GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA"

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 C-uppsats GRUNDSKOLAN ÄR SLUT. JIPPI! VAD MER KAN MAN SÄGA En studie om hur en klass i årskurs nio upplever sin skolsituation Författare: Jane Malmsten Annett Wennberg Handledare: Bodil Rasmusson

2 Abstract Our purpose with this paper was to examine the school and class situation in form nine from the pupils own perspective, and their thoughts about ending comprehensive school. The main questions were: How do pupils in form nine describe the best vs. worst about school? How do pupils in form nine describe the relations in their class? How do pupils in form nine describe their own role/position in the class? How do pupils in form nine feel about being on their way to finish comprehensive school? We used an opinion poll, with twenty-five questions. Our result showed that many pupils didn t like school and were negative towards school. Their school-situation was full of stress, bad environment and tumbled lessons, which made them unconcentrated. Many thought that they were more happy and free in their spear time. Many of the pupils thought that classmates were the most important reason to enjoy school. Our results also showed that some pupils in fact enjoyed school and felt knowledge as a good luggage to carry on, out in life. We found that most pupils looked forward to end school and to go on and make their own choices.

3 Innehållsförteckning FÖRORD INLEDNING PROBLEMFORMULERING SYFTE FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR OCH PERSPEKTIVVAL METOD VAL AV METOD URVAL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH ETISKA ÖVERVÄGANDE SVARSFREKVENS OCH BORTFALL METODDISKUSSION BEARBETNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET KÄLLKRITIK TILLFÖRLITLIGHET FORTSATT FRAMSTÄLLNING BAKGRUND HISTORISK TILLBAKABLICK SKOLANS FUNKTION I SAMHÄLLET DEN DOLDA LÄROPLANEN TIDIGARE FORSKNING ATTITYDER TILL SKOLAN BARN OCH UNGAS STRESS I SKOLAN LEKTIONEN OCH LIVET TEORETISKA PERSPEKTIV OCH UTGÅNGSPUNKTER UTVECKLINGSEKOLOGI OCH SKOLAN SOM UTVECKLINGSMILJÖ INDIVIDENS BEHOV AV ANDRA INDIVIDENS KÄNSLOR GRUPPNORMER ROLLER SAMMANHÅLLNING REDOVISNING AV ENKÄTSVAREN ÅSIKTER OM SKOLAN Positivt med skolan Negativt med skolan TRIVSELN I KLASSEN Sammanhållning LEKTIONERNA SKOLARBETE TILLHÖRIGHET ÖPPENHET... 31

4 7.7 ROLLER I KLASSEN Ledare Syndabockar Egen roll i klassen Fritiden TILLBAKABLICK PÅ HÖGSTADIETIDEN VAD KÄNNER ELEVERNA INFÖR ATT GRUNDSKOLAN SNART ÄR ÖVER? ANALYS FÖRSÖK TILL SAMBANDSANALYS SKOLMILJÖ OCH ARBETSKLIMAT UTBILDNING OCH MOTIVATION SKOLAN SOM MÖTESPLATS GEMENSKAP OCH SJÄLVUTTRYCK GRUPPKLIMAT ROLLER NORMER I KLASSEN KÄNSLOR INFÖR FRAMTIDEN RESULTATSAMMANFATTNING SLUTDISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR BILAGA 1: Brev till rektorn BILAGA 2: Enkät

5 Förord Det finns många personer som har varit till stor hjälp för oss under detta arbete. Vi vill rikta ett stort tack till elever och skola som gjort vårt arbete möjligt då de lät oss komma till dem och utföra enkätundersökning. Utan deras medverkan hade det aldrig blivit någon uppsats därför vill vi speciellt tacka alla elever som var så villiga att skiva ner svar på våra frågor. Ett tack sänder vi även till Masse, som lyckades få fram vårt material på hårddisken, då den kraschade och slutade fungera. Tack vare det slapp vi börja om från början. Ett tack även till Ville för annan datasupport och hjälp med att läsa igenom och besvara vår enkät, för att kontroller att frågorna var okey att ställa till elever i årskurs nio. Vi vill även passa på att tacka varandra för att vi tagit oss igenom både vår egen grupprocess och vårt arbete. Då det har varit en intensiv tid har vi faktiskt lyckats att stått ut med varandra trots att vi tillbringat mer tid med varandra än med våra nära och kära. Annett vill speciellt tacka sin man då han uthålligt skött markservicen hemma i väntan på att hon skulle återvända till familjens lugna vrå. Ett extra tack vill hon rikta till sina barn, Johanna och Alexander, för deras tålmodighet under hela vårt pågående arbete. Jane vill speciellt tacka sin älskade särbo Niclas, som har uthärdat trots att hon varit tankspridd och otillgänglig samt att han har stått ut med den allmänna kaos som tidvis förekommit. Vidare riktar hon även ett tack till övriga i hennes omgivning för att de har stått ut då hon varit totalt osocial. Sist men inte minst vill vi skänka ett extra stort tack till vår förstående och hjälpsamma handledare Bodil Rasmusson för hennes engagemang och tillgänglighet då vi har suttit fast i teorismeten eller annat. Hässleholm och Höör, 2003 Jane Malmsten Annett Wennberg 4

6 1 Inledning 1.1 Problemformulering I Sverige har vi en lag som säger att alla barn mellan sju och sexton år är skolpliktiga. Barn som är bosatta i landet har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte i fråga om barn, som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållande är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet skall gå i skola. Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. (Skollagen 3:2) Detta kan ses som en rättighet men även som en skyldighet. Det finns ett tvång inbyggt i lagen, barn tvingas in i en grupp som de själva inte valt att delta i. Elever kan säkert känna trygghet i skolan, men det finns vissa som mår dåligt av sin skolsituation. Dessa elever är ändå tvungna att närvara. Tillbringar man så lång tid som man gör i skolan - minst 13 år för de flesta, för många ännu fler år om vi räknar med förskolan - måste man inse att skolan på gott och ont medverkar i den utvecklingsprocess barnet genomgår (Andersson, 1999:39). När eleverna kommer till sin första dag i skolan tror vi att de flesta känner en förväntning av att äntligen ha fått börja, men införlivas deras drömmar om vad skolan kommer att ge dem, eller försvinner drömmarna någonstans på vägen? Vi har alla gått i skolan och har då med oss skilda erfarenheter, det finns de som ser tillbaka på skolan med glädje, medan andra känner sorg när de tänker på sin skoltid. Det kan vara minnen av kamratskap, kärlek men även om ensamhet, utanförskap och mobbing. De minnen vi har präglar också våra åsikter om skolan, men dessa minnen är inte sanningar utan ger en subjektiv bild av skolan. Att beskriva skolsituationen från elevernas synvinkel är teoretiskt sett en omöjlighet för oss vuxna. Vi är inte barn längre själva och glömskan har lagt sin selektiva slöja över vår egen skolgång. Vi uppfattar och tolkar situationer med den vuxnas förstånd, inte barnets. Att sätta sig in i elevens uppfattning om skolsituationen får därför starka inslag av gissning och rekonstruktion. Det blir vår subjektiva uppfattning av barnets subjektiva värld (Imsen, 1992:22). Idén till detta arbete kom till följd av att en av oss på sin praktik fick en inblick i skolans värld genom ett nära samarbete med skolkurator och elever. Då vi började diskutera ämnet väcktes ett intresse för att försöka ta reda på hur eleverna uppfattar sin skolgång. En anledning till att vi valt att skriva om detta ämne är att vi finner det väldigt intressant att titta på skolan som 5

7 utvecklingsmiljö. Hur påverkas individen av sin skolgång och hur uppfattar eleven sig själv i gruppen? Efter vissa diskussioner kring ämnet kom vi rätt snart in på vår egen skoltid. Det visade sig att vi delvis hade likartade erfarenheter av vår tid i skolan. Vi hade båda negativa erfarenheter. Vår förförståelse innefattar det vi själva har med oss från vår egen skoltid och utifrån detta trodde vi att många av eleverna skulle ha en negativ syn på sin skolgång. Visserligen skulle det finnas vissa som inte såg det på detta sätt, men vi trodde nog att majoriteten skulle tycka att skolan var tråkig eller jobbig. Vi ville alltså se hur eleverna själva uppfattade sin skolsituation, därför att vi såg det som väldigt väsentligt att de som tillbringar nio år i grundskolan själv ska få ge sin bild av deras verklighet. 1.2 Syfte Vårt syfte är att utifrån elevernas eget perspektiv undersöka hur en klass i årskurs nio beskriver sin skol- och klassituation samt vilka tankar de har inför att grundskolan snart är slut. 1.3 Frågeställningar Hur beskriver elever i årskurs nio det bästa respektive sämsta med skolan? Hur uppfattar elever i årskurs nio relationerna i sin klass? Hur beskriver elever som går i årskurs nio sin egen roll/position i klassen? Vilka tankar och känslor har elever i årskurs nio inför att de är på väg att avsluta grundskolan? 1.4 Avgränsningar och perspektivval Eftersom vi hade tänkt oss enkäter med öppna frågor begränsade vi oss till en klass som gick i årskurs nio. Då det var elevernas perspektiv vi valt att försöka få fram har vi endast gjort undersökning av dessa, vi har alltså inte att gjort undersökningar av hur lärare, övrig skolpersonal samt föräldrar uppfattar situationen. 6

8 Andersson (1999) anser att det är viktigt att se hur individen upplever sin verklighet. Vi reagerar inte på en verklighet som objektivt sett kan förefalla aldrig så bra, om vi inte själva upplever den som bra (Andersson, 1999:21). Oavsett hur varmt det är i ett rum, så kan en individ uppfatta det som att det är kallt. Personen i fråga kan t ex ha feber och därför frysa. Anderson använder sig av en denna metafor för att beskriva individens subjektiva verklighet. Detta gör att olika personer kan uppfatta samma situation på skilda sätt. Utifrån denna synvinkel tyckte vi det var viktigt att se hur elever uppfattar sin situation i skolan. Att vi valt elever som gick i årskurs nio beror på att de till största delen har sin skolgång bakom sig. Innan vi gjorde enkätundersökningen, kontrollerade vi inte hur könsfördelning i klassen såg ut. När det visade sig att det fanns nitton tjejer i klassen och endast sju killar, ansåg vi att genusperspektivet inte gick att undersöka. 2 Metod 2.1 Val av metod Då vi ville få med hur alla elever i en nionde klass ser på sin skolsituation fann vi att enkätmetoden var den mest lämpade. Vi ville få ett så stort urval som möjligt, även de elever som inte alltid självmant anmäler sig till undersökningar av detta slag. Vi trodde även att sanningshalten skulle bli högre om eleverna fick möjlighet att besvara frågorna i enkäten anonymt, då vi föreställde oss att vissa frågor kunde vara av känslig karaktär. Vi ville inte att eleverna skulle påverkas av oss som intervjuare. Enkäter liknar i mycket de personliga intervjuerna med den stora principiella skillnaden att karakteristiskt för alla enkäter är att den som svarar på frågorna själv noterar sina svar på ett eller annat sätt, och att någon intervjuare inte finns med i bilden (Trost, 2001:9). Vi utformade en enkät som innehöll både frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor. I de öppna frågorna gavs eleverna möjlighet att motivera sitt svar. Därigenom fick de möjlighet att uttrycka sig med egna ord. (Bilaga 2.) Idéerna till utformandet av frågorna fick vi främst genom Åbergs bok Bland stjärnor och syndabockar, där författaren bl. a. beskriver olika värderingsövningar (Åberg, 1994). Till vår hjälp hade vi även Enkätboken (Trost, 2001). Innan vi genomförde enkätundersökningen bad vi en elev i årskurs nio att titta på frågorna. Dessutom testade vi själva tidsåtgången för att 7

9 fylla i enkäten. Detta ledde till vissa justeringar av frågorna. Vidare har vi gjort en litteraturstudie utifrån tidigare forskning. 2.2 Urval Vårt urval omfattar en klass i årskurs nio med totalt trettio elever. Vid undersökningstillfället var dock fyra elever frånvarande, vilket innebär att enkäten besvarades av tjugosex elever. Skolan valdes på en ort som en av oss har anknytning till. Enligt Denscombe (2000) kallas det tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval om man väljer de enheter som är lättast att få tag i, men författaren anser att det oftast inte är representativt att göra på det sättet. Vi är således medvetna om att den klass vi valde för vår undersökning inte kan betraktas som representativ för alla elever i årskurs nio. 2.3 Tillvägagångssätt och etiska övervägande För att få möjlighet att genomföra vår undersökning skrev vi ett brev, som sändes till skolans rektor (Bilaga 1). Efter några dagar tog vi kontakt via telefon och förhörde oss om det fanns intresse för att medverka. Vi hörde oss för med rektorn om föräldrarna skulle informeras men detta ansåg rektorn ej vara nödvändigt då klasserna deltagit i liknande undersökningar tidigare. Vi påpekade frivilligheten att delta både i brevet och under telefonsamtalet samt att elever och skola skulle komma att bli anonyma. Vi informerade om att skolan skulle få ta del av vårt färdiga arbete. Efter vårt samtal gick rektorn ut med en förfrågan till de fyra nionde klasserna som fanns på den aktuella skolan och förhörde sig om det fanns något intresse för att medverka i vår undersökning. En av klasserna tackade ja och ville gärna delta. Efter detta positiva besked tog vi kontakt med klassläraren som bekräftade att vi var välkomna. Vi kom till klassen, första lektionen på morgonen. Vi förklarade vilka vi var och varför vi var där samt att vi skulle närvara under hela lektionen för att besvara frågor och oklarheter. Innan enkäterna delades ut klargjorde vi vikten av att de motiverade sina svar och inte enbart kryssade i de fasta svarsalternativen, då deras åsikter var väldigt viktiga för vårt arbete. Vi talade även om för eleverna att det var frivilligt att deltaga och att de skulle komma att bli anonyma. Ingen elev valde att avstå. Lektionstiden på denna skola är sextio minuter och vi hade hela lektionstiden till vårt förfogande. Klassläraren var också närvarande och behjälplig. En liten del av eleverna, ca fyra stycken, blev färdiga efter ungefär halva tiden och fick på 8

10 klasslärarens inrådan gå på rast. De elever som satt kvar utnyttjade tiden väl och de lade sig vinn om att besvara frågorna noggrant. Vi kände att vi blev väldigt positivt bemötta både av läraren som var närvarade och eleverna. Under tiden som eleverna besvarade enkäten fick läraren möjlighet att läsa igenom frågorna och kommenterade efter undersökningen att dessa varit bra. 2.4 Svarsfrekvens och bortfall Det fanns ingen av de närvarande eleverna i klassen som inte ville vara med i vår undersökning. Däremot valde någon elev att inte kryssa för svarsalternativ eller att inte motivera sitt svar på någon fråga. För det mesta var det olika elever som valde att inte motivera sitt svar. 2.5 Metoddiskussion När vi läste enkätsvaren fann vi att nästan alla hade följt våra anvisningar och motiverat sina svar på ett fylligt sätt. Eleverna tog uppgiften på allvar och det fanns även en elev som tackade oss efteråt och hade skrivit sist på sin enkät. Roligt att få fram sina åsikter, så tack själva! Den var bra. Enligt Trost (2001) är en nackdel med öppna frågor att man som undersökare får ett större arbete med att bearbeta materialet. En annan nackdel är att inte alla är lika villiga att skriva ner sina tankar. Författaren varnar för att använda öppna frågor och menar att det kan vara väldigt tidskrävande samt att vissa människors handstil kan vara svår att tyda. Vidare anser författaren att en del individer undviker att skriva något medan andra skriver långa berättelser (Trost, 2001). Det finns dock andra som återger fördelarna med öppna frågor. Fördelen med öppna frågor är att den information som samlas in genom svaren med stor sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondentens synpunkter (Denscombe, 2000:122). Utifrån detta bedömer vi ändå att vårt val av metod har varit relevant för uppsatsen. Genom en enkät kunde vi nå ett större antal elever än om vi valt intervjuer. Samtidigt gav vi ändå eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar med egna ord genom de öppna frågorna i enkäten. 9

11 2.6 Bearbetning av det empiriska materialet Vi började med att ge varje elev/enkät ett nummer. Därefter sorterade vi materialet i två delar, svaren på frågorna med fasta svarsalternativ för sig och svaren på de öppna frågorna för sig. De förstnämnda skrevs in i kalkylprogrammet Excel. Varje fråga fick en kolumn och varje elev en rad. Därefter var det bara att läsa in varje enkätsvar i datorn. Vi övervägde möjligheten att göra sambandsanalyser, men vårt material är för litet för att göra sådana analyser meningsfulla och tillförlitliga, vi försökte dock att hitta samband utifrån vissa elevers svar. Vi gjorde även tabeller och diagram för att på så sätt lätt få en totalbild av hur eleverna hade svarat. Svaren på de öppna frågorna lades in i ett Word dokument. Vi använde oss av tabeller där vi sorterade in varje elevs svar under respektive fråga. Elevernas svar skrevs in nästan ordagrant, vi rättade dock vissa stavfel och vissa meningar för att texten skulle bli lättare att förstå. Vi skrev även in hur vederbörande hade besvarat de fasta frågorna. På detta sätt fick vi överblick över materialet i sin helhet. Därefter sökte vi efter olika likheter och skillnader i svaren. Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller hitta ett mönster så skall man göra en kvalitativ studie (Trost, 2001:22). Med anledning av våra frågors utformning bearbetades svaren såväl kvalitativt som kvantitativt. 2.7 Källkritik En teori är ett instrument för att lösa gåtor inte någon mer eller mindre sann bild av hur välden egentligen är (Kuhn, i Gilje & Grimen 1992:117). Med detta menar vi att vårt användande av teorier är till för att förstå hur eleverna i vår undersökning kan uppfatta sin verklighet, men att man aldrig kan få fram den slutgiltiga sanningen. Popper menar att en teori aldrig är definitivt ofelbar. Mänsklig kunskap är aldrig något slutgiltigt och absolut säkert. Ingen vetenskaplig teori är helig och står utanför kritik (Popper, i Gilje och Grimen 1992:81) Med detta vill vi ha sagt att det alltid går att kritisera de teorier vi har valt, men vi tror att de ändå är väldigt relevanta för vår uppsats. Vi har inte haft några problem med att hitta litteratur om skola och elever, vårt problem har istället varit att hitta litteratur som handlar om elevernas perspektiv och inte de vuxnas. 10

12 Några delar av vår litteratur är inte helt aktuell, anledningen till att vi ändå valt att ta med denna litteratur är att den har speglat ett elevperspektiv och varit lämplig för arbetet. Då det gäller Barnombudsmannens undersökning är vi medvetna om att denna inte är representativ för alla skolelever, då de i sin undersökning endast har ett litet urval. Att vi ändå valde att ta med denna undersökning är på grund av att den speglar ett elevperspektiv och beskriver elevers stress i skolan. Valet av perspektiv gör att man bara får en version av en händelse. Händelser som skildras utifrån olika perspektiv gör att man får en bättre uppfattning (Thurén, 1986). Vår ambition har aldrig varit att försöka få fram alla inblandades uppfattning om skolan utan bara vad eleverna i vår undersökningsgrupp ansåg. Detta anser vi, trots det som anförs av Thurén, har ett värde i sig. 2.8 Tillförlitlighet Validitet innebär att man mäter det man har för avsikt att mäta. Reliabilitet har att göra med tillförlitligheten i instrumentet man använder sig av för att mäta, vilket innebär att resultatet ska bli detsamma om en liknade undersökning genomförs av någon annan vid en senare tidpunkt (Trost, 2001). Ett problem i detta sammanhang är, enligt Trost (2001) att man då förutsätter ett statiskt förhållande. Vi anser att vår undersökning uppfyller kraven på validitet. Vi menar att våra frågor i enkäten (Bilaga 2.) varit relevanta för undersökningen. Eleverna tog uppgiften seriöst, deras svar visar att de förstod frågorna och vi har ingen anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i deras svar. Däremot kan man nog till viss del ifrågasätta reliabiliteten i vår undersökning, att fyra elever ej besvarade enkäten kan ha påverkat vårt resultat, då deras åsikter möjligtvis speglar en annan bild av klassen och klassmiljön. Dessutom kan en person skriva/tycka en sak en dag eller i ett visst sammanhang och något annat vid ett tidigare eller senare tillfälle. Man ser vad man vill se, men vår förutsättning har dock varit att få fram elevens subjektiva bild av sanningen. Andersson (1999) menar att det finns lika många skolor som det finns elever, detta eftersom varje elev uppfattar skolan och sin skolsituation på sitt eget sätt (Andersson, 1999). Våra resultat är således inte representativa och generaliserbara. 11

13 3 Fortsatt framställning Vi inleder med en bakgrunds beskrivning där vi har ett historiskt perspektiv på skolan. Vi beskriver därefter skolans roll i samhället och den så kallande dolda läroplanen. I nästföljande kapitel redovisar vi uppsatsens teoretiska perspektiv. Därefter följer ett kapitel om tidigare forskning. Härefter presenterar vi resultaten av vår undersökning. Vilket följs av vår analys, som disponeras utifrån olika teman. Efter det kommer en resultatsammanfattning och avslutningsvis en slutdiskussion med våra egna tankar och reflektioner. 4 Bakgrund 4.1 Historisk tillbakablick Den svenska skolans har sina rötter i antiken. Grekerna gav oss ordet skola och de första bestämmelserna om obligatorisk skolgång utfärdades där på 500-talet före Kristus (Sandström, 1997:17). I mångt och mycket var Sverige på 1500-talet fortfarande ett medeltidssamhälle. Jordbruket dominerade, centralmakten var svag och den katolska kyrkan var stark. Den kunskap man skaffade sig fick man genom erfarenhet och av att man lärde sig av t.ex. föräldrarna, genom att se hur dessa gjorde. Den bokliga bildningen var det endast en liten grupp som fick ta del av, det var främst präster och munkar. På 1500-talet började Gustav Wasa att bygga upp en nationalstat och han var då angelägen om att allmogen skulle lära sig läsa och skriva eftersom han var i behov av utbildat folk. Samtidigt drog han in stora skatter från kyrkan, vilken han även plundrade. Detta gjorde att kyrkans skoltraditioner minskade drastiskt (Sandström, 1997). Gustav Wasa utnyttjade censuren, för att på så sätt hindra människor från att trycka åsikter som ansågs obekväma. Tryckfrihetsförordningen kom först Eftersom censur infördes så att man inte fick trycka vad man ville, så hade man också kontroll på vad de läskunniga läste. Kyrkan var på 1600-talet fortfarande den som strävade efter att få en allmän folkundervisning. Man ålade föräldrarna att lära barnen läsa, men inget straff utfärdades om detta inte skedde. Anledningen till att kyrkan ville att allmogen skulle lära sig läsa, var för att tillägna sig kristendom och bli fostrade genom denna (Svensson, 1988). Genom de regelbundna återkommande husförhören kunde den protestantiska läran och den rådande samhällsordningen läggas fast, samtidigt som praktiskt taget varje invånare kunde inordnas i ett effektivt kontrollsystem (Svensson, 1988:56). På 1700-talet förändrades de sociala förhållandena och utbildningen i hemmen som på talet hade setts som tillräcklig behövde nu förändras. Det var framför allt i städerna bland de 12

14 fattiga som det blev nödvändigt att organisera undervisningen. Där inrättades privata fattigskolor för att hindra barnen från att springa omkring på gatorna och stjäla. På landet kände man till en början inte lika stort behov av några skolor, men i början på 1800-talet skedde även där förändringar. Folkskolans införande ska ses mot bakgrunden av den kapitalistiska utvecklingen inom jordbruket, som bröt ner de patriarkala relationerna på landsbygden. Den stora massan, pöbeln, upplevdes som ett hot mot den sociala ordningen. I de styrandes ögon var uppfostran ett sätt att trygga denna ordning. Med folkskolans hjälp skulle folket fås att rätt förstå sitt ansvar för samhällets fortbestånd (Johansson, i Svensson, 1988:69). På 1830-talet ansåg Per Sahlström att det var viktigt, att allmogen fick en ändamålsenlig skolutbildning. Detta eftersom jordbruket behövde det för att utvecklas, men även för att fostra folk till nykterhet och att följa lagar. Allmän skolplikt infördes 1842 i Sverige och på 1860-talet tillsattes inspektörer för att se till att det följdes (Sandström, 1997). Som vi ser det har skolans tillkomst inte varit av snällhet utan det har funnits anledningar bakom. Däremot ska det inte förnekas att det förde med sig positiva saker för allmogen. Denna historiska tillbakablick hjälper oss att förstå och ger oss perspektiv på vår nuvarande grundskola med nioårig obligatorisk skolgång för alla. Detta bland annat genom att vi kan se att det fanns andra förklaringar till att en skola utvecklades, än enbart för att lära barnen läsa och skriva. 4.2 Skolans funktion i samhället När man börjar fundera på anledningen till att skolan finns i dagens läge, blir nog första tanken att det är för att alla människor ska få lära sig läsa, skriva, räkna osv. Dock finns outsagda anledningar till att vi har obligatorisk skolgång. Christie (1971) anser att skolan är en förvaringsplats för barn och ungdomar, i vårt samhälle har vi ingen egentlig användning för dessa. Så därför behöver de en plats att vara på medan de står på tillväxt för att bli vuxna och bli till nytta för samhället. Om barnen inte går i skolan och är utan sysselsättning kan det finnas risk att de springer omkring på staden och bildar gäng som ställer till problem. Detta skulle kunna bli ett bekymmer för samhället (Christie, 1971). Andersson (1999) menar att konsekvenserna av den utvidgade skoltiden har gjort att ungdomarnas möjlighet att bli vuxna och självständiga har förskjutits (Andersson, 1999). 13

15 Skolan betyder en hel del för vilket arbete den unge ska få när denne blir vuxen. Ju bättre betyg och ju längre skolgång desto bättre är förutsättningarna för möjligheten till ett bra arbete. Det moderna samhället ställer stora krav på sina medborgare när det gäller utveckling och kunskap. Det är inte utan skäl som utvecklingsländerna satsar på utbildningssektor. Utan skola ingen utveckling (Christie, 1971:54). Det finns elever som vantrivs i skolan och som inte har några tankar på att läsa vidare på gymnasiet. Jag tror jag vågar påstå att sådana ungdomars upplevelser av sin situation ganska ofta närmar sig fångens. De upplever ett auktoritärt system som de inte kan ta sig ur. De är tvungna att gå där (Christie, 1971:54). Om dessa elever inte kommer till skolan, kan föräldrarna bli bestraffade eftersom det är deras skyldighet som vårdnadshavare att se till att barnen går till skolan. Skollagen kap 3:16 säger att Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter/.../ (Forkman, 2000:29-30). 4.3 Den dolda läroplanen Dold läroplan är ett uttryck för den del i undervisningssituationen som innebär att eleverna samtidigt med kunskapsinhämtandet lär sig skolmiljöns och samhällets normer och värderingar: att ha tålamod, att inte fuska m m (Teveborg, 1999:58). Förutom de kunskaper som skolan vill lära ut har man också tvingats inse att det ofrivilligt lärs ut sådant som kanske inte var tänkt men som omedvetet blir utlärt p.g.a. skolans och klassernas utformning. Skolan lär ut passivitet då eleverna tvingas lyssna på lärarna som kunskapsförmedlare och genom detta inte själv blir aktiva i sitt kunskapssökande. Då eleverna inte tycker att de får vara med att utforma lektionerna och dess innehåll lär skolan ut liknöjdhet (Maltén, 1992). Skolan är i stort uppbyggd på konkurrens runt provresultat och betyg vilket lär eleverna att se till sig själva. Detta gör att de inte lär sig förmågan till samarbete. I konkurrenssammanhang ges inte möjligheten för elever med skolsvårigheter att komma ikapp sina klasskamrater, detta lär då ut känslan av mindervärde och dessa elever marginaliseras (Maltén, 1992). 14

16 5 Tidigare forskning I detta kapitel redogör vi för Skolverkets undersökning Attityder till skolan (2001), Barnombudsmannens undersökning Barn och ungas stress i skolan (2001) och Anders Garpelins Studie Lektionen och livet (1977). Den sistnämnda ger inblick i skolklassens grupprocess. Detta är undersökningar och tidigare forskning som vi funnit relevant utifrån uppsatsens syfte. 5.1 Attityder till skolan Vart tredje år gör skolverket en attitydundersökning angående skolan, den senaste studien gjordes år Studien innehåller elevers, lärares och föräldrars attityder till skolan. Undersökningen omfattade totalt sjutusen individer varav tvåtusen var elever i årskurs sju till nio. Vi har valt att koncentrera oss på den del som behandlar elevernas egna åsikter, då den ligger närmast vårt eget arbete. Det som ingår i undersökningen är elevernas syn på trivsel och gemenskap, stress, lärarnas undervisning, betydelse av skola och utbildning samt skolans krav. Elevernas svar visade att 6 av 10 elever tyckte att skolmiljön var lugn och att man fick arbetsro men resterande tyckte att den var stökig och otrygg. Flertalet elever ville att skolan skulle stå för mer ordning och reda. Undersökningen visar att 85 % av eleverna uppger att de trivs mycket bra eller ganska bra i skolan, elever som uppgett att de trivs varken bra eller dåligt uppgår till 9 %, 6 % har angett att de trivs ganska dåligt och mycket dåligt. Skolverket menar att studien visar att de som vantrivs i skolan också verkar ha en mera negativ bild av lärarnas förmåga att undervisa samt ofta känner sig mer omotiverade till skolarbete än de som trivs i skolan. De elever som vantrivs i skolan uppger oftare att de inte bryr sig eller är engagerade i skolan. Undersökningen visar att 7 % av eleverna ofta skolkar, vilket är ett tecken på att dessa inte trivs i skolan (Skolverket, 2001). Undersökningen åskådliggör att elevernas lust att lära sig har sjunkit och att elevernas syn på kvaliteten av undervisning också har försämrats. Trots att många elever hade negativ syn på lusten att lära sig så visar Skolverkets undersökningar att det fanns en positiv syn på att lärandet gav positiva effekter på längre sikt. 15

17 Många var negativa till arbetstakten i skolan och många tyckte att de inte fick arbeta i sitt eget tempo. En stor del elever tyckte att stressen i skolan hade ökat. Resultaten pekar på att stress i grundskolan och i gymnasieskolan är relaterad till för höga krav och att inte få arbeta i den takt som passar en själv som elev (Skolverket, 2001:95). När det gäller relationer i skolan tycker nio av tio elever att de trivs med de andra eleverna medan 6 % av eleverna i årskurs 7-9 uppger att de känner sig mobbade i skolan. Undersökningen belyser att skolan inte lyckas så bra när det gäller att skapa ett gynnsamt klimat för eleverna. Många elever upplever att de känner sig rädda och otrygga i skolans miljö. 5.2 Barn och ungas stress i skolan Barnombudsmannens (BO) undersökning om barn och stress visar att många elever upplever skolarbetet som meningslöst. De hinner inte slutföra påbörjade arbeten innan nästa skall inledas. Detta ger upphov till att eleven tappar insikten om vad skolarbetet skall leda till och förlorar sin egen känsla av sammanhang. Eleverna klagar också på att de saknar kontroll över den egna tiden. Dessa typer av maktlöshetskänslor kan frambringa stress. Professor Lennart Levi, på Statens instution för Psykosocial Miljömedicin, påvisar att stress medför att kroppen gör sig beredd för kamp eller flykt och varvar upp. Detta är en normal kroppsreaktion som är ämnad att försvinna så snart stressfaktorn avtagit. Vid långvariga stresstillstånd kan man få psykiska och fysiska tillstånd av ohälsa. Stressorerna kan bestå i olika slag av överkrav, eller underkrav som vi inte vet hur vi skall hantera. Ofta i kombination med att vi inte kan påverka det vi utsätts för. Att vi saknar stöd i vårt sociala nätverk. Att vi inte belönas i förhållande till den ansträngning vi investerat. Eller, mer övergripande, att miljöns krav inte överensstämmer med vår förmåga, och dess möjligheter inte med våra behov (Levi, i BO, 2001:4). I intervjuer med elever i nionde klass klagade de flesta på att lärarna gav för mycket läxor. Eleverna ansåg att de hade för lite fritid, att rasterna i skolan var alldeles för korta och gick åt för att ta böcker samt att gå mellan klassrummen. Många av eleverna klagade på att de hade svårt att somna på kvällarna samt att de ofta hade ont i magen och huvudvärk. Om man blir utsatt för stress under lång tid kan man få problem med ångest och oro samt minnesstörningar, koncentrationsproblem och fysiska besvär. BO ser allvarligt på att många unga utsätts för 16

18 hälsorisker, så som buller, allt för höga ljudnivåer och kränkande behandling samt stress både i och utanför klassrummen (BO, 2001). Barnombudsmannen (BO) anser att skolan har en stor skuld i att många barn och ungdomar känner sig stressade. Barns skolgång kan värderas som de vuxnas arbete. Dock ser det väldigt olika ut, de vuxna har valmöjligheter medan barnen inte har en sådan möjlighet utan tvingas göra sin skolgång i de skolor som finns tillhands. Skolan är teoretiskt inriktad och bygger på prov och kontroll, vilket uppmuntrar till konkurrens. För den som inte orkar med studietakten, inte har fullgod syn eller hörsel eller är sent mogen kan det vara mycket frustrerande. Många barn i skolan är därför utsatta för kronisk stress (BO, 2001:5). 5.3 Lektionen och Livet Anders Garpelin (1997) har i sin bok Lektionen och livet beskrivit sin studie av ungdomar som kommer från olika mellanstadieklasser till högstadiet för att bilda en klass. Garpelin har försökt fånga hur grupprocesserna växer fram och undersökt vilken påverkan skolan har på unga människor. Undersökningen pågick i tre år och utfördes genom intervjuer med eleverna samt observationer i klassrummet under tre veckor varje termin under elevernas högstadietid. Garpelin hade innan han inledde undersökningen, arbetat en tid med ungdomar som inte såg någon mening med skolan och lektionerna. Vad som var förundrande var att dessa elever trots allt gick till skolan och var närvarande under lektionstid. Garpelin frågade sig vad det var med skolan som trots allt gjorde att de ville närvara. Eleverna själv uppgav att anledningen var att de ville vara åskådare eller delta i det samspel som pågick under lektionerna. Undersökningens syfte var att skapa en bättre förståelse för ungdomars möte med högstadiet, att förstå elevers förhållningssätt till skolan. När elever som gått i andra skolor kom för att bilda en ny klass bar de med sig bilden av sig själv så som de uppfattades av elever och lärare i sin tidigare skolmiljö samt hur de uppfattades utanför skolan. Dessa elever skulle komma till någon slags uppgörelse om rollerna och maktfördelningen i den nya klassen. Vid grupparbeten eller klassituationer med färre elever blir det en annan process än i helklass då alla eleverna är samlade. I klassen växer normer och regler fram mellan gruppmedlemmarna, tysta regler som kan skapa sanktioner om de bryts. Det är tillåtet att straffa normbrott offentligt för att markera gränserna. Det är viktigt hur man uppfattar sig själv och hur man tror att man uppfattas eller skulle 17

19 komma att uppfattas av andra, vare sig det gäller medlemmar ur det egna teamet eller publiken. Att göra bort sig eller förlora ansiktet uppfattas som ett hårt slag för den enskilde men även för teamet (Garpelin, 1997:117). Garpelin benämner den närmaste kamratgruppen som team och resten av klassen som publik. Författaren menar att den nya klassprocessen kan leda till förändrade grupperingar. Gamla vänner bryter upp med varandra då de upptäcker nya sidor hos sina vänner som de inte uppskattar, medan några ursprungsgrupper förblir intakta och växer sig starkare än tidigare. Undersökningen visar att processen som leder till klassbildning också leder till en marginalisering av vissa elever, vilket innebär att dessa hamnar i utkanten av befintliga grupper. Ursprungsgrupperna har försvagats och de nya grupperna kanske vill bli av med någon tidigare medlem som nu inte platsar längre när koder och normer förändrats. Om man skall tillåtas tro att man är nåt så måste man vara en av de elever som utgår ifrån att de har tolkningsföreträde, de som skapar och kan läsa koderna, de som med andra ord förstår hur man skall förhålla sig till skolan och varandra (Garpelin, 1997:154) Genom klassprocessen tar eller får man sina klassroller så som ledare, rebell eller plugghäst m.fl. Via avbrotten och klassprocessen får man också en erfarenhet med sig i livet om uppbrott och nya gruppmöten. (Garpelin, 1997). 6 Teoretiska perspektiv och utgångspunkter För att förklara samspelet mellan individen och den miljö den befinner sig i har vi använt oss av utvecklingsekologins övergripande teoretiska perspektiv. I vår analys har vi emellertid även behövt använda oss av andra teorier hämtade från socialpsykologi, sociologi och pedagogik. Vi har valt dessa för att öka förståelsen av hur relationer i grupper kan fungera, hur rollerna i en grupp kan se ut, vad gemenskap och sammanhållning betyder för gruppen och individen. 6.1 Utvecklingsekologi och skolan som utvecklingsmiljö Bengt-Erik Andersson (1986) beskriver Bronfenbrenners utvecklingsekologi, som en studie av barn och ungdomar samt samspelet mellan dem och de miljöer som de vistas i. Enligt denna teori sker samspelet mellan individen och den miljö denne befinner sig igenom de aktiviteter som engagerar individen, de roller vederbörande ställs inför och möter samt de sociala relationer som utvecklas mellan individen och människor i omgivningen (Andersson 1999:35). 18

20 Vid sidan av familjen finns många olika miljöer som individen vistas i så som kamratgrupper, grannskapet, skolan och senare också arbetsplatsen. Familjen och de närmaste miljöerna med den unge i centrum finns på mikronivå. Allt eftersom barnet blir större kommer det i kontakt med flera olika närmiljöer som i sin tur kommer att påverka barnet. Genom barnet kommer närmiljöerna att utveckla relationer mellan varandra, t ex. så finns det en kontakt mellan skola och hem. Relationerna mellan olika närmiljöer bildar ett slags länkar som benämns som mesosystem. Ett barns utveckling påverkas av samhällets olika nivåer allt från den egna familjen på mikronivå till regeringens beslut om skolplanens och skollagens utformande på makronivå (Andersson, 1986). (Bronfenbrenners figur hämtat ur Andersson, 1986:21) Skolan har som samhällsfunktion att förmedla kunskap och färdigheter samt normer och värderingar. I samspelet mellan elever och mellan lärare och elever utvecklas olika former av sociala och känslomässiga relationer. Dessa kan ge såväl positiva som negativa erfarenheter som den unge tar med sig ut i livet. Skolan är en central miljö för unga människor under många år av livet. Barnen befinner sig i skolan under tiden då de utvecklas från barn till ungdomar och naturligtvis spelar då de upplevelser och möten som skolan erbjuder en stor roll för hur den unge kommer att utvecklas. Ur elevens perspektiv är inte skolan bara en arbetsmiljö utan också en utvecklingsmiljö därför är det av vikt att skolan strävar efter en gynnsam atmosfär som stimulerar eleverna i positiv riktning. Skolmiljön skall försöka att tillfredställa elevernas behov av materiell och social trygghet. Eleverna ska lära sig att bli självständiga individer och skolan ska bidra till att stärka varje individ så denne skapar en god självkänsla och positiv identitet (Andersson, 1986). 19

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra lärare? Hur är en bra lärare? Ur ett elevperspektiv Linda Hellfon och Annie Skoog Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande Examensarbete 10 p Lärarprofession ur elevperspektiv

Läs mer

Den dominanta rollen i en grupp.

Den dominanta rollen i en grupp. Den dominanta rollen i en grupp. En undersökning om hur den dominanta rollen kan framstå i en barngrupp. Carolina Karlström och Charlotte Svärd Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för samhälle, kultur

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT En kvalitativ studie av elevers erfarenhet i gymnasiet Växjö, 2012-08-05 15hp Pedagogik/2UV06L Handledare: Mattias Lundin, Linnéuniversitetet Institutionen

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer