Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län"

Transkript

1 Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska språket så snabbt som möjligt, även innan man får besked om man får stanna eller inte. Det kan vara svårt att avgöra direkt om en nyanländ har en lindrig utvecklingsstörning eller någon annan kognitiv funktionsnedsättning som påverkar inlärningsförmågan. SFI, Svenska för invandrare, behöver utveckla pedagogik som är anpassad för personer med inlärningssvårigheter. Språket är nyckeln till att komma in i samhället. Angereds sjukhus, utanför Göteborg, är ett exempel på hur man på jobbar på ett annorlunda sätt för att nå invandrargrupper. Många söker sig inte till vården utan man får hitta andra arenor där man från myndigheternas sida möter människor. Det kan vara i tvättstugan, i en kvarterslokal etc. Man har en strategi för att möta människor där de har en möjlighet att ta emot hjälp, i en miljö där man känner trygghet. Nyanlända kan behöva information om hur systemen i Sverige fungerar och vilken hjälp och stöd man kan få. Vi tror dock att om man frågar nyanlända vid gränsen om eventuella funktionsnedsättningar så är det inte alldeles säkert att man får ett ärligt svar, man kanske tror att man inte kommer in om man uppger det. Det är säkert på asylboendena man ska försöka fånga upp personerna. Sjukskrivning eller arbetslöshet: Det måste finnas klara regler om vad som gäller vid sjukskrivning och ev. förtroendeuppdrag. Det är bra för människor att kunna ha ett förtroendeuppdrag, det är rehabiliterande! Man får idag olika svar beroende på vem man pratar med på Försäkringskassan. Regelverk finns säkert men de enskilda handläggarna verkar inte känna till detta utan det blir olika bedömningar, tolkningar från fall till fall.

2 Det måste förtydligas vad det är som gäller när det gäller ersättningssystemen (gäller även försörjningsstöd). Det är viktigt att regelverken inte stoppar olika försök till rehabilitering. Det kan vara ett första steg för en återgång till ett arbete. Det bidrar till utanförskap om man inte kan ta ett förtroendeuppdrag. Kan man visa en karakteristik av detta problem kanske det kan bidra till att man förändrar ett stelbent system. Detta är en strukturell fråga som bidrar till utanförskapet som man måste få ordning på. Det måste också finnas en följsamhet mellan olika myndigheter så att man inte släpper sitt ansvar för en person förrän någon annan tar vid. Det är lätt att personer hamnar mellan stolarna och ingen myndighet vill vidkännas att det är deras ansvar. Kontinuitet i övergångar behövs. Det borde finnas en informationsskyldighet mellan myndigheter i övergången mellan när man är barn och vuxen. Om sen den enskilde vill använda den informationen eller inte det är naturligtvis den enskildes sak. Här skulle man i högre grad kunna använda sig av den kompetens som finns exempelvis Brukarnas revisionsbyrå, där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa granskar olika former av stöd som är riktade till målgruppen. Ett annat exempel är att skapa möjligheter att bli ambassadörer liknande de som idag finns inom Hjärnkoll (personer med egen erfarenhet får en utbildning och möter människor på arbetsplatser, skolor, bibliotek etc. och delger sina erfarenheter) Ett tredje exempel låta erfarna brukare träffa nydiagnosticerade för att visa vägar framåt (vilket man idag gör i på flera håll i Europa). Kunskapen finns och har funnits på många håll i Europa i många år men det bromsas av många verksamheter i Sverige vågar vi påstå. Det måste finnas en systematik i detta arbete och inte något som sker då och då och i projektform. Det är viktigt att handikapprörelsen har tillräckliga resurser så att man på ett systematiskt sätt kan arbeta med att personer med funktionsnedsättningar, och anhöriga, kan möta andra med liknande erfarenheter. Man kan stödja och hjälpa varandra och utbyta erfarenheter på vägen mot att bryta utanförskapet. Ett sätt kan vara att ordna träffpunkter/arenor där man kan mötas. Ett exempel är föreningen Attention i Uppsala som anordnar cafékvällar där man bjuder in föreläsare och andra för reflektion och kunskapsutveckling. Ett annat exempel är föreningen RBU som anordnar familjeläger. Det är bättre/lättare för många att delta i aktiviteter som föreningar ordnar än delta i motsvarande som någon myndighet ordnar. Föreningar kan erbjuda sociala aktiviteter som kan bryta utanförskapet för många personer.

3 Arbetsplatser: Landsting, Kommuner och myndigheter har ett särskilt ansvar/arbetsuppgift för att erbjuda människor med funktionsnedsättning en arbetsplats. Idag är privata företag bättre än de offentliga verksamheterna att erbjuda arbete till personer med olika funktions-nedsättningar. Det ligger en motion nu i Uppsala kommun om att 1,5% av de anställda i kommunen ska ha någon påvisad form av funktionsnedsättning. Vi menar att så är fallet redan idag, mer än 1,5 % skulle säkert själva definiera att de har någon form av funktionsnedsättning (av lindrigt slag). Man kan ju diskutera vad en viss funktionsnedsättning kan innebära i jobbet. Men nu utgår man från att om man har en funktionsnedsättning så kan man inte klara av att jobba! Men sen måste man ha i beräkningen också att alla inte kan gå på 100 %, man måste ha den toleransen att det finns personer som inte kan gå för fullt, och dom kommer aldrig in. När arbetsförmedlingen via coacher mm går ut och försöker hitta jobb så borde kommuner och landsting ha en större aktivitet till att hitta arbeten där det kan funka. Som arbetsgivare kanske man inte vågar ta steget fullt ut och anställa. Man skulle vilja att man skapade en möjlighet med nya arbetsuppgifter, sådant som borde bli gjort men inte blir gjort idag. Många enkla jobb har försvunnit och blir inte gjorde eller blir gjorda av personer vars kompetens skulle kunna användas till annat. Daglig verksamhet (LSS-verksamhet) är bra på att hitta arbetsplatser, det finns arbetsuppgifter, problemet är att det mycket sällan leder till anställning. Sociala företag är ett alternativ för människor som hamnar utanför arbetsplatserna. Sociala företag har en speciell roll/uppgift för människor med funktionsnedsättningar. Du är välkommen med det du kan bidra med. Andra företag ställer högre krav. Socialt företag kan vara en väg ut på öppna marknaden för en del personer. Gruppen har egna erfarenheter av att arbeta i socialt företag är en väg för några mot en löneanställning på öppna marknaden. Alla ungdomar med funktionsnedsättningar ska garanteras praoplats samt feriearbete. Funktions-nedsättningen får inte bli ett hinder för prao. Kunskap, inställning och attityder hos arbetsledande personal är viktigt för möjligheten att arbetsplatsen ska fungera bra för personer med funktionsnedsättningar. Arbetsledning måste få möjlighet till utbildning om funktionshinder och dess konsekvenser. Support från Arbetsförmedling och annan kompetens till företag som har arbetsgivaransvar för människor med funktions-nedsättning.

4 Målgruppsperspektiv: Använd Samordnad Individuell Plan, SIP, där men ser individen och dennes behov, helheten. Den används inte i tillräcklig omfattning idag. Där den har använts har den mötts av positiv kritik, det fungerar. Är det flera aktörer så ska man ha en SIP, menar gruppen. Bristen på samordning har framförts från brukarhåll länge och SIP är ett steg i rätt riktning. Det finns risk att anhöriga hålls utanför beroende av vissa regelverk. Man talar om den enskildes intigritet som ett skäl till att anhöriga hålls utanför. Professionerna kan ha nytta av den kunskap som anhöriga ha och man borde i högre utsträckning tänka i familjenätverk även om man är myndig. Det finns studier som visar att stöd från anhöriga är en framgångsfaktor. Anhöriga är många gången en del i att få saker genomförda. Annars händer ingenting. Ett genusperspektiv måste beaktas. Finns skillnader i möjligheter att få ett arbete för män och kvinnor? Ågrenska Nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser på Amundön i Göteborg arbetar med en arbetsform som innebär att alla kallas in som är berörda eller ska beröras av familjens olika behov för den i familjen som har en funktionsnedsättning. Allt från Försäkringskassan, socialtjänst, profession, kanske polis etc. alla möts samtidigt. Habiliteringen jobbar på liknande sätt. Helhetssynen är viktig. Man måste ha en bostad för att kunna ha ett arbete. Man måste ha pengar för att betala för en bostad. Bastryggheten måste vara ordnad för att man ska kunna ta ett arbete! Ekonomiskt stöd, för inköp av till exempel arbetskläder, måste ges till personer som inte har en egen ekonomi. Använd Nätverkskontrakt, ett verktyg för återhämtning, ett strukturerat samarbete mellan patient, närstående och psykiatrin. (Läs boken om Nätverkskontrakt skriven av Laila Gentzel)

5 Nedan är sammanställt av Elisabeth Axberg, HSO, med särskild fokus på unga: Barnets väg till arbetsmarknaden Redan i tidig ålder behöver barn med funktionsnedsättning ett anpassat stöd att få grundläggande kunskaper som möjliggör arbete som vuxen. I texten tar HSO upp olika delar av stöd som behöver implementeras. Ge alla elever de rätta förutsättningarna för att klara skolan Barn lär på olika sätt. Därför ska det på skolorna erbjudas olika lärmetoder. Elever med funktionsnedsättning kan behöva omfattande stöd vilket inte ska hindras av ekonomiska prioriteringar på andra områden. Nytorpsmodellen är en modell där 93 procent av alla elever når minst betyget E i alla ämnen. Man har bland annat använts sig av individuella scheman där även tider för läxläsning och fritidsaktiviteter ingår. Handikappföreningarna förväntar sig Att olika lärmetoder används och att specialpedagogiska skolmyndighetens kunskap tillämpas och sprids till alla pedagoger. Att Nytorpsmodellen, ett samverkansprojekt mellan Karolinska institutet och Salem, införs i alla skolor. Metoder för att öka inlärningen för elever med funktionsnedsättning Projektet Teknikstöd i skolan visar att teknikstöd i skolan ger mycket goda studieresultat för elever med funktionsnedsättning. Resultat från projektet Teknikstöd i skolan I ett projekt som Hjälpmedelsinstitutet genomförde testades och utvärderades de arbetssätt och teknikstöd som beskrivs på denna webbplats. Resultat och erfarenheter från försöksverksamheter visar att relativt små insatser kan öka elevens motivation och måluppfyllelse i skolan. Slutsatser från projektet: 15% av eleverna i gymnasieskolan har stora kognitiva svårigheter Många av eleverna med kognitiva svårigheter saknar diagnos Relativt enkla teknikstöd gör stor skillnad Frånvaron minskade hos elever som fått teknikstöd Kunskap om kognitiva svårigheter och teknikstöd behövs i skolan

6 Ett instrument för att kartlägga behov är användbart Insatserna är samhällsekonomiskt lönsamma Det känns som jag koncentrerar mig mer, jag kan lägga mer energi på lärarna och lyssnar bättre. Vad tycker eleverna? 77% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat att hantera besvärliga situationer i skolan. 73% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat sina studieresultat. Elever om sina teknikstöd: Fördelarna är jättemånga! Jag behöver inte leta i skåpet efter lösa papper. Jag har all info med mig. Jag fotograferar av papper. Det känns som jag koncentrerar mig mer, jag kan lägga mer energi på lärarna och lyssnar bättre. Mer info finns på -erfarenhet/film-dajana eller på Myndigheten för delaktighet, HSO vill att en implementering av kunskaperna från projekt Teknikstöd i skolan sker i skolorna i länet. Minskat utanförskap Utanförskap som elever med funktionsnedsättning idag upplever mer än andra, behöver upphöra. Materialet DATE arbetar just med att ökad delaktighet, attitydförändring och ökad tillgänglighet.

7 Vad betyder DATE? DATE anspelar på det engelska ordet date, som betyder möte. I lärmaterialet DATE handlar det framför allt om mötet mellan elev och skolmiljö och de hinder och möjligheter som uppstår. Genom materialet möts elever i utforskande övningar och får även tillfällen att möta verkliga och fiktiva personer med egna erfarenheter av hinder i lärandemiljön. DATE är också en förkortning: Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Delaktighet Genom övningarna i DATE arbetar elever med förutsättningarna för god delaktighet och blir aktiva i skolans likabehandlingsarbete. Attitydförändring DATE ger eleverna möjlighet att prata om sina olikheter och skapar förutsättningar för ett klimat som tillåter att elever är olika. Tillgänglighet Tillgänglighet till lärande och delaktighet skapas genom ta hänsyn till våra olikheter när man formar skolmiljön. I DATE utforskar eleverna den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Elever DATE är för alla elever på alla skolor i årskurs 4-7. HSO vill att man i alla skolor i länet implementerar de framgångsrika metoderna och dess material som finns i lärmaterialet DATE, ett projekt som drivits flera år av Handikappförbunden på nationell nivå. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

8 Vad ingår i värderingsverktyget? Materialet består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning. Handledningen ger information och hjälp vid arbetet med kartläggningen. Den finns i tryckt form och kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned som pdf. För vem? Kartläggning och handlingsplan finns för förskola respektive skola. I skolversionen ingår grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Chef i verksamheten kan använda materialet på organisationsnivå. Pedagoger och övrig personal i verksamheten kan använda det på gruppnivå. Hur gör man? Kartläggningsdelen är en hjälp att värdera verksamheten baserad på kriterier från såväl forskning och beprövad erfarenhet, som från krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Graderingen har fem nivåer, där tre nivåer har vissa angivna krav. Däremellan finns nivåer som istället anger ett mellanläge mellan två nivåer. Dessa väljs när verksamheten inte helt uppnått nivån ovanför, men är bättre än nivån undertill. Värderingen görs anonymt och det sparade resultatet är bara åtkomligt för den registrerade användaren. Du kan spara när som helst och sedan återvända till värderingsverktyget när du vill. HSO förväntar sig att man snarast implementerar det värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram. Anhöriga som en resurs Enligt en studie från KIND, har man sett att stöd från anhöriga vid adhd är en friskfaktor. Copingfärdigheter hos vuxna med adhd kan förbättras om närstående involveras i vården. Det visar den första utvärderingen av en unik intervention som också inkluderar anhöriga. Hela studien finns på Handläggare på arbetsförmedlingen som arbetar med unga med funktionsnedsättning upplever att ungdomar lättare når en anställning om anhöriga finns med i processen. I arbetet med anhöriga så kan man även undvika att anhöriga ställer över- eller underkrav på ungdomen i relation till de krav som arbetslivet ställer. Erfarenheter i föreningar inom HSO är att det vanligen finns ett motstånd bland professionen att samarbeta med anhöriga då ungdomen blivit myndig. HSO:s erfarenhet är att gymnasieskolan sällan låter anhöriga vara delaktiga då ungdomen blivit myndig. Med hjälp av gemensamma möten och fullmakt kan sekretessens hinder undanröjas.

9 En implementering av kunskapen att anhöriga till unga inklusive myndiga med funktionsnedsättning kan vara en resurs bör ske i alla aktuella myndigheter. Alla unga som behöver särskilt stöd ska få frågan om anhöriga kan kontaktas. HSO vill att man utarbetar metoder för att kunna använda anhöriga som resurs. Studievägledare med specialistkunskap Inom särskolan finns här i Uppsala kommun studievägledare med särskild kunskap medan man i övrig skola saknar det. HSO vill att man strukturerar om studievägledningen så att det erbjuds studievägledare med särskild kunskap om funktionsnedsättning och som kan ge mer vägledningstid med eleven än vad den nuvarande vägledaren kan. HSO anser att det bör finnas studievägledare inom både grund- och gymnasieskolan med särskild kunskap om ungdomar med funktionsnedsättning. Samordnad individuell plan - samordnare Samordnad individuell plan ska möjliggöra att aktuella insatser samordnas. På praktisk nivå i vardagen räcker det inte alltid med en plan utan en samordnare som finns med barnet till och med vuxenlivet/arbetslivet är nödvändig. Det kan vara omöjligt för den unge att ensam förstå och hålla kontakt med olika verksamheter. Flera stora övergångar sker också vid myndighetsåldern som kan vara svåra att hantera. En samordnare kan stå för sammanhållningen av olika stödinsatser. HSO anser att kunskapen och användandet av samordnad individuell plan ska öka inom kommunerna och landstinget. att barnet/den unge erbjuds en samordnare Handikappföreningarnas samarbetsorgan i kommunerna i länet Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

10 Övrigt medskick från HSO Barnens väg till Arbetsmarknaden: Glöm inte barn/unga med funktionsnedsättning. Viktigt att påpeka att det finns många barn och ungdomar med dolda funktionsnedsättningar, som också ofta hamnar i utanförskap i skolan och bland kamrater. Det är inte bara föräldrar/anhöriga som är en resurs. Med stöd är barnen de bästa budbärarna. Låna en elev Låt elever med egna funktions-nedsättningar vara med och berätta hur de upplever skolan. Kolla Date programmet på SPSM. Använd de goda exemplen (Myndigheten för delaktighet, före detta Handisam) vid användning av teknikstöd. Föräldrar/anhöriga som resurs. Utveckla metoder för en bra kommunikation. Upprätta checklista till/för barn/ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildning för personal som har elever med funktionsnedsättning. Hindra mobbning genom bland annat metoder för social träning. Använd SIP, Samordnad individuell plan Inflyttning/invandring: Använd Närsjukhuset i Angered som modell för att åstadkomma ett nytt bättre arbetssätt för närsjukvården i Uppsala län, där närsjukvården är/blir till för patienter och dess anhöriga. SFI, Svenska för invandrare, utveckla pedagogik för inlärning oavsett funktionsnedsättning. Det känns viktigt att påpeka att människor som kommer hit också kan ha en funktionsnedsättning. Prioritera att lära sig läsa samt tala det Svenska språket. Sjukskrivning eller arbetslöshet: Möjliggör för människor att kunna ha ett förtroendeuppdrag utan att förlora annan ersättning. Använd den kompetens som finns i till exempel Brukarnas revisionsbyrå.

11 Bygg upp möjligheten till att bli en ambassadör, liknande de ambassadörer som finns inom Hjärnkoll. Låt erfarna brukare träffa nydiagnosticerade för att visa vägen framåt. Ambassadörsverksamhet är bra och borde användas mycket mer. Ge handikapprörelsen mer resurser så kan människor med funktionsnedsättning/skada träffa nyskadade personer, och visa vägen framåt!!!! Det måste finnas klara regler om vad som gäller vid sjukskrivning och ev förtroendeuppdrag. Arbetsplatser: Landsting, Kommuner och myndigheter har ett särskilt ansvar/arbetsuppgift för att erbjuda människor med funktionsnedsättning en arbetsplats. Låt företag som lyckats med anställning av människor med funktionsnedsättning att stå som förebild för andra företag. Alternativa arbetsplatser sociala företag, kooperativ kunde finnas på alla de platser där den ordinarie verksamheten inte finns till exempel cafeteria på Lasarettet i Enköping. Daglig verksamhet är bra på att få ut människor i arbete. Kunniga arbetsledare. Målgruppsperspektiv: Använd SIP Samordnad individuell plan. Använd anhörigas kompetens/erfarenhet. Uppmuntra nätverken att hitta arbetsplatser. Titta på Ågrenskas modell, för att se alla aktörers roll/påverkan/inverkan på den enskilde/familjen. Egen bostad är en förutsättning för att kunna få ett arbete. Socialtjänst borde ha en pengapott för att kunna göra vissa inköp till en person som inte har en egen ekonomi, och som behöver investera i till exempel arbetskläder och/eller liknande. Använd Nätverkskontrakt (Laila Gentzel) Handisam : Myndigheten för delaktighet, måste samverka med HSOs medlemsorganisationer för att kunna bli en fungerande myndighet.

12 Måste finnas ett nationellt ansvar för utbildning/fortbildning av lärare och rektorer som undervisar människor med funktionsnedsättning. Nationella frågor: Arvode vs förtroendeuppdrag och sjukersättning. Gör vården tillgänglig, skapa inga onödiga köer/hinder. Samordning mellan myndigheter, så att nödvändiga insatser kommer samtidigt.

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer