Bolagsstyrningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrningsrapport"

Transkript

1 Bolagsstyrningsrapport Cybercom Group Europe AB (publ) (nedan Cybercom ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företaget tillämpar därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Cybercoms bolagsstyrning regleras bland annat av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen och av NASDAQ OMX Nordics Regelverk för emittenter samt av övriga för bolaget relevanta regler och förordningar. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hur bolagsstyrningen har bedrivits i Cybercom under verksamhetsåret Rapporten är inte granskad av Cybercoms revisorer. Årsstämman Cybercoms årsstämma 2009 hölls på bolagets huvudkontor i Liljeholmen, Stockholm, den 28 april. På stämman deltog 21 aktieägare inklusive ombud, vilka representerade drygt 63 procent av rösterna. Cybercoms styrelse och ledning samt företagets revisor var närvarande vid stämman. Årsstämman 2010 kommer att hållas på bolagets huvudkontor på Lindhagensgatan 126 den 21 april. På bolagsstämma i Cybercom motsvarar en aktie en röst. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Vid årsstämman 2009 valdes numera styrelseledamoten Hampus Ericsson till justeringsman. Vid tidpunkten för valet av justeringsman var han dock inte styrelseledamot. Valberedning Årsstämman beslutar hur valberedningen ska utses. På Cybercoms årsstämma 2009 utsågs en valberedning bestående av Hampus Ericsson och Erik Sjöström, som representanter för de två röstmässigt största aktieägarna JCE Group AB och Skandia Liv, samt John Örtengren från Sveriges Aktiesparares Riksförbund som representant för de mindre aktieägarna. Vidare utsågs styrelseordföranden Wigon Thuresson att vara sammankallande och medlem i valberedningen, dock utan rösträtt. Beslut fattades också om att, om en aktieägare som representeras i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna under valberedningens mandatperiod, så ska den ledamot som representerar en sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga ledamoten och utse ny ledamot. Valberedningen har, i enlighet med beslut på Cybercoms årsstämma 2009, i uppgift att arbeta fram och på årsstämman 2010 presentera förslag till ordförande vid årsstämman, styrelse och styrelseordförande, styrelsearvode uppdelat på ordförande, ledamöter och eventuellt utskottsarbete, revisionsarvode samt förslag till regler för valberedningen inför årsstämman Valberedningen upprättar en kravprofil och arbetar efter principen att bolagets styrelseledamöter ska ha en för Cybercom relevant kompetensprofil med beaktande av branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Vidare diskuteras styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningen har sedan årsstämman 2009 haft tre protokollförda möten samt kontakt däremellan. Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande till föreslagen styrelse samt kompletterande information om föreslagna styrelseledamöter, offentliggörs i samband med kallelsen och presenteras tillsammans med en redogörelse för valberedningens arbete på årsstämman Styrelse Till styrelsen omvaldes vid årsstämman 2009 ledamöterna Wigon Thuresson, Thomas Landberg, Lars Persson och Ulf Körner. Per Edlund, som avböjt omval, ersattes av Hampus Ericsson som valdes till ny styrelseledamot. Vidare valdes, enligt valberedningens förslag, Wigon Thuresson till styrelsens ordförande. STYRELSENS OBEROENDE Valberedningens bedömning, som delas av styrelsen, av ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget, bolagsledningen och aktieägarna framgår av tabellen på nästa sida. Som framgår av tabellen uppfyller Cybercom tillämpliga regler om styrelseledamöters oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Styrelsens arbete Utöver styrelsens ledamöter deltar vid styrelsemötena koncernens verkställande direktör och tillika koncernchef Patrik Boman, koncernens vice VD Peter Keller-Andreasen och finansdirektör Odd Bolin samt koncernens informationsdirektör, tillika styrelsens sekreterare Kristina Cato. Andra tjänstemän i koncernen deltar vid styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor när det finns anledning därtill. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget tillämpliga regler och förordningar samt i enlighet med av styrelsen fastställd arbetsordning. Instruktioner reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, formerna för den ekonomiska rapporteringen, verkställande direktörens uppgifter samt beslutsrätt. Styrelsen fastställer även en informationspolicy som reglerar Cybercoms informationsgivning. Vidare fastställer styrelsen arbetsordningen för revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Översyn av styrelsens arbetsordning, tillhörande instruktioner och informationspolicyn görs årligen. Övriga instruktioner och principer ses över efter behov. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år (utöver konstituerande sammanträde efter ordinarie bolagsstämma). På varje ordinarie möte behandlas uppföljning av verksamheten, den ekonomiska situationen samt förvärv, avyttringar och konsolidering. Ett styrelsemöte ägnas huvudsakligen åt strategi och ett åt affärsplan och budget. Ordföranden leder styrelsens arbete. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden är även delaktig i utvärdering av och utvecklingsfrågor för koncer- 68

2 nens ledande befattningshavare. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Under 2009 har styrelsen sammanträtt nio gånger (varav en gång per capsulam) utöver konstituerande styrelsemöte efter årsstämman. Under 2009 har styrelsens arbete koncentrerats till att hantera Cybercoms lönsamhetssituation, organisationsstruktur och strategiska positionering samt utsikter. Under året har även dotterbolagschefer och andra ledande befattningshavare presenterat och diskuterat sina ansvarsområden med styrelsen. Styrelsen har under 2009 inte träffat revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen. Bolaget avviker därmed från koden av vilken framgår att styrelsen minst en gång per år ska träffa revisorn utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen. Styrelsen har vid flertalet tillfällen under 2009 haft kontakt med revisorn och tack vare det tillfredsställande utbytet av information vid dessa möten har styrelsen valt att inte ha ett möte enbart mellan styrelsen och revisorn, exklusive verkställande direktören och annan person från bolagsledningen. Extern utvärdering av styrelsens, liksom av den verkställande direktörens, arbete 2009 har genomförts genom en systematisk och strukturerad process som bland annat syftar till att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Styrelsen har även vid ett särskilt styrelsemöte behandlat utvärderingen av verkställande direktörens arbete varvid ingen från bolagsledningen närvarade. Valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen av styrelsens arbete. Styrelseledamöternas närvaro under 2009 Namn Oberoende Styrelsemöte Ersättningsutskott Wigon Thuresson Ja 100 % 100 % Thomas Landberg Ja 100 % 100 % Lars Persson Ja 80 % Ulf Körner Ja 80 % Hampus Ericsson¹ Nej 100 % 100 % Per Edlund² Nej 100 % Robin Hammarstedt, arbetstagarrepresentant Nej 100 % Alexandra Trpkoska, arbetstagarrepresentant Nej 100 % Utskottsarbete REVISIONSUTSKOTT Styrelsen i dess helhet har fullgjort de uppgifter som åligger ett revisionsutskott, enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har behandlat dessa frågor främst i anslutning till offentliggörandet av kvartalsrapporter och bokslutskommuniké. Styrelsen har i detta arbete haft som uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs, samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls enligt av styrelsen antagna instruktioner för detta arbete. Styrelsen har också som uppgift att utvärdera revisionsinsatsen. ERSÄTTNINGSUTSKOTT Cybercoms ersättningsutskott tillsätts av styrelsen. Ersättningsutskottet arbetar med principer för lönesättning och övriga anställningsvillkor för Cybercoms VD, vice VD och koncernledning. Ersättningsutskottet arbetar för att ge bästa möjliga förutsättningar för att förmånsfrågor får en allsidig och väl genomtänkt behandling. I utskottet ingår Wigon Thuresson, Thomas Landberg och Hampus Ericsson. Ersättningsutskottet har sammanträtt tre gånger under UTSKOTT FÖR FASTPRISÅTAGANDEN Utskottet har till uppgift att kvalitetssäkra och godkänna offerter för större fastprisåtaganden. I utskottet ingår Thomas Landberg och Lars Persson. Utskottet sammanträder vid behov. Under 2009 har utskottet ej sammanträtt. VD och koncernledning Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i koncernledningen. Denna består, förutom av verkställande direktören, av bolagets vice verkställande direktör, bolagets finansdirektör och informationsdirektör. Koncernledningen deltar i regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning. Revisorer Revisionsbolag, valt på årsstämman 2008 på fyra år, är KPMG AB med auktoriserade revisorn Anders Malmeby som huvudansvarig revisor. ¹ Styrelseledamot från och med april Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. ² Styrelseledamot till och med april Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. 69

3 Styrelsens rapport om intern kontroll Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning, vilken innehåller krav på årlig extern informationsgivning om hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av den totala interna kontrollen inom Cybercom och en del av Cybercoms bolagsstyrning. Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 10.5, och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisorer. Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet när det gäller tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av bokslutskommunikéer, delårsrapporter och årsredovisning. Den interna kontrollen syftar även till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Kontrollmiljö Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön för den finansiella rapporteringen bygger på en tydlig fördelning av roller och ansvar i organisationen, fastställda och kommunicerade beslutsvägar, anvisningar beträffande befogenhet och ansvar, som dokumenteras och kommuniceras i form av instruktioner och riktlinjer samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen utgör i sin helhet revisionsutskott vars uppgift är att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer upprätthålls. Styrelsen har även upprättat en instruktion till VD. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs framför allt av koncernens Accounting Principles, som definierar koncernens redovisningsregler, koncernens Definitions of Accounts, som anger hur koncernens kontoplan ska användas samt koncernens Reporting Instructions, som definierar koncernens rapporteringsregler. Tillsammans lägger dessa dokument grunden till en korrekt och enhetlig finansiell rapportering. Kontroll av korrekt rapportering sker först lokalt och sedan på koncernnivå. Kontroll sker framför allt genom löpande analys av månadsbokslut. Eftersom Cybercom är ett noterat bolag gör även revisorerna en så kallad översiktlig granskning av det tredje kvartalet, vilket bidrar till att säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen i god tid inför årsbokslutet. Cybercom har en internrevisor som arbetar med att utveckla och förbättra den interna kontrollen. Arbetet har under 2009 till största delen varit proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön. Kommande år kommer internrevisorn i större utsträckning att få en mer granskande karaktär. Riskbedömning Cybercoms riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen i koncernens bolag. Riskbedömningen resulterar i en överblick av de risker som kan påverka koncernens möjlighet att uppfylla de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen. Riskbedömningen uppdateras årligen. Kontrollaktivitet I bolagets affärsprocesser ingår finansiella kontroller av godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen finns kontroller, bland annat vad gäller redovisning, värdering och upplysningskrav samt beträffande tillämpningen av väsentliga redovisningsprinciper och uppskattningar i såväl enskilda dotterbolag som på koncernnivå. Alla juridiska enheter inom Cybercom har egna ekonomichefer som deltar i planering och utvärdering av sina enheters resultat. Tillsammans med den analys som görs på koncernnivå bidrar detta till att se till att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel. Information och kommunikation Bolaget har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen, exempelvis genom interna anvisningar och riktlinjer beträffande redovisning och finansiell rapportering. Information och kommunikation om interna anvisningar och riktlinjer finns tillgänglig för alla berörda medarbetare på Cybercoms intranät. Under 2009 har dessutom två CFO-konferenser genomförts, där det primära fokuset har varit att informera om Cybercoms anvisningar och riktlinjer vad gäller redovisning och finansiell rapportering. För extern kommunikation av finansiella rapporter finns särskilda riktlinjer som säkerställer att bolaget lever upp till kraven på korrekt information. Uppföljning Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen görs av styrelsen, VD, koncernledning och av koncernens bolag. Uppföljning sker av varje juridisk enhets finansiella rapporter mot budget och mål. Uppföljning sker även genom granskning av externrevisor. Slutsatser och rekommendationer från externa revisorer rapporteras till styrelse, koncernledning, koncernredovisningschef, internrevisor och, när det är aktuellt, lokal ekonomichef. Uppföljning av rekommendationer från den externa revisorn görs av styrelse och koncernledning. Bolagets process för finansiell rapportering utvärderas årligen av styrelsen. Stockholm den 26 mars 2010 Styrelsen i Cybercom 70

4 Styrelse Wigon Thuresson (född 1942) Ordförande sedan 2007 Utbildning: Ekonom (politices magister) Tidigare uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef i Sweco AB, VD i Hexagon, Fabege, Sandbolm & Stohne. Spetskompetens: Konsultverksamhet, företagsförvärv och tillväxtsatsningar Aktieinnehav: Hampus Ericsson (född 1972) Ledamot sedan 2009 Verkställande direktör för JCE Group AB Utbildning: Master of Science, Handelshögskolan i Göteborg. B.A. International Business vid Johnsson & Wales University (USA) Andra uppdrag: Styrelseledamot i Consafe Invest AB, JCE Group AB och Green Circle Bioenergy Inc. Tidigare uppdrag: JCE Group AB, Consafe Offshore AB samt Enskilda Securities Spetskompetens: Finansiering, M&A och affärsutveckling. (Indirekt, via juridisk person, aktier) Thomas Landberg (född 1950) Ledamot sedan 2007 Senior Adviser Utbildning: Data- och elektroingenjör. Managementutbildning från CEDEP/INSEAD och Duke University. Andra uppdrag: Ledamot i Smarteq AB (publ) Tidigare uppdrag: VD Unisys AB, VD NCR Sweden, VD AT&T Nordic AB, CEO Pricer AB (publ),vd Ericsson Business Consulting AB,VP Ericsson Inc.,VP Ericsson Ltd. Tidigare styrelseuppdrag: Unisys AB,Pricer AB (publ),at&t Nordic AB,Intactix Inc.,CTIA WIC,Edgecom Inc.,Ericsson Services Ltd Spetskompetens: Internationell strategi & affärsutveckling inom IT- & Telekombranschen. Ulf Körner (född 1946) Ledamot sedan 2005 Professor vid Lunds Tekniska Högskola Utbildning: Doktorsexamen i kommunikationssystem Andra uppdrag: Styrelseledamot i Cale Access AB, EAB (Equality of Access Board inom TeliaSonera), samt bolagsman i Tevi Konsult Handelsbolag. Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Post och Telestyrelsen, Statens Telenämnd, Doro AB, ConsafeIT AB, Consafe Infotech AB, Cale Group AB samt Labs2 AB. Styrelseordförande i Upgrade Communication AB. Spetskompetens: Telekombranschen Aktieinnehav: Lars Persson (född 1956) Ledamot sedan 1998 Verkställande direktör för Svenska Rymdaktiebolaget AB Utbildning: Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola och M&A programmet vid INSEAD. Andra uppdrag: styrelseledamot i ECAPS AB, NanoSpace AB, Universal Space Network Inc., Turn to Törn AB samt SpacePort Sweden AB. styrelseordförande i SSC Telecom Holding AB, NEAT AB, SSC International AB samt OS2 Orbital Satellite Services International AB. Tidigare uppdrag: VD för Marratech AB, Telenor i Sverige, France Telecom i Sverige samt ansvarig för Telia Mobile. Spetskompetens: Telekombranschen. Arbetstagarrepresentanter Robin Hammarstedt (född 1970) Arbetstagarrepresentant sedan 2008 Konsult på Cybercom Sweden East AB Utbildning: PTKs bolagsstyrelseutbildning, ekonomisk högskoleutbildning Tidigare uppdrag: Personalrepresentant i Teleca Networks AB. Alexandra Trpkoska (född 1976) Arbetstagarrepresentant sedan 2007 Affärsenhetschef på Cybercom Sweden East AB Utbildning: Elektroingenjör KTH Andra uppdrag: Styrelseledamot i Exo Data AB 71

5 Koncernledning Patrik Boman (född 1964) VD och koncernchef Anställd sedan: 2007 Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet Tidigare erfarenhet: HiQ, AT&T-Unisource, Telia Finans AB, Telia AB Innehav i Cybercom: aktier Peter Keller-Andreasen (född 1956) Vice VD och COO Anställd sedan: 2001 Utbildning: Elektroingenjör, Danmarks Tekniske Universitet Tidigare erfarenhet: TietoEnator A/S, Digital A/S Innehav i Cybercom: aktier Odd Bolin (född 1963) CFO Anställd sedan: 2009 Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor, KTH Tidigare erfarenhet: Finansiell rådgivare, Ceres Corporate Advisors, Aktieanalytiker, Hagströmer & Qviberg Fondkommission. Innehav i Cybercom: aktier Kristina Cato (född 1968) Informationsdirektör och ansvarig för IR Anställd sedan: 1999 Utbildning: Filosofie Magisterexamen, Uppsala universitet Tidigare erfarenhet: Linköpings Universitetssjukhus Innehav i Cybercom: aktier, optioner Revisorer Revisorer utses av årsstämman vart fjärde år, vilket senast skedde på 2008 års årsstämma. Revisorerna har till uppgift att å aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna rapporterar löpande till styrelsen. Revisionsbyrå KPMG AB, med Anders Malmeby som huvudrevisor, är vald som revisionsbyrå från år Revisionsutskottet, vilket utgörs av hela styrelsen, har under året träffat revisorerna för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag samt diskuterat omfattning och inriktning på revisionsarbetet. Revisionsarvoden Revisorernas rapport Revisorerna upprättar årligen en rapport där det bland annat ska framgå huruvida bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Granskningsarbetet sker kontinuerligt över året. Under 2009 har revisor Anders Malmeby deltagit i möten enligt ovanstående policy och redogjort för KPMGs granskning av Cybercoms bokföring och ekonomiska förhållanden. Revisionsersättning I revision ingår, förutom sedvanlig revision, även i allt väsentligt revisionsnära rådgivning, arbete relaterat till iakttagelser i revisionen eller andra uppgifter som ankommer på revisorn. Koncernen Moderbolaget Arvoden för revision och konsultation KPMG Revision Andra uppdrag Öhrlings PricewaterhouseCoopers Revision Andra uppdrag Övriga revisorer Revision Andra uppdrag Summa

RÖSTRÄTT Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

RÖSTRÄTT Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Cybercom Group AB (publ.) (nedan Cybercom ) är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företaget tillämpar därmed Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) vilken finns tillgänglig på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

RÖSTRÄTT Cybercoms bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

RÖSTRÄTT Cybercoms bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Cybercom grundades 1995. Moderbolag i koncernen är Cybercom Group AB (publ) ( Cybercom ). Cybercom är ett publikt bolag vars aktier sedan 1999 är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Styrelsen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rapport om koncernens styrning Arise AB (publ) ( Arise ) är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Arise tillämpar därför Svensk Kod för Bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Duroc AB årsredovisning 2012 17 Bolagsstyrningsrapport 2012 Denna rapport har granskats av bolagets revisor i enlighet med aktiebolagslagens krav. Bolagsstyrning Duroc AB är ett svenskt publikt aktiebolag,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 30 Bolagsstyrning inom Creades Aktieägarna genom bolagsstämman Valberedning Revisionsutskott Ersättningsutskott Ledningsgrupp VD och CFO Ekonomi/IR/ Administration Investeringsorganisation Bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas

Läs mer

Inwido AB är sedan december 2004 ett dotterföretag till Ratos AB (publ), organisationsnummer 556008-3585.

Inwido AB är sedan december 2004 ett dotterföretag till Ratos AB (publ), organisationsnummer 556008-3585. Bolagsstyrning 2012 Verksamheten Inwido är norra Europas största leverantör av innovativa miljövänliga träbaserade fönster- och dörrlösningar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 42 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk Tilgin är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Kista. Tilgins aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 /

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 1 BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2015... 3 Bolagsordning...

Läs mer

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering: Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) Tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) har från och med den 1 juli 2008 breddats till att gälla samtliga bolag vars aktier är upptagna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 73 Bolagsstyrningsrapport Inledning Cybercom grundades 1995. Moderbolag i koncernen är Cybercom Group AB (publ) ( Cybercom ). Cybercom är ett publikt bolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ) Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Lindhagensgatan

Läs mer

Bolagsstyrning Avega Group (publ)

Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2007

Bolagsstyrningsrapport 2007 Bolagsstyrningsrapport 2007 Styrningen av Avanza AB (publ.) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering vid NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har därför under 2009 fortsatt

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 78 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Styrelsen och verkställande direktören för Beijer Alma AB (publ) avger härmed förvaltningsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2012, bolagets trettionde verksamhetsår. Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. FM Mattsson Mora Groups bolagsstyrning

Läs mer

BTS Group AB (publ) Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsstruktur BTS Group AB:s bolagsorgan består av: Aktieägare.

BTS Group AB (publ) Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsstruktur BTS Group AB:s bolagsorgan består av: Aktieägare. BTS Group AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2008 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. BTS Group AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Finansiell information Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal,

Läs mer

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09 Bolagsstyrning Lagercrantz Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver handel med teknik och är sedan 2001 börsnoterat i Stockholm. Styrning och kontroll över bolaget

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport HEXPOL Förvaltningsberättelse Bolagsstyrningsrapport 78 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, aktiebolagslagen,

Läs mer

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser:

Inlandsinnovation har tillämpat Koden under 2014 med följande avvikelser: Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag som ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, vars uppdrag från riksdagen är att aktivt förvalta statens tillgångar så att den långsiktiga värdeutvecklingen

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen, stycke 3-6, återfinns i förvaltningsberättelsens

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016

Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Valberedningens förslag till årsstämman i Elos Medtech AB (publ) den 26 april 2016 Inför årsstämman 2016 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos Medtech ABs årsstämma 2015, av följande representanter

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrning. Förvaltningsberättelse

Bolagsstyrning. Bolagsstyrning. Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Modern Times Group MTG ABs styrning baseras på bolagsordningen, den svenska Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, reglerna för notering på Nasdaq OMX Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings

Läs mer

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie.

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rejlerkoncernen är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktie av serie B är noterad på OMX Nasdaqs Nordiska lista inom Small Cap segmentet. Bolaget tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2011 sid 15-19. Revisorns rapport över granskningen av bolagsstyrningsrapporten återfinns i revisorns

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 50 HEXPOL HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet

Läs mer

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016

Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016 Hexatronic Group AB valberednings förslag till årsstämman 2016 Förslag till ordförande vid stämman Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Göran Nordlund som ordförande vid årsstämman. Förslag till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport övergripande styrningsstruktur för aerocrine valberedning revisorer Huvudsakliga externa regelverk som påverkar styrningen av Aerocrine: Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger

Läs mer

Ett tydligt ansvar för verksamheten skapar förtroende

Ett tydligt ansvar för verksamheten skapar förtroende Ett tydligt ansvar för verksamheten skapar förtroende Marknadens, ägarnas och allmänhetens förtroende är centralt för Doros fortsatta framgångar. Det förutsätter ett ansvarsfullt, engagerat och transparent

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010 26 CDON Group AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering på en reglerad marknad. Bolaget har därför även under 2014 fortsatt

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Cybercom grundades 1995. Moderbolag i koncernen är Cybercom Group AB (publ) ( Cybercom ). Cybercom är ett publikt bolag vars aktier sedan 1999 är upptagna till handel på NASDAQ OMX

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport, som är en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, beskriver Elanders bolagsstyrning, innefattande ledning och förvaltning av bolagets verksamhet

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid 14-19. Revisorns rapport över granskningen av bolagsstyrningsrapporten återfinns i revisorns

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Revisorns närvaro vid styrelsemöte Revisor har varit närvarande vid ett styrelsemöte, vid detta tillfälle var även VD och CFO närvarande.

Revisorns närvaro vid styrelsemöte Revisor har varit närvarande vid ett styrelsemöte, vid detta tillfälle var även VD och CFO närvarande. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rejlerkoncernen är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktie av serie B är noterad på Nasdaq OMXs Nordiska lista inom Small Cap segmentet. Bolaget tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2013 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2009

Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2009 Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2009 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) Förutom vad som följer av riksdagsbeslut, lagar och avtal med staten styrs Green Cargo AB (Green Cargo), som helägt

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade

Läs mer

Aktier serie A Antal. Kapitalandel % Röstandel % Aktier serie B Antal. Namn

Aktier serie A Antal. Kapitalandel % Röstandel % Aktier serie B Antal. Namn Diamyd Medical AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq OMX Regelverk för emittenter och Svensk

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilka ägaren direkt eller indirekt styr bolaget. Styrningen regleras främst av svensk lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Rapporten som upprättats av bolagets styrelse och granskats av bolagets

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Sidan 1 av 6 Bolagsstyrningsrapportt 2012 Sidan 2 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2012 Ägare Swedesurvey AB ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget tillhör företagsgruppen med marknadsmässiga krav på verksamheten.

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för Sectra AB (publ) verksamhetsåret 2010/2011

Bolagsstyrningsrapport för Sectra AB (publ) verksamhetsåret 2010/2011 Bolagsstyrningsrapport för Sectra AB (publ) verksamhetsåret 2010/2011 Ledning och kontroll av Sectrakoncernen fördelas mellan aktieägare, styrelse och verkställande direktören. Information om bolagsstyrningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus AB, org. nr. 556459-9156 Tid: 28 april 2017, kl. 11.00 Plats: Akademiska Hus, Drottning Kristinas väg 25,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2 1(2) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagsstyrningsrapport 2015

Boule Diagnostics AB Bolagsstyrningsrapport 2015 Boule Diagnostics AB Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och kontrollorganen

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer