Spelutveckling genom problembaserat lärande i den allra första högskolekursen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spelutveckling genom problembaserat lärande i den allra första högskolekursen"

Transkript

1 Spelutveckling genom problembaserat lärande i den allra första högskolekursen Thomas Larsson & Rikard Lindell Institutionen för datavetenskap (IDt) Mälardalens högskola (MdH) 17 augusti 2004

2 2

3 Förord I ett led att förnya våra utbildningar mot ett bredare utbud med mer attraktiva och tvärvetenskapliga program så startade vi ett nytt utbildningsspår inom ramen för datalogiprogrammet, poäng höstterminen Cirka 30 av de nya studenterna valde att följa den nya inriktningen. För att erbjuda dessa studenter något nytt redan från början, i enlighet med deras intresse, valde vi att radikalt förändra kursupplägget på den första kursen Introduktion till datavetenskap, 5p. Genom att arbeta i projektform med problembaserat lärande lät vi studenterna utveckla ett eget datorspel efter egna idéer och med egenvalda verktyg. Detta angreppssätt kändes lite vågat, med tanke på att det var den allra första kursen och att ingen tidigare programmeringserfarenhet krävdes av studenterna, men i slutändan visade det sig vara ett utmärkt sätt att lägga upp kursen på. Vilken tur att vi vågade prova! Vi vill speciellt tacka studierektor och kursansvarig Filip Sebek för ett fint samarbete, din flexibilitet och den uppmuntran du gav då det gällde att genomföra kursens med olika spår, där vi med våra studenter fick fria händer att arbeta med problembaserat lärande. Som vi alla närvarande vid det avslutande seminariet i kursen kunde erfara, så var resultatet väl värt den möda och det extra arbete som det heterogena kursupplägget innebar. Vi riktar även ett tack till Dan Levin för dina värdefulla kommentarer för att förbättra denna rapport. Slutligen, vill vi framförallt rikta ett speciellt tack till studenterna på kursen, som med sin entusiasm och sitt hårda arbete presterade klart bättre än vi hade vågats hoppas på. Ni gjorde det till ett nöje för oss att få vara med i kursen. Hoppas ni fortsätter igenom utbildningen med samma glöd! Thomas Larsson & Rikard Lindell Västerås, 16 augusti,

4 4

5 Innehåll 1 Upplägg, pedagogik, och projektuppgift Inledning Problembaserat lärande Projektuppgift Examination Uppgiftsbeskrivning Projektplan Litteraturstudie Konceptprototyp Konceptutvärdering Implementation Utvärdering Rapporten Presentationen Resultat Diskussion Slutsatser flood Ed Inledning Uppgift Rapportens uppbyggnad Avhandling Konceptprototyp Metod Slutsats Bilagor Projektplan Sammanställning av gruppmöten Spelbild Konceptprototyp Konceptbild Konceptbild Cathexis - ett annorlunda spelkoncept Introduktion Spelhistorik Skapandet av Cathexis

6 6 INNEHÅLL Projektplan Design Implementation Projektutvärdering Beta-testning Resultat Diskussion Framtida utveckling Slutsats Nomad Inledning Genomförande Litteraturstudie Spelhistorik Bakgrund & Inspiration Spelet Prototyp Implementation Resultat och utvärdering Arbetsinsatsen Slutsatser och framtida förbättringar P.I.M.M.P.0.1 The ultimate game experience Inledning Uppgift Speldesign Om handlingen Handlingen Introtexten i spelet Spelmotorn Banan Objekt Block Rörlig cylinder Ljud Test Resultat/Utvärdering DALO: The Return Of The Evil Phös Introduktion Bakgrund Syfte och mål Story Metod Spel-layout Format och programvara Utvärdering Diskussion och slutsats

7 INNEHÅLL 7 7 English is Fun Inledning Projektplan Olika typer av spel Hur ska man definiera ordet spel? Vilka kriterier måste ett spel uppfylla? Vilka spelgenres finns det? Vad skiljer datorspel från andra spel? Vad är det som gör ett spel bra? Konceptprototyp Konceptutvärdering Implementering Utvärdering Manual

8 8 INNEHÅLL

9 Kapitel 1 Upplägg, pedagogik, och projektuppgift Thomas Larsson och Rikard Lindell 1.1 Inledning Problembaserat lärande (PBL) har blivit ett begrepp på allas läppar och det har rönt ett enormt intresse i delar av högskole- och universitetsvärlden, trots att de flesta anser att det inte är enklare eller sparar tid att genomföra kurser med hjälp av denna pedagogik. Framförallt har man tagit till sig PBL med öppna armar inom vård- och medicinutbildningar. PBL har även spridit sig till exempelvis agronom-, lärar-, ekonomi- och juristutbildningar [29, 17]. Även om problembaserad metodik på senare år har brett ut sig så finns det fortfarande ett behov av att variera den traditionella undervisningen med mer problembaserat lärande. Möjligheterna för detta inom vårt ämnesområde datavetenskap är många och de fördelar som PBL kan ge bör undersökas och utnyttjas. Ett nytt grepp på vårt Datalogiprogram, poäng, är att bygga den allra första högskolekursen kring PBL. Vi har provat detta i vår första kurs Introduktion till datavetenskap, 5 poäng. Kursen gavs på halvfart under tidsperioden 26 augusti till 22 oktober, Introduktionskursen innefattar moment som introduktion till användning av datorer, datorns uppbyggnad, operativsystem och olika applikationsprogram i användarens perspektiv, problemlösning vid programkonstruktion, samt träning i skriftlig och muntlig framställning. Vi valde att använda en större projektuppgift som genomfördes med hjälp av PBL, omfattande fyra högskolepoäng. Den resterande poängen omfattade en första introduktion till programmeringsteknik med Java, och den delen genomfördes på ett traditionellt sätt med föreläsningar och laborationer. Syftet med denna rapport är att beskriva projektuppgiftens genomförande och de resultat som nåddes. Uppgiften gick ut på att studenterna skulle utveckla 9

10 10 KAPITEL 1. UPPLÄGG, PEDAGOGIK, OCH PROJEKTUPPGIFT en prototyp för ett datorspel, där de själva definierade vilket slags datorspel de vill göra. Notera att det går bra att utveckla ett datorspel med hjälp av särskilda verktyg även om man som student saknar tidigare programmeringserfarenhet, och trots att endast fyra heltidsveckor stod till förfogande. I de resterande avsnitten i detta kapitel ges först en kort beskrivning av PBL som pedagogisk metodik, och sedan ges en mer detaljerat beskrivning av projektuppgiften. De resultat som studenterna nådde presenteras sedan översiktligt, och kapitlet avslutas med våra slutsatser om kursens genomförande. I de efterföljande kapitlen återges studenternas egna projektrapporter, vilka tjänar som illustrativa och detaljerade exempel på hur spelutveckling kan gå till utifrån olika perspektiv och förkunskaper, samt vilka resultat som kan erhållas under ett utbildningsprograms introduktionskurs. 1.2 Problembaserat lärande Problembaserat lärande är en pedagogisk metod som bygger på att studenternas inlärning huvudsakligen sker genom aktivt arbete med realistiska och meningsfulla problem. Ett större ansvar läggs på studenterna, där de själva söker efter relevant kunskap och sedan utvärderar och lär sig det som problemet kräver. Studenterna samarbetar oftast i mindre arbetsgrupper eller basgrupper, där problem löses, arbetet fördelas och olika strategier och lösningsförslag diskuteras och ventileras. En eller flera lärare fungerar som handledare för basgrupperna och deltar vanligtvis i basgruppsmötena. Lärarens roll blir således handledarens och rådgivarens med ämnesexpertis. Bland handledarens uppgifter innefattas även att ett övergripande praktiskt ansvar tas då det gäller att balansera medverkan och arbetsbörda för studenterna i gruppen, hålla studenterna kvar på ett rimligt spår, verka som medarbetare och kunskapssökare tillsammans med studenterna, samt också bedöma och examinera. Handledarbegreppet markerar att det finns en tydlig skillnad gentemot den traditionella lärarens roll som ledare, instruktör och kunskapsförmedlare. Handledarens mål är istället att leda vid handen och underlätta processen där studenterna själva tar ansvar och initiativ för lärprocessen [13]. En av de främsta fördelarna som brukar nämnas med PBL är att metoden främjar det livslånga lärandet. I dagens högteknologiska och föränderliga samhälle efterfrågas ny kunskap allt oftare, vilket sätter förmågan att ständigt utvecklas och lösa nya problem med hjälp av nyinhämtad kunskap i centrum. En annan fördel som brukar tas upp är att PBL bidrar till djupinlärning, i bjärt kontrast till att studenter endast läser för att kunna besvara vissa frågor på en tentamen och sedan relativt snabbt glömmer bort vad de lärt sig, s.k. ytinlärning [27]. Ytterligare andra förväntade fördelar med PBL är att det leder till ökad problemlösningsförmåga, högre grad av likhet mellan studietidens arbetssätt och det i det efterföljande yrkeslivet, bättre förmåga att arbeta i team och förbättrad interpersonell kommunikation [29].

11 1.3. PROJEKTUPPGIFT Projektuppgift Projektuppgiften gick ut på att studenterna skulle utveckla en prototyp för ett eget datorspel, efter en egen idé. Det var alltså projektgruppens uppgift att själva initialt definiera ett lämpligt projekt. Det föreslogs att spelprojektet kunde utföras inom ramen för någon av följande genrer: 1. Arkadspel 2. Puzzles 3. Brädspel 4. Rollspel 5. Edutainment/Utbildning Utvecklingsprojektet skulle drivas av ett team bestående av cirka fyra personer. Gruppmöten anordnades regelbundet varje vecka, där också någon av lärarna deltog som rådgivare och handledare. Innan det allra första mötet och innan studenterna definierat några detaljer för sitt eget projektarbete, gavs följande frågor ut som en förberedelseuppgift för att få igång studenterna i ett så tidigt skede av kursen som möjligt och för att göra diskussionen vid det allra första gruppmötet mer givande och innehållsrikt: 1. Hur skall man definiera ordet spel? 2. Vilka kriterier måste ett spel uppfylla? 3. Vilka spelgenrer finns det? 4. Vad skiljer datorspel från andra spel? 5. Vilka är de klassiska datorspelen? 6. Vad är det som gör ett spel bra? Studenterna uppmuntrades att söka svar genom att jämföra egna erfarenheter med den information som de kunde finna genom litteratursökning efter böcker, artiklar och webbsidor Examination Omfattningen av projektet motsvarade fyra högskolepoäng, det vill säga 160 timmar effektiv tid per person. Totalt hade teamet således 640 timmar till sitt förfogande (beräknat på 4 deltagare). För att bli godkänd på projektet krävdes, förutom att var och en muntligt kunde redogöra för sin del i grupparbetet, ett aktivt och konstruktivt deltagande vid projektmötena, samt i slutändan också att varje grupp lämnade in en välskriven rapport som på ett övertygande sätt beskrev utvecklingsarbetet från idé till en färdig spelbar prototyp av spelet. Dessutom krävdes att projektarbetet presenterades vid ett seminarium inför lärare och övriga kursdeltagare.

12 12 KAPITEL 1. UPPLÄGG, PEDAGOGIK, OCH PROJEKTUPPGIFT 1.4 Uppgiftsbeskrivning Som stöd för arbetet gavs en uppgiftsbeskrivning ut där olika moment i utvecklingsarbetet beskrevs översiktligt. Dessa moment beskrevs såsom de återges i de följande avsnitten Projektplan Projektplanen skall innehålla en projektspecifikation där projektets inriktning, syfte och mål beskrivs på ett översiktligt sätt. I planen anges även milstolpar för projektets genomförande med tydliga delmål. Där anges också vilka metoder ni tänker använda för att uppnå delmålen, som till exempel brainstorming för att kläcka idéer om spelet. Observera att projektplanen skall vara ett levande dokument som ni uppdaterar under arbetets gång vartefter det går framåt. Ni skall också kunna visa upp dokumentet för ansvarig lärare under kursens gång så att det kan användas som ett diskussionsunderlag Litteraturstudie Ni förväntas göra en litteraturstudie, där ni tar reda på vilka typer av spel det finns och vad de har för kännetecknande drag. Verifiera er egen spelidé och sätt den i relation till vad som tidigare gjorts med hjälp av böcker, rapporter, etc. Utnyttja också att ni har tillgång till bibliotekets artikeldatabas som ni finner via högskolebibliotekets hemsida (www.mdh.se/bib/) Konceptprototyp Innan ni ger er i kast med själva programmeringen så ska ni strukturera upp hur spelet ska fungera. Det finns flera användbara metoder för detta, en är storyboarding. Dokumentera det ni kommer fram till samt varför Konceptutvärdering Analysera er konceptprototyp. Hur bra fungerar den och hur väl stämmer den överens med er idé? Förutom att ni analyserar prototypen tillsammans i gruppen, bör ni även vidga er och tala med andra utomstående personer om spelets upplägg och funktion för att få värdefull feedback eller återkoppling Implementation När ni väl vet hur ert spel ska fungera, försök att skapa en fungerande prototyp. Ni kan använda olika multimediaverktyg för detta, som till exempel Macromedia Flash och Tribeworks ishell. Grafiskt innehåll kan ni skapa med till exempel GIMP eller Adobe Photoshop, och/eller genom att teckna eller använda digitalkamera. För er som redan kan programmera finns även Visual Basic, Java och C/C++ att tillgå.

13 1.5. RESULTAT Utvärdering Utvärdera ert spel. Några av de parametrar ni kan undersöka är spelglädje, originalitet, belönande, utmanande, hur lättlärt och estetiskt spelet är. Fundera också över vilka andra parametrar man bör titta på och varför Rapporten Varje grupp skall redovisa projektarbetet i en tilltalande rapport om cirka 7 10 sidor. Rapporten ska på ett strukturerat sätt beskriva hur ni har genomfört projektet, vilket resultat ni uppnått och vilka slutsatser ni kan dra. Rapporten ska även omfatta redogörelse för den teori ni lutar er mot, till exempel så ska ni redogöra för den genre ni valt och vad den omfattar. Iaktta god sed för rapportskrivandet, både när det gäller ämnesmässigt innehåll och språkbruk. Illustrera rapporten med bilder ur er applikation. Ta för vana att referera till passande litteratur som ni har använt er utav. Att däremot kopiera text eller bilder från olika källor är absolut förbjudet. En del praktiska och allmänna instruktioner för rapportskrivning finns i dokumentet Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning [26]. Endast välskrivna rapporter kommer att godkännas. Observera också att rapporten ska skrivas med hjälp av L A TEX, eftersom vi planerar att sammanställa samtliga rapporter till ett enhetligt dokument. Rapporten skall slutligen lämnas in till någon av lärarna, dels utskriven på papper och dels elektroniskt. Bifoga både själva källfilerna till rapporten samt slutresultatet i pdf-format (packa ihop filerna ni ska lämna in i en zip-fil) Presentationen Förutom den skriftliga rapporten, så krävs det att projektuppgiften presenteras muntligt inför de övriga kursdeltagarna. Beskriv ert projekt. Berätta om ambitionen och hur ni tyckte det gick, problem ni stötte på, hur ni löste dom, etc. För presentationen tillhandahålls dator samt videoprojektor så att er prototyp kan demonstreras. Presentationen skall vara 10 minuter lång. Efter detta får ni ytterligare 5 minuter till ert förfogande för att svara på frågor. Alla gruppmedlemmarna skall vara med och presentera. Notera att endast väl förberedda och genomförda presentationer kommer att godkännas och att det är obligatorisk närvaro under hela presentationstillfället. 1.5 Resultat Av totalt åtta projektgrupper, så blev sju grupper färdiga med arbetet i tid så att de kunde genomföra presentationen och demonstrationen av sitt utvecklade datorspel vid seminariet. Den nivå som dessa grupper nådde upp till överträffade generellt sett våra förväntningar. I vissa fall var den färdiga prototypen riktigt bra och den var helt klart ett resultat av engagerat arbete och gott samarbete inom gruppen. I en grupp tog man till och med fram ett omslag till spelet och tryckte upp särskilda tröjor med spelets titel på inför presentationen. I figur 1.1 visas en bild tagen på presentation på två av medlemmarna i denna grupp. Sex av de åtta inlämnade rapporterna, finns återgivna i de följande kapitlen i

14 14 KAPITEL 1. UPPLÄGG, PEDAGOGIK, OCH PROJEKTUPPGIFT Figur 1.1: Två av studenterna vid presentationen av projekten. denna rapport. De två utelämnade rapporterna behövde fortfarande justeras när studenternas rapporter förbereddes för att infogas som kapitel i denna rapport, vilket gjordes i december De flesta grupperna valde att utveckla någon form av actionspel (4 st.), men det fanns också grupper som valde alternativ inom äventyrs- eller rollspelgenren (3 st.). En grupp valde att utveckla ett utbildningsprogram i ämnet engelska. Följande spel utvecklades av de olika projektgrupperna under kursen: 1. flood Ed, ett arkadspel där Ed s uppgift är att rädda den översvämmade planeten Colouria. 2. Cathexis, ett arkadspel där ett rymdskepp skall styras genom en slalomliknande bana på så kort tid som möjligt. 3. Nomad, ett arkadspel av typen shoot em up, där asteroider måste skjutas sönder för att rädda jorden. 4. P.I.M.M.P.0.1, ett scrollande actionbaserat plattformsspel som utspelar sig i en framtid där maskiner och robotar hotar att utplåna jorden. 5. DALO: The Return of the Evil Phös, ett äventyrsspel där Greger, en av nollorna som precis börjat på datalogiprogrammet, är på jakt efter den försvunna DALO-vagnen. 6. English is fun, ett utbildningsspel för att lära ut engelska på ett lekfullt sätt för barn i åldrarna 9 13 år. 7. Quests for glory, ett fantasibaserat rollspel där spelarna förflyttar sig på en karta efter bestämda vägar ungefär som i klassiska icke datorbaserade brädspel.

15 1.6. DISKUSSION Epica, ett turbaserat strategispel där striderna utkämpas i form av miniarkadspel internt i spelet. Se de följande kapitlen för detaljerade upplysningar om de sex första av de ovan nämnda projekten. 1.6 Diskussion Som handledare kunde vi tydligt känna studenternas entusiasm och kreativitet inför uppgiften. Vi har en skitball story utropade t.ex. en student entusiastiskt vid ett tillfälle. Studenternas förmåga att realisera sina idéer överstiger enligt vår mening vida de förväntningar vi hade på studenterna vid kursens start. Studenterna har i de flesta fall visat prov på god kunskap i hur man arbetar i projekt. I några enstaka fall visade det sig också att studenter redan hade erfarenhet av PBL. En student skrev exempelvis: Det var ett väldigt roligt projekt, just därför att man i gruppen hade så stor frihet att göra precis vad man ville. Eftersom jag och en annan i gruppen redan i gymnasiet arbetat med arbetssättet PBL var det inga som helst problem att utforma en projektplanering och se till att den hölls. Handledaren var väldigt positiv, handledaren reflekterade sina åsikter över spelet och var väldigt optimistisk, och detta pushade alla i gruppen till att arbeta mer och fullända spelet. De flesta av studenternas kommentarer uttryckte sig i positiva ordalag om att arbeta i grupp och sättet som kursen genomfördes på. Man menade t.ex. att det var ett bra sätt att förbereda sig för arbetslivet, att det var en av de bästa inlärningsformerna, att det gav mer än att bara plugga till en tenta, etc. Men det fanns även en del andra studenter som uttryckte en mer förvånad och avvaktande inställning till kursens upplägg. Jag tycker det var lite konstigt att det inte var några föreläsningar, t.ex. om spel eller om hur man lägger upp ett spelprojekt, skrev en student. En annan tyckte t.ex. att arbetsfördelningen inom gruppen inte hade varit rättvis, och att handledningen inte var handledning utan i själva verket endast en kontroll att gruppen jobbade. Föreläsningarnas vara eller inte vara kan naturligtvis diskuteras. Vid detta tillfälle valde vi att använda oss av vissa traditionella föreläsningar som stöd för projektarbetet. Dessa föreläsningar behandlade bl.a. rapportskrivning, presentationsteknik, problemlösning, och programmeringsteknik. Vi upplever att dessa föreläsningar har varit ett bra komplement och stöd för en del av studenterna. Men projekten och de problemställningar de där ställs inför har naturligtvis en avgörande roll för hur man tar till sig de föreläsningar som erbjuds, samt hur de värderas. Medvetet valde vi dock denna gång att inte ha föreläsningar direkt inriktade på speldesign och spelutveckling, eftersom vi ville undvika att därigenom styra studenternas val av metoder och verktyg. De olika lösningarna studenterna har tagit fram, med hjälp av helt olika verktyg, visar att denna strategi fungerade. De olika projektgrupperna fick därigenom också möjligheten att i högre grad lära sig av varandras olika metoder och lösningar, genom ett utbyte av olika erfarenheter mellan grupperna. Gruppdynamik, samordningssvårigheter och konflikter kan naturligtvis uppstå, men detta kan ses som ett tillfälle till lärande i sig, där man måste lära sig

16 16 KAPITEL 1. UPPLÄGG, PEDAGOGIK, OCH PROJEKTUPPGIFT att ta itu med problemen som uppstår i tid och på ett så smidigt sätt som möjligt. Sådana problem är en del av verkligheten även i yrkeslivet. Självklart är det fel när vissa studenter åker snålskjuts på bekostnad av andras hårda arbete. Att man upplever det som att handledaren inte bidrar kan också bero på flera saker. Här är en öppen kommunikation om vars ens roll central. Det kan också vara upp till gruppen själv att se till att använda sig av handledaren som en medarbetare och resurs. En annan intressant aspekt som vi kunde lägga märke till under kursens gång var hur flera projektgrupper stötte på problem som de verkligen ville lösa men som de ansåg sig sakna tillräckliga förkunskaper för att kunna hinna med att sätta sig in i. I ett av projektet stötte man t.ex. på matematiska problem med rotationsmatriser som de inte rådde på. Vi måste prata med matteläraren, utropade man. Detta gav oss ett utmärkt tillfälle att motivera och väcka förväntningar för innehållet i kommande kurser i matematik på programmet. Vissa studenter uttryckte också att de saknade tillgång till relevanta referensböcker. De uppmanades då att försöka söka rätt på några boktitlar som de trodde att de skulle kunna få stor nytta av. Detta ledde till att några av de föreslagna böckerna omedelbart köptes in till högskolans bibliotek för att kunna nyttjas i kursen. Två av de inköpta böckerna, handlade om datorspelens historia [23, 16], och dem fick en student rekommenderade genom personlig korrespondens via e-post med en expert på området på ett annat universitet. 1.7 Slutsatser Det finns starka indikationer på att ett projektarbete enligt den pedagogiska modell vi har haft för kursen Introduktion till datavetenskap bidrar till att stimulera och sporra studenterna till att göra mer och anstränga sig utöver vad som ger godkänt. Detta kom framförallt till uttryck vid demonstrationen av de utvecklade spelen. Vissa av de implementerade spelen överträffade vida våra förväntningar. De var helt klart ett resultat av entusiastiska, intresserade och målmedvetna studenters engagerade arbete. Det verkar också som att projektformen hjälper till att överbrygga de olika kunskapsklyftorna inom projektgrupperna. Studenterna från dagens gymnasieskola är en mycket heterogen grupp och vi kan inte förvänta oss att de alla ska passa in i samma förkunskapsmall. I projektarbetet har dessa olikheter varit till gagn för projektet. Samtidigt som man har hjälp varandra och samarbetat, har vissa inom gruppen kunnat utnyttja sin specialkompetens till att exempelvis skapa tilltalande animationer, bakgrundsmusik eller specialeffekter. Avslutningsvis så vill vi säga att det var ett sant nöje att få närvara och se studenternas överlag mycket entusiastiska och väl förbereda presentationer vid det avslutande seminariet i kursen. Det kändes i luften att kursen var verkligt meningsfull och betydelsefull för studenterna. Vi känner starkt för detta upplägg på kursen och kommer att använda en liknande metodik i kommande introduktionskurser.

17 Kapitel 2 flood Ed Kristian Karlberg, Andreas Wangler, Hugo Andersson, Andreas Liljekvist och Jon Nyström 2.1 Inledning Figur 2.1: Startbilden i flood Ed Uppgift Denna rapport kommer att avhandla det arbete som utförts under kursen Introduktion till Datalogi, med inriktning datorspelsutveckling (kurskod: CD5600). Målet med kursen var att, i projektgrupp, utarbeta en originell datorspelsprototyp. Syftet var att lära oss att arbeta i projektgrupp, samt erhålla en inblick och få erfarenhet i hur man skapar en datorspelsprototyp. 17

18 18 KAPITEL 2. FLOOD ED Arbetet skulle utföras under en tidsperiod om fem veckor. Under denna period skulle kontinuerliga möten med kursansvarig hållas samt en projektplan utarbetas. Arbetet skulle utföras i projektgrupper á fyra personer. En konceptprototyp avsågs utarbetas där spelidén samt spelmomenten skulle fastställas. Vidare förväntades spelet, i den mån det fanns tid och kunskap, utvecklas till en spelbar datorspelsprototyp. Kursansvarig gav olika förslag till spelgenrer, däribland: Arkad, pussel, rollspel och brädspel. Förslag gavs också till olika tillvägagångssätt för implementation av konceptprototypen, dessa var: Macromedia Flash, Tribeworks ishell, emacs och SDL. För skapande av grafiken förslogs program som: Adobe Photoshop, Macromedia Flash och GIMP Rapportens uppbyggnad Först i rapporten avhandlas spelidén och konceptprototypen. Därefter följer rubriken Metoder som har delats upp i tre avsnitt: Programmering, Ljud/Musik och Grafik. Där beskrivs vilka metoder vi arbetat med under projektet. Sist i rapporten finns slutsatsen som tar upp gruppens utvärderingar och slutsatser av projektet och spelet. 2.2 Avhandling Konceptprototyp Projektgruppen, bestående av Kristian Karlberg, Jon Nyström, Andreas Wangler, Hugo Andersson och Andreas Liljekvist, startade projektet genom att skapa en spelidé, grunden till en konceptprototyp. Vi utförde detta genom att under några möten diskutera fritt runt alla aspekter av spel, både datorspel och sällskapsspel/brädspel. Vi diskuterade vad som gjorde olika spel underhållande och vad hos dessa som lockar och roar spelaren. Utifrån frågor som vi fått i uppgift att diskutera och reflektera runt skapades automatiskt en grund för våran spelidé. Frågorna och de svaren vi kom fram till följer nedan: Hur skall man definiera ordet spel? Ordet spel definierar vi som en samling viktiga karaktärsdrag. Karatärsdragen är: Belöning, stimulans, problem/hinder, mål och interaktivitet. Dessa karaktärsdrag anser vi uppfylls av alla sorter av spel, både datorspel, sällskapsspel och brädspel. Vi anser också att sporter, så som fotboll och golf uppfyller dessa. Vilka kriterier måste ett spel uppfylla? Vi tycker att alla spel måste i sina fundament uppfylla de karaktärsdrag som vi i ovanstående fråga formulerat. Utöver dessa karaktärsdrag finns inga fler kriterier. Vad skiljer datorspel från andra spel? Återigen refererar vi till första punkten. Enligt denna analys finns det ingen skillnad i fundamenten mellan spel och datorspel. Vad är det som gör ett spel bra? Ett bra spel är, enligt oss: Underhållande, har lång livslängd, har bra kontroller och en varierande svårighetsgrad.

19 2.2. AVHANDLING 19 Vilka spelgenres finns det? Role Playing Game - Rollspel. Spel med karaktärsutveckling baserat på personegenskaper. Ex. Final Fantasy, Baldur s Gate. Simulator - Spel som försöker simulera verkligheten. Ex. The Sims, IL2. Action - Spel med högt tempo, ofta våldsamma. Ex. Half-life, Counter Strike. Arkad - Äldre spel i 2D, ordet kommer från spelmaskiner i arkadhallar. Ex. Space Invaders, Astroids. Äventyr - Story- och problemlösningsbaserade datorspel. Ex. Monkey Island, Grim Fandango. Strategi - Spel där strategi och taktik spelar störst roll. Oftast fältslagsspel. Ex. Starcraft, Risk. Plattform - Spel med gränsnitt oftast i 2D. Plattformsspelen är nästan alltid sidscrollade. Ex. Super Mario Bros, Sonic The Hedgehog. Sport - Spel som i grunden simulerar en sport. Ex. Fifa2003, NHL Förutom de svar vi diskuterat fram ovan, som gav oss en grund för hur datorspel är uppbyggda, lade projektgruppen också stor vikt vid egenskapen originell i kursbeskrivningen. Tanken var att vi inte skulle plagiera ett redan existerande spel utan skapa ett nytt koncept. Våran spelidé utformades runt några viktiga stolpar som vi satte upp för våran egen del. Dessa stolpar var: Våldsfritt: Vi ville gå en annan väg istället för att, som flertalet spel idag, göra våldsspel. Ljud: Alla i projektgruppen lade stor vikt vid ljud och musik. Vi talade om att använda ljud som ett spelmoment. Barnvänligt: Det inte bara i avsaknaden utav våld utan också barnvänlig humor, glada och varma färger och mjuka former. Färger: Vi ville att färger skulle utgöra en viktig del av vårat spel. Våran färdiga konceptprototyp, som döpts till flood Ed, går ut på att man styr karaktären Ed, se Förord, i sin farkost som störtat i vattnet. Hans uppgift, för att rädda sig själv från planeten Colouria, är att stoppa översvämningen. Detta gör han genom att fylla vatten i behållare som gör att vattennivån sjunker. Dessa behållare kräver en specifik vattenfärg som slumpmässigt bestäms för varje behållare. Vattnet färgar Ed genom att fånga de färgade bubblor som stiger från Colourias kärna. Två av dessa bubblor blandas ihop för att få någon av de sex nyanser som finns i spelet.

20 20 KAPITEL 2. FLOOD ED Figur 2.2: De sex olika nyanserna. För att klara av en bana skall Ed få vattennivån att sjunka tillräckligt mycket för att kunna korka igen den läcka som hela tiden får vattnet att stiga. Gör han inte detta kommer vattnet stiga över farkosten och spelet är förlorat. En sak som hjälper Ed är de s.k. Good Bubbles som ger Ed olika positiva effekter som t.ex. bredare vattenstråle. Hinder som försvårar Ed s uppgift är t.ex. en fågel som hotar att krocka med behållarna och tömma ut vattnet ur dessa och en fisk som kan spräcka de färgade bubblor och de Good Bubbles som stiger upp ur Colouria. För bild på spelet, se [Bilaga 2.4.3: Spelbild]. Vi gjorde ett flödesschema, en konceptprototyp, baserad på händelserna i spelet [Bilaga ]. Denna konceptprototyp stämde bra överens med våra tidigare utsatta stolpar. Det enda som inte kom med var användandet av ljud som ett spelmoment. För att i detta tidiga stadium kunna urskilja huruvida konceptprototypen som färdig produkt skulle komma att vara underhållande analyserade vi den genom att ställa den mot följande punkter. Belöningen ges av att: ta sig vidare, klara spelet, få hög poäng och fånga Good Bubbles. Stimulansen ges av: Belöningen, bra musik, enkelt interface och tilltalande färger. Hindren ges av att: vattnet stiger, vattenbehållarna rör sig och att fågeln och fisken förstör. Målet är att: ta sig vidare, få högst poäng och klara spelet. Efter denna utvärdering av konceptprototypen ansåg vi den färdig, vi övergick till implementation.

Kursutvärdering/1MD222 Konstruktion av användargränssnitt II Datum för sammanställning:

Kursutvärdering/1MD222 Konstruktion av användargränssnitt II Datum för sammanställning: 1(6) Kursvärdering - sammanställning Kurs: 1MD222 Konstruktion av användargränssnitt II 3p Antal reg: 27 Program: Frist, Period: Period 4 V05 Antal svar: 21 IT, DVP Lärare: Erik Borälv, Johan Wikström

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Laboration i datateknik

Laboration i datateknik KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laboration i datateknik Felsökning och programmering av LEGO NXT robot Daniel Willén 2012 09 06 dwill@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Kursutvärdering Icke-linjärt och interaktivt berättande VT 2014

Kursutvärdering Icke-linjärt och interaktivt berättande VT 2014 Kursutvärdering Icke-linjärt och interaktivt berättande VT 2014 Ickelinjärt och interaktivt berättande (IN101VT14) Results of survey Startade: den 8 maj 2014 Avslutad: den 28 maj 2014 Svarsfrekvens: 5

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Dagbok Mikael Lyck 810717-0071

Dagbok Mikael Lyck 810717-0071 Dagbok Mikael Lyck 810717-0071 2/6 Slutredovisning, redovisningen gick bra vi hade ju redan byggt ihop spelet så vi var inte särskilt oroliga. Allt som allt är jag väldigt nöjd med slutprodukten. 11/5

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR - Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad 0

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

TDDC74 - Projektspecifikation

TDDC74 - Projektspecifikation TDDC74 - Projektspecifikation Projektmedlemmar: Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Namn Efternamn abcde123@student.liu.se Handledare: Handledare handledare@ida.liu.se eller handledare@student.liu.se

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI

PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI PROJEKTRAPPORT EDA095 NÄTVERKSPROGRAMMERI NG STRESS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA - 2013-05-22 Projektmedlemmar: Emil Apelgren adi10eap@student.lu.se Fredrik Helander gda10fhe@student.lu.se Jonathan Klingberg

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

Slutrapport. Interaktiv Mjukvaruutvecklingsprojekt. HIF-Spelet. Ett XNA-spel. Christian Ulf

Slutrapport. Interaktiv Mjukvaruutvecklingsprojekt. HIF-Spelet. Ett XNA-spel. Christian Ulf 1 Slutrapport Interaktiv Mjukvaruutvecklingsprojekt HIF-Spelet Ett XNA-spel 2 Med den här rapporten avser jag att förmedla min bild av hur jag anser att mitt mjukvaruutvecklingsprojekt gick och hur jag

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

Kravspecifikation. Sammanfattning. Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32. Version 2.0. Datum Dokumentnummer

Kravspecifikation. Sammanfattning. Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32. Version 2.0. Datum Dokumentnummer Kravspecifikation Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Version 2.0 Datum 2008-05-19 Dokumentnummer 20080215 Sammanfattning Detta är en kravspecifikation över det klassiska spelet Fyra-i-rad programmerat

Läs mer

Robotar i NXc. En laboration med Mindstormrobotar. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Robotar i NXc. En laboration med Mindstormrobotar. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Robotar i NXc En laboration med Mindstormrobotar Anton Gyllenhammar 7/30/12 antongy@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik Sammanfattning Denna rapport beskriver NXc-

Läs mer

Labbrapport - LEGO NXT Robot

Labbrapport - LEGO NXT Robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Labbrapport - LEGO NXT Robot Programmering och felsökning Stefan Sarkis 2014-09-02 ssarkis@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II1310) Sammanfattning Denna rapport handlar

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson

Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson Lab 4: Anti Tower Defence Oskar Mothander Alan Mendez Larsson dit06omr dit06mln Lärare: Handledare: Johan Eliasson Johan Granberg Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson Innehåll 1. Problemspecifikation...

Läs mer

Joakim Jonsson jj222kc. Minesweeper. Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson

Joakim Jonsson jj222kc. Minesweeper. Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson Minesweeper Individuellt Mjukvaruprojekt Joakim Jonsson 08 06 2013 Abstrakt Nedan följer en slutrapport för projektet inom kursen Individuellt Mjukvaru utvecklingsprojekt. Jag har under dessa 10 veckor

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Laborationsrapport av robotprogrammering

Laborationsrapport av robotprogrammering KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Laborationsrapport av robotprogrammering Programmering av LEGO MINDSTORMS robot Rikard Bjärlind 2012-09-07 E-post: bjarlind@kth.se Introduktionskurs i datateknik (H12) II1310

Läs mer

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Presentation av personal på kursen Kerstin Andersson lärare i datavetenskap Johan Öfverberg lärare i informatik Inger Bran kurssekreterare

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Vi är alla i gruppen väldigt intresserade av spel och vill lära oss mer om hur man skapar ett helt spel från idé till slutprodukt.

Vi är alla i gruppen väldigt intresserade av spel och vill lära oss mer om hur man skapar ett helt spel från idé till slutprodukt. Planeringsrapport Rally sport racing game Grupp 27 Bakgrund Idag växer spelindustrin enormt och tusentals nya spel kommer ut varje år så för att skapa ett spel som ska kunna säljas krävs att man har en

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Inledning Kursutvärderingar är en viktig del, kanske den viktigaste, för att driva kvaliteten framåt på våra utbildningar. Utförda på rätt sätt säkerställer

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 2007 & vt 2008

Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 2007 & vt 2008 Kursutvärdering av Fördjupad farmakoterapi 7,5 högskolepoäng, ht 27 & vt 28 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av kursen Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp. Kursen ingår som en valbar kurs

Läs mer

Preliminär specifikation av projekt

Preliminär specifikation av projekt Preliminär specifikation av projekt Projektets namn: Infraröd Minneslåda (numera omdöpt till FastSync) Uppdragsgivare: Alex Olwal aolwal@cs.columbia.edu Deltagare: Johan Ullberg Nils

Läs mer

Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm

Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm Kungliga Tekniska Högskolan Introduktion till programmering med hjälp av Lego Mindstorm Laborationsrapport gällande programmering inom NXC Simon Jansson 31 08 2014 simonjan@kth.se Introduktionskurs i datateknik

Läs mer

1 Kravspecifikation Snake App

1 Kravspecifikation Snake App Kravspecifikation Snake App - Kravspecifikation Snake App Utskriven/PDF Export: 2011-09-07 Copyright 2011 Sidan 1 av 7 1 Kravspecifikation Snake App 1.1 Vad är Snake App? Vi skall gör ett Snake Spel för

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Space Invaders - Slutrapport

Space Invaders - Slutrapport Projekt inda14 Sida 1 av 6 Space Invaders - Slutrapport A. Projektplanen Programbeskrivning Vi tänker göra en version av det gamla arkadspelet Space Invaders i java. Spelet går ut på att spelaren styr

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Välkomna till DIT012 IPGO

Välkomna till DIT012 IPGO Välkomna till DIT012 IPGO 1 Lärare och Handledare Kursansvariga, examinatorer, föreläsare och handledare Joachim von Hacht, hajo@chalmers.se, 772 1003 Handledare (se även kurssida) Alexander Sjösten, sjosten@chalmers.se

Läs mer

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

PROGRAMMERING I NXC. Sammanfattning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN PROGRAMMERING I NXC Namn: Michel Bitar 2012-08- 25 E- post: mbitar@kth.se Introduktionskurs i datateknik, II1310 Sammanfattning Intressant och lärorik laboration om att programmera

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Kurs 1: Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Sammanställningen bygger på svar från 56 studenter (3%) av

Läs mer

TDP025. Entreprenöriell programmering. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDP025. Entreprenöriell programmering. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDP025 Entreprenöriell programmering Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Examensordningen I examensordningen står det att, för alla kandidatexamina skall (bland andra) följande mål uppnås:

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Kursutvärdering P O Ågren per-olof.agren@umu.se Vårterminen 2017 Sid 1 (13) Sammanställning av kursutvärdering Examensarbete i informatik, 15 hp, VT 2017 Kursansvarig: Per-Olof Ågren Samlad bedömning 1

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

BY307J Husbyggnad - Projekt

BY307J Husbyggnad - Projekt BY307J Husbyggnad - Projekt Antal svar: 20 (83) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 30% 2. Ganska bra 25% 3. Bra 40% 4. Mycket bra 5% 2. Öppen fråga Nämn någonting i

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Studiehandledning till PBL på IT för användare

Studiehandledning till PBL på IT för användare ÖREBRO UNIVERSITET ESI-Informatik Anders Avdic, Ulrika Sandberg, Magnus Österman, Jenny Lagsten 2003-08-25; 2004-03-30; 2004-08-25; 2005-01-17, 2005-08-24, 2006-01-16 Studiehandledning till PBL på IT för

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling

ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling Kursen elektronikprojekt och hållbar utveckling utgör avslutningen på den obligatoriska delen av E-programmet. Kursen har som övergripande mål att: knyta

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Ekvationen. www.grul.se

Ekvationen. www.grul.se Ekvationen Ekvationen Speldesign: Niklas Lindblad Carl Heath Version 1.0 Tack till: Alexander Hallberg Tidsåtgång: Ca 50 minuter inklusive efterdiskussion Antal deltagare Fungerar bäst i grupper om 2-4

Läs mer

Kursvärdering Berättarteknik 2014

Kursvärdering Berättarteknik 2014 Kursvärdering Berättarteknik 2014 Saknade du någon information innan kursstart? Ja: 1 Nej: 13 Har du läst igenom (skummat igenom) målsättningen på kursens hemsida? Ja: 7 Nej: 7 Hur många timmar i veckar

Läs mer