Husdjursbyggnader, byggnader för mjölkboskap C 1.2.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Husdjursbyggnader, byggnader för mjölkboskap C 1.2.1"

Transkript

1 Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 2 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och - rekommendationer för byggande som stöds (1/1) JSM-BBA C1.2.1 Husdjursbyggnader, byggnader för mjölkboskap C ALLMÄNT Byggnadsbestämmelse- och anvisningssamlingens del C1.2.1 innehåller planeringsanvisningar för byggnader jämte specialutrymmen för mjölkboskap. Allmänna djurskyddskrav för nötkreatur ges i JSM:s veterinärs- och livsmedelsavdelnings beslut nr 14/EEO/97. Direktiven baserar sig på praktiska erfarenheter och forskning, vad gäller sambandet mellan djurens hälsa och miljön. Stallklimat, belysning, miljövård och brandsäkerhet för mjölkboskapsbyggnader behandlas noggrannare i BBA C2.. C5. Bestämmelserna anges med fet stil, liksom hänvisningar till krav som ställs i andra bestämmelser (nr på stadgan nämnd). 2 DJURSTALLAR 2.1 Allmänt Mjölkboskapsladugårdens djurstallsutrymme bestäms av mjölkko-, kvig- och kalvplatsernas utrymmeskrav samt foderbordens och gångarnas utrymmesbehov. Båsbredden för mjölkko eller annat fullvuxet nötkreatur är minst 12 mm. Båslängden är mm, beroende på båstyp. Bås- och boxfördelningen för nötkreatur skall tydligt utmärkas i planritningen, och en båsplats motsvarar en djurplats. I gruppboxar skall djurens ålderskategori och antal utmärkas. Båsbredden för ungdjur över 6 mån. skall vara mm. Kvigbåset kan göras bredare än 1 mm, motsvarande utrymmesbehovet för fullvuxet nötkreatur, om detta anses ändamålsenligt med tanke på konstruktionssystem och fördelning av båsinredning. Dräktiga kvigors ( mån.) båsantal kan vara högst omkring en tredjedel av antalet mjölkkor. Noggrannare bås- och boxmått fås från måttabellerna i detta direktiv. Reserverande av ungdjursplatser i funktions- och ekonomiplaneringsstadiet, bör basera sig på det enligt tillstånd berättigade antalet fullvuxna djur samt på bestämmelser rörande självförsörjningsgraden av foder. I båsladugård bör finnas en och vid lösdrift två sjukplatser för varje påbörjat 2-tal mjölkkor. Sjukplatsen som antingen är bås eller box skall uppfylla utrymmeskravet för fullvuxet nötkreatur. Sjukplatsen skall tydligt utmärkas i planritningen. ör djur som hämtas till gården bör ett tillräckligt stort karantänutrymme reserveras. Utrymmet skall inte ligga i direkt kontakt med gårdens egentliga djurstall. Vid dimensionering av karantänutrymme rekommenderas ca 6 m² per fullvuxet nötkreatur, eller normal båsplats jämte foderbordsoch gångutrymmen. Då när alla kalvar lämnar på gården, dvs kokalvarna för mjölkproduktion och tjurkalvarna för köttproduktion kan djurplatserna fördelas enligt tabell 1b. Tabell 1a. Mjölkboskapsgårdens riktgivande rekryteringsdjur- och sjukplatsfördelning (tolerans ca ±1 %). Antal Kvigor Sjuk-el. mjölkkor, st mån mån mån. < 8 veckor behandl.plats Tabell 1b. Mjölkboskapsgårdens riktgivande rekryteringsdjur- och sjukplatsfördelning när alla kalvar föds upp på gården (tolerans ca. ±1 %). Antal Hiehot ja mullit Sjuk- el. mjölkkor, st mån mån 2..6 mån < 8 veckor behandl. plats ör spädkalvarna skall finnas tillräcklig boxyta. Boxarna skall vara lätta att rengöra. Spädkalvarna kan hållas i ensambox upp till åtta veckors ålder. (14/ EEO/97) Nötkreatur yngre än sex månader får inte uppbindas i bås. (14/ EEO/97) 2.2 Uppbundna djur, båsladugård ör uppbundna djur skall båsets längd och bredd anpassas till djurets storlek, uppbindningssätt och båsfrontens svängrum och ställbarhet. Bindslen och låsanordningar skall vara så konstruerade, att djuren utan svårighet kan äta, stå upp, lägga sig och inta naturlig ställning. Bindslen skall fästas så, att de inte förorsakar olycksfallsrisk för djuren. Båspallsytan för uppbundna djur och golvytan för lösgående djur skall vara jämn men inte hal. ör uppbundna ungdjur och fullvuxna tjurar kan båspallen förutom främre halvan göras som spaltgolv.

2 2.3 Djur i lösdrift I lösdriftsladugård med liggbås får djurantalet inte överstiga det befintliga antalet liggbås. (14/ EEO/97) Av djurskyddsskäl rekommenderas att det till djurens förfogande finns ett antal extra liggbås, som dock får utgöra högst 2 % av mjölkkvotsenliga djurantalet. I lösdriftsladugård skall tillgänglig foderbordslängd vara minst 7 mm per ko och minst 4 mm per ungdjur. Ifall djuren kontinuerligt ges grovfoder, kan foderbordets kantlängd per fullvuxet nötkreatur 4 mm och 3 mm per ungnöt anses tillräckligt. I lösdriftsladugårdar där kvigor och kor rör sig om varandra och använder gemensamma liggbås, är det nödvändigt av funktionella skäl, att båsen har samma mått. Sådana bås skall i planritningen tydligt utmärkas som kvigbås Speciella krav för kalla lösdriftsladugårdar Oisolerade byggnader för mjölkboskap eller sk. kall lösdrift är av ekonomiska skäl att rekommendera. Om de är väl planerade är de också funktionella. Typiska problem som bör beaktas vid planering av dessa, är regn och snö intrång i djurstallet samt drag och nedfrysning, som samtliga äventyrar både arbetsmiljö och djurens livsmiljö. Ventilationen sköts i dessa utan fläktar och luftens evakuering sker normalt via taköppningar medan friskluft fås genom öppna ytterväggar eller intag i ytterväggarnas övre kant. Öppningarna skall planeras så att möjligast lite snö och regn slipper in i djurstallet. På samma sätt skall problemet med drag beaktas, bl.a. på så vis att väggar invid djurens liggplatser görs vindtäta. JSM-BBA C (8) När utetemperaturen understiger -2 C, fryser gödselgången igen. Gödselgångens djup bör av denna orsak vara minst 15 mm. Att gödseln fryser är i och för sig inget större problem, eftersom under -2 C :s köldperioder i allmänhet inte är långa. Vattenkopparna skall vara uppvärmda. Gödselgångens sluttning emot gödselstad underlättar utgödslingen. Djurens trampande i gödselgångarna åstadkommer även att gödseln förflyttas nedåt om lutningen är mer än 4 %. Gödselgångens maximala lutning med beaktande av nötkreaturens gångrörelser och benbelastningar är ca 8 %. Kondens på vattentaktäckningens undersida skall skötas med tillräcklig ventilation samt genom att använda riktigt takmaterial eller undertak. Taklutningen har också inverkan på kondens i taket. Stomkonstruktionen, och båskonstruktionerna, borde göras av trä. Båsavskiljare av grovt virke är hållbara och djurvänliga samtidigt som de är lätta att reparera och anpassa för djuren. Man bör dock beakta träets rötrisk i felaktiga konstruktionslösningar. På platser som kan vara utsatta för rötrisk finns det orsak att undvika träets användning eller använda tryckimpregnerat eller på annat sätt skyddat virke eller träslag som bättre tål fukt, som t.ex. lärkträd. När korna skall vaccineras eller i övrigt skall undersökas av veterinären, rekommenderas att alla korna samtidigt kan bindas upp, t.ex. i utfodringsstaket. Mjölkstation och mjölkhanteringsutrymmen vid kall lösdrift skall vara värmeisolerade. 2.4 Mjölkstation Mjölkningsstationen skall ha sådan konstruktion eller sådant ytmaterial, att den lätt kan hållas ren. Gödsel och avfallsvatten skall effektivt kunna avlägsnas från mjölkstation och tillhörande uppsamlingsutrymme. Mjölkningsstationen dimensioneras enligt kornas antal. En grov dimensionering när det gäller snedbås- eller sk. fiskbensstation är 2 mjölkningsplatser per 1 mjölkande kor. ramför mjölkstationen skall finnas ett vänteutrymme eller uppsamlingsfålla, ca m² per ko som kommer till mjölkning. Området kan utgöra del av djurstallets gångutrymmen eller för detta ändamål separat utrymme. Det skall finnas fungerande utgödsling i uppsamlingsfållan parallellstation Tabell 2. Dimensionering av mjölkstation Antalet mjölkkor iskbensstation tandemstation, Uppsamlingsutrymme, m² Spaltgolv Vid användning av spaltgolv skall balk- och springbredd anpassas till djurens storlek och ålder, tab.3. Spaltgolvets yta skall vara jämn. Nivåskillnaden mellan överytan av intilliggande spaltgolvsplank får ej överstiga 5 mm. Avvikelsen i såväl balkens som springans bredd är högst 5 mm. Kanterna på balkens övre sida bör vara rundade med 5 mm:s radie. ör kvigor, som har mindre än 2 månader till kalvning, rekommenderas ej spaltgolv som ligg-yta. Tabell 3. Riktgivande mått för spaltgolv, mm Nötkreaturens ålder, Balkens bredd Springans bredd mån ullvuxna >22 mån mån mån mån 9 35 < 6 mån 7 3

3 3 MJÖLKHANTERINGSUTRYMMEN 3.1 Mjölkrum Mjölkrummet får inte ha direkt förbindelse med djurstall eller andra utrymmen, varifrån gödsel eller annan smuts kan dras in i mjölkrummet. Mjölkrummets väggar och golv skall vara lätta att hålla ren. Bortledande av avfall och smutsvatten från mjölkrummet skall ordnas effektivt. Mjölkhanteringsutrymmena kan ligga i direktförbindelse med mjölkstationen, om mjölkstationen är helt avskild från djurstallet Hjälputrymmen i förbindelse till mjölkrum Till avdelningen för mjölkhantering kan förutom mjölktanksrummet (mjölkrum) och tambur även ingå ett särskilt tekniskt utrymme, sk motorrum, för stationära maskiner och apparater, för att dessa vanligen föranleder buller, lukt, oljespill o.a. olägenheter. I anslutning till mjölkrum kan även finnas kontor och sociala utrymmen, såsom wc, dusch, omklädnings- och pausrum, som bör byggas som enskilda utrymmen. Vid ombyggnad av gammal ladugård kan ett traditionellt foderkök med eldstad och gryta fortfarande utnyttjas. ör nya lösdriftsladugårdar där man använder sig av datoriserad mjölknings- och utfodringsautomatik behövs ett kontor och övervakningsrum. 3.2 Motorrum och elcentral Motorrum är som namnet säger, ämnat för motorer och anordningar, som i allmänhet är fast installerade. I motorrummet placeras mjölkningsmaskinens vakuumpump med elmotor samt vakuumbehållare, gärna också elcentralen, eventuell vattenpump och hydrofor. Om mjölkmaskinens vakuumpump är vattenringspump skall utrymme reserveras för vattentank o.a. behövliga komponenter. Vid behov placeras hit också varmvattenberedare, stationär högtryckstvätt och andra eventuella tillbehör såsom t.ex. mjölktankens kylaggregat. Eftersom vakuumpumpen för oljud med sig, bör utrymmet ha god ljudisolering. Utblåsningsröret skall vara så kort som möjlig och mynna ut nära marken men inte intill mjölktankens luftintag. Om vakuumpumpen placeras på golvet i stället för på väggen minskas bullret. Om kylaggregatet placeras i motorrummet eller något annat enskilt utrymme skall det i rummet finnas den ventilation som behövs. Motorrummet förses med golvbrunn för eventuellt vattenspill. Elcentralen placeras i enlighet med föreskrifter för elinstallationer på tryggt avstånd från fuktiga anordningar. Motorrummets storlek står i relation till antalet maskiner och anordningar. Man skall också beakta att utrymmet bör medge plats för olika servicearbeten (reparationer, smörjning, byte av säkringar o.a. delar), det fria utrymmet bör inte användas för upplagring. JSM-BBA C (8) 3.3 Kontor/övervakningsrum Kontor/ övervakningsrum dimensioneras enligt de behov som finns och kan utelämnas som separat rum ifall uppenbara behov inte finns. I ladugårdar där man har datorstyrd automatik för utfodring av kraftfoder och automatisk mjölkning och mjölkningsuppföljning behövs ändå utrymme för en uppföljningsdator. Rummet bör vara väl avgränsat från damm och fukt. I det här torra och dammfria rummet kan UPS-apparatur för datoranläggningen även placeras. Kontorets möblemang består t.ex. av skrivbord med lådhurts eller hyllor. Telefonanslutning är bra att ha ordnat i det här rummet också. Om möjligt placeras rummet så att man via fönster kan överblicka djurstall och/eller mjölkstation. I kontoret bör också finnas väggyta reserverad för anslagstavla eller för djurens uppföljningskalender, möjligen också för medicinskåp. Övervakningsrummet kan även förses med soffa för vila i samband med dejourering vid kalvning och andra speciella situationer. I medicinskåpet förvaras behövliga veterinärmediciner. Det är att rekommendera att medicinskåpet är ett kylskåp. I medicinkylskåpet skall inte livsmedel förvaras. 3.4 Tambur/korridor Tamburen utgör i allmänhet den sluss som krävs mellan mjölkrum och djurstall. Om möjligt lönar det sig att placera ett fönster i tamburen för att erhålla dagsljus. Här bör reserveras utrymme klädhylla och -krokar samt utrymme för stövlar och annan skodon. I entrén ordnas plats för desinfektion av skodon. Desinficeringsunderlag kräver för användning kontinuerlig översyn. ör att undvika smutsspridning skall för stöveltvättning finnas vattenkran och golvbrunn inne i djurstall eller i tambur. 3.5 Socialutrymmen Av kostnadsskäl kan man i vissa fall utnyttja t.ex. bostadens befintliga omklädningsrum och tvättutrymmen. Minst wc med lavoar är dock alltid motiverad i ladugård, speciellt om bostaden wc är svårtillgängligt. Om gården anlitar betald arbetskraft finns även behov för dusch, omklädningsrum och personalrum. I omklädningsrummet eller tambur kan en omklädningsbänk placeras tvärs över gånglinjen. Vardagskläderna förvaras på ingångssidan och ladugårdskläderna på djurstallssidan. ör heltidsanställd arbetskraft görs socialutrymmen i enlighet med de allmänna krav som ställs på sådana. Tvättoch omklädningsmöjlighet bör ordnas för seminörens, veterinärens och lantbruksavbytarens och andra eventuella besökares behov. 3.6 Utrymme för veterinär I större ladugårdar kan det ses som behövligt att särskilt rum för veterinären reserveras i samband med serviceutrymmena. ör det ändamålet fungerar dock kontor och övervakningsrum väl. Här kan i så fall loggbok för djurens medicinering och medicinkylskåp förvaras.

4 3.7 Rum för kalvfoderberedning o.a. service Mjölkrum skall inte användas för beredning av kalvfoder utan för det ändamålet bör plats reserveras nära kalvboxarna. Om gamla foderköket fortfarande är i gott skick kan det utnyttjas för beredning av kalvfoder eller för t.ex. servicearbeten. JSM-BBA C (8)

5 JSM-BBA C Båsladugårdar Kortbås, fastgödsel Djurens ålder Vikt, kg A L,mm B L,mm Mjölkko Kviga Ungdjur mån mån mån Långbås, fastgödsel Mellanbås, fastgödsel Djurens ålder Vikt, kg A P,mm B P,mm Mjölkko Kviga Ungdjur mån mån mån Kort-/mellanbås, flytgödsel 5(8)

6 JSM-BBA C 1.21 Djurens ålder Vikt, kg A, mm B, mm Mjölkko Kviga Ungdjur mån mån mån Kombiladugårdar Utfodringsbås 212 Lösdriftsladugårdar Liggbås, en rad 214 Nötkreatur i lösdrift på ströbädd Storbox med sluttande golv Liggbås, två rader, båsen mot varandra, skilda rader Storbox med djupströbädd Djurens Djurens A B ålder, mån. vikt, kg > (8)

7 JSM-BBA C Ungdjursboxar Spädkalvsbox, kalvens ålder < 8 veckor iskbensstall, tvåradig Ungdjursbox, grupp Riktgivande mått C 2x2 2x4 2x6 2x8 2x Genomgångsstall, tvåradig Boxens areal Djurens Ålder, mån. Box med Box med vikt,kg Ungnöt Köttboskap spaltgolv m 2 / djur tätt underlag, m 2 /djur < > > 5 > 2 > Antal mjölkningsplatser C 2 x x x Parallellstall, mjölkning bakifrån 214 Mjölkstationer iskbensstall, enradig Riktgivande mått C (8)

8 JSM-BBA C Sidogångsstall 21 RIKTGIVANDE UTRYMMESREKOMMEN- DATIONER ÖR MJÖLKBOSKAP Byggnad m 2 21 BYGGNADER ÖR MJÖLKBOSKAP 211 BÅSLADUGÅRDAR - Gavelgångarnas standardareal - Koplats (inkl. sjukplats) - Kvig- och kalvplats - Mjölkrum + sociala utrymmen - Mellanlager för ensilage Antal mjölkningsplatser C 2 x x x LÖSDRI TSLADUGÅRDAR - Standardareal - Koplats (inkl. sjukplats) inkl. mjölkstation+uppsamlingsfålla - Ungdjur - Mjölkrum + sociala utrymmen - Mellanlager för ensilage 222 SYSTEM MED STRÖBÄDD - Standardareal - Koplats inkl. mjölkstation+uppsamlingsfålla - Ungdjur - Mjölkrum + sociala utrymmen - Mellanlager för ensilage ³ (8)

Husdjursbyggnader, byggnader för köttboskap C 1.2.2

Husdjursbyggnader, byggnader för köttboskap C 1.2.2 Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 3 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och - rekommendationer för byggande som stöds (0/01) JSM-BBA C1.2.2 Husdjursbyggnader,

Läs mer

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3

Husdjursbyggnader, byggnader för svinhushållning C 1.2.3 Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 4 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och - rekommendationer för byggande som stöds (100/01) JSM-BBA Husdjursbyggnader,

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

Djurhållningsplats för får och get

Djurhållningsplats för får och get EKOHUSDJURSKURS ProAgria 2015 Förhållanden, skötsel och byggnader FÅR OCH GETTER Djurhållningsplats för får och get Till den ekologiska husdjursproduktionens minimikrav hör att alltid iaktta lagstiftning

Läs mer

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vad är förprövning - allmänt? Innebär att länsstyrelsen på förhand, innan byggnation, prövar om stallet/djurutrymmet

Läs mer

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist

Kontroll Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. Ja Nej Ej kontr. Ej aktuellt TV-brist NÖTKREATUR 1(6) Fastställd 2012-01-16 = rekommenderade kategorier vid baskontroll Grå = obligatorisk kontrollpunkt inom resp. kategori vid baskontroll Nöt 1 Personal Personalstyrkan är tillräcklig och

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Grupperings strategier i stora mjölkgårdar I Finland. Tapani Kivinen. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

Grupperings strategier i stora mjölkgårdar I Finland. Tapani Kivinen. Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi Grupperings strategier i stora mjölkgårdar I Finland Tapani Kivinen Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi Litet om historia: en typisk mjölkstall från slutet av 1990 talet kalvar och kvigor

Läs mer

Brandsäkerhet i husdjursbyggnaderna C 5

Brandsäkerhet i husdjursbyggnaderna C 5 Jord- och skogsbruksministeriets Byggnadsbestämmelser och -anvisningar Bilaga 13 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och -rekommendationer för byggande som stöds (100/01) JSM-BBA Brandsäkerhet

Läs mer

Kostnader per enhet för byggnader och utrymmen

Kostnader per enhet för byggnader och utrymmen JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Avdelningen för landsbygd och naturtillgångar Kostnader per enhet för byggnader och utrymmen ENHETER BYGGNADSKOSTNADSINDEX 2000=100 hym2 byggnadsutrymmets nyttoyta Kostnaderna

Läs mer

LM 0205-1- 6228182590 2:11

LM 0205-1- 6228182590 2:11 LM 0205-1- 6228182590 2:11 INNEHÅLL Inledning--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Grundläggande regler för projektering---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Energikollen Modul 21C

Energikollen Modul 21C kwh per år Energikollen Modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: 2012-11-19 Sammanfattning 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Diesel RME el 20 000

Läs mer

Spaltgolv. För rena och friska djur.

Spaltgolv. För rena och friska djur. Spaltgolv För rena och friska djur. Utgödslingen ligger väl skyddad under spaltgolvet och utgör inget störningsmoment för korna. Torra golv ger rena och friska djur. SPALTGOLV det dränerande golvet En

Läs mer

ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR BILAGA 1

ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR BILAGA 1 2098 Nr 658 ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR BILAGA 1 1.1. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR UTRYMMEN Funktion Beräkningsgrund Preciseringar Beräkningsgrunderna är maximala stödberättigande ytor STALL FÖR MJÖLKBOSKAP,

Läs mer

Korastning javisst, men hur?

Korastning javisst, men hur? Korastning javisst, men hur? Jordbruksinformation 12 2002 Korastning javisst, men hur? Motionera mera det kommer sannolikt att bli mottot för landets uppbundna ekologiska kor. Detta gäller inte bara mjölkkor

Läs mer

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra.

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Djuromsorgspolicy 1 Bakgrund Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Om Skånemejerier Skånemejerier grundades år 1964 av skånska bönder

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Djurvänliga inhysningssystem för mjölkkor och köttdjur

Djurvänliga inhysningssystem för mjölkkor och köttdjur Djurvänliga inhysningssystem för mjölkkor och köttdjur Jordbruksinformation 3 2004 Författare: Ylva Blomberg Skaraborgs läns Hushållningssällskap Rebecka Jönsson Hallands läns Hushållningssällskap Lars

Läs mer

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel

Djurskyddsinspektion - getter - inspektionsdel Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION GET En utredning enligt 48 i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N

Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N Silentia Silver Line S K Ä R M A A V U T A N AT T S T Ä N G A I N Ett unikt avskärmningssystem lika enkelt som användbart Silentia Silver Line är ett patenterat avskärmningssystem, som utvecklats för att

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION KALV OCH NÖTKREATUR ÖVER 6 MÅN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR DIKOR INLEDNING 2006 dikor INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i dikalvsproduktionen krävs att korna har god fertilitet och att kalvarna inte bara överlever utan även växer bra fram till avvänjningen. Det förutsätter

Läs mer

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie 2015-10-30 H Persson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Underlag till kalkyl... 3 3 Åtgärder... 3 2 (6) 1 Sammanfattning Befintligt stall är undermåligt både när

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 42/05. Ikraftträdande- och giltighetstid 2.11.2005 tills vidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 42/05. Ikraftträdande- och giltighetstid 2.11.2005 tills vidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 42/05 Datum Dnr 2.11.2005 2147/01/2005 Ikraftträdande- och giltighetstid 2.11.2005 tills vidare Upphäver Bilaga 4 till JSM:s förordning 100/01, JSM-BBA C1.2.3,

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Limousin á la carte Produktionssätt

Limousin á la carte Produktionssätt 1 Limousin á la carte Produktionssätt Anvisningar för produktion och Information för konsumenten 2 Limousin á la carte Krav på produktionssätt som ställs på uppfödare Produktionsgårdar följer i sin verksamhet

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden

Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden F1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Hinderfri byggnad Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om den hinderfria byggnaden Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006.

Utkom från trycket den XX 2006 beslutade den XX XXX 2006. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2006:X råd om

Läs mer

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur

STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur STÖD FÖR HUSDJURSSKÖTSEL 2015 - Bidrag för nötkreatur - Bidrag för får och getter - Stöd för svin- och fjäderfähushållning - Kompensationsersättningens husdjursförhöjning - Hästar - Uppfödning av lantraser

Läs mer

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4.

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4. DeLaval Oktober månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder D&U 2014 Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder Karin Persson Waller Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens veterinärmedicinska anstalt Hur är

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren

JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Rastfållor och drivgångar Eva Salomon och Kristina Lindgren Vad ska vi gå igenom? Syftet med markytestabilisering Planering Material och anläggning Kostnader

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Maj-Hild Holmström ProAgria Finska Hushållningssällskapet. Husdjurens välbefinnande

Maj-Hild Holmström ProAgria Finska Hushållningssällskapet. Husdjurens välbefinnande 1 Maj-Hild Holmström ProAgria Finska Hushållningssällskapet Husdjurens välbefinnande Djurens välbefinnande är numera ofta på tapeten och förekommer som grundsats i många direktiv som berör djur och djurhållning.

Läs mer

Automatiska mjölkningssystem

Automatiska mjölkningssystem nr 124 Automatiska mjölkningssystem så påverkas arbetstid och arbetsmiljö Alf Gustavsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2009/10 Automatiska mjölkningssystem

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Bossgården, Stenstorp ELBP 2011-10-10 Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. David Hårsmar, Energirådgivare Hushållningssällskapet /

Bossgården, Stenstorp ELBP 2011-10-10 Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. David Hårsmar, Energirådgivare Hushållningssällskapet / Brandsektionering mot äldre byggnad Breda gångar för att strö liggbås Extra breda och höga portar för att göra det möjligt att köra in och hämta djur med traktor. Drivgång längs med långsida david.harsmar@radgivarna.nu

Läs mer

Kvighotell - En ny model för ungdjur management

Kvighotell - En ny model för ungdjur management DAGENS EPISTOLA Kvighotell - En ny model för ungdjur management A ungdjurstallar på samma gård B Ungdjurstall som hotell (flere kunder i hotellet) Nordisk Byggträff i Billund Danmark Tapani Kivinen Architect

Läs mer

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING

KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och Miljönämnden Dnr KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3 FIN-15860 HOLLOLA, FINLAND Vinskåp 50 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER... 3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER... 3 MONTERING AV VINKYL... 4 Placering...

Läs mer

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS Bakgrund och framtida behov av lokalen i projektet Rapport nr EKA 2003:11 2003-10-03 Författad av Åsa Svensson, Bengtsfors Kommun 1 1 Miljökontroll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418 SOLLENTUNA GUNGAN 12 Porsvägen 418 Överlåtelsebesiktning 2015-06-22 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013

Slakt. Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 10 Slakt Regler för krav-certifierad produktion utgåva 2013 167 Alla som hanterar KRAV-certifierade djur ansvarar för att varje djur mår bra och för att djuren ska kunna bete sig naturligt. Det är viktigt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2013 532/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Tack till alla som varit med på resan och bidrog till en lärorik och trevlig stämning! För att sammanfatta resan kommer lite kortfattad information om varje gård

Läs mer

Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011

Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011 Miljöregler för lantbruket i Jönköpings län 2011 1 2 Miljöregler i Jönköpings län Denna skrift ger en kort sammanfattning av de miljöregler som gäller för jordbruket i Jönköpings län. Regler som har med

Läs mer

SVERIGESTALLET ELLER UPPBUNDET

SVERIGESTALLET ELLER UPPBUNDET Examensarbete inom Lantmästarprogrammet SVERIGESTALLET ELLER UPPBUNDET SWEDEN COW HOUSE OR ATTACHED COWS Håkan Brolin Examinator: Universitetsadjunkt Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Ekologisk nötköttsuppfödning

Ekologisk nötköttsuppfödning Ekologisk nötköttsuppfödning Beteende hos nötkreatur... 4 Regler för ekologisk nötköttsuppfödning... 4 Vilka djur är lämpliga i ekologisk köttproduktion?... 5 Lätta köttraser... 5 Tunga köttraser... 5

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1

Brandsäker rökkanal. Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 Brandsäker rökkanal Skorstensfolkets guide till en trygg stålskorsten 2008-06-16 1 1 Introduktion Det är bra att anpassa skorstenen efter eldstadens behov. Risken för överhettning till följd av för stora

Läs mer

Nötköttsproduktion i Frankrike

Nötköttsproduktion i Frankrike Nötköttsproduktion i Frankrike erfarenheter från en studieresa Madeleine Magnusson, LBT - SLU Alnarp Elise Bostad, LBT - SLU Alnarp Anita Persson, LRF Skåne Jämförelser Frankrike Sverige Frankrike Sverige

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning

Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning Nyinstallation, ombyggnad eller utvidgning av elanläggning William Persäter STF/W Persäter Elkonsultering Vad är en elanläggning? Med elektrisk anläggning avses i ellagen en anläggning med däri ingående

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03. Q PIPE 42 mm

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03. Q PIPE 42 mm Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03 Q PIPE 42 mm 2 3 Gratulerar och lycka till Du har köpt ett av marknadens bästa centraldammsugarsystem. Rörsystemet har en, för centraldammsugning, optimal

Läs mer

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst

Jordbruksinformation 2 2014. Djurskyddsbestämmelser. Häst Jordbruksinformation 2 2014 Djurskyddsbestämmelser Häst Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2014 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Viktiga regler 5 Skötsel 6 Stallmiljö 10 Måttbestämmelser 13 Förprövning

Läs mer

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Proteinbehov Mjölkraskviga Inkalvning 24 månader Ålder Vikt Proteinbehov Lägsta energikoncentration 3 mån 1 14,6 g rp/mj 11, MJ/kg ts 7-8 mån 2 12,4 1,9 12 mån

Läs mer

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST

D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST D J U R S K Y D D S B E S T ÄM M E L S E R HÄST Jordbruksinformation 7 2008 Foto: Ulla Andersson-Jarl Djurskyddsbestämmelser Häst Om djurskyddsbestämmelserna... 3 Nyheter... 3 Skötsel... 5 Stallmiljö...

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Avfallshantering Allmän beskrivning Stadens mål är att bedriva en effektiv och miljömässig avfallshantering för att uppnå bästa möjliga renhet och kvalitet på avfallet så att det kan

Läs mer

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar

Sivert Johansson. Miljö o klimat i djurstallar Frisk luft Friska kalvar Miljö o klimat i djurstallar Miljö- och klimatundersökningar Injustering av ventilationsanläggningar Ventilationsbehovsberäkningar Värmebehovsberäkningar Anbudsgranskningar Frisk

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv SE Installationsbeskrivning deviheat deviflex Rot värmekabel för förläggning i tunna golv Ž Produktfakta Förutsättning Tvåledare värmekabel med 2,5 m kallkabel. 230 Volt, effekt W/m. 1. Golvet skall vara

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Trollbovägen 12 Kommun Bollnäs Storlek 6 rum (3 sovrum) / 113 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Trollbovägen 12 Kommun Bollnäs Storlek 6 rum (3 sovrum) / 113 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Bollnäs Storlek 6 rum (3 sovrum) / 113 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vår pärla som vi drivit och förädlat sedan 1998! -- Staffan Hvirfvel, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling

Jordbruksinformation10 2013. Starta eko Kyckling Jordbruksinformation10 2013 Starta eko Kyckling Starta eko kyckling Text och foto: Åsa Odelros Kyckling är mager och nyttig mat och konsumtionen av kycklingkött ökar stadigt. De ekologiska kycklingarna

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

KONCEPT FÖR MILJÖHUS OCH MILJÖRUM

KONCEPT FÖR MILJÖHUS OCH MILJÖRUM KONCEPT FÖR MILJÖHUS OCH MILJÖRUM November 2015 Inledning Detta dokument är framtaget som en vägledning för arkitekter, projektledare, projektörer och förvaltare för ny- och ombyggnation av miljöhus och

Läs mer

11 Riktvärde för ekonomibyggnader

11 Riktvärde för ekonomibyggnader Riktvärde för ekonomibyggnader Avsnitt 11 201 11 Riktvärde för ekonomibyggnader 11.1 Allmänt 10 kap. 1 FTL Riktvärde för ekonomibyggnad skall utgöra värdet av en eller flera ekonomibyggnader eller del

Läs mer