8. För kår- eller yrkesintressen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. För kår- eller yrkesintressen."

Transkript

1 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se [3949J. [4051J Riddarhusdirektionen. Ordf.: Stockholms läkareförening, se [3951J. von Essen, Fr" frih. excellens; ledamöter: [4066J Medicinska föreningen.' (Handt- Wachtmeister, A. F. Cl:son, grefve; von Ro- verkareg. 4 JI ) Inspektor: Medin, Oskar. sen, G. P. A., grefve; Leijonhufvud, B. S, Styrelse: ordf.: Wigert, Viktor; v. ordf.: Lind- A., frih.: Uggla, A. A.; Wästfelt. C. G. N. L.; blom, Oscar; sekrct.: Pranzön, Anders; skatt- Printzsköld, O. H. R. Tjiinsternän: riddar- mäst.. Rönnow, Lars; bibliotekarie: Hemhussekreterare och ombudsman: Stuart, J, lund, Karl Erik: värd: Adlersparre. Axel: M.; riddarhuskamrerare: Fleetwood, R. A. öfriga styrelsemedl.: Holmberg, Georg: Nord- S., frih.; riddarhuskansliat: Skogman. K.; lander, Oskar; Liljestrand, Göran. Förvaltamanuenser: Leuhusen, J. W. O" f'rih.; Edel- ningsnämnd: Rönnow, Lars; Richnau, Gunstam, C. nar: Hiort af Ornäs, Carl; Hernlund, Karl [4052J Adelns diskussionsklubb CA.D. K.). Adr. Riddarhuset. Bildades 1905, Har till ändamål att verka för ett tidsenligt handhafvande af ridderskapet och adelns genlensamma angelägenheter. Omkring 250 medl.:hsafgift 5 kr, Ordf.: De Geer, Gustaf, frih.; v. ordf.; von Rosen, Eugens, grefve; sekr. o. skattrnäst.. Planting-Gyllenbåga, Wilhelm. Erik; Hultgren, Hans; Engstrand, Georg. Hybinette, Robert; Klubbmästare: Dag. Lundahl, Josef; Carl sten, Sångallförare : Holmin, Nils. Standarförare : Franzeu, J onas. Föreningens representanter i Sthlms studentkårs direktion: Wigert, Viktor; Franze n, Anders; Hemlund. Karl Erik: Holmberg, Georg; Widh;md, Jakob; Akerlund, Ake. Karl Emil; Kinberg, [4069J Svenska tandläkaresällskapet. Ordf.: Clason, H.; v. ordf.: Schmidt, M.; sekr.: Ramberg, H.; redaktör: Samuel, F.; bibliot.: Bergholm. T.; konservator: Skogsborg, C. Ledamöter af förvaltningsnämnden: Skogsborg, G. (skattm.), Jungner, Hj.; Lenhardtson, A. [4053J Tjänstemannasällskapet i Stockholm. (Norrlandsg. 8 & 10,2 tr.; a. t , r. t ) Ordf.: Kock, E., tullkontrollör, v. ordf.: Guinchard, J., fil. dr; ledamöter: Tengroth, B. M., e. o. hofr.-not.; Lindblom, Hj., uppbördskommiss.; Svedenborg. J. K., ingenjör; Wadström, B., e. o. hofr.-not.; Hallengren, H., l:e stationsskrifvare; Way, H., amanuens i poststyr.; Gezelius, C., bokh. i järnvägsstyr.; Berg, A. W., postexpeditör; Burman, H., telegrafassistent : Wetterlund, K. G., kammarskrifv.; kassadirektör : Wad- [4071 J Odontolog iska Sällskapet i Stockholm. CSmålandsg. 7.) Ord. sammankomst första och tredje måndag kl. 7-noe. m. ström, B. i hvarje månad, utom juni, juli och augu sti, Ordf.: Ulm gren, O.; sekret.: Ung, A_: [~056J De extra ordld~rles förenlnq, skattmäst.: Hedström, G. (Stiftad 1904). Styrelse: Lindhult. N. A.,.. '".. ordf.; Hedren, T" v. ordf.; Elliot'oH., sekre- [4072J Odontol.oglska foremngen (Ma terare; Gräntz, K, skattmästare; Abergh, R. s~ersamuelsg. 17 u o. g.). Sekr., skattm. o, o [4060J Sveriges advokatsamfund. Ordf., bibl. 6-7 e. m. Inspektor: bert; ordf.: Stridbeck, Knut; Lindström, AIv. ordf.: Björk- Martin, E., Sthlm; v. ordf.: Bendz, P., Mal- man, Yngve; sekr.: Strehlenert. I van; v. mö; Broomå, A.,Lund; Huselius, Gösta, Sthlm; sekr.: Svensson, Harald; skattrnäst.: Löwe- Sandström, G., Gefle; Berglund, E.; Sthlm; gren, SqXO;bibliot.: Nilsson, Gunnar; klubb- Mannhsimor, 9, Göteborg; suppleanter: mäst.: Akerblom, Lennart: v. klubbmäst.. Sparre, Ed.; Aström, T.; Furstenberg. O.; Nilsson, Yngve. Loden, J., och Löfgren, Eliel, samtl. Sthlm; [4075J Svenska veterinärläkareförenin- Drakenberg. B. E., Göteborg, och Heden- gen. Ordf.: Vennerholm, J.; v. ordf.: Floskog, O., Malmö; sekret.: som mottager meddelanclen Tjerneld, John, till samfundet. ren, A. G.; sekret.: Dahlström, skapsförare: Regnår, G. Hj.: rå keu- [4063J Stockholms prästsällskap. Ordf.: [4078J Stockholms barnmor-skesättskap. Strandell, A.; v. ordf.: Heuman, E. D.; sty- Ordf.: Qvarzell. J. C., frökeu: kassaf'örvn lt.: relse,ledamöter: [Iammarstan, F.; Lönegren, Bergstrand. Maria, f. Akerberg; sekret.: E.; Ahfelt, Cl.; Ohman, K.; Nilsson, Sv. Se- Bergman, C. 1., f. Nilson; ledamöter i stykret.: Norrby, J.; kassaförvalt. : Flensburg, IreIsen : Rehnström, M., f. Johanson: Kanten, E. G. M., f. Zaar; Larson, Augusta, f. Strömberg; Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget

2 [ J D. Föreningar och sällskap. Frykholm, P., fröken; Häggbom, Anna, frök.; Allmänna tekniska samfundet, se [3959]. Pålson, Anna, fru; Stenhård. Emelia.f. Löf'- [4091J Civila Väg- och Vattenbyggnadsklubben. Postadr.: Sthlm. Ordf.: Knös, berg; Sjögren, Ida, fröken; Dahl, Lotten, fröken; revisorer: Lindström, G., doktor; A.; vice ordf.: Rehnborg, Hj. B. P.; sekreterare: Hörnell, P. G. Gödecke, Betty, fru; suppleanter: Grönlund. Gerda, fru; Benzenius, Ida, fru. - Donationer eller gåfvor till sjuk. eller pensions- holm. Bestyrelsens ordf.: Lyttkens, Aug.. [4093J Landtbruksklubben i Stock, kassan mottagas i Medicinalstyrelsens aktuariekontoramanuens i J ordbruksdep. landtbruksinspektör; sekr.: Lange, Nils- [4081J Apotekaresocieteten. (Valling. [4096J Militärsällskapet i Stockholm. 20. Fonder, se 2710.) Direktion: Ordf'.: Ordförande: Gadd, H., generallöjtn. Lehman, A.; sekr.: Blomquist, A.; kassaföre- Vice ordförande: Bergmau, G., generalmajor. stånd.: Murray, A.: öfriga ledamöter: Schill- Direktör: Frestadius, K, kapten. berg, A. J.; Enell, H. G.; Södermark, A.; Sekreterare: af Kleen, E. W., kapten. Petersson, V.; suppleanter: Engelbrecht, K.: Ledamöter: Leije nhutvud, G., frih., kapten; Kaijser, A.; ombudsman: Sebardt j.or, W.; Taube, C. E., grefve, öfverstelöjtn.; Festin, rnedicinaltaxerevisorer: Balkenhausen, R.; B., kapten; von Hosen, V., frih., öfverste- Blomquist, A.; suppleant: Petersson, V.; Iöjtn.: Bolin, A., kapten; Moberg, J. A., revisorer: Ball.enhausen, R.; Elmström, O.; öfverstelöjtn.; Murray, A., kapten; 'I'ho- Afzelius, F.; suppleant: Liljenström, G.; bi- rel l, A. G., kapten. bliotekarie: Blomquist, A. Suppleanter: Lilliehöök, G., kapt.: Lager- Vaktmästare: Sundberg, Anna. bielke, A., frih., kapten; Fick, E., kapt.; [4083J Farmaceutiska föreningen. Jegerhjelm, K. E. G. A., löjtn.; Amund- (Valling. 20.) son, K. A. B.. kapt.en; Lindström, O., Ordförande: Blomquist, Arv. kapt.; Krook, K., löjtn. O df UT (Nytt val vi.i årsskiftet, se Supplementet.} v. r.: Moberger, J.". Sekreterare: Wahlquist, V. [4098J Artilleriklubben, adr. General- Kassaförvaltare: Persson, Claös. fälttygmästareexp., J akobsg. 30. Ordf.: Toll, Bibliotekarie: v. Friedrichs, O. K. O., major; sekreterare och skattmäst.: Ledamöter: Schimmelpfennig, C. F. W.; Lagerfelt, G. A. E., löjtn. Ericsson, J.; v. Friedrichs; O.; Wadell, C. [4101J Sjöofficerssällskapet i Stock- Styrelsesuppleant.er: Nyman, S. O.; Del- holm. Lokal: N:o 8 Skeppsholmen, 1 tro phin, 'I'h. Direktion.' Ordf.: Palander, A. L., amiral; Klubbmästare: Hanell. F. ekonomidir.: Didring, G. E., l:e marinintend.; Sånganförare : Källström, E. sekr.: Helin, J.. A., komm. -ka pt, af l:a gr.: Diskussionsnämnd : förman: Sjöberg, K. M. bibliotekarie: Akermark, C. H., kapten; Ledamöter: Delphin, 'I'h.: Westling, R. skattmästare: Lagerholm, S. F., marininten- Revisorer: Södermark,.A.. V.; Thimgren, A. dent af l:a gr.: öfriga medlemmar: Lager- J. W.; Bruce, V. O. C. crantz, H. G., kommendör; 'I'hurdin, R. A., Revisorssuppleanter: Helmer, G. A.; Winck- komm.vkapt. af 2:a graden. ler, J. [41 04J Und~rofficerssällskapet i St,ocrlfi [4084J Expeditionen för Sveriges farma- holm. Ordf.: Sodervall, F. (adr, Bergsg.39, ceutförbund. Ordf.: Sjöberg, K., apotekare; tel. Kungsh. 269); v. ordf.: Jansson, F.; sekreterare: Wahlqvist, V., apotekare; kassa- kontrollant: ~~urbeck, C. A.j ~assör: Olsso.n, förvaltare: Nyman, U., apotekare. Post- 9. E.; sekr.: ~~n~berg, A. G.; intendent: 111- adress: Box. 34, Stockholm. A. t. Vasa [efelt, C. H.; ofng[t styr~~seled~m.: Wester- 1955; r. t Västmannagatan 18III. lund, J.; Palm, C. A.; Björnström. G. A. [4085] Stockholmskretsen af Sveriges J41.06] S~ockholms landstormbe~älsfarmaceutförbund. Ordf.: Nyman, O., apo- forenm g ''' Stiftad 12 fe~r ~ntenmstekare; sekreterare: Kockum, A., apotekare; styrelse r fo O~df.. D.rake, Go~ta, kai,'- k f..1 lt L' d Il' U P F l ten; sekr.: Olsson, HJ.; Ericsson, GId.; Friassa o 'va are: m wa,.fi..., didat. can- b er,s ' E' H amn k' VIS, t" St d hl O' St.fi., en a,., en- 1 [4088J Försäkringsföreningen. Ordf.: dah,..... Palme, Sven: v. ordf.: Liljestrand, P. E.;. [4.11~J ~to~kholms larar~sallskap: S:ysekre't.: LeIDer, Johan; klub brnäst.: Nyström,,el.e. Ordf.. F~?r~us, G. ~:' v. ordf.. BlId- Vilhelm. (Nytt val i J an.) berg, A. H..; ofnga ledamöter: Sand~gren, S. A. M.; Ringenson. C. A. V.; Bohlin, K. Svenska teknologföreningen, se [3957]. H.; sekr.: Falk, A.; klubbmäst.: Boström, O. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget

3 8. För kår- eller yrkesintressen. [ ] Stockho!!~IS Iäraresiil lskaps brg!(nn~skommitte: sen: Holm, Sixten; Lönberg. Agnes; Pet re- Or~f.: Björkman, P.. A.; Ny~trom, J. F., lius, Vilh. (förste sekr.), samtliga istockh.; Skarman, J. A. O.; ElJffison, E. G.; Zamore, Nygren, J. A., Göteborg; Boberg, D., Gefle; C. A.. Döss, J., Falun; Flodman, V. E., Upsala. Pedn"ogiskn biblioteket. Lutternsg, 3. TIll Organ: Svenskt Postar kiv. hör Stockholms läraresällskap. Öppnades ~ Innehåller f. n. omkring 24,500 band. [4129], Postamanu~nsernas foremnq. Afsedt för lärare och lärarinnor vid alla (P. A.) Styrelse: Hedren, T., ordf.; Bok, slags uppfostringosskolor (folkskolor, allm. ström, K., sekr.: Sylvan, C. läroverk, flickskolor, m.. m.) sa~t andra för [4131J Sveriges postbetjänteförening. uppfostran och un~ervlsmng intresserade Centralstyrelse: Bäckmark, Carl, ordf.; Netpersoner. StyreZRe: Schwartz, ~., ordf.;.la- terström. Fritz, sekr.; Holmqvist, W., kassör; gerstedt, ~. G. W.. v. ordf. o. forest.; Wide- Berggren, C. H.; Wallin, J. A.; Norstedt, gren, MatlIda, sekr.; Wallberger, A. S. H., C. L.; Bruce, N. O.; Tell, Alfr.; Ohman, skattm.; Berg, H. - Bibliotekarie: Löwen- Victor. hielm, Laura. Biträdande bibliotekarier: Rornulus, Anna; Hjorth, Maria; skattrniistfl"e: [4135J Sveriges författareförening. Wallberger, A. E. Hj. Ordf.: Warburg, K.; v. ordf.:.~orde~svan, G.; (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) sekret.: Raphael, A.; skattmast.: Michaelson. K.; öfriga ledamöter: Hallström, P.; Hed- [4112] Svenska gymnastikläraresällska- berg, '1'.; Karlfeldt, E. A.; suppleanter: Be!- pet. Ordf.: Drakenberg, S.; sekret. o. skatt- ger H.' Roos Anna M.' Söderberg UJ-' ~as " tare: Nerrnauc En;.. K H ;s.yre t lsele. d amo"t er Erdmann, ' ", N.; Berg. R. G:son;, Lidman, ". Sv. I Stockholm: Balck, V.; Levin, A.; Lindforss, T.; Silow, C.; Törngren, L. M.; Wallgren,. [4137J Svenska...". t1dnlngsutglfvarefo.renl~- S.; Wide, A.; Wikström, L. Sammankorn- g~n, Styrelse: ~ohln!an, Arv., ordf.; WIstel' å Gymn. Centr, Institutet 2:a lördagen ren, Joh.. v. or~r; Ericson, Gus~. E.; Gusi månaderna okt.-april. Sällskapet utgif tafsson. R.; Leijon: F. Em.; Lidman, A.; ver Tidskrift i Gymnastik, redigerad af kap- O~terdahl, ~. E. Sekreterare: Wennerh olm, ten S. Drakenberg, prof. L. M. Törngren och VIctor, v. haradsh. prof. A. Wide. [4138J Publioistklubben. (Klara Norra [4115J Sveriges allmänna folkskoi-1kyrkog~ta ~8.) Ordförande: Hallgren,,,Adolf; lärareförening. Ordf.: Jonsson, Alexander; v. ordf.: 'Iengwall, C. G.; skattmastare: kassaförvalt.: Dalström. J. J.; öfriga cen-] Hasselg~'en, A.; sekl'eterar~: J;-Ioogerstolpe,G.; tralstyrelseledamöter: Berg, Fridtjuv;Borgh, kl~bbm:lst.:!jeander, H ; Qfn!'a styrelseleda- P.; Bruce, N. O.; Cederberg. J.; Dalin, Alfr.; moter:~rumus, Axel; HelIkvIst, Otto; Lund- Franzen, J.; Landberg. Gustava; Lessel, gr~n, HJalmar, alla I Stock?olm. Kretsför- Anna; Tennman, M.; sekret.: Nylund, Sven. e.:llugarnas representan~.er : styrelse!! aro : (NYa val i Januari.) for Nordsvenska pressforenmgen:. Lidman. c' " Axel, Hedernora: Mellersta Svenges d:o: l4117j Stookhol.r.ns folkskollararef~r- Malmrot. K.. Orebro: Ostra Sveriges d:o: ening. Ordf.: Dalstrom, J. J.; v. ordf.: Gustaf ss0.11, Gustaf, Linköping; Södra Sveri- Bergh, Gust.;. sekr.:..branzell, A., och Ny- ges d:o: Asbrink, Gustaf, Hälsingborg; Götestedt, Ger~a; kassa!orvalt.: Vass)Jerg. An- borgs och Västra Sveriges d:o: Ramberg. ton; ledamoter: Carli, E., och Nyqvist, Lotty. C. A., Stockholm. I Stockholm äger nytt [4119J Stookholms lokalförening af styrelseval rum i Februari. Svenska Folkskolans Vänner. Ordf.: Blom- [4140J Svenska Journalistföreningen. qvist, Axel;,:. ordf.: Persson:..P. E.; sekr.: Central.'tyrelse: Ordf.: Spångberg, Valfrid; Joh~!lson, ~ntz; v. sekr.: SJ.?holm,. Alfr.; sskr.: Bratt, Valter; skattm.: Leander.Hans, kassor: Eriksson, C.; ledamoter: Aberg, alla i Stockholm : Bratt John och Ahman Olivia, och Johansson, Ida. August, Göteborg; Petel:sson, Th., och Öster: [4122J Svenska döfstumläraresällskapet dahl, H., Malmö; Rothman, Helmer, Karl- Ordf.: Blomkvist, J., rektor, Orebro; v. ordf.: stad; Nilsson, Nils L., Sundsvall; Segersteen, Prawitz, J., rektor. Stockholm; sekret.: Nor- Gustaf, Luleå. din, F., rektor, Vänersborg; kassaförvalt.: StockhoZrn kretsens sturol. e: Ordf.:Spång- Zotterman, E. A., direktör, Vadstena. berg, Valfrid; v. ordf.: Ramberg, Carl; sekr.: [4127J Posttjänstemännens förening Magnusson, G. Gerh.: skat~.:llästare: L!inne- (adr. Stockholm 1). Ordförande: Wikander, gren, J.; femte ledamot: Sjögren, Fabian, Thure, Kristianstad; v. ordf.: Wulff, C. H., [4142J Sveriges Vänsterpressförening. Stockholm; öfriga ledamöter i centralstyrel- Bildad 30 juli söker genom möten. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

4 [' J D. Föreningar och sällskap. diskussioner m. m. ge styrka och samman- sekr.: Ahlgren, A. A.; ombudsman: Söder-. hållning åt vänsterpressens arbete. ström, Fr.; öfriga ledamöter: Olsson, P. E.; Fortroen deråd : redaktörerna Otto v. Olsson, C. A.; suppleanter: Ljungblom, J. Zweigbergk, Stockholm, ordf.; Henrik Hed- A., och v. Schewen, Bror. lund, G~teborg, v. ordf:.; och Edvar.d Alk- [4157J Maskinistföreningen l-stcokholm. ~an, Goteborg:. redaktör E: B. Rmman, (Drakensgränd 2. Kontorstid 9-1; 5-7 Sthlm: redaktorerna M:nmtz Hellberg', Dec.-Febr., lördagar endast 9-1.) Telef.: Karlst~d;..Axel.Johansson, Up~ala;. ~arl Riks 4199; Allm Styrelse: O. Gu~- Malmrot, Orebro : Ande.rs Pers, Vast,eIas,.G. messo n, ordf.; F. A. F. Malmberg, v. ordf.; R.: Pet~r~on, Sundsvall, och Gustaf T~o:e.n~ J. Asberg, skattmästare o. bibliotekarie; E. So~~rkop:ng. - S~rete~a.reoch skattmastar~. Kjellenberg, sekreterare; C.A. Korsner, kassa- Arvid Grunde!.. Bpa. Surbrunnsg. 28, kontrollant; K. G. Björklund, ombudsman; Sto~k~ol~l. 6.. ~Iks Allm Te- Gideon Andersson, ordningsman; A. de Wahl; legrafadr.. Frisirmade. H. T. Johansson och E. G. Lundqvist. [4143J Frislnnade Pressföreningen, bil- (Nytt val i Febr.) dad 1~04 med uppgift ~tt.starta en da~lig-, [4161J Stockholms Studentkår, bill~eln7kter..~ufvu~st~dstidnll1g samt s~~dj~ dad 1905, omfattar medlemmar af nedanliknande foretag I.landsorten. Exped ition: nämnda 7 föreningar af studerande, hvilka Central p.alatset, Roda ban~ets. ko:t?r, a. t. representeras i direktionen genom hvar sin 18327, 1. t Styrelse. Ljunggren. Au- ordf. samt dessutom ett visst antal deputegust, ordf.; Johl:~son" C; E., :'Ice ordf.: rade (och suppleanter). Direktionen utg. L~.n.tto,. J. B., se~~., Ny, tr0!l1' Karl, ~ka~.~~., ar ordf.: Vigert, V., med. kand.: v. ordf.: Björkman, AleXIS, Elfstadius, Karl, BJOIk- v. ordf.: Meurk, Bror, fil. kand.; sekr.: man, Axel B. O Heijbel, H., kand., Veterinärinst.; v. sekr.: [414~J Svenska,konstnarernas foren.lng Pettersson, B., skogselev; kassaf'örv.: Dyrs- Kunstnårshuset, Smalandsg. 7. Ordf.: Lind- sen, O., teknolog, Tekniska högsk.; samt 4 mun! A.; v. ordf.: ~aglund'. R,;.sekr.: Kull- deputerade för Farmaceutiska inst.s elev.kår, stenius, 0 ;. skattmåst. o. vi~e vard: Peter- 6 fr. Medicinska fören., 3 fr. Odontologiska 80,11.. L.; ofnga styrelseledamoter: Behm, V.; fören.,,1 fr. Skogsinst. studentfören., 4 fr. ~Jellm, C.; Kulle, A.; v. Rosen, G., grefve; Stockh. högsk. studentfören., 8 fr. Tekn. Osterrna n, E.; supple~llter: Pahlcrantz, A.; högsk, elevkår och 2 fr. Veterinär elevfören. Genberg, A.; Malmqvist, G.; Petterson, G. [4163J Stockholms högskolas student- [4147J Konstnärsförbundet. Ordf.: Nord- förening, Kungsg. 30 H ; a. t Ordf.: s~:.öm, K.; v. ordf.: Jansson, E.; sekret.: Nilsson, Gust.; v. ordf.: Meurk, Bror; sekret.: SJ~berg, A.; v. se~ret.: Bergh,..R.; sk~tt- Ekeroth, Percy: skattmäs~.: Larsson, Adolf; rnäst.: Kreuger, NIls; v. skattmast.: Erics- bibliotekarie: Philip, Enk; klubbmästare: son, Chr. Wolff Arvid [4149J Konstnärsklubben. Styrelse: Agi (Nya val i' April). Li:rdeg!en (ordf.): C. W. Jaensson (v. ordf.); [4165] Tekniska högskolans elevkår E~~k Lllldbe.~ g.(sekret.); P. Henriques (skatt- (adress: Tekniska Högskolan). Styrelse (d. mast.); O. Sorhng (klubbm.): E. Aberg och 15 april april 1908): Ordf.: Carl- A. Johansson (suppleanter). borg, P. A. H.; v. ordf.: Uh rus, S. H. J.; Svenska teaterförbundet, se [3098]. sekr.: Höök, C. R.; v. sekr.: Simonsson, E. [4153J Ångfartygsbefälhafvaresällska- T.; skattm.: Nordensvan, O.; supple.anter: pet. (Stiftadt år 1857.) Adress: Skepps- Stahre,. N. R.; ~kst;and, R. F. G.; revisorer: bron 10, 1 tr. Ordf.: Linder, A.; v. ordf.: Sandehn,.F.; t.!raner,. B. E. G.; Gavell,. U. Hedberg, O. F.; ~.kattmäst.: Ekebohm, D.; A: Praktl~byran: Gorans~on, G. G., föresekret.: Lund, F. Ofriga styrelseledamöter: ståndare; SImonsson, E. T., Sundblad, G. K., Holmström, G. H.; Engelbrecht, H.; Bjarke, [4167J Farmaceutiska institutets elev- K. G.; von Schoultz, U.; Werner, J. E.; Sam- kår. Adr. Valling. 20. Styrelse: Kolmodin, si oe, C. R.; Juhlin, Ludv.: v. Björnmarck, J., ordf.; Lagerquist, V., v. ordf.; Lundström, A. E. A.; Gleerup, F. W. E., sekr.; ledamöter: Ahlgreu, G. J.; Björck, (Nytt val i Mars, se Supplementet.) K. H. T.; Hemming, E.; Löwh, A. [4155] Ångbåtsbefälhafvareföreningen. [4171J Svenska kvinnornas.nationalför~ Sjuk-, begrafnings- och understödsfonder. bund har till ändamål att främja samarbete Ordf.: J ansson, F. G. V.; v. ordf.: Pettersson, mellan föreningar, i hvilkas styrelser kvinnor F. A.; kassaförvaltare: Söderman. C.J. K. ingå. Det utgör den svenske afdeln. af det, 31 VästerHmgg., mottagn. onsd. 0.lörd.12-2; Iär 18~t\ stiftade 1nternationella IIvinnojö'l" Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

5 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J bundet, hvilket håller internat. kongresser Herm., Gråmunkegr. 8; sekret.: Olsson, E' r hvart 5:te år. 1förbundet ha följ. föreningar fältskär, Tegnersgatan 3. ingått: Fredrika-Bremer-förbundet. F. V. O., _ Handarbetets vänner,svenska kvinnoför- [418~J Svenska fotografernas förbund, eni!1gen för fosterlandets försvar, Nya ldun, Ordf:: F lorl!lan, ~.; v. ord:..: H~J.llnqvlst, H.: Kvinnoklubben, G. C. 1., Svenska allmänna sekr... Flodm, F., v. sekr.. LJlje~trom, ~., kvinnoföreningen till djurens skydd, Stock- kassaforv~ltare: Roesler.' E.; ledamöter: Wlk~ holms läsesajong, Göteborgs flickskoleför- lund, ~., Larsson, L., Hertzberg, John, ening, Centralkommitten för Stockholrns ar- Malmberg, S. '" botsstugor för barn. Kvinnoförbundet för [4187J Fotogra~ska förenlngen, Ordf.: Sveriges sjöförsvar, Svenska Hvita Bandet, Schultzberg. ~enl'lk; sekret.: Malmberg, Röda Korsets damkornmittö. Sällsk. Iris i Gunnar; ledamöter: Olson, K. Just.; Beyer, Göteborg, Sällskapet f. ordn, af Hemmens Hugo; Fant, G. F. Posta?ress;.Stockholm 4. platsförrnedl., Föreningen för Sömmerskor, - Organ: Fotografisk 'I'idskrift. Kv.inn~rnas Förening Iduna i lvialm?, Den [4189J litografiska föreningen i Stoekk~mnl.lga tel~!?rafpersonalens foremng o. holm. Styrelse: Kruger, F.; Palm, J.; Dre- Foremngoe~ Mjolkdro.ppen. witz,k.; Anderson, F.; Ringqvist, 'L Ordf.: Hierta-Hetzius, Anna, fru (v. ordf.. i Internationella kvinnoförbundet); v. ordf.: [41 ~1J.Grafiska reprodu.k.tlonsanstalte~- 'Rappe, Anna, friherrinna; sekreterare: Ter nas törening..styrelse: Lllj,~, Axel, ordföserus, Ellen, fröken; protokollsför. sekret.: rande: Cederquist, Justus. Eichelberg, W. Cederschiöld, Maria, fröken; skattmästare: sekret.: Malmberg, Gunnar, L:a Vattug. 22 Klason, M. Louise, fru. [4194J Sveriges målaremästareför- [4173J Akademiskt bildade kvinnors för- ening. o.exped.. Oxtorgsg. ~ B" Stockholm. ening. Styrelsen: docent~n jur. dr Elsa ~tyrels~. F~llgIen, Ax., ordf., ~~rgl?ren,~ug., EscheIsson, ordf.: dr Karofina Widerström, v. ordf "; Blld:nark, U no,. sekr.; Högberg, J.. v. ordf. och skattm.; fil. dr Anna Åhlström, L., kassor; NIlsson: ~atnk.. sekr.; fil. dr Lydia Wahlström; fil. lic. Eva (Nytt val I Februari.) von Bahr. [4196J Stockholms målaremästareförening. Ordf.: Fallgren, Ax., v. ordf.: Nilsson, [4175J Fredrika-Bremer-förbundet Patrik: sekret.: Calen, Gottholdt; kassör: (Drottningg. 54) har till syfte att främja den Akerblad, I.; öfriga styrelseledarnöter: J acobssvenska kvinnans intressen. Ordf.: Mon- son, Nils; Nilsson, Olof; Bildrnark, Uno. telius, A. fru, f. Reuterskiöld; sekret.: UI- (Nytt val i Jun., se Supplementet), rich, S., fröken; kassaförval t. : Wahrolin, C., fröken; ledamöter: Adelborg, G., fröken; [4~ 99J.. Sv~nska sko- och. nåtlings Almquist, V., byråchef; Dahlgren, L., fröken; f~brlkantforenmgen utan personl~g ansva- Engström, L., fröken; Gyldon, Th.. fru, f. nghet.. O~df.: Pott, G.; v. ordf:.nils JohJ?svon Knebel; Höjer, A. fru, född Johnson; son, Sizfrid ; 5~~ret. o. skattma~t.: David- Printzsköld O.' Silow M. fröken' Whitlock sohn, Albert. Otnga styrelseledamoter: John S., fru, f. For~gren.",, Beijer, Stockholm; H. Hansen, Malmö. ~up.... pleuriter: L.O. Wallenberg, Malmö; Fr. Kjärr- [4176J Fredrika-Bremer-förbundets ström Stockholm. dräktr~formkommitte (Dro~~ningg. 54'). [42'021: Centralstyrelsen för Sveriges I;edam~ter; Adelborg,. ~., froken;. Besk()w~ skräddarmästareföreningar. Ordf.: Ring- E., fru, Dyrssen, L., fru, Gyllander, E., fru, h l l{ E Sthl df S Alf' Hög t '" S f '"k L' d G f P lom,.., mi v. or.: vensson, r.,. o. s.rom,.:' ro en; m er,., rn; a m- Sthlm; sekret.: Lund, J., Sthlm; kassör: Nyqvist, H., fröken. st.. rom, J. F.." Sthl rn; led amo..t er; B OUVll1.. A., [4178J Kvinnoklubben. (Greftureg.24'.) Malmö; Lindhe, Oscar, Göteborg; Erickson, Ordf.: Andersson, H., fröken; v. ordf.: Gu- C., Eskilstuna; Andersson" Nils P., Norrkörurelius, S., fröken; sekret.: Raphael, C., fru; ping; Ek bom, Carl, Upsala, Ombudsman: kassaförvalt.: Lindgren, Math., fröken; biblio- J. F. Nyström. tek.: Petterson, S., fru; öfriga ledamöt.er: r4204j Stockholms skrädderiidkare- Brandt:. A., fru:.burgman,..'i'h., fr~.; Nyqvist, förening. Ordf.: Ringholm, K. E.; v. ordf.: Ch., froke~; Quint, ~:' froke.~: L?nnerb,erg, Bauer, L.; sekret.: Nyström, J. F.; kassör: "A., fru: 'I'iboll, A., froken; Fuchslin. A., fru. Varenius, C. L.; ledamöter: Svensson. Alfr.; [4181J Frisör-Föreningen, utan person- Enbergh, E.; Söderlund, E. lie: ansvarighet, Stockholm. Ordf.: Watz, [4207J Sveriges Tunnbinderiidkareför- Joel F., Tjarnofsg. 2u C;.kassör: Nilson, bund. Ordf.: Strömblad, O., Sthlm: v.ord!..: Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget,

6 [ ~OJ D. Föreningar och sällskap. Hansson, J., Falnn; sekret.: Lundgren, A. mot årsafgift af 10 kr. Föreningen har egna J., Sthlm; v. sekr.: Ekelin. F., Västervik; tillgångar af 17,418 kr. och förvaltar fabrikskassör: Svensson, G. A., Göteborg. fattigkassan (särskild direktion af 8 medlem- [4209J Stockholms tunnbinderildkar-e- ~ar), s?m har en behå~lnillg af 282,045.k~. och förening. Ordf.: Strömblad, O.; v. ordf.: l pensioner u.!delar of.ver 10,000 kr. årligen, Ohlsson, J. E.; sekret. o. kassör: Lundgren, samt f. d. stampela,fglfts- eller hall kassan, A. J.; ledamöter: Lundberg, F.; Persson, so,m ~ar en behallmng..af 68,467 kr.. Full- Carl. 1naktlge: Ordf.: Almström, R.; v. ordf.: Almr4213c T o fl k yp gra s a f'" orenmgen (J gren,. a- ström O.: ledamöter: J. Bolinder Backman, Axel; Bern- E' Borglund Wald.: kobsg.22a). Ordf.: Samuelsson,,J. W.; v. B" k t..:' J h A' E'il' t:m '. E'., ordf.: Persson, Gust.; kassör: Högquist, John; ac L IThJ~'F'o t~d'., Ott~. L ;gn c rl~: sekr.: Andersson, Ernst; ombudsman: Söder- sl~n'd. th" J1esG a IL~s, l"f' K a Lm, d3: r E" t.. E bibli t k. H. Alb III ero,..: jung o,.; un m,.; s rom,.; l 10 e rarie: aagn,.,,'" P A' IV' b r Th (Nytt Vill i Dec., se utk. Supplementet.) ejogren,.., ID o g,. [4214J Svenska typografförbundet. )42.34J Stockho.lms stads handtverks- J akobsg. 22 A'; rikstel. 2406, allm. tel. föreninq. Or~f.: Lmdmark.' Aug.; v. ordf.: 6247.) Ordf.: Lindberg, Ernst: sekr.: Moberg, Pettersson, V!ctor; ledamoter: Andersson, Carl; kassör: Vesterlund. Hugo; förtroende- Aug.; Bergqvist, A. G.,. kassakontrollant ; man: Wiberg, Eduard; ombudsman: Wester- Cederlund, E.. H., kassaforvaltare;, Edberg, lund, Hugo. K.: Eklund, J; L.; Hedberg, G. ~.; Mal~,l- (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) qvis~.'c. P':. :M~~tensson, G.; ~y~trom, J. s., [4215J Typografförbundets platsanskaff- v. yard; RIJSWIJk, H. van; Strömblad. O.; ningsbyrå. (Jakobsg. 22 A'; rikstel. 2406; I':.allberg, K. J.; supple.anter: L~nd, J.; allm. telef. 6247). Anskaffar kostnadsfritt Söderman, C. R.; Sundström, J.: LlDd lr~n, för boktryckerier behöfiiga förmän och ar- E.; sekreterare: Hasselgren, C. L., auditör. betare. För utdelande af betyg och belönings- [4219J Sveriges urmakareförening. Stif- meda!.jer på grund af förevisa~e arbetsprof hd Räknar 340 ledamöter. Ordf.: (anmälan hos ordf.) sammantrader styrelsen Lundbom. J.; v. ordf.: Sehweder, C. G.; i Handtverksföreningeus lokal, Brunkesekret. : Johanson, Bernh.: kassaförv.: Eriks- bergstorg 15. son, E. G.; ledamöter: Anderson, H.; Qvarn [4237J Boktryckerisocieteten. Styrelse: ström, Joh.; Höglund, Fab.; Paterson, C. A.; Ramström. Carl, ordf.; Bernströrn, Carl Fr.; Silwön, Alfr. Lund, David. [4221J Urmakaresoci'eteten i Stockholm. [4240J Svenska bokförläggareförenin- Stiftad år Räknar 42 ledamöter. gen. Ordf.: Bonnier, K. O.; v. ordf.: Wahl- Ordf.: Linderoth, John G.; v. ordf.. Lundbom. ström, P. K.; ledamot: Bill e, W.; sekret.: Joh.;sekret.: Eriks~on,E.G., skattmäst.: Hög- Naumann, Th. lund, Fab.; ledamöter: Färngren, F.; Laurin. [4241J Nya bokförläggareföreningen. H.; suppleant: Olsson, G. Ordf: Holm, G. B. A.; v. ordf.: Kinberg, Hj.: ledamot: Hökerberg, Lars; sekret.: 'I'egner, [4225J Stockholms byggnadsförening. J. B.; kassaförvalt.: Hökerberg, L. (Stiftad 1848.) Ordf.: HaJlman, P., arkitekt; [4244J Svenska bokhandelsmedhjälparev. ordf.: Sjöqvist, J., byggm.; skattmäst.: föreningen. (Torsgatan 2'.) Ordf.: Arwe- Grundström,J.,ing.;sekret.:Ehrllgren,Otto, O df H li Emil k t. bibli t k. :M A E b son. scar; v. or.: eur m, mu; se re.: in~;; \ I~ t ar~: agkus~o~, '. H' 199f'; Gallander, Eskil B.; skattm.: Malmqvist, e amo er. au man, nu, mg.: je m, u- Robert. ledamot: Winblad Arvid: biblio l IU~, mz.:. Crons t e dt, S' igge, ar kit kt',.",, - l e ; revi- t k.'. W tr II Uno' v bibli t k '. sorer: Dahl, F.. ing.; Lindqvist, Erik, ing.; ~ arie i es e,,. l 10 e ane. suppleant: Edblom, J. Rich., byggm. Tmgval, Georg. ". (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) [4247J. Svenska bankmanna!orenmgen. oo Ordf.: BOVIn, K.; v. ordf.: Nyström, M.; sek- (40227J Stockhol!"s oo fastlghetsagarefor- ret.: Adde, E.; ledamöter: v. Zeipel, V.; e.nmg. (Kontor: Smalandsg. 31 A. Kontors- Ottergren, F.; Ekdahl, K.; Ehrnberg, A.; tid: 11~~. AlJm. tel. 1~9 3~.) Ordf.: Sall- suppl.: Akerlund, O.; Laurell, E. berg, Elis: v. ordf.: SJOqVIst. J oh.; sekr.: [42501 S k b f'" Dondorff, J.; styrelseledamöter: Granholm, _ vens a ryggare orernnqen, H.' Westermark G. o. Örtenblad. C. O Th Styrelse: Ordf.: Klason, P:! S~o~kholm; v.,,,.'. ordf.: Hartmann, E. L., Jonkopmg; leda- [4232J Stockholms fabriksförening. I möter: Simonsson, N. M., Stockholm; Svadenna äger fabriksidkare i Stockholm ingå lander, J. V., Göteborg; Piehl, Gustaf, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

7 8. För kår- eller yrkesintressen. [ J Stockholm; Lyckholm,M., Göteborg; Wij- Lindgren, M., ~~rnhusg. 12; v. ordf.: I:und. kander. R. Stockholm : Ekström, E. M., gren, H.; sekr.: SJo):>erg,G., RosendaL ~Ju:g.; Lund' Eenell 'I'h. Sköfde: suppleanter: Carls- kassör: Lundh, Sig ne, Styrmansg. 5; ofnga son, F'., :Linkö~ing; Hultn~r, P., Åby-KlippaIl; ledam~t~r: Ulrich, V.; Theorell,A.; Johan- Heiss, Fr., Stockholm; Andersson.Pr., Hornö- son, Sin. sand; revisorer: EUiot, M.; Hildestran~, N.: I [4267J Sveriges handetsresandeförrevisorssuppleanter:..hyden, Sven: LInde- ening i Stockholm. (Stiftad 1884.) Ordf.: wald, E. W.; ve~kstall~nde utskott:. ordf.: Krook, Anders; v. ordf'.: Flory, Ludvig; kassa- Klason, P.; leda.moter: BJIHholm:.A.; Simons- förv.: Tarras, Henrik; kassakoutrol lant: Oh. son, N. M.; Ptehl, Gustaf; 'V:IJkander, R; lin, John G.: sekr.: Carlson, Nils; öfriga lesekret.: Almgren, B. (samtliga l Stockholm). damöter: Andersson, August; Björklund, [4252J Bryggeritjänstemannaföreningen. Adalrik; Hallberg, Axel; Hedly, L: Hell Ordf.: Hildestrand, Nils, disp.: v. ordf.: ström, L. G.; Kinch, Otto; Lindell, F. E. Neukirk, B. r. P., kapten; sekret.: Dahl- (Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.) berg, P., ka:~sör;. ~kattmäst.: Sandb.er~~ [4269J Stockholms köpma~sklub~. A. 'I'h., kassor; ofnga styrelseledamöter. Sammanträder första helgfria tisdag l livar Sundström, C. H.; bryggm.; Unger, G., månad för umgänge och meningsutbyte (ej revisor. (Nytt vall Febr.) kortspel). 1nträdesafg. 10 kr., årsafg. lo kr. [4255 J Svenska kvarnindustri-idkar~- Nämnd:' Abramson, A.; Broman, J. W.; Bäck föreningen. Ordf.: Jeansson, Joh., Kal, ström, W.; Du Rietz, G.; Haak, O.; Hammar; v. ordf.: Swartz, P., Norrköping; leda- mar, J.: :!osephson, J.; Loven, E.; Nachmanmöter: Söderman, H. W., Uppsala; Rub~w, son. J.; Ohrnan, j.r, E., sekr, Suppleanter: R., Malmö; Sandberg, Rich., Göteborg; NIls- Dahlström, O.; Nilsson, R; Akerlindh, G. son, C., Kris~.ianstad; Wimmermark, ~., [4271] Manufakturhandlareföreningen i J;lthlm; Engstrom, A., St.~lm: Hapgre:.I, 1\.., Stockholm. Ordf.: Brundin, Frans; v. ordf.: Orebro; sekret. o. kassaforvalt.: Nyström, J. Öfverberg, Zach.; skattmäst.: Hinderson, Axel; F., fil, dir, lektor. sekret.: Andersson, Adolf; ledamöter: Erics- [4258J Sveriges lädergrosshandlare- son, Emil: Josephson, Herm.; Rising, Gustaf; förening. Ordf.: Keyser, Sixten;.v. ordf.: Schroff, Oscar; suppleanter: Lagerström, C. Lundin, Eug.; kassaförvalt.: LnblI~, Ivan; E.; Schulten, O.; Thulin, E.; Osterlund, D. öfriga ledamöter: Berglund, Gottfrid. ~a [42 73J Stockholms manufakturhandelsvidsohn, ~ax; ~attson, H. A.; Scholh.n, biträdeförening. Adr. Sthlm 5. OrM.: Hall. Ernst; Aqvist, Enk; supplean~er: L~ndbeIg: berg, K. E.; v. ordf.: Thomas, Aug.; skattm.: Karl;. Lars~on, L. E.; lsselhorst, H., sekret.. Fred berg, G. W.; sekr.: Larsson, Alb.; Lublin, Elis. öfriga styrelsemedl.: Falk, F:. L.; Ramm,Alb.; [4261J Sveriges. kontoristf~re!1ing, Vestberg, S. Stock.holm. (Tyska Bnnke? 23.) Rådgifvande [4275] Stockholms specerihandlareförledamoter: Axelson, Henrik; Burman, Axel, ening. Ordf.: Ohlsson, Johan; v. ordf.: Bäckström, John A... Gustafson, C. A.; sekret.: Andren,' Conr.; Ordf.: Moberg, Ad.; v. or~.f.: Lindqvist, skattmäst.: Brunander, A.; öfriga ledamöter: Fr.; skattm.: Marc!,s von "urtemberg,. G. Antoni, And.; Bohman, Ivar L.; Dahlgren, W.; v. skattm.: Hjerpe, Knut; sekret.: Her- Carl; Edström, E. O.; Lidell, Frans; Nordn~an~on, r<:redr.;.. v. sekret., ~en.ke, H. E.; quist, Arvid: Pettersson, John A.; Osterbibliot.: LlndstroJ.l.l, Karl; v. bibliot.: Borg- berg, Aug.; Sundqvist, Leon.; Olde, Lars, lund, Alfr.:..lokalförest.: Elffors, Axel; v. l? Lennströrn Axel. kalförest.: Ohlin, Albert. Kamrerare: Hel- (Nytt ~al i Febr., se Supplementet.) den blad, A. H d I eu "d f" [4263J Föreningen DMercuri-Scharta. [4276] Stockho!ms an e s I ra es ore: uanerna» utgör en sammanslutning af f. d. nm.g. Ordf.: Emil Fredlund, Odeng. 39, elever vid Sebartans Handelsinstitut i Stock- ötfri.ga m f ~dklemmara':g. ~:I~i~s~o~s~~r~;Wholm. Omkr. 300 medlemmar. Adr. Stock- s rom; ro narna nna.,'. holm 4. Styrelse: Olsson, Hj., ordf.: Fogel- (Nytt. val l ]< eb.r.). berg, Sven, vice ordf.; Olseni, F., 1:e sekr.; [42!7J Speceri- oc.h Vlktuaheha~d~ls- Winroth, K., 2:e sekr.; Eriksson, G., skattm.; ~xpedltforenmgen.. Stiftad 'I'illika Olsson, Hj., red. för»mercuri.schartau~ner. sjuk- och begrafnmgskassa. Fond~r ~,OOO nas Medlemsblad». Postadr.: Sthlm, So. kr. Styrplse: J acobsson,.an~ers, ordf.; Gu- [4265J Kvinnliga kontorist- & expedit- s~afss?~, EmIl, v. ordf.; ~hlen, ~.,S., k:,sföreningen. Mästersamuelsgatan 63 1 ; a. t. SOl';Sjöstedt, Folke, sekr., och LIden, N Ils. 7113, tisd. fr. kl. 8e. m. Styrelse: ordf.: I (Nytt val i Mars se Supplementet.) Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

8 [ J D. Föreningar och sällskap. [42 Bl] Revisor-Samfundet, Svenska. IOrdf.: Larsson, Oscar; ledamöter: Cöster, A.j Stiftadt i dec för åvägabringande af Dufvander, R.; sekreterare: Wennerholm, skicklig, yrkesmässig och tillförlitlig revi-l Viet, sion, sa.:nt sa~manslutni.~g, utbildni~g oc;"1 [4292J Sveriges spannmålsexportföreunderstod af raker:.skapsf.?rare och revisorer. ning. Ordf.: Ohman, Eric; ledamöter: Omkr. 130 ledamoter, däraf 10 hedersleda-i Swartz, Pehr; Kruger, Carl; sekret.: Månsmöter, 80»arbetande» oc~ 40. passiva. I s?n, J.. H~,der8leda7ftote,"...1 r4294j Svenska smörnoteringen, inrät- Dioden, J. H. E.,.f. d. ko~sul, M.almo, LI- tad 1896 med anslag från hushållnings sällthander, P. E., grossh., Göteborg; Munthe, skapen för att på grund af rapporter från Ake W:son, rektor, Stockhol~; Pe.tterssoll, England och exporthamnarna notera pris F. E., f. d. kapten, U~devalla, R~~tlg, John, för l:a klassens exportsmör till norm för gr.o~sh.: G~.fie; Swarthng, Axe~, UlS~., Norr- mejeriernas mjölklikvider. Ordf. i notering.skopmg, Save, ~., lektor, Karlstad, Teno.w, kommitten (5 ledarn. o. 5 suppl.): Hamil- Chr., ~tats.~ommlss., Stockholm: Moll,,VIe- ton, A., Hedensberg. Ombudsman, utsedd t~r, nksgaldsf~llm., d.o: Wavnnsky, Edv., af landtbruksstyrelsens chef: Lundblad. Nils, dir., hederspresident. d:o. Kungsgatan 44. Svenska smörnoteringen St.urel.s«:..tt h. t d kl 2 T l f St b k J W df h f' t. E 'k sa es varje ors ag. e. m. e egra - en ec,..., or., e. o. o L-no '., n - adr.: Smörnotering. son, Arvid, v. ordf.; Holter, C. V., sekr. och bibliotekarie, öfverlär., bankrevisor: Niss- [4296J Svenska stenkolsimportörernas vandt, Sven, dir. kassaförv.i Hansson, Adrian, förening. Ordf.: Lundström, Karl; v. ordf.: grossh. ' Beijer, W., Stockholrn; led.: Lignell, R:, [42B3J Aktiebolaget Sverlqes allmänna o. Wilson, ~. O., Göteborg; Hedber.!\". SIrevisionsbyrå. (Vasagatan 14 "; r. t ; gurd, M.al.mo; Blom s:r, Fra~s, N orr.kopm?,; a. t. 998.) Styrelse: ordf.: Sandberg, G. sekr.: Nilsson, O. A., adr. Brunkebergst. 12: Fr.; v. ordf.: Nordensson Arfved; May, John: [4297J Svenska trävaruexportförenin- Tenow, Chr. L.; Berg: John; ombudsman; gen. Verkställande utskott: Wikström, P. Troilius, C. R.; verkat. dir.: Nissvandt, Sven. M., ordf.; Francke, Rob., v. ordf.: Kempe,. fl. Frans; Martin, Bernh.; Enhörning', E. A.; Ek onomiska m.. sammanslutningar. Welin, N.; suppleanter: Wikström, C.; 01 Bankernas syndikat, se [2701J. rog, Thv., Verkst. direktör: Hellner, Joh.; Sveriges allmänna exportförening se kamrer: Hanngren, Harald. Kontor: N:a [2624J. ' Blasieholmshamnen 13. Sveriges allmänna handelsförening, se [4~9BJ Sågverksf~rbun~et. Styrelse: [2610]. Martin, Bernh., ordf.; 'Iham J:r, V., v. ordf.; S. Enhörning E. A.; Malmström, I<J.;Laller, '2622J verlges. allmänna sjöfartsförening, se stedt, C. E.; ' suppleanter: Åström,.. A.; Bur, l. chardt, P.; Granström. E.; ombudsman: Hell- Stockholms börsförening, se [2603]. ner, J oh.; kontor: N:a Blasieholmshamnen 13. Stockholms grosshandelssocietet, se [4300J Svenska trädgårdsföreningen. [2615]. (Rosendal å Djurgården.) Ordf.: Alrutz, A. Stockholms köpmannaförening, se [2606 O.; v. ordf: Nyström, N. G.; ledamöter: och 2607]. Printzsköld, O. H. R.: Edelstam, F.; Wall- Sveriges allmänna köpmannaförening, se ma~:k, J.; EI:iksson, J.; Lundberg, V.:.1:'!ill- [2612]. stro~,..r.; Kinander, oe.; BOhman, K.; BJo~n, S k b tsuif r' [2660J F.; Tjäder, E. Föreståndare for foren:s tradven s aar e sgl. vare ~~enlngen,se. gård och elevskola: Pihl, A.; lärare vid elev- Centrala arbetsqlfvareförbundet.se [2662J. skolan: Pihl, A.; Dahlstedt, H.; Winslow, [4287] Svenska pappersbruksföreningen. O.; TulJgren, A. Stiftad 1898; sammantl.äd.er 2 ggr årl.igen i [43 02J Svenska Trädgårdsodlareför-,Sthl?!. Styrelse: Grev~lh, G., bruk.sagar.e, bundet. (Postadress Stockholm 3.) Sam- M~nestad; ordf.: Dameison,. G., d;rektor, man träder sista söndagen i hvarje månad å Mölndal:.~ve~son, Arv..? dl.sp., Eiskeby ; Grand Restaurant National, Regeringsg. 72. sekret.: Muntzmg, A.; foremngens adress: Inträdesafcift 1 kr., årsafgift 2 kr. Ordf.: Stockholm, V. l'rädgårdsg. 1/ ij, r. t Åhlen, G.;ov. ordf.: Lindahl. J. Nap.; sekret.: [4~90J Sveriges snickeriexportförening. Thulin, J. A.; v. sekr.: Mellin, Frithiof; Stiftad i jan för att främja och be- kassaförvaltare: Blomuren. Carl O.: v, vakade mekaniska snickeriernas intressen. kassaförv.: TörnqvIst, Carl; bibliotekarie. Brand-OCh Li1försäkrings-AktiebolagetSVEA.. 13 Drottninggatan.

9 t 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ ] Lindström, H. A.; v. bibliotekarie: Eriks- söndag kl. 1~-4 e. m. å Eriksberg, gamla son, Oscar. ordenshuset. Eriksbergsg. 5 & 7. [4304J Gartnersällskapet. (Stortorget Läkare: Asplund, M., Drottningg ) Ordf.: Pihl, Axel; v. ordf.: Lind, G.; Vice värdar: för Ordens egendom Eriksberg: sekret.: Liljewall, Fr.; protokollsför.: Mo- Lundroth, E., Hamng. 5 A; för Ordens berg, C. W., adr. Stockh:s fröh.; skattmäst.: fastighet vid St. Nygatan n:o 6: Seijmer, Bovin, K.; v. skattmäst.: Andersson, Wilh.; K., Kungsg. 22. bibliotekarie: Stenholm, A. E.; v. bibl io- Timmermansordens hospital; se [3515] tekarie: Blomgren, C. O. och [48 63J. [4306J Stockholms Tobaksodlareförening, Stortorget 22. Styrelson. Ordf.: Björn, [4320J Sällskapet. Ordf.:.. vakant; v. Axel, Ulriksdal; v. ordf.: Friberg, Emil; ordf.: Ekelund, D.; kassadir.: Osterlind, E.; skattm.: Andersson, K. G.; v. skattm.: An- sekret.:ölander, E.; bibliotekarie: Gullberg, dersson, Herrn.; sekr. Moberg, C. W., adr. H.; öfriga ledar.~.öter: FI:y,gare, C.; Loven'"E. Stockholms fröhandel; v. sekr.: Hedström. F. A.: 5fammarskJold, C. G. y.; Grundstr?m, [4310J Aktiebolaget Sleipner. (Fastig- J.; So.derberg, O: A.: Thurdm, ~.; ~Odemus, hetsägarnes renhåilningsbolag.) F. A., af Wettersted~: N., W. U., Nachma?- St. l,,' O df s Ilber El' "f - t son, J. - Verkst, dir.: l! lygare, C. - TIll Yle.<l. r.. "Ja erg, IS, o verste- tiili k t l k l löit ' k t d' ktö G h l H d' (A' 'l 7 f' d "A) sa 8 ape 8 o arsena sg... o o~.~.; ver s. ire or.: ran ~ m,., ir.; kan resande vinna tillträde, sedan på an- Morne,r, K. A. G., grefve, kans;.i,ek!eterare; mälan af någon Sällskapets ledamot Direk- Daneh~s, ~. A., grosshandj.; ::ijoq.vlst,joh., J tionen genom en jourhufvande direktör därbyggmastare. Suppleanter: Bonnier, K. O., t'll F. t bif Il bokförläggare; Vestling, Carl, grossh. l amna l a. Tjiinstemiin: Hjort, Carl, kontorschef; kas- [43221 'Gutnalia', gotländsk förening, sörer: Eriksson, S., och Johanson, John; bok- sammanträder hvarje Torsdag. Lokal: Folkhållare: Eriksson,.Joh. Ludv. hemmet, Norrtullsgatan 7. Styrelse: Kling- [4312J Fastighetsaktiebolaget Drott. wall, H., ordf.;.ny~an, G..~ek.r.;Nyman, J., Styrelse: Ordf'.: Rubensou, Semmy; verkst. skuttm.: Norden, Ellen, värdinna; Cramer; dir.: Orten blad, C. O. Th.; Leijonhufvud, K., C.; Hauffrnan, A. frih.; Rinman, Christian; Ossbahr, R. Svensk-amerikanska sällskapet se [3987J. Tjänstemän: Lindstedt, A. V., kamrer; Hol- ". ' meri n, H. F., kassör; Rubin. Hedvig; Svens- [4323J Tyska SalIskapet ld?utscohe Geson, C. J., byggmästare; Wingårdh, Sture, sellschaft). Styrelse: l:ste f.?rest?,ndarec vice värd. Schumburg, R., konsul; 2:dre forestandare: Derlien, Herm., grossh.; kassaförv.: Gruder, [4314J Bostadsaktiebolaget Vanadis- Heinrich, grossh.; sekr.: Henkel. Herm.,disp.; lunden (Frejg. 29). Styrelse: ordf.: Dick- ceremonimästare: Bäcker,Ernst Carl, grossh. son. Robert, öfverståth.; Alexanderson, [43 26J Nederlandsche Vereeniging. Hc- Carl; Laurell, E.; Sjögren, P. A.; von Sydow, d 'd t H l. K Il Ernst; VY estman, Anna, fru. erspresi en: van eec ceren,van e,. '" baron; ordf.: Blanck, O. W. U.; skattm.: [4316J Nya Aktiebolaget Tivoli. Sty- Meerburg, M. P.; sekr.: Schmidt, A. J.G. relse: Ordförande: Östberg, G.; verkst, dir.:.. Svensson, G. A.; kassakontrollant. Törn 9) I politiskt eller kommunalt syfte, blom, K. V. (Nytt val i Dec.) [4331J Frisinnade landsföreniogen. Bildad 1902 för samling af reformvänner, särskildt vid riksdagsval, kring fören:s program. Utsänder [4318J Timmermansorden. politiska skrifter och talare. Har dels ett par tusen (Eriksberg vid Roslagstorg). direkt anslutna medlemmar, dels ett 20-tallänskommitteer, dels ett -hundratal lokalafdelningar. Ordförande: Ordens generalguvernör och stor- FÖl'troendprådet: Ordf.: Beckman. Ernst" mästare, De la Gardie, J. C.,grefve. direktör, Djursholm; v. ordf.: Henrieson, Vice ordförande: Ordens vice generalguver- Aug-., landtbr., Karlslund, Skärkind, och nör, Lewenhaupt, A. L. C., grefve. Hedlund, Henrik, redaktör, Göteborg. Le- Ledamöter: Grenander, J. M. A.; Lindmans- d a m ö e r : Bergström, David, generalkonson, J. A. V.; Engström, C. F.; Seijmer, sul, Helsingfors; Biesert, Elof, ingenjör. Len- K.; Werming, P. K J:son. nartsfors; Broorne. L. G., folkskollärare, Sekreterare och skattmästare för ordens Bårslöf; Ehnhage, Gustaf, stationskarlsförhufvudkassa, hospital och understödsfon- man, Olskroken; Ekman, Carl, kassör, Esder: Engström, C.F.. Drottningg.vlux', kilstuna; Forsberg, J. G., bergsman. Stolpeträffas i ordens angelägenheter.hvarje torp; Hiibinette, Petrus,.landtbrukar:e;Dal- Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

10 { ] D. Föreningar och sällskap. boda: Kvarnzelius, S. H., fabrikör, Sunds-! Ö/verstyrelun: vall;' Larsson, Ande.rs, he~mansäg., l?v.~r- Valde till år 1908: Andersson, G.,landtbr.; sätt; Persson, Daniel, nämndeman, ~~ll- Andersson. H., riksdagsm., v. ordf.: Bengtsberg; Röing, Erik, grosshandlare, Gote- son, C. E., häradsh.; Bergend~hl, K. H., ~~rgborg; Schotte, Ax~l, la~dssekr., Karlstad; mästare; Berggren, J. H., disponent; BJ~rk- Spånberg. Sven,.~ngen.1~r,. Norrahammar: lund, O., godsägare; Boström, ~., f. d. riks- Staaff, Karl, v. haradshofdmg? S!ockholm, dagsman. Broander, N. J., f. ~. nksdagsm~n; Wallengren, H~ns, prot,. Malmö; ~sterberg, Bruhn, S. B.. godsägare; Geze~lUs, L. E.,.Ylce Gustaf, redaktör, Nyköping; Ostlmg, John, häradsh.: Hedenstierna, E.. borgmast.; handlande, Ljusdal. Suppl.:anter: Mann- Hjärne, 'H., prof.; Hägg~und, E., kroriolänsheimer, Ot~o:. advokat, Göteborg ; Hahn, man; Lundblad, A. R., riksdagsman: I:.undh, Anton. fabrikör. Orebro; Collvin, H. ~., med. A., godsäg.; Montgomery, H. E., bruksag~re; dr, Skara; Berglund, August, pohsupp~y- Månsson, L, domänintend.: Paul~on, P., riks- -ningsman, Boden; Pers, Ande.~~, redaktör, dagsman. Schöden, J. E., f. d. nksdagsman; Västerås; Wikström, Anton, i.1~rdmg.~~an, Sjö, J. A.',riksdagsman; Sjöstedt, H., gros~h.;.j'örn; Stärncr, Alfred, redaktör, Kopl~g; TorsselI, B. S., direktör; Wester, J. F., In- Persson, Ludvig, landtbrukare, Hammenhög: genjör : Åkerlund, E., riksdagsman. Löfgren. Lorentz, kakelugnsmakare,..01'11- Valde till år 1909: Apelstam, A. ~.,grossh.; sköldsvik; Jönsson, M., murare, Malmo. Beckman, Carl Fr., landtbr.; Belli nder, A., Verkställande utskott: Schotte,Axel,!lektor; Berggren, J. E., statens lan.dtbruks Karlstad, ordf.: Grundel, ~rv., ~t~lm, om- ingenjör; Carlberg, P. M., b~uksagare; af budsman (sekr. och kassaförv.); ofnga leda- Ekenstam, C. T., häradsh.; En~son, J., famöter: Beckman, Ernst, DJursh?lm; l\varn- briksidk.; Eriksson, G., f. d. riksdagsman; zelius, S. H., Sundsvall; Moll, Victor, Sthlm; Falk M. f. d. landssekr.; Gustafsson, G., Röing, Erik, Göte~o~g; Starbäc~, Karl, Gäfle; redaktör;' Hallin, E. A., f. d. förs.~e sek.re- Stärner, Alfred, Kopmg; v. Zweigbergk, Otto, terare. Hamilton, A., zrefve, godsag.; Hjel- Sthlm,.. r merus, J oh., juris doktor; Jonsson, O., banko- Organ:»)Pohtlskt. Kvartalsblad», redaktör fullm.; Ljungberg, A., apotekare; Malmborg, och utgifvare: Ar~ld Grundel. v' _ J., landtbrukare; Nerman, Ax., bokhand- Föreningens byra: Surbrunnsg. 28, Stock- lare; Odqvist, G., riksdagsman; Olss?n, Otto 'holrn 6. R. t. 66 3R, a. t. 6603, telegramadr.: J. landstingsman; Olsson, O. N., riksdags- Frisinnade.. m~n' Ros- G~ godsägare; Svensson, Iv., bruks- [4333J Fosterländska förbundet I Stock- äga;e' Sv'ens~on P., riksdagsman; Wennberg, holm. Expedition Stora Nyg. 1 '. C. f. 'd. dispon~nt. Styrelse: Norbb?, J., A., fil. dr., ordf.: Valde till år 1910: Almgren. 0;, gros.sh.; C.~rlsson, O.~?ar,.. direktör, ~lecr~p: F. W., Berg, G. A., hä.radsh., f. d. sta.tsrad; Ericksjökapten; SJostrom,.K. Fr., direktor, Bennet, son, O.. domänintendent. Hedin, E. M. L., Axel ingenjör; Sundin, Gust., grossh., skatt- f d riksdagsman: Hellrnan, G. B., agromäst~re; Schil.lberg, A:.:L, apotekare; ~ager- n'om';hermelin, J., friherre, godsägare; Hildefelt, C. H., friherre, 10J.tnant; Zethe lius, r. brand. K., redaktör; Jonson, L.) grosshand- A., öfverstelöj~nant; Klint, John A., grossh.: lare; Kreuger, S., godsägare; Lennma~,.F..Nauckhoff, Wilh., kapte!:.. W., konteramiral; Lindblad, E.A., d0!ti~l1ln- Su ppleanter : Almström, Harald, mg.; tendent: Lundeberg, Chr., f. statsminister; Lindholm, M., fabrikör; Ekstam,. N. M., Mallmi~. L. P., riksdagsman; Norblad, J. jägmästare; Valentin,.r. L.. fanjnnk~re; A., fil. dr: Nordin, A. V., st.atens..~andtbr.- Edelsvärd, F. W., notarie; Udden berg, Hjal- ingenjör; Nylander, S. O., mgenjor: Pehrmar, hofr.-not., sekretefare; Wetterstr.a!!-.d, son, P., riksdagsman; Pettersson, A... ~., Filip, revisor; Blomqvist, Rud., fabrikör; kontraktsprost; Rettig, Edw., öfverstelöjt- Hoffsten, Karl, förvaltare; Jansson, Oscar, nant: Strömberg, O. M., disponent; Welin, ']>låtslag:mäst... G. byrådir.; Östberg, G. F., riksgäldsfullm.: Revisorer: Marcus, Aug-., intendent; Berg- Östberg J oh., kammarrättsråd. -fl,tröm, Knut, grossh.; suppleanter:. Ekst~.~nd, Verks'tällande utskottet: Ledamöte.r: Ham- Ake, byrådirektör; Allvin. Alfr., l~genjor. marström. A; Jonsson, O."v. ordf.: Lindblad, '[4335J Allmänna. val!:"ansforbunc!et. E. A.; Pettersson. A. T.; Ostberg. G. F., ordf.; Stiftadt! okt tll~ varn,. mot. social- suppleanter: Wel~!l' ~. G. A.; Nyl8:nder, S. -demokratiens,och d~mradlkal~ vänsterns obe- O. Sekreterare: Jadenn, A.; Apelqvist, E. fogade anspråk; Vill verka for lll~n. utve~k- Lokala/delningens styrelse: ling bl a genom utbredande af Iifligare m- F W df tre~s~ för valen till 2:a kammaren. (Nytt val i Febr.) Lennman,. " or.; (Byrå: M:almtorgsg. 5 Il ; r. t , a. t ) Welin, G., v. ordf.; Abramson, Axel; Ander- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

11 9. I politiskt eller kommunalt syfte. [ J s~n, Frans; Bennet, A.; Bernström, C. Fr.; A. F. (sekret.); Almqvist, A. V.; Hendlmson, Björklund, J. A.; Boberg, C,; Bäckström, W.; Ivar (kassör); Adolfsson, G. E.; Forssner, 'l',; Ca.rlss~n, G. A,; Eklund, J. L,; Falk,. lyi.; Grevenius, A.; Lindegren, J. F.; Holmqvist, G. Förselius, A. G,; Hellsten, F. W,; HIlde- H.; Jakobsson, John; Janzon, Alb.; Nilsson, brand, K.; Hoffsten, E,; Klingstedt, K. G.; Claes: Odin, S. J.; mandel', N. G.; Olsson, Laurcntz, W,; Ljunglund. L; Lund, C. J.; N. M.; Palmblad, V.; Schreuder, F.; Sta f. Lundahl. F,; Löfven, J.; Malrnqvist, C. P.; O. L.; Theren, Aug.: Vallentin, H.; Wavrin~ Marcus, A,; Nyström, J. F.; Redtz, J. M.; sky, E. von Rosen, G,; Sjögren, P. A.; Sjöström, K. Fjärde valkretsen (ÖstermalmmedDjurgår- F.; Ostberg, J. den); Palme, S. (ordf.); KoM, 6'ustaf(v.ordf.); Sekreterare: Jäderin. A. Byrå se ofvan! Nissen, Harry (sekret.); Josephsotu J. (kassör); [4337J Svenska nationalföreningen. Än- Bengtsson, R; ".'iällbäck,.j. A.; Eden, K. E.; darnål. att väcka och stärka fosterlands. Hallberg, J. A.; Neiglick, Conrad; Lublin, I.;. känslan och att söka på den nuvarande sam-.\')yström, r. F.; Raphael, A.; Set terroall, Kr.; hällsordningens grund vinna en lösning iosterberg, E.; Thorssell, K. E.; Wikland, E.; moderat riktning af viktiga politiska och Hell man, J. A.; Rinman, E. B,; Dreifaldt, sociala frågor. O. E. F,; Sjöberg, Rudolf; Pettersson, A,; Verkställande utskott: Berg, Lars, ordf.; I Löfgren, Elie!. Hernlund, H., skattmåst. o. sekret.; Alexan- Femte valkretsen (Kungsh.): (ordf.: vaderson, Carl; Linder, Y.; Ramstedt Viktor; kant); Carlsson; Pr-ithioj (v. ordf.); Scott; O. Törngren, L. M.; Östberg, G. F.' W. (sekret.); Hagman, J. W. (kassör); Eh- [4339J liberala valmansföreningen. striim, (J.. L.; Hellström, C. G.; Lennholm, F. - Centralstyrelse: G.; Nystrom, S. F.;Stenman, C. J. utgöres af de sex ledamöter från hvarje [4341J Fri~innade klu~be,n. S~mmanträkretsstyrelse, hvilkas namn här nedan kur- der 3:e torsd, I okt.-8p1'l1 till sällskapligt siverats. Ordförande: Eklund Oskar, Re- umgänge och arbete för frisinnade ideer megeringsg. 89; vice ordförande:' Pall/le, Sven dels debatt om frågor på dagordningen. Ar- Strandvägen 47; sekreterare: 6'r'undeL, Ar~ senalsgatan 2 A; r. t. 5835; a. t Stynid, Surbrunnsg. 28 V, r. t. 6638, a. t. 6603; relse: Ordf.: Leche, 'Y.; v. ordf.: Lindkassör: Keueer, Sioiten, Kungsg. HI!, hagen, C.; sekret.: Bendixson. I; skattmäst.. Verkställande utskott: Lam~~ H.; klubb~äst.: Ni~sen, H.; öfriga Eklund, Oskar; Palme. Sven; Grunde], le~iamoter: Bergstr?m, DaVId; Forssner. T.; Arvid; Keyser. Sixten; Forssberg, Erik; Klllande~, E.;. Laurin, C,; Kobb, G.; Pauh, G,; Bendixson, Ivar; Kobb Gustaf; Odin, S. J. von Zwoigbergk, O. Kretsstyrelse. [4342J Re.form-K!ubben, stiftad 1906 \(il" Första valkretsen (Maria-Katarina): att arb~ta. fo: en Il?almed veten och kraf'tig' Forssbera, Er'ik (ordf.); EklJa!l, N. J. A. (v. ut;eckhng pa.. nati~nell.g!und af. det beordf.); Elrn.'1r en, Otto (sekret.); D'isnander, staende. samha,jlet l politiskt, SOCIalt och C. A. (kassör); Ahlgren, J. F.; Bohman, ek.onollllsk.t. afseende. Or~f.: Fahlbeck, P: Alf'r.; Böhme, A.; Jonsson, Alexander; Glan- E:, v, ordf.. von R~sen. E.. sekr, o. skattm.. mann, H. A. W.; Hallberg, Aug.; Johans. Ll.n~hult, N. ~:; Soderberg, O. A.; Knylenson, Gottfr., Lunden, r. E.; Larsson, Gust.; stjerna, TO.; Moller, p'. Suppleanter:~am- Löfström, Gust.: Nilsson, A. G.; Widtskiöld, st~dt, v.; Andersson I Grirnbo, H.; HIlde' J. A.; Asb ero, J.; Brunzell, Olof; Liljeqvist bland, K. Alfr.; Nilsson, C. J.; Olsson Hjalmar Jons: [43 43J Föreningen emot Iifsmedelstullar. son, C. E., Karlsson, E. A. ' Olsson David' Fören:s angelägenheter handhatvas af en Steiner, Anders; Wellnsten,' Emil.', centralstyrelse med säte i Stockholm. Ordf.: Andra valkretsen (Klara-Jakob-Johan- Sohlman, H.; v. ordf.: Beckman. E.; skattnes): W arburq, Kart (ordf.); Wassberq, A. mäst.: SetterwaJl, J ', G.; ledamöte.r ~f cen- (v. ordf.); Lindberg, A. (sekret.); Keyser, S. tr~lstyrelsens verkstajlande kornmittö : Ha- (kassör); Eltbergh, E,; Ahlquist, Alfr.; Bratt, milton. H., grefve; Höglund, O.; Lamm, H.; M.; Eklund, O.; de Wahl, A.; Andersson, A. Moll,. F.; R?benson, L.; von Schwerin, W. A.; Blom, C.; Bergström, J. A,; Byström, J.; G., frih.; Winborg, 'I'h. Graaf, J. E.; Gummesson, O.;.Jansson. J. F.; [4345J Föreningen för proportionella Ohlsson, Joh~; Lal:sson, A. P.; Lundin, Alfr.: val. Styrelse: Phragrnen, K, öfverdir., ordf.; Sohlman, ArVId; 'l'illman, C. J.; Wahlström, Adelsvärd. A. 'l'h., frih., v. ordf.; Hildebrand. E. f-; yv allis, C,; Westin, A., A.. K., ~edaktör, fil. dr, sekr.; Rettig, HL 'tredje valkretsen (Adolf Fredrik): (ordf.: kanslisekr. skattm.; Nydal, Johan skolförevakant); AldAn, ti. A. (v. ordf.); 6'l'wld"Z, ståndare, riksdagsnjan; Elowson,' G.,f. d Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

12 [ J D. Föreningar och sällskap. lektor, riksdagsman, Östberg, Johan, kam- För «ta liretsen. (Nikolai, Kungsholmen, marrättsråd. Wigforss, J., redaktör. Skepps- och Kastellholmarna). St y r e l s e: [4347J Landsföreningen för kvinnans St~öm~erg, W., ordf.; Norden,.N., sekr. po liti k.. t ätt Ordf.: Whitl k A' (Pipersg. 6, tel. Kh.56, r. t. 1301), Anders- I IS a ros ra. I.. I oc,., so Ad If kassaförv.: Wahlström, L.; sekr.: Bergman, ~;ndrao j,ret.,en (Klara och Johannes). S.: adr. Arsenalsgatan 10 A, Sthlm. St relse: Sebardt Carl ordf.' Lindberg. [434?J!:ör~ningen för kvin~ans poli- Ax~l, sekr. (Johannesg.' 14, ~. t. 7030; fiska rost ratt I Stockholm:. (Lastmakare- Brunkeb.1473); Fischier, B.; Hedfors,E. G.; gatan 6) Styrelse: Wall1strom, L., fil. dr., Hjort, Erik; Hojge, C. F.; Sandstedt, K.; -ordf.: LlUd~.agen, A.. frok.en, v. ordf.; KI~- Strids berg, F. G. man, A., fro~en,,sekr.:; Ljungberg:. A., frö- Tredje kretse». (.Jakob, Ad. Fredrik, Gusken, sekr.; Q~lUt, S., froken, kassaforv.; Berg- taf Vasa och Mattens). St y r el s e: Ljungman, ~., froken;. v. Eckerm~nn, E.,.. fru; gren, August, ordf.; Andersson, Carl, sekr. Engström, L., fro~en; Guma;hus, S., fr?ken; (Döbelnsg: 23, a. t ); Bengtsson, S.; 'Gustafson, A.. fröken; Helin, A., froken; Francke Cecilia Lagercrantz Elias' Linde- H?lmgren" A. M., fru; Petterson, A:, fru; gren, J.'F.; Lun'dman, K. H.;'Scheli~, C. Hard af Segerstad, K., fil. dr; Walhs, A., ji'järde kretsen (Engelbre~t, Hedv. Elefru... lonora och Oskars). Lnte r im s sty r el s s : [4354] Socialdemokratiska arbetare- Nihlen, A., ordf. (Kommendörsg. 33 A, tel. partiet. Verkat, utskott: Folkets Hus,.. 4lÖstenIl. 4434); Petersson, W.; Svensson.W. -tr.. Korresponderande sekr~.t. o. kas~or: Tegner. E.; Warenins, C. L. W~ckm.an, q: G. T.; ledamoter: Branting, I Femte leretsen. (Maria och Katarina) Hjo;.Lllldqvlst, H:rman; Lundbe!'g, C.. ~.; Styre lse: Widtskiöld, J. A., ordf., Carlon, Ros!lllg, K. G.; Liudley, Ch.: Weidenhaijn, M., sekr. (Kocksg. 26, tel. Maria 1719);.Albin. Alm, Carl; Björkman, Axel B. O.; Jonsson, [4356J Stockholms arbetarekommuns C. E.; Klef'beck, Ernst; Lidman. Carl; Lyth, styrelse, Folkets Hus högra flygeln 1/2 tro Hjalmar; Lunden, F. E.; Olsson, G. A ; Ordf.: Persson. Sven; expeditionsförare. For- Olsson, Maria; Akesson, J. O..sell, Alb.; sekr.: Wahlgren, Knut; öfriga Central. tureison. (2 representanter för ledamöter: Palm, Aug.;Schön, Adolf; Wahl, hvarje krotsstyrelse): Lagercrantz, Elias. -G.; Berndtsson, Garl. ordf:; Carlon, M, sekr. (Kocksg, 26. tel. [4358] Stockholms Typografers Ma~ia 17.19), samt Jonss0!l' C. E.; Larsson, Agitationsklubb. Emil: Lindberg, Axel; Ljunggren. August;.Stif'tad ls91, socialdemokratisk. Sammanträder en Nihlen 1 A.; 'Sebardt, Carl; Strömberg, 'V.; gång i månaden. Utger tidningen Framåt. Wareuius, C. L. Ordf.: Ohlson, Halvar; sekr.. Wretströrn, [4371 J Storkyrkoförsamlingens kommu- Ernst; kassör: Hultgren, Rob., Ftemingg. nalförening. Styrelse: :1irektör G. Förse- 33 IIl lus, rote man G. E. Hedström. skräddaren J. (Styrelseval i Januari.) Lund, direktör W. Malmgren, handlanden [4360J Föreningen Folkets Hus (utanij E.?hlsson, apote!~aren V. Pettersson och personlig ansvarighet). Forsell, Alb., expe- tunnbindaren O. Strömblad. ditionsförare, ordf.: Holm, Alfons, inkasse- [4372J Klara kommunalförenin, stiftad rare, sekr.: Berglund, J. E., kassör o. firma- 1905, räknar omkr. 125 medlemmar. St y- tecknare; Wickström, Edvard, förtroende-ilrelse: Hemlund. H., rektor, ordf.: af Klintman; Pettersson, Emil, förtroendeman; Löf- berg, F., f. d. öfverkommissarie, vice ordf.; qvist, A. A., förtroendeman; Johansson, Anna, Andersson, 13. J. F., ingenjör, sekr.; Gustaffru, sömmerska. son. C. A., handlande, skattm.; Laurent. Kontor: Folkets Hus, Barnhusg. HI, kl. V. E., prakt. läk.; Magnusson. A. E., byggm., 12-2, 5-8. Millqvist, V., skriftställare. [4362] Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets [4374J Kungsholmens allmänna kommu- Hus, afser att samla, ordna och bevara hand- nalförening. Styrelse: Sjöström, K. F., ing., lingar vidkommande den politiska och fack- ordf.; Hellsten, F. W., kommissarie, V. ordf.; liga arbetarerörelsen. Förest.: (J. Borge. Sjöholm, G. E., grossh., sekr.; Olsson, N. M., [4370J Stockholms kommunala reform. I fabr., kassaf?rv.;.j;lennet, A., ing.; Magnusförening. Bildad 1907, har tillåndamålnatt son, K. G., Ing.;Schreuder, F., fabr. arbeta för sådana reformer inom Stockholms [43 75J Västermalms kommunalförening. stads förvaltning, som. afse att varaktigt Stiftad 1901 af C. A. Söderlund... Styrelse: -främja samhällets sunda utveckling»). C. A. 8öderlund, ordf.; Petter Ostberg, N. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

13 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [ :10J Hildestrand, R. Anderin, C. Clausön. Kon-: sekret. och skattmäst.: Bohman, J. A.: ledator: Birgerjarlsgatan 13. möter: Norblad, J. A.: Gleerup, F. W.; Ed- [4376J Vasastadens kommunalförening. blom,. J. R:; Marcus, J. A..; Nordling, J. R.; Stiftad 1898, under namn af Adolf Fredriks S~ndm,. G., Un~an, J. A., Samuelsson, K: komrnunalföreninz har nu Cia 180 medl. Lindqvist, C. J., Robbert, J. J. och 1,503 kr. i tillgångar. Ärsafg. 3 kr. 10) Turist- idrotts- och sport- St~relse: Hammar1un~, Emil, ordf.;..von föreningar. Friesen, F., sekr.; Olm, Rob., kassaforv.: [4401J S k t. tförenl (St'f samt lokalafdelningarnas öfriga styrelseleda- Q" vens a. uris orerunqen. l - "t tad 1, 8il.) Ordf.: Hildebrand, Hans; v. ordf.: m~'~~~uingen är i följd af församlingens Lindroth..Ludv.; sekret: L.anglet,.:valdema~; d l. g uppdelad l' tre l k l Jd l'.. skattmast.. Wancke, Folke. redaktör af publie mn nu v.0 a a.e nwgar. k t' B h M "f' 1 d.. a) Adolf Fredriks med styrelse af: Ham- t a l?n~rna:l o eaa a, aur';å nga ebaft marlund, Emil, ordf.; Alden, G. A., sekr.;..jr: G s ~re ser: no~{ss~kh ~mear;'l II cd' och Nilsson, C. J. b' ';0 ei?'s rl'~mll: k.ot; F d' L ml d;b e - b) Gtistaf Va.'a med styrelse af: Lund- org,. le.; l J~ VIS, renr.; un erg, b. h G H ordf, von Eri e }1" sekr' John; Molander, Rich.; Svenonms, Fr.; Wahlergn,..., " I es n, 1.,., ström, P. K. Adr.: Norrlandsgatan 2 & 4II. och Ceder, Axel. B,"... h 1 f' d kilo '/ ~ c) Matteus med styrelse af: Sandberg, H. yran oppe~ e g na. agar. - 2;). ordf.: Borgstedt, M., sekr.; och Olin, Rob' [1:4 O~J Turisttrafikforbundet (adr, Kungl. '". Jarnvagsstyrelsen). Styrelse: Lundberg J., [43791 Jak~.b~ kommunalforenmg.. ordf.: Balck. V., v. ordf.: Hahr, M.; v. Hei Tamm, O., domanmtenden.~, ordf.; Medin, denstam, W. J. E.; Herslow C:; Cervin. C.; O., professor, v. ordf.; Wiberg, Joh... P., Rönnow. A.; Nyman, J. H.; Tomblad, Hj.; sekr.;..laurentz, W.,.gros~h., kassaförv.: sekr.: Petre, R. F. ledamöter: Haak, O., ~~r.~.~mdmark, Aug., [4408J Sveriges centralförening för fabr.; Moll, V., kamrer, SJogren, P. A., fa- 'd tt f'" d b 'k" 'xc t J"d. I ro ens ramjan e. n m; "re.man,., ra man. (Stiftad 1897.) [4380J Johannes kommunalförening. Ordförande: vakant; v. ordf.: landshöfd. Alexanderson, C., bruksäg., ordf.: Hjort, K. grefve L. Douglas; l:e sekr.: öfverste V. disponent, v. ordf.; Wassberg, A., folkskolel., Balck; 2:e sekr.: doktor 1\. Levin; skattmäst.: sekr.; Drewes, P., kassaförv.; Borgström, J.A., direktör B. Burman. Ofriga ledamöter i redaktör. styrelsen: häradsh. Ivar Berzer; öfverste- '4382J Ö te Im kommunalföre 'ng kamrnarjunk. frih. C: C:son B.?nde; Iöjtn. L s rma s df L' d ni. grefve C. Bonde; konsul Rob. Bunsow; kap- Hal lendorff, C.. lektor, or.; m hagen, te S Dr l b " d' kt" J S Ed t". Alb., kanslisekr., v. ordf. o. kassaförv.; n. a cen ~rg, ire or.. s rom, M l b Th 'h'ld fröken ek, B" k kapten B. Festin; gros,sh. Rob. Francke; a m erg, or l,. s r.: ac - k t E F t d'. H G Il t" P O f brikör: KJ'eliberg Knut dok. ap en : res. a lus; gen.-ma)or '. ~ ens rom,.., a, '.' ram; major fnh. S. Hermelm; bankir J. tor; Lagercrantz, J., regementsll:t:nde~~; Håkansson; hr Fr. Löwenadler; kammarh. Raphael, A., fil. dr.; Rathou, Emilie, frö- T N d f lt "f t G N bl löit ken; Lindhagen. Anna, fröken. : or en e ; o vers e.' y. arua; OJ n., St 1 l f" 190R k. f b." g-lefve Cl. von Rosen; major grefve R. von f " J:re seva f " tr d' nasr erml"teefr.ua~ l ta Rosen; öfv.-löjtn. O. Schersten; ryttm. grefve ' oremngens ors a or l le o or are. 'l'h, von Schwerin; kapten frih. C. Silfver- [4385J Katarina diskussionsförening sparre; professor Hj. Sjögren; öfverstelöjtn. (utgör en kommunalförening för Katarina grefve C" E. Taube; öfv-iöjtn. G. Torön; församling). Ordf.: Pettersson, K. G., direkt.: ingenjör Ake Sjögren; gen.-major G. Uggla; sekr.: Looström, A., protokollssekr., Hög- bankdir. K. A. Wallenberg. hergsg. 26 C; kassaförv.: Blomberg, W.; Ledamöter af förvaltningsutskottet: Hrr grossh.; Lagerholm, W., fil. lic., fabriksidk., Balck, C. Bonde, Burman, Drakenberg,.Sundell, C., prakt. läkare; Thuncll,.J. W., Festin, Frestadius, Hermelin, Levin, Cl, v..byggmästare; Forssberg, Erik, sekreterare. Rosen och Silfversparre. [4387J Maria kommunalförening. Ordf.: Byr~n, lyialmskillnadsg. 25 B., är öppen Redtz, J. M.; Ericsson, G.; Hallström, A. ~elgfna ~ag'ar kl. 11-3:. Medlemsmarken R., sekr.; Dahl, O., kassör; Andersson, A. a 3 kr. tillhandahållas dar. N.; Boije af Gennäs, S. J. A.; Nylin, E. [4410J Svenska gymnastik- och idrotts- Revisorer: Almqvist, C. A.; Andersson, C. A. föreningarnas riksförbund. [4389J Föreningen Öfre Norrmalm. Ordf.: Består af 310 svenska gymnastik-och idrotts- V!estermark, G. K; v. ordf.: Westling, Carl; föreningar med c:a 25,000 medlemmar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

14 [ J D. Föreningar och säuskap. Ord.f.: H. K. H. Kronprinsen. Liljeberg, M.; v. skattmäst.: Christiansen, Öfverstyrelse: ". ordf : V. G. Balck, E.; materialförvalt.:c1emens, Walfrid;roddöfverste, Sthlm (ordf. i sekt. f. skridsko); chef: Karling, I.: suppleanter: ThiseU, Nore, sekr.: E. BergvaU, red., Sthlm; skatt.m.: N. och Hedlund, Mats. G:son Thisell,kassör, Sthlm. Ö/r-irJa Ledosno- [4420J Föreningen för Kanot-Idrott, ter: O. Almström, Iöjtn., Nrkpg; L Ber- F. K; I. Bildad den Styrelse: ger, polisdorn., Gbrg; R. Garrick j.or.grossh., ordf.: Santessen, Fr.; sekr.: Högborg, G., Gätle; C. G. prake, kapten, Sthlm (ordf. i Grefmagnigatan 17 B; skattmäst.: Petterssekt. f. velociped); S. Drakenberg,kapten, son And.' klubbrnäst.: Lanz H.: material- St~.lm (~rdf.!..rek~. för fäkt~')i..j. S. Ed för~alt.: ThorelI, S.; styrel;eled~mot: Bostram, dir., "asterns (ordf. I forv. ~tsk.); strö m, E.; suppleant. Mankell, J. Leop. Englund, grossh.,.gbrg (ordf. ~ sekt. Båtplats (tel. Osterm. 2079) förhyres af f. allm. Ic~rott); B. Festin, kapte.n, Örebro; Sthlms rodd för. vid Djurgårdsbrunnsviken. ~. Frestadius, kapten, Sthlm; 'h'. Fnberg, [4422J Stockholms Isjakt-Klubb. St y- red., Gbrg; E. Grahn, sekr., Sthlm; A. J 0- l O df H d' S d' k tt.. t han s t lezr a 'st V" t.0 J K'U re se: rur.: y en, ven, ISp.; s a mast.: '. s on, e ".- SSI :{ as eras,. el.~r Feychting, E. W., grossh.; sekr.: Roth, Jean Joor, grossh., Gbrg, o. L. Korn~rup, dir., L., ingeniör (adr.: Klara Norra Kyrkogata S~hlm; H. Lmdhagen, bok~., EskIlstu~a; A. Hl). Vinter-adr.: Stockholms Isjakt-Klubbs Ljunggren. bankkamrer, Jönkpg; ~. Ljung- Klubbhus Diursholrn gren, grossh., Stocksund (ordf. 1 sekt. f., '. J... rodd); C. O. Löwenadler, disp., Solbergu; [4423J Is~aktsklub.ben»Bore». (Marke: -.Il) E. Nerman, kapten, Sthlm (ordf. i sekt, för. Ordf.: Ge~rge LII!dahl, S:t Panlsgat. 2?; gymnastik); Cl. von Rosen, grefve, As; E. vice ordf.: Carl Smitt: skattm.: Axel HJ; Sundberg, bokh., Sthlm; Fr. af Sandeberg, Holm; sekr.: Rolf Wessman. kontorschef, Sthlm (ordf. i sekt. f. skidor); [4425J Svenska Skridskoförbundet, F. Santesson, banktj.-man, Sthlm (ordf. i Stockholm. Styrelse: ordf.: Balck, V. G., sekt. f. kanotidrott); Ph. v. Schwerin, grefve, öfverste; v. ordf.: Drake, Gösta, kapten, Malmö; Br. Söderström, amanuens, Sthlm: Grefmagnigatan 17 B. a. t , r. t. G. G:son Dggla, löjtn., Sthlm; och l. Wes- 9456; ledamöter: Anderberg, A.; Eriksson, tergren, grossh., Gäfle. - Kansliet: Stock- B.; Gustafsson, C. G.; Lundkvist, J.; Salholm, Brunkebergstorg 12; hvard. 10 -,4, a. chow, D.; Hörle, E. t. 9471, r. t Sekr. Em. Grahn. [4426J Stockholms allmänna skridsko-, klubb. Orrlf.: Balck, V. G.; sekret.: Hörle, [~412J Kgl. Svenska ~egelsällskapet. Edvard; ledamöter: Frestadius, E.; Drake, (Stlftadt 1832.) Ordf.:.Ragg, J.; v. ordf.: C. G.; Gustafsson, G. C.; Hermelin, S., frih.; O~nell,..R.; sekret.: H~.mllton, H.; skattrn.: Lundquist, V.; von Rosen, Clarence, grefve; B~ckstrom, J.; ledamoter : Gr.anholm, H.; Reuterskiöld, H.j Salchow, D. LJungberg, K. J.; Anderson, HJ. A. [4428J Stockholms skridskoseglar- [ 4414J St kh I S 1"11 (B' l klubb. Ordf.: Silfversparre, Carl; v. ordf.: ; oc O ms ege s~ skap. I. Posse, Carl; sekret.: Boström, Erik; skattm.: d::dt den 2 Aug' ) Ordf.. Gustafs.~on, Frestadius, Gunnar; ledamot: Höglund, Fa- Birger; v. ordf.: Peterson, C., skattmast.: b' Bergström, E., Blecktornsgr. 4; sekret.: Tho- lan.... "'d'" rnee, E.j ledamot: A. Rumpff. Arsafgift,[41-31J. Fore~mgen for S~I lopnlngens 5 kr. Sällskapet utlottar h varje år utan framjande I Sver~.ge. Ordf.: a~sandeberg, F.; särskild afgift en större yacht bland sina v. ordf. o. skattmast. : Fr~.stadlus, E.; sekreteledamöter. Sammadräden hållas första onsd. rare: Blom~erg, P. D.; f~r landsorten: Steni maj, juli och december. Sakkunniga med. b.erg,..ch!.; mt~ndent: Haggmark, A.; reda~delanden och råd angående båtars förändring tör for årsskriften: Nordenson. C.; ledamöm. m. erhållas gratis af postexpeditör K. ter: Balck, ''!. G.;, Falkenberg, M. H. :F., E. Sjögren, Garfvareg. 4. frih.: Feychtmg, E.,'(V.; Francke, J...R.;... MoUer,P.; NlBSS, H. l.; adjung. ledarnöter l4416j Vaxholms segelsallskap. Ordf.: i Sthlm: Abrahamsson. A.; Amundson K. Sjöqvist.Joh.; v. ordf.: Slöör, H.; sekret.: ~or. A.; Anrep, G.; Bernström. E.; Bååth. J.; man, HJ. A. (Uplandsg. 14); skattmast.: Drake, C. G.; Frestadius, G.; Key, E.; Nor- Tengstrand, F. (Narvavägen 16). denfelt, H.; Norling, A.; Silfverstolpe, C. O. [4418J Stockholms roddförening. Ordf.: E.; Sällström, H.; Taube. C. n, grefve; Thi Rooth, Otto, dir.; v. ordf.: Ljunggren, Nils, sell, N. G:son; von Wolcker, E. Revisorer: grossh.; sekr.: Waldenström, Fr., ing.; v. Lundin, K.; Wener, A. Suppleant: Feychsekr.: Larsson, Sigfrid. ing.; skattmäst.: ting, H.: Lyth. A. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

15 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar. [44 3B-44 56J [4433J Svenska Automobilklubben. Lo- [4445J Kvinnliga gymnastiksä/lskapet~ kal: R Mälarstrand 12; expo 10-5; a. t. Ordf.: Silow, Carl; sekret.: Högström. Sally' och r. t Förvaltningsutskottet: von skattmäst.: Klintberg, Lydia, fru, f. Kylen' Rosen, Clarence, grefve, ordf.: Hellberg, Sam, ledamöter: Hedberg, Hilda, fröken; Östrand direktör, och Lyon, C, konsul, Göteborg, v. Ruth, fröken. ordf.; Amundson, K. A. B., kapten, sekr.; [4446J St kh I k' r tik Gjestvang, E. C., g-en.-konsul, skattmästare;... ~c. o ms vrnn Iga gymnas 1 - C d t" R If f'h "f löit. E. forenldg. (Ofmngslokal: Gymn. Central- G e etrsfrodifl,.go 'b tn H" k v.- ~Jln'G;b~I.~sHsonl' institutet, Hamng. 19.) Ordf.: Falck, W. A., us a, 11"., re s,., onsu, rg: 0- fröken: df.: \Xi Il th J fröken: termann, O., kab.-kammarh.; Hyden, Sven, ro en,. v. o~..,a :0. '."enn~, ro ~n: dis. Fre tadiu E kapte sekret.. Zethrteus, Amehe, froken, kassor. l p., S s," n., Svalling, Ester, fröken. Medlemsantalet [4436] Svenska Velocipedförbundet, varierar mellan Stockholm. Styrelse: Ordf.: Drake, Gö.sta, [4449J Stockholms simsäilskap. (Stifkapten, Grefmagn~~atan 17 ~, a. t , tadt 1827.) Ordf.: Balck, V. G.; v. ordf.: v. ~. t. 9456; le:t~moter: Frednksson, K. A.; Scheele, F.; sekreterare: Björklund, M.; tj. f. Sal chow, U.; Tornsten, T.; Storm, A.; Pet- kassör: Skogberg, P.; ledamöter: Bergvall, E.; terson, V.; Olsson, J. Burgman, Dorothea, fru; Burgman, F.; Bur- :4437J Stockholms allm. velociped- man, B.; Johansson, K.; Saxen berg, Sofi, klubb. (Bildad den 14 mars 1894). Ordf.: fröken; Sc~u~burg, R.. Sekreteraren mot- Silfversparre, Carl; v. ordf.: von Segebaden, tager anmälningar om inträde, G.; sekret.: Krrspelien, O., Arsenalsg.1A;skatt- [4451 J Stockholms amatörförening. mäst.: Carlsson, E., kapten; Pettersson, Eli; Skytte- och Idrottsförening, stiftad 1890, materialförvalt.: Schwieler, Knut H.; leda- Postadress: Stockholm 4. möter: v. Braun, Chr. Styrelse för 1907: ordf.: Nerman, E., kap- (Nytt val i Febr.) ten; v. ordf. Ruden, E., ingenjör; sekret.: [4440J Stockholms gymnastikförening. Olsson, Hj., agent, Sthlm. 4; i~~endent: Lang- (Stockholms gymnastik- och fäktklubbs lo- borg, P., ~andl~nde; kass;'\forv.: Sl;\ndbe.rg, kal, Smålandsg. 27.) Ordf.: Balck, V. Carl, tan~lak.; skjutchef. Ralamb, Stig, frih., G.; v. ordf.: Drakenberg, S.; sekret.: Löf- ~~pten; idrottschef. Wahlstedt, A"!.:, b~~.- gren, G., Linnegatan 33 & 35 (a. t. 192 (1); läk.: ~lubbm.: Hultman, Ax., premiäraktör, skattm.: Johnsun, Ernst, (a. t ); ma- Bostrom, E., red-sekr. terialförv.: Norling, A.; ledamot: Olsson, G. [4452J Stockholms Idrottsförbund. Osc.;suppleanter: Wahlman. P.; Höjer, G.; (Distri ktförbnnd för Svenska Gymnastik och' ledare: Wallenius, K., kapten. Öfningar: Idrottsföreningarnas Riksförbund.) Postadr.: månd. och torsd, 8-9 e. m. Terminsafgift: Edw. Sandborg, Dalagatan 56. Ordf.: Wahlkr. 10. Inträdesafgift kr. 3. Föreningens stedt, A.; v. ordf.: Westerlund, C. Hj.; sekr.: ändamål är att verka för väckande af håg Sandborg, Edw.; skattm.: Juhlin Jior, Elis, for den frivilliga Ling-ska g-ymnastikens och adr.: Jungfrug, 16 n.b. härdande idrotters utöfvande. Till medlem- Afd-styrelse för fotboll: Ordf.: Gelbord, mar antagas icke blott utbildade gymnaster, R.; ledamöter: Olsson, K.; Almkvist, S.; utan äfven män utan annan färdighet än Bohlin, Hj.; Holm, K. E.; Ahlqvist, A.; den, sopi vinnes i skolorna. Postadr.: Stock- Sundström, G. holm, O. Afd.-styrelse för allrn. 'i.drott: Ordf.: Frick, [4441J Stockholms gymnastik- & fäkt- Eric; ledamöter: Carlsson, Fr.; Forsberg, A. klubb. (Smålandsg.27.) Ordf.: Balck, V. G., F.; Jansson, S.; La~ergl:en, Th.; Lundell, H. v. ordf.: Johnson, E. G.; sekret. o. skattmäst.; [4453J ldrottsförenlnqen Kamraterna. Nyberg, G., tjänsteman i försäkr.-bol. Skan- Ce~tralstyreJsen (adr. Hornsg. 43). Ordf.: dia. Lektionstid: 7:30-8: 30 f. m., 3: 30- T.~lsell,.~.; v. ordf.: Uggla, G. G:son; sekr.: 4:30 e. m. Soderstrom, Bruno; skattm.: Santesson, F.; [4443J Stockholms södra gymnastik- och öfrig~ leda~öter: Grahn, Em.; Låftman, S.; fäktkl ubb. (Södermalms högre allm. läro- Osberg, H., Holmb~.rg,?.. verks gymnastiksal.) Hedersordf.: Anderson, "r 44 54J Idrottsforemngen.. ~amr~terna A., generaldirektör; ordf.: Kjellander, E. A.; I, Sthlm, Sekr.: N. Georgii, Birgerjarlsg. sekret.: Cederborg, Allan; skattmäst.: Wen (Styrelseval d. 1 Febr ) nerholm, M.; ledamöter: Ehrngren, O.; Wi [4456J Allmänna idrottsklubben. Ordf.: sing, Adolf. Upplysningar pr rikstel. 5383, Frick, Eric; v. ordf'.: Juhlin j:r, Elis; sekret.: a. t. Maria 193:-1,80140 o. Tanto 106. Lek- Sandborg, Edw., Dalag. 56; skattmäst.: Carlstionstid: 7,3[,-8,30 f. m. son, F.i klubbmäst.: Ohlsson, Em. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Adr esskalende,n

16 [ J D. Föreningar och sällskap, Skytteafd.: ordf. Killander. E. \ [4463J Skeppsholmens idrottsklubb. Md,' f~r AlIm.,, id,rott: ordf. Yeen, H. Sekr.: Joachimson. Sixten, l\'iästersamuelsg. Afd. for Bollspel: ordf. Juhlin, H. 55. Afd. ~?r ~y~nasti.k:?rdf. Cleve, M., [4471] Svenska jägarförbundets.stock- Afd. f~r SlIJ.ll~r~tt.. or~f. Rosengrel~, E. holms-afdelnings styrelse. Ordf.: Björken. Afd. ~?~~ki~idro~t. or~f. Flor).', Arw, stam, F., hofjägrn.:..vice ordf.: Björkman, ffd. for Skridskoidrott: ordf. Oholm.~. A.. grossh.; sekret.: Ohrströrn, C. A., jägm.:,l4~57] Id~otts-KI~bben., O~df.: Almen, chef för skjutbanan och skattm.: Lindroth, uusta~, ~lemi~gg.. 45,:. or~f... P~t~er~so~, B., grossh.; öfriga ledamöter: Reuterskiöld, K. ~". sekret.. ~nberb: FnthlOf; t~fhng,: L., kammarjunkare; Kolthoff'.Gi.konservator; sekret.: garl.sso~l, Olof. ~kattm.. ~akant, Tamm, C., ingenjör; Lönnberg. E., prof.; matenalforv.. Lanner. Olof, klubbm.. Mag- Lewenhaupt, G. C:son. grefve, kapten. Förnusson, Ernst. b d t k' tb... S l k 'd ( U' tt 1 'd' kift t S l t t. un e s s JU ana ar l o na par en VI L'Y va VI arss l e, se upp omen et.j N b k t H 10 [44 58J Idrott f ", 01' orr ac ta; a.. aga. _ S oredingen s ympia>. (~. F. O. F. d...jakobs Re~lsko~as idrotts- [4473J Stockholms Jägarklubb foren), Ordf.: Orn: S" Birgarjarlsg. 102, (för jakt och jaktvård). r. t. <><> 50; sekr.: Lindahl, K.; skattm.: Hall- Styrelse: Ordf.: Hallgren, G.; v. ordf. o. skattman, Gust. W., Harung. 19, a. t ; måst: Ekman, J. E.; sekret. o. skottchef materialförv.: Tholer1!s, E.; klubbm.: Anders- Zedritz. Arv. Klubbens skjutbana är belä- ~on, P.; v. ordf.: NIlsson, R; v. se~r.: Mo- gen vid St. Skuggan. uerg. P.; v. skattm.: Swalbe, E.; bitr. materialförv.: Lindforss, T. [4475] Svenska kennelklubben. (Skep- [4459] Östermalms Idrotts-Förening. pareg, 6.) Ordf.: Hamilton, A. P., grefve, Ordf': Sundström, Gust.; v. ordf.: Stenkvist, hofjägmästare; v. ordf.: Lewenhaupt, Claäs, Gust.; sekr.: Lagergren, Ture, Valhallaväg. grefve, kammarherre; sekret.: Grönberg, 95 III; v. sekr.: Barthelsson, C.: kassör: Gösta, d()cent; skattmäst.: Krook, N., gross- Runeborg', G.; klubbmäst.: Svensson, Karl; handl Ofriga styrelseledamötrr: von ERmaterialförv.: Nauman, Ph. sen, Fr. J., frih., karnmarh.; Frykberg, J. E., (Nytt val i Jan., se Supplementet). grossh.: Håkanson, Gust., direktör; Klinckow- [4461] Djurgårdens Idrottsförening. ström, Axel, frih., godsägare; Lindroth, OrM.: Hellberg, Carl, banktjänstem., adr.: Bengt, grossh.. Sthlm. (Nytt val i Dec.. se Supplementet.) rn Ytt val i Jan., se Supplementet.) Brand- eeh Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003 6-7 dec 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer