Bilaga Kravspecifikation 1-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Kravspecifikation 1-1"

Transkript

1 Bilaga Kravspecifikation 1-1

2 (30) Innehåll 1 Krav på utbildningsinsatser & pedagogiskt stöd Övergripande krav Utbildningskoncept Utbildning för politiker och förvaltningsledning Utbildning för skolledare Utbildning för utvalda pedagoger och lärspridare Utbildning för pedagoger Inspirationsseminarier för all skolpersonal Utbildning för elever Utbildning av elever Student helpdeskfunktion Krav på hårdvara & mjukvara Indelning av huvudspår och delspår Specifikation delspår Operativsystem & Mjukvara Tillbehör Krav på Införande och leverans Införandeplan Stöd vid uppstart Bemanning under införandefasen Beställningar och leverans Krav på support och service Supportorganisation Support Märkning Försäkringsskydd Garanti och service Serviceärenden utanför gängse garanti-/försäkring Konsulttjänster Imagehantering Andra tekniska funktioner & tjänster Krav på administrativt stöd Administrativt stöd Översikt Ansvarsfördelning Krav på utvärdering och uppföljning Utvärdering av pedagogiska effektmål Utvärdering av helhetslösning Option Sida 2

3 (30) 1.1 Övergripande krav Syftet är att inspirera och utbilda skolledare, pedagoger och elever samt erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte. Utgångspunkter för utbildningen ska vara de effektmål som anges i förfrågningsunderlaget. Leverantören ska tillhandahålla utbildning till omfattning och innehåll motsvarande TänkOm Lärare/ TänkOm Skolledare eller liknande, för personal vars uppgift är att på respektive skola eller inom förvaltningsledningen bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder i undervisningen med stöd av informationsteknologi. Leverantören ska också tillhandahålla utbildning för nyckelpedagoger (IKTpedagoger m fl), vars uppgift är att tillsammans med skolledarna på respektive skola bidra till utvecklingen av arbetssätt och metoder i undervisningen med stöd av informationsteknologi. Nedanstående frågor ska beaktas vid utformning av utbildningsaktiviteter: Hur kan ett förändrat arbetssätt med pedagogiskt lärande och tillhörande datorer bidra till elevernas lärande och utveckling utifrån skolans styrdokument? Hur kan vi komma vidare, från en begränsad användning av datorn i undervisningen till ett självklart stöd i undervisning och elevers lärprocesser? Vilka lärdomar kan man dra utifrån andras erfarenheter av det pedagogiska lärandet med tillhörande elevdatorer? Vad visar aktuell forskning på området "IT i skolan" med avseende dels på pedagoger, dels på elever? Utbildningen ska behandla nedan angivna områden och syfta till att öka pedagogers kompetens avseende nyttjandet av teknologin i lärandet. Datorns möjlighet som redskap i undervisning och lärande Den personliga förtrogenheten med datorns mjukvara Digitala resurser och digital kompetens Beställarens skolverksamheter befinner sig i olika faser av sina satsningar avseende pedagogiskt lärande med tillhörande datorer, därför ska utbildningsinsatser som genomförs anpassas till olika nivåer. Sida 3

4 (30) Utbildning för elever och pedagogisk personal ska vara återkommande vid start av varje nytt läsår. Utbildning för all pedagogisk personal ska vid kommande läsårsstarter erbjudas på minst två olika nivåer: Fördjupande utbildning, som ger djupare kunskaper än vid föregående års utbildning. Kompletterande utbildning, anpassad till ny personal som tillkommit sedan föregående års utbildning. Vid planering av övergripande utbildningsaktiviteter ska utpekade IKTpedagoger alltid erbjudas att delta. Utbildningen ska vara plattformsoberoende. Dess innehåll ska kunna tillämpas på samtliga operativsystem i huvudspår 1 och 2, samt så långt det är möjligt även huvudspår 3. Utbildningsinsatser i form av inspirationsdagar ska också omfatta vår pedagogiska personal på enheter som ej omfattas av 1:1 satsningen. Är ovanstående krav kring utbildningsinsatser uppfyllda? 1.2 Utbildningskoncept I utbildningskonceptet ingår såväl riktade som gemensamma utbildningsupplägg som har en tydlig koppling till pedagogers praktik och nyttjandet av teknologins möjligheter i utformningen av lärsituationer. En tydlig koppling finns också till SAMR-modellen, en generellt använd pedagogisk modell, som finns beskriven i förfrågningsunderlaget under punkt 1.4 Mål. Följande grupper ska erhålla utbildning, utbildningen ska hållas i Örebro Politiker och förvaltningsledning, Skolledare, ca 30 personer varje år Utvalda pedagoger/lärspridare, ca 80 personer varje år Pedagoger Övrig skolpersonal Elever Beskriv ert utbildningskoncept i stort, inklusive vilken kompetens och vilka resurser som är tänkta att genomföra utbildningen. Särskilt viktig är en beskrivning av koppling till SAMR-modellen. Se bifogad bilagor: ÖREBRO & TÄNK OM VERKSAMHETSUTBUD Sida 4

5 (30) Utbildning för politiker och förvaltningsledning Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Utbildning för skolledare Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Utbildning för utvalda pedagoger och lärspridare Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Sida 5

6 (30) Utbildning för pedagoger Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar för grund och fortbildning för pedagoger under fördelat per år o tidplan för genomförande av utbildning under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren. o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Inspirationsseminarier för all skolpersonal Minst ett större inspirationsseminarium per termin runt IT och lärande med ett tydligt framtidsfokus. Innehåll och omfattning under tre år o antal dagar under tre år fördelat per år o tidplan för genomförande av seminarium År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: personer 2013 Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Se bifogad bilaga: ÖREBRO Utbildning för elever Innehåll och omfattning under tre år med start vid läsårsstart hösten 2013 o antal dagar för grund och fortbildning för åk 1, åk 2 och åk 3 under de tre åren o tidplan under tre läsår, vid läsårsstart och övriga tidpunkter under åren o utvecklingsplan o utbildningsform År Antal Beskriv innehåll och omfattning enligt ovan: elever 2013 åk1, 1868 Se bifogad bilaga: ÖREBRO Åk1+2, Se bifogad bilaga: ÖREBRO Åk1+2+3, 5604 Se bifogad bilaga: ÖREBRO Sida 6

7 (30) 1.3 Utbildning av elever Student helpdeskfunktion För att stimulera en lämplig grupp av elever till att bli en stödgrupp studenthelpdesk - till elever och lärare kan flera åtgärder vidtas. Beskriv på vilket sätt ni som leverantör kan bidra till en bra lösning. Beskriv hur ni kan bidra till en studenthelpdeskfunktion: Vi kan bidra till studenthelpdeskfunktion genom att: Utbilda de personer som av skolorna utvalts att ingå i studenthelpdeskteamet (nedan benämns som teamet). Utbildningen repeterar och kompletterar den utbildning eleverna fått i samband med utdelning av datorer. Det är viktigt att säkerställa att grundkunskapen finns i teamet och att teamet kan förmedla denna vidare till t.ex. nytillkomna elever och pedagoger. Caperios studenthelpdesklösning innefattar, utöver grundutbildningen: - Utbildning i felsökning och åtgärd - Webbforum med uppsättning av FAQ för snabbare svar - Chattfunktion mellan våra produktspecialister och teamet - Direktkontakt till vårt logistikcenter, via mail svar inom 24 timmar. - Hjälp med dokumentation och kommunikation/broschyr till resp. skola med information om vilka elever som ingår i teamet. Denna information lämnas ut i samband med leveransen. För att stimulera teamet ytterligare erbjuds också en guidad rundvandring och genomgång på vårt logistikcentrum i Enköping. Detta för att öka elevernas kunskaper om Caperio och hur logistik och hanteringen av datorer ser ut. Teamet kommer också att ingå i en mailgrupp där vi fortlöpande skickar ut aktuell information om mjukvara och hårdvara. Vi ser dessa elever som vår förlängda arm och en viktig del i helheten. Vi erbjuder de elever som av skolan utses till teamet ett karaktäristiskt, unikt datorfodral. Detta för att på ett tydligt sätt visa att de är utvalda för uppgiften och att de har den kompetens som krävs för att supportera elever och personal och därmed också avlasta skolans IKT-personal vilket ger dem möjlighet att fokusera områden som kräver högre kompetens. Vi utrustar också varje skola med rollup:s som placeras vid den plats dit elever och personal kan vända sig med sina frågor. Efter avslutad utbildning erhåller teamet personliga certifikat som visar att de genomgått utbildningen för 1-1 helpdesk team. Utbildningen är mycket uppskattat och utgör ett mervärde vid arbetsökan. Sida 7

8 (30) 2 Krav på hårdvara & mjukvara 2.1 Indelning av huvudspår och delspår Upphandlingen stödjer sig på tre parallella huvudspår, med underordnade delspår, samtliga ingående i en heltäckande och genomgripande pedagogisk satsning, som tillsammans ska tillgodose verksamhetens skilda behov inbegripet en för verksamheten godtagbar logistikfunktion i samband med leverans och införande. Upphandlingen ska ses som en helhet där anbudsgivaren ska kunna leverera alla delar av uppdraget inom samtliga spår. Prissättningen i anbudet från anbudsgivaren ska ske på samtliga dessa spår. Beställaren ska under avtalstiden kunna välja och blanda fritt mellan de olika spåren vid varje enskild beställning. För att möjliggöra utvärdering ska varje anbudsgivare inkomma med ett pris per delspår (totalt 9 delspår). Anbudsgivaren ska presentera en dator per delspår som kommer att ingå i utvärderingen. Fler än en dator per delspår medges inte i anbudet. Datormodeller på respektive delspår, samt specifikationer på dessa förs in i Bilaga Svarsmall Priser under flik pristabell produkter. En dator av varje modell i huvudspår 2 ska kostnadsfritt lämnas till beställaren för utvärdering. Returanvisningar och fraktsedel för kostnadsfri retur ska ingå. Datorerna kommer att utvärderas på följande punkter: Allmän ergonomi (hanterbarhet, placering av anslutningar, strömkabelns längd, vikt på dator och laddare) Byggkvalitet (helhetsintryck på chassi, vridstyvhet, ytfinish och design, stötkänslighet) Värmeutveckling (placering av fläktar och luftkanaler) Ergonomi på tangentbord och pekplatta (skrivkänsla, placering av tangenter, bakgrundsbelysning) Ergonomi på pekdon (pekplatta, yta, multitouch, styrpinne) Bildskärm (bildskärmsinfästning, ljusstyrka, ljussensor, betraktningsvinkel och tydlighet) Anslutningar för USB (antal och placering) Slimcase (bedömd hållbarhet och skydd, helhetsintryck) Batteritid Huvudspår 1; Pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemversion av MacOS. Delspår 1.1 (SP1.1); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemsversion av MacOS. Bildskärm minst 13 tum - max 13,4 tum, max 2,4 kg Delspår 1.2 (SP1.2); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat hårdvara med senaste operativsystemsversion av MacOS. Bildskärm minst 13 tum - max 13,4 tum, max 1,7 kg Sida 8

9 (30) Delspår 1.3 (SP1.3); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemsversion av MacOS. Bildskärm minst 11,4 max 12,2 tum, max 1,4 kg Huvudspår 2; Pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste operativsystemversion av Windows Professional, 7 eller senare. Delspår 2.1 (SP2.1); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Bildskärm minst 13,3 tum - max 15,6 tum, max 2,7 kg Delspår 2.2 (SP2.2); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Bildskärm minst 12 tum - max 12,5 tum, max 1,85 kg Delspår 2.3 (SP2.3); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Ultrabook. Bildskärm minst 11,4 max 14 tum, max 1,4 kg Delspår 2.4 (SP2.4); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Windows Professional, 7 eller senare. Bildskärm minst 13,3 tum - max 14 tum, max 2,3 kg Huvudspår 3; Pedagogisk satsning, baserat på läsplattor. Delspår 3.1 (SP3.1); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av ios. Bildskärm minst 9,6 tum Delspår 3.2 (SP3.2); Genomgripande pedagogisk satsning, baserat på hårdvara med senaste version av Android. Bildskärm minst 9,6 tum På grund av den snabba utvecklingen kring hårdvara ska anbudsgivaren i samråd med beställaren årligen uppgradera hårdvaran inom respektive spår så att en motsvarande hårdvara i samma prissegment som anges i det ursprungliga anbudet kan erbjudas, om utvecklingen blivit sådan att mer prestanda för samma pris kan erhållas. Detta kan ske exempelvis genom att nya modeller med snarlik eller högre prestanda blir tillgängliga för samma pris. Vid eventuell modellförändring under tiden mellan att anbudet har avlämnats till att beställning sker så ska senaste lanserade motsvarande modell erbjudas. Samtliga datorer ska levereras med lämplig SlimCase eller motsvarande. Läsplattor ska levereras med slimcase eller motsvarande som skyddar skärmen. Det åligger leverantören att anvisa lämplig väska som uppfyller eventuella aktsamhetskrav enligt de försäkringsvillkor som omfattas av anbudsgivarens anbud. All utrustning (datorer, läsplattor & tillbehör) ska vara ny (ej begagnad). Vid varje ny leverans ska senaste modell/ konfiguration inom motsvarande prissegment erbjudas. Sida 9

10 (30) Är ovanstående krav kring huvudspår, delspår och datorer för utvärdering uppfyllda? Specifikation delspår De datorer som erbjuds inom respektive delspår ska innehålla minst nedanstående: Delspår - SP1.1, kraftfull bärbar dator med MacOS; - Bärbar dator, med bildskärm minst 13,0 tum - max 13,4 tum - Max 2,4 kg i vikt inklusive strömadapter - Processor minst 2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 - Minst 4 GB RAM, 1600 MHz DDR3 - Minst 500GB hårddisk 5400 rpm minimum - Inbyggd kamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd för IEEE a/b/g/n - Minst 2 st USB 3-portar - Digital/hörlurar ut, digital/ljud in, mikrofon, högtalare - Bluetooth minst version Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - 8x double-layer superdrive eller likvärdig - Batteritid minst 7 timmar - Svenskt tangentbord, ISO-standard, Pekplatta, strömadapter/kabel ska ingå - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP1.2, ultrabook med MacOS, större modell; - Bärbar dator, med bildskärm 13,0 tum max 13,4 tum - Optimal bildskärmsupplösning minst 1440x900 - Max vikt 1,7 kg inklusive strömadapter och kabel - Processor minst 1,8 GHz Dual-Core Intel Core i5 - Minst 4 GB RAM, 1600 MHz DDR3 - Minst 128 GB SSD (Flashdisk) - Inbyggd kamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd för IEEE a/b/g/n - Minst 2 st USB-portar minst version Digital/hörlurar ut, digital/ljud in, mikrofon, högtalare - Bluetooth Minst version Batteritid minst 7 timmar - Svenskt tangentbord, ISO-standard, Pekplatta, strömadapter/kabel ska ingå - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP1.3, ultrabook med MacOS, liten modell; - Bärbar dator, med bildskärm 11,4 12,2 tum - Optimal bildskärmsupplösning minst 1366x768 - Max vikt 1,4 kg inklusive strömadapter och kabel Sida 10

11 (30) - Processor minst 1,7 GHz Dual-core Intel Core i5 - Minst 4 GB RAM, 1600 MHz DDR3 - Minst 128 GB SSD (Flashdisk) - Inbyggd kamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd för IEEE a/b/g/n - Minst 2 st USB-portar minst version Digital/hörlurar ut, digital/ljud in, mikrofon, högtalare - Bluetooth, minst version Batteritid minst 5 timmar - Svenskt tangentbord, ISO-standard, Pekplatta, strömadapter/kabel ska ingå - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP2.1, kraftfull bärbar Windowsdator; - Bärbar dator med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL- STD810 - Bildskärm minst 13,3 tum - max 15,6 tum, matt bildskärmsyta, minsta upplösning 1280x766 - Vikt max 2,7 kg - Laddare max vikt 300 g - Datorn ska vara dockningsbar (ej USB-docka), möjlighet att göra tillval på dockningsstation - Processor minst Intel i7 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM, ska vara utbyggbart till minst 8 GB - Minst 320GB hårddisk 7200 rpm minimum - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 3st USB-portar - Anslutningar för hörlurar ut, ljud in, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version ISV-certifierat grafikkort - Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - Inbyggd DVD/RW - Batteritid minst 6 timmar. Batteriet ska kunna bytas utan att skruva i datorn. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - VGA anslutning - HD-MI eller minidisplayport / DisplayPort anslutning Delspår SP2.2, liten och smidig standarddator; - Bärbar dator med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL- STD810 Sida 11

12 (30) - Bildskärm minst 12 tum - max 12,5 tum, matt bildskärmsyta, minsta upplösning 1280x766 - Vikt max 1,85 kg - Laddare max vikt 300 g - Datorn ska vara dockningsbar (ej USB-docka), möjlighet att göra tillval på dockningsstation - Processor minst Intel i5 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM - Minst 320GB hårddisk 7200 rpm minimum - Möjlighet att göra tillval på SSD-disk på minst 128 GB - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 2 st USB-portar Anslutningar för hörlurar ut, ljud in, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - Batteritid minst 6 timmar. Batteriet ska kunna bytas utan att skruva i datorn. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - VGA anslutning - HD-MI eller minidisplayport / Displayport anslutning Delspår SP2.3, ultrabook; - Ultrabook med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL-STD810 - Bildskärm minst 12 max 14 tum - Vikt max 1,4 kg - Laddare max vikt 250 g - Tjocklek på dator max 20 mm där den är som tjockast - Minsta bildskärmsupplösningen 1280x768 - Processor minst Intel i5 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM - Minst 128 GB SSD-disk, ej traditionell hårddisk - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 2st USB-portar Anslutning för hörlurar ut, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version Möjlighet att göra tillval på USB-ethernetadapter - Batteritid minst 6 timmar. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) Delspår SP2.4, standarddator; - Bärbar dator med hållbart chassi, ska klara minst 4 av testerna enligt MIL- STD810 Sida 12

13 (30) - Bildskärm minst 13,3 tum - max 14 tum, matt bildskärmsyta, minsta upplösning 1280x766 - Vikt max 2,3 kg - Laddare max vikt 300 g - Datorn ska vara dockningsbar (ej USB-docka), möjlighet att göra tillval på dockningsstation - Processor minst Intel i5 (av tredje generationen) eller motsvarade - Minst 4 GB RAM - Minst 320GB hårddisk 7200 rpm minimum - Möjlighet att göra tillval på SSD-disk på minst 128 GB - Inbyggd webbkamera - Inbyggd trådlös nätkapacitet med stöd IEEE g, IEEE n - Minst 2st USB-portar Anslutningar för hörlurar ut, ljud in, mikrofon, högtalare. Comboanslutning accepteras. - Bluetooth, minst version Ethernetanslutning 10/100/1000 Base-T - Inbyggd DVD/RW - Batteritid minst 6 timmar. Batteriet ska kunna bytas utan att skruva i datorn. - Svenskt tangentbord, ISO-standard - Pekplatta - VGA anslutning - HD-MI eller minidisplayport / Displayport anslutning Delspår SP3.1, Läsplatta ios; - Vikt max 0,7 kg - Bildskärmsstorlek 9,6-10,3 - Bildskärmsupplösning minst 2048x Kapacitiv touchskärm - Retina display - Multitouch - Medföljande 220 V laddare - Ljud och hörlursuttag - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) - Trådlöst nätverkskort Intel chipset ( a/b/g/n Dual-Band) - Bluetooth v Inbyggt 3G modem ska finnas som tillval - Integrerad webbkamera min 5 megapixel upplösning och 720p / 30fps - Hårddiskstorlek (SSD) 16 GB - Batteritid minst 8 timmar - Minst 1 GB ramminne - Operativsystem ios lägst version 5 på svenska - Processor, minst A6 dual core Delspår SP3.2, Läsplatta Android; - Vikt max 0,7 kg Sida 13

14 (30) - Bildskärmsstorlek 9,6-10,3 - Bildskärmsupplösning minst 1280x800 - Kapacitiv touchskärm - Bakgrundsbelysning LED - Multitouch - Medföljande 220 V laddare - Ljud och hörlursuttag - Krav på VGA-kontakt, se nedan *) - Trådlöst nätverkskort Intel chipset ( g/n) - Bluetooth v Inbyggt 3G modem ska finnas som tillval - Integrerad webbkamera min 720p / 30fps - Hårddiskstorlek (SSD) 16 GB - Batteritid minst 8 timmar - Minst 2 GB ramminne - Operativsystem Android av senaste version på svenska - Processor, minst nvidia Tegra 2, eller motsvarande Ovanstående angivna krav på batteritid inom respektive spår är krav ställda vid nyleverans. Batteriers kapacitet minskar över tid, leverantören ska ansvara för att batterikapaciteten vid normal användning inte understiger 4 timmar vid något tillfälle under avtalstiden. Det ska ingå ett för beställaren kostnadsfritt batteribyte under avtalstiden, i det fall batteriet inte klarar minimikravet på 4 timmar. *) Datorer och läsplattor ska kunna kopplas till projektor med hjälp av VGAkontakt. Finns ingen kontakt för VGA i offererad dator eller läsplatta ska kostnaden för adapter eller motsvarande anges i offererad lösning som en tillbehörskostnad (se nedan). Är ovanstående krav kring specifikation på delspår uppfyllda? 2.2 Operativsystem & Mjukvara Mjukvaran utöver operativsystemet varierar med val av plattform, och innehåller alla grundläggande program som ingår i en fullständig installation av operativsystemet. All mjukvara ska levereras i senaste version och med senaste patchning. Licens ska ingå för operativsystem och all annan mjukvara som ingår vid leverans. För Windows ska 32 eller 64-bitars installation kunna väljas. Följande mjukvara ska vara installerad: Spår 1 (Med Underordnade spår 1.1, 1.2, 1.3); Sida 14

15 (30) Mac OS, samt Apples standardprogramvara för aktuell datormodell Adobe reader Spår 2 (Med underordnade spår 2.1, 2.2, 2.3, 2.4); Windows Professional, 7 eller senare Adobe reader Webbläsare Ljud (mediaspelare, inspelning) Bildredigering (fotoredigering) Videoredigering Säkerhetsprogramvara (virus, spam, etc) Spår 3 (Med underordnade spår 3.1 och 3.2); Fullständig installation av operativsystem till respektive delspår Är ovanstående krav uppfyllda? Utöver ovanstående mjukvara kan beställarens olika verksamheter tillhandahålla ytterligare mjukvara som ska ingå i grundinstallationen (härefter kallad övrig mjukvara). Övrig mjukvara kan skilja sig mellan olika skolor. Enligt respektive beställares specifikation ska mjukvaran vara installerad vid leverans. Respektive beställare svarar för eventuella licenser. Imagefiler skapas i samråd med beställaren. Imagefiler för återställning av dator till grundimage ska ingå och medfölja vid leveransen enligt punkt 4.8. Datorerna ska vid leverans vara konfigurerade så att användarna har fullständiga rättigheter att förändra datorns konfiguration (installera program, lokal administratör). Är ovanstående krav uppfyllda? Kostnaden för nedanstående tillval gällande programvara ska anges. Priser avseende tillval anges i Bilaga Svarsmall Priser under flik Pristabell tillval men kommer ej att ligga till grund för utvärdering; iwork, endast till huvudspår 1 Säkerhetsprogramvara (virus, spam, etc), endast till huvudspår 1 Microsoft Office, både till huvudspår 1 och 2 Officeprogramvara till läsplattor i huvudspår 3 Sida 15

16 (30) Är ovanstående tillval införda i Bilaga Svarsmall Priser? 2.3 Tillbehör Kostnaden för nedanstående tillbehör ska anges (i de fall utrustning finns till respektive dator). Priser avseende tillbehör anges i Bilaga Svarsmall Priser under flik Pristabell tillbehör och kommer ej ligga till grund för utvärdering; Extra strömadapter (1 st ordinarie strömadapter/kabel per dator ska ingå vid leverans denna fråga avser eventuellt önskemål om kompletterande ytterligare strömadapter). Ethernetadapter (om datorn ej är bestyckad med RJ45) Dockningsstation (kan vara s.k. portreplikator) eller likvärdig MiniDisplayPort till VGA-adapter Externt tangentbord, även till läsplattor i huvudspår 3 Extern DVD RW USB, med strömförsörjning via USB Ryggsäck, väska och extra slimcase (slimcase ska finnas med i grundleveransen, denna fråga avser möjlighet att beställa ytterligare slimcase). HD-MI-adapter (om HD-MI-kontakt saknas) Batteri (såvida batteriet ej är inbyggt) Utökning till 8GB RAM för datorer i huvudspår 1 och 2 Är ovanstående tillbehör införda i Bilaga Svarsmall Priser? 3 Krav på Införande och leverans 3.1 Införandeplan Leverantören ska ha en plan för införande som minst omfattar organisation, tidplan, resurser, roller och ansvar på beställar- och leverantörssidan. Leverantören ska ansvara för och i anbudet presentera en plan för den fysiska leveransen av datorer till skolorna med minst följande omfattning, särskilt med fokus på intensiva leveranser i samband med skolstart: Utrustningen levereras till angivna adresser hos respektive skola på i förväg beslutad dag. Utrustningen lämnas till respektive elev och pedagog. Sida 16

17 (30) Utrustningen överlämnas efter att leverantören har erhållit underskriven mottagningskvittens på dokument som styrker mottagandet och anger villkoren för lånet. Eventuellt emballage omhändertas av leverantören. Leverantören tillser att användaren kan logga in och ansluta till Örebro kommuns trådlösa nätverk. Information ges till användarna om utökade/anpassade supportmöjligheter och formerna för dessa de första månaderna. Är ovanstående krav kring införandeplan uppfyllda? Beskriv er införandeplan enligt ovan: Ett införande med god kvalitet som dessutom medför mindre arbetsinsats från beställaren förordas, och ger högre poäng. Se bifogad bilaga:3.1 Införandeplan 3.2 Stöd vid uppstart Åtagandet och införandeplanen ska omfatta det stöd som krävs för att användarna ska bli självgående i att löpande hantera och sköta sin utrustning och dess praktiska basanvändning. Minst följande ska ingå: Genomgång av: Grunder i operativsystem och programvaror med inriktning mot användandet av datorn i skolarbetet respektive undervisning Byte av lösenord, lösenordshantering Konfiguration av användargränssnitt Hantering och uppdatering av säkerhetsprogram Löpande uppdatering av operativsystem Säkerhetskopieringsrutiner Installation och avinstallation av programvara Installation och avinstallation av tillbehör Hantering av nätverksanslutning Laddning och byte av batteri Konvertering av filer med olika vanligt förekommande format Är ovanstående krav kring införandeplan gällande stöd vid uppstart uppfyllda? 3.3 Bemanning under införandefasen Sida 17

18 (30) Leverantören ska presentera hur denne under införandefasen (i samband med skolstart eller vid annan större leverans) kan bidra till bra resultat genom högre närvaro (bemanning) på våra skolor, än vad som kommer vara normalläge under resterande avtalsperioden. Med hänsyn till planerad volym förutser beställaren inledningsvis behov som bör tillgodoses för att verka för en positiv start på projektet. Leverantören ska föreslå egen dimensionering av resurser på plats för närsupport/handledning/motsvarande under införandefasen. Utgångspunkten är att göra införandet smidigt, bidra till att lösa allehanda problem, föra problem vidare, informera mm. Leverantörens förslag avseende införandet bör beskrivas med avseende på hur bemanningsdimensioneringen kan anpassas från den mest hektiska skolstarten och framåt under terminen. Planeringen fokuseras i första hand på de första månaderna, därefter görs ett nytt ställningstagande beroende på faktiskt behov. Är ovanstående krav kring införande uppfyllda? Beskriv er bemanning under införandefasen: Hög tillgänglighet ute på plats vid våra verksamheter förordas, och ger högre poäng. Sida 18

19 (30) Caperio jobbar med en kvalitetssäkrad satsning, vilket innebär att vi alltid finns på plats för att säkerställa att allt ifrån beställning, leverans till utdelning och utbildning håller högsta klass med lyckat resultat som följd. För att underlätta för skolorna att veta vem de ska kontakta i olika ärenden kommer en projektledare utses för varje gymnasieskola. Projektledaren blir skolans kontaktperson och har det övergripande ansvaret för att införandet löper på enligt plan på skolan. I samråd med den projektgrupp som sätts samman (se punkt 3.1) kommer det planeras att det alltid finns minst en av Caperios utbildare på plats vid samtliga tillfällen för utrullning av elev- eller lärardatorer. Är det fler än en klass vid samma tillfälle kommer det vara två eller fler utbildare på plats. Samtliga utbildare har erfarenhet och kompetens av att att handleda, utbilda samt hantera ev. uppkommande problem eller frågor. Skolornas projektledare kommer även vara på plats och åka mellan de olika skolorna under första månaderna för att vara med och se till att allting flyter på som planerat. Det innebär att det är hög bemanning på samtliga skolor i samband med uppstarten, och vi ser till att personal på skolorna alltid har någon att vända sig till för de frågor som uppkommer i starten. Samtliga leveranser kommer skötas av utbildade tekniker så att skolorna får möjlighet till support och felsökning på plats i samband med leverans för att minimera eventuella tekniska problem som kan uppstå. Innan uppstart kommer projektledare att i god tid boka in möte och presentera sig samt hela upplägget för respektive av skolornas IKT-ansvariga/IT-ansvarige samt Rektor. Caperio Skolpartner har redan idag kontakt med samtliga av skolorna och arbetar med några av dem, vilket kommer underlätta framtida kontakt. Caperio erbjuder idag till sina kunder en webbsida för enklare tips för lärare och elever som fått en ny dator. Denna kommer Örebros gymnasieskolor att få ta del av för att de ska känna ännu större trygghet i samband med 1-1 starten. På webbsidan kan man bland annat ta del av en film med genomgång av datorerna och medföljande mjukvaror. Denna visas också i samband med utrullningen. Med detta säkerställer vi att alla får ta del av genomgången oavsett om man missat utrullningstillfället. 3.4 Beställningar och leverans Leverantören ska ha ett totalansvar för hela leveransen. Minst nedanstående punkter ska ingå i totalansvaret: Beställningar kan göras via telefon, e-post, eller hemsida. Beställningar bekräftas omgående av leverantören. Sida 19

20 (30) Leveranstiden beräknas alltid från beställarens beställningsdatum. Leverans sker fritt till de adresser som angetts vid beställning. Vid varje ny leverans erbjuder leverantören den senaste med beställaren överenskomna modellen inom motsvarande prissegment. Eventuellt överblivet emballage omhändertas av leverantören. Är ovanstående krav kring beställningar och leverans uppfyllda? Volymleveranser inför nytt läsår ska ske andra till tredje skolveckan i samband med start av nytt läsår. Leveranstider avseende alla datormodeller ska härutöver vara enligt följande: Vid mindre beställningar upp till och med fem produkter per dag ska leveransen vara hos leveransadress inom maximalt 10 helgfria arbetsdagar. Vid beställning av mellan 6 59 produkter vid samma tillfälle ska leveransen vara hos leveransadress inom maximalt 21 helgfria arbetsdagar. Vid beställning av större leveranser, mer än 60 produkter vid samma tillfälle ska leveransen vara hos leveransadressen inom maximalt 40 helgfria arbetsdagar. Det är leverantörens ansvar att beakta kraven på leveranstider, även i de fall underleverantörer används. Leveranstider gäller inklusive eventuella avtalade optioner och/eller kringtjänster. Leverans ska ske under beställarens ordinarie arbetstid om inte annat överenskommits. Är ovanstående krav kring leveranstid uppfyllda? 4 Krav på support och service 4.1 Supportorganisation Användardokumentation för vanliga frågor och som stöd för normalt användande ska finnas digitalt och lätt tillgänglig. Dokumentation och övrig kommunikation som rör tjänsten (support, utbildning etc) ska vara på svenska. Leverantörens supportorganisation ska ge support t.ex. genom mottagande, loggning och hantering av inkommande ärenden enligt punkt 4.2. Sida 20

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13)

Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) Vägledning för avrop ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 1(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012... 3 2.1 ALLMÄNT... 3 2.2 UPPHANDLADE HELHETSLÖSNINGAR...

Läs mer

Förvaltning Filnamn Sida. _rev5. 2013-05-02 Ks 205-2013. 1 Sammanfattning... 3. 2 Generella krav... 4

Förvaltning Filnamn Sida. _rev5. 2013-05-02 Ks 205-2013. 1 Sammanfattning... 3. 2 Generella krav... 4 Kravspecifikation standardarbetsplatser 2013 2 (13) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Generella krav... 4 2.1. Garantier, service och supportavtal... 4 2.1.1. PC/Apple... 4 2.2. Avrop av produkter...

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Elevdatorer 1 till 1

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Elevdatorer 1 till 1 Upphandlande myndighet Lycksele kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Elevdatorer 1 till 1 Diarie UH-2012-8 Ansvarig upphandlare Eric Lundström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2.0 Systematisk säkerhetsarbete vid leverans, utlämning, utköp och återtag

2.0 Systematisk säkerhetsarbete vid leverans, utlämning, utköp och återtag Alingsås kommun Skallkrav Diarie 2014.481 Namn Digitala verktyg 1-1 för skolan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Kravspecifikation. Bildskärmar Typ C 4:3 / 5:4, SLL800:4. Bilaga Kravspecifikation Förnyad konkurrensutsättning

Kravspecifikation. Bildskärmar Typ C 4:3 / 5:4, SLL800:4. Bilaga Kravspecifikation Förnyad konkurrensutsättning Kravspecifikation Förnyad konkurrensutsättning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen 2011-11-21 Kravspecifikation Bildskärmar Typ C 4:3 / 5:4, 19 21 SLL800:4 Kravspecifikation 2 (8) 2 UPPHANDLING

Läs mer

I dagsläget är ipad 4 den senaste modellen, men om det skulle komma en nyare modell så går det bra att även offerera den.

I dagsläget är ipad 4 den senaste modellen, men om det skulle komma en nyare modell så går det bra att även offerera den. Sida 1 av 5 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2013-08-15 Ställ en fråga om den här upphandlingen Typkonfiguration för surfplatta anger i 4.1 och 4.2 modell som "Ipad 4 eller senare". Innebär

Läs mer

PC-modeller Trollhättans Stad

PC-modeller Trollhättans Stad PC-modeller Trollhättans Stad Stationär PC Standard HP EliteDesk 800 G1 SFF Stationär PC Tower EliteDesk 800 G1 TWR Stationär PC i två varianter för normalt kontorsarbete. SFF (Small Form Factor) Standard

Läs mer

2.0 Krav avseende stationär dator, standard arbetsplats

2.0 Krav avseende stationär dator, standard arbetsplats Sollefteå kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Hårdvara/PC Diarie KS/213/2012 Ansvarig upphandlare Patrik Sandström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

UPPHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Digitala verktyg för grundskola och gymnasieskola HAPARANDA KOMMUN. inbjuder till anbudgivning

UPPHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Digitala verktyg för grundskola och gymnasieskola HAPARANDA KOMMUN. inbjuder till anbudgivning UPPHANDLING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Digitala verktyg för grundskola och gymnasieskola HAPARANDA KOMMUN inbjuder till anbudgivning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Haparanda kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen inbjuder

Läs mer

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer.

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer. Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 2014.481 Namn Digitala verktyg 1-1 för skolan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtal Digitala verktyg med tillhörande tjänster

Avtal Digitala verktyg med tillhörande tjänster Avtal Digitala verktyg med tillhörande tjänster KS2013-128 KS2013-128 Sida 1 av 16 2013-06-03 Innehåll 1 Avtal... 4 2 Allmän orientering... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Digital miljö... 5 2.3 Mål och utmaningar...

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. Sista dag för att ställa frågor är

FRÅGOR OCH SVAR. Sista dag för att ställa frågor är Sida 1 av 6 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2012-11-06 Ställ en fråga om den här upphandlingen kommer utrustningen att nyttjas i skolmiljö? Frågan besvarades 2012-10-08 av Ragnar Ahlberg

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr Förfrågningsunderlag 2014-05-08 Upphandlande organisation Arvika kommun Upphandling Nattillsyn - Hemtjänst Lennart Halvarsson Dnr 2014-206 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-02 Texten/frågan innehåller

Läs mer

vi antar att dessa 5 dagar börjar räknas från och med att verktyget når verkstaden. är detta korrekt? Svar: Ja.

vi antar att dessa 5 dagar börjar räknas från och med att verktyget når verkstaden. är detta korrekt? Svar: Ja. Sida 1 av 6 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2012-06-03 Ställ en fråga om den här upphandlingen 1- Fråga skapad av upphandlare från Kommers. Önskar beställaren avropa olika plattformer

Läs mer

2012-04-05 96-113-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Caperio AB. Sida 1 (5)

2012-04-05 96-113-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Caperio AB. Sida 1 (5) Caperio AB 1 (5) 1 Priser produkter HP Compaq 8200 CMT Processor: minst 4 kärnor och minst en klockfrekvens på 3 GHz Hårddisk: inbyggd SSD minst 60 GB och inbyggd SATA minst 500 GB (7200 rpm) Nätverkskort:

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Kravspecifikation avseende Tunna klienter

Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida1 av 10 Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida2 av 10 1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1.1 Specifika krav för typkonfiguration A... 4 1.1.1.1 Flash-minne... 4 1.1.1.2 Primärminne...

Läs mer

;004. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Ricoh Sverige AB. Sida 1 (5)

;004. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Ricoh Sverige AB. Sida 1 (5) Ricoh Sverige AB 1 (5) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett genomsnitt Ramavtalsleverantören ska uppfylla. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst en klockfrekvens på 2,5

Läs mer

2012-04-05 96-113-2011;002. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (5)

2012-04-05 96-113-2011;002. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (5) Dustin AB 1 (5) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska uppfylla. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst 4 kärnor och minst en klockfrekvens på 3 GHz

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

;002. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (6)

;002. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (6) Dustin AB 1 (6) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska uppfylla. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst en klockfrekvens på 2,5

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Anbudsbegäran bärbara datorer

Anbudsbegäran bärbara datorer Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2016-11-22 Ag-it-anb-2016/6 Anbudsbegäran bärbara datorer Ålands gymnasium begär härmed anbud på IT-utrustning enligt nedanstående.

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

;004. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Ricoh Sverige AB. Sida 1 (6)

;004. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Ricoh Sverige AB. Sida 1 (6) Ricoh Sverige AB 1 (6) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska uppfylla. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst en klockfrekvens

Läs mer

2012-04-05 96-109-2011;005. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Ricoh Sverige AB. Sida 1 (5)

2012-04-05 96-109-2011;005. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Ricoh Sverige AB. Sida 1 (5) Ricoh Sverige AB 1 (5) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska uppfylla. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst en klockfrekvens

Läs mer

Anbudsbegäran bärbara datorer

Anbudsbegäran bärbara datorer Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2016-05-12 Ag-it-anb-2016/2 Mottagare Anbudsbegäran bärbara datorer Ålands gymnasium begär härmed anbud på bärbara datorer

Läs mer

Överlägsna prestanda på resande fot. Ultrabärbar dator med kraftfull processor och inbyggd VAIO Everywair

Överlägsna prestanda på resande fot. Ultrabärbar dator med kraftfull processor och inbyggd VAIO Everywair VGN-Z31WN/B Överlägsna prestanda på resande fot Ultrabärbar dator med kraftfull processor och inbyggd VAIO Everywair VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaio.eu/ VAIO Europe - officiell webbplats

Läs mer

2012-04-05 96-109-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (5)

2012-04-05 96-109-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (5) Dustin AB 1 (5) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska uppfylla. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst en klockfrekvens på 2,5

Läs mer

Bilaga Pris och Produkter, Bärbar dator 3

Bilaga Pris och Produkter, Bärbar dator 3 Produkter, Bärbar dator 3 Dustin AB 1 (5) 1. Allmänt om datorer och tjänster Ramavtalsleverantören ska kunna leverera samtliga angivna datorer och tillbehör inom ramavtalssområdet. Kund kan nyttja detta

Läs mer

Rutin för utlåning av personlig elevdator

Rutin för utlåning av personlig elevdator 1 (2) 9 jul 2012 Rutin för utlåning av personlig elevdator Vid start av hösttermin Vid terminsstart sker utdelning av personliga elevdatorer vid ett förutbestämt tillfälle för samtliga berörda elever.

Läs mer

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande

Anbudslämnaren skall ej vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller liknande förhållande Årjängs kommun Skallkrav Diarie UPH-2014-34 Namn Telefoniprodukter Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Bilaga Pris och Produkter, Bärbar dator 3

Bilaga Pris och Produkter, Bärbar dator 3 Produkter, Bärbar dator 3 Advania AB 1 (5) 1. Allmänt om datorer och tjänster Ramavtalsleverantören ska kunna leverera samtliga angivna datorer och tillbehör inom ramavtalssområdet. Kund kan nyttja detta

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

2012-04-05 96-114-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (6)

2012-04-05 96-114-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (6) Dustin AB 1 (6) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska kunna uppfylla om ej Kund begär annat. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst

Läs mer

15,4-tums bärbar dator med nydanande chassi och Blu-ray Disc kombinationsenhet. VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaiopro.

15,4-tums bärbar dator med nydanande chassi och Blu-ray Disc kombinationsenhet. VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Underhållning med klass 15,4-tums bärbar dator med nydanande chassi och Blu-ray Disc kombinationsenhet VAIO Europe - officiell webbplats http://www.vaio.eu/ VAIO Europe - officiell webbplats

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör

Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 1 av 12 Kravspecifikation avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 2 av 12 1 KRAVSPECIFIKATION TILL UPPHANDLING, PATIENTNÄRA PANEL-PC, STATIONÄRA DATORER MED

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

Anbudsbegäran bärbara datorer

Anbudsbegäran bärbara datorer Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(6) Datum Dokumentets id 2015-11-04 Ag-it13-2015 Mottagare Anbudsbegäran bärbara datorer Ålands gymnasium begär härmed anbud på bärbara datorer och

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Bilaga 5 Produktöversikt Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11

Bilaga 5 Produktöversikt Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Bilaga 5 Produktöversikt stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3

Läs mer

;002. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Atea Sverige AB. Sida 1 (5)

;002. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Atea Sverige AB. Sida 1 (5) Atea Sverige AB 1 (5) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska uppfylla. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst en klockfrekvens på

Läs mer

TJÄNSTEKATALOG IT-ARBETSPLATS NACKA KOMMUN PEDAGOGISK VERKSAMHET VT 2013

TJÄNSTEKATALOG IT-ARBETSPLATS NACKA KOMMUN PEDAGOGISK VERKSAMHET VT 2013 TJÄNSTEKATALOG IT-ARBETSPLATS NACKA KOMMUN PEDAGOGISK VERKSAMHET VT 2013 1 1. BasPC bärbar liten pedagog 235 SEK 287 SEK NACKA-200 NACKA-200-F Lenovo ThinkPad x230 Intel i5-3230m 2,4GHz 12.5 HD 300 Wide

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:-

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:- Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.199:- 3.999:- 3.290:- 08-590 940 15 sales@pcaddon.se Venue 8 Pro 5830 Ny 8 tablet med SSD disk och

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

2012-04-05 96-112-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (5)

2012-04-05 96-112-2011;003. Projektnamn Dokumenttyp. Statens inköpscentral. Bilaga Pris. Dustin AB. Sida 1 (5) Dustin AB 1 (5) 1 Priser produkter Angiven leveranstid är ett högsta genomsnitt Ramavtalsleverantören ska kunna uppfylla om ej Kund begär annat. Lenovo thinkcenter M77 Processor: minst två kärnor och minst

Läs mer

Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer

Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer Åbo 8.7.2003 Offertbegäran, rekommendationslista för bärbara datorer Datacentralen vid Åbo Akademi granskar sin rekommendationslista med avseende på bärbara datorer. Avsikten är att i rekommendationslistan

Läs mer

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning Jabra Speak 810 Bruksanvisning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Audio A/ S (GN Netcom A/S). Övriga varumärken som nämns här tillhör deras

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Leta reda på din dator!

Leta reda på din dator! Leta reda på din dator! Sätt dig vid den när du hittat den. Öppna och starta INTE datorn än. Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Nu är det nära Så här kommer du

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare.

Bifogat det här brevet finns ett avtal i två exemplar, ett till skolan och ett till vårdnadshavare. Hej Glada Hudikgymnasiet satsar just nu stort på att utveckla både undervisning och arbetssätt för att nå ännu bättre resultat och för att ännu bättre förbereda våra elever för framtiden. Som ett led i

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg

Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Vi levererar alltid körklara datorer = Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Se TV i din dator TV Tuner Stick for DVB-T (terrestrial)

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Sida 1 av 17 Upphandlingsavdelningen Bilaga 1 Kravspecifikation Sida 2 av 17 1. KRAVSPECIFIKATION... 5 1.1 INLEDNING... 5 1.2 KRAVSPECIFIKATION... 5 1.2.1 Övergripande information... 5 1.2.2 Gemensamma

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Bilaga Pris och Produkter, tablet

Bilaga Pris och Produkter, tablet Produkter, tablet Dustin AB 1 (6) 1. Allmänt om datorer och tjänster Ramavtalsleverantören ska kunna leverera samtliga angivna tablets och tillbehör inom ramavtalssområdet. Kund kan nyttja detta ramavtal

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810 JABRA speak 810 BRUKSANVISNING jabra.se/speak810 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Chromebooken är en Dell Chromebook 11. Chromebooken är

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Bärbara datorer 2014

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Bärbara datorer 2014 Säffle kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Bärbara datorer 2014 Diarie 2013-290 Upphandlare Thomas Axelsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD Ett tangentbord. Alla funktioner. För datorn, telefonen och surfplattan. UTFORSKA K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD

K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD Ett tangentbord. Alla funktioner. För datorn, telefonen och surfplattan. UTFORSKA K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD Ett tangentbord. Alla funktioner. För datorn, telefonen och surfplattan. UTFORSKA K780 MULTI- DEVICE KEYBOARD KOM IGÅNG FÖRBÄTTRADE FUNKTIONER DUBBEL LAYOUT UTFORSKA K780 MULTI-DEVICE

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Fotoautomat för SITHS

Fotoautomat för SITHS 1 (5) Fotoautomat för SITHS Fotoautomat för SITHS används för att förenkla processen för hantering av foton och signaturer inför produktion av SITHS-kort. Fotoautomat för SITHS från nexus levereras i två

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer