153 Mkr 539 Mkr kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt kvm har förvärvats för 27 Mkr. Fyra fastigheter har avyttrats för 79 Mkr. Totalt har 256 Mkr (159) investerats i befintliga fastigheter.

3 Dubbel belöning för vårt hållbarhetsarbete Eklandia har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och det är därför mycket glädjande att vi under 2012 mottog två fina priser inom detta område. Dels fick vi det prestigefyllda miljöpriset Sweden Green Building Award för byggnaden som uppförts åt Toyota Center i Bäckebol, och som är den första byggnaden i Sverige med certifikat enligt det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM. Dels belönades vi med priset Utmärkelsen för vårt nio år långa samarbete med Brunnsboskolan. För oss som stor fastighetsägare i Göteborg är det en självklarhet att ta ett samhällsansvar inte bara miljömässigt utan även socialt. Vi är mycket stolta över båda dessa priser som också sporrar oss i vårt fortsatta arbete. Lojala kunder I årets NKI-undersökning erhöll vi ett resultat om 78. Detta motsvarar ca 4,5 på en 5-gradig skala och är ett resultat som vi är väldigt nöjda med. Särskilt nöjda är vi med att en mycket hög andel av de tillfrågade kunderna svarade att de gärna rekommenderar Eklandia som hyresvärd till andra samt att de gärna kan tänka sig att hyra av Eklandia igen om de skulle behöva byta lokal. Undersökningen är viktig för oss i vårt utvecklingsarbete och ger oss värdefull återkoppling på vilka områden vi behöver förbättra oss för att kunna svara upp till våra kunders förväntningar på bästa sätt. Eklandia utvärderar kontinuerligt nya möjligheter till expansion genom att utveckla våra byggrätter, ombyggnation av befintliga fastigheter samt genom förvärv. Positivt marknadsläge 2012 har präglats av god efterfrågan på våra lokaler och en stabil marknad trots oro i omvärlden. För våra kontorslokaler i Göteborgs innerstad är vakansgraden mycket låg. En större uthyrning gjordes under året till Göteborgs Stads Upphandlings AB, som tecknade avtal avseende en kontorslokal om kvm på Kungsgatan 19. För att möta den efterfrågan som finns ute på marknaden från företag inom lager- och logistikbranschen söker vi efter mark för nyproduktion, eftersom vår uthyrningsgrad är mycket hög. Vi ser fram emot ett spännande 2013 då vi har flera nya projekt på gång samt färdigställandet av kontorshuset Aurora. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, kunder och samarbetspartners för ett bra 2012 och önska nya kunder varmt välkomna. Långsiktig hyresvärd Eklandia är en långsiktig fastighetsägare som tar en aktiv del i Göteborgs utveckling. En av våra fastigheter som står inför en spännande omdaning är Gamle Port. Fastigheten kommer att byggas om med start under senare delen av Just nu pågår planering för vilken inriktning denna prestigefastighet skall ha samt hur den skall utvecklas. På Eklandagatan i Johanneberg planerar vi att uppföra ett kontorshus med ett fantastiskt bra läge. Så snart detaljplanen är klar kan byggstart ske, vilket beräknas bli efter sommaren Tage Christoffersson Verkställande direktör Vi har också vårt största kontorsprojekt hittills kontorshuset Aurora som uppförs på Lindholmen och som kommer att vara inflyttningsklart våren Med bästa läge mitt i Göteborgs innovativa centrum kommer här att finnas inspirerande arbetsplatser för ungefär 500 personer. Nybyggnationen av en logistikanläggning om kvm på Transportgatan 37B, med strategiskt läge nära E6 i Bäckebol, startades hösten Samtidigt som byggnaden stod klar i augusti 2012 flyttade Mercante Sweden in på hela ytan. Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

4 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Eklandias uppgift är att förvalta, förvärva och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Bolagets kärnvärden är pålitlighet, engagemang och kreativitet. Fastighetsbestånd Eklandias fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2012 till 85 (86) fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om kvm ( ). Det sammanlagda bokförda värdet var Mkr (4 385). Eklandias fastighetsbestånd per årsskiftet värderas till Mkr. Eklandias fastigheter är avsedda för kommersiellt bruk och inrymmer lokaler från följande kategorier: Kontors- och butikslokaler Industri-, logistik- och lagerlokaler Intäkter och resultat Uthyrningsgraden under 2012 var 93,4% (94,7) och hyresintäkterna uppgick till 539 Mkr (543). Driftsöverskott före avskrivningar var 375 Mkr (383). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 149 Mkr (78) och det finansiella nettot till -111 Mkr (-110). Resultat efter finansnetto var 153 Mkr (198). Sänkt bolagsskatt har medfört en engångsintäkt om 53 Mkr utöver sedvanlig skattekostnad vilken ingår i årets resultat. Investeringar och försäljningar Under 2012 förvärvades en fastighet med en total yta om kvm för en köpeskilling om 27 Mkr. Fastigheten är belägen längs med E6:an mellan Göteborg och Kungälv. Investeringar i befintliga fastigheter var totalt 256 Mkr (159). Under året avyttrades fyra fastigheter för 79 Mkr. Avslutade och pågående projekt Här följer ett urval av Eklandias avslutade och pågående projekt 2012 I augusti 2012 färdigställdes nybyggnationen av en logistikfastighet om kvm på Transportgatan 37B i Bäckebol. På Tagenevägen 29 påbörjades under 2012 en tillbyggnad om kvm åt företaget OneMed som idag hyr ca kvm. Projektet kommer att vara färdigställt i mars Under hösten 2011 påbörjades nybyggnationen av kontorshuset Aurora på Lindholmen. Fastigheten har en yta om kvm och kommer att vara inflyttningsklar våren Detaljplanearbete avseende nybyggnation på Eklandagatan 80 i Johanneberg pågår. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggstart ske, vilket beräknas till efter sommaren 2013, om överklagan ej sker. Eklandias fastighet Gamle Port kommer att byggas om med start under senare delen av Planering pågår för vilken inriktning fastigheten skall ha samt hur den skall utvecklas. Detaljplanearbete har under året startat avseende utvecklingen av ett kvarter i området Pustervik. Eklandia är en av flera parter i projektet. 4 Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

5 Likviditet och kassaflöde Likvida medel var vid räkenskapsårets slut 0 Mkr (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 253 Mkr (261). Överskottet i likviditeten amorteras löpande mot de räntebärande lånen från moderbolaget. Finansiering Vid årets slut var det egna kapitalet Mkr (1 129). Räntebärande lån uppgick till Mkr (3 099), innebärande en belåningsgrad på 47%. Merparten av finansieringen utgörs av lån från moderbolaget Castellum AB. Räntevillkoren för dessa lån bestäms inför varje kalenderkvartal och baseras på Castellums genomsnittliga upplåningskostnad. Räntan var vid årets slut 3,6% (4,0) och den genomsnittliga bindningstiden för räntorna i den underliggande låneportföljen uppgick till 2,8 år (2,7). Utöver dessa interna lån har Eklandia även lån på 610 Mkr (153) hos externa kreditgivare. Möjligheter och risker Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan negativ tillväxt får motsatt effekt. Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

6 Kontraktsstruktur Hyresavtalen för lokaler har olika avtalslängd, men är vanligtvis 3-5 år med en uppsägning om 9 månader. Hyresavtalen innehåller normalt en bashyra, en indexklausul innebärande en årlig förändring av hyran med viss procentsats eller kopplat till inflationen samt ett tillägg för lokalens andel av fastighetens kostnader avseende värme, kyla och fastighetsskatt. Eklandia har god riskspridning på såväl lokaltyp, kontraktsstorlek, förfallotid som bransch där kunden verkar. Det för tillfället största enskilda hyreskontraktet svarar för endast 4,7 % av de totala hyresintäkterna. Kontraktsförfallostruktur Årligt kontraktsvärde, Mkr kontrakt 226 kontrakt 122 kontrakt 89 kontrakt 26 kontrakt År Händelser efter räkenskapsårets utgång 26 kontrakt I början på 2013 har en tomt förvärvats på Lindholmen, för en tänkt nybyggnation. Personal Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet till 44 personer. Andelen kvinnor och män var 41% respektive 59%. Eklandia har en platt och kundnära organisation som präglas av ett öppet informationsflöde med tydliga mål, korta beslutsvägar och stor delaktighet i företagets verksamhet. Förvaltningen är uppdelad i två geografiska affärsområden; Hisingen och Centrum. Affärsområdescheferna arbetar tillsammans med Kundansvariga, Uthyrare, Förvaltningsassistent, Drifttekniker och Fastighetsansvariga. Ekonomi, Miljö, Fastighetsutveckling och Marknad är stabsenheter inom organisationen. Eklandia värnar om medarbetarna och vill att de skall trivas och vara stolta över att vara anställda på företaget. För att uppnå detta arbetar bolaget aktivt med en motiverande arbetssituation som skapar engagemang och trivsel. Eklandia arbetar även kontinuerligt med friskvård och andra sociala aktiviteter tillsammans med all personal. Eklandia har tre kärnvärden; pålitlighet, kreativitet och engagemang. Både befintliga och potentiella kunder ska uppleva att Eklandia står för dessa kärnvärden när de träffar medarbetare i företaget och i de budskap Eklandia sänder i olika marknadsföringskanaler. Därför är alla medarbetare delaktiga i varumärkesarbetet. 6 Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

7 Hållbarhetsarbete Eklandias hållbarhetsarbete innefattar de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För Eklandia betyder det att använda jordens resurser så effektivt som möjligt, att driva verksamheten med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv och att ta vårt samhällsansvar som företagare. I de befintliga fastigheterna genomförs kontinuerligt åtgärder för en effektivare resursanvändning. Det är till exempel byte till energieffektivare belysning, effektivare värme- och ventilationssystem samt utökad källsortering. Huvuddelen av beståndet värms med fjärrvärme men till de fastigheter som är gasuppvärmda gick Eklandia i oktober 2012 över till att köpa biogas istället för naturgas. Biogas är förnyelsebar och produceras av bland annat rester från livsmedelsindustri och jordbruk till skillnad från naturgas som är fossilt. Bytet till biogas minskar Eklandias CO2-utsläpp för uppvärmning med ca 500 ton per år. Eklandia utbildar kontinuerligt personalen i EcoDriving ett sparsamt körsätt med positiva effekter för både ekonomi, trafiksäkerhet och miljö. Under året har alla nyanställda genomgått en grundkurs i EcoDrivning och övriga anställda har fått en repetition av både teori och praktisk körning. Vid nybyggnation är miljöaspekten given, samtliga nybyggda kontorsfastigheter ska certifieras enligt något av de i Sverige fyra vanligaste systemen. Kontorshuset Aurora som färdigställs 2013 kommer att certifieras enligt EU GreenBuilding. En fastighet som Eklandia uppförde för Toyota redan år 2009 vann i oktober 2012 Sweden Green Building Award i kategorin BREEAM Post Construction. Eklandia har 2012 även fått pris för hållbarhetsarbetet i den sociala dimensionen. Utmärkelsen är ett pris instiftat av Skola-arbetslivsrådet och tilldelades Eklandia för det fleråriga samarbetet med Brunnsboskolan på Hisingen. Samarbetet sker inom ramen för projektet Handslaget som drivs av Västsvenska Handelskammaren och är ett långsiktigt program för att öka samverkan mellan näringsliv och skola. Många medarbetare är på olika sätt engagerade i projektet som är mycket uppskattat av båda parter. Ett annat socialt projekt som Eklandia är engagerade i är Glädjeresan vars syfte är att sprida glädje på västkusten och samtidigt skänka pengar till välgörande ändamål. Insamlingen sker genom årliga auktioner där skänkta varor och tjänster auktioneras ut. I år samlades pengar in till Lasse Brandebystipendiet samt GKSS AccessAbility Center och deras arbete med segling som idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Eklandia är en av huvudsponsorerna och ingår därmed i projektets stiftelse som planerar verksamheten framåt. Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

8 Eklandias fastighetsbestånd äl v Mysterna No rd re E45 Säve Gårdstensberget E6 Nordre älvs fjord Rannebergen Kärra 190 Nolvik Hammarkullen Tagene Centralstationen Göta älv Björlanda Nordstaden Åketorp Tuve orslanda Kortedala E45 Bergsjön 40 PARTILLE Backa Utby Haga Göt a äl E6 86 v Inom Vallgraven Brunnsbo Lorensberg GÖTEBORG Lundby E20 Ringön Sävedalen 155 Lindholmen Arendal Skandiahamnen Stora Kåsjön Örgryte Centrum Öjersjö Vasastaden Majorna Lager- och industrifastigheter Hake fjord Lilla Delsjön Stora Delsjön Kontors-Älvsborg och butiksfastigheter Projekt/mark Krokslätt Långedrag Lackarebäck Toltorp Rådasjön Frölunda Högsbo Mölnlycke MÖLNDAL Önnered Sisjön Åbro Askim Finnsjön Marconimotet E6 E Hovås Högsbo 158 Kållered Långeberg Järnbrotts- S to Sisjömotet Eklanda Eklandia Fastighets AB Årsredovisning Billdal Lindome

9 Eklandias fastighetsbestånd januari december 2012 Antal Yta Bokfört Bokfört Hyres- Hyres- Ekonomisk Hyres- Fastighets- Fastighets- Driftsfastigheter tkvm värde värde värde värde uthyrnings- intäkter kostnader kostnader överskott Mkr kr/kvm Mkr kr/kvm grad Mkr Mkr kr/kvm Mkr Kontor/butik Centrala Göteborg ,5% Östra Göteborg ,8% Hisingen ,0% Övriga orter ,0% ,3% Lager/industri Hisingen ,8% Östra Göteborg ,3% Övriga orter ,5% ,1% Summa ,4% Uthyrning och fastighetsadministration Summa efter uthyrning och fastighetsadministration Projekt Obebyggd mark 5 12 Totalt Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Eklandia ägde vid årets utgång och avspeglar fastigheternas intäkter och kostnader såsom de hade ägts under hela året. Avvikelserna mellan ovan redovisade driftsöverskott om 377 Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 375 Mkr förklaras av, dels att driftsöverskottet i under året sålda fastigheter har frånräknats 3 Mkr, dels att driftsöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 5 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

10 Resultaträkning Koncern Moderbolag Belopp i tkr Hyresintäkter Not Driftskostnader Not Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Not Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar, nedskrivningar och utrangeringar Not Bruttoresultat fastighetsförvaltning Försäljning fastigheter/aktier Försäljningsintäkter, netto Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljning Centrala administrationskostnader Not Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat efter finansnetto Avskrivningar utöver plan Aktuell skatt Not Uppskjuten skatt Not Årets resultat Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

11 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Inventarier och installationer Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar koncernföretag Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordran koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Koncern Moderbolag Eget kapital Not 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Reserver/Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avskrivningar utöver plan Avsättningar Not Skulder Not 13 Lån förvaltningsfastigheter, externt Lån förvaltningsfastigheter, koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder, koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

12 Förändring av eget kapital Koncern, belopp i tkr Antal Aktie- Reserver Balanserad Totalt utestående aktier kapital vinst eget kapital Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Avsättning periodiseringsfond Årets resultat Eget kapital Moderbolag, belopp i tkr Antal Aktie- Reserv- Balanserad Totalt utestående aktier kapital fond vinst eget kapital Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Lämnad aktieutdelning Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet var per fördelat på aktier med en röst per aktie och ett kvotvärde om 100 kr per aktie. 12 Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

13 Kassaflödesanalys Koncern Moderbolag Belopp i tkr Verksamheten Driftsöverskott före avskrivningar och utrangeringar Centrala administrationskostnader Betalt finansnetto Betald skatt förvaltningsresultatet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i befintliga fastigheter Förvärv av fastigheter Försäljning av fastigheter Investeringar i övrigt netto Kassaflöde från investeringar Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder Förändring långfristig fordran Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bank ingående balans Kassa och bank utgående balans Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

14 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Eklandia Fastighets ABs räkenskaper har upprättats i enlighet med svensk Årsredovisningslag och med tilllämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har, i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna har varit oförändrade mot föregående år. Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB, org.nr , med säte i Göteborg, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Castellum AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Koncernredovisning Koncernens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Alla bolag i koncernen är helägda och vare sig intresseföretag eller joint ventures förekommer. Koncernen omfattar utöver moderbolaget de i not 10 angivna dotterbolagen med tillhörande underkoncerner. Bokslutet bygger på redovisningshandlingar upprättade för samtliga koncernbolag per 31 december. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, innebärande att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångars och skulders verkliga värden, eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade koncernbolag endast med värden avseende innehavstiden. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavande inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Intäkter Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyresintäkterna ingår tilllägg såsom utfakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion för successiv inflyttning belastar den period de avser. Intäkter från fastighetsförsäljning redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte föreligger särskilda villkor i köpekontraktet. Vid försäljning av fastighet via bolag bruttoredovisas transaktionen vad avser såväl underliggande fastighetspris, bokfört värde som kalkylmässigt avdrag för eventuell skatt. Ränteintäkter och räntebidrag resultatförs i den period de avser. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan avseende förvaltningsfastigheter och inventarier baseras på historiska anskaffningsvärden, efter avdrag för senare eventuellt gjorda nedskrivningar, och beräknad livslängd. Avskrivningsbara tillgångar antas ha ett försumbart restvärde. På under året anskaffade och färdigställda tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av anskaffningstidpunkt eller tidpunkt för färdigställande. Avskrivningar görs linjärt, vilket innebär lika stora avskrivningar över nyttjandeperioden. Mark skrivs inte av. De olika grupperna av anläggningstillgångar skrivs årligen av med följande procentsatser. Byggnader 1% Byggnadsinventarier 10% Markanläggningar 1% Markinventarier 10% Inventarier och installationer 20% Datorer 33% Skattemässigt görs maximalt tillåtna avskrivningar. Nedskrivningar Det bokförda värdet på koncernens anläggningstill- gångar prövas fortlöpande genom analyser av tillgångar. Om en sådan analys indikerar att det bokförda värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, sker nedskrivning till återvinningsvärdet. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde. Nedskrivningsbeloppet belastar resultaträkningen i den period värdenedgång under bokfört värde påvisas. I de fall en tidigare gjord nedskrivning ej längre är motiverad återförs denna till sitt nettovärde, d v s ursprunglig nedskrivning med avdrag för de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivning ej skett. I de fall en tidigare nedskrivning har redovisats i resultaträkningen sker återföringen i resultaträkningen, medan i de fall nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen sker återföringen direkt mot eget kapital. För att pröva eventuellt nedskrivnings- eller återföringsbehov stäms, vid varje årsskifte eller kvartalsvis om indikation på större värdeförändringar finns, varje fastighets bokförda värde av mot en intern värderingsmodell. Värderingsmodellen bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med differentierade avkastningskrav per fastighet, beroende på bland annat läge, ändamål, skick och standard. Vad avser aktier i dotterbolag prövas på samma sätt som ovan aktiernas bokförda värde mot dotterbolagens egna kapital med tillägg för övervärden avseende fastigheter netto efter avdrag för kalkylmässig skatt. Finansiella kostnader Med finansiella kostnader avses ränta och andra kostnader som uppkommer då pengar lånas. Kostnader för uttag av pantbrev betraktas ej som en finansiell kostnad utan aktiveras som fastighetsutgift. Finansiella kostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Den del av räntekostnaden som avser ränta under produktionstiden för större ny- till- och ombyggnader aktiveras. Räntan beräknas utifrån under perioden genomsnittligt vägd upplåningskostnad för koncernen. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Eklandia Fastighets ABs åtaganden för pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ vilka administrerar planerna. För dessa så kallade avgiftsbaserade pensionsplaner redovisas fortlöpande en pensionskostnad, vilken motsvaras av de erlagda avgifterna. Inkomstskatter Inkomstskatten i resultaträkningen fördelas på aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatten belastar resultaträkningen förutom i de fall den är hänförlig till transaktioner, såsom koncernbidrag, vilka redovisats direkt mot eget kapital då även eventuell skatteeffekt redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesatser, som är 26,3% för Med verkan från och med 1 januari 2013 har Riksdagen beslutat att sänka bolagsskatten till 22%. Öppna yrkanden i inkomstdeklarationen, som innehåller en viss grad av osäkerhet, beaktas i skatteberäkningen tidigast under året efter räkenskapsåret, efter att slutskattesedel erhållits från Skatteverket. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i Eklandia Fastighets AB, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde. Detta innebär att det finns en skatteskuld eller skattefordran som realiseras den dag tillgången eller skulden säljs. I Eklandia Fastighets AB finns tre poster där det föreligger temporära skillnader - fastigheter, underskottsavdrag och obeskattade reserver. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas, eftersom det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan nyttjas mot underskottsavdragen. Uppskjuten skatteskuld avser skillnaden mellan fastigheternas redovisade värde och deras skattemässiga värde. Vid förändring av de två ovan nämnda posterna förändras således även den uppskjutna skatteskulden/-fordran, vilket redovisas i resultaträkningen som en uppskjuten skatt. Aktuell skatt Utöver uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen även aktuell skatt, vilken motsvarar den skatt bolaget är skyldig att betala utifrån årets skattepliktiga resultat, justerat för eventuell aktuell skatt avseende tidigare perioder. Leasingavtal Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren klassificeras som operationellt leasingavtal. Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Eklandia Fastighets ABs förvaltningsfastigheter är, sett ur ett redovisningsperspektiv, att betrakta som operationella leasingavtal. Redovisning av dessa avtal framgår av principen för intäkter samt not 2. Det finns även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning, där Eklandia Fastighets AB är leasetagare. Även dessa leasingavtal är operationella leasingavtal och avser främst personbilar. Betalning som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Tomträttsavtal är, sett ur ett redovisningsperspektiv, operationellt leasingavtal. Tomträttsavgälden redovisas som kostnad för den period den avser. Förvaltningsfastigheter Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt försäljning i den löpande verksamheten. Samtliga av Eklandia Fastighets ABs ägda eller via tomträttsavtal nyttjade fastigheter bedöms utgöra förvaltningsfastigheter. Om koncernen påbörjar en investering i en befintlig förvaltningsfastighet för fortsatt användning som förvaltningsfastighet redovisas fastigheten även fortsättningsvis som förvaltningsfastighet. Förvaltningsfastigheter har upptagits till anskaffningsvärde, med tillägg för tillkommande utgifter och med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Pågående nyanläggningar har upptagits till nedlagda utgifter. Till anskaffningsvärdet läggs även, vid större ny-, till- och ombyggnader, räntekostnad under produktionstiden. Räntan beräknas utifrån under perioden genomsnittlig upplåningskostnad för Eklandiakoncernen. Därutöver aktiveras endast tillkommande utgifter som sannolikt förbättrar den ekonomiska nytta som är förknippad med fastigheten i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Bolaget har en långsiktig syn på sitt fastighetsinnehav och redovisningsmässigt behandlas därför fastigheterna som anläggningstillgångar. I skattemässig mening bedriver bolaget däremot handel med fastigheter varför bolagets fastigheter och eventuella andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag skattemässigt utgör omsättningstillgångar. Vid förvärv och försäljning av fastigheter eller bolag, redovisas transaktionen per kontraktsdag såvida det inte föreligger särskilda villkor i köpekontraktet. Inventarier Inventarier, vilka har klassificerats som anläggningstillgångar, har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuellt gjorda nedskrivningar. Finansiella tillgångar och skulder Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde om inte marknadsvärdet påvisar behov av nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar utgörs av fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Finansiella transaktioner såsom in- och utbetalningar av räntor och lån bokföres på kontoförande banks likviddag, medan övriga in- och utbetalningar bokföres på kontoförande banks bokföringsdag. Eklandia Fastighets ABs räntebärande lån upptas till anskaffningsvärde och utgörs dels av lån från 14 Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

15 koncernexterna kreditgivare och dels av lån från moderbolaget Castellum AB. Lånen från Castellum AB löper formellt sett med tre månaders uppsägningstid men är dock baserade på Castellum ABs långfristiga upplåning, varför lånen klassificeras som långfristiga. Lånen redovisas i balansräkningen på likviddagen och upptas till anskaffningsvärde. Upplupna ej betalda räntor redovisas under posten upplupna kostnader. Kortfristiga skulder utgörs av skulder vilka förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Dessa upptas till anskaffningsvärde. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott Erhållen eller anteciperad utdelning redovisas som en finansiell intäkt medan lämnad utdelning redovisas som en minskning av fritt eget kapital efter det att årsstämman fattat beslut. Lämnade och erhållna koncernbidrag samt eventuell skatteeffekt därpå, redovisas direkt i balansräkningen som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Erhållna koncernbidrag som är att likställa med en utdelning redovisas dock som en finansiell intäkt i resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas hos givaren som ökning av aktier i dotterbolag och hos mottagaren som ökning av fritt eget kapital. Avsättningar Avsättningar är skulder som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättning bokförs i balansräkningen när det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medför in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. Koncern Moderbolag Not 2 Hyresintäkter Kontrakterade hyresintäkter under 2013 Kommersiellt Bostäder Kontrakterade hyresintäkter mellan Kontrakterade hyresintäkter 2018 och framåt Summa Av noten framgår avtalade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt. Koncern Moderbolag Not 3 Avskrivningar, nedskrivningar och utrangeringar Byggnader Byggnadsinventarier Markinventarier Markanläggningar Inventarier och installationer Nedskrivning av fastighet Reversering av tidigare nedskriven fastighet Utrangering av byggnad Summa Koncern Moderbolag Not 4 Finansiella intäkter Aktieutdelning från dotterbolag Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt Summa Koncern Moderbolag Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt Summa Räntan som har använts vid aktivering av räntekostnaden uppgick till 4,04% under Not 6 Inkomstskatt Inkomstskatten för aktiebolag i Sverige är 26,3% för år Med verkan från och med den 1 januari 2013 har Riksdagen beslutat att sänka bolagsskatten till 22 %. I resultaträkningen fördelas skatten på två poster, aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgår från årets skattepliktiga resultat som är lägre än det redovisade resultatet. Detta beror främst på möjligheten att nyttja: skattemässiga avskrivningar på fastigheter vilka överstiger de redovisningsmässiga skattemässiga direktavdrag för vissa ombyggnationer på fastigheter, vilka aktiveras redovisningsmässigt befintliga underskottsavdrag Den uppskjutna skatten är en avsättning för den skatt som framgent skall betalas när fastigheten säljs, då återläggning av skattemässiga avskrivningar och avdragna investeringar görs. Som en följd av den sänkta bolagsskatten redovisar Eklandia-koncernen en engångsintäkt om 53 Mkr avseende omvärdering av uppskjuten skatt. Koncern Moderbolag Skattekostnad Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 26,3% Skatteeffekt på grund av omvärdering av uppskjuten skatt till 22 % ej skattepliktig utdelning fastighetsförsäljningar övriga skattemässiga justeringar Redovisad skattekostnad Den totala skatten kan komma att avvika från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter/kostnader som inte är skattepliktiga/avdragsgilla eller att det finns andra typer av skattemässiga justeringar. Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

16 Koncern Moderbolag Not 7 Personal, styrelse och revisorer Antal anställda Medeltal anställda (samtliga i Sverige) varav kvinnor Löner och ersättningar VD varav tantiem och bonus Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala kostnader VD varav pensionskostnader Övriga anställda varav pensionskostnader Summa sociala kostnader Sjukfrånvaro Män 1% 2% 1% 2% Kvinnor 10% 2% 10% 2% Totalt 4% 2% 4% 2% varav långtidsjukskrivna 70% 24% 70% 24% Revisorer KPMG revisionsuppdrag KPMG skatterådgivning KPMG övriga tjänster Summa ersättning till KPMG Övrig revisionsbyrå skatterådgivning 8 8 Övrig revisionsbyrå övriga tjänster 8 8 Summa ersättning till övrig revisionsbyrå Total ersättning till revisionsbyråer Styrelse Någon ersättning till styrelsen har inte utgått. Företagsledning Till verkställande direktören har under 2012 utgått fast och rörlig ersättning med tkr samt förmåner med 104 tkr. Verkställande direktören har en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolaget än att erlägga en årlig premie, som under räkenskapsåret uppgick till 32% av den fasta lönen. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön under ett år. Avräkning från lön görs om lön eller annan ersättning erhålles från annan anställning. Antal styrelseledamöter uppgick under året 2012 till 3 (3) varav 0 (0) var kvinnor, medan antalet ledande befattningshavare uppgick till 4 (4) varav 1 (1) var kvinnor. Motsvarande för moderbolaget är 3 (3) styrelseledamöter, varav 0 (0) kvinnor samt 4 (4) ledande befattningshavare varav 1 (1) kvinnor. Koncern Moderbolag Not 8 Förvaltningsfastigheter Specifikation bokfört värde Byggnader Byggnadsinventarier Markinventarier Markanläggningar Mark Pågående projekt Bokfört värde Specifikation årets förändring Ingående anskaffningsvärden Investeringar Förvärv Försäljning / Utrangering Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Förvärv Försäljning / Utrangering Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Återföring tidigare nedskrivningar Utgående nedskrivningar Bokfört värde Av årets investering ingår aktiverad ränta med Specifikation taxeringsvärde Byggnader Mark Summa taxeringsvärde Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

17 Koncern Moderbolag Not 9 Inventarier och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljning/utrangering Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Koncern Moderbolag Not 10 Andelar koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Utgående nedskrivningar Bokfört värde Principer för konsolidering av dotterbolag framgår av redovisningsprinciperna. Bokförda värden i direktägda dotterbolag framgår nedan, medan övriga i koncernen ingående bokförda värden framgår av respektive dotterbolags årsredovisning. Specifikation aktier och andelar i koncernen ingående dotterföretag Bolag Org.nr Säte Kapital andel Bokfört värde AB Bäckagård Fastigheter Göteborg 100% Eklandia Förvaltnings AB Göteborg 100% 100 Eklandia Gamlestaden 22:14 AB Göteborg 100% Eklandia Nordstaden 2:16 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 1 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 2 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 3 AB Göteborg 100% HB Malteserhunden Göteborg 100% HB Olskroken 14: Göteborg 100% Eklandia Hisingen 7 AB Göteborg 100% HB Inom Vallgraven 35:14 & Göteborg 100% HB Jaktfalken Göteborg Göteborg 100% Eklandia Hisingen 9 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 11 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 14 AB Göteborg 100% Fastighetsbolaget 102:2 Göteborg AB Göteborg 100% Olskroken 35:7 Fastighets AB Göteborg 100% Olskroken 35:9 Fastighets AB Göteborg 100% Olskroken 35:14 Fastighets AB Göteborg 100% M.A.R.J Fastighets AB Göteborg 100% Backa 20:5 i Göteborg AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 15 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 16 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 17 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 18 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 20 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 21 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 22 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 23 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 24 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 25 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 26 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 27 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 28 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 29 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 30 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 31 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 32 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 33 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 34 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 35 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 36 AB Göteborg 100% Eklandia Hisingen 37 AB Göteborg 100% Fastighets AB Lundbyvassen Göteborg 100% Skårdal Fastighets AB Göteborg 100% 246 Skårdal Hisingen 12 AB Göteborg 100% Tholén & Stenberg Byggnads AB Göteborg 100% Summa Not 11 Eget kapital Aktiekapitalet var per 31 december 2012 fördelat på A-aktier med en röst per aktie och ett kvotvärde om 100 kronor per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Enligt svensk aktiebolagslag utgörs eget kapital av bundet (icke utdelningsbart) och fritt (utdelningsbart) eget kapital. Till aktieägarna får endast utdelas så mycket att det efter utdelning finns full täckning för bundet eget kapital i moderbolaget. Vidare får endast vinstutdelning göras om det är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen och beslutas av årsstämman. Föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2012 uppgår till 6 Mkr. Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

18 Not 11 forts. Aktiekapitalets utveckling Datum Antal aktier Nom. kr/aktie Aktiekapital, tkr Bildande, A-aktier Nyemission Fondemission Årets utgång Koncern Moderbolag Not 12 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande Netto uppskjuten skattefordran/skuld Summa Specifikation netto uppskjuten skattefordran/skuld Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Uppskjuten skatteskuld avseende skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärde Netto uppskjuten skattefordran/skuld Koncern Moderbolag Not 13 Skulder Räntebärande låneskulder med förfall mindre än ett år efter balansdagen mellan ett till fem år efter balansdagen senare än fem år efter balansdagen Övriga ej räntebärande skulder Summa Koncern Moderbolag Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övrigt Summa Koncern Moderbolag Not 15 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Summa Förslag till vinstdisposition Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Bolaget föreslås lämna utdelning om kr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar bolagets soliditet till 13 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelning till aktieägaren Överföres i ny räkning Göteborg Håkan Hellström Ordförande Tage Christoffersson Verkställande direktör Henrik Saxborn REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har lämnats Conny Lysér Auktoriserad revisor 18 Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

19 Revisionsberättelse Till årstämman i Eklandia Fastighets AB org nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Eklandia Fastighets AB för år Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Eklandia Fastighets AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 22 februari 2013 Conny Lysér Auktoriserad revisor Eklandia Fastighets AB Årsredovisning

20 Fastighetsförteckning Bygg/ Kvadratmeter per lokalslag Fastighet Gatuadress Omb.år Kontor Butiker Lager Industri Bostäder Övrigt Totalt Markyta Tax.värde Anm Centrala Göteborg KONTOR/BUTIK Annedal 21:10 Haraldsgatan Guldheden 8:10 Guldhedsgatan Gullbergsvass 1:15 Lilla Bommen 4 A-B Heden 16:5 Parkg 10/Nya Allén Inom Vallgraven 19:17 Kyrkogatan Inom Vallgraven 22:3 Kungsgatan Inom Vallgraven 33:9 Västra Hamng 21/Vallg / Inom Vallgraven 34:8 Kungsg 19-23/Magasinsg / Inom Vallgraven 35:14 Kungsg 15-17/Magasinsg / Inom Vallgraven 35:16 Kaserntorget 5/Vallg Inom Vallgraven 35:17 Magasinsg 11-13/Vallg Inom Vallgraven 57:2 Drottningg7/V Hamng / Krokslätt 102:2 Eklandagatan Lorensberg 48:8 Vasagatan / Masthugget 3:6 Linnégatan / Masthugget 9:17 Järntorget Masthugget 26:1 Barlastgatan Nordstaden 2:16 Östra Hamngatan / Pustervik 3:8 Brogatan Summa kontor/butik LAGER/INDUSTRI Majorna 163:1 Banehagsliden B Summa lager/industri PROJEKT Inom Vallgraven 4:1 Östra Larmgatan / Summa projekt OBEBYGGD MARK Annedal 21:9 Haraldsgatan B Krokslätt 102:9 Eklandagatan B Summa obebyggd mark Summa Centrala Göteborg Hisingen KONTOR/BUTIK Arendal 764:394 Sydatlanten T Backa 27:43 Backa Bergögata Backa 196:6 Aröds Industriväg Ellesbo 1:5 & 2:10 Ellesbovägen / * Kärra 28:19 Transportgatan Kärra 77:3 Tagenevägen T Lindholmen 28:3 A Theres Svenssons gata Lundbyvassen 3:1 Lindholmsallén / Rambergsstaden 733:409 Herkulesgatan Sannegården 28:33 Vingalandsgatan / Sannegården 52:1 Östra Eriksbergsg / Tingstadsvassen 11:11 Ringög 12/Kolgruveg B Tingstadsvassen 26:5 Lergodsgatan T/B Tuve 87:1 Hildedalsgatan Summa kontor/butik Eklandia Fastighets AB Årsredovisning 2012

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015 Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Periodens resultat uppgick till 242 mkr (85) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17

Innehåll: Förvaltningsberättelse... sid 14 Resultaträkning - koncernen... sid 15 Balansräkning - koncernen... sid 16-17 Ernst Roséns AB Årsredovisning Produktion och idé: Sould Reklambyrå Text: Christian Zacharoff Foto: Mattias Larsson & Ernst Rosén Kartor: Kartena AB Tryck: Cela Grafiska AB Omslaget föreställer Benny Rosén,

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer