Ledord. Ortopedi Reumatologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledord. Ortopedi Reumatologi"

Transkript

1 Ledord. Ortopedi Reumatologi

2

3 Ledord. Ortopedi Reumatologi Sydsvenska medicinhistoriska s ä l l s k a p e t s årsskrift 2013 Huvudredaktör: Bo d i l E B Persson Temaredaktör: Lars Lidgren och Tore Saxne

4 Redaktionskommitté: Id o Le d e n, La r s Li d g r e n, Ola Ni v e d, Bj ö r n Persson, Bo d i l E B Persson, Ur ba n Ry d h o l m & To r e Sa x n e Författarna & Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, Lund 2013 Sällskapets adress: c/o Berndt Ehinger, Ögonkliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund, Lund Grafisk form: Kerstin Brauer Typsnitt: Garamond Tryck: Elvins Grafiska AB, Helsingborg ISSN ISBN Titelbladet: Sällskapets nuvarande emblem tillkom 1975, med förnuftets ljus och eskulapstaven som betecknar läkedomens gud Asklepios. Historien är livets lärare.

5 Innehåll Tema: Ledord. Ortopedi Reumatologi La r s Li d g r e n & To r e Sa x n e, Förord... 7 Car o l i n e Ar c i n i, Tusentals år med krämpor... 9 Fr a n k A Wollheim, Pionjär i Malmö Arvtagare i Lund Id o Le d e n, Reumatologen i Lund pionjärklinik med bibehållen framåtanda Ola Ni v e d, Från bågljus till biologisk behandling So f i a Hag e l & Yl va Li n d r o t h, Reumateam experter i samarbete Bengt Månsson, Barnreumatologins födelse och utveckling Ur ba n Ry d h o l m, Reumakirurgi en knivig historia La r s Li d g r e n, Ortopedi i Lund och Malmö 100 år Am i Ho m m e l & Be r i t Ja k o b s s o n, Från sängläge till aktiv mobilisering ur ett sjuksköterskeperspektiv Ma g n u s Karlsson, De Senaste 50 åren med Osteoporosforskning och Frakturepidemiologi i Malmö Ro l f Ön n e r f e lt, En bensnickares minnen Gu n n a r Hä g g l u n d, Minnesbilder av barnortopedin i Lund under 30 år An g e l i c a Bo n d e s s o n, Thyras berättelse Om du gråter blir du inte frisk Bj ö r n M Persson, Amputationer och proteser Ber t i l Al l a r d, Ortopedteknik ortopedins vagga And e r s Ry d h o l m, Sarkomgruppen i Lund Ack e Oh l i n & Bj ö r n St r ö m q v i s t, Ryggkirurgi Ott o Ro b e r t s s o n, An n e t t e W-Da h l, Ma r t i n Su n d b e r g, Ka j Kn u t s o n, Svenska Knäartroplastik registret en berättelse om det första kvalitetsregistret

6 Akademiska tjänster och klinikchefer Reumatologi Doktorsavhandlingar Reumatologi, Lund Doktorsavhandlingar Reumatologi, Malmö Akademiska tjänster och klinikchefer Ortopedi Doktorsavhandlingar Ortopedi, Lund Doktorsavhandlingar Ortopedi, Malmö Miscellanea Len a Am b j ö r n, Hippokratiska behandlingsmetoder. En återupptäckt arabisk läkarhandbok från 950-talet Be r n d t Eh i n g e r, Livets Museum Birgitta Ca s t o r, Pseudonymen Tide avslöjad Bo d i l E B Persson Hur hänvisar man till sina källor i medicinhistoriska artiklar? Recensioner Matilda Svensson, När något blir annorlunda. Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom (Bodil E B Persson) Ulf Högberg, Vita rockar och bruna skjortor, Nazimedicin och läkare på flykt. (Bengt Lindskog) Nils Hansson, Entusiasm Skepsis Distans: Studier isvensk-tyska förbindelser inom medicinen (Bodil E B Persson) Johanna Bergqvist, Läkare och läkande: Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans (Bodil E B Persson) Sällskapets egna angelägenheter Årsberättelse Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets skrifter och bildspel Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet tackar Stiftelsen för Bistånd åt Rörelsehindrade i Skåne för ekonomiskt bidrag till tryckning och Martin Zedig för bildbearbetning.

7 Förord Det är nu 100 år sedan ortopedin startade i Lund-Malmö och nästan 50 år sedan reumatologin skildes från internmedicin och blev en egen specialitet. Vi har haft genombrott i behandlingen av rörelseorganens sjukdomar som ingen kunde förutse. Det började med att vanföreanstalterna utfasades under början av förra århundradet och uppbyggnad av specialiteterna med egna kliniker. Barnortopedins framväxt och den operativa behandlingen av frakturer på 1930-talet, penicillinet, handkirurgin och ryggoperationer på 1940-talet. Kortisonet på 1950-talet. Tuberkulosens avklingande samtidigt med reumakirurgins uppstart på 1960-talet. Höftledsplastikernas genombrott, infektionsförebyggande åtgärder och sjukdomsmodifierande behandling av reumatoid artrit på 1970-talet. Titthålskirurgin och kvalitetsregistrens breda intåg på 1980-talet. Genetik och onkologisamverkan och centralisering av tumörverksamheten och farmakologisk prevention av benskörhet fick genomslag på 1990-talet. Immunologins fundamentala genombrott i den biologiska behandlingen av inflammatoriska ledsjukdomar på 2000-talet har dramatiskt förbättrat livskvalitén för de som drabbas av reumatiska sjukdomar. Farmakologisk styrning av benläkning och nya biologiska och cellbaserade material finns nu runt hörnet. Datorer och modern radiologi som kommit under de sista 50 åren med avancerad digitaliserad bildbehandling har tagit oss ett långt steg från Marie Curie till exempelvis CT, MRI och PET. Att i realtid kunna visualisera sjukdomsförlopp på cellnivå inne i vår kropp är nu en realitet. Ortopedin är i dag den största reparationsverkstaden inom medicinen. Skador på ben, leder, senor, muskler och nerver behandlas i tusental dagligen på våra akutkliniker. Ca benskörhetsfrakturer opereras årligen patienter får nya leder. Var femte 75-åring i Sverige har i dag en ny höft eller knäled. 7

8 Lars Lidgren och Tore Saxne Rörelseorganens sjukdomar är då vi är yrkesverksamma den vanligaste orsaken till att vi inte klarar att arbeta. Som pensionärer drabbas vi alla av att ben, muskler och framför allt våra leder sviktar. Vi har tagit ett långt steg från vanföreanstalterna på 100 år och i dag förväntar vi oss ett rörligt aktivt liv högt upp i åren. Ortopedin och reumatologin bidrar starkt till att möta denna förväntan. I Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsbok 2013 har vi bett några medarbetare spegla utvecklingen under de senaste 100 åren. Det kan inte bli heltäckande, men förhoppningen är att boken skall ge en uppfattning om hur framstegen inom ortopedin och reumatologin förändrat livet för de som drabbas av sjukdomar inom rörelseorganen. Vi har också valt att lägga en länk på med ytterligare material, bilder och publikationer. Lund september 2013 Lars Lidgren Tore Saxne 8

9 Tusentals år med krämpor Caroline Arcini Skelettet, rörelseapparatens fundamentala stomme Vi vaknar och stiger upp, benen bär oss, ryggen går att räta ut och armarna kan sträckas. I ungdomen är det för majoriteten av oss en självklarhet att rörelseapparaten fungerar, men med åldern kan denna rörlighet långtifrån alltid tas för given. Lederna stelnar, styrkan avtar, hastigheten minskar, fingrarna kroknar och en del av oss drabbas av värk som ständigt gör sig påmind. Behovet av hjälp från omgivningen kan bli oundvikligt även för små vardagsbestyr som att dra en kam genom håret, ta på sig skjortan, knäppa knappen, allt det som man i ungdomen gjort utan att skänka en tanke. Hur var det då för våra förfäder, var det bättre eller sämre? Är det samma typ av åkommor i rörelseapparaten som följt människan i alla tider eller har det varierat? Vilken hjälp och behandling fanns att tillgå, fanns det någon alls? Det är skelettet, rörelseapparatens fundamentala stomme som trots årtusenden i jorden kan vittna om människors hälsa och ohälsa genom historien. Samma stomme oavsett om man livnär sig som jägare-samlare, bonde eller nutida förvärvsarbete. Analyser av tusentals skelett från arkeologiska utgrävningar bildar underlag för beskrivningar av både enskilda levnadsöden och en generell bild av rörelseapparatens sjukdomar under olika tider hos befolkningsgrupper. Utifrån dessa studier framgår att många av de åkommor som drabbar rörelseapparaten har varit närvarande i årtusenden. Skillnaden gentemot idag ligger snarare i behandlingsmetoder, hjälpmedel och förutsättningar för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots handikapp. Antalet sjukdomar och skador som kan drabba rörelseapparaten är många och i denna text kommer endast ett axplock av dem att nämnas. Ben nöter mot ben En av de vanligast förekommande av de sjukdomar i rörelseapparaten som kan ge besvär, är artros. Sjukdomen innebär ledsvikt kan 9

10 Caroline Arcini orsakas av flera olika sjukliga processer av olika patogena processer (1). Slutstadiet vilket är det som kan studeras i arkeologiskt material är då det stödjande och skyddande brosket mellan benändarna i en led delvis eller helt försvunnit så att ben nött mot ben och elfenbensstruktur (eburnation) uppstått. Artros är i allra högsta grad en gammal sjukdom och uppträdde hos reptiler redan för 200 miljoner år sedan (2). Tillståndet förekommer hos vuxna människor i alla åldrar men är under historien liksom idag vanligast bland äldre individer. I Norden har det äldsta fallet av artros noterats hos en kvinna som levde för år sedan (3). Artros kan drabba alla leder, men eftersom skeletten från arkeologiska sammanhang inte alltid är kompletta och eftersom benen från händer och fötter inte alltid är bevarade eller nogsamt tagits tillvara vid arkeologiska undersökningar, bygger jämförande studier framförallt på artros i kroppens stora leder. Resultaten visar att artros är vanligast förekommande i höfterna, knäna följt av armbågarna och axlarna medan det ses mer sällan i fotleden (4). Orsakerna till artros kan vara flera, endast om några andra uppenbara ledförändringar ligger bakom är det möjligt att säga något om den bakomliggande orsaken. Epifyseolysis capitis femoris, Pertes sjukdom, höftledsluxation och lårbenshalsfraktur är några av de tillstånd som kan ge upphov till artros och flera sådana fall finns bland annat i gravmaterial från medeltidens Lund och Skänninge (figur 1, 2). Eburnation Figur 1. Bilden visar ett par lårben där lårbenshuvudet på höger ben glidigt bakåt och neråt (epifyseolys). Figur 2. Bilden visar höger lårben där lårbenshuvudet gått i nekros och glidigt ner över lårbenshalsen (Pertes sjukdom) 10

11 Tusentals år med krämpor som är en förtätning av benet i den artrosdrabbade leden innebär att den delen av leden oftast är bevarad även om andra delar av skelettet har lösts upp i jorden. Det medför också att artros även kan studeras under perioder av historien då brandgravskicket tillämpades och större delen av skelettet fragmenterades till mindre bitar då kroppen kremerades. Så uppvisar till exempel en gravplats i Blekinge, daterad till bronsåldern, att artros förekom i såväl små som stora leder (5). Den frossande mannen sjukdom Gikt är ett annat av rörelseapparatens gissel. Sjukdomen orsakas av att mängden urinsyra i blodet ökar och bildar små kristaller som samlas i leder, senor och omgivande vävnad. Den inflammerade leden svullnar, rodnar och blir oerhört känslig för beröring (6). Inälvsmat, överkonsumtion av alkohol särskilt öl är bland annat något som kan orsaka giktattacker. Gikt har kallats för den frossande mannen sjukdom och i historien finns också flera exempel på högt uppsatta män med gikt, till exempel den tyskromerska kejsaren Karl den V ( ) som på grund av gikt inte alltid kunde delta i fältslagen eller påven Julius III ( ) som redan vid sin kröning var svårt plågad av gikt. Att sjukdomen förekom i Norden redan långt tillbaka i tiden kan våra skelettmaterial vittna om. Det äldsta kända fallet kommer från Östergötland och härrör från romersk järnålder e. Kr. (7). Fynd från medeltiden men också från 1700-talet tycks konfirmera bilden av att välbeställda var värre drabbade än andra. På medeltida klosterkyrkogårdar finner man nämligen en högre andel män med gikt jämfört med förekomsten på vanliga sockenkyrkogårdar. På klosterkyrkogårdarna begravdes framförallt de som hade råd att betala för en gravplats (8), (figur 3). Beträffande 1700-talet ses också en överre- Figur 3. Bilden visar de håligheter som uppstår i stortå och lilltålederna efter urinsyreattacker (gikt). 11

12 Caroline Arcini presentation bland de som haft råd att köpa sig en grav på en fin plats inne i kyrkan (9). Spåren av sjukdomen visar sig framförallt i skelettet av den mediala delen av stortåleden, den del av kroppen där den första giktattacken uppträder men i vissa fall ses också förändringar i fotleden, knäleden och armbågsleden. Utan vare sig gips och röntgen Det vardagliga livet har i alla tider inneburit risker för att ådra sig trauma i olika former. Folk har halkat, snubblat, klämt sig, fallit ner från höjder och så vidare. Det var emellertid först med industrialismen som olyckor med högenergivåld kom in i bilden. Hur allvarlig en fallskada blev kan både ha med fallhöjden att göra men också hur illa individen landade. En för personen säkerligen handikappande skada har observerats på ett skelett från en av våra megalitgravar (dösar och gånggrifter). Det är en kompressionsfraktur på ett hälben (10). Vem den drabbade var, kan vi inte säga. Vi vet inte om det var en man eller kvinna eftersom benen i dessa gravar oftast ligger disartikulerade och blandade. Tanken väcks att det kan ha varit en person som varit behjälplig vid byggande av storstengraven och i ett fall från taket landat olyckligt på hälen. Frakturen är läkt, så personen i fråga har i alla fall vid det tillfället inte ådragit sig en dödlig skada, men väl ett handikapp som troligen krävt att han eller hon fått ta sig fram stödjande på en käpp. Mer allvarligt skadad och mer handikappad blev däremot den man från medeltidens Lund som fått en fraktur på lårbenet en bit ovan knäet. Möjlighet till operation i dagens bemärkelse, vilket kunnat få frakturändarna att läka korrekt fanns inte, men man gjorde vad man kunde. Man avlastade benet, först fick han förmodligen ligga till sängs en tid men så småningom har man sannolikt hjälpt honom genom att hindra honom från att stödja på benet. På något sätt har benet bundits upp bakåt. Tyvärr blev denna behandling så långvarig att när benet var läkt hade knäskålen fastnat i ett läge så benet inte gick att räta ut, så mannen fick hoppa på kryckor resten av sitt liv (figur 4). Resultaten från arkeologiska material visar att majoriteten av alla frakturer har läkt och flertalet har läkt väl. Det finns dock en och annan fraktur som resulterat i pseudoartros, dvs. att en falsk led bildats, vilket bland annat observerats vid fraktur av underarmens båda ben. Svårast var det att få frakturer på de stora rörbenen att läka utan 12

13 Tusentals år med krämpor Figur 4. Bilden visar följderna av felaktig behandling av ett lårbensbrott, där knäskålen på grund av att benet varit uppbundet bakåt fastnat i ett läge så att benet inte gick att räta ut när benbrottet var läkt. att benpiporna hamnade omlott. Kunskapen att spjäla en fraktur var känd i Egypten redan 2700 f.kr. men det var först på 1300-talet som den franske kirurgen Guy de Chauliac gjorde det möjligt att lägga det brutna lårbenet eller skenbenet i sträck (11). Spjälning och sträckbehandling tycks dock långtifrån alltid ha funnits tillgängligt för alla. En kvinna i 1700-talet Linköping har blivit illa drabbad, kanske blev hon påkörd av en vagn och någon sträckbehandling ser hon inte ut att ha fått (figur 5). Att barn också råkade ut för olyckor och fick frakturer är det inte alltid så lätt att finna exempel på, då dessa kan vara så kallade greenstick frakturer där den starka benhinnan delvis kan hålla de frakturerade benändarna på plats så att benet läker utan att benbitarna hamnar omlott. Frakturen kan läka så fint att det enda som indikerar att det rör sig om en läkt fraktur är en liten böjning och förkortning av benet (figur 6). I detta fall blev barnet låghalt men klarade sig utan andra större handikapp (8). Precis som idag kan vi i ett historiskt perspektiv se att en del individer uppnådde hög ålder och benskörhet satte sina spår i form av kotkompressioner, lårbenshalsfrakturer men framförallt handledsfrakturer. I det medeltida Lund utgjordes en femtedel av benbrotten bland kvinnor av just handledsfrakturer, det tidigaste tecknet på benskörhet (figur 7). 13

14 Caroline Arcini Figur 5. Bilden visar resultat av frakturbehandling av två skenben med illa läkta benbrott. Figur 6. Bilden visar ett väl läkt benbrott på ett lårben hos ett barn. Resultatet av läkningen blev ett något böjt och förkortat ben. Figur 7. Bilden visar en läkt radiusfraktur. Horn i sidan och knäskålar i miniatyr Skelettmaterial från förhistorisk och historisk tid kan också fånga upp mer sällsynt förekommande sjukdomar som drabbar rörelseapparaten. En sådan sjukdom är den som går under beteckningarna Nail patella syndrome (NPS) också känd under beteckningen Hood syndrome, Fongs disease, Iliaca horn syndrome, hereditary onychoosteadsplasia och Turner-Kieser syndrom. Sjukdomen kan drabba flera olika organ i kroppen men de karakteristiska förändringarna som gör att vi kan upptäcka den i gamla skelettmaterial är de små och dåligt utvecklade knäskålarna, benutväxter på bäckenet (tarmbenet) som kallas iliaca horn och underutvecklat ledhuvud på strålbenet (12). Två av dessa skelettförändringar har observerats hos en medelålders kvinna som levde i slutet på vikingatiden (13). Båda knäskålarna är i storlek som hos en 4 5 åring och på båda bäckenbenen ses hornliknande utväxter (figur 8a och 8b). Själva ledytan på lårbenet på vilken knäskålen ska 14

15 Tusentals år med krämpor Figur 8b. Bilden visar en till storleken normalt stor knäskål hos en vuxen men också två förkrympta knäskålar, vilket är ett karakteristikum för sjukdomen Fongs Disease. Figur 8a. Bilden visar två höftben, det nedre höftbenet i bilden är normalt men på det övre ses ett utstående benutskott (ett så kallat iliaca horn). glida då benet böjs och sträcks är också underutvecklad. Vilka av de övriga sjukdomssymtom som hon haft går inte att svara på, procent av de drabbade har problem med naglarna, 40 procent har njursjukdom. Nail-patella syndrom är en genetisk sjukdom med en autosomal dominant ärftlighet, vilket innebär att om den ena föräldern är drabbad är det 50 procent risk att barnen får den. Sjukdomen kan också uppträda spontant som en mutation och förekomsten är i storleksordningen 1 på (14). De skelettförändringar vi ser i knälederna ger bland annat upphov till en vaggande gång medan iliaca horn inte ger symtom. Smygande sjukdom på ålderns höst DISH, en förkortning mycket lättare att komma ihåg än det långa namn den står för, Diffus Idiopatisk Skeletal Hyperostosis, är en sjukdom som idag framförallt drabbar äldre män även om den också förekommer hos kvinnor (12). DISH är en sjukdom som var närvarande 15

16 Caroline Arcini även i det medeltida samhället och det trots att det var färre som blev gamla jämfört med idag. På klosterkyrkogården i medeltidens Skänninge finns bland annat en man med typiska skelettförändringar som karakteriserar DISH. Det är överbryggande förbening på kotpelarens framkanter som låser kotorna i ett fast block som om stearin från ett ljus runnit ner utefter kotkropparnas främre kant som bland annat karakteriserar förändringarna i skelettet (figur 9). Sjukdomen har i arkeologiska skelettmaterial bland annat befunnits vanligt förekommande i klostermiljöer (15). Hur har då mannen i Skänninge påverkats av sin DISH? Symtomen kan ha varit milda men han kan också ha haft smärta i ryggen då inflammation åstadkom nybildning av ben vilket också resulterade i stelhet och minskad rörlighet. Småväxt men seg Med korta armar och ben, missbildade höfter och knän och hopsjunkna ryggkotor blev de bara 130 cm i strumplästen. Detta drabbade en man och kvinna i det senvikingatida Tierp, en plats norr om Uppsala (figur 10a, b och c). Spondyloepifyseal dysplasi eller förkortningen SED är benämningen på den sjukdom som de drabbats av. Sjukdomen är autosomal dominant ärftlig, vilket innebär att om den ena föräldern är drabbad är det 50 procents risk att barnen får det men kan också uppstå genom mutation. I dagens Sverige föds det 1 2 personer per år med SED och det finns mellan personer med sjukdomen. Att något inte stod rätt till har man säkerligen kun- Figur 9. Bilden visar en kraftig benöverbryggning som löper över den högra sidan av fyra bröstkotor, ett typiskt tecken på DISH. 16

17 Tusentals år med krämpor nat konstatera. De har varit markant kortare än ett nyfött barn, 35 cm jämfört med ca 50 cm. Hals, bål, lårben och överarmar har varit kortare. Muskulaturen har varit svag och slapp och även med dagens medicinska kunnande dör många av dessa barn strax efter födelsen eftersom deras andningsförmåga är nedsatt (16,17). De två individerna från Tierp har dock överlevt och dessutom uppnått en för den tiden högre ålder än många andra (18). Mannen blev omkring år och kvinnan något yngre. Att de accepterats i samhället trots sin underliga vaggande gångstil och kortvuxna kroppar visas bland annat av att de blivit begravda på samma sätt med liknande gravgåvor som de övriga på gravfältet. Förutom problemet med att ha varit kortvuxen har de också haft rörelseinskränkningar och förmodligen också haft besvär från höftlederna och ryggen i form av värk. Förekomsten av SED i arkeologiska skelettmaterial är ovanligt, vad jag känner till finns det inga andra noterade fall. Frågan är då vilken orsaken är till att de drabbats, rör det sig om två var för sig uppkomna mutationer, eller är det genom mutation och arv. Är det far och dotter, mor och son eller är de syskon? a b c Figur 10a, c. Bilderna visar normala långa extremiteter till överarmar och lår och skenben (normala till vänster i bilden) och ett par förkortade. Figur 10b. Bilden visar en normallång hals och bröstrygg (till höger i bilden) och en förkortad rygg, vilken hör samman med de förkortade extremiteterna. 17

18 Caroline Arcini Kirurgiskt ingrepp med lyckad utgång Amputation är ett av få säkra kirurgiska ingrepp som tack vare skelettmaterial även går att spåra långt tillbaka i tiden. Orsakerna till enskilda ingrepp är naturligtvis svåra att uttala sig om och är beroende av sammanhangen men också på om individen uppvisar tecken på andra skador, exempelvis krigsskador. I det medeltida Åhus påträffades ett skelett av en äldre man som bedöms vid sin död ha uppnått en ålder av 60 år eller mer. Mannen har under sin livstid varit drabbad av ett av medeltidens gissel, nämligen lepra. Lepra eller spetälska som sjukdomen också benämns är en gammal sjukdom. De flesta tänker på Bibeln och Jesus när man hör ordet spetälska och få känner till att sjukdomen förekom i Norden redan e. Kr. (19) och var utbredd i det äldsta Lund i slutet av 900-talet (4). Lepra är ingen dödlig sjukdom, men den som drabbas blir lemlästad och vanställd. Sjukdomen ger framförallt förändringar i hud och ytliga nerver, där det senare leder till att den drabbade inte märker när den skär eller bränner sig. Med bränn- och skärskador följer infektioner, skador i leder och deformering av benen i händer och fötter (20). Skelettet i den högra foten hos mannen i Åhus visar att benet i tårna resorberats så kraftigt att endast deformerade och förkrympta delar av mellanfotsbenen återstår. Den vänstra foten saknas helt, vilket beror på att denna amputerats i nivå med fotleden. Förmodligen har foten varit så förstörd och såren så infekterade att man amputerat för att han inte skulle få kallbrand. Som framgår av bilden (figur 11a och b) har amputationen lyckats och läkt fint. Från Lund finns ett annat exempel, där en man fått båda händerna och ena foten amputerad. Mannen har läkta skador på kraniet som skulle kunna indikera att han fått skador i krig som lett till amputation. Sjuk i alla tider Det axplock av vanliga och ovanliga sjukdomar som här har presenterats är exempel på hur människans rörelseapparat utsatts för påfrestningar och gjort människor mer eller mindre handikappade. Gemensamt för dem alla är att de utgör kroniska tillstånd eller trauma med bestående men som individerna fått leva med under många år av sitt liv. De visar också på ett omhändertagande av medmänniskor och försök till behandling vid allvarliga skador. Den typ av sjukdomar 18

19 Tusentals år med krämpor Figur 11a. Bilden visar nedre delen av ett par sken- och vadben. Nedre delen av benet i bilden till höger är mjukt avrundat, vilket beror på läkningen efter en amputation. Amputationen gjordes sannolikt för att foten var skadad av spetälska. Figur 11b. Bilden visar mellanfotsbenen av höger fot, vilken varit svårt deformerad av spetälska. Tåfalangernas ben är bortsmält och personen i fråga har stött sig på stumparna av dessa ben, därav den tillplattade formen på leden. som här inte har berörts men som förekommer långt tillbaka i tiden är bland annat olika former av infektioner, cancer framförallt i form av dottersvulster som destruerat ben och leder samt olika reumatisk sjukdomar. Skelettmaterial som spänner över tusentals år vittnar om att rörelseapparatens sjukdomar alltid har varit närvarande. Referenser 1. Lohmander, S., Många vägar leder till artros. Kunskapen om riskfaktorer och sjukdomsmekanismer ökar snabbt, Läkartidningen 2002, 99, Lawrence, J. S., Rheumatism in populations. Consultant to the Arthritis and Rheumatism. Council Field Unit, Manchester. Wiliam Heinemann Medical Books LDT (1977) Ahlström, T. & Sjögren K-G, Kvinnan från Österöd ett tidigmesolitiskt skelett från Bohuslän, In situ 2006/2007, (Göteborg, 2009), Arcini, C., Health and disease in Early Lund. Osteo-pathologic studies of 3,305 individuals buried in the first cemetery area of Lund Archaeologica Lundensia 8, Lund University, (Lund, 1999),

20 Caroline Arcini 5. Arcini i manus 6. Talbott, J.H. & Ts ai-fan Yü, Gout and uric metabolism, (1976), Liebe-Harkort, C., Oral disease and health patterns: dental and cranial paleopathology of the early Iron Age population at Smörkullen in Alvastra. Theses and papers in osteoarchaeology, Stockholm University (Stockholm, 2010), Arcini, C., Åderförkalkning och portvinstår: välfärdssjukdomar i medeltidens Åhus. Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar skrifter 48 (Stockholm, 2003), Arcini, C., Osteologisk analys av skeletten från Kalmar Domkyrka, i Kalmar domkyrka: gravkammare i kyrkans kor. Arkeologisk förundersökning/agneta Ohlsson; med bidrag av Caroline Ahlström Arcini och Göran Tagesson. Serie: Riksantikvarieämbetet, UV Öst rapport 2010:24 (Linköping, 2010), Ahlström, T., Det döda kollektivet skelettmaterialet från Rössbergagånggriften, i Persson, P. & Sjögren, K.G.: Falbygdens gånggrifter. Undersökningar 1985 till GOTARC ser C Nr. 34. Arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet, 2001, Sagnér, A., Livets tjänare. En bok om läkekonstens historia, (Malmö, 1980), Resnick, D. & Niwayama, G., Bone and Joint Imaging, Saunders Company (Philadelphia, 1989), Arcini, C., Vikingatida fjälkingebor: ståtliga vikingar i minoritet, Kristianstads läns museum (Kristianstad, 1991), Haras, B. Vulpoi, F. & Onose, G., A case of nail-patella syndrome associated with thyrotoxicosis, J.Med.Life, 2012 Feb 22:5 (1): Epub 2012 Mar Waldron, T. & Rogers, J., DISH and the monastic way of life, Int. J. Osteoarchaeol., 2001, 11(5), Dreyer, S.D, Zhou, G.& Lee B., The long and the short of it: developmental genetics of the skeletal dysplasias, Clinical Genetics, 1998, 54,

21 Tusentals år med krämpor 18. Arcini, C & Frölund, P., Two dwarfes from Sweden: a unique case, Int. J. Osteoarchaeol. 1996, 6, Arcini, C. & Artelius, T., Äldsta fallet av spetälska i Norden. Lepra fanns redan i yngre romersk järnålder, Arkeologi i Sverige. Ny följd 2, (Stockholm, 1993), Miörner, H., Lepra Nya behandlingsregimer prövas i Indien, 20. Läkartidningen 1986, 83(28 29),

22 22

23 Pionjär i Malmö Arvtagare i Lund Frank A Wollheim Hur det började i Malmö Reumatologins rötter i Malmö är inte gamla började man på Allmänna sjukhusets, MAS avdelning för nervöst sjuka behandla även patienter med reumatologiska sjukdomar. Överläkaren där Georg Lindholm under åren var liksom efterträdaren psykiater. Avdelningen lydde formellt under pensionsstyrelsen. Efterträdaren var en mycket försynt och tyst man som gick under namnet Smygskrockan. Pensionsstyrelsen beviljade vård för sjukskrivna men inte pensionerade patienter med ledsjukdomar och målet var att återställa arbetsförmågan. Hur ofta detta lyckades är okänt. På Malmö sjukhem vårdades (och dog) åtskilliga patienter med reumatoid artrit i långt framskridet stadium. När den nya specialiteten långvårdsmedicin inrättades 1955 blev Riksförsäkringsverkets byggnad MAS Långvårdsklinik och Smygskrockan flyttade till St. Lars sjukhus i Lund.. De stora medicinska och ortopediska klinikerna vårdade en del patienter med ledsjukdomar, men många patienter skickades vid behov till vård på annan ort, främst till Lund. Min lärare och reumatologin När Jan Waldenström 1950 kom till MAS som professor i medicin fick Malmö en karismatisk profet som ännu kunde hålla samman invärtesmedicinens många delar. Han hade 1943 som ung docent i Uppsala beskrivit inte bara makroglobulinemi som gjorde honom världsberömd, utan även purpura hyperglobulinemica, även kallad purpura reumatica. Han hade ett tidigt intresse för kollagenoser och hans föreläsningar om lupus erytematosus disseminatus (SLE) var lysande. Han hade nära kontakt med ledande reumatologer i USA såsom Henry Kunkel och Morris Ziff. Hans doktorand Tore Leonhardt disputerade 1964 på en avhandling om familjer med SLE i Skåne. Waldenström kände trots allt klinikens behov av reumatologisk expertis och försökte förgäves rekrytera Ulrik 23

24 Frank A Wollheim Moritz till Malmö när denne randutbildat sig vid kliniken. Tore Leonhardt hade då redan flyttat till medicinska kliniken i Vänersborg. Reumakirurgin som katalysator Den framväxande ledkirurgin som i Malmö tidigt infördes bl.a. av ortopeden Lars Unander-Scharin (1,2) och handkirurgen Oddvar Eiken (3), födde i början av 1960-talet behov av en fast kontakt på medicinska kliniken. Valet föll på en av de yngre vikarierande underläkarna, då ännu inte specialist i invärtes medicin. Något motvilligt och säkert ganska tafatt organiserade jag en gemensam rond där vi presenterade patienter som varit eller kunde bli föremål för ledkirurgi. Folke Lindström övertog ansvaret för dessa konferenser när jag 1963 flyttade till USA. Jag återvände till kliniken först 1968, och då som docent med ett ordinarie 3-års förordnande som underläkare. Som sådan arbetade jag självständigt med reumatologiska patienter men utan formellt överläkaransvar. Därmed fick jag varken lön eller viktigare, meritering som överordnad läkare. Frustrerad över att det inte fanns en tjänst i Malmö flyttade jag 1970 till Linköping som klinisk lärare i medicin. I Linköping fanns redan en överläkare i reumatologi men han hade inga akademiska meriter och jag fick bland mycket annat ansvaret för undervisningen i reumatologi. Sektionen i Malmö blir verklighet Hösten 1972 inrättades så en biträdande överläkartjänst i reumatologi vid medicinska kliniken på MAS och den 1 november 1972 blev jag åter skåning på heltid. Jan Waldenström hade avgått några månader tidigare, (figur.1) och hans efterträdare Bertil Hood skulle börja en månad senare. Medicinska klinikens läkarbemanning bestod då av en professor, en överläkare och 5 eller 6 biträdande överläkare. Dessa drack te varje eftermiddag på klinikchefens intima bibliotek. Trots klinikens bredd och Waldenströms starka intresse för kollagenoser, var läkarnas kunskapsluckor legio. Jag minns t.ex. att t.f. professorn, en mycket framstående hämatolog, på min första arbetsdag fick ett telefonsamtal från Spenshults reumatikersjukhus i Oskarström. Samtalet gällde en av hans patienter som hade reumatoid artrit, och som en månad tidigare hade opererats på ortopedkliniken med höftledsartroplastik. Problemet var att man i Spenshult inte kunde få patienten 24

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020

Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 90 1/2013 Reportage från Riksstämman 2012 Den grekiska nationen i svensk reumatologi Myosit diagnostik och behandling mot år 2020 Innehåll

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne november 2013 motionera bort din artros 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/September 2009 FRISKA BEN & LEDER 6TIPS HITTA DIN FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM LIVSGLÄDJE IGEN Rörlig livsstil Fortsätt med din träning

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Dysmeli, vuxenperspektivet Nyhetsbrev 413

Dysmeli, vuxenperspektivet Nyhetsbrev 413 Dysmeli, vuxenperspektivet Nyhetsbrev 413 Ågrenska arrangerar varje år vistelser för vuxna med sällsynta diagnoser från hela Sverige. Till varje vuxenvistelse kommer vuxna personer med samma sällsynta

Läs mer

fram den växte Habiliteringen i Malmö Habilitering & Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö FoU-enheten Ingrid Bjerre Kerstin Ödlund

fram den växte Habiliteringen i Malmö Habilitering & Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö FoU-enheten Ingrid Bjerre Kerstin Ödlund Habilitering & Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen, Malmö FoU-enheten Så Så växte Habiliteringen i Malmö den fram Nr 2/2005 Ingrid Bjerre Kerstin Ödlund ISBN 91-7261-042-5 Habilitering & Hjälpmedel

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Ehlers-Danlos syndrom Nyhetsbrev 285

Ehlers-Danlos syndrom Nyhetsbrev 285 Nyhetsbrev 285 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

Sanningens minut. No 4. 2011. After work Bent siger farvel. strategisk plan men hur?

Sanningens minut. No 4. 2011. After work Bent siger farvel. strategisk plan men hur? »Rådet till dig som har en idé som du själv tror på? Kör hårt! Förankra i efterhand.min förutsägelse är att den 1 januari 2032 sjösätts nya SUS: Sveriges universitetssjukhussjuksköterskor ska inte bara

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

Innehåll 2 2011. Skriv i AllmänMedicin! 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund

Innehåll 2 2011. Skriv i AllmänMedicin! 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund Innehåll 2 2011 3 Ledare Ursäkter godtages ej Eva Jaktlund 5 Chefredaktörsruta Inför semesterlata dagar Karin Träff Nordström 6 ST-dagarna ST-dagarna i Växjö en gränslös succé Ola Thorén 8 Avhandling Antalet

Läs mer

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon

Marfans Syndrom. God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 4 / 2012 God jul och gott nytt år! Friskvård Nationell strategi Ögon Styrelsen Hör gärna

Läs mer

God sjukvård för ett ovanligt barn

God sjukvård för ett ovanligt barn God sjukvård för ett ovanligt barn 2(40) 3(40) Förord Svårt sjuk igen. Med tjutande däck parkerar vi bilen utanför akuten. Ut med elrullstolen. Vår starka oro och vanmakt försvinner som i ett trollslag

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan!

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan! Aktuellt om a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa ma j 20 07 Maj 2007 Vetenskap & hälsa Minska smärtan! Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Förgiftningstillbud bland barn vanliga Nationell forskarskola har global räckvidd KOMMENTAR ST-läkare nöjda med nytt arbetssätt i Sandviken AKTUELLT Psykogena icke-epileptiska anfall inte att förväxla med epilepsi ÖVERSIKT Läkartidningen.se

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 95 1/2014 Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna Innehåll 1/2014 ReumaBulletinen

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Nr 1 2006 Volym 10. Infektionskliniken i Sundsvall Framtidsseminarium i Stockholm

Nr 1 2006 Volym 10. Infektionskliniken i Sundsvall Framtidsseminarium i Stockholm Nr 1 2006 Volym 10 Infektionskliniken i Sundsvall Framtidsseminarium i Stockholm Infektionsläkaren Tidskrift för: Svenska Infektionsläkarföreningen. Utkommer med 4 nummer per år. Ansvarig utgivare: Åsa

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer