8. För kår- eller yrkesintressen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. För kår- eller yrkesintressen."

Transkript

1 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se [3949J. [4051J Riddarhusdirektionen. Ordf.: Stockholms läkareförening, se [3951J. von Essen, Fr" frih. excellens; ledamöter: [4066J Medicinska föreningen.' (Handt- Wachtmeister, A. F. Cl:son, grefve; von Ro- verkareg. 4 JI ) Inspektor: Medin, Oskar. sen, G. P. A., grefve; Leijonhufvud, B. S, Styrelse: ordf.: Wigert, Viktor; v. ordf.: Lind- A., frih.: Uggla, A. A.; Wästfelt. C. G. N. L.; blom, Oscar; sekrct.: Pranzön, Anders; skatt- Printzsköld, O. H. R. Tjiinsternän: riddar- mäst.. Rönnow, Lars; bibliotekarie: Hemhussekreterare och ombudsman: Stuart, J, lund, Karl Erik: värd: Adlersparre. Axel: M.; riddarhuskamrerare: Fleetwood, R. A. öfriga styrelsemedl.: Holmberg, Georg: Nord- S., frih.; riddarhuskansliat: Skogman. K.; lander, Oskar; Liljestrand, Göran. Förvaltamanuenser: Leuhusen, J. W. O" f'rih.; Edel- ningsnämnd: Rönnow, Lars; Richnau, Gunstam, C. nar: Hiort af Ornäs, Carl; Hernlund, Karl [4052J Adelns diskussionsklubb CA.D. K.). Adr. Riddarhuset. Bildades 1905, Har till ändamål att verka för ett tidsenligt handhafvande af ridderskapet och adelns genlensamma angelägenheter. Omkring 250 medl.:hsafgift 5 kr, Ordf.: De Geer, Gustaf, frih.; v. ordf.; von Rosen, Eugens, grefve; sekr. o. skattrnäst.. Planting-Gyllenbåga, Wilhelm. Erik; Hultgren, Hans; Engstrand, Georg. Hybinette, Robert; Klubbmästare: Dag. Lundahl, Josef; Carl sten, Sångallförare : Holmin, Nils. Standarförare : Franzeu, J onas. Föreningens representanter i Sthlms studentkårs direktion: Wigert, Viktor; Franze n, Anders; Hemlund. Karl Erik: Holmberg, Georg; Widh;md, Jakob; Akerlund, Ake. Karl Emil; Kinberg, [4069J Svenska tandläkaresällskapet. Ordf.: Clason, H.; v. ordf.: Schmidt, M.; sekr.: Ramberg, H.; redaktör: Samuel, F.; bibliot.: Bergholm. T.; konservator: Skogsborg, C. Ledamöter af förvaltningsnämnden: Skogsborg, G. (skattm.), Jungner, Hj.; Lenhardtson, A. [4053J Tjänstemannasällskapet i Stockholm. (Norrlandsg. 8 & 10,2 tr.; a. t , r. t ) Ordf.: Kock, E., tullkontrollör, v. ordf.: Guinchard, J., fil. dr; ledamöter: Tengroth, B. M., e. o. hofr.-not.; Lindblom, Hj., uppbördskommiss.; Svedenborg. J. K., ingenjör; Wadström, B., e. o. hofr.-not.; Hallengren, H., l:e stationsskrifvare; Way, H., amanuens i poststyr.; Gezelius, C., bokh. i järnvägsstyr.; Berg, A. W., postexpeditör; Burman, H., telegrafassistent : Wetterlund, K. G., kammarskrifv.; kassadirektör : Wad- [4071 J Odontolog iska Sällskapet i Stockholm. CSmålandsg. 7.) Ord. sammankomst första och tredje måndag kl. 7-noe. m. ström, B. i hvarje månad, utom juni, juli och augu sti, Ordf.: Ulm gren, O.; sekret.: Ung, A_: [~056J De extra ordld~rles förenlnq, skattmäst.: Hedström, G. (Stiftad 1904). Styrelse: Lindhult. N. A.,.. '".. ordf.; Hedren, T" v. ordf.; Elliot'oH., sekre- [4072J Odontol.oglska foremngen (Ma terare; Gräntz, K, skattmästare; Abergh, R. s~ersamuelsg. 17 u o. g.). Sekr., skattm. o, o [4060J Sveriges advokatsamfund. Ordf., bibl. 6-7 e. m. Inspektor: bert; ordf.: Stridbeck, Knut; Lindström, AIv. ordf.: Björk- Martin, E., Sthlm; v. ordf.: Bendz, P., Mal- man, Yngve; sekr.: Strehlenert. I van; v. mö; Broomå, A.,Lund; Huselius, Gösta, Sthlm; sekr.: Svensson, Harald; skattrnäst.: Löwe- Sandström, G., Gefle; Berglund, E.; Sthlm; gren, SqXO;bibliot.: Nilsson, Gunnar; klubb- Mannhsimor, 9, Göteborg; suppleanter: mäst.: Akerblom, Lennart: v. klubbmäst.. Sparre, Ed.; Aström, T.; Furstenberg. O.; Nilsson, Yngve. Loden, J., och Löfgren, Eliel, samtl. Sthlm; [4075J Svenska veterinärläkareförenin- Drakenberg. B. E., Göteborg, och Heden- gen. Ordf.: Vennerholm, J.; v. ordf.: Floskog, O., Malmö; sekret.: som mottager meddelanclen Tjerneld, John, till samfundet. ren, A. G.; sekret.: Dahlström, skapsförare: Regnår, G. Hj.: rå keu- [4063J Stockholms prästsällskap. Ordf.: [4078J Stockholms barnmor-skesättskap. Strandell, A.; v. ordf.: Heuman, E. D.; sty- Ordf.: Qvarzell. J. C., frökeu: kassaf'örvn lt.: relse,ledamöter: [Iammarstan, F.; Lönegren, Bergstrand. Maria, f. Akerberg; sekret.: E.; Ahfelt, Cl.; Ohman, K.; Nilsson, Sv. Se- Bergman, C. 1., f. Nilson; ledamöter i stykret.: Norrby, J.; kassaförvalt. : Flensburg, IreIsen : Rehnström, M., f. Johanson: Kanten, E. G. M., f. Zaar; Larson, Augusta, f. Strömberg; Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget

2 [ J D. Föreningar och sällskap. Frykholm, P., fröken; Häggbom, Anna, frök.; Allmänna tekniska samfundet, se [3959]. Pålson, Anna, fru; Stenhård. Emelia.f. Löf'- [4091J Civila Väg- och Vattenbyggnadsklubben. Postadr.: Sthlm. Ordf.: Knös, berg; Sjögren, Ida, fröken; Dahl, Lotten, fröken; revisorer: Lindström, G., doktor; A.; vice ordf.: Rehnborg, Hj. B. P.; sekreterare: Hörnell, P. G. Gödecke, Betty, fru; suppleanter: Grönlund. Gerda, fru; Benzenius, Ida, fru. - Donationer eller gåfvor till sjuk. eller pensions- holm. Bestyrelsens ordf.: Lyttkens, Aug.. [4093J Landtbruksklubben i Stock, kassan mottagas i Medicinalstyrelsens aktuariekontoramanuens i J ordbruksdep. landtbruksinspektör; sekr.: Lange, Nils- [4081J Apotekaresocieteten. (Valling. [4096J Militärsällskapet i Stockholm. 20. Fonder, se 2710.) Direktion: Ordf'.: Ordförande: Gadd, H., generallöjtn. Lehman, A.; sekr.: Blomquist, A.; kassaföre- Vice ordförande: Bergmau, G., generalmajor. stånd.: Murray, A.: öfriga ledamöter: Schill- Direktör: Frestadius, K, kapten. berg, A. J.; Enell, H. G.; Södermark, A.; Sekreterare: af Kleen, E. W., kapten. Petersson, V.; suppleanter: Engelbrecht, K.: Ledamöter: Leije nhutvud, G., frih., kapten; Kaijser, A.; ombudsman: Sebardt j.or, W.; Taube, C. E., grefve, öfverstelöjtn.; Festin, rnedicinaltaxerevisorer: Balkenhausen, R.; B., kapten; von Hosen, V., frih., öfverste- Blomquist, A.; suppleant: Petersson, V.; Iöjtn.: Bolin, A., kapten; Moberg, J. A., revisorer: Ball.enhausen, R.; Elmström, O.; öfverstelöjtn.; Murray, A., kapten; 'I'ho- Afzelius, F.; suppleant: Liljenström, G.; bi- rel l, A. G., kapten. bliotekarie: Blomquist, A. Suppleanter: Lilliehöök, G., kapt.: Lager- Vaktmästare: Sundberg, Anna. bielke, A., frih., kapten; Fick, E., kapt.; [4083J Farmaceutiska föreningen. Jegerhjelm, K. E. G. A., löjtn.; Amund- (Valling. 20.) son, K. A. B.. kapt.en; Lindström, O., Ordförande: Blomquist, Arv. kapt.; Krook, K., löjtn. O df UT (Nytt val vi.i årsskiftet, se Supplementet.} v. r.: Moberger, J.". Sekreterare: Wahlquist, V. [4098J Artilleriklubben, adr. General- Kassaförvaltare: Persson, Claös. fälttygmästareexp., J akobsg. 30. Ordf.: Toll, Bibliotekarie: v. Friedrichs, O. K. O., major; sekreterare och skattmäst.: Ledamöter: Schimmelpfennig, C. F. W.; Lagerfelt, G. A. E., löjtn. Ericsson, J.; v. Friedrichs; O.; Wadell, C. [4101J Sjöofficerssällskapet i Stock- Styrelsesuppleant.er: Nyman, S. O.; Del- holm. Lokal: N:o 8 Skeppsholmen, 1 tro phin, 'I'h. Direktion.' Ordf.: Palander, A. L., amiral; Klubbmästare: Hanell. F. ekonomidir.: Didring, G. E., l:e marinintend.; Sånganförare : Källström, E. sekr.: Helin, J.. A., komm. -ka pt, af l:a gr.: Diskussionsnämnd : förman: Sjöberg, K. M. bibliotekarie: Akermark, C. H., kapten; Ledamöter: Delphin, 'I'h.: Westling, R. skattmästare: Lagerholm, S. F., marininten- Revisorer: Södermark,.A.. V.; Thimgren, A. dent af l:a gr.: öfriga medlemmar: Lager- J. W.; Bruce, V. O. C. crantz, H. G., kommendör; 'I'hurdin, R. A., Revisorssuppleanter: Helmer, G. A.; Winck- komm.vkapt. af 2:a graden. ler, J. [41 04J Und~rofficerssällskapet i St,ocrlfi [4084J Expeditionen för Sveriges farma- holm. Ordf.: Sodervall, F. (adr, Bergsg.39, ceutförbund. Ordf.: Sjöberg, K., apotekare; tel. Kungsh. 269); v. ordf.: Jansson, F.; sekreterare: Wahlqvist, V., apotekare; kassa- kontrollant: ~~urbeck, C. A.j ~assör: Olsso.n, förvaltare: Nyman, U., apotekare. Post- 9. E.; sekr.: ~~n~berg, A. G.; intendent: 111- adress: Box. 34, Stockholm. A. t. Vasa [efelt, C. H.; ofng[t styr~~seled~m.: Wester- 1955; r. t Västmannagatan 18III. lund, J.; Palm, C. A.; Björnström. G. A. [4085] Stockholmskretsen af Sveriges J41.06] S~ockholms landstormbe~älsfarmaceutförbund. Ordf.: Nyman, O., apo- forenm g ''' Stiftad 12 fe~r ~ntenmstekare; sekreterare: Kockum, A., apotekare; styrelse r fo O~df.. D.rake, Go~ta, kai,'- k f..1 lt L' d Il' U P F l ten; sekr.: Olsson, HJ.; Ericsson, GId.; Friassa o 'va are: m wa,.fi..., didat. can- b er,s ' E' H amn k' VIS, t" St d hl O' St.fi., en a,., en- 1 [4088J Försäkringsföreningen. Ordf.: dah,..... Palme, Sven: v. ordf.: Liljestrand, P. E.;. [4.11~J ~to~kholms larar~sallskap: S:ysekre't.: LeIDer, Johan; klub brnäst.: Nyström,,el.e. Ordf.. F~?r~us, G. ~:' v. ordf.. BlId- Vilhelm. (Nytt val i J an.) berg, A. H..; ofnga ledamöter: Sand~gren, S. A. M.; Ringenson. C. A. V.; Bohlin, K. Svenska teknologföreningen, se [3957]. H.; sekr.: Falk, A.; klubbmäst.: Boström, O. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget

3 8. För kår- eller yrkesintressen. [ ] Stockho!!~IS Iäraresiil lskaps brg!(nn~skommitte: sen: Holm, Sixten; Lönberg. Agnes; Pet re- Or~f.: Björkman, P.. A.; Ny~trom, J. F., lius, Vilh. (förste sekr.), samtliga istockh.; Skarman, J. A. O.; ElJffison, E. G.; Zamore, Nygren, J. A., Göteborg; Boberg, D., Gefle; C. A.. Döss, J., Falun; Flodman, V. E., Upsala. Pedn"ogiskn biblioteket. Lutternsg, 3. TIll Organ: Svenskt Postar kiv. hör Stockholms läraresällskap. Öppnades ~ Innehåller f. n. omkring 24,500 band. [4129], Postamanu~nsernas foremnq. Afsedt för lärare och lärarinnor vid alla (P. A.) Styrelse: Hedren, T., ordf.; Bok, slags uppfostringosskolor (folkskolor, allm. ström, K., sekr.: Sylvan, C. läroverk, flickskolor, m.. m.) sa~t andra för [4131J Sveriges postbetjänteförening. uppfostran och un~ervlsmng intresserade Centralstyrelse: Bäckmark, Carl, ordf.; Netpersoner. StyreZRe: Schwartz, ~., ordf.;.la- terström. Fritz, sekr.; Holmqvist, W., kassör; gerstedt, ~. G. W.. v. ordf. o. forest.; Wide- Berggren, C. H.; Wallin, J. A.; Norstedt, gren, MatlIda, sekr.; Wallberger, A. S. H., C. L.; Bruce, N. O.; Tell, Alfr.; Ohman, skattm.; Berg, H. - Bibliotekarie: Löwen- Victor. hielm, Laura. Biträdande bibliotekarier: Rornulus, Anna; Hjorth, Maria; skattrniistfl"e: [4135J Sveriges författareförening. Wallberger, A. E. Hj. Ordf.: Warburg, K.; v. ordf.:.~orde~svan, G.; (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) sekret.: Raphael, A.; skattmast.: Michaelson. K.; öfriga ledamöter: Hallström, P.; Hed- [4112] Svenska gymnastikläraresällska- berg, '1'.; Karlfeldt, E. A.; suppleanter: Be!- pet. Ordf.: Drakenberg, S.; sekret. o. skatt- ger H.' Roos Anna M.' Söderberg UJ-' ~as " tare: Nerrnauc En;.. K H ;s.yre t lsele. d amo"t er Erdmann, ' ", N.; Berg. R. G:son;, Lidman, ". Sv. I Stockholm: Balck, V.; Levin, A.; Lindforss, T.; Silow, C.; Törngren, L. M.; Wallgren,. [4137J Svenska...". t1dnlngsutglfvarefo.renl~- S.; Wide, A.; Wikström, L. Sammankorn- g~n, Styrelse: ~ohln!an, Arv., ordf.; WIstel' å Gymn. Centr, Institutet 2:a lördagen ren, Joh.. v. or~r; Ericson, Gus~. E.; Gusi månaderna okt.-april. Sällskapet utgif tafsson. R.; Leijon: F. Em.; Lidman, A.; ver Tidskrift i Gymnastik, redigerad af kap- O~terdahl, ~. E. Sekreterare: Wennerh olm, ten S. Drakenberg, prof. L. M. Törngren och VIctor, v. haradsh. prof. A. Wide. [4138J Publioistklubben. (Klara Norra [4115J Sveriges allmänna folkskoi-1kyrkog~ta ~8.) Ordförande: Hallgren,,,Adolf; lärareförening. Ordf.: Jonsson, Alexander; v. ordf.: 'Iengwall, C. G.; skattmastare: kassaförvalt.: Dalström. J. J.; öfriga cen-] Hasselg~'en, A.; sekl'eterar~: J;-Ioogerstolpe,G.; tralstyrelseledamöter: Berg, Fridtjuv;Borgh, kl~bbm:lst.:!jeander, H ; Qfn!'a styrelseleda- P.; Bruce, N. O.; Cederberg. J.; Dalin, Alfr.; moter:~rumus, Axel; HelIkvIst, Otto; Lund- Franzen, J.; Landberg. Gustava; Lessel, gr~n, HJalmar, alla I Stock?olm. Kretsför- Anna; Tennman, M.; sekret.: Nylund, Sven. e.:llugarnas representan~.er : styrelse!! aro : (NYa val i Januari.) for Nordsvenska pressforenmgen:. Lidman. c' " Axel, Hedernora: Mellersta Svenges d:o: l4117j Stookhol.r.ns folkskollararef~r- Malmrot. K.. Orebro: Ostra Sveriges d:o: ening. Ordf.: Dalstrom, J. J.; v. ordf.: Gustaf ss0.11, Gustaf, Linköping; Södra Sveri- Bergh, Gust.;. sekr.:..branzell, A., och Ny- ges d:o: Asbrink, Gustaf, Hälsingborg; Götestedt, Ger~a; kassa!orvalt.: Vass)Jerg. An- borgs och Västra Sveriges d:o: Ramberg. ton; ledamoter: Carli, E., och Nyqvist, Lotty. C. A., Stockholm. I Stockholm äger nytt [4119J Stookholms lokalförening af styrelseval rum i Februari. Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Blom- [4140J Svenska Journalistföreningen. qvist, Axel;,:. ordf.: Persson:..P. E.; sekr.: Central.'tyrelse: Ordf.: Spångberg, Valfrid; Joh~!lson, ~ntz; v. sekr.: SJ.?holm,. Alfr.; sskr.: Bratt, Valter; skattm.: Leander.Hans, kassor: Eriksson, C.; ledamoter: Aberg, alla i Stockholm : Bratt John och Ahman Olivia, och Johansson, Ida. August, Göteborg; Petel:sson, Th., och Öster: [4122J Svenska döfstumläraresällskapet dahl, H., Malmö; Rothman, Helmer, Karl- Ordf.: Blomkvist, J., rektor, Orebro; v. ordf.: stad; Nilsson, Nils L., Sundsvall; Segersteen, Prawitz, J., rektor. Stockholm; sekret.: Nor- Gustaf, Luleå. din, F., rektor, Vänersborg; kassaförvalt.: StockhoZrn kretsens sturol. e: Ordf.:Spång- Zotterman, E. A., direktör, Vadstena. berg, Valfrid; v. ordf.: Ramberg, Carl; sekr.: [4127J Posttjänstemännens förening Magnusson, G. Gerh.: skat~.:llästare: L!inne- (adr. Stockholm 1). Ordförande: Wikander, gren, J.; femte ledamot: Sjögren, Fabian, Thure, Kristianstad; v. ordf.: Wulff, C. H., [4142J Sveriges Vänsterpressförening. Stockholm; öfriga ledamöter i centralstyrel- Bildad 30 juli söker genom möten. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

4 [' J D. Föreningar och sällskap. diskussioner m. m. ge styrka och samman- sekr.: Ahlgren, A. A.; ombudsman: Söder-. hållning åt vänsterpressens arbete. ström, Fr.; öfriga ledamöter: Olsson, P. E.; Fortroen deråd : redaktörerna Otto v. Olsson, C. A.; suppleanter: Ljungblom, J. Zweigbergk, Stockholm, ordf.; Henrik Hed- A., och v. Schewen, Bror. lund, G~teborg, v. ordf:.; och Edvar.d Alk- [4157J Maskinistföreningen l-stcokholm. ~an, Goteborg:. redaktör E: B. Rmman, (Drakensgränd 2. Kontorstid 9-1; 5-7 Sthlm: redaktorerna M:nmtz Hellberg', Dec.-Febr., lördagar endast 9-1.) Telef.: Karlst~d;..Axel.Johansson, Up~ala;. ~arl Riks 4199; Allm Styrelse: O. Gu~- Malmrot, Orebro : Ande.rs Pers, Vast,eIas,.G. messo n, ordf.; F. A. F. Malmberg, v. ordf.; R.: Pet~r~on, Sundsvall, och Gustaf T~o:e.n~ J. Asberg, skattmästare o. bibliotekarie; E. So~~rkop:ng. - S~rete~a.reoch skattmastar~. Kjellenberg, sekreterare; C.A. Korsner, kassa- Arvid Grunde!.. Bpa. Surbrunnsg. 28, kontrollant; K. G. Björklund, ombudsman; Sto~k~ol~l. 6.. ~Iks Allm Te- Gideon Andersson, ordningsman; A. de Wahl; legrafadr.. Frisirmade. H. T. Johansson och E. G. Lundqvist. [4143J Frislnnade Pressföreningen, bil- (Nytt val i Febr.) dad 1~04 med uppgift ~tt.starta en da~lig-, [4161J Stockholms Studentkår, bill~eln7kter..~ufvu~st~dstidnll1g samt s~~dj~ dad 1905, omfattar medlemmar af nedanliknande foretag I.landsorten. Exped ition: nämnda 7 föreningar af studerande, hvilka Central p.alatset, Roda ban~ets. ko:t?r, a. t. representeras i direktionen genom hvar sin 18327, 1. t Styrelse. Ljunggren. Au- ordf. samt dessutom ett visst antal deputegust, ordf.; Johl:~son" C; E., :'Ice ordf.: rade (och suppleanter). Direktionen utg. L~.n.tto,. J. B., se~~., Ny, tr0!l1' Karl, ~ka~.~~., ar ordf.: Vigert, V., med. kand.: v. ordf.: Björkman, AleXIS, Elfstadius, Karl, BJOIk- v. ordf.: Meurk, Bror, fil. kand.; sekr.: man, Axel B. O Heijbel, H., kand., Veterinärinst.; v. sekr.: [414~J Svenska,konstnarernas foren.lng Pettersson, B., skogselev; kassaf'örv.: Dyrs- Kunstnårshuset, Smalandsg. 7. Ordf.: Lind- sen, O., teknolog, Tekniska högsk.; samt 4 mun! A.; v. ordf.: ~aglund'. R,;.sekr.: Kull- deputerade för Farmaceutiska inst.s elev.kår, stenius, 0 ;. skattmåst. o. vi~e vard: Peter- 6 fr. Medicinska fören., 3 fr. Odontologiska 80,11.. L.; ofnga styrelseledamoter: Behm, V.; fören.,,1 fr. Skogsinst. studentfören., 4 fr. ~Jellm, C.; Kulle, A.; v. Rosen, G., grefve; Stockh. högsk. studentfören., 8 fr. Tekn. Osterrna n, E.; supple~llter: Pahlcrantz, A.; högsk, elevkår och 2 fr. Veterinär elevfören. Genberg, A.; Malmqvist, G.; Petterson, G. [4163J Stockholms högskolas student- [4147J Konstnärsförbundet. Ordf.: Nord- förening, Kungsg. 30 H ; a. t Ordf.: s~:.öm, K.; v. ordf.: Jansson, E.; sekret.: Nilsson, Gust.; v. ordf.: Meurk, Bror; sekret.: SJ~berg, A.; v. se~ret.: Bergh,..R.; sk~tt- Ekeroth, Percy: skattmäs~.: Larsson, Adolf; rnäst.: Kreuger, NIls; v. skattmast.: Erics- bibliotekarie: Philip, Enk; klubbmästare: son, Chr. Wolff Arvid [4149J Konstnärsklubben. Styrelse: Agi (Nya val i' April). Li:rdeg!en (ordf.): C. W. Jaensson (v. ordf.); [4165] Tekniska högskolans elevkår E~~k Lllldbe.~ g.(sekret.); P. Henriques (skatt- (adress: Tekniska Högskolan). Styrelse (d. mast.); O. Sorhng (klubbm.): E. Aberg och 15 april april 1908): Ordf.: Carl- A. Johansson (suppleanter). borg, P. A. H.; v. ordf.: Uh rus, S. H. J.; Svenska teaterförbundet, se [3098]. sekr.: Höök, C. R.; v. sekr.: Simonsson, E. [4153J Ångfartygsbefälhafvaresällska- T.; skattm.: Nordensvan, O.; supple.anter: pet. (Stiftadt år 1857.) Adress: Skepps- Stahre,. N. R.; ~kst;and, R. F. G.; revisorer: bron 10, 1 tr. Ordf.: Linder, A.; v. ordf.: Sandehn,.F.; t.!raner,. B. E. G.; Gavell,. U. Hedberg, O. F.; ~.kattmäst.: Ekebohm, D.; A: Praktl~byran: Gorans~on, G. G., föresekret.: Lund, F. Ofriga styrelseledamöter: ståndare; SImonsson, E. T., Sundblad, G. K., Holmström, G. H.; Engelbrecht, H.; Bjarke, [4167J Farmaceutiska institutets elev- K. G.; von Schoultz, U.; Werner, J. E.; Sam- kår. Adr. Valling. 20. Styrelse: Kolmodin, si oe, C. R.; Juhlin, Ludv.: v. Björnmarck, J., ordf.; Lagerquist, V., v. ordf.; Lundström, A. E. A.; Gleerup, F. W. E., sekr.; ledamöter: Ahlgreu, G. J.; Björck, (Nytt val i Mars, se Supplementet.) K. H. T.; Hemming, E.; Löwh, A. [4155] Ångbåtsbefälhafvareföreningen. [4171J Svenska kvinnornas.nationalför~ Sjuk-, begrafnings- och understödsfonder. bund har till ändamål att främja samarbete Ordf.: J ansson, F. G. V.; v. ordf.: Pettersson, mellan föreningar, i hvilkas styrelser kvinnor F. A.; kassaförvaltare: Söderman. C.J. K. ingå. Det utgör den svenske afdeln. af det, 31 VästerHmgg., mottagn. onsd. 0.lörd.12-2; Iär 18~t\ stiftade 1nternationella IIvinnojö'l" Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

5 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J bundet, hvilket håller internat. kongresser Herm., Gråmunkegr. 8; sekret.: Olsson, E' r hvart 5:te år. 1förbundet ha följ. föreningar fältskär, Tegnersgatan 3. ingått: Fredrika-Bremer-förbundet. F. V. O., _ Handarbetets vänner,svenska kvinnoför- [418~J Svenska fotografernas förbund, eni!1gen för fosterlandets försvar, Nya ldun, Ordf:: F lorl!lan, ~.; v. ord:..: H~J.llnqvlst, H.: Kvinnoklubben, G. C. 1., Svenska allmänna sekr... Flodm, F., v. sekr.. LJlje~trom, ~., kvinnoföreningen till djurens skydd, Stock- kassaforv~ltare: Roesler.' E.; ledamöter: Wlk~ holms läsesajong, Göteborgs flickskoleför- lund, ~., Larsson, L., Hertzberg, John, ening, Centralkommitten för Stockholrns ar- Malmberg, S. '" botsstugor för barn. Kvinnoförbundet för [4187J Fotogra~ska förenlngen, Ordf.: Sveriges sjöförsvar, Svenska Hvita Bandet, Schultzberg. ~enl'lk; sekret.: Malmberg, Röda Korsets damkornmittö. Sällsk. Iris i Gunnar; ledamöter: Olson, K. Just.; Beyer, Göteborg, Sällskapet f. ordn, af Hemmens Hugo; Fant, G. F. Posta?ress;.Stockholm 4. platsförrnedl., Föreningen för Sömmerskor, - Organ: Fotografisk 'I'idskrift. Kv.inn~rnas Förening Iduna i lvialm?, Den [4189J litografiska föreningen i Stoekk~mnl.lga tel~!?rafpersonalens foremng o. holm. Styrelse: Kruger, F.; Palm, J.; Dre- Foremngoe~ Mjolkdro.ppen. witz,k.; Anderson, F.; Ringqvist, 'L Ordf.: Hierta-Hetzius, Anna, fru (v. ordf.. i Internationella kvinnoförbundet); v. ordf.: [41 ~1J.Grafiska reprodu.k.tlonsanstalte~- 'Rappe, Anna, friherrinna; sekreterare: Ter nas törening..styrelse: Lllj,~, Axel, ordföserus, Ellen, fröken; protokollsför. sekret.: rande: Cederquist, Justus. Eichelberg, W. Cederschiöld, Maria, fröken; skattmästare: sekret.: Malmberg, Gunnar, L:a Vattug. 22 Klason, M. Louise, fru. [4194J Sveriges målaremästareför- [4173J Akademiskt bildade kvinnors för- ening. o.exped.. Oxtorgsg. ~ B" Stockholm. ening. Styrelsen: docent~n jur. dr Elsa ~tyrels~. F~llgIen, Ax., ordf., ~~rgl?ren,~ug., EscheIsson, ordf.: dr Karofina Widerström, v. ordf "; Blld:nark, U no,. sekr.; Högberg, J.. v. ordf. och skattm.; fil. dr Anna Åhlström, L., kassor; NIlsson: ~atnk.. sekr.; fil. dr Lydia Wahlström; fil. lic. Eva (Nytt val I Februari.) von Bahr. [4196J Stockholms målaremästareförening. Ordf.: Fallgren, Ax., v. ordf.: Nilsson, [4175J Fredrika-Bremer-förbundet Patrik: sekret.: Calen, Gottholdt; kassör: (Drottningg. 54) har till syfte att främja den Akerblad, I.; öfriga styrelseledarnöter: J acobssvenska kvinnans intressen. Ordf.: Mon- son, Nils; Nilsson, Olof; Bildrnark, Uno. telius, A. fru, f. Reuterskiöld; sekret.: UI- (Nytt val i Jun., se Supplementet), rich, S., fröken; kassaförval t. : Wahrolin, C., fröken; ledamöter: Adelborg, G., fröken; [4~ 99J.. Sv~nska sko- och. nåtlings Almquist, V., byråchef; Dahlgren, L., fröken; f~brlkantforenmgen utan personl~g ansva- Engström, L., fröken; Gyldon, Th.. fru, f. nghet.. O~df.: Pott, G.; v. ordf:.nils JohJ?svon Knebel; Höjer, A. fru, född Johnson; son, Sizfrid ; 5~~ret. o. skattma~t.: David- Printzsköld O.' Silow M. fröken' Whitlock sohn, Albert. Otnga styrelseledamoter: John S., fru, f. For~gren.",, Beijer, Stockholm; H. Hansen, Malmö. ~up.... pleuriter: L.O. Wallenberg, Malmö; Fr. Kjärr- [4176J Fredrika-Bremer-förbundets ström Stockholm. dräktr~formkommitte (Dro~~ningg. 54'). [42'021: Centralstyrelsen för Sveriges I;edam~ter; Adelborg,. ~., froken;. Besk()w~ skräddarmästareföreningar. Ordf.: Ring- E., fru, Dyrssen, L., fru, Gyllander, E., fru, h l l{ E Sthl df S Alf' Hög t '" S f '"k L' d G f P lom,.., mi v. or.: vensson, r.,. o. s.rom,.:' ro en; m er,., rn; a m- Sthlm; sekret.: Lund, J., Sthlm; kassör: Nyqvist, H., fröken. st.. rom, J. F.." Sthl rn; led amo..t er; B OUVll1.. A., [4178J Kvinnoklubben. (Greftureg.24'.) Malmö; Lindhe, Oscar, Göteborg; Erickson, Ordf.: Andersson, H., fröken; v. ordf.: Gu- C., Eskilstuna; Andersson" Nils P., Norrkörurelius, S., fröken; sekret.: Raphael, C., fru; ping; Ek bom, Carl, Upsala, Ombudsman: kassaförvalt.: Lindgren, Math., fröken; biblio- J. F. Nyström. tek.: Petterson, S., fru; öfriga ledamöt.er: r4204j Stockholms skrädderiidkare- Brandt:. A., fru:.burgman,..'i'h., fr~.; Nyqvist, förening. Ordf.: Ringholm, K. E.; v. ordf.: Ch., froke~; Quint, ~:' froke.~: L?nnerb,erg, Bauer, L.; sekret.: Nyström, J. F.; kassör: "A., fru: 'I'iboll, A., froken; Fuchslin. A., fru. Varenius, C. L.; ledamöter: Svensson. Alfr.; [4181J Frisör-Föreningen, utan person- Enbergh, E.; Söderlund, E. lie: ansvarighet, Stockholm. Ordf.: Watz, [4207J Sveriges Tunnbinderiidkareför- Joel F., Tjarnofsg. 2u C;.kassör: Nilson, bund. Ordf.: Strömblad, O., Sthlm: v.ord!..: Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget,

6 [ ~OJ D. Föreningar och sällskap. Hansson, J., Falnn; sekret.: Lundgren, A. mot årsafgift af 10 kr. Föreningen har egna J., Sthlm; v. sekr.: Ekelin. F., Västervik; tillgångar af 17,418 kr. och förvaltar fabrikskassör: Svensson, G. A., Göteborg. fattigkassan (särskild direktion af 8 medlem- [4209J Stockholms tunnbinderildkar-e- ~ar), s?m har en behå~lnillg af 282,045.k~. och förening. Ordf.: Strömblad, O.; v. ordf.: l pensioner u.!delar of.ver 10,000 kr. årligen, Ohlsson, J. E.; sekret. o. kassör: Lundgren, samt f. d. stampela,fglfts- eller hall kassan, A. J.; ledamöter: Lundberg, F.; Persson, so,m ~ar en behallmng..af 68,467 kr.. Full- Carl. 1naktlge: Ordf.: Almström, R.; v. ordf.: Almr4213c T o fl k yp gra s a f'" orenmgen (J gren,. a- ström O.: ledamöter: J. Bolinder Backman, Axel; Bern- E' Borglund Wald.: kobsg.22a). Ordf.: Samuelsson,,J. W.; v. B" k t..:' J h A' E'il' t:m '. E'., ordf.: Persson, Gust.; kassör: Högquist, John; ac L IThJ~'F'o t~d'., Ott~. L ;gn c rl~: sekr.: Andersson, Ernst; ombudsman: Söder- sl~n'd. th" J1esG a IL~s, l"f' K a Lm, d3: r E" t.. E bibli t k. H. Alb III ero,..: jung o,.; un m,.; s rom,.; l 10 e rarie: aagn,.,,'" P A' IV' b r Th (Nytt Vill i Dec., se utk. Supplementet.) ejogren,.., ID o g,. [4214J Svenska typografförbundet. )42.34J Stockho.lms stads handtverks- J akobsg. 22 A'; rikstel. 2406, allm. tel. föreninq. Or~f.: Lmdmark.' Aug.; v. ordf.: 6247.) Ordf.: Lindberg, Ernst: sekr.: Moberg, Pettersson, V!ctor; ledamoter: Andersson, Carl; kassör: Vesterlund. Hugo; förtroende- Aug.; Bergqvist, A. G.,. kassakontrollant ; man: Wiberg, Eduard; ombudsman: Wester- Cederlund, E.. H., kassaforvaltare;, Edberg, lund, Hugo. K.: Eklund, J; L.; Hedberg, G. ~.; Mal~,l- (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) qvis~.'c. P':. :M~~tensson, G.; ~y~trom, J. s., [4215J Typografförbundets platsanskaff- v. yard; RIJSWIJk, H. van; Strömblad. O.; ningsbyrå. (Jakobsg. 22 A'; rikstel. 2406; I':.allberg, K. J.; supple.anter: L~nd, J.; allm. telef. 6247). Anskaffar kostnadsfritt Söderman, C. R.; Sundström, J.: LlDd lr~n, för boktryckerier behöfiiga förmän och ar- E.; sekreterare: Hasselgren, C. L., auditör. betare. För utdelande af betyg och belönings- [4219J Sveriges urmakareförening. Stif- meda!.jer på grund af förevisa~e arbetsprof hd Räknar 340 ledamöter. Ordf.: (anmälan hos ordf.) sammantrader styrelsen Lundbom. J.; v. ordf.: Sehweder, C. G.; i Handtverksföreningeus lokal, Brunkesekret. : Johanson, Bernh.: kassaförv.: Eriks- bergstorg 15. son, E. G.; ledamöter: Anderson, H.; Qvarn [4237J Boktryckerisocieteten. Styrelse: ström, Joh.; Höglund, Fab.; Paterson, C. A.; Ramström. Carl, ordf.; Bernströrn, Carl Fr.; Silwön, Alfr. Lund, David. [4221J Urmakaresoci'eteten i Stockholm. [4240J Svenska bokförläggareförenin- Stiftad år Räknar 42 ledamöter. gen. Ordf.: Bonnier, K. O.; v. ordf.: Wahl- Ordf.: Linderoth, John G.; v. ordf.. Lundbom. ström, P. K.; ledamot: Bill e, W.; sekret.: Joh.;sekret.: Eriks~on,E.G., skattmäst.: Hög- Naumann, Th. lund, Fab.; ledamöter: Färngren, F.; Laurin. [4241J Nya bokförläggareföreningen. H.; suppleant: Olsson, G. Ordf: Holm, G. B. A.; v. ordf.: Kinberg, Hj.: ledamot: Hökerberg, Lars; sekret.: 'I'egner, [4225J Stockholms byggnadsförening. J. B.; kassaförvalt.: Hökerberg, L. (Stiftad 1848.) Ordf.: HaJlman, P., arkitekt; [4244J Svenska bokhandelsmedhjälparev. ordf.: Sjöqvist, J., byggm.; skattmäst.: föreningen. (Torsgatan 2'.) Ordf.: Arwe- Grundström,J.,ing.;sekret.:Ehrllgren,Otto, O df H li Emil k t. bibli t k. :M A E b son. scar; v. or.: eur m, mu; se re.: in~;; \ I~ t ar~: agkus~o~, '. H' 199f'; Gallander, Eskil B.; skattm.: Malmqvist, e amo er. au man, nu, mg.: je m, u- Robert. ledamot: Winblad Arvid: biblio l IU~, mz.:. Crons t e dt, S' igge, ar kit kt',.",, - l e ; revi- t k.'. W tr II Uno' v bibli t k '. sorer: Dahl, F.. ing.; Lindqvist, Erik, ing.; ~ arie i es e,,. l 10 e ane. suppleant: Edblom, J. Rich., byggm. Tmgval, Georg. ". (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) [4247J. Svenska bankmanna!orenmgen. oo Ordf.: BOVIn, K.; v. ordf.: Nyström, M.; sek- (40227J Stockhol!"s oo fastlghetsagarefor- ret.: Adde, E.; ledamöter: v. Zeipel, V.; e.nmg. (Kontor: Smalandsg. 31 A. Kontors- Ottergren, F.; Ekdahl, K.; Ehrnberg, A.; tid: 11~~. AlJm. tel. 1~9 3~.) Ordf.: Sall- suppl.: Akerlund, O.; Laurell, E. berg, Elis: v. ordf.: SJOqVIst. J oh.; sekr.: [42501 S k b f'" Dondorff, J.; styrelseledamöter: Granholm, _ vens a ryggare orernnqen, H.' Westermark G. o. Örtenblad. C. O Th Styrelse: Ordf.: Klason, P:! S~o~kholm; v.,,,.'. ordf.: Hartmann, E. L., Jonkopmg; leda- [4232J Stockholms fabriksförening. I möter: Simonsson, N. M., Stockholm; Svadenna äger fabriksidkare i Stockholm ingå lander, J. V., Göteborg; Piehl, Gustaf, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

7 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J Stockholm; Lyckholm,M., Göteborg; Wij- Lindgren, M., ~~rnhusg. 12; v. ordf.: I:und. kander. R. Stockholm : Ekström, E. M., gren, H.; sekr.: SJo):>erg,G., RosendaL ~Ju:g.; Lund' Eenell 'I'h. Sköfde: suppleanter: Carls- kassör: Lundh, Sig ne, Styrmansg. 5; ofnga son, F'., :Linkö~ing; Hultn~r, P., Åby-KlippaIl; ledam~t~r: Ulrich, V.; Theorell,A.; Johan- Heiss, Fr., Stockholm; Andersson.Pr., Hornö- son, Sin. sand; revisorer: EUiot, M.; Hildestran~, N.: I [4267J Sveriges handetsresandeförrevisorssuppleanter:..hyden, Sven: LInde- ening i Stockholm. (Stiftad 1884.) Ordf.: wald, E. W.; ve~kstall~nde utskott:. ordf.: Krook, Anders; v. ordf'.: Flory, Ludvig; kassa- Klason, P.; leda.moter: BJIHholm:.A.; Simons- förv.: Tarras, Henrik; kassakoutrol lant: Oh. son, N. M.; Ptehl, Gustaf; 'V:IJkander, R; lin, John G.: sekr.: Carlson, Nils; öfriga lesekret.: Almgren, B. (samtliga l Stockholm). damöter: Andersson, August; Björklund, [4252J Bryggeritjänstemannaföreningen. Adalrik; Hallberg, Axel; Hedly, L: Hell Ordf.: Hildestrand, Nils, disp.: v. ordf.: ström, L. G.; Kinch, Otto; Lindell, F. E. Neukirk, B. r. P., kapten; sekret.: Dahl- (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) berg, P., ka:~sör;. ~kattmäst.: Sandb.er~~ [4269J Stockholms köpma~sklub~. A. 'I'h., kassor; ofnga styrelseledamöter. Sammanträder första helgfria tisdag l livar Sundström, C. H.; bryggm.; Unger, G., månad för umgänge och meningsutbyte (ej revisor. (Nytt vall Febr.) kortspel). 1nträdesafg. 10 kr., årsafg. lo kr. [4255 J Svenska kvarnindustri-idkar~- Nämnd:' Abramson, A.; Broman, J. W.; Bäck föreningen. Ordf.: Jeansson, Joh., Kal, ström, W.; Du Rietz, G.; Haak, O.; Hammar; v. ordf.: Swartz, P., Norrköping; leda- mar, J.: :!osephson, J.; Loven, E.; Nachmanmöter: Söderman, H. W., Uppsala; Rub~w, son. J.; Ohrnan, j.r, E., sekr, Suppleanter: R., Malmö; Sandberg, Rich., Göteborg; NIls- Dahlström, O.; Nilsson, R; Akerlindh, G. son, C., Kris~.ianstad; Wimmermark, ~., [4271] Manufakturhandlareföreningen i J;lthlm; Engstrom, A., St.~lm: Hapgre:.I, 1\.., Stockholm. Ordf.: Brundin, Frans; v. ordf.: Orebro; sekret. o. kassaforvalt.: Nyström, J. Öfverberg, Zach.; skattmäst.: Hinderson, Axel; F., fil, dir, lektor. sekret.: Andersson, Adolf; ledamöter: Erics- [4258J Sveriges lädergrosshandlare- son, Emil: Josephson, Herm.; Rising, Gustaf; förening. Ordf.: Keyser, Sixten;.v. ordf.: Schroff, Oscar; suppleanter: Lagerström, C. Lundin, Eug.; kassaförvalt.: LnblI~, Ivan; E.; Schulten, O.; Thulin, E.; Osterlund, D. öfriga ledamöter: Berglund, Gottfrid. ~a [42 73J Stockholms manufakturhandelsvidsohn, ~ax; ~attson, H. A.; Scholh.n, biträdeförening. Adr. Sthlm 5. OrM.: Hall. Ernst; Aqvist, Enk; supplean~er: L~ndbeIg: berg, K. E.; v. ordf.: Thomas, Aug.; skattm.: Karl;. Lars~on, L. E.; lsselhorst, H., sekret.. Fred berg, G. W.; sekr.: Larsson, Alb.; Lublin, Elis. öfriga styrelsemedl.: Falk, F:. L.; Ramm,Alb.; [4261J Sveriges. kontoristf~re!1ing, Vestberg, S. Stock.holm. (Tyska Bnnke? 23.) Rådgifvande [4275] Stockholms specerihandlareförledamoter: Axelson, Henrik; Burman, Axel, ening. Ordf.: Ohlsson, Johan; v. ordf.: Bäckström, John A... Gustafson, C. A.; sekret.: Andren,' Conr.; Ordf.: Moberg, Ad.; v. or~.f.: Lindqvist, skattmäst.: Brunander, A.; öfriga ledamöter: Fr.; skattm.: Marc!,s von "urtemberg,. G. Antoni, And.; Bohman, Ivar L.; Dahlgren, W.; v. skattm.: Hjerpe, Knut; sekret.: Her- Carl; Edström, E. O.; Lidell, Frans; Nordn~an~on, r<:redr.;.. v. sekret., ~en.ke, H. E.; quist, Arvid: Pettersson, John A.; Osterbibliot.: LlndstroJ.l.l, Karl; v. bibliot.: Borg- berg, Aug.; Sundqvist, Leon.; Olde, Lars, lund, Alfr.:..lokalförest.: Elffors, Axel; v. l? Lennströrn Axel. kalförest.: Ohlin, Albert. Kamrerare: Hel- (Nytt ~al i Febr., se Supplementet.) den blad, A. H d I eu "d f" [4263J Föreningen DMercuri-Scharta. [4276] Stockho!ms an e s I ra es ore: uanerna» utgör en sammanslutning af f. d. nm.g. Ordf.: Emil Fredlund, Odeng. 39, elever vid Sebartans Handelsinstitut i Stock- ötfri.ga m f ~dklemmara':g. ~:I~i~s~o~s~~r~;Wholm. Omkr. 300 medlemmar. Adr. Stock- s rom; ro narna nna.,'. holm 4. Styrelse: Olsson, Hj., ordf.: Fogel- (Nytt. val l ]< eb.r.). berg, Sven, vice ordf.; Olseni, F., 1:e sekr.; [42!7J Speceri- oc.h Vlktuaheha~d~ls- Winroth, K., 2:e sekr.; Eriksson, G., skattm.; ~xpedltforenmgen.. Stiftad 'I'illika Olsson, Hj., red. för»mercuri.schartau~ner. sjuk- och begrafnmgskassa. Fond~r ~,OOO nas Medlemsblad». Postadr.: Sthlm, So. kr. Styrplse: J acobsson,.an~ers, ordf.; Gu- [4265J Kvinnliga kontorist- & expedit- s~afss?~, EmIl, v. ordf.; ~hlen, ~.,S., k:,sföreningen. Mästersamuelsgatan 63 1 ; a. t. SOl';Sjöstedt, Folke, sekr., och LIden, N Ils. 7113, tisd. fr. kl. 8e. m. Styrelse: ordf.: I (Nytt val i Mars se Supplementet.) Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

8 [ J D. Föreningar och sällskap. [42 Bl] Revisor-Samfundet, Svenska. IOrdf.: Larsson, Oscar; ledamöter: Cöster, A.j Stiftadt i dec för åvägabringande af Dufvander, R.; sekreterare: Wennerholm, skicklig, yrkesmässig och tillförlitlig revi-l Viet, sion, sa.:nt sa~manslutni.~g, utbildni~g oc;"1 [4292J Sveriges spannmålsexportföreunderstod af raker:.skapsf.?rare och revisorer. ning. Ordf.: Ohman, Eric; ledamöter: Omkr. 130 ledamoter, däraf 10 hedersleda-i Swartz, Pehr; Kruger, Carl; sekret.: Månsmöter, 80»arbetande» oc~ 40. passiva. I s?n, J.. H~,der8leda7ftote,"...1 r4294j Svenska smörnoteringen, inrät- Dioden, J. H. E.,.f. d. ko~sul, M.almo, LI- tad 1896 med anslag från hushållnings sällthander, P. E., grossh., Göteborg; Munthe, skapen för att på grund af rapporter från Ake W:son, rektor, Stockhol~; Pe.tterssoll, England och exporthamnarna notera pris F. E., f. d. kapten, U~devalla, R~~tlg, John, för l:a klassens exportsmör till norm för gr.o~sh.: G~.fie; Swarthng, Axe~, UlS~., Norr- mejeriernas mjölklikvider. Ordf. i notering.skopmg, Save, ~., lektor, Karlstad, Teno.w, kommitten (5 ledarn. o. 5 suppl.): Hamil- Chr., ~tats.~ommlss., Stockholm: Moll,,VIe- ton, A., Hedensberg. Ombudsman, utsedd t~r, nksgaldsf~llm., d.o: Wavnnsky, Edv., af landtbruksstyrelsens chef: Lundblad. Nils, dir., hederspresident. d:o. Kungsgatan 44. Svenska smörnoteringen St.urel.s«:..tt h. t d kl 2 T l f St b k J W df h f' t. E 'k sa es varje ors ag. e. m. e egra - en ec,..., or., e. o. o L-no '., n - adr.: Smörnotering. son, Arvid, v. ordf.; Holter, C. V., sekr. och bibliotekarie, öfverlär., bankrevisor: Niss- [4296J Svenska stenkolsimportörernas vandt, Sven, dir. kassaförv.i Hansson, Adrian, förening. Ordf.: Lundström, Karl; v. ordf.: grossh. ' Beijer, W., Stockholrn; led.: Lignell, R:, [42B3J Aktiebolaget Sverlqes allmänna o. Wilson, ~. O., Göteborg; Hedber.!\". SIrevisionsbyrå. (Vasagatan 14 "; r. t ; gurd, M.al.mo; Blom s:r, Fra~s, N orr.kopm?,; a. t. 998.) Styrelse: ordf.: Sandberg, G. sekr.: Nilsson, O. A., adr. Brunkebergst. 12: Fr.; v. ordf.: Nordensson Arfved; May, John: [4297J Svenska trävaruexportförenin- Tenow, Chr. L.; Berg: John; ombudsman; gen. Verkställande utskott: Wikström, P. Troilius, C. R.; verkat. dir.: Nissvandt, Sven. M., ordf.; Francke, Rob., v. ordf.: Kempe,. fl. Frans; Martin, Bernh.; Enhörning', E. A.; Ek onomiska m.. sammanslutningar. Welin, N.; suppleanter: Wikström, C.; 01 Bankernas syndikat, se [2701J. rog, Thv., Verkst. direktör: Hellner, Joh.; Sveriges allmänna exportförening se kamrer: Hanngren, Harald. Kontor: N:a [2624J. ' Blasieholmshamnen 13. Sveriges allmänna handelsförening, se [4~9BJ Sågverksf~rbun~et. Styrelse: [2610]. Martin, Bernh., ordf.; 'Iham J:r, V., v. ordf.; S. Enhörning E. A.; Malmström, I<J.;Laller, '2622J verlges. allmänna sjöfartsförening, se stedt, C. E.; ' suppleanter: Åström,.. A.; Bur, l. chardt, P.; Granström. E.; ombudsman: Hell- Stockholms börsförening, se [2603]. ner, J oh.; kontor: N:a Blasieholmshamnen 13. Stockholms grosshandelssocietet, se [4300J Svenska trädgårdsföreningen. [2615]. (Rosendal å Djurgården.) Ordf.: Alrutz, A. Stockholms köpmannaförening, se [2606 O.; v. ordf: Nyström, N. G.; ledamöter: och 2607]. Printzsköld, O. H. R.: Edelstam, F.; Wall- Sveriges allmänna köpmannaförening, se ma~:k, J.; EI:iksson, J.; Lundberg, V.:.1:'!ill- [2612]. stro~,..r.; Kinander, oe.; BOhman, K.; BJo~n, S k b tsuif r' [2660J F.; Tjäder, E. Föreståndare for foren:s tradven s aar e sgl. vare ~~enlngen,se. gård och elevskola: Pihl, A.; lärare vid elev- Centrala arbetsqlfvareförbundet.se [2662J. skolan: Pihl, A.; Dahlstedt, H.; Winslow, [4287] Svenska pappersbruksföreningen. O.; TulJgren, A. Stiftad 1898; sammantl.äd.er 2 ggr årl.igen i [43 02J Svenska Trädgårdsodlareför-,Sthl?!. Styrelse: Grev~lh, G., bruk.sagar.e, bundet. (Postadress Stockholm 3.) Sam- M~nestad; ordf.: Dameison,. G., d;rektor, man träder sista söndagen i hvarje månad å Mölndal:.~ve~son, Arv..? dl.sp., Eiskeby ; Grand Restaurant National, Regeringsg. 72. sekret.: Muntzmg, A.; foremngens adress: Inträdesafcift 1 kr., årsafgift 2 kr. Ordf.: Stockholm, V. l'rädgårdsg. 1/ ij, r. t Åhlen, G.;ov. ordf.: Lindahl. J. Nap.; sekret.: [4~90J Sveriges snickeriexportförening. Thulin, J. A.; v. sekr.: Mellin, Frithiof; Stiftad i jan för att främja och be- kassaförvaltare: Blomuren. Carl O.: v, vakade mekaniska snickeriernas intressen. kassaförv.: TörnqvIst, Carl; bibliotekarie. Brand-OCh Li1försäkrings-AktiebolagetSVEA.. 13 Drottninggatan.

9 t 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ ] Lindström, H. A.; v. bibliotekarie: Eriks- söndag kl. 1~-4 e. m. å Eriksberg, gamla son, Oscar. ordenshuset. Eriksbergsg. 5 & 7. [4304J Gartnersällskapet. (Stortorget Läkare: Asplund, M., Drottningg ) Ordf.: Pihl, Axel; v. ordf.: Lind, G.; Vice värdar: för Ordens egendom Eriksberg: sekret.: Liljewall, Fr.; protokollsför.: Mo- Lundroth, E., Hamng. 5 A; för Ordens berg, C. W., adr. Stockh:s fröh.; skattmäst.: fastighet vid St. Nygatan n:o 6: Seijmer, Bovin, K.; v. skattmäst.: Andersson, Wilh.; K., Kungsg. 22. bibliotekarie: Stenholm, A. E.; v. bibl io- Timmermansordens hospital; se [3515] tekarie: Blomgren, C. O. och [48 63J. [4306J Stockholms Tobaksodlareförening, Stortorget 22. Styrelson. Ordf.: Björn, [4320J Sällskapet. Ordf.:.. vakant; v. Axel, Ulriksdal; v. ordf.: Friberg, Emil; ordf.: Ekelund, D.; kassadir.: Osterlind, E.; skattm.: Andersson, K. G.; v. skattm.: An- sekret.:ölander, E.; bibliotekarie: Gullberg, dersson, Herrn.; sekr. Moberg, C. W., adr. H.; öfriga ledar.~.öter: FI:y,gare, C.; Loven'"E. Stockholms fröhandel; v. sekr.: Hedström. F. A.: 5fammarskJold, C. G. y.; Grundstr?m, [4310J Aktiebolaget Sleipner. (Fastig- J.; So.derberg, O: A.: Thurdm, ~.; ~Odemus, hetsägarnes renhåilningsbolag.) F. A., af Wettersted~: N., W. U., Nachma?- St. l,,' O df s Ilber El' "f - t son, J. - Verkst, dir.: l! lygare, C. - TIll Yle.<l. r.. "Ja erg, IS, o verste- tiili k t l k l löit ' k t d' ktö G h l H d' (A' 'l 7 f' d "A) sa 8 ape 8 o arsena sg... o o~.~.; ver s. ire or.: ran ~ m,., ir.; kan resande vinna tillträde, sedan på an- Morne,r, K. A. G., grefve, kans;.i,ek!eterare; mälan af någon Sällskapets ledamot Direk- Daneh~s, ~. A., grosshandj.; ::ijoq.vlst,joh., J tionen genom en jourhufvande direktör därbyggmastare. Suppleanter: Bonnier, K. O., t'll F. t bif Il bokförläggare; Vestling, Carl, grossh. l amna l a. Tjiinstemiin: Hjort, Carl, kontorschef; kas- [43221 'Gutnalia', gotländsk förening, sörer: Eriksson, S., och Johanson, John; bok- sammanträder hvarje Torsdag. Lokal: Folkhållare: Eriksson,.Joh. Ludv. hemmet, Norrtullsgatan 7. Styrelse: Kling- [4312J Fastighetsaktiebolaget Drott. wall, H., ordf.;.ny~an, G..~ek.r.;Nyman, J., Styrelse: Ordf'.: Rubensou, Semmy; verkst. skuttm.: Norden, Ellen, värdinna; Cramer; dir.: Orten blad, C. O. Th.; Leijonhufvud, K., C.; Hauffrnan, A. frih.; Rinman, Christian; Ossbahr, R. Svensk-amerikanska sällskapet se [3987J. Tjänstemän: Lindstedt, A. V., kamrer; Hol- ". ' meri n, H. F., kassör; Rubin. Hedvig; Svens- [4323J Tyska SalIskapet ld?utscohe Geson, C. J., byggmästare; Wingårdh, Sture, sellschaft). Styrelse: l:ste f.?rest?,ndarec vice värd. Schumburg, R., konsul; 2:dre forestandare: Derlien, Herm., grossh.; kassaförv.: Gruder, [4314J Bostadsaktiebolaget Vanadis- Heinrich, grossh.; sekr.: Henkel. Herm.,disp.; lunden (Frejg. 29). Styrelse: ordf.: Dick- ceremonimästare: Bäcker,Ernst Carl, grossh. son. Robert, öfverståth.; Alexanderson, [43 26J Nederlandsche Vereeniging. Hc- Carl; Laurell, E.; Sjögren, P. A.; von Sydow, d 'd t H l. K Il Ernst; VY estman, Anna, fru. erspresi en: van eec ceren,van e,. '" baron; ordf.: Blanck, O. W. U.; skattm.: [4316J Nya Aktiebolaget Tivoli. Sty- Meerburg, M. P.; sekr.: Schmidt, A. J.G. relse: Ordförande: Östberg, G.; verkst, dir.:.. Svensson, G. A.; kassakontrollant. Törn 9) I politiskt eller kommunalt syfte, blom, K. V. (Nytt val i Dec.) [4331J Frisinnade landsföreniogen. Bildad 1902 för samling af reformvänner, särskildt vid riksdagsval, kring fören:s program. Utsänder [4318J Timmermansorden. politiska skrifter och talare. Har dels ett par tusen (Eriksberg vid Roslagstorg). direkt anslutna medlemmar, dels ett 20-tallänskommitteer, dels ett -hundratal lokalafdelningar. Ordförande: Ordens generalguvernör och stor- FÖl'troendprådet: Ordf.: Beckman. Ernst" mästare, De la Gardie, J. C.,grefve. direktör, Djursholm; v. ordf.: Henrieson, Vice ordförande: Ordens vice generalguver- Aug-., landtbr., Karlslund, Skärkind, och nör, Lewenhaupt, A. L. C., grefve. Hedlund, Henrik, redaktör, Göteborg. Le- Ledamöter: Grenander, J. M. A.; Lindmans- d a m ö e r : Bergström, David, generalkonson, J. A. V.; Engström, C. F.; Seijmer, sul, Helsingfors; Biesert, Elof, ingenjör. Len- K.; Werming, P. K J:son. nartsfors; Broorne. L. G., folkskollärare, Sekreterare och skattmästare för ordens Bårslöf; Ehnhage, Gustaf, stationskarlsförhufvudkassa, hospital och understödsfon- man, Olskroken; Ekman, Carl, kassör, Esder: Engström, C.F.. Drottningg.vlux', kilstuna; Forsberg, J. G., bergsman. Stolpeträffas i ordens angelägenheter.hvarje torp; Hiibinette, Petrus,.landtbrukar:e;Dal- Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

10 { ] D. Föreningar och sällskap. boda: Kvarnzelius, S. H., fabrikör, Sunds-! Ö/verstyrelun: vall;' Larsson, Ande.rs, he~mansäg., l?v.~r- Valde till år 1908: Andersson, G.,landtbr.; sätt; Persson, Daniel, nämndeman, ~~ll- Andersson. H., riksdagsm., v. ordf.: Bengtsberg; Röing, Erik, grosshandlare, Gote- son, C. E., häradsh.; Bergend~hl, K. H., ~~rgborg; Schotte, Ax~l, la~dssekr., Karlstad; mästare; Berggren, J. H., disponent; BJ~rk- Spånberg. Sven,.~ngen.1~r,. Norrahammar: lund, O., godsägare; Boström, ~., f. d. riks- Staaff, Karl, v. haradshofdmg? S!ockholm, dagsman. Broander, N. J., f. ~. nksdagsm~n; Wallengren, H~ns, prot,. Malmö; ~sterberg, Bruhn, S. B.. godsägare; Geze~lUs, L. E.,.Ylce Gustaf, redaktör, Nyköping; Ostlmg, John, häradsh.: Hedenstierna, E.. borgmast.; handlande, Ljusdal. Suppl.:anter: Mann- Hjärne, 'H., prof.; Hägg~und, E., kroriolänsheimer, Ot~o:. advokat, Göteborg ; Hahn, man; Lundblad, A. R., riksdagsman: I:.undh, Anton. fabrikör. Orebro; Collvin, H. ~., med. A., godsäg.; Montgomery, H. E., bruksag~re; dr, Skara; Berglund, August, pohsupp~y- Månsson, L, domänintend.: Paul~on, P., riks- -ningsman, Boden; Pers, Ande.~~, redaktör, dagsman. Schöden, J. E., f. d. nksdagsman; Västerås; Wikström, Anton, i.1~rdmg.~~an, Sjö, J. A.',riksdagsman; Sjöstedt, H., gros~h.;.j'örn; Stärncr, Alfred, redaktör, Kopl~g; TorsselI, B. S., direktör; Wester, J. F., In- Persson, Ludvig, landtbrukare, Hammenhög: genjör : Åkerlund, E., riksdagsman. Löfgren. Lorentz, kakelugnsmakare,..01'11- Valde till år 1909: Apelstam, A. ~.,grossh.; sköldsvik; Jönsson, M., murare, Malmo. Beckman, Carl Fr., landtbr.; Belli nder, A., Verkställande utskott: Schotte,Axel,!lektor; Berggren, J. E., statens lan.dtbruks Karlstad, ordf.: Grundel, ~rv., ~t~lm, om- ingenjör; Carlberg, P. M., b~uksagare; af budsman (sekr. och kassaförv.); ofnga leda- Ekenstam, C. T., häradsh.; En~son, J., famöter: Beckman, Ernst, DJursh?lm; l\varn- briksidk.; Eriksson, G., f. d. riksdagsman; zelius, S. H., Sundsvall; Moll, Victor, Sthlm; Falk M. f. d. landssekr.; Gustafsson, G., Röing, Erik, Göte~o~g; Starbäc~, Karl, Gäfle; redaktör;' Hallin, E. A., f. d. förs.~e sek.re- Stärner, Alfred, Kopmg; v. Zweigbergk, Otto, terare. Hamilton, A., zrefve, godsag.; Hjel- Sthlm,.. r merus, J oh., juris doktor; Jonsson, O., banko- Organ:»)Pohtlskt. Kvartalsblad», redaktör fullm.; Ljungberg, A., apotekare; Malmborg, och utgifvare: Ar~ld Grundel. v' _ J., landtbrukare; Nerman, Ax., bokhand- Föreningens byra: Surbrunnsg. 28, Stock- lare; Odqvist, G., riksdagsman; Olss?n, Otto 'holrn 6. R. t. 66 3R, a. t. 6603, telegramadr.: J. landstingsman; Olsson, O. N., riksdags- Frisinnade.. m~n' Ros- G~ godsägare; Svensson, Iv., bruks- [4333J Fosterländska förbundet I Stock- äga;e' Sv'ens~on P., riksdagsman; Wennberg, holm. Expedition Stora Nyg. 1 '. C. f. 'd. dispon~nt. Styrelse: Norbb?, J., A., fil. dr., ordf.: Valde till år 1910: Almgren. 0;, gros.sh.; C.~rlsson, O.~?ar,.. direktör, ~lecr~p: F. W., Berg, G. A., hä.radsh., f. d. sta.tsrad; Ericksjökapten; SJostrom,.K. Fr., direktor, Bennet, son, O.. domänintendent. Hedin, E. M. L., Axel ingenjör; Sundin, Gust., grossh., skatt- f d riksdagsman: Hellrnan, G. B., agromäst~re; Schil.lberg, A:.:L, apotekare; ~ager- n'om';hermelin, J., friherre, godsägare; Hildefelt, C. H., friherre, 10J.tnant; Zethe lius, r. brand. K., redaktör; Jonson, L.) grosshand- A., öfverstelöj~nant; Klint, John A., grossh.: lare; Kreuger, S., godsägare; Lennma~,.F..Nauckhoff, Wilh., kapte!:.. W., konteramiral; Lindblad, E.A., d0!ti~l1ln- Su ppleanter : Almström, Harald, mg.; tendent: Lundeberg, Chr., f. statsminister; Lindholm, M., fabrikör; Ekstam,. N. M., Mallmi~. L. P., riksdagsman; Norblad, J. jägmästare; Valentin,.r. L.. fanjnnk~re; A., fil. dr: Nordin, A. V., st.atens..~andtbr.- Edelsvärd, F. W., notarie; Udden berg, Hjal- ingenjör; Nylander, S. O., mgenjor: Pehrmar, hofr.-not., sekretefare; Wetterstr.a!!-.d, son, P., riksdagsman; Pettersson, A... ~., Filip, revisor; Blomqvist, Rud., fabrikör; kontraktsprost; Rettig, Edw., öfverstelöjt- Hoffsten, Karl, förvaltare; Jansson, Oscar, nant: Strömberg, O. M., disponent; Welin, ']>låtslag:mäst... G. byrådir.; Östberg, G. F., riksgäldsfullm.: Revisorer: Marcus, Aug-., intendent; Berg- Östberg J oh., kammarrättsråd. -fl,tröm, Knut, grossh.; suppleanter:. Ekst~.~nd, Verks'tällande utskottet: Ledamöte.r: Ham- Ake, byrådirektör; Allvin. Alfr., l~genjor. marström. A; Jonsson, O."v. ordf.: Lindblad, '[4335J Allmänna. val!:"ansforbunc!et. E. A.; Pettersson. A. T.; Ostberg. G. F., ordf.; Stiftadt! okt tll~ varn,. mot. social- suppleanter: Wel~!l' ~. G. A.; Nyl8:nder, S. -demokratiens,och d~mradlkal~ vänsterns obe- O. Sekreterare: Jadenn, A.; Apelqvist, E. fogade anspråk; Vill verka for lll~n. utve~k- Lokala/delningens styrelse: ling bl a genom utbredande af Iifligare m- F W df tre~s~ för valen till 2:a kammaren. (Nytt val i Febr.) Lennman,. " or.; (Byrå: M:almtorgsg. 5 Il ; r. t , a. t ) Welin, G., v. ordf.; Abramson, Axel; Ander- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

11 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ J s~n, Frans; Bennet, A.; Bernström, C. Fr.; A. F. (sekret.); Almqvist, A. V.; Hendlmson, Björklund, J. A.; Boberg, C,; Bäckström, W.; Ivar (kassör); Adolfsson, G. E.; Forssner, 'l',; Ca.rlss~n, G. A,; Eklund, J. L,; Falk,. lyi.; Grevenius, A.; Lindegren, J. F.; Holmqvist, G. Förselius, A. G,; Hellsten, F. W,; HIlde- H.; Jakobsson, John; Janzon, Alb.; Nilsson, brand, K.; Hoffsten, E,; Klingstedt, K. G.; Claes: Odin, S. J.; mandel', N. G.; Olsson, Laurcntz, W,; Ljunglund. L; Lund, C. J.; N. M.; Palmblad, V.; Schreuder, F.; Sta f. Lundahl. F,; Löfven, J.; Malrnqvist, C. P.; O. L.; Theren, Aug.: Vallentin, H.; Wavrin~ Marcus, A,; Nyström, J. F.; Redtz, J. M.; sky, E. von Rosen, G,; Sjögren, P. A.; Sjöström, K. Fjärde valkretsen (ÖstermalmmedDjurgår- F.; Ostberg, J. den); Palme, S. (ordf.); KoM, 6'ustaf(v.ordf.); Sekreterare: Jäderin. A. Byrå se ofvan! Nissen, Harry (sekret.); Josephsotu J. (kassör); [4337J Svenska nationalföreningen. Än- Bengtsson, R; ".'iällbäck,.j. A.; Eden, K. E.; darnål. att väcka och stärka fosterlands. Hallberg, J. A.; Neiglick, Conrad; Lublin, I.;. känslan och att söka på den nuvarande sam-.\')yström, r. F.; Raphael, A.; Set terroall, Kr.; hällsordningens grund vinna en lösning iosterberg, E.; Thorssell, K. E.; Wikland, E.; moderat riktning af viktiga politiska och Hell man, J. A.; Rinman, E. B,; Dreifaldt, sociala frågor. O. E. F,; Sjöberg, Rudolf; Pettersson, A,; Verkställande utskott: Berg, Lars, ordf.; I Löfgren, Elie!. Hernlund, H., skattmåst. o. sekret.; Alexan- Femte valkretsen (Kungsh.): (ordf.: vaderson, Carl; Linder, Y.; Ramstedt Viktor; kant); Carlsson; Pr-ithioj (v. ordf.); Scott; O. Törngren, L. M.; Östberg, G. F.' W. (sekret.); Hagman, J. W. (kassör); Eh- [4339J liberala valmansföreningen. striim, (J.. L.; Hellström, C. G.; Lennholm, F. - Centralstyrelse: G.; Nystrom, S. F.;Stenman, C. J. utgöres af de sex ledamöter från hvarje [4341J Fri~innade klu~be,n. S~mmanträkretsstyrelse, hvilkas namn här nedan kur- der 3:e torsd, I okt.-8p1'l1 till sällskapligt siverats. Ordförande: Eklund Oskar, Re- umgänge och arbete för frisinnade ideer megeringsg. 89; vice ordförande:' Pall/le, Sven dels debatt om frågor på dagordningen. Ar- Strandvägen 47; sekreterare: 6'r'undeL, Ar~ senalsgatan 2 A; r. t. 5835; a. t Stynid, Surbrunnsg. 28 V, r. t. 6638, a. t. 6603; relse: Ordf.: Leche, 'Y.; v. ordf.: Lindkassör: Keueer, Sioiten, Kungsg. HI!, hagen, C.; sekret.: Bendixson. I; skattmäst.. Verkställande utskott: Lam~~ H.; klubb~äst.: Ni~sen, H.; öfriga Eklund, Oskar; Palme. Sven; Grunde], le~iamoter: Bergstr?m, DaVId; Forssner. T.; Arvid; Keyser. Sixten; Forssberg, Erik; Klllande~, E.;. Laurin, C,; Kobb, G.; Pauh, G,; Bendixson, Ivar; Kobb Gustaf; Odin, S. J. von Zwoigbergk, O. Kretsstyrelse. [4342J Re.form-K!ubben, stiftad 1906 \(il" Första valkretsen (Maria-Katarina): att arb~ta. fo: en Il?almed veten och kraf'tig' Forssbera, Er'ik (ordf.); EklJa!l, N. J. A. (v. ut;eckhng pa.. nati~nell.g!und af. det beordf.); Elrn.'1r en, Otto (sekret.); D'isnander, staende. samha,jlet l politiskt, SOCIalt och C. A. (kassör); Ahlgren, J. F.; Bohman, ek.onollllsk.t. afseende. Or~f.: Fahlbeck, P: Alf'r.; Böhme, A.; Jonsson, Alexander; Glan- E:, v, ordf.. von R~sen. E.. sekr, o. skattm.. mann, H. A. W.; Hallberg, Aug.; Johans. Ll.n~hult, N. ~:; Soderberg, O. A.; Knylenson, Gottfr., Lunden, r. E.; Larsson, Gust.; stjerna, TO.; Moller, p'. Suppleanter:~am- Löfström, Gust.: Nilsson, A. G.; Widtskiöld, st~dt, v.; Andersson I Grirnbo, H.; HIlde' J. A.; Asb ero, J.; Brunzell, Olof; Liljeqvist bland, K. Alfr.; Nilsson, C. J.; Olsson Hjalmar Jons: [43 43J Föreningen emot Iifsmedelstullar. son, C. E., Karlsson, E. A. ' Olsson David' Fören:s angelägenheter handhatvas af en Steiner, Anders; Wellnsten,' Emil.', centralstyrelse med säte i Stockholm. Ordf.: Andra valkretsen (Klara-Jakob-Johan- Sohlman, H.; v. ordf.: Beckman. E.; skattnes): W arburq, Kart (ordf.); Wassberq, A. mäst.: SetterwaJl, J ', G.; ledamöte.r ~f cen- (v. ordf.); Lindberg, A. (sekret.); Keyser, S. tr~lstyrelsens verkstajlande kornmittö : Ha- (kassör); Eltbergh, E,; Ahlquist, Alfr.; Bratt, milton. H., grefve; Höglund, O.; Lamm, H.; M.; Eklund, O.; de Wahl, A.; Andersson, A. Moll,. F.; R?benson, L.; von Schwerin, W. A.; Blom, C.; Bergström, J. A,; Byström, J.; G., frih.; Winborg, 'I'h. Graaf, J. E.; Gummesson, O.;.Jansson. J. F.; [4345J Föreningen för proportionella Ohlsson, Joh~; Lal:sson, A. P.; Lundin, Alfr.: val. Styrelse: Phragrnen, K, öfverdir., ordf.; Sohlman, ArVId; 'l'illman, C. J.; Wahlström, Adelsvärd. A. 'l'h., frih., v. ordf.; Hildebrand. E. f-; yv allis, C,; Westin, A., A.. K., ~edaktör, fil. dr, sekr.; Rettig, HL 'tredje valkretsen (Adolf Fredrik): (ordf.: kanslisekr. skattm.; Nydal, Johan skolförevakant); AldAn, ti. A. (v. ordf.); 6'l'wld"Z, ståndare, riksdagsnjan; Elowson,' G.,f. d Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

12 [ J D. Föreningar och sällskap. lektor, riksdagsman, Östberg, Johan, kam- För «ta liretsen. (Nikolai, Kungsholmen, marrättsråd. Wigforss, J., redaktör. Skepps- och Kastellholmarna). St y r e l s e: [4347J Landsföreningen för kvinnans St~öm~erg, W., ordf.; Norden,.N., sekr. po liti k.. t ätt Ordf.: Whitl k A' (Pipersg. 6, tel. Kh.56, r. t. 1301), Anders- I IS a ros ra. I.. I oc,., so Ad If kassaförv.: Wahlström, L.; sekr.: Bergman, ~;ndrao j,ret.,en (Klara och Johannes). S.: adr. Arsenalsgatan 10 A, Sthlm. St relse: Sebardt Carl ordf.' Lindberg. [434?J!:ör~ningen för kvin~ans poli- Ax~l, sekr. (Johannesg.' 14, ~. t. 7030; fiska rost ratt I Stockholm:. (Lastmakare- Brunkeb.1473); Fischier, B.; Hedfors,E. G.; gatan 6) Styrelse: Wall1strom, L., fil. dr., Hjort, Erik; Hojge, C. F.; Sandstedt, K.; -ordf.: LlUd~.agen, A.. frok.en, v. ordf.; KI~- Strids berg, F. G. man, A., fro~en,,sekr.:; Ljungberg:. A., frö- Tredje kretse». (.Jakob, Ad. Fredrik, Gusken, sekr.; Q~lUt, S., froken, kassaforv.; Berg- taf Vasa och Mattens). St y r el s e: Ljungman, ~., froken;. v. Eckerm~nn, E.,.. fru; gren, August, ordf.; Andersson, Carl, sekr. Engström, L., fro~en; Guma;hus, S., fr?ken; (Döbelnsg: 23, a. t ); Bengtsson, S.; 'Gustafson, A.. fröken; Helin, A., froken; Francke Cecilia Lagercrantz Elias' Linde- H?lmgren" A. M., fru; Petterson, A:, fru; gren, J.'F.; Lun'dman, K. H.;'Scheli~, C. Hard af Segerstad, K., fil. dr; Walhs, A., ji'järde kretsen (Engelbre~t, Hedv. Elefru... lonora och Oskars). Lnte r im s sty r el s s : [4354] Socialdemokratiska arbetare- Nihlen, A., ordf. (Kommendörsg. 33 A, tel. partiet. Verkat, utskott: Folkets Hus,.. 4lÖstenIl. 4434); Petersson, W.; Svensson.W. -tr.. Korresponderande sekr~.t. o. kas~or: Tegner. E.; Warenins, C. L. W~ckm.an, q: G. T.; ledamoter: Branting, I Femte leretsen. (Maria och Katarina) Hjo;.Lllldqvlst, H:rman; Lundbe!'g, C.. ~.; Styre lse: Widtskiöld, J. A., ordf., Carlon, Ros!lllg, K. G.; Liudley, Ch.: Weidenhaijn, M., sekr. (Kocksg. 26, tel. Maria 1719);.Albin. Alm, Carl; Björkman, Axel B. O.; Jonsson, [4356J Stockholms arbetarekommuns C. E.; Klef'beck, Ernst; Lidman. Carl; Lyth, styrelse, Folkets Hus högra flygeln 1/2 tro Hjalmar; Lunden, F. E.; Olsson, G. A ; Ordf.: Persson. Sven; expeditionsförare. For- Olsson, Maria; Akesson, J. O..sell, Alb.; sekr.: Wahlgren, Knut; öfriga Central. tureison. (2 representanter för ledamöter: Palm, Aug.;Schön, Adolf; Wahl, hvarje krotsstyrelse): Lagercrantz, Elias. -G.; Berndtsson, Garl. ordf:; Carlon, M, sekr. (Kocksg, 26. tel. [4358] Stockholms Typografers Ma~ia 17.19), samt Jonss0!l' C. E.; Larsson, Agitationsklubb. Emil: Lindberg, Axel; Ljunggren. August;.Stif'tad ls91, socialdemokratisk. Sammanträder en Nihlen 1 A.; 'Sebardt, Carl; Strömberg, 'V.; gång i månaden. Utger tidningen Framåt. Wareuius, C. L. Ordf.: Ohlson, Halvar; sekr.. Wretströrn, [4371 J Storkyrkoförsamlingens kommu- Ernst; kassör: Hultgren, Rob., Ftemingg. nalförening. Styrelse: :1irektör G. Förse- 33 IIl lus, rote man G. E. Hedström. skräddaren J. (Styrelseval i Januari.) Lund, direktör W. Malmgren, handlanden [4360J Föreningen Folkets Hus (utanij E.?hlsson, apote!~aren V. Pettersson och personlig ansvarighet). Forsell, Alb., expe- tunnbindaren O. Strömblad. ditionsförare, ordf.: Holm, Alfons, inkasse- [4372J Klara kommunalförenin, stiftad rare, sekr.: Berglund, J. E., kassör o. firma- 1905, räknar omkr. 125 medlemmar. St y- tecknare; Wickström, Edvard, förtroende-ilrelse: Hemlund. H., rektor, ordf.: af Klintman; Pettersson, Emil, förtroendeman; Löf- berg, F., f. d. öfverkommissarie, vice ordf.; qvist, A. A., förtroendeman; Johansson, Anna, Andersson, 13. J. F., ingenjör, sekr.; Gustaffru, sömmerska. son. C. A., handlande, skattm.; Laurent. Kontor: Folkets Hus, Barnhusg. HI, kl. V. E., prakt. läk.; Magnusson. A. E., byggm., 12-2, 5-8. Millqvist, V., skriftställare. [4362] Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets [4374J Kungsholmens allmänna kommu- Hus, afser att samla, ordna och bevara hand- nalförening. Styrelse: Sjöström, K. F., ing., lingar vidkommande den politiska och fack- ordf.; Hellsten, F. W., kommissarie, V. ordf.; liga arbetarerörelsen. Förest.: (J. Borge. Sjöholm, G. E., grossh., sekr.; Olsson, N. M., [4370J Stockholms kommunala reform. I fabr., kassaf?rv.;.j;lennet, A., ing.; Magnusförening. Bildad 1907, har tillåndamålnatt son, K. G., Ing.;Schreuder, F., fabr. arbeta för sådana reformer inom Stockholms [43 75J Västermalms kommunalförening. stads förvaltning, som. afse att varaktigt Stiftad 1901 af C. A. Söderlund... Styrelse: -främja samhällets sunda utveckling»). C. A. 8öderlund, ordf.; Petter Ostberg, N. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

13 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [ :10J Hildestrand, R. Anderin, C. Clausön. Kon-: sekret. och skattmäst.: Bohman, J. A.: ledator: Birgerjarlsgatan 13. möter: Norblad, J. A.: Gleerup, F. W.; Ed- [4376J Vasastadens kommunalförening. blom,. J. R:; Marcus, J. A..; Nordling, J. R.; Stiftad 1898, under namn af Adolf Fredriks S~ndm,. G., Un~an, J. A., Samuelsson, K: komrnunalföreninz har nu Cia 180 medl. Lindqvist, C. J., Robbert, J. J. och 1,503 kr. i tillgångar. Ärsafg. 3 kr. 10) Turist- idrotts- och sport- St~relse: Hammar1un~, Emil, ordf.;..von föreningar. Friesen, F., sekr.; Olm, Rob., kassaforv.: [4401J S k t. tförenl (St'f samt lokalafdelningarnas öfriga styrelseleda- Q" vens a. uris orerunqen. l - "t tad 1, 8il.) Ordf.: Hildebrand, Hans; v. ordf.: m~'~~~uingen är i följd af församlingens Lindroth..Ludv.; sekret: L.anglet,.:valdema~; d l. g uppdelad l' tre l k l Jd l'.. skattmast.. Wancke, Folke. redaktör af publie mn nu v.0 a a.e nwgar. k t' B h M "f' 1 d.. a) Adolf Fredriks med styrelse af: Ham- t a l?n~rna:l o eaa a, aur';å nga ebaft marlund, Emil, ordf.; Alden, G. A., sekr.;..jr: G s ~re ser: no~{ss~kh ~mear;'l II cd' och Nilsson, C. J. b' ';0 ei?'s rl'~mll: k.ot; F d' L ml d;b e - b) Gtistaf Va.'a med styrelse af: Lund- org,. le.; l J~ VIS, renr.; un erg, b. h G H ordf, von Eri e }1" sekr' John; Molander, Rich.; Svenonms, Fr.; Wahlergn,..., " I es n, 1.,., ström, P. K. Adr.: Norrlandsgatan 2 & 4II. och Ceder, Axel. B,"... h 1 f' d kilo '/ ~ c) Matteus med styrelse af: Sandberg, H. yran oppe~ e g na. agar. - 2;). ordf.: Borgstedt, M., sekr.; och Olin, Rob' [1:4 O~J Turisttrafikforbundet (adr, Kungl. '". Jarnvagsstyrelsen). Styrelse: Lundberg J., [43791 Jak~.b~ kommunalforenmg.. ordf.: Balck. V., v. ordf.: Hahr, M.; v. Hei Tamm, O., domanmtenden.~, ordf.; Medin, denstam, W. J. E.; Herslow C:; Cervin. C.; O., professor, v. ordf.; Wiberg, Joh... P., Rönnow. A.; Nyman, J. H.; Tomblad, Hj.; sekr.;..laurentz, W.,.gros~h., kassaförv.: sekr.: Petre, R. F. ledamöter: Haak, O., ~~r.~.~mdmark, Aug., [4408J Sveriges centralförening för fabr.; Moll, V., kamrer, SJogren, P. A., fa- 'd tt f'" d b 'k" 'xc t J"d. I ro ens ramjan e. n m; "re.man,., ra man. (Stiftad 1897.) [4380J Johannes kommunalförening. Ordförande: vakant; v. ordf.: landshöfd. Alexanderson, C., bruksäg., ordf.: Hjort, K. grefve L. Douglas; l:e sekr.: öfverste V. disponent, v. ordf.; Wassberg, A., folkskolel., Balck; 2:e sekr.: doktor 1\. Levin; skattmäst.: sekr.; Drewes, P., kassaförv.; Borgström, J.A., direktör B. Burman. Ofriga ledamöter i redaktör. styrelsen: häradsh. Ivar Berzer; öfverste- '4382J Ö te Im kommunalföre 'ng kamrnarjunk. frih. C: C:son B.?nde; Iöjtn. L s rma s df L' d ni. grefve C. Bonde; konsul Rob. Bunsow; kap- Hal lendorff, C.. lektor, or.; m hagen, te S Dr l b " d' kt" J S Ed t". Alb., kanslisekr., v. ordf. o. kassaförv.; n. a cen ~rg, ire or.. s rom, M l b Th 'h'ld fröken ek, B" k kapten B. Festin; gros,sh. Rob. Francke; a m erg, or l,. s r.: ac - k t E F t d'. H G Il t" P O f brikör: KJ'eliberg Knut dok. ap en : res. a lus; gen.-ma)or '. ~ ens rom,.., a, '.' ram; major fnh. S. Hermelm; bankir J. tor; Lagercrantz, J., regementsll:t:nde~~; Håkansson; hr Fr. Löwenadler; kammarh. Raphael, A., fil. dr.; Rathou, Emilie, frö- T N d f lt "f t G N bl löit ken; Lindhagen. Anna, fröken. : or en e ; o vers e.' y. arua; OJ n., St 1 l f" 190R k. f b." g-lefve Cl. von Rosen; major grefve R. von f " J:re seva f " tr d' nasr erml"teefr.ua~ l ta Rosen; öfv.-löjtn. O. Schersten; ryttm. grefve ' oremngens ors a or l le o or are. 'l'h, von Schwerin; kapten frih. C. Silfver- [4385J Katarina diskussionsförening sparre; professor Hj. Sjögren; öfverstelöjtn. (utgör en kommunalförening för Katarina grefve C" E. Taube; öfv-iöjtn. G. Torön; församling). Ordf.: Pettersson, K. G., direkt.: ingenjör Ake Sjögren; gen.-major G. Uggla; sekr.: Looström, A., protokollssekr., Hög- bankdir. K. A. Wallenberg. hergsg. 26 C; kassaförv.: Blomberg, W.; Ledamöter af förvaltningsutskottet: Hrr grossh.; Lagerholm, W., fil. lic., fabriksidk., Balck, C. Bonde, Burman, Drakenberg,.Sundell, C., prakt. läkare; Thuncll,.J. W., Festin, Frestadius, Hermelin, Levin, Cl, v..byggmästare; Forssberg, Erik, sekreterare. Rosen och Silfversparre. [4387J Maria kommunalförening. Ordf.: Byr~n, lyialmskillnadsg. 25 B., är öppen Redtz, J. M.; Ericsson, G.; Hallström, A. ~elgfna ~ag'ar kl. 11-3:. Medlemsmarken R., sekr.; Dahl, O., kassör; Andersson, A. a 3 kr. tillhandahållas dar. N.; Boije af Gennäs, S. J. A.; Nylin, E. [4410J Svenska gymnastik- och idrotts- Revisorer: Almqvist, C. A.; Andersson, C. A. föreningarnas riksförbund. [4389J Föreningen Öfre Norrmalm. Ordf.: Består af 310 svenska gymnastik-och idrotts- V!estermark, G. K; v. ordf.: Westling, Carl; föreningar med c:a 25,000 medlemmar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

14 [ J D. Föreningar och säuskap. Ord.f.: H. K. H. Kronprinsen. Liljeberg, M.; v. skattmäst.: Christiansen, Öfverstyrelse: ". ordf : V. G. Balck, E.; materialförvalt.:c1emens, Walfrid;roddöfverste, Sthlm (ordf. i sekt. f. skridsko); chef: Karling, I.: suppleanter: ThiseU, Nore, sekr.: E. BergvaU, red., Sthlm; skatt.m.: N. och Hedlund, Mats. G:son Thisell,kassör, Sthlm. Ö/r-irJa Ledosno- [4420J Föreningen för Kanot-Idrott, ter: O. Almström, Iöjtn., Nrkpg; L Ber- F. K; I. Bildad den Styrelse: ger, polisdorn., Gbrg; R. Garrick j.or.grossh., ordf.: Santessen, Fr.; sekr.: Högborg, G., Gätle; C. G. prake, kapten, Sthlm (ordf. i Grefmagnigatan 17 B; skattmäst.: Petterssekt. f. velociped); S. Drakenberg,kapten, son And.' klubbrnäst.: Lanz H.: material- St~.lm (~rdf.!..rek~. för fäkt~')i..j. S. Ed för~alt.: ThorelI, S.; styrel;eled~mot: Bostram, dir., "asterns (ordf. I forv. ~tsk.); strö m, E.; suppleant. Mankell, J. Leop. Englund, grossh.,.gbrg (ordf. ~ sekt. Båtplats (tel. Osterm. 2079) förhyres af f. allm. Ic~rott); B. Festin, kapte.n, Örebro; Sthlms rodd för. vid Djurgårdsbrunnsviken. ~. Frestadius, kapten, Sthlm; 'h'. Fnberg, [4422J Stockholms Isjakt-Klubb. St y- red., Gbrg; E. Grahn, sekr., Sthlm; A. J 0- l O df H d' S d' k tt.. t han s t lezr a 'st V" t.0 J K'U re se: rur.: y en, ven, ISp.; s a mast.: '. s on, e ".- SSI :{ as eras,. el.~r Feychting, E. W., grossh.; sekr.: Roth, Jean Joor, grossh., Gbrg, o. L. Korn~rup, dir., L., ingeniör (adr.: Klara Norra Kyrkogata S~hlm; H. Lmdhagen, bok~., EskIlstu~a; A. Hl). Vinter-adr.: Stockholms Isjakt-Klubbs Ljunggren. bankkamrer, Jönkpg; ~. Ljung- Klubbhus Diursholrn gren, grossh., Stocksund (ordf. 1 sekt. f., '. J... rodd); C. O. Löwenadler, disp., Solbergu; [4423J Is~aktsklub.ben»Bore». (Marke: -.Il) E. Nerman, kapten, Sthlm (ordf. i sekt, för. Ordf.: Ge~rge LII!dahl, S:t Panlsgat. 2?; gymnastik); Cl. von Rosen, grefve, As; E. vice ordf.: Carl Smitt: skattm.: Axel HJ; Sundberg, bokh., Sthlm; Fr. af Sandeberg, Holm; sekr.: Rolf Wessman. kontorschef, Sthlm (ordf. i sekt. f. skidor); [4425J Svenska Skridskoförbundet, F. Santesson, banktj.-man, Sthlm (ordf. i Stockholm. Styrelse: ordf.: Balck, V. G., sekt. f. kanotidrott); Ph. v. Schwerin, grefve, öfverste; v. ordf.: Drake, Gösta, kapten, Malmö; Br. Söderström, amanuens, Sthlm: Grefmagnigatan 17 B. a. t , r. t. G. G:son Dggla, löjtn., Sthlm; och l. Wes- 9456; ledamöter: Anderberg, A.; Eriksson, tergren, grossh., Gäfle. - Kansliet: Stock- B.; Gustafsson, C. G.; Lundkvist, J.; Salholm, Brunkebergstorg 12; hvard. 10 -,4, a. chow, D.; Hörle, E. t. 9471, r. t Sekr. Em. Grahn. [4426J Stockholms allmänna skridsko-, klubb. Orrlf.: Balck, V. G.; sekret.: Hörle, [~412J Kgl. Svenska ~egelsällskapet. Edvard; ledamöter: Frestadius, E.; Drake, (Stlftadt 1832.) Ordf.:.Ragg, J.; v. ordf.: C. G.; Gustafsson, G. C.; Hermelin, S., frih.; O~nell,..R.; sekret.: H~.mllton, H.; skattrn.: Lundquist, V.; von Rosen, Clarence, grefve; B~ckstrom, J.; ledamoter : Gr.anholm, H.; Reuterskiöld, H.j Salchow, D. LJungberg, K. J.; Anderson, HJ. A. [4428J Stockholms skridskoseglar- [ 4414J St kh I S 1"11 (B' l klubb. Ordf.: Silfversparre, Carl; v. ordf.: ; oc O ms ege s~ skap. I. Posse, Carl; sekret.: Boström, Erik; skattm.: d::dt den 2 Aug' ) Ordf.. Gustafs.~on, Frestadius, Gunnar; ledamot: Höglund, Fa- Birger; v. ordf.: Peterson, C., skattmast.: b' Bergström, E., Blecktornsgr. 4; sekret.: Tho- lan.... "'d'" rnee, E.j ledamot: A. Rumpff. Arsafgift,[41-31J. Fore~mgen for S~I lopnlngens 5 kr. Sällskapet utlottar h varje år utan framjande I Sver~.ge. Ordf.: a~sandeberg, F.; särskild afgift en större yacht bland sina v. ordf. o. skattmast. : Fr~.stadlus, E.; sekreteledamöter. Sammadräden hållas första onsd. rare: Blom~erg, P. D.; f~r landsorten: Steni maj, juli och december. Sakkunniga med. b.erg,..ch!.; mt~ndent: Haggmark, A.; reda~delanden och råd angående båtars förändring tör for årsskriften: Nordenson. C.; ledamöm. m. erhållas gratis af postexpeditör K. ter: Balck, ''!. G.;, Falkenberg, M. H. :F., E. Sjögren, Garfvareg. 4. frih.: Feychtmg, E.,'(V.; Francke, J...R.;... MoUer,P.; NlBSS, H. l.; adjung. ledarnöter l4416j Vaxholms segelsallskap. Ordf.: i Sthlm: Abrahamsson. A.; Amundson K. Sjöqvist.Joh.; v. ordf.: Slöör, H.; sekret.: ~or. A.; Anrep, G.; Bernström. E.; Bååth. J.; man, HJ. A. (Uplandsg. 14); skattmast.: Drake, C. G.; Frestadius, G.; Key, E.; Nor- Tengstrand, F. (Narvavägen 16). denfelt, H.; Norling, A.; Silfverstolpe, C. O. [4418J Stockholms roddförening. Ordf.: E.; Sällström, H.; Taube. C. n, grefve; Thi Rooth, Otto, dir.; v. ordf.: Ljunggren, Nils, sell, N. G:son; von Wolcker, E. Revisorer: grossh.; sekr.: Waldenström, Fr., ing.; v. Lundin, K.; Wener, A. Suppleant: Feychsekr.: Larsson, Sigfrid. ing.; skattmäst.: ting, H.: Lyth. A. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

15 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [44 3B-44 56J [4433J Svenska Automobilklubben. Lo- [4445J Kvinnliga gymnastiksä/lskapet~ kal: R Mälarstrand 12; expo 10-5; a. t. Ordf.: Silow, Carl; sekret.: Högström. Sally' och r. t Förvaltningsutskottet: von skattmäst.: Klintberg, Lydia, fru, f. Kylen' Rosen, Clarence, grefve, ordf.: Hellberg, Sam, ledamöter: Hedberg, Hilda, fröken; Östrand direktör, och Lyon, C, konsul, Göteborg, v. Ruth, fröken. ordf.; Amundson, K. A. B., kapten, sekr.; [4446J St kh I k' r tik Gjestvang, E. C., g-en.-konsul, skattmästare;... ~c. o ms vrnn Iga gymnas 1 - C d t" R If f'h "f löit. E. forenldg. (Ofmngslokal: Gymn. Central- G e etrsfrodifl,.go 'b tn H" k v.- ~Jln'G;b~I.~sHsonl' institutet, Hamng. 19.) Ordf.: Falck, W. A., us a, 11"., re s,., onsu, rg: 0- fröken: df.: \Xi Il th J fröken: termann, O., kab.-kammarh.; Hyden, Sven, ro en,. v. o~..,a :0. '."enn~, ro ~n: dis. Fre tadiu E kapte sekret.. Zethrteus, Amehe, froken, kassor. l p., S s," n., Svalling, Ester, fröken. Medlemsantalet [4436] Svenska Velocipedförbundet, varierar mellan Stockholm. Styrelse: Ordf.: Drake, Gö.sta, [4449J Stockholms simsäilskap. (Stifkapten, Grefmagn~~atan 17 ~, a. t , tadt 1827.) Ordf.: Balck, V. G.; v. ordf.: v. ~. t. 9456; le:t~moter: Frednksson, K. A.; Scheele, F.; sekreterare: Björklund, M.; tj. f. Sal chow, U.; Tornsten, T.; Storm, A.; Pet- kassör: Skogberg, P.; ledamöter: Bergvall, E.; terson, V.; Olsson, J. Burgman, Dorothea, fru; Burgman, F.; Bur- :4437J Stockholms allm. velociped- man, B.; Johansson, K.; Saxen berg, Sofi, klubb. (Bildad den 14 mars 1894). Ordf.: fröken; Sc~u~burg, R.. Sekreteraren mot- Silfversparre, Carl; v. ordf.: von Segebaden, tager anmälningar om inträde, G.; sekret.: Krrspelien, O., Arsenalsg.1A;skatt- [4451 J Stockholms amatörförening. mäst.: Carlsson, E., kapten; Pettersson, Eli; Skytte- och Idrottsförening, stiftad 1890, materialförvalt.: Schwieler, Knut H.; leda- Postadress: Stockholm 4. möter: v. Braun, Chr. Styrelse för 1907: ordf.: Nerman, E., kap- (Nytt val i Febr.) ten; v. ordf. Ruden, E., ingenjör; sekret.: [4440J Stockholms gymnastikförening. Olsson, Hj., agent, Sthlm. 4; i~~endent: Lang- (Stockholms gymnastik- och fäktklubbs lo- borg, P., ~andl~nde; kass;'\forv.: Sl;\ndbe.rg, kal, Smålandsg. 27.) Ordf.: Balck, V. Carl, tan~lak.; skjutchef. Ralamb, Stig, frih., G.; v. ordf.: Drakenberg, S.; sekret.: Löf- ~~pten; idrottschef. Wahlstedt, A"!.:, b~~.- gren, G., Linnegatan 33 & 35 (a. t. 192 (1); läk.: ~lubbm.: Hultman, Ax., premiäraktör, skattm.: Johnsun, Ernst, (a. t ); ma- Bostrom, E., red-sekr. terialförv.: Norling, A.; ledamot: Olsson, G. [4452J Stockholms Idrottsförbund. Osc.;suppleanter: Wahlman. P.; Höjer, G.; (Distri ktförbnnd för Svenska Gymnastik och' ledare: Wallenius, K., kapten. Öfningar: Idrottsföreningarnas Riksförbund.) Postadr.: månd. och torsd, 8-9 e. m. Terminsafgift: Edw. Sandborg, Dalagatan 56. Ordf.: Wahlkr. 10. Inträdesafgift kr. 3. Föreningens stedt, A.; v. ordf.: Westerlund, C. Hj.; sekr.: ändamål är att verka för väckande af håg Sandborg, Edw.; skattm.: Juhlin Jior, Elis, for den frivilliga Ling-ska g-ymnastikens och adr.: Jungfrug, 16 n.b. härdande idrotters utöfvande. Till medlem- Afd-styrelse för fotboll: Ordf.: Gelbord, mar antagas icke blott utbildade gymnaster, R.; ledamöter: Olsson, K.; Almkvist, S.; utan äfven män utan annan färdighet än Bohlin, Hj.; Holm, K. E.; Ahlqvist, A.; den, sopi vinnes i skolorna. Postadr.: Stock- Sundström, G. holm, O. Afd.-styrelse för allrn. 'i.drott: Ordf.: Frick, [4441J Stockholms gymnastik- & fäkt- Eric; ledamöter: Carlsson, Fr.; Forsberg, A. klubb. (Smålandsg.27.) Ordf.: Balck, V. G., F.; Jansson, S.; La~ergl:en, Th.; Lundell, H. v. ordf.: Johnson, E. G.; sekret. o. skattmäst.; [4453J ldrottsförenlnqen Kamraterna. Nyberg, G., tjänsteman i försäkr.-bol. Skan- Ce~tralstyreJsen (adr. Hornsg. 43). Ordf.: dia. Lektionstid: 7:30-8: 30 f. m., 3: 30- T.~lsell,.~.; v. ordf.: Uggla, G. G:son; sekr.: 4:30 e. m. Soderstrom, Bruno; skattm.: Santesson, F.; [4443J Stockholms södra gymnastik- och öfrig~ leda~öter: Grahn, Em.; Låftman, S.; fäktkl ubb. (Södermalms högre allm. läro- Osberg, H., Holmb~.rg,?.. verks gymnastiksal.) Hedersordf.: Anderson, "r 44 54J Idrottsforemngen.. ~amr~terna A., generaldirektör; ordf.: Kjellander, E. A.; I, Sthlm, Sekr.: N. Georgii, Birgerjarlsg. sekret.: Cederborg, Allan; skattmäst.: Wen (Styrelseval d. 1 Febr ) nerholm, M.; ledamöter: Ehrngren, O.; Wi [4456J Allmänna idrottsklubben. Ordf.: sing, Adolf. Upplysningar pr rikstel. 5383, Frick, Eric; v. ordf'.: Juhlin j:r, Elis; sekret.: a. t. Maria 193:-1,80140 o. Tanto 106. Lek- Sandborg, Edw., Dalag. 56; skattmäst.: Carlstionstid: 7,3[,-8,30 f. m. son, F.i klubbmäst.: Ohlsson, Em. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Adr esskalende,n

16 [ J D. Föreningar och sällskap, Skytteafd.: ordf. Killander. E. \ [4463J Skeppsholmens idrottsklubb. Md,' f~r AlIm.,, id,rott: ordf. Yeen, H. Sekr.: Joachimson. Sixten, l\'iästersamuelsg. Afd. for Bollspel: ordf. Juhlin, H. 55. Afd. ~?r ~y~nasti.k:?rdf. Cleve, M., [4471] Svenska jägarförbundets.stock- Afd. f~r SlIJ.ll~r~tt.. or~f. Rosengrel~, E. holms-afdelnings styrelse. Ordf.: Björken. Afd. ~?~~ki~idro~t. or~f. Flor).', Arw, stam, F., hofjägrn.:..vice ordf.: Björkman, ffd. for Skridskoidrott: ordf. Oholm.~. A.. grossh.; sekret.: Ohrströrn, C. A., jägm.:,l4~57] Id~otts-KI~bben., O~df.: Almen, chef för skjutbanan och skattm.: Lindroth, uusta~, ~lemi~gg.. 45,:. or~f... P~t~er~so~, B., grossh.; öfriga ledamöter: Reuterskiöld, K. ~". sekret.. ~nberb: FnthlOf; t~fhng,: L., kammarjunkare; Kolthoff'.Gi.konservator; sekret.: garl.sso~l, Olof. ~kattm.. ~akant, Tamm, C., ingenjör; Lönnberg. E., prof.; matenalforv.. Lanner. Olof, klubbm.. Mag- Lewenhaupt, G. C:son. grefve, kapten. Förnusson, Ernst. b d t k' tb... S l k 'd ( U' tt 1 'd' kift t S l t t. un e s s JU ana ar l o na par en VI L'Y va VI arss l e, se upp omen et.j N b k t H 10 [44 58J Idrott f ", 01' orr ac ta; a.. aga. _ S oredingen s ympia>. (~. F. O. F. d...jakobs Re~lsko~as idrotts- [4473J Stockholms Jägarklubb foren), Ordf.: Orn: S" Birgarjarlsg. 102, (för jakt och jaktvård). r. t. <><> 50; sekr.: Lindahl, K.; skattm.: Hall- Styrelse: Ordf.: Hallgren, G.; v. ordf. o. skattman, Gust. W., Harung. 19, a. t ; måst: Ekman, J. E.; sekret. o. skottchef materialförv.: Tholer1!s, E.; klubbm.: Anders- Zedritz. Arv. Klubbens skjutbana är belä- ~on, P.; v. ordf.: NIlsson, R; v. se~r.: Mo- gen vid St. Skuggan. uerg. P.; v. skattm.: Swalbe, E.; bitr. materialförv.: Lindforss, T. [4475] Svenska kennelklubben. (Skep- [4459] Östermalms Idrotts-Förening. pareg, 6.) Ordf.: Hamilton, A. P., grefve, Ordf': Sundström, Gust.; v. ordf.: Stenkvist, hofjägmästare; v. ordf.: Lewenhaupt, Claäs, Gust.; sekr.: Lagergren, Ture, Valhallaväg. grefve, kammarherre; sekret.: Grönberg, 95 III; v. sekr.: Barthelsson, C.: kassör: Gösta, d()cent; skattmäst.: Krook, N., gross- Runeborg', G.; klubbmäst.: Svensson, Karl; handl Ofriga styrelseledamötrr: von ERmaterialförv.: Nauman, Ph. sen, Fr. J., frih., karnmarh.; Frykberg, J. E., (Nytt val i Jan., se Supplementet). grossh.: Håkanson, Gust., direktör; Klinckow- [4461] Djurgårdens Idrottsförening. ström, Axel, frih., godsägare; Lindroth, OrM.: Hellberg, Carl, banktjänstem., adr.: Bengt, grossh.. Sthlm. (Nytt val i Dec.. se Supplementet.) rn Ytt val i Jan., se Supplementet.) Brand- eeh Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

SM i konståkning - herrar

SM i konståkning - herrar SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Det individuella resultatets placeringssiffra anger placering i omgången (normalt 36 startande) Antal deltagare H80 sid 2 7 Div 2O H75 lag

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept.

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Match Kl Grp Lag 1 Lag Färg Poäng V/F Lag 2 Lag Färg Poäng V/F 101 10:00 B 2 RÖSS lag 1 Röd 22 BooSS Lag 2 Gul 102 10:10 B 7 HjBK lag

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund Kallelse till utbildningsdagar i Överkalix för spelare f. 2002 1-2 oktober 2016 Samling/Program Lördag 1 oktober i Överkalix ishall klockan 09.15 Söndag 2 oktober i Överkalix ishall klockan 09.15 Program

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Bankboken distrikts tour

Bankboken distrikts tour 004-06-0 08:00 Eric Löfberg 50 VÄSTERÅS GK 6, Gul Andreas Carlsson 0 FULLERÖ GK 4,5 Gul Fredrik Linder 49 FULLERÖ GK 4,5 Gul 08:00 0 Henrik Törnell 6 HÖGBO GK 4, Gul Jonathan Roos 54 UPSALA GK 4,0 Gul

Läs mer

Lottningsföljd Mittådalens

Lottningsföljd Mittådalens 1 / 8 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Mittådalens 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT

Husumskidan OFFICIELLA RESULTAT H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 7 BERGQVIST Hannes 6 BERGQVIST Hilmer 12 GUSTAFSSON Oscar 8 LUNDIN Oliver 11 NILSSON Jesper 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 9 WALLENIUS Nils IFK Umeå D 0-6 Intervallstart

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

OVERBY CUP apr 2008

OVERBY CUP apr 2008 5-5 apr 2008 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Resultatlista Hostruset km Totallista

Resultatlista Hostruset km Totallista 1 64 Erik Anfält-76 Örebro AIK Män 15:38,8 2 115 Mattias Nätterlund-86 Örebro AIK Män 16:26,5 3 113 Ludvig Börjesson-77 Örebro AIK Män 16:33,1 4 41 Linus Nilssen-00 IF Hagen FIK Män 17:17,8 5 29 Per Arvidsson-86

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille Tävling: Fläskaskjutningen 2016, 2016-11-26 1A 1 Anders Jakobsson Skövde Ssk 99610 810 10 9 71 74 B 2 Janne Räisänen Tidaholms PSK 98711 86 64 79 B 3 Björn Olsson 67611 8 7 67 4 Scott Dance Ulricehamns

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer