(41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör"

Transkript

1 (41) Upprättat av: Folke Bergqvist Dokumentbeteckning Bilaga 1 Kravspecifikation: Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör

2 Sida 2 (41) INNEHÅLL 1 Inledning Övergripande krav Begrepp Operatörstjänster och funktioner Omfattning Systemmodell och ansvarsfördelning Operatörstjänster funktionskrav Växelfunktionalitet Kontaktcenterfunktioner för Kundtjänst och IT-Support Integration med utrustning och andra system Kvalitet, tillgänglighet och support Leverans och migration Funktionsutveckling Priser Terminaler, tillbehör och Support Omfattning Utbud Beställning, leverans och support Priser... 41

3 Sida 3 (41) 1 INLEDNING Detta dokument utgör en bilaga till konkurrentutsättning avseende avrop enligt Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst, diarienummer , och redogör specifikt för de tjänster, tilläggstjänster, funktioner och försörjning av terminaler som Leverantören ska uppfylla vid leverans. Upphandlingen omfattar: 1. Operatörstjänster för fast, mobil och växelansluten telefoni 2. Operatörstjänster för mobilt bredband 3. Växelrelaterade funktioner 4. Funktioner för kundcenter 5. Terminaler och tillbehör 6. Associerade support- och konsulttjänster 1.1 ÖVERGRIPANDE KRAV I en modern värld, där telefonin ständigt förändras och där ett mobilt arbetssätt blir alltmer vanligt, finns ett behov av flexibla kommunikationssystem som går att anpassa efter verksamhetens framtida behov. Följande övergripande krav (utan inbördes ordning) är centrala för upphandlingen: - lösningen ska vara modern, flexibel, skalbar och enkel att förändra efter verksamhetens utveckling och behov - lösningen ska ge verksamheten ett säkert och tillgängligt mobilt användande - lösningen ska vara användarvänlig, logisk och enkel - leverantören ska utgöra en proaktiv partner som tar ett helhetsansvar i ett funktionsavtal - kostnaden för lösningen ska vara proportionerlig mot det aktuella nyttjandet men samtidigt budgeterbar - upphandlingens mål är att sänka Beställarens kostnader för kommunikation Vinnande anbudsgivare levererar och driftsätter samt ansvarar för drift, service och support av en lösning för att leverera dagens och framtidens funktionsbehov. 1.2 BEGREPP Följande begrepp används i denna kravspecifikation. Huvudleverans Leveransplan Avropet huvudsakliga omfattning av funktioner för telefoni, hänvisning och kundcenter etc. inklusive tjänster för integration, installation, driftsättning, utbildning etc. Se vidare avsnitt 2.1. Plan som upprättas av Leverantören som innehåller aktiviteter för implementering och leverans av Huvudleveransen.

4 Sida 4 (41) Leveranstest Leveranstestplan Leveranskontrollperiod Leveransdag Mobile Extension / Mobilanknytning (MEX) Kundtjänst Telefonist Handläggare Mobile Device Management (MDM). Call Back Leverantören test för att säkerställa att det driftsatta systemet har kravställd funktionalitet. Underlag för de tester som ska genomföras för att säkerställa kravställd funktionalitet under Leverantörens Leverastest. Tidsperiod där Beställaren utför aktiviteter på det driftsatta systemet för att verifiera dess funktion. Den dag då Huvudleveransen är driftsatt och verifierad vilket möjliggör start av migration. Mobila terminaler (mobiltelefoner) som logiskt är anslutna till växelfunktionen och därigenom erhåller samma funktionalitet som fasta terminaler. Det innebär bl.a. att MEX-anslutna mobiler har fast anknytningsnummer och fullständig hänvisningsfunktionalitet etc. Den tjänst inom Järfälla Kommun som är primär kontaktyta för medborgarna. Då en kund kontaktar kommunen via telefon eller via kontaktformulär på webben mottas dessa av Kundtjänst. Den telefonifunktion som stödjer Kundtjänst benämnd Kontaktcenter. Traditionell växeltelefonist, som t.ex. kopplar samtal och hänvisar anknytningar. Mottagare / agent som handlägger kundärenden. Funktion som möjliggör central kontroll och konfigurering av mobila terminaler. Inkluderar också laddning av programvara, appar etc. samt låsning, rensning och lokalisering av terminal. Funktion som möjliggör för kund att, som alternativ till köplacering, lämna ett telefonnummer för senare uppringning av handläggare. Overflow (OF) Funktion för hantering av kö som vuxit till maximal längd antal ärenden i kö eller förväntad kötid. Service Level Agreement (SLA) Skills Servicenivå Avtal om tillgängligheterna hos aktuella tjänster. Områdeskompetens En handläggare kan ha ett eller flera kompetensområden som denne handlägger ärenden inom. Kvantitativt mätetal på den servicenivå som kunderna erhåller

5 Sida 5 (41) vid kontakt med Kundtjänst. Används för att monitorera och åskådliggöra tjänstekvalitet. Kan t.ex. anges som andel inkommande kontakter där dialog etableras (besvaras) inom en definierad maxtid. Abandoned Calls Interactive Voice Response (IVR) Rösttolkning FrontOffice BackOffice Kallas också Abandoned Contact och innebär att kontakt med kunden avbryts innan dialog har startats t.ex. om kund avbryter sitt samtal då kötiden upplevs alltför lång. Funktionalitet för automatiserad interaktion med kund genom att talade alternativ ges som kunden väljer bland via telefonens knappsats. Genom successiva val kan på detta sätt en kund välja och förfina val i flera nivåer. Funktion som medger att uppringande part kan interagera med systemet genom att uttala t.ex. kommandon eller namn. Kan kombineras med IVR då systemet ger alternativ och uppringande part svarar för att välja alternativ. Profil vid inloggning som handläggare för som innebär att handläggarens primära uppgift är att ta emot ärenden från kund. Profil vid inloggning som handläggare som innebär att handläggaren inte har som primär uppgift att motta ärenden från kund men är tillgänglig som resurs för att kapa toppar vid hög belastning hos handläggarna som agerar FrontOffice. Free Seating En handläggare ska inte vara bunden till en viss arbetsplats d.v.s. handläggaren ska kunna logga in på valfri arbetsplats med bibehållen kompetensprofil. Telefonifunktion Maching-to-Machine (M2M) Växelfunktion, operatörsanslutning, fast och mobilt nät, fasta och mobila anknytningar samt kompletterande nät för inomhustäckning Digital kommunikationslänk mellan två automatiska maskiner. Dataöverföring karaktäriseras av att den är intermittent och mycket begränsad t.ex. övervakning av sensorer. 2 OPERATÖRSTJÄNSTER OCH FUNKTIONER 2.1 OMFATTNING Delområdet omfattar:

6 Sida 6 (41) - Huvudleverans o Operatörstjänster för fast, mobil och växelansluten telefoni o Operatörstjänster för mobilt bredband o Komplett växelfunktion med tillhörande stödfunktioner såsom telefonistfunktionalitet och hänvisningssystem, etc o Komplett kundcenterfunktion med tillhörande stödfunktioner såsom handläggarfunktionalitet o Integration av e-handelslösning för terminaler och tillbehör o Implementation, driftsättning och migration till ny lösning - Övriga Leveranser o Integration med övriga system enligt krav nedan - Tjänster som avropas löpande o Service och support o Utbildning o Konsulttjänster för framtida integrationsarbete 2.2 SYSTEMMODELL OCH ANSVARSFÖRDELNING För en beskrivning av Beställarens nuvarande lösning hänvisas till Bilaga 7 SLA-nivåer. Önskad ansvarsgräns (gränssnitt) mot Leverantören definieras i Bilaga 5 Anslutningspunkter. 1. Leverantören ska tillhandahålla växel, hänvisning, kundcentersystem och stödsystem som funktion till Beställaren. 2. Leverantören ansvarar för utrustning och förbindelser fram till de av Beställaren definierade gränssnitten, fysiskt, logiskt och geografiskt. Geografisk placering av gränssnittet definieras i Bilaga 5 Anslutningspunkter. Leverantören ska bifoga med anbudet ett föreslag till lämpligt fysiskt och logiskt gränssnitt med stöd av information lämnad i systemskiss enligt Bilaga 2 Systemskiss. 3. Leverantören ska dimensionera anslutande förbindelser med avseende på kapacitet så att kraven på tjänsterna, i enlighet med upphandlingsunderlaget, kan uppfyllas. Leverantören ska redovisa aktuell statistik över nyttjandegrad avseende anslutande förbindelser vid regelbundet återkommande driftmöten. 2.3 OPERATÖRSTJÄNSTER FUNKTIONSKRAV 4. Fast telefoni, mobil anknytning (MEX), mobil telefoni samt mobil data ska erbjudas.

7 Sida 7 (41) 5. Samtliga samtalstyper mellan samtliga anslutningsformer (fast, MEX och mobil) ska erbjudas t ex interna samtal mellan växelanslutna terminaler, lokalsamtal, Sverigesamtal och utlandssamtal oberoende av A och B-parts operatörstillhörighet. 6. Leverantören ska erbjuda anslutning av analoga larm och faxar inklusive installation av kablage till de enskilda utrustningarnas anslutningspunkter. Aktuell konfiguration framgår av Bilaga 4 Verksamhetsställen 7. Systemet ska ha anslutning av faxmaskiner för mottagning och sändning enligt Bilaga 2 Systemskiss. Aktuella nummer till anknytningar framgår av Bilaga 8 Nummerserier. 8. Systemet ska ha faxserver som kan motta och sända fax. Faxservern ska kunna konfigureras avseende: Val av anknytningsnummer som fax ska mottas på. Länkning till vilka mottagande e-postmottagare som fax ska vidarebefordras till då det mottas på viss anknytningsnummer. Val av A-partnummer som ska exponeras för B-part vid sändning av fax. 9. Leverantören ska, om adekvat mobiltäckning inte kan erhållas vid något av kommunens verksamhetsställen eller på plats där person ur kommunens ledning frekvent befinner sig, erbjuda sig att ansluta annan operatörs abonnemang till sina system på sådant sätt att abonnemanget ges samma funktionalitet som övriga abonnemang. 10. Leverantören ska erbjuda möjlighet att sammankoppla Rakelterminaler med de telefonitjänster man erbjuder både via dedicerad anslutning direkt till anslutningspunkt hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och via integration av skuggabonnemang som kan tillhandahållas av tredje part t.ex. SOS-Alarm. 11. Det ska vara möjligt att, oavsett abonnemangs- och anslutningsform, konfigurera och spärra utvalda tjänster (t.ex. mobildataroaming i utlandet, betaltjänster, extern vidarekoppling, utlandssamtal, betalsamtal, innehållstjänster, etc) för alla användare, grupper av användare och enskilda användare. 12. Det ska vara möjligt för alla användare, oavsett abonnemangs- och anslutningsform, att via webb, motsvarande Mina Sidor, erhålla information om sitt abonnemang (t.ex. PIN- och PUK-koder) samt att kunna konfigurera allmänna funktioner (t.ex. hänvisning, vidarekoppling etc.). 13. Utlandssamtal ska vara möjliga men som standard vara spärrade. 14. Leverantörens priser för utlandssamtal ska hålla marknadsmässig nivå. Prislista för utlandssamtal ska biläggas anbudet.

8 Sida 8 (41) 15. Leverantören ska, som option, erbjuda en lösning för kontroll och hantering av mobila terminaler på distans, s.k. Mobile Device Management (MDM). 16. Leverantören ska i anbudet bifoga en beskrivning av sin lösning för MDM. Beskrivningens omfattning bör maximalt vara tre (3) A4-sidor. Tillsammans med beskrivningen ska även funktionens prissättning anges. 17. Leverantör ska, som option, erbjuda företagsspecifik säker anslutning (Access Point Name, APN). Leverantören ska bifoga med anbudet en beskrivning av erbjuden funktionalitet avseende APN tillsammans med prissättning av optionen. 18. Det ska vara möjligt att köpa utvalda betaltjänster och appar via mobilen (biljetter/parkering, etc). 19. Leverantören ska erbjuda tjänster för mobilt bredband som stöder användning av vanligt förekommande modem på den öppna marknaden. Leverantören ska också erbjuda modem för aktuell tjänst. 20. Leverantören ska, som option, erbjuda SMS-serverfunktion för manuell och automatisk direkt eller kalenderläggning av notifiering via SMS till enskilda och grupper av mottagare. Exempel på användning är: Kalenderstyrt utskick av påminnelse till enskild mottagare för t.ex. o Bokad tid för besök t.ex. handläggar-, socialsekreterar- eller läkarbesök o Återlämning av bok till bibliotek Kalenderstyrt eller direkt utskick till grupper t.ex.: o Påminnelse om störning i el-/vattenförsörjning etc o Förändring av öppettider/besöksadresser etc. Gränssnitt för manuell generering av SMS-notifiering Väldokumenterat tekniskt gränssnitt (API) för automatisk generering av SMS-notifiering Leverantören ska bifoga med anbudet en beskrivning av erbjuden SMSserverfunktion tillsammans med prissättning av optionen. 21. SMS-serverfunktionen ska ange en alfanumerisk avsändare (inte A-partsnummer). Avsändare ska anges vid schemaläggning av utskick.

9 Sida 9 (41) 2.4 VÄXELFUNKTIONALITET ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV 22. Växelfunktionen ska vara gemensam för alla accessformer (fasta telefoner och mobil anknytning, MEX). 23. Samtliga användarfunktioner ska vara enkla och intuitiva i syfte att bidra till korta svarstider och hög produktivitet. Detta innebär exempelvis att: - antalet steg (bildskärmar, inmatningar, etc) som krävs för en viss uppgift ska minimeras - det ska vara möjligt att konfigurera olika användarvyer för att exempelvis dölja informationsfält som inte används av vissa typer av användare - hjälpfunktioner och stödtexter ska vara på svenska. 24. Leverantören ska använda öppna, väldokumenterade och standardiserade gränssnitt så att utrustning och tjänster från andra leverantörer kan anslutas och integreras med växelfunktionen. 25. Beställarens befintliga nummerplaner och interna kortnummer ska behållas. Se Bilaga 8 Nummerserier. 26. Det ska flexibelt gå att välja hur nummerpresentation ska ske per anknytning eller gruppnummer enligt nedan. Nummerpresentation av interna och utgående samtal ska kunna ske enligt Bilaga 9 Nummerpresentation. För inkommande externa samtal som kopplas via telefonist respektive via en samtalsgrupp ska inkommande nummerpresentation förs vidare (A-partsnummer eller dolt nummer). 27. Det nummer som presenteras för B-part vid nummerpresentation ska vara möjligt att återuppringa utan förändring. 28. Telefonistbetjänad samtalsförmedling och telefonpassning inklusive hänvisningstjänst ska vara möjlig. 29. Inkommande samtal ska kunna styras vidare automatiskt och tidsstyrt. 30. Det ska finnas möjlighet att konfigurera och använda Interactive Voice Responce (IVR)-funktionalitet. - Det ska vara möjligt att konfigurera minst tre olika nivåer på menyval för inkommande samtal. - Menyval ska kunna göras genom knappstyrning.

10 Sida 10 (41) 31. Det ska gå att välja att bli kopplad till telefonist från talsvarsdialog. 32. Svarsgrupper och köfunktionalitet ska kunna realiseras för alla anknytningar. Med svarsgrupper avses att ett antal anknytningar kopplas till en gemensam anknytning (ett så kallat gruppnummer). 33. En användare ska kunna ingå i flera svarsgrupper. 34. Vid kömeddelande i svarsgrupper ska möjlighet finnas att bli kopplad till telefonist. 35. Telefoniststöd med hjälp av hänvisningssystem ska ingå. 36. Leverantören ska erbjuda telefonkonferensmöjligheter (konferensbrygga). 37. Beställarens växelfunktion, inklusive telefonistfunktion, ska vid behov kunna styras från en plats utanför Beställarens ordinarie nätverk i händelse av kris eller annan oförutsedd händelse som innebär att ordinarie plats för telefonist inte kan bemannas. 38. Leverantören kan erbjuda funktion för rösttolkning. Dess egenskaper bör vara: Menyval i samband med IVR ska kunna göras både genom röststyrning (rösttolkning) och knappstyrning. Nummerupplysning och koppling av samtal ska ha följande funktionalitet: o Svara på vem som har en viss anknytning (kortnummer) o Svara på vilken anknytning en namngiven person har o Koppla till en viss anknytning (kortnummer) o Koppla till en namngiven person Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för rösttolkning. Erbjudandet kommer inte att utvärderas men Beställaren ska ha rätten att avropa och få funktionaliteten levererad under avtalstiden ANKNYTNINGSFUNKTIONER Samtliga anknytningsfunktioner gäller samtliga typer av användare. 39. Samtliga anknytningsfunktioner ska vara tillgängliga från samtliga verksamhetsställen. 40. Vidarekoppling, hänvisning och sökning i internkatalogen ska kunna göras via app i telefoner av typen smartphones och via kod som kan matas in via knapptelefon. Appen ska finnas tillgänglig för samtliga smartphones erbjudna enligt Kapitel 3.2 Utbud.

11 Sida 11 (41) 41. Det ska vara möjligt att koppla hänvisning till kalenderfunktion i Outlook för automatisk hänvisning. Funktionen ska också kunna väljas bort. 42. Det ska gå att skicka grupp-sms via webb, klientapplikation och om möjligt via appar. Interna mottagare ska kunna hämtas från den gemensamma katalogen. 43. Varje anknytning ska, oavsett anslutningsform, ha tillgång till endast en röstbrevlåda med minst nedanstående basfunktioner: - Personlig hälsningsfras och möjlighet att lämna meddelande - Möjlighet till avlyssning av meddelanden via terminal eller webb - Notifiering, via SMS och e-post, av användaren att meddelande finns i röstbrevlåda - Administration av meddelande, spela upp, radera, repetera, etc. 44. Det ska gå att logga in i en samtalsgrupp via telefonen. 45. Det ska gå att se vem som är inloggad i en samtalsgrupp TELEFONISTFUNKTIONER 46. Följande funktioner ska tillhandahållas: Från telefonistarbetsplatsen förmedla mottagna meddelande via e-post och SMS Förmedling av samtal Förmedling med avisering Koppla upp konferenssamtal Medhörning av extra telefonist vid t.ex. utbildning Nattkoppling av telefonist med tillhörande talbesked Parkering av samtal. Påkoppling/Inbrytning Samtalskö mot telefonist Talsvar vid kö mot telefonist Väntkoppling av samtal vid upptaget Återanrop till samma telefonist vid ej svar hos användaren, med information om användaren. Övervakning vid upptagen användare Belastningen på de köer som hanteras av handläggare presenteras på PCskärmen eller i telefonen Det är möjligt att plocka ett visst samtal från en viss kö Handläggare kan aven arbeta från plats utanför Beställarens lokaler Trådlösa headset ska kunna användas Automatisk presentation på skärmen av uppgifter såsom namn, anknytningsnummer eventuella hänvisningsbesked, för den aktuella abonnenten vid anrop mot telefonist

12 Sida 12 (41) Begränsa sökning till avdelning eller liknande om arbetet i växeln är organiserat så att vissa växelbord/pc endast arbetar mot motsvarande grupper av anknytningar Fonetisk sökning av namn Registrering av meddelanden till abonnenten direkt i hänvisningsbilden. Sökning i hela databasen på minst följande sökbegrepp: - förnamn och/eller efternamn - anknytningsnummer - organisationstillhörighet - rumsnummer och geografisk placering - arbetsuppgift/ärende (flera uppgifter) - valfria kombinationer av ovanstående - mobiltelefonnummer - e-postadress Inläggning av hänvisningsbesked för valfri användare Inläggning av hänvisningsbesked utan att anknytningen stängs då flera användare delar på en anknytning Inläggning av regelbunden frånvaro, t ex schemalagd arbetstid eller telefontid, för en användare eller en grupp av användare. Hänvisningen gäller löpande till dess den manuellt upphävs eller förändras Inläggning av gemensamt hänvisningsbesked för en grupp av användare samtidigt I en handläggares profil kan språk och minst tre områdeskompetenser (skills) definieras. Planering/schemaläggning av handläggares telefontid 47. Telefonistfunktionens användargränssnitt ska vara utförmat för effektiv, intuitivt och ergonomisk arbetssituation. 48. Telefonist ska kunna ha möjlighet att bryta in i och avsluta ett pågående samtal om meddelande eller nytt samtal akut måste kopplas fram till anknytningen. 49. Telefonist ska kunna ta tillbaka ett samtal om det kopplas fel. 50. Återanrop ska kunna göras av samtal som inte besvarats. 51. Återanrop ska gå till samma telefonist som först besvarade samtalet. 52. Samtalsprioritet ska gälla för återanrop, d.v.s. samtal som gått till verksamheten men det är upptaget. 53. Telefonist ska kunna koppla ett samtal till anknytningens röstbrevlåda när anknytningen inte svarar eller vid hänvisad anknytning. 54. Telefonist ska kunna ställa flera samtal i väntekö till en upptagen anknytning. 55. Det ska finnas möjlighet att ha olika köer för inkommande samtal.

13 Sida 13 (41) 56. Telefonist ska kunna vara in- respektive urloggad i flera olika köer samtidigt samt kunna styra in- och urloggning själv. 57. Telefonist ska kunna se vilka andra som är inloggade. 58. Telefonist ska kunna se aktuell kötid. 59. Det ska finnas möjlighet att ge automatiskt köbesked (väntetid, plats i kö, etc). 60. Inkommande samtal ska distribueras till den handläggare som varit ledig längst. 61. Det ska vara möjligt att lägga ett meddelande där uppringande får möjlighet att ange telefonnummer för att senare bli uppringd (antingen i kön eller senare under dagen), så kallad Call Back-funktion. Call Back-funktionen ska kunna aktiveras automatiskt då kötiden överstiger ett inställt gränsvärde och inaktiveras om ett övre gränsvärde nås aktivering och inaktivering ska kunna konfigureras minst inom intervallet 2 30 minuter. 62. Call Back-funktionen ska kunna anropas av extern källa via API. Syftet är t.ex. att kund ska kunna lämna ett telefonnummer via kommunens webbplats eller ärendetyp via SMS. Se vidare Kapitel 2.6 Integration med utrustning och andra system. 63. Det ska finnas s.k. Whisper-funktionalitet, dvs förinspelat meddelande per kö som både telefonist och kund hör innan samtalet påbörjas. 64. Det ska gå att parkera samtal. 65. Telefonist ska kunna se och ta bort vidarekoppling. 66. Telefonist ska kunna ringa igenom till en anknytning som är hänvisad. 67. Det ska finnas en funktion för att hänvisa en hel grupp. 68. Det ska gå att se vilka samtalsgrupper en användare är inloggad i. 69. Det ska gå att snabbt aktivera ett förinspelat meddelande vid akuta situationer. 70. Det ska gå att koppla in automatisk telefonist vid akuta händelser som medför hög belastning på telefonisterna. Inringande kan då via inspelat meddelande och knappval välja att bli kopplad till önskad funktion innan telefonist besvarar samtalet. 71. Det ska finnas funktion för nattmeddelande t.ex. journummer till el- och vattenbolag. 72. Telefonist ska kunna skicka meddelanden via SMS och e-post.

14 Sida 14 (41) 73. Det ska finnas möjlighet till medhörning, t.ex. vid utbildning av telefonist och handläggare. 74. Funktion för inspelning av samtal ska ingå. Det ska vara möjligt att spela in och lagra ett enskilt samtal. Inspelning ska alternativt kunna väljas: o kontinuerligt, o handläggarstyrt eller o ärendestyrt. Det ska finnas en funktion för återsökning och uppspelning av inspelade samtal. Inspelade samtal ska kunna exporteras som filer i standardformat (t.ex. MP3, WAV) till externt system. Ljudkvalitén hos inspelade samtal ska vara bra och medge god hörbarhet vid avspelning. 75. Funktion för inspelning, lagring, sökning, behörighetskontroll, hantering etc. av inspelade samtal ska uppfylla lagstiftning enligt PUL och Datainspektionens riktlinjer. 76. Inspelade samtal ska vara sökbara enligt minst följande kriterier: Samtalsstart och samtalstid Den uppringdes nummer Det uppringda numret Efter unikt CallID Efter kommentarfältet HÄNVISNINGSFUNKTIONER 77. Hänvisningssystemet ska innehålla en katalog med information över anställda och utvalda externa personer med minst namn, telefonnummer (fast och mobilt), adress/-er, organisatorisk enhet/-er, grupper och olika sökord (fritextbaserade samt egendefinierade fält). 78. Hänvisningssystemet ska ha möjlighet att automatiskt/periodiskt importera och uppdatera information om anställda etc. via dokumenterat gränssnitt från t.ex. Active Directory (AD) register. 79. Det ska gå att lägga till egna informationsfält i hänvisningssystemet, t.ex. för att lägga in flera organisationstillhörigheter. 80. Hänvisningssystemet ska kunna konfigureras med tidstyrning enligt schema för olika anknytningar.

15 Sida 15 (41) 81. Hänvisning ska kunna göras via telefon, webb, Outlook och röststyrning. 82. Samtliga kataloguppgifter i hänvisningssystemet ska vara tillgängliga från mobiltelefon. 83. Det ska i hänvisningssystemet framgå aktuell status för olika anknytningar, såsom hänvisning, vidarekoppling m.m. 84. Det ska gå att söka information i hänvisningssystemet. Fritext-/ google-sökning. All information och minst namn, nummer, adress, organisationsträd, samt egendefinierade sökbegrepp ska vara sökbara. 85. Fonetisk sökning, med olika stavningsvarianter, av namn ska kunna utföras. 86. Kataloguppgifter i hänvisningssystemet ska kunna importeras och exporteras via standardiserade gränssnitt, såsom XML, realtid eller batch ADMINISTRATÖRSFUNKTIONER 87. Leverantören ska tillhandahålla tillgång till stödsystem för administration av hänvisningssystem, kundcenterfunktioner, användarprofiler, kataloguppgifter, mobilabonnemang och tjänster, faktureringsinformation, Leverantörens ärendehanteringssystem för beställningar samt eventuellt övriga system som krävs för effektiv administration. 88. Administration av systemen ska kunna utföras av behörig personal hos Beställaren. 89. Olika behörighetsnivåer som svarar mot verksamhetens olika roller ska kunna skapas för administratörsverktyg. 90. Behörighet för att visa respektive ändra posterna i katalogdatabasen (Kontaktuppgifter) ska kunna styras genom minst tre behörighetsnivåer. 91. Det ska vara enkelt att själva skapa och administrera kö- och nattmeddelande som ska kunna läggas in i förtid.

16 Sida 16 (41) 2.5 KONTAKTCENTERFUNKTIONER FÖR KUNDTJÄNST OCH IT- SUPPORT INKOMMANDE TRAFIK 92. Gemensam kö för alla valda kanaler ska finnas (telefoni, e-post, chat etc.) 93. Kalendrar för gällande öppettider och som styr besked vid eventuell nattkoppling ska finnas. Öppettider ska kunna vara olika för olika svarsgrupper. Kalendern ska kunna uppdateras med avvikelser, t.ex. helgdagar, minst 12 månader i förväg, av egen administratör. 94. Möjlighet skall finnas att definiera regler/strategier för trafikflöden baserat på olika situationer och trafikfall, t.ex. tid på dygnet, kölängder, väntetider, ärendetyp, A-partsnummer, B-partsnummer etc. 95. Möjlighet bör finnas att dynamiskt konfigurera aktuella regler/strategier under drift, utan avbrott eller störningar. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för konfigurering av regler/strategier. 96. Administration och konfigurering av regler/strategier/kalender etc för trafikflöden ska kunna utföras av behörig personal hos Beställaren. 97. System för IVR bör, för att passa verksamheten, ha följande egenskaper och funktioner: Menyval bör kunna göras i minst 3 nivåer Repetition av menyval bör kunna göras Talfras bör kunna konfigureras att läsas upp utan att kunna avbrytas, t.ex. via knapptryckning Inmatning av sekvens, t.ex. siffersekvens, bör inte kräva bryttecken ( fyrkant ) för att markera att inmatning är klar Möjlighet att automatiskt, datum- och/eller tidsstyrt, förändra menyval eller ge lavinbesked för t.ex svarsgrupp som har periodiska möten, bör finnas. Möjlighet att importera egenproducerade röstfiler bör finnas. Filformat ska vara standardmässiga och importprocess enkel och väldokumenterad. Det bör vara möjligt att interaktivt läsa in fraser via telefon/mobil. Det bör vara möjligt att, från fast telefon enkelt lägga in s.k. lavinbesked, både efter första välkomstfras och efter ett eller flera menyval Det bör vara möjligt att lägga in tidsstyrda lavinbesked efter menyval. T.ex. om kund via menyval förväntas bli kopplad till en svarsgrupp och den har en fast mötestid ett givet klockslag varje vecka Det bör finnas stöd för nummerpakets-logik, d.v.s. att kunna läsa och

17 Sida 17 (41) skilja på t ex räknetalet 1, som EN handläggare och nummer ETT i kön Eventuella röstfiler och nummerpaket som ingår i leveransen bör kunna kompletteras med kundunika promptar inlästa av samma röstaktör I leveransen bör ingå tio (10) kompletterande inläsningar med samma röstaktör i takt med att systemet trimmas in och funktioner läggs till och anpassas Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden IVR-funktionalitet som adresserar behoven ovan. Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner. 98. Kontaktcentersystemet ska innehålla funktioner för hantering av samtal och meddelanden i kö. Bl.a. talade meddelanden till de kunder som placeras i kö i väntan på ledig handläggare s.k. köbesked. System för köbesked bör, för att ge kunder bra information och för att passa verksamheten, ha följande egenskaper och funktioner: Vid inkommande samtal ska systemet kunna hälsa välkommen och avge prompt för t.ex. val av tjänst etc. Automatiskt köbesked ska kunna ges då samtal placeras i kö. Uppskattad väntetid ska kunna läsas upp på samtal placeras i kö. Uppläsning ska vara möjlig att inhibera, t.ex. för vissa ärendetyper, om tidsuppskattningen varierar mycket. Platsnummer i kö ska kunna läsas upp. Platsnummer i kö ska repeteras vid nedräkning. Platsnummer ska inte räknas upp då senare inkomna ärenden med högre prioritet placeras före i kön. Platsnummer bör beräknas med hänsyn taget till samtliga köer t.ex. då flera Skills kopplas mot en svarsgrupp. Detta för att undvika att t.ex. tre olika kunder får höra att de är nummer ett trots att samma handläggare ska ta samtliga samtal. Antal tillgängliga handläggare ska kunna läsas upp och kombineras emd uppläsning av platsnummer. Lösningen bör vara konfigurerbar så att antal handläggare ej utläses om de är färre än ett valt antal. Vid repeterande köbesked ska enbart platsnummer anges Signal som markerar påringt/vänta ska ges mellan talade besked. Det är viktigt att det aldrig är enbart tyst. Privat kö till handläggare bör finnas, t.ex. när handläggaren får samtal om ett pågående ärende, tidigare öppnat av annan. Prioriterad kö till respektive skill bör finnas, att användas då handläggare inser att kund gjort felaktigt menyval och behöver transportera samtalet till annan kö. Ärenden som köats till angiven handläggare, ska ha någon form av återanrop t.ex. ett mejl som köats till någon som blivit sjuk ska inte ligga kvar och vänta över angiven maxtid. Kö för handläggare ska innehålla ärenden via samtliga kanaler

18 Sida 18 (41) telefonsamtal, e-post eller Call Back. Det bör gå att definiera handläggare som normalt passiva, dvs. att som inloggade får de inga samtal så länge köer understiger angivna gränsvärden. Syftet är att coacher och chefer, utan vidare åtgärder än inloggning på morgonen, ska avlasta vid hög samtalsbelastning. Overflow (OF), d.v.s. automatisk koppling av inkommande samtal till alternativ samtalsgrupp då kö till ordinarie samtalsgrupp har nått ett maximal längd, bör kunna aktiveras och ska då vara konfigurerbar avseende tid, dag, ärendetyp och kanal. OF, aktivering för vid uppnådda tröskelvärden bör finnas. Vid längre väntetider ska kund automatiskt erbjudas att bli uppringd, s.k. Call Back, som alternativ till att ställa sig i kö. o Call Back ska kunna konfigureras för uppläsning av kundens A- nummer för att bekräftas som önskat nummer eller ersätts genom inmatning av annat nummer. o Call Back ska kunna konfigureras för att kunden ska ange önskat telefonnummer för uppringning vilket läses upp och bekräftas som önskat nummer eller ersätts genom inmatning av annat nummer. o Innan kund väljer att begära Call Back bör förväntad kötid kunna läsas upp. o Call Back-funktionen ska kunna konfigureras bl.a. avseende: aktivering vid fler än valt antal samtal väntande aktivering vid beräknad kötid över en vald tid aktivering även för abandoned calls o Call Back, efter att samtal till lämnat nummer kopplats upp, bör en dialogruta visas där handläggare kan markera att ärendet är klart eller obesvarat. o Om handläggare inte får svar vid uppringning av Call Back ska ärendet återgå till kön för senare uppringning Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för köbesked etc. som adresserar behoven ovan. Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner. 99. Dirigering ska omfatta: Skill based routing språkprofiler 100. Dirigering bör möjliggöra för kund att välja att få kontakt med samma handläggare, om denne är inloggad, som kunden senast haft kontakt med. Möjligheten ska vara villkorad med att tidigare kundkontakt skett inom en viss tidsrymd. Denna tidsrymd ska kunna konfigureras och omfatta upp till ett flertal dygn. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga en tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden funktionalitet för dirigering.

19 Sida 19 (41) 101. Existerande externa gruppnummer, associerade till vissa funktioner t.ex. socialtjänst, ska kunna implementeras Leverantören ska i anbudet bifoga beskrivning av hur den egna anknytningen samverkar med Kontaktcentersystemets funktion t.ex. hur hanteras påringning på eget nummer vid pågående samtal via Kontaktcentret Inkommande samtal ska kunna styras, för tillfällig hantering, till bärbar DECT/mobil anknytning Inkommande e-post från externa system (ärendehanteringssystem, kontaktformulär på webb, monitorering av sociala media etc.) ska kunna mottas och fördelas till handläggare ÄRENDEN VIA E-POSTKANAL 105. Inkommande e-post ska vidarebefordras till handläggarkö baserat på mottagande konto/e-postadress Inkommande ärende via e-post ska kunna kvitteras med automatiskt genererat e- postmeddelande. Kvittensens innehåll ska kunna konfigureras enligt: Automatiskt genererat ärendenummer som kan kopplas till referens i ärendehanteringssystemet Uppskattad tid för svar (om Kundtjänst har öppet) Öppettider för Kundtjänst (om Kundtjänst har stängt vid mottagandet) Funktioner ovan ska kunna stängas av Utgående e-post ska alltid ha tjänstefunktion som avsändare (t.ex. inte avsändande handläggare Hanteringen av e-post bör ha följande egenskaper och funktioner för att passa verksamhetens behov: Automatiskt genererat e-postkvittens bör förses med o ärendenummer som kan kopplas till referens i ärendehanteringssystemet, o uppskattad tid för svar (om Kundtjänst har öppet) och o öppettider för Kundtjänst (om Kundtjänst har stängt vid mottagandet). Innehållet i mottagna e-postmeddelanden bör kunna tolkas automatiskt för att söka identifiering och klassning av ärendetyp. Inkommande e-post, med angivet ärendenummer, bör dirigeras till den handläggare som tidigare hanterat ärendet. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden e-post-funktionalitet som adresserar behoven ovan.

20 Sida 20 (41) Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner ÄRENDEN INITIERADE VIA SMS-KANAL 109. Systemet ska ha funktion för att ta emot och hantera kontakter via SMS Hanteringen av SMS bör ha följande egenskaper och funktioner för att passa verksamhetens behov: SMS bör kunna mottas via femsiffrigt nummer. Kund bör kunna erhålla kvittens på sänt SMS som innehåller uppskattad tid till dess kunden kan förvänta sig att bli uppringd. Systemet bör kunna identifiera ärendetyp från användning av nyckelord (t.ex. JÄRFÄLLA BARNOMSORG ) i kundens SMS i syfte att dirigera ärendet till korrekt kö. Då systemet sänder SMS till kund bör avsändaren vara konfigurerbart alfanumerisk inte A-partsnummer. Då systemet sänder SMS till kund bör meddelandet flaggas med mottagningskvittens önskas. Då kvittens returnerats bör detta registreras och lagras tillsammans med mottagningstidpunkt. Leverantören ska, tillsammans med anbudet, bifoga tydlig och kondenserad beskrivning av erbjuden SMS-funktionalitet som adresserar behoven ovan. Erbjudandet kommer att utvärderas med avseende på ovanstående egenskaper och funktioner UTGÅENDE TRAFIK 111. Återanrop till handläggare eller telefonist ska kunna ges högre prioritet än övriga samtalstyper. Ansättning av prioritet för återanrop ska kunna konfigureras HANDLÄGGARFUNKTIONER 112. Handläggare ska kunna erbjudas arbetsplats med integrerade funktioner lämpade för handläggarens uppdrag 113. Handläggare ska även kunna agera telefonist, d.v.s. kunna vara inloggad till telefonistfunktionens gränssnitt, samtidigt som handläggaren är aktiv som handläggare. På samma sätt ska inloggad telefonist även kunna logga in som handläggare. Handläggare som är inloggad men ledig, d.v.s. inte aktivt handlägger ärende,

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration

------------------------------------------------------------------------------ Kontakta oss för mer information och demonstration Systembeskrivning Översikt ServIT CallCenter är en lättanvänd lösning för Call- och Contact Center, kundtjänst, supportavdelning, ordermottagning mm. Det hanterar inkommande kundkontakter via flera olika

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Communicator Telefonist

Communicator Telefonist Communicator Telefonist ShoreTel Communicator kan anpassas efter användarens personliga önskemål för förenklad hantering av den dagliga kommunikationen. För att ladda ner en komplett manual i PDF, tryck

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur

Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy. SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur Gemensamt mål och gemensam telefonpolicy SAMSA Samverkan Arjeplog, Malå, Sorsele och Arvidsjaur 1 Innehåll 1. Mål 3 2. Allmänt.3 3. Sekretess.3 4. Ansvar..3 4.1 Systemansvariga..3 4.2 Växelns ansvar 4

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Visionutveckling Seminarium

Visionutveckling Seminarium Visionutveckling Seminarium Fokus på Statistik och MS Lync 2012-04-17 Jarl Blackenfelt Key Account Manager 0303-389004 jarl.blackenfelt@visionutvecling.se Agenda Företagspresentation Visionutveckling Visionutvecklings

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

Användarmanual Phonera Växel med Office Control

Användarmanual Phonera Växel med Office Control Användarmanual Phonera Växel med Office Control 1 2 Phonera Växel med Office Control Välkommen som växelkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång med

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

Telefonpolicy, Härjedalens kommun

Telefonpolicy, Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Klu 79 2008-04-23 23 1 Telefonpolicy, Härjedalens kommun Mål Härjedalens kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens förvaltningar. Målet

Läs mer

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27

Mobila Anknytningar i Nortel CS1000. Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Mobila Anknytningar i Nortel CS1000 Lars-Ove Mellqvist Nortel användareförening Umeå 2009-05-26 --- 2009-05-27 Utveckling av företagstelefoni IP IP telefoni Stödsystem och applikationer Mobil telefoni

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler. Anders Kasberg

Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler. Anders Kasberg Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler Anders Kasberg Jag Områdesansvarig kontaktcenter och Solidus ecare - Aastra Telecom Sweden Bakgrund Ericsson & Aastra, Teleadress

Läs mer

Kst 2014/116. Avropsförfrågan. Kommunikation som tjänst 2013. Järfälla Kommun. KST 2013, version 1.00

Kst 2014/116. Avropsförfrågan. Kommunikation som tjänst 2013. Järfälla Kommun. KST 2013, version 1.00 Kst 2014/116 Avropsförfrågan Kommunikation som tjänst 2013 Järfälla Kommun KST 2013, version 1.00 1 Avropande organisation Ange avropande organisations namn, adress och kontaktuppgifter. Järfälla Kommun

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Vi samtalsoptimerar din telefoni

Vi samtalsoptimerar din telefoni Vi samtalsoptimerar din telefoni Kunder som får svar är glada kunder Tellit är en kommunikationslösning som gör dig tillgänglig på dina villkor, var du än befinner dig. Samtal till din verksamhet slussas

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion. Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

Statistik Plus, 3Växel Administratör.

Statistik Plus, 3Växel Administratör. Statistik Plus. Statistik Plus innehåller en rad kraftfulla standardrapporter för användare, svarsgrupper, och växelnummer. Med hjälp av rapporterna kan ni till exempel följa upp servicenivå mot kunder

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A

2014-08-21 1 (8) Bilaga 2 Systembeskrivning A 2014-08-21 1 (8) Upprättat av: Reija Laurila Dokumentbeteckning Bilaga 2 Systembeskrivning 2014-08-21 Sida 2 (8) Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 2 Beskrivning... 3 3 Systemskiss... 7 2014-08-21

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Advoco NetPBX Telefonist

Advoco NetPBX Telefonist Advoco NetPBX Telefonist Figure 1. Exempel på användargränssnitt för enkel och utökad telefonist Både den enkla och utökade telefonisten i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du som administratör appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED APPEN OCH ADMINISTRERA VÄXELN Såhär använder du Telia Touchpoint som administratör. Installera appen I den här guiden går vi igenom hur du som administratör

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Tillgänglig Weblink Unified 2.0 Användarmanual Version 15.003 MacBook Pro MacBook Pro Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning 3. Inledning

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Effektiv och smidig vårdkontakt

Effektiv och smidig vårdkontakt Effektiv och smidig vårdkontakt TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Digitaliseringen av vården är på framfart. Från och med 2016 erbjuder den moderna sjukvården valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också

Läs mer

Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar

Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar Svarskvalitetsanalys Telefonistfunktionen Anknytningar Företaget AB v.117 - v.120 Slutsats Dagsläge Vart 20:e externanrop ges en avvikande svarsfras. Vanligast är detta efter köbesked. Expedieringsfraserna

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Riktlinjer för telefoni Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 268.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2016-02-29 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet gäller för: Karlsborgs kommunkoncern Dokumentansvar:

Läs mer

ShoreTel Mobility - Användarguide

ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility - Användarguide ShoreTel Mobility är en App för arbetssamtal till Android, iphone, ipad och ipod Touch. Mobility App använder sig av såväl trådlösa WiFi nätverk, mobila datanätverk samt

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)

Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Regler för telefoni för Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs) Dokumenttyp Regler Dokumentägare Administration Dokumentnamn Regler för telefoni Dokumentansvarig

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03

Telefonpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004. IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2004-08-10 Diarienummer 384/04 Laholms Kommun 2004 IT-enheten 2004-06-03 Telefonpolicy för Laholms kommun Laholms kommuns telefonimål för 2005-2007 Kommunens telefoni

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. Manual IP- Centrex 3.0 Pro... 2. 1. Ljudbibliotek... 2. 1.1 Spela in ljudfil... 2. 2. Automatisk telefonist (IVR)...

Innehållsförteckning... 1. Manual IP- Centrex 3.0 Pro... 2. 1. Ljudbibliotek... 2. 1.1 Spela in ljudfil... 2. 2. Automatisk telefonist (IVR)... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual IP- Centrex 3.0 Pro... 2 1. Ljudbibliotek... 2 1.1 Spela in ljudfil... 2 2. Automatisk telefonist (IVR)... 4 3. Svarsgrupper... 12 3.1 Ändra namn på

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar 1(5) 2014-03-10 Referens Monika Larsson Mottagare Riktlinjer och anvisningar Samtalsflödet När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller.

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer