Revisionsproblem vid informationsasymmetri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsproblem vid informationsasymmetri"

Transkript

1 Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårtermin 2008 HFÖD71, 30 Hp. ISRN-Nummer: Revisionsproblem vid informationsasymmetri Hur informationsasymmetri mellan revisor och företagsledningen påverkar bedömningen av underskottsavdrag Audit Difficulties Concerning Asymmetric Information - How asymmetric information between auditor and management affect judgement of loss carryforwards Andreas Gustavsson Alexander Lindgren

2 Sammanfattning Utvecklingen inom redovisning har på senare år fört med sig en mer subjektiv syn på värderingsfrågor. Numera innehåller en balansräkning flertalet olika värderingsmodeller för olika objekt. Tanken är att balansräkningen i så stor grad som möjligt ska spegla verkligheten och därmed aktuella marknadsvärden. Till följd av införandet av ett antal av IASB:s rekommendationer anses även redovisningsunderlagen i allt större utsträckning baseras på bolags prognoser (KPMG, 2008). Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag är en av de poster i balansräkningen som till viss del värderas subjektivt. Revisorn är en utomstående person i förhållande till bolaget som granskas. Det gör att frågan huruvida det är rimligt att denne kan förutsättas ha tillgång till samma information som bolagets ledning är lämplig att ställa. Syftet med studien är att undersöka vilka eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag till följd av skillnaden i information som revisorn och företagets ledning har tillgång till. Syftet är även att undersöka hur omfattande och vanligt förekommande dessa problem är. I studien har framförallt en inriktning mot kvalitativ metod gjorts i form av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Respondenterna som valdes var företrädelsevis påskrivande revisorer i de bolag som redovisat underskottsavdrag till betydande belopp i 2007 års årsredovisningar. Studien visar att förekomsten av underskottsavdrag till betydande belopp fanns hos 123 av 266 svenska börsbolagen på Small-, Mid- och Large Cap. Revisionen av underskottsavdrag baseras på information från olika håll i hela företagsverksamheten och genomförs med hänsyn till Revisionsstandard i Sverige under ledordet att bedömningar av redovisningen ska vara rimliga. De potentiella problem som uppstår för revisorn är av varierande karaktär och kan bero på övergripande omständigheter såväl som mer specifika. Ett exempel på ett övergripande problem är att revisorn måste vara väldigt påläst om företaget för att kunna minska informationsklyftan. Ett mer specifikt problem kan vara att identifiera företagsledningens agendor. Nyckelord: Bedömningar, informationsasymmetri, underskottsavdrag, revision, företagsledning

3 Förord Studien hade inte kunnat genomföras utan dess respondenter. Ett väldigt stort TACK till Johan Andersson, Bertel Enlund, Bo Hjalmarsson, Bo Lagerström, Carl Lindgren samt Jan Nilsson för att ni har tagit er tid och delat med er av er kunskap och era erfarenheter. Ett tack riktas även till opponenterna Erik Bergfors, Peter Janeholt, Johan Samuelsson och Besamin Talic. Tacksamhet riktas slutligen också mot Caroline Larsson för din korrekturläsning. Tack även Arne Fagerström som bidragit till att studien har fått en början, en mitt och ett slut. Andreas Gustavsson och Alexander Lindgren Linköping, juni 2007

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Forskningsfrågor Syften Avgränsningar Disposition Metod Undersökningsansats Praktiskt tillvägagångssätt Studiens upplägg och undersökningsmetod Urval Inledande kontakt Utformning och genomförande av intervju Behandling av intervju Analys och tolkning Etik och access Teori Kontextuell teori Revisorns uppgifter Revisionsstandard i Sverige - RS Underskottsavdrag IAS Normativ och positiv teori Principal-agent teorin Kulturell påverkan på redovisningsinformation Bokföringsmässig metod i redovisningen Prognoser Bedömningar Tillit som del av revisionsprocessen Osäkerhet och försiktighet Oberoende Revision som en förhandling Empiri Årsredovisningar Revideringen av skattefordringar Insamling av underlaget för bedömningarna Involverade parter i bedömningar Bedömningar av skattefordringar Rimlighet Revisionsbevis Externa eller andra informationskällor Etablerade företag jämfört med nyetablerade företag Uppföljning och utvärdering Informationsasymmetri

5 4.3.1 Företagsledningens informationsövertag Tillit till företagsledningen och deras agenda Diskussion eller förhandling Andra poster med inslag av framtida bedömningar Analys och diskussion Årsredovisningar Problematiken i bedömningar av underskottsavdrag Informationsövertag Prognoser Bedömningar Revisionsbevis Informationsinsamling i flera led Oberoende Osäkerhet Förhandling och diskussion Slutsatser Metodreflektion Reliabilitet och Validitet Trovärdighet Förslag till vidare forskning Källförteckning Bilagor: Bilaga 1: Tabell över förekomsten av underskottsavdrag... i Bilaga 2: Presentation av respondenter...vii Bilaga 3: Intervjuguide...ix

6 Tabellförteckning Tabell 1: Förekomsten av underskottsavdrag i årsredovisningar Figurförteckning Figur 1: Mängd information hos vardera part Figur 2: Tänkbara revisionsbevis avseende underskottsavdrag Figur 3: Informationsled

7 Förkortningslista FASB FAR IAS IASB IFAC IFRS ISA RS VD Financial Accounting Standards Board Föreningen Auktoriserade Revisorer International Accounting Standards International Accounting Standards Board International Federation of Accountants International Financial Reporting Standards International Standard on Auditing Revisionsstandard i Sverige Verkställande direktör

8 1. Inledning I inledningen presenteras bakgrunden och de omständigheter som ligger till grund för studien. Därefter följer en problemdiskussion som utmynnar i tre forskningsfrågor och studiens syfte. 1.1 Bakgrund Revision är inget nytt fenomen utan traditionen går långt tillbaka i tiden. Affärsverksamheter i Sverige anses ha blivit granskade i revisionsliknande former sedan mitten av 1600-talet. (Johansson et al, 2005) Misstron mot att företagens ledningar skulle sätta ägarna i främsta rummet ledde till att en neutral part tillsattes för att granska och bedöma redovisningen. Revisionen har sedan dess utvecklats i explosionsartad form i västvärlden och fått sådant fotfäste inom många områden att samhället kan ses som ett revisionssamhälle. (Power, 1997) Revisionen har även med tiden kommit att utgöra ett skydd för andra intressenter än ägarna. (Lee, 1995) Affärsverksamheter är bara ett exempel på sådant som är föremål för granskning och revision. Behovet av att kontrollera ansvariga personer och olika sorters information verkar således ha befäst sig med västvärlden som ett revisionssamhälle. (Öhman, 2006) Sedan 1895 är det genom svensk lag stadgat att ett bolags räkenskaper ska granskas av revisorer. (Johansson et al, 2005) Lagarna har därefter växt i omfattning och det finns idag flera lagar som berör revision och revisorer. Samtidigt har det skett en internationell utveckling på redovisnings och revisionsområdet. Utvecklingen har bland annat fört med sig att de svenska revisorerna har att rätta sig efter standarder såsom International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Standards on Auditing (ISA). (Öhman, 2006) Kunskaperna inom revisionsforskningen har beskrivits som relativt svag (Power, 1997) och i Sverige har forskningen ansetts begränsad och utförts med små resurser (Johansson et al, 2005). På området har dock en del avhandlingar skrivits och vissa artiklar publicerats internationellt. Antalet undersökningar inom området är ändå att se som tämligen litet. Revisionsverksamheten i Sverige kan därmed anses vara relativt outforskad. (Öhman, 2006) - 1 -

9 Under senare år har revisorns ansvar i revideringen av bolag kommit allt mer i fokus på grund av den tilltagande internationella debatten. Skadeståndsanspråken på revisorer har ökat. Revisorerna måste till exempel alltid ha en ansvarsförsäkring till skillnad från styrelseledamöterna och har i allmänhet väl definierade riktlinjer och utstakade regelverk att följa vilket gör ansvarsfördelningen tydlig. Ansvarsförsäkringen gör att det är viktigt för revisorn att ha god uppsikt på den information som ligger till grund för hans eller hennes bedömningar i revisionsprocessen. (Moberg, 2006) Vilka revisionsåtgärder som är nödvändiga för att utföra en revision enligt god revisionssed bedömer revisorn utifrån de krav som ställs i Revisionsstandard i Sverige (RS), lagar, föreskrifter och de speciella krav som finns för varje unikt uppdrag och rapportering. Revisorn ska sedermera tillgodogöra sig tillräcklig och ändamålsenlig information i form av revisionsbevis för att kunna dra tillförlitliga slutsatser i revisionsberättelsen. För att stärka bevisen ska revisorn tillskansa sig yttranden från företagsledningen eller från dess jurist. (FAR, 2005) Det anses viktigt att framhäva ett av revisorns mål i processen; att göra bedömningar kring bolagsledningens förslag. Revisorn söker inte bevis för att kunna bevisa någonting. Revisorn söker istället tillräckliga bevis som grund för sin åsikt, för att få tillräckligt hög grad av tillit samt för att tillfredsställa förväntningarna från de personer som drar fördel av revisionen och för att få en professionell åsikt. Det är således upp till revisorn att bedöma om bevisen räcker till för att avge en professionell åsikt eller rapport. (Flint, 1988) Processen involverad i att registrera redovisningshändelser beror således till stor del på professionella bedömningar. Ett exempel är om en post ska aktiveras eller inte. Aktiveringen har i sin tur att göra med bedömningen huruvida kostnaden kan komma att generera framtida ekonomiska fördelar. (Deegan och Unerman, 2006) En kärna i redovisningsprocessen är att revisorn ska vara oberoende och fri från jäv vid utförandet av sina arbetsuppgifter och därmed även vid bedömningarna.(flint,1988) - 2 -

10 Muczyk et al(2001) illustrerar med ett citat varför revisioner kan misslyckas: The fox knows much, but more he that catches him. (Mucho sabe la zorra, pero mas el que la toma) spanskt ordspråk 1 Källa: Muczyk et al 2001, s. 27 Citatet visar på kunskapsklyftan mellan revisorn och bolagsledningen. Muczyk et al(2001) menar här att det är svårt för revisorer att upptäcka bolagsledningens dåliga ledarskap eller dess undermåliga bedömningar. Utvecklingen inom redovisning har sedan mitten av 1980-talet lett till en mer subjektiv syn på värderingsfrågor till följd av International Accounting Standards Board:s (IASB) och Financial Accounting Standards Board:s (FASB) skifte av fokus. Regelsättarna har systematiskt infört tillämpning av verkligt värde värdering, till skillnad mot det tidigare fokuset på historiska anskaffningskostnader. (Hitz, 2007) Numera innehåller en balansräkning flertalet olika värderingsmodeller för olika objekt. Tanken är att balansräkningen i så stor grad som möjligt ska spegla verkligheten och därmed aktuella marknadsvärden. IASB har på senare tid infört flertalet standarder som utgår från en värdering till verkligt värde av till exempel impairment test 2 av goodwill. (Barlev och Haddad, 2003) Värderingen till verkligt värde kan anses vara mer subjektiv än värderingen till historiskt anskaffningsvärde (Barth, 1994). Till följd av införandet av ett antal av IASB:s rekommendationer anses även redovisningsunderlagen i allt större utsträckning baseras på bolagets prognoser. Exempel på detta rör uppskjutna skatter och nedskrivningar (KPMG, 2008). Betydelsen av revisorns bedömningar visas även genom nedanstående citat: I grund och botten bygger revisionens genomförande på revisorernas professionella omdömen och delvis även på deras subjektiva bedömningar. Det får anses gälla även i fråga om att avgöra vad som är väsentligt och riskfyllt. Källa: Öhman, 2006, s.43 1 Författarnas översättning: Räven är vis men visare är den som fångar honom 2 Författarnas översättning: Nedskrivningsprov - 3 -

11 Revisionen har således en hel del subjektiva inslag och revisorns professionella bedömningar är att betrakta som en central del vid revision. 1.2 Problemdiskussion Problemen kring de subjektiva värderingarna har att göra med periodiseringar. Dessa bedömningar grundar sig på den bokföringsmässiga metoden och handlar i stor mån om periodisering av ekonomiska fördelar och dess hänförliga kostnader (Hartman et al, 1995). Transaktioner och händelser bokförs när de inträffar och redovisas för den period de hänför sig till. (FAR, 2007) Med ökade inslag av bedömningar ökar användbarheten i redovisningen. Om periodiseringar saknar inslag av bedömningar är informationsvärdet av dessa osäkert. (Marton, 2008) Den bokföringsmässiga metoden justerar det operationella kassaflödet till att exempelvis ta hänsyn till affärstransaktioner som inträffat inom en period men som ännu inte renderat någon inbetalning. Problemet med metoden ligger i justeringen av det operationella kassaflödet. Osäkerheten ligger inte i hur kassaflödessiffrorna ska justeras, utan när. Beslut som rör detta problem kräver i sin tur att företagsledningen gör subjektiva bedömningar. (Eliott et al, 2006) Att redovisa genom den bokföringsmässiga metoden kräver subjektiva uppskattningar om hur framtiden kommer att gestalta sig från företagsledningen. Dessa subjektiva uppskattningar kan inte, per definition, verifieras på ett objektivt sätt av revisorer. (Francis och Krishnan, 1999) Om revisorn ska granska ledningens subjektiva bedömningar kräver det rimligtvis att revisorn också måste göra en egen subjektiv bedömning för att företagens intressenter slutligen ska få en rättvisande bild av företagen. Att periodisera kräver således bedömningar. International Accounting Standards 12 (IAS 12) behandlar redovisningen av inkomstskatter, däribland uppskjutna skatteskulder och -fordringar. I och med införandet av IFRS samt IAS ska från 2005 noterade svenska företag följa dessa regler vid upprättandet av koncernredovisning, inbegripande värderingen av en skattefordran enligt IAS 12. (FAR, 2007) Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag är en av de poster i balansräkningen som till viss del värderas subjektivt. En utförligare förklaring till underskottsavdrag ges i Då ett företag har en uppskjuten skattefordran påverkas redovisningen av mer eller mindre subjektiva antaganden som berör uppskattningar om framtida vinster. Vissa uppskjutna - 4 -

12 skattefordringar är lättare att bedöma med mer objektiva faktorer. Ett exempel är genom skatteplanering. Den uppskjutna skattefordran avseende underskottsavdrag till följd av framtida skattepliktiga inkomster genom större vinster anses dock vara den mest komplexa bedömningen. Den framtida skattepliktiga inkomsten genom ökade vinster betraktas som den minst objektiva av de olika typer av skattefordringar som finns. (Kylebäck, 2003) Enligt IAS 12, punkt 34, ska en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan redovisas mot framtida överskott vid beskattning. I den mån det inte är sannolikt, redovisas inte dessa skattemässiga avdrag. Här används ordet sannolikt som rekvisit för att skattemässigt avdrag ska ligga för handen. (FAR, 2007) Bedömningarna om det är sannolikt för avdragen blir med nödvändighet därför subjektiva. Dessa ska dock ändå vara realistiska och väl styrkta. (Jönsson, 1999) IAS 12 beskrivs mer ingående i teoriavsnittet under Begreppet sannolikt är ett begrepp som ofta används i IASB:s standarder utan att tumregler finns i regelverket. I standarder såsom IASB uppkommer istället ett mått av professionell bedömning, där andan i rekommendationen ska vara vägledande. Företag i olika situationer bör tolkas olika. Ett nystartat företag har exempelvis inte samma erfarenhet av att prognostisera som ett mer etablerat företag varför dessa bör bedömas olika. (Heurlin, 2003) Vid en bedömning av skattefordringar avseende underskottsavdrag ska således positiva fakta vägas mot negativa. (Peavy och Nurnberg, 1993; Kylebäck, 2003) Exempel på positiva faktorer är existerande avtal eller ordrar som leder till överskott samt att de förluster som skapats beror på en enstaka händelse. Negativa faktorer är förluster uppkomna på senare tid, icke utnyttjade underskottsavdrag som förfaller samt framtida förluster den närmaste tiden framöver. (Kylebäck, 2003) Hur viktig är då bedömningen av skattefordringar avseende underskottsavdrag? Investerare och analytiker använder informationen kring underskottsavdrag för att prognostisera framtida vinster samt för att avgöra aktiepriset. Informationen används eftersom företagsledningen måste använda sin privata information för att göra bedömningar om bolagets framtida utsikter. Värderingen av underskottsavdrag genom redovisningen ses således som ett annat sätt att ge ut företagsledningens vinstprognoser. Alltså är förståelsen och förmågan att kunna analysera - 5 -

13 informationen kring periodiseringen och redovisningen om uppskjutna skatter ett viktigt instrument för att göra vinstprognoser samt översätta prognoserna till en uppskattning av värdet på eget kapital. (Amir och Sougiannis, 1999) Bedömningen kring uppskjutna skatter ger således värde-relevant information. (Ayers, 1998; Zeng, 2003) Underskottsavdrag anses också vara ett kraftfullt instrument och en potentiellt värdefull tillgång som kan realiseras genom vinstdrivande verksamhet eller som i många fall, då företaget säljs vidare och andra företag kan dra nytta av uppköpta underskottsavdrag. (Wolk och Tearney, 1973) Problemen kring periodisering leder till vissa intressanta frågor. Det faktum att revisorn är en utomstående person i förhållande till bolaget som granskas, gör att frågan huruvida det är rimligt att denne kan förutsättas ha tillgång till samma information som bolagets ledning är lämplig att ställa. Denna informationsasymmetri torde existera vad gäller flera redovisningsposter där underskottsavdrag är en av dessa. Att svara på vilka problem som finns vad gäller informationsasymmetri i vore därför intressant. En fråga som uppkommer i samband med periodiseringen är hur vanligt det är med subjektiva bedömningar rörande det framtida nyttjandet av underskottsavdrag för svenska börsbolag. Intressant är även om dessa poster är betydande och vilka problem som finns kring dessa bedömningar. En betydande eller väsentlig post är vidare svår att kvantifiera och i IASB:s föreställningar står det att information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka besluten som användaren fattar med grund i informationen (FAR, 2007). Det finns dock andra källor för att utröna vad som är väsentligt i en situation och att bestämma vad som är väsentligt kräver ofta en professionell bedömning. Ett förslag från Financial Accounting Standards Board (FASB) är att belopp som överstiger fem till tio procent av företagets årsresultat är att anse som väsentligt. (Riahi-Belkaoui, 2004) Det finns även äldre undersökningar som visar på att gränsen för väsentlighet ligger kring fem till femton procent av nettoresultatet. (Iskander et al, 1999) - 6 -

14 1.3 Forskningsfrågor Att svara på vilka problem som finns i allmänhet för revisorn vid informationsasymmetri är svårt att utreda. Studien har därför inriktats mot att undersöka problemen kopplade till informationsasymmetri vid bedömningar underskottsavdrag mer specifikt. Den övergripande forskningsfrågan för studien har som mål att förklara och förstå: Vilka eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag till följd av informationsasymmetrin mellan revisorn och företagets ledning? Problemdiskussionen har även mynnat ut i följande två delfrågor: Hur bedömer och granskar revisorer uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag? I vilken omfattning redovisar företag skattefordringar avseende underskottsavdrag av betydande belopp på börsen? Den första delfrågan är att betrakta som av mer deskriptiv karaktär där revisorns tillvägagångssätt beskrivs, vilka revisionsbevis som finns att införskaffa, hur diskussionen med företagsledningen ser ut samt olika faktorer i prognoserna. Den andra delfrågan ställs för att visa på vidden av de eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid dessa bedömningar. Med anledning av dessa forskningsfrågor och ovanstående problemformulering har ett syfte för studien formulerats. 1.4 Syften Syftet med studien är att undersöka vilka eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag till följd av skillnaden i information som revisorn och företagets ledning har tillgång till. Syftet är även att beskriva hur vanligt förekommande underskottsavdrag till betydande belopp är. Syftet är tänkt att besvaras genom att analysera det empiriska materialet som samlas in under studiens gång och återknyta till den teoribildning som finns på ämnet. Studiens slutsatser presenteras därefter som svar på syftet

15 1.5 Avgränsningar Studien är avgränsad till de redovisnings- och revisionsstandarder samt lagar som är aktuella för Studien är även avgränsad till de större bolagen i Sverige som är registrerade på OMX (Stockholmsbörsen) och tillämpar IFRS-redovisning, det vill säga Large-, Mid- och Small Cap. Bolagens senaste årsredovisningar har granskats, det vill säga för 2007 samt i förekommande fall 2006/2007 då vissa bolag använt sig av brutet räkenskapsår. Avgränsningar har skett till att enbart innefatta svenska påskrivande revisorers åsikter om bedömningen av uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Eftersom vissa företag kan ha uppskjutna skattefordringar till ringa belopp kanske dessa företag inte har några väsentliga problem med bedömningen. Av den anledningen valdes de poster som uppgick till tio procent av nettoresultatet som ett betydande belopp. Mer om detta sägs i studiens metodkapitel. I studien behandlas endast subjektiva bedömningar och informationsasymmetri avseende skattefordringar, främst inriktat mot underskottsavdrag. Studien riktar vidare in sig på subjektiva bedömningar ur påskrivande revisors perspektiv och tar således inte andra intressenters åsikter i beaktande förutom IASB, FASB och FAR:s regelverk. Frågan om vilka problem som uppstår för revisorn till följd av skillnaden i tillgång till information mellan revisorn och företagsledningen är avsedd att besvaras ur påskrivande revisors perspektiv. Frågeställningarna är inte tänkta att besvaras ur ett juridiskt perspektiv. Det innebär att påföljder vid eventuellt felaktiga beslut där revisorn kan avkrävas ansvar inte kommer att behandlas. Hur uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas rent teknisk behandlas inte heller närmare i studien. Ingen diskussion förs över huruvida skattefordringar går att betrakta som en tillgång eller inte. Läsaren hänvisas där till andra källor för sitt läsande. Det finns förmodligen många åtgärder revisorer företar för att minska alternativt eliminera de eventuella problem som kan uppstå för revisorn vid bedömningar av underskottsavdrag. Studien har dock inte behandlat detta i en närmare utsträckning

16 1.6 Disposition Här presenteras studiens fortsatta upplägg för att ge en överblick och underlätta vidare läsning. En närmare beskrivning av upplägget ges även i inledningen av varje kapitel. Metod (kapitel 2) I kapitel 2 presenteras de metodval som gjorts avseende studien. Vidare presenteras studiens undersökningsansats samt praktiska tillvägagångssätt och etiska ställningstaganden. Teori (kapitel 3) I avsnittet beskrivs normativ respektive kontextuell teori. Tidigare forskning kring uppskjutna skattefordringar presenteras liksom de ramar som revisorn verkar inom. Empiri (kapitel 4) I avsnittet behandlas det empiriska material som framkommit genom årsredovisningar och därefter intervjuer med utvalda revisorer. Analys (kapitel 5) I avsnittet analyseras förekomsten av underskottsavdrag för svenska företag. En analys görs även beträffande hur revisorer granskar och bedömer underskottsavdrag samt vilka problem som kan uppstå för revisorn till följd av informationsasymmetri. Slutsatser (kapitel 6) I studiens sjätte kapitel presenteras slutsatserna. Metodreflektion (kapitel 7) Under detta kapitel diskuteras eventuella kritiska aspekter vid val av källor samt metoder. Förslag på vidare forskning (kapitel 8) I avsnittet ges förslag på vidare forskning. Uppslagen har uppstått under studiens gång, särskilt vid intervjuerna med de utvalda respondenterna

17 2. Metod I detta kapitel redogörs för ställningstaganden avseende undersökningsansats samt undersökningsmetod. Kapitlet fortsätter med en redogörelse över tillvägagångssätt vid inhämtning av material, urvalet av årsredovisningar och hur de intervjuade revisorerna senare valdes ut. En beskrivning sker vidare av hur tolkning och analys gick till. Kapitlet avslutas med etiska överväganden samt access. 2.1 Undersökningsansats Det antropologiska/induktiva paradigmet, idag bättre känt som den positivistiska ansatsen, fokuserar på det specifika i syfte att framställa generella teorier för redovisning. Enkelt uttryckt försöker användarna av den positivistiska ansatsen att framställa en redovisningsteori från en begriplig beskrivning av specifika handlingar och val som gjorts i praktiken, det vill säga i det praktiska utförandet av redovisningen. Målet med redovisningsforskning inom det antropologiska/induktiva paradigmet är att förstå, förklara och förutsäga existerande redovisningspraxis. (Riahi-Belkaoui, 1996) Studien utgick från en frågeställning ursprungligen framförd av KPMG som förslag till forskningsämnen vilket avspeglas främst i första forskningsfrågan. Därmed kan det anses att studiens metod till en början tar sig an en induktiv infallsvinkel eftersom den är hämtad från verkligheten, såsom frågeställningens upphovsman på KPMG upplevt den. Eftersom det till synes finns tämligen lite forskning med liknande frågeställningar som denna studie och med hänsyn till hur forskningsfrågorna är ställda, är ambitionen med studien till viss del i linje med metodologin. Ambitionen i första forskningsfrågan är därmed att försöka förklara och förstå och därmed fylla ett teoretiskt tomrum. Det deduktiva redovisningsparadigmet, också känt som true income /deduktiva ansatsen, går ut på att formulera normativa teorier som syftar till att bidra med en sann definition av inkomst som fenomen. Meningen är att det ska finnas en och samma värderingsmodell som mäter inkomst och tillfredställer alla intressenters behov. Därmed utgår det deduktiva redovisningsparadigmet från en förutfattad formulering av hur redovisningen borde gå till och tillämpas sedan i verkligheten för att få en så sann bild som möjligt avbildad i räkenskaperna. (Riahi-Belkaoui, 1996) Den förutfattade formuleringen tar sin utgångspunkt i B fakta, teorier,

18 hypoteser eller mål från vilket A härleds i form av empiri. (Ijiri, 1975) Här är rörelsen således från teori till data. (Saunders et al, 2007) En deduktiv infallsvinkel var även nödvändig för att få förförståelse för ämnet och de potentiella problemen inom området. Detta uppnåddes genom att studera olika bedömnings-, revisions- och redovisningsteorier inom diverse böcker, forskningsbaserade tidskrifter och artiklar i vetenskapliga magasin. På så sätt kunde forskningsfrågorna, syftet för studien och intervjufrågor till datainsamlingen utformas och bearbetas. Förförståelse inhämtades även genom en första intervju som inte hade med det senare urvalet att göra. 2.2 Praktiskt tillvägagångssätt I följande delavsnitt beskrivs studiens praktiska tillvägagångssätt. Ställningstaganden och val av undersökningsmetodik motiveras samt hur urvalet av respondenter och dokumentstudier skett. Vidare beskrivs etiska val och överväganden samt hur intervjuerna gått till Studiens upplägg och undersökningsmetod Studien har flera frågeställningar. Dessa besvaras genom två olika tillvägagångssätt och därmed två olika sorters empiriska underlag. Det ena är genom datainsamling ifrån årsredovisningar och det andra genom intervjuer med revisorer. Insamlingen av årsredovisningar är att likna vid en kvantitativ undersökningsmetod. Den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering av data avseende insamling och analys (Bryman et al, 2005). I årsredovisningarna finns information som går att kvantifiera avseende hur vanligt förekommande skattefordringar är. Valet av tio procent såsom betydande belopp är istället att betrakta som kvalitativ då den inbegriper en tolkande innebörd. Därmed är datainsamlingen avseende årsredovisningarna kvantitativ med ett kvalitativt tolkningsinslag. Intervjuerna med revisorer är att betrakta som en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden riktar i högre grad in sig på att generera teorier och att tränga in djupare i frågeställningen (Ibid). Kunskapen som studien syftade till att undersöka och utvinna var av en företrädelsevis praktisk karaktär. Därför antogs kunskapen huvudsakligen finnas hos verksamma revisorer inom IFRS-redovisning och kvalitativa intervjuer bedömdes vara en metod att föredra framför exempelvis enkäter. Kvale (1996) beskriver här sju steg att gå tillväga vid kvalitativa intervjustudier. Dessa är tematisering, design, intervjuande, överföring till bearbetningsbar form, bearbetning, analys, resultatet samt slutligen rapportering. Dessa utgör visserligen en

19 förenkling av verkligheten men följer i stort sett på varandra (Trost, 2005). Dessa delar har följts till stor del avseende upplägget av studien avseende intervjuerna och beskrivs nedan i de olika avsnitten. En inledande formulering av syftet har först gjorts samt en diskussion kring intressanta problemområden i enlighet med tematisering. Som tidigare nämnts valdes en öppnare intervju för att besvara frågorna samt för att få en nyanserad bild. Syftet med att intervjua är vidare att ta reda på vad någon annan tänker på och att tillåta undersökare att få tillträde till den andra personens perspektiv samt fånga komplexiteten i respondentens individuella uppfattning och erfarenhet. (Patton, 1990) Att intervjua revisorer som varit med och reviderat posten uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag var en förutsättning för att få den information studiens frågeställningar krävde. Litteraturen som beskriver detta område närmast är redovisnings- och revisionsstandarderna. Standarderna är dock av mer principiell karaktär och beskriver inte i detalj hur själva arbetet går till. Revisorerna var och är förmodligen de mest insatta och kompetenta att utge information om problematiken på detta ämne. Val av metod och typ av intervju är tillsammans med urval att betrakta som design (Kvale, 1996) Urval För att besvara forskningsfrågorna har ett urval krävts. De största svenska bolagens årsredovisningar har valts ut. Dessa valdes genom att välja alla bolag listade på Large-, Midoch Small Cap på OMX Stockholm. Utifrån börslistorna har därefter ett urval gjorts där påskrivande revisorer för bolag som redovisat betydande belopp avseende skattefordringar intervjuats. Populationen av årsredovisningar består av de svenska bolag som redovisar enligt IASB:s standards. De bolag som redovisar enligt FASB:s regelverk ingick inte. Populationen avgränsades till de största svenska bolagens årsredovisningar avseende år 2007 samt i förekommande fall 2006/2007. Dessa fanns på olika börslistor; Large-, Mid-, och Small Cap på OMX Stockholm. Urvalet berodde främst på tidsskäl då ett större urval helt enkelt hade varit mer tidskrävande. Det berodde även på tillgänglighet av data då det antogs att det skulle vara lättare att få tillgång till större bolags årsredovisningar än de mindre beroende på färre intressenter och mindre organisation. Årsredovisningarna fanns slutligen att tillgå som elektroniska dokument på respektive bolags hemsida

20 Det urval som gjordes riktade sig mot underskottsavdrag redovisade i årsredovisningar. Årsredovisningar från företag som således hade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag var föremål för den kvantitativa datainsamlingen. Viktigt var även att dessa poster var av betydande belopp, det vill säga fem till femton procent av företagets nettoomsättning. Ett val gjordes här till att begränsa ett betydande belopp till tio procent av nettoomsättningen eftersom det låg mitt emellan gränserna. I de fall det finns bolag som har nettoresultat som är negativa och samtidigt har underskottsavdrag är även dessa belopp att anses som betydande. Detta urval resulterade i att 266 företags årsredovisningar valdes ut för att representera hur vanligt förekommande skattefordringar avseende underskottsavdrag var gällande betydande belopp. Urvalet visade även på hur vanligt förekommande underskottsavdrag till ett betydande belopp var på respektive börslista. Med detta som utgångspunkt valdes sedan respondenter för intervjuer. Det innebar att de revisorer som intervjuades hade haft hand om bolag som redovisat betydande belopp, i somliga fall även fler än ett bolag. De intervjuade torde således ha haft den bästa möjliga inblick i bedömningarna avseende just skattefordringar. En intervju för förförståelse genomfördes genom ett bekvämlighetsurval och därmed skedde ett initialt avsteg från urvalsstrategin. Revisorer från Stockholm valdes främst som respondenter. Dels på grund av att många av de för studien relevanta revisorerna fanns antingen i Stockholm eller Göteborg och dels att det var lättare att samordna flera intervjuer under en dag i Stockholm. Av samma anledning valdes därför att genomföra en telefonintervju. Intervjustadiet avslutades när en mättnad ansågs nådd. Enligt Trost (2005) bör vid kvalitativa intervjuer forskaren begränsa sig till ganska få intervjuer eftersom att materialet vid många intervjuer kan bli ohanterligt och svårt att överblicka. Det är därför viktigt att tänka på att ett fåtal väl utförda intervjuer är betydligt mer värda än ett flertal som är mindre väl utförda. Kvaliteten ska således sättas i första rummet. (Trost, 2005) En bra tumregel vid sådana tillfällen är att fortsätta med nya intervjuer så länge som de kan anses tillföra väsentlig information till studien. (Repstad, 2007) Sex stycken revisorer intervjuades varav en intervju utfördes för att erhålla en viss förförståelse. Ovanstående urval går till viss del att se som ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga en mer subjektiv bedömning om vilka respondenter som ska ingå i urvalet. Detta för den egna bedömningen antas vara det sätt som bäst ger svar på forskningsfrågor och syften. Detta urval lämpar sig även bra vid en mer induktiv ansats (Saunders et al, 2007)

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 016

Å R S R E D O V I S N I N G 2 016 ÅRSREDOVISNING 2016 Innehåll VDs kommentar Affärsläget Unlimited Travel Show Lönsamhet Utsikter Utveckling Bolagen i koncernen Verksamhet Vision Affärsidé Affärsmodell Strategi Struktur Marknaden Styrelse

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Normering enligt ISA Johan Rasmusson

Normering enligt ISA Johan Rasmusson Normering enligt ISA 2012-09-28 Johan Rasmusson Varför normering? Kvalitet i den kommunala revisionen har diskuterats och ifrågasatts under många år. Praxisundersökningar har påvisat behov av förbättrad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter Vårterminen 2006 Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Årsredovisning. Effnetplattformen Dividend AB

Årsredovisning. Effnetplattformen Dividend AB Årsredovisning för Effnetplattformen Dividend AB 559085-5721 Räkenskapsåret 2016 11 16 2016 12 31 2 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Effnetplattformen Dividend AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp)

Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Redovisning & Revision (AV) Peter Öhman 2011-05-06 Litteraturinspektion på det inledande teoriavsnittet (7,5 hp) För godkänt krävs 25 poäng av 50 (använd

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 1 Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad 1/9 o Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad Org.nr. 769631-1435 Räkenskapsåret 2015-11-05-2016-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2011

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2011 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2011 1.1 10 7,8 (78 %) 22 (67 %) Utifrån ett utkast till en koncernredovisning ska tentanderna ta ställning till posterna i moderbolagets och koncernens

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2009 1.1 2,8 71 4 Frågan handlar om de nya rotationsreglerna och huruvida revisionsbyrån kan väljas för en ny fyraårsperiod med befintlig huvudansvarig

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II December 2009

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II December 2009 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II December 2009 Revisorsnämnden 2009 0B3. Turitt AB Deluppgift 3.1 Exempel på väsentliga principiella skillnader med att tillämpa K2 jämfört med övriga BFNAR: Ett samlat regelverk,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

"I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \...

I- ~ O. i C\J ~ ~ c:i. E C'j. i I'-; \... i "I- ~ O i C\J ~ ~ c:i E C'j i I'-; \... I Revisionens syfte och inriktning Agenda 1. Väsentliga händelser under 2013 samt början av 2014 2. Förväntad utveckling 2014 - information från företaget 3. Revision

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer