Statlig finansiering och dess påverkan på innovativa småföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statlig finansiering och dess påverkan på innovativa småföretag"

Transkript

1 Statlig finansiering och dess påverkan på innovativa småföretag En beskrivande studie av VINN NU-programmet. Ekon dr Mikael Samulesson & Ekon dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm December Version 4.0

2 1. Bakgrund I syfte att öka förståelsen om hur svenska nystartade innovativa företag finansieras i allmänhet och i synnerhet undersöka eventuella kopplingar mellan tidig finansiering och senare företagsutveckling, initierades under augusti 2012 ett forskningsprojekt på Handelshögskolan av Anna Söderblom och Mikael Samuelsson. Projektet, vilket pågår från augusti 2012 till december 2015, finansieras av VINNOVA och Handelsbankens stiftelser. Projektet kommer primärt att resultera i policyorienterade rapporter, vetenskapliga artiklar samt deltagande i den allmänna debatten genom konferenser och seminarier. I den första delen av projektet analyseras hur statlig subventionering i tidiga företagsfaser påverkar bolagens senare utveckling. Vid dessa analyser utgörs det empiriska underlaget av de företag som ansökt om VINN NU-bidrag från VINNOVA. Detta är den första rapporten från projektet där en övergripande beskrivning av skillnader mellan de företag som beviljats, respektive nästan beviljats, VINN NU-bidrag presenteras. 2. Teoretiskt ramverk I forskningsprojektet används flera olika teoriramar för att förklara och utveckla hypoteser för om, varför och hur en viss finansieringsform påverkar ett ungt företags framtida utveckling. Vid analysen av hur innovativa företag påverkas av tidig statlig subvention är primärt de teorier som rör s k additionalitet speciellt tillämpliga. Med begreppet additionalitet avses om en statlig intervention ger effekter som inte skulle ha kommit till stånd utan sådan inblandning. Våra studier fokuserar främst på output additionality, vilken kan definieras som den andel av utfallet från en innovationsprocess som inte hade kommit till stånd utan statligt stöd (Georghiou, 2002). Vid studier av additionalitet är det avgörande att kunna bedöma om det är den statliga interventionen eller andra faktorer, företagsspecifika eller omvärldsrelaterade, som främst förklarar ett företags utveckling. Därmed är det viktigt att identifiera en kontrollgrupp av icke statligt finansierade företag med så lika förutsättningar som möjligt som de företag som de facto får statligt stöd. Tidigare studier har ofta använt en matchningsprincip där tvilling -företag identifierats, dvs för varje subventionerat bolag urskiljs ett bolag med snarlika särdrag (t ex Czarnitzki and Licht, 2006; Girma, Görg and Strobl, 2007). Andra har utformat en kontrollgrupp av de företag som fått avslag på sina ansökningar (t ex Meuleman and De Maeseneire, 2012). Båda dessa förfarande har kritiserats för att kontrollgruppen riskerar att inte vara tillräckligt lik gruppen som fått finansiering då det för den senare gruppen finns ett s k selection bias, dvs att de företag som får statlig finansiering utväljs för att de har bättre förutsättningar att lyckas jämfört med andra bolag. Ett mer förfinat sätt att skapa en kontrollgrupp är att analysera de företag som nästan får finansiering, dvs uppfyller samtliga kriterier och går vidare till en sista bedömning men slutligen väljs bort för att det exempelvis finns en gräns för hur många bolag som kan finansieras under en viss period. Detta angreppssätt har t ex används vid liknande forskning rörande finansiering från affärsänglar (Kerr, Lerner and Schoar, 2011). I våra studier om statlig finansierings påverkan på nya innovativa företags utveckling tillämpas detta angreppssätt. I denna rapport presenteras beskrivande data över skillnader mellan de företag som fått VINN NU-finansiering från VINNOVA och de som nästan fått detta bidrag. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 2

3 3. VINN NU VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet som har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Genom sitt arbete ska VINNOVA bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. Varje år investerar VINNOVA ca 2 miljarder kronor i olika insatser Inom ramen för VINNOVAs verksamheter finns ett flertal program, varav VINN NU är ett. Programmet lanserades 2002 tillsammans med NUTEK, men drivs sedan några tillbaka tillsammans med Energimyndigheten. VINN NU riktar sig till unga svenska innovationsbolag med en nyutvecklad produkt eller tjänst. Målsättningen är att minst hälften av bolagen inom två år efter den statliga interventionen får ytterligare extern finansiering samt att minst en femtedel efter fem år fortfarande är verksamma och växande, alternativt ha blivit uppköpta och bidrar till det köpande bolagets tillväxt i Sverige. Sedan starten 2002 fram till 2011 har totalt företag sökt VINN NU-finansiering, dvs i genomsnitt 131 bolag per år. Ansökningarna bedöms av fem till sex sakkunniga inom VINNOVA och Energimyndigheten. Därefter lämnas cirka hälften vidare för extern affärsmässig bedömning. Sista bedömningstillfället sker vid intervjuer av de företag som anses ha bäst förutsättningar att utvecklas till innovativa tillväxtföretag. Av kvarstående bolag utses max 20 företag varje år som vardera finansieras med SEK. 4. EMPIRI OCH METOD Med utgångspunkt från ovan beskrivna process har vi med hjälp av VINNOVA tagit fram en lista på de företag som sökt VINN NU under åren 2002 till Vi har sedan fått tillgång till samtliga VINN NU-ansökningar för de företag som beviljats respektive nästan beviljats bidraget, dvs de som fått avslag i sista instans. Ansökningarna innehåller detaljerade uppgifter om företagens branschtillhörighet, ursprung, ägare, existerande finansiering, patentinnehav, nyckelpersoner, tillväxtambitioner, etc. Information har analyserats, tolkats, vid behov kodats samt registrerats i en databas. Därefter har ansökningsinformationen kompletterats med finansiell sekundärdata från PARs Serrano databas. Denna databas innehåller finansiell bokslutsinformation för samtliga svenska bolag baserad på de uppgifter som årligen rapporteras till Bolagsverket och Skatteverket. 5. BESKRIVANDE RESULTAT Under åren 2002 till 2011 ansökte totalt företag, dvs i snitt 131 företag per år, om bidrag från VINN NU-programmet, se Tabell 1. Av dessa beviljades 194 ansökningar, vilket representerar 14,8 procent av samtliga ansökningar, samt avslogs. Av de senare avslogs 872 för att de inte uppfyllde satta kriterier eller inte ansågs ha tillräckligt god tillväxtpotential, medan resterande 243 ansökningar nästan beviljades men avslogs i sista instans då max 20 ansökningar ges VINN NUbidrag per år. Dessa företag som nästan beviljats bidrag, 18,6 procent av ansökningarna, utgör vår kontrollgrupp. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 3

4 Tabell 1. Översikt över antal ansökningar samt avslag, nästan beviljade och beviljade ansökningar till VINN NU per år KOHORT/ÅR ANTAL ANSÖKNINGAR AVSLAGNA NÄSTAN TOTAL Procent 85,2% 18,6% 14,8% Som framgår av Tabell 1 är det totalt 437 bolag som under åren 2002 till 2011 har beviljats eller nästan beviljats VINN NU. Fem av dessa företag är inte ABn vilket innebär att någon offentlig information om deras finansiella utveckling inte finns tillgänglig. 20 bolag är så unga att det ännu inte finns någon finansiell information registrerad. 23 bolag har sökt VINN NU två eller tre gånger, varvid 26 dubbletter finns i originaldatabasen. Efter att dessa företag har avlägsnats från databasen återstår 386 bolag. Dessa 386 bolag utgör det empiriska underlaget för denna studie, se Tabell 2. Av de 386 företagen har 185 beviljats VINN NU och resterande 201, som fick avslag i sista instans, utgör kontrollgruppen. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 4

5 Tabell 2. Översikt över de bolag som ingår i studien KOHORT/ÅR KONTROLLGRUPP NÄSTAN TOTALT TOTAL Procent 47,9% 52,1% Figur 1 nedan illustrerar hur många år som varje kohort har finansiell data för, dvs för de företag som beviljades/nästan beviljades VINN NU 2002 finns finansiell data över en period om nio år, för nästkommande kohort finns resultatdata för åtta år, osv. Figur 1. Kohort och longitudinella data Av de sökande till företagen som beviljats/nästan beviljats VINNU NU-bidrag är 58 (15,1%) kvinnor och 327 (84,9%) män. Av den totala andelen som beviljats/nästan beviljats bidrag är det en signifikant överrepresentation av män. Det är mer än fem gånger så vanligt att det är en man som beviljats/nästan beviljats VINN NU-bidrag jämfört med en kvinna. Jämför vi respektive grupp som sökt och fått är det 29 kvinnor som fått VINN NU och lika många kvinnor som nästan fått VINN NU. 155 män har fått VINN NU och 172 män har nästan fått VINN NU. Det är ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män och den andel som får och inte får VINN NU. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 5

6 Tabell 3 beskriver den geografiska fördelningen av beviljade/nästan beviljade VINN NUbidrag. Fördelningen följer i stort populationens storlek i respektive län. Det är en statistiskt signifikant skillnad mellan hur många företag som beviljats respektive nästan beviljats bidrag i respektive län (Pearsons Chi-Square p=0,009). Sammantagen kan sägas att ansökningar från de mindre länen tenderar att få fler sena avslag jämfört med de större länen som oftare beviljas bidrag från VINN NU (med några undantag). Tabell 3. Geografisk spridning av VINN NU-ansökningar nästan beviljade/beviljade ansökningar I REGION NÄSTAN TOTALT NÄSTAN & PROCENT Stockholm ,6 Uppsala ,8 Södermanland Östergötland ,5 Jönköping ,1 Kronoberg ,3 Blekinge ,3 Skåne ,1 Halland ,8 Västra Götaland ,6 Värmland ,8 Västmanland ,6 Dalarna Gävleborg ,8 Västernorrland ,8 Västerbotten ,1 Norrbotten ,8 Sub total Bortfall/ingen info 27 7 TOTAL Om ansökningarna kategoriseras baserat på om de härstammar från en storstads- eller en landsortsregion förstärks också skillnaderna, se Tabell 4. Det är större sannolikhet att ett företag från en storstadsregion beviljas VINNU NU-bidrag jämfört med företag från mindre län (Pearsons Chi- Square p=0,013). Givet koncentrationen av såväl forskning som företag till storstadsregionerna är resultatet inte överraskande. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 6

7 Tabell 4. Geografisk spridning av VINN NU-ansökningar nästan beviljade/beviljade ansökningar II REGION NÄSTAN TOTAL NÄSTAN & Landsortsregion Storstadsregion (Sthlm, Gbg, Skåne) TOTAL Samtliga projekt som beviljas/nästan beviljas VINN NU-finansiering är klassade som innovativa, men deras branschtillhörighet är relativt bred. Tabell 5 visar spridningen på övergripande branschklass, där en viss skillnad i branschtillhörighet mellan de företag som beviljats respektive nästan beviljats VINN NU-bidrag är tydlig (Pearsons Chi-Square p=0,058). Det är svårt att dra några långdragna slutsatser av dessa differenser då nya företags klassificering tenderar att ändras över tid samt att vissa klasser är små vilket gör statistiska analyser svårtolkade. Dock kan noteras att även om det förekommer innovationsbaserade företag i flertalet industrier finns en viss koncentration i främst följande klasser: tillverkning av transportmedel, byggverksamhet och landtransport, samt transport i rörsystem. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 7

8 Tabell 5. Branschspridning VINN NU-ansökningar nästan beviljade/beviljade ansökningar BRANSCH NÄSTAN TOTAL NÄSTAN & PROCENT Kol och torvutvinning Livsmedel och dryckesvaruframställning Massa, pappers- och pappersvarutillverkning Förlagsverksamhet Tillverkning av gummi och plastvaror Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer Tillverkning av andra transportmedel El, gas, ång- och hetvattenförsörjning Byggverksamhet Handel med och service av motorfordon Landtransport, transport i rörsystem Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d TOTAL Initiala skillnader mellan grupperna Målsättningen är, som diskuterats ovan, att kontrollgruppen skall ha så lika ex ante särdrag som möjligt jämfört med den gruppen som studeras. Med andra ord, i detta fall, att egenskaperna hos de företag som nästan beviljats bidrag är mycket lika de företag som de facto får VINN NU-bidrag. Vid en analys av de initiala skillnaderna mellan grupperna, dvs av data från året före bidraget har beviljats/avslagits, påvisas vissa signifikanta olikheter om än i begränsad utsträckning. De företag som beviljats VINN NU-bidrag har initialt något fler anställda och har högre upplåning jämfört med de företag som nästan fått VINN NU-bidrag. Därmed kan sägas att de förra företagen har kommit något längre i den entreprenöriella processen jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden är dock marginell där ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende omsättning, nettoresultat, tillgångar eller eget kapital kan noteras. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 8

9 Tabell 6. Initiala skillnader mellan nästan beviljade respektive beviljade VINN NU-ansökningar N Mean Sig (2-tailed) Antal anställda enligt bokslut år 0* Nästan beviljats 185 0,94 0,01 Beviljats 168 1,67 0,01 Summa långa skulder år 0* Nästan beviljats ,97 0,04 Beviljats ,27 0,04 Omsättning år 0 Nästan beviljats ,02 0,56 Beviljats ,00 0,56 Nettoresultat år 0 Nästan beviljats ,28 0,29 Beviljats ,03 0,30 Summa tillgångar år 0 Nästan beviljats ,11 0,54 Beviljats ,67 0,53 Immateriella anläggningstillgångar år 0 Nästan beviljats ,86 0,23 Beviljats ,46 0,22 Summa eget kapital år 0 Nästan beviljats ,24 0,11 Beviljats ,50 0,11 *=signifikant<0,05 7. Skillnader mellan grupperna över tid Nedan redovisas för skillnader, medelvärdesjämförelser, mellan gruppernas respektive företagsutveckling över tid 1. Tidigare forskning fokuserar i stor utsträckning på jämförelser av effekter efter ett till fem år. Kritik har riktats mot att denna tidshorisont för vissa av utfallsvariablerna är för kort (Norrman and Bager-Sjögren, 2010). Denna studie möjliggör jämförelser av effekter upp till sju år efter det att statlig finansiering beviljats/avslagits. De effekter som redogörs för nedan är följande: Överlevnad Omsättning per föregående års bokslut Tillväxttakt, dvs absolut omsättningsförändring på årsbasis Nettoresultat per föregående års bokslut Skatteinbetalningar per föregående års bokslut Antal anställda per föregående års bokslut Immateriella anläggningstillgångar (R&D, patent, goodwill etc.) per föregående års bokslut Eget kapital per föregående års bokslut Långsiktiga skulder per föregående års bokslut Omsättning, tillväxttakt samt nettoresultat är mått som visar ett företags ekonomiska situation och utveckling. Skatteinbetalningar och antal anställda fångar hur mycket företaget bidrar till allmän sysselsättning och skattegenerering. Immateriella anläggningstillgångar ger indikation om 1 Ett extremvärde, s k outlier, har tagits bort från analysen. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 9

10 innovationskraften i bolaget. Eget kapital anger om företaget har tagit in mer externt kapital i form av ägarkapital. Långsiktiga skulder anger om företaget har tagit in ytterligare kapital i form av lån. Dessa mått är också relaterade till VINNOVA s mål med VINN NU-programmet Överlevnad Överlevnad är ett grundläggande mått i tidiga faser av företagsutveckling vilket, givetvis, är en förutsättning för företagsutveckling. Det är dock inte enbart ett positivt mått om fel företag överlever så binds resurser upp i onödan vilket ger negativa samhällseffekter. Av samtliga företag som beviljats respektive nästan beviljats VINN NU-bidrag är det endast 41 (11,9%) som som har likviderats eller gått i konkurs under analysperioden 2002 till Vad gäller överlevnad finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Överlevnad antal företag Nej Ja överlevnad avslutat Figur 2. Överlevnad nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.2. Omsättning per år Figur 3 visar hur gruppernas omsättning utvecklats över åren. Det är intressant att notera att omsättningen inte skiljer sig mellan grupperna under de första tre åren, men att den därefter ökar. Dvs företag som fått VINNU NU-bidrag har en betydligt bättre omsättningstillväxt på längre sikt jämfört med de bolag som fick avslag i sista instans. Dock är skillnaderna endast statistiskt signifikanta år sju (p=0,097). Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 10

11 Netto omsättning år tkr år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Ej beviljad Beviljad Figur 3. Omsättningsutveckling år 1 till 7 nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.3. Tillväxttakt per år Tillväxten per år baseras på årlig omsättningsförändring, dvs de facto skillnad mellan omsättning år 2 och år 1, osv. Figur 4 visar tydligt att de företag som får VINN NU-bidrag omsättningsmässigt utvecklas mer positivt och snabbare jämfört med de bolag vars ansökan avslogs. De som får VINN NU har en årlig positiv omsättningsökning medan de som inte får VINN NU har en negativ utveckling på årsbasis. Skillnaderna är dock inte statistiskt signifikanta. Detta kan förklaras av att det i båda grupperna finns några projekt som utvecklats exceptionellt väl, vilket gör att konfidensintervallen överlappar. Tillväxttakt per år tkr år 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 Ej beviljad Beviljad Figur 4. Tillväxttakt per år - nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.4. Nettoresultat per år Figur 5 beskriver nettoresultatutvecklingen i båda grupperna över tiden. Det är tydligt att det finns en viss skillnad även här mellan de företag som har fått VINN NU-finansiering jämfört med dem som nästan beviljats bidrag. Resultaten är intressanta då de indikerar att (i) det tar tid för innovativa Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 11

12 affärer att kommersialiseras, och (ii) resultatutvecklingen är negativ för de som fått bidrag ända fram till år sju då resultatet blir positivt för första gången. För de som inte fick stöd är nettoresultatet i genomsnitt negativt under minst de första sju åren. Skillnaderna är signifikanta år ett (p=0,012), år två (p=0,49), år tre (p=0,095) och år fem (p=0,003). Nettoresultat tkr år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Ej beviljad Beviljad Figur 5. Resultatutveckling nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.5. Skatteinbetalningar Figur 6 beskriver hur mycket skatt som de två grupperna har genererat 2. Få skillnader existerar på tre års sikt, men därefter är trenden att de som fått VINN NU betalar in mer skatt. Dock är utfallet inte signifikant. Skatteinbetalningar tkr år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Ej beviljad Beviljad Figur 6. Skatteinbetalningar nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.6. Antal anställda Vi är även intresserade av att undersöka hur många nya arbetstillfällen som skapas av de VINN NUfinansierade företagen och om det finns någon skillnad mellan dem och kontrollgruppen. Figur 7 visar 2 Även här har en s k outlier tagits bort från analysen ett bolag som gjort exceptionellt stora skatteinbetalningar. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 12

13 återigen på små skillnader under de första åren, men därefter en växande differens fram till år sex. Intressant nog minskar antalet anställa i de bolag som fått VINN NU-bidrag efter år sex. Skillnaderna är signifikanta år ett (p=0,002), år två (p=0,038), år tre (p=0,033), år fyra (p=0,059) och år sju (p=0,051). Det skall tilläggas att måttet antal anställda är svårtolkat då en ökning såväl som minskning kan bero på strategiska bemanningsbeslut avseende anställningsformer, anlitande av konsulter, sourcing, etc. Antal anställda antal anställda år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Ej beviljad Beviljad Figur 7. Antal anställda nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.7. Immateriella anläggningstillgångar Ett av syftena med VINN NU är att bidra till innovationsutveckling. Figur 8 indikerar att så också är fallet, där de bolag som fått VINN NU-finansiering ökar sina immateriella anläggningstillgångar snabbare än kontrollgruppen. Denna skillnad är signifikant år ett (p=0,055), år två (p=0,006), år tre (p=0,020), år fyra (p=0,087), år fem (p=0,013), år sex (p=0,055) och år sju (p=0,045). Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 13

14 Immateriella anläggningstillgångar tkr år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Ej beviljad Beviljad Figur 8. Immateriella anläggningstillgångar nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.8. Eget kapital Ett annat syfte med VINN NU är att underlätta för ytterligare extern finansiering. Litteraturen framhåller det signalvärde som en statlig aktör ger ett företag genom finansiering, vilket teoretiskt skall öka möjligheten att erhålla ytterligare externt risk- och/eller lånekapital (Lerner, 1999). Genom att analysera Eget kapital i balansräkningen kan förändring i ägarkapitalet utläsas. Figur 9 visar att de bolag som fått VINN NU-finansiering ökar det egna kapitalet mer än kontrollgruppen. Denna skillnad är signifikant år ett (p=0,005), år två (p=0,032), år tre (p=0,060), år fyra (p=0,011), år fem (p=0,005) och år sex (p=0,001). Eget kapital tkr år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Ej beviljad Beviljad Figur 9. Eget kapital nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 7.9. Långsiktiga skulder Även extern lånefinansiering har analyserats, med fokus på långsiktiga skulder. Figur 10 visar att VINN NU har en positiv påverkan på också denna typ av finansiering, men där skillnaderna mellan grupperna varierar över tiden. Fram till år två finns inga egentliga skillnader, mellan år tre och fem har Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 14

15 de VINN NU-finansierade företagen högre upplåning jämfört med kontrollgruppen, men därefter ökar istället låneandelen för de som inte fått de statliga bidragen. Detta kan förklaras av att de företag som beviljats VINN NU-bidrag enligt vad som redovisats ovan oftare tar in externt riskkapital från år 6 (se Tabell 9), vilket skulle förklara att behovet av lånefinansiering minskar. Skillnaden är statistiskt signifikant år tre (p=0,038). Långa skulder tkr år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Ej beviljad Beviljad Figur 10. Långsiktiga skulder nästan beviljade/beviljade VINN NU-ansökningar 8. Sammanfattning och reflektioner Tabell 7 summerar resultaten från de medelvärdesbaserade analyserna. Det finns inga signifikanta skillnader mellan VINN NU-finansierade företag och kontrollgruppen när det gäller överlevnad, tillväxttakt eller skatteinbetalningar, men det deskriptiva utfallet pekar på att samtliga dessa faktorer är bättre för bolag som beviljats VINN NU. På kort sikt har de som fått VINN NU-bidrag statistiskt säkerställt sämre nettoresultat jämfört med kontrollgruppen. De som fått VINN NU har dock signifikant fler anställda, högre värde på sina immateriella anläggningstillgångar samt högre eget kapital. När det gäller långsiktiga skulder har de VINN NU-finansierade företagen större andel lån under år tre. Sammantagen kan sägas att resultaten indikerar att VINN NU-finansierade företag har en bättre utveckling än kontrollgruppen på såväl kort som på lång sikt. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 15

16 Tabell 7. Sammanfattning resultat OMRÅDEN Överlevnad Inga Signifikanta skillnader på årsbasis Omsättning År 7 Tillväxttakt i omsättning Inga Nettoresultat År 1,2,3 och 5 Skatt Inga Anställda År 1,2,3,4 och 7 Immateriella anläggningstillgångar År 1,2,3,4,5,6,7 Eget kapital År 1,2,3,4,5,6 Långsiktiga skulder År 3 Denna deskriptiva studie ger ett antal intressanta indikationer. För det första att den valda matchningsteknik där innovativa nystartade företag som fått statlig subventionering jämförs med en kontrollgrupp som varit nära att få samma bidrag men fått avslag i sista instans, verkar fungera väl. Vid jämförelse mellan grupperna framkommer att de är mycket lika. För det andra att VINN NUbidraget de facto har en positiv påverkan avseende ett antal faktorer på de företag som subventioneras. Givet nivåerna på VINN NU-bidragen, dvs SEK per företag, kan konstateras att detta i så fall är ett billigt sätt att främja tillväxten av innovativa nya företag. Därmed stöds teorin om additionalitet där den statliga interventionen har gett effekter som inte skulle ha kommit till stånd utan sådan inblandning. För det tredje att tidhorisonten är betydligt längre än förväntat, dvs att flertalet av de positiva effekter uppstår först efter tre till sju år. I nästa studie kommer dessa indikationer att ge underlag för hypotesutveckling och därefter testas i fördjupade statistiska analyser. Om samma resultat bekräftas i dessa studier kan intressanta policy-orienterade slutsatser göras. För att få en fördjupad förståelse för företagen och grundarnas bevekelsegrunder kommer även kvalitativa djupintervjuer göras i ett senare skede. Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 16

17 9. Referenser Czarnitzki, D. and G. Licht (2006). Additionality of public R&D grants in a transition economy. Economics of Transition, 14(1): Georghiou, L. (2002). Impact and additionality of innovation policy. IWT Studies 40, Brussels, Six Countries Programme on Innovation. Girma, S., H. Görg and E. Strobl (2007). The effects of government grants on plant survival: A micro-econometric analysis International Journal of Industrial Organization, 25(4): Kerr, W. R., J. Lerner and A. Schoar (2011). The consequences of entrepreneurial finance: A regression discontinuity analysis. Forthcoming in Review of Financial Studies, Lerner, J. (1999). The government as venture capitalist: The long-run impact of the SBIR program. Journal of Business, 72(3): Meuleman, M. and W. De Maeseneire (2012). Do R&D subsidies affect SMEs access to external financing?. Research Policy, 41(3): Norrman, C. and L. Bager-Sjögren (2010). Entrepreneurship policy to support new innovative ventures: Is it effective? International Small Business Journal, 28(6): Mikael Samuelsson & Anna Söderblom 17

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2000-2005 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt 152 000 personer

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm

Estrad 2004-01-19. Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Estrad 2004-01-19 Sverige har högutbildade entreprenörer, men har Sverige ett kunskapsintensivt entreprenörskap? Frédéric Delmar & Johan Wiklund Handelshögskolan i Stockholm Finansiärer och medarbetare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 Nystartade företag utlandsfödda företagare Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering

Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Kvinnors företagande & tillgång till offentlig finansiering Hur snacket går & vem som får pengarna Jeaneth Johansson & Malin Malmström Vem är innovatör/entreprenör Sociala konstruktioner Konstruktioner

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE

Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Rapport Oktober 2013 BLEKINGE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Gotland - 4:e plats i länsrankingen 2014... 4 Gotland - 36:e plats i kommunrankingen 2014... 5 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012

Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Riksrapport Rapport från Företagarna oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer