Bilaga Kravspecifikation 1-1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Kravspecifikation 1-1"

Transkript

1 Bilaga Kravspecifikation 1-1

2 (30) Innehåll 1 Krav på utbildningsinsatser & pedagogiskt stöd Övergripande krav Utbildningskoncept Utbildning för politiker och förvaltningsledning Utbildning för skolledare Utbildning för utvalda pedagoger och lärspridare Utbildning för pedagoger Inspirationsseminarier för all skolpersonal Utbildning för elever Utbildning av elever Student helpdeskfunktion Krav på hårdvara & mjukvara Indelning av huvudspår och delspår Specifikation delspår Operativsystem & Mjukvara Tillbehör Krav på Införande och leverans Införandeplan Stöd vid uppstart Bemanning under införandefasen Beställningar och leverans Krav på support och service Supportorganisation Support Märkning Försäkringsskydd Garanti och service Serviceärenden utanför gängse garanti-/försäkring Konsulttjänster Imagehantering Andra tekniska funktioner & tjänster Krav på administrativt stöd Administrativt stöd Översikt Ansvarsfördelning Krav på utvärdering och uppföljning Utvärdering av pedagogiska effektmål Utvärdering av helhetslösning Option Sida 2

3 (30) 1.1 Övergripande krav Syftet är att inspirera och utbilda skolledare, pedagoger och elever samt erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte. Utgångspunkter för utbildningen ska vara de effektmål som anges i förfrågningsunderlaget. Leverantören ska tillhandahålla utbildning till omfattning och innehåll motsvarande TänkOm Lärare/ TänkOm Skolledare eller liknande, för personal vars uppgift är att på respektive skola eller inom förvaltningsledningen bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder i undervisningen med stöd av informationsteknologi. Leverantören ska också tillhandahålla utbildning för nyckelpedagoger (IKTpedagoger m fl), vars uppgift är att tillsammans med skolledarna på respektive skola bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder i undervisningen med stöd av informationsteknologi. Nedanstående frågor ska beaktas vid utformning av utbildningsaktiviteter: Hur kan ett förändrat arbetssätt med pedagogiskt lärande och tillhörande datorer bidra till elevernas lärande och utveckling utifrån skolans styrdokument? Hur kan vi komma vidare, från en begränsad användning av datorn i undervisningen till ett självklart stöd i undervisning och elevers lärprocesser? Vilka lärdomar kan man dra utifrån andras erfarenheter av det pedagogiska lärandet med tillhörande elevdatorer? Vad visar aktuell forskning på området "IT i skolan" med avseende dels på pedagoger, dels på elever? Utbildningen ska behandla nedan angivna områden och syfta till att öka pedagogers kompetens avseende nyttjandet av teknologin i lärandet. Datorns möjlighet som redskap i undervisning och lärande Den personliga förtrogenheten med datorns mjukvara Digitala resurser och digital kompetens Beställarens skolverksamheter befinner sig i olika faser av sina satsningar avseende pedagogiskt lärande med tillhörande datorer, därför ska utbildningsinsatser som genomförs anpassas till olika nivåer. Sida 3

4 (30) Utbildning för elever och pedagogisk personal ska vara återkommande vid start av varje nytt läsår. Utbildning för all pedagogisk personal ska vid kommande läsårsstarter erbjudas på minst två olika nivåer: Fördjupande utbildning, som ger djupare kunskaper än vid föregående års utbildning. Kompletterande utbildning, anpassad till ny personal som tillkommit sedan föregående års utbildning. Vid planering av övergripande utbildningsaktiviteter ska utpekade IKTpedagoger alltid erbjudas att delta. Utbildningen ska vara plattformsoberoende. Dess innehåll ska kunna tillämpas på samtliga operativsystem i huvudspår 1 och 2, samt så långt det är möjligt även huvudspår 3. Utbildningsinsatser i form av inspirationsdagar ska också omfatta vår pedagogiska personal på enheter som ej omfattas av 1:1 satsningen. Är ovanstående krav kring utbildningsinsatser uppfyllda? 1.2 Utbildningskoncept I utbildningskonceptet ingår såväl riktade som gemensamma utbildningsupplägg som har en tydlig koppling till pedagogers praktik och nyttjandet av teknologins möjligheter i utformningen av lärsituationer. En tydlig koppling finns också till SAMR-modellen, en generellt använd pedagogisk modell, som finns beskriven i förfrågningsunderlaget under punkt 1.4 Mål. Följande grupper ska erhålla utbildning, utbildningen ska hållas i Örebro Politiker och förvaltningsledning, Skolledare, ca 30 personer varje år Utvalda pedagoger/lärspridare, ca 80 personer varje år Pedagoger Övrig skolpersonal Elever Beskriv ert utbildningskoncept i stort, inklusive vilken kompetens och vilka resurser som är tänkta att genomföra utbildningen. Särskilt viktig är en beskrivning av koppling till SAMR-modellen. Se bifogad bilagor: ÖREBRO & TÄNK OM VERKSAMHETSUTBUD Sida 4

5 (30) Utbildning för politiker och förvaltningsledning Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Utbildning för skolledare Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Utbildning för utvalda pedagoger och lärspridare Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Sida 5

6 (30) Utbildning för pedagoger Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar för grund och fortbildning för pedagoger under fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren. o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Inspirationsseminarier för all skolpersonal Minst ett större inspirationsseminarium per termin runt IT och lärande med ett tydligt framtidsfokus. Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av seminarium År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer 2013 Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Utbildning för elever Innehåll och omfattning under tre år med start vid läsårsstart hösten 2013 o antal dagar för grund och fortbildning för åk 1, åk 2 och åk 3 under de tre åren o tidplan under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: elever 2013 åk1, 1868 Se bifogad bilaga: ÖREBRO Åk1+2, Se bifogad bilaga: ÖREBRO Åk1+2+3, 5604 Se bifogad bilaga: ÖREBRO Sida 6

7 (30) 1.3 Utbildning av elever Student helpdeskfunktion För att stimulera en lämplig grupp av elever till att bli en stödgrupp studenthelpdesk - till elever och lärare kan flera åtgärder vidtas. Beskriv på vilket sätt ni som leverantör kan bidra till en bra lösning. Beskriv hur ni kan bidra till en studenthelpdeskfunktion: Vi kan bidra till studenthelpdeskfunktion genom att: Utbilda de personer som av skolorna utvalts att ingå i studenthelpdeskteamet (nedan benämns som teamet). Utbildningen repeterar och kompletterar den utbildning eleverna fått i samband med utdelning av datorer. Det är viktigt att säkerställa att grundkunskapen finns i teamet och att teamet kan förmedla denna vidare till t.ex. nytillkomna elever och pedagoger. Caperios studenthelpdesklösning innefattar, utöver grundutbildningen: - Utbildning i felsökning och åtgärd - Webbforum med uppsättning av FAQ för snabbare svar - Chattfunktion mellan våra produktspecialister och teamet - Direktkontakt till vårt logistikcenter, via mail svar inom 24 timmar. - Hjälp med dokumentation och kommunikation/broschyr till resp. skola med information om vilka elever som ingår i teamet. Denna information lämnas ut i samband med leveransen. För att stimulera teamet ytterligare erbjuds också en guidad rundvandring och genomgång på vårt logistikcentrum i Enköping. Detta för att öka elevernas kunskaper om Caperio och hur logistik och hanteringen av datorer ser ut. Teamet kommer också att ingå i en mailgrupp där vi fortlöpande skickar ut aktuell information om mjukvara och hårdvara. Vi ser dessa elever som vår förlängda arm och en viktig del i helheten. Vi erbjuder de elever som av skolan utses till teamet ett karaktäristiskt, unikt datorfodral. Detta för att på ett tydligt sätt visa att de är utvalda för uppgiften och att de har den kompetens som krävs för att supportera elever och personal och därmed också avlasta skolans IKT-personal vilket ger dem möjlighet att fokusera områden som kräver högre kompetens. Vi utrustar också varje skola med rollup:s som placeras vid den plats dit elever och personal kan vända sig med sina frågor. Efter avslutad utbildning erhåller teamet personliga certifikat som visar att de genomgått utbildningen för 1-1 helpdesk team. Utbildningen är mycket uppskattat och utgör ett mervärde vid arbetsökan. Sida 7

8 (30) 2 Krav på hårdvara & mjukvara 2.1 Indelning av huvudspår och delspår Upphandlingen stödjer sig på tre parallella huvudspår, med underordnade delspår, samtliga ingående i en heltäckande och genomgripande pedagogisk satsning, som tillsammans ska tillgodose verksamhetens skilda behov inbegripet en för verksamheten godtagbar logistikfunktion i samband med leverans och införande. Upphandlingen ska ses som en helhet där anbudsgivaren ska kunna leverera alla delar av uppdraget inom samtliga spår. Prissättningen i anbudet från anbudsgivaren ska ske på samtliga dessa spår. Beställaren ska under avtalstiden kunna välja och blanda fritt mellan de olika spåren vid varje enskild beställning. För att möjliggöra utvärdering ska varje anbudsgivare inkomma med ett pris per delspår (totalt 9 delspår). Anbudsgivaren ska presentera en dator per delspår som kommer att ingå i utvärderingen. Fler än en dator per delspår medges inte i anbudet. Datormodeller på respektive delspår, samt specifikationer på dessa förs in i Bilaga Svarsmall Priser under flik pristabell produkter. En dator av varje modell i huvudspår 2 ska kostnadsfritt lämnas till beställaren för utvärdering. Returanvisningar och fraktsedel för kostnadsfri retur ska ingå. Datorerna kommer att utvärderas på följande punkter: Allmän ergonomi (hanterbarhet, placering av anslutningar, strömkabelns längd, vikt på dator och laddare) Byggkvalitet (helhetsintryck på chassi, vridstyvhet, ytfinish och design, stötkänslighet) Värmeutveckling (placering av fläktar och luftkanaler) Ergonomi på tangentbord och pekplatta (skrivkänsla, placering av tangenter, bakgrundsbelysning) Ergonomi på pekdon (pekplatta, yta, multitouch, styrpinne) Bildskärm (bildskärmsinfästning, ljusstyrka, ljussensor, betraktningsvinkel och tydlighet) Anslutningar för USB (antal och placering) Slimcase (bedömd hållbarhet och skydd, helhetsintryck) Batteritid Huvudspår 1; Pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemversion av MacOS. Delspår 1.1 (SP1.1); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemsversion av MacOS. Bildskärm minst 13 tum - max 13,4 tum, max 2,4 kg Delspår 1.2 (SP1.2); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat hårdvara med senaste operativsystemsversion av MacOS. Bildskärm minst 13 tum - max 13,4 tum, max 1,7 kg Sida 8

9 (30) Delspår 1.3 (SP1.3); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemsversion av MacOS. Bildskärm minst 11,4 max 12,2 tum, max 1,4 kg Huvudspår 2; Pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemversion av Windows Professional, 7 eller senare. Delspår 2.1 (SP2.1); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Bildskärm minst 13,3 tum - max 15,6 tum, max 2,7 kg Delspår 2.2 (SP2.2); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Bildskärm minst 12 tum - max 12,5 tum, max 1,85 kg Delspår 2.3 (SP2.3); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Ultrabook. Bildskärm minst 11,4 max 14 tum, max 1,4 kg Delspår 2.4 (SP2.4); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Bildskärm minst 13,3 tum - max 14 tum, max 2,3 kg Huvudspår 3; Pedagogisk satsning, baserat på läsplattor. Delspår 3.1 (SP3.1); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av ios. Bildskärm minst 9,6 tum Delspår 3.2 (SP3.2); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Android. Bildskärm minst 9,6 tum På grund av den snabba utvecklingen kring hårdvara ska anbudsgivaren i samråd med beställaren årligen uppgradera hårdvaran inom respektive spår så att en motsvarande hårdvara i samma prissegment som anges i det ursprungliga anbudet kan erbjudas, om utvecklingen blivit sådan att mer prestanda för samma pris kan erhållas. Detta kan ske exempelvis genom att nya modeller med snarlik eller högre prestanda blir tillgängliga för samma pris. Vid eventuell modellförändring under tiden mellan att anbudet har avlämnats till att beställning sker så ska senaste lanserade motsvarande modell erbjudas. Samtliga datorer ska levereras med lämplig SlimCase eller motsvarande. Läsplattor ska levereras med slimcase eller motsvarande som skyddar skärmen. Det åligger leverantören att anvisa lämplig väska som uppfyller eventuella aktsamhetskrav enligt de försäkringsvillkor som omfattas av anbudsgivarens anbud. All utrustning (datorer, läsplattor & tillbehör) ska vara ny (ej begagnad). Vid varje ny leverans ska senaste modell/ konfiguration inom motsvarande prissegment erbjudas. Sida 9

10 (30) Är ovanstående krav kring huvudspår, delspår och datorer för utvärdering uppfyllda? Specifikation delspår De datorer som erbjuds inom respektive delspår ska innehålla minst nedanstående: Delspår - SP1.1, kraftfull bärbar dator med MacOS; - Bärbar dator, med bildskärm minst 13,0 tum - max 13,4 tum - Max 2,4 kg i vikt inklusive strömadapter - Processor minst 2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 - Minst 4 GB RAM, 1600 MHz DDR3 - Minst 500GB hårddisk 5400 rpm minimum - Inbyggd kamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd för IEEE a/b/g/n - Minst 2 st USB 3-portar - Digital/hörlurar ut, digital/ljud in, mikrofon, högtalare - Bluetooth minst version Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - 8x double-layer superdrive eller likvärdig - Batteritid minst 7 timmar - Svenskt tangentbord, ISO-standard, Pekplatta, strömadapter/kabel ska ingå - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP1.2, ultrabook med MacOS, större modell; - Bärbar dator, med bildskärm 13,0 tum max 13,4 tum - Optimal bildskärmsupplösning minst 1440x900 - Max vikt 1,7 kg inklusive strömadapter och kabel - Processor minst 1,8 GHz Dual-Core Intel Core i5 - Minst 4 GB RAM, 1600 MHz DDR3 - Minst 128 GB SSD (Flashdisk) - Inbyggd kamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd för IEEE a/b/g/n - Minst 2 st USB-portar minst version Digital/hörlurar ut, digital/ljud in, mikrofon, högtalare - Bluetooth Minst version Batteritid minst 7 timmar - Svenskt tangentbord, ISO-standard, Pekplatta, strömadapter/kabel ska ingå - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP1.3, ultrabook med MacOS, liten modell; - Bärbar dator, med bildskärm 11,4 12,2 tum - Optimal bildskärmsupplösning minst 1366x768 - Max vikt 1,4 kg inklusive strömadapter och kabel Sida 10

11 (30) - Processor minst 1,7 GHz Dual-core Intel Core i5 - Minst 4 GB RAM, 1600 MHz DDR3 - Minst 128 GB SSD (Flashdisk) - Inbyggd kamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd för IEEE a/b/g/n - Minst 2 st USB-portar minst version Digital/hörlurar ut, digital/ljud in, mikrofon, högtalare - Bluetooth, minst version Batteritid minst 5 timmar - Svenskt tangentbord, ISO-standard, Pekplatta, strömadapter/kabel ska ingå - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP2.1, kraftfull bärbar Windowsdator; - Bärbar dator med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL- STD810 - Bildskärm minst 13,3 tum - max 15,6 tum, matt bildskärmsyta, minsta upplösning 1280x766 - Vikt max 2,7 kg - Laddare max vikt 300 g - Datorn ska vara dockningsbar (ej USB-docka), möjlighet att göra tillval på dockningsstation - Processor minst Intel i7 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM, ska vara utbyggbart till minst 8 GB - Minst 320GB hårddisk 7200 rpm minimum - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 3st USB-portar - Anslutningar för hörlurar ut, ljud in, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version ISV-certifierat grafikkort - Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - Inbyggd DVD/RW - Batteritid minst 6 timmar. Batteriet ska kunna bytas utan att skruva i datorn. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - VGA anslutning - HD-MI eller minidisplayport / DisplayPort anslutning Delspår SP2.2, liten och smidig standarddator; - Bärbar dator med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL- STD810 Sida 11

12 (30) - Bildskärm minst 12 tum - max 12,5 tum, matt bildskärmsyta, minsta upplösning 1280x766 - Vikt max 1,85 kg - Laddare max vikt 300 g - Datorn ska vara dockningsbar (ej USB-docka), möjlighet att göra tillval på dockningsstation - Processor minst Intel i5 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM - Minst 320GB hårddisk 7200 rpm minimum - Möjlighet att göra tillval på SSD-disk på minst 128 GB - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 2 st USB-portar Anslutningar för hörlurar ut, ljud in, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - Batteritid minst 6 timmar. Batteriet ska kunna bytas utan att skruva i datorn. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - VGA anslutning - HD-MI eller minidisplayport / Displayport anslutning Delspår SP2.3, ultrabook; - Ultrabook med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL-STD810 - Bildskärm minst 12 max 14 tum - Vikt max 1,4 kg - Laddare max vikt 250 g - Tjocklek på dator max 20 mm där den är som tjockast - Minsta bildskärmsupplösningen 1280x768 - Processor minst Intel i5 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM - Minst 128 GB SSD-disk, ej traditionell hårddisk - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 2st USB-portar Anslutning för hörlurar ut, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version Möjlighet att göra tillval på USB-ethernetadapter - Batteritid minst 6 timmar. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP2.4, standarddator; - Bärbar dator med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL- STD810 Sida 12

13 (30) - Bildskärm minst 13,3 tum - max 14 tum, matt bildskärmsyta, minsta upplösning 1280x766 - Vikt max 2,3 kg - Laddare max vikt 300 g - Datorn ska vara dockningsbar (ej USB-docka), möjlighet att göra tillval på dockningsstation - Processor minst Intel i5 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM - Minst 320GB hårddisk 7200 rpm minimum - Möjlighet att göra tillval på SSD-disk på minst 128 GB - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 2st USB-portar Anslutningar för hörlurar ut, ljud in, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - Inbyggd DVD/RW - Batteritid minst 6 timmar. Batteriet ska kunna bytas utan att skruva i datorn. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - VGA anslutning - HD-MI eller minidisplayport / Displayport anslutning Delspår SP3.1, Läsplatta ios; - Vikt max 0,7 kg - Bildskärmsstorlek 9,6-10,3 - Bildskärmsupplösning minst 2048x Kapacitiv touchskärm - Retina display - Multitouch - Medföljande 220 V laddare - Ljud och hörlursuttag - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) - Trådlöst nätverkskort Intel chipset ( a/b/g/n Dual-Band) - Bluetooth v Inbyggt 3G modem ska finnas som tillval - Integrerad webbkamera min 5 megapixel upplösning och 720p / 30fps - Hårddiskstorlek (SSD) 16 GB - Batteritid minst 8 timmar - Minst 1 GB ramminne - Operativsystem ios lägst version 5 på svenska - Processor, minst A6 dual core Delspår SP3.2, Läsplatta Android; - Vikt max 0,7 kg Sida 13

14 (30) - Bildskärmsstorlek 9,6-10,3 - Bildskärmsupplösning minst 1280x800 - Kapacitiv touchskärm - Bakgrundsbelysning LED - Multitouch - Medföljande 220 V laddare - Ljud och hörlursuttag - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) - Trådlöst nätverkskort Intel chipset ( g/n) - Bluetooth v Inbyggt 3G modem ska finnas som tillval - Integrerad webbkamera min 720p / 30fps - Hårddiskstorlek (SSD) 16 GB - Batteritid minst 8 timmar - Minst 2 GB ramminne - Operativsystem Android av senaste version på svenska - Processor, minst nvidia Tegra 2, eller motsvarande Ovanstående angivna krav på batteritid inom respektive spår är krav ställda vid nyleverans. Batteriers kapacitet minskar över tid, leverantören ska ansvara för att batterikapaciteten vid normal användning inte understiger 4 timmar vid något tillfälle under avtalstiden. Det ska ingå ett för beställaren kostnadsfritt batteribyte under avtalstiden, i det fall batteriet inte klarar minimikravet på 4 timmar. *) Datorer och läsplattor ska kunna kopplas till projektor med hjälp av VGAkontakt. Finns ingen kontakt för VGA i offererad dator eller läsplatta ska kostnaden för adapter eller motsvarande anges i offererad lösning som en tillbehörskostnad (se nedan). Är ovanstående krav kring specifikation på delspår uppfyllda? 2.2 Operativsystem & Mjukvara Mjukvaran utöver operativsystemet varierar med val av plattform, och innehåller alla grundläggande program som ingår i en fullständig installation av operativsystemet. All mjukvara ska levereras i senaste version och med senaste patchning. Licens ska ingå för operativsystem och all annan mjukvara som ingår vid leverans. För Windows ska 32 eller 64-bitars installation kunna väljas. Följande mjukvara ska vara installerad: Spår 1 (Med Underordnade spår 1.1, 1.2, 1.3); Sida 14

15 (30) Mac OS, samt Apples standardprogramvara för aktuell datormodell Adobe reader Spår 2 (Med underordnade spår 2.1, 2.2, 2.3, 2.4); Windows Professional, 7 eller senare Adobe reader Webbläsare Ljud (mediaspelare, inspelning) Bildredigering (fotoredigering) Videoredigering Säkerhetsprogramvara (virus, spam, etc) Spår 3 (Med underordnade spår 3.1 och 3.2); Fullständig installation av operativsystem till respektive delspår Är ovanstående krav uppfyllda? Utöver ovanstående mjukvara kan beställarens olika verksamheter tillhandahålla ytterligare mjukvara som ska ingå i grundinstallationen (härefter kallad övrig mjukvara). Övrig mjukvara kan skilja sig mellan olika skolor. Enligt respektive beställares specifikation ska mjukvaran vara installerad vid leverans. Respektive beställare svarar för eventuella licenser. Imagefiler skapas i samråd med beställaren. Imagefiler för återställning av dator till grundimage ska ingå och medfölja vid leveransen enligt punkt 4.8. Datorerna ska vid leverans vara konfigurerade så att användarna har fullständiga rättigheter att förändra datorns konfiguration (installera program, lokal administratör). Är ovanstående krav uppfyllda? Kostnaden för nedanstående tillval gällande programvara ska anges. Priser avseende tillval anges i Bilaga Svarsmall Priser under flik Pristabell tillval men kommer ej att ligga till grund för utvärdering; iwork, endast till huvudspår 1 Säkerhetsprogramvara (virus, spam, etc), endast till huvudspår 1 Microsoft Office, både till huvudspår 1 och 2 Officeprogramvara till läsplattor i huvudspår 3 Sida 15

16 (30) Är ovanstående tillval införda i Bilaga Svarsmall Priser? 2.3 Tillbehör Kostnaden för nedanstående tillbehör ska anges (i de fall utrustning finns till respektive dator). Priser avseende tillbehör anges i Bilaga Svarsmall Priser under flik Pristabell tillbehör och kommer ej ligga till grund för utvärdering; Extra strömadapter (1 st ordinarie strömadapter/kabel per dator ska ingå vid leverans denna fråga avser eventuellt önskemål om kompletterande ytterligare strömadapter). Ethernetadapter (om datorn ej är bestyckad med RJ45) Dockningsstation (kan vara s.k. portreplikator) eller likvärdig MiniDisplayPort till VGA-adapter Externt tangentbord, även till läsplattor i huvudspår 3 Extern DVD RW USB, med strömförsörjning via USB Ryggsäck, väska och extra slimcase (slimcase ska finnas med i grundleveransen, denna fråga avser möjlighet att beställa ytterligare slimcase). HD-MI-adapter (om HD-MI-kontakt saknas) Batteri (såvida batteriet ej är inbyggt) Utökning till 8GB RAM för datorer i huvudspår 1 och 2 Är ovanstående tillbehör införda i Bilaga Svarsmall Priser? 3 Krav på Införande och leverans 3.1 Införandeplan Leverantören ska ha en plan för införande som minst omfattar organisation, tidplan, resurser, roller och ansvar på beställar- och leverantörssidan. Leverantören ska ansvara för och i anbudet presentera en plan för den fysiska leveransen av datorer till skolorna med minst följande omfattning, särskilt med fokus på intensiva leveranser i samband med skolstart: Utrustningen levereras till angivna adresser hos respektive skola på i förväg beslutad dag. Utrustningen lämnas till respektive elev och pedagog. Sida 16

17 (30) Utrustningen överlämnas efter att leverantören har erhållit underskriven mottagningskvittens på dokument som styrker mottagandet och anger villkoren för lånet. Eventuellt emballage omhändertas av leverantören. Leverantören tillser att användaren kan logga in och ansluta till Örebro kommuns trådlösa nätverk. Information ges till användarna om utökade/anpassade supportmöjligheter och formerna för dessa de första månaderna. Är ovanstående krav kring införandeplan uppfyllda? Beskriv er införandeplan enligt ovan: Ett införande med god kvalitet som dessutom medför mindre arbetsinsats från beställaren förordas, och ger högre poäng. Se bifogad bilaga:3.1 Införandeplan 3.2 Stöd vid uppstart Åtagandet och införandeplanen ska omfatta det stöd som krävs för att användarna ska bli självgående i att löpande hantera och sköta sin utrustning och dess praktiska basanvändning. Minst följande ska ingå: Genomgång av: Grunder i operativsystem och programvaror med inriktning mot användandet av datorn i skolarbetet respektive undervisning Byte av lösenord, lösenordshantering Konfiguration av användargränssnitt Hantering och uppdatering av säkerhetsprogram Löpande uppdatering av operativsystem Säkerhetskopieringsrutiner Installation och avinstallation av programvara Installation och avinstallation av tillbehör Hantering av nätverksanslutning Laddning och byte av batteri Konvertering av filer med olika vanligt förekommande format Är ovanstående krav kring införandeplan gällande stöd vid uppstart uppfyllda? 3.3 Bemanning under införandefasen Sida 17

18 (30) Leverantören ska presentera hur denne under införandefasen (i samband med skolstart eller vid annan större leverans) kan bidra till bra resultat genom högre närvaro (bemanning) på våra skolor, än vad som kommer vara normalläge under resterande avtalsperioden. Med hänsyn till planerad volym förutser beställaren inledningsvis behov som bör tillgodoses för att verka för en positiv start på projektet. Leverantören ska föreslå egen dimensionering av resurser på plats för närsupport/handledning/motsvarande under införandefasen. Utgångspunkten är att göra införandet smidigt, bidra till att lösa allehanda problem, föra problem vidare, informera mm. Leverantörens förslag avseende införandet bör beskrivas med avseende på hur bemanningsdimensioneringen kan anpassas från den mest hektiska skolstarten och framåt under terminen. Planeringen fokuseras i första hand på de första månaderna, därefter görs ett nytt ställningstagande beroende på faktiskt behov. Är ovanstående krav kring införande uppfyllda? Beskriv er bemanning under införandefasen: Hög tillgänglighet ute på plats vid våra verksamheter förordas, och ger högre poäng. Sida 18

19 (30) Caperio jobbar med en kvalitetssäkrad satsning, vilket innebär att vi alltid finns på plats för att säkerställa att allt ifrån beställning, leverans till utdelning och utbildning håller högsta klass med lyckat resultat som följd. För att underlätta för skolorna att veta vem de ska kontakta i olika ärenden kommer en projektledare utses för varje gymnasieskola. Projektledaren blir skolans kontaktperson och har det övergripande ansvaret för att införandet löper på enligt plan på skolan. I samråd med den projektgrupp som sätts samman (se punkt 3.1) kommer det planeras att det alltid finns minst en av Caperios utbildare på plats vid samtliga tillfällen för utrullning av elev- eller lärardatorer. Är det fler än en klass vid samma tillfälle kommer det vara två eller fler utbildare på plats. Samtliga utbildare har erfarenhet och kompetens av att att handleda, utbilda samt hantera ev. uppkommande problem eller frågor. Skolornas projektledare kommer även vara på plats och åka mellan de olika skolorna under första månaderna för att vara med och se till att allting flyter på som planerat. Det innebär att det är hög bemanning på samtliga skolor i samband med uppstarten, och vi ser till att personal på skolorna alltid har någon att vända sig till för de frågor som uppkommer i starten. Samtliga leveranser kommer skötas av utbildade tekniker så att skolorna får möjlighet till support och felsökning på plats i samband med leverans för att minimera eventuella tekniska problem som kan uppstå. Innan uppstart kommer projektledare att i god tid boka in möte och presentera sig samt hela upplägget för respektive av skolornas IKT-ansvariga/IT-ansvarige samt Rektor. Caperio Skolpartner har redan idag kontakt med samtliga av skolorna och arbetar med några av dem, vilket kommer underlätta framtida kontakt. Caperio erbjuder idag till sina kunder en webbsida för enklare tips för lärare och elever som fått en ny dator. Denna kommer Örebros gymnasieskolor att få ta del av för att de ska känna ännu större trygghet i samband med 1-1 starten. På webbsidan kan man bland annat ta del av en film med genomgång av datorerna och medföljande mjukvaror. Denna visas också i samband med utrullningen. Med detta säkerställer vi att alla får ta del av genomgången oavsett om man missat utrullningstillfället. 3.4 Beställningar och leverans Leverantören ska ha ett totalansvar för hela leveransen. Minst nedanstående punkter ska ingå i totalansvaret: Beställningar kan göras via telefon, e-post, eller hemsida. Beställningar bekräftas omgående av leverantören. Sida 19

20 (30) Leveranstiden beräknas alltid från beställarens beställningsdatum. Leverans sker fritt till de adresser som angetts vid beställning. Vid varje ny leverans erbjuder leverantören den senaste med beställaren överenskomna modellen inom motsvarande prissegment. Eventuellt överblivet emballage omhändertas av leverantören. Är ovanstående krav kring beställningar och leverans uppfyllda? Volymleveranser inför nytt läsår ska ske andra till tredje skolveckan i samband med start av nytt läsår. Leveranstider avseende alla datormodeller ska härutöver vara enligt följande: Vid mindre beställningar upp till och med fem produkter per dag ska leveransen vara hos leveransadress inom maximalt 10 helgfria arbetsdagar. Vid beställning av mellan 6 59 produkter vid samma tillfälle ska leveransen vara hos leveransadress inom maximalt 21 helgfria arbetsdagar. Vid beställning av större leveranser, mer än 60 produkter vid samma tillfälle ska leveransen vara hos leveransadressen inom maximalt 40 helgfria arbetsdagar. Det är leverantörens ansvar att beakta kraven på leveranstider, även i de fall underleverantörer används. Leveranstider gäller inklusive eventuella avtalade optioner och/eller kringtjänster. Leverans ska ske under beställarens ordinarie arbetstid om inte annat överenskommits. Är ovanstående krav kring leveranstid uppfyllda? 4 Krav på support och service 4.1 Supportorganisation Användardokumentation för vanliga frågor och som stöd för normalt användande ska finnas digitalt och lätt tillgänglig. Dokumentation och övrig kommunikation som rör tjänsten (support, utbildning etc) ska vara på svenska. Leverantörens supportorganisation ska ge support t.ex. genom mottagande, loggning och hantering av inkommande ärenden enligt punkt 4.2. Sida 20

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer