Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald"

Transkript

1 Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Organisation D Magisteruppsats 10 poäng Höstterminen 2003 Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald - en granskning av nyckeltal samt övrig information rörande jämställdhet i årsredovisningar Författare: Ida Larsson Handledare: Freddy Hällsten

2 Sammanfattning Existerande jämställdhetslag menar att alla arbetsgivare med tio eller fler arbetstagare skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdheten på arbetsplatsen. Denna information, vad gäller mål och aktiviteter angående jämställdhetsområdet kan komma ut till företagets intressenter bl.a. genom årsredovisningar, dels i form av nyckeltal, dels i text. Syftet med föreliggande uppsats är att genomföra en kritisk granskning av den information samt de nyckeltal rörande jämställdhet som presenteras av företag och organisationer. För att uppfylla detta syfte har jag lyft fram vilka nyckeltal samt övrig information rörande jämställdhet som redovisas i för uppsatsen utvalda företags årsredovisningar samt hur och varför den presenteras. Föreliggande uppsats avgränsar sig såtillvida att de årsredovisningar (2002) från de 27 mest omsatta företagen som finns med på börsens A-lista har studerats. Denna avgränsning beror på att de mest omsatta företagen är de som oftast framkommer i samhällsdebatten och som det finns ett stort allmänintresse för. För att finna svar på ovanstående syfte samt frågeställningar har jag genomfört en kvalitativ analys av vald empiri. De teorier jag utgår ifrån i analysen är institutionell teori, genusteorier samt etisk teori. Resultatet av föreliggande studie utgörs bl.a. av fyra olika kategorier av företag vilka har beskrivits utifrån typiska karaktärsdrag. Detta för att synliggöra existerande likheter och skillnader i företagens sätt att presentera information rörande jämställdhet. För att snabbt skapa en förståelse för de företag som befinner sin inom respektive kategori har jag döpt dom till: 1. Vi följer lagen men inte mycket mer än så.. 2. Varför mått? Är det inte mycket text som betyder nåt? 3. Att redovisa genom mått och faktorer skapar snabbt en bra överblick. 4. Vi förstår vad det innebär att arbeta med samt redovisa jämställdhet! Studien visar även att det trots att företagen innehar många nyckeltal rörande jämställdhet inte behöver betyda att de visar stor medvetenhet angående jämställdhetsområdet eller vice versa. Studien visar att företagen presenterar informationen för att upprätthålla en perfekt yttre fasad. De anammar rådande normer och värderingar gällande affärsetik, detta för att visa upp sig från sin etiskt mest korrekta sida. Studien påvisar även ett antal motsättningar i den information rörande jämställdhet som presenteras i årsredovisningarna. Detta medför att den, i många fall, framstår som icke trovärdig.

3 Tack Först vill jag tacka min handledare Freddy Hällsten, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, för givande handledning och många inspirerande samtal. Jag vill även tacka dig för alla de ovärderliga kontakter som du givit mig möjlighet att skapa under dessa månader. En av dessa kontakter är med Marie Trollvik på JämO. Ett speciellt tack riktar jag till dig Marie för din energi och för alla de dörrar du har öppnat för mig. Tack också Birgitta Olsson vid Personalekonomiska institutet vid Stockholms Universitet för den motivation du gav mig vid vårt möte. Jag vill även rikta ett tack till Christina Burén, VD Nyckeltalsinstitutet, för hennes uppmuntrande ord. Ett extra stort tack riktar jag till min fantastiska familj och mina vänner som tillsammans utgör min evigt trogna hejarklack. Stor kram till er. Slutligen vill jag tacka Henrik mitt segel i stormen. Tack för alla timslånga samtal om allt från den subjektiva tolkningens verkliga innebörd till nyckeltalens vara eller icke vara. Tack också för ditt tålamod som verkligen har satts på prov denna tid. Göteborg Ida Larsson

4 1. INLEDNING BAKGRUND Frivillig respektive lagstadgad redovisning Krav från intressenter SYFTE FRÅGESTÄLLNING AVGRÄNSNING DISPOSITION BEGREPPSDEFINITION UPPSATSENS BIDRAG TEORETISK REFERENSRAM INSTITUTIONELL TEORI De-coupling GENUSTEORI Det outtalade kontraktet mellan könen Glastaket Homosocialitet/Heterosocialitet ETISK TEORI Nyttoetik Pliktetik Dygdetik SAMMANFATTNING AV TEORIN HUR JAG GICK TILLVÄGA GENUSPERSPEKTIV Könsstruktur SYMBOLISKT-TOLKANDE PERSPEKTIV LEGITIMERING AV SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR VALD METOD Urval Arbetsplan vid genomförande av studie METODMÄSSIG AVGRÄNSNING STUDIENS TROVÄRDIGHET PÅTRÄFFADE NYCKELTAL SAMT INFORMATION RÖRANDE JÄMSTÄLLDHET REDOVISNINGSMÅTT SAMT FAKTORER RÖRANDE JÄMSTÄLLDHET LIKHETER OCH SKILLNADER I FORM AV EMPIRISKA KATEGORIER Aktiv och medveten rekrytering av kvinnliga chefer Svårigheten att kombinera familjeliv och förvärvsarbete Hinder och motstånd Medvetenhet om jämställdhetsområdet ANALYS HUR PLACERAR SIG FÖRETAGEN I RELATION TILL VARANDRA? Kategori 1: Vi följer lagen, men inte mycket mer än så Kategori 2: Varför mått? Är det inte mycket text som betyder nåt? Kategori 3: Att redovisa genom mått och faktorer skapar snabbt en bra överblick Kategori 4: Vi förstår vad det innebär att arbeta med samt redovisa jämställdhet! AKTIV OCH MEDVETEN REKRYTERING AV KVINNLIGA CHEFER SVÅRIGHETEN ATT KOMBINERA FAMILJELIV OCH FÖRVÄRVSARBETE HINDER OCH MOTSTÅND MEDVETENHET OM JÄMSTÄLLDHETSOMRÅDET PARADOXERNAS PARADIS? ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING STRUKTURELLT HINDER VAD DU SER ÄR INTE VAD DU FÅR PARADOXENS FÖDELSE... 42

5 6.5 FORSKNING FÖR FRAMTIDEN KÄLLFÖRTECKNING BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRI ABB LTD ASSA ABLOY ASTAZENICA ATLAS COPCO AUTOLIV INC ELECTROLUX ERICSSON FÖRENINGSSPARBANKEN GAMBRO HOLMEN INDUSTRIVÄRLDEN INVESTOR NOKIA NORDEA SANDVIK SCA SE-BANKEN SECURITAS SVENSKA HANDELSBANKEN SKANDIA SKANSKA SKF SSAB STORA ENSO SWEDISH MATCH TELIASONERA VOLVO BILAGA 2: UTDRAG UR ÅRSREDOVISNINGSLAGEN FIGURER Figur 1: Arbetsplan vid genomförande av studie Figur 2: Fyrfältsmatris. Visar hur företagen är placerade i relation till varandra...33 Figur 3: Låg kvantitet/låg kvalitet...33 Figur 4: Låg kvantitet/hög kvalitet..34 Figur 5: Hög kvantitet/låg kvalitet..35 Figur 6: Hög kvantitet/hög kvalitet.35 TABELLER Tabell 1: Förteckning över funna redovisningsmått samt övriga faktorer rörande jämställdhet 26

6 1. Inledning Vad är då moral? Moral är att ta det allvarliga på allvar. Det allvarliga är att människor och djur lider, förnedras och har det svårt här och nu. Att ta det på allvar är att engagera sig, skaffa sig så säkra kunskaper som tid och råd tillåter, och försöka handla så att världen blir mindre ond. 1 Vad gäller jämställdhet inom den offentliga sfären kräver existerande jämställdhetslag att alla arbetsgivare med tio eller fler arbetstagare bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdheten på arbetsplatsen. Detta innebär dels att synliggöra löneskillnader mellan könen, dels att båda könen skall ha lika möjligheter till befordran. Det handlar även om att belysa allmänna attityder och värderingar gällande kvinnor och män. Det senare gäller både hos företagsledningen samt hos medarbetarna. Jeffrey Pfeffer menar att den mest avgörande delen då det gäller att förbättra ett företags lönsamhet kan vara fokus på personalpolitik, dvs konkurrenskraft genom människor. I sina studier belyser Pfeffer ett stort antal exempel på företag där satsningar på personalen har lett till ökad produktivitet eller effektivare arbetssätt vilket i sin tur har bidragit med en förbättring av både konkurrenskraft samt lönsamhet. 2 Information beträffande mål och aktiviteter angående jämställdhetsområdet kan komma ut till företagets intressenter bl.a. genom årsredovisningar. Dessa redovisningar existerar för att på ett givande sätt skapa en bild av företaget som helhet samt visa omvärlden det arbete, t.ex. mål, företagsvision etc., som bedrivs inom företaget. Dock framkommer endast företagets officiella information genom årsredovisningar. Informationen i årsredovisningarna kan presenteras dels i form av nyckeltal (siffror och figurer), dels i text. 1.1 Bakgrund Men vad är nyckeltal och vilken funktion skall de fylla? Nyckeltal kan ses som hjälpmedel för den som vill ta pulsen på sitt företag. 3 I stort används nyckeltal för att genomföra jämförelser mellan företag/organisationer etc. Dock ger nyckeltal inga enkla svar utan bör ses som en vägvisare mot en positiv eller negativ utveckling, dvs en början till vidare analys. Genom att presentera information i komprimerad form, vilket nyckeltal är, skapas mer lättillgänglig information vilket är mer överskådligt för intressenterna. Nyckeltal skall per definition 1 Ofstad (1987), s. 27f. 2 NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket, R (1999:19), s. 17f. 3 Rock (1995), s. 5. 1

7 användas på så sätt att de skall kunna mätas kvantitativt och ge väsentlig information om verksamheten 4. Nedan följer ett antal exempel på nyckeltalens funktioner samt hur de kan användas. De kan användas för att ge och få information om en verksamhet. Vidare kan de verka som en del i beslutsunderlag, så att beslutsfattare kan få en helhetssyn och därigenom skapa goda möjligheter att prioritera och styra verksamheten mellan olika mål och åtgärder. De kan även användas som ett stöd i uppföljning och utvärdering av mål, planer, program och verksamhet. Väl formulerade nyckeltal kan ge betyg på hur arbetet utförs och hur resultatet utfallit jämfört med uppsatta mål, dvs för effektivitets- och produktivitetsbedömningar. Slutligen kan nyckeltal användas som bas i olika benchmarking-aktiviteter. Att jämföra sig med andra eller med sig själv över tid kan ge kunskaper som skapar lärande på alla nivåer. Jämförande nyckeltal kan också användas för att prognostisera framtida resursförbrukning. 5 Till en början var det främst de finansiella måtten som belystes. Under senare år har dessa dock fått sällskap av det intellektuella kapitalet, dvs företagets immateriella tillgångar. Intellektuellt kapital utgörs bl.a. av information om personalen och presenteras i form av HR (Human Resource) -mått. Leif Edvinsson delar upp detta intellektuella kapital i dels humankapital dels strukturkapital där det förra utgörs av kunskap, skicklighet samt förmågan hos företagets anställda att utföra sina uppgifter och det senare utgörs av organisationsstruktur, patent, databaser etc., dvs det som finns kvar på företaget när personalen har gått hem 6. Att synliggöra det intellektuella kapitalet, vilket inleddes som forskningsprocess redan på 1980-talet, har bidragit men en grund för det fortsatta arbetet inom samma område. 7 Under år 2003 presenterade Gunnar Rimmel, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, en studie där det övergripande syftet var att beskriva användandet av HR-mått, dvs humankapital, i företags årsredovisningar. Detta genom en jämförelse av två företag för att synliggöra varför företagen väljer att informera om HR, vilka mått som presenteras samt hur användare, dvs analytiker, ser på den information som presenteras. Är den användbar etc? 8 Gällande HR-mått har även Birgitta Olsson, som leder Personalekonomiska institutet vid Stockholms Universitet, belyst två studier. I dessa har de 18 största svenska börsföretagens information om humankapitalet i sina årsredovisningar synliggjorts. Dessa studier visar att mindre än fyra procent av årsredovisningar handlar om det som definieras som HR-information. 9 Olssons slutsats löd att mycket av det som sägs om att redovisa HR-information eller att öka transparensen gällande företagets humankapital mest är läpparnas bekännelse samt att det, bland de stora börsbolagen, är stor brist på goda exempel 4 SOU (2001:75), s Ibid. 6 Edvinsson, Malone (2002), s Ibid., s. 62ff. 8 Rimmel (2003), Abstract. 9 ( ), kl:15.15, Redovisning av det intellektuella kapitalet Mer dröm än verklighet. 2

8 i ämnet. 10 Dessa slutsatser visar att mycket arbete återstår för att skapa bättre förankring mellan det som redovisas och det som verkligen genomförs. Olsson menar att en av anledningarna till att redovisa HR-mått är att det blir lättare att benchmarka, dvs lättare att jämföra det sätt på vilket företagen sköter sin personal 11. Detta argument kan ses som positivt men frågan är om det verkligen händer något, trots det som sägs. En del av HRinformationen utgörs av jämställdhet, dvs bl.a. det sätt på vilket könsordningen är fördelad. Ett exempel på detta kan vara nyckeltalet andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga anställda 12. Fokus i detta nyckeltal är att andelen kvinnliga chefer i förhållande till kvinnliga anställda skall vara lika stor som andelen manliga chefer i relation till manliga anställda. Detta innebär inte att det måste vara lika många kvinnliga chefer som manliga chefer utan att relationen dem emellan skall vara densamme. Nyckeltalsinstitutet 13 arbetar med att effektivisera organisationers verksamhet genom att analysera nyckelresursen personal. Mer konkret arbetar institutet bl.a. med allmän benchmarking, dvs att jämföra med andra organisationer var den egna organisationen ligger vad gäller personalstatus, kompetensförsörjning och personalrelationer 14. Nyckeltalsinstitutet har utvecklat ett index innehållande nio lätt mätbara nyckeltal vilka utgör indikatorer på nio centrala arbetsvillkor. Dessa sammanfattas sedan till ett gemensamt arbetsvillkorindex, AVI, vilket speglar arbetsvillkoren ur den anställdes synvinkel. Ett av de nio områdena och nyckeltalen är Jämställdhet 15 andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda. Varje år delar Nyckeltalsinstitutet ut en utmärkelse till den organisation som har de bästa arbetsvillkoren. En utmärkelse delas även ut till den organisation som har förbättrat arbetsvillkoren mest under året. 16 Föreliggande uppsats har för avsikt att belysa det sätt på vilket ett antal företag presenterar nyckeltal samt övrig information rörande jämställdhet i årsredovisningar Frivillig respektive lagstadgad redovisning Vad, enligt lag, måste företagen redovisa angående HR-information och vad kan ses som frivillig information? Årsredovisningslagen 17 säger att företag, from 1 juli 2003, skall 10 ( ), kl:15.15, Redovisning av det intellektuella kapitalet Mer dröm än verklighet. 11 Olsson, Birgitta ( ), intervju, Stockholms Universitet. 12 Catasús, Gröjer, Högberg, Johrén (2002), s Delägare i Nyckeltalsinstitutet är Labora Konsultforum AB, CIVILEKONOMERNA samt Svenska PA forum AB. 14 ( ), kl: De övriga områdena samt nyckeltal är: Anställningstrygghet andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda, Arbetsersättning personalkostnad per arbetad timme, Kompetensutveckling utbildningstid i procent av totalt arbetad tid, Arbetsbelastning övertid i procent av arbetad tid, Arbetsmiljö sjukfrånvaro < 15 dagar i procent av arbetad tid, Personalansvar antal anställda per chef, Rehabiliteringsbehov sjukfrånvaro > 14 dagar i procent av arbetad tid, Turbulens antal avgångar i procent av antal tillsvidareanställda. 16 Nyckeltalsinstitutet, informationsfolder angående Nyckeltalsinstitutets arbetsvillkorindex. 17 Se bilaga 2. Observera att lagen har förändrats sedan januari

9 redovisa medelantalet anställda uppdelat på kvinnor och män. Detta betyder att årsredovisningar har kunnat publiceras fram tom 1 juli 2003 utan denna uppdelning. Även gällande sjukfrånvaro skall uppgift lämnas om frånvaron för kvinnor respektive män. Trots denna bestämmelse får en ofullständig årsredovisning publiceras om ofullständigheten består i att upplysningar har lämnats, gällande sjukfrånvaro, utan uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. I övrigt är det upp till varje företag att presentera det dom själva vill, dvs frivilligt presenterad information. Revisionsbyrån Deloitte & Touche har sedan 1993 följt utvecklingen av den frivilliga redovisningen i årsredovisningar och definierar den på följande sätt: Med frivillig redovisning avses redovisning av frivillig information som ett komplement till den lagstadgade ekonomiska redovisning som återfinns i en årsredovisning. Frivillig information är information om t.ex. miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden. Redovisning av frivillig information kan ske i årsredovisningen eller i ett fristående dokument t.ex. miljöredovisning, hållbarhetsredovisning (sustainable development report), social redovisning eller omvärldsredovisning. 18 Min tolkning av ovanstående citat är att etiska och sociala förhållanden kan och bör innehålla jämställdhet. Via redovisning av t.ex. sociala förhållanden kan fakta synliggöras som skapar medvetenhet om det tillstånd som råder inom företaget. Men hur säker är denna fakta och finns möjligheten att detta kan leda till handling? I och med att företagen kan avgöra vad som skall redovisas som frivillig information har de möjlighet och makt att påverka den bild de vill förmedla till omvärlden. Peter Berger och Thomas Luckmann menar att även om en konstruktion kan framstå som objektiv så är den en gång konstruerad och kan omskapas, förutsatt att det finns kunskap om hur detta kan ske 19. Viktigt att minnas i detta sammanhang är att de nyckeltal, dvs siffror, tillsammans med den text som återges i årsredovisningarna, är socialt konstruerade. Detta leder fram till frågan: hur trovärdig är den information som företagen förmedlar via nyckeltal? Vad finns det för förhoppning att nyckeltal kan mäta jämställdhet? Följande citat återkommer ofta i den företagsekonomiska konceptlitteraturen: Det man inte kan mäta kan man inte styra 20. En organisations mätsystem påverkar starkt beteendet hos människor såväl inom som utom organisationen. 21 Vad kan detta innebära på tal om jämställdhet? Att synliggöra och mäta jämställdhet kan leda till att medvetenhet skapas och med det en förståelse för vikten av att lyfta fram denna fråga. Dock är jämställdhet något som sällan mäts. Detta då jämställdhet inte direkt kan relateras till företagets vinst på samma sätt som finansiella resultat. Risken finns dock att företag går miste om betydelsefull 18 Deloitte & Touche (2002), Frivillig redovisning 2002 Finns det triple bottom line redovisningar?, s Berger, Luckmann (1998/1966) i Hällsten (2003), s Kaplan, Norton (1999), s Ibid. 4

10 vinstpotential om personalpolitik eller dyl. nonchaleras. Då lagen endast förespråkar att företag är skyldiga att redovisa medelantal anställda uppdelat på kvinnor och män ligger inget betydande fokus på jämställdhet, om inte företagen frivilligt väljer att redovisa mer fakta kring jämställdhet och det arbete som bedrivs. Förutom ökad lönsamhet, vilket är ett av perspektiven gällande starkare fokus på jämställdhet, kan även mätningar av jämställdhet bidra med viktig information gällande ineffektivitet i företaget samt ojämställdhet vilket kan bidra med förslag till åtgärder. Om jämställdhet kan mätas och på något sätt visa sig vara lönsamt att fokusera på är det alltid värt att synliggöras. 22 Dock är det viktigt att minnas att fokus på jämställdhet i grunden handlar om rättvisa. Lagen säger bl.a. att båda könen skall ha samma möjlighet till befordran vilket innebär att ett rättviseperspektiv ligger som utgångspunkt Krav från intressenter Sveriges Aktiesparares Riksförbund 23 ställer krav på hur jämställdhet bör redovisas. De efterlyser mer och tydligare information i företagens årsredovisningar angående det jämställdhetsarbete som bedrivs/har bedrivits i företagen samt de framsteg som har gjorts. Detta i syfte att inspirera andra företag och organisationer samt att motivera kompetenta kvinnor och män att söka sig till företaget. Dock ställer sig Aktiespararna inte bakom förslaget om kvotering. De menar att lagstiftaren inte skall bestämma hur den styrelse skall se ut som skall förvalta aktieägarnas bolag. Detta bör ägarna besluta om då de innehar det yttersta ansvaret för bolagets förvaltning. Aktiespararna menar att den avsaknad av kvinnlig representation som råder inom svenskt näringsliv är ett tecken på att det finns allvarliga brister i nomineringsprocessen till styrelserna. De har länge arbetat hårt för att åstadkomma mer allsidigt sammansatta styrelser och anser det naturligt att en styrelse består av såväl kvinnor som män. För att förändra situationen menar de att bolagsstämmovalda nomineringskommittéer bör tillsättas i alla marknadsnoterade bolag. Detta då det kan medföra att det i företag tillsätts kvalitetsmässigt lämpliga styrelser. För att uppnå detta förutsätts följande fyra punkter: - Marknadsplatserna måste verka för tillsättande av nomineringskommittéer i samtliga noterade bolag. - Regeringen och dess ägarrepresentanter måste aktivt agera för att införa bolagsstämmovalda nomineringskommittéer i samtliga marknadsnoterade bolag, i synnerhet i de bolag där staten är aktieägare. 22 NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket, R (1999:19), s. 17f. 23 Ett förbund som representeras av enskilda individuella aktieägare i de marknadsnoterade bolagen. 5

11 - Nomineringskommittéerna måste ges den legitimitet och de resurser som krävs för att göra ett fullgott rekryteringsarbete. - Nomineringskommittéerna måste åläggas att redovisa det arbete man utfört och inte minst hur man agerat för att vidga rekryteringsunderlaget. Att regeringen har synliggjort detta problem, dvs att det idag existerar en obalans mellan könen i svenska styrelser, samt att initiativ till förnyelse tas anses positivt. 24 Ett exempel på detta är lagförslaget om kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser. Jämställdhetsminister Mona Sahlin säger att om kvinnoandelen efter vårens bolagsstämmor inte är 25 % kommer lagförlaget gå på remiss. 25 Ett argument för kvotering är att arbeta med att skapa en styrelse där inget av könen är i majoritet. Anna Wahl säger i en artikel i DN att Män hoppar av hela tiden, utan att det dras några generella slutsatser om manskönet. Det är problemet med att tillhöra en minoritet: ens kompetens kan osynliggöras, men det syns ordentligt när man hoppar av. Wahl menar även att Det finns en dynamik i enkönade sammanhang, särskilt när det är kopplat till makt och inflytande. Mansdominans föder mansdominans. Avslutningsvis hävdar Wahl att Ingen säger längre att det inte är viktigt med en jämnare fördelning. Man säger snarare att det är jätteviktigt, med det kommer att lösa sig av sig själv. Men om det är någonting vi vet, så är det att andelen kvinnor inte ökar av sig själv, man måste jobba med frågan. 26 En nyligen utkommen avhandling belyser det sätt på vilket rekryteringsprocessen till företagsstyrelser genomförs 27. Ett förfarande som har lyfts fram gällande rekryteringsprocessen till företagens styrelser är ovannämnda nomineringskommittéer. Dessa kommittéer innehar ett nomineringsförfarande som har kommit att utvecklats under 90-talet och kan ses som ett nytt, mer formaliserat, sätt att genomföra rekryteringsprocessen. Nomineringskommittén, som har till (huvud-) uppgift att nominera kandidater till styrelsen, skall bestå av ett antal personer som formellt har blivit utsedda under en bolagsstämma. Med andra ord existerar kommittén mellan ägarna och styrelsen. Tanken med detta nomineringsförfarande är att det ska leda till en förbättrad rekryteringsprocess. 28 Fördelen med detta förfarande är att genomskinligheten i rekryteringsprocessen ökar. Detta liksom att s.k. kompisrekryteringar eller andra mindre seriösa val försvåras. Utöver detta medför denna rekryteringsprocess att det blir lättare för omgivningen, dvs samhället, att granska vilka som föreslås som styrelseledamöter. Trots dessa fördelar existerar risken att detta mer formella 24 ( ), kl: Dagens Nyheter ( ), Lag om kvotering klar i vår. 26 ( ), kl:13.40., Bara två kvinnor kvar som chefer för börsbolag. 27 Holgersson (2003). 28 Sjöstrand, Petrelius (2002), s. 33ff. 6

12 förfarande kan innebära ökad byråkrati p.g.a. att alltför många lägger sig i rekryteringsprocessen och att den därmed blir komplex och tar mer tid. 29 Tack vare intresse och krav från samhället i allmänhet och från kvinnor i synnerhet har en positiv utveckling skett inom jämställdhetsområdet. Detta har bidragit till att Sverige har kommit att bli ett av världens mest jämställda länder. Men trots det finns mycket kvar att göra då arbetsmarknaden fortfarande är starkt könssegregerad. 1.2 Syfte Syftet med föreliggande uppsats är att genomföra en kritisk granskning av den information rörande jämställdhet, i form av nyckeltal och/eller text, som presenteras av företag och organisationer. Jag vill med andra ord synliggöra det område i årsredovisningarna vilket utgörs av information rörande jämställdhet. Att genomföra en kritisk granskning betyder för mig att studera vald empiri utifrån relevant teori och m.h.a. det synliggöra vad som verkligen står skrivet. Existerar motsägelser? etc. Det som gör syftet med denna uppsats viktigt grundar sig i tankegången att man inte kan styra det man inte kan mäta. Dock krävs att nyckeltalen innehåller adekvat information, dvs att det existerar en tydlig koppling mellan nyckeltalen och det som de har för avsikt att mäta. I förlängningen kan detta, att synliggöra och mäta jämställdhet, leda till att medvetenhet skapas gällande denna fråga. Att inbegripa jämställdhet i framtagandet av nyckeltal kan påskynda förändringsarbetet då nyckeltalens grundfunktioner bl.a. är att skapa uppmärksamhet i sin egenskap av tidig signal och att användas i uppföljning och utvärdering av mål etc. Jag vill med föreliggande uppsats lyfta upp tankar och frågor kring vikten av att ta den verklighet vi skapar på allvar. Att se och förstå att orättvisa råder samt att vi som individer faktiskt kan göra något åt den situation vi befinner oss i. Det är inte för många en nyhet att det i det svenska samhället råder ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män liksom det faktum att arbetsmarknaden fortfarande är starkt könssegregerad 30. Detta trots det arbete som läggs ned för att förändra situationen. 29 Sjöstrand, Petrelius (2002), s. 48ff. 30 SOU (2003:16), s. 9. 7

13 1.3 Frågeställning Utifrån ovanstående syfte har jag formulerat följande frågeställningar: - Vilka nyckeltal samt övrig information rörande jämställdhet redovisas i för uppsatsen utvalda företags årsredovisningar och hur kan den tolkas utifrån ett genusperspektiv? - Hur presenteras denna information? Förekommer det likheter och skillnader i det sätt på vilket företagen presenterar information rörande jämställdhet? - Existerar det några viktiga symboliska aspekter, rörande jämställdhet, som kommer till uttryck i årsredovisningarna? - Hur pass trovärdig framstår redovisningen, rörande jämställdhet, vid en kritisk reflektion? - Varför (enligt valda teorier) presenterar företagen nyckeltal samt övrig information rörande jämställdhet? Sistnämnda fråga är begränsad till litteraturstudier. Detta då jag har avgränsat mig till att endast fokusera på årsredovisningarna. 1.4 Avgränsning Föreliggande uppsats avgränsar sig såtillvida att endast årsredovisningar (2002) från de 27 mest omsatta företagen som finns med på börsens A-lista har studerats. Vidare kommer jag endast att fokusera på de nyckeltal och den information som berör jämställdhet. Att jag har bifogat ett utdrag ur årsredovisningslagen 31 beror på att jag har för avsikt att synliggöra det sätt på vilket lagen definierar den information som skall inkluderas i årsredovisningarna. Jag kommer med andra ord inte väga in denna lag vid analysen av vald empiri. Vidare har jag avgränsat mig till att endast genomföra en litterär teoretisk analys. Jag kommer således inte att genomföra intervjuer av företagsledare etc. 1.5 Disposition Föreliggande uppsats påbörjades med en kort genomgång vad gäller jämställdhet inom den offentliga sfären samt en övergripande diskussion angående årsredovisningar. Denna del följdes av en genomgång av nyckeltal samt användandet av dem. Här berördes även vad som, enligt lag, måste redovisas och vad som kan ses som frivillig redovisning samt Sveriges 31 Se bilaga 2. 8

14 Aktiesparares Riksförbund krav på vad som bör redovisas i årsredovisningarna. Vidare följde uppsatsens syfte, frågeställningar samt avgränsning. Då begrepp som kön och genus finnes kommer jag att ange en förklaring av dessa. Kapitlet 1 avslutas med en redogörelse över uppsatsens bidrag. I följande kapitel 2, teoretisk referensram, belyses ett antal teorier vilka jag ämnar utgå ifrån vid analysen. Kapitel 3, hur jag gick tillväga, inleds med en genomgång av de två perspektiv jag utgår ifrån samt det sätt på vilket jag har gått tillväga vid genomförandet av studien. Kapitlet innehåller även en arbetsplan. Därefter presenteras empirin i kapitel 4, påträffade nyckeltal samt information rörande jämställdhet. Denna presentation sker dels genom en kort sammanställning av de nyckeltal rörande jämställdhet som har påträffats i årsredovisningarna, dels genom ett antal kategorier som belyser likheter och skillnader i det sätt på vilket företagen har lyft fram information, i form av text, gällande jämställdhet. I kapitel 5, analys, kopplar jag ihop empiri och valda teorier. Här försöker jag skapa en förståelse för hur och varför information angående jämställdhet är presenterad. Kapitlet innehåller, utöver en teoretisk diskussion, även en fyrfältsmatris där jag visar hur företagen placerar sig i relation till varandra. Uppsatsen avslutas med kapitel 6, paradoxernas paradis?, där jag försöker besvara angivna frågeställningar samt föra en diskussion angående dessa. Jag presenterar även förlag till fortsatt forskning. 1.6 Begreppsdefinition Då jag utgår ifrån ett genusperspektiv vid genomförandet av min analys följer nedan en genomgång av ett för uppsatsen relevant begreppspar, dvs kön/genus. Detta för att öka förståelsen av den grund på vilken uppsatsen vilar. Mellan begreppen kön och genus råder en distinktion. Med begreppet kön menas främst det biologiska könet. Detta till skillnad från det socialt skapade genus (eng. gender) vilket grundar sig på det biologiska könet. Genus innebär vidare en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor, då synen på kön ser olika ut i olika kulturer. 32 Detta betyder att genus innebär de sociala eller samhälleliga aspekterna av kön 33. Inom feministisk 34 forskning har det alltid varit viktigt att poängtera att kvinnors underordning inte beror på biologi utan att könsordningen är socialt skapad. 35 Anledningen till uppdelningen mellan kön och genus beror på att man tydligare ska kunna göra en distinktion mellan 32 Kulick (red.), (1987), s Wendt, Höjer, Åse (1999), s Holgersson, Höök, Linghag, Wahl (2001), s. 52. Definition av feminism: 1. Medvetenhet/kunskap om könsordning i samhället med maktobalans mellan könen. 2. Strävan efter att förändra denna maktobalans. 35 Holgersson (2003), s. 9. 9

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

En attraktiv arbetsgivare från insidan

En attraktiv arbetsgivare från insidan En attraktiv arbetsgivare från insidan En studie om vilka faktorer som upplevs attraktiva med Skellefteå kommun som arbetsgivare. Sandhra Kågström Marklund Nina Mikaelsson Student Vt 2012 Examensarbete,

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Den könskodade jobbannonsen

Den könskodade jobbannonsen Den könskodade jobbannonsen En diskursanalys av jobbannonser för kvinnodominerade och mansdominerade yrken Sara Lindmark & Jessica Sundin 2013 Examensarbete i pedagogik, med inriktning mot personal- och

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

I Sverige gör vi så här

I Sverige gör vi så här Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga institutionen Examensarbete 15 hp IMER VT 2013 Programmet för Internationell migration och etniska relationer I Sverige gör vi så här - En undersökning om svenska

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer