SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) Jenny Ek (C) Närvarande ersättare Göran Segergren (S) Evelyn Chaparro (MP) Jonas Andersson (V) Per Hollertz (M) Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef Göran Trysberg näringslivssamordnare Erica Ekblom planchef Thomas Örnberg sektorschef Mikael Jonsson gatu/fastighetschef Tomas Zingmark IT-strateg Sarah Andersson trygghets- och säkerhetssamordn Eva Köpberg sekreterare Utses att justera Jenny Ek (C) Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, :30 Underskrift Sekreterare... Paragrafer Eva Köpberg Ordförande... Erland Olauson (S) Justerande.. Jenny Ek (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Avdelning Service och Administration Underskrift... Eva Köpberg

2 2(23) 59 Information A. Näringsliv och kommunikation B. Personalfrågor C. Naturvårdsprogrammet D. Samarbete med Söderköpings kommun. Miljöverksamhet E. Utbildning i Offentlighet och sekretess F. Övrig information Ekonomisk uppföljning Motion - Trappa från vägen ned mot hamnen 6 vid Borgsområdet Område för odlingslotter 7 Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig 8 verksamhet, gruppstation för vindkraft Utökat detaljplaneområde för del av Kolplan 1 9 och angränsande tomtmark på Ångbåtskajen Ombyggnad mottagningskök Folkets Hus 10 Uppföljning av verksamhet - 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för upphandling och inköp 12 Samarbete med frivilliga resursgrupper Motion - Gratis bussresor inom kommunen gällande pensionärer Motion - Hållbart medarbetarengagemang i 17 kommunen Motion - Större öppenhet från kommunens sida Medborgarskapsceremonier Förskottsutbetalning av partistöd för Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning 23

3 3(23) 59 Nämnd Information Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Informationen godkänns. A. Näringsliv och kommunikation Årets Inspirationskväll äger rum den 25 november i Folkets Hus. Turistbyråverksamheten under sommaren i Ringarum har följts upp. Preliminär besöksstatistik finns för Valdemarsviks kommun sommaren B. Naturvårdsprogrammet Erica Ekblom planchef informerar enligt rubricerat. Kommunerna har en nyckelroll att hjälpa till vid en ny miljökvalitetsmätning. Viktiga användningsområden för programmet är bland annat arbetet med översiktsplan och vid information till kommuninvånare och turister. Planchefen informerar också om syftet med programmet och att det är tvådelat i en programdel och en objektsdel. Ärendet kommer attt behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. C. Personalfrågor Kommunchef Monika Hallberg informerar enligt följande: Rekryteringar: Ekonomichef - Sven Stengard, börjar 12 oktober Ekonom - Loulou Jardemark, börjar 5 oktober Sektorschef Samhällsbygnad och Kultur - Martine Christensen Odenhall, börjar 25 september Vakant - HR-strateg och kommunikatör Anna Nilsson (M) önskar få en redovisning över avslutade anställningar det senaste året på Strömsvik samt genomförda slutsamtal.

4 4(23) 59 Nämnd Kommunchefen informerar också om att Migreringsprojektet (byte av IT-plattform) har avslutats vad gäller första etappen - skolan. Nästa steg blir kommunhuset Strömsvik. Kommunchefen meddelar att en tvist i tingsrätten pågår kring en rekrytering. Representant från Sveriges Kommuner och Landsting är kommunens ombud i ärendet. D. Samarbete med Söderköpings kommun - Miljöverksamhet Kommunchef Monika Hallberg informerar om att ett arbete pågår för att utreda förutsättningarna för att skapa ett gemensamt miljökontor mellan Valdemarsviks- och Söderköpings kommuner. Ambitionen är att ett gemensamt kontor ska starta den 1 januari En projektanställning har gjorts för att inventera tillsynsobjekt och hur mycket resurser som behövs. En översyn sker också av taxor, ärendeprocesser och verksamhetssystem. E. Utbildning i offentlighet och sekretess Kommunsekreterare Eva Köpberg meddelar att Axel Danielsson är inbjuden till kommunen för att hålla i en utbildning för både politiker och tjänstemän i offentlighet och sekretess. Utbildningen kommer att ske den 16 november 2015 i Folkets Hus Valdemarsvik. F. Övrig information Kommunchef Monika Hallberg meddelar att rutiner är framtagna vad gäller Hot och Våld samt vid brand. Dessa rutiner finns på Intranätet. Ett nytt överfallslarm är installerat. Utbildning kring Hot och Våld kommer att ske genom Avonova. Kommunchefen meddelar också att kommunbilarna kommer att få en dekal "Tänk om", - mot langning. Slutligen meddelar kommunchefen att arbetsutskottets ledamöter/krisledningsnämnd kommer att få en inbjudan till ett krisledningsseminarium den 1 oktober 2015 på länsstyrelsen.

5 5(23) 60 KS-KcS Ekonomisk uppföljning 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Redovisningarna godkänns. Kommunchef Monika Hallberg och sektorschef Thomas Örnberg redogör för det ekonomiska läget enligt nedan: Staben Ett överskott beräknas på ca 380 tkr, vilket till största delen beror på att kommunikatörstjänsten är vakant. Avdelning Service och Administration Här beräknas ett underskott på ca 315 tkr beroende på konsultkostnader för ekonomiverksamheten. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Ett underskott beräknas. Detta beror bland annat på felbudgetering vad gäller VA, dyrare entreprenadavtal för renhållning och ett tappat energirådgivningsbidrag. Kommunchef, akten Sektorschef

6 6(23) 61 KS-SA Motion - Trappa från vägen ned mot hamnen vid Borgsområdet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Ett tillägg görs i svaret, enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och åtgärden prioriteras i investeringsbudget för En motion har inlämnats till Kommunfullmäktige av Anna Nilsson (M) om att bygga en trapp från vägen (212:an) ned mot hamn vid Borgsområdet. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har hos väghållaren, Trafikverket ansökt om tillstånd för att uppföra en trapp och fått besked om att de tillåter att åtgärden genomförs förutsatt att vissa trafiksäkerhetsåtgärder samtidigt vidtas på 212:an. För åtgärden som idag kostnadsberäknas till 200 tkr utgår inget bidrag. Förslag och yrkanden Erland Olauson (S) föreslår ett tillägg i motionssvaret. Kommunen har lediga tomter på Borgsområdet. En trappa bidrar till att göra området mer attraktivt. Skrivelse med förslag till svar från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Kommunfullmäktige, akten

7 7(23) 62 KS-TEK KVARNEN 1 M FL Område för odlingslotter Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Ärendet återremitteras till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur för vidare utredning. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har utarbetat ett förslag till avtal vad gäller odlingslotter i Valdemarsvik. Området är beläget vid Kvarnen. Ledmöterna diskuterar förslaget. Förslag och yrkande Erland Olauson (S) föreslår att ärendet återremitteras till Sektor Samhällsbyggnad och Kultur för vidare utredning. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten

8 8(23) 63 KS-TEK SKÖNERO 1:3 Remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, gruppstation för vindkraft Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Valdemarsviks kommun har inget att anföra kring bolagets svar daterat Valdemarsviks kommun vidhåller sitt yttrande från , KS 55. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland prövar en ansökan inlämnad av Tera Vind i Skönero AB i rubricerat ärende. Tera Vind Skönero AB har genomfört ett kompletterande samrådsmöte med särskilt berörda fastighetsägare inom en radie om 1600 meter från varje vindkraftverk och bemött yttrande enligt bilagor 1-7. Länsstyrelsen ger Valdemarsviks kommun möjlighet att yttra sig över Tera Vind Skönero AB:s svar daterat Myndighetsnämnden har också avgett ett yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen har tidigare lämnat ett yttrande gällande själva ansökan ( , KS 55). Skrivelse med förslag till yttrande från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur. Sektor Samhällsbyggnad och Kultur, akten Länsstyrelsen

9 9(23) 64 KS-TEK Kolplan 1 med flera Kommunstyrelsen, akten Utökat detaljplaneområde för del av Kolplan 1 och angränsande tomtmark på Ångbåtskajen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar upprätta detaljplan över del av Kolplan 1 med angränsande tomtmark enligt karta. Detaljplanen ska möjliggöra byggnation för detaljhandel, boende och kontor. Kommunstyrelsen beslutade , 10 efter inlämnad ansökan från ICA Sverige AB att upprätta en detaljplan över Kolplan 1 med angränsande tomtmark. ICA Sverige AB företräds nu av Solhemsgruppen AB i egenskap av tilltänkt byggherre och det är med dem detaljplaneavtal ska upprättas. Som ett första steg inför framtagande av ett detaljplaneavtal har Solhemsgruppen erbjudits en markreservation för ett större område än vad som beslutats som detaljplaneområde. Solhemsgruppen har redovisat ytterligare illustrationer och beskrivningar för utformning av byggnader på området som även omfattar bostäder. För att möjliggöra byggnationer i denna omfattning måste detaljplaneområdet utökas enligt karta. Särskilda yttranden och uttalanden Anna Nilsson (M) meddelar att arbetsutskottets borgerliga ledamöter inte tar ställning vid dagens sammanträde utan återkommer vid kommunstyrelsen. Skrivelse från Sektor Samhällsbyggnad och Kultur med bland annat kartmaterial.

10 10(23) 65 KS-TEK BERGUDDEN 31 Ombyggnad mottagningskök Folkets Hus Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar finansiera fördyring av ombyggnad av kök i Folkets Hus genom omfördelning i investeringsbudget I investeringsbudget för är det för ombyggnation av kök i Folkets Hus avsatt tkr. Efter genomförd projektering kan konstateras att nuvarande ventilationsutrymme på taket inte uppfyller dagens krav på tillgänglighet, vilket medför att ett nytt utrymme för en ny ventilationsanläggning måste byggas. Befintlig kyl- och fryskapacitet måste också åtgärdas vilket får till följd att kostnaden för investeringen ökar med tkr. I investeringsbudget för 2015 finns totalt tkr avsatt (inklusive reserv) för investeringar. Framtagen prognos för årets investeringar visar att de planerade projekten Installation anoder på stålsponter, tkr och Omlastningsstation, tkr inte kommer att genomföras vilket medför att det finns utrymme för kostnadsökningar i andra projekt. Skrivelse från Sektor samhällsbyggnad och Kultur Kommunstyrelsen, akten

11 11(23) 66 KS-KcS Uppföljning av verksamhet - Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Redovisningen godkänns. Uppföljning under 2015 Sammanträde Akten Kultur IT-verksamhet Samhällsplanering Personalområdet Kost, lokalvård och bad Fastighet och Gatukontoret Renhållning och VA-enheten Kommunchef/staben Ekonomi och kansli Vissa ändringar har gjorts i tidsordningen för redovisningarna. Vid dagens sammanträde redogör gatu- och fastighetschef Mikael Jonsson för verksamheten. Av redovisningen framgår bland annat att miljön i verksamheten setts över och en översyn av fordonsparken har också gjorts.

12 12(23) 67 KS-KcS Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för upphandling och inköp. De nya riktlinjerna för upphandling och inköp är reviderade utifrån den befintliga upphandlingspolicyn, beslutad av kommunfullmäktige , 150. Förslaget är i stor grad baserad på den reviderade upphandlingspolicyn för Norrköpings kommun med vilken kommunen har ett samarbete sedan lång tid. Nytt är avsnitt 10.1 Sociala hänsyn och innehållet under avsnitt 10.2 Miljöhänsyn har utökats till att även innefatta livsmedel, bilar och transporttjänster, hotellrum, byggvaror och energi I förslaget har även följande beaktas: De nya reglerna för direktupphandling som började gälla Kommunfullmäktiges svar , 45, avseende motionen - Inga hormonstörande ämnen i kommunens lokaler. Kommunens ambition att vara en Fairtradekommun. Skrivelse från Staben med förslag till riktlinjer. Kommunstyrelsen, akten

13 13(23) 68 KS-KcS Samarbete med frivilliga resursgrupper Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Förutsättningarna utreds för ett samarbete med Civilförsvarsföreningen om att inrätta en Frivillig Resursgrupp (FRG) i Valdemarsviks kommun som ska finnas till kommunens förfogande vid kriser och i andra utsatta lägen. Enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH) anges att kommunen är skyldig att ha en beredskap och planering för allvarliga händelser. Som ett led i att förstärka kommunens förmåga att nå upp till lagkravet har frågan aktualiserats om eventuellt inrättande av en Frivillig Resursgrupp (FRG). En Frivillig Resursgrupp (FRG) är en organiserad enhet på lokal nivå som verkar för samordning av frivilliginsatser vid kriser och händelser som kräver extra resurser. FRG organiseras av Civilförsvarsförbundet och stöds av Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med FRG är att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas och består av en grupp frivilliga människor (10 15 personer) som vill göra en insats för kommunen. FRG:s organisation anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Det gemensamma målet med samarbetet mellan kommunen och FRG är att skapa förutsättningar för en god krishanteringsförmåga. Under en händelse ska FRG utföra uppgifter på uppdrag av kommunens krisledning och kallas in på begäran av kommunledningen. FRG organiseras enligt interna rutiner som leds av en FRG-ansvarig. Exempel på uppgifter i samband med händelser där FRG använts: - Information - Administration - Medmänskligt stöd - Större brand - El-avbrott - Sanera och städa upp efter ett oljeutsläpp

14 14(23) 68 KS-KcS Kommunen är ansvarig för bland annat tillhandahållande av utrustning, utbildning och lokal. Kommunens finansiering av FRG sker delvis genom statliga bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det är dock vanligt att kommunen bidrar med en mindre summa, exempelvis en krona per invånare till föreningens administrering. Förvaltningen bedömer att en utredning behöver genomföras gällande förutsättningarna för ett samarbetsavtal med FRG. Utredningen ska förtydliga de åtaganden kommunen gör genom ett avtal och vad som krävs för att upprätthålla ett fungerande samarbete mellan kommunen och FRG. Skrivelse från Staben Staben, akten

15 15(23) 69 KS-SA Motion - Gratis bussresor inom kommunen gällande pensionärer Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. I motionssvaret skrivs in tillägg enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige avslår motionen. Tony Toft (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag om att folkbokförda pensionärer ska få gratis busskort. Detta busskort skulle möjliggöra gratis resor inom kommunen, vilket motionären menar skulle leda till bättre trafikmiljö, minskade avgasutsläpp och främja kommunens företagare samt ge ett mer friskt och stimulerande liv för pensionärerna. Med hänsyn till den kostnad som åtgärden beräknas medföra föreslår förvaltningen att motionen avslås. Det bussbolag som kör regelbunden busstrafik i kommunen är Östgötatrafiken. Östgötatrafikens seniorbiljetter gäller från och med 65 års ålder. Den biljettyp som finns inom det område som motionen syftar till är Östgötatrafikens periodkort för närområde. Priset för närområdesbiljetten är kronor per år. Förvaltningen räknar inte med att alla personer från 65 år kan/vill ha ett busskort, därför utgår förvaltningen från 75 års ålder. Enligt SCB:s senaste uppgifter ( ) gällande befolkningen i Valdemarsviks kommun var antalet över 75 år 889 personer. Sannolikt är det inte heller alla över 75 år som kan/vill nyttja erbjudandet om gratis resor på bussen Förvaltningen beräknar att 50 % av de i aktuell åldersgrupp, 445 st, använder kortet för gratisresor. Kostnaderna för kommunen beräknas då uppgå till ca 1,9 mkr per år.

16 16(23) 69 KS-SA Förvaltningens bedömning är att förslaget i motionen är klart värdeskapande med den service som skulle erbjudas de äldre i kommunen. Motionären pekar även på andra positiva effekter. Det gäller de som kan uppstå för miljön och för det lokala näringslivet, vilka är svåra att beräkna. Vi bedömer dock att vissa sådana effekter kan uppstå. Sannolikt uppstår även en administrativ kostnad för hanteringen av dessa speciella kort, kostnader som ska läggas till de ovan beräknade. Slutsatsen är att det stora värdet av att införa gratisresor för pensionärer ligger i den service som kommunen skulle erbjuda, men med hänsyn till den kostnad som åtgärden beräknas uppgå till, föreslår förvaltningen att motionen avslås. Förslag och yrkanden Erland Olauson (S) föreslår tillägg till svaret vad gäller en hänvisning till att kollektivtrafik är en regional fråga som görs till en kommunal fråga, då resor enligt motionären ska subventioneras för en viss grupp. Dessutom bör påpekas att pensionärer inte är en homogen grupp med enhetlig betalningsförmåga. Kommunchefens skrivelse med förslag till svar. Kommunstyrelsen, akten

17 17(23) 70 KS-SA Kommunstyrelsen, akten Motion - Hållbart medarbetarengagemang i kommunen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. Anna Nilsson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där hon vill att kommunen i framtiden ska lägga till Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) enkät kallad Hållbart medarbetarengagemang (HME) i kommunens medarbetarenkät. I enlighet med kommunens Mål och Budget Ett åtagande är att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö. Som ett led i att kunna mäta och följa utvecklingen när det gäller arbetsmiljön i kommunen ska en medarbetarenkät genomföras under Förvaltningen föreslår att motionen ska bifallas. SKL:s enkät syftar till att se hur organisationen och chefer stimulerar och tar tillvara medarbetares engagemang. Detta är en viktig fråga för kommunens utveckling och en väsentlig del i hur organisationen samt chefs- och ledarskap kan utvecklas. HME-enkäten består av nio frågeställningar och svaren sammanställs i tre olika index; motivation, ledarskap och styrning. Dessa frågor kommer att ingå i den medarbetarenkät som ska genomföras i kommunen under hösten Genom deltagande i SKL:s enkät kan resultatet jämföras med andra kommuners. Vi kan därigenom följa utvecklingen genom att jämföra våra egna resultat över tid och även jämföra oss med andra. Kommunchefens skrivelse med förslag till svar.

18 18(23) 71 KS-SA Motion - Större öppenhet från kommunens sida Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och ta ställning till möjligheterna att tillgängliggöra ärenden och handlingar via kommunens hemsida. Anna Nilsson (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där hon vill att kommunen ytterligare ska förbättra möjligheten för medborgare och media att kunna granska och vara delaktiga i de kommunala frågorna. I motionen föreslås att kommunens hemsida ska utvecklas så att kommunens diariesystem, fakturor med mera ska vara tillgängligt på webbplatsen. Motionären pekar också på allas rätt att ta del av handlingar och att dessa utan onödiga dröjsmål ska lämnas ut. Motionen innehåller förslag till två beslutspunkter. Förslag punkt 1. Hemsidan ska kompletteras med information enligt ovan. Förvaltningens beredning visar att utvecklingsarbetet för kommunens hemsida Valdemarsvik.se är planerat att påbörjas under 2017, enligt investeringsplan i Mål och budget Utvecklingsarbetet innefattar såväl den tekniska plattformen som text och design. Om ett diariesystem ska vara tillgängligt via hemsidan kräver det också att utvecklingen av nuvarande ärendesystem sker alternativt att ett nytt ärendesystem införs. Någon vidare utredning i ärendesystemsfrågan är inte genomförd. Förvaltningen bedömer att det är önskvärt att åstadkomma det som föreslås i

19 19(23) 71 KS-SA motionen när det gäller tillgängliggörande av handlingar. Frågan om hur ärendesystemet kan utvecklas måste dock utredas vidare inför särskilt ställningstagande innan motionens syfte kan uppnås. När det gäller tillgängliggörande av kommunens fakturor på webben, är det en mera komplicerad fråga, som förvaltningen är mera tveksam till att kunna tillmötesgå, bl a med hänsyn till enskildas integritet, leverantörer och de affärsmässiga uppgifter som kan erhållas genom fakturornas innehåll. Förslag punkt 2. Utbildning rörande vad som är offentliga handlingar läggs till i utbildningsplanen för Kommunfullmäktiges ledamöter. En utbildning gällande Offentlighetsprincipen i teori och praktik kommer att genomföras i november Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän. Förvaltningen bedömer att motionen kan bifallas, då motionens intentioner och förslag i stort kan tillmötesgås. Vi bedömer också att beslut ska fattas i frågan om publicering av ärenden på webben, när en särskild utredning i frågan genomförts. Kommunchefens skrivelse med förslag till svar. Kommunstyrelsen, akten

20 20(23) 72 KS-SA Medborgarskapsceremonier Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarskapsceremonierna som hålls vid firandet av Sveriges nationaldag i kommunen, formaliseras enligt lagändringen nedan. Den 1 april 2015 träder ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i kraft, proposition 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Ändringarna innebär att kommunerna minst en gång per år ska bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare till en Medborgarskapsceremoni, för att högtidlighålla nya svenska medborgares medborgarskap och markera medborgarskapets betydelse. Ceremonin ska förmedla portalparagrafens (2001:82) innehåll som lyder: Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I övrigt får kommunerna själva bestämma över innehållet i ceremonierna och anpassa dessa efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden. Uppgifterna på vilka personer som blivit folkbokförda hämtas från Skatteverkets system Navet. Kommunerna får ersättning för kostnader som uppstår i samband med anordnandet av ceremonierna genom det generella statsbidraget till kommunerna.

21 21(23) 72 KS-SA Nuvarande ceremoni i kommunen I Valdemarsviks kommun inbjuds brevledes, sedan ett antal år tillbaka, nya medborgare till nationaldagsfirandet på Grännäs. De nya medborgarna blir uppvaktade med en bordsflagga. Firandet finansieras från budgeten för kulturverksamhet. Adresser hämtas från Navet. Lagändringens innebörd för kommunens ceremoni Förvaltningens förslag är att den ceremoni som sker vid nationaldagsfirandet i Grännäs fortsätter samt formaliseras med att de nya medborgarna informeras om syftet i portalparagrafen enligt lagändringen ovan. Vid ceremonin bör också uppmärksammas vikten av mångfald, samt internationaliseringens och globaliseringens betydelse för vårt land och vår kommun. Skrivelse från Avdelning Service och Administration Kommunstyrelsen, akten

22 22(23) 73 KS-SA Förskottsutbetalning av partistöd för 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Kommunfullmäktige antar kompletteringen/förtydligandet, daterad , av reglerna för utbetalning av partistöd. En komplettering/förtydligande har gjorts av reglerna för utbetalning av partistöd 7, Årlig utbetalning. Skrivelse från Avdelning Service och Administration med förslag till ny lydelse. Kommunstyrelsen, akten

23 23(23) 74 KS-SA Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar ändringar enligt nedan vad gäller 5, 32,37 och tidigare 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Ett antal ändringar är aktuella i kommunfullmäktiges arbetsordning, ändringarna är gjorda med kursiv stil: 5 Ändring i kommunallagen kap 5 5 vad gäller mandatperiodens början. 32 Ändring av texten vad gäller kommunfullmäktiges valberedning (KFV). 37 Tillägg till tidigare formulering om kommunfullmäktiges demokratiberedning vad gäller uppdrag och mål efter beslut i kommunfullmäktige. 38 Paragrafen stryks då den föregriper innehållet i 37. Texten löd: Medborgarträffar anordnas i olika kommundelar. Vid träffarna har representanter för kommunstyrelsen eller relevanta representanter en dialog med medborgarna. Skrivelse från Avdelning Service och Administration med förslag till förändringar. Kommunstyrelsen, akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-11:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik, 2015-08-26, 08:15:00. Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information.

Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik, 2015-08-26, 08:15:00. Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (2) Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan Strömsvik, 2015-08-26, 08:15:00 Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 1 december 2015 kl. 08.30-12.45 Beslutande Övriga deltagande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tomas Söreling, S Lars Rönnlund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag 2014-05-09, kl. 08:15 12:15 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Jörgen Malmström (NB)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan,,, 08:15-12:30 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) Bertil Eklund (NB) Per Hollertz (M) Torvald Karlsson (C) jäv 21 Göran Segergren (S) Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S) Lars Beckman (S) ordf Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Leif Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:30 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) jäv 73 Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) jäv 72 Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Andreas Trygg (V) Bo Nilsson kommundelschef, 292 Johan Hallberg rektor, Kolsva, 292 Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 293-294

Andreas Trygg (V) Bo Nilsson kommundelschef, 292 Johan Hallberg rektor, Kolsva, 292 Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 293-294 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.25 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand kl. 13.00-13.35-13.35 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-13 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 13 mars 2012, klockan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-15.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-12.10 1 (21) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Cecilia Håkansson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Nr 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-08 1(17) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 mars 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Daniel Jensen (KD)

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.50. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Övriga deltagare Paul Eklund, stabschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.40, 09.50-11.40 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, klockan 13.50 17.30, 239-257 FP Rolf Hallberg tjänstgör

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson

Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita Björkvall (KD) Verksamhetschef Anders Johansson HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 16 november 2011, kl 08.30-15.30 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), 25-26 Marita

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef

Hans Måhagen (S), ersättare Roger Nyman (V), ersättare Pontus Wessman (MP), ersättare Eva-Lena Hellsing, t f kommunchef Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-04-15 klockan 10.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt 272-273, 275-285 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer