Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå"

Transkript

1 Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april

2 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund till utredningen 3. Uppdragsbeskrivning och utredningsgrupp 4. Golf Sverige i fakta som bas för framtida finansiering 5. Kopplingar till övriga delutredningar 6. Hur gör andra förbund i Sverige 7. Finansieringsmodellen idag påverkan SGF, distrikt och klubb 8. Synpunkter från klubbarna i enkät - sammandrag 9. Väsentliga principer att uppfylla med ny finansieringsmodell och avgränsningar med förslagen 10. Olika finansieringsmodeller att överväga 11. Förslag till ändrad debiteringsmodell med nuvarande system 12. Utredningsgruppens förslag till styrgruppen Appendix A. Statistik från utvecklingen i Golf Sverige B. Fördjupad studie av nuvarande debiteringsmodell 2

3 1. Sammanfattning Arbetsgruppen för finansiering en delutredning utsedd av styrgruppen för Organisationsutredningen - har genomfört en analys av olika framtida finansieringsmodeller för SGF och mellannivå. Arbetet har genomförts utan att ha någon uppfattning om vilken organisationsmodell som kommer att föreslås framöver eller vilka produkter/tjänster som kommande organisation ska sörja för. Detta är naturligtvis en bas förutsättning i nästa läge att fastställa innan finansieringsbehovet och modell för att finansiera detta på ett professionellt sätt kan föreslås och konsekvenserna av detta analyseras och presenteras. Icke desto mindre har gruppen ramat in fem olika övergripande modeller för finansiering som har diskuterats med avseende på effekter för klubbar, SGF och dess mellannivå, golfspelaren och golfens framtida utveckling men inte minst mot den administrativa hantering som modellerna innebär. I diskussionen måste naturligtvis antagande och avgränsningar göras, vilket skulle kunna leda till andra slutsatser med andra antaganden. Detta måste betänkas när ett mer detaljerat förslag kan tas fram. Många klubbar/anläggningar har idag ekonomiska problem och alla kostnader som omfattas av verksamheten nagelfars. Därvid blir avgiften till SGF och distrikten naturligtvis också ifrågasatta även om denna bara utgör cirka 5% i genomsnitt av medlemsoch spelavgiften till klubben. Utredningen anser att klubbens ekonomiska ställning inte kan lösas med den finansieringsmodell som väljs, dock underlättas beroende hur betalningen kan göras. Klubbens möjlighet att stå sig i konkurrensen om att locka medlemmar bedömer utredningen ligga i hur attraktivt erbjudna produkter och tjänster sätts samman och marknadsförs. Grundläggande förutsättningar som utredningen har ansett vara väsentliga för vilken modell som väljs är: Solidarisk finansiering av vissa gemensamma tjänster/funktioner som man är överens om att förbundet ska genomföra Vissa tjänster/produkter som erbjuds skulle kunna faktureras efter utnyttjande om önskemål finns Debiteringsunderlag ska vara enkelt och omfatta flexibla anläggningsformer samt medlemsformer och uppfattas rättvist mot erhållna tjänster/produkter Administrativt enkelt att följa, kontrollera och fakturera Betalning via anläggning/klubb att föredra framför betalning av individ 3

4 Arbetsgruppen för finansiering föreslår Styrgruppen följande aktiviteter: 1. I det korta perspektivet fortsätta med nuvarande finansieringsmodell, dvs. att debitera avgift till SGF solidariskt bland medlemsklubbarna, baserat per aktiv medlem 2. Ändra debiteringsmodell genom att göra tätare avläsningar av debiteringsunderlag samt genomföra erforderliga anpassningar till automatiska löpande faktureringar via GIT 3. Förslå FS besluta att debitera de anslutna associationerna samma avgift som medlemsklubbarna 4. Utvärdera verksamhetsplanen för SGF för att tydliggöra vilka tjänster/produkter som den solidariska finansieringen ska omfatta och ev. föreslå produkter/tjänster som skulle delvis kunna debiteras efter utnyttjande inom ramen för nuvarande modell 5. Utvärdera fördelar och nackdelar med införande av tilläggsavgift vid många medlemmar per hål 6. Påbörja framtagandet av en finansieringsmodell som syftar till att dela upp avgift till SGF dels på anläggning dels på klubb och ta fram effekter för anpassning av stadgar och medlemsformer för att förändra debiteringen och finansieringen Utredningsgruppen har inte i detta läge diskuterat finansieringen av mellannivån, detta är ett beslut som med nuvarande organisation är suveränt av de klubbar som omfattar ett distrikt. Beroende på framtida val av organisationsform och struktur så kan det komma att påverka vald finansieringsmodell 4

5 2. Bakgrund till utredningen Med utgångspunkt från beslut på FM i april 2007 i fråga om svensk golfs framtida organisation ska utredningen finna den mest lämpliga formen för genomförande av beslut och aktiviteter, för den demokratiska processen och finansiering av den gemensamma verksamheten. Under snart 20 år har svensk golfs framtida organisation diskuterats. Ett flertal utredningar har genomförts. Inga beslut om förändringar i organisationen har dessa arbeten lett till. Flera andra idrotts- och folkrörelseförbund ser för närvarande över sina organisationer. Med de brister som finns i den nuvarande organisationen vad gäller ideellt engagemang och kvaliteten i genomförandeprocessen erfordras förbättringar. Med golfklubbarnas vikande ekonomiska underlag, de allt större skillnaderna i klubbarnas verksamhet och utformning, samt de nya golfspelarnas önskemål och förväntningar på spelet är det angeläget att se över avgiftssystemet. En styrgrupp och direktiv för det samlade arbetet, har utsetts av Förbundsstyrelsen i juni Styrgruppen har därefter beslutat att tillsätta tre arbetsgrupper med specifika utredningsuppdrag avseende: 1. Verksamhet och organisation 2. Regionalisering 3. Finansiering Antal Utveckling antal medlemmar i klubbar som är medlemmar i SGF I ett senare skede av utredningen kommer ytterligare ett utredningsuppdrag att omfatta juridiska konsekvenser och erforderliga stadgeändringar med anledning av beslutade förändringsförslag

6 3. Uppdragsbeskrivning och utredningsgrupp Uppdraget Arbetsgruppens uppgift har varit att ta fram förslag på finansieringsmodell för beslutade verksamhetskostnader inom SGF, anpassad till dagens och morgondagens behov. Särskild vikt skulle läggas på att utreda: Modeller för hur verksamheten kan finansieras där hänsyn tas till en mer efterfrågestyrd finansiering än vad som idag är fallet, Om dagens klubbcentrerade avgiftsmodell skall råda även framöver Om det finns önskvärda effekter, utöver central finansierings, som bör övervägas i finansieringsmodellen samt att i så fall ge förslag på sådana, Effekterna av olika lösningsförslag för ett urval av olika typer av klubbar Arbetsgrupp Deltagare i arbetsgruppen utsågs ett representativt urval av golfare med erfarenhet från klubb-, distrikts och central nivå. I gruppen har ingått: Gun Nilsson Hans Sandebring Ove Marklund Roger Edberg Bertil Cederholm Pelle Sättare Mats Enquist Per Svensson Anders Nyberg Jan Ekblom Ordförande Ordförande ÖGDF Ordförande Piteå GK Ordförande Kinds GK Ordförande Båstad GK VD Troxhammar AB f.d. GS SGF VD Föreningen Sveriges Golfbaneägare Sakkunnig Sekreterare, SGF Utredningen har under arbetet utnyttjat även Bosse Bengtssons kompetens, VD för GIT, i analys och utvärderingsarbetet av olika alternativ. 6

7 4. Golf Sverige i fakta som bas för framtida finansiering 4.1 Medlems-, klubb- och distriktsutveckling Faktorer som påverkar golfens organisation och på vilket sätt den gemensamma uppgiften ska finansieras hänger samman med utvecklingen av golfen som idrott generellt, antalet klubbar och anläggningar, former för hur dessa klubbar och anläggningar drivs samt hur organisationen centralt strukturerats för att kunna möta behoven. Det som i botten styr utbud och efterfrågan är i grunden vad den enskilde golfspelaren efterfrågar, vad han är beredd att betala för detta och på vilket sätt han vill betala. Nedan redovisas några nyckeltrender (Appendix A). Medlemsutveckling Antalet medlemmar i klubbar anslutna till SGF uppgår 2007 till st Efter en exempellös tillväxt under 20 år toppade antalet medlemmar år 2004 med st Av antalet aktiva spelare i Sverige utgör juniorer 14%, en viss relativ ökning i förhållande till hur det såg ut för 20 år sedan Från 1985 tills idag har Sverige 5-dubblat antalet golfspelare som är medlemmar i svenska klubbar medan motsvarande tillväxt i övriga Europa under samma tid innebär en 3-dubbling Undersökningar i Sverige visar att ungefär dubbelt så många som är medlemmar i golfklubbar anslutna till SGF bekänner sig som golfare, dvs. antalet spelare är större än vad statistiken visar I Europa är det endast England som har fler registrerade spelare än Sverige, jämfört med folkrika länder som Tyskland och Frankrike så är golfpenetrationen väsentligt mycket större England Sverige Antal spelare i de 10 största golfländerna i Europa Tyskland Frankrike Skottland Irland Holland Spanien Norge Danmark 7

8 Klubbar och anläggningar Antalet medlemmar i SGF uppgår till 499 st (juli -07) varav 26 st är så kallade associationer och övriga M1 eller M2 medlemskap Första associerade anläggningen kom 1990 och fram till 2000 valde enbart 3% av de som anslöts till SGF denna form. Efter år 2000 är 23% av antalet anslutna associerade Antal banor i de 10 största golfländerna i Europa De nya anläggningar som startats de senaste 10 åren är huvuddelen med privat ägare Antalet sk. Pay & Play banor som växer upp i Sverige har ökat under de senaste åren. Samlad statistik över hur många som finns har inte kartlagts Ur ett Europeiskt perspektiv är Sverige femte land i listan över flest banor. England, Tyskland, Skottland och Frankrike ligger före i statistiken Antalet spelare/hål var år 1980 i genomsnitt 35 och år 2007 är motsvarande 63 spelare England Tyskland Skottland Frankrike Sverige Irland Spanien Italien Wales Norge 18-håls anläggningar dominerar, dock har ökningstakten för anläggningar med andra erbjudanden ökat väsentligt de senaste 10 åren De privata banägarna är medlemmar i Föreningen Sveriges Golfbaneägare som för närvarande har 73 stycken medlemmar. Föreningen Sveriges Golfbaneägare bildades 2004 och syftet till bildandet av föreningen var enligt föreningens hemsida främst att bevaka banägarnas intressen gentemot Golfförbundet och myndigheter 8

9 Distrikten Organisationen med distrikt som mellannivå infördes 1985, varvid 21 distrikt skapades, och som är oförändrade sedan dess Distrikten ansvarar idag för 6 klubbar i det minsta distriktet och för 69 klubbar i det största distriktet Antalet medlemmar har minskat mellan 2006 och 2007 med Samtliga distrikt utom Göteborg, Gästrike-Hälsinge och Östergötland har fått del av nedgången Genomsnittligt antal medlemmar per klubb i Sverige ligger kring per klubb. Variationerna per distrikt är dock stora med Dalarna som har 840 per klubb till Östergötland som har i det närmaste per klubb Variationerna mellan klubbar i olika distrikt avspeglas också i antal spelare per hål. I Uppland är det 46 spelare per hål, vilket är lägst i Sverige, medan Jämtland-Härjedalen har 125 spelare per hål, i Sverige som helhet är genomsnittet 63 spelare per hål Ångermanland Medelpad Gotland Blekinge Örebro Jämtland-Härjedal Västmanland Gästrike Hälsinge Värmland Bohuslän-Dal Dalarna Östergötland Halland Norr&Västerbotten Södermanland Västergötland Uppland Göteborg Småland Stockholm Skåne Antal klubbar per distrikt

10 4.2 Trender som påverkar golfens fortsatta utveckling vad gäller golfarens efterfrågan Det händer en hel del i omvärlden som påverkar golfens utveckling. Det har skett förändringar i så hög takt att alla som på något sätt engagerar sig inom golfen har en utmaning att hänga med. Inte bara utrustningen och därmed förutsättningarna för att spela golf, utan attityden till golfen och att vilja börja eller fortsätta att utöva sporten. SGFs undersökning som SIFO har genomfört under 2007, visar på att endast 25% av klubben medlemmar ser klubb- föreningslivet som en prioriterad fråga. Vi vet att golfare kommer att sluta spela golf inom en 10 års period på grund av ålder. Rekryteringen av ungdomar är vikande. Samtidigt har vi en ny grupp av golfare som enligt SIFOs undersökning gärna lägger pengar på golfen. Denna grupp prioriterar sitt sociala nätverk, fast på ett annat sätt än vad den traditionella golfklubben erbjuder. Samma undersökning visar att 1,5 miljoner människor är på något sätt intresserade av golf och att 1,1 miljoner anser sig redan spela golf i någon form. Notera att antalet medlemmar i klubbar som tillhör SGF är knappt personer. Idag erbjuder klubbarna helt nya finansieringsformer av verksamheten. Man tittar på samarbeten som med varierad framgång försöker locka nya medlemmar eller behålla de som redan tagit steget med erbjudanden som inte enbart berör golfspelet. Det finns idag minst fem golfklubbar som erbjuder försäljning av boende i direkt anslutning till golfbanan. I dessa försäljningserbjudanden finns givet golfen som en central punkt, men även säkerhet i form av låg brottslighet och en trygg miljö för barn och ungdomar. Differentierad avgift för såväl medlemskap som green fee avgift finns på många klubbars agenda. Marknaden dvs golfaren skickar tydliga signaler att man inte alltid är villig att betala samma green fee avgift en måndag morgon som en lördag förmiddag. Den som idag är medlem i en klubb ifrågasätter kanske medlemsavgiftens storlek när han/hon bara spelar 6 ronder per säsong. Ordet klubbverksamhet har eller håller på att få en annan innebörd. Nyckelord för trender inom golfen Klubbtillhörighet mindre värdefullt idag Differentierade avgifter efterfrågas Betala när man utnyttjar produkten eller tjänsten Differentierade produkter anläggningar Socialt sammanhang - inte i klubbhuset Upplevelse mer än bara golf 10

11 4.3 Den svenska genomsnittsklubben Medlemsutvecklingen Genomsnittsklubben¹ ) har minskat antalet medlemmar Snittklubben var relativt pessimistisk om medlemsutvecklingen 2) för 2007 och har inte medlemskö Spelaktiviteten En majoritet av klubbarna rapporterar totalt färre spelade rundor på sin bana under 2006 I genomsnitt spelar landets medlemmar 11,3rundor/år 1 47% av klubbarna minskade, 22% ökade under % av klubbarna har kö Finansiering Snittklubben har en årsavgift för seniorer (medlemskap+ spelrätt) på kr 58% av klubbarna har medlemslån och 22% har aktier Intäkter Klubben har i genomsnitt totala intäkter om tkr/år (genomsnitt var klubbarnas intäkter oförändrade 2006 vs 2005) Genomsnittsklubben har ökat företagsintäkterna under 2006 Företagsintäkterna hos genomsnittsklubben är 876 tkr/år Genomsnittlig greenfee intäkt är tkr/år Genomsnittsklubben har minskade greenfee intäkter under 2006 Genomsnittlig dagsgreenfee hos svenska klubbar är 281 kr Intäkts- och kostnadsuppgifterna redovisas som ett oviktat genomsnitt från de respondenter som deltog i SGFs klubbundersökning

12 5. Kopplingar till övriga delutredningar Arbetsgrupp för finansiering har haft att ta fram förslag på finansieringsmodell för beslutad verksamhet inom SGF. Gruppens diskussioner har utgått från att storleken på finansieringsbehovet inte kommer att förändras i sådan utsträckning att det kommer att påverka finansieringsmodellen. När gruppen har diskuterat de olika modeller har vi inte kunnat ta hänsyn till de diskussioner och utredningsförslag som pågår inom de övriga delutredningar, om detta skulle kunna påverka finansieringen av SGF och mellannivåns verksamhet; organisationsutredningen respektive regionutredningen. Underlag för att kunna göra detta har inte funnits tillgängligt. Det är dock finansieringsgruppens bestämda uppfattning att när slutgiltigt förslag till finansieringsmodell ska analyseras, diskuteras och beslutas så måste detta först bygga på ett beslut om organisation av både SGF och mellannivå samt inklusive vad dessas verksamhet ska omfatta, varefter optimal finansieringsmodell kan skissas. De modeller som utredningen i denna rapport skisserar torde dock kunna användas i detta senare sammanhang med erforderliga anpassningar. 12

13 6. Hur gör andra förbund i Sverige 6.1 Hur finansierar andra förbund sina verksamheter Arbetsgruppen har tagit kontakt med olika idrottsförbund i landet. Centralt för samtliga förbund som arbetsgruppen pratat med är att stödet från RF och sponsorer är helt vitalt för verksamheten. Redovisade procenttal är från telefonintervjuer. Det visar ingen exakt redovisning utan bara formen för vilken finansieringsmodell som används. Svenska Seglarförbundet RF+ övrigt stöd 80% Medlemsintäkt 10% Sponsorintäkt 3% Övriga intäkter 7% Varje förening betalar en central avgift på 800kr till förbundet. Enskild medlem betalar 15 kr familj 30kr. Svenska Tennisförbundet RF+ övrigt stöd 40% Sponsorintäkt 40% Tävlingsintäkt 15% Medlemsintäkt 4% Övriga intäkter 1 % Varje förening betalar en central avgift på 25 kr junior, 50 kr senior och max. avgift på 65 kr per familj. Svenska Ishockeyförbundet Sponsorintäkt 40% RF+ övrigt stöd 20% Tävlingslicens 20% Medlemsintäkt 6% Övriga intäkter 14% I övriga intäkter ingår biljettintäkter från turnerings som till exempel Sweden Hockey Games. Medlemsintäkt sker per förening. Svenska Fotbollsförbundet Sponsorintäkt 65% Evenemang 15% RF+ övrigt stöd 5% Övriga intäkter 15% Noterbart är att SvFF redovisar kr som medlemsintäkter. Förbundet omsätter nästan en halv miljard och har sina största intäkter inom media och övrig sponsring. Medlemsintäkt sker per förening. Övriga intäkter är spelarlicens och ersättningar för spelarövergångar. 13

14 6.2 Hur finansieras Svenska Golfförbundet utfall 2007 Arbetsgruppen har tagit kontakt med andra golfförbund i Europa i syfte att jämföra olika finansieringsmodeller för dessa. Tyvärr har gruppen inte fått några svar alls eller så bristfälligt underlag att det inte kan redovisas. SGF s nuvarande intäkter baserat på utfallet 2007 visar att av en total intäktsmassa av 263 miljoner kr så kommer 30% eller 78 miljoner kr från medlemsintäkter och bidrag från RF. Noterbart jämfört med övriga SF som vi jämfört med är andelen medlemsfinansiering samt den ringa intäkten från RF. Svenska Golfförbundet RF+ övrigt stöd 3 % Medlemsintäkt 27 % Sponsorer tävling 12 % Övrigt SGF Intäktsslag 2007 Medlem Media intäkter 31 % Övriga intäkter 27 % Att jämföra finansieringsmodell med övriga specialförbund i Sverige ger ingen vägledning i detta arbete utan SGF och dess mellannivå bör söka sin modell utifrån erfarenheter och behov för den egna verksamheten. Idrott Service RF Viss vägledning från övriga golfförbund i Europa skulle kunnat varit intressant, varför utredningen rekommenderar att fortsätta arbetet att ta in denna information inför kommande steg i utredningen. Media Sponsor tävling 14

15 7. Finansieringsmodellen idag påverkan SGF, distrikt och klubb 7.1 Finansieringsmodell idag SGF Dagens finansieringsmodell för medlemsavgift till SGF Bygger på solidarisk finansiering, dvs. alla betalar fastställd avgift oavsett hur tjänsterna från SGF används Avgiftens storlek beslutas för medlemsklubbarna årligen i april på Förbundsmötet (FM). FS fattar beslut om avgiften för de anslutna associationerna Medlemsavgiften beräknas per aktiv senior och junior med 150 kr respektive 75 kr och betalas till SGF av klubben Antalet medlemmar per 31 Augusti varje år utgör debiteringsgrunden Klubben preliminärdebiteras medlemsavgifter under våren med betalning 30 april med 90% av föregående års medlemsantal som bas för att göra en slutavräkning enligt ovan Medlemsavgifterna utgör drygt 27 % av totala intäkter för SGF, övriga intäkter utgörs av olika kommersiella intäkter (Svensk Golf, golfguiden, greenfee checkar, tävlingar, etc.) Medlemsavgiften till SGF innehåller bland annat följande produkter och tjänster: Handicapkort Din egen sida Min Golf på GIT Försäkring Tidningen Svensk Golf / Golfguiden Slope Ban- och service konsulenter Rikstävlingar Ungdomssatsning Landslag och elitutveckling Utbildningsaktiviteter Miljösatsning Regelbok, regeltolkning, regelkommitté, juridisk nämnd och mycket mer Utöver medlemsavgift erlägger även klubben GIT-avgift om 42 kr per aktiv medlem 15

16 7.2 Finansieringsmodell idag mellannivån Dagens finansieringsmodell för medlemsavgifter till mellannivån distrikten Innebär att varje distrikt beslutar sin egen avgift och hur denna ska debiteras klubben Beslut om avgift på mellannivå tas årligen på distriktets årsstämma Bygger normalt på solidarisk finansiering, dvs. alla klubbar i distriktet betalar lika oavsett hur tjänsterna från GDF används. Vissa distrikt tar separat avgift för vissa tjänster, t.ex. slopning av banor och utbildningar Avgiften varierar mellan distrikten och ligger idag mellan lägst 7 kr och högst 24 kr per aktiv seniormedlem Avgiften ska finansiera aktiviteter på mellannivån samt genomförande av centralt beslutade aktiviteter på mellannivå. Varierar från distrikt till distrikt. Exempel på aktiviteter är tävlingar för olika kategorier, utbildning, miljö, idrotts- och elitsatsning, slopning av banor, juridik Ett begränsat antal distrikt, < 5 st, har anställd personal, majoriteten genomför arbetet med ideella krafter Kr Östergötland Dalarna Jämtland-Härjedalen Gotland Småland Ångermanland Gästrike-Hälsinge Halland Årsavgift per medlem per distrikt Västmanland Värmland Medelpad Örebro Genomnsitt Bohuslän-Dal Göteborg Skåne Norr-Västerbotten Uppland Västergötland Blekinge Södermanland Genomsnittlig avgift för klubbarna i Sverige ligger på drygt 16 kr per medlem Totala avgifter som klubbarna betalar årligen uppgår till cirka 9,4 mkr, i genomsnitt cirka 450 tkr per distrikt Minsta distriktet disponerar från medlemmarna 60 tkr i dagsläget för att genomföra sin verksamhet, största distriktet 1.9 mkr 16

17 7.3 Dagens finansieringsmodells påverkan på klubben Dagens finansieringsmodell innebär att klubben fakturerar medlemmen avgiften till SGF och distriktet och sedan betalar in beloppet till respektive förbund. Klubben ska årligen ta in på detta sätt: Medlemsavgift senior Medlemsavgift distrikt 150 kr eller junior 75 kr 7 24 kr GIT förvaltningsavgift för alla 39 kr Den svenska genomsnittsklubben räknat med 14% andel juniorer ska därmed ta in och vidarebefordra cirka 185 kr per medlem och år. I kronor räknat innebära detta ett belopp om cirka 220 tkr per år, vilket utgör mellan 5-6 % av klubbens medlems- och spelrättsavgift eller knappt 4 % av genomsnittsklubbens totala intäkter. 5,7% Antalet medlemmar som klubbarna slutligen ska betala avgift för mäts årligen per sista augusti. Genom att mättidpunkten ligger vid ett tillfälle under året och att det är efter sommaren föreligger svårigheter att korrekt avläsa att olika typer av medlemsformer hanteras på ett sätt som avspeglar den service klubben och medlemmen åtnjutit under tiden som medlem. Avgift Förbund Övriga intäkter 17

18 8. Synpunkter från klubbarna i enkät - sammandrag Arbetsgruppen Organisation genomförde en enkätundersökning bland alla medlemmar och associationer inom SGF vid årsskiftet 2007/2008, vilken skickades till respektive ordförande. Enkäten innehöll även några frågor relaterade till finansieringsområdet. Inkomna svar avsåg att ge en bild av önskemål som finns för framtiden och en ytterligare bas som vägledning för utredningen. Följande frågor och svar summeras representerande genomsnittet i svarsgruppen (antal respondenter 363 av 500, dvs. 73%). Fråga 1 Anser du att avgiften som klubbarna betalar (idag lika för alla) skall kunna variera beroende på till hur stor del man utnyttjar SGF s tjänster? Resultat: Ja, absolut 31% Ja, kanske 40% Nej 26% Vet ej 3% Fråga 2 Idag betalas medlemsavgiften till SGF och distrikt av klubben. Skall det i framtiden vara möjligt att dela upp avgiften mellan klubb och anläggning? Resultat: Ja, absolut 14% Ja, kanske 47% Nej 22% Vet ej 17% % % Ja, absolut Ja, kanske Nej Vet inte 0 Ja, absolut Ja, kanske Nej Vet inte 18

19 Fråga 3 Fråga 4 Ska det i framtiden vara möjligt att ta ut en spellicensavgift som betalas av den spelare som vill utnyttja spel på annan bana än hemmabanan? Resultat: Ja, absolut 13% Ja, kanske 33% Nej 43% Vet ej 11% % Ja, absolut Ja, kanske Nej Vet inte Av de frågor som besvarats kan några tydliga trender rimligen utläsas: Möjligheten att dela upp avgift mellan klubb och anläggning ger intryck av att vara intressant och kan vara ett finansieringsalternativ Fortsätta att differentiera avgiften som idag beroende på typ av anläggning är en modell som får fortsatt gillande % En individuell spelarlicens för att spela på andra banor än hemmabanan har ingen tydlig majoritet i ena eller andra riktningen, oklart om detta är en intressant väg att individanpassa avgiften? Möjligheten att i större utsträckning betala för utnyttjande av tjänster från SGF får mer än 70% gillande i någon omfattning. För att utröna intresset bör frågeställningen preciseras mot att se vilka tjänster detta skulle omfatta för att kunna bedöma möjligheten att göra detta Ska man i framtiden ha olika storlek på avgifter till förbundet för olika typer av anläggningar (t.ex. A1)? Resultat: Ja, absolut 26% Ja, kanske 50% Nej 16% Vet ej 8% Sammanfattningsvis ger svaren vägledning för de alternativ som utredningen kommer att lägga fram, dvs. att skapa viss flexibilitet i debiteringen. Dock anser utredningen av frågeställningarna måste bli mer precisa för att kunna dra mer långtgående slutsatser av svaren Ja, absolut Ja, kanske Nej Vet inte

20 9. Väsentliga principer att uppfylla med ny finansieringsmodell och avgränsningar med förslagen Problembeskrivning Utredningsgruppen diskuterade fram en bruttolista för att definiera problembeskrivningen där finansiering kan vara en del av att hantera frågan, vilken delades upp i två delar nämligen problem ur ett klubbperspektiv och problem ur ett SGF perspektiv. Gruppens slutsats var dock att dessa beskrivningar berör båda grupper, likaså golfdistriktsförbunden utgörande dagens mellannivå Problemområden ur ett klubbperspektiv Distansmedlemskap Avtalsstruktur för anläggning Önskemål fast/rörlig avgift av golfaren Den pressade ekonomin på Golfklubben/Anläggning Golfares villighet att betala vad det kostar Feletablering av anläggningar Överetablering av golfklubbar En alltmer heterogen struktur på både golfare och anläggning Problemområden ur ett SGF perspektiv Vilket värde/innehåll ingår i avgiften till SGF Solidarisk finansiering av SGFs totala verksamhet Olika medlemsformer komplext för debitering av avgift Debiteringsmodell under säsong eller år Klubbar som gör business på nuvarande systemet Relation till rörlig/fast intäkt för SGF 20

21 Av dessa beskrivningar valde gruppen att prioritera analys av följande områden för vilket ett eventuellt nytt finansieringssystem ska kunna förväntas adressera problemen och därmed fokus i det fortsatta arbetet. Gruppen konstaterade att det finns många variabler som påverkar en ny finansieringsmodell. Direktiven är tydliga på att fokusera på SGF s finansiering och mellannivås finansiering, men utredningen anser att även påverkan på klubbens finansiering bör framgå i utredningen. Distansmedlemskap Pressade ekonomin för Klubb Solidarisk finansiering SGF/GDF En alltmer heterogen grupp Klubbar som gör business på system Avtalsstruktur anläggning * Differentierade avgifter eller inte för klubbar med stor andel sk. distansmedlemmar * Avgift för dels klubben dels individen (t.ex. spelarlicens) * Ska medlemskap i SGF kunna erbjudas som alternativ * Vem ska betala avgiften till SGF/GDF klubben anläggning individen * Underlag för debitering av avgift * När ska avgiften betalas * Alla erlägga samma avgift till förbunden eller differentiering * Betala för vissa bastjänster och debitera vissa specifik service och tjänster * Debitera viss avgift direkt till individen * Hur möta trenden av större andel sällangolfare * Andelen banägare separerad från klubben ökar, dela upp avgift på anläggning och idrottslig verksamhet * Differentierade avgifter för klubb/anläggning med olika medlemsformer * Differentiera avgift för anläggning och klubb efter nytta av service/tjänster 21

22 10. Olika finansieringsmodeller att överväga Inledning Gruppen fastställde efter genomgång fem olika övergripande finansieringsmodeller, vilka man diskuterade igenom för- och nackdelar ur olika perspektiv och utifrån de förväntningar som olika intressenter torde kunna ha på dessa. Modellerna sammanfattas: 1. Fast avgift för klubben plus rörlig avgift för medlemmen 2. Fast avgift för klubben beroende på anläggningens storlek med progressiv ökning utifrån visst medlemsantal 3. Nuvarande finansieringssystem per medlem möjlighet att variera avgift beroende på medlemsantal om önskemål finns debitering baserad på fler mätpunkter under året 4. Ingen medlemsavgift för klubb eller medlem 100 % extern finansiering 5. Fördelning av medlemsavgift på anläggning respektive klubb Nedan sammanfattas kommentarer till respektive grundmodell. Detaljerade strukturer har inte utarbetats i detta läge utan principerna för modellerna och dess förväntade konsekvenser har diskuterats. Härvid har gruppen kommit fram till att rekommendera styrgruppen för Organisationsutredningen att arbeta vidare med ett par av dessa grundprinciper, vilket kommenteras under avsnitt 12. Oavsett alternativ så rekommenderar utredningsgruppen att förändra debiteringsprinciperna, vilket diskuteras under avsnitt Fast avgift för klubben plus rörlig avgift för medlemmen Denna frågeställning baserar sig i princip på Förbundsstyrelsens idéskiss i propositionen till 2007 års FM, med exemplet att medlemsavgiften från medlemsklubben regleras beroende på anläggningens storlek. Den solidariska finansieringsbasen skulle tas ut beroende på om anläggningen har 9, 18, 27, 36, 45 eller 54 hål. Det rörliga tillägget sker sedan frivilligt av medlemmarna för en SGF-licens. Gruppen diskuterade ingående vad som skulle ligga i denna SGF-licens, och flera av de komponenter som är mest säljbara för SGF, är också de som klubben mest behöver i sin verksamhet eller vill verka för att alla golfare har. Här finns en inbyggd risk och problematik, speciellt om tjänster som efterfrågas inte fullt därmed blir finansierade! Kräver strikt fördelning och koppling av intäkter och kostnader hos förbundet. Alternativt kan det rörliga tillägget tas ut via klubben, se alt

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision

Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Version 28 feb 2015 MOTION NR 3/2015 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Hallands GDF Utökad verksamhetsrevision Motionen Motionären föreslår att antalet verksamhetsrevisorer utökas från två till

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Officiell medlemsstatistik 2014

Officiell medlemsstatistik 2014 Officiell medlemsstatistik 2014 Rapport 4 av 4 (20 oktober 2014), version 1c 1. Regelverket SGF- och GIT-avgift baseras på antal aktiva medlemmar. Avläsningarna sker vid fyra tillfällen per år. Det avläsningstillfälle

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR

ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR Version 28 februari 2014 PROPOSITION NR 4/2014 ÄNDRINGAR I SGF:s STADGAR OCH I MALLSTADGARNA FÖR GOLFDISTRIKTSFÖRBUND OCH GOLFKLUBBAR 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB 7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB Varför bilda en golfklubb? En idrottsförening är vilket framgår av namnet en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Idrottens verksamhetsidé

Läs mer

för medlemskap i Svenska Golfförbundet, kategori M2.

för medlemskap i Svenska Golfförbundet, kategori M2. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG för medlemskap i Svenska Golfförbundet, kategori M2. En ansökan om medlemskap i SGF ska bl.a. så noggrant som möjligt besvara nedanstående frågor. En nyanslutning är alltid tidsbegränsad

Läs mer

Idrottsprojektet Bättre golf för alla!

Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1 Idrottsprojektet Bättre golf för alla! 1.1 Bakgrund Golfklubbarna i Sverige bestämmer vad Svenska Golfförbundet har för uppdrag, vision och idrottsmål. En av alla dessa uppdrag och idrottsmål är att

Läs mer

Ledningspasset. Dokumentation 2012

Ledningspasset. Dokumentation 2012 Ledningspasset Bo Bengtsson Jan Ekblom Stig Alfbecker Eva Bergström Mikael Åbom / Anders Dalered John Lindberg / Per Svensson Håkan Stålbro / Ingemar Nyman Dokumentation 2012 NÅGRA IAKTTAGELSER FRÅN DET

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 6 Affärsnytta 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Vad är affärsnytta i GIT? 2. Turistbokningar i GIT 3. Skandinavisk Bokning 4. Webbetalning 5. Företagsbokning i Min Golf 6. SMS-tjänster

Läs mer

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7 1. Bakgrund Golf har sedan ett antal år tillbaka utvecklats mot att bli en konsumtionsvara och fritidssysselsättning bland många andra och i stor konkurrens

Läs mer

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.

ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF. ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SE GRAFISK FORM: MADELAINE HENEBY FOTO: STEFAN EK REPRO: TYPOGRAFEN

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund 2002-06-05 ANy FS 7/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Tisdag 4 juni 2002 Plats Scandic Hotell, Östersund Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Birgitta Ljung Per Malmrup

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen 2001-12-18 BW/AE. Tid 17 december 2001

FS 13/2001. PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen 2001-12-18 BW/AE. Tid 17 december 2001 1 2001-12-18 BW/AE FS 13/2001 PROTOKOLL från möte med Förbundsstyrelsen Tid 17 december 2001 Plats Golfens Hus Deltagande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Britt Hogenstedt Per Malmrup Mia Reich-Sjögren

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Stadgar för Svenska Golfförbundet

Stadgar för Svenska Golfförbundet Stadgar för Svenska Golfförbundet 1 kap Svenska Golfförbundet 1 Uppgift Svenska Golfförbundet (SGF) är Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) specialförbund för golf. 2 Ändamål SGF har ett samlat ansvar för

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Område: Medlemsservice: SOFTs och orienteringens finansiering Beskrivning av nuläget: Finansiering av SOFT-kansliets, distriktens och föreningarnas verksamheter

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Utvecklingsförslag Upplands GDF

Utvecklingsförslag Upplands GDF Utvecklingsförslag Upplands GDF agenda Golfen är del av Upplevelseindustrin, men arbetar med stora utmaningar Öregrunds Golfklubb Stärker sin konkurrenskraft både mot medlemmar och gäster Utvecklingsförslag

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET

SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET SERVICE BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET BOLAGISERING AV GOLFVERKSAMHET En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens verksamhet skall bolagiseras. (av Ernst & Young i samarbete med SGF)

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4

Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Protokoll nr 14 Upsala Golfklubb Styrelsemöte 2009-12-07 Sidan 1 av 4 Närvarande: Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS Ove

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga.

Västmanland Skåne Ångermanland Mötet mellan domarorganisationerna SvFF ny dräktleverantör De långa ärmarna på jackorna upplevs som trånga. Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2013-10-26--27 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA.

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA. Upprättad av Svenska Golfförbundet / Bo Bengtsson Datum 22 november 2010 Ämne Utvecklarlicens GIT API Dokumentversion 1.0b GIT Utvecklarlicens Svenska Golfförbundet (SGF) äger och förvaltar via dotterbolaget

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro

Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro 2005-11-14 Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro Detta är minnesanteckningar inte ett protokoll eller referat, därför är inte alla inlägg och kommentarer upptagna i dokumentet. Fredag

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009 Drottningholm den 15 oktober 2009 Till medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb Bäste medlem, Vår golfbana har nu fyllt 50 år och Klubben skall lägga grunden för en ny period så vår golfbana blir

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

STYRELSESMINARIUM 2/2010

STYRELSESMINARIUM 2/2010 STYRELSESMINARIUM 2/2010 DAGENS INNEHÅLL demonstration - ej utbildning Förenkäten vad vill ni kunna göra? Demings cirkel Insamling av data? Medlemsregistret Ny hemmaklubb Nybörjare Beläggningsrapporten

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Medlemskap i Sportfiskarna

Medlemskap i Sportfiskarna Medlemskap i Sportfiskarna Sportfiskarna erbjuder medlemskap i förbundet till: Enskilda personer, individuellt medlemskap, senior, junior och familj. Klubbar som ansluter samtliga av sina medlemmar, medlemsklubb.

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2006 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av SGF:s ungdomstävlingar 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer