Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2"

Transkript

1 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2, fysisk planering den 27 maj 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: , 42 Avser endast Östantill 1:3 (Strömsholmen) Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

2 2(9) Hur samrådet har bedrivits Allmänt samrådsmöte (öppet hus) hölls torsdagen den 14 januari 2010, klockan 17:00 i Förvaltningshuset Rosen. Ytterliggare ett möte hölls tisdagen den 26 januari 2010, klockan efter föregående annonsering i lokalpressen. I övrigt har samråd skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga och kommunala instanser. De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: Kommunala instanser: Bygg och miljökontoret Räddningstjänsten Östra Götaland Kultur- och fritidskontoret Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) Norrköping Vatten AB Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer Tele Berörd allmänhet och fastighetsägare Sverigehuset i Göteborg AB HSB brf Strömsgården Hyresbostäder Svenska kyrkan Sent inkomna remissvar: Efter att remisstiden har gått ut den 3 februari 2010 har nedanstående yttranden kommit in. Tekniska kontoret Cityfiske i Norrköping Länsstyrelsen Skanova, region öst, E.ON Elnät AB, E.ON Värme Sverige AB, Hyresgästföreningen, De handikappades riksförbund, SRF, HSO,

3 3(9) Utbildningskontoret, Norrköpings kommun mark och exploatering, Magnentus Capital AB, HSB Produktion AB, Brons-fastigheter AB, Joelssons Revisionsbyrå AB, Moderata samlingspartiet i Norrköping, KB Hotellet vid Tyska torget, Svenska Lantmännen ek. för, Sågbacken AB, Fastighets AB Strömsholmen i Norrköping och Henry Ståhl fastigheter AB har inte kommit in med några synpunkter. Ändringar som gjorts i detaljplanehandlingarna: o Ändring av markanvändning från Torg till Gata längs Hamngatan. o Tillägg av bestämmelse för utformning av bro. o Minskad byggrätt för bryggor längs kajen. o Ändrad avgränsning för kvartersmark och serveringsyta på allmänplatsmark intill Gamla Tullhuset. o Tillägg av bestämmelse för körbar yta på Strömsholmen. o Hanteringen av strandskyddet ändras, ett upphävande avses. o Ändringar i planbeskrivningen, förtydligande av trafikstruktur, prövning av vattenverksamhet, sportfiskets roll och avfallshantering vid Strömsholmen samt redaktionella ändringar. o Ändring i behovsbedömning, förtydligande av bland annat hantering av strandskydd samt geotekniska förutsättningar för Strömsholmen. Sammandrag av inkomna synpunkter Länsstyrelsen Bilaga Länsstyrelsen ser positivt på ambitionen att utveckla aktuellt område, utvecklingen måste dock ske i samspel med kulturmiljön runt Strömmen och dess betydelse för stadsbilden. Det är nödvändigt att i detaljplan mer detaljerat reglera tillkommande bryggor, bro för gc-trafik (höjd och bredd) samt bebyggelse på Strömsholmen (höjd). Detta för att säkerställa att kommande förändringar kan inordna sig i ett långsiktigt bevarande och förvaltning av den kulturhistoriska miljön som ingår i riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 miljöbalken. Kommentar: Synpunkterna tillgodoses angående byggrätt för bron och bryggor som begränsas. Byggnad på Strömsholmen regleras redan i höjd,

4 4(9) tidigare bebyggelse i tre våningar vitnar om att holmen tidigare klarat av en relativt hög byggnadshöjd. De höga träden på holmen döljer till viss del byggnaden. Vår bedömning är att fyra våningar är ett rimligt maxantal för att ändå möjliggöra en effektiv markanvändning i en central del av staden. Byggnaden ska ha en publik funktion, bostäder medges ej vilket förtydligas med planbestämmelse. Under rubriken Allmänt och rådgivande nämns det historiska arvet, området utgjorde en del av inre hamnen med bland annat tullhus och stenkajer. Det är positivt att befintlig kulthistorisk bebyggelse skyddas samtidigt riskerar planen att minska förståelsen för Strömmenområdet som tidigare hamnområde på grund av föreslagna bryggor och hög byggnad på holmen. Omfattningen av bryggor ifrågasätts längs kajkanten, även mellan Kalvhagen och Strömsholmen. Ett begränsat antal bryggor med rätt placering och utformning bör däremot kunna etableras utan att väsentligt förändra hamnområdets karaktär utan tvärtom stärka kontakten med vattnet. Exempelvis kan trädäck placeras i anslutning till i kajen inbyggda stentrappor. Den nya bron mellan Strömsholmen och den norra kajen bör inte bli för dominerande i landskapet och måste gestaltas med hänsyn till kulturmiljön vad gäller höjd, bredd och material. Bron liksom Centrumbyggnadens utformning ska regleras i detaljplan. Q-bestämmelsen bör kompletteras med skydds- eller varsamhetsbestämmelser för ändamålsenligt skydd för byggnaderna. Vidare anses att kranen intill Tullhuset bör bevaras och förses med skyddsbestämmelse. Q-bestämmelse har, efter diskussion med stadsantikvarie, ansets ge tillräckligt skydd, tillsammans med föreslagna utformningsbestämmelser. Kanonkranen har tidigare stått på annan plats, den står inom område för allmänplats med markanvändningen torgändamål, och kommunens intention är att kranen ska bevaras. Angående översvämning framgår inte risken för översvämning av Strömsholmen. Det är viktigt att detta tydliggörs och att eventuella skyddsåtgärder säkerställs i planen. Texten i planbeskrivningen angående risk för översvämning kompletteras. Förslaget innebär stora förändringar för trafikföringen i Norrköpings centrala delar. Det är viktigt att effekterna på trafiknätet i stort studeras. Genomförd trafiknätsanalys visar att förändringarna inte blir omfattande, kommunens tekniska kontor ansvarar för eventuellt genomförande av trafikomläggningen. Länsstyrelsen redogör för strandskyddet och att de nya reglerna gäller för planer som antas efter 1/

5 5(9) Handlingarna revideras angående information om strandskyddet. Kommunen avsåg tidigare att anta planen innan 1/ När så nu inte blir fallet föreslås ett upphävande som också tydliggöras i handlingarna. Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att planen inte innebär betydande miljöpåverkan med nuvarande utformning med anledning av generösa byggrätter för bryggor, byggnad på Strömsholmen i 4 våningar och avsaknad av reglering för brons höjd. En bearbetning av planen enligt ovanstående synpunkter kan innebära en mindre miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Åtgärder i och i anslutning till Motala Ström kräver särskild prövning som vattenverksamhet, vilket enligt 11 kap miljöbalken kräver anmälan till Länsstyrelsen eller tillstånd från miljödomstolen. Tullhuset och gamla sjukhuset är byggnadsminne, ändring av byggnad kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen. Kommunala instanser Bygg och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd ser inga hinder för fortsatt planläggning men vill uppmärksamma följande frågor: - Gamla Tullhuset är drabbat av stora bullerstörningar och ligger inom riskområde för farliga transporter - Utredningar av mudder- och fyllnadsmassor måste göras på Strömsholmen när marken ska bebyggas - Verksamhet som restaurang eller liknande på Strömsholmen bör styras så att störning för omgivningen undviks. Exempelvis bör musik utomhus starkt begränsas. - Ett åtgärdsprogram med förslag på bullerförbättrande åtgärder bör tas fram för framförallt den västra delen av Flemminggatan. Bygglov har inget att erinra mot förslaget. Kommentar: Synpunkterna noteras. Trafikmängden på Flemmingsgatan är idag relativt låg och risken för störning från trafikbuller bedöms vara liten. Olika åtgärder nämns i trafiknätsanalysen. En lösning är fasaddämpning, en annan är att göra gatan enkelriktad och endast tillåta trafik i östlig riktning vilket skulle innebära ca 660 f/d och därmed att befintlig bebyggelse inte utsätts för högre bullervärden än idag. Ytterliggare åtgärder för styrning av trafikflöden så att trafikmängden minskas har föreslagits och kommer att arbetas vidare med i genomförandet.

6 6(9) Tekniska kontoret Gator/trafik: Delar av detaljplaneområdet måste förprojekteras enligt rutin före utställning. Projektering bör göras i det skede då anläggandet är tänkt att ske. Planen rymmer föreslagna förändringar och det nämnda området, korsningen Drottninggatan/Hamngatan med vissa nivåskillnader planeras som Gata eller Torg vilket innebär flexibilitet vid anläggandet av gata som om nödvändigt kan anläggas på mark för torgändamål. Det bör finnas en tydligare beskrivning av trafikstrukturen i detaljplanen. Bestämmelsen för Hamngatan ska vara gatumark på de delar som utgörs av körbana för bil och cykel. Det som i planbeskrivningen hänvisas till som förstudie för bussparkering är en utredning. Synpunkterna tillgodoses, planbeskrivningen förtydligas angående beskrivning av trafikstruktur och den nämnda utredningen. Plankartan ändras angående Hamngatans bestämmelse. I de delar av planområdet där förändringar sker, som exempelvis på Strömsholmen och i Kalvhagen, ska ändringen göras med hänsyn till funktionshindrades behov. Målet i detta tidiga skede ska vara att sträva efter 100% tillgänglighet eftersom området kommer att bli mycket attraktivt för gående. Genom föreslagen markanvändning bedöms plats finnas för att tillgängligheten ska bli 100%. Vid detaljerad projektering avgörs vilka åtgärder som behövs i detalj. Den framtida driftskostnaden måste redovisas. Det måste också utredas vem som ansvarar för drift av eventuella bryggor. Synpunkterna tillgodoses, genomförandebeskrivningen förtydligas. Stadsmiljö och natur: Tekniska kontoret tillstyrker idéerna och planerna på att utveckla attraktiva och levande innerstadsmiljöer inom planområdet. De gamla träden som ger ön en lummig grönska bör ses som en tillgång. De hängande pilarna ger ett utmärkt skydd för Strömmens fågel- och insektsfauna, varför det är viktigt att bevara dessa i så stor omfattning som möjligt. Vid frågor om borttagande av träd med mera, förordas att detta sker i samråd med tjänstemän på tekniska kontoret. Avfallshantering:

7 7(9) Helst bör hämtning av avfall på Strömsholmen ske så nära byggnaden som möjligt. Det bör då ges möjlighet att vända utan att behöva backa. Även fiskevårdsområdet tillsammans med Cityfiske bör få möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Verksamhetsområdena kollektivtrafik och färdtjänst/skolskjuts har inga synpunkter. Kommentar: Synpunkterna noteras, Cityfiske och fiskevårdsområdet har efter samrådsutskicket getts möjlighet att lämna synpunkter. Räddningstjänsten Östra Götaland Inget att erinra, men vill påpeka att skyddsåtgärder och zoner med anledning av risker eller liknande tydligt ska framgå på plankartan. Vissa åtgärdspunkter i den framtagna riskanalysen nämns inte i planen för berörda fastigheter. Den nya bron mellan Strömsholmen och norra kajen ska utformas så att räddningstjänstens båt kan passera obehindrat. Kommentar: Ny bestämmelse i plankartan styr utformning av bron. Kultur- och fritidskontoret De kulturhistoriska värdena har beaktats på ett mycket bra sätt i planarbetet (för mer information hänvisas till yttrandet). Norrköping Vatten Ingen erinran. Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) Den planerade tillbyggnaden till Varvet 4 bör ske inom kvartersmark, då den avses bli permanent och dessutom kommer att ha direkt koppling till verksamheten inom Varvet 4. Eftersom de gällande tomtindelningarna för fastigheterna Varvet 1, 4 och 5 inte längre är aktuella bör dessa upphävas i samband med den nya planen. Kommentar: Synpunkterna noteras. Vi har bedömt att paviljonger och serveringslokaler inom planområdet kan byggas på allmän plats inom användningsområdet Torg, även om det påtalade exemplet skiljer sig något mot övriga.

8 8(9) Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer Tele 2 Ingen erinran. Cityfiske i Norrköping Frågan om att anlägga friluftsbad och att tillåta båttrafik i det centrala fiskevårdsområdet ska prövas särskilt. Det är mycket förvånande att man i planarbetet inte har berört befintlig verksamhet och sett möjligheten till att på ett attraktivt sätt integrera sportfiske och stadsmiljö. Vi vill att det stadsnära sportfisket beaktas i det fortsatta planarbetet. Kommentar: Synpunkterna noteras, sportfisket och dess möjligheter att utvecklas inom planområdet ska omnämnas i planbeskrivningen liksom det faktum att vissa åtgärder ska prövas särskilt som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Berörd allmänhet och fastighetsägare Svenska kyrkan Med genomfartstrafik på Flemminggatan kan problem uppstå för in- och utfarterna till kontors- och verksamhetslokalerna i kvarteret Väktaren. Kommentar: Synpunkterna noteras. Vid projektering ska trafiksäkerhetsfrågan lyftas så att angöringen till kvarteret Väktaren kan ske på ett trafiksäkert sätt. Hyresbostäder Vi ser mycket positivt på att området som gränsar mot och omfattar Strömmen utvecklas. Vi har inga erinringar mot detaljplanen. HSB brf Strömsgården Det tilltänkta centrumhuset på Strömsholmen blir alldeles för stort och för högt. Ett stort 4-våningshus mitt framför oss skulle också innebära begränsad utsikt. Ett stort modernt glaskomplex har inte ett samtida arkitektoniskt uttryck enligt vår mening. Vi hoppas att framkomligheten och bilparkeringsfrågan beaktas för de boende när handel och servering utökas i en redan ansträngd stadsdel. I övrigt anser vi att det är positivt att kommunen satsar på att försköna i denna känsliga, men unika miljö.

9

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun

Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Redogörelse efter samråd Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, SPÅROMRÅDET Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2014-06-16-2014-09-14. Handlingarna har funnits

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer