Årsredovisning. Ringhalsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Ringhalsgruppen"

Transkript

1 Årsredovisning 20 Ringhalsgruppen

2 2 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 7 sbalansräkning 8 s kassaflödesanalys 10 s resultaträkning 11 s balansräkning år och mitt i livet! s kassaflödesanalys 14 Noter 15 Revisionsberättelse 21 Styrelse 22 Företagsledning 23 Grafisk produktion och layout: Ringhals information Text: Ringhals AB Foto: Ringhals information och Hallandsbild Tryck: BCB, Varberg 2004

3 30 år i drift och bättre än någonsin! Årsredovisning 3

4 4 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (kkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Ringhals AB, Org. nr avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Ringhals AB är dotterbolag till Vattenfall AB som i sin tur ägs av svenska staten. Vattenfall äger 74,2 % i Ringhals AB. Sydkraft Kärnkraft AB som är ett helägt dotterbolag till Sydkraft AB, äger resterande 25,8 % i bolaget. Information om verksamheten Ringhals AB bildar tillsammans med det helägda dotterbolaget Barsebäck Kraft AB Ringhalsgruppen. Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är Nordens största kraftverk. Barsebäcks kärnkraftverk ligger vid Öresund cirka två mil norr om Malmö i Kävlinge kommun. I Ringhalsgruppens verksamhet ingår de fem producerande kärnkraftreaktorerna Ringhals 1-4 och Barsebäck 2 samt den avställda reaktorn Barsebäck 1. Ringhals dotterbolag Barsebäck Kraft AB innehar nyttjanderätt av reaktorerna i Barsebäcksverket och svarar för driften av Barsebäck 2 samt servicedrift av Barsebäck 1. Sydkraft äger via sitt dotterbolag Sydkraft Kärnkraft AB fastigheterna Barsebäck 1 och 2 och har ansvaret för avvecklingen av de båda reaktorerna. Under 2005 skall drifttillståndet för Ringhals 2 förnyas. Förberedelser inför detta har påbörjats under året. Produktion Produktionen som levererades från de fem kärnkraftsblocken blev 27,9 (29,2) TWh. Av denna produktion svarade Ringhals AB för 25,6 (25,3) TWh. Den genomsnittliga energitillgängligheten för gruppen blev 81,9 (85,3) % och för Ringhals AB 84,4 (87,3) %. Ringhals 2 respektive Ringhals 4 hade under 2003 sina bästa produktionsår någonsin, vilket i sin tur medförde att Ringhals AB nådde sitt bästa produktionsår någonsin. Barsebäck 2 var under 2003 avställd för reparation och revision under sammanlagt 170 dagar. Produktionsbortfall på grund av nedreglering var under året i Ringhalsgruppen 3,7 (0) GWh. Organisation Efter organisationsförändringen under 2002 har året präglats av fortsatt integrationsarbete mellan Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB. Efter beslut av Statens kärnkraftinspektion, , har Barsebäck Kraft AB tillstånd enligt kärntekniklagen 5 att använda moderbolaget Ringhals AB som totalentreprenör. Säkerhet och miljö Under år 2003 har verksamheten inom Ringhalsgruppen bedrivits i enlighet med tillstånd och föreskrifter givna av Statens kärnkraftinspektion (SKI), Statens strålskyddsinstitut (SSI), samt övriga myndigheter. SKI, SSI och Länsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen inspekterat reaktorsäkerhets- strålskydds- och miljöarbetet och efterlevnaden av myndigheternas föreskrifter. SKI bedömer i sin årliga värdering av Ringhals att säkerheten och kärnämneskontrollen upprätthålls på en tillfredsställande nivå. Under året har en brist i Ringhals bedömts tillhöra den lägsta nivån, avvikelse från normaldrift, inom den internationellt använda sjugradiga INES-skalan (International Nuclear Event Scale), för klassificering av händelser. Det gällde en händelse på Ringhals 1 där två nödkraftdieslar vid test fungerade felaktigt samtidigt. I början av 2003 informerades SKI om att Ringhals i en utredning funnit att funktionen hos ett antal säkerhetsrelaterade ventiler, tillhörande tryckvattenreaktorernas säkerhetssystem, under vissa förhållanden kunde ifrågasättas. Ringhals bedömde i detta läge att fortsatt drift kunde tillåtas under utredningens avslutningsskede. SKI accepterade inte Ringhals motiv för fortsatt drift utan förelade Ringhals att inom knappt 2 veckor redovisa analyser som verifierade att aktuella ventiler var driftklara. Motåtgärder vidtogs omedelbart under drift och vissa kompletterande åtgärder vidtogs under sommaravställningarna Den 15 januari ställdes Barsebäck 2 av för inspektion av de ledningar som matar vatten till reaktorn. Vid inspektioner visade det sig att insatsen till blandarna för varmt och kallt vatten skadats och delvis strypt vattenflödet. Den 7 mars var blandarna utbytta och reaktorn åter infasad på nätet. Den säkerhetsmässiga betydelsen av händelsen, den sk blandarhändelsen, var ringa tekniskt sett, men händelsen gav stor uppmärksamhet då den visade på brister i säkerhetskulturen. Detta ledde till att Barsebäck Kraft AB genomförde en granskning av händelsen och rapporten härifrån har lett till ett program för att utveckla arbetsrutiner och säkerhetskultur. Programmet fortgår även under år Den årliga avställningen för revision av Barsebäck 2 inleddes den 17 juli. Revisionen var planerad att vara klar i slutet av augusti. Den 19 augusti meddelade SKI att de med anledning av blandarhändelsen ställde vissa krav på säkerhetsarbetet innan de godkände återstart. Händelsen anmäldes också av SKI till åklagaren för utredning om Barsebäck hade brutit mot kärntekniklagen. Barsebäcks åtgärder och program för förbättringar godkändes av SKI den 17 oktober. En uppföljning av resultatet av förbättringsprogrammet överlämnades till SKI den 29 januari Efter medgivande från SKI om återstart lades Barsebäck tillsvidare under särskild tillsyn, utöver den förstärkta tillsynen som sedan 1997 föranletts av avvecklingshotet. Den särskilda tillsynen kvarstår till dess att SKI bedömer att ovannämnda åtgärder fått varaktig effekt i bolaget. Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB bedriver tillstånds-

5 Årsredovisning 5 pliktig verksamhet enligt miljöbalken. Båda företagen är certifierade enligt ISO och den el som levereras från Ringhals är därtill EPD-certifierat. Verksamhetens miljöpåverkan regleras i strålskyddslagen, miljöbalken, vattendomar och miljökontrollprogram samt genom ett antal tillstånd för olika delar av verksamheten. I den årliga miljörapporten till länsstyrelsen redovisas samtliga miljötillstånd och hur bolaget efterlever dessa. I miljörapporten redovisas också förbrukning av kemiska produkter, utsläpp till vatten och luft, avfallsproduktion samt inträffade incidenter under året. Miljöpåverkan är liten. Påverkan sker bland annat genom utsläpp till vatten och luft. Utsläpp av radioaktiva ämnen utgjorde mindre än en procent av myndigheternas tillåtna värden. Ringhals lämnade i början av året in en ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken till Miljödomstolen. Prövningen avser dels befintlig verksamhet och dels möjliga effektökningar av Ringhalsblocken. Miljöprövning av befintlig verksamhet i Barsebäck inleddes under hösten med tidigt samråd. Avsikten är att ansökan skall inlämnas i slutet av Utveckling de senaste fem åren Produktion (GWh netto) Kraftförsäljning (MSEK) Investeringar i anläggningar (MSEK) Medelantal anställda bildades den 1 januari Produktion (GWh netto) Kraftförsäljning (MSEK) *) Investeringar i anläggningar (MSEK) **) Medelantal anställda *) Vidareförsäljning av inköpt kraft från dotterbolaget Barsebäck Kraft AB ingår. **) I 1999 års värde ingår förvärv från Vattenfall AB i samband med bolagisering av Ringhals. Ekonomi Den elkraft som produceras i dotterbolaget Barsebäck Kraft AB köps, till självkostnadspris enligt gällande konsortialavtal, av moderbolaget Ringhals AB. Ringhals AB, i sin tur, säljer till självkostnadspris enligt gällande konsortialavtal, den elkraft som producerats i Ringhalskoncernen till Vattenfall AB och Sydkraft Kärnkraft AB. Den totala faktureringen för Ringhalskoncernen uppgick till (4 851) MSEK varav (4 429) MSEK utgjordes av elförsäljning till delägarna. Regeringen sänkte från avsättningen till kärnavfallsfonden, från 0,8 öre/kwh till 0,3 öre/kwh (se not 8). Med stöd av regeringsbeslut från föreligger skattemässig avdragsrätt för koncernbidrag från Vattenfall AB och Sydkraft Kärnkraft AB till Ringhals AB. Avdragsrätt föreligger också för koncernbidrag från Ringhals AB till Vattenfall AB och Sydkraft Kärnkraft AB. Mottaget koncernbidrag utgör skattepliktig intäkt. Investeringar i materiella anläggningar för moderbolag uppgick till 705 (454) MSEK. s totala investeringar uppgick till 761 (543) MSEK. Aktierna i AB SVAFO avyttrades till Studsvik AB under året. I samband med överlåtelsen utfärdade Ringhalsgruppen ansvarsförbindelser avseende kostnader för åtgärder som åvilar AB SVAFO men som inte täcks av medel avsatta enligt Studsvikslagen. Detta åtagande uppgick i slutet av året till totalt 27,8 MSEK. Av detta belopp är 1,5 MSEK redovisat som avsättning (se not 22) medan resterande belopp redovisas som ansvarsförbindelse (se not 25). Försäkringar Bolagens ansvar enligt Atomansvarighetslagen i händelse av nukleär olycka är täckt genom ansvarsförsäkring. Anläggningarna är försäkrade mot brand och nukleär skada genom egendomsförsäkringar. För anläggningarnas konventionella del finns även en allriskförsäkring. Dessutom har bolaget tecknat allmänna ansvarsförsäkringar. har förvärvat 16,8 % andel i ELINI (European Liability Insurance for the Nuclear Industry) till ett värde av 3,8 MSEK (Se not 17). Medlemmar i ELINI ska kunna teckna atomansvarsförsäkring i det ömsesidigt ägda bolaget. har för 2004 tecknat atomansvarsförsäkring i ELINI motsvarande 7 % av det totala åtagandet avseende atomansvar. I januari 2004 har ytterligare 11,5 MSEK inbetalats. För Barsebäckverket och den verksamhet som omfattas av gällande nyttjanderättsavtal, ansvarar Sydkraft Kärnkraft AB för att fullgott försäkringsskydd finns. Finansiering All upplåning finansieras i sin helhet av delägarna i proportion till sin ägarandel. Personal Specifikt för Barsebäcksplacerad personal och för att motivera dem att stanna kvar har Barsebäck Kraft AB tidigare beslutat om en femårig anställningsgaranti till och med Under 2001 beslutade styrelsen om komplettering av denna enligt följande: Från och med det datum då ett politiskt beslut avseende förtida stängning av Barsebäck 2 definitivt och formellt fattats införs tills vidare en anställningsgaranti som gäller från detta beslutsdatum till och med tre år efter det att rätten att driva Barsebäck 2 för att utvinna kärnenergi upphört att gälla. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång För Barsebäck 2 har beslut tagits att skjuta på revisionsavställningen år 2004 till mars år Statens Kärnkraftinspektion medgav i beslut att Barsebäck Kraft AB får fortsätta driften av reaktorn Barsebäck 2 efter den 1 februari Framtida utveckling För att den avreglerade marknaden skall fungera på likvärdiga villkor är det viktigt att olika internationella villkor harmoniseras. Ett exempel är skatteområdet där den svenska kärnkraftsskatten, som saknar motsvarighet i andra länder, belastar Ringhals-

6 6 Årsredovisning gruppen med en årlig merkostnad på drygt 800 MSEK och i sin tur försvårar att framtida investeringar och effekthöjningar genomförs. Forskning och utveckling Kostnaderna för forskning och utveckling inom Ringhalsgruppen uppgick till 27,4 (29,1) MSEK. De områden som forskning och utveckling bedrivs inom är materialforskning, effektiviseringsmetoder inom driftsprocessen, reaktorsäkerhet, provningsteknik, miljö och inom härd- och bränsleområdet. Avgifter uppgående till 38,9 (36,9) MSEK har vidare erlagts till Statens kärnkraftinspektions och Statens strålskyddsinstituts forskningsprogram. Dessutom har Ringhals AB i huvudsak via Kärnavfallsfonden, (se not 9) finansierat FoU inom Svensk Kärnbränslehantering AB uppgående till 98,4 (93,1) MSEK. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till (4 836) MSEK. Årets resultat blev 165,4 (7,8) MSEK. I årets resultat ingår utdelning från dotterbolaget Barsebäck Kraft AB med 162,3 MSEK. Totala investeringar uppgick till 709 (454) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,1 (0,1) MSEK medan medel på koncernkonto, som förvaltas av Vattenfall Treasury AB, uppgick till 50,1 (0) MSEK. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägarna utdelas i ny räkning överförs Kronor s fria egna kapital enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår till kkr. Någon avsättning till bundet eget kapital krävs ej i koncernen.

7 Årsredovisning 7 s resultaträkning Not Nettoomsättning 2, Kostnad för såld kraft m.m Bruttoresultat Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 3,4,6,7,8,9, Resultat från finansiella investeringar 11 Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 8 Årsredovisning s balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar 14 Nyttjanderätt Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 15 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Aktier i andra företag Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Kärnbränsle Övrigt material i lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Årsredovisning 9 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder 24 Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

10 10 Årsredovisning s kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar Omvärdering av bränslelager Ökning av avsättningar Kursvinst/förlust orealiserade netto Realisationsvinst materiella anläggningstillgångar Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning av varulager Minskning av fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder och avsättningar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida medel 30-6 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut* *Utöver redovisade likvida medel vid årets slut disponerar bolagen del i Vattenfalls koncernkonto, som redovisas under fordringar hos koncernföretag. Vid årets slut uppgick koncernkontot till ( ).

11 Årsredovisning 11 s resultaträkning Not Nettoomsättning 2, Kostnad för såld kraft m.m Bruttoresultat Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 3,4,6,7,8,9, Resultat från finansiella investeringar 11 Resultat från övriga aktier Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

12 12 Årsredovisning s balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar 14 Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 15 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Aktier i andra företag Uppskjuten skattefordran Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Kärnbränsle Övrigt material i lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Årsredovisning 13 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kr) Överkursfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 21,13 Avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 24 Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

14 14 Årsredovisning s kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsvinst materiella anläggningstillgångar -6-9 Kursvinst/förlust orealiserade netto Ökning av avsättning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning av varulager Minskning /Ökning av fordringar Minskning/Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av aktier och andelar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Ökning/Minskning av avsättning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel 30-6 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut* *Utöver redovisade likvida medel vid årets slut disponerar bolaget del i Vattenfalls koncernkonto, som redovisas under fordringar hos koncernföretag. Vid årets slut uppgick koncernkontot till ( ).

15 Årsredovisning 15 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I vissa fall tillämpas Redovisningsrådets rekommendationer. En närmare beskrivning över hur bolaget tillämpar dessa följer nedan. Koncernföretag Som koncernföretag betraktas företag som ingår i Vattenfallkoncernen. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Barsebäck Kraft AB. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr RR 1:00. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Intressebolaget Elini redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, då framtida vinstmedel i intressebolaget inte kommer att utdelas. Koncernbidrag Mottaget koncernbidrag har redovisats över resultaträkningen som bokslutsdisposition. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagskurs. Kursvinster och förluster på rörelsens fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in/först utprincipen (FIFU) respektive verkligt värde. Förbrukning av kärnbränsle beräknas som minskning av energiinnehållet i bränslepatronerna och baserar sig på anskaffningskostnaden för varje enskild laddning. Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Markanläggningar, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar som hör till grundinvesteringarna skrivs av linjärt under den bedömda nyttjandeperioden 25 år. Tillkommande investeringar skrivs från och med den 1 januari 1997 av under 15 år. Tillkommande investeringar skall dock vara avskrivna senast 40 år räknat från respektive grundinvestering. Avskrivningsplanerna för tilläggsinvesteringar som tillkommit före den 1 januari 1997 har anpassats härtill. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av efter bedömd nyttjandeperiod på 3 10 år. Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätter avser drift av Barsebäck 2 och skrivs av linjärt under 15 år enligt samma regler motsvarande materiella anläggningstillgångar. Samma princip tillämpas för övriga immateriella anläggningstillgångar eftersom de är knutna till genomförda och framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar. Tillkommande investeringar skall dock vara avskrivna senast 40 år räknat från respektive grundinvestering. Redovisning av leasingavtal Företaget disponerar endast i liten omfattning tillgångar via leasingavtal. Företagets kostnader för nämnda leasingavtal är inte väsentliga varför samtliga avtal redovisas som operationella. Avsättningar och skulder Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända och befarade risker efter individuell prövning. Lånekostnader Bolaget aktiverar ränta under byggnationstid för anläggningstillgångar i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 21. Den räntesats som använts uppgick under redovisningsperioden till i genomsnitt 5,6 (6,25) %. Inkomstskatter Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation nr 9. Forskning och utveckling ( FoU) Utgifter avseende forskning och utveckling redovisas som en kostnad när de uppstår. Pensionsavsättning s pensionsåtagande enligt PRI tryggas genom inbetalningar till Vattenfalls pensionsstiftelse (not 22). Not 1 Uppgifter om moderbolag Bolaget är dotterbolag till Vattenfall AB, Stockholm, organisationsnummer , som ingår i Vattenfallkoncernens affärsenhet Elproduktion Norden. Not 2 Nettoomsättning Kraftförsäljning Ersättning från staten Försäljningsintäkter, konsult Övriga försäljningsintäkter Summa

16 16 Årsredovisning Not 3 Kostnad för såld kraft m.m. Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Drift och underhåll Förbrukning av kärnbränsle Omvärdering av bränslelager Restprodukthantering Kärnkraftsskatt Transiteringskostnader Kostnad för konsulttjänster Elinköp Avskrivning enligt plan Övriga direkta kostnader Summa Löner och andra ersättningar* Sociala kostnader (varav pensionskostnader)** *Av s löner avser (1 473) VD. Av lön till VD utgör 126 (135) bonus. För VD har redovisats förmåner utgörande 160 (202). Löner för övriga anställda uppgår till ( ). Inga styrelsearvoden har utgått. *Av s löner avser (2 363) VD och vice VD. Av lön till VD och vice VD utgör 151 (135) bonus. För VD och vice VD har redovisats förmåner utgörande 208 (245). Löner för övriga anställda uppgår till ( ). Inga styrelsearvoden har utgått. Not 4 Inköp och försäljning till koncernföretag Vattenfallkoncernen Av moderbolagets totala inköpskostnader uppgår inköp från koncernföretag till ( ) medan försäljning till koncernföretag utgör ( ). Ringhalsgruppen Av moderbolagets totala inköpskostnader uppgår inköp från Barsebäck Kraft AB till ( ) medan försäljning till Barsebäck Kraft AB utgör ( ). Not 5 Personalstatistik Medelantalet anställda Antal anställda Varav män **Av s pensionskostnader avser 372 (336) VD. Bolaget har utestående pensionsförpliktelser till bolagets VD om 312 (276) och till tidigare VD om (6 634). VD har rätt att från och med 60 års ålder på egen begäran och skyldighet att på bolagets begäran avgå med förtida pension med 70 % av den fasta månadslönen. Sker avgång vid 62 års ålder utgår 75 % av den fasta månadslönen. Från 65 års ålder baseras pensionen på ITP-planen. **Av s pensionskostnader avser 852 (655) VD och vice VD. s utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 312 (276) och till tidigare VD (6 634). Not 7 Avtal om avgångsvederlag Verkställande direktören har vid uppsägning från företagets sida en uppsägningstid om sex månader. Därutöver utgår månatligen avgångsvederlag med maximalt 18 månadslöner. Not 8 Restprodukthantering Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Antal styrelseledamöter Varav kvinnor Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen: Antal ledande befattningshavare Varav kvinnor Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) 1) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 2,9 - Andel av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) 47,4 - Sjukfrånvaron för kvinnor 5,3 - Sjukfrånvaron för män 2,5 - Sjukfrånvaron för åldersgruppen 29 år och yngre 1,7 - Sjukfrånvaron för åldersgruppen år 2,6 - Sjukfrånvaron för åldersgruppen 50 år och äldre 3,6-1) Uppgifterna avser hela året och är beräknad i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden inom respektive grupp. Avgifter till kärnavfallsfonden Egna högaktiva restprodukter* SVAFO** Avsättning till reserv för framtida hantering av låg- och medelaktivt kärnavfall*** Summa *Enligt lagen (1992:1537, omtryckt 1995:1544) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. skall den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor årligen, så länge reaktorn är i drift, betala en avgift för att finansiera omhändertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Avgiften betalas till Kärnavfallsfonden och är baserad på den energi som levereras från reaktorn. Fonden betalar tillbaka medlen i takt med att kärnkraftföretagen har utbetalningar för hantering och slutförvaring av i reaktorerna använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från reaktorn efter det att kärnbränslet eller kärnavfallet förts bort från anläggningarna, avveckling och rivning av reaktoranläggningarna samt den forskning och utveckling som behövs för att kunna fullgöra detta. Enligt uppgörelsen mellan staten, Sydkraft och Vattenfall och avtalet om ansvar skall fondmedlen för Ringhals AB hanteras genom Vattenfall AB och medlen för Barsebäck Kraft AB genom Sydkraft Kärnkraft AB.

17 Årsredovisning 17 Not 8 Fortsättning Not 11 Resultat från finansiella investeringar Andel av Kärnavfallsfonden Andel 1 januari Inbetalade avgifter Utbetalad ersättning Värdeförändring Andel 31 december **Enligt lagen (1998:1597; senast ändrad 1995:1545) om finansieringen av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. skall den som har tillstånd att inneha och driva en kärnkraftsreaktor betala en avgift som ett kostnadsbidrag till verksamhet som har bedrivits vid Studsvik AB och som har samband med framväxten av det svenska kärnkraftsprogrammet. Även denna avgift är baserad på den energi som levereras från reaktorn samt betalas till och förvaltas av Kärnavfallsfonden. ***Reserv för hantering av låg- och medelaktivt avfall Ingående reserv 1 januari Årets avsättning Utnyttjat under året Utgående reserv 31 december Utdelning Ränteintäkter externt Ränteintäkter koncernföretag Räntekostnader, externt Räntekostnader koncernföretag Summa Not 12 Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Koncernbidrag Summa Not 13 Skatt på årets resultat och uppskjutna skatter Not 9 Upplysning om revisionsarvoden mm Arvode och kostnadsersättning Revision Ernst & Young AB SET Revisionsbyrå AB Summa Konsultationer Ernst & YoungAB SET Revisionsbyrå AB Summa Not 10 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Kostnad för såld kraft m.m. (Se not 3) Administrationskostnader Summa Aktuell skattekostnad Uppskjuten skattekostnad hänförlig till förändring av obeskattade reserver Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Redovisad skattekostnad Skillnaden mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällandeskattesats består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla Skatt avseende tidigare räkenskapsår Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Redovisad skattekostnad Den gällande skattesatsen är i koncernen och moderbolaget 28 %. Nedskrivningar Kostnad för såld kraft m.m. (Se not 3) Summa

18 18 Årsredovisning Not 13 Fortsättning Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. s temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: Uppskjutna skatteskulder Skattemässiga överavskrivningar Summa uppskjutna skatteskulder *)- *)- Uppskjutna skattefordringar Markanläggningar Byggnader Summa uppskjutna skattefordringar *) s uppskjutna skatteskuld i obeskattade reserver uppgår till ( ). (se not 21) Not 14 Immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätt Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Andra omföringar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Andra omföringar under året Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Andra omföringar under året Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Andra omföringar under året Ack. avskrivning vid köp av koncernföretag -8-8 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning 0 0 Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 15 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader mark Utgående planenligt restvärde *) *) Av årets upparbetade kostnader utgör (18 753) ränta. Av utgående värden utgör (18 753) ränta. Uppgifterna avser både moderbolag och koncern. Not 16 Aktier i koncernföretag Organisations Säte Antal Andel Bokfört nummer i % aktier värde Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB Stockholm SQC AB Täby Summa 700 Barsebäck Kraft AB Malmö Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB Stockholm SQC AB Täby Summa

19 Årsredovisning 19 Not 17 Andelar i intresseföretag Not 21 Obeskattade reserver Land Andel av Bokfört kapitalet i % värde ELINI Belgien 16, Summa Ingående Förändring Utgående balans balans Avskrivningar utöver plan Summa Uppskjuten skatt, se not 13. ELINI Belgien 16, Summa Not 18 Aktier i andra företag Land Andel Antal Bokfört i % aktier värde Nira Limited Isle of Man 2, Summa 0 Nira Limited Isle of Man 2, Summa 0 Not 22 Avsättningar Pensioner tryggade av stiftelse FPG/PRI-pensioner med statlig garanti FPG/PRI-pensioner Avgår: kapital i pensionsstiftelse Avsättning för låg- och medelaktivt avfall (LOM), se not Övriga avsättningar Summa Not 19 Långfristiga fordringar Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Fordringar hos Koncernföretag Ingående balans Förändring Utgående balans Ingående balans Förändring Utgående balans Semesterlöneskuld Övertidsskuld Sociala avgifter Produktionsskatter Leverantörer Övriga poster Summa Not 20 Eget kapital Aktiekapital Bundna Fria Summa reserver reserver Ingående eget kapital Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Utgående eget kapital Aktie- Överkurs- Balanserad Summa kapital fond vinst Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital

20 20 Årsredovisning Not 24 Långfristiga skulder Förfaller till betalning Skuld per 31 dec Inom Mellan ett Senare än 2003 ett år till fem år fem år Skuld till Vattenfall AB Återbetalningsplan ej fastställd Skuld till Sydkraft Kärnkraft AB Återbetalningsplan ej fastställd Summa Förfaller till betalning Skuld per 31 dec Inom Mellan ett Senare än 2003 ett år till fem år fem år Skuld till Vattenfall AB Återbetalningsplan ej fastställd Skuld till Sydkraft Kärnkraft AB Återbetalningsplan ej fastställd Skuld till Barsebäck Kraft AB Återbetalningsplan ej fastställd Summa Not 25 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Pensionsgaranti, PRI/FPG Övriga garantiåtaganden EMANI, åtagande för täckande av undersk. i försäkringsfond, maximerat till 4 x årspremien SVAFO, avs. icke finansierade åtgärder enl. Studsvikslagen Summa ansvarsförbindelser Pensionsgaranti, PRI/FPG Övriga garantiåtaganden EMANI, åtagande för täckande av undersk. i försäkringsfond, maximerat till 4 x årspremien SVAFO, avs. icke finansierade åtgärder enl. Studsvikslagen Summa ansvarsförbindelser

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer