Årsredovisning. Ringhalsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Ringhalsgruppen"

Transkript

1 Årsredovisning 20 Ringhalsgruppen

2 2 Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 7 sbalansräkning 8 s kassaflödesanalys 10 s resultaträkning 11 s balansräkning år och mitt i livet! s kassaflödesanalys 14 Noter 15 Revisionsberättelse 21 Styrelse 22 Företagsledning 23 Grafisk produktion och layout: Ringhals information Text: Ringhals AB Foto: Ringhals information och Hallandsbild Tryck: BCB, Varberg 2004

3 30 år i drift och bättre än någonsin! Årsredovisning 3

4 4 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (kkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Ringhals AB, Org. nr avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Ringhals AB är dotterbolag till Vattenfall AB som i sin tur ägs av svenska staten. Vattenfall äger 74,2 % i Ringhals AB. Sydkraft Kärnkraft AB som är ett helägt dotterbolag till Sydkraft AB, äger resterande 25,8 % i bolaget. Information om verksamheten Ringhals AB bildar tillsammans med det helägda dotterbolaget Barsebäck Kraft AB Ringhalsgruppen. Ringhals kärnkraftverk ligger på västkusten cirka sex mil söder om Göteborg i Varbergs kommun och är Nordens största kraftverk. Barsebäcks kärnkraftverk ligger vid Öresund cirka två mil norr om Malmö i Kävlinge kommun. I Ringhalsgruppens verksamhet ingår de fem producerande kärnkraftreaktorerna Ringhals 1-4 och Barsebäck 2 samt den avställda reaktorn Barsebäck 1. Ringhals dotterbolag Barsebäck Kraft AB innehar nyttjanderätt av reaktorerna i Barsebäcksverket och svarar för driften av Barsebäck 2 samt servicedrift av Barsebäck 1. Sydkraft äger via sitt dotterbolag Sydkraft Kärnkraft AB fastigheterna Barsebäck 1 och 2 och har ansvaret för avvecklingen av de båda reaktorerna. Under 2005 skall drifttillståndet för Ringhals 2 förnyas. Förberedelser inför detta har påbörjats under året. Produktion Produktionen som levererades från de fem kärnkraftsblocken blev 27,9 (29,2) TWh. Av denna produktion svarade Ringhals AB för 25,6 (25,3) TWh. Den genomsnittliga energitillgängligheten för gruppen blev 81,9 (85,3) % och för Ringhals AB 84,4 (87,3) %. Ringhals 2 respektive Ringhals 4 hade under 2003 sina bästa produktionsår någonsin, vilket i sin tur medförde att Ringhals AB nådde sitt bästa produktionsår någonsin. Barsebäck 2 var under 2003 avställd för reparation och revision under sammanlagt 170 dagar. Produktionsbortfall på grund av nedreglering var under året i Ringhalsgruppen 3,7 (0) GWh. Organisation Efter organisationsförändringen under 2002 har året präglats av fortsatt integrationsarbete mellan Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB. Efter beslut av Statens kärnkraftinspektion, , har Barsebäck Kraft AB tillstånd enligt kärntekniklagen 5 att använda moderbolaget Ringhals AB som totalentreprenör. Säkerhet och miljö Under år 2003 har verksamheten inom Ringhalsgruppen bedrivits i enlighet med tillstånd och föreskrifter givna av Statens kärnkraftinspektion (SKI), Statens strålskyddsinstitut (SSI), samt övriga myndigheter. SKI, SSI och Länsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen inspekterat reaktorsäkerhets- strålskydds- och miljöarbetet och efterlevnaden av myndigheternas föreskrifter. SKI bedömer i sin årliga värdering av Ringhals att säkerheten och kärnämneskontrollen upprätthålls på en tillfredsställande nivå. Under året har en brist i Ringhals bedömts tillhöra den lägsta nivån, avvikelse från normaldrift, inom den internationellt använda sjugradiga INES-skalan (International Nuclear Event Scale), för klassificering av händelser. Det gällde en händelse på Ringhals 1 där två nödkraftdieslar vid test fungerade felaktigt samtidigt. I början av 2003 informerades SKI om att Ringhals i en utredning funnit att funktionen hos ett antal säkerhetsrelaterade ventiler, tillhörande tryckvattenreaktorernas säkerhetssystem, under vissa förhållanden kunde ifrågasättas. Ringhals bedömde i detta läge att fortsatt drift kunde tillåtas under utredningens avslutningsskede. SKI accepterade inte Ringhals motiv för fortsatt drift utan förelade Ringhals att inom knappt 2 veckor redovisa analyser som verifierade att aktuella ventiler var driftklara. Motåtgärder vidtogs omedelbart under drift och vissa kompletterande åtgärder vidtogs under sommaravställningarna Den 15 januari ställdes Barsebäck 2 av för inspektion av de ledningar som matar vatten till reaktorn. Vid inspektioner visade det sig att insatsen till blandarna för varmt och kallt vatten skadats och delvis strypt vattenflödet. Den 7 mars var blandarna utbytta och reaktorn åter infasad på nätet. Den säkerhetsmässiga betydelsen av händelsen, den sk blandarhändelsen, var ringa tekniskt sett, men händelsen gav stor uppmärksamhet då den visade på brister i säkerhetskulturen. Detta ledde till att Barsebäck Kraft AB genomförde en granskning av händelsen och rapporten härifrån har lett till ett program för att utveckla arbetsrutiner och säkerhetskultur. Programmet fortgår även under år Den årliga avställningen för revision av Barsebäck 2 inleddes den 17 juli. Revisionen var planerad att vara klar i slutet av augusti. Den 19 augusti meddelade SKI att de med anledning av blandarhändelsen ställde vissa krav på säkerhetsarbetet innan de godkände återstart. Händelsen anmäldes också av SKI till åklagaren för utredning om Barsebäck hade brutit mot kärntekniklagen. Barsebäcks åtgärder och program för förbättringar godkändes av SKI den 17 oktober. En uppföljning av resultatet av förbättringsprogrammet överlämnades till SKI den 29 januari Efter medgivande från SKI om återstart lades Barsebäck tillsvidare under särskild tillsyn, utöver den förstärkta tillsynen som sedan 1997 föranletts av avvecklingshotet. Den särskilda tillsynen kvarstår till dess att SKI bedömer att ovannämnda åtgärder fått varaktig effekt i bolaget. Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB bedriver tillstånds-

5 Årsredovisning 5 pliktig verksamhet enligt miljöbalken. Båda företagen är certifierade enligt ISO och den el som levereras från Ringhals är därtill EPD-certifierat. Verksamhetens miljöpåverkan regleras i strålskyddslagen, miljöbalken, vattendomar och miljökontrollprogram samt genom ett antal tillstånd för olika delar av verksamheten. I den årliga miljörapporten till länsstyrelsen redovisas samtliga miljötillstånd och hur bolaget efterlever dessa. I miljörapporten redovisas också förbrukning av kemiska produkter, utsläpp till vatten och luft, avfallsproduktion samt inträffade incidenter under året. Miljöpåverkan är liten. Påverkan sker bland annat genom utsläpp till vatten och luft. Utsläpp av radioaktiva ämnen utgjorde mindre än en procent av myndigheternas tillåtna värden. Ringhals lämnade i början av året in en ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken till Miljödomstolen. Prövningen avser dels befintlig verksamhet och dels möjliga effektökningar av Ringhalsblocken. Miljöprövning av befintlig verksamhet i Barsebäck inleddes under hösten med tidigt samråd. Avsikten är att ansökan skall inlämnas i slutet av Utveckling de senaste fem åren Produktion (GWh netto) Kraftförsäljning (MSEK) Investeringar i anläggningar (MSEK) Medelantal anställda bildades den 1 januari Produktion (GWh netto) Kraftförsäljning (MSEK) *) Investeringar i anläggningar (MSEK) **) Medelantal anställda *) Vidareförsäljning av inköpt kraft från dotterbolaget Barsebäck Kraft AB ingår. **) I 1999 års värde ingår förvärv från Vattenfall AB i samband med bolagisering av Ringhals. Ekonomi Den elkraft som produceras i dotterbolaget Barsebäck Kraft AB köps, till självkostnadspris enligt gällande konsortialavtal, av moderbolaget Ringhals AB. Ringhals AB, i sin tur, säljer till självkostnadspris enligt gällande konsortialavtal, den elkraft som producerats i Ringhalskoncernen till Vattenfall AB och Sydkraft Kärnkraft AB. Den totala faktureringen för Ringhalskoncernen uppgick till (4 851) MSEK varav (4 429) MSEK utgjordes av elförsäljning till delägarna. Regeringen sänkte från avsättningen till kärnavfallsfonden, från 0,8 öre/kwh till 0,3 öre/kwh (se not 8). Med stöd av regeringsbeslut från föreligger skattemässig avdragsrätt för koncernbidrag från Vattenfall AB och Sydkraft Kärnkraft AB till Ringhals AB. Avdragsrätt föreligger också för koncernbidrag från Ringhals AB till Vattenfall AB och Sydkraft Kärnkraft AB. Mottaget koncernbidrag utgör skattepliktig intäkt. Investeringar i materiella anläggningar för moderbolag uppgick till 705 (454) MSEK. s totala investeringar uppgick till 761 (543) MSEK. Aktierna i AB SVAFO avyttrades till Studsvik AB under året. I samband med överlåtelsen utfärdade Ringhalsgruppen ansvarsförbindelser avseende kostnader för åtgärder som åvilar AB SVAFO men som inte täcks av medel avsatta enligt Studsvikslagen. Detta åtagande uppgick i slutet av året till totalt 27,8 MSEK. Av detta belopp är 1,5 MSEK redovisat som avsättning (se not 22) medan resterande belopp redovisas som ansvarsförbindelse (se not 25). Försäkringar Bolagens ansvar enligt Atomansvarighetslagen i händelse av nukleär olycka är täckt genom ansvarsförsäkring. Anläggningarna är försäkrade mot brand och nukleär skada genom egendomsförsäkringar. För anläggningarnas konventionella del finns även en allriskförsäkring. Dessutom har bolaget tecknat allmänna ansvarsförsäkringar. har förvärvat 16,8 % andel i ELINI (European Liability Insurance for the Nuclear Industry) till ett värde av 3,8 MSEK (Se not 17). Medlemmar i ELINI ska kunna teckna atomansvarsförsäkring i det ömsesidigt ägda bolaget. har för 2004 tecknat atomansvarsförsäkring i ELINI motsvarande 7 % av det totala åtagandet avseende atomansvar. I januari 2004 har ytterligare 11,5 MSEK inbetalats. För Barsebäckverket och den verksamhet som omfattas av gällande nyttjanderättsavtal, ansvarar Sydkraft Kärnkraft AB för att fullgott försäkringsskydd finns. Finansiering All upplåning finansieras i sin helhet av delägarna i proportion till sin ägarandel. Personal Specifikt för Barsebäcksplacerad personal och för att motivera dem att stanna kvar har Barsebäck Kraft AB tidigare beslutat om en femårig anställningsgaranti till och med Under 2001 beslutade styrelsen om komplettering av denna enligt följande: Från och med det datum då ett politiskt beslut avseende förtida stängning av Barsebäck 2 definitivt och formellt fattats införs tills vidare en anställningsgaranti som gäller från detta beslutsdatum till och med tre år efter det att rätten att driva Barsebäck 2 för att utvinna kärnenergi upphört att gälla. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång För Barsebäck 2 har beslut tagits att skjuta på revisionsavställningen år 2004 till mars år Statens Kärnkraftinspektion medgav i beslut att Barsebäck Kraft AB får fortsätta driften av reaktorn Barsebäck 2 efter den 1 februari Framtida utveckling För att den avreglerade marknaden skall fungera på likvärdiga villkor är det viktigt att olika internationella villkor harmoniseras. Ett exempel är skatteområdet där den svenska kärnkraftsskatten, som saknar motsvarighet i andra länder, belastar Ringhals-

6 6 Årsredovisning gruppen med en årlig merkostnad på drygt 800 MSEK och i sin tur försvårar att framtida investeringar och effekthöjningar genomförs. Forskning och utveckling Kostnaderna för forskning och utveckling inom Ringhalsgruppen uppgick till 27,4 (29,1) MSEK. De områden som forskning och utveckling bedrivs inom är materialforskning, effektiviseringsmetoder inom driftsprocessen, reaktorsäkerhet, provningsteknik, miljö och inom härd- och bränsleområdet. Avgifter uppgående till 38,9 (36,9) MSEK har vidare erlagts till Statens kärnkraftinspektions och Statens strålskyddsinstituts forskningsprogram. Dessutom har Ringhals AB i huvudsak via Kärnavfallsfonden, (se not 9) finansierat FoU inom Svensk Kärnbränslehantering AB uppgående till 98,4 (93,1) MSEK. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till (4 836) MSEK. Årets resultat blev 165,4 (7,8) MSEK. I årets resultat ingår utdelning från dotterbolaget Barsebäck Kraft AB med 162,3 MSEK. Totala investeringar uppgick till 709 (454) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,1 (0,1) MSEK medan medel på koncernkonto, som förvaltas av Vattenfall Treasury AB, uppgick till 50,1 (0) MSEK. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägarna utdelas i ny räkning överförs Kronor s fria egna kapital enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår till kkr. Någon avsättning till bundet eget kapital krävs ej i koncernen.

7 Årsredovisning 7 s resultaträkning Not Nettoomsättning 2, Kostnad för såld kraft m.m Bruttoresultat Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 3,4,6,7,8,9, Resultat från finansiella investeringar 11 Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 8 Årsredovisning s balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar 14 Nyttjanderätt Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 15 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Aktier i andra företag Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Kärnbränsle Övrigt material i lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Årsredovisning 9 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kr) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder 24 Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

10 10 Årsredovisning s kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar Omvärdering av bränslelager Ökning av avsättningar Kursvinst/förlust orealiserade netto Realisationsvinst materiella anläggningstillgångar Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning av varulager Minskning av fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder och avsättningar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida medel 30-6 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut* *Utöver redovisade likvida medel vid årets slut disponerar bolagen del i Vattenfalls koncernkonto, som redovisas under fordringar hos koncernföretag. Vid årets slut uppgick koncernkontot till ( ).

11 Årsredovisning 11 s resultaträkning Not Nettoomsättning 2, Kostnad för såld kraft m.m Bruttoresultat Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 3,4,6,7,8,9, Resultat från finansiella investeringar 11 Resultat från övriga aktier Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

12 12 Årsredovisning s balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar 14 Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 15 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Aktier i andra företag Uppskjuten skattefordran Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Kärnbränsle Övrigt material i lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Årsredovisning 13 Not Eget kapital och skulder Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à kr) Överkursfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 21,13 Avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 24 Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

14 14 Årsredovisning s kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsvinst materiella anläggningstillgångar -6-9 Kursvinst/förlust orealiserade netto Ökning av avsättning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning av varulager Minskning /Ökning av fordringar Minskning/Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av aktier och andelar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Ökning/Minskning av avsättning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel 30-6 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut* *Utöver redovisade likvida medel vid årets slut disponerar bolaget del i Vattenfalls koncernkonto, som redovisas under fordringar hos koncernföretag. Vid årets slut uppgick koncernkontot till ( ).

15 Årsredovisning 15 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I vissa fall tillämpas Redovisningsrådets rekommendationer. En närmare beskrivning över hur bolaget tillämpar dessa följer nedan. Koncernföretag Som koncernföretag betraktas företag som ingår i Vattenfallkoncernen. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Barsebäck Kraft AB. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr RR 1:00. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Intressebolaget Elini redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, då framtida vinstmedel i intressebolaget inte kommer att utdelas. Koncernbidrag Mottaget koncernbidrag har redovisats över resultaträkningen som bokslutsdisposition. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagskurs. Kursvinster och förluster på rörelsens fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in/först utprincipen (FIFU) respektive verkligt värde. Förbrukning av kärnbränsle beräknas som minskning av energiinnehållet i bränslepatronerna och baserar sig på anskaffningskostnaden för varje enskild laddning. Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Markanläggningar, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar som hör till grundinvesteringarna skrivs av linjärt under den bedömda nyttjandeperioden 25 år. Tillkommande investeringar skrivs från och med den 1 januari 1997 av under 15 år. Tillkommande investeringar skall dock vara avskrivna senast 40 år räknat från respektive grundinvestering. Avskrivningsplanerna för tilläggsinvesteringar som tillkommit före den 1 januari 1997 har anpassats härtill. Inventarier, verktyg och installationer skrivs av efter bedömd nyttjandeperiod på 3 10 år. Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätter avser drift av Barsebäck 2 och skrivs av linjärt under 15 år enligt samma regler motsvarande materiella anläggningstillgångar. Samma princip tillämpas för övriga immateriella anläggningstillgångar eftersom de är knutna till genomförda och framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar. Tillkommande investeringar skall dock vara avskrivna senast 40 år räknat från respektive grundinvestering. Redovisning av leasingavtal Företaget disponerar endast i liten omfattning tillgångar via leasingavtal. Företagets kostnader för nämnda leasingavtal är inte väsentliga varför samtliga avtal redovisas som operationella. Avsättningar och skulder Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända och befarade risker efter individuell prövning. Lånekostnader Bolaget aktiverar ränta under byggnationstid för anläggningstillgångar i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 21. Den räntesats som använts uppgick under redovisningsperioden till i genomsnitt 5,6 (6,25) %. Inkomstskatter Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation nr 9. Forskning och utveckling ( FoU) Utgifter avseende forskning och utveckling redovisas som en kostnad när de uppstår. Pensionsavsättning s pensionsåtagande enligt PRI tryggas genom inbetalningar till Vattenfalls pensionsstiftelse (not 22). Not 1 Uppgifter om moderbolag Bolaget är dotterbolag till Vattenfall AB, Stockholm, organisationsnummer , som ingår i Vattenfallkoncernens affärsenhet Elproduktion Norden. Not 2 Nettoomsättning Kraftförsäljning Ersättning från staten Försäljningsintäkter, konsult Övriga försäljningsintäkter Summa

16 16 Årsredovisning Not 3 Kostnad för såld kraft m.m. Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Drift och underhåll Förbrukning av kärnbränsle Omvärdering av bränslelager Restprodukthantering Kärnkraftsskatt Transiteringskostnader Kostnad för konsulttjänster Elinköp Avskrivning enligt plan Övriga direkta kostnader Summa Löner och andra ersättningar* Sociala kostnader (varav pensionskostnader)** *Av s löner avser (1 473) VD. Av lön till VD utgör 126 (135) bonus. För VD har redovisats förmåner utgörande 160 (202). Löner för övriga anställda uppgår till ( ). Inga styrelsearvoden har utgått. *Av s löner avser (2 363) VD och vice VD. Av lön till VD och vice VD utgör 151 (135) bonus. För VD och vice VD har redovisats förmåner utgörande 208 (245). Löner för övriga anställda uppgår till ( ). Inga styrelsearvoden har utgått. Not 4 Inköp och försäljning till koncernföretag Vattenfallkoncernen Av moderbolagets totala inköpskostnader uppgår inköp från koncernföretag till ( ) medan försäljning till koncernföretag utgör ( ). Ringhalsgruppen Av moderbolagets totala inköpskostnader uppgår inköp från Barsebäck Kraft AB till ( ) medan försäljning till Barsebäck Kraft AB utgör ( ). Not 5 Personalstatistik Medelantalet anställda Antal anställda Varav män **Av s pensionskostnader avser 372 (336) VD. Bolaget har utestående pensionsförpliktelser till bolagets VD om 312 (276) och till tidigare VD om (6 634). VD har rätt att från och med 60 års ålder på egen begäran och skyldighet att på bolagets begäran avgå med förtida pension med 70 % av den fasta månadslönen. Sker avgång vid 62 års ålder utgår 75 % av den fasta månadslönen. Från 65 års ålder baseras pensionen på ITP-planen. **Av s pensionskostnader avser 852 (655) VD och vice VD. s utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 312 (276) och till tidigare VD (6 634). Not 7 Avtal om avgångsvederlag Verkställande direktören har vid uppsägning från företagets sida en uppsägningstid om sex månader. Därutöver utgår månatligen avgångsvederlag med maximalt 18 månadslöner. Not 8 Restprodukthantering Fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Antal styrelseledamöter Varav kvinnor Fördelningen mellan män och kvinnor i företagsledningen: Antal ledande befattningshavare Varav kvinnor Personalens sjukfrånvaro (uttryckt i procent) 1) Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden 2,9 - Andel av total sjukfrånvaro som har varat i 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro) 47,4 - Sjukfrånvaron för kvinnor 5,3 - Sjukfrånvaron för män 2,5 - Sjukfrånvaron för åldersgruppen 29 år och yngre 1,7 - Sjukfrånvaron för åldersgruppen år 2,6 - Sjukfrånvaron för åldersgruppen 50 år och äldre 3,6-1) Uppgifterna avser hela året och är beräknad i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden inom respektive grupp. Avgifter till kärnavfallsfonden Egna högaktiva restprodukter* SVAFO** Avsättning till reserv för framtida hantering av låg- och medelaktivt kärnavfall*** Summa *Enligt lagen (1992:1537, omtryckt 1995:1544) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. skall den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor årligen, så länge reaktorn är i drift, betala en avgift för att finansiera omhändertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Avgiften betalas till Kärnavfallsfonden och är baserad på den energi som levereras från reaktorn. Fonden betalar tillbaka medlen i takt med att kärnkraftföretagen har utbetalningar för hantering och slutförvaring av i reaktorerna använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från reaktorn efter det att kärnbränslet eller kärnavfallet förts bort från anläggningarna, avveckling och rivning av reaktoranläggningarna samt den forskning och utveckling som behövs för att kunna fullgöra detta. Enligt uppgörelsen mellan staten, Sydkraft och Vattenfall och avtalet om ansvar skall fondmedlen för Ringhals AB hanteras genom Vattenfall AB och medlen för Barsebäck Kraft AB genom Sydkraft Kärnkraft AB.

17 Årsredovisning 17 Not 8 Fortsättning Not 11 Resultat från finansiella investeringar Andel av Kärnavfallsfonden Andel 1 januari Inbetalade avgifter Utbetalad ersättning Värdeförändring Andel 31 december **Enligt lagen (1998:1597; senast ändrad 1995:1545) om finansieringen av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. skall den som har tillstånd att inneha och driva en kärnkraftsreaktor betala en avgift som ett kostnadsbidrag till verksamhet som har bedrivits vid Studsvik AB och som har samband med framväxten av det svenska kärnkraftsprogrammet. Även denna avgift är baserad på den energi som levereras från reaktorn samt betalas till och förvaltas av Kärnavfallsfonden. ***Reserv för hantering av låg- och medelaktivt avfall Ingående reserv 1 januari Årets avsättning Utnyttjat under året Utgående reserv 31 december Utdelning Ränteintäkter externt Ränteintäkter koncernföretag Räntekostnader, externt Räntekostnader koncernföretag Summa Not 12 Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Koncernbidrag Summa Not 13 Skatt på årets resultat och uppskjutna skatter Not 9 Upplysning om revisionsarvoden mm Arvode och kostnadsersättning Revision Ernst & Young AB SET Revisionsbyrå AB Summa Konsultationer Ernst & YoungAB SET Revisionsbyrå AB Summa Not 10 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Kostnad för såld kraft m.m. (Se not 3) Administrationskostnader Summa Aktuell skattekostnad Uppskjuten skattekostnad hänförlig till förändring av obeskattade reserver Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Redovisad skattekostnad Skillnaden mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällandeskattesats består av följande komponenter: Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla Skatt avseende tidigare räkenskapsår Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Redovisad skattekostnad Den gällande skattesatsen är i koncernen och moderbolaget 28 %. Nedskrivningar Kostnad för såld kraft m.m. (Se not 3) Summa

18 18 Årsredovisning Not 13 Fortsättning Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. s temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar avseende följande poster: Uppskjutna skatteskulder Skattemässiga överavskrivningar Summa uppskjutna skatteskulder *)- *)- Uppskjutna skattefordringar Markanläggningar Byggnader Summa uppskjutna skattefordringar *) s uppskjutna skatteskuld i obeskattade reserver uppgår till ( ). (se not 21) Not 14 Immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätt Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Andra omföringar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Andra omföringar under året Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Andra omföringar under året Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Andra omföringar under året Ack. avskrivning vid köp av koncernföretag -8-8 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning 0 0 Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 15 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader mark Utgående planenligt restvärde *) *) Av årets upparbetade kostnader utgör (18 753) ränta. Av utgående värden utgör (18 753) ränta. Uppgifterna avser både moderbolag och koncern. Not 16 Aktier i koncernföretag Organisations Säte Antal Andel Bokfört nummer i % aktier värde Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB Stockholm SQC AB Täby Summa 700 Barsebäck Kraft AB Malmö Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB Stockholm SQC AB Täby Summa

19 Årsredovisning 19 Not 17 Andelar i intresseföretag Not 21 Obeskattade reserver Land Andel av Bokfört kapitalet i % värde ELINI Belgien 16, Summa Ingående Förändring Utgående balans balans Avskrivningar utöver plan Summa Uppskjuten skatt, se not 13. ELINI Belgien 16, Summa Not 18 Aktier i andra företag Land Andel Antal Bokfört i % aktier värde Nira Limited Isle of Man 2, Summa 0 Nira Limited Isle of Man 2, Summa 0 Not 22 Avsättningar Pensioner tryggade av stiftelse FPG/PRI-pensioner med statlig garanti FPG/PRI-pensioner Avgår: kapital i pensionsstiftelse Avsättning för låg- och medelaktivt avfall (LOM), se not Övriga avsättningar Summa Not 19 Långfristiga fordringar Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Fordringar hos Koncernföretag Ingående balans Förändring Utgående balans Ingående balans Förändring Utgående balans Semesterlöneskuld Övertidsskuld Sociala avgifter Produktionsskatter Leverantörer Övriga poster Summa Not 20 Eget kapital Aktiekapital Bundna Fria Summa reserver reserver Ingående eget kapital Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Utgående eget kapital Aktie- Överkurs- Balanserad Summa kapital fond vinst Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital

20 20 Årsredovisning Not 24 Långfristiga skulder Förfaller till betalning Skuld per 31 dec Inom Mellan ett Senare än 2003 ett år till fem år fem år Skuld till Vattenfall AB Återbetalningsplan ej fastställd Skuld till Sydkraft Kärnkraft AB Återbetalningsplan ej fastställd Summa Förfaller till betalning Skuld per 31 dec Inom Mellan ett Senare än 2003 ett år till fem år fem år Skuld till Vattenfall AB Återbetalningsplan ej fastställd Skuld till Sydkraft Kärnkraft AB Återbetalningsplan ej fastställd Skuld till Barsebäck Kraft AB Återbetalningsplan ej fastställd Summa Not 25 Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Pensionsgaranti, PRI/FPG Övriga garantiåtaganden EMANI, åtagande för täckande av undersk. i försäkringsfond, maximerat till 4 x årspremien SVAFO, avs. icke finansierade åtgärder enl. Studsvikslagen Summa ansvarsförbindelser Pensionsgaranti, PRI/FPG Övriga garantiåtaganden EMANI, åtagande för täckande av undersk. i försäkringsfond, maximerat till 4 x årspremien SVAFO, avs. icke finansierade åtgärder enl. Studsvikslagen Summa ansvarsförbindelser

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer