(41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör"

Transkript

1 (41) Upprättat av: Folke Bergqvist Dokumentbeteckning Bilaga 1 Kravspecifikation: Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör

2 Sida 2 (41) INNEHÅLL 1 Inledning Övergripande krav Begrepp Operatörstjänster och funktioner Omfattning Systemmodell och ansvarsfördelning Operatörstjänster funktionskrav Växelfunktionalitet Kontaktcenterfunktioner för Kundtjänst och IT-Support Integration med utrustning och andra system Kvalitet, tillgänglighet och support Leverans och migration Funktionsutveckling Priser Terminaler, tillbehör och Support Omfattning Utbud Beställning, leverans och support Priser... 41

3 Sida 3 (41) 1 INLEDNING Detta dokument utgör en bilaga till konkurrentutsättning avseende avrop enligt Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst, diarienummer , och redogör specifikt för de tjänster, tilläggstjänster, funktioner och försörjning av terminaler som Leverantören ska uppfylla vid leverans. Upphandlingen omfattar: 1. Operatörstjänster för fast, mobil och växelansluten telefoni 2. Operatörstjänster för mobilt bredband 3. Växelrelaterade funktioner 4. Funktioner för kundcenter 5. Terminaler och tillbehör 6. Associerade support- och konsulttjänster 1.1 ÖVERGRIPANDE KRAV I en modern värld, där telefonin ständigt förändras och där ett mobilt arbetssätt blir alltmer vanligt, finns ett behov av flexibla kommunikationssystem som går att anpassa efter verksamhetens framtida behov. Följande övergripande krav (utan inbördes ordning) är centrala för upphandlingen: - lösningen ska vara modern, flexibel, skalbar och enkel att förändra efter verksamhetens utveckling och behov - lösningen ska ge verksamheten ett säkert och tillgängligt mobilt användande - lösningen ska vara användarvänlig, logisk och enkel - leverantören ska utgöra en proaktiv partner som tar ett helhetsansvar i ett funktionsavtal - kostnaden för lösningen ska vara proportionerlig mot det aktuella nyttjandet men samtidigt budgeterbar - upphandlingens mål är att sänka Beställarens kostnader för kommunikation Vinnande anbudsgivare levererar och driftsätter samt ansvarar för drift, service och support av en lösning för att leverera dagens och framtidens funktionsbehov. 1.2 BEGREPP Följande begrepp används i denna kravspecifikation. Huvudleverans Leveransplan Avropet huvudsakliga omfattning av funktioner för telefoni, hänvisning och kundcenter etc. inklusive tjänster för integration, installation, driftsättning, utbildning etc. Se vidare avsnitt 2.1. Plan som upprättas av Leverantören som innehåller aktiviteter för implementering och leverans av Huvudleveransen.

4 Sida 4 (41) Leveranstest Leveranstestplan Leveranskontrollperiod Leveransdag Mobile Extension / Mobilanknytning (MEX) Kundtjänst Telefonist Handläggare Mobile Device Management (MDM). Call Back Leverantören test för att säkerställa att det driftsatta systemet har kravställd funktionalitet. Underlag för de tester som ska genomföras för att säkerställa kravställd funktionalitet under Leverantörens Leverastest. Tidsperiod där Beställaren utför aktiviteter på det driftsatta systemet för att verifiera dess funktion. Den dag då Huvudleveransen är driftsatt och verifierad vilket möjliggör start av migration. Mobila terminaler (mobiltelefoner) som logiskt är anslutna till växelfunktionen och därigenom erhåller samma funktionalitet som fasta terminaler. Det innebär bl.a. att MEX-anslutna mobiler har fast anknytningsnummer och fullständig hänvisningsfunktionalitet etc. Den tjänst inom Järfälla Kommun som är primär kontaktyta för medborgarna. Då en kund kontaktar kommunen via telefon eller via kontaktformulär på webben mottas dessa av Kundtjänst. Den telefonifunktion som stödjer Kundtjänst benämnd Kontaktcenter. Traditionell växeltelefonist, som t.ex. kopplar samtal och hänvisar anknytningar. Mottagare / agent som handlägger kundärenden. Funktion som möjliggör central kontroll och konfigurering av mobila terminaler. Inkluderar också laddning av programvara, appar etc. samt låsning, rensning och lokalisering av terminal. Funktion som möjliggör för kund att, som alternativ till köplacering, lämna ett telefonnummer för senare uppringning av handläggare. Overflow (OF) Funktion för hantering av kö som vuxit till maximal längd antal ärenden i kö eller förväntad kötid. Service Level Agreement (SLA) Skills Servicenivå Avtal om tillgängligheterna hos aktuella tjänster. Områdeskompetens En handläggare kan ha ett eller flera kompetensområden som denne handlägger ärenden inom. Kvantitativt mätetal på den servicenivå som kunderna erhåller

5 Sida 5 (41) vid kontakt med Kundtjänst. Används för att monitorera och åskådliggöra tjänstekvalitet. Kan t.ex. anges som andel inkommande kontakter där dialog etableras (besvaras) inom en definierad maxtid. Abandoned Calls Interactive Voice Response (IVR) Rösttolkning FrontOffice BackOffice Kallas också Abandoned Contact och innebär att kontakt med kunden avbryts innan dialog har startats t.ex. om kund avbryter sitt samtal då kötiden upplevs alltför lång. Funktionalitet för automatiserad interaktion med kund genom att talade alternativ ges som kunden väljer bland via telefonens knappsats. Genom successiva val kan på detta sätt en kund välja och förfina val i flera nivåer. Funktion som medger att uppringande part kan interagera med systemet genom att uttala t.ex. kommandon eller namn. Kan kombineras med IVR då systemet ger alternativ och uppringande part svarar för att välja alternativ. Profil vid inloggning som handläggare för som innebär att handläggarens primära uppgift är att ta emot ärenden från kund. Profil vid inloggning som handläggare som innebär att handläggaren inte har som primär uppgift att motta ärenden från kund men är tillgänglig som resurs för att kapa toppar vid hög belastning hos handläggarna som agerar FrontOffice. Free Seating En handläggare ska inte vara bunden till en viss arbetsplats d.v.s. handläggaren ska kunna logga in på valfri arbetsplats med bibehållen kompetensprofil. Telefonifunktion Maching-to-Machine (M2M) Växelfunktion, operatörsanslutning, fast och mobilt nät, fasta och mobila anknytningar samt kompletterande nät för inomhustäckning Digital kommunikationslänk mellan två automatiska maskiner. Dataöverföring karaktäriseras av att den är intermittent och mycket begränsad t.ex. övervakning av sensorer. 2 OPERATÖRSTJÄNSTER OCH FUNKTIONER 2.1 OMFATTNING Delområdet omfattar:

6 Sida 6 (41) - Huvudleverans o Operatörstjänster för fast, mobil och växelansluten telefoni o Operatörstjänster för mobilt bredband o Komplett växelfunktion med tillhörande stödfunktioner såsom telefonistfunktionalitet och hänvisningssystem, etc o Komplett kundcenterfunktion med tillhörande stödfunktioner såsom handläggarfunktionalitet o Integration av e-handelslösning för terminaler och tillbehör o Implementation, driftsättning och migration till ny lösning - Övriga Leveranser o Integration med övriga system enligt krav nedan - Tjänster som avropas löpande o Service och support o Utbildning o Konsulttjänster för framtida integrationsarbete 2.2 SYSTEMMODELL OCH ANSVARSFÖRDELNING För en beskrivning av Beställarens nuvarande lösning hänvisas till Bilaga 7 SLA-nivåer. Önskad ansvarsgräns (gränssnitt) mot Leverantören definieras i Bilaga 5 Anslutningspunkter. 1. Leverantören ska tillhandahålla växel, hänvisning, kundcentersystem och stödsystem som funktion till Beställaren. 2. Leverantören ansvarar för utrustning och förbindelser fram till de av Beställaren definierade gränssnitten, fysiskt, logiskt och geografiskt. Geografisk placering av gränssnittet definieras i Bilaga 5 Anslutningspunkter. Leverantören ska bifoga med anbudet ett föreslag till lämpligt fysiskt och logiskt gränssnitt med stöd av information lämnad i systemskiss enligt Bilaga 2 Systemskiss. 3. Leverantören ska dimensionera anslutande förbindelser med avseende på kapacitet så att kraven på tjänsterna, i enlighet med upphandlingsunderlaget, kan uppfyllas. Leverantören ska redovisa aktuell statistik över nyttjandegrad avseende anslutande förbindelser vid regelbundet återkommande driftmöten. 2.3 OPERATÖRSTJÄNSTER FUNKTIONSKRAV 4. Fast telefoni, mobil anknytning (MEX), mobil telefoni samt mobil data ska erbjudas.

7 Sida 7 (41) 5. Samtliga samtalstyper mellan samtliga anslutningsformer (fast, MEX och mobil) ska erbjudas t ex interna samtal mellan växelanslutna terminaler, lokalsamtal, Sverigesamtal och utlandssamtal oberoende av A och B-parts operatörstillhörighet. 6. Leverantören ska erbjuda anslutning av analoga larm och faxar inklusive installation av kablage till de enskilda utrustningarnas anslutningspunkter. Aktuell konfiguration framgår av Bilaga 4 Verksamhetsställen 7. Systemet ska ha anslutning av faxmaskiner för mottagning och sändning enligt Bilaga 2 Systemskiss. Aktuella nummer till anknytningar framgår av Bilaga 8 Nummerserier. 8. Systemet ska ha faxserver som kan motta och sända fax. Faxservern ska kunna konfigureras avseende: Val av anknytningsnummer som fax ska mottas på. Länkning till vilka mottagande e-postmottagare som fax ska vidarebefordras till då det mottas på viss anknytningsnummer. Val av A-partnummer som ska exponeras för B-part vid sändning av fax. 9. Leverantören ska, om adekvat mobiltäckning inte kan erhållas vid något av kommunens verksamhetsställen eller på plats där person ur kommunens ledning frekvent befinner sig, erbjuda sig att ansluta annan operatörs abonnemang till sina system på sådant sätt att abonnemanget ges samma funktionalitet som övriga abonnemang. 10. Leverantören ska erbjuda möjlighet att sammankoppla Rakelterminaler med de telefonitjänster man erbjuder både via dedicerad anslutning direkt till anslutningspunkt hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och via integration av skuggabonnemang som kan tillhandahållas av tredje part t.ex. SOS-Alarm. 11. Det ska vara möjligt att, oavsett abonnemangs- och anslutningsform, konfigurera och spärra utvalda tjänster (t.ex. mobildataroaming i utlandet, betaltjänster, extern vidarekoppling, utlandssamtal, betalsamtal, innehållstjänster, etc) för alla användare, grupper av användare och enskilda användare. 12. Det ska vara möjligt för alla användare, oavsett abonnemangs- och anslutningsform, att via webb, motsvarande Mina Sidor, erhålla information om sitt abonnemang (t.ex. PIN- och PUK-koder) samt att kunna konfigurera allmänna funktioner (t.ex. hänvisning, vidarekoppling etc.). 13. Utlandssamtal ska vara möjliga men som standard vara spärrade. 14. Leverantörens priser för utlandssamtal ska hålla marknadsmässig nivå. Prislista för utlandssamtal ska biläggas anbudet.

8 Sida 8 (41) 15. Leverantören ska, som option, erbjuda en lösning för kontroll och hantering av mobila terminaler på distans, s.k. Mobile Device Management (MDM). 16. Leverantören ska i anbudet bifoga en beskrivning av sin lösning för MDM. Beskrivningens omfattning bör maximalt vara tre (3) A4-sidor. Tillsammans med beskrivningen ska även funktionens prissättning anges. 17. Leverantör ska, som option, erbjuda företagsspecifik säker anslutning (Access Point Name, APN). Leverantören ska bifoga med anbudet en beskrivning av erbjuden funktionalitet avseende APN tillsammans med prissättning av optionen. 18. Det ska vara möjligt att köpa utvalda betaltjänster och appar via mobilen (biljetter/parkering, etc). 19. Leverantören ska erbjuda tjänster för mobilt bredband som stöder användning av vanligt förekommande modem på den öppna marknaden. Leverantören ska också erbjuda modem för aktuell tjänst. 20. Leverantören ska, som option, erbjuda SMS-serverfunktion för manuell och automatisk direkt eller kalenderläggning av notifiering via SMS till enskilda och grupper av mottagare. Exempel på användning är: Kalenderstyrt utskick av påminnelse till enskild mottagare för t.ex. o Bokad tid för besök t.ex. handläggar-, socialsekreterar- eller läkarbesök o Återlämning av bok till bibliotek Kalenderstyrt eller direkt utskick till grupper t.ex.: o Påminnelse om störning i el-/vattenförsörjning etc o Förändring av öppettider/besöksadresser etc. Gränssnitt för manuell generering av SMS-notifiering Väldokumenterat tekniskt gränssnitt (API) för automatisk generering av SMS-notifiering Leverantören ska bifoga med anbudet en beskrivning av erbjuden SMSserverfunktion tillsammans med prissättning av optionen. 21. SMS-serverfunktionen ska ange en alfanumerisk avsändare (inte A-partsnummer). Avsändare ska anges vid schemaläggning av utskick.

9 Sida 9 (41) 2.4 VÄXELFUNKTIONALITET ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV 22. Växelfunktionen ska vara gemensam för alla accessformer (fasta telefoner och mobil anknytning, MEX). 23. Samtliga användarfunktioner ska vara enkla och intuitiva i syfte att bidra till korta svarstider och hög produktivitet. Detta innebär exempelvis att: - antalet steg (bildskärmar, inmatningar, etc) som krävs för en viss uppgift ska minimeras - det ska vara möjligt att konfigurera olika användarvyer för att exempelvis dölja informationsfält som inte används av vissa typer av användare - hjälpfunktioner och stödtexter ska vara på svenska. 24. Leverantören ska använda öppna, väldokumenterade och standardiserade gränssnitt så att utrustning och tjänster från andra leverantörer kan anslutas och integreras med växelfunktionen. 25. Beställarens befintliga nummerplaner och interna kortnummer ska behållas. Se Bilaga 8 Nummerserier. 26. Det ska flexibelt gå att välja hur nummerpresentation ska ske per anknytning eller gruppnummer enligt nedan. Nummerpresentation av interna och utgående samtal ska kunna ske enligt Bilaga 9 Nummerpresentation. För inkommande externa samtal som kopplas via telefonist respektive via en samtalsgrupp ska inkommande nummerpresentation förs vidare (A-partsnummer eller dolt nummer). 27. Det nummer som presenteras för B-part vid nummerpresentation ska vara möjligt att återuppringa utan förändring. 28. Telefonistbetjänad samtalsförmedling och telefonpassning inklusive hänvisningstjänst ska vara möjlig. 29. Inkommande samtal ska kunna styras vidare automatiskt och tidsstyrt. 30. Det ska finnas möjlighet att konfigurera och använda Interactive Voice Responce (IVR)-funktionalitet. - Det ska vara möjligt att konfigurera minst tre olika nivåer på menyval för inkommande samtal. - Menyval ska kunna göras genom knappstyrning.

10 Sida 10 (41) 31. Det ska gå att välja att bli kopplad till telefonist från talsvarsdialog. 32. Svarsgrupper och köfunktionalitet ska kunna realiseras för alla anknytningar. Med svarsgrupper avses att ett antal anknytningar kopplas till en gemensam anknytning (ett så kallat gruppnummer). 33. En användare ska kunna ingå i flera svarsgrupper. 34. Vid kömeddelande i svarsgrupper ska möjlighet finnas att bli kopplad till telefonist. 35. Telefoniststöd med hjälp av hänvisningssystem ska ingå. 36. Leverantören ska erbjuda telefonkonferensmöjligheter (konferensbrygga). 37. Beställarens växelfunktion, inklusive telefonistfunktion, ska vid behov kunna styras från en plats utanför Beställarens ordinarie nätverk i händelse av kris eller annan oförutsedd händelse som innebär att ordinarie plats för telefonist inte kan bemannas. 38. Leverantören kan erbjuda funktion för rösttolkning. Dess egenskaper bör vara: Menyval i samband med IVR ska kunna göras både genom röststyrning (rösttolkning) och knappstyrning. Nummerupplysning och koppling av samtal ska ha följande funktionalitet: o Svara på vem som har en viss anknytning (kortnummer) o Svara på vilken anknytning en namngiven person har o Koppla till en viss anknytning (kortnummer) o Koppla till en namngiven person Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för rösttolkning. Erbjudandet kommer inte att utvärderas men Beställaren ska ha rätten att avropa och få funktionaliteten levererad under avtalstiden ANKNYTNINGSFUNKTIONER Samtliga anknytningsfunktioner gäller samtliga typer av användare. 39. Samtliga anknytningsfunktioner ska vara tillgängliga från samtliga verksamhetsställen. 40. Vidarekoppling, hänvisning och sökning i internkatalogen ska kunna göras via app i telefoner av typen smartphones och via kod som kan matas in via knapptelefon. Appen ska finnas tillgänglig för samtliga smartphones erbjudna enligt Kapitel 3.2 Utbud.

11 Sida 11 (41) 41. Det ska vara möjligt att koppla hänvisning till kalenderfunktion i Outlook för automatisk hänvisning. Funktionen ska också kunna väljas bort. 42. Det ska gå att skicka grupp-sms via webb, klientapplikation och om möjligt via appar. Interna mottagare ska kunna hämtas från den gemensamma katalogen. 43. Varje anknytning ska, oavsett anslutningsform, ha tillgång till endast en röstbrevlåda med minst nedanstående basfunktioner: - Personlig hälsningsfras och möjlighet att lämna meddelande - Möjlighet till avlyssning av meddelanden via terminal eller webb - Notifiering, via SMS och e-post, av användaren att meddelande finns i röstbrevlåda - Administration av meddelande, spela upp, radera, repetera, etc. 44. Det ska gå att logga in i en samtalsgrupp via telefonen. 45. Det ska gå att se vem som är inloggad i en samtalsgrupp TELEFONISTFUNKTIONER 46. Följande funktioner ska tillhandahållas: Från telefonistarbetsplatsen förmedla mottagna meddelande via e-post och SMS Förmedling av samtal Förmedling med avisering Koppla upp konferenssamtal Medhörning av extra telefonist vid t.ex. utbildning Nattkoppling av telefonist med tillhörande talbesked Parkering av samtal. Påkoppling/Inbrytning Samtalskö mot telefonist Talsvar vid kö mot telefonist Väntkoppling av samtal vid upptaget Återanrop till samma telefonist vid ej svar hos användaren, med information om användaren. Övervakning vid upptagen användare Belastningen på de köer som hanteras av handläggare presenteras på PCskärmen eller i telefonen Det är möjligt att plocka ett visst samtal från en viss kö Handläggare kan aven arbeta från plats utanför Beställarens lokaler Trådlösa headset ska kunna användas Automatisk presentation på skärmen av uppgifter såsom namn, anknytningsnummer eventuella hänvisningsbesked, för den aktuella abonnenten vid anrop mot telefonist

12 Sida 12 (41) Begränsa sökning till avdelning eller liknande om arbetet i växeln är organiserat så att vissa växelbord/pc endast arbetar mot motsvarande grupper av anknytningar Fonetisk sökning av namn Registrering av meddelanden till abonnenten direkt i hänvisningsbilden. Sökning i hela databasen på minst följande sökbegrepp: - förnamn och/eller efternamn - anknytningsnummer - organisationstillhörighet - rumsnummer och geografisk placering - arbetsuppgift/ärende (flera uppgifter) - valfria kombinationer av ovanstående - mobiltelefonnummer - e-postadress Inläggning av hänvisningsbesked för valfri användare Inläggning av hänvisningsbesked utan att anknytningen stängs då flera användare delar på en anknytning Inläggning av regelbunden frånvaro, t ex schemalagd arbetstid eller telefontid, för en användare eller en grupp av användare. Hänvisningen gäller löpande till dess den manuellt upphävs eller förändras Inläggning av gemensamt hänvisningsbesked för en grupp av användare samtidigt I en handläggares profil kan språk och minst tre områdeskompetenser (skills) definieras. Planering/schemaläggning av handläggares telefontid 47. Telefonistfunktionens användargränssnitt ska vara utförmat för effektiv, intuitivt och ergonomisk arbetssituation. 48. Telefonist ska kunna ha möjlighet att bryta in i och avsluta ett pågående samtal om meddelande eller nytt samtal akut måste kopplas fram till anknytningen. 49. Telefonist ska kunna ta tillbaka ett samtal om det kopplas fel. 50. Återanrop ska kunna göras av samtal som inte besvarats. 51. Återanrop ska gå till samma telefonist som först besvarade samtalet. 52. Samtalsprioritet ska gälla för återanrop, d.v.s. samtal som gått till verksamheten men det är upptaget. 53. Telefonist ska kunna koppla ett samtal till anknytningens röstbrevlåda när anknytningen inte svarar eller vid hänvisad anknytning. 54. Telefonist ska kunna ställa flera samtal i väntekö till en upptagen anknytning. 55. Det ska finnas möjlighet att ha olika köer för inkommande samtal.

13 Sida 13 (41) 56. Telefonist ska kunna vara in- respektive urloggad i flera olika köer samtidigt samt kunna styra in- och urloggning själv. 57. Telefonist ska kunna se vilka andra som är inloggade. 58. Telefonist ska kunna se aktuell kötid. 59. Det ska finnas möjlighet att ge automatiskt köbesked (väntetid, plats i kö, etc). 60. Inkommande samtal ska distribueras till den handläggare som varit ledig längst. 61. Det ska vara möjligt att lägga ett meddelande där uppringande får möjlighet att ange telefonnummer för att senare bli uppringd (antingen i kön eller senare under dagen), så kallad Call Back-funktion. Call Back-funktionen ska kunna aktiveras automatiskt då kötiden överstiger ett inställt gränsvärde och inaktiveras om ett övre gränsvärde nås aktivering och inaktivering ska kunna konfigureras minst inom intervallet 2 30 minuter. 62. Call Back-funktionen ska kunna anropas av extern källa via API. Syftet är t.ex. att kund ska kunna lämna ett telefonnummer via kommunens webbplats eller ärendetyp via SMS. Se vidare Kapitel 2.6 Integration med utrustning och andra system. 63. Det ska finnas s.k. Whisper-funktionalitet, dvs förinspelat meddelande per kö som både telefonist och kund hör innan samtalet påbörjas. 64. Det ska gå att parkera samtal. 65. Telefonist ska kunna se och ta bort vidarekoppling. 66. Telefonist ska kunna ringa igenom till en anknytning som är hänvisad. 67. Det ska finnas en funktion för att hänvisa en hel grupp. 68. Det ska gå att se vilka samtalsgrupper en användare är inloggad i. 69. Det ska gå att snabbt aktivera ett förinspelat meddelande vid akuta situationer. 70. Det ska gå att koppla in automatisk telefonist vid akuta händelser som medför hög belastning på telefonisterna. Inringande kan då via inspelat meddelande och knappval välja att bli kopplad till önskad funktion innan telefonist besvarar samtalet. 71. Det ska finnas funktion för nattmeddelande t.ex. journummer till el- och vattenbolag. 72. Telefonist ska kunna skicka meddelanden via SMS och e-post.

14 Sida 14 (41) 73. Det ska finnas möjlighet till medhörning, t.ex. vid utbildning av telefonist och handläggare. 74. Funktion för inspelning av samtal ska ingå. Det ska vara möjligt att spela in och lagra ett enskilt samtal. Inspelning ska alternativt kunna väljas: o kontinuerligt, o handläggarstyrt eller o ärendestyrt. Det ska finnas en funktion för återsökning och uppspelning av inspelade samtal. Inspelade samtal ska kunna exporteras som filer i standardformat (t.ex. MP3, WAV) till externt system. Ljudkvalitén hos inspelade samtal ska vara bra och medge god hörbarhet vid avspelning. 75. Funktion för inspelning, lagring, sökning, behörighetskontroll, hantering etc. av inspelade samtal ska uppfylla lagstiftning enligt PUL och Datainspektionens riktlinjer. 76. Inspelade samtal ska vara sökbara enligt minst följande kriterier: Samtalsstart och samtalstid Den uppringdes nummer Det uppringda numret Efter unikt CallID Efter kommentarfältet HÄNVISNINGSFUNKTIONER 77. Hänvisningssystemet ska innehålla en katalog med information över anställda och utvalda externa personer med minst namn, telefonnummer (fast och mobilt), adress/-er, organisatorisk enhet/-er, grupper och olika sökord (fritextbaserade samt egendefinierade fält). 78. Hänvisningssystemet ska ha möjlighet att automatiskt/periodiskt importera och uppdatera information om anställda etc. via dokumenterat gränssnitt från t.ex. Active Directory (AD) register. 79. Det ska gå att lägga till egna informationsfält i hänvisningssystemet, t.ex. för att lägga in flera organisationstillhörigheter. 80. Hänvisningssystemet ska kunna konfigureras med tidstyrning enligt schema för olika anknytningar.

15 Sida 15 (41) 81. Hänvisning ska kunna göras via telefon, webb, Outlook och röststyrning. 82. Samtliga kataloguppgifter i hänvisningssystemet ska vara tillgängliga från mobiltelefon. 83. Det ska i hänvisningssystemet framgå aktuell status för olika anknytningar, såsom hänvisning, vidarekoppling m.m. 84. Det ska gå att söka information i hänvisningssystemet. Fritext-/ google-sökning. All information och minst namn, nummer, adress, organisationsträd, samt egendefinierade sökbegrepp ska vara sökbara. 85. Fonetisk sökning, med olika stavningsvarianter, av namn ska kunna utföras. 86. Kataloguppgifter i hänvisningssystemet ska kunna importeras och exporteras via standardiserade gränssnitt, såsom XML, realtid eller batch ADMINISTRATÖRSFUNKTIONER 87. Leverantören ska tillhandahålla tillgång till stödsystem för administration av hänvisningssystem, kundcenterfunktioner, användarprofiler, kataloguppgifter, mobilabonnemang och tjänster, faktureringsinformation, Leverantörens ärendehanteringssystem för beställningar samt eventuellt övriga system som krävs för effektiv administration. 88. Administration av systemen ska kunna utföras av behörig personal hos Beställaren. 89. Olika behörighetsnivåer som svarar mot verksamhetens olika roller ska kunna skapas för administratörsverktyg. 90. Behörighet för att visa respektive ändra posterna i katalogdatabasen (Kontaktuppgifter) ska kunna styras genom minst tre behörighetsnivåer. 91. Det ska vara enkelt att själva skapa och administrera kö- och nattmeddelande som ska kunna läggas in i förtid.

16 Sida 16 (41) 2.5 KONTAKTCENTERFUNKTIONER FÖR KUNDTJÄNST OCH IT- SUPPORT INKOMMANDE TRAFIK 92. Gemensam kö för alla valda kanaler ska finnas (telefoni, e-post, chat etc.) 93. Kalendrar för gällande öppettider och som styr besked vid eventuell nattkoppling ska finnas. Öppettider ska kunna vara olika för olika svarsgrupper. Kalendern ska kunna uppdateras med avvikelser, t.ex. helgdagar, minst 12 månader i förväg, av egen administratör. 94. Möjlighet skall finnas att definiera regler/strategier för trafikflöden baserat på olika situationer och trafikfall, t.ex. tid på dygnet, kölängder, väntetider, ärendetyp, A-partsnummer, B-partsnummer etc. 95. Möjlighet bör finnas att dynamiskt konfigurera aktuella regler/strategier under drift, utan avbrott eller störningar. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för konfigurering av regler/strategier. 96. Administration och konfigurering av regler/strategier/kalender etc för trafikflöden ska kunna utföras av behörig personal hos Beställaren. 97. System för IVR bör, för att passa verksamheten, ha följande egenskaper och funktioner: Menyval bör kunna göras i minst 3 nivåer Repetition av menyval bör kunna göras Talfras bör kunna konfigureras att läsas upp utan att kunna avbrytas, t.ex. via knapptryckning Inmatning av sekvens, t.ex. siffersekvens, bör inte kräva bryttecken ( fyrkant ) för att markera att inmatning är klar Möjlighet att automatiskt, datum- och/eller tidsstyrt, förändra menyval eller ge lavinbesked för t.ex svarsgrupp som har periodiska möten, bör finnas. Möjlighet att importera egenproducerade röstfiler bör finnas. Filformat ska vara standardmässiga och importprocess enkel och väldokumenterad. Det bör vara möjligt att interaktivt läsa in fraser via telefon/mobil. Det bör vara möjligt att, från fast telefon enkelt lägga in s.k. lavinbesked, både efter första välkomstfras och efter ett eller flera menyval Det bör vara möjligt att lägga in tidsstyrda lavinbesked efter menyval. T.ex. om kund via menyval förväntas bli kopplad till en svarsgrupp och den har en fast mötestid ett givet klockslag varje vecka Det bör finnas stöd för nummerpakets-logik, d.v.s. att kunna läsa och

17 Sida 17 (41) skilja på t ex räknetalet 1, som EN handläggare och nummer ETT i kön Eventuella röstfiler och nummerpaket som ingår i leveransen bör kunna kompletteras med kundunika promptar inlästa av samma röstaktör I leveransen bör ingå tio (10) kompletterande inläsningar med samma röstaktör i takt med att systemet trimmas in och funktioner läggs till och anpassas Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden IVR-funktionalitet som adresserar behoven ovan. Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner. 98. Kontaktcentersystemet ska innehålla funktioner för hantering av samtal och meddelanden i kö. Bl.a. talade meddelanden till de kunder som placeras i kö i väntan på ledig handläggare s.k. köbesked. System för köbesked bör, för att ge kunder bra information och för att passa verksamheten, ha följande egenskaper och funktioner: Vid inkommande samtal ska systemet kunna hälsa välkommen och avge prompt för t.ex. val av tjänst etc. Automatiskt köbesked ska kunna ges då samtal placeras i kö. Uppskattad väntetid ska kunna läsas upp på samtal placeras i kö. Uppläsning ska vara möjlig att inhibera, t.ex. för vissa ärendetyper, om tidsuppskattningen varierar mycket. Platsnummer i kö ska kunna läsas upp. Platsnummer i kö ska repeteras vid nedräkning. Platsnummer ska inte räknas upp då senare inkomna ärenden med högre prioritet placeras före i kön. Platsnummer bör beräknas med hänsyn taget till samtliga köer t.ex. då flera Skills kopplas mot en svarsgrupp. Detta för att undvika att t.ex. tre olika kunder får höra att de är nummer ett trots att samma handläggare ska ta samtliga samtal. Antal tillgängliga handläggare ska kunna läsas upp och kombineras emd uppläsning av platsnummer. Lösningen bör vara konfigurerbar så att antal handläggare ej utläses om de är färre än ett valt antal. Vid repeterande köbesked ska enbart platsnummer anges Signal som markerar påringt/vänta ska ges mellan talade besked. Det är viktigt att det aldrig är enbart tyst. Privat kö till handläggare bör finnas, t.ex. när handläggaren får samtal om ett pågående ärende, tidigare öppnat av annan. Prioriterad kö till respektive skill bör finnas, att användas då handläggare inser att kund gjort felaktigt menyval och behöver transportera samtalet till annan kö. Ärenden som köats till angiven handläggare, ska ha någon form av återanrop t.ex. ett mejl som köats till någon som blivit sjuk ska inte ligga kvar och vänta över angiven maxtid. Kö för handläggare ska innehålla ärenden via samtliga kanaler

18 Sida 18 (41) telefonsamtal, e-post eller Call Back. Det bör gå att definiera handläggare som normalt passiva, dvs. att som inloggade får de inga samtal så länge köer understiger angivna gränsvärden. Syftet är att coacher och chefer, utan vidare åtgärder än inloggning på morgonen, ska avlasta vid hög samtalsbelastning. Overflow (OF), d.v.s. automatisk koppling av inkommande samtal till alternativ samtalsgrupp då kö till ordinarie samtalsgrupp har nått ett maximal längd, bör kunna aktiveras och ska då vara konfigurerbar avseende tid, dag, ärendetyp och kanal. OF, aktivering för vid uppnådda tröskelvärden bör finnas. Vid längre väntetider ska kund automatiskt erbjudas att bli uppringd, s.k. Call Back, som alternativ till att ställa sig i kö. o Call Back ska kunna konfigureras för uppläsning av kundens A- nummer för att bekräftas som önskat nummer eller ersätts genom inmatning av annat nummer. o Call Back ska kunna konfigureras för att kunden ska ange önskat telefonnummer för uppringning vilket läses upp och bekräftas som önskat nummer eller ersätts genom inmatning av annat nummer. o Innan kund väljer att begära Call Back bör förväntad kötid kunna läsas upp. o Call Back-funktionen ska kunna konfigureras bl.a. avseende: aktivering vid fler än valt antal samtal väntande aktivering vid beräknad kötid över en vald tid aktivering även för abandoned calls o Call Back, efter att samtal till lämnat nummer kopplats upp, bör en dialogruta visas där handläggare kan markera att ärendet är klart eller obesvarat. o Om handläggare inte får svar vid uppringning av Call Back ska ärendet återgå till kön för senare uppringning Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för köbesked etc. som adresserar behoven ovan. Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner. 99. Dirigering ska omfatta: Skill based routing språkprofiler 100. Dirigering bör möjliggöra för kund att välja att få kontakt med samma handläggare, om denne är inloggad, som kunden senast haft kontakt med. Möjligheten ska vara villkorad med att tidigare kundkontakt skett inom en viss tidsrymd. Denna tidsrymd ska kunna konfigureras och omfatta upp till ett flertal dygn. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för dirigering.

19 Sida 19 (41) 101. Existerande externa gruppnummer, associerade till vissa funktioner t.ex. socialtjänst, ska kunna implementeras Leverantören ska i anbudet bifoga beskrivning av hur den egna anknytningen samverkar med Kontaktcentersystemets funktion t.ex. hur hanteras påringning på eget nummer vid pågående samtal via Kontaktcentret Inkommande samtal ska kunna styras, för tillfällig hantering, till bärbar DECT/mobil anknytning Inkommande e-post från externa system (ärendehanteringssystem, kontaktformulär på webb, monitorering av sociala media etc.) ska kunna mottas och fördelas till handläggare ÄRENDEN VIA E-POSTKANAL 105. Inkommande e-post ska vidarebefordras till handläggarkö baserat på mottagande konto/e-postadress Inkommande ärende via e-post ska kunna kvitteras med automatiskt genererat e- postmeddelande. Kvittensens innehåll ska kunna konfigureras enligt: Automatiskt genererat ärendenummer som kan kopplas till referens i ärendehanteringssystemet Uppskattad tid för svar (om Kundtjänst har öppet) Öppettider för Kundtjänst (om Kundtjänst har stängt vid mottagandet) Funktioner ovan ska kunna stängas av Utgående e-post ska alltid ha tjänstefunktion som avsändare (t.ex. inte avsändande handläggare Hanteringen av e-post bör ha följande egenskaper och funktioner för att passa verksamhetens behov: Automatiskt genererat e-postkvittens bör förses med o ärendenummer som kan kopplas till referens i ärendehanteringssystemet, o uppskattad tid för svar (om Kundtjänst har öppet) och o öppettider för Kundtjänst (om Kundtjänst har stängt vid mottagandet). Innehållet i mottagna e-postmeddelanden bör kunna tolkas automatiskt för att söka identifiering och klassning av ärendetyp. Inkommande e-post, med angivet ärendenummer, bör dirigeras till den handläggare som tidigare hanterat ärendet. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden e-post-funktionalitet som adresserar behoven ovan.

20 Sida 20 (41) Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner ÄRENDEN INITIERADE VIA SMS-KANAL 109. Systemet ska ha funktion för att ta emot och hantera kontakter via SMS Hanteringen av SMS bör ha följande egenskaper och funktioner för att passa verksamhetens behov: SMS bör kunna mottas via femsiffrigt nummer. Kund bör kunna erhålla kvittens på sänt SMS som innehåller uppskattad tid till dess kunden kan förvänta sig att bli uppringd. Systemet bör kunna identifiera ärendetyp från användning av nyckelord (t.ex. JÄRFÄLLA BARNOMSORG ) i kundens SMS i syfte att dirigera ärendet till korrekt kö. Då systemet sänder SMS till kund bör avsändaren vara konfigurerbart alfanumerisk inte A-partsnummer. Då systemet sänder SMS till kund bör meddelandet flaggas med mottagningskvittens önskas. Då kvittens returnerats bör detta registreras och lagras tillsammans med mottagningstidpunkt. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden SMS-funktionalitet som adresserar behoven ovan. Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner UTGÅENDE TRAFIK 111. Återanrop till handläggare eller telefonist ska kunna ges högre prioritet än övriga samtalstyper. Ansättning av prioritet för återanrop ska kunna konfigureras HANDLÄGGARFUNKTIONER 112. Handläggare ska kunna erbjudas arbetsplats med integrerade funktioner lämpade för handläggarens uppdrag 113. Handläggare ska även kunna agera telefonist, d.v.s. kunna vara inloggad till telefonistfunktionens gränssnitt, samtidigt som handläggaren är aktiv som handläggare. På samma sätt ska inloggad telefonist även kunna logga in som handläggare. Handläggare som är inloggad men ledig, d.v.s. inte aktivt handlägger ärende,

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Uppdaterad 2010-11 Uppdaterad 2010-11 Bilaga 2 Uppdaterad 2010-11 2 (62) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefonisystem 3 2.1 Produkter 3 2.2 Service och underhåll 38 2.3 Produktrelaterade leverantörstjänster

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad En fast anknytning kan vara det enda ditt företag behöver. Skulle ni i framtiden få nya kommunikationsbehov är det enkelt att bygga på er fasta

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (102) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 8 2.1.1.1 Anslutning mot publika

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs från LG-Ericsson är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet

Läs mer

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB

För mer information, se www.lg-ericsson.com. Licencia Telecom AB Systemspecifikation till ipecs Max antal linjer och anknytningar Max antal anknytningar IP-telefoner SoftPhones, VideoPhones WiFi-telefoner Analoga telefoner Max Dectbasar Max Decttelefoner Max basar i

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

TEST: MOLNVÄXLAR Närkontakt med molnet Vi letar bästa växeln

TEST: MOLNVÄXLAR Närkontakt med molnet Vi letar bästa växeln TEST: MOLNVÄXLAR Närkontakt med molnet Vi letar bästa växeln 42 WWW.TELEKOMIDAG.SE TELEFONI I MOLNET Fluff eller värdiga ersättare för kundplacerad utrustning? I ett test som blev så omfattande att vi

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer