Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna."

Transkript

1 SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från föreningsstämma i Svenska Föreningen för Immaterialrätt onsdagen den 29 maj 2013 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar. 1 Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna. 2 Håkan Borgenhäll och Liselott Enström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föreningens sekreterare, Erik Sandgren, föredrar 2012 års styrelseberättelse. Föreningsstämman fastställer styrelseberättelsen i enlighet med Bilaga 1. 5 Föreningens balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen för år 2012har delats ut inför mötet, Bilaga 2-3. De föredras av Bengt Domeij. Föreningsstämman fastställer balansoch resultaträkningarna. 6 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Karin Cederlund, ledamot av valberedningen, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse. Det upplyses att Therese Kraus och Lars Pehrson har avböjt omval. I enlighet med valberedningens förslag sker omval av Marianne Levin som ordförande samt omval av Ivan SFIR/AIPPI SWEDEN c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Box 5747 SE Stockholm Sweden Phone Fax (SFIR) (AIPPI)

2 Hjertman som vice ordförande. Härefter sker i enlighet med valberedningens förslag omval av Per Carlsson, Karin Cederlund, Bengt Domeij, Per Holmstrand, Malin Keijser Bergöö, Katarina Strömholm, Helena Östblom och Margareta Ydreskog samt nyval av Richard Lewinson. 8 Karin Cederlund föredrar valberedningens förslag till val av AIPPLs exekutivkommitté. Det upplyses att Bo Davidsson har avböjt omval. Inom AlPPI-gruppen närvarande medlemmar sker enlighet med förslaget omval av Ivan Hjertman och Håkan Borgenhäll som president respektive vice president samt som övriga ledamöter av exekutivkommittén omväljs Louise Jonshammar, Christina Berggren, Dag Hedefält, Jonas Westerberg och Sanna Wolk samt nyval av Kristian Fredrikson. 9 Karin Cederlund föredrar valberedningens förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter. I enlighet med förslaget sker omval av Claes Agnvall och Håkan Andersson (Baker Tilly) som revisorer samt omval av Åsa Thelin (Mazars SET Revisionsbyrå) och Rune Näsman som revisorssuppleanter. 10 Det beslutas att det inte ska ske någon förändring av årsavgifter för medlemskap i föreningen och i AlPPI-gruppen. 11 Karin Cederlund, Fredrik Egrelius och Jan Modin omväljs att utgöra valberedning inför 2014 års föreningsstämma. 12 Marianne Levin förklarar föreningsstämman avslutad. Vid protokollet Håkan Borgenhäll Liselott Enström SFIR/AIPPI SWEDEN c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Box 5747 SE Stockholm Sweden Phone Fax (SFIR) (AIPPI)

3 BILAGA / Årsbokslut för Svenska Föreningen för Immaterialrätt Räkenskapsåret Inriehällsförtecknihg: Sida Försättsblad 1 Förvalfningsberättelsé 2-6 Resultaträkning 7 Balansräkning 6-9 Nöter Undérskriftéf 12

4 2(12) Förvaltningsberättelse SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IMMATERIALRÄTT Styrelseberättelse för år 2012 Styrelsen för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) avger följande berättelse avseende föreningens verksamhet under år Det följer av SFIR:s stadgar att föreningen har till syfte att främja intresset för och kunskapen om immateriellt rättsskydd, särskilt patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, namnrätt, geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar samt skydd mot otillbörlig konkurrens och att genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på immaterialrättens område, såväl i Sverige som på det nordiska, europeiska och internationella planet. Föreningens verksamhet omfattar arrangemang av seminarier och föredrag i aktuella immaterialrättsliga ämnen liksom att vara remissinstans inom området. Föreningen medverkar genom den särskilda AlPPI-gruppen i den internationella föreningens arbete i fråga om internationella konventioner och annat internationellt harmoniseringsarbete inom immaterialrätten. Seminarier, konferenser m.m. Den 17 januari anordnade föreningen som traditionellt Praxisdagen med immaterialrättsliga avgöranden i domstolarna under det gångna året (2011). Detta var det tionde seminariet i sitt slag. Marianne Levin, Stockholms universitet, och föreningens ordförande, inledde. Därefter talade, Bengt Domeij, Uppsala universitet, Peter Sande, Sandart & Partners, Mattias Pierrou, AWAPATENT, och Sanna Wolk, Uppsala universitet (då Lunds universitet) om patenträttsliga avgöranden, Liselott Enström, Advokatfirman Lindahl, och Katarina Strömholm, Strömholm advokatbyrå (då Advokatfirman Lindahl) om mönsterrättsliga avgöranden, Richard Wessman, von Lode advokat, och Helena Östblom, Heidenstam Legal om varumärkesrättsliga avgöranden, Lena Göransson Norrsjö och Christina Wikström, båda Bolagsverket, om firmarättsliga avgöranden, Karin Cederlund, Sandart & Partners, och Johan Axhamn, Stockholms universitet, om upphovsrättsliga avgöranden, Lydia Lundstedt, Stockholms universitet, om immaterialrätt och internationell privaträtt, Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi och Lena Frånstedt Lofalk, Nord & Co, om marknadsrättsliga avgöranden och företagshemligheter. Omkring 120 personer deltog i Praxisdagen. Den 7 mars anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Ny EU-praxis om patentförlängning. Efter inledning av Marianne Levin talade Annika Ryberg, Patén besvärsrätten (då Svenskt Näringsliv), Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Louise Jonshammar, Patent- och Registreringsverket, Hanna Tilus, Advokatfirman Lindahl, Hampus Rystedt, Brann och Bengt Domeij, Uppsala universitet. Omkring 30 personer deltog i seminariet. Den 18 april anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Immaterialrättens roll i en svensk innovationsstrategi. Vilka förändringar behövs för ett innovationsklimat i världsklass? Efter inledning av Marianne Levin talade Håkan Ekengren, Näringsdepartementet, Susanne Ås Sivborg, Patent- och Registreringsverket, Bo Möllstam, Synergon, Linus Wretblad, Uppdragshuset, lan Harvey, Imperial College Business School London och Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv. Seminariet avslutades med en paneldebatt där lan Harvey och Tobias Krantz deltog. Omkring 40 personer deltog i mötet. Efter föreningsstämman den 29 maj fortsatte eftermiddagen med ett seminarium under rubriken Immaterialrätten i sociala medier - fullt av nya utmaningar!. Efter inledning av Marianne Levin talade Malin Forsman, Advokatfirman Fylgia, Stefan Widmark, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Richard Wessman, von lode advokat, Karin Cederlund, Sandart & Partners samt Lydia Lundstedt och Jonas Ekfeldt, båda Stockholms universitet. Totalt deltog omkring 90 personer i föreningsstämman och det efterföljande seminariet. Den augusti hölls en NIR-konferens i Helsingfors, Finland. Konferensen behandlade immaterialrättsliga sanktioner samt den nordiska rättsutvecklingen. Talare var Virpi Tili, f.d. domare i EU-domstolen, Christof Augenstein, Preu Bohlig & Partner, John J. Allén, NautaDutilh, Clement Salung Petersen, Köpenhamns universitet, Niilo Jääskinen, generaladvokat EU-domstolen, Randall R. Rader, chefsdomare, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Trevor Cook, Bird & Bird, Pekka

5 3(12) Sääskilahti, Nokia Corporation, Peter-Ulrik Plesner, Plesner Advokatfirma, Max Oker-Blom, Svenska handelshögskolan (Finland), Anne Marie Sejersted, Haavind, Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Nicolai Lindgreen, Kroman Reumert, Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan (Finland), Amund Brede Svendsen, Grette, Karin Cederlund, Sandart & Partners, Bernt Juthström, Advokatbyrå Waselius & Wist, Arne Ringnes, Thommessen och Örjan Grundén, Gozzo. Omkring 150 personer deltog i konferensen. Den 17 september inbjöd föreningen till möte under rubriken Vad hände på NIR-mötet i Helsingfors?. Seminariet behandlade delar av det som presenterats under NIR-konferensen. Talare var Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Karin Cederlund, Sandart & Partners, Örjan Grundén, Gozzo, Bengt Domeij, Uppsala universitet samt Marianne Levin. Seminariet var kostnadsfritt och omkring 40 personer deltog. Den 25 oktober anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Lagen om företagshemligheter skyddar den som skyddar sig själv. Talare var Bengt Domeij, Uppsala Universitet, Magnus Tonell, Advokatfirman Fylgia och Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå. Omkring 45 personer deltog i seminariet. Den 28 november anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Justitiedepartementet informerar om aktuell immaterialrätt Talare var Amina Lundqvist, Carl Josefsson och Alexander Ramsay, samtliga Justitiedepartementet. Omkring 75 personer deltog i seminariet. Remissyttranden m.m. Föreningen har under året yttrat sig över följande remisser: Utredning om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15) (avsåg bland annat tillstånd för vissa arkiv och bibliotek att framställa exemplar av skyddade verk, förfoganden till förmån för personer med funktionshinder och beslut enligt medlingslagen), - Patentspråksutredningens betänkande Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19), och - Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44). Föreningen har vidare på inbjudan av Justitiedepartementet deltagit i remissmöten inför diplomatkonferens om konvention om aduiovisuella franföranden, förhandlingar om direktiv om herrelösa verk och om det europeiska patentsystemet och en enhetlig patentdomstol. Föreningens remissvar finns publicerade på webbsidanwww.sfir.se. SFIR:s ämnesgrupper Sedan år 2003 finns fem ämnesgrupper inom SFIR: patenträttsgruppen, känneteckensgruppen, formskyddsgruppen, upphovsrättsgruppen samt TRIPS-gruppen. Tanken är att arbetet i grupperna ska vara obundet till formen, att grupperna ska utgöra forum för allmänna diskussioner i de särskilda sakfrågorna, till viss del vara inriktat på att besvara AlPPI-frågor samt vidare locka yngre personer att engagera sig i frågor de är särskilt intresserade av. Ansvarig för patenträttsgruppen är Peter Sande, för känneteckensgruppen Anders Kylhammar, för formskyddsgruppen Peter Adamsson, samtliga Sandart & Partners Advokatbyrå. Johan Axhamn, Stockholms universitet, är ansvarig för upphovsrättsgruppen och Ivan Hjertman, IP Interface AB, är ansvarig för TRIPS-gruppen. Under året har ämnesgrupperna bidragit aktivt i arbetet med föreningens remissyttranden inom respektive ämnesområde. Särskilt AlPPI-anknuten verksamhet AIPPLs ExCo-grupp har träffats sex gånger under år 2012, utanför SFIR:s styrelsemöten. Gruppens möten är öppna för SFIR:s styrelseledamöter och hedersmedlemmar och agenda respektive minnesanteckningar har distribuerats till ledamöterna i SFIR:s styrelse och till hedersmedlemmarna. ExCo-gruppen har under året haft följande sammansättning: Ivan Hjertman (President) Håkan Borgenhäll (Vice President) Bo Davidsson (Treasurer)

6 4(12) Louise Jonshammar (Secretary) Christina Berggren Dag Hedefält Jonas Westerberg Sanna Wolk Sara Ulfsdotter och Kristian Fredrikson har under året varit adjungerade till ExCo-gruppen. Fem svenska AlPPI-medlemmar har poster inom centrala AIPPI, nämligen Kristian Fredriksson i kommunikationskommittén, Sanna Wolk i programkommittén, Bo Davidsson i medlemskommittén, Ivan Hjertman i nomineringskommittén och Sara Ulfsdotter såsom Assistant Reporter General. Åsa Hellstadius, Linköpings universitet har av ExCo-gruppen utsetts att vara National Group Reporterior Sverige, ett uppdrag som särskilt innefattar att uppmuntra svenska medlemmars publicering i AIPPI:s e-news. Under 2012 har den svenska AlPPI-gruppen behållit sitt engagemang på central nivå och det finns alltjämt företrädare i elva s.k. Special Committees. Till skillnad från Working Committtes, som normalt upplöses efter avslutat exekutivkommittémöte respektive kongress, har en Special Committee ett fortlöpande uppdrag på sitt område. De elva Special Committees där svenska gruppen är representerad är följande: Q94 WTO/TRIPS: Ivan Hjertman (Chair of Committee) Q199 Client Attorney Privilege: Margareta Linderoth Q206 In-house counsel: Bo Johansson Q207 Development and Intellectual Property. Åsa Hellstadius Q222 Standards and Patents: Claudia Wallman (Secretary of Committee) Q223 Piracy and Counterfeiting (including ACTA): Ann-Charlotte Söderlund (Co-chair of Committee) Q224 Enforcement: Christina Berggren Q225 Alternative Dispute Resolution (ADR): Håkan Borgenhäll Q226 Copyright: Sanna Wolk (Co-Chair of Committee) Q227 Design: Mattias Malmstedt Q228 Patents: Jonas Westerberg Svenska AlPPI-gruppen har också företrätts i en Bureau Advisory Committee, nämligen Q211, Committee on the use ofianguages in AlPPIgenom Ivan Hjertman. Kommittén har avslutat sitt arbete under ExCo-gruppen har på sedvanligt sätt satt upp arbetsgrupper för att utarbeta svar på de särskilda frågor som behandlades vid AIPPLs kongress i Seoul, Korea, i oktober Dessa frågor, och deras respektive arbetsgrupper, var de följande: Q229 The use of prosecution historyin post-grant patent proceedings Arbetsgrupp: Håkan Borgenhäll, Lars Ekeberg, Kristian Fredrikson (rapportör), Dag Hedefält, Louise Jonshammar, Martin Levinsohn, Jonas Westerberg, och Johan Örtenblad Q230 Infnngement of trademarks by goods in transit Arbetsgrupp: Jennifer Berger, Christina Berggren (rapportör), Josefin Eriksson, David Griinbaum, Aron Ledstam, Josefin Leiman, Mikael Ludwigs, Sara Malmström, Charlotte Poehler, Sara Sparring, och Per Svanteson Q231 The interplay between design and copyright protection forindustrial products Arbetsgrupp: Johan Axhamn, Magnus Dahlman, Sanna Wolk (rapportör), och Helena Wassén öström Q232 The relevance of traditional knowledge to intellectual property law Arbetsgrupp: Patrick Andersson, Lennart Arvidsson, Ivan Hjertman, och Hampus Rystedt (rapportör) Q-frågorna möttes med stort intresse bland medlemmarna och ett förtjänstfullt engagemang har lagts ned i besvarandet av frågeformulären, både inom de olika grupperna och på diskussionsmötet. Samtliga rapporter och övrigt material angående frågorna finns på AIPPLs webbsida, De svenska rapporterna finns även på svenska AlPPI-gruppens webbsida, De resolutioner som antogs vid exekutivkommittémötet i Seoul har kommunicerats med drygt 30 svenska

7 5(12) immaterialrättsintressenter. Tre nyhetsbrev från svenska AlPPI-gruppen har distribuerats under året. De är tillgängliga på Den s.k. AlPPI-dagen, som blivit en tradition, hölls den 15 mars 2012 med ett "akademiskt program" där seminarier och utkasten till de svenska svaren på Q-frågorna blandades. Inbjudan till mötet gick ut till hela SFIR:s medlemskrets. Talare vid seminarierna var Kristina Lidehorn, Cederquist Advokatbyrå, Sara Ulfsdotter, Advokatfirman Lindahl, Anders Kylhammar, Sandart & Partners, Örjan Grundén, Gozzo, Tobias Edvardsson, Advokatfirman Lindahl, Stefan Widmark och Azra Osmancevic, båda Mannheimer Swartling, Petter Holm, Gärde Wesslau Advokatbyrå Göteborg. Omkring 55 personer deltog i AlPPI-dagen. Vid AIPPLs kongress i Seoul, Korea representerades den svenska AlPPI-gruppen av 33 medlemmar inklusive de åtta valda ExCo-ledamöterna. Till det svenska engagemanget vid kongressen ska nämnas att Sanna Wolk modererade Workshop VII: The IP implications ofuniversity and industry collaborations. För tredje året i rad arrangerade ExCo-gruppen en After Work för medlemmar och andra intresserade den 14 november 2012 på PRV i Stockholm. Vid mötet presenterades kort vad som avhandlats och beslutats vid kongressen i Seoul samt de frågor på AIPPLs agenda inför exekutivkommittémötet Omkring 40 personer deltog. För första gången hölls också en likadan After Work i Lund den 11 december 2012 i samarbete med Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF). Omkring 20 personer deltog. ExCo-gruppen har också haft tillfälle att presentera verksamheten vid Svenska Industrins IP Förenings (SIPF) årsmöte den 7 februari 2012 och vid ett samarrangemang med Västsvenska Immaterialrättsklubben (VIRK) i Göteborg den 24 januari ExCo-gruppen har lämnat två förslag till "akademiskt" program att behandlas vid exekutivkommittémötet i Helsingfors 2013, nämligen Patents and the Public Domain och Damages in IP litigation. ExCo-gruppen har utsett ansvariga att sätta samman arbetsgrupper för att besvara frågeformulär inför 2013 års exekutivkommittémöte i Helsingfors, Finland. De frågorna är följande: Q233 Grace penod for patents Rapportör: jur. kand. Louise Jonshammar Q234 Relevant public for determining the degree of recognition offamous marks, well-known marks and marks with reputation Rapportör: advokat Christina Berggren Q235 Term ofcopy right protection Rapportör: docent Sanna Wolk Q236 Relief in IP proceedings other than injunctions ordamages Rapportör: advokat Håkan Borgenhäll Det av SFIR helägda AlPPI-bolaget utannonserade 2012 möjligheten att söka stipendium. Endast ett fåtal ansökningar inkom och bolaget beslutade att inte utdela något stipendium. Tidskriften NIR SFIR är tillsammans med Svenska föreningen för upphovrätt samt immaterialrättsföreningarna i Danmark, Finland och Norge huvudman för tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) och medlem av föreningen för utgivande av tidskriften. Huvudmannaskapet innefattar ett ekonomiskt ansvarstagande för utgivningen av tidskriften. Men sedan NIR under år 2005 blivit självbärande har huvudmännen inte behövt bidra ekonomiskt. Det gällde således även för år Ulf Bernitz, Stockholms universitet, är SFIR:s representant i NIR:s styrelse och även NIR-styrelsens ordförande. Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har under året varit SFIR:s representant i NIR:s redaktionsråd. Huvudredaktör för NIR har varit Per Jonas Nordell, Stockholms

8 6(12) universitet. Produktionen av NIR ombesörjs av eddy.se, Visby. I samband med NIR:s nätverksmöte för forskare den april bidrog föreningen med kronor i syfte att stödja upptryckning av ett specialnummer av NIR-tidskriften där forskare kan presentera sina bidrag vid nätverksmötet. NIR-fonden Sedan år 2011 upprättar föreningen inget separat årsboksslut för NIR-fonden utan NIR-fonden ingår i stället i SFIR:s årsbokslut. Vid ett styrelsemöte den 18 april 2012 beslutade styrelsen att ändamålet för de medel som finns i NIR-fonden ska vara att trygga NIR:s utgivning och för nordiskt samarbete på immaterialrättens område. Eftersom medlen ska användas för ett särskilt ändamål, redovisas NIR-fondens tillgångar även fortsättningsvis som en särskild del av SFIR:s verksamhet. Styrelsens sammansättning m.m. Föreningens styrelse hade under månaderna fram till föreningsstämman i maj 2012 följande sammansättning: Marianne Levin, Stockholms universitet (ordförande), Ivan Hjertman, IP Interface (vice ordförande), Per Carlson, Marknadsdomstolen, Karin Cederlund, Sandart & Partners, Bengt Domeij, Uppsala universitet, Per Holmstrand, Patent- och Registreringsverket, Therese Kraus, Svensk Näringsliv, Malin Keijser Bergöö, DeLavai International, Lars Pehrson, Stockholms universitet, Katarina Strömholm, Strömholm advokatbyrå (då Advokatfirman Lindahl), och Helena Östblom, Heidenstam Legal. Werner Fröhling, AB Volvo, urträdde ur styrelsen under år 2011 på grund av att han inte längre bodde i Sverige. Adjungerade ledamöter av styrelsen har dessutom varit: hedersmedlemmarna Ulf Bernitz, Stockholms universitet, Ulf Dahlgren, Advokatfirman Lindahl, Örjan Grundén, Gozzo Advokater, Annika Ryberg, Patentbesvärsrätten, och Gunnar Karnell, Handelshögskolan i Stockholm, samt ledamöterna i AlPPI-gruppens exekutivkommitté och de ansvariga för SFIR:s särskilda ämnesgrupper. Också Per Jonas Nordell, Stockholms universitet, var adjungerad till styrelsen i egenskap av NIR-redaktör. Vid föreningsstämman valdes som ny ledamot i styrelsen Margareta Ydreskog, Zacco. Föreningens klubbmästare under året var Magdalena Jerner, Zacco, och föreningens skattmästare var Bengt Domeij, Uppsala Universitet. Erik Sandgren, Gernandt & Danielsson, är föreningens sekreterare. Föreningen hade cirka 750 enskilda medlemmar per den 31 december 2012 (föreningsmedlemmar). Antalet medlemmar i AIPPI var ca 200 stycken per den 31 december 2012.

9 BILAGA 7 Svenska Föreningen för Immaterialrätt Resultaträkning Belopp i kr Not < 12 ) Nettoomsättning övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Utdelning Resultat från förs. andelar anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

10 8(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 9(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Eget kapital vid årets början Arets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Värdet av varje post som är upptagna som anläggsningstillgångar har beräknats till anskaffningsvärde. Ingen del av de totala skulderna förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Intäkter och kostnader har bokförts enligt kontantmetoden.

12 10(12) Noter Not1 Rörelseresultat Specifikation över objektens intäkter och kostnader Medlemsint. Kostn. sem. m.m. Övr. kostnader Resultat AIPPI SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte Summa Not 2 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden; -Inköp Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag Antal Bokfört Dotterföretag / Org nr/ Säte andelar i% värde Sv. AIPPI Förvaltning AB, , Stockholm 1 ÖÖÖ ÖÖÖ Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav Noterade andelar Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier SFIR: SEB AK A, 496 st 7 82Ö 7 82Ö 27 4Ö4 SEB AK C, 151 st Fonder SFIR: Nordea Nordenfond Nordea Europafond Nordea Asset Allocation Fund Optima Nordea Institutionell Kortränta Noterade andelar SFIR Aktier NIR: SEB AK A, 748 st Fonder NIR: Nordea Instiutionell Kortränta Noterade andelar NIR Totalt noterade andelar

13 11 < 12 ) Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Anm.avgifter seminarium 2012, inbetalade Summa 600 Not 5 Kassa och bank Sparkonto NIR Ö 132 5S Affärskonto NIR Kassa och bank NIR Postgiro Nordea Affärskonto Nordea Sparkonto Nordea Aktielikvidkonto Nordea Placeringskonto Kassa och bank SFIR Totalt kassa och bank Not 6 Eget kapital Årets NIR Fritt eget kapital resultat Belopp vid årets ingång Balanserade vinstmedel Arets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Konto 2990 Anmälningsavgifter SFIR-möte Konto 2991 Beräknat arvode för bokslut Konto 2992 Beräknat arvode för revision

14 12 < 12 ) Underskrifter Vår revisionsberättelse har avgivits den *-* I & 2013 ^ s él Håkan Andersson Auktoriserad revisor Claes Aanvail Agnvall /

15 BILAGA 1(2) Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Svenska Föreningen för Immaterialrätt Org.nr Rapport om årsbokslutet Vi har reviderat årsbokslutet för Svenska Föreningen för Immaterialrätt för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsbokslutet som ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisoremas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsrbokslutet. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Övriga upplysningar Årsbokslutet för räkenskapsåret 2011 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad 11 maj 2012 uttalade sig enligt standardutformningen om detta årsbokslut. Svenska Föreningen för Immaterialrätt, Org.nr

16 2(2) Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Föreningen för Immaterialrätt för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret Håkan Andersson Auktoriserad revisor Svenska Föreningen för Immaterialrätt, Org.nr

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD Styrelseberättelse för år 2010

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD Styrelseberättelse för år 2010 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD Styrelseberättelse för år 2010 Styrelsen för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) avger följande berättelse avseende Föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd den 31 augusti 2011 kl. 13.00 på Armémuseum 1 Den extra föreningsstämman öppnas

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000.

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. Stadgar för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. 1 Namn och säte Föreningens namn är Svenska Föreningen för Industriellt

Läs mer

AGENDA INFÖR ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE. 5 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelse

AGENDA INFÖR ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE. 5 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelse AGENDA INFÖR ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2017. 1 Öppnande av föreningssammanträde 2 Val av mötesordförande och sekreterare 3 Fråga om sammanträdets behöriga utlysande

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011.

Stiftelsen John Tjemelds Advokatfond Org.nr Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. Styrelsen avger härmed årsredovisning för stiftelsen John Tjemelds Advokatfond för år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Fondens avkastning skall användas till resestipendier for

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

23085 Summa intäkter

23085 Summa intäkter Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond Org.nr. 802003-5237 Styrelsen avger hänned årsredovisning för stiftelsen John Tjernelds Advokatfond för år 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad 1/9 o Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad Org.nr. 769631-1435 Räkenskapsåret 2015-11-05-2016-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer