Informationsbroschyr. Senast uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01"

Transkript

1 Informationsbroschyr Senast uppdaterad

2 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör informationsbroschyren för specialfonden Ability Hedge. Den har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Ability Hedge att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Förvaltaren, Ability Asset Management Scandinavia AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier att en investering i Abilty Hedge inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Ability Hedge kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Ability Hedge återfår hela det insatta kapitalet. Denna informationsbroschyr skall inte ses som en rekommendation om köp av andelar i Ability Hedge. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Ability Hedge och de risker som är förknippade därmed. Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr. Förvaltaren Ability Asset Management Scandinavia AB ( Bolaget ) Lilla Bommen 1, 14 v Göteborg Tel Organisationsnummer: Bolaget har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder sedan Sedan bedriver Bolaget med Finansinspektionens tillstånd värdepappersrörelse avseende diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Tillstånd finns även för mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument och registrering som förvaltare av fondandelar. Styrelse och företagsledning Bolagets styrelse består av: Oscar Lundin, ordförande C-G Gyllenram, VD Tony Ugrina, Vice VD

3 Bolagets ledning: C-G Gyllenram, Verkställande Direktör samt medförvaltare för Abilty Hedge Tony Ugrina, Tradingchef samt ansvarig förvaltare för Ability Hedge Aktiekapital Bolaget har att aktiekapital om kr. Revisorer Bolagets ordinarie revisor är Per Joachimsson på Frejs Revisionsbyrå AB, Box 53100, Göteborg. Uppdragsavtal Bolaget har ingått uppdragsavtal med A-Sec outsourcing AB, Tjänsten består av registrering och avstämning av värdepappersaffärer, uppdatering av systeminformation och registerunderhåll samt ekonomi/redovisning för fonder och fondbolag. Tjänsten bygger på information om manuellt eller elektroniskt fördelade avslut från marknadsplatsen, uppdragsgivarens kunduppgifter i andelssystemet, uppgifter om andelsutgivning och andelsinlösen samt information från respektive marknadsplats avseende värdepappersregistret. Uppdragsgivaren står för alla kontakter med kund. För att tillförsäkra att regelefterlevnadsfunktionen i Bolaget sköts enligt gällande lag och föreskrifter samt har en ställning som är fristående i förhållande till företagsledningen och företagets olika affärsenheter har uppdragsavtal ingåtts med ARK-konsulter att ombesörja denna funktion. Ansvarig person är Ulf Ragnarsson. För att tillförsäkra att riskhanteringsfunktionen i Bolaget sköts enligt gällande lag och föreskrifter samt har en ställning som är fristående i förhållande till företagsledningen har uppdragsavtal ingåtts med ARK-konsulter för att ombesörja denna funktion med övergripande ansvar avseende riskkontroll, vilket innebär ansvar för införande, kontroll och uppföljning av bolagets interna regler och rutiner avseende riskhanteringen, efterlevnad av fondbestämmelser och lagar, fysisk säkerhet, sekretess, legala frågor mm. Ansvarig person är Göran Andersson. Som förvaringsinstitut för fondverksamheten anlitas Swedbank (publ). Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad krets av personer. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Bolaget som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol, förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fondverksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för Bolaget samt de övriga föreskrifter som utfärdas med stöd av lag eller författning.

4 En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar, utan skyldighet för fondandelsägaren att svara för någon förpliktelse som åvilar fonden. Fondens placeringsinriktning och i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras Fondens medel får placeras i finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, inom främst Norden, men även globalt. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara fondpapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder, dock högst till 10 % av fondens värde. Fondens medel får placeras i noterade derivatinstrument samt i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap.12 andra stycket om investeringsfonder (s.k. OTC-derivat). Fondens medel får dock inte placeras i råvaruderivat. Fondens medel får placeras i fondandelar, dock högst till 30 % av fondens värde. Särskild redogörelse för vilka avgifter som belastar fonden vid sådana innehav lämnas i faktabladet. Fonden får inneha insättningar i ett och samma kreditinstitut eller i kreditinstitut som ingår i en och samma företagsgrupp till högst 50 procent av fondens värde. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen och skapa hävstång och kan även använda sig av blankningsstrategier genom upptagande av värdepapperslån. Fonden får blanka (sälja) finansiella instrument som fonden inte äger, men förfogar över genom upptagande av värdepapperslån, så kallad äkta blankning. Blankning får däremot inte ske genom s.k. oäkta blankning. Fondens riskprofil Fonden är en så kallad hedgefond. Fonden jämförs inte mot något specifikt börsindex utan eftersträvar istället en god riskjusterad absolut (positiv) avkastning. Fonden har som målsättning att genom sina placeringar uppnå en långsiktig god värdetillväxt (dvs. under en tidsperiod på minst tre år) oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Syftet är att minska exponeringen i nedgångsfaser och öka den i uppgångsfaser, dvs. dämpa inverkan av börsnedgångar och dra fördel av en positiv börsutveckling. För att kunna åstadkomma detta har fonden betydligt större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella aktie- och räntefonder. Blankningar och placeringar i derivat får användas vid förvaltningen och fonden har även möjlighet till belåning. Placeringarna kan vara både av kort- och mer långsiktig karaktär och dessa kan ske i instrument som gynnas av antingen en positiv eller negativ börsutveckling och de identifieras och analyseras främst genom matematiska och statistiska metoder samt kvantitativa sambandsmodeller inom utvalda investeringsområden. Fonden kommer också att utnyttja speciella situationer i marknaden där förvaltarnas erfarenhet och kompetens tas tillvara.

5 Den väl utarbetade riskhanteringen baseras på faktorer som tidshorisont och innehavens kategori och storlek. Målsättningen är att endast agera i marknadslägen där den förväntade avkastningen är hög i förhållande till den uppskattade risken. Räntekursrisker är inte aktuella utan endast bolagsspecifika, branschmässiga och marknadsmässiga risker. Inriktningen är primärt mot Norden och sekundärt globalt, dvs. utanför Norden. Med primär placeringsinriktning menas att % avses placeras inom denna geografiska marknad. Placeringarna sker företrädesvis i svenska aktie- och indexrelaterade instrument (t ex indexterminer) samt i svenska likvida enskilda aktier. Vid placeringar på internationella marknader tas positioner i första hand i indexrelaterade instrument, såsom ETF:s. Renodlade valutapositioner tas i undantagsfall, i första hand är valutapositioner en sidoeffekt i de fall då utländska instrument köps valutarisken inte hedgas bort. Fonden strävar efter att hålla en måttfull och balanserad korrelation till aktie- och räntemarknaden. Centrala riskmått för fonden är standardavvikelse och Value at Risk (VaR). Målsättningen är att standardavvikelsen över en tidsperiod på ett år ska ligga mellan 8-16 procent och att VaR över en tidsperiod på ett år inte skall överstiga 5 procent. Fondens riskjusterade avkastning utrycks i dess Sharpe-kvot som är definierad som fondens avkastning, efter avdrag för den riskfria räntan, dividerat med standardavvikelsen. Jämfört med risken att placera i en svensk aktiefond, dvs. en fond som placerar sina tillgångar på den svenska aktiemarknaden, är ovanstående riskmått att betraktas som tydligt lägre. Fondens placeringar kommer i normalfallet vara väl inom de maximala gränser som är fastställda i fondbestämmelserna. I vissa lägen när Bolaget har anledning att förvänta att avkastningen vid en större exponering kan ge en god riskjusterad avkastning avser Bolaget att utnyttja det placeringsutrymme som medges av fondbestämmelserna. Bolaget anser att en hög likviditet i de finansiella instrument som fonden skall handla med är en mycket viktig faktor för en framgångsrik förvaltning. En mindre del av fondens medel kan dock vara placerad i mindre likvida finansiella tillgångar. Den totala bruttoexponeringen av positioner i finansiella instrument får utgöra högst 200 procent av fondens värde. Den totala nettoexponeringen av innehavda positioner i finansiella instrument får utgöra maximalt 200 procent av fondens värde. Nettoexponeringen beräknas genom att från innehavda positioner subtrahera sålda positioner. Den totala exponeringen i innehavda finansiella instrument får utgöra högst 200 procent av fondens värde och den totala exponeringen i sålda finansiella instrument (negativ exponering) får utgöra högst 200 procent av fondens värde. Fonden får inneha överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument utgivna av samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till maximalt 25 procent av fondens värde. Sådana innehav får sammanlagt till högst 75 % av fondens värde. Fonden får inneha fondpapper och penningmarknadsinstrument utgivna av samma emittent till maximalt 50 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade av en stat, kommun eller en statlig eller

6 kommunal myndighet. Detta gäller även stater utanför EES. Fonden får dock avseende sådana finansiella instrument högst äga 20 procent av det emitterade kapitalet i någon enskild obligationsserie. Värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde få ges, mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut eller utländskt finansiellt institut som står under myndighetens tillsyn Upptagna värdepapperslån avseende en enskild emittent får uppgå till högst 25 procent av fondens värde. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 150 procent av fondens värde. Lån får upptas med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Det högsta totala säkerhetskravet med anledning av handel i derivatinstrument och värdepapperslån får inte överskrida 200 procent av fondens värde. Bolaget får i fondverksamheten ta upp penninglån motsvarande högst 50 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. Riskbedömningsmetod För att beräkna fondens sammanlagda exponeringar så används den så kallade åtagandemetoden. Detta innebär att vid beräkning av fondens sammanlagda exponeringar så konverteras eventuella derivatpositioner till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Terminskontrakt beräknas sålunda enligt underliggande exponerat värde. Historisk avkastning År % 0,33 2,86 0,19 4,52-3,39 7,72 Fonden startade i juni Avkastningen från tidigare år är inklusive samtliga kostnader och avgifter. Eventuell utdelning är återinvesterad

7 Försäljning och inlösen Försäljningspriset (priset då en andelsägare köper) för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet per den dag försäljningen verkställs. Inlösenpriset (priset då andelsägare säljer) utgörs av fondandelsvärdet per den dag inlösen sker. Fondandelar utges av Bolaget. Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är kronor. För därpå följande insättningar är lägsta belopp kronor och multiplar därav per teckningstillfälle. Försäljning och inlösen av fondandel sker endast per den sista bankdagen vid utgången av varje månad, genom Bolaget. Anmälan om nyteckning och inlösen skall vara Bolaget skriftligen tillhanda senast fyra bankdagar före månadsskiftet. Detta förfarande innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd fondandelskurs. Försäljnings- och inlösenkurs beräknas per den sista bankdagen vid varje månadsskifte. Fondandel skall på begäran inlösas om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet, skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får Bolaget efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. Begäran om inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det. Om detta skulle bli aktuellt skall alla fondandelsägare därvid behandlas lika för det fall en återkallelse av inlösen godkännes av Bolaget i ett fall. Det är inte möjligt att limitera en inlösenorder. Tecknat belopp skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar före varje månadsskifte. Antalet andelar som tecknat belopp resulterar i meddelas fondandelsägare senast fyra bankdagar efter månadsskiftet. Avgifter och kostnader Ersättningen till Bolaget utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en prestationsbaserad ersättning. Fast ersättning: Ersättning till Bolaget utgår för närvarande med en fast avgift om 1,26 procent per år, men bolaget äger rätt att uttaga en fast avgift på högst 3 % per år. Den fasta ersättningen omfattar ersättning för Bolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och revisionskostnader. Ersättningen skall erläggas månadsvis i efterskott och beräknas vid avstämningstillfället utifrån fondens värde den sista bankdagen i varje månad. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden. Prestationsbaserad ersättning:

8 Utöver ersättning enligt 11.1 utgår en prestationsbaserad avgift till Bolaget om 10 procent av fondens avkastning. Avkastning definieras som den totalavkastning som överstiger noll procent. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Ersättningen utgår på den del av respektive andelsägares innehav som överstigit noll procent, månadsvis per den sista bankdagen i varje månad. Om under någon månad en fondandelsägare erhåller en negativ avkastning, skall ingen prestationsersättning uttagas för denne fondandelsägare förrän tidigare månaders underavkastning har återvunnits, s.k. high water mark. Den prestationsbaserade avgiften tas månadsvis ut individuellt för varje andelsägare. Den prestationsbaserade ersättningen skall erläggas av fonden men belastar respektive fondandelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning, på så sätt att fondandelsägarens fondandelstal förändras. Genom att utgå från den fondandelsägare som skall erlägga det högsta performancearvodet per andel härleds antalet andelar för varje individuell fondandelsägare. Denne fondandelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i fonden. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning. Utdelningspolitik Fonden är inte utdelande. Skatteregler Inledning I detta avsnitt lämnas en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av investeringsfonder och andelsägare. Redogörelsen tar endast sikte på fysiska personer som är skattemässigt bosatta i Sverige. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser rådfråga skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Fondens beskattning Fonden är befriad från skatt, men fondandelsägarna betalar en årlig schablonskatt enligt nedan. Fondandelsägarnas beskattning Schablonskatten betalas årligen och underlaget för schablonskatten utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av fondandelarna beräknas en schablonintäkt som utgörs av 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent.

9 Inlösen av andelar behandlas som avyttring och beskattas i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsintäkten, inlösenpriset, efter kostnader och det genomsnittliga anskaffningsvärdet på andelar av samma slag och sort beräknad på grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Uppkommer kapitalvinst är den skattepliktig fullt ut med en skattesats om 30 procent. Uppkommer förlust är den avdragsgill endast till 30 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital hos andelsägaren reduceras skatten på förvärvsinkomst och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott upp till kr och med 21 procent av underskott överstigande detta belopp. Underskott kan inte sparas till senare år. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Fonden kan upphöra eller överlåtas om Bolagets styrelse fattar beslut därom eller om förvaringsinstitutet, efter att ha tagit över fondens förvaltning, beslutar om detta. Förvaringsinstitutet skall ta över en fonds förvaltning om Bolagets styrelse fattat beslut om att upphöra med förvaltningen, om Finansinspektionen återkallat Bolagets tillstånd, om Bolaget trätt i likvidation eller om bolaget har försatts i konkurs. För överlåtelse krävs Finansinspektionens godkännande. Om en fond upphör, informeras andelsägaren skriftligen minst tre månader innan förändringen träder i kraft. Ändring i fondbestämmelser Det finns möjligheter för förvaltaren att genomföra ändringar av fondbestämmelserna under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana ändringar. Fondens egenskaper, som t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil kan i så fall komma att påverkas. Övrig information Årsberättelser och halvårsredogörelser För fonden upprättas och avges årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa skall tillställas Finansinspektionen och de andelsägare som så begärt samt hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter senaste års- respektive halvårsskifte. Skadeståndsskyldighet Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt gällande lag eller fondbestämmelser, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt gällande lag eller fondbestämmelser, skall institutet ersätta skadan. Beräkningsexempel Ability Hedge Resultatbaserad ersättning = 10 % av avkastningen månadsvis avräkning Räkneexemplet visar en tidsperiod om 6 månader. Investerare A, B och C gör vid olika tillfällen investeringar i fonden. I exemplet är det fasta arvodet, som löpande tas ur fondens fondförmögenhet, redan avräknat i de kurser som utgör underlag för beräkningen av om resultatbaserad ersättning (s.k. performance fee) skall tas ut ur fonden.

10 Fonden tar ut resultatbaserad ersättning månadsvis, om utvecklingen för fondens substansvärde varit positiv under månaden. På denna avkastning tar fondbolaget ut 10% i arvode. De månader fonden utvecklas negativt tas ingen resultatbaserad ersättning ut och den s.k. underavkastning, som då uppkommer, kvarstår och avräknas mot framtida månader med förekommande positiv värdeutveckling. Först när hela underavkastningen är fullt ut kompenserad genom positiv avkastning kan resultatbaserad ersättning tas ut. Sådan ersättning erläggs av fonden men belastar respektive andelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning under beräkningsperioden. Antalet andelar för var och en av andelsägarna härleds genom att man utgår ifrån den fondandelsägare som skall erlägga den högsta resultatbaserade ersättningen per andel. I vårt exempel åskådliggörs detta förfarande bäst genom att följa investerare C:s transaktioner. Denne andelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i fonden. Fonden emitterar nya andelar till de övriga investerarna för att de skall bibehålla sitt rätta förmögenhetsvärde i fonden. Andelsinnehav för investerare A, B och C Historik A B C Datum Kurs 31-dec 2008 handlas på 95 1 A köper 1 andel för 95 Månad 1 95->105 Kursen stiger till jan 2009 handlas på 104 Kurs efter rörlig ers.= 104,00 Månad 2 104,00->107,50 Kursen stiger till 107,50 28 feb 2009 handlas på 107,15 Kurs efter rörlig ers.= 107,15 1 B köper 1 andel för 107,15 Månad 3 107,15->111 Kurs stiger till mars 2009 handlas på Kurs efter rörlig ers.= 110,62 Månad 4 110,62->91 Kursen sjunker till apr 2009 handlas på 91 2 C köper 2 andelar för tot.182 Månad 5 91,00->90 Kursen sjunker till 90,00 31 maj 2009 handlas på 90 Ingen rörlig ers. Månad 6 90->115 Kursen stiger till juni 2009 handlas på 112,60 Kurs efter rörlig ers.= 112,60

11 Beräkningsexempel Ability Hedge Resultatbaserad ersättning = 10 % av avkastningen månadsvis avräkning Kommentarer Investerare A köper en andel vid utgången av 2008 till kurs 95. Under januari går sedan kursen upp till 105. Substansvärdet har därmed ökat från 95 till 105. Avkastningen är alltså =10,00 på vilket alltså fondbolaget tar ut arvode 10%, vilket blir =1,00. Ny kurs, gällande som ingångsvärde för nästa månad blir då 104, vilken vi får fram genom att ta substansvärdet (kursen före rörliga arvodet) minus det rörliga arvodet för månaden, d v s 105-1=104. Fonden ökar i värde även under februari och stiger till 107,50. Beräkning på samma sätt som i första månaden ger en kurs efter rörligt arvode på 107,15. Investerare B köper en andel 28/2 till kurs 107,15. Under mars fortsätter fonden att öka i värde till 111, och den rörliga ersättningen kan beräknas till 10%*( ,15)=0,38 och kursen vid månadsslutet bestäms därför till 111-0,38=110,62 Investerare A och B har samma ingångsvärde från månadens början vilket leder till att ingen andelsemittering kommer att ske. Under april sjunker värdet på fonden och en ny kurs noteras till 91. Då tas ju ingen rörlig ersättning ut. Investerare C köper två andelar i månadsskiftet och investerar alltså 182. Under maj sjunker kursen ytterligare något till 90,00. Inte heller för maj månad kommer något rörligt arvode att tas. Under juni stiger kursen till 115 medförande en värdeutveckling under månaden om = 25. För att beräkna hur stort det rörliga arvodet blir måste vi ta hänsyn till den underavkastning som uppkommit sedan man senaste gången tog ut arvode. För investerare såväl A som B var underavkastningen vid utgången av maj månad ,62 = -20,62. För dessa investerare blev nettoavkastningen m a o ,62 = 4,38 och arvodet per andel blir 10% därav = 0,10*4,38 = 0,438 eller avrundat till 0,44. För investerare C, som ju köpte sina andelar på en lägre nivå är emellertid avkastningen = 48,00 och arvodet blir 10% därav 0,10*48,00 = 4,80, dvs 2,40 kr per andel. För investerare C kommer alltså ett högre arvode att tas ut per andel, (2,40) jämfört med investerarna A och B (0,44). Nedanstående uträkning nedan visar hur rörligt arvode tas ut för perioden samt hur det nya antalet andelar kommer att vara för respektive investerare. A B C Summa Substansvärde före avgifter 115,00 115,00 230,00 460,00 Resultat 115,00-110,62 115,00-110,62 230,00-182,00 =Överavkastning =4,38 =4,38 =48,00 =38,00 Rörligt arvode (=10% av differensen) 0,44 0,44 4,80 5,68 Värde totalt efter rörligt arvode 115,00-0,44 115,00-0,44 230,00-4,80 =114,56 =114,56 =225,20 454,32 Andelsvärde efter arvode bestäms av C 225,20 Antal fondandelar innan emittering Antal fondandelar efter emittering =114.56/ 112,60 =114.56/ 112,60 225,20/11260 = = =2 4,0348 Antal andelar som emitterats = = ,0348 Marknadsvärde efter andelsemittering 114,56 114,56 112,60 454,32 Av beräkningen ovan framgår att investerare C erlägger det högsta rörliga arvodet per andel =2,40. Investerare C:s värde er andel efter arvode (115,00-2,40=112,60) utgör basen för beräkning av investerarnas antal andelar vid månadens slut. Eftersom andelskursen ska gälla även för B och C måste

12 nämligen dessa "kompenseras" med nya andelar för att deras värde efter arvode ska bibehållas. Man får fram rätta antalet andelar efter rörligt arvode för B och C genom att dela deras värde efter arvode per andel med investerare C:s värde. Vi får då 114,56/112,60= 1,0174 som är det nya antal andelar som var och en av investerare A och B kommer att inneha. Totalt finns då i fonden andelar värda 4,0348*112,60=454,32. För ytterligare information hänvisas till Fondbestämmelserna för Ability Hedge

Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr.

Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr. Informationsbroshyr Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör informationsbroschyren

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2015-10-01 Ability Hedge är en specialfond enligt 1 kap 11 p.23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Ability Asset

Läs mer

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget.

Fonden förvaltas av Ability Asset Management Scandinavia AB, organisationsnummer 556647-1883, nedan kallat bolaget. Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Ability Hedge. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Fondbytesprogrammet. n Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic n Fondbytesprogrammet Movestic

INFORMATIONSBROSCHYR. Fondbytesprogrammet. n Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic n Fondbytesprogrammet Movestic INFORMATIONSBROSCHYR Fondbytesprogrammet n Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic n Fondbytesprogrammet 0-100 Movestic Informationsbroschyr Fondbytesprogrammet INFORMATIONSBROSCHYR Fondbytesprogrammet 0-50

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond

Humle Kapitalförvaltningsfond Humle Kapitalförvaltningsfond 23 Juni 2014 ISEC Services AB Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Humle Kapitalförvaltningsfond... 3 Fonden och fondandelarna... 3

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

Investerum Basic Value

Investerum Basic Value Informationsbroschyr: Investerum Basic Value Publiceringsdatum: 2014-09-08 Investerum Basic Value Informationsbroschyr Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Småbolagsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden riktar

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF),

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden.

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden. Consortum Global Informationsbroschyr för Consortum Global som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Publicerad 2012-06-30 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064

Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Investerum Basic Value 25 juni 2015 Orgnr. 515602-7103 ISIN SE0006028064 Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB 556693-7495 Humlegårdsgatan 20 114 46 Stockholm Ansvarigt Fondbolag ISEC Services

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Antagna av styrelsen för IKC Fonder AB 2011- xx - xx, godkända av Finansinspektionen 2011 xx - xx, gäller från och med 2011 xx - xx. 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Indecap Guide Multihedge Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Guide Multihedge Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Guide Multihedge Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Indecap Guide Global Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Guide Global Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Guide Global Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer