Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna."

Transkript

1 SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från föreningsstämma i Svenska Föreningen för Immaterialrätt onsdagen den 29 maj 2013 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar. 1 Marianne Levin väljs till ordförande vid föreningsstämman. Dagordningen fastställs i enlighet med stadgarna. 2 Håkan Borgenhäll och Liselott Enström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föreningens sekreterare, Erik Sandgren, föredrar 2012 års styrelseberättelse. Föreningsstämman fastställer styrelseberättelsen i enlighet med Bilaga 1. 5 Föreningens balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelsen för år 2012har delats ut inför mötet, Bilaga 2-3. De föredras av Bengt Domeij. Föreningsstämman fastställer balansoch resultaträkningarna. 6 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Karin Cederlund, ledamot av valberedningen, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse. Det upplyses att Therese Kraus och Lars Pehrson har avböjt omval. I enlighet med valberedningens förslag sker omval av Marianne Levin som ordförande samt omval av Ivan SFIR/AIPPI SWEDEN c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Box 5747 SE Stockholm Sweden Phone Fax (SFIR) (AIPPI)

2 Hjertman som vice ordförande. Härefter sker i enlighet med valberedningens förslag omval av Per Carlsson, Karin Cederlund, Bengt Domeij, Per Holmstrand, Malin Keijser Bergöö, Katarina Strömholm, Helena Östblom och Margareta Ydreskog samt nyval av Richard Lewinson. 8 Karin Cederlund föredrar valberedningens förslag till val av AIPPLs exekutivkommitté. Det upplyses att Bo Davidsson har avböjt omval. Inom AlPPI-gruppen närvarande medlemmar sker enlighet med förslaget omval av Ivan Hjertman och Håkan Borgenhäll som president respektive vice president samt som övriga ledamöter av exekutivkommittén omväljs Louise Jonshammar, Christina Berggren, Dag Hedefält, Jonas Westerberg och Sanna Wolk samt nyval av Kristian Fredrikson. 9 Karin Cederlund föredrar valberedningens förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter. I enlighet med förslaget sker omval av Claes Agnvall och Håkan Andersson (Baker Tilly) som revisorer samt omval av Åsa Thelin (Mazars SET Revisionsbyrå) och Rune Näsman som revisorssuppleanter. 10 Det beslutas att det inte ska ske någon förändring av årsavgifter för medlemskap i föreningen och i AlPPI-gruppen. 11 Karin Cederlund, Fredrik Egrelius och Jan Modin omväljs att utgöra valberedning inför 2014 års föreningsstämma. 12 Marianne Levin förklarar föreningsstämman avslutad. Vid protokollet Håkan Borgenhäll Liselott Enström SFIR/AIPPI SWEDEN c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB Box 5747 SE Stockholm Sweden Phone Fax (SFIR) (AIPPI)

3 BILAGA / Årsbokslut för Svenska Föreningen för Immaterialrätt Räkenskapsåret Inriehällsförtecknihg: Sida Försättsblad 1 Förvalfningsberättelsé 2-6 Resultaträkning 7 Balansräkning 6-9 Nöter Undérskriftéf 12

4 2(12) Förvaltningsberättelse SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IMMATERIALRÄTT Styrelseberättelse för år 2012 Styrelsen för Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) avger följande berättelse avseende föreningens verksamhet under år Det följer av SFIR:s stadgar att föreningen har till syfte att främja intresset för och kunskapen om immateriellt rättsskydd, särskilt patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, namnrätt, geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar samt skydd mot otillbörlig konkurrens och att genom sin verksamhet bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på immaterialrättens område, såväl i Sverige som på det nordiska, europeiska och internationella planet. Föreningens verksamhet omfattar arrangemang av seminarier och föredrag i aktuella immaterialrättsliga ämnen liksom att vara remissinstans inom området. Föreningen medverkar genom den särskilda AlPPI-gruppen i den internationella föreningens arbete i fråga om internationella konventioner och annat internationellt harmoniseringsarbete inom immaterialrätten. Seminarier, konferenser m.m. Den 17 januari anordnade föreningen som traditionellt Praxisdagen med immaterialrättsliga avgöranden i domstolarna under det gångna året (2011). Detta var det tionde seminariet i sitt slag. Marianne Levin, Stockholms universitet, och föreningens ordförande, inledde. Därefter talade, Bengt Domeij, Uppsala universitet, Peter Sande, Sandart & Partners, Mattias Pierrou, AWAPATENT, och Sanna Wolk, Uppsala universitet (då Lunds universitet) om patenträttsliga avgöranden, Liselott Enström, Advokatfirman Lindahl, och Katarina Strömholm, Strömholm advokatbyrå (då Advokatfirman Lindahl) om mönsterrättsliga avgöranden, Richard Wessman, von Lode advokat, och Helena Östblom, Heidenstam Legal om varumärkesrättsliga avgöranden, Lena Göransson Norrsjö och Christina Wikström, båda Bolagsverket, om firmarättsliga avgöranden, Karin Cederlund, Sandart & Partners, och Johan Axhamn, Stockholms universitet, om upphovsrättsliga avgöranden, Lydia Lundstedt, Stockholms universitet, om immaterialrätt och internationell privaträtt, Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi och Lena Frånstedt Lofalk, Nord & Co, om marknadsrättsliga avgöranden och företagshemligheter. Omkring 120 personer deltog i Praxisdagen. Den 7 mars anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Ny EU-praxis om patentförlängning. Efter inledning av Marianne Levin talade Annika Ryberg, Patén besvärsrätten (då Svenskt Näringsliv), Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Louise Jonshammar, Patent- och Registreringsverket, Hanna Tilus, Advokatfirman Lindahl, Hampus Rystedt, Brann och Bengt Domeij, Uppsala universitet. Omkring 30 personer deltog i seminariet. Den 18 april anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Immaterialrättens roll i en svensk innovationsstrategi. Vilka förändringar behövs för ett innovationsklimat i världsklass? Efter inledning av Marianne Levin talade Håkan Ekengren, Näringsdepartementet, Susanne Ås Sivborg, Patent- och Registreringsverket, Bo Möllstam, Synergon, Linus Wretblad, Uppdragshuset, lan Harvey, Imperial College Business School London och Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv. Seminariet avslutades med en paneldebatt där lan Harvey och Tobias Krantz deltog. Omkring 40 personer deltog i mötet. Efter föreningsstämman den 29 maj fortsatte eftermiddagen med ett seminarium under rubriken Immaterialrätten i sociala medier - fullt av nya utmaningar!. Efter inledning av Marianne Levin talade Malin Forsman, Advokatfirman Fylgia, Stefan Widmark, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Richard Wessman, von lode advokat, Karin Cederlund, Sandart & Partners samt Lydia Lundstedt och Jonas Ekfeldt, båda Stockholms universitet. Totalt deltog omkring 90 personer i föreningsstämman och det efterföljande seminariet. Den augusti hölls en NIR-konferens i Helsingfors, Finland. Konferensen behandlade immaterialrättsliga sanktioner samt den nordiska rättsutvecklingen. Talare var Virpi Tili, f.d. domare i EU-domstolen, Christof Augenstein, Preu Bohlig & Partner, John J. Allén, NautaDutilh, Clement Salung Petersen, Köpenhamns universitet, Niilo Jääskinen, generaladvokat EU-domstolen, Randall R. Rader, chefsdomare, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Trevor Cook, Bird & Bird, Pekka

5 3(12) Sääskilahti, Nokia Corporation, Peter-Ulrik Plesner, Plesner Advokatfirma, Max Oker-Blom, Svenska handelshögskolan (Finland), Anne Marie Sejersted, Haavind, Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Nicolai Lindgreen, Kroman Reumert, Marcus Norrgård, Svenska handelshögskolan (Finland), Amund Brede Svendsen, Grette, Karin Cederlund, Sandart & Partners, Bernt Juthström, Advokatbyrå Waselius & Wist, Arne Ringnes, Thommessen och Örjan Grundén, Gozzo. Omkring 150 personer deltog i konferensen. Den 17 september inbjöd föreningen till möte under rubriken Vad hände på NIR-mötet i Helsingfors?. Seminariet behandlade delar av det som presenterats under NIR-konferensen. Talare var Håkan Borgenhäll, Advokatfirman Lindahl, Karin Cederlund, Sandart & Partners, Örjan Grundén, Gozzo, Bengt Domeij, Uppsala universitet samt Marianne Levin. Seminariet var kostnadsfritt och omkring 40 personer deltog. Den 25 oktober anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Lagen om företagshemligheter skyddar den som skyddar sig själv. Talare var Bengt Domeij, Uppsala Universitet, Magnus Tonell, Advokatfirman Fylgia och Christina Wainikka, Wainikkas Innovationsbyrå. Omkring 45 personer deltog i seminariet. Den 28 november anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium under rubriken Justitiedepartementet informerar om aktuell immaterialrätt Talare var Amina Lundqvist, Carl Josefsson och Alexander Ramsay, samtliga Justitiedepartementet. Omkring 75 personer deltog i seminariet. Remissyttranden m.m. Föreningen har under året yttrat sig över följande remisser: Utredning om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15) (avsåg bland annat tillstånd för vissa arkiv och bibliotek att framställa exemplar av skyddade verk, förfoganden till förmån för personer med funktionshinder och beslut enligt medlingslagen), - Patentspråksutredningens betänkande Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19), och - Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44). Föreningen har vidare på inbjudan av Justitiedepartementet deltagit i remissmöten inför diplomatkonferens om konvention om aduiovisuella franföranden, förhandlingar om direktiv om herrelösa verk och om det europeiska patentsystemet och en enhetlig patentdomstol. Föreningens remissvar finns publicerade på webbsidanwww.sfir.se. SFIR:s ämnesgrupper Sedan år 2003 finns fem ämnesgrupper inom SFIR: patenträttsgruppen, känneteckensgruppen, formskyddsgruppen, upphovsrättsgruppen samt TRIPS-gruppen. Tanken är att arbetet i grupperna ska vara obundet till formen, att grupperna ska utgöra forum för allmänna diskussioner i de särskilda sakfrågorna, till viss del vara inriktat på att besvara AlPPI-frågor samt vidare locka yngre personer att engagera sig i frågor de är särskilt intresserade av. Ansvarig för patenträttsgruppen är Peter Sande, för känneteckensgruppen Anders Kylhammar, för formskyddsgruppen Peter Adamsson, samtliga Sandart & Partners Advokatbyrå. Johan Axhamn, Stockholms universitet, är ansvarig för upphovsrättsgruppen och Ivan Hjertman, IP Interface AB, är ansvarig för TRIPS-gruppen. Under året har ämnesgrupperna bidragit aktivt i arbetet med föreningens remissyttranden inom respektive ämnesområde. Särskilt AlPPI-anknuten verksamhet AIPPLs ExCo-grupp har träffats sex gånger under år 2012, utanför SFIR:s styrelsemöten. Gruppens möten är öppna för SFIR:s styrelseledamöter och hedersmedlemmar och agenda respektive minnesanteckningar har distribuerats till ledamöterna i SFIR:s styrelse och till hedersmedlemmarna. ExCo-gruppen har under året haft följande sammansättning: Ivan Hjertman (President) Håkan Borgenhäll (Vice President) Bo Davidsson (Treasurer)

6 4(12) Louise Jonshammar (Secretary) Christina Berggren Dag Hedefält Jonas Westerberg Sanna Wolk Sara Ulfsdotter och Kristian Fredrikson har under året varit adjungerade till ExCo-gruppen. Fem svenska AlPPI-medlemmar har poster inom centrala AIPPI, nämligen Kristian Fredriksson i kommunikationskommittén, Sanna Wolk i programkommittén, Bo Davidsson i medlemskommittén, Ivan Hjertman i nomineringskommittén och Sara Ulfsdotter såsom Assistant Reporter General. Åsa Hellstadius, Linköpings universitet har av ExCo-gruppen utsetts att vara National Group Reporterior Sverige, ett uppdrag som särskilt innefattar att uppmuntra svenska medlemmars publicering i AIPPI:s e-news. Under 2012 har den svenska AlPPI-gruppen behållit sitt engagemang på central nivå och det finns alltjämt företrädare i elva s.k. Special Committees. Till skillnad från Working Committtes, som normalt upplöses efter avslutat exekutivkommittémöte respektive kongress, har en Special Committee ett fortlöpande uppdrag på sitt område. De elva Special Committees där svenska gruppen är representerad är följande: Q94 WTO/TRIPS: Ivan Hjertman (Chair of Committee) Q199 Client Attorney Privilege: Margareta Linderoth Q206 In-house counsel: Bo Johansson Q207 Development and Intellectual Property. Åsa Hellstadius Q222 Standards and Patents: Claudia Wallman (Secretary of Committee) Q223 Piracy and Counterfeiting (including ACTA): Ann-Charlotte Söderlund (Co-chair of Committee) Q224 Enforcement: Christina Berggren Q225 Alternative Dispute Resolution (ADR): Håkan Borgenhäll Q226 Copyright: Sanna Wolk (Co-Chair of Committee) Q227 Design: Mattias Malmstedt Q228 Patents: Jonas Westerberg Svenska AlPPI-gruppen har också företrätts i en Bureau Advisory Committee, nämligen Q211, Committee on the use ofianguages in AlPPIgenom Ivan Hjertman. Kommittén har avslutat sitt arbete under ExCo-gruppen har på sedvanligt sätt satt upp arbetsgrupper för att utarbeta svar på de särskilda frågor som behandlades vid AIPPLs kongress i Seoul, Korea, i oktober Dessa frågor, och deras respektive arbetsgrupper, var de följande: Q229 The use of prosecution historyin post-grant patent proceedings Arbetsgrupp: Håkan Borgenhäll, Lars Ekeberg, Kristian Fredrikson (rapportör), Dag Hedefält, Louise Jonshammar, Martin Levinsohn, Jonas Westerberg, och Johan Örtenblad Q230 Infnngement of trademarks by goods in transit Arbetsgrupp: Jennifer Berger, Christina Berggren (rapportör), Josefin Eriksson, David Griinbaum, Aron Ledstam, Josefin Leiman, Mikael Ludwigs, Sara Malmström, Charlotte Poehler, Sara Sparring, och Per Svanteson Q231 The interplay between design and copyright protection forindustrial products Arbetsgrupp: Johan Axhamn, Magnus Dahlman, Sanna Wolk (rapportör), och Helena Wassén öström Q232 The relevance of traditional knowledge to intellectual property law Arbetsgrupp: Patrick Andersson, Lennart Arvidsson, Ivan Hjertman, och Hampus Rystedt (rapportör) Q-frågorna möttes med stort intresse bland medlemmarna och ett förtjänstfullt engagemang har lagts ned i besvarandet av frågeformulären, både inom de olika grupperna och på diskussionsmötet. Samtliga rapporter och övrigt material angående frågorna finns på AIPPLs webbsida, De svenska rapporterna finns även på svenska AlPPI-gruppens webbsida, De resolutioner som antogs vid exekutivkommittémötet i Seoul har kommunicerats med drygt 30 svenska

7 5(12) immaterialrättsintressenter. Tre nyhetsbrev från svenska AlPPI-gruppen har distribuerats under året. De är tillgängliga på Den s.k. AlPPI-dagen, som blivit en tradition, hölls den 15 mars 2012 med ett "akademiskt program" där seminarier och utkasten till de svenska svaren på Q-frågorna blandades. Inbjudan till mötet gick ut till hela SFIR:s medlemskrets. Talare vid seminarierna var Kristina Lidehorn, Cederquist Advokatbyrå, Sara Ulfsdotter, Advokatfirman Lindahl, Anders Kylhammar, Sandart & Partners, Örjan Grundén, Gozzo, Tobias Edvardsson, Advokatfirman Lindahl, Stefan Widmark och Azra Osmancevic, båda Mannheimer Swartling, Petter Holm, Gärde Wesslau Advokatbyrå Göteborg. Omkring 55 personer deltog i AlPPI-dagen. Vid AIPPLs kongress i Seoul, Korea representerades den svenska AlPPI-gruppen av 33 medlemmar inklusive de åtta valda ExCo-ledamöterna. Till det svenska engagemanget vid kongressen ska nämnas att Sanna Wolk modererade Workshop VII: The IP implications ofuniversity and industry collaborations. För tredje året i rad arrangerade ExCo-gruppen en After Work för medlemmar och andra intresserade den 14 november 2012 på PRV i Stockholm. Vid mötet presenterades kort vad som avhandlats och beslutats vid kongressen i Seoul samt de frågor på AIPPLs agenda inför exekutivkommittémötet Omkring 40 personer deltog. För första gången hölls också en likadan After Work i Lund den 11 december 2012 i samarbete med Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF). Omkring 20 personer deltog. ExCo-gruppen har också haft tillfälle att presentera verksamheten vid Svenska Industrins IP Förenings (SIPF) årsmöte den 7 februari 2012 och vid ett samarrangemang med Västsvenska Immaterialrättsklubben (VIRK) i Göteborg den 24 januari ExCo-gruppen har lämnat två förslag till "akademiskt" program att behandlas vid exekutivkommittémötet i Helsingfors 2013, nämligen Patents and the Public Domain och Damages in IP litigation. ExCo-gruppen har utsett ansvariga att sätta samman arbetsgrupper för att besvara frågeformulär inför 2013 års exekutivkommittémöte i Helsingfors, Finland. De frågorna är följande: Q233 Grace penod for patents Rapportör: jur. kand. Louise Jonshammar Q234 Relevant public for determining the degree of recognition offamous marks, well-known marks and marks with reputation Rapportör: advokat Christina Berggren Q235 Term ofcopy right protection Rapportör: docent Sanna Wolk Q236 Relief in IP proceedings other than injunctions ordamages Rapportör: advokat Håkan Borgenhäll Det av SFIR helägda AlPPI-bolaget utannonserade 2012 möjligheten att söka stipendium. Endast ett fåtal ansökningar inkom och bolaget beslutade att inte utdela något stipendium. Tidskriften NIR SFIR är tillsammans med Svenska föreningen för upphovrätt samt immaterialrättsföreningarna i Danmark, Finland och Norge huvudman för tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) och medlem av föreningen för utgivande av tidskriften. Huvudmannaskapet innefattar ett ekonomiskt ansvarstagande för utgivningen av tidskriften. Men sedan NIR under år 2005 blivit självbärande har huvudmännen inte behövt bidra ekonomiskt. Det gällde således även för år Ulf Bernitz, Stockholms universitet, är SFIR:s representant i NIR:s styrelse och även NIR-styrelsens ordförande. Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har under året varit SFIR:s representant i NIR:s redaktionsråd. Huvudredaktör för NIR har varit Per Jonas Nordell, Stockholms

8 6(12) universitet. Produktionen av NIR ombesörjs av eddy.se, Visby. I samband med NIR:s nätverksmöte för forskare den april bidrog föreningen med kronor i syfte att stödja upptryckning av ett specialnummer av NIR-tidskriften där forskare kan presentera sina bidrag vid nätverksmötet. NIR-fonden Sedan år 2011 upprättar föreningen inget separat årsboksslut för NIR-fonden utan NIR-fonden ingår i stället i SFIR:s årsbokslut. Vid ett styrelsemöte den 18 april 2012 beslutade styrelsen att ändamålet för de medel som finns i NIR-fonden ska vara att trygga NIR:s utgivning och för nordiskt samarbete på immaterialrättens område. Eftersom medlen ska användas för ett särskilt ändamål, redovisas NIR-fondens tillgångar även fortsättningsvis som en särskild del av SFIR:s verksamhet. Styrelsens sammansättning m.m. Föreningens styrelse hade under månaderna fram till föreningsstämman i maj 2012 följande sammansättning: Marianne Levin, Stockholms universitet (ordförande), Ivan Hjertman, IP Interface (vice ordförande), Per Carlson, Marknadsdomstolen, Karin Cederlund, Sandart & Partners, Bengt Domeij, Uppsala universitet, Per Holmstrand, Patent- och Registreringsverket, Therese Kraus, Svensk Näringsliv, Malin Keijser Bergöö, DeLavai International, Lars Pehrson, Stockholms universitet, Katarina Strömholm, Strömholm advokatbyrå (då Advokatfirman Lindahl), och Helena Östblom, Heidenstam Legal. Werner Fröhling, AB Volvo, urträdde ur styrelsen under år 2011 på grund av att han inte längre bodde i Sverige. Adjungerade ledamöter av styrelsen har dessutom varit: hedersmedlemmarna Ulf Bernitz, Stockholms universitet, Ulf Dahlgren, Advokatfirman Lindahl, Örjan Grundén, Gozzo Advokater, Annika Ryberg, Patentbesvärsrätten, och Gunnar Karnell, Handelshögskolan i Stockholm, samt ledamöterna i AlPPI-gruppens exekutivkommitté och de ansvariga för SFIR:s särskilda ämnesgrupper. Också Per Jonas Nordell, Stockholms universitet, var adjungerad till styrelsen i egenskap av NIR-redaktör. Vid föreningsstämman valdes som ny ledamot i styrelsen Margareta Ydreskog, Zacco. Föreningens klubbmästare under året var Magdalena Jerner, Zacco, och föreningens skattmästare var Bengt Domeij, Uppsala Universitet. Erik Sandgren, Gernandt & Danielsson, är föreningens sekreterare. Föreningen hade cirka 750 enskilda medlemmar per den 31 december 2012 (föreningsmedlemmar). Antalet medlemmar i AIPPI var ca 200 stycken per den 31 december 2012.

9 BILAGA 7 Svenska Föreningen för Immaterialrätt Resultaträkning Belopp i kr Not < 12 ) Nettoomsättning övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Utdelning Resultat från förs. andelar anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

10 8(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 9(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Eget kapital vid årets början Arets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Värdet av varje post som är upptagna som anläggsningstillgångar har beräknats till anskaffningsvärde. Ingen del av de totala skulderna förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Intäkter och kostnader har bokförts enligt kontantmetoden.

12 10(12) Noter Not1 Rörelseresultat Specifikation över objektens intäkter och kostnader Medlemsint. Kostn. sem. m.m. Övr. kostnader Resultat AIPPI SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte SFIR-möte Summa Not 2 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden; -Inköp Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag Antal Bokfört Dotterföretag / Org nr/ Säte andelar i% värde Sv. AIPPI Förvaltning AB, , Stockholm 1 ÖÖÖ ÖÖÖ Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav Noterade andelar Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier SFIR: SEB AK A, 496 st 7 82Ö 7 82Ö 27 4Ö4 SEB AK C, 151 st Fonder SFIR: Nordea Nordenfond Nordea Europafond Nordea Asset Allocation Fund Optima Nordea Institutionell Kortränta Noterade andelar SFIR Aktier NIR: SEB AK A, 748 st Fonder NIR: Nordea Instiutionell Kortränta Noterade andelar NIR Totalt noterade andelar

13 11 < 12 ) Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Anm.avgifter seminarium 2012, inbetalade Summa 600 Not 5 Kassa och bank Sparkonto NIR Ö 132 5S Affärskonto NIR Kassa och bank NIR Postgiro Nordea Affärskonto Nordea Sparkonto Nordea Aktielikvidkonto Nordea Placeringskonto Kassa och bank SFIR Totalt kassa och bank Not 6 Eget kapital Årets NIR Fritt eget kapital resultat Belopp vid årets ingång Balanserade vinstmedel Arets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Konto 2990 Anmälningsavgifter SFIR-möte Konto 2991 Beräknat arvode för bokslut Konto 2992 Beräknat arvode för revision

14 12 < 12 ) Underskrifter Vår revisionsberättelse har avgivits den *-* I & 2013 ^ s él Håkan Andersson Auktoriserad revisor Claes Aanvail Agnvall /

15 BILAGA 1(2) Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Svenska Föreningen för Immaterialrätt Org.nr Rapport om årsbokslutet Vi har reviderat årsbokslutet för Svenska Föreningen för Immaterialrätt för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsbokslutet som ger en rättvisande bild enligt bokföringslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisoremas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat för året enligt årsrbokslutet. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Övriga upplysningar Årsbokslutet för räkenskapsåret 2011 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad 11 maj 2012 uttalade sig enligt standardutformningen om detta årsbokslut. Svenska Föreningen för Immaterialrätt, Org.nr

16 2(2) Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Föreningen för Immaterialrätt för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret Håkan Andersson Auktoriserad revisor Svenska Föreningen för Immaterialrätt, Org.nr

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H och Stiftelsen Systergården i Lund Förvaltningsberättelser 2013 SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM SSSH STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer