Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid. Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid. Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil"

Transkript

1 Actas exemplar, Version 5 KUNDAVTAL UPPLYSNINGAR OM KUNDEN Namn (efternamn, förnamn) Personnummer Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil Folkbokföringsadress, om annan än ovan (i Sverige) Land (skatterättsligt hemvist) E-postadress Depånummer Bankkonto för kontantöverföring till Kunden ID-KONTROLL (fylls i av Bolagen) ID-handling som uppvisats Körkort Pass ID-kort Registreringsbevis Annan, beskriv Penningtvättskontroll utförd av Bolagen Ja, se Åtgärder för kundkännedom AVTAL Härigenom ingår undertecknad kund (nedan benämnd Kunden ) detta kundavtal (nedan benämnt Avtalet ) med, Acta Asset Management AS (org. nr ) och Acta Finans AB (org. nr ) (nedan gemensamt benämnda Bolagen om inte annat framgår av Avtalet) på nedanstående villkor. Kunden är införstådd med att Avtalet innehåller ansvarsbegränsningar för Bolagen (bland annat enligt punkten 13 i Avtalet) och att Kunden noga har granskat och tagit ställning till samtliga villkor och upplysningar som framgår av Avtalet. Kunden är således införstådd med och samtycker till - behandlingen av personuppgifter enligt punkten 9 i Avtalet samt i punkten 8 i Bilaga 2 och att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske för ändamål som avser direkt marknadsföring, - att kundorder kommer att utföras i enlighet med riktlinjerna i Bilaga 3 och att kundorder kan utföras utanför en reglerad marknad eller MTF, - att Kunden kan lämna uppdrag avseende transaktioner i värdepapper på ovan angiven e-postadress, - att information som inte är riktad specifikt till Kunden kan lämnas på Bolagens hemsida, när Bolagen anser det vara lämpligt, och - att information från Bolagen kan lämnas till Kunden på av Kunden angiven e-postadress samt på Kundens inloggningsbara sida på Avtalet består av detta kundavtal med dokumentet ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM samt vid var tid gällande bilagor: Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER Utöver Avtalet har Kunden mottagit följande dokument: INFORMATION OM ACTA FINANS AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM HANDEL MED OPTIONER, TERMINER OCH ANDRA DERIVATINSTRUMENT KUNDENS UNDERSKRIFT (registreringsbevis skall bifogas för juridisk person) Ort och datum Underskrift för Kunden Namnförtydligande BOLAGENS UNDERSKRIFT Ort och datum Underskrift för Bolagen Namnförtydligande 1/4

2 Actas exemplar, Version 5 ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM 1. INLEDNING Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt motsvarande bestämmelser i Norge ska Acta Finans AB och Acta Asset Management AS ( Bolagen ) vidta kundkännedomsåtgärder bl.a. i samband med att Acta etablerar en affärsförbindelse med en kund. Som utgångspunkt ska Acta inhämta information om kunden samt kontrollera kundens identitet, eventuell verklig huvudmans identitet samt affärsförbindelsens syfte och art. Med verklig huvudman avses en fysisk person för vars räkning någon annan person (kunden) handlar. Om kunden är en juridisk person (företagskund) avses med verklig huvudman den eller de fysiska personer som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av den juridiska personen eller utövar ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Acta har med anledning av ovanstående behov av följande upplysningar. 2. IDENTITETSKONTROLL Privatperson (fullständigt namn) Personnummer ID-handling som uppvisats Körkort Pass ID-kort Annan (beskriv) Juridisk person (fullständig firma) Organisationsnummer ID-handling som uppvisats av företrädare för juridisk person Körkort Pass ID-kort Annan (beskriv) Registreringsbevis för juridisk person har inhämtats Ja Företrädarens namn och personnummer 3. VERKLIG HUVUDMAN 3.1 Privatperson För vems räkning etableras affärsförbindelsen: För kundens egen räkning För kundens omyndiga barns räkning Fullständigt namn och personnummer för sådant barn Fullständigt namn och personnummer för sådant barn Fullständigt namn och personnummer för sådant barn För någon annan än ovanståendes räkning Fullständigt namn och personnummer för sådan person 2/4

3 Actas exemplar, Version Företagskund Företaget har ingen fysisk person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av företaget eller utövar ett bestämmande inflytande över företaget: (Sätt kryss) Företaget har följande fysiska personer som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av företaget eller utövar ett bestämmande inflytande över företaget: Person 1 (fullständigt namn och adress) Personnummer/födelsedatum Aktieinnehav i %: Röstvärde i %: Om det finns annat underlag för bestämmande inflytande över företaget (t.ex. aktieägaravtal), vänligen specificera: Person 2 (fullständigt namn och adress) Personnummer/födelsedatum Aktieinnehav i %: Röstvärde i %: Om det finns annat underlag för bestämmande inflytande över företaget (t.ex. aktieägaravtal), vänligen specificera: Person 3 (fullständigt namn och adress) Personnummer/födelsedatum Aktieinnehav i %: Röstvärde i %: Om det finns annat underlag för bestämmande inflytande över företaget (t.ex. aktieägaravtal), vänligen specificera: 4. AFFÄRSFÖRBINDELSENS SYFTE OCH ART Vilken typ av värdepapper/produkt avser du/företaget handla med: Aktier Fonder Optioner och andra derivat Indexobligationer Försäkringar Annat (beskriv): Varifrån kommer kapitalet som ska placeras: Tidigare sparande/placeringar Lön/pension/bonus Arv/gåva Fastighetsförsäljning Företagsförsäljning Upparbetade vinstmedel/avsättningar Annan (beskriv): Vilket är ditt/företagets syfte med placeringarna: Värdetillväxt Långsiktig placering/sparande Ekonomisk trygghet Pension Minskad skatt Annat (beskriv): Hur många affärer/transaktioner gör du/företaget per månad: >10 Övriga upplysningar avseende affärsförbindelsens syfte och art: 3/4

4 Actas exemplar, Version 5 5. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP) Innehar du eller har du tidigare innehaft någon av nedan uppräknade offentliga funktioner? Ja (ange vilken/vilka) Nej Stats- eller regeringschef, minister eller biträdande minister Parlamentsledamot Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i någon centralbanks styrande organ Ambassadör, beskickningschef eller högre officer i försvarsmakten Befattning på gemenskapsnivå eller internationell nivå som motsvarar ovan nämnda tjänster/befattningar Ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Är du nära familjemedlem eller medarbetare till person som innehar eller har innehaft någon av ovan nämnda offentliga funktioner? Ja (ange vilken/vilka samt relation) Nej Make/maka Partner (som enligt nationell lag likställs med make/maka) Barn eller barns make/maka/partner Förälder Medarbetare, d.v.s. äger företag tillsammans med person som innehar eller har innehaft någon av ovan uppräknade offentliga funktioner, äger företag som upprättats till förmån för sådan person eller på annat sätt haft nära affärsförbindelse med sådan person. Jag bekräftar härmed att ovanstående upplysningar är korrekta: Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande 4/4

5 KUNDAVTAL UPPLYSNINGAR OM KUNDEN Namn (efternamn, förnamn) Personnummer Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil Folkbokföringsadress, om annan än ovan (i Sverige) Land (skatterättsligt hemvist) E-postadress Depånummer Bankkonto för kontantöverföring till Kunden ID-KONTROLL (fylls i av Bolagen) ID-handling som uppvisats Körkort Pass ID-kort Registreringsbevis Annan, beskriv Penningtvättskontroll utförd av Bolagen Ja, se Åtgärder för kundkännedom AVTAL Härigenom ingår undertecknad kund (nedan benämnd Kunden ) detta kundavtal (nedan benämnt Avtalet ) med, Acta Asset Management AS (org. nr ) och Acta Finans AB (org. nr ) (nedan gemensamt benämnda Bolagen om inte annat framgår av Avtalet) på nedanstående villkor. Kunden är införstådd med att Avtalet innehåller ansvarsbegränsningar för Bolagen (bland annat enligt punkten 13 i Avtalet) och att Kunden noga har granskat och tagit ställning till samtliga villkor och upplysningar som framgår av Avtalet. Kunden är således införstådd med och samtycker till - behandlingen av personuppgifter enligt punkten 9 i Avtalet samt i punkten 8 i Bilaga 2 och att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske för ändamål som avser direkt marknadsföring, - att kundorder kommer att utföras i enlighet med riktlinjerna i Bilaga 3 och att kundorder kan utföras utanför en reglerad marknad eller MTF, - att Kunden kan lämna uppdrag avseende transaktioner i värdepapper på ovan angiven e-postadress, - att information som inte är riktad specifikt till Kunden kan lämnas på Bolagens hemsida, när Bolagen anser det vara lämpligt, och - att information från Bolagen kan lämnas till Kunden på av Kunden angiven e-postadress samt på Kundens inloggningsbara sida på Avtalet består av detta kundavtal med dokumentet ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM samt vid var tid gällande bilagor: Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER Utöver Avtalet har Kunden mottagit följande dokument: INFORMATION OM ACTA FINANS AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM HANDEL MED OPTIONER, TERMINER OCH ANDRA DERIVATINSTRUMENT KUNDENS UNDERSKRIFT (registreringsbevis skall bifogas för juridisk person) Ort och datum Underskrift för Kunden Namnförtydligande BOLAGENS UNDERSKRIFT Ort och datum Underskrift för Bolagen Namnförtydligande 1/19

6 INLEDNING Mellan Kunden å ena sidan och å andra sidan Bolagen träffas härmed avtal om investeringstjänster och andra tjänster avseende transaktioner med värdepapper. Avtalet gäller för alla de tjänster Bolagen tillhandahåller såvida det inte framgår av sammanhanget att en viss bestämmelse endast gäller ett visst bolag eller instrument eller vissa tjänster, eller något annat annars följer av sammanhanget eller av beskrivningen av det aktuella bolagets verksamhet i punkterna nedan. Bolagens verksamheter är olika och villkoren i Avtalet gäller endast för vart och ett av Bolagen i den utsträckning de är relevanta för det enskilda bolagets verksamhet. Särskild information om Acta Finans och de särskilda villkor som gäller för försäkringsförmedlare framgår av dokumentet INFORMATION OM ACTA FINANS AB. DEFINITIONER Med Acta Asset Management avses Acta Asset Management AS, Börehaugen 1, 4006 Stavanger, Norge som bedriver gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Med Acta Finans avses Acta Finans AB, , Box 1060, Stockholm. Med Bolagen avses Acta Asset Management och Acta Finans. Med Bankdag avses dag i Sverige och Norge som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Med Depå avses värdepappersdepå upprättad enligt bestämmelserna i Bilaga 1, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ. Till depå hör vid varje tid eventuellt öppnade underdepåer. När Depå omnämns i detta Avtal, avses således om inte annat uttryckligen anges eller annars framgår även sådana underdepåer. Med Kunden avses den kund som angivits på sidan 1 i Avtalet. Med Värdepapper avses dels (i) finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d.v.s. överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument, dels (ii) värdehandling, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, såsom aktie eller enkelt skuldebrev som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument, borgensförbindelse, gåvobrev, pantbrev eller liknande handling. 1. BOLAGENS VERKSAMHET 1.1 Acta Asset Management (a) I Sverige är Acta Asset Management Actakoncernens kanal för utförande av order på uppdrag av kunder avseende handel med finansiella instrument. Acta Asset Management är det bolag som tillhandahåller marknadsrapporter, analyser, köp- och säljnotor m.m. till Kunden och lämnar sådan information och sådana upplysningar som Bolagen är skyldiga att lämna till Skatteverket och andra berörda myndigheter. (b) Acta Asset Management har tillstånd att tillhandhålla följande tjänster i Sverige: 1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2. utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 3. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 4. förvaring och förvaltning av finansiella instrument för kunders räkning, 5. lämnande av råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor, 6. utförande av valutatjänster i samband med investeringstjänster, och 7. upprättande och förmedling av finansiella analyser, förmedling av investeringsorder och andra order avseende transaktioner i finansiella instrument. (c) Acta Asset Management har ingått ett avtal med Acta Finans där Acta Finans agerar som anknutet ombud till Acta Asset Management. Genom Acta Finans erbjuder Acta Asset Management tjänsterna mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera instrument samt investeringsrådgivning. 1.2 Acta Finans (a) Acta Finans är en oberoende försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsförmedlartjänster i Sverige. Genom att Acta Finans har ingått ett avtal med Acta Asset Management där Acta Finans är anknutet ombud till Acta Asset Management har Acta Finans rätt att även erbjuda sina kunder mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument samt investeringsrådgivning. (b) Acta Finans rådgivningsverksamhet, som sker under nämnda ombudsavtal, riktar sig till kunder som efterfrågar investeringsrådgivning och som Acta Finans bedömt som lämpliga som rådgivningskunder. (c) Acta Finans har enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling tillstånd att tillhandahålla följande tjänster i Sverige: 1. förmedling av försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser (direkt), 2. förmedling av olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt), 3. förmedling av fondandelar, och 4. investeringsrådgivning om fondandelar. (d) Som framgår ovan har Acta Finans rätt att förmedla fondandelar samt lämna investeringsrådgivning om fondandelar både i egen- 2/19

7 skap av försäkringsförmedlare enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling och i egenskap av anknutet ombud till Acta Asset Management. All verksamhet som sker inom ramen för en försäkringslösning utför Acta Finans under eget tillstånd i egenskap av försäkringsförmedlare, medan förmedling av och investeringsrådgivning om fondandelar utanför ramen för en försäkringslösning sker under Acta Asset Managements tillstånd. (e) Acta Finans utför inte själv order om handel med finansiella instrument utan förmedlar dessa vidare till Acta Asset Management eller till externa samarbetspartners/leverantörer av finansiella tjänster eller pensions- och livförsäkringsprodukter. Acta Finans utgör således inte själv part i avtalet mellan Kunden och tjänste- eller produktleverantören utan förmedlar endast Kundens order. (f) Investeringsrådgivningen grundar sig på den behovs- och lämplighetsanalys som upprättats för Kunden. 2. KUNDKRAV SKATTERÄTTSLIG HEMVIST 2.1 Kunden ska vara bosatt och ha skatterättslig hemvist i Sverige samt ha en godkänd legitimation i enlighet med vad Bolagen vid var tid kräver. Kunden ska ha ett konto hos bank i Sverige. 2.2 Kunden ska själv förvissa sig om sitt skatterättsliga hemvist och att Kunden p.g.a. dubbelt medborgarskap eller andra förhållanden inte har skatterättslig hemvist i annat land än i Sverige. 2.3 Skatterättslig hemvist för fysisk person är normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte. 2.4 Kunden försäkrar härmed att Kundens skatterättsliga hemvist är Sverige och att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolagen skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, e-postadress och adressuppgifter enligt ovan. Om Kundens skatterättsliga hemvist ändras har Bolagen rätt att säga upp Avtalet eller välja att inte utföra några nya köporder för Kundens räkning. 2.5 Särskilda regler avseende handel med Värdepapper och tvister med anledning av sådan handel tillämpas i vissa stater. Eftersom tillämpningen av sådana regler kan innebära betydande kostnader för Bolagen har Bolagen tillsvidare beslutat att inte ingå kundavtal med medborgare från dessa stater. Dessa stater är Kanada, USA och Irland. Kunden försäkrar härmed att denne inte är medborgare i någon av de ovan uppräknade staterna. 2.6 Ytterligare bestämmelser om skatter framgår av punkten 5 i Bilaga 1, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ. 3. KUNDENS UPPLYSNINGS- OCH UNDER- SÖKNINGSPLIKT SAMT INVESTERINGSBE- SLUT 3.1 Inom ramarna för beskrivningen i punkten 1 i Avtalet av Bolagens verksamhet kan Acta Finans lämna Kunden råd enligt vad bolaget anser vara lämpligt. Rådgivning kommer inte ges i vidare mån eller av andra bolag inom Actakoncernen än Acta Finans. 3.2 Kunden är införstådd med att investeringar i och handel med finansiella instrument och andra besläktade instrument är förenade med risk för förlust. Det investerade kapitalet kan såväl öka som minska i värde. Värdet av finansiella instrument är avhängigt av rörelser på de finansiella marknaderna. Historisk värdeutveckling och avkastning ger inte alltid vägledning om framtida värdeutveckling för eller avkastning på finansiella instrument. För mer detaljerad information om de olika finansiella instrumentens egenskaper samt om den risk som följer av handel med de olika instrumenten hänvisas Kunden till den information som tillhandahålls i samband med handel i visst finansiellt instrument, den information som finns tillgänglig hos Bolagen och som kan erhållas av Bolagens personal eller på Internet samt Fondhandlarföreningen informationsbroschyrer INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FI- NANSIELLA INSTRUMENT samt INFORMA- TION OM HANDEL MED OPTIONER, TERMI- NER OCH ANDRA DERIVATINSTRUMENT. 3.3 Kunden ska själv bedöma risken avseende aktuella finansiella instrument och marknader. 3.4 Kunden ansvarar själv för att aktivt söka den information och den rådgivning, och göra de undersökningar och efterfrågningar, som Kunden anser vara nödvändiga för att kunna genomföra de önskade dispositionerna till de kurser, terminer m.m. som ska gälla för orderna. 3.5 Kunden åtar sig att lämna den information som Bolagen begär för att kunna utföra de investeringstjänster som Kunden efterfrågar. För att Bolagen ska kunna bedöma om en investeringstjänst eller produkt passar Kunden måste Kunden lämna information om sina kunskaper och erfarenheter av den tjänst eller produkt som efterfrågas. För att Acta Finans ska kunna tillhandahålla investeringsrådgivning krävs dessutom att Kunden lämnar fullständig och korrekt information om sin ekonomiska ställning och sina investeringsmål. Om Bolagen anser att viss investeringstjänst eller produkt inte passar Kunden ska Kunden underrättas om detta. 3.6 Om Bolagen inte erhållit den efterfrågade informationen kan detta medföra att Bolagen inte kan bedöma om en investeringstjänst eller produkt passar Kunden. Utebliven eller bristfällig information från Kunden kan även medföra att Acta Finans är förhindrad att tillhandahålla invester- 3/19

8 ingsrådgivning till Kunden. I sådana fall kommer Kunden informeras om dessa omständigheter. 3.7 Kunden ska utan dröjsmål informera Bolagen om det sker väsentliga förändringar hos Kunden i förhållanden till den information som Kunden tidigare har lämnat till Bolagen. 3.8 Alla affärer eller transaktioner som Kunden genomför, eventuellt efter att ha inhämtat rådgivning från Acta Finans, sker efter Kundens egen bedömning och Kundens eget beslut och för Kundens räkning och på Kundens risk. Acta Finans ikläder sig inget ansvar för rådgivningen om Kunden avviker helt eller delvis från de råd som bolaget har givit. Bolagen åtar sig heller inget ansvar för det kort- eller långsiktiga resultatet av de investeringar, värderingar och beslut som Kunden gör på grundval av de råd som givits. 3.9 Eventuell kurs- och marknadsinformation och eventuella analyser som kan vara tillgängliga för Bolagen kommer ofta att ha tagits fram av andra än Bolagen själva. Bolagen är endast förmedlare av sådan information, och informationen ges som en ren service till Kunden, utan att Bolagen tar på sig något ansvar för eventuella förluster Kunden kan lida som en följd av den information som har givits. Detta gäller även om Kunden betalar för att få tillgång till informationen. Ansvar följer heller inte för den som har tillhandahållit sådan information eller sådana tjänster till Bolagen. Eftersom informationen kan omfattas av upphovsrätt eller andra begränsningar kan Kunden inte bearbeta, mångfaldiga eller vidarebefordra informationen Kunden är själv ansvarig för att följa utvecklingen av aktuella kurser, aktuell marknadsinformation m.m. för att värdera om en order ska ändras eller annulleras. Bolagen har inget ansvar för att t.ex. dra tillbaka eller ändra en order vid förändringar i prisläget eller vid omständigheter som kan leda till betydande förändringar i prisläget (t.ex. vid ränteändringar, olika varsel avseende bolag i vilka Kunden har investerat o.s.v.). Det förutsätts således att Kunden själv aktivt följer upp utvecklingen av de finansiella instrument som Kunden ger affärsorder om och fattar de beslut som Kunden själv anser vara riktiga och nödvändiga, inklusive beslut om ändringar eller annulleringar Oaktat ovanstående ska Bolagen, när en order utförs för Kundens räkning, vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Kunden med avseende på pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art, och andra väsentliga förhållanden som Kunden har angivit. Om Kunden har lämnat specifika instruktioner, ska Bolagen dock utföra ordern i enlighet med dessa instruktioner Bolagen har utarbetat riktlinjer för utförande av order, Bilaga 3, RIKTLINJER FÖR UTFÖRAN- DE AV ORDER. Genom undertecknande av detta Avtal godkänner Kunden dessa riktlinjer. Sådant godkännande gäller till dess Bolagens riktlinjer för utförande av order ändras, då nytt godkännande ska inhämtas. 4. PANTFÖRSKRIVNING 4.1 Till säkerhet för Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolagen enligt detta Avtal eller annars uppkomna i samband med att Bolagen förskotterar medel för handel i visst instrument pantförskriver Kunden härmed till Bolagen, dels samtliga de Värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i Depån, dels samtliga Kundens tillhörande medel som vid var tid finns på Kundens konto hos Bolagen. Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. Kunden får inte utan Bolagens samtycke i varje enskilt fall till annan än Bolagen pantförskriva eller i övrigt förfoga över enligt Avtalet pantsatta Värdepapper eller pantsatta medel. 4.2 Bolagen har rätt att vidta de åtgärder som krävs för att utöva sin panträtt samt ta panten i anspråk för det fall Kunden inte uppfyller sina förpliktelser mot Bolagen. 4.3 Bolagen bemyndigas att själva eller genom någon som Bolagen utser, teckna Kundens namn, då detta erfordras för att genomföra pantrealisation eller för att annars tillvarata eller utöva Bolagens rätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får Bolagen öppna särskild depå och/eller Vp-konto hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear Sweden ) eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består. 5. BEGRÄNSNING AV ÅTAGANDEN OCH FÖR- HÅLLANDE TILL ANDRA AVTAL 5.1 Bolagen är inte skyldiga att vidta andra åtgärder än vad som anges i detta Avtal, om inte särskilt avtal därom skriftligen träffats. Avseende vissa tjänster och finansiella instrument ska dock särskilda avtal ingås mellan Bolagen och Kunden. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före detta Avtal. Vid konflikt mellan ett avtal mellan Bolagen och Kunden och sådana regler och standardvillkor som kan gälla för handeln vid vissa börser eller genom vissa clearing- och liknande organisationer ska sådana regler och standardvillkor gälla före sådant särskilt avtal mellan Bolagen och Kunden. 5.2 I punkten 4.2 i Bilaga 1, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ, finns ytterligare bestämmelser om vilka andra avtal och bestämmelser som är tilllämpliga på handel med visst finansiellt instrument. 6. FÖRHÅLLANDET TILL PROFESSIONELLA OCH ICKE-PROFESSIONELLA KUNDER - KUNDKATEGORISERING 6.1 Bolagen ska kategorisera Kunden som ickeprofessionell eller professionell kund. Under vissa förutsättningar kan Bolagen även behandla en professionell kund som en jämbördig motpart. Kategoriseringen har betydelse för nivån på det kundskydd som Kunden erhåller. Bolagens in- 4/19

9 delning av kunder i olika kategorier sker i enlighet med gällande rätt. 6.2 Avtalet gäller i förhållande till såväl professionella som icke-professionella kunder. Professionella kunder anses dock ha särskilda förutsättningar för att bedöma de olika marknaderna och investeringsalternativen eller affärerna samt den rådgivning som Bolagen tillhandahåller. Professionella kunder kan inte åberopa regler och villkor som enbart skyddar icke-professionella kunder. 6.3 På Kundens skriftliga begäran får Bolagen under vissa förutsättningar behandla en ickeprofessionell kund som en professionell kund. Bolagen har även rätt att självmant eller på Kundens begäran behandla dels en jämbördig motpart som professionell kund eller ickeprofessionell kund, dels en professionell kund som icke-professionell kund. För att Bolagen ska kunna ta ställning till en sådan begäran ska Kunden tillhandahålla den information som Bolagen behöver för kategoriseringen. 6.4 Bolagen ska underrätta Kunden om den kundkategori som Kunden delats in. Sådan underrättelse ska även ske om Bolagen har kategoriserat Kunden på nytt. Om inget annat meddelats eller överenskommits kommer Bolagen att behandla Kunden som en icke-professionell kund. 6.5 Kunden ska utan dröjsmål informera Bolagen om det sker förändringar hos Kunden som kan påverka Bolagens indelning av Kunden i viss kategori. 7. BOLAGENS BEHÖRIGHET Kunden befullmäktigar härmed Bolagen att själva eller genom den som Bolagen utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra Värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av Värdepapper, samt att mottaga och kvittera Värdepapper och kontanter och för att vidta därmed sammanhängande åtgärder. 8. PRISER, COURTAGE OCH AVGIFTER 8.1 De priser, courtage och avgifter som Bolagen tillämpar framgår av vid var tid gällande investeringsmandat, broschyrer, teckningsmaterial och annat material som finns tillgängligt på samtliga Bolagens kontor samt på och som på begäran kan skickas hem till Kunden. 8.2 För förvaltning samt för övriga tjänster enligt dessa bestämmelser kan avgifter uttas som Bolagen meddelat Kunden om vid öppnandet av Depån eller senare på sätt som anges i punkten 8.1 i Avtalet. 8.3 Har uppdrag utförts i annan valuta än svenska kronor kommer växlingsavgift att påföras investeringskostnaden och anges i avräkningsnotan. 9. PENNINGTVÄTT M.M. IDENTITETSKON- TROLL UTLÄMNANDE AV UPPGIFT TILL ANNAN BEHANDLING AV PERSONUPP- GIFTER M.M. 9.1 När en affärsförbindelse inleds ska Bolagen i enlighet med lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vidta särskilda kundkännedomsåtgärder. Genom identitetskontroll m.m. ska Kunden styrka sin identitet och eventuell verklig huvudmans identitet samt ange eventuella fullmaktsförhållanden och lämna uppgift om affärsförbindelsens syfte och art så att Bolagen kan dokumentera identitetskontrollen och fullgöra sina åligganden enligt denna lagstiftning. Kunden ska utan dröjsmål informera Bolagen om det sker förändringar i affärsförbindelsens syfte och art eller de övriga kundkännedomsuppgifter som Kunden lämnat till Bolagen. 9.2 För samtliga anställda samt ombud och personer i beslutande positioner inom Bolagen gäller tystnadsplikt beträffande uppgifter de under tjänsteutövning får kännedom om avseende Kundens förhållanden. Tystnadsplikten gäller dock inte i den mån annat framgår av lag eller punkterna nedan. 9.3 Bolagen kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Bolagens avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst Värdepapper, vara skyldiga att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden enligt Avtalet eller avseende enskilda transaktioner. Detta kan komma att ske utan att Kunden upplyses om att så har skett eller kommer att ske. Kunden samtycker till utlämnande av dessa uppgifter. Det åligger Kunden att på begäran av Bolagen tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Bolagen bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. 9.4 Kunden är införstådd med att Bolagen kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Avtalet och uppdrag relaterade till Avtalet och för fullgörande av Bolagens rättsliga skyldigheter samt att Bolagen får behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, Värdepapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till detta Avtal. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter kommer att ske i ett för Bolagen gemensamt IT-system, som kan komma att driftas av extern part och som samtliga Bolag har tillgång till. Kunden godkänner även att behandling av Kundens personuppgifter kan komma att ske hos Bolagen för ändamål som avser direkt marknadsföring och att Kundens personuppgifter kan komma att överföras till annat bolag inom Acta-koncernen. 9.5 Kunden har när som helst rätt att, helt eller delvis, återkalla sitt samtycke enligt denna punkt 9. Kunden är dock medveten om att ett återkallande av samtycket avseende behandling av Kundens personuppgifter kan medföra att Bolagen inte kan leverera de avtalade tjänsterna och 5/19

10 produkterna till Kunden och att Avtalet därför kan sägas upp av Bolagen. 9.6 Kunden har rätt att en gång om året utan kostnad få veta vad som registrerats om Kunden. Kunden ska i sådana fall vända sig till Bolagen med en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd till Acta, Personuppgiftsansvarig, box 1060, Stockholm. Kunden kan även när som helst vända sig till Bolagen för att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. 10. DISTANSAVTAL OCH ÅNGERRÄTT 10.1 Kunden har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) under vissa förhållanden rätt att frånträda distansavtal genom att till Bolagen sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (30 dagar vid distansavtal om livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande) från den dag distansavtalet ingås, eller, i fråga om distansavtal om livförsäkring, från den dag Kunden får kännedom om att försäkringsavtal kommit till stånd. Om Kunden utövar sin ångerrätt får Bolagen kräva att Kunden betalar för den del av tjänsten som har tillhandahållits samt för skäliga kostnader Bolagen haft för tjänsten för tiden före det att Bolagen tar emot Kundens meddelande om att avtalet frånträds Bestämmelserna om ångerrätt avseende finansiella tjänster och finansiella instrument gäller inte för de enskilda tjänster eller överlåtelser som utförs inom ramen för avtalet och fortlöpande tjänster eller återkommande överlåtelser Kundens ångerrätt gäller inte heller distansavtal om 1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument där priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som Bolagen inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen, 2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet där priset för den rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero på sådana svängningar på finansmarknaden som nämns ovan, 3. kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, eller 4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre Kundens ångerrätt gäller inte heller om involverade parter på Kundens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet Bolagen kommer, om inte annat sägs vid ingåendet av ett enskilt avtal, att tillhandahålla samtliga avtalsvillkor och annan information på svenska eller engelska samt kommunicera med Kunden på svenska och följa svensk lag om marknadsföring Information om hur Kunden kan framställa klagomål till annan avtalspart som Kunden ingått distansavtal med, t.ex. ett försäkringsbolag, finns i avtalsvillkoren för respektive tjänst eller produkt. Där finns även information om vilket lands lag som ska tillämpas vid tvist och vilket lands domstol som ska avgöra tvisten Den information om distansavtal som lämnas i detta Avtal kommer inte att lämnas på nytt för det fall att Kunden inom ett år ingår nytt distansavtal med Bolagen av samma slag av finansiella tjänster eller finansiella instrument, förutsatt att inga uppgifter har ändrats. 11. INTRESSEKONFLIKTER 11.1 Bolagen strävar efter att undvika att det uppstår intressekonflikter och har riktlinjer och regler på plats för att se till att Bolagens olika verksamhetsområden opererar oberoende av varandra för att undvika att intressekonflikter uppstår. Bolagen är särskilt skyldiga att se till att Kundens intressen har företräde framför Bolagens intressen, samt att vissa kunder inte utan saklig grund får sina intressen tillgodosedda på bekostnad av andra kunder. Om intressekonflikterna inte kan undvikas kommer Bolagen vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att Kundens intressen påverkas negativt av intressekonflikterna Om Bolagen har ett särskilt intresse utöver sin allmänna intjäning (t.ex. som en följd av egna positioner av en viss omfattning i de finansiella instrument som rådgivningen gäller) eller om de åtgärder som Bolagen har vidtagit för att undvika intressekonflikter inte räcker för att förhindra att Kundens intressen påverkas negativt, ska särskild upplysning om arten eller källan till intressekonflikterna lämnas till Kunden innan Bolagen utför en tjänst för Kundens räkning Ovanstående bestämmelser om intressekonflikter, liksom sådan sekretess som kan gälla, kan medföra att Bolagens anställda som har kontakt med Kunden kan vara förhindrade att använda sig av, eller inte ens känner till, information som finns tillgänglig i Bolagen och som skulle kunna vara relevant för Kundens investeringsbeslut. I vissa fall kommer Kundens kontaktperson(er) i Bolagen inte kunna ge råd avseende vissa investeringar. Bolagen kan i sådana fall inte lämna någon redogörelse för varför sådana råd inte kan lämnas eller en viss order inte kan utföras. För en utförlig beskrivning av hur Bolagen hanterar intressekonflikter hänvisas till Bolagens riktlinjer för hantering av intressekonflikter som på begäran kan fås från Bolagen. 12. AVSTÅENDE FRÅN UPPDRAG M.M Bolagen förbehåller sig rätt att avsäga sig uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende svenskt finansiellt instrument registrerat hos Euroclear Sweden inom fem, och för övriga svenska Värdepapper samt för utländska finansiella instrument, inom femton bankdagar efter det att Värdepapperen mottagits av Bolagen. Vad som sagts ovan innefattar även rätten att neka mot- 6/19

11 tagande av finansiellt instrument till Kundens Depå hos Bolagen. För utlämnande/överföring av Värdepapperet i fråga gäller därvid vad som nedan i punkten 15.3 anges om utlämnande/överföring vid uppsägning Bolagen förbehåller sig rätt att välja vilka investeringstjänster som kan erbjudas Kunden samt att uppställa särskilda villkor för tillhandahållandet av investeringstjänsterna. 13. BEGRÄNSNING AV BOLAGENS ANSVAR 13.1 Varken Bolagen eller deras anställda är ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolagen själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Bolagen eller deras anställda ansvarar inte heller för Kundens förluster, om Bolagen eller deras anställda varit normalt aktsamma För uppdrag lämnat av annan Kund än konsument i egenskap av icke-professionell kund, ansvarar Bolagen eller deras anställda inte i något fall för indirekt skada såvida inte den indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet Varken Bolagen eller deras anställda är annars ansvariga för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Bolagen med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Bolagen svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolagen beträffande finansiella instrument. Om sådana andra aktörer har anlitats efter order eller krav från Kunden tar Bolagen, detta oaktat, inte på sig något ansvar för dessa fel eller avtalsbrott Föreligger hinder för Bolagen, på grund av omständighet som anges i denna punkt 13 att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument eller annars vidta någon åtgärd får sådan åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolagen till följd av sådan omständighet är förhindrade att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska Bolagen respektive Kunden inte vara skyldiga att erlägga ränta Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller annan tvingande lagstiftning. 14. REKLAMATIONER OCH HÄVNING 14.1 Kunden ska granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande samt också bevaka att sådan erhålls Om Kunden vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande, ska Kunden omgående underrätta Bolagen om detta (reklamation) Om Kunden vill begära hävning av ett utfört köpeller säljuppdrag ska detta framföras uttryckligen till Bolagen i samband med att felet eller bristen påtalas För utfört uppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Bolagen utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Bolagen inom skälig tid efter det att Kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran Om reklamation eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Bolagens sida. 15. UPPSÄGNING OCH FLYTT AV VÄRDEPAP- PER 15.1 Envar av Bolagen och Kunden kan säga upp Avtalet till upphörande tio bankdagar efter det att part till motparten i brev avsänt uppsägningen. Om Kunden är konsument ska uppsägningstiden för Bolagen i stället vara trettio kalenderdagar. Vid Avtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Avtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot Avtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Bolagen får även säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Bolagen inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad som anges ovan eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras Vid Avtalets upphörande ska Bolagen till Kunden utlämna/överföra samtliga i Depån förtecknade Värdepapper eller om uppsägningen avser visst Värdepapper detta Värdepapper. Kunden ska lämna anvisningar till Bolagen om utlämnandet/överföringen. Om inte sådana anvisningar lämnats inom sextio kalenderdagar efter den dag Avtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar, får Bolagen: 7/19

12 (a) beträffande Värdepapper i dokumentform, om hinder inte föreligger mot utlämnande på grund av lag eller avtal, på betryggande sätt och på bekostnad av Kunden översända Värdepapperen under adress som är känd för Bolagen, (b) beträffande finansiella instrument som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; för Kundens räkning öppna Vp-konto eller motsvarande hos central värdepappersförvarare och till sådant Konto överföra de finansiella instrumenten, samt (c) beträffande annat Värdepapper än ovan nämnda samt Värdepapper i dokumentform om försändelse visat sig vara obeställbar; på det sätt Bolagen finner lämpligt försälja eller på annat sätt avveckla Värdepapperen ävensom, om Värdepapperen saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling får Bolagen göra sig betald för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt överskott utbetalas till Kunden, medan eventuellt underskott omgående ska ersättas av Kunden Om Kunden begär att visst Värdepapper som förvaras i Depån ska flyttas till annan värdepappersförvarare, och detta är möjligt, utan att Avtalet sagts upp, ska vad som angetts i punkten 15.3 ovan gälla. Om Bolagens arbete med att lämna ut eller flytta Värdepappren medför kostnader för Bolagen har Bolagen har rätt till skälig ersättning för detta arbete. Kunden är införstådd med att tidsperioden för genomförande av flytt av Värdepapper varierar och att denna är beroende av utomstående parter över vilka Bolagen inte styr. 16. ÄNDRING AV AVTALETS BESTÄMMELSER OCH AVGIFTER Bolagen har rätt att ändra bestämmelser i detta Avtal. Väsentliga ändringar har verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkten 18 ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom ovan nämnda tid säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Andra ändringar har verkan gentemot Kunden från den tidpunkt ändringarna har meddelats Kunden via Bolagens hemsida eller på sätt som framgår av punkten INVESTERARSKYDD De Värdepapper som Kunden förvarar på Depå hos Bolagen omfattas av norska bestämmelser om investerarskydd. Om Kunden i händelse av Bolagens konkurs eller inledande av tvångsackord inte skulle få ut sina finansiella instrument eller likvida medel som förvaras, förvaltas eller administreras hos Bolagen på Kundens vägnar med anledning av beställda investeringstjänster, kan Kunden ha rätt till särskild ersättning med för närvarande sammanlagt högst norska kronor. Kund som vill ha ersättning i anledning av en konkurs ska senast fem månader från att Verdipapirforetakenes sikringsfond har underrättat Kunden om konkursen framställa sitt krav till Verdipapirforetakenes sikringsfond, som efter prövning betalar ut ersättning. 18. MEDDELANDEN 18.1 Bolagen äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden i Avtalet angiven e-postadress eller på Kundens inloggningsbara sida på Information som inte är riktad specifikt till Kunden kan även tillhandahållas på Bolagens hemsida Meddelande som avsänts av Bolagen med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte Bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit Meddelande genom telefax, e-post, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller e-postadress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande Bankdag Meddelande från Kunden till Bolagen ska ställas till den adress som anges i Avtalet, såvida Bolagen inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Bolagen tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av ickeprofessionell kund, gäller att meddelandet kan åberopas om det avsänts på ett ändamålsenligt sätt även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Dock ska Kunden om denne har anledning anta att meddelande inte kommit Bolagen tillhanda eller förvanskats, skicka meddelande till Bolagen Kunden ska i enlighet med vad som framgår av punkten 2.4 ovan till Bolagen skriftligen anmäla förändrade förhållanden, bl.a. förändringar avseende skatterättslig hemvist. 19. TILLSYN 19.1 Acta Asset Management står under tillsyn av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet. Finansinspektionen samarbetar med Finanstilsynet och lämnar de uppgifter som Finanstilsynet behöver för sin tillsyn över verksamheten i Sverige. Avseende Bolagens verksamhet i Sverige är denna anpassad för att följa såväl de svenska som de norska bestämmelserna som tillämpas på den verksamhet som Bolagen bedriver Acta Finans står under tillsyn av Finansinspektionen ( och finns registrerad som försäkringsförmedlare respektive anknutet ombud till Acta Asset Management i Bolagsverkets re- 8/19

13 gister. Registreringen kan kontrolleras på KLAGOMÅL Klagomål anmäls i första hand till Kundens lokalkontor alternativt skriftligen till kundklagomålsansvarig hos Bolagen på adress: Acta, Kundklagomål, Box 1060, Stockholm. Om du som Kund inte är nöjd med Bolagens beslut kan du fått ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden (gäller endast konsument) eller av allmän domstol, i första hand tingsrätt. Om du som konsument vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun. 21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING 21.1 Tolkning och tillämpning av detta Avtal ska ske enligt svensk rätt Tvister i anledning av detta Avtal ska avgöras av Stockholms tingsrätt jämte behöriga överinstanser Kunden har även möjlighet att få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden. 9/19

14 BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ 1. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ M.M 1.1 FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ Bolagen ska i Depån förteckna sådant Värdepapper som mottagits av Bolagen för förvaring m.m. i Depån. Bolagen förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst Värdepapper. Kunden har inte rätt att förvara andra Värdepapper i Depån än sådana Värdepapper som förmedlas av Bolagen och ingår i Bolagens produktsortiment om inte Bolagen särskilt medgivit detta. Om Kunden har flera Depåer hos Bolagen och Kunden inte instruerat Bolagen om i vilken Depå visst Värdepapper ska förtecknas, får Bolagen själva bestämma i vilken Depå förteckningen ska ske Finansiellt instrument i kontobaserat system hos central värdepappersförvarare eller motsvarande t.ex. på Vp-konto hos Euroclear Sweden ska anses ha mottagits när Bolagen erhållit rätt att registrera eller låta registrera uppgifter avseende instrument i sådant system. Övriga Värdepapper anses ha mottagits när de överlämnats till Bolagen. Mottagna Värdepapper som utfärdats i dokumentform ska förvaras av Bolagen för Kundens räkning Bolagen får låta förteckna och i förekommande fall förvara Kundens Värdepapper hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s.k. depåförande institut. Depåförande institut utses av Bolagen efter eget val. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Bolagens namn för Kunders räkning. Därvid får Kundens Värdepapper registreras tillsammans med andra ägares Värdepapper. Bolagen får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Bolagen får uppdra åt ett depåförande institut att i Bolagens ställe låta sig registreras för Kundens Värdepapper Kunden är införstådd med att Kundens Värdepapper kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Bolagen eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att Värdepappren hålls avskilda från det depåförande institutets eller Bolagens egna Värdepapper Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera kunders Värdepapper separat från det depåförande institutets eller Bolagens egna Värdepapper, varvid kunders Värdepapper vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller Bolagens tillgångar Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende Kundens Värdepapper och därtill kopplade fordringar Bolagen utför ingen äkthetskontroll av Kundens Värdepapper För förteckning, överföring och utlämnande av Värdepapper förbehåller sig Bolagen skälig tid Bolagen förbehåller sig rätt att avföra Värdepapper från Kundens Depå när den som utgivit Värdepapperet försatts i konkurs eller Värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om möjligt ska Bolagen därvid söka registrera Värdepapperet i Kundens namn. 1.2 FÖRVALTARREGISTRERING (MOTSVARAN- DE) Bolagen får såsom förvaltare låta registrera mottagna Värdepapper i eget namn hos den som i Sverige (t.ex. Euroclear Sweden) eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende instrumentet. Därvid får Kundens finansiella instrument registreras tillsammans med andra ägares finansiella instrument av samma slag. Bolagen får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Bolagen får uppdra åt ett depåförande institut att i Bolagens ställe låta sig registreras för Kundens finansiella instrument. 2. BOLAGENS ÅTAGANDE AVSEENDE VÄR- DEPAPPER 2.1 ALLMÄNT Bolagen åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna nedan angivna åtgärder beträffande mottagna Värdepapper Åtagandena inträder om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits för svenska finansiella instrument registrerade hos Euroclear Sweden fr.o.m. den femte, och för övriga svenska Värdepapper samt för utländska finansiella instrument fr.o.m. den femtonde, bankdagen efter det att Värdepappren mottagits av Bolagen. Bolagen är således ej skyldiga att bevaka frister som löper ut dessförinnan Bolagen vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättning att Bolagen i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från Kunden, depåförande institut, emittent, Euroclear Sweden eller annan central värdepappersförvarare Bolagen tillhandahåller prospekt vid köp av onoterade aktier. Vid köp av fonder tillhandahålls förenklade prospekt. För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, andra prospekt och annan information ansvarar emittenten Bolagen får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om Kunden inte har säkerställt att det finns erforderliga medel eller tillräckligt kreditutrymme för åtgärden eller om Bolagen inte förses med de uppgifter som krävs för åtgärden. 10/19

15 2.1.6 Bolagen får på eget initiativ och efter egen bedömning i varje enskilt fall, oavsett vad som anges i punkterna 2.2 och 2.3 nedan, för Kundens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd som anges i nämnda punkter om Bolagen särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till Kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Kunden är bunden av åtgärd som Bolagen sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden Enligt punkterna b) och d) samt 2.3 nedan kan Bolagen och Kunden komma överens om att Bolagen ska agera på annat sätt än vad Bolagen annars skulle göra. Om frågan avser teckning/tilläggsköp eller försäljning av Kundens rätter kan sådan överenskommelse inte träffas efter den tidpunkt då Bolagen avser verkställa teckning/tilläggsköp eller försäljning av Kundens rätter. Denna tidpunkt inträffar regelmässigt, med hänsyn främst till återstående tid för handel med rätterna, före den officiella sista tidpunkten för teckning Vid Bolagens försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med Bolagens vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Likviden ska därvid fördelas proportionellt mellan kunderna Om Kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter, som tillkommit Kunden till följd av dennes innehav av visst finansiellt instrument, får Bolagen sälja dessa företrädesrätter. 2.2 SVENSKA FINANSIELLA INSTRUMENT Beträffande svenska finansiella instrument omfattar Bolagens åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt följande åtgärder. Med svenska finansiella instrument avses i denna punkt 2.2 finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är kontoförda i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt handlas på svensk marknadsplats Beträffande aktier åtar sig Bolagen att (a) motta respektive lyfta utdelning. Om Kunden har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form, får Bolagen välja utdelning i form av kontanter om Kunden inte uttryckligen instruerat om annat, (b) vid nyemission avseende aktier upptagna till handel på reglerad marknad i vilka Kunden har företrädesrätt, för Kundens räkning teckna sådana aktier om inte annat överenskommits. Bolagen ska härvid dels göra sådana tillköp av teckningsrätter som behövs för att alla teckningsrätter, som tillkommer Kunden på grund av de i Depån förtecknade finansiella instrumenten, ska kunna till fullo utnyttjas samt dels verkställa teckning för alla Kundens därefter disponibla teckningsrätter. Dock sker inte någon teckning om Bolagen - vid den tidpunkt då Bolagen med hänsyn till återstående tid för handel med teckningsrätter avser verkställa teckningen - finner att emissionskursen inte är lägre än aktuell marknadskurs. Kunden kan dock begära att teckning ändå ska verkställas, (c) vid nyemission avseende övriga aktier i vilka Kunden har företrädesrätt och som omfattas av denna punkt 2.2, för Kundens räkning teckna sådana aktier om inte annat överenskommits. Bolagen ska härvid dels söka göra sådana tillköp av teckningsrätter som behövs för att alla teckningsrätter, som tillkommer Kunden på grund av de i Depån förtecknade finansiella instrumenten, ska kunna till fullo utnyttjas samt dels verkställa teckning för alla Kundens därefter disponibla teckningsrätter. Dock sker inte någon teckning om Bolagen vid den tidpunkt då Bolagen med hänsyn till återstående tid för handel med teckningsrätter avser verkställa teckningen finner att emissionskursen inte är lägre än aktuell marknadskurs. Kunden kan dock begära att teckning ändå ska verkställas, (d) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Kunden från emittenten (inlösen/återköp) eller annan (uppköp) och som Bolagen erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed (se också punkt ) Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Kunden, (e) vid fondemission avseende aktier upptagna till handel på reglerad marknad dels göra sådana tillköp av fondaktierätter som behövs för att alla fondaktierätter som tillkommer Kunden på grund av i Depån förtecknade aktier ska kunna till fullo utnyttjas i fondemissionen, dels i Depån förteckna så många nya aktier som Kunden därefter är berättigad till, (f) vid fondemission avseende övriga aktier som omfattas av denna punkt 2.2 dels söka göra sådana tillköp av fondaktierätter som behövs för att alla fondaktierätter som tillkommer Kunden på grund av i Depån förtecknade aktier ska kunna till fullo utnyttjas i fondemissionen, dels i Depån förteckna så många nya aktier som Kunden därefter är berättigad till, (g) såvitt avser aktier i avstämningsbolag underrätta Kunden om begärd tvångsinlösen, (h) såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation motta respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp, samt (i) på uppdrag av Kunden, under förutsättning att uppdraget är Bolagen tillhanda senast 11/19

16 femte bankdagen före sista dag för införande i aktieboken för rätt att delta i bolagsstämma, ombesörja att hos Euroclear Sweden förvaltarregistrerade aktier rösträttsregistreras i Kundens namn under förutsättning att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rösträttsregistreringsrutin hos Euroclear Sweden. Om Depån innehas av två eller flera gemensamt och det i uppdraget inte angetts i vems namn aktierna ska registreras sker rösträttsregistrering av aktierna i proportion till vars och ens andel. Rösträttsregistrering sker inte av överskjutande aktier Beträffande teckningsoptioner åtar sig Bolagen att i god tid underrätta Kunden om sista dag för aktieteckning och, efter särskilt uppdrag från Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av teckningsoptioner och verkställa nyteckning av aktier. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre Bankdagar före sista dag för handel med teckningsoptioner ska Bolagen - om Bolagen bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja teckningsoption som inte utnyttjats Beträffande inköpsrätter åtar sig Bolagen att i god tid underrätta Kunden om sista dag för köpanmälan och, efter särskilt uppdrag av Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inköpsrätt och ombesörja köpanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre Bankdagar före sista dag för handel med inköpsrätten, ska Bolagen - om Bolagen bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inköpsrätt som inte utnyttjats Beträffande inlösenrätter åtar sig Bolagen att i god tid underrätta Kunden om sista dag för inlösenanmälan och, efter särskilt uppdrag av Kunden, söka verkställa kompletteringsköp av inlösenrätt och ombesörja inlösenanmälan. Om överenskommelse om annat inte träffats senast tre Bankdagar före sista dag för handel med inlösenrätten, ska Bolagen - om Bolagen bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt - försälja inlösenrätt som inte utnyttjats Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier åtar sig Bolagen att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om Bolagen bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt Beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden åtar sig Bolagen att (a) motta respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits, (b) beträffande premieobligationer dessutom lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragning som skett efter det att premieobligation mottagits av Bolagen samt underrätta Kunden om utbyte och biträda Kunden med önskade åtgärder med anledning därav, (c) beträffande konvertibler och andra konverteringsbara skuldförbindelser dessutom i god tid underrätta Kunden om sista konverteringsdag samt efter särskilt uppdrag av Kunden verkställa konvertering, (d) vid emission av skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kunden har företrädesrätt, för Kundens räkning teckna sådana skuldebrev/skuldförbindelser om inte annat överenskommits. Därvid ska gälla vad som angivits ovan i punkt b), (e) vid offentligt erbjudande om överlåtelse av finansiellt instrument riktat till Kunden från emittenten eller annan och som Bolagen erhållit information om, på sätt som angetts ovan i punkt eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskilt uppdrag av Kunden biträda denne med önskade åtgärder i samband därmed. Motsvarande gäller vid offentligt erbjudande om förvärv av finansiellt instrument riktat till Kunden, samt (f) vid kallelse till fordringshavarmöte avseende skuldebrev/skuldförbindelser i vilka Kunden är innehavare och som Bolagen erhållit information om, på sätt som angivits ovan i punkt eller genom tillkännagivande i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, underrätta Kunden därom och efter särskild överenskommelse med Kunden biträda denne i samband därmed Beträffande finansiella instrument, som inte omfattas av punkterna ovan, såsom optioner, terminer, warranter och fondandelar, omfattar Bolagens åtagande att beträffande fondandelar lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som Bolagen åtagit sig i särskilt avtal med Kunden Beträffande andra finansiella instrument utgivna av emittent med säte i Sverige och upptagna till handel på en reglerad marknad utanför Sverige gäller, i stället för vad som angetts i punkterna ovan, vad som anges nedan i punkt 2.3 beträffande utländska finansiella instrument. 2.3 UTLÄNDSKA FINANSIELLA INSTRUMENT Beträffande aktier och skuldförbindelser, som inte omfattas av punkten 2.2 ovan och som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES, omfattar Bolagens åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkten att vidta samma åtgärder som beträffande motsvarande svenska finansiella instrument när Bolagen bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt. Kunden uppmärksammas härvid särskilt på att det för vissa utländska aktier registrerade hos Euroclear Sweden råder, på grund av inskränkningar i Euroclear Swedens åtaganden, begränsade möjligheter för aktieägare att utöva vissa rättigheter t.ex. att medverka vid bolagsstämma och att delta i emissioner samt att erhålla information därom. 12/19

17 Sådana utländska aktier handlas på härför avsedd lista Beträffande andra utländska finansiella instrument än de i föregående stycke angivna omfattar Bolagens åtagande endast att vidta de åtgärder Bolagen åtagit sig i särskilt avtal med Kunden Kunden är införstådd med att Kundens rättigheter avseende utländska finansiella instrument kan variera beroende på vilken jurisdiktion som dessa finansiella instrument omfattas av. Kunden är även införstådd med att Bolagen, då åtgärd avser utländskt finansiellt instrument, ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot Kunden än dem som tillämpas i det land där åtgärd ska verkställas. 2.4 SVENSKA OCH UTLÄNDSKA VÄRDEHAND- LINGAR Beträffande svenska och utländska värdehandlingar omfattar Bolagens åtagande med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkten att göra vad Bolagen åtagit sig i särskilt avtal med Kunden. 3. TILL DEPÅN ANSLUTNA KONTON 3.1 Till Depån är anslutet ett eller flera konton ( Konto ). Om överenskommelse inte träffas om annat förs ett anslutet Konto i svenska kronor. 3.2 På anslutet Konto får Bolagen insätta medel som utgör förskott för köpuppdrag eller likvid för säljuppdrag (motsvarande), avkastning på förvaltade Värdepapper samt medel som Kunden eljest överlämnat till Bolagen eller som Bolagen uppburit för Kundens räkning och som har samband med Depån, såvida Kunden inte anvisat Bolagen annat Konto för insättningen. 3.3 Bolagen får belasta anslutet Konto med belopp som Kunden beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med Kontot eller Depån. Bolagen får vidare belasta anslutet Konto med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som Bolagen utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som Bolagen vid var tid har gentemot Kunden. 3.4 Medel i utländsk valuta som Bolagen erlägger respektive mottar för Kundens räkning ska innan Konto belastas respektive gottskrivs - om överenskommelse inte träffas om annat eller om anslutet Konto inte förs i den utländska valutan - omräknas till svenska kronor genom Bolagens försorg enligt av Bolagen vid var tid tillämpad omräkningskurs. 4. HANDEL MED VÄRDEPAPPER ÖVER DEPÅN 4.1 På uppdrag av Kunden utför Bolagen köp och försäljning av finansiella instrument samt andra uppdrag avseende handel med finansiella instrument för Kundens räkning. Efter fullgörandet och om förutsättningar härför föreligger redovisar Bolagen dessa transaktioner i Kundens Depå. 4.2 Kunden är bunden av de villkor som vid var tid gäller för handel med visst finansiellt instrument i och med att Kunden tar Bolagens tjänster i anspråk i vad avser instrumentet. Med sådana villkor förstås dels regler (såsom vid var tid gällande Bilaga 2, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HAN- DEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT) i orderunderlag och i av Bolagen upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Bolagen, svensk eller utländsk emittent, börs eller annan marknadsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor. 4.3 Enligt Bilaga 2, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, äger Bolagen rätt att makulera köp eller försäljning där avslut träffats för Kundens räkning i den omfattning som avslutet makulerats av aktuell börs eller marknadsplats. Samma rätt gäller om Bolagen i annat fall finner makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Bolagen, marknadsmotpart eller av Kunden själv eller, om Kunden genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om Kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Har det makulerade avslutet redan redovisats i Kundens Depå kommer Bolagen att korrigera registreringen och redovisa detta i enlighet med punkten För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för Kunden, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, ska samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. 5. SKATTER M.M. 5.1 Kunden ska svara för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på Värdepapper förtecknade i Depån, t.ex. preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning. Bolagen kommer att meddela Kunden om skatt har innehållits, men det är alltid Kunden som ska kontrollera och svara för att samtliga skatter och avgifter erläggs i enlighet med vad som angetts ovan. 5.2 Bolagen kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller Bolagens avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring avseende Kundens Värdepapper. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Bolagen bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. 13/19

18 5.3 Om Bolagen till följd av skyldighet enligt punkten 5.2 för Kundens räkning erlagt skatt äger Bolagen gottgöra sig motsvarande belopp genom att belasta av Kunden tillhöriga medel på Bolagens klientmedelskonto. 5.4 Bolagen ska, på särskilt uppdrag av Kunden, om rätt därtill föreligger och om Bolagen bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Bolagen får i samband därmed teckna Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens Värdepapper i erforderlig omfattning. 6. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 6.1 REDOVISNING Redovisning för Depån lämnas i enlighet med Kundens vid var tid gällande profil hos Bolagen. Härutöver lämnas årsredovisning och löpande transaktionsredovisningar Bolagen ansvarar inte för riktigheten av information om Värdepapper, krediter eller annan information, som inhämtats av Bolagen från extern informationslämnare. 6.2 FELAKTIG FÖRTECKNING I DEPÅN M.M Om Bolagen av misstag skulle förteckna Värdepapper i Kundens Depå eller sätta in medel på av Kunden angivet konto, får Bolagen korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om Bolagen av misstag skulle förteckna Värdepapper i depå tillhörande Kunden utanför Bolagen eller sätta in medel på konto tillhörande Kunden utanför Bolagen, ska Kunden snarast möjligt till Bolagen återlämna Värdepapperen eller återbetala medlen. Om Kunden förfogat över av misstag förtecknade Värdepapper eller insatta medel, ska Kunden snarast möjligt till Bolagen återlämna Värdepapperen eller återbetala de medel som erhållits vid avyttringen eller insättningen. Om Kunden underlåter detta äger Bolagen rätt att, vid Kundens förfogande över Värdepapper, köpa in Värdepapperen i fråga och belasta Kunden tillhöriga medel på Bolagens klientmedelskonto med vad som erfordras för betalning av Bolagens fordran i anledning härav samt, vid Kundens förfogande över medel, belasta kontot med beloppet i fråga Om Bolagen vidtagit korrigering enligt ovan, ska Bolagen utan dröjsmål underrätta Kunden om detta. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot Bolagen med anledning av sådana misstag Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när Bolagen annars förtecknat Värdepapper i Depån eller satt in medel på Kundens konto, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden. 14/19

19 BILAGA 2 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1. UPPDRAG 1.1 Order från Kunden, lämnad på sätt Bolagen anvisat, om utförande av uppdrag innebär ett åtagande för Bolagen att söka träffa avtal avseende handel med finansiella instrument i enlighet med de villkor Kunden lämnat. Bolagen lämnar inte någon garanti för att ett uppdrag leder till handel. 1.2 Bolagen utför uppdrag med tillämpning av gällande marknadsregler och god sed på marknaden. Bolagen är inte skyldiga att acceptera uppdrag. Bolagen äger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig uppdrag om Bolagen skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning, t.ex. om marknadsmissbruk eller andra tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller om Bolagen av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl därtill. 1.3 Uppdrag kan lämnas muntligen, genom telefonsamtal mellan Kunden och representanter för Bolagen, skriftligen samt när Bolagen så medgivit, via Internet. Uppdrag kan även lämnas per e- post förutsatt att Kunden och Bolagen särskilt kommit överens om detta och överenskommelsen, inklusive Kundens e-postadress varifrån uppdrag får lämnas, dokumenterats i en av Kunden undertecknad handling. 1.4 Kunden är införstådd med att uppdrag som lämnats per e-post från Kundens e-postadress binder Kunden vid uppdraget på samma sätt som om ordern lämnats muntligen, genom telefonsamtal mellan Kunden och representanter för Bolagen, skriftligen eller via Internet. Det åligger Kunden att omedelbart informera Bolagen om e- postadressen ändras eller inte längre används. Byte av e-postadress sker genom att Kunden själv anger sin e-postadress på Kundens inloggningsbara sida på eller att bytet dokumenteras i en av Kunden undertecknad handling. Bolagen har inget ansvar för eventuell skada som drabbar Kunden till följd av att Kunden inte informerat Bolagen om ändring eller byte av e-postadressen enligt ovan. 1.5 Vid utförande av order för kunder som av Bolagen generellt eller i särskilt fall behandlas som icke-professionella eller professionella kunder gäller Bolagens vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order. 1.6 Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på Kundens initiativ avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 8 kap. 25 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer Bolagen regelmässigt inte att bedöma om den aktuella tjänsten eller det finansiella instrumentet passar Kunden. 1.7 Efter genomfört avslut av Kundens order kommer Bolagen skriftligen att redovisa transaktionen för Kunden. Redovisningen kommer att skickas till Kundens senaste uppgivna adress. 2. KÖPUPPDRAG 2.1 I det fall Kunden lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. 2.2 Alla köpuppdrag sker genom att Kunden i förskott betalar det totalbelopp som uppdraget avser. Om inte annat överenskommits, ska senast likviddagens morgon kl angivet totalbelopp i svenska kronor ha betalats för att uppdraget ska utföras. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av Bolagen tillämpade växlingskursen. 2.3 De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till Kunden, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighets föreskrifter, speciella regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med Kunden (a) i fråga om instrument som ska ägarregistreras hos central värdepappersförvarare/motsvarande eller instrument som ska förtecknas i depå hos Bolagen, genom att Bolagen vidtar de registreringsåtgärder som erfordras, (b) i fråga om instrument som ska förtecknas i depå/ motsvarande hos annat depåförande institut, genom att Kunden instruerar det institutet om mottagande av de instrument som uppdraget omfattar, och (c) i fråga om instrument som utfärdats i dokumentform, genom överlämnande till Kunden. 2.4 Om Bolagen efter det att avslut träffats inte inom skälig tid fullgjort vad på Bolagen ankommer för att tillhandahålla köparen instrumenten, har Kunden rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta. Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma Bolagen på grund av lag. 3. SÄLJUPPDRAG 3.1 I det fall Kunden lämnat uppdrag om försäljning av finansiella instrument gäller följande. 3.2 Bolagen ska med anledning av uppdraget erhålla fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar. 3.3 Är instrumenten ägarregistrerade hos central värdepappersförvarare/motsvarande eller förtecknade i depå hos Bolagen, har Bolagen rätt att vidta de registreringsåtgärder som erfordras. 3.4 I övriga fall ska Kunden, om inte annat överenskommits, samtidigt med att uppdraget lämnas vidta de åtgärder som erfordras för att Bolagen ska erhålla fri dispositionsrätt till instrumenten. Därvid gäller 15/19

20 (a) i fråga om instrument förtecknade i depå/ motsvarande hos annat depåförande institut, att Kunden omgående ska instruera det institutet om skyndsam överföring till Bolagen av de instrument som uppdraget omfattar, och (b) i fråga om instrument som utfärdas i dokumentform, att Kunden ska överlämna dessa till Bolagen. 3.5 Efter mottaget säljuppdrag som har bekräftats av Bolagen insätts det nettobelopp som framgår av avräkningsnotan på Bolagens klientmedelskonto. Beloppet förs sedan vidare till av Kunden angivet bankkonto förutsatt att Kunden så instruerat Bolagen i samband med säljuppdraget. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av Bolagen tillämpade växlingskursen. 3.6 Bolagen ska vid dröjsmål från Kundens sida eller om Bolagen annars har skälig anledning därtill äga rätt att avsäga sig uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta. 3.7 Om Kunden vidtagit erforderliga åtgärder i samband med uppdraget, men Bolagen efter det att avslut träffats inte inom skälig tid erlagt likvid i anledning av uppdraget, har Kunden rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta. 4. TRANSAKTIONER MED UTLÄNDSK AN- KNYTNING Avsteg från ovan angivna villkor beträffande köp- respektive säljuppdrag kan förekomma vid transaktioner med utländsk anknytning. 5. AVRÄKNINGSNOTA 5.1 När Bolagen utfört ett uppdrag ska Bolagen lämna information om utförandet genom avräkningsnota eller motsvarande redovisning. 5.2 Om uppdraget utförts genom avtal med en annan kund hos Bolagen (däribland en juridisk person i Bolagens företagsgrupp) anges det på avräkningsnotan eller motsvarande att uppdraget utförts genom inbördes avslut eller intern affär. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om uppdraget utförts inom ramen för ett handelssystem med anonym handel i konkurrens. 5.3 Om Bolagen efter särskild överenskommelse med Kunden upprättat avräkningsnota utan att ha köpt eller sålt de finansiella instrumenten för Kundens räkning anges detta förhållande på avräkningsnotan exempelvis genom angivande av att Bolagen endast medverkar vid utväxling av likvid och finansiella instrument. 6. CLEARING OCH AVVECKLING AV UTFÖRDA UPPDRAG En handelsplats regler för clearing och avveckling av transaktioner som genomförts på handelsplatsen måste följas av Bolagen. Sådana regler kan bland annat innebära krav på användande av en clearingorganisation i form av central motpart. Mellan Kunden och Bolagen slutförs utfört uppdrag efter vad som ovan anges beträffande köp- respektive säljuppdrag, i den mån inte annat har överenskommits. 7. KUNDENS ANSVAR FÖR EGEN KOMPE- TENS, ANDRAS HANDEL, FULLMAKT M.M. 7.1 Kunden åtar sig att följa den lagstiftning och de regler och villkor som vid var tid gäller för de olika marknaderna eller de olika marknadsplatser på vilka affärer görs. Det samma gäller för handel och clearing genom de organisationer som svarar för handel och clearing. 7.2 Kunden ansvarar för att Kundens egen handel sker inom ramen för de tillstånd, fullmakter och den behörighet av såväl offentligrättslig som privaträttslig natur som gäller för Kundens handel med finansiella instrument. Kunden ska i enlighet med Bolagens begäran dokumentera sådana fullmakter m.m. 7.3 Kunden ska ge Bolagen en sammanställning av den eller de personer som kan ge in order eller acceptera affärer för Kundens räkning. Affärsavslut eller accept från dessa personer är bindande för Kunden, om inte Bolagen var i ond tro beträffande de olika personernas behörighet. Kunden är ansvarig för att vid var tid hålla Bolagen uppdaterade avseende vem som kan ge in order eller acceptera affärer för Kunden räkning. 7.4 Kunden ansvarar för alla affärer som företas av andra än Kunden på elektronisk väg eller via telefon där användaren i förhållande till Bolagen identifierar sig som Kunden på det sätt som förutsatts i avtal mellan Kunden och Bolagen. 7.5 Kunden åtar sig att se till att de medel och finansiella instrument som de olika uppdragen omfattar är fria från belastningar, såsom pant, annan säkerhetsrätt (inklusive återtagandeförbehåll), utmätning m.m. Det samma gäller för det fall att Kunden handlar för annans räkning. För det fall Kunden handlar för annans räkning ska Kunden omgående informera Bolagen om detta förhållande. 8. INSPELNING AV SAMTAL MELLAN KUNDEN OCH BOLAGEN Bolagen kommer att spela in samtliga telefonsamtal mellan Kunden och Bolagen, bl.a. telefonsamtal avseende order och indikativa order om köp, försäljning eller teckning av finansiella instrument som företas genom Bolagen. Bolagen kommer inte att utföra order eller indikativa order som rings in på telefon som inte kopplats till inspelningsutrustning. Inspelningar och annan dokumentation av order och indikativa order som givits in på annat sätt, t.ex. muntligen, skriftligen eller elektroniskt, kommer att arkiveras av Bolagen. Inspelningarna ska arkiveras under minst fem år utöver löpande månad och kommer att raderas så snart som möjligt efter denna tidsperiods slut. Inspelningar med olika Kunder kan identifieras med hjälp av följande kriterier: tidpunkten för samtalet och telefonnummer, men 16/19

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Organisationsnummer Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson Postnummer Ort Land (om annat land

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökan/Avtal

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

ANMÄLAN OM FONDSPARANDE FÖR FÖRETAG I AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ANMÄLAN OM FONDSPARANDE FÖR FÖRETAG I AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ANMÄLAN OM FONDSPARANDE FÖR FÖRETAG I AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Depånummer Skickas portofritt tillsammans med kopia på registreringsbevis, ej äldre än sex månader, samt vidimerad kopia på pass eller motsvarande

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB Johan på Gårdas gata 5 A 412 50 Göteborg ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON Aros Kapital AB, 556669-3130 VÄLJ SPARPROKDUKT: (Information om respektive

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON Del 1 Kompletterande uppgifter PERSONNUMMER FÖRNAMN OCH EFTERNAMN ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER E-POST

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande)

Andelsklass A Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B Ackumulerande (icke utdelande) Pacific Precious Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Pacific Precious, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Firmauppgifter Organisationsnummer

Firmauppgifter Organisationsnummer Aktiv Europa / Affärsvärlden Fonden Anmälningssedel juridisk person Ansvarigt fondbolag är Lundmark & Co Fondförvaltning AB För att kunna registrera Er som kund behöver vi ta emot denna anmälningsblankett.

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR JURIDISK PERSON Del 1 Kompletterande uppgifter ORGANISATIONSNUMMER JURIDISK PERSON KONTAKTPERSON ADRESS POSTNUMMER ORT LAND (UTOM SVERIGE) TELEFON SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OM ANNAN ÄN SVERIGE* UTLÄNDSKT SKATTEREGISTRERINGSNUMMER

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB)

Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB) Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB) 1. Kundkategori Alla kunder som handlar med finansiella instrument ska tillhöra en kundkategori. Dessa kategorier är icke-professionell

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller försäkringar tecknade fr o m 2008-04-01 t o m 2009-01-31 (med ändringar per 2011-12-01 och 2012-01-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND

BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND BLI KUND HOS MONYX PRIVATKUND Sida 1 av 6 Välkommen som investerare i våra fonder! Fyll i samtliga uppgifter nedan och skicka blanketten till via post, e-post eller fax enligt uppgifterna längst ner på

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000

ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 22 MARS 2016 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 4 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

AVTAL. Kunduppgifter. Kundkategorisering

AVTAL. Kunduppgifter. Kundkategorisering AVTAL Mellan undertecknad kund ("du"/"dig") och Swedbank AB (publ) ("banken") träffas avtal om kapitalmarknadskonto (vp-konto med utökade servicefunktioner inom Värdepapperstjänst BAS) ("avtalet") och

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn!

Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! Vad roligt att du vill öppna ett investeringssparkonto för barn! För att vi ska kunna öppna kontot behöver barnet ha ett Aktie- & fondkonto hos oss. Gör så här 1. Öppna ett Aktie- & fondkonto åt barnet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 17 DECEMBER 2015 CASTELLUM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 5 000 000 000 med möjlighet att emittera i EUR Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR Mellan [MENTORNS FIRMA], org.nr [NUMMER], ( Mentorn ), [POSTADRESS], och Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ( NGM ), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, (tillsammans Parterna, och var

Läs mer

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A. BILAGA 1 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org nr 556654-5835, ( Bolaget ). Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå kan

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn ANSÖKAN OM INDIVIDUELL FÖRSÄKRING - Privat BANKENS NOTERINGAR Ombud nr P-id Handläggare Telefonnr dagtid (även riktnr) Försäkringshandlingar sänds via BANKEN - (Om ja, fyll i adressen nedan) Bankens adress

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer