ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09"

Transkript

1 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 Sammanfattning Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en tidigare arbetstagare hos bolaget skulle åläggas förbud att bedriva viss verksamhet som konkurrerade med bolagets. Fråga om det yrkade konkurrensförbudet hade stöd i arbetstagarens anställningsavtal och inte var oskäligt samt om arbetstagaren brutit mot det och orsakat bolaget skada. Även fråga om arbetstagaren obehörigen utnyttjat bolagets företagshemligheter. Postadress Telefon Box STOCKHOLM Telefax Besöksadress Stora Nygatan 2 A och B

2 2 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 27/ Mål nr B 44/09 Stockholm KLAGANDE och MOTPART M.F. i Göteborg Ombud: Advokaten Tom Johansson, Advokatfirman Nilsson & Co, Box 7761, Stockholm MOTPART och KLAGANDE Optinet Data Aktiebolag, , Mellbyvägen 19, Partille Ombud: Advokaterna Magnus Wiktorsson och Anna Rosell, Advokatfirman Nordia Göteborg HB, Box 53084, Göteborg SAKEN skadestånd p.g.a. brott mot konkurrensklausul m.m. ÖVERKLAGAD DOM Göteborgs tingsrätts, avd. 13, dom den 31 mars 2009 i mål nr T Tingsrättens dom, se bilaga. M.F. har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, punkten 4, ska avvisa Optinet Data Aktiebolags (fortsättningsvis Optinet eller bolaget) yrkande om skadestånd till den del yrkandet omfattar skada som uppkommit dagen efter huvudförhandlingen vid tingsrätten. I andra hand har M.F. yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, punkten 3, ska ogilla samma skadeståndsyrkande. M.F. har vidare yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom i övriga delar, ska ogilla bolagets talan samt befria honom från skyldigheten att betala bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta bolaget att betala ersättning för hans rättegångskostnader där. Optinet har anslutningsvis yrkat fullt bifall till sin talan vid tingsrätten. Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

3 3 Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på M.F:s begäran tingsrättens ljud- och bildupptagning från förhör under sanningsförsäkran med honom själv spelats upp samt tilläggsförhör hållits med honom. Vidare har på M.F:s begäran tingsrättens ljud- och bildupptagning från vittnesförhör med H.G., R.L., H.L., M.K. och A.J. spelats upp. På bolagets begäran har tingsrättens ljud- och bildupptagning från förhör under sanningsförsäkran med R.W. samt från vittnesförhör med D.L., F.L. och N.P. spelats upp. Bolaget har även åberopat viss skriftlig bevisning. Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak detsamma som finns antecknat i tingsrättens dom. Domskäl Konkurrensförbudet Enligt Arbetsdomstolens mening visar utredningen att det i målet yrkade konkurrensförbudet har stöd i avtalsklausulen och att konkurrensförbudet inte heller kan sägas innebära någon utvidgning i förhållande till hur avtalsklausulen kan uppfattas rent språkligt. Vad som förekommit i Arbetsdomstolen i denna del föranleder således inte någon annan bedömning än den tingsrätten gjort. Arbetsdomstolen har därmed att pröva om det yrkade konkurrensförbudet är oskäligt enligt 38 avtalslagen och därför ska jämkas eller helt lämnas utan avseende. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att konkurrensförbudets främsta funktion har varit att skydda Optinet mot att aktivt fråntas sina befintliga kunder och att det även funnits ett berättigat intresse av ett sådant skydd. Konkurrensförbudet kan inte heller, med hänsyn till den begränsning som skett av klausulens räckvidd, anses innebära annat än en mindre inskränkning i M.F:s möjligheter att som anställd eller som egen företagare bedriva yrkesverksamhet, förutsatt att han inte riktar sig mot de kunder och samarbetspartner som omfattas av förbudsyrkandet. Arbetsdomstolen finner därför i likhet med tingsrätten att konkurrensförbudet inte till någon del kan anses oskäligt. Vitesförbudet Tingsrätten har genom den överklagade domen vid vite förbjudit M.F. att bedriva konkurrerande verksamhet på visst sätt för tiden fram till den 31 mars 2010 samt förordnat att förbudet ska gälla omedelbart. M.F. har yrkat att Arbetsdomstolen ska ogilla förbudsyrkandet. Arbetsdomstolen har i beslut den 24 april 2009 avslagit ett yrkande från M.F. om inhibition av vitesförbudet. Den bedömning Arbetsdomstolen gjort i det föregående innebär att förbudet haft stöd i M.F:s anställningsavtal och inte varit oskäligt. Vitesbeloppet får anses skäligt. Tingsrättens domslut ska därför fastställas i dessa delar. Det kan emellertid noteras att den tidpunkt som förbudet gäller till kommer att ha passerats när Arbetsdomstolen meddelar denna dom.

4 4 Har M.F. brutit mot konkurrensförbudet? Som tingsrätten funnit framgår det av utredningen att M.F. omedelbart efter det att hans anställning upphörde agerat på ett sätt som strider mot konkurrensförbudet. Det framgår således av förhöret med M.F. att han har skickat ut kontaktuppgifter till kunder som omfattas av konkurrensförbudet och även telefonledes varit i kontakt med dessa för att presentera sitt bolag och erbjuda sina tjänster. Flera av kunderna har även anlitat M.F:s tjänster under tiden fram tills dess att tingsrätten meddelade sitt interimistiska vitesförbud. Även om M.F:s påstående om att han endast lämnat avtalsförslag till de kunder som särskilt efterfrågat hans tjänster skulle vara riktigt medför detta inte någon annan bedömning av hans agerande. Det är uppenbart att han redan genom att starta konkurrerande verksamhet och ta över de i målet aktuella kunderna brutit mot konkurrensförbudet. För bedömningen av om M.F. brutit mot konkurrensförbudet eller inte saknar det således betydelse om han genom aktiv och direkt bearbetning har förmått kunderna att lämna Optinet och i stället anlita hans eget företag. Har M.F:s brott mot konkurrensförbudet orsakat Optinet skada? Enligt Optinet har M.F:s agerande medfört skada för Optinet genom att kunderna Amringbolagen, EcoPar AB, Wilundia AB, Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB och Lundin Revisionsbyrå AB på grund av M.F:s agerande lämnade Optinet och i stället började anlita M.F:s företag Wizol. Enligt M.F. har de kunder som haft avtal med Optinet sagt upp dessa helt efter egna överväganden och M.F. har inte aktivt förmått dem att fatta det beslutet. Enligt hans uppfattning saknas orsakssamband mellan hans agerande och den skada som kan ha uppkommit. Arbetsdomstolen finner att det får anses vara styrkt att det var M.F:s agerande som föranledde EcoPar AB och Wilundia AB att säga upp sina avtal med Optinet. Beträffande såväl Amringbolagen som Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB framgår av utredningen att dessa företag redan tidigt under våren 2008, dvs. innan M.F. lämnat sin anställning och börjat bedriva verksamhet genom sitt företag Wizol, övervägde att avsluta sina respektive avtalsrelationer med Optinet. Arbetsdomstolen finner dock, i likhet med tingsrätten, att den muntliga och skriftliga utredningen i denna del visar att det som kom att bli avgörande för dessa företags beslut att lämna Optinet för Wizol var M.F:s agerande. Med hänsyn till de uppgifter som lämnats i målet beträffande Lundin Revisionsbyrå AB finner Arbetsdomstolen, i likhet med tingsrätten, att det däremot inte har visats att det uppkommit någon skada såvitt avser denna kund. Slutsatsen av det nu sagda blir därmed att det får anses utrett att M.F. genom sitt agerande orsakat att Amringbolagen, Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB, EcoPar AB och Wilundia AB sagt upp sina avtal med Optinet. Han har därmed orsakat Optinet skada för vilken han är ersättningsskyldig.

5 5 Ekonomiskt skadestånd för brott mot konkurrensförbudet Optinet har gjort gällande att M.F:s agerande under våren 2008 medfört en ekonomisk skada motsvarande utebliven vinst avseende de kunder som bolaget förlorat. Som en av två alternativa beräkningsmodeller för den ekonomiska skadan har Optinet utgått från fem års täckningsbidrag för respektive förlorad kund, och därvid gjort gällande att kunderna skulle ha fortsatt att anlita bolagets tjänster under åtminstone ytterligare fem år efter det att respektive avtal löpt ut. Alternativt har Optinet hävdat att skadan bör uppskattas med användning av 35 kap. 5 rättegångsbalken. Tingsrätten har uppskattat skadeståndet till att motsvara kundernas samlade täckningsbidrag under ett år, nämligen år M.F. har, för det fall skadeståndsskyldighet skulle föreligga, invänt mot tingsrättens skadeståndsberäkning och hävdat att Optinet är skyldigt att visa vilken faktiskt inkomstförlust som uppkommit under tid som bolaget menar sig ha lidit skada. Han har vidhållit att skadeståndsyrkandet till den del skada uppkommit efter dagen för huvudförhandling vid tingsrätten i första hand ska avvisas. Arbetsdomstolen gör följande bedömning. Den skada som drabbat Optinet till följd av den konkurrerande verksamhet som M.F. bedrivit får anses ha inträffat i och med att de ovan nämnda företagen sade upp sina respektive avtal med Optinet. Omfattningen av den skadan måste rimligen bestämmas genom en uppskattning. En hållpunkt för bedömningen kan därvid, som tingsrätten funnit, vara de täckningsbidrag som Optinet gått miste om. Det kan emellertid inte utan vidare anses att skadan uppgår till det av tingsrätten utdömda beloppet. Så t.ex. bör beaktas att Optinet inte har lidit någon skada för tid under vilken kunderna varit skyldiga att fullfölja redan ingångna avtal. Det är upplyst i målet att EcoPar AB:s avtal löpte ut i maj 2009 och att avtalet med Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB löpte ut i november Det kan inte heller uteslutas att Optinet, genom det förvärv av nya kunder som uppenbarligen skett, i viss utsträckning har kunnat begränsa sin skada. Mot bakgrund av det sagda finner Arbetsdomstolen att det inte går att med säkerhet bestämma hur stort det ekonomiska bortfallet faktiskt varit och hur stor del som är hänförligt till M.F:s skadegörande handlingar och därför utgör en ersättningsgill skada. Enligt domstolens mening är förhållandena sådana att förutsättningar finns för att tillämpa regeln i 35 kap. 5 rättegångsbalken och uppskatta skadan till ett skäligt belopp.

6 6 M.F. har för det fall Arbetsdomstolen skulle komma fram till slutsatsen att han är skyldig att betala ekonomiskt skadestånd hävdat att det ska jämkas så att det motsvarar maximalt sex månadslöner eller ett belopp om kr. Arbetsdomstolen finner att skadan skäligen kan uppskattas till det beloppet. Beträffande M.F:s yrkande om avvisning av viss del av det av Optinet yrkade beloppet kan konstateras att detta belopp utgör en uppskattning som framräknats med olika beräkningsmodeller som stöd. Det är således inte fråga om ett yrkande beträffande belopp som inte förfallit till betalning. Tingsrättens beslut att avslå M.F:s avvisningsyrkande ska därför fastställas. Allmänt skadestånd för brott mot lagen om skydd för företagshemligheter Optinet har gjort gällande att M.F. uppsåtligen eller av oaktsamhet har utnyttjat Optinets företagshemligheter i form av information om kundregister, kundavtal och offerter. Detta utnyttjande har enligt Optinet bestått i att M.F. använt företagshemligheterna i den av honom bedrivna konkurrerande verksamheten i syfte att ta över Optinets kunder. M.F. har bestritt att den information som bolaget hänvisat till utgör företagshemligheter. Han har vidare bestritt att han har använt sig av innehållet i Optinets kundregister, kundavtal och offerter samt hävdat att det i vart fall inte föreligger synnerliga skäl för skadeståndsskyldighet och att eventuellt skadestånd under alla omständigheter ska sättas ned. Med företagshemlighet enligt 1 lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter avses sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som denne håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Med information förstås, enligt vad som framgår av paragrafens andra stycke, både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt. Begreppet information har i detta sammanhang en vid innebörd och träffar utöver tekniska uppgifter även uppgifter om rent kommersiella eller administrativa förhållanden. I förarbetena har som exempel på sådan information angetts uppgifter om enskilda affärshändelser samt information om affärshändelser av mer allmänt slag såsom marknadsundersökningar, marknadsplanering, prissättningsklausuler och planer rörande reklamkampanjer (se prop. 1987/88:155 s. 34 f.). Innehållet i ett företags kundregister har i praxis ansetts utgöra sådan information som typiskt sett har karaktären av företagshemligheter (se t.ex. AD 1998 nr 80 och AD 2000 nr 3). Som tingsrätten konstaterat har M.F. efter det att hans anställning upphört skickat sina kontaktuppgifter till ett stort antal av Optinets kunder och informerat dem om att han startat ett eget bolag inom IT-branschen. För att kunna göra detta måste M.F. ha haft tillgång till en förteckning över kunder som fanns hos Optinet. Genom den offert som M.F. skickade till Städbolaget får det även anses vara visat att han utnyttjat information om priser, tjänster, avtalstider m.m. som funnits intagna i kundavtal som han erhållit kunskap om under sin anställning i Optinet. Det kan enligt Arbetsdomstolens mening inte råda någon tvekan om att M.F:s agerande har innefattat ett uppsåtligt

7 7 utnyttjande av Optinets företagshemligheter i strid med 1 lagen om skydd för företagshemligheter. Enligt 7 lagen om skydd för företagshemligheter ska arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han fått del av i sin anställning, under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den, ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas vad som ovan nämnts endast om det finns synnerliga skäl. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att omständigheterna är sådana att det föreligger synnerliga skäl för att ålägga M.F. att utge allmänt skadestånd för brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. Arbetsdomstolen finner emellertid att den av tingsrätten bestämda nivån på skadeståndet framstår som väl hög och att skadeståndet skäligen bör bestämmas till kr. Sammanfattning och rättegångskostnader Arbetsdomstolens ställningstagande innebär i sak att tingsrättens dom ska ändras på så sätt att M.F. ska förpliktas att till Optinet betala skadestånd med sammanlagt kr, varav kr avser ekonomiskt skadestånd för brott mot konkurrensförbudet och kr avser allmänt skadestånd för brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. Optinet har därmed visserligen endast fått bifall till en mindre del av de belopp som yrkats i skadestånd, men huvudfrågorna i målet har gällt konkurrensförbudet och M.F:s skadeståndsskyldighet i sig. Vad gäller rättegångskostnaderna finner Arbetsdomstolen därför vid en samlad bedömning att Optinet får anses som vinnande part i sådan grad att bolaget bör tillerkännas en till hälften jämkad ersättning för yrkade rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Optinet har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning med sammanlagt kr. Av dessa avser kr ombudsarvode, kr tidsspillan, kr Optinets eget arbete och tidsspillan och kr utlägg. Arbetsdomstolen finner att samtliga kostnader får anses ha varit skäligen påkallade för att tillvarata Optinets rätt i Arbetsdomstolen. Domslut 1. Arbetsdomstolen fastställer punkten 1, 2 och 4 i tingsrättens dom. 2. Med ändring av tingsrättens domslut under punkten 3 förpliktar Arbetsdomstolen M.F. att till Optinet Data Aktiebolag utge skadestånd med tvåhundraåttiofemtusen ( ) kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 14 juli 2008 till dess betalning sker. 3. Med ändring av tingsrättens domslut under punkten 5 förpliktar Arbetsdomstolen M.F. att utge ersättning för Optinet Data Aktiebolags

8 8 rättegångskostnader i tingsrätten med etthundrasjuttiotusenfemhundrasextiotre ( ) kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen på det förstnämnda beloppet från den 31 mars 2009 till dess betalning sker. 4. Arbetsdomstolen förpliktar M.F. att utge ersättning för Optinet Data Aktiebolags rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med åttioniotusenniohundraen (89 901) kr, varav kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. Ledamöter: Inga Åkerlund, Karin Hellmont, Britt Angleryd, Rolf Hugert, Rigmor von Zweigbergk, Stina Nilsen och Britt-Marie Häggström. Enhälligt. Sekreterare: Inge-Marie Nilsson

9 9 Tingsrättens ledamöter (Mats Sjösten, Roy Johansson och Håkan Ernström) BAKGRUND Optinet Data Aktiebolag (Optinet) är ett it-konsultföretag inriktat på driftsäkerhet inom it-området. Företaget tillhandahåller konsulttjänster såsom leverans, installation och underhåll av datorer, servrar, nätverk och tillhörande programvaror. M.F. anställdes den 1 april 2005 som it-säkerhetskonsult hos Optinet enligt ett samma dag undertecknat anställningsavtal. Tjänsten var en tillsvidareanställning som tillträddes den 1 maj samma år. Anställningen omfattades inte av kollektivavtal. Garantilönen för år 2005 fastställdes genom avtalet till kronor per månad. Under år 2008 uppgick M.F:s lön till omkring kronor per månad i genomsnitt. Samtidigt som anställningsavtalet träffades undertecknade M.F. en handling benämnd Tystnadsförbindelse m.m. Handlingen har följande lydelse. Jag har denna dag fått information om de skydds- och säkerhetsregler som gäller på min arbetsplats. Denna förbindelse gäller mellan undertecknad och a) Optinet Data AB, b) samtliga kunder till Optinet Data AB samt c) samtliga andra företag som Optinet Data AB har affärsrelationer med. Nedan kallas a), b) och c) kort för företagen. Jag är medveten om att jag är skyldig att noggrant följa gällande regler vad gäller besökare, larmanläggningar, låsning och förvaring av nycklar och tillträdeskoder. Jag är medveten om och jag förbinder mig därför att; inte utan företagens tillstånd för utomstående avslöja eller beskriva något av vad jag lärt känna angående företagens verksamhet, affärsangelägenheter, kundrelationer, prissättning, affärsidéer, utrustning, utvecklingsprojekt, kalkyler, kursmaterial, produkter eller annan information av företagshemlig karaktär, vare sig sådan information ägs av företagen eller annan part. inte för egen eller annans räkning utnyttja vad jag får reda på om sådan information som nämnts ovan. inte kopiera eller från företagen bortföra vad som enligt ovan är av konfidentiell natur, utom då det är nödvändigt för utförande av mitt arbete.

10 10 inte utföra arbeten eller åta mig uppdrag för företag som konkurrerar med företagen eller på annat sätt direkt eller indirekt utöva verksamhet som konkurrerar med företagen utan att först ha inhämtat företagens godkännande. vid anställningens upphörande till företagen återlämna alla affärshandlingar jag haft tillgång till rörande företagen. Mitt åtagande enligt ovan skall gälla både under och efter mitt anställningsförhållande med Optinet Data AB. Jag är medveten om att obehörigt utnyttjande av företagens företagshemligheter kan medföra straff och skadestånd enligt lagen om skydd för företagshemligheter. Jag bekräftar att upphovsrätten och alla därtill hörande rättigheter till produkter eller lösningar som utvecklas under mitt anställningsförhållande tillfaller Optinet Data AB. M.F. sade på egen begäran upp sig från sin anställning hos Optinet den 29 februari Eftersom han hade en månads uppsägningstid upphörde anställningen den 28 mars Den 29 mars 2008 registrerades Wizol AB (Wizol) i bolagsregistret. M.F. är ensam styrelse i bolaget. Bolagets verksamhetsändamål är enligt bolagsregistret att bedriva konsultverksamhet inom it-området samt försäljning av hård- och mjukvara och därmed förenlig verksamhet. Tvist har uppkommit om M.F. har brutit mot konkurrensklausulen i anställningsavtalet och utnyttjat Optinets företagshemligheter otillbörligt samt om han ska förbjudas att bedriva viss med Optinet konkurrerande verksamhet och förpliktas att betala skadestånd till Optinet. Tingsrätten har i ett beslut den 8 september 2008 med stöd av 15 kap. 3 rättegångsbalken förbjudit M.F., för tiden fram till den 31 mars 2010, vid vite om kronor vid varje enskilt fall överträdelse av förbudet sker, att direkt eller indirekt bedriva verksamhet genom att vända sig till, utföra arbeten för eller på annat sätt uppta kunder vilka är eller varit kunder till Optinet under M.F:s anställningstid år 2008, dvs. tiden från och med den 1 januari 2008 till och med den 28 mars Arbetsdomstolen har den 20 november 2008 avslagit ett överklagande från M.F. om hävning eller begränsning av förbudet. Optinet har ställt en bankgaranti om kronor som säkerhet för den skada som M.F. kan komma att tillfogas på grund av beslutade säkerhetsåtgärder.

11 11 YRKANDEN M.M. Optinet har yrkat att tingsrätten för tiden fram till den 31 mars 2010 förbjuder M.F., vid vite om kronor vid varje enskilt fall överträdelse av förbudet sker, att direkt eller indirekt bedriva verksamhet genom att vända sig till, utföra arbeten för eller på annat sätt uppta kunder vilka är eller har varit kunder eller samarbetspartners till Optinet under M.F:s anställningstid år 2008, dvs. från och med den 1 januari 2008 till och med den 28 mars Optinet har preciserat sitt yrkande om förbud såvitt avser samarbetspartners till att enbart avse bolagen Comforit AB, organisationsnummer och X-Way System HB, organisationsnummer Optinet har framställt sitt yrkande även interimistiskt. Optinet har vidare yrkat att tingsrätten förpliktar M.F. att till bolaget betala skadestånd med kronor, varav kronor avser ekonomiskt skadestånd och kronor avser allmänt skadestånd. Bolaget har yrkat ränta på det yrkade beloppet enligt 6 räntelagen från den 14 juli 2008 (dagen för delgivning av stämningsansökan) till dess betalning sker. M.F. har bestritt yrkandena. Han har godtagit sättet för ränteberäkningen som skäligt i sig. M.F. har yrkat att tingsrätten avvisar Optinets yrkande om ekonomiskt skadestånd i den del som yrkandet avser ersättning för förlorad inkomst under tiden efter huvudförhandlingen. Optinet har bestritt M.F:s yrkande om avvisning. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. GRUNDER Optinet Skadestånd M.F. har varit anställd hos Optinet. Efter att ha sagt upp sig på egen begäran lämnade han sin anställning hos bolaget med sista anställningsdag den 28 mars M.F:s anställningsavtal med Optinet innehåller bland annat ett avtalat konkurrensförbud som avser tiden såväl under som efter anställningsförhållandet. Genom att starta och bedriva en med Optinet konkurrerande verksamhet har M.F. brutit mot anställningsavtalet. Optinet har på grund av M.F:s avtalsbrott lidit ekonomisk skada vilken skäligen har beräknats till kronor. Skadeståndet är förfallet till betalning. M.F. är skyldig att ersätta denna skada. M.F. har vidare uppsåtligen eller av oaktsamhet i det av honom bedrivna bolaget Wizol obehörigen utnyttjat information om Optinets affärs- och driftsförhållanden som han fått del av under sin anställning. Informationen

12 12 utgör företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Fråga är vidare om information som Optinet håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende. För sitt obehöriga nyttjande ska M.F. utge ersättning till Optinet avseende allmänt skadestånd vilket skäligen har beräknats till kronor. Synnerliga skäl föreligger att trots att förfarandet till del ägt rum efter anställningens upphörande ålägga M.F. att utge det aktuella skadeståndet. Förbud Mellan parterna föreligger ett avtal varigenom M.F. bland annat har åtagit sig att inte direkt eller indirekt utöva verksamhet som konkurrerar med Optinet. M.F. har, genom att starta och bedriva en med Optinet konkurrerande verksamhet och i denna vända sig till Optinets kunder, brutit mot parternas avtal. Optinet har ett berättigat anspråk på att M.F. fortsatt avhåller sig från att direkt eller indirekt bedriva verksamhet genom att vända sig till, utföra arbeten för eller på annat sätt uppta kunder vilka är eller har varit kunder eller samarbetspartners till Optinet under M.F:s anställningstid år 2008, dvs. från och med den 1 januari 2008 till och med den 28 mars Förbudet bör säkerställas med vite. Till grund för yrkandet om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken, vilket tidigare framställts och beviljats, vidhålles att Optinet har visat sannolika skäl för att bolaget har ett anspråk mot M.F. som är eller kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning. Det kan skäligen befaras att M.F. genom att bedriva med Optinet konkurrerande verksamhet hindrar eller försvårar utövningen av Optinets rätt eller väsentligen förringar dess värde. Optinet har ställt betryggande säkerhet i form av bankgaranti om kronor för den skada som kan tillfogas M.F. genom säkerhetsåtgärden. M.F. Det finns två versioner av konkurrensklausulen mellan Optinet och M.F., den ena versionen av klausulen finns i anställningsavtalet och den andra versionen i Optinets yrkande i målet. Båda versionerna sträcker sig längre än vad som är skäligt. M.F. är därför enligt 38 avtalslagen inte bunden av någon av konkurrensklausulerna. Om M.F. skulle anses vara bunden av en konkurrensklausul kan klausulen inte skäligen sträcka sig längre än dels till att omfatta kunder som M.F. kommit i kontakt med genom Optinet, dels till att avse en tid av ett år räknat från och med den 30 mars Det yrkade konkurrensförbudet har inte stöd i konkurrensklausulen i anställningsavtalet eftersom förbudsyrkandet är mer vidsträckt än avtalsklausulens lydelse. För den händelse en konkurrensklausul formulerad i enlighet med Optinets förbudsyrkande inte till någon del skulle anses oskälig enligt 38 avtalslagen

13 13 och det yrkade förbudet skulle anses ligga inom ramen för konkurrensklausulen gör M.F. gällande att klausulen enligt sin ordalydelse inte förbjuder Wizol att konkurrera med Optinet. Konkurrensklausulen kan därför inte åberopas som grund för Optinets ekonomiska skadestånd eftersom Wizol och inte M.F. har vidtagit de eventuellt skadeståndsgrundande åtgärderna. Även om M.F. skulle anses ha brutit mot konkurrensförbudet är han ändå inte skadeståndsskyldig mot Optinet, eftersom han inte har orsakat att avtalen mellan Optinet och dess kunder har sagts upp. Det finns således inget orsakssamband mellan M.F:s handlande och Optinets eventuella skada. Yrkandet om skadestånd ska avvisas såvitt det avser förlorad inkomst under tiden efter huvudförhandlingen eftersom skadeståndet i den delen inte är förfallet till betalning och därför enligt 13 kap. 1 rättegångsbalken inte kan tas upp till prövning. Optinet har inte visat att bolaget har lidit någon skada. Optinets skadeberäkning kan inte godtas. Regeln i 35 kap. 5 rättegångsbalken om att en skada får uppskattas till skäligt belopp är inte tillämplig, eftersom full bevisning om den aktuella skadans storlek i princip kan föras. Under alla förhållanden ska ett eventuellt skadestånd jämkas enligt 6 kap. 2 skadeståndslagen till att motsvara maximalt sex månadslöner (6 x =) kronor. M.F. har inte utnyttjat Optinets företagshemligheter. Optinet har inte någon information som har karaktären av företagshemligheter och bolaget har heller inte upplyst honom om vilken typ av information som bolaget anser utgör företagshemlighet. Om företagshemligheter skulle anses ha utnyttjats är det i så fall Wizol och inte han själv personligen som bär ansvar för detta. Det föreligger i vart fall inte synnerliga skäl för skadestånd. Ett eventuellt skadestånd ska sättas betydligt lägre än som Optinet yrkat. UTVECKLING AV TALAN Optinet Parternas konkurrensklausul och frågan om vitesförbud M.F. var anställd som konsult i Optinet under omkring tre år och avslutade sin anställning i bolaget fredagen den 28 mars Han är bunden av en konkurrensklausul. Syftet med klausulen, som gäller för de flesta av Optinets anställda, är att skydda Optinet från att fråntas kunder när en anställd, i det här fallet M.F., slutar. Optinets konsulter har en nyckelposition i förhållande till Optinets kunder, eftersom det är konsulterna som har den dagliga kontakten med kunderna. Optinet har alltså ett berättigat intresse av en konkurrensklausul. Enligt konkurrensklausulen i anställningsavtalet är M.F. förbjuden att direkt eller indirekt bedriva med Optinet konkurrerande verksamhet både under och

14 14 efter anställningstiden. Klausulen är inte begränsad till viss tid, till vissa aktiviteter eller till att gälla gentemot vissa aktörer. Konkurrensklausulen är alltså vidsträckt, men Optinet har i sitt yrkande om vitesförbud på eget initiativ inskränkt klausulen till att gälla under två år och då enbart i förhållande till Optinets kunder under första kvartalet 2008 och därutöver mot två namngivna samarbetspartners. Det yrkade konkurrensförbudet är skäligt och innebär bara en marginell inskränkning för M.F. att utöva yrkesverksamhet. M.F. är inte förhindrad att ta anställning inom sitt yrkesområde. Han har också rätt att bedriva med Optinet konkurrerande verksamhet, förutsatt att han inte riktar sig mot de av Optinets kunder och samarbetspartners som omfattas av bolagets förbudsyrkande. Det yrkade konkurrensförbudet ska således bifallas, även för tiden till dess att det finns en laga kraft ägande dom. M.F:s skadeståndsskyldighet på grund av överträdelsen av konkurrensförbudet Trots konkurrensförbudet enligt anställningsavtalet startade M.F. genom sitt bolag Wizol en med Optinet konkurrerande verksamhet omedelbart efter anställningens upphörande. M.F. vidtog redan under anställningstiden i Optinet förberedande åtgärder för sin otillåtna verksamhet. Sålunda bildades Wizol som nämnts den 29 februari 2008, alltså samma dag som M.F sade upp sig från anställningen i Optinet. M.F. är ensam styrelse i bolaget och äger bolagets samtliga aktier. Wizols registrerade verksamhetsändamål och bolagets egna uppgifter på dess internetsidor, Wizolutions, visar att Wizols verksamhet är direkt konkurrerande med den verksamhet som Optinet bedriver. Wizol har som revisor H.L. vid Lundins Revisionsbyrå AB, som vid denna tid var kund hos Optinet. M.F. måste ha tagit kontakt med H.L. om revisorsuppdraget i Wizol redan under sin anställningstid i Optinet. Vidare har Wizol sina lokaler på adress Salsmästaregatan i Hisings Backa. Lokalen hyrs av Amringbolagen som också är kunder till Optinet. Redan måndagen den 31 mars 2008 hade M.F. och Wizol installerat sig i de nya lokalerna. Med hänsyn till den korta tiden mellan M.F:s anställnings upphörande och Wizols inflyttning i lokalerna står det klart att M.F. hade kontakter med Amringbolagen om lokaler för sin konkurrerande verksamhet under sin anställningstid hos Optinet. Ett uppenbart skäl till att M.F. vände sig till Lundins Revisionsbyrå AB och till Amringbolagen var att knyta dem närmare till sig och överta dem som kunder från Optinet. Genom sin kontakt med H.L. fick M.F. även kontakt med Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB, som var en annan betydelsefull kund hos Optinet. R.L. är verkställande direktör i fastighetsbyrån. H.L. och R.L. är bröder. Härutöver kontaktade M.F. flera av Optinets kunder i det uppenbara syftet att i strid med parternas konkurrensklausul överta kunderna från Optinet. Under första halvåret 2008 sade en rad av Optinets kunder upp sina avtal med Optinet på grund av M.F:s avtalsstridiga handlande. Antalet uppsägningar var osedvanligt stort. Bland andra Ulf Lundin Fastighetsbyrå

15 15 AB, EcoPar AB, Wilundia AB, Amring AB och Amring Verkstäder AB sade upp sina avtal. Härutöver slutade Lundin Revisionsbyrå AB anlita Optinet. De första uppsägningarna kom från Amring AB och Amring Verkstäder AB. Amringbolagen blev kunder hos Optinet år 2005 samtidigt som M.F. började sin anställning hos Optinet. Amringbolagen hade dessförinnan samarbetat med M.F. Den 31 januari 2008 sade Amringbolagen genom ett e-brev från ställföreträdaren H.G. upp sina avtal för omförhandling. Avtalen skulle löpa ut den 16 maj Den 31 mars 2008 skickade Optinets säljare N.P. ett e- brev till Amring med förslag till nya avtalsvillkor. Optinet erbjöd Amringbolagen ytterst fördelaktiga villkor, bland annat i form av ett halverat pris på Optinets tjänster. Amringbolagen besvarade dock inte ens Optinets erbjudande trots att N.P. flera gånger försökte komma i förbindelse med Amringbolagens företrädare. Det är tydligt att Amringbolagens ointresse av fortsatt samarbete med Optinet berodde på att Amringbolagen redan hade anlitat Wizol och därför inte var intresserade av fortsatt samarbete med Optinet. Den 7 maj 2008 sade EcoPar AB upp sitt avtal med Optinet. EcoPar AB hade varit kund hos Optinet sedan år Det befintliga avtalet löper ut först i maj 2009, men EcoPar AB har meddelat att bolaget inte vill ha ytterligare leverans av tjänster trots skyldigheten att betala. Uppsägningen var föranledd av M.F., som genom Wizol hade erbjudit sig att leverera de tjänster som Optinet dittills hade levererat. Kontakterna mellan EcoPar AB och M.F. ledde till att EcoPar AB valde att fortsätta samarbeta med Wizol i stället för med Optinet. Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB, som hade varit kund hos Optinet sedan år 1994, sade upp sitt avtal genom ett brev från R.L. den 13 maj Avtalet skulle löpa ut den 2 november Enligt uppgift till Optinets anställda var orsaken till uppsägningen att fastighetsbyrån hade anlitat Wizol för de tjänster som Optinet dittills hade utfört och att fastighetsbyrån därför ville säga upp avtalet med Optinet. En tid före uppsägningen, den 13 april 2008, hade N.P. hos Optinet erbjudit fastighetsbyrån en kraftigt reducerad avtalskostnad, men trots detta erbjudande sade fastighetsbyrån en månad senare upp avtalet. Det framgår av ett e-brev att R.L. den 21 april 2008 vidarebefordrade Optinets erbjudande till M.F. Samarbetet mellan Optinet och Lundin Revisionsbyrå AB upphörde vid ungefär samma tidpunkt som uppsägningen från Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB skedde. Eftersom revisionsbyrån inte hade något fast avtal med Optinet skedde dock ingen formell uppsägning från revisionsbyråns sida. H.L:s ställning som revisor åt Wizol och den nära kontakten mellan de båda Lundin-bolagen visar att M.F. orsakade att revisionsbyrån upphörde med att anlita Optinet. Wilundia AB var kund i Optinet sedan år 2006 och hade samarbetat med M.F. redan före hans anställning i Optinet. Wilundia AB sade upp sitt avtal med Optinet den 20 maj Avtalet hade tre månaders uppsägningstid.

16 16 Orsaken till uppsägningen var att bolaget hade anlitat Wizol för att leverera de tjänster som Optinet dittills hade utfört. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att M.F. aktivt har tagit kontakt med Optinets ovan nämnda sex kunder och erbjudit dessa Wizols tjänster. Hans förfarande står i strid med det i förhållande till anställningsavtalet inskränkta konkurrensförbud som Optinet har yrkat i målet. De sex kunderna har avbrutit samarbetet med Optinet på grund av M.F:s agerande, vilket orsakat Optinet ekonomisk skada. M.F. har även kontaktat flera andra av Optinets kunder i syfte att ta över kunderna. Till dessa hör Endorsia, Albis, Aderbys Rör, LV:s Mekaniska, Laurin, Städbolaget och samarbetspartnern X-Way System HB. Beträffande dessa bolag har M.F:s agerande dock hittills inte lett till att de sagt upp sina avtal. Optinets yrkande om ekonomiskt skadestånd omfattar därför inte M.F:s förfarande gentemot dessa bolag. Beräkning av det ekonomiska skadeståndet M.F:s brott mot det avtalade konkurrensförbudet har gett upphov till en betydande ekonomisk skada för Optinet. Skadan har skäligen beräknats uppgå till i vart fall kronor, som motsvarar utebliven vinst avseende de kunder som Optinet förlorat. De kunder som avses är Amring AB, Amring Verkstäder AB, EcoPar AB, Ulf Lundins Fastighetsbyrå AB, Ulf Lundins Revisionsbyrå AB och Wilundia AB. Skadan har inträffat och fullbordats under våren 2008 då kunderna valt att inte fortsätta anlita Optinet utan i stället sagt upp sina avtal. Det rör sig alltså inte om en framtida fiktiv skada. Skadeståndet har förfallit till betalning. Det saknas skäl att till någon del avvisa Optinets skadeståndstalan. Optinet har två beräkningsmodeller för den ekonomiska skadan. I den första modellen har Optinet utgått från omsättning och täckningsbidrag för år 2007 avseende nu aktuella kunder. Täckningsbidraget för det året var kronor. Optinet arbetar med långa kundrelationer och uppskattar därför att de sex kunderna skulle ha varit kvar hos Optinet i åtminstone ytterligare fem år efter det att respektive avtal löpt ut. Den ekonomiska skadan blir således (5 x =) yrkade kronor. Nedan följer en uppställning av hur täckningsbidraget för år 2007 har beräknats. TB Tjänst TB Hårdvara/Mjukvara Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB kr kr EcoPar AB kr kr Wilundia AB kr kr Lundin Revisionsbyrå AB kr kr Amring AB kr kr Amring Verkstäder AB kr kr kr kr Arbetade timmar 503 st å 270 kr kr

17 17 Totalt kr kr Summa täckningsbidrag år 2007: kr Under de senaste tre åren (år ) har omsättningen på ovanstående kunder vidare i genomsnitt fördelat sig enligt följande. Total omsättning år Procent av omsättningen på de aktuella kunderna år Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB kr 19,7 % EcoPar AB kr 19,1 % Wilundia AB kr 7,2 % Lundin Revisionsbyrå AB kr 2,0 % Amring AB kr 45,4 % Armring Verkstäder AB kr 6,5 % Totalt kr Den andra modellen för beräkningen av Optinets skada är som följer. Värdet av den typ av verksamhet som Optinet bedriver är till väsentlig del avhängigt den kundstock som bolaget innehar. Vid köp av en affärsrörelse av det slag som Optinet bedriver är det helt avgörande för priset vilka av säljarens kunder som köparen har möjlighet att ta över genom förvärvet. Om de kunder som bolaget har förlorat genom M.F:s avtalsbrott hade ingått som en del av en rörelseöverlåtelse hade de självständigt betingat ett värde motsvarande lägst det i målet yrkade ekonomiska skadeståndet. När det gäller beräkningen av skadan vill Optinet även klarlägga att bolaget arbetar dels med fasta priser enligt avtal och dels säljer konsulttimmar på löpande räkning, varav det senare utgör en betydande del av de totala intäkterna. Förlusten av nu aktuella kunder innebär sålunda att de fasta avtalen med respektive kund sagts upp men även att Optinet förlorat de intäkter som skulle ha influtit från löpande timdebitering. Optinet har gjort skäliga ansträngningar för att begränsa sin skada. I detta sammanhang kan framhållas att Optinet under våren 2008 arbetade för att försöka behålla de kunder som nu gått förlorade. Som anförts ovan erbjöds bland andra Amringbolagen och Lundins Fastighetsbyrå AB kraftigt reducerade priser på Optinets tjänster. Trots de fördelaktiga erbjudandena var bolagen dock inte intresserade av att fortsatt anlita Optinets tjänster. Optinet har vidare anställt ytterligare en säljare som en direkt följd av den skada som M.F. orsakat. Vidtagna åtgärder har emellertid inte kunnat läka den ekonomiska skada M.F. orsakat. Det bör även framhållas att det för Optinet inte har funnits några begränsningar i kapaciteten att ta emot ytterligare kunder. Förlusten av de i målet aktuella kunderna utgör därför under alla förhållanden en ren förlust för Optinet. Det kan därför även ifrågasättas om det över huvud taget har funnits en möjlighet att begränsa den aktuella skadan.

18 18 Vid beräkning av skadestånd av det slag som nu är föremål för tvist kan det uppstå svårigheter för den skadelidande att föra full bevisning om den inträffade skadans storlek. För det fall att tingsrätten skulle finna att den bevisning Optinet presenterat inte utgör full bevisning begärs att tingsrätten med stöd av 35 kap. 5 rättegångsbalken uppskattar skadan till skäligt belopp. Optinet anser att yrkat ekonomiskt skadestånd är skäligt. Optinet har bestritt att det föreligger grund för jämkning av yrkat skadestånd. Skadestånd på grund av brott mot lagen om skydd för företagshemligheter M.F. har försökt ta över Optinets kunder genom att utnyttja information som utgör Optinets företagshemligheter och som M.F. fått kunskap om genom sin anställning i Optinet. De utnyttjade företagshemligheterna består av Optinets kundregister samt innehållet i bolagets kundavtal och offerter. Genom kunskapen om kundavtalen har M.F. haft kännedom om vilka avtal som funnits, löptiden för avtalen, vilka tjänster avtalen omfattat och vilka priser som avtalats. Wizols offerter är upprättade med Optinets offerter och kundavtal som bas. M.F. har genom anställningsavtalet åtagit sig tystnadsplikt för denna information och även åtagit sig att inte använda informationen annat än i sin anställning. På grund av sitt handlande ska M.F. betala ett allmänt skadestånd till Optinet enligt 1 och 7 lagen om skydd för företagshemligheter. Skadeståndet bör skäligen uppgå till kronor. Vid bedömningen av skadeståndets storlek bör vägas in att M.F. har brutit mot sin lojalitetsplikt genom att vidta förberedande åtgärder redan under anställningstiden. Dessa åtgärder har bestått i att han tagit kontakt med revisor H.L. och med företrädare för Amringbolagen och att han bildat bolaget Wizol med konkurrerande verksamhet i förhållande till Optinet. Till den del M.F. utnyttjat Optinets företagshemligheter efter anställningstiden utgör M.F:s ovan beskrivna förfarande sammantaget synnerliga skäl för skadestånd. Det saknas anledning att jämka det yrkade skadeståndet. M.F. Han tillträdde sin anställning i Optinet den 1 maj 2005, sade upp sig den 29 februari 2008, varefter anställningen efter en månads uppsägningstid avslutades den 28 mars Före sin anställning i Optinet hade han arbetat som it-tekniker i ett med Optinet konkurrerande företag. Amringbolagen och Wilundia AB följde med honom som kunder från den tidigare anställningen till Optinet. I anställningsavtalet rubriceras han som it-säkerhetskonsult, men hans arbetsuppgifter motsvarade i själva verket i allt väsentligt vad som utförs av en it-tekniker. År 2008 hade han en garantilön om kronor i månaden. Därutöver tillämpade Optinet ett gruppbonussystem som för hans del innebar att den faktiska genomsnittliga månadslönen för samma tid uppgick till omkring kronor. Optinet hade åtta anställda under hans tid i bolaget. Det fanns en verkställande direktör, fyra tekniker (inklusive honom själv), två säljare och

19 19 en kontorsanställd. Säljarna var de befattningshavare som hade den huvudsakliga kontakten med kunderna och upprättade kundavtalen, medan teknikerna som namnet anger utförde tekniskt arbete. Ett huvudavtal brukade träffas med kunden och i en bilaga till detta avtal reglerades vilka tjänster som skulle utföras och priset för de avtalade tjänsterna. Avtalstiderna låg vanligen på tre år men även tvååriga avtal förekom, vilka hade förlängningsklausuler med innebörd att avtalen skulle fortsätta gälla om de inte sades upp. Optinet utförde gängse tjänster i sin bransch och levererade inga unika eller företagsspecifika tjänster. Bolaget förfogade inte över någon särskild kunskap som hade karaktären av företagshemligheter. Optinet har haft god lönsamhet. Under år 2007 uppgick bolagets omsättning till knappt 14 miljoner kronor. I samband med att han ingick anställningsavtalet med Optinet undertecknade han som framgått ett dokument benämnt "Tystnadsförbindelse". Han upplystes inte vare sig om vad villkoren om konkurrensförbud i dokumentet närmare innebar eller om vilken information som enligt Optinets uppfattning utgjorde företagshemlighet. Det bör uppmärksammas att villkoren i tystnadsförbindelsen enligt sin ordalydelse bara gäller verksamhet som han bedriver själv personligen och inte verksamhet som bedrivs i ett aktiebolag som han äger. Konkurrensklausulen hindrar honom således inte från att bedriva konkurrerande verksamhet i Wizol. Vidare bör noteras att konkurrensklausulen i anställningsavtalet inte är lika omfattande som det yrkade vitesförbudet. Han fick ingen lönekompensation eller andra förmåner som ersättning för att han godtog villkoren i tystnadsförbindelsen. Skälet till att han i februari 2008 sade upp sig i Optinet var att han ville utöva sitt yrke i ett eget företag. Han hade haft dessa planer länge. Den avgörande impulsen till att uppsägningen skedde just då var att en säljare i bolaget slutade. Som framgår av bolagsregistret bildade han Wizol samma dag som han sade upp sig. Han insåg att han inte fick bedriva verksamhet i Wizol innan hans anställning i Optinet hade upphört och någon verksamhet i Wizol bedrevs heller inte dessförinnan. Omedelbart efter att han hade avslutat anställningen i Optinet inledde han verksamheten i Wizol. Han skaffade lokal för verksamheten hos Amringbolagen. Han skickade också sina nya kontaktuppgifter till de kunder han hade haft förbindelse med under sin anställning i Optinet. Uppgifterna överfördes genom e-post. Utöver att han på Städbolagets begäran skickade en offert till nämnda bolag försökte han inte påverka eller förmå Optinets kunder att gå över till honom eller till Wizol. Att de bolag som omfattas av Optinets yrkande om ekonomiskt skadestånd valde att säga upp sina avtal med Optinet beror inte på hans agerande utan har enbart sin grund i överväganden från respektive bolag. Varken han själv eller Wizol har haft några kontakter med Optinets kunder efter det att tingsrätten den 30 maj 2008 meddelade ett vitesförbud. Han har inte använt någon information som kan karakteriseras som företagshemlighet i sin verksamhet i Wizol. Uppgifterna i hans offerter motsvarar sedvanliga villkor på it-marknaden.

20 20 DOMSKÄL Utredningen Optinet har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med bolagets ställföreträdare R.W. samt vittnesförhör med N.P. som är säljare i Optinet, med F.L. som är ställföreträdare för Städbolaget och med D.L. som är Optinets revisor. Optinet har som skriftlig bevisning åberopat parternas anställningsavtal, uppgifter från bolagsregistret och från Wizols hemsida beträffande Wizols verksamhet, uppsägningar av avtal från Optinets kunder och svar från Optinet till kunderna, två offerter från Wizol respektive Optinet, ett vittnesintyg från M.K., ett överklagande från M.F. och utdrag ur Optinets kundreskontra och utdrag ur bokföringen avseende Optinets fakturering. M.F. har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med sig själv samt vittnesförhör med H.G. som är ställföreträdare för Amringbolagen, med M.K. som är anställd i EcoPar AB, med R.L. som är ställföreträdare för Ulf Lundin Fastighetsbyrå AB, med H.L. som är ställföreträdare för Lundin Revisionsbyrå AB och med A.J. som är ekonomiansvarig i Wilundia AB. Tingsrättens bedömning Vitesförbud I anslutning till M.F:s anställningsavtal undertecknade denne samma dag en konkurrensklausul enligt vilken han inte utan Optinets samtycke får utföra arbeten eller åta sig uppdrag för företag som konkurrerar med Optinet, bolagets kunder eller andra företag som bolaget har affärsförbindelser med eller på annat sätt direkt eller indirekt utöva verksamhet som konkurrerar med nämnda bolag. Vitesförbudet som Optinet har yrkat kan inte anses i något avseende sträcka sig längre än konkurrensklausulen i anställningsavtalet, tvärtom är det yrkade förbudet inskränkt såvitt avser tid och aktörer som M.F. får kontakta. Yrkandet om vitesförbud har alltså stöd i den avtalade konkurrensklausulen. Frågan är då om ett sådant konkurrensförbud som Optinet yrkat är oskäligt enligt 38 avtalslagen och därför skall jämkas eller helt lämnas utan avseende. I praxis kan iakttas en restriktivitet mot konkurrensklausuler om inte dessa syftar till att skydda företagshemligheter eller ett företagsspecifikt kunnande. Arbetsdomstolen har emellertid trots detta i flera fall funnit att konkurrensklausuler varit giltiga på grund av särskilda omständigheter. Genomgående för dessa fall är att arbetsgivaren ansetts ha ett betydande eller berättigat intresse av konkurrensklausulen. Fall där det ansetts föreligga ett betydande arbetsgivarintresse för konkurrensklausuler har framför allt avsett så kallade kunskapsföretag såsom revisionsbyråer och konsultföretag men även handelshus. Av Arbetsdomstolens praxis framgår att ett betydande eller berättigat arbetsgivarintresse för att ingå konkurrensklausuler är att hindra att

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 Bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm KLAGANDE C P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice Björkö Ombud: advokaten T Ö, T Ö Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag,

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm KLAGANDE HEDGU Bilfrakt Aktiebolag, 556129-1344, Hedentorp, 260 39 Hasslarp Ombud: arbetsrättsjuristen E G, Transportgruppen TGS Service

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

Karolina på FT AB. Ett fall om konkurrensklausuler och företagshemligheter

Karolina på FT AB. Ett fall om konkurrensklausuler och företagshemligheter Karolina på FT AB Ett fall om konkurrensklausuler och företagshemligheter Kort bakgrund Karolina har jobbat på Eurosec AB i Märsta men efter att ha blivit anklagad för illojalitet - men inte uppsagt -

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 Sammanfattning Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Postadress

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:11 2006-04-21 Dnr C 10/05 KÄRANDE Leanback Sweden Aktiebolag, Box 3, 721 03 VÄSTERÅS Ombud: jur. kand. J. Ö., Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 UPPSALA SVARANDE mypaper

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 23/12 Stockholm Aktbilaga 33 2013-01-22 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Lars Borg, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 Sammanfattning Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och det aktiebolag där han även var aktieägare och styrelseledamot.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 Sammanfattning En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid? Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal Parterna är överens om att det i samtliga typer av företag kan finnas företagshemligheter större betydelse i konkurrenshänseende. som är av stor betydelse för verksamheten. Utvecklingen gär mot att företagshemligheter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07 Sammanfattning Fråga om lovligheten enligt 41 a medbestämmandelagen av en stridsåtgärd som inneburit att arbetsgivaren ett flygbolag hållit inne förmånen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 14/16 Mål nr B 21/16 Fråga om förutsättningar för interimistiskt förordnande enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken föreligger, som avser att förbjuda en revisor att, vid vite, under

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03 Sammanfattning En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats utan att övergå i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 Sammanfattning Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 medbestämmandelagen genom att inte varsla ett berört företag om en förestående

Läs mer

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö 3221-03 KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 oktober 2004 T 693-03 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen LvS

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 Sammanfattning Enligt ett personligt avtal om premielön är det en förutsättning för premielönen att arbetstagaren är anställd den 31 december 2006 och att uppsägningstid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 53/10 Mål nr B 63/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 53/10 Mål nr B 63/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 53/10 Mål nr B 63/09 Sammanfattning En arbetstagare som arbetat som säljare av finansiella tjänster hade i sitt anställningsavtal en konkurrensklausul. Fråga bl.a. om arbetstagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent

Stockholm. RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Maj Johansson och tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 11 Patent- och 2016-12-30 Mål nr PMÖ 10350-16 marknadsöverdomstolen 2017-01-11 Rotel 0222 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 april 2016 Ö 1429-15 KLAGANDE Elf Neftegaz S.A Ombud: Advokaterna KH, KL, CS och MR MOTPARTER 1. Interneft OOO 2. Regionen Saratov,

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/16 Mål nr B 26/15 Fråga om en arbetstagare stått till förfogande för arbete och därigenom haft rätt till lön. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer