Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län"

Transkript

1 Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska språket så snabbt som möjligt, även innan man får besked om man får stanna eller inte. Det kan vara svårt att avgöra direkt om en nyanländ har en lindrig utvecklingsstörning eller någon annan kognitiv funktionsnedsättning som påverkar inlärningsförmågan. SFI, Svenska för invandrare, behöver utveckla pedagogik som är anpassad för personer med inlärningssvårigheter. Språket är nyckeln till att komma in i samhället. Angereds sjukhus, utanför Göteborg, är ett exempel på hur man på jobbar på ett annorlunda sätt för att nå invandrargrupper. Många söker sig inte till vården utan man får hitta andra arenor där man från myndigheternas sida möter människor. Det kan vara i tvättstugan, i en kvarterslokal etc. Man har en strategi för att möta människor där de har en möjlighet att ta emot hjälp, i en miljö där man känner trygghet. Nyanlända kan behöva information om hur systemen i Sverige fungerar och vilken hjälp och stöd man kan få. Vi tror dock att om man frågar nyanlända vid gränsen om eventuella funktionsnedsättningar så är det inte alldeles säkert att man får ett ärligt svar, man kanske tror att man inte kommer in om man uppger det. Det är säkert på asylboendena man ska försöka fånga upp personerna. Sjukskrivning eller arbetslöshet: Det måste finnas klara regler om vad som gäller vid sjukskrivning och ev. förtroendeuppdrag. Det är bra för människor att kunna ha ett förtroendeuppdrag, det är rehabiliterande! Man får idag olika svar beroende på vem man pratar med på Försäkringskassan. Regelverk finns säkert men de enskilda handläggarna verkar inte känna till detta utan det blir olika bedömningar, tolkningar från fall till fall.

2 Det måste förtydligas vad det är som gäller när det gäller ersättningssystemen (gäller även försörjningsstöd). Det är viktigt att regelverken inte stoppar olika försök till rehabilitering. Det kan vara ett första steg för en återgång till ett arbete. Det bidrar till utanförskap om man inte kan ta ett förtroendeuppdrag. Kan man visa en karakteristik av detta problem kanske det kan bidra till att man förändrar ett stelbent system. Detta är en strukturell fråga som bidrar till utanförskapet som man måste få ordning på. Det måste också finnas en följsamhet mellan olika myndigheter så att man inte släpper sitt ansvar för en person förrän någon annan tar vid. Det är lätt att personer hamnar mellan stolarna och ingen myndighet vill vidkännas att det är deras ansvar. Kontinuitet i övergångar behövs. Det borde finnas en informationsskyldighet mellan myndigheter i övergången mellan när man är barn och vuxen. Om sen den enskilde vill använda den informationen eller inte det är naturligtvis den enskildes sak. Här skulle man i högre grad kunna använda sig av den kompetens som finns exempelvis Brukarnas revisionsbyrå, där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa granskar olika former av stöd som är riktade till målgruppen. Ett annat exempel är att skapa möjligheter att bli ambassadörer liknande de som idag finns inom Hjärnkoll (personer med egen erfarenhet får en utbildning och möter människor på arbetsplatser, skolor, bibliotek etc. och delger sina erfarenheter) Ett tredje exempel låta erfarna brukare träffa nydiagnosticerade för att visa vägar framåt (vilket man idag gör i på flera håll i Europa). Kunskapen finns och har funnits på många håll i Europa i många år men det bromsas av många verksamheter i Sverige vågar vi påstå. Det måste finnas en systematik i detta arbete och inte något som sker då och då och i projektform. Det är viktigt att handikapprörelsen har tillräckliga resurser så att man på ett systematiskt sätt kan arbeta med att personer med funktionsnedsättningar, och anhöriga, kan möta andra med liknande erfarenheter. Man kan stödja och hjälpa varandra och utbyta erfarenheter på vägen mot att bryta utanförskapet. Ett sätt kan vara att ordna träffpunkter/arenor där man kan mötas. Ett exempel är föreningen Attention i Uppsala som anordnar cafékvällar där man bjuder in föreläsare och andra för reflektion och kunskapsutveckling. Ett annat exempel är föreningen RBU som anordnar familjeläger. Det är bättre/lättare för många att delta i aktiviteter som föreningar ordnar än delta i motsvarande som någon myndighet ordnar. Föreningar kan erbjuda sociala aktiviteter som kan bryta utanförskapet för många personer.

3 Arbetsplatser: Landsting, Kommuner och myndigheter har ett särskilt ansvar/arbetsuppgift för att erbjuda människor med funktionsnedsättning en arbetsplats. Idag är privata företag bättre än de offentliga verksamheterna att erbjuda arbete till personer med olika funktions-nedsättningar. Det ligger en motion nu i Uppsala kommun om att 1,5% av de anställda i kommunen ska ha någon påvisad form av funktionsnedsättning. Vi menar att så är fallet redan idag, mer än 1,5 % skulle säkert själva definiera att de har någon form av funktionsnedsättning (av lindrigt slag). Man kan ju diskutera vad en viss funktionsnedsättning kan innebära i jobbet. Men nu utgår man från att om man har en funktionsnedsättning så kan man inte klara av att jobba! Men sen måste man ha i beräkningen också att alla inte kan gå på 100 %, man måste ha den toleransen att det finns personer som inte kan gå för fullt, och dom kommer aldrig in. När arbetsförmedlingen via coacher mm går ut och försöker hitta jobb så borde kommuner och landsting ha en större aktivitet till att hitta arbeten där det kan funka. Som arbetsgivare kanske man inte vågar ta steget fullt ut och anställa. Man skulle vilja att man skapade en möjlighet med nya arbetsuppgifter, sådant som borde bli gjort men inte blir gjort idag. Många enkla jobb har försvunnit och blir inte gjorde eller blir gjorda av personer vars kompetens skulle kunna användas till annat. Daglig verksamhet (LSS-verksamhet) är bra på att hitta arbetsplatser, det finns arbetsuppgifter, problemet är att det mycket sällan leder till anställning. Sociala företag är ett alternativ för människor som hamnar utanför arbetsplatserna. Sociala företag har en speciell roll/uppgift för människor med funktionsnedsättningar. Du är välkommen med det du kan bidra med. Andra företag ställer högre krav. Socialt företag kan vara en väg ut på öppna marknaden för en del personer. Gruppen har egna erfarenheter av att arbeta i socialt företag är en väg för några mot en löneanställning på öppna marknaden. Alla ungdomar med funktionsnedsättningar ska garanteras praoplats samt feriearbete. Funktions-nedsättningen får inte bli ett hinder för prao. Kunskap, inställning och attityder hos arbetsledande personal är viktigt för möjligheten att arbetsplatsen ska fungera bra för personer med funktionsnedsättningar. Arbetsledning måste få möjlighet till utbildning om funktionshinder och dess konsekvenser. Support från Arbetsförmedling och annan kompetens till företag som har arbetsgivaransvar för människor med funktions-nedsättning.

4 Målgruppsperspektiv: Använd Samordnad Individuell Plan, SIP, där men ser individen och dennes behov, helheten. Den används inte i tillräcklig omfattning idag. Där den har använts har den mötts av positiv kritik, det fungerar. Är det flera aktörer så ska man ha en SIP, menar gruppen. Bristen på samordning har framförts från brukarhåll länge och SIP är ett steg i rätt riktning. Det finns risk att anhöriga hålls utanför beroende av vissa regelverk. Man talar om den enskildes intigritet som ett skäl till att anhöriga hålls utanför. Professionerna kan ha nytta av den kunskap som anhöriga ha och man borde i högre utsträckning tänka i familjenätverk även om man är myndig. Det finns studier som visar att stöd från anhöriga är en framgångsfaktor. Anhöriga är många gången en del i att få saker genomförda. Annars händer ingenting. Ett genusperspektiv måste beaktas. Finns skillnader i möjligheter att få ett arbete för män och kvinnor? Ågrenska Nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser på Amundön i Göteborg arbetar med en arbetsform som innebär att alla kallas in som är berörda eller ska beröras av familjens olika behov för den i familjen som har en funktionsnedsättning. Allt från Försäkringskassan, socialtjänst, profession, kanske polis etc. alla möts samtidigt. Habiliteringen jobbar på liknande sätt. Helhetssynen är viktig. Man måste ha en bostad för att kunna ha ett arbete. Man måste ha pengar för att betala för en bostad. Bastryggheten måste vara ordnad för att man ska kunna ta ett arbete! Ekonomiskt stöd, för inköp av till exempel arbetskläder, måste ges till personer som inte har en egen ekonomi. Använd Nätverkskontrakt, ett verktyg för återhämtning, ett strukturerat samarbete mellan patient, närstående och psykiatrin. (Läs boken om Nätverkskontrakt skriven av Laila Gentzel)

5 Nedan är sammanställt av Elisabeth Axberg, HSO, med särskild fokus på unga: Barnets väg till arbetsmarknaden Redan i tidig ålder behöver barn med funktionsnedsättning ett anpassat stöd att få grundläggande kunskaper som möjliggör arbete som vuxen. I texten tar HSO upp olika delar av stöd som behöver implementeras. Ge alla elever de rätta förutsättningarna för att klara skolan Barn lär på olika sätt. Därför ska det på skolorna erbjudas olika lärmetoder. Elever med funktionsnedsättning kan behöva omfattande stöd vilket inte ska hindras av ekonomiska prioriteringar på andra områden. Nytorpsmodellen är en modell där 93 procent av alla elever når minst betyget E i alla ämnen. Man har bland annat använts sig av individuella scheman där även tider för läxläsning och fritidsaktiviteter ingår. Handikappföreningarna förväntar sig Att olika lärmetoder används och att specialpedagogiska skolmyndighetens kunskap tillämpas och sprids till alla pedagoger. Att Nytorpsmodellen, ett samverkansprojekt mellan Karolinska institutet och Salem, införs i alla skolor. Metoder för att öka inlärningen för elever med funktionsnedsättning Projektet Teknikstöd i skolan visar att teknikstöd i skolan ger mycket goda studieresultat för elever med funktionsnedsättning. Resultat från projektet Teknikstöd i skolan I ett projekt som Hjälpmedelsinstitutet genomförde testades och utvärderades de arbetssätt och teknikstöd som beskrivs på denna webbplats. Resultat och erfarenheter från försöksverksamheter visar att relativt små insatser kan öka elevens motivation och måluppfyllelse i skolan. Slutsatser från projektet: 15% av eleverna i gymnasieskolan har stora kognitiva svårigheter Många av eleverna med kognitiva svårigheter saknar diagnos Relativt enkla teknikstöd gör stor skillnad Frånvaron minskade hos elever som fått teknikstöd Kunskap om kognitiva svårigheter och teknikstöd behövs i skolan

6 Ett instrument för att kartlägga behov är användbart Insatserna är samhällsekonomiskt lönsamma Det känns som jag koncentrerar mig mer, jag kan lägga mer energi på lärarna och lyssnar bättre. Vad tycker eleverna? 77% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat att hantera besvärliga situationer i skolan. 73% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat sina studieresultat. Elever om sina teknikstöd: Fördelarna är jättemånga! Jag behöver inte leta i skåpet efter lösa papper. Jag har all info med mig. Jag fotograferar av papper. Det känns som jag koncentrerar mig mer, jag kan lägga mer energi på lärarna och lyssnar bättre. Mer info finns på -erfarenhet/film-dajana eller på Myndigheten för delaktighet, HSO vill att en implementering av kunskaperna från projekt Teknikstöd i skolan sker i skolorna i länet. Minskat utanförskap Utanförskap som elever med funktionsnedsättning idag upplever mer än andra, behöver upphöra. Materialet DATE arbetar just med att ökad delaktighet, attitydförändring och ökad tillgänglighet.

7 Vad betyder DATE? DATE anspelar på det engelska ordet date, som betyder möte. I lärmaterialet DATE handlar det framför allt om mötet mellan elev och skolmiljö och de hinder och möjligheter som uppstår. Genom materialet möts elever i utforskande övningar och får även tillfällen att möta verkliga och fiktiva personer med egna erfarenheter av hinder i lärandemiljön. DATE är också en förkortning: Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Delaktighet Genom övningarna i DATE arbetar elever med förutsättningarna för god delaktighet och blir aktiva i skolans likabehandlingsarbete. Attitydförändring DATE ger eleverna möjlighet att prata om sina olikheter och skapar förutsättningar för ett klimat som tillåter att elever är olika. Tillgänglighet Tillgänglighet till lärande och delaktighet skapas genom ta hänsyn till våra olikheter när man formar skolmiljön. I DATE utforskar eleverna den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Elever DATE är för alla elever på alla skolor i årskurs 4-7. HSO vill att man i alla skolor i länet implementerar de framgångsrika metoderna och dess material som finns i lärmaterialet DATE, ett projekt som drivits flera år av Handikappförbunden på nationell nivå. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

8 Vad ingår i värderingsverktyget? Materialet består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning. Handledningen ger information och hjälp vid arbetet med kartläggningen. Den finns i tryckt form och kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned som pdf. För vem? Kartläggning och handlingsplan finns för förskola respektive skola. I skolversionen ingår grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Chef i verksamheten kan använda materialet på organisationsnivå. Pedagoger och övrig personal i verksamheten kan använda det på gruppnivå. Hur gör man? Kartläggningsdelen är en hjälp att värdera verksamheten baserad på kriterier från såväl forskning och beprövad erfarenhet, som från krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Graderingen har fem nivåer, där tre nivåer har vissa angivna krav. Däremellan finns nivåer som istället anger ett mellanläge mellan två nivåer. Dessa väljs när verksamheten inte helt uppnått nivån ovanför, men är bättre än nivån undertill. Värderingen görs anonymt och det sparade resultatet är bara åtkomligt för den registrerade användaren. Du kan spara när som helst och sedan återvända till värderingsverktyget när du vill. HSO förväntar sig att man snarast implementerar det värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram. Anhöriga som en resurs Enligt en studie från KIND, har man sett att stöd från anhöriga vid adhd är en friskfaktor. Copingfärdigheter hos vuxna med adhd kan förbättras om närstående involveras i vården. Det visar den första utvärderingen av en unik intervention som också inkluderar anhöriga. Hela studien finns på Handläggare på arbetsförmedlingen som arbetar med unga med funktionsnedsättning upplever att ungdomar lättare når en anställning om anhöriga finns med i processen. I arbetet med anhöriga så kan man även undvika att anhöriga ställer över- eller underkrav på ungdomen i relation till de krav som arbetslivet ställer. Erfarenheter i föreningar inom HSO är att det vanligen finns ett motstånd bland professionen att samarbeta med anhöriga då ungdomen blivit myndig. HSO:s erfarenhet är att gymnasieskolan sällan låter anhöriga vara delaktiga då ungdomen blivit myndig. Med hjälp av gemensamma möten och fullmakt kan sekretessens hinder undanröjas.

9 En implementering av kunskapen att anhöriga till unga inklusive myndiga med funktionsnedsättning kan vara en resurs bör ske i alla aktuella myndigheter. Alla unga som behöver särskilt stöd ska få frågan om anhöriga kan kontaktas. HSO vill att man utarbetar metoder för att kunna använda anhöriga som resurs. Studievägledare med specialistkunskap Inom särskolan finns här i Uppsala kommun studievägledare med särskild kunskap medan man i övrig skola saknar det. HSO vill att man strukturerar om studievägledningen så att det erbjuds studievägledare med särskild kunskap om funktionsnedsättning och som kan ge mer vägledningstid med eleven än vad den nuvarande vägledaren kan. HSO anser att det bör finnas studievägledare inom både grund- och gymnasieskolan med särskild kunskap om ungdomar med funktionsnedsättning. Samordnad individuell plan - samordnare Samordnad individuell plan ska möjliggöra att aktuella insatser samordnas. På praktisk nivå i vardagen räcker det inte alltid med en plan utan en samordnare som finns med barnet till och med vuxenlivet/arbetslivet är nödvändig. Det kan vara omöjligt för den unge att ensam förstå och hålla kontakt med olika verksamheter. Flera stora övergångar sker också vid myndighetsåldern som kan vara svåra att hantera. En samordnare kan stå för sammanhållningen av olika stödinsatser. HSO anser att kunskapen och användandet av samordnad individuell plan ska öka inom kommunerna och landstinget. att barnet/den unge erbjuds en samordnare Handikappföreningarnas samarbetsorgan i kommunerna i länet Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

10 Övrigt medskick från HSO Barnens väg till Arbetsmarknaden: Glöm inte barn/unga med funktionsnedsättning. Viktigt att påpeka att det finns många barn och ungdomar med dolda funktionsnedsättningar, som också ofta hamnar i utanförskap i skolan och bland kamrater. Det är inte bara föräldrar/anhöriga som är en resurs. Med stöd är barnen de bästa budbärarna. Låna en elev Låt elever med egna funktions-nedsättningar vara med och berätta hur de upplever skolan. Kolla Date programmet på SPSM. Använd de goda exemplen (Myndigheten för delaktighet, före detta Handisam) vid användning av teknikstöd. Föräldrar/anhöriga som resurs. Utveckla metoder för en bra kommunikation. Upprätta checklista till/för barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildning för personal som har elever med funktionsnedsättning. Hindra mobbning genom bland annat metoder för social träning. Använd SIP, Samordnad individuell plan Inflyttning/invandring: Använd Närsjukhuset i Angered som modell för att åstadkomma ett nytt bättre arbetssätt för närsjukvården i Uppsala län, där närsjukvården är/blir till för patienter och dess anhöriga. SFI, Svenska för invandrare, utveckla pedagogik för inlärning oavsett funktionsnedsättning. Det känns viktigt att påpeka att människor som kommer hit också kan ha en funktionsnedsättning. Prioritera att lära sig läsa samt tala det Svenska språket. Sjukskrivning eller arbetslöshet: Möjliggör för människor att kunna ha ett förtroendeuppdrag utan att förlora annan ersättning. Använd den kompetens som finns i till exempel Brukarnas revisionsbyrå.

11 Bygg upp möjligheten till att bli en ambassadör, liknande de ambassadörer som finns inom Hjärnkoll. Låt erfarna brukare träffa nydiagnosticerade för att visa vägen framåt. Ambassadörsverksamhet är bra och borde användas mycket mer. Ge handikapprörelsen mer resurser så kan människor med funktionsnedsättning/skada träffa nyskadade personer, och visa vägen framåt!!!! Det måste finnas klara regler om vad som gäller vid sjukskrivning och ev förtroendeuppdrag. Arbetsplatser: Landsting, Kommuner och myndigheter har ett särskilt ansvar/arbetsuppgift för att erbjuda människor med funktionsnedsättning en arbetsplats. Låt företag som lyckats med anställning av människor med funktionsnedsättning att stå som förebild för andra företag. Alternativa arbetsplatser sociala företag, kooperativ kunde finnas på alla de platser där den ordinarie verksamheten inte finns till exempel cafeteria på Lasarettet i Enköping. Daglig verksamhet är bra på att få ut människor i arbete. Kunniga arbetsledare. Målgruppsperspektiv: Använd SIP Samordnad individuell plan. Använd anhörigas kompetens/erfarenhet. Uppmuntra nätverken att hitta arbetsplatser. Titta på Ågrenskas modell, för att se alla aktörers roll/påverkan/inverkan på den enskilde/familjen. Egen bostad är en förutsättning för att kunna få ett arbete. Socialtjänst borde ha en pengapott för att kunna göra vissa inköp till en person som inte har en egen ekonomi, och som behöver investera i till exempel arbetskläder och/eller liknande. Använd Nätverkskontrakt (Laila Gentzel) Handisam : Myndigheten för delaktighet, måste samverka med HSOs medlemsorganisationer för att kunna bli en fungerande myndighet.

12 Måste finnas ett nationellt ansvar för utbildning/fortbildning av lärare och rektorer som undervisar människor med funktionsnedsättning. Nationella frågor: Arvode vs förtroendeuppdrag och sjukersättning. Gör vården tillgänglig, skapa inga onödiga köer/hinder. Samordning mellan myndigheter, så att nödvändiga insatser kommer samtidigt.

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA

HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA HANDLINGSPLAN Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning 2 juni 2015. - Anteckningar från gruppdiskussioner

Arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning 2 juni 2015. - Anteckningar från gruppdiskussioner Arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning 2 juni 2015 - Anteckningar från gruppdiskussioner KSL 2014 Text & form: gdz / mhe 1) Möjligheter i samverkan Samtalsledare

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

2013-02-20 Margareta Carlborg 1

2013-02-20 Margareta Carlborg 1 Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05 U 2009: 05 Carl-Anders Ifvarsson, utredare Eva Edström Fors, huvudsekreterare Eva-Lotta Eriksson, sekreterare Somia Frej, sekreterare Karin Månsson, sekreterare, jurist Uppdrag i utredningen kartläggning

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning?

Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Uppsala 2011-01-18 Lika värde; En förutsättning för hög kvalitet i svensk utbildning? Greger Bååth Gd Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vårt uppdrag: (från vår instruktion ) Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder

Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projekt Barn med invandrarbakgrund och funktionshinder Projektansökan Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Skåne (HSO Skåne) söker medel för rubricerade projekt, för att i samverkan med Rädda Barnen

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd.

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. välkommen till mässan hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. Nämnden för hälsa och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mässan

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

VITS. Verksamhetsberättelse

VITS. Verksamhetsberättelse VITS Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan Jönköpings kommun Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Politiker, beslutsfattare och yrkesprofessionella med ansvar för barn och unga vet idag att det både

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Kognitivt stöd i skolan

Kognitivt stöd i skolan 1 Kognitivt stöd i skolan Studiematerialet Så här blev det för mig Angelica, Axel, Sara, Jacob och Anna berättar Studiematerialet Johanna, Philip och Anthon behöver olika inlärningsmiljöer Olika unga Lika

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Hur det är att leva med NPF

Hur det är att leva med NPF Hur det är att leva med NPF Göteborg 22 oktober 2015 Föreläsare: Anders Moberg www.attention-utbildning.se Vägen till diagnos Lekar Mamma VS Mig Mamma VS Barnavårdscentralen 2 ADHD klass Egen undervisning

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) REMISSYTTRANDE 1 (7) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) Sammanfattning Att skapa bättre förutsättningar

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer