SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas Mellqvist Christer Aronsson Ej närvarande Peter Hemlin Lena Facht Bengt Odlöw Jan-Åke Sjöquist Ulla Göthager Utses att justera Jan Gunnarsson Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-8 Ordföranden... Justerande...

2 Sammanträdesdatum Blad 2 1 Årsredovisning för 2001 VästKom startade verksamheten 1 januari, Respektive kommunförbund s bidrag till verksamheten är beslutad att utgöra 2 kr per invånare. Totalt har därför VästKom ca 3 miljoner kr per år i driftbidrag av ägarna. Första årets verksamhet har genererat ett överskott på ca 1 miljon kronor. Förslag till upplägg av årsredovisning har tagits fram av Ernst & Youngs revisionsbyrå, vilken redovisas i bilaga. Förslaget utgår ifrån de principer som är fastlagda i Årsredovisningslagen. Arbetsutskottets beslut Kansliet skall vid framtagande av årsredovisning följa de principer som föreslagits av Ernst & Young. Emellertid bör verksamhetsberättelsen kompletteras med VästKoms stadgar och beskrivning av de större uppgifter som fullgjorts under året. Styrelsens sammanträde Styrelsen konstaterar att sedan arbetsutskottets möte har årsredovisningen kompletterats med dels VästKoms stadgar och utökad verksamhetsbeskrivning. Dessutom har komplettering skett med angivande av pensionsskulden, vilken saknades i tidigare rapport. Bokslutet visar därvid ett överskott om 926 tkr. Årsredovisningen, tillsammans med revisionsberättelsen, är styrelsens redovisning av verksamheten för år 2001, vilken delges nästkommande föreningsstämma. Styrelsen beslutar att godkänna den av kansliet framtagna årsredovisningen. Justerandes sign.

3 Sammanträdesdatum Blad 3 2 Samverkansavtal ang. naturbruksutbildningen Nuvarande avtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna avseende naturbruksutbildningen skall omförhandlas inför VästKoms kansli har fört överläggningar med ansvariga tjänstemän på VGR som resulterat i att VGR överlämnat ett förslag till nytt avtal att gälla från Avtalsförslaget redovisas i bilaga Arbetsutskottets beslut Kansliet får i uppdrag att tillsammans med de fyra kommunförbunden ta fram förslag till avtal med VGR ang. naturbruksutbildningen. Kansliet får dessutom i uppdrag att ta fram en generell mall för hur vi praktiskt hanterar förslag till avtal som berör samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete bör ske parallellt med det arbete som nu föreligger angående naturbruksutbildningen. Olika angelägna frågor bör beaktas. Hur hanteras t ex den situation som uppstår då enskilda kommuner inte accepterar förhandlat förslag till avtal? ar i enlighet med arbetsutskottets beslut. Justerandes sign.

4 Sammanträdesdatum Blad 4 3 Avtal med lärosätena i V:a Götaland ang. verksamhetsförlagd utbildning Lärosätena i V:a Götaland har tidigare framfört önskemål om ett avtal med kommunerna i Västra Götaland när det gäller högskolans behov av praktikplatser inom den kommunala verksamheten. Styrelsen har under 2001 ställt sig positiv till ett upprättande av ett sådant avtal. VästKoms kansli har tillsammans med företrädare för Västra Götalandsregionen (VGR) haft överläggningar med lärosätena. Avsikten har varit att kommunerna avvaktar VGR:s avtalsuppgörelse och att den sedan används som grund för ett kommunalt avtal givetvis med beaktande av de specifika förutsättningarna som gäller för kommunerna. VGR har nu tecknat avtal med lärosätena. Avtalet redovisas i bilaga 3. Styrelsen bör redan nu ta ställning till principerna för ett avtal. Detta för att vid sitt möte i maj kunna ta beslut om att rekommendera kommunerna att anta det avtal som VästKoms kansli förhandlat fram. Alternativt att de fyra kommunförbunden begär fullmakt från medlemskommunerna, att för deras räkning fatta beslut om avtal och att arbetet med avtalskonstruktionen sker via VästKom Arbetsutskottets beslut Föreslå styrelsen att godkänna ett upplägg av avtal som utgår ifrån de principer som förhandlats fram av Västra Götalandsregionen. Frågan om fullmakt från kommunerna till kommunförbunden är inte aktuell utan varje fullmäktige bör själva avgöra frågan utifrån den rekommendation som VästKoms styrelse antar. Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag Justerandes sign

5 Sammanträdesdatum Blad 5 4 Mellankommunal ersättning avseende hemsjukvård Kostnadsansvarig för sjukvård är, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), det landsting eller den kommun där den enskilde är folkbokförd. Mellan landstingen i Sverige finns ett avtal om hur denna kostnadsskyldighet regleras vid vård utanför hemlandstinget. Avtalet administreras av Landstingsförbundet och praktiskt sker detta genom förbundets rekommendation till medlemmarna om att följa framtagna riktlinjer. Om kommunerna inbördes skulle upprätta ett avtal om ersättning för hemsjukvård skulle det enligt Landstingsförbundets rekommendation, i dagsläget, innebära en ersättning med 300 kr/timma för utförd arbetsinsats. För närvarande finns det ingen rekommendation på kommunsidan och ersättningskraven har därför sett olika ut. Om kommunerna i Västra Götaland skall välja en ersättningsmodell är det att föredra att ett avtalsförslag tas fram i enlighet med Landstingsförbundets modell och att sedan VästKom rekommenderar kommunerna att följa förslaget. Alternativt kan VästKom rekommendera kommunerna att hemsjukvård ges av vistelsekommunen utan ersättning av hemkommunen. Den rekommendation som används av landstingen redovisas i bilaga 4. Hemsjukvård skall inte förväxlas med hemtjänst. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen och är alltid ett ansvar för vistelsekommunen oavsett folkbokföringsort. Arbetsutskottets beslut Föreslår styrelsen att rekommendera kommunerna i V:a Götaland att följa landstingsförbundets rekommendation avseende hemsjukvård. För 2002 innebär det en ersättning om 300 kr/timma från folkbokföringskommunen till den kommun som utför vårdinsatsen. En uppföljning av rekommendationen bör ske under hösten Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Justerandes sign

6 Sammanträdesdatum Blad 6 5 Redovisning av samtal mellan VästKom och kommunalförbunden i Fyrbodal Vid styrelsemötet i september 2001 beslutades att VästKoms presidie skulle ha avstämningsmöten inom de kommunförbundsområden, där det även finns kommunalförbund. Avsikten var att försöka klara ut ansvarsfördelningen om vem som gör vad, framför allt när det gäller arbetet med regional utveckling kopplat till samverkan med Västra Götalandsregionen. Ett första möte har hållits i Fyrbodal den 25 februari. I Fyrbodal finns tre kommunalförbund och ett kommunförbund. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet konstaterar att det varit ett givande och konstruktivt möte den 25 februari med representanter för de tre kommunalförbunden i Fyrbodal. I Fyrbodal kommer man att fortsätta diskussionen om arbetsfördelning och till den kopplad organisation. När det gäller Sjuhärad förklarar Ulf Sjösten att man redan har frågan på dagordningen och är medveten om problematiken med arbetsfördelningen mellan kommunalförbundet och kommunförbundet. Det konstateras därför att något möte mellan VästKoms presidie och Sjuhärads kommunalförbund inte är aktuellt för närvarande. Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna Justerandes sign

7 Sammanträdesdatum Blad 7 6 Meddelanden Utvärdering av primärvårdsavtalet Hjälpmedelsupphandlingen VästKoms hemsida på Internet Informationen läggs till handlingarna

8 Justerandes sign VästKom Sammanträdesdatum Blad 8 7 Samrådsorganets möte 1 mars 2002 Det konstaterades att dagordningen till Samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) innehöll flera punkter som egentligen inte är ärenden att beredas av Samrådsorganet utan frågor för beredningen för regional utveckling inom VGR, där kommunerna har representation. Arbetsutskottet, som företräder VästKom i samrådsorganet, beslutade därför att föreslå VGR att de ärenden som kan hanteras inom beredningen för regional utveckling stryks från dagordningen eftersom beredningarna nu har fått den funktion och representation som varit ursprunglig avsikt. I övrigt redovisades de punkter som framgår av samrådets mötesanteckningar. Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

9 Justerandes sign VästKom Sammanträdesdatum Blad 9 8 Övriga frågor Sjukresor - färdtjänst Från Sjuhäradskommunerna har muntligen framförts till VästKoms kansli att Västra Götalandsregionen (VGR) tagit beslut om att de personer som har kommunal färdtjänst även får subventionerade sjukresor. Ur ett primärkommunalt perspektiv har man två synpunkter på beslutet; Beslutet uppmanar människor att söka färdtjänst av ekonomiska skäl Beslutet innebär ett avsteg från likställigheten av regioninvånarna eftersom kommunerna har olika regler för vilka som erhåller färdtjänst Styrelsen beslutar att be kommunförbundet Sjuhärad konkretisera sina synpunkter i en skrivelse om de vill att VästKom skall ta sig an frågeställningen och ev. föra den vidare till VGR. Gryning Vård AB:s anbud till kommunerna Gryning ägs indirekt av kommunerna i V:a Götaland via kommunförbunden. Fråga har uppkommit huruvida kommunerna kan strukturera sina förfrågningsunderlag i uppköpsförfarandet avseende institutionsplatser. Nuvarande situation kräver en stor arbetsinsats vid varje anbudsgivande från Grynings sida. En enhetlig modell för denna typ av upphandling skulle vara att föredra. Styrelsen beslutar att VästKoms kansli, tillsammans med kommunförbunden, undersöker möjligheterna för att upprätta en gemensam struktur på ett förfrågningsunderlag som kan få acceptans hos kommunerna.

10 Justerandes sign

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer