Medlemsundersökning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsundersökning 2011"

Transkript

1 Medlemsundersökning

2 Innehåll Inledning... 3 Tycker du att du får tillräckligt med information genom Nyhetsbrev m.m från oss i Innerstaden Göteborg?... 6 Är det lätt att nå oss på Innerstaden Göteborg via mail eller telefon?... 7 Hur intressanta tycker du att våra träffar/möten är?... 8 Hur ofta får du brev med fel kontaktuppgifter eller adress från Innerstaden i Göteborg?... 9 Hur vill du få information från oss på Innerstaden Göteborg? Vad skulle du ytterligare vilja ha för att ditt medlemskap skall bli ännu mera attraktivt? Har du någon i din omgivning som gärna vill bli medlem? Hur upplever du vår turistbroschyr? Hur upplever du vårt Guldkantshäfte? Har du sett vår Innerstadstidning? Har du använt någon eller några medlemserbjudande som du har fått? Förslag på nya medlemserbjudande som du skulle uppskatta Hur kan DU bidra till att vi blir en ännu mer attraktiv innerstad? Har DU fler idéer eller synpunkter på hur vi gemensamt skulle kunna marknadsföra innerstaden och anordna ytterligare event? Vad vill DU att Innerstaden Göteborg skall hjälpa till med vid events? Vad skulle DU kunna bidra med för att vi får lyckade events på Innerstaden? Innerstaden Göteborgs syfte är att utveckla innerstaden i Göteborg. Vilka tycker du är Innerstaden Göteborgs viktigaste arbetsuppgifter? Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats från verksamheternas sida? Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats från fastighetsägarnas sida? Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats från kommunens sida? Kan man betala med utländsk valuta i ert företag? Är ni intresserade av ett eventuellt samarbete med banker/växlingsföretag för att underlätta valutahanteringen? Övriga kommentarer Slutsats

3 Inledning Medlemsundersökningen för Innerstaden Göteborg genomfördes med hjälp av enkäten som företaget har använt sig av sedan 2005 för att mäta sina medlemmars tillfredställelse. Genom åren har enkäten genomgått en del mindre justeringar och i år har det tagits hänsyn till medlemsföretaget STUK:s synpunkter vad gällde enkätens utformning. Med hjälp av denna undersökning skall verksamheten Innerstaden Göteborg utvecklas och stärkas för att kunna tillfredställa alla medlemmarnas behov på bästa sätt. Sammanfattningen av alla synpunkter och idéer som har tagits emot från medlemmarna i Innerstaden Göteborg kopplas även till möjliga framtida förbättringar. För att ge en bredare inblick i Innerstaden Göteborgs utveckling genom åren jämförs vissa svar även med svaren från företagets tidigare undersökningar, framför allt undersökningar som gjordes under åren 2005, 2006 samt Redan på ett tidigt stadium under undersökningens gång framgick det tydligt att enkätens utformning var en aning missanpassad. Detta blev uppenbart när flera av de undersökta företagen uttryckte sitt missnöje då det inte gick att välja alternativet Vet ej på ett flertal frågor. Till följd av detta fick de välja mellan Ja eller Nej alternativt välja 3 eller 4 på frågor med skalan 1 6 för att kunna gå vidare i enkäten. Då man vid svarssammanställningen utgår ifrån en viss procentsats som kopplas till varje svarsalternativ, kan en hög procentsats delvis förklaras just med att ett visst alternativ valdes av de undersökta endast för att kunna gå vidare i undersökningen, vilket i sin tur ger ett sämre informationsunderlag. Ännu en förbättring vad gäller utformning av undersökningsenkäten som kan göras vid framtida undersökningar är att det skapas ett svarsfält för allmänna kommentarer. I den nuvarande undersökningen fick kommentarerna av ett sådant slag skrivas in i svarsfälten för andra typer av frågor, vilket även det gav ett sämre informationsunderlag att utgå ifrån. Aktiva medlemmar som tar sin tid och deltar i Innerstaden Göteborgs undersökningar för att framföra både positiv och negativ kritik är av betydelse för att verksamheten skall vidare utvecklas och kunna tillfredställa sina medlemmar på bästa möjliga sätt. För en sådan verksamhet som Innerstaden Göteborg är det viktigt att få möjlighet att ta emot alla medlemmars åsikt, för att skaffa så bredare perspektiv som möjligt vid framtida handlingsplaner, där flera aktörers ståndpunkter är inräknade. 3

4 Slutsats Undersökningens genomförande har stött på en del problematik på grund av att de flesta av medlemmar inte var villiga att medverka, vilket resulterade i att endast ca en tredje del av alla Innerstaden Göteborgs medlemmar har deltagit i denna undersökning. Detta på grund av mängden av undersökningar av olika slag som kontinuerligt genomförs av verksamheten för att kunna mäta allting som pågår inom verksamheten och kunna ytterligare öka tillfredställelsen bland sina medlemmar. Under undersökningens gång har det erhållits både positiva samt negativa kommentarer angående hur verksamheten bedrivs idag. Paradoxalt nog framgick det tydligt att de medlemmar som var mindre tillfredställda med Innerstaden Göteborgs arbete var även de som var mindre aktiva i vad gäller deltagande i de möten och träffar som anordnas av Innerstaden Göteborg. För att kunna göra sin röst hörd i en utvecklingsförening är det viktigt att vara aktiv och framföra sina åsikter, detta med tanke på att det höga antalet medlemmar som tillhör olika branscher Innerstaden Göteborg har idag. För att alla medlemmar skall kunna arbeta mot samma mål med Innerstaden Göteborg som mötesplats är det av betydelse att delta i alla sammankomster som erbjuds. Informationsflöde som Innerstaden Göteborgs medlemmar tar kontinuerligt emot i form av utskick, möten och ytterligare kontakt via e - mail samt telefon anses vara alldeles tillräckligt. Allt utskick föredras att fås genom e - mail, vilket kan medföra en viss problematik, då endast ett fåtal av verksamhetens medlemmar läser sin e-post dagligen. De möten som Innerstaden Göteborg anordnar kan bli attraktivare och locka fler deltagare om fler aktörer från olika branscher medverkar i dessa. Sådana möten skulle kunna underlätta nätverkande medlemmarna emellan och bidra till fler affärsmöjligheter. Den skriftliga typen av marknadsföring som Innerstaden Göteborg bedriver i form av Guldkantshäftet, turistbroschyren samt Innerstadstidningen är medlemmarna tillfredställda med, där Guldkantshäfte har även utvecklats sedan 2007 och har blivit mer efterfrågat. Ungefär hälften av företagets medlemmar använder sig av de medlemserbjudanden som företaget ger ut och har ytterligare önskemål om fler sådana. För att kunna öka innerstadens attraktivitet anser medlemsföretagen att de först och främst måste aktivt delta i alla de kampanjer och sammankomster som anordnas av Innerstaden Göteborg. Medlemsrepresentanter efterfrågade även möten där aktörerna från olika branscher hade möjlighet att träffas för ökat samarbete och nätverkande inom Innerstaden Göteborg. För att vidare förstärka innerstaden som handelsplats måste det genomgås en del förändringar med stöd från kommunen samt fastighetsägarna så väl som verksamheterna själva. Dessa förändringar omfattar framför allt frågeställningarna om de gemensamma öppettiderna samt innerstadens tillgänglighet. Vid jämförelse av den nuvarande undersökningen med en medlemsundersökning som gjordes under 2007 kan man se tydlig framsteg vad gäller framför allt trygghet och säkerhet inom innerstaden, då Innerstaden Göteborg har utvecklat och lanserat sms-tjänsten som de flesta verksamheter inom innerstaden använder sig av. Det har även skett framsteg vad gäller verksamhetens användning av de sociala medierna, där Innerstaden Göteborgs hemsida så väl som facebook sida uppdateras kontinuerligt. De viktigaste ståndpunkter som framgick som en röd tråd genom hela undersökningen och som medlemsföretagen ansåg vara för närvarande Innerstaden Göteborgs viktigaste arbetsuppgifter var: göra Göteborgs innerstad tillgänglig för konsumenterna genom stöd i parkeringsfråga samt kollektivtrafik 4

5 gemenskap och utökade möjligheter till nätverkande bland Innerstaden Göteborgs medlemmar Fortsätta arbeta med att göra innerstaden levande och på det sättet locka ännu fler kunder till innerstaden Arbeta för gemensamma, förlängda öppettider på kvällar samt helger Dessa utgångspunkter har Innerstaden Göteborg redan börjat arbeta med och kommer i framtiden att lägga mest vikt på vid arbetsplanering samt utformning av handlingsplaner. 5

6 Tycker du att du får tillräckligt med information genom Nyhetsbrev m.m från oss i Innerstaden Göteborg? (1 = för lite; 6 = alldeles tillräckligt.) Som det framgår i ovanstående diagram tyckte majoriteten av medlemmarna att det nuvarande informationsutskicket var alldeles tillräckligt. I vissa fall tycktes det även att det var alldeles för mycket utskick som var alldeles för detaljerat. I denna fråga bör Innerstaden Göteborg tänka på att anpassa utskicksgraden efter vad medlemmarna efterfrågar, detta med tanke på att Innerstaden Göteborgs medlemmar driver verksamheter som skiljer sig avsevärt från varandra inte endast branschmässigt utan även storleksmässigt och bör därmed behandlas på olika sätt. Denna fråga ställdes även i en medlemsundersökning som genomfördes år 2007, det framgår en positiv utveckling vad gäller företagets informationsutskick, då procentsatsen för alternativet alldeles tillräckligt ökade från att vara endast 26,42 % under år 2006 till den nuvarande 54,80 %. 6

7 Är det lätt att nå oss på Innerstaden Göteborg via mail eller telefon? (1 = inte alls; 6 = absolut) Ovanstående diagram tyder på att majoriteten tyckte att det var lätt att ta kontakt med Innerstaden Göteborgs kontor båda via och telefon. Den höga procentsatsen för alternativ 3 och 4 kan delvis förklaras genom att det saknas alternativet vet ej. Således de som aldrig har försökt kontakta Innerstaden Göteborg och därmed inte hade någon åsikt om huruvida det är lätt eller inte att nå företaget, fick välja ett alternativ mitt emellan som inte skulle påverka undersökningen alldeles för mycket. Under år 2006 var det 60 % av de undersökta som tyckte att det var väldigt lätt att få kontakt med företaget via samt telefon och under år 2007 var det 37,74 %. Samtidigt måste det även beaktas att de gamla undersökningarna innehöll svarsalternativ med en skala på ett till fem, jämfört med den nuvarande undersökningen som har en skala på ett till sex. Till följd av detta bedöms denna jämförelse att vara delvis orelevant. 7

8 Hur intressanta tycker du att våra träffar/möten är? (1 = Inte alls intressanta; 6 = Mycket intressanta) Den höga procentsatsen för alternativ 3 och 4 kan ännu en gång förklaras med att de som aldrig har varit på några möten hos Innerstaden Göteborg inte hade möjlighet att välja alternativet vet ej och därmed valde alternativ mitt emellan. I medlemsundersökningen som genomfördes år 2007 fick de undersökta besvara samma fråga och svarsfördelningen såg ut på följande sätt: 5 5,66 % 4 22,64% 3 24,53% 2 11,32% 1 3,77 % Det framgår tydligt att ingen banbrytande utveckling har skett sedan 2007 vad gäller möten som Innerstaden Göteborg anordnar. Det visar sig längre fram i undersökningen att medlemmarna efterfrågar möten som involverar deltagare från olika branscher. Sådana möten kan enligt medlemmarna ge möjlighet till ökad nätverkande, vilket i sin tur kan skapa fler affärsmöjligheter samt diskussioner där deltagarna kan utbyta synpunkter och idéer med varandra. 8

9 Hur ofta får du brev med fel kontaktuppgifter eller adress från Innerstaden i Göteborg? (1 = aldrig; 6 = väldigt ofta) Majoriteten av de undersökta har aldrig fått brev med fel kontaktuppgifter från Innerstaden Göteborg. Detta kan jämföras med de svaren som erhållits under medlemsundersökningen som har gjorts under 2007, där svarsfördelningen blev följande: 5 20,75% 4 5,66 % 3 15,09 % 2 11,32 % 1 16,98% Det framgår en tydlig positiv utveckling rörande företagets administrativa arbete, vilket på lång sikt skapar gladare och nöjdare medlemmar. 9

10 Hur vill du få information från oss på Innerstaden Göteborg? (Brev; E-post; Telefon; Fax; Personliga Besök; Facebook) Majoriteten av medlemsföretagen föredrog att få all information och utskick från Innerstaden Göteborg via e post, vilket ansågs vara både miljövänligt samt lättare att hantera. Under undersökningens gång har det erhållits enskilda kommentarer om att brev - utskick får positiv respons i de större verksamheter, medans de mindre verksamheterna ansåg mail - utskick vara lättare att hantera. I denna frågeställning måste det även poängteras att Innerstaden Göteborg anser det vara problematiskt att kunna nå sina medlemmar via , då det är endast ett fåtal medlemmar som går igenom sin e-post dagligen. 10

11 Vad skulle du ytterligare vilja ha för att ditt medlemskap skall bli ännu mera attraktivt? Marknadsföring, events och ytterligare aktiviteter, fler happenings till bland annat kungsgatan samt södra larmgatan. (9) Möten med fler medlemmar från olika branscher inblandade för nätverkande, diskussion samt eventuella affärsmöjligheter, detta även för att skapa gemenskap bland Innerstadens medlemmar. (8) Bredare kursutbud samt fler intressanta föreläsningar (5) Bättre öppettider (4) Fler parkeringsplatser (3) Fler uppdrag (3) Minska informationsutskicket (3) Den kommersiella sidan av verksamheten, det vill säga tillgänglighet för kunderna (kollektivtrafik, öppettider, parkeringsplatser, marknadsföring) (3) Tydligare mål med Innerstadens verksamhet med en aktivitetsplan för hela året. (3) Ta hand om gården hos Kronhusbordarna och anordna events och aktiviteter för att marknadsföra gården. (2) Gemensamma aktiviteter med så många deltagare som möjligt för att kunna spara. (2) Fler medlemmar och affärspartner, bland annat på Kungshöjd. (2) Julbelysning och andra gatudekorationer (2) Anpassa tiden för möten bättre, exempelvis för de som inte har möjlighet att mötas på dagen, hade ett kvällsmöte passat bättre. (1) Tillstånd till att få ha produkter utanför butikerna (1) Mer kunskap om de olika medlemmarnas behov och preferenser, möjligtvis dela upp de olika medlemmarna just efter de kraven de har. (1) Bättre soprum där soporna kan sorteras, samt hålla det rent och snyggt inom innerstaden. (1) Lägre hyra (1) Lägre medlemsavgift för de som inte har möjlighet att delta i aktiviteterna. (1) Ett av de mest uppmärksammade ämnena som medlemmarna ansåg kunna bidra till ett attraktivare medlemskap var möjligheten till ett bredare kontaktnät och nätverkande medlemmarna emellan. De undersökta efterfrågade aktiviteter där medlemmarna från olika branscher skulle kunna träffas för att kunna utbyta synpunkter och idéer med varandra för att kunna lära känna varandra bättre och skapa eventuella affärsmöjligheter. Det uppmärksammades även att de utbildningar och kurser som anordnades av Innerstaden tycktes också bidra till ökad attraktivitet kring medlemskapet, men det påpekades att nivån på de erbjudna utbildningarna var alldeles för basal. Därmed bör utbildningarna kunna erbjudas i flera olika nivåer, exempelvis nybörjare, fortsättning osv., där de intresserade kan själva välja den nivån de helst skulle vilja ha. 11

12 Har du någon i din omgivning som gärna vill bli medlem? Nej (22) Vet ej (6) Ja (1) Några stycken som har precis öppnat egna butiker (1) Hur upplever du vår turistbroschyr? (1 = Onödigt; 6 = Jättebra) Utifrån de omdömen som har tagits emot under undersökningens utförande har ett flertal av de undersökta inte sett turistbroschyren och därmed inte hade någon synpunkt om broschyrens utseende och utformning. Detta kan delvis förklara de höga procenttalen för svarsalternativ 3 samt 4. För att få en djupare insyn om huruvida någon utveckling rörande Innerstaden Göteborgs turistbroschyr har skett, kan de erhållna svaren jämföras med svaren på medlemsundersökning som ägde rum år 2007 och där svarsfördelningen såg ut på följande sätt: 5 9,43 % 4 28,30 % 3 30,19 % 2 0 % 1 1,89 % Det framgår tydligt att ingen märkbar skillnad har skett gällande medlemmarnas åsikter om turistbroschyren som framställs av Innerstaden Göteborg. 12

13 Hur upplever du vårt Guldkantshäfte? (1 = onödigt; 6 = jättebra) Utifrån ovanstående diagram kan man bedöma att majoriteten av svaren har hamnat under alternativ tre till fem. På frågan nummer 12 som handlar om nya medlemserbjudanden som medlemmarna skulle uppskatta och som framkommer längre fram i undersökningen, har många av de undersökta efterfrågat bland annat högre rabatter på herrkläder samt restauranger och även andra erbjudanden som skall inspirera och väcka nyfikenhet. Detta är något Innerstaden Göteborg skulle kunna utveckla vidare och ta med i nästa upplaga av sitt Guldkantshäfte. Medlemsundersökningen som genomfördes år 2007 där samma fråga ställdes till Innerstaden Göteborgs medlemmar visar på följande svar: 5 11,32 % 4 26,42 % 3 24,53 % 2 7,55 % 1 1,89 % Med hänsyn till att svarsskalan inte är densamma i den nuvarande undersökningen och har större spridning då rangordningen omfattar numera sex alternativ, kan man dra slutsatsen att Innerstaden Göteborgs Guldkantshäfte har utvecklats och uppskattas mer nu av Innerstaden Göteborgs medlemmar. 13

14 Har du sett vår Innerstadstidning? Majoriteten av de undersökta medlemmarna har sett och känner till Innerstadstidningen. Har du använt någon eller några medlemserbjudande som du har fått? Majoriteten av de deltagande medlemmarna har aldrig använt sig av de medlemserbjudanden som erbjuds av Innerstaden Göteborg, men nästan hälften använder dessa mer eller mindre regelbundet. Under undersökningens genomförande har det även framkommit tydligt att erbjudanden uppskattas och ett flerantal önskemål om ytterligare erbjudanden har tagits emot. 14

15 Förslag på nya medlemserbjudande som du skulle uppskatta. Rabatter i restauranger (6) Allmänt högre rabatter i Guldkant (4) Rabatter i butiker (2) Använda sig av Appar för alla erbjudanden (1) Rabatter på Herrkläder (1) Rabatter på blommor (1) Rabatter på resor (1) Rabatter på sportevenemang (1) Nya spännande erbjudanden för att inspirera och väcka nyfikenhet (1) Fler uppdrag (1) Lägre priser på bussreklam (1) Gratis parkering (1) Gratis transport inom staden (1) Jobba globalt för att gynna även de stora kedjor och inte endast småbutiker (1) Kulturupplevelser (1) Utbildningar (1) De medlemserbjudanden som medlemmarna skulle uppskatta mest var ytterligare rabatter i olika butiker inom innerstaden, men även rabatter på innerstadens restauranger och lunchställen. Dessutom var det andra förmåner som skulle uppskattas så som rabatter på sportevenemang, kulturupplevelser, gratis transport samt gratis parkering. Man skulle kunna utveckla medlemsrabatter genom att få reda på vilka det är som uppskattas mest samt byta ut de som inte är uppskattade mot de önskevärda. Hur kan DU bidra till att vi blir en ännu mer attraktiv innerstad? Vara aktiv och delta i de olika möten, aktiviteter, events samt kampanjer (10) Samarbete och god kontakt med Innerstaden, där vi kan utbyta förslag och lämna förslag till åtgärder (6) Bra och unikt utbud i butikerna (5) Kundhantering och kundservice (4) Marknadsföra Innerstaden genom att tala gott om Innerstaden, samt sprida vidare information angående events samt annat som pågår inom Innerstaden (4) Gemensamma öppettider (3) Hålla det rent och snyggt (2) Ökad tillgänglighet även för bilister (2) Annonsera i tidningarna, där fler företag går med för att annonsera tillsammans (1) Miljövänlighet (1) Handikappsanpassning (1) Hjälpa till vid konflikthantering (1) Hjälpa Innerstadens medlemmar i frågor som rör el - samt energihantering. (1) Säkerhet till butikerna (1) Utbilda personalen (1) 15

16 Genom att aktiv delta i allt som händer på innerstaden ansåg medlemmarna kunna bidra till innerstadens utveckling och ökad attraktivitet. En del av de undersökta ansåg även att det unika utbudet i butikerna har en tilldragande kraft och vilket tycks känneteckna innerstaden som shoppingsplats. Att få ordning på de gemensamma öppettiderna för alla företag inom innerstaden var en annan viktig frågeställning som borde genomföras för att höja innerstadens attraktivitet. Öppettiderna skall vara desamma för alla företag som ligger inom området samtidigt som dessa skall förlängas, vilket kommer resultera i företagens flexibilitet gentemot kunden som kommer kunna handla på både kvällar och helger. Detta kommer även utmynna i att Innerstaden blir till en mer konkurrenskraftig aktör och får fler bestående fördelar gentemot sina konkurrenter, Avenyn och Nordstan. Har DU fler idéer eller synpunkter på hur vi gemensamt skulle kunna marknadsföra innerstaden och anordna ytterligare event? Fler events och aktiviteter (9) Göra kurserna och utbildningar mer avancerade, då dessa känns väldigt basala. (3) Bättre information om de olika events (2) Bättre struktur och organisation vid genomförande av events (2) Fler kurser (2) Bättre öppettider, framför allt kvällar samt helger. (2) Ökad tillgänglighet för bilister (2) Välja rätt tidpunkt för alla aktiviteter, dessa skall vara samordnade med events som pågår i staden. (2) Samarbeta för att kunna utbyta intressanta idéer (1) Snygga trycksaker (1) Serviceinriktade parkeringsvärdar som skall hjälpa till bilister att hitta lediga parkeringsplatser (1) Nå ut till sommarturister och aktivera innerstads gator för turismen (1) Eget presentkort (1) Kvällsöppna events (1) Mer fokus på marknadsföring av innerstads butiker genom annonser. (1) Gratis bussa från parkering in till centrum (1) Knyta kultur och handel, där historiska perspektiv lyfts Aktiva medlemmar som inte är rädda för att starta en diskussion (1) Komma fram till Innerstadens egenart och marknadsföra denne. (1) Anlita studenter och därmed marknadsföra Göteborg som studentstad. (1) 16

17 Vad vill DU att Innerstaden Göteborg skall hjälpa till med vid events? Annonser, marknadsföring samt information (8) Samordna medlemmarna, genom att ordna möten och ge möjligheter till att utbyta idéer med varandra. (3) Billigare och fler parkeringsplatser (1) Se till att det finns fler papperskorgar (1) Ordna events som verkligen fungerar (1) Ljudanläggning (1) Sköta administrativa uppgifter (1) Vad skulle DU kunna bidra med för att vi får lyckade events på Innerstaden? Vara aktiv i det området eventet äger rum (2) Annonsera (2) Flytta ut aktiviteten utanför butiken (1) Ordna specialarbjudanden i butikerna för att locka kunder. (1) Gemensamma modevisningar. (1) Innerstaden Göteborgs syfte är att utveckla innerstaden i Göteborg. Vilka tycker du är Innerstaden Göteborgs viktigaste arbetsuppgifter? Att locka kunderna till innerstaden och göra innerstaden levande genom exempelvis marknadsföring samt events (48) Gemenskap och nätverkande (18) Att hålla det rent och snyggt, tillgång till toaletter, bänkar, papperskorgar, information m.m. (12) Tillgänglighet genom fler parkeringsplatser samt kollektivtrafik (12) Mötesplatsen för Kommunen, hyresvärdarna, hyresgästerna, leverantörer och andra viktiga aktörer som underlättar samarbete (13) Förmedla all information om vad som händer inom innerstaden. (10) Säkerhet och trygghet (9) Arbeta för mångfalden av de unika butikerna (5) Gemensamma öppettider (5) Sms tjänsten (5) Medlemsvård (4) Driva igenom de viktiga frågorna (2) Bygga upp ett starkt varumärke för att kunna konkurrera med andra köpcentrum (2) Utbildningar (2) Kundvård (2) Att få turisterna till innerstaden (1) Minska stölder (1) Få fler aktiva medlemmar (1) 17

18 Hålla igen hyrorna (1) Julbelysning och gatudekorationer (1) Tillfredställa medlemmarnas intressen (1) De viktigaste arbetsuppgifterna som Innerstaden Göteborg ansågs ha enligt en medlemsundersökning som genomfördes år 2005 var: Kontakt med kommun och myndigheter Marknadsföring som skall locka kunderna till city och får innerstaden bli levande Skapa trevlig miljö Stöd i parkeringsfrågan Informera sina medlemmar Det framgår tydligt att Innerstaden Göteborgs viktigaste arbetsuppgifter inte har förändrats avsevärt, utan endast fått nya infallsvinklar och inriktningar beroende på den rådande situationen och utvecklingen som innerstaden genomgått. Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats från verksamheternas sida? Utökade öppettider som skall vara gemensamma för alla (10) Ordna ett fungerande koncept, bra erbjudanden samt kvalité som lockar kunder (9) Delta i de olika aktiviteterna (8) Anlita kunnig och serviceinriktad personal (5) Lättillgänglighet (5) Annonser och marknadsföring (4) Att det ser trevligt och snyggt ut i och utanför butikerna (4) Välfungerande kommunikation medlemmarna emellan. (3) Turistinformation (1) Kundutvärderingar för att mäta kundnöjdheten (1) Flytta ut varor under aktiviteterna (1) Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats från fastighetsägarnas sida? Ge möjlighet för mångfalden och udda mindre verksamheter i sina fastigheter (12) Hålla hyrorna på en acceptabel nivå (9) Välskötta och snygga fastigheter (6) Miljöarbete, toaletter, bänkar m.m. (3) Samarbete kring parkeringsfrågor (3) Arbeta för gemensamma öppettider (3) Gemenskap och helhetstänk (2) Utveckling av nya gator (2) Lägga gatusten i Victoria passagen (1) Främja säker och trygg handel (1) 18

19 Vad kan göras för att stärka innerstaden som handelsplats från kommunens sida? Stöd i parkeringsfråga (18) Kollektivtrafik och andra lösningar för att öka tillgänglighet (13) Arrangemang, miljötänk, bänkar, toaletter, information, papperskorgar m.m. (7) Vara lyhörda och ta till sig synpunkter (3) Arbeta för gemensamma öppettider (2) Främja mångfalden av mindre verksamheter med unika koncept (1) Marknadsföring (2) Minska antalet tiggare och gatumusikanter på gatorna (1) Bygga upp Rosenlund (1) Tillstånd till skyltar med gatunamn där de mindre gatorna får synas (1) Trygga övergångar över högt trafikerade gator (1) En fråga av samma art ställdes till Innerstaden Göteborgs medlemmar under medlemsundersökningen som genomfördes under år 2005, där de flesta har ansett att de viktigaste punkterna som tycks stärka innerstadens status är parkeringsplatser och andra frågor rörande innerstadens tillgänglighet. Som det framgår i den nuvarande undersökningen intar parkeringsfrågan samt tillgängligheten fortfarande den viktigaste platsen. Kan man betala med utländsk valuta i ert företag? En viktig fråga som har väckt upp vårt intresse på Innerstaden Göteborg är att om företagen med beläggning inom innerstaden tar emot utländska valutor. Detta är en viktig fråga med tanke på det stora antalet turister som besöker Göteborg och därmed kommer i kontakt med innerstaden i Göteborg. Detta tankesätt tyckte några av medlemsföretagen var motsägelsefullt på det sättet att verksamheten Innerstaden Göteborg driver just nu ett projekt vid namn Tryggare Göteborg som skall äga rum i november Projektets huvudkoncept är att 19

20 minska kontanthantering inom företag som tillhör Innerstaden, Avenyn samt Nordstan, vilket står i konflikt med förslag på införande av valutahantering i butikerna. Några av företagen som deltog i undersökningen ansåg även att majoriteten av turisterna brukar genomföra sina köp med kreditkort och bedömde därav införandet av valutahantering i butikerna vara onödigt. Är ni intresserade av ett eventuellt samarbete med banker/växlingsföretag för att underlätta valutahanteringen? Övriga kommentarer Under undersökningsgenomförande har det erhållits enskilda kommentarer om att det tycks vara en dålig återkoppling mellan anställda på Innerstaden och de ansvariga på medlemsföretagen. Det poängterades vid flera tillfällen att personalombyte går alldeles för hastigt på Innerstaden Göteborg, vilket medför att medlemmarna inte hinner bygga upp välfungerande relationer med personalen på Innerstaden Göteborg. Det uppmärksammades även att någon av Innerstadens anställda som var ansvarig för saluhallen innan Sofie Lindström, var otrevlig mot några av de butiksansvariga samt ovillig att samarbeta och ge ut information. Sofie Lindström däremot lyckades att vända på Innerstadens negativa rykte och skapa en god relation med medlemmarna. Att skapa och behålla goda relationer med sina kunder är A och O inom tjänsteföretag, vilket Innerstaden i Göteborg klassas som. De verksamheterna som inte framställer någon konkret vara, vars kvalité kan lätt avgöras av kunden, behöver se till att skapandet och vårdnaden av kundrelationer blir verksamhetens kärnvärden. Det måste även tas i åtanke att det är just företagets kunder som sprider så kallad word of mouth, vilket anses vara det mest pålitliga budskapet i kundernas ögon och samtidigt det mest svårtföränderliga budskapet. En så kallad kommunikationsparadox innebär att ju mer negativt ett företags rykte är, desto mindre effekt har företagets reklam och marknadsföringskampanjer. 20

21 Det har även erhållits en del positiv återkoppling där medlemsrepresentanter ansåg att Innerstaden Göteborg utför sina arbetsuppgifter väl och kunnat åstadkomma ett antal positiva förändringar. Det tycktes att city har blivit mer levande och att kundströmmen har ökat de senaste åren, allt detta med hjälp av de framsteg som Innerstaden Göteborg har bedrivit. 21

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Byggplatsen som arena Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Bakgrund Göteborg firar 400 år 2021 Staden vara internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Göteborg ska vara en

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår Värvningsguide - så får ni fler medlemmar till er elevkår Sida 2 av 7 Innehåll Vad är en medlem?... 3 Aktivt medlemskap... 3 Elev kontra medlem... 3 Vad säger stadgan?... 3 Elevkårens mål bör vara att

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2014 Alumniföreningen vid LTH Lund, 29 september 2013 Verksamhetsåret 2014 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Syftet med detta dokument

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare

Ang brevet från Malung-Sälens Kommun ang skriftlig brandskyddsredogörelse. Ska ni renovera lägenheten? Brandvarnare och varmvattenberedare 2016-06-07 Till Medlemmar i Brf Kalvheden, Sälen Nyhetsbrev Vill med detta brev informera om några av de punkter vi i styrelsen just nu arbetar med, samt informera er om några viktiga punkter inför sommaren

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR!

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR! En Översiktsplan Den här informationen har tagits fram som en del i arbetet med en översiktsplan; en vision för hur mark och vatten i Ovanåkers kommun ska utvecklas under åren 2015-2030. Översiktsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Q1 Är du 1 / 31. Blomsterfondens Medlemsenkät 2016. Svarade: 8 036 Hoppade över: 79. Man. Kvinna. Vill inte svara

Q1 Är du 1 / 31. Blomsterfondens Medlemsenkät 2016. Svarade: 8 036 Hoppade över: 79. Man. Kvinna. Vill inte svara Q1 Är du ade: 8 036 Hoppade över: 79 Man Kvinna Vill inte svara sval Man Kvinna Vill inte svara 26,44% 2 125 73,11% 5 875 0,45% 36 Totalt 8 036 1 / 31 Q2 Hur gammal är du? ade: 8 030 Hoppade över: 85 under

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort FÖRSTUDIE Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort 1 Sammanfattning Det har valts ut några lämpliga platser i förstudien för odlingslotter med bra lägen och förutsättningar på ett antal olika

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29

SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 325 Tillägg till detaljplan för Frigga och Freja, Lidköpings kommun SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Antagen SBN 2012-01-31 8 Laga kraft 2012-03-29 Tillägg till detaljplan för kvarteren Frigga och Freja, Lidköpings

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 470 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Trevliga lokaler mitt i Solna Business Park. Här kan ni vara med och skapa ett modernt, trivsamt kontor. Yta: 1 500-3 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (8) Om lokalen

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Victoria Strid, Lisa Pettersson, Sandra Klang, Ida Reimegård, Tahra Åhrberg, Elin Frånlund, Mathilde Holmer, Hannah Matkala

Läs mer

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. broschyr_2008.indd 1 08-03-27 15.03.00 Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Ur Läroplanen för de frivilliga skolformerna-94

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10

Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10 Verksamhetsplan för Svenska Kryssarklubben 09/10 Kryssarklubben har en bred verksamhet som genomförs på nationell och kretsnivå. För verksamhetsåret 09-10 fokuseras på att behålla medlemmar och rekrytera

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

Här kan du vara med att skapa ditt drömlokal. Denna kontorslokal kan vi anpassa helt efter era önskemål.

Här kan du vara med att skapa ditt drömlokal. Denna kontorslokal kan vi anpassa helt efter era önskemål. Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/267075 Svetsarvägen 10 Kontor, 1470 m 2, Stockholm, Solna Den här ytan kan bli fantastiskt fin och ligger på våning 3.Här kan ni skapa en modern arbetsplats och med ett

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015015 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Doggy bag - en god miljögärning eller bara pinsamt? Enkätundersökning Juni 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Elevdemokrati och inflytande

Elevdemokrati och inflytande Elevdemokrati och inflytande Student democracy and influence Projektarbete VT-13 Karin Bylund NVSP3 Handledare: Yvonne Toth Innehåll 1. Inledning... 3 1:1 Inledning... 3 1:2 Sammanfattning... 3 1:3 Syfte

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Här kan ni vara med att planera er lokal från grunden till en modern och trivsam lokal mitt i Solna Business Park. Yta: 889 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Smeden 1 Sidan 1 (7) Om lokalen

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan 2016. www.bodensbrukshundklubb.se BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt Välkommen! The royal seaport of Stockholm Vad gör vi? Nätverkar med företagare, organisationer, politiker och personer med agenda. Aktiviteter som bygger relationer och förbättrar dialog mellan företag,

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan till Earth Hour Kära kommun, Årets Earth Hour blev en framgång. Den 28 mars 2009

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig?

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig? Workshop Ambassadörsträff 12 november, 2014 Vad är ambassadörskap? Det finns en gemensam syn att ambassadörskapet i första hand ska bygga på engagerade invånare och verksamma som tror på Eskilstuna. Det

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Välkommen till den moderna arbetsplatsen Solna Utmärkt skyltläge mot Frösundaleden och Svetsarvägen. Yta: 1 005 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 10 Sidan 1 (6) Planlösning Högst

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Varför är jag domare. Roller och förväntningar

Varför är jag domare. Roller och förväntningar Domarskap Steg1 1 2 Varför är jag domare Två domare reagerar inte lika i en likartad situation under matchen. Två människor är inte lika. Alltså finns det inget facit till hur vi bör förbereda oss inför

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Löpträning i grupp. Guide till uppstart och planering av löpargrupper

Löpträning i grupp. Guide till uppstart och planering av löpargrupper Löpträning i grupp Guide till uppstart och planering av löpargrupper Innehåll Inledning... 2 Ingen löpargrupp är den andra lik... 3 Ledare och tränare... 5 Planering... 6 Medlemskap och administration...

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer