Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013"

Transkript

1 Stramagruppernas bemanning och finansiering

2

3 Stramagruppernas bemanning och finansiering

4 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner bedöms eventuella bindningar och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i SMI:s arbete avseende kunskapsproduktioner kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella bindningar eller jäv. Sådana intressekonflikter kan föreligga om en expert till exempel fått eller får ekonomisk ersättning från företag med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar. SMI tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget alternativt att SMI föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet. De externa experter som medverkat i denna kunskapsproduktion har inför arbetet i enlighet med SMI:s krav inlämnat deklaration rörande bindningar och jäv. SMI har därvid bedömt att bindningar eller jäv som skulle kunna äventyra SMI:s trovärdighet inte föreligger. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på SMI Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Utgiven av: Smittskyddsinstitutet Solna. Tel: , fax: Oktober,. Artikelnummer:

5 Förord Patientsäkerhetssatsning är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad patientsäkerhet. Smittskyddsinstitutet (SMI) ska följa och analysera satsningen i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning. Utöver uppdraget i överenskommelsen ska Smittskyddsinstitutet göra en bedömning om respektive landsting har en lokal Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedöms erforderlig. Följande rapport är SMI:s redovisning av detta uppdrag. För rapportens innehåll svarar Mats Hedlin, som tillsammans med Gunilla Skoog intervjuat representanter för de lokala Stramagrupperna. I projektgruppen har konsulten Anders Lindberg deltagit. Johan Carlson Generaldirektör

6

7 Innehållsförteckning Förord... 5 Innehållsförteckning... 7 Sammanfattning... 9 Inledning Metod Datainsamling Utgångspunkter för bedömning av landstingen svar Yrkeskompetens Nödvändig finansiering Resultat Utgångspunkter för bedömningen Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget Kalmar Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting... 25

8 Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Diskussion Referenser Bilaga 1 Stramagruppens uppdrag och sammansättning enligt överenskommelsen mellan staten och SKL Bilaga 2 Intervjufrågor Bilaga 3 Frågor om bemanning och finansiering Bilaga 4 Kompetenser i Strama, resursutrymme utöver deltagande på Stramamöten samt finansiering av lönemedel... 36

9 Sammanfattning Telefonintervjuer gjordes under våren med representanter för Landstingens Stramagrupper. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som skickades till intervjupersonerna några dagar innan intervjun. I samband med intervjuerna fick varje intervjuperson besvara ett frågeformulär om Stramagruppens kompetens och finansiering. SMI:s bedömning utgår från de besvarade frågeformulären samt vissa delar i intervjuerna. SMI bedömer att alla Stramagrupper har nödvändig kompetens i enlighet med det krav som ställts i överenskommelsen 2011 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). SMI bedömer att fem Stramagrupper saknar nödvändig finansiering för att kunna genomföra sitt uppdrag i sin helhet. Flera Stramagrupper kunde vid tiden för intervjun under våren, inte ange vilken finansiering som finns för 2014, vilket antyder att det råder en stor osäkerhet i planeringen inte bara på längre sikt utan även för det kommande året. Denna osäkerhet i planeringen torde inverka negativt på dagens Stramaarbete. Att öka planeringsförutsättningarna för Stramaarbetet borde vara en prioriterad angelägenhet i flera av landstingen. 9

10 Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat tre överenskommelser om förbättrad patientsäkerhet [1 3]. Smittskyddsinstitutet (SMI) har sedan 2011 fått uppdrag att följa och analysera patientsäkerhetssatsningen i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning. I den första överenskommelsen skulle landstingen inrätta en lokal Stramagrupp 1 som ska inneha vissa specificerade kompetenser och få en erforderlig finansiering för att kunna utföra uppdraget (uppdraget som det formulerades i överenskommelsen 2011 redovisas i bilaga 1). SMI tolkade erforderlig finansiering som liktydigt med att den lokala Stramagruppen hade fått rimliga resurser i förhållandet till uppdraget. Eftersom landstingen varierar i storlek och utgångsläget i varje landsting är olika betyder det i praktiken att resurserna till de lokala Stramagrupperna varierar. SMI:s bedömning blev att minimikravet för att klara uppdraget var att det budgeterats för en tjänst (hel- eller deltid) för lokalt Stramaarbete. Med detta kriterium bedömde SMI att alla landsting uppfyllde kriteriet på erforderlig finansiering 2011 [4]. Regeringen har i årets regleringsbrev gett ett förnyat uppdrag till SMI att bedöma om respektive landsting har en Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedöms erforderlig [5]. I denna rapport redovisas SMI:s bedömning av Stramagruppernas bemanning och finansiering. 1 Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995 som ett frivilligt nätverk bestående av Stramagrupper i varje landsting och ett nationellt Stramakansli. Från oktober 2010 övergick det nationella Stramas regeringsuppdrag till SMI. Parallellt med detta inrättades ett Stramaråd vid myndigheten. Landstingens Stramagrupper verkar oberoende av SMI. Landstingens Stramagrupper finns samlade i ett gemensamt nätverk, Stramanätverket (www.strama.se). 10

11 Metod Datainsamling Datainsamling har dels skett via telefonintervjuer med ordförandena i Stramagrupperna (en intervjuperson var dock Stramakoordinator), dels genom att intervjupersonerna skriftligt fick besvara en e-postenkät om Stramagruppernas yrkeskompetens och finansiering (redovisas i bilaga 3). En intervjuguide togs fram under början av med frågor om bemanning och finansiering. Intervjuguiden skickades ut som ett frågeformulär till varje intervjuperson några dagar innan intervjun för att ge tid till förberedelser (redovisas i bilaga 2) 2. En sammanställning av svaren på två av frågorna i enkäten (kompetenser/resursutrymme, lönefinansiering) lämnas i bilaga 4. Denna bedömning baseras på intervjuer och skriftliga svar från Stramarepresentanter från respektive landsting 3. Intervjuerna gjordes under april och maj. En ifylld e-postenkät lämnades i samband med intervjuerna 4. Intervjuerna transkriberades och de intervjuade Stramarepresentanterna fick möjlighet att bedöma om det fanns behov av korrigeringar. Både intervjuguiden och det skriftliga formuläret utvecklades tillsammans med en Stramaordförande (som ingår som en av de intervjuade i undersökningen). För att få en förförståelse intervjuades Otto Cars som var en av initiativtagarna till bildandet av Strama under 1990-talets första hälft. Utgångspunkter för bedömning av landstingen svar Yrkeskompetens I patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2011 framgick det att den lokala Stramagruppen ska ha kompetenser från åtminstone infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, primärvård, smittskydd, vårdhygien och farmaci. I den här bedömningen har ingått att bedöma om ovanstående kompetenser kan disponeras av alla Stramagrupper. I bedömningen av yrkeskompetens ingår inte att bedöma om Stramagruppen kan disponera tillräckliga resurser för att genomföra sitt uppdrag, till exempel att gruppen har personresurser för att besöka landstingets alla vårdcentraler under ett år. En förutsättning för att uppfylla kravet på nödvändig 2 För att få en mer heltäckande bild av Stramagruppernas arbete ställdes även frågor som rörde Stramaarbetets vardag, upplevda barriärer och möjligheter. En rapport planeras som redovisar denna bild. 3 I Västra Götalandsregionen finns tre lokala och en regional Stramagrupp. I denna rapport har de lokala Stramaordförandena ej tagits med då de inte ombads besvara de skriftliga frågorna som sändes ut vilket gör att de inte kan bedömas utifrån de kriterier som ställts upp. 4 De svar som lämnades har i efterhand korrigerats och ibland uppdaterats av några Stramarepresentanter. 11

12 kompetens är att Stramagruppen ska kunna anlita personer som har dessa kompetenser när så behövs. Vanligtvis fungerar det så att personer med efterfrågade kompetenser är medlemmar i den lokala Stramagruppen. I vissa fall kan några personer vara adjungerade när behov uppstår, i andra fall disponeras kompetenserna på ett mer informellt sätt. Nödvändig finansiering I 2011 års patientöverenskommelse var kravet att den lokala Stramagruppen skulle ha en erforderlig finansiering, vilket konkret tolkades av SMI som att gruppen skulle ha budgeterat en personresurs (hel- eller deltid). Detta var ett minimikriterium anpassat efter de mindre landstingens behov och resurser och mindre tillämpligt på de större landstingen. Bedömningen har utgått från det befintliga uppdraget så som det tolkas av den intervjuade Stramarepresentanten samt den finansiering och det resursutrymme som finns. en kan vara direkt, dvs. det finns en budget för Stramaarbetet, eller indirekt, till exempel att vårdenheter åläggs att delta i Stramaarbete. en sker då via vårdenhetens budget. En viktig utgångspunkt i SMI:s bedömning är den intervjuade Stramarepresentantens bedömning om nödvändig finansiering finns. En annan viktig utgångspunkt i bedömningen är i vilken mån som uppdragets krav, med avseende på uppföljning och återföring, kan uppnås med nuvarande finansiering. Ett exempel på det senare är att det måste finnas rimliga resurser för att kontinuerligt kunna implementera en rationell antibiotikaanvändning. 12

13 Resultat Utgångspunkter för bedömningen I patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2011 framgick det att den lokala Stramagruppen ska ha kompetenser från åtminstone infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, primärvård, smittskydd, vårdhygien och farmaci (totalt sex kompetenser). Gruppen ska också ha ett tydligt uppdrag och en erforderlig finansiering. I nedanstående bedömningar ingår att bedöma om den lokala Stramagruppen har nödvändig kompetens samt om nödvändig finansiering finns. En tabellredovisning lämnas i bilaga 4. Stockholms läns landsting Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), primärvård (två personer), farmaci (en person) samt en sjuksköterska. Stramagruppen har därutöver tillgång till kompetens från smittskydd, vårdhygien, barnmedicin, öron-, näs-, halsspecialiteten samt information/kommunikation (en person) Stramagruppen samarbetar med fortbildningsenheten, som bl.a. har tillgång till informationsapotekare och informationsläkare. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare fyra kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt motsvarande 5 heltidstjänster. Totalt har 3,570 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramaordföranden anser att Stramagruppen inte har en nödvändig finansiering för att kunna fullgöra uppdraget, särskilt med avseende på uppsökande verksamhet inom primärvården. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Stramagruppen för Stockholms läns landsting har lika stor finansiering som Stramagrupper i mindre landsting. Med de förutsättningar som finns har gruppen valt seminarieformen som en bärande del i strategin att nå så många som möjligt. Information och kunskapsöverföring sker också med hjälp av bl.a. e-learning. Gruppen har stor hjälp av fortbildningsenheten att nå ut. Inom slutenvården finns lokala Stramagrupper och det finns en slutenvårdsgrupp där bl.a. chefläkarna deltar. 13

14 SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering. Detta gäller framförallt Stramaarbetet i primärvården. Landstinget i Uppsala län Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), information/kommunikation (en person) samt sjuksköterska inom slutenvården (en person). Ett närmare samarbete med läkemedelskommittén håller på att utvecklas. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare tre kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för fem kompetensområden (sammanlagt motsvarande 3 heltidstjänster). Totalt har 1919 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Alla uppgifter i uppdraget genomförs av Stramagruppens medlemmar. En halvtidstjänst informatör eller beteendevetare är äskat för att intensifiera arbetet mot bl.a. kommunerna. Ett utvecklingsarbete har startat för att kunna relatera diagnoser till antibiotikaförskrivning. Stramaordföranden anser att Stramagruppen skulle kunna göra mer med en ökad finansiering och att det idag finns en resursbrist för att kunna fullgöra uppdraget. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering men om arbetet gentemot kommuner ska intensifieras bör det tillföras ytterligare finansiering. Landstinget Sörmland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen har kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (en person), smittskydd (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), kirurgi (en person), tandläkare (en person som är adjungerad). Stramagruppen har därutöver tillgång till kompetens från vårdhygien och information/kommunikation. Denna kompetens är dock inte formellt knuten till Stramagruppen. 14

15 Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom två av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde, sammanlagt motsvarande en halvtidstjänst. Totalt har 600 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppens arbete mot vårdcentralerna får stöd av Läkemedelskommittén som besöker alla vårdcentraler under ett år. Stramaordföranden anser att uppdraget kan fullföljas som det ser ut idag men att det på sikt bör bli utökade resurser för aktiviteter inom slutenvården som inte görs idag. Det finns ett utrymme idag för att finansiera en deltid för en allmänläkare. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Det bör övervägas att formellt inkludera kompetens från vårdhygien i gruppen. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Om arbetet ska intensifieras både mot primärvården och mot övrig öppenvård samtidigt som större fokus läggs på slutenvården, med avseende på införande av antibiotikaronder och implementeringen av infektionsverktyget, bör det tillföras ytterligare finansiering under Landstinget i Östergötland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden sammanlagt motsvarande 2,25 heltidstjänster. Totalt har ca 6,5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften (varav 2,2 mnkr är direkta lönekostnader för Stramaarbetet samt 3,5 mnkr som delas ut till de vårdenheter som aktivt arbetar med Stramafrågor). De flesta kliniker har utsett Stramaansvariga läkare vilket finansieras via driftsbudgeten. Det operativa Stramarbetet gentemot vårdcentralerna kan komma att ändra form (Stramaläkarna behöver inte åka till alla vårdcentraler utan kommer att stötta vårdcentralernas Stramaansvariga läkare, som i sin tur ska driva Stramaarbetet lokalt). Återkoppling av diagnosrelaterade data har gjorts till alla vårdcentraler av två distriktsläkare. Stramakoordinatorn anser att nödvändig finansiering finns. 15

16 Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Det finns dock ett begränsat resursutrymme för flera av kompetenserna i Stramagruppen. Landstinget i Jönköpings län Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person) samt från öron-, näs-, halsspecialiteten (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för tre kompetensområden (sammanlagt 1,6 heltidstjänster). Totalt har 1,5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramateam har etablerats inom slutenvården och finansieringen av detta arbete sker inom ordinarie verksamhet. Två Stramaläkare gör besök inom primärvården där diagnosrelaterade data återförs till varje förskrivare. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Landstinget Kronoberg Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (tre personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person) samt ortopedi (en person). 16

17 Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom tre av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt en halvtidstjänst (kan komma att utökas något). Totalt har 500 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppen har ett samarbete med läkemedelsenhetens informationsapotekare. Stramaordföranden bedömer att arbetet med att återkoppla förskrivardata på individnivå bör prioriteras och då även att kunna relatera dessa data till diagnoser. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömare att Stramagruppen har nödvändig finansiering men när arbetet måste intensifieras med avseende på återkoppling av diagnoskopplade data bör ytterligare finansiering tillföras. Landstinget Kalmar Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (en person), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person) samt information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom alla sex kompetensområden. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för tre kompetensområden, sammanlagt motsvarande 1,25 heltidstjänster. Totalt har 1mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stort fokus i arbetet har lagts på primärvården där man sedan en tid använt sig av diagnoskopplade förskrivardata. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. 17

18 Region Gotland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), information/kommunikation (en person), chefläkare, tandläkare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska för äldrevården. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom tre av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde, sammanlagt 0,1 heltidstjänster. Totalt har 130 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering saknas för. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Resursutrymme finns inom tre av de sex kompetensområdena och totalt är 0,1 heltidstjänster finansierad. En primärvårdsläkare (som också är infektionsspecialist) ägnar 4 timmar i veckan åt Stramaarbete. Smittskyddsläkaren (som arbetar som infektionsläkare på halvtid) fördelar sin halvtid mellan smittskydd och Stramaarbete. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering för. Landstinget Blekinge Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (en person), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person) samt information/kommunikation (en person). Det finns också ett nära samarbete med Läkemedelskommittén som besöker vårdcentralerna och gemensamma utbildningar genomförs. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt 0,7 heltidstjänster. Totalt har 725 tkr budgeterats för finansieringen av driften (varav 200 tkr för en lokal kampanj under och 2014). Stramaombud har etablerats på vårdcentralerna och ska fungera som en länk mellan 18

19 Stramagruppen och vårdcentralen. Stramaordföranden anser att det finns behov att intensifiera arbetet gentemot slutenvården och öppenvården utöver primärvården. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns för. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering men om arbetet ska intensifieras mot slutenvården och öppenvården utöver primärvården bör det tillföras ytterligare finansiering. En organisation med Stramaombud kräver också att fortbildningsresurser avsätts för ombuden. Region Skåne Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (sex personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (nio personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person), sjuksköterska BVC samt sekreterare och IT (datauttag från klinisk mikrobiologi). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom alla de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare sex kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för elva kompetensområden, sammanlagt 1,975 heltidstjänster. Totalt har 2 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. En administratör har lånats in (finansierad två timmar/vecka) och en kommunikatör har lånats in från patientsäkerhetsavdelningen. Gruppen får resursmässigt stöd från Läkemedelsenheten och ett ekonomiskt stöd från avdelningen för patientsäkerhet för att kunna genomföra arbetet. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering saknas och menar att Strama Skånes placering i organisationen är otydlig, vilket minskar effektiviteten i Stramagruppens arbete. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Stramagruppen har en lägre finansiering jämfört med mindre landsting. Den utspridda finansieringen kan minska möjligheterna till ett operativt 19

20 Stramaarbete. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering. Region Halland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (två personer), smittskydd (tre personer), vårdhygien (en person), farmaci (tre personer), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person) samt information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fem kompetensområden, sammanlagt tre heltidstjänster. Totalt har 3,1 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppen har ett samarbete med Läkemedelskommittén och med Närsjukvården, Vårdval Halland. I samverkan med Strama tar chefläkarna för närsjukvården fram kvalitetsdata för vårdcentralerna. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Västra Götalandsregionen Den regionala Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (två personer) samt en assistent. Resurser för information/kommunikation fanns ursprungligen tilldelade men någon tillsättning har hittills inte gjorts. Den regionala Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Ytterligare resursutrymme finns inom två kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för åtta kompetensområden, sammanlagt 3,75 heltidstjänster (samt 0,2 heltidstjänster kvartal 4). Totalt har ca 5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Det finns också avsatta medel för sjukhusstramaarbetet i regionen (Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Norra Älvsborgs sjukhus fr.o.m. 2014). 20

21 Man håller också på att upprätta kontaktläkare på vårdcentralerna under. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns för arbetet men att besöken på vårdcentralerna samt upprätthållandet av stöd till kontaktläkarna borde intensifieras vilket kräver en resursförstärkning med distriktsläkare. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att den regionala Stramagruppen har nödvändig finansiering men om man ska bibehålla och fortsätta uppbyggandet av kontaktläkarsystemet kan det behövas ytterligare finansiering. Resurssituationen för regionens lokala Stramagrupper (tre till antalet samt en vilande i Göteborg) är osäker och bör ses över. Landstinget i Värmland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person) samt sekreterare. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom två av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde (infektionsmedicin), sammanlagt 0,5 heltidstjänster, varav hälften utnyttjas inom andra områden. Totalt har ca 397 tkr budgeterats för driften (lönemedel). Stramagruppen har inte budget för en apotekare utan denna får lånas av läkemedelsrådet, vilket innebär att apotekarens resursutrymme är begränsat för Stramaarbete och en diskussion har inletts om en utökning av denna resurs. Stramaordförande vill också intensifiera insatser mot slutenvården vilket skulle innebära att ett ökat resursutrymme krävs inom infektionsmedicin. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. 21

22 Lönemedel finns för en infektionsläkare på halvtid och i övrigt finns ingen budget för driften. En diskussion pågår om att utöka apotekarens resursutrymme. Vårdcentralschefer utgör en viktig implementeringskanal för att kunna återföra analyser och slutsatser om följsamhet till behandlingsrekommendationer till enskilda förskrivare. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering under. Örebro läns landsting Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin, öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person). Kompetens finns också inom kirurgi, internmedicin och Läkemedelskommittén. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt 0,55 heltidstjänster. Totalt har 875 tkr budgeterats för finansieringen av driften. För att klara uppdraget används en stor del av smittskyddsläkarens tid samt tid från läkemedelkommittétid. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering under. Om arbetet ska intensifieras under 2014, bl.a. inom slutenvården bör ytterligare finansiering tillföras. Landstinget Västmanland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person), internmedicin (en person), kirurgi (en person), intensivvård (en person) samt tandvård (en person). Ett arbetsutskott har bildats bestående av smittskyddsläkare, 22

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

STRAMA tio år STRAMA. STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens STRAMA tio år STRAMA STRAMA strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Innehåll Förord STRAMA tio år 3 Resistensutvecklingen ett växande hot 4 Penicillin en av

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens. Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Svenskt arbete mot antibiotikaresistens Verktyg, arbetssätt och erfarenheter Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer