RFSL Stockholm Årsmötesdatum Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFSL Stockholm Årsmötesdatum 2003-02-23 Verksamhetsberättelse 2002. Verksamhetsberättelse 2002"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehåll Inledning 3 Föreningens styrelse 4 Sammanträden 4 Arbetsutskottet 4 Sexualpolitiska utskottet 4 Kulturutskottet 5 Internationella utskottet 5 Föreningens bolag 5 Huset på Sveavägen AB 5 Rosa rummet AB 6 Föreningens medlemsantal 6 Medlemsmöten 6 Föreningens anställda 6 Verksamheter 6 Kuratorsmottagningen 6 Individuella stödkontakter 7 Hiv-preventiv verksamhet 8 Primärprevention 8 Sekundärprevention 9 Invandrarverksamhet 9 Ungdomsverksamhet 10 Skolinformation 10 Utbildning och information 11 Studiebesök och specialarbeten 12 Utbildning för RFSL-avdelningar 12 Sport- och fritidsgrupper 12 Lambda IF 12 Lunagruppen 13 Stöd-, samtals-, nätverks- och sociala grupper 13 Snakkegrupper 13 Bikvinnogruppen 14 Föräldrar med homosexuella barn 14 Lesbiska mödrar med barn från heterosexuella relationer 14 Startgrupper 14 Blattepojkarna 15 Basgrupper för män 15 Kvinnliga vänskapsgruppen 15 Bikupan 16 Kvinnofilmgruppen 16 Regnbågsfamiljer 16 B:cause 16 Club Golden Ladies 17 Gayseniorerna 17 Operabögarna 17 Icke Heterosexuell Ungdom 18 Transcafé 18 Telefonjourer 18 Jourhavande vän 18 Linje Brottsofferjouren 19 Verksamhetsgrupper 20 Stockholm Gay Radio 20 Biblioteksgruppen 20 Arkivgruppen 20 Program- och kursverksamhet 21 Öppen måndag 21 Studiecirklar 22 Stockholm Pride 22 Information om föreningens verksamhet22 Referensgrupper, möten och uppvaktningar 22 Kontakt med massmedia 23 Ekonomisk redovisning 25 Förslag till vinstdisposition 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Tilläggsupplysningar 28 Noter 28 Revisionsberättelse 31 2

3 Inledning Efter att ha varit ordförande i ett år har jag verkligen förstått hur fantastiskt RFSL Stockholm är. Denna verksamhetsberättelse talar sitt tydliga språk. Vi har aktiviteter som är både mångfasetterade och viktiga. För unga och gamla, svenskar och nya svenskar, för bögar, flator, bisexuella och transpersoner. Samtidigt är faktiskt inte verksamhetsberättelsen riktigt sanningsenlig. Det finns väldigt mycket annat som människor i föreningen gör som inte syns det är ett otroligt arbete som inte står skrivet i denna berättelse. Både socialt och sexualpolitiskt. Utan alla eldsjälars medverkan hade inte föreningen varit det som den är idag. RFSL Stockholm har under året arbetat med två nya projekt som har visat sig bli mycket lyckade. Det ena är Öppen måndag där man kan lyssna på intressanta föredrag, seminarier och andra spännande möten men också träffa aktivister från alla våra olika grupper. Det andra är trans-caféet där transpersoner kan mötas socialt och utbyta tankar och erfarenheter. Andra nya inslag i föreningen är projektet riktat till att arbeta mot homofobi bland unga och ett flertal nya grupper för nätverk. Eftersom det var valår 2002 var RFSL Stockholm med på tåget genom att bland annat arrangera en valdebatt mellan de två finansborgarrådskandidaterna Kristina Axén-Olin (m) och Annika Billström (s). Under debatten avgavs en del löften som RFSL Stockholm nu ska påminna Stadshuset i Stockholm om och dessutom ska vi fortsätta vårt arbete att få alla andra kommuner i Stockholms län att arbeta för bättre HBT-kompetens. Det är med stolthet jag överlämnar denna verksamhetsberättelse till föreningens högst beslutande organ årsmötet! Michael Simonsson Silkesjöö ordförande 3

4 Föreningens styrelse Föreningens styrelse har under året bestått av: Michael Simonsson Silkesjöö, ordförande Mia Rothberg, vice ordförande Robert Möller, kassör Magnus Boström, vice kassör Ole Jörgen Persson, sekreterare Ulla Carlsson, ledamot Richard Hedström, ledamot Claes Nyberg, ledamot Kjell Öhman, ersättare Elisabet Qvarford, ersättare Revisorer: Valda revisorer har varit Mia Lindberg och Lars-Peter Sjöberg samt auktoriserad revisor Lena Johnson. Suppleanter har varit Leszek Rozpedek och Lars-Åke Dismats. Styrelsens arbete Styrelsens arbete har skett på styrelsemöten och i olika utskott. Till utskotten kan även personer väljas in som inte sitter i styrelsen. Sammanträden Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under Arbetsutskottet Mia Rotberg, Michael Simonsson Silkesjöö, Robert Möller och Richard Hedström har ingå tt i arbetsutskottet. Arbetsutskottet har lett arbetet med föreningens anställda personal under å ret. Vissa av dessa uppgifter, främst när det gäller arbetsledning, har utskottet delegerat till kanslichef Jonas Tillberg. Arbetsutskottet har haft kontinuerliga möten vid behov. Sexualpolitiska utskottet Michael Simonsson Silkesjöö, Ole-Jörgen Persson, Elisabeth Qvarford och Claes Nyberg har ingått i sexualpolitiska utskottet (SPU). Kravlista på kommuner och landsting Kompetensen om homo- och bisexuellas livsvillkor är fortfarande bristfällig hos många handläggare i offentlig verksamhet och motsvarande kompetens om transpersoners livssituation är näst intill obefintlig. Detta får till följd att homo- och bisexuella och transpersoner får ett sämre bemötande i sin vardag än andra i samhället. Sexualpolitiska utskottet mot bakgrund av detta arbetat fram en kravlista för Stockholms stad, Stockholms läns landsting samt kommuner i Stockholms län under året. Följande krav har prioriterats: 1. Mål och riktlinjer i skolplanen för hur utbildning kring homo- och bisexualitet, sexuell identitet och könsidentitet ska bedrivas skall fastställas. Nyckelpersoner i kommunen, flyktinghandläggare och ledare inom idrottsrörelsen skall utbildas i HBT-kompetens. 2. Arbete skall ske som bidrar till att finna lösningar som gör att särskilt äldreboende kan erbjudas för homo- och bisexuella. 3. Vigsel- och partnerskapsförrättaruppdragen skall slås samman till ett och samma uppdrag. Guldlambdan och Rosa tisteln Under invigningen av Stockholm Pride delades RFSL Stockholms traditionsenliga priser Guldlambdan och Rosa Tisteln ut. Guldlambdapriset delades i år ut till Sveriges överbefälhavare Johan Hederstedt för hans tydliga uttalanden om diskriminering av homo- och bisexuella inom "Sveriges största arbetsplats" - försvarsmakten samt för hans aktiva stöd till den nybildade föreningen HoF. Rosa Tisteln gick till Adoptionscentrum för deras negativa inställning till att låta samkönade par prövas för internationella adoptioner samt att dom inte på något sätt vill hjälpa samkönade par vid eventuell adoption trots att den nya lagstiftningen ger homosexuella den rättigheten. Prisutdelningen fick uppmärksamhet i radio, tv och press. Ordföranden Michael Simonsson 4

5 Silkesjöö blev med anledning av prisutdelningen intervjuad i Radio Stockholm 103.3, Radio P4 Stockholm, Expo, SVT, DN samt ABC. Kulturutskottet Richard Hedström och Kjell Öhman har ingå tt i utskottet. Detta har berett ärenden som behandlat kulturfrågor. Mestadels ansökningar om ekonomiskt stöd från teatergrupper och festivaler. Internationella utskottet I internationella utskottet (IU) har under året ingått Maria Ahlsdotter, Mia Rothberg och Stig-Åke Petersson. regionala organisation i Europa. RFSL Stockholm har varit medlem i ILGA alltsedan dess tillkomst 1978 och är därmed en av de äldsta medlemsorganisationerna i ILGA. Föreningens bolag RFSL Stockholms styrelse är aktieägare i två bolag. Dessa lämnar verksamhetsberättelser till respektive bolagsstämmor. I föreningens verksamhetsberättelse redogörs kortfattat för verksamheten. Huset på Sveavägen AB Under året har IU fortsatt samarbetet med Vitryssland och organisationen Forum Lambda (den vitryska motsvarigheten till RFSL). RFSL Stockholm får ekonomiskt stöd från Forum Syd i Sverige för detta samarbete. Under å ret har samarbetet koncentrerats till att stärka lesbiska ställning i Forum Lambdas verksamhet. Detta skedde bl. a. genom att två svenska deltagare besökte huvudstaden Minsk i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars Under detta besök genomfördes ett seminarium om lesbiska situation både i Sverige och i Vitryssland. Även andra sociala aktiviteter genomfördes i syfte att skapa ett brett kontaktnät. I samband med firandet av Stockholm Pride var två gäster från Forum Lambda inbjudna till Stockholm. Under veckan de vitryska gästerna varit på olika studiebesök för att lära sig med om RFSL Stockholm och vå r uppbyggnad och de aktiviteter för HBT-personer som finns i Stockholm. Under senare delen av året har Forum Lambda inte fungerat tillfredsställande på grund av olika interna orsaker och därför kunde planerade aktiviteter under hösten inte genomföras. Utöver detta samarbete med Vitryssland har IU också kontakt med organisationer och enskilda i många olika länder och deltar också i det arbete som bedrivs av ILGA och särskilt den RFSL-huset på Sveavägen härbärgerar fler organisationer än RFSL Stockholm. På en trappa finns RFSL förbundet respektive Stockholm Pride inhyrda och i bottenplanets restaurang finns Ulrich Bermsjös klubb Tip Top. Verksamheten på huset förvaltas av Huset på Sveavägen AB, ett företag som ägs helt av RFSL Stockholm. Förutom Tip Top, RFSL-förbundet och Stockholm Pride finns en rad andra organisationer. I lokalerna träffas bland annat Homosexuella Socialister, Homosexuella Socialdemokrater, Homosexuella Liberaler, Gaymoderaterna, Föreningen regnbågen (för döva), RFSL Ungdom, Ekho (ekumenisk kristen), Gaypoliserna, RFSL Socionomer, Anonyma alkoholister, Tupilak (kulturförening), Gay Camp (lägerverksamhet för män), Stiftelsen Gay Sol (verkar för äldreboende), och Viking Bears (björnklubben). Under 2002 har postrummet renoverats och telefonsystemet moderniserats, vilket bl a inneburit att samtliga telefoner fått nya telefonnummer. Arbetena har letts av Bo Frank från husbolagets styrelse. Renoveringen av postrummet har till stor del genomförts av husets vaktmästare Martin Rothfjell. 5

6 Rosa rummet AB RFSL, och den 13 januari; RFSL Stockholm så funkar det. Föreningens anställda Föreningen har under hela eller delar av 2002 haft följande personer anställda på hel- eller deltid: Rosa Rummet har drivits sedan 1981 och efter 1987 i aktiebolagsform med firmanamnet Bokhandeln Rosa Rummet AB. Under 2001 beslutade styrelsen i Bokhandeln Rosa Rummet AB i samråd med styrelsen i RFSL Stockholm att verksamheten ska avvecklas och att ska varulagret säljas ut. I slutet på 2001 skedde en utförsäljning där stora delar av lagret såldes. På årsstämman 2002 valdes Robert Möller till ordförande och en styrelse bestående av Kjell Öhman, Ole-Jörgen Persson, Michael Simonsson Silkesjöö och Ulla Carlsson (som suppleant). Bolaget anordnade under Pride 2002 en sista utförsäljning av kvarvarande lager och försäljningen inbringade c:a kr. Efter utförsäljningen såldes restlagret till RFSL Stockholm för kr. Föreningen fick under 2002 tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott för att återställa aktiekapitalet och bolaget kommer tills vidare att vara vilande i avvaktan på eventuell försäljning eller beslut om att återuppta någon verksamhet. Maria Ahlsdotter, skolinformationsansvarig Ann Colleen, kurator Camilla Haglund, föreningshandläggare Micael Karlsson, assistent Mikael Kazarnowicz, assistent Pablo Leiva, invandrarkonsulent Lisa Nahlin, vikarierande kurator Joakim Rindå, projektledare Anneli Svensson, kurator Jonas Tillberg, kanslichef Anställda i föreningens bolag redovisas i dessas förvaltningsberättelser. Utöver detta har föreningen haft arvoderad personal för bl a skolinformationer, kondomutdelning och ledande av start- och föräldragrupper. Antalet arvoderade uppgår till 64, en ökning med åtta personer. Kvartalsmöten har skett fyra gå nger under å ret vid vilka personal och styrelse mötts för att diskutera arbetsformer och utveckling. Verksamheter Föreningens medlemsantal Kuratorsmottagningen Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 1556 medlemmar. 31% kvinnor, 68% män Uppgift om kön saknas på 1% av medlemmarna. Medlemsmöten Föreningen har utöver årsmöte haft två medlemsmöten under å ret; den 16 december på tema bildandet av ett ungdomsförbund inom Under å r 2002 har tre kuratorer varit anställda. 1,5 tjänst har varit tillsatt tom juli, varpå ytterligare en person anställdes på 50%. Sammanlagt har kuratorsmottagningen under 2002 haft 1,75 tjänst för ordinarie verksamhet. 6

7 Kuratorsmottagningen tar också inom ramen för ett samarbetsprojekt med förbundet emot brottsoffer. Detta arbete ligger utanför det ordinarie arbetet och bekostas med medel frå n förbundet, och har fortskridit under Båda ordinarie kuratorer har haft egen handledning av externa handledare. Individuella stödkontakter Antalet bokade besök uppgick under året till drygt 1100 fördelade på 60% kvinnor och 40% män. Detta är en ökning med 20% jämfört med år Sammanlagt har 221 personer träffat någon av kuratorerna. Vid ca 65 besökstillfällen har kuratorerna träffat par. Därutöver har kuratorsmottagningen haft ca 25 spontanbesök, studiebesök och allmänna förfrågningar under å ret. Nio personer har varit transpersoner, sexton har varit föräldrar till homosexuella barn. Nytt för året är möjligheten att ta emot brottsoffer på kuratorsmottagningen. Sammanlagt 60 klienter med brottsofferproblematik har sökt hjälp. Vid några tillfällen har kuratorn även följt med vid sjukhusbesök, polisförhör och rättegångar. Utöver dessa kontakter har invandrarkonsulenten haft ett stort antal besök som redovisas separat under dennes avsnitt. Besöken på kuratorsmottagningen kan huvudsakligen delas in i två grupper: Rådgivning Personlig rå dgivning innebär samtal av mindre djupgående karaktär av mer informativt slag där man får svar på allt ifrån juridiska spörsmål till hänvisningar till RFSLs aktiviteter. Även samtal som handlar om att få stöd i sin komma ut-process har förts. Vidarehänvisning har skett så väl till andra verksamheter inom RFSL, som till andra institutioner och organisationer där man haft kompetens inom aktuellt område. Samtalskontakter av stödjande eller psykoterapeutisk karaktär Till skillnad mot rådgivningssamtal handlar stödsamtal om den besökandes psykosociala behov. Stödsamtalen kretsar ofta kring frågor om identitet och självbild som homo- och bisexuell, eller transsexuell, och metoden kan vara av rent stödjande eller av mer psykoterapeutisk karaktär. Samtalen kan pågå kontinuerligt under en längre tid, vilket ger klient och kurator möjlighet att utveckla tankegå ngarna, penetrera den sökandes problem och hitta lösningar på dessa. De längre kontakterna kan handla om relationsproblem, ensamhet, utanförskap, missbruk, separationsångest eller självmordstankar. I längre samtalskontakter där kontinuiteten i besöken blir en viktig ram och trygghet, kan syftet vara att belysa besökandens egna resurser genom pedagogisk påverkan för att till exempel öka insikter om hur man fattar viktiga beslut. Vid individuella samtal och parsamtal kommer kuratorerna ofta in på säkrare sex och hiv. Några målgrupper återkommer i kuratorernas verksamhet; till exempel tonå ringar och vuxna kvinnor och män på väg att "komma ut" och som är i behov av psykosocialt stöd. Homosexuella par vänder sig inte sällan till kuratorsmottagningen istället för till kommunens familjerådgivning. Dessutom är kuratorsmottagningen den enda instans som vänder sig till föräldrar till homosexuella barn och som är i behov av att bearbeta sin egen inställning till barnets homosexualitet. Telefonrådgivning Kuratorerna har under året haft drygt 2400 telefonsamtal, vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år. Genom har under året mottagits ca 400 meddelanden med förfrågningar och funderingar till samt tidsbeställningar hos kuratorerna. Också detta är en ökning. Samtalen, bå de per telefon och mail, har främst utgjorts av homo- och bisexuella kvinnor och män, transpersoner samt föräldrar till homo- och bisexuella barn. Den främsta anledningen till kontakt är behovet av psykosocialt stöd. Vidare efterfrågar många information om homosexualitet i allmänhet eller utifrån specifika situationer. Många telefonsamtal är av konsultativ karaktär. Konsultativt arbete Utöver homo- och bisexuella kvinnor och män och /eller transpersoner tas kuratorsmottagningens expertis i bruk av de som i sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen. Personal inom öppenvårdspsykiatri, ungdomsmottagningar, skolhälsovård, elevvårdspersonal samt 7

8 missbruksenheter saknar ibland den kunskap om homosexualitet som behövs för att kunna bemöta homosexuella klienter eller patienter. Personal från sådana instanser vänder sig därför ofta till kuratorerna. I första hand söker kuratorerna i dessa fall förmå behandlande instans att själv tillskansa sig den grundläggande kunskap som har att göra med homooch bisexuella och/eller transpersoners liv och identitet. Stödgrupper Genom sin funktion får kuratorerna inblick i olika typer av stödbehov. Kuratorerna medverkar till att stöd- och samtalsgrupper utifrån olika sådana behov skapas. Kuratorerna har också kontinuerlig kontakt med dessa verksamheter så att de utvecklas på ett för grupperna ändamå lsenligt sätt. Se vidare under rubriken Stöd- och nätverksgrupper. Kuratorer på nätet Under året har I-kuratorn, en service med kontakt med kuratorer via Internet, satts igå ng. De tre kuratorerna har besvarat frågor och förmedlat kontakter till kuratorer motsvarande två veckotimmar sedan oktober månad. Hiv-preventiv verksamhet Rådgivningen har under året haft en anställd projektledare på deltid med ansvar för primärpreventiva program. Syftet med programmen är att minska spridningen av hiv bland män som har sex med män, och beskrivs nedan. Utöver detta har Rådgivningens personal och verksamhet i alla sina delar arbetat med olika aspekter av hälsofrämjande arbete på individ- och gruppnivå. Detta arbete syftar till att stärka och stödja homosexuella för att öka känsla av sammanhang, social delaktighet och sociala nätverk. Detta ingå r i preventionsarbetet som ett led att på sikt stärka hälsa och bidra till att uppnå och bibehålla beteende- och attitydförändringar. Primärprevention Sedan 1988 har RFSL-rådgivningen arbetat utåtriktat i gruppen Män som har sex med män för att tillhandahålla information och kondomer i syfte att öka andelen skyddade samlag, för att på så sätt minska spridningen av främst hiv, men även andra sexuellt överförbara sjukdomar. Denna verksamhet drivs sedan ett par år tillbaka under namnet Kondomleverantörerna. Kondomleverantörerna Arbetet har bedrivits på arenor som besöks av målgruppen med syfte att på ett nära och konkret sätt nå ut med redskap för och attitydpåverkande material kring säkrare sex. Tolv män har under året utbildats för och arbetat med Kondomleverantörerna. En referensgrupp har tillsammans med projektledaren planerat arbetet. Arvodering utgick för de patruller som vid 47 tillfällen, främst under sommarmånaderna, besökte barer och klubbar under kvällstid, medan de ca 130 patruller som kontinuerligt arbetat med distribution till videoklubbar inom projekt Outreach arbetat oavlönat. Totalt har ett tjugotal arenor ingått i Kondomleverantörernas verksamhet. Cirka kondomer och glidmedelsförpackningar har distribuerats. Arbetssättet med tillgängliggörande och popularisering av kondomer på arenor där män träffas är väletablerat internationellt, och studier framhåller detta som ett bra sätt att arbeta på för att minska antalet osäkra analsamlag bland män som har sex med män. En utvärderingskonferens av det primärpreventiva kondomdistributionsarbetet förlades till Helsingfors, vid vilken den finska Aidsstödscentralen stod som värd och bidrog med föreläsningar för deltagarna. Projekt Outreach Genom extra projektbidrag från Stockholms stad kunde i år samma goda nivå på närvaro och exponering av kondomer och glidmedel ske på några av de ur interventionsmässigt mest intressanta arenorna vad gäller primärprevention, nämligen videoklubbarna. Outreach är 8

9 kanske det projekt som i sig förhindrar flest antal oskyddade analsamlag i Stockholm. Projektet arbetar mycket nära sexuella förhandlingar på arenor dit män bland annat går i syfte att skapa sexuella kontakter. Det når därför en mycket intressant grupp både med direkta redskap för säkrare sex som med attitydpåverkande exponering i anslutning till sex. Åtta klubbar har distribuerat material ur särskilt framtagna ställ. Projektet har använt sig av oavlönade distributörer ur Kondomleverantörerna. Det broschyrställ har framtagits i samarbete med förbundets hiv-kansli och satts upp på arenorna har använts för att sprida information om bl a Hiv behandlingar och smittsamhet Alkohol, droger och sex Könssjukdomar Säkrare sex Kondomer och glidmedel Resonemang kring att berätta om hivstatus Kondomprenumeration genomföra projektet enligt plan under våren Sekundärprevention Genom invandrarkonsulenten bedrivs viss sekundärprevention riktad till främst spansktalande hiv-positiva. Detta sker huvudsakligen genom rådgivande samtal om behandlingar. Verksamheten har utökats under 2002, och inbegriper ofta medföljning till vårdgivare. Invandrarverksamhet En invandrarkonsulent har ansvarat för verksamheten, vilken kan delas upp i tre delar: informationsarbete, individuella stödkontakter och arbete med den latinamerikanska gruppen homo-, och bisexuella samt transpersoner i Stockholm. Sammanlagt hade RFSL Stockholm kontakt med invandrare från 22 olika länder under år Informationsarbete Under å ret har 360 prenumeranter funnits som adressater i RFSL Stockholms kondomutskicksprojekt. Prenumeranter erhåller regelbundet ett utskick med kondomer och glidmedel kostnadsfritt. Endast män bosatta i Stockholm får tillgång till servicen. Utskick med kondomer och informationsmaterial har skett tre gånger under år Gay Talk Gay Talk har under året inte haft någon aktivitet. En praktikant har anmält intresse att Under år 2002 publicerade RFSL Stockholm för sjätte å ret INFOGLIS, ett informationsblad helt på spanska om identitet, hiv/aids och homo-, bi- och transsexuella kvinnors och mäns livsvillkor. Under året har fyra nummer publicerats. Infoglis skickas till över 100 organisationer för spansktalande i hela landet, till medlemmar i GLIS, RFSLs lokalavdelningar och andra liknande organisationer i Sverige och utlandet. Upplagan varierar mellan exemplar vid varje utgivningstillfälle. INFOGLIS finns också som hemsida på Internet. Individuella stödkontakter Antalet stödsamtal ökade kraftigt under året i jämförelse med tidigare verksamhetsår. RFSL Stockholms invandrarkonsulent hade under 9

10 samtal med homo- och bisexuella män och kvinnor samt transpersoner från Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estland, Finland, Irak, Iran, Italien, fd Jugoslavien, Kuba, Libanon, Marocko, Peru, Spanien, Ukraina och Uruguay. 70 besök gjordes av kvinnor, 412 av män. 52 av besöken gjordes av transkvinnor, 32 var parsamtal med män och ett var ett parsamtal med en man och en kvinna. 350 personer har kontaktat RFSL Stockholms invandrarkonsulent via Internet. En del av dessa kontakter har vidarehänvisats till andra lämpliga instanser. Cirka 650 telefonsamtal har tagits emot med frå gor rörande homo- bi- och transsexualitet samt hiv. Arbetet har huvudsakligen rört sexuell identitet, migration samt hiv. Arbetet med hiv har varit inriktat på såväl primärprevention som stöd till hiv-positiva och sekundärprevention. Invandrarkonsulenten tar emot för samtal på RFSL Stockholm och följer med personer till läkare, polis, invandrarmyndigheter och andra institutioner och myndigheter. Stig-Åke Petersson har tillsammans med Pablo Leiva arbetat med stöd till asylsökande. De har varit behjälpliga med stöd, råd och hjälp i processen att söka asyl i Sverige samt med annan juridisk hjälp. Under året har 80 asylsökande sökt hjälp via RFSL Stockholm. Arbete med latinamerikaner i Stockholm Utöver informationsarbete och individuella stödkontakter har RFSL Stockholms invandrarkonsulent fortsatt sitt arbete med den latinamerikanska gruppen i Stockholm. Under året har sex träffar arrangerats under namnet Latino Bingo. Ungdomsverksamhet Under året söktes pengar från Arm i arm fjärde initiativet, för att finansiera ett å rsprojekt med en heltidsanställd projektledare. Ansökningen gick igenom. Målsättningen för projektet är dels att säkerställa, utöka och utveckla den befintliga ungdomsverksamheten och dels att utveckla nya metoder för att arbeta preventivt mot homofobi på arenor där ungdomar träffas. Projektet startades i slutet av oktober och kommer att pågå under ett år. De ungdomsverksamheter som lagts till projektet är IHU, Blattepojkarna, Blatteflickorna och Linje 59. Skolinformation Som ett led i det hälsofrämjande arbete som påverkar bestämmelsefaktorerna för homo- och bisexuellas hälsa har RFSL Stockholm under året bedrivit sedvanlig information och utbildningar till studerande på hög- och gymnasieskolor, universitet och andra vuxenutbildningar. Även redan yrkesverksamma inom olika verksamhetsområden har utbildats. Totalt genomfördes 170 informationstillfällen under verksamhetsåret vilket är något färre än 2001 (197 stycken). Anledningen till minskningen är förmodligen att år 2002 var ett valår då skolorna prioriterar att lägga den tid man har för externa föreläsare på de olika partierna. Att en stor del av årets minskning handlar om gymnasieinformationer har sannolikt samma förklaring. Under årets besök har informatörerna träffat ca 500 klasser/grupper, vilket innebär att ca elever/personer har tagit del av vår kunskap. Högstadier, gymnasieskolor samt övriga Av det totala antalet informationstillfällen har 120 besök gjorts på 87 olika högstadieskolor och 34 besök på 22 olika gymnasieskolor. Högstadier och gymnasieskolor utgör alltså fortfarande vå ra största uppdragsgivare. Under året besökte vi två mellanstadieskolor. Fortfarande är 60 min den vanligaste längden på en information. Vid sju tillfällen besökte vi även andra verksamheter, till exempel frivilliga ungdoms- 10

11 grupper, fritidsgårdar och andra ungdomsprojekt. Vi besökte vid några tillfällen också ungdomsgrupper knutna till socialtjänsten såsom mellanvårdsprojekt och behandlingshem. Marknadsföring mot skolor Under hösten gjordes ett utskick till ca 400 högstadier, gymnasier och fritidsgårdar i Stockholms län. Utskicket innehöll, förutom ett brev med prislista, broschyren som marknadsför skolinformationsverksamheten. Under året gjordes även delen om skolinformationen om på RFSL Stockholms hemsida. Utbildning av informatörer Under det gångna verksamhetsåret har två informatörsutbildningar hållits. Dels en extra utbildning i mars, dels den sedvanliga under hösten. Den extrautbildning som ordnades i mars var ett resultat av att det rådde en akut brist på kvinnliga informatörer inför april och maj som traditionellt sett är den mest hektiska vad gäller skolinformationsverksamheten. Extrautbildningen hade å tta deltagare och gav i slutändan sex nya kvinnliga informatörer. Den sedvanliga utbildningen bestod av sju träffar på kvällstid och en åttonde helgträff på internat. 15 personer påbörjade kursen, av dessa hoppade en av under kursens gång. Sju av dem som avslutade kursen var kvinnor och sju män. Medelåldern på de nya informatörerna var 23,3. Den yngsta var 20 år och den äldsta 29. Verksamma informatörer 2002 var ett år då det skedde stora förändringar i informatörsgruppen. Många äldre erfarna informatörer slutade och en hel del nya tillkom. Sammanlagt informerade 39 stycken olika personer inom ramen för skolinformationsprogrammet. Av dessa var 24 kvinnor och 15 män. Kvinnorna informerade i genomsnitt färre tillfällen per person vilket är anledningen till den sneda könsfördelningen. Vid alla tillfällen utom tre uppfyllde vi vårt mål att informationerna skall genomföras av en man och en kvinna; ena gången på grund av att det var ett specifikt önskemå l från skolan, vid de andra tillfällena på grund av sjukdom. Den konstanta staben av aktiva informatörer låg under året runt ca 28 stycken. Fortbildning av verksamma informatörer Deltagande observationer har genomförts under såväl under våren som under hösten. Under året som gått har sju informatörsträffar anordnats. Tre träffar har varit s.k. sociala träffar; en upptakt inför hösten samt avslutningsträffar för vå r- respektive hös termin. De övriga två träffarna hade mer karaktären av fortbildningsträffar. Fortbildningsträffarna har haft följande temata: Fittfakta och kukkunskap, Bisexualitet, Nytt i sexualpolitiken, Fördjupning i homohistoria. Av dessa träffar var den om bisexualitet och nytt i sexualpolitiken obligatoriska varför en liten arvodering utgick till de närvarande informatörerna. Produktion av skolinformationsmaterial Under det gå ngna å ret har en skolinformationstidning producerats av RFSL Stockholm och RFSL-rådgivningarna i Göteborg och Malmö, på uppdrag av förbundets HIV-kansli. Produkten är tänkt att användas som ett komplement till skolinformationen och skall delas ut till samtliga elever som träffar RFSL Stockholms skolinformatörer. Då produktionen av tidningen var ett samarbete har de olika rådgivningarna bidragit med olika arbetsinsatser. RFSL Stockholm har framför allt stått för intervjuer, fotografering och textbearbetning. Produkten beräknas vara tryckt och färdig för distribution inför vårterminen Utbildning och information Vid ett 20-tal tillfällen har personal frå n RFSL Stockholm medverkat vid yrkesutbildningar eller utbildningsdagar för redan är yrkesverksamma. Under verksamhetsåret har vi bland annat utbildat blivande förskollärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, grundskolelärare, kamratstödjare och omsorgspersonal. Personal har även utbildat RFSU Stockholms blivande skolinformatörer i HBT-kunskap samt utbildat läkarstuderande inom ramen för projektet Kärleksakuten. Föreläsningar har också hållits i Landstinget förebygger AIDS 11

12 (LAFA):s grundutbildning Fakta och perspektiv på ungdom, sexualitet och hiv/aids. Studiebesök och specialarbeten Ett stort antal elever och studenter kontaktar RFSL Stockholm varje år för att få material till uppsatser och specialarbeten. Flera av dessa elever ber även att få komma på studiebesök eller göra intervjuer. I mån av tid och resurser tillgodoser personalen dessa önskemål. Personalen har dessutom mottagit studiebesök och haft information om arbetet för delegationer med hälsoarbetare respektive studenter från Asien, Latinamerika, Afrika, USA och Ryssland vid ca tio tillfällen. Utbildning för RFSL-avdelningar Föreningen har under året genomfört veckoslutsutbildningar i gayjours-arbete för RFSL Borås och för Regnbågen, förening för döva bi- och homosexuella. Dessutom har utbildningar om HBT som brottsoffer hå llts för RFSL Helsingborg och RFSL Dalarna. Sport- och fritidsgrupper Lambda IF Lambda If är RFSL Stockholms idrottsförening. Föreningens arbete bestå r i att organisera idrottsaktiviteter för homo- och bisexuella samt transpersoner. Lambda IF s aktiviteter lockar allt fler deltagare, och verksamheten har stadigt expanderat sedan föreningen bildades. Varje sektion/grupp tar ansvar för och bedriver sin egen verksamhet. Under 2002 har Lambda IF bestått av följande sju sektioner: cykel (mixad), volleyboll (kvinnor/män/mixat), fotboll (damer), innebandy (kvinnor/mixat), basket (damer), gympa (män), badminton (mixat). Styrelsen har under året bestått av: Lena Eklund (ordförande) Anna Hall (fotboll), Tim Skillgate (volleyboll), Anne Wilemsons (badminton), Bonnie Berggren/Therese Axelsson (innebandy kvinnor), Eva Jönsson (basket), Lena Eklund (cykel), Mikael Björk (gympa), Niklas Pettersson/Frida Jacobson (innebandy mixat). I syfte att synliggöra verksamheten genomfördes under Pride-veckan en idrottsdag. Torsdagseftermiddagen var Zinkensdamms idrottsplats bokad för fotbollsmatch, brännbollsmatch och gympapass, och i Tanto genomfördes en beachvolleybollturnering. Samtliga aktiviteter var öppna för alla. Totalt deltog ca personer i aktiviteterna. Cykel Cykelsektionen har under 2002 övergå tt till att vara mindre tävlingsinriktad och det enda lopp som genomfördes var Tjejtrampet med fem deltagare. Mer energi har lagts på att genomföra sociala cykelutflykter under trevliga former. Merparten av cykelutflykterna sträcker sig emellan 35 och 90 km. Varje utflykt har lockat 8-12 cyklister, bå de män och kvinnor, med en medelålder på ca 30 år. I juli må nad genomfördes även en kortare cykelresa med övernattning, i Stockholms skärgård där fem kvinnor deltog. Fotboll Under våren, sommaren och hösten har laget varit med i en korpserie och haft matcher varje måndag. Då laget bestått av många spelare har varje spelare fått spela ungefär varannan match. Under senare delen av hösten och vintern har laget haft inomhusträningar var fjortonde dag. Totalt består laget idag av ett 20-tal kvinnor i åldern år. Innebandy (kvinnor) Laget som består av 14 kvinnor tränar varje söndag eftermiddag och har under 2002 fungerat mycket bra. Innebandy (mixat) I mars startade Lambda IF ett mixat innebandylag med speltid en gång i veckan på Sportfabriken i Årsta. Under året annonserades det regelbundet på RFSLs hemsida och i Kom Ut efter fler innebandyspelare. Efter sommaruppehållet byttes lokal till Örbyskolan varpå antalet spelare sjönk drastiskt. Därför flyttades verksamheten tillbaka till Sportfabriken och medlemsantalet stabiliserades. Genomsnittligt 12

13 antal spelare har under året varit 7-8 per gång av ett totalt medlemsantal av 20. Inför vårterminen 2003 har må nga nya spelare tillkommit samtidigt som de flesta av ursprungsmedlemmarna är kvar. Basket (kvinnor) Basketlaget spelar 2002/2003 sin fjärde säsong i Motionsserien som i år omfattar hela 20 matcher då betydligt fler lag än tidigare deltar. Laget består av ett 10-tal kvinnor mellan 22 och 49 år, som har kul tillsammans och som fått nya kontakter genom basketen. Laget har endast tränat en gå ng före säsongsstarten. Nya spelare har efterlysts via hemsidan och På Gång. Volleyboll Under 2002 har volleybollsektionen haft regelbundna gemensamma träningar på tisdagar. Under en tid fanns även en träningstid på fredagar som visade sig vara mindre lyckad och därför togs bort. Ett lag deltog i turneringen Rabalder Cup i Oslo under våren. Under sommaren spelades även beachvolleyboll vid ett antal tillfällen. Gympa Sektionen fortsätter sina aktiviteter för andra året i rad. Under hösten stabiliserade sig deltagarantalet kring 30 personer varje må ndagskväll, totalt har sektionen 50 män registrerade. Sektionen har haft problem med lokal, då det pågår renovering av densamma. Lokalen är ej heller optimal för sitt ändamål, men sökandet efter alternativ fortsätter. Nästan lika viktig som själva gympa-passet är den efterföljande träffen där i stort samtliga deltar. Badminton På Badmintonstadion vid Skanstull har två banor varit bokade varje fredag. Sektionen började året med endast en bana, men blev tvungna att utöka eftersom intresset varit så stort. Lunagruppen Luna står för Luft, Umgänge Natur och Aktivitet och är öppen för HBT-personer i alla å ldrar. Syftet med gruppen är att anordna olika aktiviteter bå de inne och ute där deltagarna har möjlighet att utöka sina nätverk. Vi har träffats i ca en gång i månaden. Oftast har vi varit ute på olika utflykter i naturen och fikat tillsammans. Vi har dock även haft andra aktiviteter såsom bowling. Gruppen startades under våren Detta skedde genom att annonser sattes ut i QX, KOM UT, en informativ annons på RFSLs hemsida samt information via e-postlistor. Under året har vi träffats åtta gånger. Vi har varit tre ledare som delat på ansvaret. Medlemmarna får själv komma med förslag på aktiviteter som vi ledare sedan försöker genomföra. Gruppen har drygt 60 medlemmar som informeras om gruppens aktiviteter via en e-postlista. Ca 1/3 är män. På våra träffar brukar det dyka upp 8-15 personer. Oftast är nå gra nya personer med varje gång. Stöd-, samtals-, nätverks- och sociala grupper Utbudet av olika sorters sociala grupper har fortsatt att växa med tre nya tillskott under å ret i form av en filmgrupp för kvinnor, en friluftsgrupp (LUNA) och en grupp av värdar och värdinnor som arbetar med caféet på Öppen må ndag. Snakkegrupper Snakkegrupperna är till för lesbiska och bisexuella kvinnor med behov av att träffas i en förtroendefull miljö för utbyte av tankar och erfarenheter. I en snakkegrupp får kvinnorna tillfälle att dela sina upplevelser med andra i samma situation, vilket kan ge ökad självkänsla och nya vänner. Sedan 1985 har nya snakkegrupper regelbundet startats. Under 2002 har två nya snakkegrupper initierats. Grupperna leds i inledningsskedet av kuratorerna som efter en given modell är med de 13

14 första tre träffarna. Tanken är att gruppen, om den så önskar, skall fortsätta träffas på eget initiativ efter detta. Båda grupperna som startats under 2002 har valt att fortsätta ses. Båda grupperna hade ca tio deltagare (styck). Bikvinnogruppen Lesbiska mödrar med barn från heterosexuella relationer Gruppens medlemmar består av kvinnor med barn frå n tidigare heterosexuella relationer. Till denna grupp har kontakt förmedlats genom kuratorerna samt genom annonsering. Startgrupper Gruppen är till för kvinnor som vill prata med andra kvinnor om birelaterade ämnen. Deltagarna behöver inte identifiera sig som bisexuella för att vara med - även deltagare som undrar över sin sexuella identitet har varit välkomna. De som deltagit har mestadels varit kvinnor som identifierat sig som bisexuella. Gruppen är öppen och nya medlemmar tas löpande in. En ledare finns med på träffarna. Deltagarna träffas var fjortonde dag på Huset och varje träff ges ett särskilt tema. Ämnen som förekommit har varit till exempel; vem är bisexuell, är bisexualitet en trend, öppenhet och synlighet, förebilder, bifobi, relationer, monogami och polygami samt att komma ut. Cirka tio kvinnor har deltagit i gruppen. Åldern på deltagarna har varierat mellan 18 och 50 år. Föräldrar med homosexuella barn Grupperna är till för föräldrar som behöver stöd i sin process att hitta ett förhållningssätt till sina barns bi - eller homosexualitet. Hösten 2002 startade ytterligare en föräldragrupp med tretton deltagare. Denna grupp har mötts i studiecirkelform och haft åtta träffar. Föreläsare har tagits in som ur olika aspekter talat om homosexualitet. Ämnena har handlat om komma ut-process, minoritetskap, hiv- och aids-frågor samt utvecklingspsykologi, vilket har bidragit till en större förstå else för barnens liv. Grupperna leds av kuratorerna samt av Anette Lundborg som arvoderas för uppdraget. En viktig del i ungdomsprogrammet är startgrupperna. Dessa är en serie träffar med en veckas mellanrum där unga bi- och homosexuella får tillfälle att dela erfarenheter med andra ungdomar. Första träffen är öppen. Gruppen stängs sedan och arbetar tillsammans fyra gånger efter en metod som syftar till att stärka självkänsla och ge möjlighet för erfarenhetsutbyte och skapande av sociala nätverk. Arvoderade ledare följer gruppen och ser till att alla får ut något av att vara med. Under året har dessa ledare utgjorts av Malin Claesson, Nils Hallén, Håkan Canberger. Marknadsföring sker genom gay-media, ungdomsmottagningar, skolhälsovård och föreningens kuratorer. Under året har fem serier genomförts. Sammanlagt har 23 ungdomar på detta sätt skapat sig en början till sociala nätverk och kunnat hämta stöd hos andra ungdomar. Andelen som följer hela serien, dvs kommer tillbaka alla fyra gånger, är mycket hög. Utvärderingar visar att denna form av samvaro med andra ungdomar uppfattas som mycket viktig. Utvärderingarna visar också att deltagarna genom grupperna dels kraftigt har utvecklat sitt sociala nätverk med likar, dels att de tycker att det är lättare att vara bi- eller homosexuell efter det att de deltagit i grupperna. Oftast utnyttjas möjligheten som startgrupperna erbjuder under ett intensivt skede av komma-ut-processen, och många använder gruppen som stöd för att komma ut för familj och vänner. 14

15 13 av deltagarna var män och 10 var kvinnor. Medelåldern för männen var 20,8 år och för kvinnorna 20,1 år. Basgrupper för män Startgrupper 25+ Under året har startgrupper för män och kvinnor som är över 25 år genomförts. Dessa grupper använder sig av samma metodik som för ungdoms- startgrupperna. Fyra grupper har genomförts. Antalet deltagare uppgick till 20 stycken, med åldrar mellan 25 och 53 år. Medelåldern var 36,5 år. 60% av deltagarna var män och 40% var kvinnor. Ledare har varit Maria Ahlsdotter, Håkan Lindquist, Nils Hallén och Sofia Scherman. Utvärderingarna visar att deltagandet i gruppen har varit betydelsefullt vad gäller stärkandet av identiteten, antalet kontakter i det sociala nätverket har ökat och deltagarna har upplevt att de ämnen som har diskuterats har varit relevanta satt i relation till den situation de befinner sig. Blattepojkarna Basgruppsarbetet är nu inne på sitt artonde år. Grupperna ger deltagarna möjlighet att få träffa andra män och tillsammans med andra resonera om sin situation. Samtidigt ger basgrupperna nya vänner och därmed ett utökat socialt nätverk. Under 2002 har en ny basgrupp bildats med sammanlagt 10 män. Till skillnad från startgrupperna är inte basgrupperna begränsade i antal träffar, utan gruppen fortsätter så länge det finns intresse. De flesta existerar några år och när de upphör har deltagarna ofta fått nya vänner att umgås med utanför basgrupperna. Vanligtvis brukar ett tal män per år komma till basgruppsträffarna. Sammanlagt har sex personer varit engagerade som ledare under åren. Idag är Göran Zetterström och Håkan Steenberg huvudansvariga för verksamheten. Kvinnliga vänskapsgruppen Gruppen Blattepojkarna startade under våren 2001 på initiativ av framtida deltagare och fungerar som arena för socialt nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och stöd mellan unga bi- och homosexuella med invandrarbakgrund. Under 2002 har gruppen Blatteflickorna uppstått som en del av gruppen i och med att tjejer hörde av sig och ville starta en liknande verksamhet. Grupperna har under å ret träffats tillsammans, men samtal har på gå r om att också genomföra separata aktiviteter. Träffarna har skett ca en gång i månaden och samlade deltagare i åldrarna år. Exempel på verksamheter under året har utöver social samvaro varit föredrag, debatter och filmvisningar. För att nå ut till fler potentiella gruppmedlemmar har en flyer tagits fram som LAFA bekostade tryckkostnaden till. Den delades ut i slutet av året framför allt på gaykaféer och klubbar. Gruppen kallas också Palmgruppen och är en grupp för kvinnor i alla åldrar som vill träffa andra kvinnor och hitta på trevliga aktiviteter tillsammans. Det primära är den sociala samvaron, att utöka sitt kontaktnät och bekräfta sin identitet. Gruppen hå ller kontakt via mail. Gruppen startade hösten Under 2002 har gruppen haft kontakt med ett 40-tal kvinnor i åldersgruppen år, från Storstockholmsområ det. Gruppens kärna är ganska konstant 8-10 personer. Nå gra slutar, men det tillkommer hela tiden i stort sett samma antal nya. 15

16 Under 2002 har gruppen genomfört 18 helt egna aktiviteter jämnt fördelat under å rets alla månader. Därutöver har också enskilda medlemmar tagit kontakt med varandra och ordnat egna sammankomster utanför det ordinarie programmet. Exempel på aktiviteter är: dans, bowling, dart, bio-, teater-, och museibesök, restaurangbesök, minigolf, skytte, skridskoåkning, spel på Solvalla, julpyssel, skogspromenader. Aktiviteterna samlar ett tiotal deltagare per tillfälle. Antalet och sammansättningen av åskådare varierar från film till film men gruppen har vuxit kontinuerligt under årets lopp från sju i början till över femtio som flest. Likaså växte utrustningen från en vanlig tv till ett storbildsskärm. Regnbågsfamiljer Bikupan Bikupan har nu funnits i över nio år och har under året träffats regelbundet på tisdagar klockan på Huset. Bikupan är Sveriges äldsta existerande samtalsgrupp för bisexuella män och kvinnor. De som träffas och samtalar om och kring ämnet bisexualitet är ca fyra till tolv personer per gång. En del har varit med i Bikupan sedan må nga å r tillbaka, andra är nya. Till formen är Bikupan en samtalsgrupp, d.v.s. en grupp där man talar fritt utifrån de ämnen som upplevs som relevanta, vid just det tillfället. Medlemmar i Bikupan har varit aktiva i olika arrangemang under året. Vi fanns med, för fjärde året i rad, i en bisektion i Pride Paraden. Ett 50-tal gick i bisektionen. Medlemmar från Bikupan finns med på den allmänna mailinglistan BiPride. För tredje året i rad har vi haft deltagare som medverkat på GayCamp, där vi också hade ett informationsmöte för och om bisexualitet. Såsom Sveriges första och äldsta träffpunkt för bisexuella fyller Bikupan en viktig funktion. Kvinnofilmgruppen Kvinnofilmgruppen startade i januari 2002 med att visa filmer för kvinnor i alla åldrar. Under året 2002 tittades på 14 filmer, de flesta med lesbiskt tema som t ex Fire, Better than chocolate, Vänninor, Everything Relative. Regnbå gsfamiljer är ett nätverk för homo- och bisexuella som har eller vill skaffa barn. Nätverket startade våren 1996 och har sedan dess vuxit. Idag bestå r nätverket i huvudsak av en mailinglista som har ungefär 100 medlemmar. Listans medlemmar finns främst i stockholmsområdet men det finns även en del medlemmar i andra delar av landet. Genom RFSL Stockholm finns det möjlighet till rådgivning och information per e-post. Under större delen av 2002 har det även funnits möjlighet till rå dgivning per telefon två timmar per vecka. Under å ret har Henrik Öhlin och mot slutet av året Maria Sjödin arvoderats för detta arbete. Det genomsnittliga antalet samtal har varit ca fyra samtal per vecka, samt rådgivning per e-post med omkring 5-10 per vecka. I många fall är det media, forskare och studenter som vill ha information, faktaupplysningar och kontakter. Under 2002 en föräldracirkel för personer som vill ha barn ordnats. B:cause Biaktivistgruppen b:cause har under år 2002 haft ett trettiotal möten. B:cause har vidare genomfört biklubben Honung vid sex tillfällen. Det är färre antal klubbtillfällen än som planerades under årets början. Anledningen är att fast lokal saknades under höstterminen. Sam- 16

17 manlagt har klubben nu en regelbundet återkommande skara gäster som omfattar drygt etthundrafemtio personer. Gruppen har också genomfört en Drag King-workshop för Drag Kings en helg under våren, med cirka tjugo deltagare. Under Stockholm Pride 2002 deltog gruppen genom att arrangera Bitält i Pridepark. I samarbete med Kulturhuset och RFSL Ungdom genomfördes i januari 2003 ett seminarium för ungdomar om bisexualitet; Wannabi, på Kulturhuset. 14/5. Ledningsgruppmöte har hållits vid sex tillfällen. Sedan 2001 har CGL egen hemsida: Gayseniorerna Club Golden Ladies Club Golden Ladies (CGL) är en aktivistgrupp inom RFSL, Stockholm, som vänder sig till lesbiska och bisexuella kvinnor från 35 år. Gruppens äldsta medlem är 86 år. Vid årets slut hade klubben totalt 265 medlemmar, vilket är en ökning med 60 medlemmar. Under året har klubben fortsatt sin caféverksamhet på Hyllan i RFSL-huset varje tisdag med begränsad omfattning under storhelger och under sommaren. Driften har skötts av två medlemmar. Middagsfester med dans har under året arrangerats vid fem tillfällen varav fyra på Tant Åkes krog, Liljeholmstorget, och en på Morsans restaurang, Hornsgatan. Kontakten med gayseniorerna har utökats genom att CGL inbjudit dem till fester till ömsesidig glädje. Kontakt med andra kvinnogrupper som t ex. Palmgruppen har etablerats. I Pride-paraden hade vi för tredje året i rad eget fordon i år en vildavästernliknande öppen kärra med plats för 12 ladies som väckte välförtjänt uppseende. Vi samlades under parollen Hon Är! Kort tid efter Pride gjorde klubben en tredagars resa med Europa Direkt till Skagen över Oslo. Vi var 21 deltagare. Resan blev uppskattad. Gayseniorerna är en självständig grupp för gemenskap, sociala kontakter och aktiviteter som vänder sig till homo- och bisexuella män frå n 60 å r och uppå t. Den viktigaste aktiviteten är seniorcaféet. Sedan 1988 har detta hållits öppet på onsdagseftermiddagar och gett tillfälle för att under ansprå kslösa former träffa och prata med andra likasinnade. Under 2002 firades seniorcafé nummer 750. Vid påsk och jul utbyts kaffet mot middag till självkostnadspris. Besöksantalet har under å ret varit I verksamheten ingår också utfärder och kulturbesök. Tidningen Gay-Senioren har kommit ut med sex nummer under året. Under 2002 tog gruppen initiativ till samtal med landstingspolitiker om ett projekt kring mottagning med fokus på äldre homosexuellas hälsa, Gayseniorhälsan. Operabögarna OperaBögarna (OB) har allt sedan starten hösten 1997 ständigt växt. Vid ingången till 2003 hade OB ca 250 medlemmar. Gruppen består främst av män, men även kvinnor är välkomna. Åldersmässigt har gruppen medlemmar i åldrarna år. Större delen av medlemmarna bor i Stockholm men medlemmar finns även i andra delar av Sverige samt i utlandet, ex. vis England, Tyskland och Kanada. Under 2002 ökade medlemsantalet, liksom året innan, med ca 50 personer. Årsmöte hölls den 19/2 och extra årsmöte den 17

18 Under året har ett 15-tal träffar arrangerats. Höjdpunkterna under året har varit gruppens 200-fest på Hartwickska Huset i maj samt den traditionsenliga glöggkvällen i början av december, som i å r gästades av sopranen Nina Stemme. Under året har vi även fått vår första systerförening, i Madrid, Spanien. Ett flertal internationella kontakter har också tagits under året. Gruppen har även gjort operabesök på Kungliga Operan, deltagit i Operafrågan arrangerad av OperaVännerna vid Kungliga Operan samt haft ett flertal föreläsningar. I december togs också kontakt från Kungliga Operan som bjöd in medlemmar i OB till genrep av Stravinskijsagor. Vid de olika arrangemangen har i snitt ett 25-tal personer närvarat. Telefonjourer RFSL Stockholm drev under år 2002 tre olika telefonjourer, varav en var specialiserad på unga uppringare (Linje 59) och en på brottsoffer. Alla tre var öppna för såväl män som kvinnor, och alla tre bemannades av frivilliga. Jourhavande vän Icke Heterosexuell Ungdom IHU är en sammanslutning för unga bi- och homosexuella samt transpersoner i åldern år. Med marknadsföring, Internetkontakt och sociala träffar skapar de möjligheter för unga att träffas och på börja sociala nätverk och få stöd av likar. Under året har IHU träffats 22 gånger. Olika aktiviteter har varit gästföreläsare, sällskapsspelkvällar, hemmahos-kvällar, prova göra serietidning, videovisningar och under Stockholm Pride ordnades picknick. Under det gångna året har gruppen som träffas regelbundet varit från ca tjugo personer till det dubbla. Gruppen har letts av en av kuratorerna under större delen av året, och därefter av den ansvarige för ungdomsverksamheten. Transcafé Under året har en ny aktivitet som riktar sig till transpersoner startats. Sista onsdagen i må naden visas en film eller deltar en föreläsare med aspekter på olika transfrågor. Därefter fikar man och diskuterar programpunkten. Under 2002 hölls två caféer. Vid bägge var deltagarantalet ca 20 stycken. Sedan 1971 har RFSL Stockholm bedrivit en telefonjour för homo- och bisexuella män och kvinnor. Jouren vänder sig till Stockholmsområdet men får samtal från hela landet. Jouren har hållit nio protokollförda möten under Bemanningen har minskat något jämfört med förra året då vi täckte 87 % av möjliga kvällar nå dde vi 81 %. I exakta tal: 253 bemannade kvällar. Obemannade: 59 oplanerade och 53 planerade. Bland de 53 finns bl.a. våra möten samt sommaruppehållet. Vi uppskattar att vi tagit emot ca 1000 samtal under verksamhetsåret. Ofta ringer folk och lägger på innan samtalet har påbörjats. Dessa samtal är ca 250, dvs vi har haft ca 750 riktiga samtal. Innehållet i samtalen är samlevnadsproblem, ensamhet och bisexualitet. Ofta får vi också hänvisa till andra grupper/föreningar eller tipsa om olika ställen att träffas på. Samtalslängden varierar frå n nå gra minuter till en timme eller mer. Merparten av samtalen kommer från personer utanför Stockholmsområdet. Jourhavande Vän bestod av femton medlemmar vid årets början. Under året har en slutat. Vi är nu fjorton i Jouren men har fem kvinnliga aspiranter och om dessa väljs in som ordinarie, blir vi sju kvinnor och tolv män. 18

19 Linje 59 Brottsofferjouren Sedan 1990 har RFSL-rådgivningen drivit en telefonjour särskilt riktad till unga bi- och homosexuella. LAFA har finansierat utbildning och Folkhälsoinstitutet har bekostat telefonkostnader. Annonsering i ungdomsmedia svarar LAFA för, liksom av marknadsföringsmaterial. Folkhälsoinstitutet har bekostat annonsering i studentkataloger samt annonsering på Internet har för Linje 59 varit ett år där det varit svå rare att rekrytera nya volontärer för att sitta på linjen. Detta har gjort att öppettiden mot slutet av året tillfälligt fick dras ned till två dagar i veckan. I statistiken syns detta genom att färre antal samtal kunnat besvaras. Under 2002 har 2696 samtal tagits emot på linjen. Av dessa har 302 slutat i längre samtal, vilket är en minskning med 45% sedan fjolåret. De vanligaste samtalsområdena har varit hur man får kontakt med andra homo- eller bisexuella och frågor omkring att berätta för sin omgivning om sin homo-/ bisexualitet. Genomsnittsåldern på uppringarna är 22,4 år; något högre för män och något lägre för kvinnor. Drygt två tredjedelar av samtalen förs med män vilket är oförändrat från förra året. Två utbildningar om respektive två till tre kvällar samt en helg för nya linjearbetare har hållits under året, där nya medarbetare efter intervju antagits och utbildats för telefonjourverksamheten. Kontinuerliga återträffar har hå llits med gruppen. Antalet öppna kvällar var under å ret 82, vilket är en minskning sedan föregående år. Totalt har 81, 5 timmar tillbringats i samtal, vilket också är en minskning. Genomsnittssamtalet varar i 16 minuter. Telefonnumret till Linje 59 är En separat rapport finns för Linje 59. Brottsofferjouren startades i oktober Ansvarig för verksamheten är Anneli Svensson. Telefonjouren är öppen må ndag till fredag klockan Psykologer, socionomer, kriminologer och beteendevetare är representerade yrkeskategorier bland de tio som arbetar helt ideellt med Brottsofferjouren. Under året har jouren haft sammanlagt 135 samtal och 250 öppetkvällar. Detta är en minskning med tio procent sedan året innan, vilket kan tillskrivas att ett större antal personer kommit i direkt kontakt med kurator i år. Fördelningen bland dem som kontaktat oss är 60% män och 40% kvinnor. Spännvidden i samtalen är stor, frå n samtal av preventiv karaktär ("Vad gör jag om det händer?") till samtal om misshandel/vå ld och trakasserier av olika slag. Trakasserierna som refereras till sker vanligen inom relationen, när relationen tagit slut, på arbetet och på offentliga platser. Även anhöriga till offer hör av sig. Att notera är ökningen av de samtal som handlar om våld från partner eller ex.partner. Dessa utgör idag 50% av samtalen. Under 2002 öppnades möjligheten, tack vare medel från Brottsofferfonden, att erbjuda samtal direkt med kurator. Sammanlagt har 36 personer som varit utsatta för våld besökt kurator. Antalet samtal per person har uppgå tt till ca tio stycken. Det utå triktade arbetet har under å ret bestå tt av annonsering i gaymedia samt i Brottsofferjourernas Riksförbunds tidning, utdelning av reklammaterial och representation i olika offentliga sammanhang. För jourarbetarna ordnades en två dagars utbildning med jurist Hanna Hjort och kurator Anneli Svensson. Fem nya jouirarbetare har börjat under året. Jouren har under å ret mottagit en donation frå n Mark Levengood om :- kronor. 19

20 Verksamhetsgrupper Stockholm Gay Radio Stockholm Gay Radio (SGR) har bedrivit verksamhet sedan 1979 och är därmed en av föreningens äldsta frivilliga arbetsgrupper. Verksamhetens må l är att leverera bra HBTradio till en varierande må lgrupp. Programmen består av nyheter, inslag och aktivitetsrapporter som rör HBT-frågor. Det finns ett stort antal HBT-människor som ej nås via annan kanal, och radion kan vara en liten, men nog så viktig stegpinne i den process det kan innebära att komma i kontakt med RFSL, och i sin kom-ut process. Andra må lgrupper är föreningsaktiva av olika slag och andra som av olika skäl nås bäst via radio. Verksamheten bedrivs av en liten arbetsgrupp som gärna vill bli större. Under 2002 har gruppen fått in några nya medarbetare. Samtidigt har ett bortfall skett pga av studier och arbete. Vid årsskiftet är vi sex stycken fasta medarbetare som aktivt bedriver verksamhet. Det finns två nya medarbetare som ännu ej är inskolade, samt ett par nya intresserade på gång tack vare annonsering ibland annat Kom UT och QX. Under 2002 har vi sänt nio timmar per vecka, vilket ger cirka 450 timmar under året. Förut de speciella programmen i samband med Stockholm Pride 2002 har en "Julspecial" och en "Nyårsspecial" sänts. Utsändningarna har skett på 88,0 MHz i etern och via Internet på I år tillät inte de ekonomiska och personella resurserna någon live-sändning från Pride Park. Istället utfördes intervjuer och inslag i Pride, vilka därefter sändes ut från vår studio i Huset på Sveavägen. Totalt sändes 15 timmar i samband med Pride. Stockholm Gay Radio och RFSL-Stockholm har under året uppmärksammata av BBC. Detta skedde i ett program i BBC:s serie "A World In Your Ear". Programmet handlade om Gayradio i världen idag och inleddes ett inslag från vårt Leaping Lesbians. Redaktionerna under året har varit: Debatt - Inriktat på intervjuer/snack, nöje samt musik. Kamikaze - Nöjes- och intervjuprogram. Kompazz - tar, under lättsamma former, upp aktuella saker som rör HBT-världen och intervjuer. Leaping Lesbians - Ett mycket internationellt program som vill inspirera Dig att bli allt det Du kan. Engelskspråkigt med fokus på kvinnan. Radiostudion - Aktualitetsmagasin som tar upp ämnen som rör så vitt skilda ting som skönhetsvård och bilar till djupintervjuer med simmare, brottare samt bilmekaniker. Michael Simonsson Silkesjöö har varit ansvarig utgivare. Biblioteksgruppen Biblioteksgruppen består av ett tiotal aktivister och har träffats huvudsakligen i samband med Öppen måndag. Då har det varit naturligt att studera och diskutera bibliotekets litteratur och videos. Nytillkomna har fått se utlåningen i praktiken. Aktuella frågor har rört organiserandet av biblioteket. Gruppen har haft fokus på dataregistrering av hela beståndet samt i övrigt på uppdatering och nyregistrering av litteratur och videos frå n Rosa Rummet. Sedan samtliga bokhyllor utrustats med lås, har inplacering av böcker och videos utförts. Arbetet kommer att fortsätta liksom uppsnyggning av lånepärmar, kompletteringar samt översyn av utlåningsregler m.m. Ansvarig för gruppen har varit Gunilla Lindberg. Arkivgruppen Även i år har uppordningen av föreningens arkiv fortsatt. Det äldre arkivbeståndet - före är deponerat i Stockholms stadsarkiv, men övriga handlingar har tidigare inte varit uppordnat i någon större utsträckning. Det är numera möjligt att återfinna en stor del handlingar - exempelvis protokoll - även om mycket arbete fortfarande återstår. 20

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 AVDELNINGENS GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET Vanlig verksamhet Hellre kvalitet än kvantitet Interna utbildningar Samarbeten med andra organisationer Bilagor - förteckning 3-1 3-2 3-2 3-3 3-4 Handbok

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema

Sundsvall Pride. Queer Sundsvall. 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik. Nytt nätverk med queertema April - Juli 2010 rfsl.se/sundsvall Queer Sundsvall Nytt nätverk med queertema Sundsvall Pride 14 augusti Mariette på scenen! RFSL startar verksamhet i Örnsköldsvik Ordförande har ordet Hej alla medlemmar!

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2014 Under året har det hänt mycket i RFSU Västerås! Här nedan kan du läsa om allt det vi gjort under året, aktiviteter vi deltagit i, kampajer och projekt vi drivit!

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norrköpings Balettförening Org.nr. 802469-5671 Verksamhetsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen har bestått av Ordförande BAIBA PUMPURE STYRELSEN Kassör SOLVITA ISAHANOVA Sekreterare

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA Sexualpolitiska frågor Metoder för påverkan RFSL i media Bilagor förteckning 7-1 7-2 7-4 7-6 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är uppdaterat september 2010. Kapitel

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2013

Kalendarium RFSL Örebro 2013 Kalendarium RFSL Örebro 2013 Kalendarium RFSL Örebro 2013 19 februari: RFSL Örebro håller café i lokalerna på Järnvägsgatan 38. Där kan du ta en fika, prata lite, 24 februari: Familjeverksamheten är till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kalendarium vintern/våren 2010

Kalendarium vintern/våren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2010 årgång 11 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året har börjat bra! Och att ni inte har behövt vara ute och frysa för mycket i vargavintern vi haft. I din

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy Skapat den Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker Årsberättelse

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker Årsberättelse ÅRSBERÄTTELSE 09-10 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2009-03-15 2010-03-27. Medlemmar Under HT09 hade ELSA 60 medlemmar fördelade på följande sätt: 6 styrelsemedlemmar

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18.

Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. ÅRSBERÄTTELSE 10-11 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2010-03-28 2011-03-18. Medlemmar Under HT10 hade ELSA 75 medlemmar fördelade på följande sätt: 7 styrelsemedlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer