Revisionsproblem vid informationsasymmetri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsproblem vid informationsasymmetri"

Transkript

1 Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårtermin 2008 HFÖD71, 30 Hp. ISRN-Nummer: Revisionsproblem vid informationsasymmetri Hur informationsasymmetri mellan revisor och företagsledningen påverkar bedömningen av underskottsavdrag Audit Difficulties Concerning Asymmetric Information - How asymmetric information between auditor and management affect judgement of loss carryforwards Andreas Gustavsson Alexander Lindgren

2 Sammanfattning Utvecklingen inom redovisning har på senare år fört med sig en mer subjektiv syn på värderingsfrågor. Numera innehåller en balansräkning flertalet olika värderingsmodeller för olika objekt. Tanken är att balansräkningen i så stor grad som möjligt ska spegla verkligheten och därmed aktuella marknadsvärden. Till följd av införandet av ett antal av IASB:s rekommendationer anses även redovisningsunderlagen i allt större utsträckning baseras på bolags prognoser (KPMG, 2008). Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag är en av de poster i balansräkningen som till viss del värderas subjektivt. Revisorn är en utomstående person i förhållande till bolaget som granskas. Det gör att frågan huruvida det är rimligt att denne kan förutsättas ha tillgång till samma information som bolagets ledning är lämplig att ställa. Syftet med studien är att undersöka vilka eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag till följd av skillnaden i information som revisorn och företagets ledning har tillgång till. Syftet är även att undersöka hur omfattande och vanligt förekommande dessa problem är. I studien har framförallt en inriktning mot kvalitativ metod gjorts i form av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Respondenterna som valdes var företrädelsevis påskrivande revisorer i de bolag som redovisat underskottsavdrag till betydande belopp i 2007 års årsredovisningar. Studien visar att förekomsten av underskottsavdrag till betydande belopp fanns hos 123 av 266 svenska börsbolagen på Small-, Mid- och Large Cap. Revisionen av underskottsavdrag baseras på information från olika håll i hela företagsverksamheten och genomförs med hänsyn till Revisionsstandard i Sverige under ledordet att bedömningar av redovisningen ska vara rimliga. De potentiella problem som uppstår för revisorn är av varierande karaktär och kan bero på övergripande omständigheter såväl som mer specifika. Ett exempel på ett övergripande problem är att revisorn måste vara väldigt påläst om företaget för att kunna minska informationsklyftan. Ett mer specifikt problem kan vara att identifiera företagsledningens agendor. Nyckelord: Bedömningar, informationsasymmetri, underskottsavdrag, revision, företagsledning

3 Förord Studien hade inte kunnat genomföras utan dess respondenter. Ett väldigt stort TACK till Johan Andersson, Bertel Enlund, Bo Hjalmarsson, Bo Lagerström, Carl Lindgren samt Jan Nilsson för att ni har tagit er tid och delat med er av er kunskap och era erfarenheter. Ett tack riktas även till opponenterna Erik Bergfors, Peter Janeholt, Johan Samuelsson och Besamin Talic. Tacksamhet riktas slutligen också mot Caroline Larsson för din korrekturläsning. Tack även Arne Fagerström som bidragit till att studien har fått en början, en mitt och ett slut. Andreas Gustavsson och Alexander Lindgren Linköping, juni 2007

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Forskningsfrågor Syften Avgränsningar Disposition Metod Undersökningsansats Praktiskt tillvägagångssätt Studiens upplägg och undersökningsmetod Urval Inledande kontakt Utformning och genomförande av intervju Behandling av intervju Analys och tolkning Etik och access Teori Kontextuell teori Revisorns uppgifter Revisionsstandard i Sverige - RS Underskottsavdrag IAS Normativ och positiv teori Principal-agent teorin Kulturell påverkan på redovisningsinformation Bokföringsmässig metod i redovisningen Prognoser Bedömningar Tillit som del av revisionsprocessen Osäkerhet och försiktighet Oberoende Revision som en förhandling Empiri Årsredovisningar Revideringen av skattefordringar Insamling av underlaget för bedömningarna Involverade parter i bedömningar Bedömningar av skattefordringar Rimlighet Revisionsbevis Externa eller andra informationskällor Etablerade företag jämfört med nyetablerade företag Uppföljning och utvärdering Informationsasymmetri

5 4.3.1 Företagsledningens informationsövertag Tillit till företagsledningen och deras agenda Diskussion eller förhandling Andra poster med inslag av framtida bedömningar Analys och diskussion Årsredovisningar Problematiken i bedömningar av underskottsavdrag Informationsövertag Prognoser Bedömningar Revisionsbevis Informationsinsamling i flera led Oberoende Osäkerhet Förhandling och diskussion Slutsatser Metodreflektion Reliabilitet och Validitet Trovärdighet Förslag till vidare forskning Källförteckning Bilagor: Bilaga 1: Tabell över förekomsten av underskottsavdrag... i Bilaga 2: Presentation av respondenter...vii Bilaga 3: Intervjuguide...ix

6 Tabellförteckning Tabell 1: Förekomsten av underskottsavdrag i årsredovisningar Figurförteckning Figur 1: Mängd information hos vardera part Figur 2: Tänkbara revisionsbevis avseende underskottsavdrag Figur 3: Informationsled

7 Förkortningslista FASB FAR IAS IASB IFAC IFRS ISA RS VD Financial Accounting Standards Board Föreningen Auktoriserade Revisorer International Accounting Standards International Accounting Standards Board International Federation of Accountants International Financial Reporting Standards International Standard on Auditing Revisionsstandard i Sverige Verkställande direktör

8 1. Inledning I inledningen presenteras bakgrunden och de omständigheter som ligger till grund för studien. Därefter följer en problemdiskussion som utmynnar i tre forskningsfrågor och studiens syfte. 1.1 Bakgrund Revision är inget nytt fenomen utan traditionen går långt tillbaka i tiden. Affärsverksamheter i Sverige anses ha blivit granskade i revisionsliknande former sedan mitten av 1600-talet. (Johansson et al, 2005) Misstron mot att företagens ledningar skulle sätta ägarna i främsta rummet ledde till att en neutral part tillsattes för att granska och bedöma redovisningen. Revisionen har sedan dess utvecklats i explosionsartad form i västvärlden och fått sådant fotfäste inom många områden att samhället kan ses som ett revisionssamhälle. (Power, 1997) Revisionen har även med tiden kommit att utgöra ett skydd för andra intressenter än ägarna. (Lee, 1995) Affärsverksamheter är bara ett exempel på sådant som är föremål för granskning och revision. Behovet av att kontrollera ansvariga personer och olika sorters information verkar således ha befäst sig med västvärlden som ett revisionssamhälle. (Öhman, 2006) Sedan 1895 är det genom svensk lag stadgat att ett bolags räkenskaper ska granskas av revisorer. (Johansson et al, 2005) Lagarna har därefter växt i omfattning och det finns idag flera lagar som berör revision och revisorer. Samtidigt har det skett en internationell utveckling på redovisnings och revisionsområdet. Utvecklingen har bland annat fört med sig att de svenska revisorerna har att rätta sig efter standarder såsom International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Standards on Auditing (ISA). (Öhman, 2006) Kunskaperna inom revisionsforskningen har beskrivits som relativt svag (Power, 1997) och i Sverige har forskningen ansetts begränsad och utförts med små resurser (Johansson et al, 2005). På området har dock en del avhandlingar skrivits och vissa artiklar publicerats internationellt. Antalet undersökningar inom området är ändå att se som tämligen litet. Revisionsverksamheten i Sverige kan därmed anses vara relativt outforskad. (Öhman, 2006) - 1 -

9 Under senare år har revisorns ansvar i revideringen av bolag kommit allt mer i fokus på grund av den tilltagande internationella debatten. Skadeståndsanspråken på revisorer har ökat. Revisorerna måste till exempel alltid ha en ansvarsförsäkring till skillnad från styrelseledamöterna och har i allmänhet väl definierade riktlinjer och utstakade regelverk att följa vilket gör ansvarsfördelningen tydlig. Ansvarsförsäkringen gör att det är viktigt för revisorn att ha god uppsikt på den information som ligger till grund för hans eller hennes bedömningar i revisionsprocessen. (Moberg, 2006) Vilka revisionsåtgärder som är nödvändiga för att utföra en revision enligt god revisionssed bedömer revisorn utifrån de krav som ställs i Revisionsstandard i Sverige (RS), lagar, föreskrifter och de speciella krav som finns för varje unikt uppdrag och rapportering. Revisorn ska sedermera tillgodogöra sig tillräcklig och ändamålsenlig information i form av revisionsbevis för att kunna dra tillförlitliga slutsatser i revisionsberättelsen. För att stärka bevisen ska revisorn tillskansa sig yttranden från företagsledningen eller från dess jurist. (FAR, 2005) Det anses viktigt att framhäva ett av revisorns mål i processen; att göra bedömningar kring bolagsledningens förslag. Revisorn söker inte bevis för att kunna bevisa någonting. Revisorn söker istället tillräckliga bevis som grund för sin åsikt, för att få tillräckligt hög grad av tillit samt för att tillfredsställa förväntningarna från de personer som drar fördel av revisionen och för att få en professionell åsikt. Det är således upp till revisorn att bedöma om bevisen räcker till för att avge en professionell åsikt eller rapport. (Flint, 1988) Processen involverad i att registrera redovisningshändelser beror således till stor del på professionella bedömningar. Ett exempel är om en post ska aktiveras eller inte. Aktiveringen har i sin tur att göra med bedömningen huruvida kostnaden kan komma att generera framtida ekonomiska fördelar. (Deegan och Unerman, 2006) En kärna i redovisningsprocessen är att revisorn ska vara oberoende och fri från jäv vid utförandet av sina arbetsuppgifter och därmed även vid bedömningarna.(flint,1988) - 2 -

10 Muczyk et al(2001) illustrerar med ett citat varför revisioner kan misslyckas: The fox knows much, but more he that catches him. (Mucho sabe la zorra, pero mas el que la toma) spanskt ordspråk 1 Källa: Muczyk et al 2001, s. 27 Citatet visar på kunskapsklyftan mellan revisorn och bolagsledningen. Muczyk et al(2001) menar här att det är svårt för revisorer att upptäcka bolagsledningens dåliga ledarskap eller dess undermåliga bedömningar. Utvecklingen inom redovisning har sedan mitten av 1980-talet lett till en mer subjektiv syn på värderingsfrågor till följd av International Accounting Standards Board:s (IASB) och Financial Accounting Standards Board:s (FASB) skifte av fokus. Regelsättarna har systematiskt infört tillämpning av verkligt värde värdering, till skillnad mot det tidigare fokuset på historiska anskaffningskostnader. (Hitz, 2007) Numera innehåller en balansräkning flertalet olika värderingsmodeller för olika objekt. Tanken är att balansräkningen i så stor grad som möjligt ska spegla verkligheten och därmed aktuella marknadsvärden. IASB har på senare tid infört flertalet standarder som utgår från en värdering till verkligt värde av till exempel impairment test 2 av goodwill. (Barlev och Haddad, 2003) Värderingen till verkligt värde kan anses vara mer subjektiv än värderingen till historiskt anskaffningsvärde (Barth, 1994). Till följd av införandet av ett antal av IASB:s rekommendationer anses även redovisningsunderlagen i allt större utsträckning baseras på bolagets prognoser. Exempel på detta rör uppskjutna skatter och nedskrivningar (KPMG, 2008). Betydelsen av revisorns bedömningar visas även genom nedanstående citat: I grund och botten bygger revisionens genomförande på revisorernas professionella omdömen och delvis även på deras subjektiva bedömningar. Det får anses gälla även i fråga om att avgöra vad som är väsentligt och riskfyllt. Källa: Öhman, 2006, s.43 1 Författarnas översättning: Räven är vis men visare är den som fångar honom 2 Författarnas översättning: Nedskrivningsprov - 3 -

11 Revisionen har således en hel del subjektiva inslag och revisorns professionella bedömningar är att betrakta som en central del vid revision. 1.2 Problemdiskussion Problemen kring de subjektiva värderingarna har att göra med periodiseringar. Dessa bedömningar grundar sig på den bokföringsmässiga metoden och handlar i stor mån om periodisering av ekonomiska fördelar och dess hänförliga kostnader (Hartman et al, 1995). Transaktioner och händelser bokförs när de inträffar och redovisas för den period de hänför sig till. (FAR, 2007) Med ökade inslag av bedömningar ökar användbarheten i redovisningen. Om periodiseringar saknar inslag av bedömningar är informationsvärdet av dessa osäkert. (Marton, 2008) Den bokföringsmässiga metoden justerar det operationella kassaflödet till att exempelvis ta hänsyn till affärstransaktioner som inträffat inom en period men som ännu inte renderat någon inbetalning. Problemet med metoden ligger i justeringen av det operationella kassaflödet. Osäkerheten ligger inte i hur kassaflödessiffrorna ska justeras, utan när. Beslut som rör detta problem kräver i sin tur att företagsledningen gör subjektiva bedömningar. (Eliott et al, 2006) Att redovisa genom den bokföringsmässiga metoden kräver subjektiva uppskattningar om hur framtiden kommer att gestalta sig från företagsledningen. Dessa subjektiva uppskattningar kan inte, per definition, verifieras på ett objektivt sätt av revisorer. (Francis och Krishnan, 1999) Om revisorn ska granska ledningens subjektiva bedömningar kräver det rimligtvis att revisorn också måste göra en egen subjektiv bedömning för att företagens intressenter slutligen ska få en rättvisande bild av företagen. Att periodisera kräver således bedömningar. International Accounting Standards 12 (IAS 12) behandlar redovisningen av inkomstskatter, däribland uppskjutna skatteskulder och -fordringar. I och med införandet av IFRS samt IAS ska från 2005 noterade svenska företag följa dessa regler vid upprättandet av koncernredovisning, inbegripande värderingen av en skattefordran enligt IAS 12. (FAR, 2007) Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag är en av de poster i balansräkningen som till viss del värderas subjektivt. En utförligare förklaring till underskottsavdrag ges i Då ett företag har en uppskjuten skattefordran påverkas redovisningen av mer eller mindre subjektiva antaganden som berör uppskattningar om framtida vinster. Vissa uppskjutna - 4 -

12 skattefordringar är lättare att bedöma med mer objektiva faktorer. Ett exempel är genom skatteplanering. Den uppskjutna skattefordran avseende underskottsavdrag till följd av framtida skattepliktiga inkomster genom större vinster anses dock vara den mest komplexa bedömningen. Den framtida skattepliktiga inkomsten genom ökade vinster betraktas som den minst objektiva av de olika typer av skattefordringar som finns. (Kylebäck, 2003) Enligt IAS 12, punkt 34, ska en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan redovisas mot framtida överskott vid beskattning. I den mån det inte är sannolikt, redovisas inte dessa skattemässiga avdrag. Här används ordet sannolikt som rekvisit för att skattemässigt avdrag ska ligga för handen. (FAR, 2007) Bedömningarna om det är sannolikt för avdragen blir med nödvändighet därför subjektiva. Dessa ska dock ändå vara realistiska och väl styrkta. (Jönsson, 1999) IAS 12 beskrivs mer ingående i teoriavsnittet under Begreppet sannolikt är ett begrepp som ofta används i IASB:s standarder utan att tumregler finns i regelverket. I standarder såsom IASB uppkommer istället ett mått av professionell bedömning, där andan i rekommendationen ska vara vägledande. Företag i olika situationer bör tolkas olika. Ett nystartat företag har exempelvis inte samma erfarenhet av att prognostisera som ett mer etablerat företag varför dessa bör bedömas olika. (Heurlin, 2003) Vid en bedömning av skattefordringar avseende underskottsavdrag ska således positiva fakta vägas mot negativa. (Peavy och Nurnberg, 1993; Kylebäck, 2003) Exempel på positiva faktorer är existerande avtal eller ordrar som leder till överskott samt att de förluster som skapats beror på en enstaka händelse. Negativa faktorer är förluster uppkomna på senare tid, icke utnyttjade underskottsavdrag som förfaller samt framtida förluster den närmaste tiden framöver. (Kylebäck, 2003) Hur viktig är då bedömningen av skattefordringar avseende underskottsavdrag? Investerare och analytiker använder informationen kring underskottsavdrag för att prognostisera framtida vinster samt för att avgöra aktiepriset. Informationen används eftersom företagsledningen måste använda sin privata information för att göra bedömningar om bolagets framtida utsikter. Värderingen av underskottsavdrag genom redovisningen ses således som ett annat sätt att ge ut företagsledningens vinstprognoser. Alltså är förståelsen och förmågan att kunna analysera - 5 -

13 informationen kring periodiseringen och redovisningen om uppskjutna skatter ett viktigt instrument för att göra vinstprognoser samt översätta prognoserna till en uppskattning av värdet på eget kapital. (Amir och Sougiannis, 1999) Bedömningen kring uppskjutna skatter ger således värde-relevant information. (Ayers, 1998; Zeng, 2003) Underskottsavdrag anses också vara ett kraftfullt instrument och en potentiellt värdefull tillgång som kan realiseras genom vinstdrivande verksamhet eller som i många fall, då företaget säljs vidare och andra företag kan dra nytta av uppköpta underskottsavdrag. (Wolk och Tearney, 1973) Problemen kring periodisering leder till vissa intressanta frågor. Det faktum att revisorn är en utomstående person i förhållande till bolaget som granskas, gör att frågan huruvida det är rimligt att denne kan förutsättas ha tillgång till samma information som bolagets ledning är lämplig att ställa. Denna informationsasymmetri torde existera vad gäller flera redovisningsposter där underskottsavdrag är en av dessa. Att svara på vilka problem som finns vad gäller informationsasymmetri i vore därför intressant. En fråga som uppkommer i samband med periodiseringen är hur vanligt det är med subjektiva bedömningar rörande det framtida nyttjandet av underskottsavdrag för svenska börsbolag. Intressant är även om dessa poster är betydande och vilka problem som finns kring dessa bedömningar. En betydande eller väsentlig post är vidare svår att kvantifiera och i IASB:s föreställningar står det att information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka besluten som användaren fattar med grund i informationen (FAR, 2007). Det finns dock andra källor för att utröna vad som är väsentligt i en situation och att bestämma vad som är väsentligt kräver ofta en professionell bedömning. Ett förslag från Financial Accounting Standards Board (FASB) är att belopp som överstiger fem till tio procent av företagets årsresultat är att anse som väsentligt. (Riahi-Belkaoui, 2004) Det finns även äldre undersökningar som visar på att gränsen för väsentlighet ligger kring fem till femton procent av nettoresultatet. (Iskander et al, 1999) - 6 -

14 1.3 Forskningsfrågor Att svara på vilka problem som finns i allmänhet för revisorn vid informationsasymmetri är svårt att utreda. Studien har därför inriktats mot att undersöka problemen kopplade till informationsasymmetri vid bedömningar underskottsavdrag mer specifikt. Den övergripande forskningsfrågan för studien har som mål att förklara och förstå: Vilka eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag till följd av informationsasymmetrin mellan revisorn och företagets ledning? Problemdiskussionen har även mynnat ut i följande två delfrågor: Hur bedömer och granskar revisorer uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag? I vilken omfattning redovisar företag skattefordringar avseende underskottsavdrag av betydande belopp på börsen? Den första delfrågan är att betrakta som av mer deskriptiv karaktär där revisorns tillvägagångssätt beskrivs, vilka revisionsbevis som finns att införskaffa, hur diskussionen med företagsledningen ser ut samt olika faktorer i prognoserna. Den andra delfrågan ställs för att visa på vidden av de eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid dessa bedömningar. Med anledning av dessa forskningsfrågor och ovanstående problemformulering har ett syfte för studien formulerats. 1.4 Syften Syftet med studien är att undersöka vilka eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag till följd av skillnaden i information som revisorn och företagets ledning har tillgång till. Syftet är även att beskriva hur vanligt förekommande underskottsavdrag till betydande belopp är. Syftet är tänkt att besvaras genom att analysera det empiriska materialet som samlas in under studiens gång och återknyta till den teoribildning som finns på ämnet. Studiens slutsatser presenteras därefter som svar på syftet

15 1.5 Avgränsningar Studien är avgränsad till de redovisnings- och revisionsstandarder samt lagar som är aktuella för Studien är även avgränsad till de större bolagen i Sverige som är registrerade på OMX (Stockholmsbörsen) och tillämpar IFRS-redovisning, det vill säga Large-, Mid- och Small Cap. Bolagens senaste årsredovisningar har granskats, det vill säga för 2007 samt i förekommande fall 2006/2007 då vissa bolag använt sig av brutet räkenskapsår. Avgränsningar har skett till att enbart innefatta svenska påskrivande revisorers åsikter om bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Eftersom vissa företag kan ha uppskjutna skattefordringar till ringa belopp kanske dessa företag inte har några väsentliga problem med bedömningen. Av den anledningen valdes de poster som uppgick till tio procent av nettoresultatet som ett betydande belopp. Mer om detta sägs i studiens metodkapitel. I studien behandlas endast subjektiva bedömningar och informationsasymmetri avseende skattefordringar, främst inriktat mot underskottsavdrag. Studien riktar vidare in sig på subjektiva bedömningar ur påskrivande revisors perspektiv och tar således inte andra intressenters åsikter i beaktande förutom IASB, FASB och FAR:s regelverk. Frågan om vilka problem som uppstår för revisorn till följd av skillnaden i tillgång till information mellan revisorn och företagsledningen är avsedd att besvaras ur påskrivande revisors perspektiv. Frågeställningarna är inte tänkta att besvaras ur ett juridiskt perspektiv. Det innebär att påföljder vid eventuellt felaktiga beslut där revisorn kan avkrävas ansvar inte kommer att behandlas. Hur uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas rent teknisk behandlas inte heller närmare i studien. Ingen diskussion förs över huruvida skattefordringar går att betrakta som en tillgång eller inte. Läsaren hänvisas där till andra källor för sitt läsande. Det finns förmodligen många åtgärder revisorer företar för att minska alternativt eliminera de eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningar av underskottsavdrag. Studien har dock inte behandlat detta i en närmare utsträckning

16 1.6 Disposition Här presenteras studiens fortsatta upplägg för att ge en överblick och underlätta vidare läsning. En närmare beskrivning av upplägget ges även i inledningen av varje kapitel. Metod (kapitel 2) I kapitel 2 presenteras de metodval som gjorts avseende studien. Vidare presenteras studiens undersökningsansats samt praktiska tillvägagångssätt och etiska ställningstaganden. Teori (kapitel 3) I avsnittet beskrivs normativ respektive kontextuell teori. Tidigare forskning kring uppskjutna skattefordringar presenteras liksom de ramar som revisorn verkar inom. Empiri (kapitel 4) I avsnittet behandlas det empiriska material som framkommit genom årsredovisningar och därefter intervjuer med utvalda revisorer. Analys (kapitel 5) I avsnittet analyseras förekomsten av underskottsavdrag för svenska företag. En analys görs även beträffande hur revisorer granskar och bedömer underskottsavdrag samt vilka problem som kan uppstå för revisorn till följd av informationsasymmetri. Slutsatser (kapitel 6) I studiens sjätte kapitel presenteras slutsatserna. Metodreflektion (kapitel 7) Under detta kapitel diskuteras eventuella kritiska aspekter vid val av källor samt metoder. Förslag på vidare forskning (kapitel 8) I avsnittet ges förslag på vidare forskning. Uppslagen har uppstått under studiens gång, särskilt vid intervjuerna med de utvalda respondenterna

17 2. Metod I detta kapitel redogörs för ställningstaganden avseende undersökningsansats samt undersökningsmetod. Kapitlet fortsätter med en redogörelse över tillvägagångssätt vid inhämtning av material, urvalet av årsredovisningar och hur de intervjuade revisorerna senare valdes ut. En beskrivning sker vidare av hur tolkning och analys gick till. Kapitlet avslutas med etiska överväganden samt access. 2.1 Undersökningsansats Det antropologiska/induktiva paradigmet, idag bättre känt som den positivistiska ansatsen, fokuserar på det specifika i syfte att framställa generella teorier för redovisning. Enkelt uttryckt försöker användarna av den positivistiska ansatsen att framställa en redovisningsteori från en begriplig beskrivning av specifika handlingar och val som gjorts i praktiken, det vill säga i det praktiska utförandet av redovisningen. Målet med redovisningsforskning inom det antropologiska/induktiva paradigmet är att förstå, förklara och förutsäga existerande redovisningspraxis. (Riahi-Belkaoui, 1996) Studien utgick från en frågeställning ursprungligen framförd av KPMG som förslag till forskningsämnen vilket avspeglas främst i första forskningsfrågan. Därmed kan det anses att studiens metod till en början tar sig an en induktiv infallsvinkel eftersom den är hämtad från verkligheten, såsom frågeställningens upphovsman på KPMG upplevt den. Eftersom det till synes finns tämligen lite forskning med liknande frågeställningar som denna studie och med hänsyn till hur forskningsfrågorna är ställda, är ambitionen med studien till viss del i linje med metodologin. Ambitionen i första forskningsfrågan är därmed att försöka förklara och förstå och därmed fylla ett teoretiskt tomrum. Det deduktiva redovisningsparadigmet, också känt som true income /deduktiva ansatsen, går ut på att formulera normativa teorier som syftar till att bidra med en sann definition av inkomst som fenomen. Meningen är att det ska finnas en och samma värderingsmodell som mäter inkomst och tillfredställer alla intressenters behov. Därmed utgår det deduktiva redovisningsparadigmet från en förutfattad formulering av hur redovisningen borde gå till och tillämpas sedan i verkligheten för att få en så sann bild som möjligt avbildad i räkenskaperna. (Riahi-Belkaoui, 1996) Den förutfattade formuleringen tar sin utgångspunkt i B fakta, teorier,

18 hypoteser eller mål från vilket A härleds i form av empiri. (Ijiri, 1975) Här är rörelsen således från teori till data. (Saunders et al, 2007) En deduktiv infallsvinkel var även nödvändig för att få förförståelse för ämnet och de potentiella problemen inom området. Detta uppnåddes genom att studera olika bedömnings-, revisions- och redovisningsteorier inom diverse böcker, forskningsbaserade tidskrifter och artiklar i vetenskapliga magasin. På så sätt kunde forskningsfrågorna, syftet för studien och intervjufrågor till datainsamlingen utformas och bearbetas. Förförståelse inhämtades även genom en första intervju som inte hade med det senare urvalet att göra. 2.2 Praktiskt tillvägagångssätt I följande delavsnitt beskrivs studiens praktiska tillvägagångssätt. Ställningstaganden och val av undersökningsmetodik motiveras samt hur urvalet av respondenter och dokumentstudier skett. Vidare beskrivs etiska val och överväganden samt hur intervjuerna gått till Studiens upplägg och undersökningsmetod Studien har flera frågeställningar. Dessa besvaras genom två olika tillvägagångssätt och därmed två olika sorters empiriska underlag. Det ena är genom datainsamling ifrån årsredovisningar och det andra genom intervjuer med revisorer. Insamlingen av årsredovisningar är att likna vid en kvantitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering av data avseende insamling och analys (Bryman et al, 2005). I årsredovisningarna finns information som går att kvantifiera avseende hur vanligt förekommande skattefordringar är. Valet av tio procent såsom betydande belopp är istället att betrakta som kvalitativ då den inbegriper en tolkande innebörd. Därmed är datainsamlingen avseende årsredovisningarna kvantitativ med ett kvalitativt tolkningsinslag. Intervjuerna med revisorer är att betrakta som en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden riktar i högre grad in sig på att generera teorier och att tränga in djupare i frågeställningen (Ibid). Kunskapen som studien syftade till att undersöka och utvinna var av en företrädelsevis praktisk karaktär. Därför antogs kunskapen huvudsakligen finnas hos verksamma revisorer inom IFRS-redovisning och kvalitativa intervjuer bedömdes vara en metod att föredra framför exempelvis enkäter. Kvale (1996) beskriver här sju steg att gå tillväga vid kvalitativa intervjustudier. Dessa är tematisering, design, intervjuande, överföring till bearbetningsbar form, bearbetning, analys, resultatet samt slutligen rapportering. Dessa utgör visserligen en

19 förenkling av verkligheten men följer i stort sett på varandra (Trost, 2005). Dessa delar har följts till stor del avseende upplägget av studien avseende intervjuerna och beskrivs nedan i de olika avsnitten. En inledande formulering av syftet har först gjorts samt en diskussion kring intressanta problemområden i enlighet med tematisering. Som tidigare nämnts valdes en öppnare intervju för att besvara frågorna samt för att få en nyanserad bild. Syftet med att intervjua är vidare att ta reda på vad någon annan tänker på och att tillåta undersökare att få tillträde till den andra personens perspektiv samt fånga komplexiteten i respondentens individuella uppfattning och erfarenhet. (Patton, 1990) Att intervjua revisorer som varit med och reviderat posten uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag var en förutsättning för att få den information studiens frågeställningar krävde. Litteraturen som beskriver detta område närmast är redovisnings- och revisionsstandarderna. Standarderna är dock av mer principiell karaktär och beskriver inte i detalj hur själva arbetet går till. Revisorerna var och är förmodligen de mest insatta och kompetenta att utge information om problematiken på detta ämne. Val av metod och typ av intervju är tillsammans med urval att betrakta som design (Kvale, 1996) Urval För att besvara forskningsfrågorna har ett urval krävts. De största svenska bolagens årsredovisningar har valts ut. Dessa valdes genom att välja alla bolag listade på Large-, Midoch Small Cap på OMX Stockholm. Utifrån börslistorna har därefter ett urval gjorts där påskrivande revisorer för bolag som redovisat betydande belopp avseende skattefordringar intervjuats. Populationen av årsredovisningar består av de svenska bolag som redovisar enligt IASB:s standards. De bolag som redovisar enligt FASB:s regelverk ingick inte. Populationen avgränsades till de största svenska bolagens årsredovisningar avseende år 2007 samt i förekommande fall 2006/2007. Dessa fanns på olika börslistor; Large-, Mid-, och Small Cap på OMX Stockholm. Urvalet berodde främst på tidsskäl då ett större urval helt enkelt hade varit mer tidskrävande. Det berodde även på tillgänglighet av data då det antogs att det skulle vara lättare att få tillgång till större bolags årsredovisningar än de mindre beroende på färre intressenter och mindre organisation. Årsredovisningarna fanns slutligen att tillgå som elektroniska dokument på respektive bolags hemsida

20 Det urval som gjordes riktade sig mot underskottsavdrag redovisade i årsredovisningar. Årsredovisningar från företag som således hade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag var föremål för den kvantitativa datainsamlingen. Viktigt var även att dessa poster var av betydande belopp, det vill säga fem till femton procent av företagets nettoomsättning. Ett val gjordes här till att begränsa ett betydande belopp till tio procent av nettoomsättningen eftersom det låg mitt emellan gränserna. I de fall det finns bolag som har nettoresultat som är negativa och samtidigt har underskottsavdrag är även dessa belopp att anses som betydande. Detta urval resulterade i att 266 företags årsredovisningar valdes ut för att representera hur vanligt förekommande skattefordringar avseende underskottsavdrag var gällande betydande belopp. Urvalet visade även på hur vanligt förekommande underskottsavdrag till ett betydande belopp var på respektive börslista. Med detta som utgångspunkt valdes sedan respondenter för intervjuer. Det innebar att de revisorer som intervjuades hade haft hand om bolag som redovisat betydande belopp, i somliga fall även fler än ett bolag. De intervjuade torde således ha haft den bästa möjliga inblick i bedömningarna avseende just skattefordringar. En intervju för förförståelse genomfördes genom ett bekvämlighetsurval och därmed skedde ett initialt avsteg från urvalsstrategin. Revisorer från Stockholm valdes främst som respondenter. Dels på grund av att många av de för studien relevanta revisorerna fanns antingen i Stockholm eller Göteborg och dels att det var lättare att samordna flera intervjuer under en dag i Stockholm. Av samma anledning valdes därför att genomföra en telefonintervju. Intervjustadiet avslutades när en mättnad ansågs nådd. Enligt Trost (2005) bör vid kvalitativa intervjuer forskaren begränsa sig till ganska få intervjuer eftersom att materialet vid många intervjuer kan bli ohanterligt och svårt att överblicka. Det är därför viktigt att tänka på att ett fåtal väl utförda intervjuer är betydligt mer värda än ett flertal som är mindre väl utförda. Kvaliteten ska således sättas i första rummet. (Trost, 2005) En bra tumregel vid sådana tillfällen är att fortsätta med nya intervjuer så länge som de kan anses tillföra väsentlig information till studien. (Repstad, 2007) Sex stycken revisorer intervjuades varav en intervju utfördes för att erhålla en viss förförståelse. Ovanstående urval går till viss del att se som ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga en mer subjektiv bedömning om vilka respondenter som ska ingå i urvalet. Detta för den egna bedömningen antas vara det sätt som bäst ger svar på forskningsfrågor och syften. Detta urval lämpar sig även bra vid en mer induktiv ansats (Saunders et al, 2007)

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Redovisning av fotbollsspelare

Redovisning av fotbollsspelare Företagsekonomiska institutionen Redovisning av fotbollsspelare Hur gör man och hur bör man? Magisteruppsats i Företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2005 Handledare: Mari Paananen Författare: Andreas

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen

Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Ekonomprogrammet VT09 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Revision av företag som outsourcar ekonomifunktionen - Så tänker revisorn Carin Forsström Karen

Läs mer

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen Henrik Månsson & Martin Krafth Då sitter där två redovisningsansvariga och kuckelurar, och gör än ditten och än datten Förord Denna

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

Väsentlighet och risk vid planering av revision

Väsentlighet och risk vid planering av revision Institutionen för Handelsrätt Kandidatuppsats HARK11 HT 2009 Väsentlighet och risk vid planering av revision Författare Anna Åberg Handledare Krister Moberg Sammanfattning Examenarbetets titel: Väsentlighet

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

REVISIONSPLIKT, MYNDIGHETERNAS VÄLSIGNELSE? - En studie av Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens nytta av revision i mindre aktiebolag

REVISIONSPLIKT, MYNDIGHETERNAS VÄLSIGNELSE? - En studie av Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens nytta av revision i mindre aktiebolag REVISIONSPLIKT, MYNDIGHETERNAS VÄLSIGNELSE? - En studie av Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens nytta av revision i mindre aktiebolag Magisteruppsats i företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys

Läs mer

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

C-UPPSATS IAS 41 ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar C-UPPSATS 2005:081 IAS 41 Vad innebär den nya redovisningsstandarden för skogsindustrin? ROGER ANDERSSON MATTIAS BERGLUND PETER EJERLUND Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uppdragsbrev enligt den nya revisionsstandarden. - Hur uppfattas uppdragsbrevet bland revisorer och firmatecknare?

EXAMENSARBETE. Uppdragsbrev enligt den nya revisionsstandarden. - Hur uppfattas uppdragsbrevet bland revisorer och firmatecknare? EXAMENSARBETE Uppdragsbrev enligt den nya revisionsstandarden - Hur uppfattas uppdragsbrevet bland revisorer och firmatecknare? Anna Bjelkne, Elisabeth Eriksson, Henrik Sjölander Ekonomprogrammet Revisor/Controller

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Förväntningar på revisorer

Förväntningar på revisorer Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Owe R Hedström Författare: Jenny Edlund Enevång Joakim Furberg Förväntningar på revisorer Utifrån ett intressent perspektiv! 1 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING

Läs mer

Praxis och norm, går de hand i hand?

Praxis och norm, går de hand i hand? HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska Institutionen Avdelningen för redovisning och finansiering Praxis och norm, går de hand i hand? - en studie av redovisningspraxis bland småföretagare

Läs mer

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Handelshögskolans Civilekonomprogram/ Undergraduate Programme in Business Studies Bachelor Thesis, ICU2008:22 REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande

Läs mer

Redovisning i Ideella Föreningar. Malin Fasth & Cecilia Oscarsson

Redovisning i Ideella Föreningar. Malin Fasth & Cecilia Oscarsson Redovisning i Ideella Föreningar Malin Fasth & Cecilia Oscarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2002-07-06 Språk Language XSvenska/Swedish

Läs mer

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken?

Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Valfritt ekonomiskt program 180hp Slopad revisionsplikt- Är ett reviderat material viktigt för banken? Kandidatuppsats företagsekonomi, 61-90hp Slutseminarium

Läs mer

Revisorns ansvar - kristallklart eller? En studie av uppfattningar hos styrelseledamöter och auktoriserade revisorer. Matilda Blanck & Nina Lindahl

Revisorns ansvar - kristallklart eller? En studie av uppfattningar hos styrelseledamöter och auktoriserade revisorer. Matilda Blanck & Nina Lindahl Revisorns ansvar - kristallklart eller? En studie av uppfattningar hos styrelseledamöter och auktoriserade revisorer. Matilda Blanck & Nina Lindahl Avdelning, Institution Division, Department Datum Date

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering

Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Företagsekonomiska institutionen Redovisning av befarade kreditförluster en studie av svenska bankers hantering av gruppvis reservering Kandidatuppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna?

Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF09 Revisionspliktens vara eller icke vara i små företag - vad anser intressenterna? Johanna Fogelberg Anette

Läs mer