Renhållningstaxa 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningstaxa 2010"

Transkript

1 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel.

2 Giltighetsområde Taxan gäller renhållningsavgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utförs genom kommunens försorg. Saknas det avgift i taxan för utförande av en lagstadgad tjänst tillämpas självkostnadsprincipen. Taxan omfattar hela Strängnäs kommun i den mån dispens inte beviljats av länsstyrelsen. Regler för sophantering finns att läsa i Renhållningsordning för Strängnäs kommun. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utom latrin och slam Sopor, köksavfall och annan dylik orenlighet från hushåll, skolkök, personalmatsal, restaurang, sjukhus (dock ej riskavfall) och liknande. Taxan för hushållsavfall är uppdelad på en fast del (grundavgift) och en rörlig del (hämtningsfrekvens, sopbehållarstorlek, eventuellt tillägg för gångavstånd, låsta eller olåsta dörrar). Grundavgift Grundavgift tas ut för samtliga bebyggda fastigheter inom kommunen. Vid dispens från hämtning av hushållsavfall skall endast grundavgiften betalas. Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av sopor. Det gäller bl a information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler, farligt avfall, småbatterier, kylmöbler samt viss hantering av grovsopor. En- och tvåfamiljsfastigheter med helårshämtning 815 kr per hushåll och år. Fritidsfastigheter med säsongshämtning 765 kr per hushåll och säsong. Flerfamiljsfastigheter med helårshämtning 495 kr per lägenhet och år. Företag 425 kr per behållare och år. Abonnemangets omfattning I abonnemanget för ett hushåll ingår: hämtning av hushållsavfall var fjortonde dag, gratis inlämning av sorterat avfall upp till 200 kg/gång (t ex kyl & frys, elektronik, trädgårdsavfall, grovsopor, farligt avfall) på återvinningscentralerna Kvitten och Läggesta. Förpackningar av kartong, hårdplast, glas och metall samt tidningar kan även lämnas på de obemannade återvinningsstationer som finns i kommunen. Gemensam sophämtning Godkännande från Miljökontoret krävs. Två eller fler närboende fastighetsinnehavare kan ansöka om gemensam sopbehållare, vars typ och storlek anpassas till antal boende, avfallsmängd samt normal hämtningsintervall. Man delar på den rörliga delen av taxan men samtliga hushåll betalar var sin grundavgift. En av dem som delar på sopbehållaren skall vara ansvarig gentemot kommunen för skötsel av kärl och hämtningsvägar samt ha betalningsansvar. Om man önskar separata fakturor tillkommer en avgift på 282 kr per fastighet och år. Betalningsansvar Fastighetsägare och tomträttsinnehavare är skyldiga att betala avgift för hanteringen av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall. Behållare Sopbehållare för hushållsavfall ingår normalt i avgiften och tillhandahålls av Strängnäs Renhållning, som också är ägare till sopkärlen. Rengöring och skötsel av kärlen är abonnentens ansvar. Dock kan Strängnäs Renhållning ta på sig detta mot avgift. Sopkärlen med volym 140L 370L är avsedda främst för villor och skall placeras vid hämtningsfordonets angöringsplats. I område där sidlastande hämtningsfordon används ska behållare placeras på anvisad plats. Ändrade förhållanden Om förhållandena som ligger till grund för abonnemanget ändras, skall detta anmälas till Strängnäs Renhållning. Vid befrielse från, eller uppehåll i, hämtningen tas den fasta avgiften ut. Man har nämligen då rätt att använda återvinningscentralerna för sortering av bl.a. förpackningar och grovsopor.

3 Sophämtning helår En- och tvåfamiljsfastigheter Antal hämtningar per år Kärlstorlek 140 liter 190 liter 370 liter liter 26 ggr kr kr kr kr Extra hämtning 117 kr 142 kr 210 kr 375 kr Överfullt kärl debiteras som extra hämtning. Till ovan angivna årsavgifter tillkommer en grundavgift per hushåll på 815 kr per år. Gemensam sophämtning Godkännande från Miljökontoret krävs. En av de som delar kärl skall vara ansvarig gentemot kommunen för skötsel av kärl och hämtningsvägar samt ha betalningsansvar. Gemensam faktura. Om separata fakturor önskas tillkommer en årlig kostnad på 282 kr per hushåll. Extra säck vid ordinarie hämtning 119 kr per styck Gångavstånd, mer än 1 meter 240 kr per kärl och år och per varje påbörjat 5 meters intervall Olåst dörr, bom och liknande 62 kr per kärl och år Låst dörr, bom och liknande 138 kr per kärl och år Flerfamiljefastigheter och företag Antal hämtningar per år Kärlstorlek Säckar 140 liter 190 liter 370 liter liter 160 liter 240 liter 26 ggr kr kr kr kr 52 ggr kr kr kr kr kr kr 104 ggr kr kr kr kr kr 156 ggr kr kr Extra hämtning 117 kr 142 kr 210 kr 375 kr 135 kr 210 kr Antal hämtningar per år Storlek på container 6,0 m 3 8,0 m 3 13 ggr kr kr 26 ggr kr kr 52 ggr kr kr Extra hämtning kr kr Överfullt kärl debiteras som extra hämtning. Till ovan angivna årsavgifter tillkommer för flerfamiljsfastigheter en grundavgift per lägenhet på 495kr per år. Till ovan angivna årsavgifter tillkommer för företag en grundavgift per behållare på 425kr per år. Extra säck vid ordinarie hämtning 119 kr per styck Gångavstånd, mer än 1 meter 9,23 kr per kärl och gång och per varje påbörjat 5 meters intervall Olåst dörr, bom och liknande 2,38 kr per gång Låst dörr, bom och liknande 5,31 kr per gång

4 Sophämtning säsong Fritidsfastigheter. (Vecka 16-38, alternativt vecka 17-39) Antal hämtningar per år Kärlstorlek 140 liter 190 liter 370 liter liter 12 ggr 689 kr 801 kr kr kr Extra hämtning 117 kr 142 kr 210 kr 375 kr Överfullt kärl debiteras som extra hämtning. Till ovan angivna säsongsavgifter tillkommer en grundavgift per hushåll på 765 kr per år. Gemensam sophämtning Godkännande av Miljökontoret krävs. En av de som delar kärl skall vara ansvarig gentemot kommunen för skötsel av kärl och hämtningsvägar samt ha betalningsansvar. Gemensam faktura. Om separata fakturor önskas tillkommer en årlig kostnad på 282 kr per hushåll. Extra säck vid ordinarie hämtning 119 kr /styck Gångavstånd, mer än 1 meter 240 kr /kärl och säsong och per varje påbörjat 5 meters intervall Olåst dörr, bom och liknande 62 kr /kärl och säsong Låst dörr, bom och liknande 138 kr /kärl och säsong Båttillägg, för abonnemang kr /abonnemang och säsong Båttillägg, för extra hämtning kr /gång (när båt måste användas för att nå hämtningsstället) Latrinhämtning Abonnemang Antal hämtningar per säsong Hämtning vid tomtgräns Hämtning vid toalettutrymme 4 ggr kr kr Extra kärl (vid ordinarie hämtning) 348 kr/st 380 kr/st Båttillägg* kr kr Hämtningsveckor: Vecka 21, 25, 29 och 33. Extra hämtning 441 kr/st 474 kr/st Båttillägg* kr/gång kr/gång Hämtningsveckor: Vecka 15, 23, 27, 31 och 36. Beställning av hämtning ska göras senast sista arbetsdagen före respektive hämtningsvecka. Budning 780 kr/st 828 kr/st Båttillägg* kr/gång kr/gång Hämtning sker inom 14 dagar efter beställning. *När båt måste användas för att nå hämtningsstället I avgiften ingår hämtning av ett kärl per gång. Extra kärl får lämnas, se taxa Inga insatspåsar i kärlet utan bara sådant som passerat igenom kroppen Kärl som hämtas från toalettutrymme skall vara framtaget och ha locket påsatt Kärl som hämtas vid tomtgräns skall placeras väl synligt och lättåtkomligt med locket påsatt Kärlet skall vara märkt med fastighetsbeteckning Kärl ingår i avgiften

5 Ringsö Sophämtning Vecka Antal hämtningar per år Kärlstorlek 140 liter 190 liter 370 liter liter 12 ggr 689 kr 801 kr kr kr Extra hämtning 117 kr 142 kr 210 kr 375 kr Överfullt kärl debiteras som extra hämtning. Till ovan angivna säsongsavgifter tillkommer en grundavgift per hushåll på 765 kr per år. Gemensam sophämtning Godkännande från Miljökontoret krävs. En av dem som delar kärl skall vara ansvarig gentemot kommunen för skötsel av kärl och hämtningsvägar samt ha betalningsansvar. Om separata fakturor önskas tillkommer en årlig kostnad på 282 kr per hushåll. Extra säck vid ordinarie hämtning 119 kr per styck Gångavstånd, mer än 1 meter 240 kr per kärl och säsong och per varje påbörjat 5 meters intervall Olåst dörr, bom och liknande 62 kr per kärl och säsong Låst dörr, bom och liknande 138 kr per kärl och säsong Båttillägg kr per säsong Latrin Antal hämtningar per säsong Hämtning vid tomtgräns Hämtning vid toalettutrymme 4 ggr kr kr Extra kärl (vid ordinarie hämtning) 348 kr/st 380 kr/st Båttillägg* kr Hämtningsveckor: Vecka 21, 29, 35 Budning 780 kr/st 828 kr/st Båttillägg* kr/gång I avgiften ingår hämtning av ett kärl per gång. Extra kärl får lämnas, se taxa Inga insatspåsar i kärlet utan bara sådant som passerat igenom kroppen Kärl som hämtas från toalettutrymme skall vara framtaget och ha locket påsatt Kärl som hämtas vid tomtgräns skall placeras väl synligt och lättåtkomligt med locket påsatt Kärlet skall vara märkt med fastighetsbeteckning Kärl ingår i avgiften

6 Slamtömning Anläggning Slamavskiljare och enskilda brunnar Volym 1m 3 2m 3 3m 3 4m 3 5m 3 6m 3 7m 3 8m 3 9m 3 >9m kr 745 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/volym m3 i behandlings-avgift + timtid Reningsverk Slutna tankar 806 kr 958 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/volym m3 i behandlings-avgift + timtid Erfordras slanglängder över 15 m utgår tillägg per påbörjat 10 m intervall därutöver med 91 kr/intervall Erfordras slanglängder över 50 m debiteras timpris kr/tim För budning av slamavskiljare och enskilda reningsverk debiteras ett tillägg per abonnent 151 kr För extra arbete med fastrostade manluckor och liknande debiteras timpris kr/tim För bomkörning, dvs tömning har inte kunnat ske p.g.a orsaker som abonnenten råder över 589 kr För hämtning från avloppsanläggning vid årsbostäder som varit i drift mer än ett år utan att tömning skett utgår tillägg med 50% av taxepriset. Jouravgift vid akut tömning, utöver timdebitering och eventuella övertids- och ob-tillägg kr Vid tömning annan dag än ordinarie för området debiteras timtid kr/tim Ringsö, färjetillägg tillkommer. Om flera anläggningar töms samtidigt delas kostnaden. Beställning av slamtömning skall ske senast kl dagen före områdets tömningsdag. Kundservice Vardagar måndag fredag Dag före helgdag och röd dag Under övrig kontorstid går det även att ringa vår entreprenör SÖRMLAST AB, Jourhämtning av slam Måndag: Björsund, Helgarö, Vik, Fogdö, Vansö. Tisdag: Mariefred, Edsala, Hästnäs, Viggeby, Läggesta, Hedlandet, Karlstorp. Onsdag: Toresund, Edeby, Herresta, Ytterselö, Husby, Tuna, Nällsta, Norrtorp, Överselö, Håsta. Torsdag: Tosterö, Aspö, Oknö. Fredag: Strängnäs, Djupvik, Lundby, Härad, Länna, Malmby, Åkers Styckebruk.

7 Grovavfall En och tvåfamiljsfastigheter Förbeställd hämtning enligt nedan (tippavgift ingår) 1:a m kr 2:a m kr/st Budning, hämtning inom 2 arbetsdagar (tippavgift ingår) 1:a m kr 2:a m kr/st Vitvaror och elektronik 1:a kolli 267 kr 2:a kolli 85 kr/st Grovsopor skall vara utställda till tomtgräns samt sorterade i fraktionen brännbart och icke brännbart och förpackade i säckar eller på annat sätt enligt överenskommelse vid beställning. Beställning av hämtning skall göras senast 14 dagar före hämtning. Max 2 m 3. OBS! Grovavfall får inte innehålla Farligt avfall eller elavfall. Flerfamiljsfastigheter Hämtas efter beställning. Transportavgift kr plus sorteringsavgift enligt tipptaxan. OBS! Grovavfall får inte innehålla Farligt avfall eller elavfall. Helgcontainer Lastväxlarcontainer för grovsopor. Transportavgift 750 kr plus sorteringsavgift enligt tipptaxan, OBS! Grovavfall får inte innehålla Farligt avfall eller elavfall. Övriga tjänster Hämtning av farligt avfall från en- och tvåfamiljsfastigeter, max 25 kg 418 kr/gång Hämtning av hushållsavfall där det inte går att ta sig fram med ordinarie fordon kr/kolli (hushållsavfallet ska vara väl förpackat och väga max 25 kg/kolli). Återvinningscentraler för privatpersoner Kvitten Läggesta Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Storhelger STÄNGT Storhelger STÄNGT Tippavgifter privatpersoner Material med producentansvar 0 kr Grovavfall < 2 m 3 0 kr > 2 m 3 Enligt tipptaxan Däck, personbil utan fälg 28 kr/styck Däck, personbil med fälg 83 kr/styck Övrigt avfall Från första kilot Enligt tipptaxan

8 Tänk på! Att ställa ut sopkärlet före kl på hämtningsdagen! Att hålla körbar väg! Att väg som sopbil eller slambil skall köra på måste ha en fri bredd på minst 3,0 meter och fri höjd på minst 3,5 meter! Att klippa ner och hålla undan trädgrenar och liknande! Att underlätta genom att hålla fri transportväg! Att skotta och sanda vintertid! Att dina sopor är vår arbetsmiljö! Att inte fylla sopkärlen mer än att de kan stängas! Att inte packa sopkärlet så hårt att soporna inte ramlar ur vid tömning! Att paketera stickande och skärande föremål så att skador undvikes! Att paketera hushållssoporna väl så minskas risken för illaluktande kärl och vintertid även risken för fastfrusna sopor! Att ställa ut latrinkärlet före kl på måndagen i hämtningsveckan! Inga insatspåsar i kärlet utan bara sådant som passerat igenom kroppen! Att sätta på locket på latrinkärlet! Att placera latrinkärlet väl synligt! Att märka latrinkärlet med fastighetsbeteckning! Att flagga vägen till slambrunnen! Att märka ut locket på slambrunnen! Att hålla locket rent på tömningsdagen!

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas

WHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat foljande ärenden att behandlas WHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 12 december 2012, kl. 18.00. Under sammanträdet kommer bland annat

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

INFORMATION FRITIDSHUS 2014

INFORMATION FRITIDSHUS 2014 INFORMATION FRITIDSHUS 2014 Här kommer lite information till dej som är ägare till ett fritidshus i vår kommun. Ny taxa för avfall (sid 2.2) samt vatten och avlopp (sid 3.5). Du som har kommunalt vatten

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Information om Slamtömning i Ekerö kommun

Information om Slamtömning i Ekerö kommun Information om Slamtömning i Ekerö kommun Ekerö kommun hanterar slamtömning I Ekerö kommun är det SITA Sverige AB som utför slamtömningen. Kontakt SITA Sverige AB För frågor angående din tömning kontakta

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer