Bolagsstyrningsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 Bolagsstyrningsrapport Cybercom Group Europe AB (publ) (nedan Cybercom ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företaget tillämpar därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Cybercoms bolagsstyrning regleras bland annat av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen och av NASDAQ OMX Nordics Regelverk för emittenter samt av övriga för bolaget relevanta regler och förordningar. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur bolagsstyrningen har bedrivits i Cybercom under verksamhetsåret Rapporten är inte granskad av Cybercoms revisorer. Årsstämman Cybercoms årsstämma 2009 hölls på bolagets huvudkontor i Liljeholmen, Stockholm, den 28 april. På stämman deltog 21 aktieägare inklusive ombud, vilka representerade drygt 63 procent av rösterna. Cybercoms styrelse och ledning samt företagets revisor var närvarande vid stämman. Årsstämman 2010 kommer att hållas på bolagets huvudkontor på Lindhagensgatan 126 den 21 april. På bolagsstämma i Cybercom motsvarar en aktie en röst. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Vid årsstämman 2009 valdes numera styrelseledamoten Hampus Ericsson till justeringsman. Vid tidpunkten för valet av justeringsman var han dock inte styrelseledamot. Valberedning Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses. På Cybercoms årsstämma 2009 utsågs en valberedning bestående av Hampus Ericsson och Erik Sjöström, som representanter för de två röstmässigt största aktieägarna JCE Group AB och Skandia Liv, samt John Örtengren från Sveriges Aktiesparares Riksförbund som representant för de mindre aktieägarna. Vidare utsågs styrelseordföranden Wigon Thuresson att vara sammankallande och medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Beslut fattades också om att, om en aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna under valberedningens mandatperiod, så ska den ledamot som representerar en sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Valberedningen har, i enlighet med beslut på Cybercoms årsstämma 2009, i uppgift att arbeta fram och på årsstämman 2010 presentera förslag till ordförande vid årsstämman, styrelse och styrelseordförande, styrelsearvode uppdelat på ordförande, ledamöter och eventuellt utskottsarbete, revisionsarvode samt förslag till regler för valberedningen inför årsstämman Valberedningen upprättar en kravprofil och arbetar efter principen att bolagets styrelseledamöter ska ha en för Cybercom relevant kompetensprofil med beaktande av branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Vidare diskuteras styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen har sedan årsstämman 2009 haft tre protokollförda möten samt kontakt däremellan. Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande till föreslagen styrelse samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter, offentliggörs i samband med kallelsen och presenteras tillsammans med en redogörelse för valberedningens arbete på årsstämman Styrelse Till styrelsen omvaldes vid årsstämman 2009 ledamöterna Wigon Thuresson, Thomas Landberg, Lars Persson och Ulf Körner. Per Edlund, som avböjt omval, ersattes av Hampus Ericsson som valdes till ny styrelseledamot. Vidare valdes, enligt valberedningens förslag, Wigon Thuresson till styrelsens ordförande. STYRELSENS OBEROENDE Valberedningens bedömning, som delas av styrelsen, av ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget, bolagsledningen och aktieägarna framgår av tabellen på nästa sida. Som framgår av tabellen uppfyller Cybercom tillämpliga regler om styrelseledamöters oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Styrelsens arbete Utöver styrelsens ledamöter deltar vid styrelsemötena koncernens verkställande direktör och tillika koncernchef Patrik Boman, koncernens vice VD Peter Keller-Andreasen och finansdirektör Odd Bolin samt koncernens informationsdirektör, tillika styrelsens sekreterare Kristina Cato. Andra tjänstemän i koncernen deltar vid styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor när det finns anledning därtill. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget tillämpliga regler och förordningar samt i enlighet med av styrelsen fastställd arbetsordning. Instruktioner reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, formerna för den ekonomiska rapporteringen, verkställande direktörens uppgifter samt beslutsrätt. Styrelsen fastställer även en informationspolicy som reglerar Cybercoms informationsgivning. Vidare fastställer styrelsen arbetsordningen för revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Översyn av styrelsens arbetsordning, tillhörande instruktioner och informationspolicyn görs årligen. Övriga instruktioner och principer ses över efter behov. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år (utöver konstituerande sammanträde efter ordinarie bolagsstämma). På varje ordinarie möte behandlas uppföljning av verksamheten, den ekonomiska situationen samt förvärv, avyttringar och konsolidering. Ett styrelsemöte ägnas huvudsakligen åt strategi och ett åt affärsplan och budget. Ordföranden leder styrelsens arbete. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering av och utvecklingsfrågor för koncer- 68

2 nens ledande befattningshavare. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Under 2009 har styrelsen sammanträtt nio gånger (varav en gång per capsulam) utöver konstituerande styrelsemöte efter årsstämman. Under 2009 har styrelsens arbete koncentrerats till att hantera Cybercoms lönsamhetssituation, organisationsstruktur och strategiska positionering samt utsikter. Under året har även dotterbolagschefer och andra ledande befattningshavare presenterat och diskuterat sina ansvarsområden med styrelsen. Styrelsen har under 2009 inte träffat revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen. Bolaget avviker därmed från koden av vilken framgår att styrelsen minst en gång per år ska träffa revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen. Styrelsen har vid flertalet tillfällen under 2009 haft kontakt med revisorn och tack vare det tillfredsställande utbytet av information vid dessa möten har styrelsen valt att inte ha ett möte enbart mellan styrelsen och revisorn, exklusive verkställande direktören och annan person från bolagsledningen. Extern utvärdering av styrelsens, liksom av den verkställande direktörens, arbete 2009 har genomförts genom en systematisk och strukturerad process som bland annat syftar till att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Styrelsen har även vid ett särskilt styrelsemöte behandlat utvärderingen av verkställande direktörens arbete varvid ingen från bolagsledningen närvarade. Valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen av styrelsens arbete. Styrelseledamöternas närvaro under 2009 Namn Oberoende Styrelsemöte Ersättningsutskott Wigon Thuresson Ja 100 % 100 % Thomas Landberg Ja 100 % 100 % Lars Persson Ja 80 % Ulf Körner Ja 80 % Hampus Ericsson¹ Nej 100 % 100 % Per Edlund² Nej 100 % Robin Hammarstedt, arbetstagarrepresentant Nej 100 % Alexandra Trpkoska, arbetstagarrepresentant Nej 100 % Utskottsarbete REVISIONSUTSKOTT Styrelsen i dess helhet har fullgjort de uppgifter som åligger ett revisionsutskott, enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har behandlat dessa frågor främst i anslutning till offentliggörandet av kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Styrelsen har i detta arbete haft som uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs, samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls enligt av styrelsen antagna instruktioner för detta arbete. Styrelsen har också som uppgift att utvärdera revisionsinsatsen. ERSÄTTNINGSUTSKOTT Cybercoms ersättningsutskott tillsätts av styrelsen. Ersättningsutskottet arbetar med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD, vice VD och koncernledning. Ersättningsutskottet arbetar för att ge bästa möjliga förutsättningar för att förmånsfrågor får en allsidig och väl genomtänkt behandling. I utskottet ingår Wigon Thuresson, Thomas Landberg och Hampus Ericsson. Ersättningsutskottet har sammanträtt tre gånger under UTSKOTT FÖR FASTPRISÅTAGANDEN Utskottet har till uppgift att kvalitetssäkra och godkänna offerter för större fastprisåtaganden. I utskottet ingår Thomas Landberg och Lars Persson. Utskottet sammanträder vid behov. Under 2009 har utskottet ej sammanträtt. VD och koncernledning Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i koncernledningen. Denna består, förutom av verkställande direktören, av bolagets vice verkställande direktör, bolagets finansdirektör och informationsdirektör. Koncernledningen deltar i regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. Revisorer Revisionsbolag, valt på årsstämman 2008 på fyra år, är KPMG AB med auktoriserade revisorn Anders Malmeby som huvudansvarig revisor. ¹ Styrelseledamot från och med april Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. ² Styrelseledamot till och med april Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. 69

3 Styrelsens rapport om intern kontroll Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken innehåller krav på årlig extern informationsgivning om hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av den totala interna kontrollen inom Cybercom och en del av Cybercoms bolagsstyrning. Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 10.5, och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisorer. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet när det gäller tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av bokslutskommunikéer, delårsrapporter och årsredovisning. Den interna kontrollen syftar även till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, anvisningar beträffande befogenhet och ansvar, som dokumenteras och kommuniceras i form av instruktioner och riktlinjer samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen utgör i sin helhet revisionsutskott vars uppgift är att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls. Styrelsen har även upprättat en instruktion till VD. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs framför allt av koncernens Accounting Principles, som definierar koncernens redovisningsregler, koncernens Definitions of Accounts, som anger hur koncernens kontoplan ska användas samt koncernens Reporting Instructions, som definierar koncernens rapporteringsregler. Tillsammans lägger dessa dokument grunden till en korrekt och enhetlig finansiell rapportering. Kontroll av korrekt rapportering sker först lokalt och sedan på koncernnivå. Kontroll sker framför allt genom löpande analys av månadsbokslut. Eftersom Cybercom är ett noterat bolag gör även revisorerna en så kallad översiktlig granskning av det tredje kvartalet, vilket bidrar till att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen i god tid inför årsbokslutet. Cybercom har en internrevisor som arbetar med att utveckla och förbättra den interna kontrollen. Arbetet har under 2009 till största delen varit proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön. Kommande år kommer internrevisorn i större utsträckning att få en mer granskande karaktär. Riskbedömning Cybercoms riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen i koncernens bolag. Riskbedömningen resulterar i en överblick av de risker som kan påverka koncernens möjlighet att uppfylla de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen. Riskbedömningen uppdateras årligen. Kontrollaktivitet I bolagets affärsprocesser ingår finansiella kontroller av godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar i såväl enskilda dotterbolag som på koncernnivå. Alla juridiska enheter inom Cybercom har egna ekonomichefer som deltar i planering och utvärdering av sina enheters resultat. Tillsammans med den analys som görs på koncernnivå bidrar detta till att se till att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel. Information och kommunikation Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen, exempelvis genom interna anvisningar och riktlinjer beträffande redovisning och finansiell rapportering. Information och kommunikation om interna anvisningar och riktlinjer finns tillgänglig för alla berörda medarbetare på Cybercoms intranät. Under 2009 har dessutom två CFO-konferenser genomförts, där det primära fokuset har varit att informera om Cybercoms anvisningar och riktlinjer vad gäller redovisning och finansiell rapportering. För extern kommunikation av finansiella rapporter finns särskilda riktlinjer som säkerställer att bolaget lever upp till kraven på korrekt information. Uppföljning Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen görs av styrelsen, VD, koncernledning och av koncernens bolag. Uppföljning sker av varje juridisk enhets finansiella rapporter mot budget och mål. Uppföljning sker även genom granskning av externrevisor. Slutsatser och rekommendationer från externa revisorer rapporteras till styrelse, koncernledning, koncernredovisningschef, internrevisor och, när det är aktuellt, lokal ekonomichef. Uppföljning av rekommendationer från den externa revisorn görs av styrelse och koncernledning. Bolagets process för finansiell rapportering utvärderas årligen av styrelsen. Stockholm den 26 mars 2010 Styrelsen i Cybercom 70

4 Styrelse Wigon Thuresson (född 1942) Ordförande sedan 2007 Utbildning: Ekonom (politices magister) Tidigare uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef i Sweco AB, VD i Hexagon, Fabege, Sandbolm & Stohne. Spetskompetens: Konsultverksamhet, företagsförvärv och tillväxtsatsningar Aktieinnehav: Hampus Ericsson (född 1972) Ledamot sedan 2009 Verkställande direktör för JCE Group AB Utbildning: Master of Science, Handelshögskolan i Göteborg. B.A. International Business vid Johnsson & Wales University (USA) Andra uppdrag: Styrelseledamot i Consafe Invest AB, JCE Group AB och Green Circle Bioenergy Inc. Tidigare uppdrag: JCE Group AB, Consafe Offshore AB samt Enskilda Securities Spetskompetens: Finansiering, M&A och affärsutveckling. (Indirekt, via juridisk person, aktier) Thomas Landberg (född 1950) Ledamot sedan 2007 Senior Adviser Utbildning: Data- och elektroingenjör. Managementutbildning från CEDEP/INSEAD och Duke University. Andra uppdrag: Ledamot i Smarteq AB (publ) Tidigare uppdrag: VD Unisys AB, VD NCR Sweden, VD AT&T Nordic AB, CEO Pricer AB (publ),vd Ericsson Business Consulting AB,VP Ericsson Inc.,VP Ericsson Ltd. Tidigare styrelseuppdrag: Unisys AB,Pricer AB (publ),at&t Nordic AB,Intactix Inc.,CTIA WIC,Edgecom Inc.,Ericsson Services Ltd Spetskompetens: Internationell strategi & affärsutveckling inom IT- & Telekombranschen. Ulf Körner (född 1946) Ledamot sedan 2005 Professor vid Lunds Tekniska Högskola Utbildning: Doktorsexamen i kommunikationssystem Andra uppdrag: Styrelseledamot i Cale Access AB, EAB (Equality of Access Board inom TeliaSonera), samt bolagsman i Tevi Konsult Handelsbolag. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Post och Telestyrelsen, Statens Telenämnd, Doro AB, ConsafeIT AB, Consafe Infotech AB, Cale Group AB samt Labs2 AB. Styrelseordförande i Upgrade Communication AB. Spetskompetens: Telekombranschen Aktieinnehav: Lars Persson (född 1956) Ledamot sedan 1998 Verkställande direktör för Svenska Rymdaktiebolaget AB Utbildning: Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola och M&A programmet vid INSEAD. Andra uppdrag: styrelseledamot i ECAPS AB, NanoSpace AB, Universal Space Network Inc., Turn to Törn AB samt SpacePort Sweden AB. styrelseordförande i SSC Telecom Holding AB, NEAT AB, SSC International AB samt OS2 Orbital Satellite Services International AB. Tidigare uppdrag: VD för Marratech AB, Telenor i Sverige, France Telecom i Sverige samt ansvarig för Telia Mobile. Spetskompetens: Telekombranschen. Arbetstagarrepresentanter Robin Hammarstedt (född 1970) Arbetstagarrepresentant sedan 2008 Konsult på Cybercom Sweden East AB Utbildning: PTKs bolagsstyrelseutbildning, ekonomisk högskoleutbildning Tidigare uppdrag: Personalrepresentant i Teleca Networks AB. Alexandra Trpkoska (född 1976) Arbetstagarrepresentant sedan 2007 Affärsenhetschef på Cybercom Sweden East AB Utbildning: Elektroingenjör KTH Andra uppdrag: Styrelseledamot i Exo Data AB 71

5 Koncernledning Patrik Boman (född 1964) VD och koncernchef Anställd sedan: 2007 Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet Tidigare erfarenhet: HiQ, AT&T-Unisource, Telia Finans AB, Telia AB Innehav i Cybercom: aktier Peter Keller-Andreasen (född 1956) Vice VD och COO Anställd sedan: 2001 Utbildning: Elektroingenjör, Danmarks Tekniske Universitet Tidigare erfarenhet: TietoEnator A/S, Digital A/S Innehav i Cybercom: aktier Odd Bolin (född 1963) CFO Anställd sedan: 2009 Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor, KTH Tidigare erfarenhet: Finansiell rådgivare, Ceres Corporate Advisors, Aktieanalytiker, Hagströmer & Qviberg Fondkommission. Innehav i Cybercom: aktier Kristina Cato (född 1968) Informationsdirektör och ansvarig för IR Anställd sedan: 1999 Utbildning: Filosofie Magisterexamen, Uppsala universitet Tidigare erfarenhet: Linköpings Universitetssjukhus Innehav i Cybercom: aktier, optioner Revisorer Revisorer utses av årsstämman vart fjärde år, vilket senast skedde på 2008 års årsstämma. Revisorerna har till uppgift att å aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna rapporterar löpande till styrelsen. Revisionsbyrå KPMG AB, med Anders Malmeby som huvudrevisor, är vald som revisionsbyrå från år Revisionsutskottet, vilket utgörs av hela styrelsen, har under året träffat revisorerna för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag samt diskuterat omfattning och inriktning på revisionsarbetet. Revisionsarvoden Revisorernas rapport Revisorerna upprättar årligen en rapport där det bland annat ska framgå huruvida bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Granskningsarbetet sker kontinuerligt över året. Under 2009 har revisor Anders Malmeby deltagit i möten enligt ovanstående policy och redogjort för KPMGs granskning av Cybercoms bokföring och ekonomiska förhållanden. Revisionsersättning I revision ingår, förutom sedvanlig revision, även i allt väsentligt revisionsnära rådgivning, arbete relaterat till iakttagelser i revisionen eller andra uppgifter som ankommer på revisorn. Koncernen Moderbolaget Arvoden för revision och konsultation KPMG Revision Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revision Andra uppdrag Övriga revisorer Revision Andra uppdrag Summa

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport DGC One AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556624-1732. Bolagets aktie är sedan 16 juni 2008 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Allmänt HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013

BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 BOLAGSSTYRNING INOM BILLERUDKORSNÄS 2013 Denna rapport om BillerudKorsnäs-koncernens bolagsstyrning 2013 är utformad enligt reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. BillerudKorsnäs

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2008 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) SVENSK KOD FÖR BOLAGSSYRNING Intellecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning fr o m 1 juli 2008 och har därför upprättat sin bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING. Så här styrs SCA. Ansvar och styrning / Bolagsstyrning Ansvar och styrning / Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNING Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport Inledning Getinge är ett globalt företag med verksamhet i 40 länder och egen produktion i 9 länder. Förändrings- och tillväxttakten har sedan

Läs mer

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna.

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna. Årsredovisning 2009 BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING Precise Biometrics AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 3 oktober

Läs mer

En unik och decentraliserad organisation

En unik och decentraliserad organisation 40 Styrning och ledning Inledning En unik och decentraliserad organisation Läs mer på www.securitas.com/governance. Securitas har publicerat sina principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inlandsinnovation är ett nystartat riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Precise Biometrics AB (publ), organisationsnummer 556545-6596, med

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Claes-Göran Sylvén, Styrelsens ordförande Sylvén, Ordförande God bolagsstyrning är en förutsättning för en positiv utveckling för ICA Gruppen och

Läs mer

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2013 Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2014 Denna bolagsstyrningsrapport utgör den rapport som avses i avsnitt 7 kapitel 7 i den finska värdepappersmarknadslagen (2012/746) samt bolagsstyrningsrapporten

Läs mer