MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual

2 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. CareLink, Medtronic, Medtronic CareLink, OptiVol

3 Innehåll 1 Inledning Om denna manual Beskrivning av funktionen riskstatus för hjärtsvikt Översikt över riskstatus för hjärtsvikt Avsedd användning Viktig information Kontraindikationer Kliniska data för HFRS Funktionen för HFRS Granska och använda HFRS-information Teknisk manual 3

4 1 Inledning 1.1 Om denna manual I denna manual beskrivs avsedd användning och funktionen för riskstatus för hjärtsvikt (Heart Failure Risk Status), en ny funktion som tillhandahåller en integrerad bedömning av risken för hjärtsvikt i Medtronic CareLink-nätverket. Informationen i denna manual gäller Medtronic CRT-, ICD- och IPG-enheter som har funktionen OptiVol-vätskeövervakning i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Nedanstående symbol gäller för de produkter till vilka denna manual är bifogad. Symbol Förklaring Conformité Européenne (Europeisk standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer direktiv 90/385/EEG (anmält organ 0123) om aktiva medicintekniska produkter för implantation och direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning. 4 Teknisk manual

5 2 Beskrivning av funktionen riskstatus för hjärtsvikt 2.1 Översikt över riskstatus för hjärtsvikt Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS, Heart Failure Risk Status) är avsedd att hjälpa kliniker att identifiera patienter som kan löpa högre risk för en hjärtsviktshändelse den närmaste tiden och därför kan behöva närmare medicinsk övervakning. HFRS-funktionen är utformad så att de diagnostiska data som samlats in av den implanterade enheten integreras och ger en beräkning av den totala risken för hjärtsvikt. Riskberäkningen baseras på en analys av enhetens diagnostiska data från de föregående 30 dagarna, varefter sannolikheten för en hjärtsviktshändelse inom de kommande 30 dagarna beräknas. 2.2 Avsedd användning HFRS är avsedd att användas tillsammans med i handeln tillgängliga Medtronic CRT-, ICD-enheter och pacemaker som har funktionen OptiVol-vätskeövervakning i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Indikationerna för dessa enheter påverkas inte. HFRS är en extra informationskälla vid uppföljning av patienten och ersätter inte bedömningar som är en del av vanlig klinisk praxis. Klinikern bör använda HFRS-informationen tillsammans med de rekommenderade riktlinjerna vid beslut om behandling av patienten. Man bör inte uteslutande lita på HFRS-informationen vid bedömning av en patients risk för hjärtsvikt. HFRS-informationen är tillgänglig för kliniker som övervakar sina pacemakerpatienter i Medtronic CareLink-nätverket. 2.3 Viktig information Gå igenom följande information innan HFRS-informationen används: HFRS-beräkningen ersätter inte hjärtsviktsbedömningar enligt vanlig klinisk praxis. Det är en ytterligare informationskälla för patientbehandling. Medicinsk behandling ska inte ändras med fjärrkontroll enbart baserat på HFRS-beräkningen. Vid tolkning av HFRS-beräkningen måste en klinisk bedömning göras av en läkare. HFRS-beräkningen bör användas tillsammans med professionella riktlinjer vid beslut om behandling av patienten. Teknisk manual 5

6 Om HRFS-beräkningen används på ett sätt som inte är i enlighet med avsedd användning enligt beskrivningen i den här manualen kan det leda till olämpliga patienthanteringsbeslut. HFRS-beräkningen är inte avsedd att användas till att identifiera nära förestånde dekompensation på grund av hjärtsvikt. 2.4 Kontraindikationer Det finns inga kända kontraindikationer för användning av HFRS-informationen. 2.5 Kliniska data för HFRS HFRS-funktionen har utvecklats och validerats med hjälp av befintliga datauppsättningar från kliniska prövningar som Medtronic genomfört för CRT-D- och ICD-enheter. I nedanstående avsnitt sammanfattas de kliniska uppgifterna Metodologi I utvecklingsdatauppsättningen ingick 921 hjärtsviktspatienter med implanterade CRT-D-enheter och den omfattade totalt uppföljningsmånader. I en separat valideringsdatauppsättning ingick 526 hjärtsviktspatienter med implanterade CRT-D- och ICD-enheter och den omfattade totalt uppföljningsmånader. Den kliniska prövningens datauppsättningar bestod av följande diagnostiska data som enheten samlat in: OptiVol-vätskeindex Patientaktivitet Totalt antal timmar med AT/AF Kammarfrekvens under AT/AF Procent kammarstimulering Chocker Behandlad VT/VF Nattlig kammarfrekvens Variabilitet i hjärtfrekvensen 6 Teknisk manual

7 En bayesisk metod, en probabilistisk modell som tar hänsyn till flera parametrar, användes för att beräkna patientens risk för en hjärtsviktshändelse inom de kommande 30 dagarna. Risk vid baslinjen eller nominell risk för en hjärtsviktshändelse (hospitalisering eller besök på akutmottagning med intravenös administrering av diuretika) angavs till Medel, baserat på evidens i patientpopulationen i de kliniska prövningarna. Den riskstatus som beräknats för patienten justerades till Låg eller Hög runt den nominella risken (Medel), baserat på enhetens diagnostiska data (se Avsnitt 2.6, Funktionen för HFRS, sidan 8). Prestanda för HFRS utvärderades i en simulerad uppföljningssession varje månad, bestående av en analys av maximal riskstatus under de senaste 30 dagarna och utvärdering av sannolikheten för en hjärtsviktshändelse under de kommande 30 dagarna Resultat I valideringsdatamängden hade de uppföljningsmånader för vilka HFRS-beräkningen var Hög en signifikant högre risk för hjärtsviktshändelser inom de kommande 30 dagarna än uppföljningsmånaderna med riskstatus Låg och Medel. Personer med riskstatus Medel hade en högre risk för hjärtsviktshändelser än personer med riskstatus Låg. Tabell 1. Riskstatus för hjärtsvikt och sannolikhetsbedömningar Riskstatus för hjärtsvikt Bedömd risk Relativ risk Sannolikhet för en hjärtsviktshändelse under de kommande 30 dagarna (95 % KI) Hög 5,93 % (2,85 % 11,94 %) 9x Medel 1,97 % (1,21 % 3,21 %) 3x Låg 0,67 % (0,34 % 1,32 %) Risk i förhållande till patienter med riskstatus Låg Slutsats HFRS-funktionen, som integrerar alla diagnostiska enhetsdata för potentiella riskfaktorer för hjärtsvikt, identifierar prospektivt patienter som löper signifikant högre risk för en hjärtsviktshändelser inom de kommande 30 dagarna. Teknisk manual 7

8 > < > < Medtronic MEDTRONIC CARELINK 2.6 Funktionen för HFRS Figur 1. Översikt över funktionen för HFRS Kliniska trender Bayesisk modell Riskstatus Riskfaktorer OptiVol Fastställ sannolikheten för en hjärtsviktshändelse Hög Medel Patientaktivitet AT/AF Låg % kammarstimulering Kammarfrekvens under AT/AF Chocker Behandlade VT/VFepisoder Nattlig kammarfrekvens Variabilitet i hjärtfrekvensen HFRS-funktionen startar när patientenheten överför insamlade kliniska trenddata till Medtronic CareLink-nätverket. För varje dags överförda kliniska trenddata beräknar HFRS en daglig riskstatus för hjärtsvikt för patienten. Vid beräkning av den dagliga riskstatusen utgår HFRS från den nominella risknivån för hjärtsviktshändelse för patientpopulationen (se Avsnitt 2.5, Kliniska data för HFRS, sidan 6), angiven som riskstatus Medel. HFRS justerar sedan den dagliga riskstatusen genom att jämföra de dagliga trenddatavärdena med de fasta tröskelkriterierna för riskfaktorerna (se Tabell 2). De riskfaktorer för vilka trenddatavärdena överskrider de fasta tröskelkriterierna bidrar till justeringen av den dagliga riskstatusen till en högre nivå. De riskfaktorer för vilka trenddatavärdena inte överskrider de fasta tröskelkriterierna bidrar till justeringen av den dagliga riskstatusen till en lägre nivå. 8 Teknisk manual

9 HFRS beräknar patientens risk för att en hjärtsviktshändelse ska inträffa inom de kommande 30 dagarna genom att fastställa maximal daglig riskstatus för de föregående 30 dagarna (se Figur 2). Figur 2. HFRS-beräkningen för varje dag och nästa 30 dagar 16 jun 30 jun 14 jul 28 jul 11 aug 25 aug 08 sep Riskstatus för hjärtsvikt Hög Medel Låg Riskfaktorer Hög OptiVol Risk för hjärtsviktshändelse under de kommande 30 dagarna (baserat på maximal daglig riskstatus under de föregående 30 dagarna) Medel Patientaktivitet AT/AF Kammarfrekvens under AT/AF % kammarstimulering Låg Chocker Behandlade VT/VF-episoder Nattlig kammarfrekvens Variabilitet i hjärtfrekvensen 1 Riskstatus Medel som rapporteras för patienten för de kommande 30 dagarna baseras på den maximala dagliga statusen för de föregående 30 dagarna. 2 Rutor markerade med X anger de riskfaktorer som bidragit till riskstatus Medel. Tabell 2. Riskfaktorer för hjärtsvikt och tröskelkriterier för CRT-, ICD-enheter och pacemaker Riskfaktorer för hjärtsvikt Tröskelkriterier Riskfaktorns tillämplighet på enhetstyp a CRT-D DR- ICD VR- ICD CRT- P DR-IPG OptiVol 60 x x x x x Patientaktivitet 60 min eller signifikant ökning av den ackumulerade dagliga skillnaden från förväntad normal aktivitet x x x x x AT/AF 1 timme om dagen x x x x Teknisk manual 9

10 Tabell 2. Riskfaktorer för hjärtsvikt och tröskelkriterier för CRT-, ICD-enheter och pacemaker (fortsättning) Riskfaktorer för hjärtsvikt Tröskelkriterier Riskfaktorns tillämplighet på enhetstyp a Kammarfrekvens under AT/AF Procent kammarstimulering 90 min 1 under AF 6 timmar om dagen 90 % (för en patient med en CRT-enhet) CRT-D DR- ICD VR- ICD CRT- P DR-IPG x x x x x x Chocker Avgivet x x x Behandlad VT/VF Nattlig kammarfrekvens Variabilitet i hjärtfrekvensen 5 x x x 85 min 1 eller 55 min 1 eller signifikant ökning av den ackumulerade dagliga skillnaden från förväntat normalt värde för patienten 60 ms eller signifikant ökning av den ackumulerade dagliga skillnaden från förväntad variabilitet x x x x x x x x x x a Ett x i kolumnen för enhetstyp anger att riskfaktorn potentiellt bidrar till HFRS-beräkningen. Ett streck anger att riskfaktorn inte är tillämplig på enhetstypen. Riskvärdena och tröskelkriterierna gäller endast enheter som har funktionen för OptiVol-vätskeövervakning. 2.7 Granska och använda HFRS-information HFRS-informationen tillhandahålls som en del av den uppföljningsrapport för hjärtsvikt som finns i Medtronic CareLink-nätverket. Sammanfattningen av HFRS-beräkningen på sidan 1 och grafen för HFRS daglig riskstatus på sidan 2 är de poster som är specifika för HFRS i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Denna rapport fortsätter att visa kliniska trendgrafer för riskfaktorer för hjärtsvikt på sidan 2 och 3. Observera: HFRS-beräkningen är inte tillgänglig i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt förrän den sextiofemte dagen efter implantation av enheten. Beräkningen är inte tillgänglig förrän denna dag, eftersom funktionen OptiVol-vätskeövervakning inte är tillgänglig de första 34 dagarna efter implantationen. Därefter behövs en datainsamlingsperiod på 30 dagar för att HFRS ska kunna göra beräkningen av risken för hjärtsvikt. 10 Teknisk manual

11 2.7.1 Att öppna uppföljningsrapporten för hjärtsvikt 1. Navigera till sidan [Transmissions] (överföringar) från Medtronic CareLink-nätverkets hemsida. 2. Sök upp patienten och välj sedan länken Received Date (mottagningsdatum) för överföringen. Uppföljningsrapporten för hjärtsvikt visas på sidan Transmissions Details (överföringsuppgifter). Observera: Om kliniken inte är registrerad i Medtronic CareLink-nätverket som en hjärtsviktsklinik ska uppföljningsrapporten för hjärtsvikt väljas från listrutan More Reports (fler rapporter) Använda HFRS-information HFRS är avsett att användas av kliniker som en extra informationskälla för att kunna prioritera och behandla patienter som har en implanterad enhet och har hjärtsvikt. Den HFRS-beräkning som visas i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt ska inte användas som en ersättning för medicinska bedömningar som ingår i vanlig klinisk praxis för patientbehandling Sammanfattning av HFRS-beräkning Sammanfattningen av HFRS-beräkningen i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt ger en bild av patientens riskstatus, hög, medel eller låg, för att en hjärtsviktshändelse ska inträffa inom de kommande 30 dagarna. Sammanfattningen innehåller en lista över potentiella riskfaktorer för hjärtsvikt och anger de riskfaktorer som bidragit till den rapporterade riskstatusen. Teknisk manual 11

12 Figur 3. Uppföljningsrapport för hjärtsvikt, sida 1 Överväg nedanstående information vid tolkning av sammanfattningen av HFRS-beräkningen i exemplet som visas i Figur 3: 12 Teknisk manual

13 Observera: Låg risk: Låg risk anger att patienten har en uppskattad risk på 0,67 % för en hjärtsviktshändelse under de kommande 30 dagarna. För att förstå patientens riskstatus, ska hela informationen granskas, även de kliniska trendgraferna, i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt på sidan 1, 2 och 3. Medelrisk: Medelrisk anger att patienten har en uppskattad risk på 1,97 % för en hjärtsviktshändelse under de kommande 30 dagarna. För att förstå patientens riskstatus ska hela informationen granskas, även de kliniska trendgraferna, i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt på sidan 1, 2 och 3. Ägna dessutom speciell uppmärksamhet åt trendgraferna som hör till de riskfaktorer som markeras med ett X i sammanfattningen av HFRS-beräkningen. Hög risk: Hög risk anger att patienten har en uppskattad risk på 5,93 % för en hjärtsviktshändelse under de kommande 30 dagarna. För att förstå patientens riskstatus ska hela informationen granskas, även de kliniska trendgraferna, i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt på sidan 1, 2 och 3. Ägna dessutom speciell uppmärksamhet åt trendgraferna som hör till de riskfaktorer som markeras med ett X i sammanfattningen av HFRS-beräkningen. Överväg att kontakta patienten. Se Tabell 1, sidan 7 för mer information om sannolikhetsberäkningar av riskstatus för hjärtsvikt Daglig riskgraf för HFRS och kliniska trendgrafer Den dagliga riskgrafen för HFRS och de kliniska trendgraferna i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt visar en översikt över enhetens diagnostiska information över tiden. HFRS, daglig riskgraf HFRS-grafen visar patientens dagliga riskstatus, baserad på kliniska trenddata för hjärtsviktsriskfaktorer under den rapporterade tiden. Kliniska trendgrafer De kliniska trendgraferna visar trender i patientens hjärtsviktstillstånd för den rapporterade tiden. Trenddata omfattar följande information: OptiVol fluid index (OptiVol-vätskeindex) Patient activity hours per day (Patientaktivitetstimmar per dag) AT/AF total hours per day (totalt antal timmar med AT/AF per dag) Ventricular rate during AT/AF (Kammarfrekvens under AT/AF) Percent ventricular pacing per day (Procent kammarstimulering per dag) Shocks per day (Antal chocker per dag) Treated VT/VF episodes per day (Behandlade VT/VF-episoder per dag) Teknisk manual 13

14 Average ventricular rate (day and night) (Genomsnittlig kammarfrekvens (dag och natt)) Heart rate variability (Variabilitet i hjärtfrekvensen) Som visas i Figur 4 ger uppföljningsrapporten för hjärtsvikt förutom de kliniska trendgraferna också den dagliga riskgrafen för HFRS. Figur 4. Uppföljningsrapport för hjärtsvikt, sida 2 1 HFRS-beräkningsgrafen visar patientens riskstatus för varje dag i den rapporterade perioden. 2 Trenden för AT/AF total hours per day (Totalt antal timmar med AT/AF per dag) visar den tid patienten haft AT/AF som överskridit risktröskelkriteriet under 1 timme om dagen och sålunda bidragit till rapporterad HFRS-riskstatus. 14 Teknisk manual

15 3 Trenden för Ventricular rate during AT/AF (Kammarfrekvens under AT/AF) anger att denna frekvens ökade över risktröskelkriterieret på 90 min 1 under AF 6 timmar om dagen och bidrog sålunda till rapporterad HFRS-riskstatus. 4 Trenden för Percent pacing per day (Procent stimulering per dag) visar att den procentuella kammarstimuleringen föll under tröskelkriteriet på 90 % (för en patient med CRT-enhet) och sålunda bidrog till rapporterad HFRS-riskstatus. Figur 5. Uppföljningsrapport för hjärtsvikt, sida 3 1 Trenden för Average ventricular rate (Genomsnittlig kammarfrekvens) visar att patientens hjärtfrekvens på natten steg över 85 min 1, tröskelkriteriet, och därför bidrog till rapporterad HFRS-riskstatus. Mer information om HFRS-riskfaktorer finns i Tabell 2, sidan 9. Det kan vara bra att analysera den diagnostiska informationen i trendgraferna vid tolkning av förändringar i de riskfaktorer som bidragit till HFRS-bedömningen. Ytterligare information om uppföljningsrapporten för hjärtsvikt finns i den klinikermanual som medföljer enheten. Teknisk manual 15

16

17

18 Tillverkare Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Fax Auktoriserad EG-representant för Medtronic Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederländerna Tel Fax Huvudkontor för Europa/Afrika/ Mellanöstern Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Tel Fax Australien Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Tekniska manualer: Medtronic, Inc M945636A008A *M945636A008*

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal REVEAL LINQ Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Manual för sjukvårdspersonal 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic

Läs mer

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm PATIENTINFORMATIONSHÄFTE Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm Innehåll Inledning 1 Bukaortans anatomi 3 Vad är ett aneurysm? 4 Vilka symptom förknippas med 5 Vilka riskfaktorer

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEENDE MEDICINSKA PROCEDURER OCH EMI för implanterbara cardioverter-defibrillatorer och defibrillatorer med hjärtresynkroniseringsterapi Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI för MR-villkorliga implanterbara elektroniska hjärtenheter Manual för sjukvårdspersonal 0123 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI.

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI. SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI Teknisk manual 0123 2008 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: CapSureFix,

Läs mer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL XT 9529 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual MEDTRONIC CARELINK MONITOR Modell 2490C Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och eventuellt i andra länder. Alla övriga varumärken

Läs mer

MyCareLink patientmonitor

MyCareLink patientmonitor MyCareLink patientmonitor Modell 24950 Patientmanual Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor Teknisk manual 0123 2009 Följande lista innehåller

Läs mer

Lund University / Medical Faculty / Arrhythmia clinic/ SUS Lund / Januarimötet 2014 / RB

Lund University / Medical Faculty / Arrhythmia clinic/ SUS Lund / Januarimötet 2014 / RB Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Rasmus Borgquist, Skånes Universitetssjuhus, Lund EchoCRT Kan patienter med smala QRS

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Ingela Thylén, Linköpings

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Ingela Thylén, Linköpings Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Ingela Thylén, Linköpings Universitetssjukhus, Hur ICD-patientens förståelse för behandlingen

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR LÄKARE HeartLogic TM diagnostjänst för hjärtsvikt

TEKNISK HANDBOK FÖR LÄKARE HeartLogic TM diagnostjänst för hjärtsvikt TEKNISK HANDBOK FÖR LÄKARE HeartLogic TM diagnostjänst för hjärtsvikt Den här funktionen kräver följande externa enhet: 6290 Den här funktionen är tillgänglig direkt för följande pulsgeneratorer: D500,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Föreskrift 1/2011 1 (8)

Föreskrift 1/2011 1 (8) Föreskrift 1/2011 1 (8) Bedömning av överensstämmelse med kraven för produkter och utrustning för hälsooch sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och

Läs mer

Academia. Accelerating Expertise

Academia. Accelerating Expertise Academia Accelerating Expertise Utbildningsprogram Hösten 2015 - våren 2016 Innovative educational services to drive professional skills 1 2 Kursöversikt Datum Längd Kurs 2015-10-07 2016-03-09 2015-11-04

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB INTRODUKTION HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 Företaget Medtronic grundades år 1949 och har sedan dess verkat i nära samarbete med doktorer och vårdpersonal

Läs mer

Licensinnehavarens ansvar att skydda systemet

Licensinnehavarens ansvar att skydda systemet Hur ger jag en patient tillgång att dela data med mig? Hur länkar jag en inbjudan från en patient till patientjournalen i mitt Hur kan delade data från en patient överföras från ACCU CHEK 360 webbhanteringssystemet

Läs mer

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare)

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare) Snabbstarthandbok Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) 2 Om Cisco ViewMail för Microsoft Outlook

Läs mer

ResMed Hospital Full Face Mask

ResMed Hospital Full Face Mask ResMed Hospital Full Face Mask RESMED HOSPITAL FULL FACE MASK är avsedd att användas av en vuxen patient (>30 kg) som har ordinerats CPAP (continuous positive airway pressure) behandling eller bilevelbehandling

Läs mer

Reveal Linq andvändning och erfarenhet MARIA HESSELSTRAND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS LUND

Reveal Linq andvändning och erfarenhet MARIA HESSELSTRAND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS LUND Reveal Linq andvändning och erfarenhet MARIA HESSELSTRAND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS LUND Implatable loop recorder, ILR Oklar svimning eller synkope defineras som en plötslig spontant övergående medvetslöhetsattack

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar.

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar. SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar Teknisk manual 0123 2012 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Eva Clausson, Medtronic Specialparametrar för CRT CRT-funktioner Leadless ECG Pacingvektorer

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Martin Holmstrand, Medtronic

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Martin Holmstrand, Medtronic Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Martin Holmstrand, Medtronic SmartShock Technology SmartShock : Sex funktioner som diskriminerar

Läs mer

Namn: Pers.nr: G: Minst 65 % Kod: T5V16 -

Namn: Pers.nr: G: Minst 65 % Kod: T5V16 - TENTAMEN TEORI - EXAMENSARBETE 1 (LÄLA53/LÄMA53) TERMIN 5, VT 2016 2016-04-19 Kl. 09.00-11.00 Namn: Pers.nr: Ma: 63 poäng G: Minst 65 % Kod: T5V16 - Poäng: VIKTIGT! Skriv ovannämnda kodkombination överst

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Fjärrdisplaymodulsats

Fjärrdisplaymodulsats Handbok/reservdelar Fjärrdisplaymodulsats 3A2943C SV För ändring av systeminställningar på en Graco Control Architecture -styrd Reactor. Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla varningar och föreskrifter

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat)

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) EMA/743948/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) VI.2 Sektionerna av den offentliga sammanfattningen Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cerdelga,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller Aktiv substans:

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: OMNIFLOW II KÄRLPROTES - 1 - STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK... 1 Beskrivning:... 1 Indikationer för användning:... 1 Lagring:... 1 Varning:... 1 Teknisk information/försiktighet:... 2 Kontraindikationer:...

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Janusinfo Stockholms läns landsting Utskriftsversion Nyhet 2007-10-19 Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Hittills har förskrivningen av bantningsmedlet Acomplia varit

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Stefan Lönnerholm, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Riktlinjernas uppbyggnad Underlag tillverkarnas

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM)

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM) 2012-01-09 1 (7) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning (PPM) Vecka 10, 2012 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70

Läs mer

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO T1. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO T1 instruktionsbok (information,

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET VILKA SKA IMPLEMENTERAS AV MEDLEMSLÄNDERNA 1/5 VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätska, emulsion för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 13 C-urea 50 mg, anrikad stabil isotop. För fullständig förteckning över

Läs mer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, hullingförsedd, transvenös kammarelektrod Teknisk manual 0123 2001 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Kliniska prövningar av läkemedel dagens regler och den nya förordningen. Margareta Svensson Team Leader Drug Safety TFS, Sweden

Kliniska prövningar av läkemedel dagens regler och den nya förordningen. Margareta Svensson Team Leader Drug Safety TFS, Sweden Kliniska prövningar av läkemedel dagens regler och den nya förordningen Margareta Svensson Team Leader Drug Safety TFS, Sweden Bakgrund Kliniska prövningar minskat i EU med 25% 2007-2011 - ekonomiska konsekvenser

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

3.2. Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target

3.2. Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target Oktober 2013 3.2 Programmeringsguide Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target Du hittar också [Nyheter] på startskärmen i Phonak Target. Innehåll Innehåll...1

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ 1408 När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ Ann Marie Janson Lang, Uppsala Inledning Det finns möjlighet att behandla patienter i Sverige med läkemedel även om

Läs mer

Apex. Mer kontroll. Enkelt.

Apex. Mer kontroll. Enkelt. Apex Mer kontroll. Enkelt. Kunderna anser att hygien är viktigare än menyn, vad de får för pengarna och kvaliteten på servicen* De största utmaningarna: Ren disk på första försöket Kostnaderna för vatten,

Läs mer

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Hereditärt angioödem (HAE) är en sällsynt ärftlig sjukdom som karakteriseras av återkommande episoder av anhopning

Läs mer

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven.

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven. ATTAIN ABILITY 4196 Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven Teknisk manual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP Steroidavgivande med dexametasonacetat och dexametason-natriumfosfat, fyrpolig skruvelektrod för kammare med RV/SVC-defibrilleringsspolar Teknisk manual 0123 2001 Följande

Läs mer

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014

Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Patienter med diabetes typ 2 på Ältapraktiken, uppnår de målblodtryck? Tarek Abdulaziz, ST läkare, Ältapraktiken Vesta 2014 Tarek Abdulaziz: ST-läkare Klinisk handledare: Khpalwak Ningrahari, specialist

Läs mer

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical.

*Data på fil. SVERIGE KCI Medical AB Möbelgatan 4 431 33 Mölndal Sverige Kundtjänst dygnet runt Tel 08-544 996 90 Fax 08-544 996 91 www.kci-medical. PREVENA -incisionsbehandlingssystem Den första batteridrivna produkten med negativt tryck specifikt utformad för hantering av incisioner där det finns risk för postoperativa komplikationer. Prevena -behandling:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2012:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laser och intensivt pulserat ljus Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård

2014-11-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cometriq Kapsel, hård 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Swedish Orphan Biovitrum AB - 112 76 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide sv SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Användarguide 1 Introduktion till Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Börja använda Suunto Comfort Belt..................................................

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Inger Hagerman, Karolinska

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Inger Hagerman, Karolinska Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Inger Hagerman, Karolinska Universitetssjukhuset ICD behandling i livets slutskede Inger

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari).

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari). Influensarapport för 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget 3 (18-24 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN Patientinformation Om du har inkontinens är du inte ensam. Över 45 miljoner människor 1 i Europa har problem att kontrollera urinblåsan, vilket

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Januari 2017 Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Bäste läkare, Detta brev ger viktig information om produktprestanda beträffande risken för RF-störningar (radiofrekvens) som

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

Hej Alla! Vi som pratar nu heter

Hej Alla! Vi som pratar nu heter Hej Alla! Vi som pratar nu heter Iréne Eriksson Monica Carlsson Läkarsekreterare Medicinkliniken Länssjukhuset Halmstad Iréne Eriksson, Monica Carlsson 1 Färdigutbildad! Och sen då? d Vad var syftet med

Läs mer

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

EKG-slavkabel och adaptersats

EKG-slavkabel och adaptersats EKG-slavkabel och adaptersats Användarhandbok Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Auktoriserad

Läs mer

Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av suppositorier som innehåller terpenderivat (se bilaga I)

Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av suppositorier som innehåller terpenderivat (se bilaga I) BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÅTERKALLANDE ELLER ÄNDRING AV RELEVANTA AVSNITT I PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL SOM TILLÄMPLIGT MED AVSEENDE PÅ ÅLDERSGRUPPEN FÖR DEN GODKÄNDA

Läs mer

Mätbara mål ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Från vision till överenskommelse i ett östgötaperspektiv

Mätbara mål ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Från vision till överenskommelse i ett östgötaperspektiv Mätbara mål ur ett befolknings- och behovsperspektiv Från vision till överenskommelse i ett östgötaperspektiv Fullmäktiges vision och strategier Ur Medborgarperspektivet God och förbättrad hälsa Hälso-

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Observera: De relevant avsnitten av produktresumé och bipacksedel är resultatet av referral-proceduren. Produktinformationen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Svenska 1 ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Denna guide ger riktlinjer för desinfektion och sterilisering när HumidAire

Läs mer

Spirometri 19 okt. 2015. Helén Bertilsson Sjuksköterska Arbets- o Miljömedicin, Umeå

Spirometri 19 okt. 2015. Helén Bertilsson Sjuksköterska Arbets- o Miljömedicin, Umeå Spirometri 19 okt. 2015 Helén Bertilsson Sjuksköterska Arbets- o Miljömedicin, Umeå Spirometri är som en kedja av delmoment som alla behöver vara väl kontrollerade och tillförlitliga för att ett tolkbart

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Vad gör det så svårt att få fram en MR-villkorlig pacemaker?

Vad gör det så svårt att få fram en MR-villkorlig pacemaker? Vad gör det så svårt att få fram en MR-villkorlig pacemaker? Eva Clausson Medtronic AB Röntgenveckan 2013 Risker för devicepatienter vid MRI Field Potentiell risk Statiskt Gradient RF Vridmoment Vibration

Läs mer

s00015487-06 Affärshemligheter och konfidentiell information 2015 Boehringer Ingelheim International GmbH eller ett eller flera dotterbolag

s00015487-06 Affärshemligheter och konfidentiell information 2015 Boehringer Ingelheim International GmbH eller ett eller flera dotterbolag Sida 1199 av 5 av 275 DEL VI.2 Del VI.2.1 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Information om sjukdomsförekomst Ischemisk stroke orsakas av en blodpropp i en artär i hjärnan. Bland personer över 55

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA 108 VETENSKAPLIGA SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning;

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer