8. För kår- eller yrkesintressen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. För kår- eller yrkesintressen."

Transkript

1 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se [3949J. [4051J Riddarhusdirektionen. Ordf.: Stockholms läkareförening, se [3951J. von Essen, Fr" frih. excellens; ledamöter: [4066J Medicinska föreningen.' (Handt- Wachtmeister, A. F. Cl:son, grefve; von Ro- verkareg. 4 JI ) Inspektor: Medin, Oskar. sen, G. P. A., grefve; Leijonhufvud, B. S, Styrelse: ordf.: Wigert, Viktor; v. ordf.: Lind- A., frih.: Uggla, A. A.; Wästfelt. C. G. N. L.; blom, Oscar; sekrct.: Pranzön, Anders; skatt- Printzsköld, O. H. R. Tjiinsternän: riddar- mäst.. Rönnow, Lars; bibliotekarie: Hemhussekreterare och ombudsman: Stuart, J, lund, Karl Erik: värd: Adlersparre. Axel: M.; riddarhuskamrerare: Fleetwood, R. A. öfriga styrelsemedl.: Holmberg, Georg: Nord- S., frih.; riddarhuskansliat: Skogman. K.; lander, Oskar; Liljestrand, Göran. Förvaltamanuenser: Leuhusen, J. W. O" f'rih.; Edel- ningsnämnd: Rönnow, Lars; Richnau, Gunstam, C. nar: Hiort af Ornäs, Carl; Hernlund, Karl [4052J Adelns diskussionsklubb CA.D. K.). Adr. Riddarhuset. Bildades 1905, Har till ändamål att verka för ett tidsenligt handhafvande af ridderskapet och adelns genlensamma angelägenheter. Omkring 250 medl.:hsafgift 5 kr, Ordf.: De Geer, Gustaf, frih.; v. ordf.; von Rosen, Eugens, grefve; sekr. o. skattrnäst.. Planting-Gyllenbåga, Wilhelm. Erik; Hultgren, Hans; Engstrand, Georg. Hybinette, Robert; Klubbmästare: Dag. Lundahl, Josef; Carl sten, Sångallförare : Holmin, Nils. Standarförare : Franzeu, J onas. Föreningens representanter i Sthlms studentkårs direktion: Wigert, Viktor; Franze n, Anders; Hemlund. Karl Erik: Holmberg, Georg; Widh;md, Jakob; Akerlund, Ake. Karl Emil; Kinberg, [4069J Svenska tandläkaresällskapet. Ordf.: Clason, H.; v. ordf.: Schmidt, M.; sekr.: Ramberg, H.; redaktör: Samuel, F.; bibliot.: Bergholm. T.; konservator: Skogsborg, C. Ledamöter af förvaltningsnämnden: Skogsborg, G. (skattm.), Jungner, Hj.; Lenhardtson, A. [4053J Tjänstemannasällskapet i Stockholm. (Norrlandsg. 8 & 10,2 tr.; a. t , r. t ) Ordf.: Kock, E., tullkontrollör, v. ordf.: Guinchard, J., fil. dr; ledamöter: Tengroth, B. M., e. o. hofr.-not.; Lindblom, Hj., uppbördskommiss.; Svedenborg. J. K., ingenjör; Wadström, B., e. o. hofr.-not.; Hallengren, H., l:e stationsskrifvare; Way, H., amanuens i poststyr.; Gezelius, C., bokh. i järnvägsstyr.; Berg, A. W., postexpeditör; Burman, H., telegrafassistent : Wetterlund, K. G., kammarskrifv.; kassadirektör : Wad- [4071 J Odontolog iska Sällskapet i Stockholm. CSmålandsg. 7.) Ord. sammankomst första och tredje måndag kl. 7-noe. m. ström, B. i hvarje månad, utom juni, juli och augu sti, Ordf.: Ulm gren, O.; sekret.: Ung, A_: [~056J De extra ordld~rles förenlnq, skattmäst.: Hedström, G. (Stiftad 1904). Styrelse: Lindhult. N. A.,.. '".. ordf.; Hedren, T" v. ordf.; Elliot'oH., sekre- [4072J Odontol.oglska foremngen (Ma terare; Gräntz, K, skattmästare; Abergh, R. s~ersamuelsg. 17 u o. g.). Sekr., skattm. o, o [4060J Sveriges advokatsamfund. Ordf., bibl. 6-7 e. m. Inspektor: bert; ordf.: Stridbeck, Knut; Lindström, AIv. ordf.: Björk- Martin, E., Sthlm; v. ordf.: Bendz, P., Mal- man, Yngve; sekr.: Strehlenert. I van; v. mö; Broomå, A.,Lund; Huselius, Gösta, Sthlm; sekr.: Svensson, Harald; skattrnäst.: Löwe- Sandström, G., Gefle; Berglund, E.; Sthlm; gren, SqXO;bibliot.: Nilsson, Gunnar; klubb- Mannhsimor, 9, Göteborg; suppleanter: mäst.: Akerblom, Lennart: v. klubbmäst.. Sparre, Ed.; Aström, T.; Furstenberg. O.; Nilsson, Yngve. Loden, J., och Löfgren, Eliel, samtl. Sthlm; [4075J Svenska veterinärläkareförenin- Drakenberg. B. E., Göteborg, och Heden- gen. Ordf.: Vennerholm, J.; v. ordf.: Floskog, O., Malmö; sekret.: som mottager meddelanclen Tjerneld, John, till samfundet. ren, A. G.; sekret.: Dahlström, skapsförare: Regnår, G. Hj.: rå keu- [4063J Stockholms prästsällskap. Ordf.: [4078J Stockholms barnmor-skesättskap. Strandell, A.; v. ordf.: Heuman, E. D.; sty- Ordf.: Qvarzell. J. C., frökeu: kassaf'örvn lt.: relse,ledamöter: [Iammarstan, F.; Lönegren, Bergstrand. Maria, f. Akerberg; sekret.: E.; Ahfelt, Cl.; Ohman, K.; Nilsson, Sv. Se- Bergman, C. 1., f. Nilson; ledamöter i stykret.: Norrby, J.; kassaförvalt. : Flensburg, IreIsen : Rehnström, M., f. Johanson: Kanten, E. G. M., f. Zaar; Larson, Augusta, f. Strömberg; Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget

2 [ J D. Föreningar och sällskap. Frykholm, P., fröken; Häggbom, Anna, frök.; Allmänna tekniska samfundet, se [3959]. Pålson, Anna, fru; Stenhård. Emelia.f. Löf'- [4091J Civila Väg- och Vattenbyggnadsklubben. Postadr.: Sthlm. Ordf.: Knös, berg; Sjögren, Ida, fröken; Dahl, Lotten, fröken; revisorer: Lindström, G., doktor; A.; vice ordf.: Rehnborg, Hj. B. P.; sekreterare: Hörnell, P. G. Gödecke, Betty, fru; suppleanter: Grönlund. Gerda, fru; Benzenius, Ida, fru. - Donationer eller gåfvor till sjuk. eller pensions- holm. Bestyrelsens ordf.: Lyttkens, Aug.. [4093J Landtbruksklubben i Stock, kassan mottagas i Medicinalstyrelsens aktuariekontoramanuens i J ordbruksdep. landtbruksinspektör; sekr.: Lange, Nils- [4081J Apotekaresocieteten. (Valling. [4096J Militärsällskapet i Stockholm. 20. Fonder, se 2710.) Direktion: Ordf'.: Ordförande: Gadd, H., generallöjtn. Lehman, A.; sekr.: Blomquist, A.; kassaföre- Vice ordförande: Bergmau, G., generalmajor. stånd.: Murray, A.: öfriga ledamöter: Schill- Direktör: Frestadius, K, kapten. berg, A. J.; Enell, H. G.; Södermark, A.; Sekreterare: af Kleen, E. W., kapten. Petersson, V.; suppleanter: Engelbrecht, K.: Ledamöter: Leije nhutvud, G., frih., kapten; Kaijser, A.; ombudsman: Sebardt j.or, W.; Taube, C. E., grefve, öfverstelöjtn.; Festin, rnedicinaltaxerevisorer: Balkenhausen, R.; B., kapten; von Hosen, V., frih., öfverste- Blomquist, A.; suppleant: Petersson, V.; Iöjtn.: Bolin, A., kapten; Moberg, J. A., revisorer: Ball.enhausen, R.; Elmström, O.; öfverstelöjtn.; Murray, A., kapten; 'I'ho- Afzelius, F.; suppleant: Liljenström, G.; bi- rel l, A. G., kapten. bliotekarie: Blomquist, A. Suppleanter: Lilliehöök, G., kapt.: Lager- Vaktmästare: Sundberg, Anna. bielke, A., frih., kapten; Fick, E., kapt.; [4083J Farmaceutiska föreningen. Jegerhjelm, K. E. G. A., löjtn.; Amund- (Valling. 20.) son, K. A. B.. kapt.en; Lindström, O., Ordförande: Blomquist, Arv. kapt.; Krook, K., löjtn. O df UT (Nytt val vi.i årsskiftet, se Supplementet.} v. r.: Moberger, J.". Sekreterare: Wahlquist, V. [4098J Artilleriklubben, adr. General- Kassaförvaltare: Persson, Claös. fälttygmästareexp., J akobsg. 30. Ordf.: Toll, Bibliotekarie: v. Friedrichs, O. K. O., major; sekreterare och skattmäst.: Ledamöter: Schimmelpfennig, C. F. W.; Lagerfelt, G. A. E., löjtn. Ericsson, J.; v. Friedrichs; O.; Wadell, C. [4101J Sjöofficerssällskapet i Stock- Styrelsesuppleant.er: Nyman, S. O.; Del- holm. Lokal: N:o 8 Skeppsholmen, 1 tro phin, 'I'h. Direktion.' Ordf.: Palander, A. L., amiral; Klubbmästare: Hanell. F. ekonomidir.: Didring, G. E., l:e marinintend.; Sånganförare : Källström, E. sekr.: Helin, J.. A., komm. -ka pt, af l:a gr.: Diskussionsnämnd : förman: Sjöberg, K. M. bibliotekarie: Akermark, C. H., kapten; Ledamöter: Delphin, 'I'h.: Westling, R. skattmästare: Lagerholm, S. F., marininten- Revisorer: Södermark,.A.. V.; Thimgren, A. dent af l:a gr.: öfriga medlemmar: Lager- J. W.; Bruce, V. O. C. crantz, H. G., kommendör; 'I'hurdin, R. A., Revisorssuppleanter: Helmer, G. A.; Winck- komm.vkapt. af 2:a graden. ler, J. [41 04J Und~rofficerssällskapet i St,ocrlfi [4084J Expeditionen för Sveriges farma- holm. Ordf.: Sodervall, F. (adr, Bergsg.39, ceutförbund. Ordf.: Sjöberg, K., apotekare; tel. Kungsh. 269); v. ordf.: Jansson, F.; sekreterare: Wahlqvist, V., apotekare; kassa- kontrollant: ~~urbeck, C. A.j ~assör: Olsso.n, förvaltare: Nyman, U., apotekare. Post- 9. E.; sekr.: ~~n~berg, A. G.; intendent: 111- adress: Box. 34, Stockholm. A. t. Vasa [efelt, C. H.; ofng[t styr~~seled~m.: Wester- 1955; r. t Västmannagatan 18III. lund, J.; Palm, C. A.; Björnström. G. A. [4085] Stockholmskretsen af Sveriges J41.06] S~ockholms landstormbe~älsfarmaceutförbund. Ordf.: Nyman, O., apo- forenm g ''' Stiftad 12 fe~r ~ntenmstekare; sekreterare: Kockum, A., apotekare; styrelse r fo O~df.. D.rake, Go~ta, kai,'- k f..1 lt L' d Il' U P F l ten; sekr.: Olsson, HJ.; Ericsson, GId.; Friassa o 'va are: m wa,.fi..., didat. can- b er,s ' E' H amn k' VIS, t" St d hl O' St.fi., en a,., en- 1 [4088J Försäkringsföreningen. Ordf.: dah,..... Palme, Sven: v. ordf.: Liljestrand, P. E.;. [4.11~J ~to~kholms larar~sallskap: S:ysekre't.: LeIDer, Johan; klub brnäst.: Nyström,,el.e. Ordf.. F~?r~us, G. ~:' v. ordf.. BlId- Vilhelm. (Nytt val i J an.) berg, A. H..; ofnga ledamöter: Sand~gren, S. A. M.; Ringenson. C. A. V.; Bohlin, K. Svenska teknologföreningen, se [3957]. H.; sekr.: Falk, A.; klubbmäst.: Boström, O. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget

3 8. För kår- eller yrkesintressen. [ ] Stockho!!~IS Iäraresiil lskaps brg!(nn~skommitte: sen: Holm, Sixten; Lönberg. Agnes; Pet re- Or~f.: Björkman, P.. A.; Ny~trom, J. F., lius, Vilh. (förste sekr.), samtliga istockh.; Skarman, J. A. O.; ElJffison, E. G.; Zamore, Nygren, J. A., Göteborg; Boberg, D., Gefle; C. A.. Döss, J., Falun; Flodman, V. E., Upsala. Pedn"ogiskn biblioteket. Lutternsg, 3. TIll Organ: Svenskt Postar kiv. hör Stockholms läraresällskap. Öppnades ~ Innehåller f. n. omkring 24,500 band. [4129], Postamanu~nsernas foremnq. Afsedt för lärare och lärarinnor vid alla (P. A.) Styrelse: Hedren, T., ordf.; Bok, slags uppfostringosskolor (folkskolor, allm. ström, K., sekr.: Sylvan, C. läroverk, flickskolor, m.. m.) sa~t andra för [4131J Sveriges postbetjänteförening. uppfostran och un~ervlsmng intresserade Centralstyrelse: Bäckmark, Carl, ordf.; Netpersoner. StyreZRe: Schwartz, ~., ordf.;.la- terström. Fritz, sekr.; Holmqvist, W., kassör; gerstedt, ~. G. W.. v. ordf. o. forest.; Wide- Berggren, C. H.; Wallin, J. A.; Norstedt, gren, MatlIda, sekr.; Wallberger, A. S. H., C. L.; Bruce, N. O.; Tell, Alfr.; Ohman, skattm.; Berg, H. - Bibliotekarie: Löwen- Victor. hielm, Laura. Biträdande bibliotekarier: Rornulus, Anna; Hjorth, Maria; skattrniistfl"e: [4135J Sveriges författareförening. Wallberger, A. E. Hj. Ordf.: Warburg, K.; v. ordf.:.~orde~svan, G.; (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) sekret.: Raphael, A.; skattmast.: Michaelson. K.; öfriga ledamöter: Hallström, P.; Hed- [4112] Svenska gymnastikläraresällska- berg, '1'.; Karlfeldt, E. A.; suppleanter: Be!- pet. Ordf.: Drakenberg, S.; sekret. o. skatt- ger H.' Roos Anna M.' Söderberg UJ-' ~as " tare: Nerrnauc En;.. K H ;s.yre t lsele. d amo"t er Erdmann, ' ", N.; Berg. R. G:son;, Lidman, ". Sv. I Stockholm: Balck, V.; Levin, A.; Lindforss, T.; Silow, C.; Törngren, L. M.; Wallgren,. [4137J Svenska...". t1dnlngsutglfvarefo.renl~- S.; Wide, A.; Wikström, L. Sammankorn- g~n, Styrelse: ~ohln!an, Arv., ordf.; WIstel' å Gymn. Centr, Institutet 2:a lördagen ren, Joh.. v. or~r; Ericson, Gus~. E.; Gusi månaderna okt.-april. Sällskapet utgif tafsson. R.; Leijon: F. Em.; Lidman, A.; ver Tidskrift i Gymnastik, redigerad af kap- O~terdahl, ~. E. Sekreterare: Wennerh olm, ten S. Drakenberg, prof. L. M. Törngren och VIctor, v. haradsh. prof. A. Wide. [4138J Publioistklubben. (Klara Norra [4115J Sveriges allmänna folkskoi-1kyrkog~ta ~8.) Ordförande: Hallgren,,,Adolf; lärareförening. Ordf.: Jonsson, Alexander; v. ordf.: 'Iengwall, C. G.; skattmastare: kassaförvalt.: Dalström. J. J.; öfriga cen-] Hasselg~'en, A.; sekl'eterar~: J;-Ioogerstolpe,G.; tralstyrelseledamöter: Berg, Fridtjuv;Borgh, kl~bbm:lst.:!jeander, H ; Qfn!'a styrelseleda- P.; Bruce, N. O.; Cederberg. J.; Dalin, Alfr.; moter:~rumus, Axel; HelIkvIst, Otto; Lund- Franzen, J.; Landberg. Gustava; Lessel, gr~n, HJalmar, alla I Stock?olm. Kretsför- Anna; Tennman, M.; sekret.: Nylund, Sven. e.:llugarnas representan~.er : styrelse!! aro : (NYa val i Januari.) for Nordsvenska pressforenmgen:. Lidman. c' " Axel, Hedernora: Mellersta Svenges d:o: l4117j Stookhol.r.ns folkskollararef~r- Malmrot. K.. Orebro: Ostra Sveriges d:o: ening. Ordf.: Dalstrom, J. J.; v. ordf.: Gustaf ss0.11, Gustaf, Linköping; Södra Sveri- Bergh, Gust.;. sekr.:..branzell, A., och Ny- ges d:o: Asbrink, Gustaf, Hälsingborg; Götestedt, Ger~a; kassa!orvalt.: Vass)Jerg. An- borgs och Västra Sveriges d:o: Ramberg. ton; ledamoter: Carli, E., och Nyqvist, Lotty. C. A., Stockholm. I Stockholm äger nytt [4119J Stookholms lokalförening af styrelseval rum i Februari. Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Blom- [4140J Svenska Journalistföreningen. qvist, Axel;,:. ordf.: Persson:..P. E.; sekr.: Central.'tyrelse: Ordf.: Spångberg, Valfrid; Joh~!lson, ~ntz; v. sekr.: SJ.?holm,. Alfr.; sskr.: Bratt, Valter; skattm.: Leander.Hans, kassor: Eriksson, C.; ledamoter: Aberg, alla i Stockholm : Bratt John och Ahman Olivia, och Johansson, Ida. August, Göteborg; Petel:sson, Th., och Öster: [4122J Svenska döfstumläraresällskapet dahl, H., Malmö; Rothman, Helmer, Karl- Ordf.: Blomkvist, J., rektor, Orebro; v. ordf.: stad; Nilsson, Nils L., Sundsvall; Segersteen, Prawitz, J., rektor. Stockholm; sekret.: Nor- Gustaf, Luleå. din, F., rektor, Vänersborg; kassaförvalt.: StockhoZrn kretsens sturol. e: Ordf.:Spång- Zotterman, E. A., direktör, Vadstena. berg, Valfrid; v. ordf.: Ramberg, Carl; sekr.: [4127J Posttjänstemännens förening Magnusson, G. Gerh.: skat~.:llästare: L!inne- (adr. Stockholm 1). Ordförande: Wikander, gren, J.; femte ledamot: Sjögren, Fabian, Thure, Kristianstad; v. ordf.: Wulff, C. H., [4142J Sveriges Vänsterpressförening. Stockholm; öfriga ledamöter i centralstyrel- Bildad 30 juli söker genom möten. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

4 [' J D. Föreningar och sällskap. diskussioner m. m. ge styrka och samman- sekr.: Ahlgren, A. A.; ombudsman: Söder-. hållning åt vänsterpressens arbete. ström, Fr.; öfriga ledamöter: Olsson, P. E.; Fortroen deråd : redaktörerna Otto v. Olsson, C. A.; suppleanter: Ljungblom, J. Zweigbergk, Stockholm, ordf.; Henrik Hed- A., och v. Schewen, Bror. lund, G~teborg, v. ordf:.; och Edvar.d Alk- [4157J Maskinistföreningen l-stcokholm. ~an, Goteborg:. redaktör E: B. Rmman, (Drakensgränd 2. Kontorstid 9-1; 5-7 Sthlm: redaktorerna M:nmtz Hellberg', Dec.-Febr., lördagar endast 9-1.) Telef.: Karlst~d;..Axel.Johansson, Up~ala;. ~arl Riks 4199; Allm Styrelse: O. Gu~- Malmrot, Orebro : Ande.rs Pers, Vast,eIas,.G. messo n, ordf.; F. A. F. Malmberg, v. ordf.; R.: Pet~r~on, Sundsvall, och Gustaf T~o:e.n~ J. Asberg, skattmästare o. bibliotekarie; E. So~~rkop:ng. - S~rete~a.reoch skattmastar~. Kjellenberg, sekreterare; C.A. Korsner, kassa- Arvid Grunde!.. Bpa. Surbrunnsg. 28, kontrollant; K. G. Björklund, ombudsman; Sto~k~ol~l. 6.. ~Iks Allm Te- Gideon Andersson, ordningsman; A. de Wahl; legrafadr.. Frisirmade. H. T. Johansson och E. G. Lundqvist. [4143J Frislnnade Pressföreningen, bil- (Nytt val i Febr.) dad 1~04 med uppgift ~tt.starta en da~lig-, [4161J Stockholms Studentkår, bill~eln7kter..~ufvu~st~dstidnll1g samt s~~dj~ dad 1905, omfattar medlemmar af nedanliknande foretag I.landsorten. Exped ition: nämnda 7 föreningar af studerande, hvilka Central p.alatset, Roda ban~ets. ko:t?r, a. t. representeras i direktionen genom hvar sin 18327, 1. t Styrelse. Ljunggren. Au- ordf. samt dessutom ett visst antal deputegust, ordf.; Johl:~son" C; E., :'Ice ordf.: rade (och suppleanter). Direktionen utg. L~.n.tto,. J. B., se~~., Ny, tr0!l1' Karl, ~ka~.~~., ar ordf.: Vigert, V., med. kand.: v. ordf.: Björkman, AleXIS, Elfstadius, Karl, BJOIk- v. ordf.: Meurk, Bror, fil. kand.; sekr.: man, Axel B. O Heijbel, H., kand., Veterinärinst.; v. sekr.: [414~J Svenska,konstnarernas foren.lng Pettersson, B., skogselev; kassaf'örv.: Dyrs- Kunstnårshuset, Smalandsg. 7. Ordf.: Lind- sen, O., teknolog, Tekniska högsk.; samt 4 mun! A.; v. ordf.: ~aglund'. R,;.sekr.: Kull- deputerade för Farmaceutiska inst.s elev.kår, stenius, 0 ;. skattmåst. o. vi~e vard: Peter- 6 fr. Medicinska fören., 3 fr. Odontologiska 80,11.. L.; ofnga styrelseledamoter: Behm, V.; fören.,,1 fr. Skogsinst. studentfören., 4 fr. ~Jellm, C.; Kulle, A.; v. Rosen, G., grefve; Stockh. högsk. studentfören., 8 fr. Tekn. Osterrna n, E.; supple~llter: Pahlcrantz, A.; högsk, elevkår och 2 fr. Veterinär elevfören. Genberg, A.; Malmqvist, G.; Petterson, G. [4163J Stockholms högskolas student- [4147J Konstnärsförbundet. Ordf.: Nord- förening, Kungsg. 30 H ; a. t Ordf.: s~:.öm, K.; v. ordf.: Jansson, E.; sekret.: Nilsson, Gust.; v. ordf.: Meurk, Bror; sekret.: SJ~berg, A.; v. se~ret.: Bergh,..R.; sk~tt- Ekeroth, Percy: skattmäs~.: Larsson, Adolf; rnäst.: Kreuger, NIls; v. skattmast.: Erics- bibliotekarie: Philip, Enk; klubbmästare: son, Chr. Wolff Arvid [4149J Konstnärsklubben. Styrelse: Agi (Nya val i' April). Li:rdeg!en (ordf.): C. W. Jaensson (v. ordf.); [4165] Tekniska högskolans elevkår E~~k Lllldbe.~ g.(sekret.); P. Henriques (skatt- (adress: Tekniska Högskolan). Styrelse (d. mast.); O. Sorhng (klubbm.): E. Aberg och 15 april april 1908): Ordf.: Carl- A. Johansson (suppleanter). borg, P. A. H.; v. ordf.: Uh rus, S. H. J.; Svenska teaterförbundet, se [3098]. sekr.: Höök, C. R.; v. sekr.: Simonsson, E. [4153J Ångfartygsbefälhafvaresällska- T.; skattm.: Nordensvan, O.; supple.anter: pet. (Stiftadt år 1857.) Adress: Skepps- Stahre,. N. R.; ~kst;and, R. F. G.; revisorer: bron 10, 1 tr. Ordf.: Linder, A.; v. ordf.: Sandehn,.F.; t.!raner,. B. E. G.; Gavell,. U. Hedberg, O. F.; ~.kattmäst.: Ekebohm, D.; A: Praktl~byran: Gorans~on, G. G., föresekret.: Lund, F. Ofriga styrelseledamöter: ståndare; SImonsson, E. T., Sundblad, G. K., Holmström, G. H.; Engelbrecht, H.; Bjarke, [4167J Farmaceutiska institutets elev- K. G.; von Schoultz, U.; Werner, J. E.; Sam- kår. Adr. Valling. 20. Styrelse: Kolmodin, si oe, C. R.; Juhlin, Ludv.: v. Björnmarck, J., ordf.; Lagerquist, V., v. ordf.; Lundström, A. E. A.; Gleerup, F. W. E., sekr.; ledamöter: Ahlgreu, G. J.; Björck, (Nytt val i Mars, se Supplementet.) K. H. T.; Hemming, E.; Löwh, A. [4155] Ångbåtsbefälhafvareföreningen. [4171J Svenska kvinnornas.nationalför~ Sjuk-, begrafnings- och understödsfonder. bund har till ändamål att främja samarbete Ordf.: J ansson, F. G. V.; v. ordf.: Pettersson, mellan föreningar, i hvilkas styrelser kvinnor F. A.; kassaförvaltare: Söderman. C.J. K. ingå. Det utgör den svenske afdeln. af det, 31 VästerHmgg., mottagn. onsd. 0.lörd.12-2; Iär 18~t\ stiftade 1nternationella IIvinnojö'l" Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

5 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J bundet, hvilket håller internat. kongresser Herm., Gråmunkegr. 8; sekret.: Olsson, E' r hvart 5:te år. 1förbundet ha följ. föreningar fältskär, Tegnersgatan 3. ingått: Fredrika-Bremer-förbundet. F. V. O., _ Handarbetets vänner,svenska kvinnoför- [418~J Svenska fotografernas förbund, eni!1gen för fosterlandets försvar, Nya ldun, Ordf:: F lorl!lan, ~.; v. ord:..: H~J.llnqvlst, H.: Kvinnoklubben, G. C. 1., Svenska allmänna sekr... Flodm, F., v. sekr.. LJlje~trom, ~., kvinnoföreningen till djurens skydd, Stock- kassaforv~ltare: Roesler.' E.; ledamöter: Wlk~ holms läsesajong, Göteborgs flickskoleför- lund, ~., Larsson, L., Hertzberg, John, ening, Centralkommitten för Stockholrns ar- Malmberg, S. '" botsstugor för barn. Kvinnoförbundet för [4187J Fotogra~ska förenlngen, Ordf.: Sveriges sjöförsvar, Svenska Hvita Bandet, Schultzberg. ~enl'lk; sekret.: Malmberg, Röda Korsets damkornmittö. Sällsk. Iris i Gunnar; ledamöter: Olson, K. Just.; Beyer, Göteborg, Sällskapet f. ordn, af Hemmens Hugo; Fant, G. F. Posta?ress;.Stockholm 4. platsförrnedl., Föreningen för Sömmerskor, - Organ: Fotografisk 'I'idskrift. Kv.inn~rnas Förening Iduna i lvialm?, Den [4189J litografiska föreningen i Stoekk~mnl.lga tel~!?rafpersonalens foremng o. holm. Styrelse: Kruger, F.; Palm, J.; Dre- Foremngoe~ Mjolkdro.ppen. witz,k.; Anderson, F.; Ringqvist, 'L Ordf.: Hierta-Hetzius, Anna, fru (v. ordf.. i Internationella kvinnoförbundet); v. ordf.: [41 ~1J.Grafiska reprodu.k.tlonsanstalte~- 'Rappe, Anna, friherrinna; sekreterare: Ter nas törening..styrelse: Lllj,~, Axel, ordföserus, Ellen, fröken; protokollsför. sekret.: rande: Cederquist, Justus. Eichelberg, W. Cederschiöld, Maria, fröken; skattmästare: sekret.: Malmberg, Gunnar, L:a Vattug. 22 Klason, M. Louise, fru. [4194J Sveriges målaremästareför- [4173J Akademiskt bildade kvinnors för- ening. o.exped.. Oxtorgsg. ~ B" Stockholm. ening. Styrelsen: docent~n jur. dr Elsa ~tyrels~. F~llgIen, Ax., ordf., ~~rgl?ren,~ug., EscheIsson, ordf.: dr Karofina Widerström, v. ordf "; Blld:nark, U no,. sekr.; Högberg, J.. v. ordf. och skattm.; fil. dr Anna Åhlström, L., kassor; NIlsson: ~atnk.. sekr.; fil. dr Lydia Wahlström; fil. lic. Eva (Nytt val I Februari.) von Bahr. [4196J Stockholms målaremästareförening. Ordf.: Fallgren, Ax., v. ordf.: Nilsson, [4175J Fredrika-Bremer-förbundet Patrik: sekret.: Calen, Gottholdt; kassör: (Drottningg. 54) har till syfte att främja den Akerblad, I.; öfriga styrelseledarnöter: J acobssvenska kvinnans intressen. Ordf.: Mon- son, Nils; Nilsson, Olof; Bildrnark, Uno. telius, A. fru, f. Reuterskiöld; sekret.: UI- (Nytt val i Jun., se Supplementet), rich, S., fröken; kassaförval t. : Wahrolin, C., fröken; ledamöter: Adelborg, G., fröken; [4~ 99J.. Sv~nska sko- och. nåtlings Almquist, V., byråchef; Dahlgren, L., fröken; f~brlkantforenmgen utan personl~g ansva- Engström, L., fröken; Gyldon, Th.. fru, f. nghet.. O~df.: Pott, G.; v. ordf:.nils JohJ?svon Knebel; Höjer, A. fru, född Johnson; son, Sizfrid ; 5~~ret. o. skattma~t.: David- Printzsköld O.' Silow M. fröken' Whitlock sohn, Albert. Otnga styrelseledamoter: John S., fru, f. For~gren.",, Beijer, Stockholm; H. Hansen, Malmö. ~up.... pleuriter: L.O. Wallenberg, Malmö; Fr. Kjärr- [4176J Fredrika-Bremer-förbundets ström Stockholm. dräktr~formkommitte (Dro~~ningg. 54'). [42'021: Centralstyrelsen för Sveriges I;edam~ter; Adelborg,. ~., froken;. Besk()w~ skräddarmästareföreningar. Ordf.: Ring- E., fru, Dyrssen, L., fru, Gyllander, E., fru, h l l{ E Sthl df S Alf' Hög t '" S f '"k L' d G f P lom,.., mi v. or.: vensson, r.,. o. s.rom,.:' ro en; m er,., rn; a m- Sthlm; sekret.: Lund, J., Sthlm; kassör: Nyqvist, H., fröken. st.. rom, J. F.." Sthl rn; led amo..t er; B OUVll1.. A., [4178J Kvinnoklubben. (Greftureg.24'.) Malmö; Lindhe, Oscar, Göteborg; Erickson, Ordf.: Andersson, H., fröken; v. ordf.: Gu- C., Eskilstuna; Andersson" Nils P., Norrkörurelius, S., fröken; sekret.: Raphael, C., fru; ping; Ek bom, Carl, Upsala, Ombudsman: kassaförvalt.: Lindgren, Math., fröken; biblio- J. F. Nyström. tek.: Petterson, S., fru; öfriga ledamöt.er: r4204j Stockholms skrädderiidkare- Brandt:. A., fru:.burgman,..'i'h., fr~.; Nyqvist, förening. Ordf.: Ringholm, K. E.; v. ordf.: Ch., froke~; Quint, ~:' froke.~: L?nnerb,erg, Bauer, L.; sekret.: Nyström, J. F.; kassör: "A., fru: 'I'iboll, A., froken; Fuchslin. A., fru. Varenius, C. L.; ledamöter: Svensson. Alfr.; [4181J Frisör-Föreningen, utan person- Enbergh, E.; Söderlund, E. lie: ansvarighet, Stockholm. Ordf.: Watz, [4207J Sveriges Tunnbinderiidkareför- Joel F., Tjarnofsg. 2u C;.kassör: Nilson, bund. Ordf.: Strömblad, O., Sthlm: v.ord!..: Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget,

6 [ ~OJ D. Föreningar och sällskap. Hansson, J., Falnn; sekret.: Lundgren, A. mot årsafgift af 10 kr. Föreningen har egna J., Sthlm; v. sekr.: Ekelin. F., Västervik; tillgångar af 17,418 kr. och förvaltar fabrikskassör: Svensson, G. A., Göteborg. fattigkassan (särskild direktion af 8 medlem- [4209J Stockholms tunnbinderildkar-e- ~ar), s?m har en behå~lnillg af 282,045.k~. och förening. Ordf.: Strömblad, O.; v. ordf.: l pensioner u.!delar of.ver 10,000 kr. årligen, Ohlsson, J. E.; sekret. o. kassör: Lundgren, samt f. d. stampela,fglfts- eller hall kassan, A. J.; ledamöter: Lundberg, F.; Persson, so,m ~ar en behallmng..af 68,467 kr.. Full- Carl. 1naktlge: Ordf.: Almström, R.; v. ordf.: Almr4213c T o fl k yp gra s a f'" orenmgen (J gren,. a- ström O.: ledamöter: J. Bolinder Backman, Axel; Bern- E' Borglund Wald.: kobsg.22a). Ordf.: Samuelsson,,J. W.; v. B" k t..:' J h A' E'il' t:m '. E'., ordf.: Persson, Gust.; kassör: Högquist, John; ac L IThJ~'F'o t~d'., Ott~. L ;gn c rl~: sekr.: Andersson, Ernst; ombudsman: Söder- sl~n'd. th" J1esG a IL~s, l"f' K a Lm, d3: r E" t.. E bibli t k. H. Alb III ero,..: jung o,.; un m,.; s rom,.; l 10 e rarie: aagn,.,,'" P A' IV' b r Th (Nytt Vill i Dec., se utk. Supplementet.) ejogren,.., ID o g,. [4214J Svenska typografförbundet. )42.34J Stockho.lms stads handtverks- J akobsg. 22 A'; rikstel. 2406, allm. tel. föreninq. Or~f.: Lmdmark.' Aug.; v. ordf.: 6247.) Ordf.: Lindberg, Ernst: sekr.: Moberg, Pettersson, V!ctor; ledamoter: Andersson, Carl; kassör: Vesterlund. Hugo; förtroende- Aug.; Bergqvist, A. G.,. kassakontrollant ; man: Wiberg, Eduard; ombudsman: Wester- Cederlund, E.. H., kassaforvaltare;, Edberg, lund, Hugo. K.: Eklund, J; L.; Hedberg, G. ~.; Mal~,l- (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) qvis~.'c. P':. :M~~tensson, G.; ~y~trom, J. s., [4215J Typografförbundets platsanskaff- v. yard; RIJSWIJk, H. van; Strömblad. O.; ningsbyrå. (Jakobsg. 22 A'; rikstel. 2406; I':.allberg, K. J.; supple.anter: L~nd, J.; allm. telef. 6247). Anskaffar kostnadsfritt Söderman, C. R.; Sundström, J.: LlDd lr~n, för boktryckerier behöfiiga förmän och ar- E.; sekreterare: Hasselgren, C. L., auditör. betare. För utdelande af betyg och belönings- [4219J Sveriges urmakareförening. Stif- meda!.jer på grund af förevisa~e arbetsprof hd Räknar 340 ledamöter. Ordf.: (anmälan hos ordf.) sammantrader styrelsen Lundbom. J.; v. ordf.: Sehweder, C. G.; i Handtverksföreningeus lokal, Brunkesekret. : Johanson, Bernh.: kassaförv.: Eriks- bergstorg 15. son, E. G.; ledamöter: Anderson, H.; Qvarn [4237J Boktryckerisocieteten. Styrelse: ström, Joh.; Höglund, Fab.; Paterson, C. A.; Ramström. Carl, ordf.; Bernströrn, Carl Fr.; Silwön, Alfr. Lund, David. [4221J Urmakaresoci'eteten i Stockholm. [4240J Svenska bokförläggareförenin- Stiftad år Räknar 42 ledamöter. gen. Ordf.: Bonnier, K. O.; v. ordf.: Wahl- Ordf.: Linderoth, John G.; v. ordf.. Lundbom. ström, P. K.; ledamot: Bill e, W.; sekret.: Joh.;sekret.: Eriks~on,E.G., skattmäst.: Hög- Naumann, Th. lund, Fab.; ledamöter: Färngren, F.; Laurin. [4241J Nya bokförläggareföreningen. H.; suppleant: Olsson, G. Ordf: Holm, G. B. A.; v. ordf.: Kinberg, Hj.: ledamot: Hökerberg, Lars; sekret.: 'I'egner, [4225J Stockholms byggnadsförening. J. B.; kassaförvalt.: Hökerberg, L. (Stiftad 1848.) Ordf.: HaJlman, P., arkitekt; [4244J Svenska bokhandelsmedhjälparev. ordf.: Sjöqvist, J., byggm.; skattmäst.: föreningen. (Torsgatan 2'.) Ordf.: Arwe- Grundström,J.,ing.;sekret.:Ehrllgren,Otto, O df H li Emil k t. bibli t k. :M A E b son. scar; v. or.: eur m, mu; se re.: in~;; \ I~ t ar~: agkus~o~, '. H' 199f'; Gallander, Eskil B.; skattm.: Malmqvist, e amo er. au man, nu, mg.: je m, u- Robert. ledamot: Winblad Arvid: biblio l IU~, mz.:. Crons t e dt, S' igge, ar kit kt',.",, - l e ; revi- t k.'. W tr II Uno' v bibli t k '. sorer: Dahl, F.. ing.; Lindqvist, Erik, ing.; ~ arie i es e,,. l 10 e ane. suppleant: Edblom, J. Rich., byggm. Tmgval, Georg. ". (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) [4247J. Svenska bankmanna!orenmgen. oo Ordf.: BOVIn, K.; v. ordf.: Nyström, M.; sek- (40227J Stockhol!"s oo fastlghetsagarefor- ret.: Adde, E.; ledamöter: v. Zeipel, V.; e.nmg. (Kontor: Smalandsg. 31 A. Kontors- Ottergren, F.; Ekdahl, K.; Ehrnberg, A.; tid: 11~~. AlJm. tel. 1~9 3~.) Ordf.: Sall- suppl.: Akerlund, O.; Laurell, E. berg, Elis: v. ordf.: SJOqVIst. J oh.; sekr.: [42501 S k b f'" Dondorff, J.; styrelseledamöter: Granholm, _ vens a ryggare orernnqen, H.' Westermark G. o. Örtenblad. C. O Th Styrelse: Ordf.: Klason, P:! S~o~kholm; v.,,,.'. ordf.: Hartmann, E. L., Jonkopmg; leda- [4232J Stockholms fabriksförening. I möter: Simonsson, N. M., Stockholm; Svadenna äger fabriksidkare i Stockholm ingå lander, J. V., Göteborg; Piehl, Gustaf, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

7 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J Stockholm; Lyckholm,M., Göteborg; Wij- Lindgren, M., ~~rnhusg. 12; v. ordf.: I:und. kander. R. Stockholm : Ekström, E. M., gren, H.; sekr.: SJo):>erg,G., RosendaL ~Ju:g.; Lund' Eenell 'I'h. Sköfde: suppleanter: Carls- kassör: Lundh, Sig ne, Styrmansg. 5; ofnga son, F'., :Linkö~ing; Hultn~r, P., Åby-KlippaIl; ledam~t~r: Ulrich, V.; Theorell,A.; Johan- Heiss, Fr., Stockholm; Andersson.Pr., Hornö- son, Sin. sand; revisorer: EUiot, M.; Hildestran~, N.: I [4267J Sveriges handetsresandeförrevisorssuppleanter:..hyden, Sven: LInde- ening i Stockholm. (Stiftad 1884.) Ordf.: wald, E. W.; ve~kstall~nde utskott:. ordf.: Krook, Anders; v. ordf'.: Flory, Ludvig; kassa- Klason, P.; leda.moter: BJIHholm:.A.; Simons- förv.: Tarras, Henrik; kassakoutrol lant: Oh. son, N. M.; Ptehl, Gustaf; 'V:IJkander, R; lin, John G.: sekr.: Carlson, Nils; öfriga lesekret.: Almgren, B. (samtliga l Stockholm). damöter: Andersson, August; Björklund, [4252J Bryggeritjänstemannaföreningen. Adalrik; Hallberg, Axel; Hedly, L: Hell Ordf.: Hildestrand, Nils, disp.: v. ordf.: ström, L. G.; Kinch, Otto; Lindell, F. E. Neukirk, B. r. P., kapten; sekret.: Dahl- (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) berg, P., ka:~sör;. ~kattmäst.: Sandb.er~~ [4269J Stockholms köpma~sklub~. A. 'I'h., kassor; ofnga styrelseledamöter. Sammanträder första helgfria tisdag l livar Sundström, C. H.; bryggm.; Unger, G., månad för umgänge och meningsutbyte (ej revisor. (Nytt vall Febr.) kortspel). 1nträdesafg. 10 kr., årsafg. lo kr. [4255 J Svenska kvarnindustri-idkar~- Nämnd:' Abramson, A.; Broman, J. W.; Bäck föreningen. Ordf.: Jeansson, Joh., Kal, ström, W.; Du Rietz, G.; Haak, O.; Hammar; v. ordf.: Swartz, P., Norrköping; leda- mar, J.: :!osephson, J.; Loven, E.; Nachmanmöter: Söderman, H. W., Uppsala; Rub~w, son. J.; Ohrnan, j.r, E., sekr, Suppleanter: R., Malmö; Sandberg, Rich., Göteborg; NIls- Dahlström, O.; Nilsson, R; Akerlindh, G. son, C., Kris~.ianstad; Wimmermark, ~., [4271] Manufakturhandlareföreningen i J;lthlm; Engstrom, A., St.~lm: Hapgre:.I, 1\.., Stockholm. Ordf.: Brundin, Frans; v. ordf.: Orebro; sekret. o. kassaforvalt.: Nyström, J. Öfverberg, Zach.; skattmäst.: Hinderson, Axel; F., fil, dir, lektor. sekret.: Andersson, Adolf; ledamöter: Erics- [4258J Sveriges lädergrosshandlare- son, Emil: Josephson, Herm.; Rising, Gustaf; förening. Ordf.: Keyser, Sixten;.v. ordf.: Schroff, Oscar; suppleanter: Lagerström, C. Lundin, Eug.; kassaförvalt.: LnblI~, Ivan; E.; Schulten, O.; Thulin, E.; Osterlund, D. öfriga ledamöter: Berglund, Gottfrid. ~a [42 73J Stockholms manufakturhandelsvidsohn, ~ax; ~attson, H. A.; Scholh.n, biträdeförening. Adr. Sthlm 5. OrM.: Hall. Ernst; Aqvist, Enk; supplean~er: L~ndbeIg: berg, K. E.; v. ordf.: Thomas, Aug.; skattm.: Karl;. Lars~on, L. E.; lsselhorst, H., sekret.. Fred berg, G. W.; sekr.: Larsson, Alb.; Lublin, Elis. öfriga styrelsemedl.: Falk, F:. L.; Ramm,Alb.; [4261J Sveriges. kontoristf~re!1ing, Vestberg, S. Stock.holm. (Tyska Bnnke? 23.) Rådgifvande [4275] Stockholms specerihandlareförledamoter: Axelson, Henrik; Burman, Axel, ening. Ordf.: Ohlsson, Johan; v. ordf.: Bäckström, John A... Gustafson, C. A.; sekret.: Andren,' Conr.; Ordf.: Moberg, Ad.; v. or~.f.: Lindqvist, skattmäst.: Brunander, A.; öfriga ledamöter: Fr.; skattm.: Marc!,s von "urtemberg,. G. Antoni, And.; Bohman, Ivar L.; Dahlgren, W.; v. skattm.: Hjerpe, Knut; sekret.: Her- Carl; Edström, E. O.; Lidell, Frans; Nordn~an~on, r<:redr.;.. v. sekret., ~en.ke, H. E.; quist, Arvid: Pettersson, John A.; Osterbibliot.: LlndstroJ.l.l, Karl; v. bibliot.: Borg- berg, Aug.; Sundqvist, Leon.; Olde, Lars, lund, Alfr.:..lokalförest.: Elffors, Axel; v. l? Lennströrn Axel. kalförest.: Ohlin, Albert. Kamrerare: Hel- (Nytt ~al i Febr., se Supplementet.) den blad, A. H d I eu "d f" [4263J Föreningen DMercuri-Scharta. [4276] Stockho!ms an e s I ra es ore: uanerna» utgör en sammanslutning af f. d. nm.g. Ordf.: Emil Fredlund, Odeng. 39, elever vid Sebartans Handelsinstitut i Stock- ötfri.ga m f ~dklemmara':g. ~:I~i~s~o~s~~r~;Wholm. Omkr. 300 medlemmar. Adr. Stock- s rom; ro narna nna.,'. holm 4. Styrelse: Olsson, Hj., ordf.: Fogel- (Nytt. val l ]< eb.r.). berg, Sven, vice ordf.; Olseni, F., 1:e sekr.; [42!7J Speceri- oc.h Vlktuaheha~d~ls- Winroth, K., 2:e sekr.; Eriksson, G., skattm.; ~xpedltforenmgen.. Stiftad 'I'illika Olsson, Hj., red. för»mercuri.schartau~ner. sjuk- och begrafnmgskassa. Fond~r ~,OOO nas Medlemsblad». Postadr.: Sthlm, So. kr. Styrplse: J acobsson,.an~ers, ordf.; Gu- [4265J Kvinnliga kontorist- & expedit- s~afss?~, EmIl, v. ordf.; ~hlen, ~.,S., k:,sföreningen. Mästersamuelsgatan 63 1 ; a. t. SOl';Sjöstedt, Folke, sekr., och LIden, N Ils. 7113, tisd. fr. kl. 8e. m. Styrelse: ordf.: I (Nytt val i Mars se Supplementet.) Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

8 [ J D. Föreningar och sällskap. [42 Bl] Revisor-Samfundet, Svenska. IOrdf.: Larsson, Oscar; ledamöter: Cöster, A.j Stiftadt i dec för åvägabringande af Dufvander, R.; sekreterare: Wennerholm, skicklig, yrkesmässig och tillförlitlig revi-l Viet, sion, sa.:nt sa~manslutni.~g, utbildni~g oc;"1 [4292J Sveriges spannmålsexportföreunderstod af raker:.skapsf.?rare och revisorer. ning. Ordf.: Ohman, Eric; ledamöter: Omkr. 130 ledamoter, däraf 10 hedersleda-i Swartz, Pehr; Kruger, Carl; sekret.: Månsmöter, 80»arbetande» oc~ 40. passiva. I s?n, J.. H~,der8leda7ftote,"...1 r4294j Svenska smörnoteringen, inrät- Dioden, J. H. E.,.f. d. ko~sul, M.almo, LI- tad 1896 med anslag från hushållnings sällthander, P. E., grossh., Göteborg; Munthe, skapen för att på grund af rapporter från Ake W:son, rektor, Stockhol~; Pe.tterssoll, England och exporthamnarna notera pris F. E., f. d. kapten, U~devalla, R~~tlg, John, för l:a klassens exportsmör till norm för gr.o~sh.: G~.fie; Swarthng, Axe~, UlS~., Norr- mejeriernas mjölklikvider. Ordf. i notering.skopmg, Save, ~., lektor, Karlstad, Teno.w, kommitten (5 ledarn. o. 5 suppl.): Hamil- Chr., ~tats.~ommlss., Stockholm: Moll,,VIe- ton, A., Hedensberg. Ombudsman, utsedd t~r, nksgaldsf~llm., d.o: Wavnnsky, Edv., af landtbruksstyrelsens chef: Lundblad. Nils, dir., hederspresident. d:o. Kungsgatan 44. Svenska smörnoteringen St.urel.s«:..tt h. t d kl 2 T l f St b k J W df h f' t. E 'k sa es varje ors ag. e. m. e egra - en ec,..., or., e. o. o L-no '., n - adr.: Smörnotering. son, Arvid, v. ordf.; Holter, C. V., sekr. och bibliotekarie, öfverlär., bankrevisor: Niss- [4296J Svenska stenkolsimportörernas vandt, Sven, dir. kassaförv.i Hansson, Adrian, förening. Ordf.: Lundström, Karl; v. ordf.: grossh. ' Beijer, W., Stockholrn; led.: Lignell, R:, [42B3J Aktiebolaget Sverlqes allmänna o. Wilson, ~. O., Göteborg; Hedber.!\". SIrevisionsbyrå. (Vasagatan 14 "; r. t ; gurd, M.al.mo; Blom s:r, Fra~s, N orr.kopm?,; a. t. 998.) Styrelse: ordf.: Sandberg, G. sekr.: Nilsson, O. A., adr. Brunkebergst. 12: Fr.; v. ordf.: Nordensson Arfved; May, John: [4297J Svenska trävaruexportförenin- Tenow, Chr. L.; Berg: John; ombudsman; gen. Verkställande utskott: Wikström, P. Troilius, C. R.; verkat. dir.: Nissvandt, Sven. M., ordf.; Francke, Rob., v. ordf.: Kempe,. fl. Frans; Martin, Bernh.; Enhörning', E. A.; Ek onomiska m.. sammanslutningar. Welin, N.; suppleanter: Wikström, C.; 01 Bankernas syndikat, se [2701J. rog, Thv., Verkst. direktör: Hellner, Joh.; Sveriges allmänna exportförening se kamrer: Hanngren, Harald. Kontor: N:a [2624J. ' Blasieholmshamnen 13. Sveriges allmänna handelsförening, se [4~9BJ Sågverksf~rbun~et. Styrelse: [2610]. Martin, Bernh., ordf.; 'Iham J:r, V., v. ordf.; S. Enhörning E. A.; Malmström, I<J.;Laller, '2622J verlges. allmänna sjöfartsförening, se stedt, C. E.; ' suppleanter: Åström,.. A.; Bur, l. chardt, P.; Granström. E.; ombudsman: Hell- Stockholms börsförening, se [2603]. ner, J oh.; kontor: N:a Blasieholmshamnen 13. Stockholms grosshandelssocietet, se [4300J Svenska trädgårdsföreningen. [2615]. (Rosendal å Djurgården.) Ordf.: Alrutz, A. Stockholms köpmannaförening, se [2606 O.; v. ordf: Nyström, N. G.; ledamöter: och 2607]. Printzsköld, O. H. R.: Edelstam, F.; Wall- Sveriges allmänna köpmannaförening, se ma~:k, J.; EI:iksson, J.; Lundberg, V.:.1:'!ill- [2612]. stro~,..r.; Kinander, oe.; BOhman, K.; BJo~n, S k b tsuif r' [2660J F.; Tjäder, E. Föreståndare for foren:s tradven s aar e sgl. vare ~~enlngen,se. gård och elevskola: Pihl, A.; lärare vid elev- Centrala arbetsqlfvareförbundet.se [2662J. skolan: Pihl, A.; Dahlstedt, H.; Winslow, [4287] Svenska pappersbruksföreningen. O.; TulJgren, A. Stiftad 1898; sammantl.äd.er 2 ggr årl.igen i [43 02J Svenska Trädgårdsodlareför-,Sthl?!. Styrelse: Grev~lh, G., bruk.sagar.e, bundet. (Postadress Stockholm 3.) Sam- M~nestad; ordf.: Dameison,. G., d;rektor, man träder sista söndagen i hvarje månad å Mölndal:.~ve~son, Arv..? dl.sp., Eiskeby ; Grand Restaurant National, Regeringsg. 72. sekret.: Muntzmg, A.; foremngens adress: Inträdesafcift 1 kr., årsafgift 2 kr. Ordf.: Stockholm, V. l'rädgårdsg. 1/ ij, r. t Åhlen, G.;ov. ordf.: Lindahl. J. Nap.; sekret.: [4~90J Sveriges snickeriexportförening. Thulin, J. A.; v. sekr.: Mellin, Frithiof; Stiftad i jan för att främja och be- kassaförvaltare: Blomuren. Carl O.: v, vakade mekaniska snickeriernas intressen. kassaförv.: TörnqvIst, Carl; bibliotekarie. Brand-OCh Li1försäkrings-AktiebolagetSVEA.. 13 Drottninggatan.

9 t 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ ] Lindström, H. A.; v. bibliotekarie: Eriks- söndag kl. 1~-4 e. m. å Eriksberg, gamla son, Oscar. ordenshuset. Eriksbergsg. 5 & 7. [4304J Gartnersällskapet. (Stortorget Läkare: Asplund, M., Drottningg ) Ordf.: Pihl, Axel; v. ordf.: Lind, G.; Vice värdar: för Ordens egendom Eriksberg: sekret.: Liljewall, Fr.; protokollsför.: Mo- Lundroth, E., Hamng. 5 A; för Ordens berg, C. W., adr. Stockh:s fröh.; skattmäst.: fastighet vid St. Nygatan n:o 6: Seijmer, Bovin, K.; v. skattmäst.: Andersson, Wilh.; K., Kungsg. 22. bibliotekarie: Stenholm, A. E.; v. bibl io- Timmermansordens hospital; se [3515] tekarie: Blomgren, C. O. och [48 63J. [4306J Stockholms Tobaksodlareförening, Stortorget 22. Styrelson. Ordf.: Björn, [4320J Sällskapet. Ordf.:.. vakant; v. Axel, Ulriksdal; v. ordf.: Friberg, Emil; ordf.: Ekelund, D.; kassadir.: Osterlind, E.; skattm.: Andersson, K. G.; v. skattm.: An- sekret.:ölander, E.; bibliotekarie: Gullberg, dersson, Herrn.; sekr. Moberg, C. W., adr. H.; öfriga ledar.~.öter: FI:y,gare, C.; Loven'"E. Stockholms fröhandel; v. sekr.: Hedström. F. A.: 5fammarskJold, C. G. y.; Grundstr?m, [4310J Aktiebolaget Sleipner. (Fastig- J.; So.derberg, O: A.: Thurdm, ~.; ~Odemus, hetsägarnes renhåilningsbolag.) F. A., af Wettersted~: N., W. U., Nachma?- St. l,,' O df s Ilber El' "f - t son, J. - Verkst, dir.: l! lygare, C. - TIll Yle.<l. r.. "Ja erg, IS, o verste- tiili k t l k l löit ' k t d' ktö G h l H d' (A' 'l 7 f' d "A) sa 8 ape 8 o arsena sg... o o~.~.; ver s. ire or.: ran ~ m,., ir.; kan resande vinna tillträde, sedan på an- Morne,r, K. A. G., grefve, kans;.i,ek!eterare; mälan af någon Sällskapets ledamot Direk- Daneh~s, ~. A., grosshandj.; ::ijoq.vlst,joh., J tionen genom en jourhufvande direktör därbyggmastare. Suppleanter: Bonnier, K. O., t'll F. t bif Il bokförläggare; Vestling, Carl, grossh. l amna l a. Tjiinstemiin: Hjort, Carl, kontorschef; kas- [43221 'Gutnalia', gotländsk förening, sörer: Eriksson, S., och Johanson, John; bok- sammanträder hvarje Torsdag. Lokal: Folkhållare: Eriksson,.Joh. Ludv. hemmet, Norrtullsgatan 7. Styrelse: Kling- [4312J Fastighetsaktiebolaget Drott. wall, H., ordf.;.ny~an, G..~ek.r.;Nyman, J., Styrelse: Ordf'.: Rubensou, Semmy; verkst. skuttm.: Norden, Ellen, värdinna; Cramer; dir.: Orten blad, C. O. Th.; Leijonhufvud, K., C.; Hauffrnan, A. frih.; Rinman, Christian; Ossbahr, R. Svensk-amerikanska sällskapet se [3987J. Tjänstemän: Lindstedt, A. V., kamrer; Hol- ". ' meri n, H. F., kassör; Rubin. Hedvig; Svens- [4323J Tyska SalIskapet ld?utscohe Geson, C. J., byggmästare; Wingårdh, Sture, sellschaft). Styrelse: l:ste f.?rest?,ndarec vice värd. Schumburg, R., konsul; 2:dre forestandare: Derlien, Herm., grossh.; kassaförv.: Gruder, [4314J Bostadsaktiebolaget Vanadis- Heinrich, grossh.; sekr.: Henkel. Herm.,disp.; lunden (Frejg. 29). Styrelse: ordf.: Dick- ceremonimästare: Bäcker,Ernst Carl, grossh. son. Robert, öfverståth.; Alexanderson, [43 26J Nederlandsche Vereeniging. Hc- Carl; Laurell, E.; Sjögren, P. A.; von Sydow, d 'd t H l. K Il Ernst; VY estman, Anna, fru. erspresi en: van eec ceren,van e,. '" baron; ordf.: Blanck, O. W. U.; skattm.: [4316J Nya Aktiebolaget Tivoli. Sty- Meerburg, M. P.; sekr.: Schmidt, A. J.G. relse: Ordförande: Östberg, G.; verkst, dir.:.. Svensson, G. A.; kassakontrollant. Törn 9) I politiskt eller kommunalt syfte, blom, K. V. (Nytt val i Dec.) [4331J Frisinnade landsföreniogen. Bildad 1902 för samling af reformvänner, särskildt vid riksdagsval, kring fören:s program. Utsänder [4318J Timmermansorden. politiska skrifter och talare. Har dels ett par tusen (Eriksberg vid Roslagstorg). direkt anslutna medlemmar, dels ett 20-tallänskommitteer, dels ett -hundratal lokalafdelningar. Ordförande: Ordens generalguvernör och stor- FÖl'troendprådet: Ordf.: Beckman. Ernst" mästare, De la Gardie, J. C.,grefve. direktör, Djursholm; v. ordf.: Henrieson, Vice ordförande: Ordens vice generalguver- Aug-., landtbr., Karlslund, Skärkind, och nör, Lewenhaupt, A. L. C., grefve. Hedlund, Henrik, redaktör, Göteborg. Le- Ledamöter: Grenander, J. M. A.; Lindmans- d a m ö e r : Bergström, David, generalkonson, J. A. V.; Engström, C. F.; Seijmer, sul, Helsingfors; Biesert, Elof, ingenjör. Len- K.; Werming, P. K J:son. nartsfors; Broorne. L. G., folkskollärare, Sekreterare och skattmästare för ordens Bårslöf; Ehnhage, Gustaf, stationskarlsförhufvudkassa, hospital och understödsfon- man, Olskroken; Ekman, Carl, kassör, Esder: Engström, C.F.. Drottningg.vlux', kilstuna; Forsberg, J. G., bergsman. Stolpeträffas i ordens angelägenheter.hvarje torp; Hiibinette, Petrus,.landtbrukar:e;Dal- Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

10 { ] D. Föreningar och sällskap. boda: Kvarnzelius, S. H., fabrikör, Sunds-! Ö/verstyrelun: vall;' Larsson, Ande.rs, he~mansäg., l?v.~r- Valde till år 1908: Andersson, G.,landtbr.; sätt; Persson, Daniel, nämndeman, ~~ll- Andersson. H., riksdagsm., v. ordf.: Bengtsberg; Röing, Erik, grosshandlare, Gote- son, C. E., häradsh.; Bergend~hl, K. H., ~~rgborg; Schotte, Ax~l, la~dssekr., Karlstad; mästare; Berggren, J. H., disponent; BJ~rk- Spånberg. Sven,.~ngen.1~r,. Norrahammar: lund, O., godsägare; Boström, ~., f. d. riks- Staaff, Karl, v. haradshofdmg? S!ockholm, dagsman. Broander, N. J., f. ~. nksdagsm~n; Wallengren, H~ns, prot,. Malmö; ~sterberg, Bruhn, S. B.. godsägare; Geze~lUs, L. E.,.Ylce Gustaf, redaktör, Nyköping; Ostlmg, John, häradsh.: Hedenstierna, E.. borgmast.; handlande, Ljusdal. Suppl.:anter: Mann- Hjärne, 'H., prof.; Hägg~und, E., kroriolänsheimer, Ot~o:. advokat, Göteborg ; Hahn, man; Lundblad, A. R., riksdagsman: I:.undh, Anton. fabrikör. Orebro; Collvin, H. ~., med. A., godsäg.; Montgomery, H. E., bruksag~re; dr, Skara; Berglund, August, pohsupp~y- Månsson, L, domänintend.: Paul~on, P., riks- -ningsman, Boden; Pers, Ande.~~, redaktör, dagsman. Schöden, J. E., f. d. nksdagsman; Västerås; Wikström, Anton, i.1~rdmg.~~an, Sjö, J. A.',riksdagsman; Sjöstedt, H., gros~h.;.j'örn; Stärncr, Alfred, redaktör, Kopl~g; TorsselI, B. S., direktör; Wester, J. F., In- Persson, Ludvig, landtbrukare, Hammenhög: genjör : Åkerlund, E., riksdagsman. Löfgren. Lorentz, kakelugnsmakare,..01'11- Valde till år 1909: Apelstam, A. ~.,grossh.; sköldsvik; Jönsson, M., murare, Malmo. Beckman, Carl Fr., landtbr.; Belli nder, A., Verkställande utskott: Schotte,Axel,!lektor; Berggren, J. E., statens lan.dtbruks Karlstad, ordf.: Grundel, ~rv., ~t~lm, om- ingenjör; Carlberg, P. M., b~uksagare; af budsman (sekr. och kassaförv.); ofnga leda- Ekenstam, C. T., häradsh.; En~son, J., famöter: Beckman, Ernst, DJursh?lm; l\varn- briksidk.; Eriksson, G., f. d. riksdagsman; zelius, S. H., Sundsvall; Moll, Victor, Sthlm; Falk M. f. d. landssekr.; Gustafsson, G., Röing, Erik, Göte~o~g; Starbäc~, Karl, Gäfle; redaktör;' Hallin, E. A., f. d. förs.~e sek.re- Stärner, Alfred, Kopmg; v. Zweigbergk, Otto, terare. Hamilton, A., zrefve, godsag.; Hjel- Sthlm,.. r merus, J oh., juris doktor; Jonsson, O., banko- Organ:»)Pohtlskt. Kvartalsblad», redaktör fullm.; Ljungberg, A., apotekare; Malmborg, och utgifvare: Ar~ld Grundel. v' _ J., landtbrukare; Nerman, Ax., bokhand- Föreningens byra: Surbrunnsg. 28, Stock- lare; Odqvist, G., riksdagsman; Olss?n, Otto 'holrn 6. R. t. 66 3R, a. t. 6603, telegramadr.: J. landstingsman; Olsson, O. N., riksdags- Frisinnade.. m~n' Ros- G~ godsägare; Svensson, Iv., bruks- [4333J Fosterländska förbundet I Stock- äga;e' Sv'ens~on P., riksdagsman; Wennberg, holm. Expedition Stora Nyg. 1 '. C. f. 'd. dispon~nt. Styrelse: Norbb?, J., A., fil. dr., ordf.: Valde till år 1910: Almgren. 0;, gros.sh.; C.~rlsson, O.~?ar,.. direktör, ~lecr~p: F. W., Berg, G. A., hä.radsh., f. d. sta.tsrad; Ericksjökapten; SJostrom,.K. Fr., direktor, Bennet, son, O.. domänintendent. Hedin, E. M. L., Axel ingenjör; Sundin, Gust., grossh., skatt- f d riksdagsman: Hellrnan, G. B., agromäst~re; Schil.lberg, A:.:L, apotekare; ~ager- n'om';hermelin, J., friherre, godsägare; Hildefelt, C. H., friherre, 10J.tnant; Zethe lius, r. brand. K., redaktör; Jonson, L.) grosshand- A., öfverstelöj~nant; Klint, John A., grossh.: lare; Kreuger, S., godsägare; Lennma~,.F..Nauckhoff, Wilh., kapte!:.. W., konteramiral; Lindblad, E.A., d0!ti~l1ln- Su ppleanter : Almström, Harald, mg.; tendent: Lundeberg, Chr., f. statsminister; Lindholm, M., fabrikör; Ekstam,. N. M., Mallmi~. L. P., riksdagsman; Norblad, J. jägmästare; Valentin,.r. L.. fanjnnk~re; A., fil. dr: Nordin, A. V., st.atens..~andtbr.- Edelsvärd, F. W., notarie; Udden berg, Hjal- ingenjör; Nylander, S. O., mgenjor: Pehrmar, hofr.-not., sekretefare; Wetterstr.a!!-.d, son, P., riksdagsman; Pettersson, A... ~., Filip, revisor; Blomqvist, Rud., fabrikör; kontraktsprost; Rettig, Edw., öfverstelöjt- Hoffsten, Karl, förvaltare; Jansson, Oscar, nant: Strömberg, O. M., disponent; Welin, ']>låtslag:mäst... G. byrådir.; Östberg, G. F., riksgäldsfullm.: Revisorer: Marcus, Aug-., intendent; Berg- Östberg J oh., kammarrättsråd. -fl,tröm, Knut, grossh.; suppleanter:. Ekst~.~nd, Verks'tällande utskottet: Ledamöte.r: Ham- Ake, byrådirektör; Allvin. Alfr., l~genjor. marström. A; Jonsson, O."v. ordf.: Lindblad, '[4335J Allmänna. val!:"ansforbunc!et. E. A.; Pettersson. A. T.; Ostberg. G. F., ordf.; Stiftadt! okt tll~ varn,. mot. social- suppleanter: Wel~!l' ~. G. A.; Nyl8:nder, S. -demokratiens,och d~mradlkal~ vänsterns obe- O. Sekreterare: Jadenn, A.; Apelqvist, E. fogade anspråk; Vill verka for lll~n. utve~k- Lokala/delningens styrelse: ling bl a genom utbredande af Iifligare m- F W df tre~s~ för valen till 2:a kammaren. (Nytt val i Febr.) Lennman,. " or.; (Byrå: M:almtorgsg. 5 Il ; r. t , a. t ) Welin, G., v. ordf.; Abramson, Axel; Ander- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

11 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ J s~n, Frans; Bennet, A.; Bernström, C. Fr.; A. F. (sekret.); Almqvist, A. V.; Hendlmson, Björklund, J. A.; Boberg, C,; Bäckström, W.; Ivar (kassör); Adolfsson, G. E.; Forssner, 'l',; Ca.rlss~n, G. A,; Eklund, J. L,; Falk,. lyi.; Grevenius, A.; Lindegren, J. F.; Holmqvist, G. Förselius, A. G,; Hellsten, F. W,; HIlde- H.; Jakobsson, John; Janzon, Alb.; Nilsson, brand, K.; Hoffsten, E,; Klingstedt, K. G.; Claes: Odin, S. J.; mandel', N. G.; Olsson, Laurcntz, W,; Ljunglund. L; Lund, C. J.; N. M.; Palmblad, V.; Schreuder, F.; Sta f. Lundahl. F,; Löfven, J.; Malrnqvist, C. P.; O. L.; Theren, Aug.: Vallentin, H.; Wavrin~ Marcus, A,; Nyström, J. F.; Redtz, J. M.; sky, E. von Rosen, G,; Sjögren, P. A.; Sjöström, K. Fjärde valkretsen (ÖstermalmmedDjurgår- F.; Ostberg, J. den); Palme, S. (ordf.); KoM, 6'ustaf(v.ordf.); Sekreterare: Jäderin. A. Byrå se ofvan! Nissen, Harry (sekret.); Josephsotu J. (kassör); [4337J Svenska nationalföreningen. Än- Bengtsson, R; ".'iällbäck,.j. A.; Eden, K. E.; darnål. att väcka och stärka fosterlands. Hallberg, J. A.; Neiglick, Conrad; Lublin, I.;. känslan och att söka på den nuvarande sam-.\')yström, r. F.; Raphael, A.; Set terroall, Kr.; hällsordningens grund vinna en lösning iosterberg, E.; Thorssell, K. E.; Wikland, E.; moderat riktning af viktiga politiska och Hell man, J. A.; Rinman, E. B,; Dreifaldt, sociala frågor. O. E. F,; Sjöberg, Rudolf; Pettersson, A,; Verkställande utskott: Berg, Lars, ordf.; I Löfgren, Elie!. Hernlund, H., skattmåst. o. sekret.; Alexan- Femte valkretsen (Kungsh.): (ordf.: vaderson, Carl; Linder, Y.; Ramstedt Viktor; kant); Carlsson; Pr-ithioj (v. ordf.); Scott; O. Törngren, L. M.; Östberg, G. F.' W. (sekret.); Hagman, J. W. (kassör); Eh- [4339J liberala valmansföreningen. striim, (J.. L.; Hellström, C. G.; Lennholm, F. - Centralstyrelse: G.; Nystrom, S. F.;Stenman, C. J. utgöres af de sex ledamöter från hvarje [4341J Fri~innade klu~be,n. S~mmanträkretsstyrelse, hvilkas namn här nedan kur- der 3:e torsd, I okt.-8p1'l1 till sällskapligt siverats. Ordförande: Eklund Oskar, Re- umgänge och arbete för frisinnade ideer megeringsg. 89; vice ordförande:' Pall/le, Sven dels debatt om frågor på dagordningen. Ar- Strandvägen 47; sekreterare: 6'r'undeL, Ar~ senalsgatan 2 A; r. t. 5835; a. t Stynid, Surbrunnsg. 28 V, r. t. 6638, a. t. 6603; relse: Ordf.: Leche, 'Y.; v. ordf.: Lindkassör: Keueer, Sioiten, Kungsg. HI!, hagen, C.; sekret.: Bendixson. I; skattmäst.. Verkställande utskott: Lam~~ H.; klubb~äst.: Ni~sen, H.; öfriga Eklund, Oskar; Palme. Sven; Grunde], le~iamoter: Bergstr?m, DaVId; Forssner. T.; Arvid; Keyser. Sixten; Forssberg, Erik; Klllande~, E.;. Laurin, C,; Kobb, G.; Pauh, G,; Bendixson, Ivar; Kobb Gustaf; Odin, S. J. von Zwoigbergk, O. Kretsstyrelse. [4342J Re.form-K!ubben, stiftad 1906 \(il" Första valkretsen (Maria-Katarina): att arb~ta. fo: en Il?almed veten och kraf'tig' Forssbera, Er'ik (ordf.); EklJa!l, N. J. A. (v. ut;eckhng pa.. nati~nell.g!und af. det beordf.); Elrn.'1r en, Otto (sekret.); D'isnander, staende. samha,jlet l politiskt, SOCIalt och C. A. (kassör); Ahlgren, J. F.; Bohman, ek.onollllsk.t. afseende. Or~f.: Fahlbeck, P: Alf'r.; Böhme, A.; Jonsson, Alexander; Glan- E:, v, ordf.. von R~sen. E.. sekr, o. skattm.. mann, H. A. W.; Hallberg, Aug.; Johans. Ll.n~hult, N. ~:; Soderberg, O. A.; Knylenson, Gottfr., Lunden, r. E.; Larsson, Gust.; stjerna, TO.; Moller, p'. Suppleanter:~am- Löfström, Gust.: Nilsson, A. G.; Widtskiöld, st~dt, v.; Andersson I Grirnbo, H.; HIlde' J. A.; Asb ero, J.; Brunzell, Olof; Liljeqvist bland, K. Alfr.; Nilsson, C. J.; Olsson Hjalmar Jons: [43 43J Föreningen emot Iifsmedelstullar. son, C. E., Karlsson, E. A. ' Olsson David' Fören:s angelägenheter handhatvas af en Steiner, Anders; Wellnsten,' Emil.', centralstyrelse med säte i Stockholm. Ordf.: Andra valkretsen (Klara-Jakob-Johan- Sohlman, H.; v. ordf.: Beckman. E.; skattnes): W arburq, Kart (ordf.); Wassberq, A. mäst.: SetterwaJl, J ', G.; ledamöte.r ~f cen- (v. ordf.); Lindberg, A. (sekret.); Keyser, S. tr~lstyrelsens verkstajlande kornmittö : Ha- (kassör); Eltbergh, E,; Ahlquist, Alfr.; Bratt, milton. H., grefve; Höglund, O.; Lamm, H.; M.; Eklund, O.; de Wahl, A.; Andersson, A. Moll,. F.; R?benson, L.; von Schwerin, W. A.; Blom, C.; Bergström, J. A,; Byström, J.; G., frih.; Winborg, 'I'h. Graaf, J. E.; Gummesson, O.;.Jansson. J. F.; [4345J Föreningen för proportionella Ohlsson, Joh~; Lal:sson, A. P.; Lundin, Alfr.: val. Styrelse: Phragrnen, K, öfverdir., ordf.; Sohlman, ArVId; 'l'illman, C. J.; Wahlström, Adelsvärd. A. 'l'h., frih., v. ordf.; Hildebrand. E. f-; yv allis, C,; Westin, A., A.. K., ~edaktör, fil. dr, sekr.; Rettig, HL 'tredje valkretsen (Adolf Fredrik): (ordf.: kanslisekr. skattm.; Nydal, Johan skolförevakant); AldAn, ti. A. (v. ordf.); 6'l'wld"Z, ståndare, riksdagsnjan; Elowson,' G.,f. d Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

12 [ J D. Föreningar och sällskap. lektor, riksdagsman, Östberg, Johan, kam- För «ta liretsen. (Nikolai, Kungsholmen, marrättsråd. Wigforss, J., redaktör. Skepps- och Kastellholmarna). St y r e l s e: [4347J Landsföreningen för kvinnans St~öm~erg, W., ordf.; Norden,.N., sekr. po liti k.. t ätt Ordf.: Whitl k A' (Pipersg. 6, tel. Kh.56, r. t. 1301), Anders- I IS a ros ra. I.. I oc,., so Ad If kassaförv.: Wahlström, L.; sekr.: Bergman, ~;ndrao j,ret.,en (Klara och Johannes). S.: adr. Arsenalsgatan 10 A, Sthlm. St relse: Sebardt Carl ordf.' Lindberg. [434?J!:ör~ningen för kvin~ans poli- Ax~l, sekr. (Johannesg.' 14, ~. t. 7030; fiska rost ratt I Stockholm:. (Lastmakare- Brunkeb.1473); Fischier, B.; Hedfors,E. G.; gatan 6) Styrelse: Wall1strom, L., fil. dr., Hjort, Erik; Hojge, C. F.; Sandstedt, K.; -ordf.: LlUd~.agen, A.. frok.en, v. ordf.; KI~- Strids berg, F. G. man, A., fro~en,,sekr.:; Ljungberg:. A., frö- Tredje kretse». (.Jakob, Ad. Fredrik, Gusken, sekr.; Q~lUt, S., froken, kassaforv.; Berg- taf Vasa och Mattens). St y r el s e: Ljungman, ~., froken;. v. Eckerm~nn, E.,.. fru; gren, August, ordf.; Andersson, Carl, sekr. Engström, L., fro~en; Guma;hus, S., fr?ken; (Döbelnsg: 23, a. t ); Bengtsson, S.; 'Gustafson, A.. fröken; Helin, A., froken; Francke Cecilia Lagercrantz Elias' Linde- H?lmgren" A. M., fru; Petterson, A:, fru; gren, J.'F.; Lun'dman, K. H.;'Scheli~, C. Hard af Segerstad, K., fil. dr; Walhs, A., ji'järde kretsen (Engelbre~t, Hedv. Elefru... lonora och Oskars). Lnte r im s sty r el s s : [4354] Socialdemokratiska arbetare- Nihlen, A., ordf. (Kommendörsg. 33 A, tel. partiet. Verkat, utskott: Folkets Hus,.. 4lÖstenIl. 4434); Petersson, W.; Svensson.W. -tr.. Korresponderande sekr~.t. o. kas~or: Tegner. E.; Warenins, C. L. W~ckm.an, q: G. T.; ledamoter: Branting, I Femte leretsen. (Maria och Katarina) Hjo;.Lllldqvlst, H:rman; Lundbe!'g, C.. ~.; Styre lse: Widtskiöld, J. A., ordf., Carlon, Ros!lllg, K. G.; Liudley, Ch.: Weidenhaijn, M., sekr. (Kocksg. 26, tel. Maria 1719);.Albin. Alm, Carl; Björkman, Axel B. O.; Jonsson, [4356J Stockholms arbetarekommuns C. E.; Klef'beck, Ernst; Lidman. Carl; Lyth, styrelse, Folkets Hus högra flygeln 1/2 tro Hjalmar; Lunden, F. E.; Olsson, G. A ; Ordf.: Persson. Sven; expeditionsförare. For- Olsson, Maria; Akesson, J. O..sell, Alb.; sekr.: Wahlgren, Knut; öfriga Central. tureison. (2 representanter för ledamöter: Palm, Aug.;Schön, Adolf; Wahl, hvarje krotsstyrelse): Lagercrantz, Elias. -G.; Berndtsson, Garl. ordf:; Carlon, M, sekr. (Kocksg, 26. tel. [4358] Stockholms Typografers Ma~ia 17.19), samt Jonss0!l' C. E.; Larsson, Agitationsklubb. Emil: Lindberg, Axel; Ljunggren. August;.Stif'tad ls91, socialdemokratisk. Sammanträder en Nihlen 1 A.; 'Sebardt, Carl; Strömberg, 'V.; gång i månaden. Utger tidningen Framåt. Wareuius, C. L. Ordf.: Ohlson, Halvar; sekr.. Wretströrn, [4371 J Storkyrkoförsamlingens kommu- Ernst; kassör: Hultgren, Rob., Ftemingg. nalförening. Styrelse: :1irektör G. Förse- 33 IIl lus, rote man G. E. Hedström. skräddaren J. (Styrelseval i Januari.) Lund, direktör W. Malmgren, handlanden [4360J Föreningen Folkets Hus (utanij E.?hlsson, apote!~aren V. Pettersson och personlig ansvarighet). Forsell, Alb., expe- tunnbindaren O. Strömblad. ditionsförare, ordf.: Holm, Alfons, inkasse- [4372J Klara kommunalförenin, stiftad rare, sekr.: Berglund, J. E., kassör o. firma- 1905, räknar omkr. 125 medlemmar. St y- tecknare; Wickström, Edvard, förtroende-ilrelse: Hemlund. H., rektor, ordf.: af Klintman; Pettersson, Emil, förtroendeman; Löf- berg, F., f. d. öfverkommissarie, vice ordf.; qvist, A. A., förtroendeman; Johansson, Anna, Andersson, 13. J. F., ingenjör, sekr.; Gustaffru, sömmerska. son. C. A., handlande, skattm.; Laurent. Kontor: Folkets Hus, Barnhusg. HI, kl. V. E., prakt. läk.; Magnusson. A. E., byggm., 12-2, 5-8. Millqvist, V., skriftställare. [4362] Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets [4374J Kungsholmens allmänna kommu- Hus, afser att samla, ordna och bevara hand- nalförening. Styrelse: Sjöström, K. F., ing., lingar vidkommande den politiska och fack- ordf.; Hellsten, F. W., kommissarie, V. ordf.; liga arbetarerörelsen. Förest.: (J. Borge. Sjöholm, G. E., grossh., sekr.; Olsson, N. M., [4370J Stockholms kommunala reform. I fabr., kassaf?rv.;.j;lennet, A., ing.; Magnusförening. Bildad 1907, har tillåndamålnatt son, K. G., Ing.;Schreuder, F., fabr. arbeta för sådana reformer inom Stockholms [43 75J Västermalms kommunalförening. stads förvaltning, som. afse att varaktigt Stiftad 1901 af C. A. Söderlund... Styrelse: -främja samhällets sunda utveckling»). C. A. 8öderlund, ordf.; Petter Ostberg, N. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

13 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [ :10J Hildestrand, R. Anderin, C. Clausön. Kon-: sekret. och skattmäst.: Bohman, J. A.: ledator: Birgerjarlsgatan 13. möter: Norblad, J. A.: Gleerup, F. W.; Ed- [4376J Vasastadens kommunalförening. blom,. J. R:; Marcus, J. A..; Nordling, J. R.; Stiftad 1898, under namn af Adolf Fredriks S~ndm,. G., Un~an, J. A., Samuelsson, K: komrnunalföreninz har nu Cia 180 medl. Lindqvist, C. J., Robbert, J. J. och 1,503 kr. i tillgångar. Ärsafg. 3 kr. 10) Turist- idrotts- och sport- St~relse: Hammar1un~, Emil, ordf.;..von föreningar. Friesen, F., sekr.; Olm, Rob., kassaforv.: [4401J S k t. tförenl (St'f samt lokalafdelningarnas öfriga styrelseleda- Q" vens a. uris orerunqen. l - "t tad 1, 8il.) Ordf.: Hildebrand, Hans; v. ordf.: m~'~~~uingen är i följd af församlingens Lindroth..Ludv.; sekret: L.anglet,.:valdema~; d l. g uppdelad l' tre l k l Jd l'.. skattmast.. Wancke, Folke. redaktör af publie mn nu v.0 a a.e nwgar. k t' B h M "f' 1 d.. a) Adolf Fredriks med styrelse af: Ham- t a l?n~rna:l o eaa a, aur';å nga ebaft marlund, Emil, ordf.; Alden, G. A., sekr.;..jr: G s ~re ser: no~{ss~kh ~mear;'l II cd' och Nilsson, C. J. b' ';0 ei?'s rl'~mll: k.ot; F d' L ml d;b e - b) Gtistaf Va.'a med styrelse af: Lund- org,. le.; l J~ VIS, renr.; un erg, b. h G H ordf, von Eri e }1" sekr' John; Molander, Rich.; Svenonms, Fr.; Wahlergn,..., " I es n, 1.,., ström, P. K. Adr.: Norrlandsgatan 2 & 4II. och Ceder, Axel. B,"... h 1 f' d kilo '/ ~ c) Matteus med styrelse af: Sandberg, H. yran oppe~ e g na. agar. - 2;). ordf.: Borgstedt, M., sekr.; och Olin, Rob' [1:4 O~J Turisttrafikforbundet (adr, Kungl. '". Jarnvagsstyrelsen). Styrelse: Lundberg J., [43791 Jak~.b~ kommunalforenmg.. ordf.: Balck. V., v. ordf.: Hahr, M.; v. Hei Tamm, O., domanmtenden.~, ordf.; Medin, denstam, W. J. E.; Herslow C:; Cervin. C.; O., professor, v. ordf.; Wiberg, Joh... P., Rönnow. A.; Nyman, J. H.; Tomblad, Hj.; sekr.;..laurentz, W.,.gros~h., kassaförv.: sekr.: Petre, R. F. ledamöter: Haak, O., ~~r.~.~mdmark, Aug., [4408J Sveriges centralförening för fabr.; Moll, V., kamrer, SJogren, P. A., fa- 'd tt f'" d b 'k" 'xc t J"d. I ro ens ramjan e. n m; "re.man,., ra man. (Stiftad 1897.) [4380J Johannes kommunalförening. Ordförande: vakant; v. ordf.: landshöfd. Alexanderson, C., bruksäg., ordf.: Hjort, K. grefve L. Douglas; l:e sekr.: öfverste V. disponent, v. ordf.; Wassberg, A., folkskolel., Balck; 2:e sekr.: doktor 1\. Levin; skattmäst.: sekr.; Drewes, P., kassaförv.; Borgström, J.A., direktör B. Burman. Ofriga ledamöter i redaktör. styrelsen: häradsh. Ivar Berzer; öfverste- '4382J Ö te Im kommunalföre 'ng kamrnarjunk. frih. C: C:son B.?nde; Iöjtn. L s rma s df L' d ni. grefve C. Bonde; konsul Rob. Bunsow; kap- Hal lendorff, C.. lektor, or.; m hagen, te S Dr l b " d' kt" J S Ed t". Alb., kanslisekr., v. ordf. o. kassaförv.; n. a cen ~rg, ire or.. s rom, M l b Th 'h'ld fröken ek, B" k kapten B. Festin; gros,sh. Rob. Francke; a m erg, or l,. s r.: ac - k t E F t d'. H G Il t" P O f brikör: KJ'eliberg Knut dok. ap en : res. a lus; gen.-ma)or '. ~ ens rom,.., a, '.' ram; major fnh. S. Hermelm; bankir J. tor; Lagercrantz, J., regementsll:t:nde~~; Håkansson; hr Fr. Löwenadler; kammarh. Raphael, A., fil. dr.; Rathou, Emilie, frö- T N d f lt "f t G N bl löit ken; Lindhagen. Anna, fröken. : or en e ; o vers e.' y. arua; OJ n., St 1 l f" 190R k. f b." g-lefve Cl. von Rosen; major grefve R. von f " J:re seva f " tr d' nasr erml"teefr.ua~ l ta Rosen; öfv.-löjtn. O. Schersten; ryttm. grefve ' oremngens ors a or l le o or are. 'l'h, von Schwerin; kapten frih. C. Silfver- [4385J Katarina diskussionsförening sparre; professor Hj. Sjögren; öfverstelöjtn. (utgör en kommunalförening för Katarina grefve C" E. Taube; öfv-iöjtn. G. Torön; församling). Ordf.: Pettersson, K. G., direkt.: ingenjör Ake Sjögren; gen.-major G. Uggla; sekr.: Looström, A., protokollssekr., Hög- bankdir. K. A. Wallenberg. hergsg. 26 C; kassaförv.: Blomberg, W.; Ledamöter af förvaltningsutskottet: Hrr grossh.; Lagerholm, W., fil. lic., fabriksidk., Balck, C. Bonde, Burman, Drakenberg,.Sundell, C., prakt. läkare; Thuncll,.J. W., Festin, Frestadius, Hermelin, Levin, Cl, v..byggmästare; Forssberg, Erik, sekreterare. Rosen och Silfversparre. [4387J Maria kommunalförening. Ordf.: Byr~n, lyialmskillnadsg. 25 B., är öppen Redtz, J. M.; Ericsson, G.; Hallström, A. ~elgfna ~ag'ar kl. 11-3:. Medlemsmarken R., sekr.; Dahl, O., kassör; Andersson, A. a 3 kr. tillhandahållas dar. N.; Boije af Gennäs, S. J. A.; Nylin, E. [4410J Svenska gymnastik- och idrotts- Revisorer: Almqvist, C. A.; Andersson, C. A. föreningarnas riksförbund. [4389J Föreningen Öfre Norrmalm. Ordf.: Består af 310 svenska gymnastik-och idrotts- V!estermark, G. K; v. ordf.: Westling, Carl; föreningar med c:a 25,000 medlemmar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

14 [ J D. Föreningar och säuskap. Ord.f.: H. K. H. Kronprinsen. Liljeberg, M.; v. skattmäst.: Christiansen, Öfverstyrelse: ". ordf : V. G. Balck, E.; materialförvalt.:c1emens, Walfrid;roddöfverste, Sthlm (ordf. i sekt. f. skridsko); chef: Karling, I.: suppleanter: ThiseU, Nore, sekr.: E. BergvaU, red., Sthlm; skatt.m.: N. och Hedlund, Mats. G:son Thisell,kassör, Sthlm. Ö/r-irJa Ledosno- [4420J Föreningen för Kanot-Idrott, ter: O. Almström, Iöjtn., Nrkpg; L Ber- F. K; I. Bildad den Styrelse: ger, polisdorn., Gbrg; R. Garrick j.or.grossh., ordf.: Santessen, Fr.; sekr.: Högborg, G., Gätle; C. G. prake, kapten, Sthlm (ordf. i Grefmagnigatan 17 B; skattmäst.: Petterssekt. f. velociped); S. Drakenberg,kapten, son And.' klubbrnäst.: Lanz H.: material- St~.lm (~rdf.!..rek~. för fäkt~')i..j. S. Ed för~alt.: ThorelI, S.; styrel;eled~mot: Bostram, dir., "asterns (ordf. I forv. ~tsk.); strö m, E.; suppleant. Mankell, J. Leop. Englund, grossh.,.gbrg (ordf. ~ sekt. Båtplats (tel. Osterm. 2079) förhyres af f. allm. Ic~rott); B. Festin, kapte.n, Örebro; Sthlms rodd för. vid Djurgårdsbrunnsviken. ~. Frestadius, kapten, Sthlm; 'h'. Fnberg, [4422J Stockholms Isjakt-Klubb. St y- red., Gbrg; E. Grahn, sekr., Sthlm; A. J 0- l O df H d' S d' k tt.. t han s t lezr a 'st V" t.0 J K'U re se: rur.: y en, ven, ISp.; s a mast.: '. s on, e ".- SSI :{ as eras,. el.~r Feychting, E. W., grossh.; sekr.: Roth, Jean Joor, grossh., Gbrg, o. L. Korn~rup, dir., L., ingeniör (adr.: Klara Norra Kyrkogata S~hlm; H. Lmdhagen, bok~., EskIlstu~a; A. Hl). Vinter-adr.: Stockholms Isjakt-Klubbs Ljunggren. bankkamrer, Jönkpg; ~. Ljung- Klubbhus Diursholrn gren, grossh., Stocksund (ordf. 1 sekt. f., '. J... rodd); C. O. Löwenadler, disp., Solbergu; [4423J Is~aktsklub.ben»Bore». (Marke: -.Il) E. Nerman, kapten, Sthlm (ordf. i sekt, för. Ordf.: Ge~rge LII!dahl, S:t Panlsgat. 2?; gymnastik); Cl. von Rosen, grefve, As; E. vice ordf.: Carl Smitt: skattm.: Axel HJ; Sundberg, bokh., Sthlm; Fr. af Sandeberg, Holm; sekr.: Rolf Wessman. kontorschef, Sthlm (ordf. i sekt. f. skidor); [4425J Svenska Skridskoförbundet, F. Santesson, banktj.-man, Sthlm (ordf. i Stockholm. Styrelse: ordf.: Balck, V. G., sekt. f. kanotidrott); Ph. v. Schwerin, grefve, öfverste; v. ordf.: Drake, Gösta, kapten, Malmö; Br. Söderström, amanuens, Sthlm: Grefmagnigatan 17 B. a. t , r. t. G. G:son Dggla, löjtn., Sthlm; och l. Wes- 9456; ledamöter: Anderberg, A.; Eriksson, tergren, grossh., Gäfle. - Kansliet: Stock- B.; Gustafsson, C. G.; Lundkvist, J.; Salholm, Brunkebergstorg 12; hvard. 10 -,4, a. chow, D.; Hörle, E. t. 9471, r. t Sekr. Em. Grahn. [4426J Stockholms allmänna skridsko-, klubb. Orrlf.: Balck, V. G.; sekret.: Hörle, [~412J Kgl. Svenska ~egelsällskapet. Edvard; ledamöter: Frestadius, E.; Drake, (Stlftadt 1832.) Ordf.:.Ragg, J.; v. ordf.: C. G.; Gustafsson, G. C.; Hermelin, S., frih.; O~nell,..R.; sekret.: H~.mllton, H.; skattrn.: Lundquist, V.; von Rosen, Clarence, grefve; B~ckstrom, J.; ledamoter : Gr.anholm, H.; Reuterskiöld, H.j Salchow, D. LJungberg, K. J.; Anderson, HJ. A. [4428J Stockholms skridskoseglar- [ 4414J St kh I S 1"11 (B' l klubb. Ordf.: Silfversparre, Carl; v. ordf.: ; oc O ms ege s~ skap. I. Posse, Carl; sekret.: Boström, Erik; skattm.: d::dt den 2 Aug' ) Ordf.. Gustafs.~on, Frestadius, Gunnar; ledamot: Höglund, Fa- Birger; v. ordf.: Peterson, C., skattmast.: b' Bergström, E., Blecktornsgr. 4; sekret.: Tho- lan.... "'d'" rnee, E.j ledamot: A. Rumpff. Arsafgift,[41-31J. Fore~mgen for S~I lopnlngens 5 kr. Sällskapet utlottar h varje år utan framjande I Sver~.ge. Ordf.: a~sandeberg, F.; särskild afgift en större yacht bland sina v. ordf. o. skattmast. : Fr~.stadlus, E.; sekreteledamöter. Sammadräden hållas första onsd. rare: Blom~erg, P. D.; f~r landsorten: Steni maj, juli och december. Sakkunniga med. b.erg,..ch!.; mt~ndent: Haggmark, A.; reda~delanden och råd angående båtars förändring tör for årsskriften: Nordenson. C.; ledamöm. m. erhållas gratis af postexpeditör K. ter: Balck, ''!. G.;, Falkenberg, M. H. :F., E. Sjögren, Garfvareg. 4. frih.: Feychtmg, E.,'(V.; Francke, J...R.;... MoUer,P.; NlBSS, H. l.; adjung. ledarnöter l4416j Vaxholms segelsallskap. Ordf.: i Sthlm: Abrahamsson. A.; Amundson K. Sjöqvist.Joh.; v. ordf.: Slöör, H.; sekret.: ~or. A.; Anrep, G.; Bernström. E.; Bååth. J.; man, HJ. A. (Uplandsg. 14); skattmast.: Drake, C. G.; Frestadius, G.; Key, E.; Nor- Tengstrand, F. (Narvavägen 16). denfelt, H.; Norling, A.; Silfverstolpe, C. O. [4418J Stockholms roddförening. Ordf.: E.; Sällström, H.; Taube. C. n, grefve; Thi Rooth, Otto, dir.; v. ordf.: Ljunggren, Nils, sell, N. G:son; von Wolcker, E. Revisorer: grossh.; sekr.: Waldenström, Fr., ing.; v. Lundin, K.; Wener, A. Suppleant: Feychsekr.: Larsson, Sigfrid. ing.; skattmäst.: ting, H.: Lyth. A. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

15 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [44 3B-44 56J [4433J Svenska Automobilklubben. Lo- [4445J Kvinnliga gymnastiksä/lskapet~ kal: R Mälarstrand 12; expo 10-5; a. t. Ordf.: Silow, Carl; sekret.: Högström. Sally' och r. t Förvaltningsutskottet: von skattmäst.: Klintberg, Lydia, fru, f. Kylen' Rosen, Clarence, grefve, ordf.: Hellberg, Sam, ledamöter: Hedberg, Hilda, fröken; Östrand direktör, och Lyon, C, konsul, Göteborg, v. Ruth, fröken. ordf.; Amundson, K. A. B., kapten, sekr.; [4446J St kh I k' r tik Gjestvang, E. C., g-en.-konsul, skattmästare;... ~c. o ms vrnn Iga gymnas 1 - C d t" R If f'h "f löit. E. forenldg. (Ofmngslokal: Gymn. Central- G e etrsfrodifl,.go 'b tn H" k v.- ~Jln'G;b~I.~sHsonl' institutet, Hamng. 19.) Ordf.: Falck, W. A., us a, 11"., re s,., onsu, rg: 0- fröken: df.: \Xi Il th J fröken: termann, O., kab.-kammarh.; Hyden, Sven, ro en,. v. o~..,a :0. '."enn~, ro ~n: dis. Fre tadiu E kapte sekret.. Zethrteus, Amehe, froken, kassor. l p., S s," n., Svalling, Ester, fröken. Medlemsantalet [4436] Svenska Velocipedförbundet, varierar mellan Stockholm. Styrelse: Ordf.: Drake, Gö.sta, [4449J Stockholms simsäilskap. (Stifkapten, Grefmagn~~atan 17 ~, a. t , tadt 1827.) Ordf.: Balck, V. G.; v. ordf.: v. ~. t. 9456; le:t~moter: Frednksson, K. A.; Scheele, F.; sekreterare: Björklund, M.; tj. f. Sal chow, U.; Tornsten, T.; Storm, A.; Pet- kassör: Skogberg, P.; ledamöter: Bergvall, E.; terson, V.; Olsson, J. Burgman, Dorothea, fru; Burgman, F.; Bur- :4437J Stockholms allm. velociped- man, B.; Johansson, K.; Saxen berg, Sofi, klubb. (Bildad den 14 mars 1894). Ordf.: fröken; Sc~u~burg, R.. Sekreteraren mot- Silfversparre, Carl; v. ordf.: von Segebaden, tager anmälningar om inträde, G.; sekret.: Krrspelien, O., Arsenalsg.1A;skatt- [4451 J Stockholms amatörförening. mäst.: Carlsson, E., kapten; Pettersson, Eli; Skytte- och Idrottsförening, stiftad 1890, materialförvalt.: Schwieler, Knut H.; leda- Postadress: Stockholm 4. möter: v. Braun, Chr. Styrelse för 1907: ordf.: Nerman, E., kap- (Nytt val i Febr.) ten; v. ordf. Ruden, E., ingenjör; sekret.: [4440J Stockholms gymnastikförening. Olsson, Hj., agent, Sthlm. 4; i~~endent: Lang- (Stockholms gymnastik- och fäktklubbs lo- borg, P., ~andl~nde; kass;'\forv.: Sl;\ndbe.rg, kal, Smålandsg. 27.) Ordf.: Balck, V. Carl, tan~lak.; skjutchef. Ralamb, Stig, frih., G.; v. ordf.: Drakenberg, S.; sekret.: Löf- ~~pten; idrottschef. Wahlstedt, A"!.:, b~~.- gren, G., Linnegatan 33 & 35 (a. t. 192 (1); läk.: ~lubbm.: Hultman, Ax., premiäraktör, skattm.: Johnsun, Ernst, (a. t ); ma- Bostrom, E., red-sekr. terialförv.: Norling, A.; ledamot: Olsson, G. [4452J Stockholms Idrottsförbund. Osc.;suppleanter: Wahlman. P.; Höjer, G.; (Distri ktförbnnd för Svenska Gymnastik och' ledare: Wallenius, K., kapten. Öfningar: Idrottsföreningarnas Riksförbund.) Postadr.: månd. och torsd, 8-9 e. m. Terminsafgift: Edw. Sandborg, Dalagatan 56. Ordf.: Wahlkr. 10. Inträdesafgift kr. 3. Föreningens stedt, A.; v. ordf.: Westerlund, C. Hj.; sekr.: ändamål är att verka för väckande af håg Sandborg, Edw.; skattm.: Juhlin Jior, Elis, for den frivilliga Ling-ska g-ymnastikens och adr.: Jungfrug, 16 n.b. härdande idrotters utöfvande. Till medlem- Afd-styrelse för fotboll: Ordf.: Gelbord, mar antagas icke blott utbildade gymnaster, R.; ledamöter: Olsson, K.; Almkvist, S.; utan äfven män utan annan färdighet än Bohlin, Hj.; Holm, K. E.; Ahlqvist, A.; den, sopi vinnes i skolorna. Postadr.: Stock- Sundström, G. holm, O. Afd.-styrelse för allrn. 'i.drott: Ordf.: Frick, [4441J Stockholms gymnastik- & fäkt- Eric; ledamöter: Carlsson, Fr.; Forsberg, A. klubb. (Smålandsg.27.) Ordf.: Balck, V. G., F.; Jansson, S.; La~ergl:en, Th.; Lundell, H. v. ordf.: Johnson, E. G.; sekret. o. skattmäst.; [4453J ldrottsförenlnqen Kamraterna. Nyberg, G., tjänsteman i försäkr.-bol. Skan- Ce~tralstyreJsen (adr. Hornsg. 43). Ordf.: dia. Lektionstid: 7:30-8: 30 f. m., 3: 30- T.~lsell,.~.; v. ordf.: Uggla, G. G:son; sekr.: 4:30 e. m. Soderstrom, Bruno; skattm.: Santesson, F.; [4443J Stockholms södra gymnastik- och öfrig~ leda~öter: Grahn, Em.; Låftman, S.; fäktkl ubb. (Södermalms högre allm. läro- Osberg, H., Holmb~.rg,?.. verks gymnastiksal.) Hedersordf.: Anderson, "r 44 54J Idrottsforemngen.. ~amr~terna A., generaldirektör; ordf.: Kjellander, E. A.; I, Sthlm, Sekr.: N. Georgii, Birgerjarlsg. sekret.: Cederborg, Allan; skattmäst.: Wen (Styrelseval d. 1 Febr ) nerholm, M.; ledamöter: Ehrngren, O.; Wi [4456J Allmänna idrottsklubben. Ordf.: sing, Adolf. Upplysningar pr rikstel. 5383, Frick, Eric; v. ordf'.: Juhlin j:r, Elis; sekret.: a. t. Maria 193:-1,80140 o. Tanto 106. Lek- Sandborg, Edw., Dalag. 56; skattmäst.: Carlstionstid: 7,3[,-8,30 f. m. son, F.i klubbmäst.: Ohlsson, Em. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Adr esskalende,n

16 [ J D. Föreningar och sällskap, Skytteafd.: ordf. Killander. E. \ [4463J Skeppsholmens idrottsklubb. Md,' f~r AlIm.,, id,rott: ordf. Yeen, H. Sekr.: Joachimson. Sixten, l\'iästersamuelsg. Afd. for Bollspel: ordf. Juhlin, H. 55. Afd. ~?r ~y~nasti.k:?rdf. Cleve, M., [4471] Svenska jägarförbundets.stock- Afd. f~r SlIJ.ll~r~tt.. or~f. Rosengrel~, E. holms-afdelnings styrelse. Ordf.: Björken. Afd. ~?~~ki~idro~t. or~f. Flor).', Arw, stam, F., hofjägrn.:..vice ordf.: Björkman, ffd. for Skridskoidrott: ordf. Oholm.~. A.. grossh.; sekret.: Ohrströrn, C. A., jägm.:,l4~57] Id~otts-KI~bben., O~df.: Almen, chef för skjutbanan och skattm.: Lindroth, uusta~, ~lemi~gg.. 45,:. or~f... P~t~er~so~, B., grossh.; öfriga ledamöter: Reuterskiöld, K. ~". sekret.. ~nberb: FnthlOf; t~fhng,: L., kammarjunkare; Kolthoff'.Gi.konservator; sekret.: garl.sso~l, Olof. ~kattm.. ~akant, Tamm, C., ingenjör; Lönnberg. E., prof.; matenalforv.. Lanner. Olof, klubbm.. Mag- Lewenhaupt, G. C:son. grefve, kapten. Förnusson, Ernst. b d t k' tb... S l k 'd ( U' tt 1 'd' kift t S l t t. un e s s JU ana ar l o na par en VI L'Y va VI arss l e, se upp omen et.j N b k t H 10 [44 58J Idrott f ", 01' orr ac ta; a.. aga. _ S oredingen s ympia>. (~. F. O. F. d...jakobs Re~lsko~as idrotts- [4473J Stockholms Jägarklubb foren), Ordf.: Orn: S" Birgarjarlsg. 102, (för jakt och jaktvård). r. t. <><> 50; sekr.: Lindahl, K.; skattm.: Hall- Styrelse: Ordf.: Hallgren, G.; v. ordf. o. skattman, Gust. W., Harung. 19, a. t ; måst: Ekman, J. E.; sekret. o. skottchef materialförv.: Tholer1!s, E.; klubbm.: Anders- Zedritz. Arv. Klubbens skjutbana är belä- ~on, P.; v. ordf.: NIlsson, R; v. se~r.: Mo- gen vid St. Skuggan. uerg. P.; v. skattm.: Swalbe, E.; bitr. materialförv.: Lindforss, T. [4475] Svenska kennelklubben. (Skep- [4459] Östermalms Idrotts-Förening. pareg, 6.) Ordf.: Hamilton, A. P., grefve, Ordf': Sundström, Gust.; v. ordf.: Stenkvist, hofjägmästare; v. ordf.: Lewenhaupt, Claäs, Gust.; sekr.: Lagergren, Ture, Valhallaväg. grefve, kammarherre; sekret.: Grönberg, 95 III; v. sekr.: Barthelsson, C.: kassör: Gösta, d()cent; skattmäst.: Krook, N., gross- Runeborg', G.; klubbmäst.: Svensson, Karl; handl Ofriga styrelseledamötrr: von ERmaterialförv.: Nauman, Ph. sen, Fr. J., frih., karnmarh.; Frykberg, J. E., (Nytt val i Jan., se Supplementet). grossh.: Håkanson, Gust., direktör; Klinckow- [4461] Djurgårdens Idrottsförening. ström, Axel, frih., godsägare; Lindroth, OrM.: Hellberg, Carl, banktjänstem., adr.: Bengt, grossh.. Sthlm. (Nytt val i Dec.. se Supplementet.) rn Ytt val i Jan., se Supplementet.) Brand- eeh Lifförsäkrings-Aktiebolaget

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer