har alltså sedan lång tid haft en etablerad akademisk utbildnings- och forskningsmiljö. Högskolans nya delar har snabbt integrerats i denna miljö. Resultatet är en sammanhållen akademisk enhet, som vid externa utvärderingar bedömts ha goda vetenskapliga kvaliteter Häfte - Ansökan.p65 7

8 Kriterium 2: Lärosätet har en tillräcklig omfattning av grundutbildningen och utbildning inom ett antal ämnesområden. I Sverige har bara de sex traditionella universiteten och Kungliga Tekniska Högskolan fler studenter än Malmö högskola. Utbildningskapaciteten har mer än fördubblats mellan 1998 och 2001 och antalet studenter är nu En stor del av utbildningarna leder till yrkesexamen, lärar-, ingenjörs-, vård- och tandvårdsutbildningar, och det finns även generella utbildningar inom teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Kriterium 3: Lärosätet har en tillräcklig omfattning av forskningsverksamheten och forskning inom ett antal områden. Den Odontologiska fakulteten har inom det medicinska vetenskapsområdet bedrivit forskning och forskarutbildning i Malmö sedan slutet av talet. Dessutom finns det en 40-årig kontinuerligt expanderande forskning och forskarutbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Detta har sedan högskolan inrättades 1998 kompletterats med betydande forsknings- och forskarutbildningsaktiviteter inom såväl humaniora som teknik och naturvetenskap. Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet finns sammantaget mer än 30 handledarkompetenta lärare i forskarutbildningen och mer än 100 forskarstuderande. Inom det tekniska vetenskapsområdet finns cirka 20 handledarkompetenta i forskarutbildningen och ungefär lika många forskarstuderande. Kriterium 4: Lärosätet har goda infrastrukturella förutsättningar för att bedriva grundutbildning och forskning. Malmö högskola har eller arbetar just nu med att skapa lokaler, bibliotek, kommunikation och övriga stödjande strukturer av hög klass. Malmö högskola är ett större sammanhållet cityuniversitet med extremt gynnsam geografisk placering i den dynamiska Öresundsregionen. Kriterium 5: Lärosätet har goda internationella kontakter inom grundutbildning och forskning. Malmö högskolas internationella kontakter visar en omfattande och väl fungerande verksamhet på samtliga nivåer. Malmö högskola har etablerat samarbete med 95 partneruniversitet och deltar i flera internationella nätverk. Det uppmärksammade nätverket Internationalisation at Home, med medlemmar från 100 universitet och högskolor inom och utom Europa, har initierats och koordineras av Malmö högskola Häfte - Ansökan.p65 8

9 Kriterium 6: Lärosätet uppfyller kraven för att självständigt inrätta professurer och att utfärda doktorsexamen. Malmö högskola har genom de delar som bygger på tidigare akademisk verksamhet i Malmö lång erfarenhet av att självständigt inrätta professurer och utfärda doktorsexamen. Genom den nya sammanhållna högskolan har denna kompetens förts över till de nyare områdena. Idag uppfyller stora delar av Malmö högskola detta kriterium. GRUNDUTBILDNING Totalt är antalet studenter vid högskolan nu cirka individer. Malmö högskola är inte bara Sveriges åttonde största lärosäte för grundutbildning utan också det snabbast expanderande. För 2002 är målet drygt helårsstudenter och åren fram till 2006 väntas expansionen fortsätta med cirka helårsstudenter per år. Grundutbildningens innehåll kommer att befästas och konsolideras. Flertalet utbildningar vid Malmö högskola leder fram till en yrkesexamen. Av de nya studenterna på program 2001 började 82 % på yrkesinriktade program och 18 % på generella program. Den breda och differentierade högskola som idag är verklighet bygger i stor utsträckning på att de ursprungliga intentionerna har infriats: profilen med pedagogiska, medicinska och konstnärliga utbildningar har förstärkts och kompletterats med nya utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik. Den ursprungliga tanken att ge alla studenter som läser längre utbildningar ett antal särskilda perspektiv är också mycket levande. Dessa s.k. perspektivområden är: Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Jämställdhet och genuskunskap samt Natur och resurshushållning. Målet är att studenterna ska förstå hur migration och etniska relationer påverkar både samhälle och individer kunna se och förstå genusrelationer kunna agera på ett sätt som ger minskad miljöbelastning. En bärande idé för hela Malmö högskola, inklusive grundutbildningen, är flervetenskap. De uinnebär att verksamheten präglas av ett samspel mellan olika ämnen, vilket är tydligt i såväl professionsutbildningar som de generella utbildningarna. Malmö högskolas organisation med sex flervetenskapliga områden är ett resultat av och stöd för denna inriktning. Områdena är Hälsa och samhälle, Internationell Migration och Etniska Relationer Häfte - Ansökan.p65 9

10 (IMER), Konst, kultur och kommunikation (K3), Lärarutbildningen, Teknik och samhälle samt den Odontologiska fakulteten. Alla områden arbetar med den svenska högskolans tre huvuduppgifter: grundutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. FORSKNING, FORSKARUTBILDNING OCH FORSKNINGSMILJÖER Även forskningen vid Malmö högskola har gjort framsteg. Sedan 1998 har årsverkena gått från 109 till 154 (år)och intäkterna har ökat med 20 miljoner kronor till 108 miljoner kronor Denna ökning förklaras framförallt av att högskolans forskare varit framgångsrika med att i konkurrens få extern finansiering. Samtidigt som denna framgång i sig är en kvalitetsstämpel, belyser den ett grundläggande problem. Det växande beroendet av externa bidrag kan få olyckliga följder eftersom sådan forskning ofta är begränsat långsiktig och inte kan utgöra en bred forskningsbas. Utan fasta forskningsresurser i balans med grundutbildningen riskerar rekryteringen av lärare, vilket hittills inte varit ett problem, att försvåras. Därmed riskerar också högskolans möjlighet till externa bidrag att försämras och slutresultatet blir en bristande forskningsanknytning av grundutbildningen. Inom det medicinska vetenskapsområdet är anslaget till forskning och forskarutbildning ungefär lika stort som till grundutbildningen. För de övriga vetenskapsområdena är anslagen till forskning och forskarutbildning endast cirka 6 % av grundutbildningsanslaget. Trots de stora externa bidragen kan inte denna situation rättas till. Det medicinska vetenskapsområdet innebär att forskarutbildning med anknytning till medicin drivs i egen regi på Odontologiska fakulteten och sedan 2001 även vid Hälsa och samhälle. Men faktum är att forskarutbildningen är mångfalt större inom de delar av högskolan som inte har egen rätt att utfärda doktorsexamen. 63 % av de aktiva doktoranderna genomför t.ex. sin forskarutbildning inom humaniora-samhällsvetenskap. Totalt är antalet aktiva doktorander cirka 150. Majoriteten av dem som alltså formellt sett inte är antagna i forskarutbildningen vid Malmö högskola, är beroende av högskolans samverkan med andra lärosäten. Ändå är Malmö högskola huvudsaklig arbetsplats och finansiär för dem, och samarbetsavtalen innebär att huvudhandledarskapet är förlagt till Malmö högskola. De lärosäten Malmö högskola samarbetar med i forskarutbildningen är speciellt Lunds universitet, Linköpings universitet och Blekinge Tekniska Högskola Häfte - Ansökan.p65 10

11 För vissa studenter på de yrkesinriktade delarna av Malmö högskola är det emellertid inte självklart möjligt att påbörja forskarutbildning. Målet är att även yrkesutbildningarna ska ha den inriktning och det innehåll som krävs för att de ska ge behörighet till forskarutbildningen, på samma sätt som t.ex. läkarutbildningen idag gör. Därför är det mycket angeläget att Malmö högskola får möjlighet att själv utveckla forskarutbildning inom hela sin verksamhet. Inom humaniora-samhällsvetenskap är 30 lärare kompetenta att vara huvudhandledare för doktorander. De verkar i ett sammanhang med mer än 80 disputerade lärare. Åren producerades 40 internationella artiklar och över 400 andra vetenskapliga publikationer. Inom teknik och naturvetenskap finns cirka 20 professorer och docenter som kan vara huvudhandledare. Forskare verksamma inom dessa delar av högskolan producerade nästan 250 vetenskapliga publikationer Detta tillsammans med den långa erfarenheten inom det medicinska vetenskapsområdet är en garant för kvaliteten inom forskning och forskarutbildning, förutsatt att högskolan får formella rättigheter och fasta forskningsresurser. SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET Högskolans s.k. tredje uppgift är att samverka med det omgivande samhället och informera om verksamheten. För att underlätta och förstärka samverkan skapades 2000 en Enhet för samverkan med omgivande samhälle, EnSam. EnSam har på kort tid skapat personliga kontakter med cirka 150 företag, utvecklat samarbete med näringslivets organisationer, fackliga organisationer, den offentliga sektorn och andra universitet och högskolor. EnSam har också organiserat fadderverksamhet för studenter, initierat arbetet med en Alumniförening för högskolans studenter och intresserat ett fyrtiotal små och medelstora företag att delta i utvecklingsprojekt för kunskapsöverföring. EnSam:s arbete är bara en del av högskolans insatser för att utveckla den tredje uppgiften. Samtliga områden har formaliserade kontakter med externa företrädare genom områdesstyrelserna. De arbetar också direkt mot de samhällssektorer som de utbildar för. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Lärarutbildningen har en mycket omfattande verksamhet i utvecklingsprojekt och uppdragsutbildningar. Under 2000 omsatte RUC cirka 40 miljoner kronor Häfte - Ansökan.p65 11

12 Lärarutbildningen har också byggt upp ett partnerskolesystem som dels ger lärarstudenterna täta kontakter med skola och förskola, dels ger lärare och rektorer en anknytning till Lärarutbildning. Enligt samma grundtanke de systematiska och vardagliga kontakterna med lämpliga delar av arbetslivet driver alla Malmö högskolas områden sina kontakter med det omgivande samhället. Dessutom har Malmö högskola blivit en plattform för samhällelig dialog, en viktig roll som bl.a. understryks i de europeiska universitetens Magna Carta som slogs fast i samband med 900-årsjubileet för universitet i Bologna Kulturprojektet Skiften har genomfört över 50 kulturevenemang, många av internationell klass, och både allmänhet och studenter/forskare har kunnat följa föreläsningsserier i vitt skilda ämnen. Andra exempel är t.ex. att högskolans bibliotek vartannat år står värd för den internationella konferensen Creating Knowledge. Tidskriften Praktik och teori om lärande, bildning och utbildning utkommer med fyra nummer om året. Denna vitala kraft har naturligtvis uppmärksammats av media. I genomsnitt förekommer fem artiklar eller inslag per dag om högskolan. Högskolans egna medarbetare medverkar också ofta i media genom exempelvis debattartiklar. Under 2001 publicerades en artikel eller ett debattinlägg i veckan av Malmö högskolas lärare och forskare. STUDENTER OCH MEDARBETARE Den typiske nybörjarstudenten i Malmö är malmöbo, kvinna och lite äldre än den genomsnittlige nybörjaren i Sverige. Enligt Högskoleverkets årsrapport 2000 hade 33 % av nybörjarna vid Malmö högskola arbetarbakgrund. Tillsammans med högskolorna i Kalmar, Gävle och Kristianstad var detta den högsta andelen. Andelen nybörjare vid Malmö högskola med utländsk bakgrund tillhörde också de högsta i landet (24 %) tillsammans med Karolinska Institutet och Södertörns högskola. Denna statistik visar att Malmö högskola hittills varit framgångsrik med sitt särskilt uttalade uppdrag att minska både den sociala och den etniska snedrekryteringen till högre utbildning. Ett effektivt nätverk har byggts upp med gymnasieskolor, Komvux och folkhögskolor i regionen. Högskolans studenter är delaktiga som studentambassadörer och i flera projekt har presumtiva studenter kunnat lära känna högskolemiljön genom att t.ex. följa med en student under en dag på högskolan. Samtidigt tar högskolan ett stort ansvar när den lyckas rekrytera stu Häfte - Ansökan.p65 12

13 denter från grupper utan studievana, och måste ge dessa studenter goda förutsättningar. En metod är introduktionskurser, som både Odontologiska fakulteten och IMER genomfört med goda resultat. Studenternas inflytande är avgörande för utbildningens kvalitetssäkring, och efter några år av tillfälliga lösningar har nu malmöstudenterna hittat former för att organisera sig. Det finns två studentkårer vid Malmö högskola, Studentkåren Malmö och en (fristående) kår vid Odontologiska fakulteten. Genom kårerna och dess sektioner (en för varje område) är studenterna representerade i beslutande organ och nämnder på alla nivåer. Det informella studentinflytandet fyller en mycket viktig roll. Vid den bedömning av högskolans kvalitetsarbete som en bedömargrupp från Högskoleverket gjorde våren 2001 fick kontakten mellan student och lärare goda omdömen: Studenter inom flera av de områden som bedömargruppen mötte visade en stor tillit gentemot lärarna. De talade om en hög grad av informella kontaktmöjligheter och om en prestigelös lärarkår som inbjuder till snabba och direkta kontakter för att lösa uppkomna problem och frågeställningar. Detta vittnar om en öppen och kvalitetsmedveten lärarkår. Rekryteringen av medarbetare har generellt sett också varit lyckad. Utannonserade anställningar som professor och lektor har i genomsnitt haft sju respektive sex sökande. I snitt har en ny professor tillkommit varannan månad under de senaste tre åren. Malmö högskola har drygt anställda. Cirka hälften är lärare och av dessa är totalt 37 % forskarutbildade. God forskarutbildning kräver kompetent handledning och ökningen av antalet disputerade lärare betyder att även antalet huvudhandledarkompetenta lärare ökat kraftigt både inom humaniora-samhällsvetenskap och teknik. Principen för Malmö högskola är att professorer och lektorer ska ha möjlighet att forska, följa forskning eller kompetensutveckla sig under 20 % av sin arbetstid. För adjunkter är motsvarande siffra 10 %. På grund av otillräckliga statsanslag för forskning har det varit svårt för speciellt de nya delarna av Malmö högskola att leva upp till dessa normer. BIBLIOTEK, LOKALER OCH STÖD Bibliotek, grundläggande datorutbildning, högskolans gemensamma datordrift och telefoni är vid Malmö högskola samlade i en organisation, Bibliotek och IT (BIT). Vid universitet och högskolor i framför allt USA och Storbritannien är en gemensam organisation för dessa funktioner vanlig Häfte - Ansökan.p65 13

14 I Sverige däremot, förekommer den för närvarande endast vid Malmö högskola. Organisationsmodellen har gett möjligheter att tillvarata ett brett spektrum av olika kompetenser. Den har utvecklat gränsöverskridande verksamhet i nära och fruktbart samarbete mellan bibliotekarier, tekniker, telefonister och övrig personal. Bibliotekets samlingar består idag av tryckta böcker, elektroniska tidskrifter, 50 databaser m.m. Många av de elektroniska resurserna är tillgängliga också för studenter och personal som behöver nå dem på distans. Biblioteken har i genomsnitt mer än besökare per dag. Högskolans centrala bibliotek kommer 2005 att flytta in i nya lokaler vid Hjälmarekajen, tillsammans med Lärarutbildningen. Dessa kommer då att finnas i det ena av Malmö högskolas två centrumbildningar. Hamnområdet Universitetsholmen är högskolans fysiska tyngdpunkt och ligger i direkt anslutning till centrala Malmö. De utbildningar som har naturligt anknytning till vårdsektorn ska även i fortsättningen finnas vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. På UMAS område startade hösten 2001 byggnationen av en ny byggnad för området Hälsa och samhälle och inflyttning är planerad till tidig sommar Grunden för högskolans fysiska planering är visionen om högskolan i staden. Högskolebebyggelsen uppfattas i Malmö som en positiv symbol för stadens omvandling och har därför fått unika möjligheter att växa fram mitt i city. På Universitetsholmen finns redan Internationell Migration och Etniska Relationer, IMER, Konst, kultur och kommunikation, K3 och Teknik och samhälle, liksom högskolans gemensamma förvaltning. Den gemensamma förvaltningen står för de övergripande administrativa stödfunktionerna. Den är indelad i Ekonomiavdelning, Informationsavdelning, Personalavdelning, Plan och lokalavdelning, Studieadministrativ avdelning, Internationellt sekretariat samt Rektors kansli. Flertalet avdelningar och funktioner har skapat samordningsgrupper där alla områden finns med. Dessa spelar en stor roll i samordningen av Malmö högskola till en högskola, särskilt eftersom organisationen är decentraliserad i hög grad. Det finns t.ex. en sådan grupp som har inflytande över det internationella arbetet som redan från början varit prioriterat vid Malmö högskola. De generella målen för internationaliseringen är uppdelade i attitydmål Häfte - Ansökan.p65 14

15 (öppenhet, förståelse och respekt för alla folk, värderingar och levnadssätt) och kunskapsmål (kunskaper om och insikter i förhållanden i andra länder). Samtidigt är det bara en mindre andel studenter som väljer att läsa en del av sin utbildning utomlands som utbytesstudent. Femton års erfarenheter av studentutbyte generellt visar att det är mycket svårt att ens uppnå det uppsatta målet att 10 % av studenterna studerar utomlands. Internationaliseringen måste med andra ord börja på hemmaplan. Därför tog Malmö högskola under 1999 initiativ till ett europeiskt nätverk kring dessa frågor. Nätverket, som gavs namnet Internationalisation at Home och som alltså koordineras av Malmö högskola, har väckt stort intresse och innefattar idag 100 universitet och högskolor inom och utom Europa. Hösten 2002 kommer en handbok om dessa frågor att publiceras och en internationell konferens ska arrangeras i Malmö. Hittills har t.ex. blivande ingenjörer inom vissa program fått fem veckors utbildning i mångkulturella frågor. Blivande förskollärare, fritidspedagoger och vissa andra lärarutbildningar går 5 10 veckors kurser med liknande inriktning med syfte att, förutom sin yrkesfärdighet, också få en interkulturell kompetens. SLUTSATSER Malmö högskola skiljer sig på ett grundläggande sätt från landets övriga lärosäten genom att det till högskolan överfördes ett antal enheter som redan från början uppfyllde riksdagens kriterier för att benämnas universitet. Enbart det faktum att det inom Malmö högskolas forskande enheter lagts fram mer än 200 doktorsavhandlingar borgar för att det inom högskolan finns tillräcklig kompetens kring forskning och forskarutbildning. I ansökan gör Malmö högskola bedömningen att denna kompetens har styrkts. Den grundutbildning, forskning och forskarutbildning som bedrivs vid högskolan skulle utgöra ett tillskott i universitetsvärlden och därigenom bidra till den samlade utvecklingen i landet. Det är mot den bakgrunden Malmö högskola ansöker om universitetsrättigheter Häfte - Ansökan.p65 15

16 Häfte - Ansökan.p65 16

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen

Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad Utvärderingsavdelningen Ann-Britt Gabrielsson BESLUT 2004-03-02 Reg.nr 641-3907-02 Ansökan om examensrätt för specialpedagogexamen Högskolan Kristianstad ges rätt att utfärda specialpedagogexamen.

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Läkarutbildningen måste

Läkarutbildningen måste Läkarutbildningen måste Den här artikeln kan också läsas på Nylegitimerad svensk läkare får numera inte arbeta självständigt i Finland Det kommer att ske genomgripande förändringar av den svenska läkarutbildningen.

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Motion till riksdagen 1989/90: av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Om inga särskilda åtgärder vidtas kommer utvecklingen i Sverige att

Läs mer

Mötesplats Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 och Verksamhetsplan 2012

Mötesplats Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 och Verksamhetsplan 2012 Mötesplats Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 och Verksamhetsplan 2012 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det pågått ett arbete, såväl vid Högskolan i Kalmar (Akademi för hälsovetenskap) som vid Växjö

Läs mer

Kriterier för lönesättning vid Högskolan

Kriterier för lönesättning vid Högskolan Kriterier för lönesättning vid Högskolan Dalarna Bilaga till Policy för löner Beslut: Rektor 2005-04-13 Revidering: 2009-02-12, 2013-10-24 Dnr: DUC 2003/539/12 Gäller fr o m: 2013-10-24 Ersätter: Kriterier

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Växjö universitet Kort om högskolan Växjö universitet startade som en filial till Lunds universitet 1967, blev självständig högskola 1977 och universitet 1999. Här studerar numera drygt 15 000 studenter.

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Precisering av den planerade ändringen

Precisering av den planerade ändringen Omorganisation av IMER, K3 och delar av TS till 4-5 enheter inom en fakultetsstyrelse. Precisering av den planerade ändringen Malmö högskolas nuvarande områden IMER, K3 och TS är, på områdesnivå, organiserade

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2010-01-26 2010/1 Övergång till utifrån föräldrarnas Ju högre föräldrarna har, desto mer troligt

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS

SVERIGES UNIVERSITETS SVERIGES UNIVERSITETS RAPPORT & HÖGSKOLEFÖRBUND 2000-04-06 Rekrytering till matematisk/naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Uppdraget Bristen på personer med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

PF3-1/1516. Forskning för en högskola som håller ihop

PF3-1/1516. Forskning för en högskola som håller ihop PF3-1/1516 Forskning för en högskola som håller ihop - SFS inspel inför forskningspropositionen 2016 Handläggare: Johan Alvfors Datum: 2015-11-02 Dnr: PF3-1/1516 Vår vision Forskning och utveckling är

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS

UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Projektplan 1 UTREDNING OM E-LÄRANDE OCH MOOCS Upprättad av: Åsa Lindberg-Sand Datum: 2013-06-14 med ändringar 2013-10-17 Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress CED, Sölvegatan 16 Växel 046-222 39

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2015-06-11 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 22 Innehåll Rekryteringspolicy...

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Under arbete Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Läs mer

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04)

2006-06-29 (senast reviderad 2011-05-04) 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Studentfacklig utbildningsdag

Studentfacklig utbildningsdag Studentfacklig utbildningsdag 22 oktober 2014 Anders Fällström Hur fungerar ett universitet Organisation Ekonomi Utbildningsstrategier 2010-2014 2014- Pågående arbetsgrupper Kvalitetsarbete Pedagogisk

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar

Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1999-07-15 Lokalt avtal om arbetstid för lärare vid Högskolan i Kalmar 1 Allmänt Detta avtal tecknas med stöd i Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 1 kap. 3 samt bilaga 5. Där ingenting annat anges gäller

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland Kort om högskolan Högskolan på Gotland grundades som självständig högskola 1998. Högskolan finns inom Campus Almedalen i Visby, men har också en betydande del av sin verksamhet som

Läs mer

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Att anställa vid LTH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ATT ANSTÄLLA VID LTH 3 Förord. Denna handbok ger en översiktlig beskrivning hur anställnings- och befordringsprocesserna för undervisande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Lokalt arbetstidsavtal för lärare

Lokalt arbetstidsavtal för lärare Lokalt arbetstidsavtal för lärare Allmänna utgångspunkter för avtalet De centrala parternas beskrivning av de lokala parternas uppgift är att de lokala parterna skall utnyttja tillgängliga resurser på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2. Lärares behörighet och användning efter utbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2009:2 Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolinspektionens rapport 2009:2 Stockholm 2009 Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Kvalitetsgranskningens resultat

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Kort om högskolan Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en privat högskola med knappt tjugo procent av intäkterna i statligt stöd. HHS grundades 1909 på initiativ av det svenska

Läs mer

Samarbetet inom forskningen ökar

Samarbetet inom forskningen ökar VETENSKAP & KLINIK Studie av odontologisk vetenskaplig produktion Samarbetet inom forskningen ökar Gunilla Klingberg doc, Avd för pedodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer