Avtalsuppföljning - Granens äldreboende, Attendo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsuppföljning - Granens äldreboende, Attendo"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/84-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: Kopia till Sara Backman, Attendo Care AB Annika Sahlgren, Attendo Care AB Äldrenämnden Avtalsuppföljning - Granens äldreboende, Attendo Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar; att godkänna rapporten om uppföljning av avtalet vid Granen, särskilt boende ålderdomshem att utföraren inkommer med en handlingsplan för underkänt område som redovisas vid nämndens sammanträde i juni 2015 att godkänna förlängning av avtalet om drift på två år Ärendebeskrivning Attendo Care AB driver på uppdrag av äldrenämnden Granen, omfattande 36 lägenheter ålderdomshem. Granen upphandlades 2011 och den ursprungliga perioden omfattar (Dnr: 2011/273-ÄN-061) med möjlighet till 2+2 års förlängning. Efter föreslagen förlängning kvarstår det möjlighet till ytterligare två års förlängning. Tjänstemän från Sociala nämndernas förvaltning har under februari 2015 genomfört en avtalsuppföljning av verksamheten utifrån nämndens ställningstagande av förlängning av avtalet om två (2) år. Samtal med verksamhetschef, och legitimerad personal har förts. Bedömning har gjorts av medicinskt ansvarig sjuksköterska avseende efterföljsamhet och rutiner avseende hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet. Bedömningen är att verksamheten i stort håller godkänd kvalitet men att det finns områden att förbättra och utveckla ytterligare. Det systematiska teamarbetet samt området för vård i livets slut behöver utvecklas med väl definierade gemensamma mål. 19 områden har följts upp. 11 områden bedöms vara godkända. Sju (7) områden bedöms godkända med förbättringsområde. Ett (1) område bedöms underkänt. Skickad av: Birgitta Thedvall - al567

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2015/84-ÄN-702 Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 17 mars 2015 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Äldrenämndens Arbetsutskott 31 mars 2015 ( ) Rapport avtalsuppföljning Granen Granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen vid Granens äldreboende samt efterföljsamhet till hälso- och sjukvårdsriktlinjerna Rapport avtalsuppföljning Granen Rapport avtalsuppföljning Granen

3 Blankt=Ingen / 0=Underkänd 1= Godkänd med förbättningsområde 2= Godkänd eller mer Dnr: 2015/85-ÄN-702 Granen feb-15 Allmänna villkor och administrativa bestämmelser för uppdraget Ledning och personal Personalens kompetens, kompetensutveckling och handledning, rekrytering. Krav på fastigheten/fysisk miljö Krav på utföraren Metoder och arbetssätt Meningsfull dag Bemötande/förhållningssätt Måltider och nutrition Kontaktmannaskap, kontinuitet.larm. Personakt Genomförandeplan, dokumentation Levnadsberättelse Delaktighet, information och inflytande Anhöriga, närstående Samarbete Stöd vid inköp och ekonomi Vård i livets slut Hälso- och sjukvård 0 1 2

4 Dnr:2015/86-ÄN-702 Sociala nämndernas förvaltning Uppföljning av uppdrag Datum för uppföljning: Verksamhet: Granen, äldreboende, 36 lägenheter åldedomshem. Leverantör: Attendo Care AB Uppdrag/avtalstid: med möjlighet till förlängning år. Handläggare: Sibylla Törnkvist Tfn: Cecilia Lindh Tfn: Bedömning av granskat område: 0 = icke godkänd, brister finns 1 = godkänd med förbättringsområde 2 = godkänd följer krav eller mer

5 Allmänna villkor och administrativa bestämmelser för uppdraget Samtliga insatser inom uppdraget utförs. Personal informeras om innehållet i uppdraget. Följsamhet av mål och policys och riktlinjer finns. Noteringar: Verksamheten har upprättat en plan för hur avtalets delar ska gås igenom under året. Finns med på APT för att hållas levande i verksamheten. ns Återkoppling i nämnd 2 1 Ledning och personal Verksamhetschefen har avslutad och godkänd medicinsk och/eller social högskoleutbildning. Överlåtelse finns för enskilda ledningsuppgifter i förekommande fall. Verksamhetschef finns tillgänglig i verksamheten större delen av arbetstiden. Noteringar: Verksamhetschefen är Leg. sjuksköterska och finns tillgänglig i verksamheten merparten av arbetstiden. Verksamheten har 1,80 åa sjuksköterska. Sjukgymnast/fysioterapeut 40 % och arbetsterapeut 32 % finns i verksamheten två dagar/v. Vid verksamhetschefens frånvaro har sjuksköterskorna ledningsansvaret. ns

6 Personalens kompetens, kompetens-utveckling och handledning, rekrytering. Tillräcklig kompetens finns för målgruppen. Individuella kompetensutvecklingsplaner finns. Svenska språket behärskas i tal och skrift. All personal bär arbetskläder. All personal bär synlig och aktuell legitimation/namnskylt, med för- och efternamn. Nyanställd ges tillräcklig introduktion. Handledning ges vid behov. För upphandlingen specifika områden; område 1. Kompetens Silviasyster 0,5 åa Demensombud på varje enhet Körkort med kunskapstest inom lagstiftning, etik, moral, dokumentation, kontaktmannaskap mm. Pedagogik, teamsamverkan i multidisciplinära team, utgå från det friska. Lyfta personalens personliga talanger Vård i livets slut, heldagskurs för samtlig personal. Demens ABC, samverka med demensteam i Eskilstuna. Noteringar: Personalkontinuiteten är god, enheten saknar Silviasyster med 50 % som anges i anbudet. Merparten av omvårdnadspersonalen är undersköterskor. Kompetensutveckling sker i form av s.k. utbildningskörkort, där sju block ingår. Andra utbildningssatsningar har också skett. Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut har kontinuerliga utbildningar i lyftteknik. Brandutbildning var tredje år. Utbildningen sker på plats i verksamheten. Två demensombud finns. Samverkan med Demensteamet i Västerås finns. Personalen bar namnskyltar med enbart förnamn. 1 1 ns Enheten saknar Silviasyster med 50 % som anges i anbudet. Namnskyltar med föroch efternamn saknas. Uppfylla det som framgår av anbudet. Återkoppla till.

7 Krav på fastigheten/fysisk miljö Noteringar: Systematiskt brandskyddsarbete finns och följs. Miljö- och hälsa har gett nedslag på köksmiljön, d.v.s. att köken är slitna. Renovering kommer att påbörjas under våren 2015 våningsvis. Utemiljön är trevlig. Promenadslinga finns. Personalen önskar utveckla sinnesupplevelse i utemiljön runt fastigheten. Nyckelhanteringen är god, med passerbrickor. Sjuksköterskorna har ett särskilt nyckelskåp. ns Krav på utföraren Kännedom och kunskaper finns om för verksamheten gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Rutiner finns och handlingsplaner skapas vid behov. Noteringar: Kunskap och kännedom finns. ns Metoder och arbetssätt Kunskap om olika arbetssätt och metoder. Salutogent synsätt. Evidensbaserad praktik. Kunskaper om det naturliga åldrandet och dess sjukdomar, demens och palliativ vård. Kunskaper om psykiatri i förekommande fall. Noteringar: Salutogent förhållningssätt finns. Alla påminns om hur man uttrycker sig. Arbetar för att det ska finnas en röd tråd mellan genomförandeplan (SoL) och vårdplan (HSL). Personalen har kunskap om det naturliga åldrandet. Specifika utbildningsinsatser ges vid behov. Boende med psykisk ohälsa finns i verksamheten. Det finns ett behov av kompetensutveckling för personalen framför allt inom området bemötande. ns 1 1 Planera för utbildningsinsatser inom området bemötande.

8 Meningsfull dag Metoder arbettssätt. Aktiviteter anordnas inomhus och utomhus. Individers koppling mellan intresse och aktivitet. Gemensamma aktiviteter kontra individuella aktiviteter. För upphandlingen specifika områden; område 2. Bemötande forts. Trygg och meningsfull dag Arbetar med kontinuitet i tre plan, personal-, tid-, omvårdnad- Egna Ipad till boende, Platt tv med aktuell information på varje våning. aktiviteter Noteringar: Aktiviteter anslås. Digital fotoram erbjuds. Ett aktiviteterrum håller på att skapas. Gemensamma dagliga aktiviteter erbjuds måndag-fredag t.ex. Ipad stund, minneslåda, bingo, bowling, andakt, trubadur, bollgymnastik m.m. Individuella aktiviteter planeras mellan kontaktman och den enskilde, men kan även ske spontant. ns 1 1 Anpssa aktiviteter och utevistelse utifrån den enskildes behov och önskemål. Bemötande/ förhållningssätt Professionellt förhållningssätt finns och lämplighet för uppdraget. Kognitivt anpassad information ges. Allmänna utrymmen betraktas som delar av de enskildas hem. Evidensbaserad praktik tillämpas. Vården och omsorgen genomförs i samråd med den enskilde. För upphandlingen specifika områden; område 2. Bemötande Värdegrundsarbete Boendes privatliv o integritet Anhörigas behov av inflytande Noteringar: Verksamhetschefen har gått nationell värdegrundsutbildning inom äldreomsorg 7,5 p. Värdegrundsledare och värderingscoach finns. Vid varje morgonrapport diskuteras värdekort. Värdegrundscirklar är en del av kompetensarbetet och hålls gruppvis var fjärde vecka. Safedok fungerar bra som ett kommunikationsmedel mellan personal och yrkesgrupper för att förebygga korridorsamverkan. Anhörigas behov av inflytande samt information/kommunikation mellan enskild, personal, närstående, anhörig planeras i samband med den enskildes inflytt utifrån enskildes samtycke. ns

9 Måltider och nutrition Nämndens riktlinje för måltider och nutrition följs. Ekologiska livsmedel. Kända och efterlevda rutiner för hantering av livsmedel finns. Kostmöte 4ggr/år finns. För upphandlingen specifika områden; område 4. Måltiden God och näringsrik kost, kostkort som skrivs in i genomförandeplanen Socialt värde och gemenskap Maten lagas på plats, två rätter att välja på Måltidsfördelning över dygnet Äter utomhus när vädret tillåter Temadagar/veckor och olika former av provning. Högtidsdagar, vacker dukning, fredagsmys, lördagskondis och söndagslunch Noteringar: Maten levereras och närings beräknas från Hammarby Servicehus. Två rätter finns att välja på. Regelbundna kartläggningar görs gällande hur måltiderna fördelas över dygnet. Enskild erbjuds smoothies till kvällen för att minska nattfastan. Specifika behov beaktas. Kostmöte bestående av personal hålls fyra ggr/år. Måltidsmiljön upplevs lugn och trivsam. ns 1 1 Den enskilde ges inte möjlighet att medverka vid kostmöten. Kontaktmannaskap. Kontinuitet. Larm. Varje person har kontaktman utsedd samt ersättare. Personalen har kunskap om kontaktmannaskapet. Kontinuitet finns. Möjlighet till att byta kontaktman finns. Schema planeras utifrån kontaktman. Larm besvaras omgående och åtgärdas snarast. Rutin för provlamning finns. Noteringar: Alla boende har kontaktman och ersättare och anslag finns inne hos den boende. Kontaktmannen förbereder och deltar vid varje teamträff. Varje våning utgår från ett veckoschema, där arbetsfördelning framgår och övriga sysslor under dagen. Larmet fungerar inte tillfredställande. Provlarm av varje lägenhet sker i början av varje månad av tjänstgörande personal. Kontakt har tagits med fastighetsägaren och fastighetskontoret, för behovet av utbyte. Loggning sker. ns

10 Personakt Personakt finns upprättad som följer lagstiftning för verkställigheten. Förvaring, gallring och arkivering sker enligt lagstiftning. Noteringar: Dokumenterar i Safedok. Personakt i papperform finns utskrivet och förvaras i låst skåp i låst rum. Regler för arkivering följs. ns Genomförandeplan, dokumentation Ankomst samtal sker. VPL hålls i samråd med enskild inom 14 dagar efter inflytt. Genomförandeplan upprättas och används aktivt. Enskilds inflytande och delaktighet finns. Mål framgår. Genomförandeplan uppdateras minst 1 ggr/år eller vid behov. För upphandlingen specifika områden; område 3. Makten över sitt liv Tydlig lokal rutin för hur personal informerar om Avstämning varje vecka mellan kontaktman och enskild. Söderhavsrum/biosalong, hitta och bevara den enskildes vänner. Uppföljning; dagligen rapporter, månatliga omvårdnadsmöten tillsammans med bl.a. rehab, var4:4 månad betona vikten av aktuell genomförandeplan, årlig revision av genomförandeplanen. Noteringar: Välkomstbroschyr lämnas ut vid inflytt. Planering finns för mottagande av ny boende. VPL erbjuds inom två veckor samt 1 ggr/år och vid behov. Den enskilde erbjuds vara delaktig i upprättande av genomförandeplanen. Kontinuerlig avstämning av genomförandeplanen finns mellan enskild och kontaktman. Genomförandeplanen uppdateras var fjärde månad och vid behov. Daglig rapport sker mellan yrkesgrupper. 1 1 ns Läkaren kallas inte och deltar därmed inte i VPL.

11 Levnadsberättelse Levnadsberättelse skrivs efter samtycke av enskild, företrädare eller kontaktman. Noteringar: Verksamheten har utvecklat en ny mall för levnadsberättelse i syfte att öka andelen upprättade levnadsberättelser. ns Delaktighet, information och inflytande Rutiner för synpunkter och klagomål finns. Blanketter finns synligt. Synpunkter bearbetas och återkopplas inom 14 dagar. Brukarrår 4 ggr/år. Protokollförda råd finns minst 1ggr/termin. Information om vem som arbetar, mat och annan info om enheten finns synligt. Noteringar: Information om synpunker och klagomål finns anslaget på enheten. s ns n Krav på åtgärder Senast datum Planera in protokollförda brukarråd. 1 1 Anhöriga, närstående Skriftligt informationsmaterial om verksamheten finns. Kontinuerlig information ges till anhöriga och närstående. Anhörigråd minst årligen. Stöd till anhöriga tillgodoses. Noteringar: Anhörig träffar sker. Granenbladet skickas ut månatligen. Stöd till anhöriga finns både enskilt och i grupp. Anhörigutbildning sker efter anhörigas önskemål. Demensutbildning har hållits från läkargruppen och Silviasystrarna. s ns n Krav på åtgärder Senast datum

12 Samarbete Samarbete finns med frivilliga, läkare, föreningar finns. Namngiven kontaktperson finns för samverkan. Noteringar: Pågående samarbeten finns med olika organisationer och föreningar. s ns n Krav på åtgärder Senast datum Stöd vid inköp, ekonomi Rutiner finns för ekonomisk säkerhet och handhavande. Enskilda och företrädare informeras. Eventuella överenskommelser framgår i genomförandeplanen. Noteringar: Kontanta medel för enskilda låses in i kassaskåp. s ns n Krav på åtgärder Senast datum

13 Vård i livets slut För upphandlingen specifika områden; område 5. Vård i livets slut I team, gemensam grundsyn, dialog där den enskilde står i centrum Livets sista tid Tydliga lokala rutiner Noteringar: Följer riktlinjer, kunskapsstöd och nationellt vårdprogram för palliativ vård. Registreringar sker i palliativa registret. s ns n Krav på åtgärder Senast datum 0 2 Aktuellt resultat i Palliativregistret visar på förbättringsområden. Smärt, mänsklig närvaro i ögonblicket, munhälsa bedömd, uppfyllt önskemål om dödsplats samt eftersamtal. Redovisa i handlingsplan senast den 11 maj 2015 hur teambasterat arbetssätt utvecklas för enheten. Hur arbetet med Palliativregistret används för att utveckla verksamheten. Hur verksamheten arbetar med sitt resultat i Palliativregistret. Juni 2015

14 Hälso- och sjukvård Vården s utformning sker i samråd med patienten. Enskild för information om hälsotillstånd och behandling. Styrdokument som gäller för hälso- och sjukvården finns och följs. Vårdprogram, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och rutiner som rör hälso- och sjukvård i Västerås stad är kända. Lokala rutiner finns upprättade. Delegering är förenlig med säkerheten för patienterna. Verksamhetschef för hälso- och sjukvård leder verksamheten. Patienten behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Samverkan med MAS finns. Avtal om läkarmedverkan är känt. Samverkan med läkare och annan sjukvårdspersonal finns. Noteringar: Reviderade hälso- och sjukvårdsriktlinjerna för Västerås stad är kända och följs. God samverkan med MAS. Verksamheten deltar i kvalitetsregistret Senior Alert och BPSD registret. Alla boende har riskar i Senior Alert. Delegeringsrutin finns och görs i Safedok. Alla samtycken inför begränsningsåtgärder dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen. Samtycke följs upp. 19 av 36 av de boende har demensdiagnos. Fler har demensliknande symtom. Regelbundna teamträffar finns. Vid teamträffen följer man upp föregående möte och beslutade åtgärder. Samtliga professioner deltar vid teamträffen. Verksamhetschefen deltar sällan. Teambaserat arbetssätt kan utvecklas ytterligare med väl definierade gemensamma mål. Förteckning över medicintekniska produkter finns samt rutiner för service och underhåll av produkterna. ns noteringar s ns n Krav på åtgärder Senast datum 1 2 Verksamheten behöver arbeta med åtgärdsplaner, handlingsplaner och kontinuerliga uppföljningar i BPSD, registret, Palliativregistret och Senior Alert. Teamarbetet kan ytterligare förstärkas i än högre grad genom att göra den enskilde delaktig.

15 19 februari 2015 Cecilia Lindh Utvecklare/beställare Västerås stad Sociala nämndernas förvaltning MAS granskning av Hälso- och sjukvården på Granen 2015 Granskningen gjordes genom telefonintervju med verksamhetschefen den 16/2 samt på plats i verksamheten den 18/015. Verksamhetschefen och sjuksköterskan samt sjukgymnasten och undersköterskor intervjuades. Dokumentationen granskades före besöket. Resultat: Verksamheten leds av verksamhetschefen Sara Backman. Verksamheten är anmäld till Socialstyrelsens vårdgivarregister och Sara är anmäld som verksamhetschef enligt 29 HSL. Följsamheten till Västerås Stads Riktlinjer för hälso- och sjukvård är god. Senaste versionen från i höstas finns utskrivna och de används vid upprättandet av lokala rutiner för hälso- och sjukvården. Stadens och Attendos riktlinjer är samstämmiga. Dokumentationen förs i systemet Safedoc. Sjuksköterskan är kunnig i systemet och dokumentationen är god. Granskningen har gjorts genom särskild utformad mall. Fem journaler granskades på 19 olika punkter. I safedocsystemet ska man i status markera det som är aktuellt eftersom löpande anteckningar förs i samma del. I en av journalerna hade man missat att uppdatera. I samtliga journaler är riskar för fall, nutrition, munhälsa och trycksår dokumenterade. Det är också ett tydligt flöde och omvårdnadsplaner är upprättade vid alla omvårdnadsproblem, risker och resurser som behöver stärkas. Planerna är fullständiga med tydlig diagnos, mål, åtgärder och regelbunden uppföljning. I en av planerna för trycksår var uppföljningen lite för gammal. I en av journalerna finns ordinerade åtgärder för nutrition både i plan och i status. Inkontinenshjälpmedel är utprovade, förskrivna och dokumenterat i plan. Totalt fick sjuksköterskans dokumentation 98% godkänt. Vid förra årets granskning var resultatet 90% vilket visar på en stor förbättring. Jag bedömer att dokumentationen är mycket god. Samtliga yrkesgrupper anser att samverkan avseende hälso- och sjukvård är god. Det man framhåller är värdet med teammöten. Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kontaktperson deltar i teammötena. De genomförs varje vecka på de olika avdelningarna. Alla brukare får således en genomgång av sina behov och insatser en gång var tredje vecka. På teammöten gås varje brukares behov igenom i Attendo. Box Danderyd. Besöksadress Vendevägen 85 B. Tel Fax

16 detalj och man tar också upp punkter som resultat från kvalitetsregister och vårdplaner. En skriftlig rutin för teammöten finns framtagen. Just nu pågår också ett byte av arbetsrum för sjukgymnast och arbetsterapeut. De kommer framöver att sitta i samma lokal som sjuksköterskorna vilket man hoppas ytterligare kommer att främja samarbetet. Arbetet med avvikelsehantering sker på samma sätt för SoL och HSL avvikelser. De läggs in av alla medarbetare i AttendoAdd som är ett IT-stöd för kvalitetsarbetet. Alla avvikelser granskas och avslutas av verksamhetschefen. Man är också noga med att dokumentera alla avvikelser i brukarens journal. Varje månad har man sedan ett kvalitetsmöte där vc, ssk, rehabpersonal och kvalitetssamordnare deltar. Där hanterar man händelserna på en mer verksamhetsövergripande strategisk nivå. Till hjälp har man ett analysverktyg i AttendoaAdd som visar antalet avvikelser ett år tillbaka i tiden. Man ser också antal händelser per kategori, antal risker man identifierat och även vilken tid på dygnet händelserna inträffar och vilka orsaksområden som identifierats. Detta verktyg är en stor hjälp i att arbeta systematiskt med att minska antalet risker och avvikelser. Under kvalitetsmötet för man protokoll som sedan följs upp nästkommande månad. På Granen har man tidigare arbetat mer med varje avvikelse för sig och har inte nått hela vägen fram när det gäller det övergripande arbetet på verksamhetsnivå. Man arbetar och har en tydlig plan för att bli bättre på det. n: Arbeta mer med avvikelser på en verksamhetsövergripande nivå Checka av mot granskningsmall att allt finns med i journalerna Med vänlig hälsning Maria Ekelund Dannert Attendo Medicinskt ansvarig sjuksköterska (2) Attendo. Box Danderyd. Besöksadress Vendevägen 85 B. Tel Fax

17

Avtalsuppföljning - Tujagården, Attendo

Avtalsuppföljning - Tujagården, Attendo TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Jessica Backlund, Attendo Care AB Annika Sahlgren, Attendo Care

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar;

Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar; TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-20 Dnr: 2015/86-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Anette Beijar, Attendo Care AB Annika Sahlgren,

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Andrea Gummesson enhetschef Lotta

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Frösunda Äldreboende - Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Attendo Sverige AB/Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Eva-Lena Erngren

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Rinkeby Äldreboende - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista sdn Verksamhetschef/enhetschef: Hossein Ahmadian Adress: Rinkebyplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2012 Datum och ansvarig för innehållet Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Dianagården - demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms Sdn Verksamhetschef/enhetschef: Carina Stenbaek Adress: Artemisgatan 2, 115 52 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård

Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvård Trollängen Förenade Care AB 2016-03-01 Kaija Partanen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tyresö kommun / 2016-03-01 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetsgranskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-28 Dnr: 2014/224-NF-702 Helena Vesterlund - bh998 E-post: helena.vesterlund@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-28 Dnr: 2014/224-NF-702 Helena Vesterlund - bh998 E-post: helena.vesterlund@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-28 Dnr: 2014/224-NF-702 Helena Vesterlund - bh998 E-post: helena.vesterlund@vasteras.se Kopia till proaros vård och omsorg, Magnus Eckerborn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2015/144-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2015/144-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Monica Everland Lotta Tronét Äldrenämnden Uppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Vård- och omsorgsboende: Liseberg - Demens/Somatisk Uppföljande stadsdelsförvaltning: Älvsjö Avtalspart/Nämnd: Föreningen Blomsterfonden Verksamhetschef/enhetschef: Elisabet Wrahme Adress: Annebodavägen

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof 203-04 -6 Sov 27/202 Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof Sammanfattning Norlandia Care har sedan hösten 200 ansvaret för driften

Läs mer

A Agera. P Planera. S Studera analys. D Do, utför test

A Agera. P Planera. S Studera analys. D Do, utför test Verksamhetsplan för implementering av SödermanModellen Relationsinriktat arbetssätt utifrån ett Salutogent synsätt A Agera P Planera S Studera analys D Do, utför test 1 Syfte med SödermanModellen, Relationsinriktat

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården

Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Kvalitetsplan 2016 Vård- och omsorgsboende Roknäsgården Inledning Roknäsgårdens vård- och omsorgsboende är ett särskilt boende som är beläget ca 15 km utanför Piteå. Roknäsgården är ett modernt boende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se

Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se 1 (2) 2009-10-12 Tjänsteskrivelse Dnr 08/189 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Falck Brännström 08-5230 6038 ann-christine.falckbrannstrom@sodertalje.se Äldre och omsorgsnämnden Tillsynsrapport

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare

2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare 2015 års patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse samt plan för 2016 för vårdgivare Gabriels gård Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-29 Göran Forslund Verksamhetschef Mallen är anpassad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende. Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Rinkeby Äldreboende Inriktning (går inte att redigera): Gruppboende Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd:

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten

2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten 2014 års patientsäkerhetsäkerhetsberättelse för Ametisten Solna den 28 januari 2015 Olga Jacobsen Gruppchef HSL samt Lea Ekholm Vice Regionchef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2015/145-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2015/145-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Susanne Johansson Lotta Tronét Äldrenämnden Uppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Lillängens äldreboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150416 Agneta Palmgren Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Humana Omsorg AB Ekbacken hus H, 2013 Mitra Bejanpour Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetschef 2014-01-13 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse för Ekbacken hus H, 2013...

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-02 OSN-2015-0102 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Seminariegatans gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

1.1.1. Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

1.1.1. Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Kvalitetsrapport 1.1.1 Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-06-04 Alexandra Emanuelsson, Kvalitetsutvecklare Margaret Fritz, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Bresby, Demenssjuksköterska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Lönnens ÄB Järfälla Kommun Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-12 Olga Trupina Pernilla Wåhlin 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 2uppalki ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lena Söderman 2015-10-28 ALN-2015-0199.30 Äldrenämnden Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre

Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre Basuppgifter Vård- och omsorgsboende: Ägare/Entreprenör: Inriktning: Tillstånd från länsstyrelsen: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Tillsyn Frösunda Lundagården rapport

Tillsyn Frösunda Lundagården rapport VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-11-25 7 On 209 Dnr 2011.006 775 Tillsyn Frösunda Lundagården rapport Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer