Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013"

Transkript

1 Stramagruppernas bemanning och finansiering

2

3 Stramagruppernas bemanning och finansiering

4 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner bedöms eventuella bindningar och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i SMI:s arbete avseende kunskapsproduktioner kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella bindningar eller jäv. Sådana intressekonflikter kan föreligga om en expert till exempel fått eller får ekonomisk ersättning från företag med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar. SMI tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget alternativt att SMI föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet. De externa experter som medverkat i denna kunskapsproduktion har inför arbetet i enlighet med SMI:s krav inlämnat deklaration rörande bindningar och jäv. SMI har därvid bedömt att bindningar eller jäv som skulle kunna äventyra SMI:s trovärdighet inte föreligger. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på SMI Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Utgiven av: Smittskyddsinstitutet Solna. Tel: , fax: Oktober,. Artikelnummer:

5 Förord Patientsäkerhetssatsning är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad patientsäkerhet. Smittskyddsinstitutet (SMI) ska följa och analysera satsningen i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning. Utöver uppdraget i överenskommelsen ska Smittskyddsinstitutet göra en bedömning om respektive landsting har en lokal Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedöms erforderlig. Följande rapport är SMI:s redovisning av detta uppdrag. För rapportens innehåll svarar Mats Hedlin, som tillsammans med Gunilla Skoog intervjuat representanter för de lokala Stramagrupperna. I projektgruppen har konsulten Anders Lindberg deltagit. Johan Carlson Generaldirektör

6

7 Innehållsförteckning Förord... 5 Innehållsförteckning... 7 Sammanfattning... 9 Inledning Metod Datainsamling Utgångspunkter för bedömning av landstingen svar Yrkeskompetens Nödvändig finansiering Resultat Utgångspunkter för bedömningen Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget Kalmar Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting... 25

8 Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Diskussion Referenser Bilaga 1 Stramagruppens uppdrag och sammansättning enligt överenskommelsen mellan staten och SKL Bilaga 2 Intervjufrågor Bilaga 3 Frågor om bemanning och finansiering Bilaga 4 Kompetenser i Strama, resursutrymme utöver deltagande på Stramamöten samt finansiering av lönemedel... 36

9 Sammanfattning Telefonintervjuer gjordes under våren med representanter för Landstingens Stramagrupper. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som skickades till intervjupersonerna några dagar innan intervjun. I samband med intervjuerna fick varje intervjuperson besvara ett frågeformulär om Stramagruppens kompetens och finansiering. SMI:s bedömning utgår från de besvarade frågeformulären samt vissa delar i intervjuerna. SMI bedömer att alla Stramagrupper har nödvändig kompetens i enlighet med det krav som ställts i överenskommelsen 2011 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). SMI bedömer att fem Stramagrupper saknar nödvändig finansiering för att kunna genomföra sitt uppdrag i sin helhet. Flera Stramagrupper kunde vid tiden för intervjun under våren, inte ange vilken finansiering som finns för 2014, vilket antyder att det råder en stor osäkerhet i planeringen inte bara på längre sikt utan även för det kommande året. Denna osäkerhet i planeringen torde inverka negativt på dagens Stramaarbete. Att öka planeringsförutsättningarna för Stramaarbetet borde vara en prioriterad angelägenhet i flera av landstingen. 9

10 Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat tre överenskommelser om förbättrad patientsäkerhet [1 3]. Smittskyddsinstitutet (SMI) har sedan 2011 fått uppdrag att följa och analysera patientsäkerhetssatsningen i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning. I den första överenskommelsen skulle landstingen inrätta en lokal Stramagrupp 1 som ska inneha vissa specificerade kompetenser och få en erforderlig finansiering för att kunna utföra uppdraget (uppdraget som det formulerades i överenskommelsen 2011 redovisas i bilaga 1). SMI tolkade erforderlig finansiering som liktydigt med att den lokala Stramagruppen hade fått rimliga resurser i förhållandet till uppdraget. Eftersom landstingen varierar i storlek och utgångsläget i varje landsting är olika betyder det i praktiken att resurserna till de lokala Stramagrupperna varierar. SMI:s bedömning blev att minimikravet för att klara uppdraget var att det budgeterats för en tjänst (hel- eller deltid) för lokalt Stramaarbete. Med detta kriterium bedömde SMI att alla landsting uppfyllde kriteriet på erforderlig finansiering 2011 [4]. Regeringen har i årets regleringsbrev gett ett förnyat uppdrag till SMI att bedöma om respektive landsting har en Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedöms erforderlig [5]. I denna rapport redovisas SMI:s bedömning av Stramagruppernas bemanning och finansiering. 1 Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995 som ett frivilligt nätverk bestående av Stramagrupper i varje landsting och ett nationellt Stramakansli. Från oktober 2010 övergick det nationella Stramas regeringsuppdrag till SMI. Parallellt med detta inrättades ett Stramaråd vid myndigheten. Landstingens Stramagrupper verkar oberoende av SMI. Landstingens Stramagrupper finns samlade i ett gemensamt nätverk, Stramanätverket (www.strama.se). 10

11 Metod Datainsamling Datainsamling har dels skett via telefonintervjuer med ordförandena i Stramagrupperna (en intervjuperson var dock Stramakoordinator), dels genom att intervjupersonerna skriftligt fick besvara en e-postenkät om Stramagruppernas yrkeskompetens och finansiering (redovisas i bilaga 3). En intervjuguide togs fram under början av med frågor om bemanning och finansiering. Intervjuguiden skickades ut som ett frågeformulär till varje intervjuperson några dagar innan intervjun för att ge tid till förberedelser (redovisas i bilaga 2) 2. En sammanställning av svaren på två av frågorna i enkäten (kompetenser/resursutrymme, lönefinansiering) lämnas i bilaga 4. Denna bedömning baseras på intervjuer och skriftliga svar från Stramarepresentanter från respektive landsting 3. Intervjuerna gjordes under april och maj. En ifylld e-postenkät lämnades i samband med intervjuerna 4. Intervjuerna transkriberades och de intervjuade Stramarepresentanterna fick möjlighet att bedöma om det fanns behov av korrigeringar. Både intervjuguiden och det skriftliga formuläret utvecklades tillsammans med en Stramaordförande (som ingår som en av de intervjuade i undersökningen). För att få en förförståelse intervjuades Otto Cars som var en av initiativtagarna till bildandet av Strama under 1990-talets första hälft. Utgångspunkter för bedömning av landstingen svar Yrkeskompetens I patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2011 framgick det att den lokala Stramagruppen ska ha kompetenser från åtminstone infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, primärvård, smittskydd, vårdhygien och farmaci. I den här bedömningen har ingått att bedöma om ovanstående kompetenser kan disponeras av alla Stramagrupper. I bedömningen av yrkeskompetens ingår inte att bedöma om Stramagruppen kan disponera tillräckliga resurser för att genomföra sitt uppdrag, till exempel att gruppen har personresurser för att besöka landstingets alla vårdcentraler under ett år. En förutsättning för att uppfylla kravet på nödvändig 2 För att få en mer heltäckande bild av Stramagruppernas arbete ställdes även frågor som rörde Stramaarbetets vardag, upplevda barriärer och möjligheter. En rapport planeras som redovisar denna bild. 3 I Västra Götalandsregionen finns tre lokala och en regional Stramagrupp. I denna rapport har de lokala Stramaordförandena ej tagits med då de inte ombads besvara de skriftliga frågorna som sändes ut vilket gör att de inte kan bedömas utifrån de kriterier som ställts upp. 4 De svar som lämnades har i efterhand korrigerats och ibland uppdaterats av några Stramarepresentanter. 11

12 kompetens är att Stramagruppen ska kunna anlita personer som har dessa kompetenser när så behövs. Vanligtvis fungerar det så att personer med efterfrågade kompetenser är medlemmar i den lokala Stramagruppen. I vissa fall kan några personer vara adjungerade när behov uppstår, i andra fall disponeras kompetenserna på ett mer informellt sätt. Nödvändig finansiering I 2011 års patientöverenskommelse var kravet att den lokala Stramagruppen skulle ha en erforderlig finansiering, vilket konkret tolkades av SMI som att gruppen skulle ha budgeterat en personresurs (hel- eller deltid). Detta var ett minimikriterium anpassat efter de mindre landstingens behov och resurser och mindre tillämpligt på de större landstingen. Bedömningen har utgått från det befintliga uppdraget så som det tolkas av den intervjuade Stramarepresentanten samt den finansiering och det resursutrymme som finns. en kan vara direkt, dvs. det finns en budget för Stramaarbetet, eller indirekt, till exempel att vårdenheter åläggs att delta i Stramaarbete. en sker då via vårdenhetens budget. En viktig utgångspunkt i SMI:s bedömning är den intervjuade Stramarepresentantens bedömning om nödvändig finansiering finns. En annan viktig utgångspunkt i bedömningen är i vilken mån som uppdragets krav, med avseende på uppföljning och återföring, kan uppnås med nuvarande finansiering. Ett exempel på det senare är att det måste finnas rimliga resurser för att kontinuerligt kunna implementera en rationell antibiotikaanvändning. 12

13 Resultat Utgångspunkter för bedömningen I patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2011 framgick det att den lokala Stramagruppen ska ha kompetenser från åtminstone infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, primärvård, smittskydd, vårdhygien och farmaci (totalt sex kompetenser). Gruppen ska också ha ett tydligt uppdrag och en erforderlig finansiering. I nedanstående bedömningar ingår att bedöma om den lokala Stramagruppen har nödvändig kompetens samt om nödvändig finansiering finns. En tabellredovisning lämnas i bilaga 4. Stockholms läns landsting Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), primärvård (två personer), farmaci (en person) samt en sjuksköterska. Stramagruppen har därutöver tillgång till kompetens från smittskydd, vårdhygien, barnmedicin, öron-, näs-, halsspecialiteten samt information/kommunikation (en person) Stramagruppen samarbetar med fortbildningsenheten, som bl.a. har tillgång till informationsapotekare och informationsläkare. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare fyra kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt motsvarande 5 heltidstjänster. Totalt har 3,570 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramaordföranden anser att Stramagruppen inte har en nödvändig finansiering för att kunna fullgöra uppdraget, särskilt med avseende på uppsökande verksamhet inom primärvården. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Stramagruppen för Stockholms läns landsting har lika stor finansiering som Stramagrupper i mindre landsting. Med de förutsättningar som finns har gruppen valt seminarieformen som en bärande del i strategin att nå så många som möjligt. Information och kunskapsöverföring sker också med hjälp av bl.a. e-learning. Gruppen har stor hjälp av fortbildningsenheten att nå ut. Inom slutenvården finns lokala Stramagrupper och det finns en slutenvårdsgrupp där bl.a. chefläkarna deltar. 13

14 SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering. Detta gäller framförallt Stramaarbetet i primärvården. Landstinget i Uppsala län Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), information/kommunikation (en person) samt sjuksköterska inom slutenvården (en person). Ett närmare samarbete med läkemedelskommittén håller på att utvecklas. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare tre kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för fem kompetensområden (sammanlagt motsvarande 3 heltidstjänster). Totalt har 1919 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Alla uppgifter i uppdraget genomförs av Stramagruppens medlemmar. En halvtidstjänst informatör eller beteendevetare är äskat för att intensifiera arbetet mot bl.a. kommunerna. Ett utvecklingsarbete har startat för att kunna relatera diagnoser till antibiotikaförskrivning. Stramaordföranden anser att Stramagruppen skulle kunna göra mer med en ökad finansiering och att det idag finns en resursbrist för att kunna fullgöra uppdraget. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering men om arbetet gentemot kommuner ska intensifieras bör det tillföras ytterligare finansiering. Landstinget Sörmland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen har kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (en person), smittskydd (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), kirurgi (en person), tandläkare (en person som är adjungerad). Stramagruppen har därutöver tillgång till kompetens från vårdhygien och information/kommunikation. Denna kompetens är dock inte formellt knuten till Stramagruppen. 14

15 Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom två av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde, sammanlagt motsvarande en halvtidstjänst. Totalt har 600 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppens arbete mot vårdcentralerna får stöd av Läkemedelskommittén som besöker alla vårdcentraler under ett år. Stramaordföranden anser att uppdraget kan fullföljas som det ser ut idag men att det på sikt bör bli utökade resurser för aktiviteter inom slutenvården som inte görs idag. Det finns ett utrymme idag för att finansiera en deltid för en allmänläkare. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Det bör övervägas att formellt inkludera kompetens från vårdhygien i gruppen. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Om arbetet ska intensifieras både mot primärvården och mot övrig öppenvård samtidigt som större fokus läggs på slutenvården, med avseende på införande av antibiotikaronder och implementeringen av infektionsverktyget, bör det tillföras ytterligare finansiering under Landstinget i Östergötland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden sammanlagt motsvarande 2,25 heltidstjänster. Totalt har ca 6,5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften (varav 2,2 mnkr är direkta lönekostnader för Stramaarbetet samt 3,5 mnkr som delas ut till de vårdenheter som aktivt arbetar med Stramafrågor). De flesta kliniker har utsett Stramaansvariga läkare vilket finansieras via driftsbudgeten. Det operativa Stramarbetet gentemot vårdcentralerna kan komma att ändra form (Stramaläkarna behöver inte åka till alla vårdcentraler utan kommer att stötta vårdcentralernas Stramaansvariga läkare, som i sin tur ska driva Stramaarbetet lokalt). Återkoppling av diagnosrelaterade data har gjorts till alla vårdcentraler av två distriktsläkare. Stramakoordinatorn anser att nödvändig finansiering finns. 15

16 Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Det finns dock ett begränsat resursutrymme för flera av kompetenserna i Stramagruppen. Landstinget i Jönköpings län Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person) samt från öron-, näs-, halsspecialiteten (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för tre kompetensområden (sammanlagt 1,6 heltidstjänster). Totalt har 1,5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramateam har etablerats inom slutenvården och finansieringen av detta arbete sker inom ordinarie verksamhet. Två Stramaläkare gör besök inom primärvården där diagnosrelaterade data återförs till varje förskrivare. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Landstinget Kronoberg Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (tre personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person) samt ortopedi (en person). 16

17 Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom tre av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt en halvtidstjänst (kan komma att utökas något). Totalt har 500 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppen har ett samarbete med läkemedelsenhetens informationsapotekare. Stramaordföranden bedömer att arbetet med att återkoppla förskrivardata på individnivå bör prioriteras och då även att kunna relatera dessa data till diagnoser. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömare att Stramagruppen har nödvändig finansiering men när arbetet måste intensifieras med avseende på återkoppling av diagnoskopplade data bör ytterligare finansiering tillföras. Landstinget Kalmar Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (en person), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person) samt information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom alla sex kompetensområden. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för tre kompetensområden, sammanlagt motsvarande 1,25 heltidstjänster. Totalt har 1mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stort fokus i arbetet har lagts på primärvården där man sedan en tid använt sig av diagnoskopplade förskrivardata. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. 17

18 Region Gotland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), information/kommunikation (en person), chefläkare, tandläkare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska för äldrevården. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom tre av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde, sammanlagt 0,1 heltidstjänster. Totalt har 130 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering saknas för. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Resursutrymme finns inom tre av de sex kompetensområdena och totalt är 0,1 heltidstjänster finansierad. En primärvårdsläkare (som också är infektionsspecialist) ägnar 4 timmar i veckan åt Stramaarbete. Smittskyddsläkaren (som arbetar som infektionsläkare på halvtid) fördelar sin halvtid mellan smittskydd och Stramaarbete. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering för. Landstinget Blekinge Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (en person), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person) samt information/kommunikation (en person). Det finns också ett nära samarbete med Läkemedelskommittén som besöker vårdcentralerna och gemensamma utbildningar genomförs. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt 0,7 heltidstjänster. Totalt har 725 tkr budgeterats för finansieringen av driften (varav 200 tkr för en lokal kampanj under och 2014). Stramaombud har etablerats på vårdcentralerna och ska fungera som en länk mellan 18

19 Stramagruppen och vårdcentralen. Stramaordföranden anser att det finns behov att intensifiera arbetet gentemot slutenvården och öppenvården utöver primärvården. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns för. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering men om arbetet ska intensifieras mot slutenvården och öppenvården utöver primärvården bör det tillföras ytterligare finansiering. En organisation med Stramaombud kräver också att fortbildningsresurser avsätts för ombuden. Region Skåne Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (sex personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (nio personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person), sjuksköterska BVC samt sekreterare och IT (datauttag från klinisk mikrobiologi). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom alla de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare sex kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för elva kompetensområden, sammanlagt 1,975 heltidstjänster. Totalt har 2 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. En administratör har lånats in (finansierad två timmar/vecka) och en kommunikatör har lånats in från patientsäkerhetsavdelningen. Gruppen får resursmässigt stöd från Läkemedelsenheten och ett ekonomiskt stöd från avdelningen för patientsäkerhet för att kunna genomföra arbetet. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering saknas och menar att Strama Skånes placering i organisationen är otydlig, vilket minskar effektiviteten i Stramagruppens arbete. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Stramagruppen har en lägre finansiering jämfört med mindre landsting. Den utspridda finansieringen kan minska möjligheterna till ett operativt 19

20 Stramaarbete. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering. Region Halland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (två personer), smittskydd (tre personer), vårdhygien (en person), farmaci (tre personer), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person) samt information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fem kompetensområden, sammanlagt tre heltidstjänster. Totalt har 3,1 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppen har ett samarbete med Läkemedelskommittén och med Närsjukvården, Vårdval Halland. I samverkan med Strama tar chefläkarna för närsjukvården fram kvalitetsdata för vårdcentralerna. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Västra Götalandsregionen Den regionala Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (två personer) samt en assistent. Resurser för information/kommunikation fanns ursprungligen tilldelade men någon tillsättning har hittills inte gjorts. Den regionala Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Ytterligare resursutrymme finns inom två kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för åtta kompetensområden, sammanlagt 3,75 heltidstjänster (samt 0,2 heltidstjänster kvartal 4). Totalt har ca 5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Det finns också avsatta medel för sjukhusstramaarbetet i regionen (Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Norra Älvsborgs sjukhus fr.o.m. 2014). 20

21 Man håller också på att upprätta kontaktläkare på vårdcentralerna under. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns för arbetet men att besöken på vårdcentralerna samt upprätthållandet av stöd till kontaktläkarna borde intensifieras vilket kräver en resursförstärkning med distriktsläkare. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att den regionala Stramagruppen har nödvändig finansiering men om man ska bibehålla och fortsätta uppbyggandet av kontaktläkarsystemet kan det behövas ytterligare finansiering. Resurssituationen för regionens lokala Stramagrupper (tre till antalet samt en vilande i Göteborg) är osäker och bör ses över. Landstinget i Värmland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person) samt sekreterare. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom två av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde (infektionsmedicin), sammanlagt 0,5 heltidstjänster, varav hälften utnyttjas inom andra områden. Totalt har ca 397 tkr budgeterats för driften (lönemedel). Stramagruppen har inte budget för en apotekare utan denna får lånas av läkemedelsrådet, vilket innebär att apotekarens resursutrymme är begränsat för Stramaarbete och en diskussion har inletts om en utökning av denna resurs. Stramaordförande vill också intensifiera insatser mot slutenvården vilket skulle innebära att ett ökat resursutrymme krävs inom infektionsmedicin. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. 21

22 Lönemedel finns för en infektionsläkare på halvtid och i övrigt finns ingen budget för driften. En diskussion pågår om att utöka apotekarens resursutrymme. Vårdcentralschefer utgör en viktig implementeringskanal för att kunna återföra analyser och slutsatser om följsamhet till behandlingsrekommendationer till enskilda förskrivare. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering under. Örebro läns landsting Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin, öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person). Kompetens finns också inom kirurgi, internmedicin och Läkemedelskommittén. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt 0,55 heltidstjänster. Totalt har 875 tkr budgeterats för finansieringen av driften. För att klara uppdraget används en stor del av smittskyddsläkarens tid samt tid från läkemedelkommittétid. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering under. Om arbetet ska intensifieras under 2014, bl.a. inom slutenvården bör ytterligare finansiering tillföras. Landstinget Västmanland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person), internmedicin (en person), kirurgi (en person), intensivvård (en person) samt tandvård (en person). Ett arbetsutskott har bildats bestående av smittskyddsläkare, 22

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2014

Patientsäkerhetssatsning 2014 Patientsäkerhetssatsning 2014 Utvärdering av antibiotikaförskrivning och landstingens arbete för ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer Patientsäkerhetssatsning 2014 UtvuUUtvärdering

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Vardag, barriärer, möjligheter. Intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper

Vardag, barriärer, möjligheter. Intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper Vardag, barriärer, möjligheter Intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper Vardag, barriärer, möjligheter Intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper Bindningar och

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Strategigruppen för Rationell Antibiotikabehandling och Minskad Antibiotikaresistens,

Strategigruppen för Rationell Antibiotikabehandling och Minskad Antibiotikaresistens, STRAMA Strategigruppen för Rationell Antibiotikabehandling och Minskad Antibiotikaresistens Årsrapport 2001 Bakgrund Strategigruppen för Rationell Antibiotikabehandling och Minskad Antibiotikaresistens,

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Är behandlingsrekommendationer ett stöd för läkaren? Allmänläkares användning av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården

Är behandlingsrekommendationer ett stöd för läkaren? Allmänläkares användning av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården Är behandlingsrekommendationer ett stöd för läkaren? Allmänläkares användning av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården Är behandlingsrekommendationer ett stöd för läkaren?

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten

Vårdhygien i primärvård. Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Vårdhygien i primärvård Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Plan för passet med primärvård 10.30 11.30 Kort om såromläggning som ett exempel på risk för spridning mellan patienter Vad

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se

ACG Case-Mix System. Användarmöte 2012. Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se ACG Case-Mix System Användarmöte 2012 Ensolution AB, +46 (0) 8-640 70 00, www.ensolution.se Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.10 Inledning av Andreas Johansson, Ensolution AB 10.10-10.30

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll:

Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll: SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 4-2011 Årets sista nummer av Smittsant har följande innehåll: Utbildningsdag om hälsoundersökningar och vaccinationer...2

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer