Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013"

Transkript

1 Stramagruppernas bemanning och finansiering

2

3 Stramagruppernas bemanning och finansiering

4 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner bedöms eventuella bindningar och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i SMI:s arbete avseende kunskapsproduktioner kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella bindningar eller jäv. Sådana intressekonflikter kan föreligga om en expert till exempel fått eller får ekonomisk ersättning från företag med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar. SMI tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget alternativt att SMI föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet. De externa experter som medverkat i denna kunskapsproduktion har inför arbetet i enlighet med SMI:s krav inlämnat deklaration rörande bindningar och jäv. SMI har därvid bedömt att bindningar eller jäv som skulle kunna äventyra SMI:s trovärdighet inte föreligger. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på SMI Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Utgiven av: Smittskyddsinstitutet Solna. Tel: , fax: Oktober,. Artikelnummer:

5 Förord Patientsäkerhetssatsning är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad patientsäkerhet. Smittskyddsinstitutet (SMI) ska följa och analysera satsningen i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning. Utöver uppdraget i överenskommelsen ska Smittskyddsinstitutet göra en bedömning om respektive landsting har en lokal Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedöms erforderlig. Följande rapport är SMI:s redovisning av detta uppdrag. För rapportens innehåll svarar Mats Hedlin, som tillsammans med Gunilla Skoog intervjuat representanter för de lokala Stramagrupperna. I projektgruppen har konsulten Anders Lindberg deltagit. Johan Carlson Generaldirektör

6

7 Innehållsförteckning Förord... 5 Innehållsförteckning... 7 Sammanfattning... 9 Inledning Metod Datainsamling Utgångspunkter för bedömning av landstingen svar Yrkeskompetens Nödvändig finansiering Resultat Utgångspunkter för bedömningen Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget Kalmar Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting... 25

8 Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Diskussion Referenser Bilaga 1 Stramagruppens uppdrag och sammansättning enligt överenskommelsen mellan staten och SKL Bilaga 2 Intervjufrågor Bilaga 3 Frågor om bemanning och finansiering Bilaga 4 Kompetenser i Strama, resursutrymme utöver deltagande på Stramamöten samt finansiering av lönemedel... 36

9 Sammanfattning Telefonintervjuer gjordes under våren med representanter för Landstingens Stramagrupper. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som skickades till intervjupersonerna några dagar innan intervjun. I samband med intervjuerna fick varje intervjuperson besvara ett frågeformulär om Stramagruppens kompetens och finansiering. SMI:s bedömning utgår från de besvarade frågeformulären samt vissa delar i intervjuerna. SMI bedömer att alla Stramagrupper har nödvändig kompetens i enlighet med det krav som ställts i överenskommelsen 2011 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). SMI bedömer att fem Stramagrupper saknar nödvändig finansiering för att kunna genomföra sitt uppdrag i sin helhet. Flera Stramagrupper kunde vid tiden för intervjun under våren, inte ange vilken finansiering som finns för 2014, vilket antyder att det råder en stor osäkerhet i planeringen inte bara på längre sikt utan även för det kommande året. Denna osäkerhet i planeringen torde inverka negativt på dagens Stramaarbete. Att öka planeringsförutsättningarna för Stramaarbetet borde vara en prioriterad angelägenhet i flera av landstingen. 9

10 Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat tre överenskommelser om förbättrad patientsäkerhet [1 3]. Smittskyddsinstitutet (SMI) har sedan 2011 fått uppdrag att följa och analysera patientsäkerhetssatsningen i de delar som avser minskad antibiotikaförskrivning. I den första överenskommelsen skulle landstingen inrätta en lokal Stramagrupp 1 som ska inneha vissa specificerade kompetenser och få en erforderlig finansiering för att kunna utföra uppdraget (uppdraget som det formulerades i överenskommelsen 2011 redovisas i bilaga 1). SMI tolkade erforderlig finansiering som liktydigt med att den lokala Stramagruppen hade fått rimliga resurser i förhållandet till uppdraget. Eftersom landstingen varierar i storlek och utgångsläget i varje landsting är olika betyder det i praktiken att resurserna till de lokala Stramagrupperna varierar. SMI:s bedömning blev att minimikravet för att klara uppdraget var att det budgeterats för en tjänst (hel- eller deltid) för lokalt Stramaarbete. Med detta kriterium bedömde SMI att alla landsting uppfyllde kriteriet på erforderlig finansiering 2011 [4]. Regeringen har i årets regleringsbrev gett ett förnyat uppdrag till SMI att bedöma om respektive landsting har en Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedöms erforderlig [5]. I denna rapport redovisas SMI:s bedömning av Stramagruppernas bemanning och finansiering. 1 Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995 som ett frivilligt nätverk bestående av Stramagrupper i varje landsting och ett nationellt Stramakansli. Från oktober 2010 övergick det nationella Stramas regeringsuppdrag till SMI. Parallellt med detta inrättades ett Stramaråd vid myndigheten. Landstingens Stramagrupper verkar oberoende av SMI. Landstingens Stramagrupper finns samlade i ett gemensamt nätverk, Stramanätverket (www.strama.se). 10

11 Metod Datainsamling Datainsamling har dels skett via telefonintervjuer med ordförandena i Stramagrupperna (en intervjuperson var dock Stramakoordinator), dels genom att intervjupersonerna skriftligt fick besvara en e-postenkät om Stramagruppernas yrkeskompetens och finansiering (redovisas i bilaga 3). En intervjuguide togs fram under början av med frågor om bemanning och finansiering. Intervjuguiden skickades ut som ett frågeformulär till varje intervjuperson några dagar innan intervjun för att ge tid till förberedelser (redovisas i bilaga 2) 2. En sammanställning av svaren på två av frågorna i enkäten (kompetenser/resursutrymme, lönefinansiering) lämnas i bilaga 4. Denna bedömning baseras på intervjuer och skriftliga svar från Stramarepresentanter från respektive landsting 3. Intervjuerna gjordes under april och maj. En ifylld e-postenkät lämnades i samband med intervjuerna 4. Intervjuerna transkriberades och de intervjuade Stramarepresentanterna fick möjlighet att bedöma om det fanns behov av korrigeringar. Både intervjuguiden och det skriftliga formuläret utvecklades tillsammans med en Stramaordförande (som ingår som en av de intervjuade i undersökningen). För att få en förförståelse intervjuades Otto Cars som var en av initiativtagarna till bildandet av Strama under 1990-talets första hälft. Utgångspunkter för bedömning av landstingen svar Yrkeskompetens I patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2011 framgick det att den lokala Stramagruppen ska ha kompetenser från åtminstone infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, primärvård, smittskydd, vårdhygien och farmaci. I den här bedömningen har ingått att bedöma om ovanstående kompetenser kan disponeras av alla Stramagrupper. I bedömningen av yrkeskompetens ingår inte att bedöma om Stramagruppen kan disponera tillräckliga resurser för att genomföra sitt uppdrag, till exempel att gruppen har personresurser för att besöka landstingets alla vårdcentraler under ett år. En förutsättning för att uppfylla kravet på nödvändig 2 För att få en mer heltäckande bild av Stramagruppernas arbete ställdes även frågor som rörde Stramaarbetets vardag, upplevda barriärer och möjligheter. En rapport planeras som redovisar denna bild. 3 I Västra Götalandsregionen finns tre lokala och en regional Stramagrupp. I denna rapport har de lokala Stramaordförandena ej tagits med då de inte ombads besvara de skriftliga frågorna som sändes ut vilket gör att de inte kan bedömas utifrån de kriterier som ställts upp. 4 De svar som lämnades har i efterhand korrigerats och ibland uppdaterats av några Stramarepresentanter. 11

12 kompetens är att Stramagruppen ska kunna anlita personer som har dessa kompetenser när så behövs. Vanligtvis fungerar det så att personer med efterfrågade kompetenser är medlemmar i den lokala Stramagruppen. I vissa fall kan några personer vara adjungerade när behov uppstår, i andra fall disponeras kompetenserna på ett mer informellt sätt. Nödvändig finansiering I 2011 års patientöverenskommelse var kravet att den lokala Stramagruppen skulle ha en erforderlig finansiering, vilket konkret tolkades av SMI som att gruppen skulle ha budgeterat en personresurs (hel- eller deltid). Detta var ett minimikriterium anpassat efter de mindre landstingens behov och resurser och mindre tillämpligt på de större landstingen. Bedömningen har utgått från det befintliga uppdraget så som det tolkas av den intervjuade Stramarepresentanten samt den finansiering och det resursutrymme som finns. en kan vara direkt, dvs. det finns en budget för Stramaarbetet, eller indirekt, till exempel att vårdenheter åläggs att delta i Stramaarbete. en sker då via vårdenhetens budget. En viktig utgångspunkt i SMI:s bedömning är den intervjuade Stramarepresentantens bedömning om nödvändig finansiering finns. En annan viktig utgångspunkt i bedömningen är i vilken mån som uppdragets krav, med avseende på uppföljning och återföring, kan uppnås med nuvarande finansiering. Ett exempel på det senare är att det måste finnas rimliga resurser för att kontinuerligt kunna implementera en rationell antibiotikaanvändning. 12

13 Resultat Utgångspunkter för bedömningen I patientsäkerhetsöverenskommelsen för 2011 framgick det att den lokala Stramagruppen ska ha kompetenser från åtminstone infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, primärvård, smittskydd, vårdhygien och farmaci (totalt sex kompetenser). Gruppen ska också ha ett tydligt uppdrag och en erforderlig finansiering. I nedanstående bedömningar ingår att bedöma om den lokala Stramagruppen har nödvändig kompetens samt om nödvändig finansiering finns. En tabellredovisning lämnas i bilaga 4. Stockholms läns landsting Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), primärvård (två personer), farmaci (en person) samt en sjuksköterska. Stramagruppen har därutöver tillgång till kompetens från smittskydd, vårdhygien, barnmedicin, öron-, näs-, halsspecialiteten samt information/kommunikation (en person) Stramagruppen samarbetar med fortbildningsenheten, som bl.a. har tillgång till informationsapotekare och informationsläkare. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare fyra kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt motsvarande 5 heltidstjänster. Totalt har 3,570 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramaordföranden anser att Stramagruppen inte har en nödvändig finansiering för att kunna fullgöra uppdraget, särskilt med avseende på uppsökande verksamhet inom primärvården. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Stramagruppen för Stockholms läns landsting har lika stor finansiering som Stramagrupper i mindre landsting. Med de förutsättningar som finns har gruppen valt seminarieformen som en bärande del i strategin att nå så många som möjligt. Information och kunskapsöverföring sker också med hjälp av bl.a. e-learning. Gruppen har stor hjälp av fortbildningsenheten att nå ut. Inom slutenvården finns lokala Stramagrupper och det finns en slutenvårdsgrupp där bl.a. chefläkarna deltar. 13

14 SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering. Detta gäller framförallt Stramaarbetet i primärvården. Landstinget i Uppsala län Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), information/kommunikation (en person) samt sjuksköterska inom slutenvården (en person). Ett närmare samarbete med läkemedelskommittén håller på att utvecklas. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare tre kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för fem kompetensområden (sammanlagt motsvarande 3 heltidstjänster). Totalt har 1919 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Alla uppgifter i uppdraget genomförs av Stramagruppens medlemmar. En halvtidstjänst informatör eller beteendevetare är äskat för att intensifiera arbetet mot bl.a. kommunerna. Ett utvecklingsarbete har startat för att kunna relatera diagnoser till antibiotikaförskrivning. Stramaordföranden anser att Stramagruppen skulle kunna göra mer med en ökad finansiering och att det idag finns en resursbrist för att kunna fullgöra uppdraget. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering men om arbetet gentemot kommuner ska intensifieras bör det tillföras ytterligare finansiering. Landstinget Sörmland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen har kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (en person), smittskydd (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), kirurgi (en person), tandläkare (en person som är adjungerad). Stramagruppen har därutöver tillgång till kompetens från vårdhygien och information/kommunikation. Denna kompetens är dock inte formellt knuten till Stramagruppen. 14

15 Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom två av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde, sammanlagt motsvarande en halvtidstjänst. Totalt har 600 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppens arbete mot vårdcentralerna får stöd av Läkemedelskommittén som besöker alla vårdcentraler under ett år. Stramaordföranden anser att uppdraget kan fullföljas som det ser ut idag men att det på sikt bör bli utökade resurser för aktiviteter inom slutenvården som inte görs idag. Det finns ett utrymme idag för att finansiera en deltid för en allmänläkare. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Det bör övervägas att formellt inkludera kompetens från vårdhygien i gruppen. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Om arbetet ska intensifieras både mot primärvården och mot övrig öppenvård samtidigt som större fokus läggs på slutenvården, med avseende på införande av antibiotikaronder och implementeringen av infektionsverktyget, bör det tillföras ytterligare finansiering under Landstinget i Östergötland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden sammanlagt motsvarande 2,25 heltidstjänster. Totalt har ca 6,5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften (varav 2,2 mnkr är direkta lönekostnader för Stramaarbetet samt 3,5 mnkr som delas ut till de vårdenheter som aktivt arbetar med Stramafrågor). De flesta kliniker har utsett Stramaansvariga läkare vilket finansieras via driftsbudgeten. Det operativa Stramarbetet gentemot vårdcentralerna kan komma att ändra form (Stramaläkarna behöver inte åka till alla vårdcentraler utan kommer att stötta vårdcentralernas Stramaansvariga läkare, som i sin tur ska driva Stramaarbetet lokalt). Återkoppling av diagnosrelaterade data har gjorts till alla vårdcentraler av två distriktsläkare. Stramakoordinatorn anser att nödvändig finansiering finns. 15

16 Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Det finns dock ett begränsat resursutrymme för flera av kompetenserna i Stramagruppen. Landstinget i Jönköpings län Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person) samt från öron-, näs-, halsspecialiteten (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för tre kompetensområden (sammanlagt 1,6 heltidstjänster). Totalt har 1,5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramateam har etablerats inom slutenvården och finansieringen av detta arbete sker inom ordinarie verksamhet. Två Stramaläkare gör besök inom primärvården där diagnosrelaterade data återförs till varje förskrivare. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Landstinget Kronoberg Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (tre personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person) samt ortopedi (en person). 16

17 Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom tre av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt en halvtidstjänst (kan komma att utökas något). Totalt har 500 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppen har ett samarbete med läkemedelsenhetens informationsapotekare. Stramaordföranden bedömer att arbetet med att återkoppla förskrivardata på individnivå bör prioriteras och då även att kunna relatera dessa data till diagnoser. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömare att Stramagruppen har nödvändig finansiering men när arbetet måste intensifieras med avseende på återkoppling av diagnoskopplade data bör ytterligare finansiering tillföras. Landstinget Kalmar Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (två personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (en person), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person) samt information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom alla sex kompetensområden. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för tre kompetensområden, sammanlagt motsvarande 1,25 heltidstjänster. Totalt har 1mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stort fokus i arbetet har lagts på primärvården där man sedan en tid använt sig av diagnoskopplade förskrivardata. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. 17

18 Region Gotland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), information/kommunikation (en person), chefläkare, tandläkare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska för äldrevården. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom tre av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde, sammanlagt 0,1 heltidstjänster. Totalt har 130 tkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering saknas för. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Resursutrymme finns inom tre av de sex kompetensområdena och totalt är 0,1 heltidstjänster finansierad. En primärvårdsläkare (som också är infektionsspecialist) ägnar 4 timmar i veckan åt Stramaarbete. Smittskyddsläkaren (som arbetar som infektionsläkare på halvtid) fördelar sin halvtid mellan smittskydd och Stramaarbete. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering för. Landstinget Blekinge Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (en person), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person) samt information/kommunikation (en person). Det finns också ett nära samarbete med Läkemedelskommittén som besöker vårdcentralerna och gemensamma utbildningar genomförs. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt 0,7 heltidstjänster. Totalt har 725 tkr budgeterats för finansieringen av driften (varav 200 tkr för en lokal kampanj under och 2014). Stramaombud har etablerats på vårdcentralerna och ska fungera som en länk mellan 18

19 Stramagruppen och vårdcentralen. Stramaordföranden anser att det finns behov att intensifiera arbetet gentemot slutenvården och öppenvården utöver primärvården. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns för. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering men om arbetet ska intensifieras mot slutenvården och öppenvården utöver primärvården bör det tillföras ytterligare finansiering. En organisation med Stramaombud kräver också att fortbildningsresurser avsätts för ombuden. Region Skåne Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (sex personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (nio personer), smittskydd (två personer), vårdhygien (två personer), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person), sjuksköterska BVC samt sekreterare och IT (datauttag från klinisk mikrobiologi). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom alla de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare sex kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för elva kompetensområden, sammanlagt 1,975 heltidstjänster. Totalt har 2 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. En administratör har lånats in (finansierad två timmar/vecka) och en kommunikatör har lånats in från patientsäkerhetsavdelningen. Gruppen får resursmässigt stöd från Läkemedelsenheten och ett ekonomiskt stöd från avdelningen för patientsäkerhet för att kunna genomföra arbetet. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering saknas och menar att Strama Skånes placering i organisationen är otydlig, vilket minskar effektiviteten i Stramagruppens arbete. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. Stramagruppen har en lägre finansiering jämfört med mindre landsting. Den utspridda finansieringen kan minska möjligheterna till ett operativt 19

20 Stramaarbete. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering. Region Halland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (två personer), primärvård (två personer), smittskydd (tre personer), vårdhygien (en person), farmaci (tre personer), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person) samt information/kommunikation (en person). Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för fem kompetensområden, sammanlagt tre heltidstjänster. Totalt har 3,1 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Stramagruppen har ett samarbete med Läkemedelskommittén och med Närsjukvården, Vårdval Halland. I samverkan med Strama tar chefläkarna för närsjukvården fram kvalitetsdata för vårdcentralerna. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering. Västra Götalandsregionen Den regionala Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (två personer) samt en assistent. Resurser för information/kommunikation fanns ursprungligen tilldelade men någon tillsättning har hittills inte gjorts. Den regionala Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fem av de sex kompetensområdena. Ytterligare resursutrymme finns inom två kompetensområden. Lönemedel finns budgeterade för åtta kompetensområden, sammanlagt 3,75 heltidstjänster (samt 0,2 heltidstjänster kvartal 4). Totalt har ca 5 mnkr budgeterats för finansieringen av driften. Det finns också avsatta medel för sjukhusstramaarbetet i regionen (Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Norra Älvsborgs sjukhus fr.o.m. 2014). 20

21 Man håller också på att upprätta kontaktläkare på vårdcentralerna under. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns för arbetet men att besöken på vårdcentralerna samt upprätthållandet av stöd till kontaktläkarna borde intensifieras vilket kräver en resursförstärkning med distriktsläkare. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att den regionala Stramagruppen har nödvändig finansiering men om man ska bibehålla och fortsätta uppbyggandet av kontaktläkarsystemet kan det behövas ytterligare finansiering. Resurssituationen för regionens lokala Stramagrupper (tre till antalet samt en vilande i Göteborg) är osäker och bör ses över. Landstinget i Värmland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person) samt sekreterare. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom två av de sex kompetensområdena. Resursutrymme finns inom ytterligare ett kompetensområde. Lönemedel finns budgeterade för ett kompetensområde (infektionsmedicin), sammanlagt 0,5 heltidstjänster, varav hälften utnyttjas inom andra områden. Totalt har ca 397 tkr budgeterats för driften (lönemedel). Stramagruppen har inte budget för en apotekare utan denna får lånas av läkemedelsrådet, vilket innebär att apotekarens resursutrymme är begränsat för Stramaarbete och en diskussion har inletts om en utökning av denna resurs. Stramaordförande vill också intensifiera insatser mot slutenvården vilket skulle innebära att ett ökat resursutrymme krävs inom infektionsmedicin. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. 21

22 Lönemedel finns för en infektionsläkare på halvtid och i övrigt finns ingen budget för driften. En diskussion pågår om att utöka apotekarens resursutrymme. Vårdcentralschefer utgör en viktig implementeringskanal för att kunna återföra analyser och slutsatser om följsamhet till behandlingsrekommendationer till enskilda förskrivare. SMI bedömer att Stramagruppen saknar nödvändig finansiering under. Örebro läns landsting Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (tre personer), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin, öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person). Kompetens finns också inom kirurgi, internmedicin och Läkemedelskommittén. Stramagruppens finansiering Resursutrymme finns för aktiviteter utöver deltagande på Stramamöten inom fyra av de sex kompetensområdena. Lönemedel finns budgeterade för fyra kompetensområden, sammanlagt 0,55 heltidstjänster. Totalt har 875 tkr budgeterats för finansieringen av driften. För att klara uppdraget används en stor del av smittskyddsläkarens tid samt tid från läkemedelkommittétid. Stramaordföranden anser att nödvändig finansiering finns under. Smittskyddsinstitutets bedömning Kompetens SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig kompetens. SMI bedömer att Stramagruppen har nödvändig finansiering under. Om arbetet ska intensifieras under 2014, bl.a. inom slutenvården bör ytterligare finansiering tillföras. Landstinget Västmanland Stramagruppens yrkeskompetens Stramagruppen innehar kompetens från infektionsmedicin (en person), klinisk mikrobiologi (en person), primärvård (två personer), smittskydd (en person), vårdhygien (en person), farmaci (en person), barnmedicin (en person), öron-, näs-, halsspecialiteten (en person), information/kommunikation (en person), internmedicin (en person), kirurgi (en person), intensivvård (en person) samt tandvård (en person). Ett arbetsutskott har bildats bestående av smittskyddsläkare, 22

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning. Utvärdering av antibiotikaförskrivning och införandet av lokala Stramagrupper i landstingen

Patientsäkerhetssatsning. Utvärdering av antibiotikaförskrivning och införandet av lokala Stramagrupper i landstingen Patientsäkerhetssatsning 2011 Utvärdering av antibiotikaförskrivning och införandet av lokala Stramagrupper i landstingen Patientsäkerhetssatsning 2011 Utvärdering av antibiotikaförskrivning och införandet

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017 Smittskydd Vårdhygien Ansvarig Andreas Lägermo Titel Strama-koordinator Fastställt 2017-02-09 Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017 Övergripande mål Att arbeta med att sammanställa och aktivt förmedla

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Regionens hus Ansvarig Andreas Lägermo Titel Strama-koordinator Fastställt 2015-02-06 Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2015 Övergripande mål Att arbeta med att sammanställa och aktivt förmedla kunskap

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009

Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1 Läkarförbundets studierektorsenkät 2009 1. Förord Alltsedan ST-reformen infördes 1992 har studierektorsfunktionen utformats och vuxit fram. Först genom specialitetsföreningarnas försorg, men sedan åtföljt

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012

Patientsäkerhetssatsning 2012 Patientsäkerhetssatsning 2012 Utvärdering av antibiotikaförskrivning och landstingens arbete för ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer Patientsäkerhetssatsning 2012 Utvärdering av antibiotikaförskrivning

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet:

Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Jag är verksam vid följande vårdhygieniska enhet: Smittskydd/Vårdhygien Sörmland Halland Uppsala län Västmanland Jll Skåne Gävleborg Region Gotland Umeå Dalarna Stockholm/Danderyd Örebro Vårdhygien Stockholms

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2014

Patientsäkerhetssatsning 2014 Patientsäkerhetssatsning 2014 Utvärdering av antibiotikaförskrivning och landstingens arbete för ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer Patientsäkerhetssatsning 2014 UtvuUUtvärdering

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner. 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning

Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner. 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning Patientsäkerhet Strama, Vårdrelaterade infektioner 2 nya verktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning Bakterier är experter på att anpassa sig Överstiger antalet människor

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare 2015 - steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/1500 - utveckling av småskalig

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3

Nationella riktlinjer Utvärdering Diabetesvård. Landstingsprofiler Bilaga 3 Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Landstingsprofiler Bilaga 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

MISSIV 2013-04-08 LJ 2013/264. Förvaltningsnamn Avsändare

MISSIV 2013-04-08 LJ 2013/264. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 2013-04-08 LJ 2013/264 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar över rapporten Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige S2010/9051/FS Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Förvaltningen Handläggare: Dane Jinnerot HSN 2008-02-05 P 19 1 (3) 2008-01-07 HSN 0711-1793 Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Ärendet I en motion föreslår

Läs mer

Dagordning Stramamöte 140205

Dagordning Stramamöte 140205 Dagordning Stramamöte 140205 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 13-12-03 3. Budget för Stramas arbete 2014 4. Regeringens och SKL:s patientsäkerhetssatsning Aktuella resultat

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Ordförande Strama-rådet vid SMI Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland,

Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Ordförande Strama-rådet vid SMI Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, Hur arbetar vi i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Ordförande Strama-rådet vid SMI Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, Deltagare Wik-kursen 2012 ST-läkare 6 Apotekare 7 Allmänläkare 9 Barnläkare

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län

Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten. Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Så tar vi nästa steg för att öka användningen av NPÖ, Nationella patientöversikten Britt Ehrs Landstinget Uppsala län Norrbotten Anslutningsläget NPÖ 22/9 2012 Analys avslutad Jämtland Västerbotten Västernorrland

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer