Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer"

Transkript

1 Examensarbete Civilrätt, 30 hp, VT 2011 Juridiska institutionen Stockholms universitet Av: Stefanie de Pourbaix Begränsat skadeståndsansvar för revisorer

2 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR INLEDNING Ämnespresentation Syfte Avgränsning Metod och material Disposition LAGSTADGAD REVISION Lagstadgad revision i svensk rätt Revisionens betydelse och vikten av en gemensam europeisk standard REVISORERS SKADESTÅNDSANSVAR Gränsdragning mellan bolagslednings och revisors skadeståndsansvar i svensk rätt Huvuddragen för revisors skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen Inledande om culpabedömningen Skadebegreppet Skada gentemot bolaget Skada gentemot aktieägare eller annan Skadeståndets storlek, talan, jämkning och preskription Motsvarande regleringar inom EU ETT BEGRÄNSAT ANSVAR? Inledning Bakgrund Förslag om minskat ansvar för revisorer DEN EUROPEISKA GRUNDEN Inledning Risker för revisionsmarknaden Etablering för medelstora revisionsbolag på den europeiska marknaden EU-kommissionens rekommendation Beloppsbegränsning och/eller ansvarsbegränsning? ÖVERSIKT AV ANSVARSBEGRÄNSNINGAR INOM EU Jämförelse med andra medlemsstater Lagstadgad beloppsbegränsning OBLIGATORISK ANSVARSFÖRSÄKRING Svensk rätt Inom EU Styrelseledamot och verkställande direktör ANALYS Den ökade risken för revisorer Subsidiärt ansvar Beloppsbegränsning...34

3 8.4 Obligatorisk ansvarsförsäkring för organledamöter Vilket problem är det som åtgärdas? KÄLLFÖRTECKNING OCH LITTERATUR Offentligt tryck Europeiska kommissionens publikationer Litteratur Övriga publikationer...40

4 FÖRKORTNINGAR ABL Aktiebolagslag (2005:551) Dir Kommittédirektiv EU-kommissionen Europeiska kommissionen FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer FEE The Fédération des Experts Comptables Européens RB Rättegångsbalk (1942:740) SkL Skadeståndslag (1972:207) SOU Statens offentliga utredningar ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 4

5 1 INLEDNING 1.1 Ämnespresentation Sedan många år tillbaka har revisorskåren framfört åsikter om att det rådande obegränsade skadeståndsansvaret för revisorer kan leda till orimliga ekonomiska följder för en revisor. Det har från revisorernas håll hävdats att revisorer får stå till svars för kostnader som egentligen borde bäras av styrelsens ledamöter, vilket har inneburit förhöjda premiekostnader beträffande revisorers ansvarsförsäkringar. Med anledning av detta har revisorskåren framlagt önskemål om en begränsning av revisorers skadeståndsansvar, främst bestående av ändringar i form av att revisorer inte ska svara solidariskt med styrelseledamöter för uppkomna skador. 1 Revisorers skadeståndsansvar är idag ett diffust område som allt mer kommit upp till diskussion i och med rapporter och utredningar på uppdrag av EU-kommissionen. Den senast aktuella var en utfärdad rekommendation i vilken föreslogs åtgärder för medlemsstaterna att behandla och redogöra för senast den 5 juni år De föreslagna ändringarna syftar till att begränsa revisorers skadeståndsansvar och harmonisera medlemsstaternas regleringar på området. Anledningen till en sådan begränsning grundar sig bland annat i en önskan om att underlätta för medelstora revisionsbolag att ta sig in på den europeiska marknaden, som idag är dominerad av fyra stora revisionsbolag. 2 Det finns en oro över att ett eller flera av dessa fyra bolag kommer att gå under, med anledning av de rådande ansvarsregleringarna och ökade risker för höga skadeståndsbelopp. Kärnan i den europeiska diskussionen handlar således om huruvida ett minskat skadeståndsansvar är en lösning för att hjälpa revisionsbolag att ta sig in på den europeiska marknaden och hur en sådan ansvarslättnad på bästa sätt kan utformas. Grunden i diskussionen tycks dock bottna i revisorernas missnöje över det rådande obegränsade skadeståndsansvar som leder till ökade försäkringskostnader, eftersom skadelidande finner det mer gynnsamt att kräva ersättning av en part med obligatorisk ansvarsförsäkring. Sammanfattningsvis tycks problematiken härröra från två liknande, men samtidigt högst åtskilda scenarion. Det ena, som är mer centralt för debatten på en europeisk nivå, handlar om risken för att 1 Ang. detta stycke se Kommittédirektiv (Dir. 2006:96) Revisorer och Revision; genomförande av EG-direktiven m.m., s The Big-4 utgörs av Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers. 5

6 ett av de stora europeiska revisionsbolagen inte kommer att kunna hantera hur höga skadeståndsanspråk som helst och kan orsaka ett hål i marknaden för gränsöverskridande revisionsverksamhet i fall av konkurs. Det andra scenariot, mer aktuellt för den interna svenska debatten, berör mindre revisionsbolags mer dagliga problem, med att skadelidande ser revisorn som en kassako på grund av den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Den svenska utredningen redovisades i september 2008 och föreslog ett subsidiärt och proportionellt ansvar för revisorer i förhållande till styrelseledamöter och verkställande direktör, samt en beloppsbegränsning för skadestånd som kan utdömas per skada. Det var denna svenska utredning som först väckte mitt intresse och då jag upptäckte att området är relativt oklart, inte bara i Sverige, utan även runt om i Europa, så beslöt jag mig för att göra en fördjupning i ämnet. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att redogöra för de ändringar om begränsningar beträffande regleringen av skadeståndsansvar för utförande av lagstadgad revision som har föreslagits i Sverige, samt den diskussion som har pågått inom EU under ett flertal år och lett fram till EU-kommissionens utfärdade rekommendation om lagstadgad revisions ansvarsbegränsning år Framförallt ska arbetet klargöra varför diskussionen om ett begränsat skadeståndsansvar för revisorer överhuvudtaget har uppkommit inom EU. Fokus kommer att ligga på rättsregler inom EU:s medlemsstater, men utgår ifrån ett svenskt perspektiv. Hur har andra europeiska länder reglerat revisorers skadeståndsansvar? För att svara på detta kommer andra medlemsstaters agerande och eventuella alternativa lösningar på problemet att behandlas och jämföras med de svenska resonemangen och begränsningsförslagen. För att till fullo förstå problematiken kring revisorers skadeståndsansvar kommer de arbetsdokument och utomstående undersökningar som genomförts i samband med den diskussion som pågått inom EU, att analyseras och jämföras med EUkommissionens ställningstagande. Hur skulle ett sekundärt skadeståndsansvar för revisorer påverka situationen i praktiken? Hur påverkas styrelseledamöters respektive skadelidandes intressen? En undersökning kommer att göras över vilken roll den obligatoriska ansvarsförsäkringen har beträffande klagandes skadeståndsanspråk mot revisorer. I arbetet kommer även att diskuteras huruvida det finns alternativa lösningar för Sverige, som faller inom EUkommissionens rekommendation. 6

7 1.3 Avgränsning Arbetet är avgränsat till att endast behandla revisorers skadeståndsansvar i aktiebolag, grundat på det lagstadgade revisionsuppdraget. Ansvar i form av andra närliggande uppdrag baserade på avtal eller som konsult har inte beaktats. Inte heller revisionsuppdrag inom mindre aktiebolag med undantag från ABL:s revisionskrav eller andra associationsformer kommer att innefattas i detta arbete. 1.4 Metod och material Jag har till viss del använt mig av traditionell juridisk metod med användning av lag, förarbeten, lagkommentarer och doktrin. Denna metod har tillämpats i framställningen av de svenska rättsområdena. Rättsfallen är få på området och har ingen direkt relevans för inriktningen på detta arbete. Med anledning av ämnets vikt och uppmärksamhet inom EU, har det naturliga varit att söka information bland EU-kommissionens dokument samt i undersökningar föranledda av EUkommissionen. Eftersom arbetet tar avstamp i den rekommendation som utfärdats av EUkommissionen, så har en stor del av informationen för analysen av varför man vill begränsa revisorers skadeståndsansvar härrört från de yttringar som uppkommit i samband med utredningen inom EU, så som rapporter utfärdade av FEE och London Economic's. 1.5 Disposition Arbetet inleds med en genomgång av det aktuella rättsläget i Sverige. Efter det övergår arbetet till att diskutera det minskade skadeståndsansvaret för revisorer och redogör i samband med detta för de utredningar som har gjorts i Sverige och inom EU, då främst EU-kommissionens rapporter och rekommendation till medlemsstaterna. Därefter följer en redogörelse av övriga medlemsstaters regleringar beträffande revisorers skadeståndsansvar och kommentarer kring respektive lands respons till EU-kommissionens rekommendation. Arbetet avslutas med en analys. 7

8 2 LAGSTADGAD REVISION 2.1 Lagstadgad revision i svensk rätt Sedan år 2010 är revision enligt reglerna i ABL frivilligt för majoriteten av Sveriges aktiebolag. Ett aktiebolag som uppfyller två av lagens 3 tre uppställda kriterier kan således välja att inte ha någon revisor. Kriterierna utgörs av ett medelantal anställda (tre), bolagets redovisade balansomslutning (1,5 miljoner), samt nettoomsättning (3 miljoner) under de två senaste räkenskapsåren. Före denna ändring var revisionsreglerna som följer av ABL obligatoriska att följa för alla aktiebolag, oavsett storlek. Argumenten för ändringen i ABL och den stora sänkningen på kravet för obligatorisk revisor bestod till största del av uppfattningen att mindre bolag, som inte bedriver särskilt omfattande verksamhet, själva ska få avgöra om det föreligger ett behov av att anlita en revisor eller om bolaget hellre lägger de pengarna på något annat. Det grundläggande syftet var helt enkelt att ge bolagen större frihet när det gäller att hitta den bästa lösningen för det enskilda bolaget. Sveriges minskade revisionskrav överensstämmer med EU:s direktiv 4 som tillåter dispens från revisionskravet för mindre företag. Enligt direktivet måste företag som uppfyller vissa kvotvärden låta en kompetent yrkesman revidera årsredovisningen och den sammanställda redovisningen Revisionens betydelse och vikten av en gemensam europeisk standard Revisorernas roll som oberoende granskare av bolag är viktig av flera anledningar. Ett oberoende yttrande över ett företags ekonomiska ställning stärker finansiärers förtroende och bidrar till stabilitet på finansmarknaden. Kravet på att en kvalificerad yrkesman ska se över vissa bolags årsredovisningar syftar vidare till att skydda allmänhetens intressen inom EU. 6 Ur ett europeiskt perspektiv är det av vikt att revisionen håller en viss gemensam standard med anledning av att redovisningar från företag i en stat kan komma att användas av tredje part, som exempelvis borgenärer eller investerare, i en annan medlemsstat. Ytterligare argument för en 3 ABL 9 kap. 1 1 st. 4 Rådets fjärde direktiv (78/660/EEG) av den 25 juli 1978 om årsredovisning i vissa typer av företag, artiklarna 11 och Se direktivets artikel samt Grönbok: Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom europeiska unionen. 6 Grönbok: Roll ställning och ansvar för revisorer som utför lagstagad revision inom europeiska unionen,

9 gemensam europeisk standard är den fria rörligheten för tjänster, samt etableringsfriheten. För att underlätta för den internationella revisionsverksamheten behövs åtgärder som främjar den gemensamma revisionskvaliteten och etableringsfriheten för revisionsbolag. 7 7 Ang. detta stycke se Grönbok: Roll ställning och ansvar för revisorer som utför lagstagad revision inom europeiska unionen,

10 3 REVISORERS SKADESTÅNDSANSVAR Avsnittet tar inledningsvis i korta drag upp gränsdragningen mellan revisorns och bolagsledningens ansvar för bolagets bokföring. Sedan redogörs för de allmänna principer som gäller beträffande skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen 8 (i fortsättningen ABL) följt av en genomgång av revisors ansvar gentemot bolaget samt aktieägare eller annan. Avslutningsvis redogörs kort för revisorers ansvarsregler inom EU. 3.1 Gränsdragning mellan bolagslednings och revisors skadeståndsansvar i svensk rätt Bolagsledningen 9 i svenska aktiebolag utgörs (bortsett från bolagsstämman) av styrelsen och den verkställande direktören. Dessa personer kan likväl som revisorn bli skadeståndsskyldiga för en felaktig årsredovisning. Ansvaret bottnar dock i olika grunder, eftersom ordinarie styrelseledamot, verkställande direktör och revisor har skiljda funktionsområden. Enligt ABL 8 kap. 4 framgår att det är styrelsens ansvar att sköta organisationen av bolagets bokföring och kontrollera denna på ett betryggande sätt. Det huvudsakliga ansvaret för bokföringen åligger dock den verkställande direktören. Den verkställande direktörens ansvar för bokföringen framgår av ABL 8 kap st., som stadgar att denne ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med redovisningsförfattningarna. Styrelsen fullgör alltså sitt tillsynsansvar indirekt genom den verkställande direktören och riskerar ansvar först vid brister i denna tillsyn. 10 Revisorn ingår inte i bolagsledningen, utan fungerar som ett sidoordnat kontrollerande organ. Det är således, som ovan påpekats, inte revisorn som har det primära ansvaret för bolagets redovisning utan den verkställande direktören. Revisorns uppgifter framgår av ABL 9 kap. 3 och består av att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorn ska även granska att styrelsen och den verkställande direktören har uppfyllt sin tillsynsplikt. I de fall årsredovisningen inte överensstämmer med bokföringen blir oftast revisorn, enligt ABL 29 kap. 2, huvudansvarig för den skada som uppkommit med anledning av detta. Kort sagt är det styrelsens och den verkställande direktörens ansvar att skaffa till årsredovisningen tillförlitlig information, medan det är revisorns uppgift att granska den Aktiebolagslag (2005:551). 9 Uttrycket bolagsledning syftar här på styrelse samt verkställande direktör, inte bolagsstämma. 10 Ang. detta stycke se Rolf Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 u., s. 40 och s. 136 ff. 11 Ang. detta stycke se Rolf Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 u., s. 136 ff. 10

11 3.2 Huvuddragen för revisors skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen Syftet bakom skadeståndsreglerna i ABL är främst att på ett avskräckande plan hindra ett bolags styrelseledamöter från att skada bolaget och samtidigt förstärka organpersonernas incitament till försiktighet, eftersom reglerna markerar att vårdslöst agerande medför skadeståndsansvar. 12 Revisorers skadeståndsrättsliga ansvar enligt ABL ger uttryck för den allmänna principen att den som tar emot och utför ett uppdrag åt någon annan, bör visa den omsorg som uppdragets fullgörande rimligen kräver. För ett bristfälligt utfört uppdrag ska således skadestånd kunna krävas av uppdragsgivaren Inledande om culpabedömningen Skadeståndsansvaret enligt ABL utgår från en bedömning i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga regler. I ABL 29 kap uppställs culparegeln. ABL 29 kap. 1 tillsammans med 2 15 stadgar att en revisor blir skadeståndsskyldig för skada som han eller hon i sitt uppdrag, genom uppsåt eller oaktsamhet, vållar bolaget. Ansvar inträder även för skada gentemot aktieägare om revisorn agerat i strid med ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Culparegeln brukar förklaras bestå av två delar, en objektiv och en subjektiv. Den objektiva sidan innebär att det ska finnas en skada, ett adekvat orsakssamband mellan skadan och handlingen eller underlåtenheten, samt att den skadebringande handlingen eller underlåtenheten objektivt sett faller utanför de krav på ett visst agerande som kan ställas på den person som vållat skadan. Den subjektiva sidan av culparegeln tar hänsyn till personliga förhållanden som kan påverka en persons agerande. Revisorer ingår i en yrkesgrupp med ett så kallat professionsansvar. Detta innebär att subjektiva faktorer endast spelar en marginell roll i culpabedömningen. 16 För att ansvar ska föreligga krävs således först och främst att det kan påvisas en skada och enligt ABL kompenseras endast rena förmögenhetsskador. Det måste finnas ett adekvat orsakssamband mellan skadan och revisorns handlande eller underlåtenhet, vilket förenklat brukar förklaras som att skadan ska ligga i farans (oaktsamhetens) riktning. För att skilja godtagbart handlande, som dock kan ha varit riskfyllt, från icke godtagbart handlande, så uppställs kriteriet för att handlandet ska ha 12 Torsten Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 3 u., Stockholm 2010, s Lars Erik Taxell, Ansvar och fördelning i aktiebolag, Åbo Akademi, 1963 s ABL 29 kap. 1 1 st.: En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. 15 ABL 29 kap. 2 1 st. 1 m.: En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i Ang. detta stycke se Rolf Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 u., s. 72 och

12 skett med vårdslöshet (culpa). Ansvar ska inte föreligga per automatik endast av den anledningen att företaget gjort en förlust. Eftersom aktiebolag bedriver affärsverksamhet måste man alltså dra en viktig gräns mellan acceptabla affärsrisker och skadeståndsgrundande vårdslöshet. Slutligen måste det gå att visa att en viss handling eller underlåtenhet faktiskt givit upphov till skadan. Det krävs således ett orsakssamband mellan det vårdslösa handlandet och skadan Skadebegreppet Med skada menas en ekonomiskt mätbar förmögenhetsförlust som drabbat den skadelidande mot eller utan dennes vilja. 18 För att bestämma skadans storlek brukar en metod med ett hypotetiskt händelseförlopp användas. Denna metod består av en jämförelse av skillnaden mellan situationen med den uppkomna skadan och en hypotetisk situation där den skadebringande handlingen eller underlåtenheten inte inträffat. I sista hand kan domstolen göra en skönsmässig bedömning av skadans storlek i enlighet med RB 35 kap Skada gentemot bolaget En revisor är ett kontrollerande organ, som enligt reglerna i ABL 20 ansvarar för skada gentemot bolaget som revisorn orsakar genom att han eller hon missköter sina uppgifter som revisor. 21 Av revisorslagen 19 framgår att en revisor ska iaktta god revisorssed. Denna yrkesspecifika sedvänja blir en grundläggande måttstock vid oaktsamhetsbedömningen och skapar utgångspunkten för vilka krav, på en revisors agerande eller underlåtenhet, som kan ställas i respektive situation. 22 Vid resonemang kring vilken grad av omsorg som krävs i en situation är det reglerna i bolagsordningen och ABL som blir vägledande, främst 9 kap 3 och 4. Av dessa framgår att revisorn ska göra en så ingående granskning som god revisionssed kräver och att han eller hon ska följa de särskilda föreskrifter som bolagsstämman kan meddela. Vid bedömningen av om en revisor har handlat med omsorg i sitt uppdrag, måste revisorns fullständiga roll såsom aktieägarnas, fordringsägarnas, anställdas, aktieköparnas samt allmänhetens förtroendeorgan övervägas i relation till eventuell 17 Ang. detta stycke se Torsten Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 3 u., Stockholm 2010, s Rolf Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 u., s Rolf Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 u., s ABL 29 kap Det krävs även (som ovan nämnts) att revisorn uppfyller de allmänna skadeståndsrättsliga kraven för uppsåt/culpa, och adekvat kausalitet. 22 Ang. detta stycke se Rolf Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 2 u., s. 60 f. 12

13 skadeståndsskyldighet. 23 I sista hand görs bedömningen av vad som utgör god revisionssed av domstol. Detta leder in till problematiken med att majoriteten av fallen om revisorers skadeståndsansvar förliks innan eller under rättegång, eller avgörs genom skiljeförfarande, 24 vilket innebär att det endast finns ett fåtal rättsfall på området att söka vägledning från. Oaktsamhetsrekvisitet blir av denna anledning svårt att förutse Skada gentemot aktieägare eller annan För att skadeståndsansvar ska föreligga vid ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden krävs i regel stöd i lag. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer är ren förmögenhetsskada endast i specifika undantagsfall ersättningsgill, om skadan inte härrör från en brottslig gärning. 25 Av ABL följer att en revisor är skadeståndsansvarig även gentemot aktieägare eller annan, som skadats genom att revisorn uppsåtligen eller genom vårdslöshet i sitt uppdrag brutit mot regler uppställda i ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Exempel på revisors agerande som kan skada annan är om revisorn lämnar sådana oriktiga uppgifter i en årsredovisning som kan påverka en tredje man att köpa aktier till ett ofördelaktigt pris eller lämna kredit till bolaget under felaktiga premisser. Om revisorn i ett sådant läge agerat avsiktligt, eller genom oaktsamhet har lämnat de oriktiga uppgifterna, så kan skadeståndsskyldighet aktualiseras. Skillnaden i oaktsamhetsbedömningen, mellan revisors ansvar gentemot bolaget respektive aktieägare eller annan, torde i praktiken bli små. Skillnaden består i att oaktsamhetsrekvisitet i det externa tredje man- och aktieägarfallet bedöms utifrån god revisionssed, medan det i det interna bolagsfallet, istället bedöms utifrån reglerna i ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Motiveringen bakom revisors ansvar mot utomstående är det faktum att det ingår i revisorns roll att granska utifrån de aktiebolagsrättsliga regler som är ägnade att skydda tredje man. Att koppla skadeståndsrättsliga ansvarsregler till en bristfälligt utförd granskning av dessa regler är därför viktigt för att stärka allmänhetens förtroende för aktiebolagsformen Ang. detta stycke se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen (1 april 2008, Zeteo), kommentaren till 29 kap. 2 under 1. Revisors ansvar mot bolaget. 24 SOU 2008:79, s SkL 2 kap. 4 stadgar huvudregeln, vilket kräver att skadan har uppkommit genom brott. 26 Ang. detta stycke se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen (1 april 2008, Zeteo), kommentaren till 29 kap. 2 under 2. Revisors ansvar mot aktieägare och andra samt SOU 1995:44 s

14 3.2.5 Skadeståndets storlek, talan, jämkning och preskription Idag finns ingen beloppsbegränsning vad gäller storleken på skadestånd som kan utdömas mot en revisor (det finns inte beträffande någon annan yrkeskategori heller för den delen). Arbetet återkommer till andra länders förhållanden samt till den utredning som gjorts beträffande ett eventuellt införande av en dylik begränsning i svensk rätt. Huvudregeln är att skadan ska ersättas fullt ut. Revisorn svarar dock endast för den del i skadan som kan hänföras till dennes bristfälliga agerande inom uppdraget. 27 En talan om skadestånd mot revisor får enligt ABL 29 kap. 7 föras om majoriteten, eller en minoritet bestående av minst 10 % av bolagets samtliga aktier, på bolagsstämma röstar för ett sådant förslag. Revisors ersättningsskyldighet kan jämkas enligt 29 kap. 5 ABL, efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt. Vad gäller preskriptionstiden för skadeståndstalan mot en revisor, så äger revisorn inte samma skydd som styrelseledamot och den verkställande direktören. Dessa personer åtnjuter en särskild preskriptionsfrist, vad gäller talan från bolagets sida, på ett år räknat från det att årsredovisning och revisionsberättelse lagts fram på bolagsstämma. 28 Denna förkortade preskriptionstid motiveras av att en under lång tid svävande ansvarstalan mot styrelseledamot eller verkställande direktör riskerar påverka bolagets verksamhet negativt. 29 För revisorn gäller istället en preskriptionstid på fem år räknat från räkenskapsårets utgång. 30 Inom EU ligger de flesta preskriptionstiderna på mellan två till sex år, med undantag för Italien som har en preskriptionstid på 10 år Motsvarande regleringar inom EU I samtliga europeiska länder är revisorn gemensamt och solidariskt skadeståndsansvarig för skada genom uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Det krävs även att det finns ett orsakssamband mellan revisorns handlande och skadan. Ansvaret kan begränsas i fall då käranden varit medvållande eller det reviderade bolaget även självt varit ansvarigt för skadan. I samtliga europeiska länder kan revisorn bli skadeståndsskyldig gentemot det reviderade bolaget på avtalsrättslig grund. I vissa länder kan skadeståndsansvar även uppkomma enligt allmänna skadeståndsrättsliga- och utomobligatoriska regler Skadestånd utanför revisors uppdrag behandlas inte i detta arbete. 28 ABL 29 kap Se Andersson m.fl., Aktiebolagslagen (1 april 2008, Zeteo), kommentaren till 29 kap. 10 under 1. Frist för talans väckande. 30 ABL 29 kap. 13 st. 1 p SOU 2008:79, s Ang. detta stycke se SOU 2008/79, s

15 4 ETT BEGRÄNSAT ANSVAR? 4.1 Inledning En allmän utgångspunkt i bedömningen utifrån ABL 29 kap. är att skadeståndsansvaret för respektive organledamot är individuellt. Den organledamot som sköter sina uppgifter ska givetvis inte behöva betala skadestånd för en skada som denne inte haft någon del i. Om en skada uppstår ska en granskning ske över varje enskild persons handlande (eller passivitet) för att avgöra huruvida skadeståndsansvar föreligger eller inte. Enligt svensk rätt har revisorer och övriga organledamöter ett solidariskt ansvar för en och samma skada som de tillsammans har förorsakat bolaget, genom uppsåt eller oaktsamhet. Det är i princip detta solidariska ansvar som är kärnämnet för de rådande diskussionerna inom EU angående problematiken kring revisorers skadeståndsansvar. Problemet handlar om att det kan framstå som mer lockande för en klagande att kräva skadestånd av revisorn än av andra bolagsorgan, med anledning av att revisorer har en obligatorisk ansvarsförsäkring som kan täcka större förluster än exempelvis ett bolag i konkurs. I samband med detta så kan det uppstå problematiska situationer med anledning av att kretsen av skadeståndsberättigade tredje män i princip är obegränsad. Enligt ABL 33 följer att varje tredje man som ingått förbindelse med ett bolag kan ha rätt till skadeståndsersättning av revisorn, vid uppsåtliga eller oaktsamma överträdelser av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. En felaktig revision av ett internationellt börsbolag kan således leda till stora skadeståndsanspråk från många klagande runt om i hela världen. 34 Det eftersträvade målet inom EU är att minska risken för extrema skadeståndsanspråk gentemot revisorer. Problemet med sådana anspråk består i risken för att revisionsmarknaden kan komma att krackelera, eftersom det förutspås att ett eller fler av de dominerande europeiska revisionsbolagen inte kommer att klara av sådana stora skadeståndsanspråk, utan istället kommer att försvinna från marknaden. Samtidigt finns oro för att det inte kommer att finnas kapacitet för medelstora revisionsbolag att täcka upp det marknadsbehov som kommer att uppstå i samband med detta. Målet är därför att underlätta för medelstora revisionsbolag att verka på den europeiska marknaden för lagstadgad revision, genom dels integrerade revisionsregler, dels ett minskad ansvar och därigenom en minskad risk för revisorer inom EU att drabbas av höga skadeståndsanspråk. EU- 33 ABL 29 kap. 2 1 m. jämförd med 1 1 st. 2 m. 34 Se SOU 2008/79 s

16 kommissionen har tillsatt utredningar, samt beställt en utomstående sådan av London Economic's, där diskussionen tas upp huruvida revisorers skadeståndsansvar bör begränsas och vilka alternativ som på bästa sätt motsvarar de syften man vill nå. Nedan följer en redogörelse för de utredningar som har föranletts av diskussionen kring bland annat ovanstående problematik, tillsammans med ett tydliggörande för bakgrunden och de faktiska förhållandena på revisionsmarknaden, med anledning av de rådande ansvarsregleringarna. Fokus kommer att ligga på frågan om varför man vill begränsa revisorers skadeståndsansvar, samt om den argumentation som förs beträffande förslag till sådana begränsningar faktiskt överensstämmer med EU-kommissionens ändamål med den utfärdade rekommendationen. 4.2 Bakgrund Efter ett regeringsbeslut 1990 tillsattes en kommitté 35 med uppdraget att se över ABL i dess helhet. 36 Uppdragets syfte var att föreslå dels ändringar föranledda av det europeiska integrationsarbetet, dels ändringar av traditionell aktiebolagsrättslig karaktär. Till en början bestod kommitténs uppdrag bland annat av att anpassa ABL till EG:s samtliga bolagsdirektiv, men genom ett regeringsbeslut 37 flyttades ansvaret för de redovisningsinriktade bolagsdirektiven över till en ytterligare kommitté, Redovisningskommittén 38. Redovisningskommittén kom att se över ett antal redovisningsregler som dock inte berör skadeståndsreglerna eller detta arbete. År 2006 tillsattes istället en särskild utredare 39, för att se över vissa regler beträffande revisorer och revision, däribland revisorers skadeståndsansvar. Utredningen överlämnade år 2008 slutbetänkandet Revisorers skadeståndsansvar 40, vars innehåll jag kommer att redogöra för nedan. Syftet med redogörelsen är att finna klarhet i varför utredaren anser att Sverige behöver begränsa revisorers skadeståndsansvar. Detta kommer sedan att jämföras med den europeiskt relevanta diskussionen. Den återkommande kärnan är att försöka klargöra problematiken bakom de föreslagna ansvarslättnaderna, på nationell respektive europeisk nivå, och återkoppla detta till de föreslagna svenska lagändringarna. 35 Ju 1990:08 36 Dir. 1990:46 37 Dir. 1992:18 38 Ju 1991:07 39 F.d. justitierådet Bo Svensson tillsattes som särskild utredare och utredningen antog namnet Utredningen om revisorer och revision (Ju 2006:11) 40 SOU 2008:79 16

17 4.3 Förslag om minskat ansvar för revisorer Den svenska utredningen om revisorers skadeståndsansvar 41 har föreslagit flera åtgärder som ska leda till ett minskat skadeståndsansvar för revisorer. Bakgrunden till utredningens förslag är en av EU-kommissionen utfärdad rekommendation 42 till medlemsstaterna. Mer om denna rekommendation längre fram i arbetet. De föreslagna ändringarna i svensk rätt skulle innebära att revisorer erhåller ett subsidiärt och proportionellt ansvar gentemot styrelseledamöter och verkställande direktör. Detta skulle innebära att om en och samma skada har uppkommit till följd av styrelseledamots, verkställande direktörs och revisors handlande, så ska talan endast kunna föras gentemot styrelseledamot och verkställande direktör. Talan mot revisorn ska i sin tur endast kunna föras av den styrelseledamot eller verkställande direktör som är svarande i ett sådant skadeståndsmål, eller som har förpliktigats att ersätta den gemensamt åsamkade skadan. Utredningen har även föreslagit att det ska införas en beloppsgräns för revisorers skadeståndsansvar, där gränsen för den ersättning som kan krävas grundat i ett enskilt uppdrag ska sättas vid ett belopp motsvarande 2500 prisbasbelopp (vilket blir ungefär 100 miljoner kronor eller euro). Beloppsgränsen ska dock inte gälla om revisorn handlat med uppsåt eller begått en brottslig gärning. Att en styrelse upprättar en bristfällig årsredovisning och revisorn inte uppdagar detta i sin granskning innebär normalt att både styrelse och revisor är skadeståndsskyldiga. Med anledning av revisorers försäkringsplikt menar utredaren att det faktiska skadeståndsanspråket och således ansvaret, ofta i praktiken stannar på revisorn i dessa situationer. Detta är enligt utredaren ett problem som skulle lösas med ett subsidiärt ansvar för revisorer. I kombination med beloppsspärren skulle det bli lättare för stora revisionsbolag att teckna de erforderliga ansvarsförsäkringarna, vilket i sin tur skulle sänka revisionsbolagens försäkringspremier och därigenom även leda till lägre revisionsarvoden. Utredningen menar att dessa ansvarslättnader kommer att leda till besparingar i form av rättegångskostnader för revisionsbolagen, eftersom färre revisorer kommer att bli instämda i skadeståndsmål. Det framgår dock inte några aktuella siffror om hur dessa kostnader ser ut idag, utan konstateras endast att det tyvärr inte är möjligt att få fram sådana uppgifter från revisionsbolagen. Vidare anförs att den föreslagna ansvarsbegränsningen förmodligen kommer att leda till att fler skadeståndsanspråk framöver istället kommer att riktas mot styrelseledamöter och verkställande direktörer. Detta kommer i sin tur att innebära ökade utgifter för bolagen, främst i 41 SOU 2008:79 42 Kommissionens Rekommendation om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och revisionsföretag [delgivet med nr K(2008) 2274] (2008/473/EG). 17

18 form av ansvarsförsäkringar för organledamöter, som direkt eller indirekt i sin tur kommer att bli en företagskostnad, men även till viss del i form av rättegångskostnader. Förslaget om minskat skadeståndsansvar för revisorer skapar anledning att spekulera kring hur balansen kommer att ändras, i relation till styrelseledamöters skadeståndsansvar. Enligt sammanfattningen av konsekvensbedömningen så ersätts idag oftast inte skadeståndskraven mot revisorer fullt ut. 43 Med hänvisning till själva anledningen bakom förslaget om minskat skadeståndsansvar, som uppmärksammar att revisorer ofta ses som en ekonomisk källa med större chanser till framgång när det gäller att erhålla ersättning för skada, så riskerar möjligen en omstrukturering, bestående av att en skadelidande istället måste vända sig till styrelsen (utan obligatorisk ansvarsförsäkring) med sina krav, att i slutändan drabba de skadelidande i form av minskade möjligheter till ersättning. Om det idag är mer gynnsamt för en skadelidande att stämma revisorn på grund av dennes ekonomiska ställning, grundad i den obligatoriska ansvarsförsäkringen, så finns det risk för att en förändring bestående av en eliminering av denna möjlighet, kommer att drabba de skadelidande. 43 K(2008) 2274 slutlig 6 st

19 5 DEN EUROPEISKA GRUNDEN 5.1 Inledning Den svenska utredningen och det aktuella lagförslaget, är grundat på EU-kommissionens rekommendation, samt de utredningar som föranledde den. I slutbetänkandet redogör utredaren i stor utsträckning för det europeiska perspektivet och styrker behovet av att Sverige agerar för att minska revisorers skadeståndsansvar, med argument hämtade från de av EU-kommissionen beställda utredningarna. Med anledning av att den europeiska diskussionen och de utredningar som följt av den, har spelat en stor roll i utarbetandet av det svenska förslaget, så tycks det lämpligt att redogöra för dessa bakomliggande europeiska utredningar och beslut, för att kunna skapa en utförlig bild av skälen bakom förslaget om ett minskat skadeståndsansvar för revisorer i Sverige. EU-kommissionen lade år 2001 fram en utredning om hur revisorers skadeståndsansvar regleras i varje medlemsstat. 44 Syftet med utredningen var att utreda om, och på vilket sätt, ländernas olika regleringar utgjorde hinder för utvecklingen av en revisorsmarknad inom EU. En uppföljande rapport 45 genomfördes av London Economic's på uppdrag av EU-kommissionen och redovisades år Rapporten behandlade: [T]he impact of current liability rules for carrying out statutory audits on the European capital markets and on the insurance conditions for statutory audits and audit firms, including an objective analysis of the limitations of financial liability 5.2 Risker för revisionsmarknaden Yrket som revisor ses enligt London Economic's rapport som riskfyllt och inte särskilt attraktivt. Revisionsbolag har uttryckt att det obegränsade skadeståndsansvaret försvårar bolagens rekrytering av personal som har intresse av att i framtiden bli delägare i bolaget. 46 Om bolaget råkar ut för ett 44 A study on systems of civil liability of statutory auditors in the context of a Single Market for auditing services in the European Union, London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors' Liability Regimes, London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors' Liability Regimes, s. 176,

20 riktigt stort skadeståndsanspråk så kommer detta med stor sannolikhet att riskera bolagets överlevnad och även drabba delägarna. Sådana, för bolaget livshotande, anspråk skulle ytterligare öka den negativa synen på yrket. Rapporten redovisar en beräkning av hur höga skadeståndsanspråk ett bolag faktiskt klarar av att hantera. Det maximala skadeståndsyrkandet som den största revisionsbolaget i Europa skulle ha möjlighet att klara av efter att ha uttömt resurserna i koncernens interna försäkringsbolag (captive), ligger på ungefär 540 miljoner euro. Med anledning av de höga och redan pågående skadeståndsmålen, samt risken för liknande framtida krav, är det inte omöjligt att något av the Big-4 47 kommer att gå i konkurs. Om ett av dessa bolag försvinner så beräknas revisionsmarknaden fortfarande kunna hållas relativt stabil. Det är först om två av bolagen försvinner som en ordentlig turbulens på marknaden kan infinna sig. Investerare kommer bli avskräckta och svårlösta situationer kan uppstå om det inte finns kapacitet för den resterande revisionsmarknaden att ta sig an det uppkomna glappet. Slutsatsen av dessa prognostiserade problem kan enligt rapporten till en viss del lösas genom en begränsning av revisorers skadeståndsansvar. En sådan begränsning skulle nämligen hindra förekomsten av de enorma anspråk som riskerar revisionsbolagens fortlevnad och därigenom minska risken för att ett, eller två, av de marknadsdominerande revisionsbolagen försvinner från marknaden. 48 Utredningens resultat kretsar till stor del kring de förhållanden som råder för the Big-4 vad gäller dyrare försäkringar och skadeståndskostnader. Detta faller sig visserligen naturligt, med tanke på att det endast är dessa riktigt stora revisionsbolag som kommer upp i de riktigt höga skadeståndsanspråken. Vid tiden för utredningen pågick elva mål med anspråk runt 160 till 785 miljoner euro och fem mål överstigande 785 miljoner euro, mot revisionsbolag inom EU. I dessa stora skadeståndsmål täcker endast företagsförsäkringen, beträffande vissa av de största kraven gentemot the Big-4, beloppen upp till ungefär 5 %. 49 Revisionsbolagens möjlighet till ett fullgott ansvarsförsäkringsskydd har enligt rapporten försämrats under de senaste åren på så vis att försäkringspremier har ökat samtidigt som täckningen har minskat. 5.3 Etablering för medelstora revisionsbolag på den europeiska marknaden Bland de viktigaste slutsatserna i EU-kommissionens utredning, framgår att den europeiska marknaden för revision gentemot stora bolag är starkt dominerad av the Big-4. Denna 47 The Big-4 dominerar den europeiska revisionsmarknaden och utgörs av Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers. 48 Ang. Detta stycke se London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors' Liability Regimes, s. 210, London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors' Liability Regimes, s. 99, 2006, samt SOU 2008:79 s

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman

Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman Kandidatuppsats HAR 420 HT 2005 Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman Handledare: Krister Moberg Författare: Gisela Exler 790818-4000 Sammanfattning Titel: Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman.

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Culpabedömning i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL

Culpabedömning i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL Ekonomihögskolan Institutionen för handelsrätt HAR 420 Kandidatuppsats HT 2006 Culpabedömning i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL Handledare: Krister Moberg Författare: Daniel Kusecek

Läs mer

Revisors skadeståndsansvar - en analys av senare tids rättsutveckling

Revisors skadeståndsansvar - en analys av senare tids rättsutveckling ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A--08/00350--SE Revisors skadeståndsansvar - en analys av senare tids rättsutveckling Auditor s Liability - an Analysis of the Legislative Development in Recent Time Daniel Granlöf

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning

t_err&%24%7bbase%7d=sfst&%24%7btripshow%7d=format%3dthw&bet=1999%3a1079%24 B) Förordning Databas: SFST Rubrik: Revisionslag (1999:1079) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden

Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt NFT 1/2006 för kunden Överfallsskydd i form av summaförsäkring mest förmånligt för kunden av Kristina Strandberg och Johanna Turunen Kristina Strandberg

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

Ds 2013:16. Prospektansvar. Finansdepartementet

Ds 2013:16. Prospektansvar. Finansdepartementet Ds 2013:16 Prospektansvar Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

2. ANSVARSFRÅGOR VID DRIFTEN EN GOLFKLUBB De flesta golfklubbar är i grund och botten ideella föreningar, de flesta drivs också genom den ideella

2. ANSVARSFRÅGOR VID DRIFTEN EN GOLFKLUBB De flesta golfklubbar är i grund och botten ideella föreningar, de flesta drivs också genom den ideella 2. ANSVARSFRÅGOR VID DRIFTEN EN GOLFKLUBB De flesta golfklubbar är i grund och botten ideella föreningar, de flesta drivs också genom den ideella föreningen. Klubben kan dock givetvis lägga ut olika uppgifter

Läs mer

Jämkning av skadestånd

Jämkning av skadestånd Jämkning av skadestånd - Något om den aktiebolagsrättsliga jämkningsregelns tolkning och tillämpning Examensarbete i civilrätt, 30 hp Författare: Johanna Kumlien Handledare: Jur.dr. Daniel Stattin HT 2008

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag Hur fördelas det rättsliga ansvaret mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag?

Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag Hur fördelas det rättsliga ansvaret mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag? ISRN-NR LIU-IEI-FIL-A--14-01644--SE Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag Hur fördelas det rättsliga ansvaret mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag? Allocation of responsibilities in a limited

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan (december 2012) ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 1 1 Uttalandets syfte... 1 2 Bolagsorganens uppgifter...

Läs mer

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET MARKT/2508/02 SV Orig. EN ETT PÅSKYNDAT FÖRFARANDE FÖR TILLSYNEN ÖVER ÅTERFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET Projektet för tillsyn över återförsäkringsföretag har nu kommit dithän att vissa viktiga val som gäller helhetsstrukturen

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22

Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm E-postadress JU.L1@justice.ministry.se Gränsöverskridande fusioner, DS 2006:22 Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) har tagit del av Justitiedepartementets

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Rättssakkunnig Rebecca Appelgren 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Fi2013/905 Remissyttrande avseende departementspromemorian Ds 2013:16

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Revisorers skadeståndsansvar

Revisorers skadeståndsansvar Revisorers skadeståndsansvar Slutbetänkande av Utredningen om revisorer och revision Stockholm 2008 SOU 2008:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer