EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

2 Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes programplaneringen för mål 2, men även för gemenskapsinitiativen. Programmen har i allmänhet kunnat genomföras i en tillfredsställande takt, jämförbar med takten under föregående programperiod. De första arbetsmomenten knutna till halvtidsöversynen inleddes i slutet av år 2002 för att resultaten från utvärderingen skulle vara tillgängliga under andra halvåret Vid ett ministermöte som kommissionen ordnade den 7 oktober 2002 kunde medlemsstaterna bedöma kommissionens konkreta förslag till förbättring av strukturfondernas förvaltning. Förslagen skulle dels vara ett svar på en upprepad begäran från medlemsstaterna om en enklare förvaltning av strukturfonderna, dels minska den tröghet i förfarandena på både nationell nivå och gemenskapsnivå som är ett viktigt skäl till programmens långsamma start. Slutdatum för inlämnande av ansökan om slutlig utbetalning för programperioden var den 31 mars I slutet av 2002 hade dock inte många åtgärder avslutats. Likaså iakttogs endast i ett fåtal fall tidpunkten juni 2002 för insändande av dokumentation för åtgärdernas avslutande. ERUF Beträffande mål 1 är genomförandetakten tillfredsställande, och automatiska återtaganden enligt N+2-regeln 1 har kunnat undvikas. Det finns dock stora variationer i takten från region till region och även inom ett och samma program. En analys av programkomplementen visar att 1/3 av stödet från ERUF går till projekt som avser produktiva investeringar och 2/3 till projekt för basinfrastruktur. Takten i genomförandet av projekten är lägre för mål 2 än för mål 1, då programplaneringen för mål 2 avslutades först år 2002 genom att de sista programmen antogs och kommissionen tog emot programkomplementen. Denna mera utdragna programplanering beror främst på förfarandet för avgränsning av stödberättigade områden. Översvämningar har gjort att Tyskland och Österrike delvis måst revidera sina program. Det är intressant att notera att stödets fördelning mellan produktiva investeringar (2/3 av stödet) och basinfrastruktur (1/3 av stödet) är exakt den motsatta mot fördelningen för mål 1. 1 Enligt artikel 32.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna skall kommissionen automatiskt återta de delar av åtaganden som inte genomförts vid utgången av andra året efter åtagandet. 2

3 EUGFJ Genomförandetakten för de mål 1-program som medfinansieras av EUGFJ är på det hela taget tillfredsställande (19,1 %), även om den är något lägre än genomsnittet för strukturfonderna. Fyra program (NL, UK, IRL) riskerar dock att drabbas av automatiska återtaganden enligt N+2-regeln på grund av otillräckliga utbetalningar. Stödet från EUGFJ 2 inom mål 1 fördelar sig på följande sätt: 45,5 % för omstrukturering av jordbrukssektorn (i huvudsak investeringar i jordbruksföretag och bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter), 41 % för miljö och skötsel av naturområden och 13 % för utveckling och diversifiering av näringslivet på landsbygden. ESF Inom mål 3 koncentrerar sig ESF på att stödja den europeiska sysselsättningsstrategin. Åtgärderna fördelar sig dock på samtliga de fem politikområden som anges i ESFförordningen. De viktigaste åtgärderna avser främjande av återinträde på arbetsmarknaden för arbetslösa och personer som står utanför denna. Genomförandet av åtgärderna går i allmänhet bra och i en takt som har gjort det möjligt att hämta in de ursprungliga förseningarna i antagandet av programmen. På två undantag när har automatiskt återtagande inte varit aktuellt. Vid de årliga mötena har ett stort antal medlemsstater deltagit i djupgående diskussioner om sambandet mellan Europeiska socialfondens program, den europeiska sysselsättningsstrategin och de nationella handlingsplanerna för social integration. FFU År 2002 präglades av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) som rådet fastställde den 20 december Målen för den gemensamma fiskeripolitiken reviderades och orienterades om mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser på grundval av dels välgrundade vetenskapliga yttranden och försiktighetsprincipen i förvaltningen av fisket, dels ett hållbart vattenbruk. Förvaltningen av fisket kommer i framtiden att på ett bättre sätt kunna säkerställa sektorns långsiktiga livskraft genom ett hållbart resursutnyttjande. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari De ersätter de grundregler som styrt den gemensamma fiskeripolitiken sedan 1993 och ändrar på väsentliga punkter den förordning om strukturåtgärder inom fiskesektorn som genomförs av fonden för fiskets utveckling (FFU) 3. Bland viktigare ändringar som reformen medför kan nämnas att stöd till förnyelse av fiskefartyg och till permanent överföring av fiskefartyg från gemenskapen till tredje land inte längre kommer att kunna beviljas från 2005 års ingång. Stöd till modernisering av fiskefartyg kommer att ges endast till fartyg som är minst fem år gamla. Det skall syfta till att förbättra säkerheten, produktkvaliteten eller arbetsförhållandena, införa mera selektiv fisketeknik eller utrusta fartygen med övervakningssystemet VMS. Det får inte öka fartygets fångstkapacitet. 2 3 Procenttalen avser utvecklings- och garantisektionerna vid EUGFJ. Kompletterande åtgärder (förtidspension, mindre gynnade områden, miljöåtgärder i jordbruket och skogsplantering) inom mål 1 finansieras av garantisektionen. Förordning (EG) nr 2369/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2792/

4 Reformen medför också bättre villkor för medlemsstaternas stöd till fiskare och redare som tillfälligt måste upphöra med fisket. Omställningsstödet till fiskare utvidgas till diversifiering mot annan verksamhet, men de kan fortsätta att fiska på deltid. Gemenskapsinitiativ Bland totalt 72 Interregprogram godkändes under av de 18 program som återstod att godkänna. Genom dessa godkännanden har det interregionala samarbetet kunnat påbörjas konkret med inledandet av en första infordran av förslag på EU-nivå. Interactprogrammet, som syftar till att effektivisera genomförandet av Interreginitiativet, antogs under året. Dessutom antogs år 2002 alla programmen i gemenskapsinitiativet Leader+, vars styrkommitté höll sitt första möte i november. Inom ramen för Urban antogs programmet Urbact som syftar till att underlätta utbyte av erfarenheter och god praxis mellan städer som har deltagit i tidigare versioner av Urban. 4

5 FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE ÅR ÖVERSIKT 1.1. Mål 1 ERUF År 2002 tillämpades för första gången den så kallade N+2-regeln. Enligt denna skall kommissionen automatiskt återta de delar av åtaganden som inte genomförts vid utgången av det andra året efter åtagandeåret. I stort sett är genomförandetakten tillfredsställande, varför automatiska återtaganden kunnat undvikas. I genomsnitt uppgick takten för verkställande av betalningar vid utgången av år 2002 till 21,5 % av det totala beslutade stödet. Per medlemsstat varierar talen från 7 % i Nederländerna till 36 % i Irland, men hälften av medlemsstaterna ligger i intervallet %. Genomförandetakten varierar dock starkt från region till region, mellan programmen och inom samma program. Åtgärder för att bygga ut infrastrukturen gör i allmänhet goda framsteg, medan sådana där den privata sektorn medverkar går långsammare. Detta beror delvis på den ekonomiska konjunkturen under Enligt mottagna årsrapporter varierar genomförandetakten (medelsanvisning och betalningar till projekten) starkt. Vissa regioner har redan tilldelat projekten 2/3 av de tillgängliga medlen (B, SF, SV), och betalningarna håller också en stadig takt. Ändringarna i SPD är relativt begränsade. Till största delen är de en följd av att rådet den 28 juni 2001 antog en ändring av förordningarna (EG) nr 1260/99 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna, (EG) nr 1257/99 om landsbygdsutveckling och (EG) nr 2792/99 om fiskerisektorn, så att takten i insatserna kunde höjas i de yttersta randområdena. En analys av programkomplementen visar att stödet från ERUF fördelar sig med 1/3 till produktiv verksamhet och 2/3 till basinfrastruktur. Den största andelen, 31 % av det totala stödet, går till transportinfrastruktur. Därefter kommer stöd till små och medelstora företag och hantverksföretag, 16 %, och miljö (vatten, avfall etc.), 13 %. Den stora sektorn FoU, telekommunikation och informationssamhället tar hand om 12 % av ERUF-stödet 4, medan social infrastruktur och folkhälsa får 6 %. Samtliga medlemsstater har inlett arbetet med halvtidsöversynen. I de regioner som kommit längst har avtal redan slutits med utvärderare. 4 Detta stöd ingår i den första delen av Lissabonstrategin (att främja omställning till en kunskapsbaserad ekonomi, särskilt genom investeringar i informations- och kommunikationsteknik på FoU-området). Den del av ERUF:s totala stöd som anslagits till dessa områden bör beräknas med hänsyn till att flertalet komplement utarbetades innan Lissabonstrategin utformades (i mars 2000). 5

6 EUGFJ Takten i genomförandet är allmänt sett tillfredsställande, även om den är något lägre än genomsnittet för strukturfonderna. De sammanlagda betalningarna uppgick i genomsnitt till 19,1 % av det totala beslutade stödet vid utgången av år 2002, mot 21,8 % för samtliga strukturfonder. I medlemsstaterna varierar genomförandetakten mellan 7,8 % (Nederländerna) och 29,2 % (Österrike). Genomförandetakten i Tyskland, 25 %, hör till de högsta och programmen där verkar inte ha påverkats av översvämningarna. Fyra program, Flevoland (Nederländerna), Highlands och Islands (Förenade kungariket). Border, Midland and Western Region (Irland). Southern and Eastern Region (Irland) har inte kunnat styrka betalningar på ett godtagbart sätt och riskerar därför att motsvarande del av åtagandet återtas. Beträffande de två sistnämnda programmen har de irländska myndigheterna ansökt om undantag för force majeure till följd av effekterna av mul- och klövsjukan. Kommissionen granskar nu ansökan. Programkomplementen visar att stödet från EUGFJ 5 är fördelat på följande sätt: 45,5 % till omstrukturering av jordbrukssektorn (investeringar i jordbruksföretag, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter), 41 % till miljö och skötsel av naturområden och 13 % till utveckling och diversifiering av näringslivet på landsbygden. Åtgärder knutna till halvtidsöversynen har inletts, och resultaten väntas bli tillgängliga enligt uppgjorda tidsplaner. FFU På det hela taget är takten i genomförandet tillfredsställande och ligger på genomsnittet för fonderna. Den varierar dock mellan länderna. Att takten i dess helhet är tillfredsställande beror på det snabba genomförandet av FFU-programmet i Spanien (26 % av det beslutade stödet har betalats ut) som motsvarar 60 % av de beslutade åtgärderna. I åtta medlemsstater är takten långsam, mellan 7 och 10 %. Utifrån programkomplementen kan det konstateras att 22 % av stödet från FFU går till förnyelse av fiskeflottan, modernisering och nybyggnad, medan vattenbruk får 10 % av stödet och kategorin beredning och främjande av fiskeprodukter 15 %. ESF I stort sett genomförs programmen i tillfredsställande takt, då betalningarna motsvarar 24 % av det totala beslutade stödet, dvs. över genomsnittet för fonderna. Vissa förseningar förekommer dock, särskilt i Nederländerna (betalningstakt: 7 %). Införandet av nya områden för stöd från ESF (exempelvis livslångt lärande och anpassningsförmåga) kan åtminstone delvis förklara vissa förseningar som noterats, eftersom dessa områden kräver längre förberedelsetid än områden som tidigare fått 5 Procenttalen avser utvecklings- och garantisektionerna vid EUGFJ. Kompletterande åtgärder (förtidspension, mindre gynnade områden, miljöåtgärder i jordbruket och skogsplantering) inom mål 1 finansieras av garantisektionen. 6

7 1.2. Mål 2 stöd från ESF. Man kan också konstatera att takten i genomförandet av åtgärder som avser jämställdhet är långsammare än genomsnittet. Programkomplementen tyder på att stödet från ESF fördelar sig relativt lika mellan arbetsmarknadspolitik (29 %), utbildning (26 %) och arbetstagares anpassningsförmåga (21 %). Genomförandet går i genomsnitt långsammare för mål 2-programmen än för mål 1- programmen eftersom programplaneringen tagit längre tid, vilket särskilt gäller avgränsningen av stödberättigade områden. I en del fall godkändes programmen först i slutet av 2001 eller början av 2002, medan programkomplementen slutfördes under Detta är en viktig förklaring till att betalningstakten för de beslutade stöden något understeg 14 %. De medlemsstater för vilka beslut fattades i slutet av 2000 har naturligt nog ett genomförande som hör till de bästa (Sverige och Finland 22 %, Danmark 17 %). Det bör dock noteras att Spanien har det högsta genomförandet (26 %) och att Tyskland uppnår samma genomförande som Danmark, även om dess program beslutades senare. ERUF De medlemsstater som hade avslutat sin programplanering under 2001 uppvisar tillfredsställande genomförandetakter. Upp till 60 % av budgetarna för åtgärderna har redan anslagits till projekten. De övriga gör så goda framsteg att de successivt kan hämta in sin ursprungliga försening. Vissa länder har stött på speciella svårigheter. Tyskland och Österrike har delvis måst revidera sin programplanering med hänsyn till sommarens översvämningar (och infogat åtgärder för att förebygga översvämningar). De italienska programmen kunde påbörjas först mycket sent, då avgränsningen av stödberättigade områden hade stött på många svårigheter. I vissa fall har den svaga ekonomiska konjunkturen gjort det svårare att genomföra åtgärder som kräver privat medfinansiering. Det är intressant att notera att programkomplementen fördelar stödet per åtgärdsområde med 2/3 till produktiv verksamhet och 1/3 till basinfrastruktur, dvs. omvända proportioner mot dem som gäller för mål 1. Åtgärder för små och medelstora företag och hantverk får 36 % av ERUF-stödet, medan sektorn FoU, telekommunikationer och informationssamhället får 15 %. De två andra områden som får en betydande del av stödet från ERUF är turism (9,5 %) och miljö (6,4 %). Förberedelser för halvtidsöversynen pågick i alla medlemsstater i slutet av år ESF Genomförandetakten är på det hela taget något lägre än för ERUF. Stödet från ESF avser främst att stödja åtgärder som förbättrar anpassningsförmågan inom arbetsorganisationen (33 % av stödet) och utbildning (27 % av stödet). ESF-programmen har också påbörjat de första åtgärderna för halvtidsöversynen. 7

8 EUGFJ 1.3. Mål 3 Utanför mål 1-regionerna återfinns verksamhet som rör landsbygdsutveckling i 20 SPD för mål 2 i Frankrike, och den medfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ. Det mest framträdande draget i programplaneringen för mål 3 är att flertalet åtgärder är inriktade på stöd till den europeiska sysselsättningsstrategin, fastän med olika prioriteringar i olika medlemsstater, beroende hur de upplever behovet. Samtidigt är åtgärderna fördelade på alla ESF-förordningens fem politikområden. Till de vanligaste åtgärderna hör främjande av återinträde på arbetsmarknaden för arbetslösa och personer som står utanför denna. Sådana åtgärder är inte enbart inriktade på återinträde, även om de tenderar att kanaliseras genom utbildning och aktivering. Flertalet medlemsstater har verksamhet där utbildning av särskilda grupper, livslångt lärande och modernisering av de offentliga arbetsförmedlingstjänsterna ingår. Annan verksamhet som framhävs i flera medlemsstater är sådana som rör jämställdhet, social utslagning och hälsa. Genomförandet av dessa åtgärder går i allmänhet enligt planerna, och många medlemsstater är på väg att hämta in de förseningar som noterats i det ursprungliga antagandet av program under de senaste två åren. Skillnader kvarstår i hastigheten och svårigheterna i genomförandet i alla medlemsstater. Exempelvis har utbildningsåtgärderna i Italien visats sig vara svåra att genomföra, och återanpassningsåtgärderna i Nederländerna har inte förbrukat sina medel. I Österrike är endast programmet för livslångt lärande försenat. Jämställdhetsarbetet verkar ha problem med genomförandet i flertalet medlemsstater där det bedrivs. Det är tydligt att de program vars genomförande släpar efter är de som kräver de noggrannaste förberedelserna eller som är mera inriktade på särskilda mål, som hälsoprogrammet i Grekland eller systemet för arbetsrotation i Sverige. Framstegstakten avspeglas i bedömningen att inget återtagande enligt N+2-regeln kommer att behövas i flertalet medlemsstater. Två undantag är Danmark, där det kommer att bli ett mindre återtagande, och Nederländerna. Programmen i Nederländerna försenades starkt av problemen med oegentligheter under tidigare år, och 2002 var det första hela året för genomförande, varför utnyttjandet är betydligt lägre än planerat. Det blir därför sannolikt flera återtaganden enligt N+2-regeln. I andra medlemsstater har överföringar gjorts mellan program för att jämna ut skillnader i utnyttjandegrader. Flertalet medlemsstater höll sina årliga möten under 2002, då ett antal frågor behandlades. I många medlemsstater diskuterades överensstämmelsen mellan ESFprogrammen, den europeiska sysselsättningsstrategin och den nationella handlingsplanen för social integration. Vid mötena kartlades också problem och svagheter i programmens genomförande och hur man kan införa åtgärder för att ta itu med dessa problem och föreslå lösningar. I vissa fall ledde detta till överföringar av medel mellan program, ändringar av programkomplementen eller förslag till ändringar av samlade programdokument (SPD). 8

9 Avslutandet av program från åren vållar dock betydande bekymmer i alla medlemsstater. I 12 av de 15 medlemsstaterna hade inga ansökningar om avslutande eller slutliga dokument lämnats in vid årets utgång, trots att sista dagen för inlämning är den 31 mars I övriga tre stater hade betydande framsteg gjorts endast i Grekland, där bara 2 av 24 program återstod att avsluta vid årets utgång. I Tyskland och Spanien hade ett litet antal ansökningar tagits emot FFU utanför mål 1 Kommissionen har gjort åtaganden för det tredje årliga beloppet för de elva programmen i områden utanför mål 1, vilket motsvarar 168,9 miljoner euro. Åtaganden för bemyndiganden som överförts från år 2001 har också gjorts för det första årliga beloppet på 4,6 miljoner euro i det nederländska programmet. Med ledning av programkomplementen kan det noteras att fiskeflottans förnyelse, modernisering och nybyggnad får 24 % av stödet från FFU, medan vattenbruk får 7 % och kategorin beredning och främjande av fiskeriprodukter 23 % Gemenskapsinitiativ Interreg Efter det att riktlinjerna för Interreg III för perioden (4,875 miljoner euro i 1999 års priser) antagits den 28 april uppmanades medlemsstaterna att inom sex månader efter offentliggörandet av det slutliga meddelandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning lämna in utförliga förslag 7. Flertalet av de 72 program som ursprungligen planerades, godkändes redan 2000 och År 2002 antogs sju kompletterande program inom del A (Irland/Förenade kungariket, Grekland/Albanien, Grekland/FYROM, Grekland/Cypern, Marocko/Gibraltar Förenade kungariket, Italien/Albanien och Italien/regionerna vid Adriatiska havet genom samarbete mellan de italienska regionerna vid Adriatiska havet och länderna i f.d. republiken Jugoslavien). Fyra program inom del B godkändes, bland dem det atlantiska området, Nordvästeuropa, Karibien och programmet för Réunion/Oceanien. De två sista programmen inom del C för interregionalt samarbete, programmen Syd och Väst, godkändes också. Slutligen godkändes de två programmen enligt artikel 53 i riktlinjerna för Interreg (näten) programmet ESPON/ORATE (ett observationsorgan i samverkan för europeisk regional utvecklingsplanering) och programmet Interact. Endast tre program återstår fortfarande att anta under 2003 det transnationella samarbetsprogrammet Archimed mellan Grekland och Italien och de två programmen för transnationellt samarbete Grekland-Italien och Grekland-Turkiet. Den viktigaste händelsen under 2002 var godkännandet av programmet Interact. För att skapa en ram för stödåtgärder till ett effektivt genomförande av Interreg III har kommissionen och medlemsstaterna enats om att genomföra programmet Interact (Interreg Animation, Coordination, Transfert). Sålunda skaffade sig unionen den 16 december 2002 med godkännande av kommissionären Barnier ett nytt verktyg för att förbättra Interreg III-programmens effektivitet och kvalitet. Inför de betydande 6 7 EGT C 143, , s. 6. EGT C 143, , s. 6. 9

10 utmaningar som är knutna till genomförandet av detta gemenskapsinitiativ kan Interact också bli en väsentlig komponent för att uppnå en ytterligare förenkling av förfarandena i Interreg III-programmen, och särskilt inför programperioden efter Programmet Interact presenterades av en av medlemsstaterna Österrike, i egenskap av samordnande land på samtliga medlemsstaters vägnar. Österrikes förbundsregering har utsetts till förvaltande och utbetalande myndighet för Interact. Den totala kostnaden för Interact-programmet är 35,1 miljoner euro, varav 25 miljoner euro är stöd från ERUF. En annan viktig händelse var igångsättningen av interregionalt samarbete, då alla programmen slutgiltigt godkänts. En första infordran av förslag på europeisk nivå kunde därför göras den 10 oktober Tillsammans ställer de fyra programmen stöd på mer än 300 miljoner euro till förfogande från ERUF för interregionalt samarbete (se Ytterligare en viktig händelse var godkännandet av programmet ESPON/ORATE. Det syftar till att främja en framåtblickande vision och en kvantifiering av strävandena mot territoriell utveckling i Europa, där angränsande stater (bland annat Schweiz och Norge) samt kandidatländerna engageras. Luxemburg har utsetts till förvaltande och utbetalande myndighet för programmet, och det gemensamma sekretariatet är också förlagt till Luxemburg. Den totala kostnaden för programmet är 12 miljoner euro, varav 6 miljoner euro är stöd från ERUF. För övrigt fortsatte och intensifierades det konkreta genomförandet av de antagna programmen i fält. Som föreskrivs i förordningarna har kommissionen medverkat i flera övervakningskommittéer och rådgivande kommittéer Leader+ Leader+ syftar till att främja och stödja integrerade försöksstrategier för lokal landsbygdsutveckling. Vid slutet av år 2002 hade 73 Leader+-program godkänts. Nio medlemsstater har valt ett nationellt program. I övriga sex medlemsstater har 61 regionala program lämnats in, och tre av dessa stater har presenterat ett nationellt program för ett nationellt nätverk. Under 2002 pågick fortfarande val av lokala aktionsgrupper i några medlemsstater. Av de 938 lokala aktionsgrupper som planeras inom Leader+ har 692 redan valts. Ett första sammanträde med styrkommittén för Leader+ hölls den 26 november Kommittén, som bestod av företrädare för nationella förvaltningar och nätverk, leddes av kommissionen och granskade framstegen i gemenskapsinitiativens genomförande De lokala aktionsgrupperna har uppfattat de prioriterade teman kommissionen fastställt i meddelandet om Leader+ på följande sätt: att dra största möjliga nytta av naturliga och kulturella resurser och särskilt att ta vara på turistattraktioner (33 % av samtliga lokala aktionsgrupper), att förbättra livskvaliteten på landsbygden (24 %), ta vara på lokala produkter (21 %) och att utnyttja nya kunskaper och ny teknik för att öka konkurrenskraften hos landsbygdens produkter och tjänster 10

11 Equal (10 %). Gemenskapens totala stöd till Leader+ under perioden kommer att uppgå till 2,1 miljarder euro och finansieras av utvecklingssektionen vid EUGFJ. För år 2002 gjordes åtaganden för ett belopp av 356,80 miljoner euro, och ett totalt belopp av 74,89 miljoner euro betalades ut. År 2002 var ett viktigt år för gemenskapsinitiativet Equal, då utvecklingspartnerskap (UP) inleddes i fält och initiativet gjorde framsteg. Sedan urvalsfasen fullbordats den 15 november 2001 tog utvecklingspartnerskapen itu med åtgärd 1 fram till mitten av maj Under denna period kunde projekten avsluta sina nationella program, men också ingå transnationella partnerskap med minst ett utvecklingspartnerskap i en annan medlemsstat. Något mer än 1500 utvecklingspartnerskap Equal i hela Europa har börjat genomföra sina arbetsprogram utifrån åtgärd 1. De engagerar cirka partner, varav det övervägande antalet är offentliga myndigheter, utbildningsorgan eller specialorgan för mindre gynnade grupper. I mer än 8 % av fallen leds de dock av företag. Fördelningen mellan teman visar sig vara ojämn, och det första temat i pelaren Förmåga till inträde på arbetsmarknaden omfattar nästan en tredjedel av projekten. Utvecklingspartnerskapens geografiska förankring är svagare än väntat. De ursprungliga prognoserna angav ett förhållande mellan geografiska och sektoriella utvecklingspartnerskap på 80 % 20 %. Nästan två tredjedelar av de sektoriella utvecklingspartnerskapen behandlar särskilda diskrimineringsproblem. Detta visar att man håller fast vid tankarna bakom åtgärderna Adapt och Sysselsättning. Omkring 450 avtal om gränsöverskridande samarbete har slutits med i genomsnitt tre utvecklingspartnerskap per avtal, och maximum hittills är åtta. Initiativet Equal prioriterar i sina mål och sin uppbyggnad främst tillvaratagande och spridning av innovativa inslag på projektnivå via partnerskap för gränsöverskridande samarbete, på regional och nationell nivå via de nationella tematiska nätverken, och på europeisk nivå via de europeiska tematiska grupperna med mål att samla in, ta upp till diskussion och utvärdera särskilt lovande tillämpningar och rapporter från fältet och att förbereda spridning och införande av dessa i politiken. På europeisk nivå har denna roll anförtrotts åt sex europeiska tematiska grupper (anställbarhet, entreprenörskap, anpassningsförmåga, jämställdhet, asylsökande och partnerskap), som grundlades vid konferensen i Barcelona i maj 2002 (Arbete i nätverk för integration) där nästan 400 personer deltog aktivt i diskussionerna. När det gäller utvidgningen kan framhållas Tjeckiens (16 utvecklingspartnerskap) och Ungerns (5 utvecklingspartnerskap) deltagande från denna förslagsomgång, men också de aktiva förberedelserna för att integrera kandidatländerna i den förestående förslagsinbjudan för Equal. Köpenhamnskonferensen, som hölls i november 2002 (Equal och utvidgningen), samlade 150 deltagare som representerade nuvarande och blivande medlemsstater i Europeiska unionen för att förbereda gemenskapsinitiativet Equal i ett utvidgat EU. 11

12 Urban Under 2002 antog kommissionen programmet Urbact som syftar till att utbyta erfarenheter och god praxis mellan städer som har deltagit i Urban I, Urban II eller något urbant pilotprojekt. Urbact presenterades gemensamt av alla medlemsstater (utom Luxemburg) och är det sista programmet som planerats för att genomföra initiativet Urban II, 70 program belägna i städer eller kvarter i kris, som godkändes redan under Dessa 70 program har under 2002 iakttagit alla slutdatum enligt bestämmelserna. Alla har antagit och skickat programkomplementen till kommissionen och inrättat sin övervakningskommitté, och 21 av dem har lagt fram sin årsrapport om genomförandet inom utsatt tid. Under 2002 har alla programmen fått förskottsbetalning (7 %) och 26 har redan tagit emot löpande betalningar. En första sammanfattning av de antagna programmen har lämnats i ett meddelande från kommissionen: Strukturfondernas programplanering : en första bedömning av Urban-initiativet KOM(2002) 308 slutlig. Dokumentet var ämne för en omfattande debatt mellan kommissionären Barnier och 600 borgmästare och företrädare för lokala myndigheter under den konferens om Städer och sammanhållning som kommissionen organiserade i London den 8 och 9 juli Innovativa åtgärder och tekniskt stöd ERUF Femtio regioner ansökte om ett regionalt program för innovativa åtgärder år 2002, av vilka 45 bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet för att medfinansieras av ERUF. Härtill kommer de 81 godkända program som lämnades in 2001, vilket innebär att 126 av de 156 stödberättigade regionerna hade fått stöd redan vid utgången av år Dessutom godkändes tre särskilda nätverksprogram för att främja samarbete mellan regioner, ett för vart och ett av de tre strategiska teman som är stödberättigade enligt programmen a) forskning och teknisk utveckling, b) IT i den regionala utvecklingens tjänst och c) regional identitet och hållbar utveckling. Genomförandet av pilotprojekt inom ramen för Recite (47 projekt) och Terra (15 projekt) fortsatte och ledde till att tre Terra-projekt kunde avslutas. I slutet av 2002 hade alla projekt lagt fram en slutrapport och ansökt om slutbetalning. Avslutandet av de fyra Recite-projekten har också fortskridit i god takt. FFU Den 4 juni 2002 inledde GD Fiske enligt artikel 22 i rådets förordning nr 1260/99 en infordran att lämna förslag 02/C 132/11 till transnationella projekt för innovativa åtgärder inom fiskesektorn. Efter analys och granskning av de 46 förslag som mottogs valde GD Fiske ut tio projekt och gjorde tio finansiella och juridiska åtaganden till ett totalt belopp av euro. Viktigare teman för projekten är ansträngningarna för socioekonomisk diversifiering av områden som är beroende av fiske, förädling av produkter från fiske och vattenbruk, förbättring av sektorns image samt yrkesutbildning och vidareutbildning i alla yrken inom sektorn. De första 12

13 lägesrapporterna kommer att finnas tillgängliga år 2003, och slutrapporterna väntas första halvåret Programmet för tekniskt stöd har genomförts planenligt under 2002 till ett belopp av euro (se tabell i bilaga 3). ESF Innovativa åtgärder och tekniskt stöd enligt artikel 6 i ESF-förordningen En inbjudan att lämna förslag på temat Lokala sysselsättningsstrategier och innovation hade offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 31 oktober Syftet med denna förslagsinbjudan är att stödja innovativa åtgärder för att utveckla lokala sysselsättningsstrategier som stöd för genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin på lokal nivå. Bland de områden som omfattades av förslagsinbjudan kan nämnas följande: Utveckling av partnerskap på lokal nivå. Utveckling och genomförande av lokala sysselsättningsstrategier. Övervakning, benchmarking och utvärdering. Utbyte och spridning av information samt nätverksarbete. Ansökningarna måste inriktas på tillämpning av prioriteringarna i den nationella (eller regionala) handlingsplanen (NAP) för sysselsättning inom ett givet territorium i form av lokala sysselsättningsstrategier. Förslagen kan vara av två typer: att utveckla och genomföra en enda strategi som överensstämmer med befintlig regional eller nationell handlingsplan, att utveckla en sammanhållen serie av individuella strategier på lägre geografisk nivå inom territoriet. Alla förslag som syftar till att utveckla och genomföra antingen en enda territoriell strategi på regional eller provinsiell nivå (typ 1) eller en serie lokala strategier (typ 2) bör ha ett antal gemensamma drag för att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt i alla strategier som medverkar till att identifiera och jämföra god praxis och lärdomar för den traditionella ESF och den europeiska sysselsättningsstrategin. I dessa gemensamma drag ingår följande: Varje sysselsättningsstrategi måste utvecklas, förfinas och genomföras genom ett särskilt partnerskap, där företrädare för så många av de relevanta aktörerna som möjligt ingår. Baslinjeanalys av den lokala sysselsättningen: varje strategi för lokal sysselsättning måste grundas på en analys eller diagnos av det lokala arbetsmarknads- och sysselsättningsläget. Den kommer att tjäna som en baslinje för läget mot vilken framsteg kan mätas och utvärderas. 8 EGT C 306,

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765 EIB-gruppen år 2000 Nycketal (miljoner euro) 2000 1999 Avtalade lån 36 033 31 800 I Europeiska unionen 30 644 27 765 Kandidatländerna 2 948 2 373 (varav förmedlemskapsfacilitet) (1 618) (1 467) Partnerländerna

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden har, sedan de skapats, utgjort det huvudsakliga instrumentet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin R A P P O R T 2 0 0 1 : 2 Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin Eva Kaspersson Mats Marcusson Livsmedelsekonomiska institutet Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer