Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens äldreomsorg behov och finansiering. Rapport från GysingeAkademin 2011"

Transkript

1 Framtidens äldreomsorg behov och finansiering Rapport från GysingeAkademin

2 2012 PRO och Eva Åhlström Produktion: Bilda Förlag & Idé Text: Eva Åhlström Omslagsfoto: Maja Fröman Tryck: TMG Sthlm, Bromma 2012 Artikelnummer: PRO115 2

3 Rapport från GYSINGEAKADEMIN 2011 Framtidens äldreomsorg behov och finansiering Seminariet Framtidens äldreomsorg behov och finansiering genomfördes den 5 6 oktober 2011 i Gysinge. Under två dagar medverkade inbjudna forskare och samhällsdebattörer med underlag och synpunkter. INNEHÅLL Introduktion till GysingeAkademin av PROs ordförande Curt Persson 4 Befolkningsförändringar och förutsättningar för en god äldreomsorg 5 Jan Amcoff, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet 5 Mårten Lagergren, docent Äldrecentrum och Karolinska Institutet 7 Ilija Batljan, nationalekonom och doktor i socialt arbete 9 Per Borg, fil dr ekonomisk historia 12 Diskussion 14 Ekonomiska förutsättningar för en solidarisk finansiering av äldreomsorgen 16 Anna Hedborg, nationalekonom 16 Emma Lennartsson, chefekonom och utredningschef på Kommunal 18 Johan Lönnroth, docent i nationalekonomi 20 Kristina Persson, nationalekonom, f d vice riksbankschef 23 Diskussion 25 Bilaga Urval av de medverkandes Power Point-presentationer 28

4 Introduktion till GysingeAkademin PROs ordförande Curt Persson hälsade alla välkomna till Gysinge och PROs folkhögskola där många medlemmar deltagit i kurser av olika slag under de 40 år som PRO ägt anläggningen. Skolan har kontinuerligt utvidgats och utvecklats, och nu vill förbundet ta ett steg till och göra den till ett centrum för kvalificerade studier och diskussioner om äldrefrågor en GysingeAkademi. Syftet med GysingeAkademin är att erbjuda ett forum där PRO-medlemmar med sin kunskap och sina erfarenheter kan diskutera och söka lösningar på de problem man ser för framtiden tillsammans med dem som idag är verksamma vid olika högskolor, som samhällsdebattörer och/eller forskare. Det här seminariet är ett första försök, men förhoppningen är att det ska följas av fler och att GysingeAkademin ska bli en återkommande del av PROs verksamhet. Dagens tema Framtidens äldreomsorg behov och finansiering rymmer många angelägna frågor, som enligt PRO diskuteras alldeles för lite idag: Hur många blir vi? Vilka krav kommer vi att ställa framöver vi som redan är pensionärer och de som är på väg in? Finns det pengar och andra resurser för en god äldreomsorg? Kommer de nya att ställa krav som är svåra att tillgodose? Orkar samhället beskatta dem som fortfarande är i produktion? Kommer det att finnas tillräckligt mycket människor för att klara vård och omsorg? Kommer allt mer av vården och omsorgen att privatiseras? Behöver vi diskutera försäkringslösningar för att garantera vår framtid? Det är frågor som PRO vill diskutera med dem som vet mer om den demografiska utvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna för en god och solidarisk äldreomsorg i framtiden. 4

5 Hur kommer befolkningsförändringarna 20 år framåt i tiden att påverka behovet av äldreomsorg? Vad innebär utvecklingen för samhällets åtagande vilka löften kan samhället ge om en god äldreomsorg? Moderatorn Lars Jederlund från tankesmedjan Rådhusgruppen introducerade de medverkande och ledde den efterföljande diskussionen. Jan Amcoff, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet och Institutet för framtidsstudier: Befolkningens förändring och framtida sammansättning i Sverige och Sveriges regioner Befolkningsfrågor är mycket spännande, förklarade Jan Amcoff (JA). Det är för befolkningen som samhället finns till, för att uppfylla befolkningens behov. När vi tittar på de äldres behov, är det viktigt att veta hur stor andel av befolkningen de utgör. Befolkningens storlek i olika åldersgrupper anger förutsättningarna för att arbeta ihop de resurser som behövs för att tillgodose de behov som finns och för att förstå vilka valmöjligheter som finns. Det är enligt JA tacksamt att arbeta med befolkningsfrågor: De förändras långsamt. Bara 1,5 procent av befolkningen byts ut varje år, 98,5 procent är densamma några dör, några föds, några flyttar. Att förändringarna är så små gör det lättare att arbeta med framskrivningar och prognoser. På nationell nivå har Statistiska Centralbyrån, SCB, ansvar för befolkningsframskrivningar, nu fram till På internationell nivå gör FN framskrivningar för alla medlemsländer. 5

6 SCB:s och FN:s prognoser för de närmaste 30 åren ligger mycket nära varandra.1970 och några decennier till visar kurvorna att åldersgruppen år är över 50 procent av befolkningen. På 1990-talet har överskottet ökat något. Men längre fram kommer andelen åringar att gå ner och hamna under 50 procent. Andelen unga, i åldrarna 0 24 år, kommer också att minska något. Under perioden ökar andelen åringar, och från 2030 ökar också åldersgruppen 85+. Andelen äldre ökar alltså, och de äldre blir fler än de någonsin har varit, samtidigt som de som svarar för nettoproduktions överskottet blir en mindre andel. På befolkningspyramider ser man att 2010 är 40-talisterna många, att 60-talisterna är den största generationen, och att de som föddes i början av 90-talet är en stor grupp. Mellan dessa åldersgrupper finns mindre generationer. En del säger att vi har en babyboom just nu, och pyramiden visar att de allra yngsta är något fler än för tio år sedan känner man igen samma stora åldersgrupper men lite högre upp i pyramiden. De äldre 40-talisterna är nu 70 och äldre ska varje förvärvsarbetande försörja 1,94 invånare kommer den siffran att ha stigit till 2,03. Förutsättningarna ser mycket olika ut i olika delar av landet kommer Sverige att ha drygt 10 miljoner invånare, en ökning med 8,25 procent mellan 2010 och Men ökningen är mycket ojämnt fördelad. Storstadsregionerna står för merparten av ökningen. I skogsområdena Norrlands inland och de skogstäta delarna av Svealand (Värmland, Dalarna, Dalsland) och delar av Småland minskar befolkningen. Beroendekvoten hur många som ska försörjas av varje person i förvärvsarbetsför ålder varierar redan idag. Mellan 1995 och 2010 ändras bilden inte särskilt mycket. Men till 2025 ökar försörjningsbördan och är dessutom väldigt ojämnt fördelad. Storstadsregionerna påverkas knappast alls, medan regioner som drabbas av befolkningsminskning får det mycket tungt. I storstadsregionerna är beroendekvoten idag (2010) )1,87 invånare per arbetsför kommer den att vara 1,91. I storstäderna kommer många då att vara i 30-årsåldern. Det är 90-talister som idag finns ute i landet och flyttar in till stor städerna. Medianregionen har en beroendekvot på 2,02 invånare per arbetsför 2010, och 2025 kommer de att ha en avsevärt mer ålderstung befolkning, med en beroendekvot på 2,20. De tio svagaste regionerna har redan idag en beroendekvot på Det gäller Norrlands inland, Dalsland och delar av Småland kommer kvoten att vara 2,43. Ett sådant lokalsamhälle kan inte fungera. Där finns inte personal så att det räcker även om man skulle lösa finansieringen. Det är en stor utmaning! Vad driver åldrandet? Demografiska transitionen beskriver ett förlopp av naturlig befolkningstillväxt i en region, ett land eller världen. Till en början är både födelsetal och dödstal höga. Sedan faller dödstalen, när man får igång livsmedelsproduktion och kommer till rätta med hälsoproblem. Under en tid fortsätter man ha många barn, men så småningom anpassar sig födelsetalen. Det leder till en förändring av ålderssammansättningen hade man i Sverige många barn, det vill säga en stor bas på befolkningspyramiden, och många barn som skulle försörjas. Sedan ser vi den demografiska transitionen: dödstalen faller, och födelsetalen faller. På 1910-talet föddes den för- 6

7 sta stora generationen. Lite längre fram, 1960, har den generationen blivit som mest produktiv. Då hade vi en beroendekvot på 1,8 och goda förutsättningar för ekonomisk utveckling. Det var de så kallade rekordåren. Motsvarande utveckling kan ses i andra länder i Japan lite senare än i Sverige, i Sydeuropa på 80-talet. Men sedan förändras bilden, transitionen fortsätter och pyramiden blir allt mer ålderstung. Det är en utveckling som inte går att bromsa. Äldre människor är visserligen pigga längre, men problemet är att fler kommer att befinna sig i sina fem sista levnadsår, då de behöver vård och omsorg. Skulle man kunna lösa bristen på arbetskraft genom invandring? Åldersutvecklingen är inte unik för Sverige. Kamerun hade 2005 samma situation som Sverige har barnafödandet minskat, och fler är i arbetsför ålder. Iran hade 2005 en situation som påminner om Sverige 1925, med många i 20-årsåldern kommer fler att vara kring 40, ungefär som under Sveriges rekordår. Frågan är om de är intresserade av att flytta till Sverige och arbeta inom äldreomsorgen. Kina hade 2005 motsvarigheten till de svenska rekordåren, med stor andel av befolkningen i arbetsför ålder. Fram till 2025 är situationen hygglig, även om pyramiden börjar bli lite ålderstung. Men 2030 och framåt blir det tvärnit med en mycket svår beroendekvot. Italien har de senaste decennierna haft minskande födelsetal. Pyramiden är ålderstung redan nu, och 2025 kommer man att ha stora grupper pensionärer. Slutsatser: En åldrande befolkning En logisk utveckling grundlagd för 150 år sedan Stora regionala skillnader inom Sverige Resten av världen är på väg genom samma utveckling. Nästa sekel kommer att präglas av globalt åldrande och befolkningsminskning. * * * Mårten Lagergren, docent Äldrecentrum och Karolinska Institutet: De äldres hälsoutveckling Mårten Lagergren (ML) utgick från frågan: Vad finns det för möjligheter att åstadkomma en värdig äldreomsorg för kommande generationer, mot bakgrund av den utveckling vi ser komma? Utvecklingen bestäms inte bara av hur många de äldre blir utan också av vilka behov av hjälp de har, och det är i stor utsträckning kopplat till hälsoutvecklingen. Han illustrerade funktionsförmågan under de fyra åldrarna. I den första åldern växer funktionsförmågan fram till årsåldern. I den andra åldern går den svagt neråt, i den tredje de gyllene åren lämnar man förvärvslivet. När vi 7

8 diskuterar äldreomsorg, är det den fjärde åldern som står i fokus, när man inte längre har förmåga till oberoende i sitt dagliga liv utan behöver hjälp för att klara det. Utvecklingen är inte opåverkbar. Hälsoförbättrande åtgärder eller samhällsförändringar kan göra det lättare att klara sin vardag. Det finns mycket att göra för att minska behovet av hjälp. Man kan också diskutera gränsen för dem som ska försörja de äldre. 65-årsgränsen är inte självklar. Det finns tre huvudhypoteser, från olika forskare, i fråga om den framtida livslängden och hälsan hos de äldre. Nuläge anger dagens fördelning mellan friska år och sjuka år. På 80-talet framförde en amerikansk läkare hypotesen om sammanpressad sjuklighet. Enligt den skulle de kroniska sjukdomarna debutera senare, och människor skulle ha fler friska år, men livslängden skulle inte öka. Andra forskare har pekat på medicinska framsteg som gör att fler överlever som annars skulle ha dött. De lever längre men är inte friska, och vi får utvidgad sjuklighet, alltså fler år med ohälsa. En tredje hypotes talar i stället för uppskjuten sjuklighet fler friska år och lika många sjuka år som idag, men de sjuka åren kommer senare. ML visade statistik som stöder den hypotesen hade en 65-årig kvinna i genomsnitt 18 återstående levnadsår, för dagens 65-åriga kvinna återstår 21 levnadsår. Ökande medellivslängd är en anledning till att vi fått många fler i de högsta åldrarna. Ökningen har varit kraftigare för män, men deras återstående levnad är i genomsnitt kortare. En 65-årig man hade 1980 i genomsnitt 14 återstående levnadsår. Idag har en 65-årig man 17,5 år kvar att leva. Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män har sedan 1980 minskat från 3,5 till 3 år, och den fortsätter att minska. Diskussion pågår om hur länge medellivslängden kan fortsätta att öka. Prognoserna ändras successivt, och det verkar ännu inte finnas något slut. Ohälsa och funktionsnedsättning kan mätas på många olika sätt. I ULF, undersökning för levnadsförhållanden, mäts ADL-beroende: beroende av hjälp för aktiviteter för dagligt liv dusch, toalettbesök, mat, på- och avklädning. IADL-beroende: Instrumentellt beroende av hjälp för aktiviteter för dagligt liv tvätta, städa, laga mat, köpa mat, kommunikationer. (IADL-beroende innebär inte lika stort beroende som ADL-beroende.) Självskattad hälsa på en skala med 5 nivåer Hinder i sysselsättningar (GALI) arbetsfömåga i vanliga sysselsättningar Förekomst av kronisk sjukdom SCB:s ohälsoindex kombinerar olika aspekter på hälsa Rörelsehinder Skillnaden mellan kvinnor och män i fråga om förväntat antal återstående levnadsår har minskat sedan senare delen av 1990-talet. Andelen med nedsatt arbetsförmåga har generellt sett gått ner för både kvinnor och män under perioden Minskningen är kraftigare för män än för kvinnor. Hälsoutvecklingen har under den här perioden alltså varit bättre för män än för kvinnor. 8

9 Den andel som själv bedömer sin hälsa som dålig minskar tydligt bland både kvinnor och män. Andelen med svår ohälsa minskar också, men under senare delen av perioden är minskningen något svagare för kvinnor. Kvinnors hälsa förbättras inte lika mycket som för män, och kvinnors livslängd ökar inte lika mycket som för män. Kvinnors dubbelarbete kan enligt ML vara en del av förklaringen. Om man sätter ihop alla indikatorerna, visar de ganska samstämt en genomgående positiv hälsoutveckling för både kvinnor och män. Antalet förväntade år med hälsa ökar, men snabbare för män än för kvinnor. Det är tydligt att andelen friska år har ökat och att ohälsan har skjutits upp. De sjuka åren är ungefär lika många, men de kommer senare. Mönstret är detsamma även i de högsta åldrarna. En prognos för perioden fram till 2040 visar att utvecklingen fortsätter. De friska åren fortsätter att öka. Utvecklingen av de äldres ohälsa och vårdbehov under kommande decennier Analyser med hjälp av SESIM-modellen pekar på fortsatta hälsoförbättringar under perioden Huvuddelen av de tillkommande levnadsåren förväntas bli år med hälsa till och med från 85 års ålder. Behoven av vård och omsorg för de äldsta kommer ändå att öka, beroende på att de åldersgrupperna blir större. * * * Ilija Batljan, nationalekonom och doktor i socialt arbete Den solidariska finansieringen av äldreomsorg? Alternativet är kanske: tänk efter före Det är viktigt med mer kunskap, underströk Ilija Batljan (IB). Initiativet till det här seminariet är angeläget. Den demografiska utvecklingen har konsekvenser för den framtida efterfrågan på äldrevård och omsorg, förklarade han. Då är det viktigt att veta hur säkra befolkningsprognoserna är och vilken roll sådana faktorer som utbildningsnivå och socioekonomisk sammansättning spelar, eftersom variationerna är stora mellan kommunerna. Mellan 2000 och 2015 ökar andelen 75-åringar och äldre knappast alls. Vi har 9

10 enligt IB sällan haft en så förmånlig demografisk period. Men det gäller alltså att använda den för att planera för den stora ökning som kommer om några år. Utvecklingen av medellivslängden har sedan 1840 varit närmast linjär i ett antal länder, inklusive Sverige. Det är en utveckling som ingen hade kunnat förutspå. Och utvecklingen fortsätter. Prognoserna underskattar befolkningsutvecklingen. Meddela domedagsprofeterna att ni blir ännu fler, var IB:s uppmaning till PRO. Kommunernas och landstingens samlade kostnader för äldres vård och omsorg beräknades 2009 till drygt 163 miljarder kronor, varav landstingen svarade för 73 miljarder. I fasta priser låg de samlade kostnaderna för äldres vård och omsorg på samma nivå 2009 som Kostnaderna för kommunerna minskade under den perioden med 4 procent, medan landstingens kostnader ökade med 5 procent. Kostnaderna för särskilt boende minskade med hela 14 procent, medan insatser i ordinärt boende ökade med 18 procent. Antalet cancerfall visar en stadig ökning. Under 2009 rapporterades maligna cancerfall till det svenska cancerregistret. Det är cirka fler än föregående år. Under de dryga 50 år som cancerregistret funnits har man sett en stadig ökning. Den förklaras till viss del av att svenskarna blir äldre. En annan förklaring är ökad screening och bättre diagnostiska metoder. Multisjuklighet och komplexa vårdbehov bland de allra äldsta har ökat. Faktorer som forskare har funnit innebära ökad risk för multisjuklighet är hög ålder, kvinnligt kön och låg utbildningsnivå. I Sverige orsakades 45 procent av samtliga inläggningstillfällen på sjukhus 2005 av multisjuklighet. Det motsvarade 19 procent av totalkostnaden för alla sjukhuspatienter. Samband mellan multisjuklighet och funktionsnedsättning medför ett omfattande behov av både medicinsk vård och omsorg. Det kräver kontinuerligt samarbete mellan specialiteter och över yrkesmässiga och organisatoriska gränser. IB såg det som en speciell utmaning för vårdsystem som traditionellt är uppdelade efter disciplin och administreras av olika myndigheter. Det finns inga belägg för att det skulle finnas ett samband mellan andelen äldre i ett land och landets kostnader för hälso- och sjukvård. Många studier har under de senaste åren visat att den avgörande frågan för sjukvårdskostnaderna inte är hur gammal man är utan hur många år man har kvar att leva. Kostnaden är störst under de sista fem levnadsåren. Insatser inom hälso- och sjukvården kan leda till att funktionsförmågan förbättras och att anspråken på resurser i äldreomsorgen minskar. Antalet äldre i särskilt boende har minskat. Drygt 18 procent av dem som är 65 år och äldre, cirka personer, hade 2009 beviljats hemtjänst i ordinärt boende eller en plats i särskilt boende. Mellan 2002 och 2009 minskade antalet personer i permanent särskilt boende med drygt personer till Under perioden fick vi en mindre ökning av andelen äldre personer som får någon typ av hemtjänstinsats, men var andelen relativt oförändrad. Uppskattningsvis fick någon form av insats från hemtjänsten. IB ville också diskutera när det är rimligt att byta hemtjänst mot särskilt boende. Demensutmaningen måste ägnas mycket tid, ansåg han. Av de ca platserna i särskilt boende 2008 var cirka platser avsedda för personer med demenssjukdom. Antalet platser i särskilt boende för personer med demenssjukdom har sedan 2002 ökat med cirka 2 500, samtidigt som det totala antalet platser i särskilt boende har minskat från till

11 Den utvecklingen påverkar arbetssituationen för dem som arbetar på särskilda boenden. Bemanningen nattetid vid särskilda boenden för personer med demenssjukdom är många gånger otillräcklig. Variationen är stor mellan kommunerna. Väntetiderna till särskilt boende varierar också kraftigt mellan kommunerna och är oskäligt långa i vissa kommuner. Drygt hälften av kommunerna kan erbjuda mindre än 20 procent av personer med demenssjukdom plats i särskilt anpassat boende. Det får stora konsekvenser för dem själva och deras närstående. Antalet personer som är 90 år och äldre kommer att öka kraftigt fram till Det betyder stora utmaningar i fråga om tillgång till platser i särskilt boende och tillgång till personal. Det finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika åldersgrupper. Av dagens 35-åringar är det cirka 15 procent som har enbart grundskola, medan det bland dem som är 85 år och äldre är 70 procent som har enbart grundskola eller liknande. Sjukligheten är högst bland lågutbildade kvinnor. Dagens 25-åringar, som blir morgondagens äldre, har högre utbildning än sina föräldrar och mor- och farföräldrar. Utbildningsnivån har stor betydelse för ohälsa. Andelen rökare är till exempel högre bland lågutbildade än bland högutbildade. Utbildningsnivå har också stor betydelse för dödligheten. Den är högst bland lågutbildade män, lägst bland högutbildade kvinnor. Det här är en faktor som kommer att spela stor roll de närmaste åren. Det är enligt IB fel att tro att medellivslängden inte fortsätter att öka. Utbildningsnivån kan bidra till det. Det behövs alternativa befolkningsprognoser för att någorlunda balansera underskattningarna av antalet äldre, som varit mer regel än undantag de senaste decennierna. Men även med en förmånlig hälsoutveckling kommer vi att ha stora behov av äldreomsorg. Några ord på vägen till 2020: Inget land i världen har en privat äldrevårdsförsäkring. (I många länder är äldreomsorgen familjens ansvar.) En solidarisk finansiering av vård och omsorg av äldre kommer troligen att prioriteras av svenska folket också i framtiden. Det finns inga enkla svar. Perioden är extremt demografiskt gynnsam. Därför bör staten amortera statsskulden och höja det offentliga sparandet (i stället för att sänka skatter). Det behövs fler arbetade timmar för att bredda skattebasen. Två motstridiga bilder: å ena sidan överbeläggningar på sjukhusen, extremt låga medelvårdtider och behov av mer resurser till demensvården, å andra sidan behov att utveckla incitament och ersättningssystem i hälso- och sjukvården som bidrar till högre produktivitet. Se över gränsdragningen mellan sjukvård och äldreomsorg (Kan RUT bidra till äldreomsorg?) Hitta modeller för att bredda serviceutbudet till äldre De sociala behoven? 11

12 Nu är det enligt IB dags att införa en äldrevårdsförsäkring en specialdestinering av pengarna för att höja tilltron till systemet. Vi skulle ha fredat pengar som gått till annat, ansåg han. Nu börjar det nästan bli för sent. Åren efter 2015 får vi en snabb ökning av antalet äldre, större behov och urgröpt skattebas. Minskar kostnaderna för äldreomsorg i takt med att fler blir högutbildade? Behoven minskar, men inte kostnaderna, förklarade IB. De högutbildade har större möjligheter att slåss för att få service demensplats för make/maka och så vidare. Medvetna medborgare ställer krav. Alla partier har underskattat betydelsen av detta. Om år kommer pensionärsorganisationerna att vara större än fackföreningsrörelsen. Hur ska politikerna förhålla sig till det? * * * Per Borg, fil dr i ekonomisk historia Hur ska välfärden finansieras i framtiden? Per Borg (PB) inledde med att visa några rubriker ur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om hotande läkarbrist och tung vårdbörda för anhöriga. Han berättade sedan om Catharina Tavakolina, som driver ett privat boende för äldre, där de som vill ha bättre blöjor än standardmodellen får betala för dem. Kan det vara ett sätt att minska finansieringsproblemen? Finansieringen är ett ansenligt framtida problem och framtiden är redan här, förklarade PB och visade en kurva över gapet mellan efterfrågan och finansiering, som växer stadigt under de närmaste decennierna. Med oförändrad politik blir det allt omöjligare att tillgodose efterfrågan. Enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting skulle det krävas en skattehöjning på 13 kronor för att tillgodose de ökade kraven, och det finns forskare som hävdar att gapet är dubbelt så stort. Regeringens långtidsutredningar preciserar inte de ökade behoven. Det råder inte balans idag, konstaterade PB. Framtiden är redan här. Varför diskuterar vi inte det? Varför är det inte centralt i den politiska debatten? Varför diskuterar vi hur vi ska finansiera restaurangbesök och inte hur vi ska finansiera välfärden? Att lösa problemen kräver nytänkande, och då tvekar politiken. Här finns inga enkla lösningar, och då drar man sig för att ta upp frågorna. Så var det på talet, så var det i början av 1900-talet och så är det idag. Vissa nya förutsättningar för svensk välfärdspolitik har man hanterat. Det nya pensionssystemet är ett exempel på det. Det innebar en långsiktig, försiktig förändring. Men ekonomin har inte växt tillräckligt, och nu knakar det även i det systemet. Den sociala bostadspolitiken var också ett försök att lösa ett välfärdsproblem. 12

13 Den var välmotiverad, men den gick fel och avvecklades. Ska det vara en ledstjärna? Eller ska vi hantera problemen i lugn och ro? Finansieringsgapet har tre huvudsakliga orsaker: Ökad efterfrågan på grund av demografi och standardutveckling Begränsade möjligheter att höja skatter Begränsade möjligheter att effektivisera äldreomsorg är en personal intensiv verksamhet, som inte kan flyttas till låglöneländer. Samtidigt finns mycket positivt i den svenska situationen, jämfört med många andra länder. Kvinnor i Sydeuropa föder mycket få barn, eftersom de måste vara hemma och ta hand om både barnen och de gamla. I USA är sjukförsäkringen knuten till arbetet. Det är positivt med skattefinansierad välfärd, ansåg PB. Men hur ska vi fylla gapet? Kan vi höja skatterna för att fylla en del av det? Men frågan är egentligen inte Kan vi höja skatterna? utan Ska vi fortsätta att sänka skatterna? Ett problem med skatt är att man tar ifrån människor pengar, som de inte ser vart de tar vägen. Tänk nytt, tänk annorlunda, uppmanade PB. Inför en obligatorisk äldrevårdsförsäkring, som tas från alla och där det är tydligt vad man får för pengarna! Minska ambitionerna i skattesystemet, uppmanade han vidare. Det viktigaste är att få in skatterna. Även där måste vi tänka nytt. Det är viktigare att få god äldreomsorg än att få låg moms på maten. En annan slutsats är att vi måste arbeta mer, och att fler kan arbeta längre än idag. För att täcka hela finansieringsgapet skulle alla behöva arbeta tio år längre. Det är inte realistiskt, men det finns mycket man kan göra för att få fler att arbeta mer: frihet att välja när man arbetar, ett annat jobb, frihet att utforma arbetet. Manpower tar in äldre och ger dem möjlighet att vara lediga när de vill för resor, umgänge med barnbarnen och annat. Ytterligare en del av gapet kan fyllas genom ökad effektivitet. Det finns enligt PB möjlighet att öka effektiviteten i äldreomsorgen, även om det inte är någon industriell verksamhet. Nästa steg är att prioritera vård och omsorg högt i den offentliga utgiftsramen. Man kan inte fortsätta att ha låga löner i offentlig verksamhet. Socialförsäkringsutredningen ska vara klar Den bör enligt PB behandlas parallellt med en diskussion om finansieringen av välfärden. Ökade skatteintäkter, ökad effektivitet och prioritering av vård och omsorg fyller delar av finansieringsgapet, men det räcker ändå inte för att täcka efterfrågan. En lösning kan då vara att vi får betala en del ur egen ficka. Idag är det inte möjligt att betala själv för en bättre blöja, men PB tycker att det borde vara det. Vi måste börja diskutera vad vi kan betala själva, förklarade han. I sjukvården kanske behandling av vardagskrämpor och behandling utöver det medicinskt nödvändiga inte kostsam, livräddande medicin och nödvändiga operationer. I äldreomsorgen hushållsnära tjänster inte vård av alzheimersjuka. Skapar inte det gräddfiler? PB visade två sätt att se på den frågan: Håll isär-filosofin har en klar gräns mellan offentligt finansierad vård och privat vård. Alternativet är att se privat vård som en avlastning av den offentliga vården. Med håll isär-filosofin kommer enligt PB den privata vården att växa, och allt 13

14 fler kommer att tycka att de inte behöver betala till den offentligt finansierade vården. PB:s förslag till lösning var att lägga den offentliga vården i botten, och se till att den vården är helt jämlik, samt att låta människor betala själva för det som inte ingår. Då blir den privata vården ett komplement till den offentliga, menade han och jämförde med pensionssystemet. PB visade tre alternativa sätt att se på privat finansiering av sjukvård, äldreomsorg och utbildning: privat finansiering ska inte behövas, privat finansiering både tillåts och uppmuntras, inget offentligt åtagande. Han förordade själv alternativet med en kombination av offentlig och privat finansiering. Det offentliga åtagandet ska vara tydligt, förutsägbart och begripligt och utformas genom tydliga politiska beslut, som styr den löpande tillämpningen och vara kopplat till nödvändiga finansiella resurser och vara någorlunda enhetligt i olika delar av landet. Medborgarnas strävan att själva ta ansvar för åtgärder som faller utanför det offentliga åtagandet ska underlättas. Diskussion Efter dessa inledningar följde en diskussion med Jan Amcoff, Mårten Lagergren och Per Borg (Ilija Batljan var inte kvar) och med Lars Jederlund som moderator. Diskussionen inleddes med en fråga om åldersfördelningen i olika regioner. Kan samhället fungera i regioner med en extremt ålderstung befolkningspyramid? Jan Amcoff förklarade att något måste göras för att lösa problemen. Om det inte finns tillräckligt många som kan föda de barn som skulle behövas, återstår att försöka påverka flyttströmmarna. Mönstren från de senaste årtiondena visar att de är svåra att bryta. Men trender har brutits förr i historien, och det kan ske även i framtiden. I så fall kan man tänka sig antingen inflyttning av unga/förvärvsaktiva, vilket vi inte ser några tecken på idag, eller utflyttning av äldre, som flyttar efter sina barn till norrlandskustens städer eller till södra Sverige. Det skulle lösa problemet med befolkningspyramiden men till priset av ännu större befolkningsminskning i inlandsregionerna. En tänkbar lösning är att öka pendlingen, från landsbygden till regionala centralorter. Men i Norrland är pendelavstånden långa redan idag, och det finns en gräns för hur långt man vill pendla. Den som vill bo på landet och arbeta i staden kan hitta lantligt boende relativt nära städerna. Mårten Lagergren berättade att Sekretariatet för framtidsstudier redan på 80-talet gjort en utredning om kommunerna och framtiden, där man räknat på flyttmönster. Resultatet blev så skrämmande att man inte vågade publicera det. Men vad händer om man inget gör, undrade ML. Vad gör man när samhällsservicen bryter ihop? Och vad är samhällsservice? I Stockholm har ingen längre än 8 14

15 kilometer till ett sjukhus, i Norrlands inland kan det vara 300 kilometer. Flera av deltagarna påpekade också att frågan om den regionala snedfördelningen inte kan lösas av kommuner och landsting utan är en fråga för rikspolitiken. Det kräver en mer solidarisk fördelning av resurser mellan fattiga kommuner i skogslänen och rikare storstadskommuner. En annan fråga gällde gränsen mellan privat och offentlig finansiering. Med dagens produktivitetsutveckling kommer vi att fördubbla det privata konsumtionsutrymmet vart 30:e år. Det ger mycket att handla för varor, resor eller vård. Men var går gränsen för vad vi ska betala gemensamt respektive privat? Per Borg ville ha en diskussion utifrån en skala. I ena änden sådant som vi absolut inte kan tänka oss att finansiera privat, i andra änden sådant som ligger den privata konsumtionen nära, som vi kan tänka oss att betala själva. Han menade att det är omöjligt att hävda att välfärdsstaten ska fortsätta att göra allt den gör idag. Då kommer välfärden att bli halvdan och systemet att urholkas. Utrymmet för ökat skatteuttag är enligt PB begränsat. Vi måste hitta andra sätt att få in pengarna och samtidigt visa medborgarna vad de kan få för dem. Förslag om skattehöjning är svåra att driva politiskt. En idé om att låta välfärdskostnaderna öka i takt med BNP faller på sin orimlighet. Det skulle leda till 100 procent skatt. I den fortsatta diskussionen framhöll flera deltagare att många av dagens äldre med låga pensioner inte har råd att betala extra för någon del av vården och omsorgen. Personalrekrytering till äldreomsorgen är redan idag ett problem på många orter, och det kommer att förvärras. Går det att komplettera med frivilliginsatser? PB ansåg att frivilliga insatser betyder mycket och att de kan utvecklas, så länge det gäller insatser som inte kräver professionell kompetens. Andra invände att det visst är bra med volontärer som kan sätta guldkant på tillvaron, men att det finns en tendens att låta volontärer ta över anställdas jobb, och att man måste vara noga med vad som är vad. Några efterlyste mellanformer i fråga om boende. Fler former av seniorbostäder som alternativ till hemtjänst i eget boende, där många blir isolerade, och dagens äldreboende. ML instämde och berättade att han gjort en del analyser av servicehus för Äldreboendedelegationen. De visar att möjligheterna att bo kvar är mycket större i serviceboende än i ordinarie boende, framför allt för personer med begynnande demens. Han beklagade att delegationen inte tagit detta till sig. I stället har vi fått en satsning på trygghetsboenden med minimal personalinsats. På en fråga om skatten på lön respektive pension förklarade PB att vi pensionärer är mer betjänta av god äldreomsorg än låg skatt på mat. Han trodde inte att någon hellre vill ha sänkt skatt än bättre äldreomsorg och sjukvård. Curt Persson med flera förklarade att PRO aldrig krävt sänkt skatt utan endast rättvis skatt. Det ingår i pensionsöverenskommelsen att lön och pension ska beskattas lika. Ett förslag för att lösa den ständiga diskussionen om ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting var att förstatliga äldreomsorgen. PB var skeptisk till att lösa svåra problem med omorganisation men underströk att förslaget om en obligatorisk äldrevårdsförsäkring kräver en nationell lösning. ********* 15

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen.

Juni 2014. Strävan efter ett liv i själv ständighet. en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen. Juni 2014 Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och omsorg, tillståndet i äldreomsorgen Dan Andersson Strävan efter ett liv i själv ständighet en översikt av äldres vård och

Läs mer

Så vill vi leva som äldre

Så vill vi leva som äldre 16 MAJ NÄRINGSLIVETS HUS STOCKHOLM Så vill vi leva som äldre men finns pengarna, personalen, vården och omsorgen? KONFERENSDOKUMENTATION P ensions f orum Hur ser framtidens äldreomsorg ut? Vilka blir de

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN. Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING

PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN. Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder

VÅRDEN AV ÄLDRE. En granskning av vård och omsorg i åtta länder VÅRDEN AV ÄLDRE En granskning av vård och omsorg i åtta länder Innehåll De åtta granskade länderna är Danmark, Finland och Norge samt England, Frankrike, Holland, Spanien och Tyskland. Alla rapporter finns

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Juni 2014. Hur finansiera vård och omsorg för äldre. Dan Andersson

Juni 2014. Hur finansiera vård och omsorg för äldre. Dan Andersson Juni 2014 Hur finansiera vård och omsorg för äldre Dan Andersson hur finansiera vård och omsorg för äldre Arena idé Stockholm 2014 Arena idé och Dan Andersson Rapporten kan laddas ner från www.arenaide.se/rapporter

Läs mer