Informationsbroschyr. Senast uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01"

Transkript

1 Informationsbroschyr Senast uppdaterad

2 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Detta dokument utgör informationsbroschyren för specialfonden Ability Hedge. Den har upprättats enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Ability Hedge att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Förvaltaren, Ability Asset Management Scandinavia AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier att en investering i Abilty Hedge inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Ability Hedge kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Ability Hedge återfår hela det insatta kapitalet. Denna informationsbroschyr skall inte ses som en rekommendation om köp av andelar i Ability Hedge. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Ability Hedge och de risker som är förknippade därmed. Fondbestämmelserna för denna fond utgör en del av denna informationsbroschyr. Faktabladet för fonden utgör en bilaga till denna informationsbroschyr. Förvaltaren Ability Asset Management Scandinavia AB ( Bolaget ) Lilla Bommen 1, 14 v Göteborg Tel Organisationsnummer: Bolaget har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder sedan Sedan bedriver Bolaget med Finansinspektionens tillstånd värdepappersrörelse avseende diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Tillstånd finns även för mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument och registrering som förvaltare av fondandelar. Styrelse och företagsledning Bolagets styrelse består av: Oscar Lundin, ordförande C-G Gyllenram, VD Tony Ugrina, Vice VD

3 Bolagets ledning: C-G Gyllenram, Verkställande Direktör samt medförvaltare för Abilty Hedge Tony Ugrina, Tradingchef samt ansvarig förvaltare för Ability Hedge Aktiekapital Bolaget har att aktiekapital om kr. Revisorer Bolagets ordinarie revisor är Per Joachimsson på Frejs Revisionsbyrå AB, Box 53100, Göteborg. Uppdragsavtal Bolaget har ingått uppdragsavtal med A-Sec outsourcing AB, Tjänsten består av registrering och avstämning av värdepappersaffärer, uppdatering av systeminformation och registerunderhåll samt ekonomi/redovisning för fonder och fondbolag. Tjänsten bygger på information om manuellt eller elektroniskt fördelade avslut från marknadsplatsen, uppdragsgivarens kunduppgifter i andelssystemet, uppgifter om andelsutgivning och andelsinlösen samt information från respektive marknadsplats avseende värdepappersregistret. Uppdragsgivaren står för alla kontakter med kund. För att tillförsäkra att regelefterlevnadsfunktionen i Bolaget sköts enligt gällande lag och föreskrifter samt har en ställning som är fristående i förhållande till företagsledningen och företagets olika affärsenheter har uppdragsavtal ingåtts med ARK-konsulter att ombesörja denna funktion. Ansvarig person är Ulf Ragnarsson. För att tillförsäkra att riskhanteringsfunktionen i Bolaget sköts enligt gällande lag och föreskrifter samt har en ställning som är fristående i förhållande till företagsledningen har uppdragsavtal ingåtts med ARK-konsulter för att ombesörja denna funktion med övergripande ansvar avseende riskkontroll, vilket innebär ansvar för införande, kontroll och uppföljning av bolagets interna regler och rutiner avseende riskhanteringen, efterlevnad av fondbestämmelser och lagar, fysisk säkerhet, sekretess, legala frågor mm. Ansvarig person är Göran Andersson. Som förvaringsinstitut för fondverksamheten anlitas Swedbank (publ). Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad krets av personer. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Bolaget som förvaltar fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol, förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fondverksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för Bolaget samt de övriga föreskrifter som utfärdas med stöd av lag eller författning.

4 En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar, utan skyldighet för fondandelsägaren att svara för någon förpliktelse som åvilar fonden. Fondens placeringsinriktning och i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras Fondens medel får placeras i finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, inom främst Norden, men även globalt. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt placering på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara fondpapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen om investeringsfonder, dock högst till 10 % av fondens värde. Fondens medel får placeras i noterade derivatinstrument samt i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap.12 andra stycket om investeringsfonder (s.k. OTC-derivat). Fondens medel får dock inte placeras i råvaruderivat. Fondens medel får placeras i fondandelar, dock högst till 30 % av fondens värde. Särskild redogörelse för vilka avgifter som belastar fonden vid sådana innehav lämnas i faktabladet. Fonden får inneha insättningar i ett och samma kreditinstitut eller i kreditinstitut som ingår i en och samma företagsgrupp till högst 50 procent av fondens värde. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen och skapa hävstång och kan även använda sig av blankningsstrategier genom upptagande av värdepapperslån. Fonden får blanka (sälja) finansiella instrument som fonden inte äger, men förfogar över genom upptagande av värdepapperslån, så kallad äkta blankning. Blankning får däremot inte ske genom s.k. oäkta blankning. Fondens riskprofil Fonden är en så kallad hedgefond. Fonden jämförs inte mot något specifikt börsindex utan eftersträvar istället en god riskjusterad absolut (positiv) avkastning. Fonden har som målsättning att genom sina placeringar uppnå en långsiktig god värdetillväxt (dvs. under en tidsperiod på minst tre år) oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Syftet är att minska exponeringen i nedgångsfaser och öka den i uppgångsfaser, dvs. dämpa inverkan av börsnedgångar och dra fördel av en positiv börsutveckling. För att kunna åstadkomma detta har fonden betydligt större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella aktie- och räntefonder. Blankningar och placeringar i derivat får användas vid förvaltningen och fonden har även möjlighet till belåning. Placeringarna kan vara både av kort- och mer långsiktig karaktär och dessa kan ske i instrument som gynnas av antingen en positiv eller negativ börsutveckling och de identifieras och analyseras främst genom matematiska och statistiska metoder samt kvantitativa sambandsmodeller inom utvalda investeringsområden. Fonden kommer också att utnyttja speciella situationer i marknaden där förvaltarnas erfarenhet och kompetens tas tillvara.

5 Den väl utarbetade riskhanteringen baseras på faktorer som tidshorisont och innehavens kategori och storlek. Målsättningen är att endast agera i marknadslägen där den förväntade avkastningen är hög i förhållande till den uppskattade risken. Räntekursrisker är inte aktuella utan endast bolagsspecifika, branschmässiga och marknadsmässiga risker. Inriktningen är primärt mot Norden och sekundärt globalt, dvs. utanför Norden. Med primär placeringsinriktning menas att % avses placeras inom denna geografiska marknad. Placeringarna sker företrädesvis i svenska aktie- och indexrelaterade instrument (t ex indexterminer) samt i svenska likvida enskilda aktier. Vid placeringar på internationella marknader tas positioner i första hand i indexrelaterade instrument, såsom ETF:s. Renodlade valutapositioner tas i undantagsfall, i första hand är valutapositioner en sidoeffekt i de fall då utländska instrument köps valutarisken inte hedgas bort. Fonden strävar efter att hålla en måttfull och balanserad korrelation till aktie- och räntemarknaden. Centrala riskmått för fonden är standardavvikelse och Value at Risk (VaR). Målsättningen är att standardavvikelsen över en tidsperiod på ett år ska ligga mellan 8-16 procent och att VaR över en tidsperiod på ett år inte skall överstiga 5 procent. Fondens riskjusterade avkastning utrycks i dess Sharpe-kvot som är definierad som fondens avkastning, efter avdrag för den riskfria räntan, dividerat med standardavvikelsen. Jämfört med risken att placera i en svensk aktiefond, dvs. en fond som placerar sina tillgångar på den svenska aktiemarknaden, är ovanstående riskmått att betraktas som tydligt lägre. Fondens placeringar kommer i normalfallet vara väl inom de maximala gränser som är fastställda i fondbestämmelserna. I vissa lägen när Bolaget har anledning att förvänta att avkastningen vid en större exponering kan ge en god riskjusterad avkastning avser Bolaget att utnyttja det placeringsutrymme som medges av fondbestämmelserna. Bolaget anser att en hög likviditet i de finansiella instrument som fonden skall handla med är en mycket viktig faktor för en framgångsrik förvaltning. En mindre del av fondens medel kan dock vara placerad i mindre likvida finansiella tillgångar. Den totala bruttoexponeringen av positioner i finansiella instrument får utgöra högst 200 procent av fondens värde. Den totala nettoexponeringen av innehavda positioner i finansiella instrument får utgöra maximalt 200 procent av fondens värde. Nettoexponeringen beräknas genom att från innehavda positioner subtrahera sålda positioner. Den totala exponeringen i innehavda finansiella instrument får utgöra högst 200 procent av fondens värde och den totala exponeringen i sålda finansiella instrument (negativ exponering) får utgöra högst 200 procent av fondens värde. Fonden får inneha överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument utgivna av samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till maximalt 25 procent av fondens värde. Sådana innehav får sammanlagt till högst 75 % av fondens värde. Fonden får inneha fondpapper och penningmarknadsinstrument utgivna av samma emittent till maximalt 50 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade av en stat, kommun eller en statlig eller

6 kommunal myndighet. Detta gäller även stater utanför EES. Fonden får dock avseende sådana finansiella instrument högst äga 20 procent av det emitterade kapitalet i någon enskild obligationsserie. Värdepapperslån motsvarande maximalt 50 procent av fondens värde få ges, mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor, till eller via värdepappersinstitut eller utländskt finansiellt institut som står under myndighetens tillsyn Upptagna värdepapperslån avseende en enskild emittent får uppgå till högst 25 procent av fondens värde. Upptagna värdepapperslån får utgöra högst 150 procent av fondens värde. Lån får upptas med fondens medel som säkerhet, på för branschen sedvanliga villkor, hos eller via värdepappersinstitut som står under myndighetens tillsyn. Det högsta totala säkerhetskravet med anledning av handel i derivatinstrument och värdepapperslån får inte överskrida 200 procent av fondens värde. Bolaget får i fondverksamheten ta upp penninglån motsvarande högst 50 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. Riskbedömningsmetod För att beräkna fondens sammanlagda exponeringar så används den så kallade åtagandemetoden. Detta innebär att vid beräkning av fondens sammanlagda exponeringar så konverteras eventuella derivatpositioner till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Terminskontrakt beräknas sålunda enligt underliggande exponerat värde. Historisk avkastning År % 0,33 2,86 0,19 4,52-3,39 7,72 Fonden startade i juni Avkastningen från tidigare år är inklusive samtliga kostnader och avgifter. Eventuell utdelning är återinvesterad

7 Försäljning och inlösen Försäljningspriset (priset då en andelsägare köper) för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet per den dag försäljningen verkställs. Inlösenpriset (priset då andelsägare säljer) utgörs av fondandelsvärdet per den dag inlösen sker. Fondandelar utges av Bolaget. Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är kronor. För därpå följande insättningar är lägsta belopp kronor och multiplar därav per teckningstillfälle. Försäljning och inlösen av fondandel sker endast per den sista bankdagen vid utgången av varje månad, genom Bolaget. Anmälan om nyteckning och inlösen skall vara Bolaget skriftligen tillhanda senast fyra bankdagar före månadsskiftet. Detta förfarande innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd fondandelskurs. Försäljnings- och inlösenkurs beräknas per den sista bankdagen vid varje månadsskifte. Fondandel skall på begäran inlösas om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet, skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får Bolaget efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. Begäran om inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det. Om detta skulle bli aktuellt skall alla fondandelsägare därvid behandlas lika för det fall en återkallelse av inlösen godkännes av Bolaget i ett fall. Det är inte möjligt att limitera en inlösenorder. Tecknat belopp skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar före varje månadsskifte. Antalet andelar som tecknat belopp resulterar i meddelas fondandelsägare senast fyra bankdagar efter månadsskiftet. Avgifter och kostnader Ersättningen till Bolaget utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en prestationsbaserad ersättning. Fast ersättning: Ersättning till Bolaget utgår för närvarande med en fast avgift om 1,26 procent per år, men bolaget äger rätt att uttaga en fast avgift på högst 3 % per år. Den fasta ersättningen omfattar ersättning för Bolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och revisionskostnader. Ersättningen skall erläggas månadsvis i efterskott och beräknas vid avstämningstillfället utifrån fondens värde den sista bankdagen i varje månad. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden. Prestationsbaserad ersättning:

8 Utöver ersättning enligt 11.1 utgår en prestationsbaserad avgift till Bolaget om 10 procent av fondens avkastning. Avkastning definieras som den totalavkastning som överstiger noll procent. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen. Ersättningen utgår på den del av respektive andelsägares innehav som överstigit noll procent, månadsvis per den sista bankdagen i varje månad. Om under någon månad en fondandelsägare erhåller en negativ avkastning, skall ingen prestationsersättning uttagas för denne fondandelsägare förrän tidigare månaders underavkastning har återvunnits, s.k. high water mark. Den prestationsbaserade avgiften tas månadsvis ut individuellt för varje andelsägare. Den prestationsbaserade ersättningen skall erläggas av fonden men belastar respektive fondandelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning, på så sätt att fondandelsägarens fondandelstal förändras. Genom att utgå från den fondandelsägare som skall erlägga det högsta performancearvodet per andel härleds antalet andelar för varje individuell fondandelsägare. Denne fondandelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i fonden. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning. Utdelningspolitik Fonden är inte utdelande. Skatteregler Inledning I detta avsnitt lämnas en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av investeringsfonder och andelsägare. Redogörelsen tar endast sikte på fysiska personer som är skattemässigt bosatta i Sverige. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser rådfråga skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Fondens beskattning Fonden är befriad från skatt, men fondandelsägarna betalar en årlig schablonskatt enligt nedan. Fondandelsägarnas beskattning Schablonskatten betalas årligen och underlaget för schablonskatten utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av fondandelarna beräknas en schablonintäkt som utgörs av 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent.

9 Inlösen av andelar behandlas som avyttring och beskattas i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsintäkten, inlösenpriset, efter kostnader och det genomsnittliga anskaffningsvärdet på andelar av samma slag och sort beräknad på grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Uppkommer kapitalvinst är den skattepliktig fullt ut med en skattesats om 30 procent. Uppkommer förlust är den avdragsgill endast till 30 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital hos andelsägaren reduceras skatten på förvärvsinkomst och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott upp till kr och med 21 procent av underskott överstigande detta belopp. Underskott kan inte sparas till senare år. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Fonden kan upphöra eller överlåtas om Bolagets styrelse fattar beslut därom eller om förvaringsinstitutet, efter att ha tagit över fondens förvaltning, beslutar om detta. Förvaringsinstitutet skall ta över en fonds förvaltning om Bolagets styrelse fattat beslut om att upphöra med förvaltningen, om Finansinspektionen återkallat Bolagets tillstånd, om Bolaget trätt i likvidation eller om bolaget har försatts i konkurs. För överlåtelse krävs Finansinspektionens godkännande. Om en fond upphör, informeras andelsägaren skriftligen minst tre månader innan förändringen träder i kraft. Ändring i fondbestämmelser Det finns möjligheter för förvaltaren att genomföra ändringar av fondbestämmelserna under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana ändringar. Fondens egenskaper, som t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil kan i så fall komma att påverkas. Övrig information Årsberättelser och halvårsredogörelser För fonden upprättas och avges årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa skall tillställas Finansinspektionen och de andelsägare som så begärt samt hållas tillgängliga hos Bolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter senaste års- respektive halvårsskifte. Skadeståndsskyldighet Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt gällande lag eller fondbestämmelser, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt gällande lag eller fondbestämmelser, skall institutet ersätta skadan. Beräkningsexempel Ability Hedge Resultatbaserad ersättning = 10 % av avkastningen månadsvis avräkning Räkneexemplet visar en tidsperiod om 6 månader. Investerare A, B och C gör vid olika tillfällen investeringar i fonden. I exemplet är det fasta arvodet, som löpande tas ur fondens fondförmögenhet, redan avräknat i de kurser som utgör underlag för beräkningen av om resultatbaserad ersättning (s.k. performance fee) skall tas ut ur fonden.

10 Fonden tar ut resultatbaserad ersättning månadsvis, om utvecklingen för fondens substansvärde varit positiv under månaden. På denna avkastning tar fondbolaget ut 10% i arvode. De månader fonden utvecklas negativt tas ingen resultatbaserad ersättning ut och den s.k. underavkastning, som då uppkommer, kvarstår och avräknas mot framtida månader med förekommande positiv värdeutveckling. Först när hela underavkastningen är fullt ut kompenserad genom positiv avkastning kan resultatbaserad ersättning tas ut. Sådan ersättning erläggs av fonden men belastar respektive andelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning under beräkningsperioden. Antalet andelar för var och en av andelsägarna härleds genom att man utgår ifrån den fondandelsägare som skall erlägga den högsta resultatbaserade ersättningen per andel. I vårt exempel åskådliggörs detta förfarande bäst genom att följa investerare C:s transaktioner. Denne andelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i fonden. Fonden emitterar nya andelar till de övriga investerarna för att de skall bibehålla sitt rätta förmögenhetsvärde i fonden. Andelsinnehav för investerare A, B och C Historik A B C Datum Kurs 31-dec 2008 handlas på 95 1 A köper 1 andel för 95 Månad 1 95->105 Kursen stiger till jan 2009 handlas på 104 Kurs efter rörlig ers.= 104,00 Månad 2 104,00->107,50 Kursen stiger till 107,50 28 feb 2009 handlas på 107,15 Kurs efter rörlig ers.= 107,15 1 B köper 1 andel för 107,15 Månad 3 107,15->111 Kurs stiger till mars 2009 handlas på Kurs efter rörlig ers.= 110,62 Månad 4 110,62->91 Kursen sjunker till apr 2009 handlas på 91 2 C köper 2 andelar för tot.182 Månad 5 91,00->90 Kursen sjunker till 90,00 31 maj 2009 handlas på 90 Ingen rörlig ers. Månad 6 90->115 Kursen stiger till juni 2009 handlas på 112,60 Kurs efter rörlig ers.= 112,60

11 Beräkningsexempel Ability Hedge Resultatbaserad ersättning = 10 % av avkastningen månadsvis avräkning Kommentarer Investerare A köper en andel vid utgången av 2008 till kurs 95. Under januari går sedan kursen upp till 105. Substansvärdet har därmed ökat från 95 till 105. Avkastningen är alltså =10,00 på vilket alltså fondbolaget tar ut arvode 10%, vilket blir =1,00. Ny kurs, gällande som ingångsvärde för nästa månad blir då 104, vilken vi får fram genom att ta substansvärdet (kursen före rörliga arvodet) minus det rörliga arvodet för månaden, d v s 105-1=104. Fonden ökar i värde även under februari och stiger till 107,50. Beräkning på samma sätt som i första månaden ger en kurs efter rörligt arvode på 107,15. Investerare B köper en andel 28/2 till kurs 107,15. Under mars fortsätter fonden att öka i värde till 111, och den rörliga ersättningen kan beräknas till 10%*( ,15)=0,38 och kursen vid månadsslutet bestäms därför till 111-0,38=110,62 Investerare A och B har samma ingångsvärde från månadens början vilket leder till att ingen andelsemittering kommer att ske. Under april sjunker värdet på fonden och en ny kurs noteras till 91. Då tas ju ingen rörlig ersättning ut. Investerare C köper två andelar i månadsskiftet och investerar alltså 182. Under maj sjunker kursen ytterligare något till 90,00. Inte heller för maj månad kommer något rörligt arvode att tas. Under juni stiger kursen till 115 medförande en värdeutveckling under månaden om = 25. För att beräkna hur stort det rörliga arvodet blir måste vi ta hänsyn till den underavkastning som uppkommit sedan man senaste gången tog ut arvode. För investerare såväl A som B var underavkastningen vid utgången av maj månad ,62 = -20,62. För dessa investerare blev nettoavkastningen m a o ,62 = 4,38 och arvodet per andel blir 10% därav = 0,10*4,38 = 0,438 eller avrundat till 0,44. För investerare C, som ju köpte sina andelar på en lägre nivå är emellertid avkastningen = 48,00 och arvodet blir 10% därav 0,10*48,00 = 4,80, dvs 2,40 kr per andel. För investerare C kommer alltså ett högre arvode att tas ut per andel, (2,40) jämfört med investerarna A och B (0,44). Nedanstående uträkning nedan visar hur rörligt arvode tas ut för perioden samt hur det nya antalet andelar kommer att vara för respektive investerare. A B C Summa Substansvärde före avgifter 115,00 115,00 230,00 460,00 Resultat 115,00-110,62 115,00-110,62 230,00-182,00 =Överavkastning =4,38 =4,38 =48,00 =38,00 Rörligt arvode (=10% av differensen) 0,44 0,44 4,80 5,68 Värde totalt efter rörligt arvode 115,00-0,44 115,00-0,44 230,00-4,80 =114,56 =114,56 =225,20 454,32 Andelsvärde efter arvode bestäms av C 225,20 Antal fondandelar innan emittering Antal fondandelar efter emittering =114.56/ 112,60 =114.56/ 112,60 225,20/11260 = = =2 4,0348 Antal andelar som emitterats = = ,0348 Marknadsvärde efter andelsemittering 114,56 114,56 112,60 454,32 Av beräkningen ovan framgår att investerare C erlägger det högsta rörliga arvodet per andel =2,40. Investerare C:s värde er andel efter arvode (115,00-2,40=112,60) utgör basen för beräkning av investerarnas antal andelar vid månadens slut. Eftersom andelskursen ska gälla även för B och C måste

12 nämligen dessa "kompenseras" med nya andelar för att deras värde efter arvode ska bibehållas. Man får fram rätta antalet andelar efter rörligt arvode för B och C genom att dela deras värde efter arvode per andel med investerare C:s värde. Vi får då 114,56/112,60= 1,0174 som är det nya antal andelar som var och en av investerare A och B kommer att inneha. Totalt finns då i fonden andelar värda 4,0348*112,60=454,32. För ytterligare information hänvisas till Fondbestämmelserna för Ability Hedge

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Nordiska Fonden I N F O R M A T I O N S B R O S C H Y R Caprifol AB Stockholm www.caprifol.se INNEHÅLL Viktig information 3 1. Allmänt 4 2. Inriktning och mål 5 3. Jämförelseindex 5 4. Avkastning 5 5.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer