Kommunstyrelsens kontor Utredarenheten. Skolgång för alla barn SOU 2010:5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens kontor Utredarenheten. Skolgång för alla barn SOU 2010:5"

Transkript

1

2

3

4 1 (12) Datum PM Dnr UN 10/21 Enhet Kommunstyrelsens kontor Utredarenheten Handläggare Olar Skinnars Maria Hjernerth Johan Ward Skolgång för alla barn SOU 2010:5 Rätten för barn som vistas i landet utan tillstånd I betänkandet föreslås att de barn och ungdomar som vistas i Sverige utan att ha tillstånd till det ska omfattas av rätten till utbildning. Förslaget innebär också att skolornas plikt att anmäla vetskapen om att det finns barn utan tillstånd att vistas i landet tas bort. Socialtjänstens anmälningsplikt föreslås vara kvar. Betänkandet föreslår slutligen att kommunerna ska ges full kostnadskompensation, men anger inget förslag till ersättningsnivåer. Kommunförvaltningen föreslår att Södertälje kommun ställer sig positiv till rätten till utbildning. Kommunen föreslår vidare att socialtjänstens anmälningsplikt justeras så att de barn och ungdomar som finns i utbildning, och behöver den kompetens som finns inom socialtjänsten, kan använda den utan risk för att bli anmälda till statliga myndigheter. Slutligen föreslår kommunförvaltningen att staten kompenserar kommunerna med en ersättningsnivå som i princip är kommunens platsbidrag till enheterna för elever i förberedelseklass i grundskolan och introduktionskurs för invandrarungdomar i gymnasieskolan. Innehåll Rätt till utbildning och skolplikt... 2 Barnkonventionen... 3 Barn och ungdomar utan tillstånd i Södertälje... 4 Kommunens beredskap och enheternas mottagande... 7 Sekretessfrågor... 9 Kostnader och ersättning till kommunen... 9 Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

5 2 (12) Rätt till utbildning och skolplikt Alla barn och ungdomar som är medborgare i Sverige samt de som har tillstånd att vistas i Sverige har rätt till utbildning. Till dem som har tillstånd att vistas i Sverige räknas, förutom de som har permanent uppehållstillstånd, asylsökande, personer med tillfälligt skydd, personer som ansöker om uppehållstillstånd, samt till personer som meddelas beslut om avvisning eller utvisning, men endast till dess att de lämnar landet. Rätten till utbildning gäller inte de barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd 1. Betänkandet Skolgång för alla barn föreslår att också de barn och ungdomar som vistas i Sverige utan att ha tillstånd till det ska omfattas av rätten till utbildning. Rätten till utbildning föreslås gälla på samma villkor som för dem som är medborgare eller har tillstånd att vistas i Sverige. Rätten till utbildning föreslås omfatta förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola (förutsatt att gymnasieutbildningen kan påbörjas innan personen har fyllt 18 år). Barn och ungdomar som är i grundskoleåldern och är folkbokförda i landet omfattas av skolplikt. Eftersom asylsökande barn och ungdomar, liksom de som vistas i landet utan tillstånd inte ska eller kan folkbokföras omfattas dessa inte av skollagens bestämmelser om skolplikt. Betänkandet Skolgång för alla barn föreslår att skolplikten inte ska omfatta barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd. I förskolor och skolor finns idag barn och ungdomar som inte har tillstånd att vistas i landet. Det finns också barn och ungdomar som inte vågar gå i förskola och skola genom risken för upptäckt och att därmed de, och hela deras eventuella familj, riskerar att utvisas ur landet. Betänkandets förslag gör det mera riskfritt och möjligt för barnen och ungdomarna att få utbildning och därmed också en ordnad och meningsfull verksamhet med kamrater under dagarna. Det är också rimligt att inte koppla skolplikt till rätten till utbildning. Det måste vara ett personligt beslut om man vill ta steget och göra sig så synlig som att dagligen gå i förskola eller skola när man lever under hotet att bli utvisad. Södertälje kommun uttrycker tillfredsställelse med att betänkandet föreslår förändringar av reglerna som gör att rätten till utbildning omfattar alla barn, även de som vistas i landet utan tillstånd. 1 Uttrycket barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd (barn och ungdomar som inte räknas som bosatta i Sverige) är visserligen något omständligt men används här eftersom det är mindre värdeladdat än illegal och mer tydligt än papperslös eller gömd.

6 3 (12) Södertälje kommun delar utredningens uppfattning att barn och ungdomar som vistas i Sverige utan att ha tillstånd inte ska omfattas av skolplikten o Om utredningens förslag bifalls i Riksdagen ändras lagstiftningen så att även de barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd får rätt att gå i förskola och skola. I och med rätten till utbildning utvidgas bör också köregler i förskolan, basplaceringsregler i grundskolan och antagningsregler i gymnasieskolan anpassas till den nya situationen. Utbildningsnämnden bör ge utbildningskontoret i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa regler och rutiner för mottagande i de olika utbildningsverksamheterna. Barnkonventionen Barnkonventionen stipulerar att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Målen för målgruppen barn och ungdom 0-18 år är att barns och ungas uppväxtvillkor är uppmärksammande och deras förutsättningar för ett gott liv i Sverige är så gynnsamma som möjligt. Rätten till utbildning ska förverkligas på grundval av lika möjligheter. Man får inte stänga ute vissa grupper av barn från rätten till utbildning eftersom den gäller alla, oavsett bakgrund. Varje barns och ungdoms behov och egna förutsättningar ska vara utgångspunkt i en individuell introduktionsplan och att barn och ungdomar som har kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare får sina särskilda behov tillgodosedda. Barns rätt omfattar också vila, fritid, lek och deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Betänkandets förslag att ge alla barn och ungdomar, även de som vistas i landet utan tillstånd, samma rätt till utbildning överensstämmer med Barnkonventionens intentioner. De särskilda behov som barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd ska få tillgodosedda, när det gäller utbildning och i skolornas fritidsverksamhet, ligger på kommunen. När dessa barn och ungdomar ges rätten att gå i förskola och skola är det viktigt att de ges möjlighet att delta i alla skolans och fritidshemmets aktiviteter. Södertälje kommun uttrycker tillfredsställelse med att betänkandet föreslår förändringar av reglerna som gör att rätten till utbildning omfattar alla barn i enlighet med Barnkonventionen.

7 4 (12) Barn och ungdomar utan tillstånd i Södertälje Flyktingmottagandet har varit högt under 2000-talet. Sedan har 2006 omkring flyktingar bosatt sig i Södertälje. Det är svårt att få en tillförlitlig bild av hur många människor totalt, och hur många barn och ungdomar, som bor i Södertälje utan att ha tillstånd att vistas i landet. Nedan redovisas några organisationers uppfattningar. Migrationsverket Kommunförvaltningen har varit i kontakt med Migrationsverket. Myndigheten hade inga uppgifter avseende antalet barn och ungdomar som vistas utan tillstånd i landet. Rädda barnen i Sverige Rädda Barnen räknar med att det finns barn och ungdomar som vistas i Sverige utan tillstånd. Siffrorna är mycket osäkra men trots det den mest tillförlitliga. För att kunna uppskatta antalet barn och ungdomar som vistas i Södertälje utan tillstånd måste hänsyn tas till att flyktingmottagningen generellt sett är betydligt större här jämfört med kommuner i samma storlek varför en kvalificerad gissning runt barn och ungdomar kan vara rimlig. Social- och omsorgskontoret i Södertälje Barn- och ungdomsenheten, Social- och omsorgskontoret, har ingen uppfattning om hur många barn det kan handla om och orsaken till det är att dessa barn och ungdomar inte kontaktar myndigheterna i rädsla att bli upptäckta av polisen. Däremot tror Social- och omsorgskontoret inte att en ny lagstiftning påverkar antalet barn i skolan nämnvärt eftersom en stor andel av dessa inte vågar gå till skolan. Bedömningar från frivilligorganisationer i Södertälje Svenska kyrkan Svenska kyrkan uppger att det upp till årskurs 9 har det varit möjligt för gömda barn i Södertälje att delta i skolundervisningen. Någon statistik har aldrig sammanställts, men uppfattningen är att det under de senaste sex åren rört sig om cirka gömda barn som gått i grundskolan. Det blev en markant nergång 2006 när en ny utlänningslag med amnesti antogs, eftersom de elever som kom till skolan inte längre var gömda. En ökning av gömda barn har skett från våren 2007 då avslagen på asylansökningar från Irakiska flyktingar började komma. Många familjer gick då under jorden och uppskattningen är att antalet gömda barn i skolan i Södertälje åter rör sig om cirka

8 5 (12) Svenska kyrkan tror inte att de har någon betydelse i praktiken att förslaget innebär att socialtjänsten behåller sin anmälningsplikt. De barn som haft behov av stöd har fått det utan att socialtjänsten har kontaktats. Hjälpen har bland annat kommit genom olika projekt, och det har varit möjlighet att kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin (BuP) då det funnits behov av detta. Svenska kyrkan upplever att de professioner (skola, BuP) i Södertälje som kommit i kontakt med gömda barn har hanterat uppgiften mycket bra. Även polismyndigheten har haft en human inställning när de fått kännedom om gömda barn i skolan. Komplikationer har uppstått när barnen lämnat grundskolan och gymnasieskolan inte tagit emot dem. Rektorerna har använt ekonomiska argument för att inte ta emot gömda barn i gymnasieskolan. Röda Korset Röda Korset tror inte att ny lagstiftning kommer att öka antalet barn som kommer till skolan. Barnen (har åtminstone hittills) kommit till förskolan under asylprocessen. När den är över fortsätter barnen i grundskolan, där de redan känner trygghet och vet att ingen kommer och hämtar dom. Gymnasieskolan är svårare utifrån två aspekter. Som elev är det svårare att delta om familjen fått avslag på asylansökan. Barnen hoppar av skolan för att hjälpa till med familjens försörjning. Äldre barn drabbas hårt när familjen får avslag. Den andra aspekten är att barn som kommer till landet när de är äldre har svårt att delta i undervisningen på grund av språksvårigheter. De hänvisas då till utbildningsformen Svenska för invandrare (SFI) av gymnasieskolorna. Det är mycket viktigt att barnen får vara en del i en social gemenskap. Det har blivit bättre på senare år när även skolbarnsomsorgen har öppnat upp för gömda barn. Den sociala gemenskapen är också en anledning till att Röda Korset anser att det är av stor vikt att även förskolan öppnas för gömda barn. Ju tidigare de kommer in i samhället och en social gemenskap, desto bättre är det för dem. Förskolan för alla in i samhället, även föräldrarna. Ju tidigare barnen får tillträde till samhället desto bättre, eftersom det ställs allt högre krav på att de ska bidra till familjens försörjning ju äldre de blir. Röda Korset anser att kunskaper om hur man möter barn i kris inte finns i skolan. Man vill men kan inte hjälpa. Personalen måste ha en gedigen kompetens, bra exempel är psykologerna på Röda korsets traumaenhet och Rädda barnens psykologer.

9 6 (12) Beträffande uppskattningen om hur många gömda barn som finns i Södertälje vill Röda Korset inte göra någon uppskattning. De hänvisar till beräkningar som kan göras utifrån officiell statistik. Dock gör Röda Korset bedömningen att antalet barn sannolikt kommer att ha dubblerats om två år eftersom Irakiska flyktingar som inte beviljas asyl på inga villkor vill återvända. S:t Mikaelskyrkan Sankt Mikaelskyrkan uppger att många av de gömda barnen redan går i skolan. De har svårt att svara på hur många fler som skulle komma till skolan under andra förutsättningar. Dock är det klart att många barn är rädda för att bli upptäckta och att de skolkar mycket. S:t Jakobs församling S:t Jakobs församling har inte så många församlingsmedlemmar som är gömda. Kyrkan tror att många fler Irakiska barn kommer att komma till skolan under andra förutsättningar. Kyrkan uppskattar att det finns gömda Irakier i Södertälje idag. Kommunförvaltningens kommentarer till organisationernas uppgifter Röda Korsets uppgifter om att cirka barn vistas i Sverige utan tillstånd omräknat till Södertäljes förutsättningar ger en siffra om cirka barn. Utredningen uppskattar en nyttjandegrad på 50% utifrån att Asylutredningen angav att 60% av barn i asylprocessen utnyttjade möjligheten till utbildning. För barn som saknar tillstånd att vistas i landet antar utredningen att nyttjandegraden kommer att vara något lägre. I Södertälje skulle det då handla om cirka barn, vilket stämmer väl överens med Svenska Kyrkans uppgifter om att barn utan tillstånd att vistas i Sverige går i skolan i Södertälje. Röda Korset gör bedömningen att antalet barn sannolikt kommer att ha dubblerats om två år eftersom Irakiska flyktingar på inga villkor vill återvända när asylansökan slutgiltigt avslagits. Det uppstår svårigheter för ungdomar som vistas i Sverige utan tillstånd att börja i gymnasieskolan efter att de slutat i grundskolan. Gymnasieskolorna har använt ekonomiska argument för att inte ta emot dessa ungdomar i gymnasieskolan. Orsaken till att barn och ungdomar utan tillstånd att vistas i landet inte kontaktar myndigheterna är rädslan för att bli upptäckta av polisen. De barn som haft behov av stöd har fått det utan att socialtjänsten har kontaktats. Hjälpen har bland annat kommit genom olika projekt, och det har varit möjlighet att kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin då det funnits behov av detta.

10 7 (12) De uppgifter som redovisas ovan stödjer utredningens förslag om att kommunerna ska ges full kostnadstäckning för de barn som finns i utbildning. Södertälje kommun får då statlig ersättning för de barn som finns i verksamheten, vilka idag inte räknas med i befolkningsunderlaget eftersom de inte är och inte heller kan vara folkbokförda i kommunen. Möjligheterna för dem att gå i gymnasieskolan skulle öka. Det stödjer också Södertälje kommuns synpunkt, som redovisas under rubriken Sekretessfrågor att socialtjänstens anmälningsplikt justeras så att de barn och ungdomar som finns i utbildning, och behöver den kompetens som finns inom socialtjänsten, kan använda den utan risk för att bli anmälda till statliga myndigheter. Kommunens beredskap och enheternas mottagande Här redovisas inledningsvis råd och rekommendationer från tre statliga myndigheter. Integrationsverket har nationella mål för nyanländas introduktion. Myndigheten för skolutveckling har formulerat introduktionsmål för nyanlända barn och ungdomar. De barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd omfattas inte av de nationella myndigheternas ansvar eller målbeskrivningar genom att de inte räknas som bosatta i landet. Med förslagen i Skolgång för alla barn läggs ansvaret för målformulering, organisation, mottagande, genomförande av introduktion och utbildning samt uppföljning på kommunen. Mot bakgrund av att barnen och ungdomarna och deras eventuella familjer ofta har traumatiska upplevelser från förhållanden i hemlandet, ofta förstärkta av en flyktsituation, och att de lever illegalt i landet ställs det stora krav på mottagande och verksamhet. Kommunen måste besluta en form och ett innehåll för mottagande och utbildning för de barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd. Det måste också finnas resurser som är beredda att agera för de barn och ungdomar som kommer till förskolor och skolor. Myndigheten för skolutvecklings introduktionsmål för barn och ungdomar anger att: Kommunerna bör ha riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever Kommunerna bör se till att riktlinjerna är kända av skolans personal Kommunerna bör se till att informationen om hur anmälan till skolan ska ske finns lätt tillgänglig för elevens vårdnadshavare. Förskolan och skolan bör ha rutiner för hur mottagandet går till, Förskolan och skolan bör så snart som möjligt skapa goda och förtroendefulla relationer med elevens vårdnadshavare.

11 8 (12) Skolverket poängterar att det är angeläget att all personal inom en kommun, liksom frivilligorganisationerna, har kännedom om riktlinjerna. Vikigt är även att riktlinjerna finns översatta till de språk som nyanlända behärskar och att det finns lättillgänglig information om vart eleven och föräldrarna ska vända sig vid det första mötet med skolan. Skolans första möte med eleven och föräldrarna har betydelse för hur den fortsatta kontakten kommer att utvecklas positivt. I förskolorna och skolorna finns en kompetens och beredskap att ta emot och arbeta med barn och ungdomar som är nyanlända i landet. De barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har, genom att de vistas illegalt i Sverige, en ytterligare dimension i sina levnadsförhållanden. Det medför att särskilda krav ställs på mottagande, verksamhet och omsorg i förskolor och skolor, vilket också medför ökade kostnader. Kommunen bör ta fram riktlinjer och rutiner för detta och göra dem kända och lättillgängliga för målgruppen och de anställda. De särskilda kostnader för elevvård och studie- och yrkesvägledning som beredskapen för, och arbetet med, barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd stödjer kommunens argument för nivån på ersättningsschablonen som redovisas nedan under Kostnader och ersättning till kommunen. o Utbildningsnämnden bör ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för mottagande, verksamhet och omsorg i förskolor och skolor för att arbeta med barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd. Riktlinjerna och rutinerna bör tas fram i nära samarbete med den personal som kommer att arbeta med den aktuella gruppen. I uppdraget bör också ingå en plan för att försäkra sig om att det finns relevant kompetens i organisationen för att arbeta med barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd och en beredskap för att sätta in resurser till stöd för enskilda barn och ungdomar och till den personal som arbetar med dem. Uppdraget bör samordnas med de övriga arbeten som pågår inom kommunen för liknande målgrupper. Kommunförvaltningens kommentarer till förslaget till utbildningsnämnden att ta fram riktlinjer och rutiner för mottagande. Inom utbildningskontoret pågår ett långt framskridet arbete med att ta fram riktlinjer för mottagande av flyktingbarn. Inom kommunen sker också överläggningar med Migrationsverket om ett antal överenskomna platser för ensamkommande flyktingbarn. Planeringen är 5 platser och med den troliga genomströmningen omkring 15 barn årligen. Riktlinjerna och rutinerna bör samordnas med dessa två arbeten.

12 9 (12) Sekretessfrågor Utredningen föreslår inte någon ändring av Socialnämndens uppgiftsskyldighet till andra myndigheter. Utredningen har sökt men inte funnit något säkert underlag för att det skulle finnas ett samband mellan förekomsten av att barn som vistas i landet utan tillstånd avhåller sig från att delta i utbildning och bestämmelsen om socialnämndens uppgiftsskyldighet. Södertälje kommuns erfarenhet visar att utredningens slutsatser inte har tagit hänsyn till omständigheter som är väsentliga för barn- och ungdomars val att delta i skolundervisningen. Barn och ungdomar utan tillstånd att vistas i landet lever ständigt med osäkerheten att bli upptäckt av myndigheterna. Huruvida barn- och ungdomar utnyttjar rätten att gå till skolan hänger därför starkt samman med tilliten till att han/hon inte blir spårad. Lagstiftaren bör därför ställa sig frågan hur pass rimligt det är att barnen vågar gå till skolan utifrån risken att bli upptäckt. Det finns redan idag ett förbud för polisen som innebär att de inte får följa barnen på väg hem efter skolan. Södertälje kommuns erfarenhet är att tilliten är mycket låg till detta förhållande från de barn och ungdomar som berörs. En andra komplikation berör det faktum att det finns tjänster inom skolan som är helt eller delvis finansierade av socialtjänsten. Finansieringsförhållandet 50/50 är inte ovanligt. Risken för de barn och ungdomar att faktiskt komma i kontakt med andra myndigheter än skolan ökar därmed väsentligt. Det är oklart hur skolpersonal som har sin tjänst finansierad av socialtjänsten hanterar en sådan situation. Det råder dock ingen tvekan om att detta är en faktor som starkt bidrar till att minska viljan för dessa barn och ungdomar att gå till skolan trots att de får möjlighet till det. Lagstiftaren bör överväga förändringar i 17 kap. 1 Utlänningslagen om socialnämndens uppgiftsskyldighet i ärenden om uppehållstillstånd eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Förändringen bör avgränsas till att gälla dem som deltar i förskola, grundskola eller gymnasieskola och deras anhöriga. Kostnader och ersättning till kommunen Betänkandet föreslår att kommunernas kostnader för utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn som vistas i landet utan tillstånd ska ersättas av staten med ett specialdestinerat statsbidrag efter ett ansökningsförfarande. Vidare föreslås att kommunerna ska ges full kostnadskompensation, men anger inget förslag till ersättningsnivåer.

13 10 (12) Utredningen gör en beräkning för statens kostnader för att kompensera kommunerna för de barn utan tillstånd att vistas i landet och som finns i utbildning i kommunerna. Utredningen tar inte ställning till om de ersättningsnivåer man använder i beräkningen är den nivå som ska användas, utan nivåerna är enbart beräkningsexempel. I remissen uppmanas remissinstanserna att särskilt uppmärksamma och kommentera de finansiella konsekvenserna av förslaget. Eftersom det inte finns tillförlitliga uppgifter om hur många barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd, använder utredningen en av de uppskattningar som finns och som anger barn. Av samma skäl har man använt en av flera uppgifter om hur stor andel av barnen och ungdomarna (de uppskattningsvis 3 000) som finns i olika åldrar. Med kolumnrubriken Nyttjandegrad avses hur stor andel av de uppskattningsvis barnen och ungdomarna som kommer att delta i utbildning. Här ger man två beräkningsexempel, ett är om alla (100%) deltar och, efter ett resonemang om möjliga andelar, ett räkneexempel med 50% deltagande. Beräkningarna redovisas i tabellen 2 : Åldersgrupp Andel (%) Antal Belopp per barn Nyttjandegrad (%) Nyttjandegrad (%) Förskola (1-5 år) Allmän förskola Förskoleklass Grundskoleåldern Skolbarnsomsorg Gymnasieåldern Summa Samtliga uppgifter i tabellen är utredningens material. Uppgiften Belopp per barn är hämtad från Asylersättningsförordningen och utredningen använder beloppen som beräkningsgrund för att uppskatta statens kostnader för de aktuella barnen och ungdomarna. 2 Den Andel av samtliga aktuella barn som man använder i beräkningen är hämtad från den förra utredningens (SOU 2007:34) bedömning grundat på uppgifter från polismyndigheten. Det antal barn (3 000) som man använder i beräkningen är utredningens uppskattning utifrån den förra utredningens (SOU 2007:34) uppgifter. De värden som redovisas i kolumnen Belopp per barn är de schabloner som finns i Asylersättningsförordningen. Nyttjandegrad 50% är en uppskattning som utredningen gör utifrån att Asylutredningen angav att 60% av barn i asylprocessen utnyttjade möjligheten till utbildning. För barn som saknar tillstånd att vistas i landet antar utredningen att nyttjandegraden kommer att vara något lägre.

14 11 (12) Barnkonventionen säger bland annat att barns rätt omfattar fritid, lek och deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Mot den bakgrunden är det rimligt att utgå från att de deltar i förskolan och grundskolan heldagar. Det betyder att barn som går i den obligatoriska förskolan också går i den avgiftsbelagda förskolan återstoden av dagen, och att grundskoleelever också deltar i fritidshemmets verksamhet. Tabellen visar de belopp som blir aktuella för barn och elever som finns i förskola på heltid och som går i grundskola och på fritidshemmet, en jämförelse mellan de belopp som används i utredningen Skolgång för alla barn och ersättningarna som gäller 2010 i Södertälje kommun. Beloppen i kolumnen SOU 2010:5 är hämtade ur Asylersättningsförordningen och i kolumnen Södertälje kommun redovisas de belopp som kommunstyrelsen ger som bidrag till ett barn i förskola respektive en elev i grund- eller gymnasieskola till utbildningsnämnden. Belopp per barn Åldersgrupp SOU 2010:5 Södertälje kommun Diff S:e - SOU2010:5 Förskola (1-5 år) Allmän förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Tabellen visar att det är betydande skillnader mellan de beloppsnivåer som utredningen använder och de beloppsnivåer som gäller i Södertälje kommun. I sitt särskilda yttrande menar Irene Reuterfors-Mattsson: Reformen måste finansieras fullt ut av staten, antingen genom schabloner som åtminstone ligger i nivå med genomsnittskostnaderna eller genom att kommunerna kan återsöka faktisk kostnad. Reuterfors-Mattsson skriver vidare: Jag anser att det vore oacceptabelt om dagens nivåer på schablonerna för asylsökande barn och ungas utbildning skulle tillämpas för att ersätta kommuner för utbildning m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd. Dessa schabloner ligger långt under kommunernas genomsnittskostnader för utbildningsplatser för samtliga elever. Asylmottagningsutredningen (SOU 2009:19) konstaterade detta och förslog en höjning på 30 procent.. De i tabellen redovisade beloppen visar att utredningens belopp ska höjas med i genomsnitt 58% för att komma i nivå med beloppen i Södertälje kommun

15 12 (12) Södertälje kommun delar utredningens förslag att kommunerna ska ges full kostnadstäckning för de barn och ungdomar som deltar i utbildning och att statsbidraget utbetalas med schablonbelopp efter ansökan där inga personuppgifter förekommer. Södertälje kommun föreslår att staten ersätter kommunerna för de barn och ungdomar som deltar i utbildning med schablonbelopp som motsvarar de belopp som gäller i Södertälje kommun, enligt tabellen nedan: Förskola Kronor 1-3 åringar åringar Allmän förskola Gymnasieskola IVIK Grundskola Kronor Fritidshem Fritidsklubb FBK F-klass FBK År FBK år IVIK Introduktionskurs för invandrare, gymnasieskolan FBK Förberedelseklass för nyanlända invandrarelever, grundskolan F-klass - Förskoleklass

16 1 (5) Datum Dnr UN 10/21, Utbildningsdepartementet U2010/533/S Enhet Utbildningsnämnden Handläggare Olar Skinnars Utbildningsdepartementet Att. Anders Widholm Stockholm Remissvar från Södertälje kommun Skolgång för alla barn SOU 2010:5 Utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd Utbildningsdepartementet remitterade betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) till Södertälje kommun för synpunkter. Remissvaret ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast I missivet framhålls att remissinstanserna särskilt ska kommentera de finansiella konsekvenserna av förslaget. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna remissen till Utbildningsnämnden för beredning och direkt besvarande. Södertälje kommuns yttrande över Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) 1. Rätt till utbildning och skolplikt I förskolor och skolor finns idag barn och ungdomar som inte har tillstånd att vistas i landet. Det finns också barn och ungdomar som inte vågar gå i förskola och skola genom risken för upptäckt och att därmed de, och hela deras eventuella familj, riskerar att utvisas ur landet. Betänkandets förslag gör det mera riskfritt och möjligt för barnen och ungdomarna att få utbildning och därmed också en ordnad och meningsfull verksamhet med kamrater under dagarna. Campusgatan 26 Tfn Södertälje Org-nr

17 SOU 2010:5 Skolgång för alla barn Remissvar Södertälje kommun 2 (5) Det är också rimligt att inte koppla skolplikt till rätten till utbildning. Det måste vara ett personligt beslut om man vill ta steget och göra sig så synlig som att dagligen gå i förskola eller skola när man lever under hotet att bli utvisad. Södertälje kommun uttrycker tillfredsställelse med att betänkandet föreslår förändringar av reglerna som gör att rätten till utbildning omfattar alla barn, även de som vistas i landet utan tillstånd. Södertälje kommun delar utredningens uppfattning att barn och ungdomar som vistas i Sverige utan att ha tillstånd inte ska omfattas av skolplikten 2. Barnkonventionen Betänkandets förslag att ge alla barn och ungdomar, även de som vistas i landet utan tillstånd, samma rätt till utbildning överensstämmer med Barnkonventionens intentioner. De särskilda behov som barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd ska få tillgodosedda, när det gäller utbildning och i skolornas fritidsverksamhet, ligger på kommunen. När dessa barn och ungdomar ges rätten att gå i förskola och skola är det viktigt att de ges möjlighet att delta i alla skolans och fritidshemmets aktiviteter. Södertälje kommun uttrycker tillfredsställelse med att betänkandet föreslår förändringar av reglerna som gör att rätten till utbildning omfattar alla barn i enlighet med Barnkonventionen. 3. Barn och ungdomar utan tillstånd i Södertälje Det uppstår svårigheter för ungdomar som vistas i Sverige utan tillstånd att börja i gymnasieskolan efter att de slutat i grundskolan. Gymnasieskolorna har använt ekonomiska argument för att inte ta emot dessa ungdomar i gymnasieskolan. Orsaken till att barn och ungdomar utan tillstånd att vistas i landet inte kontaktar myndigheterna är rädslan för att bli upptäckta av polisen. De barn som haft behov av stöd har fått det utan att socialtjänsten har kontaktats. Hjälpen har bland annat kommit genom olika projekt, och det har varit möjlighet att kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin då det funnits behov av detta. De uppgifter som redovisas ovan stödjer utredningens förslag om att kommunerna ska ges full kostnadstäckning för de barn som finns i utbildning. Södertälje kommun får då statlig ersättning för de barn som finns i verksamheten, vilka idag inte räknas med i befolkningsunderlaget eftersom de inte är och inte heller

18 SOU 2010:5 Skolgång för alla barn Remissvar Södertälje kommun 3 (5) kan vara folkbokförda i kommunen. Möjligheterna för dem att gå i gymnasieskolan skulle öka. Det stödjer också Södertälje kommuns synpunkt, som redovisas under rubriken Sekretessfrågor att socialtjänstens anmälningsplikt justeras så att de barn och ungdomar som finns i utbildning, och behöver den kompetens som finns inom socialtjänsten, kan använda den utan risk för att bli anmälda till statliga myndigheter. 4. Kommunernas beredskap och enheternas mottagande I förskolorna och skolorna finns en kompetens och beredskap att ta emot och arbeta med barn och ungdomar som är nyanlända i landet. De barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd har, genom att de vistas illegalt i Sverige, en ytterligare dimension i sina levnadsförhållanden. Det medför att särskilda krav ställs på mottagande, verksamhet och omsorg i förskolor och skolor, vilket också medför ökade kostnader. Kommunen bör ta fram riktlinjer och rutiner för detta och göra dem kända och lättillgängliga för målgruppen och de anställda. De särskilda kostnader för elevvård och studie- och yrkesvägledning som beredskapen för, och arbetet med, barn och ungdomar som vistas i landet utan tillstånd stödjer kommunens argument för nivån på ersättningsschablonen som redovisas nedan under Kostnader och ersättning till kommunen. 5. Sekretessfrågor Barn och ungdomar utan tillstånd att vistas i landet lever ständigt med osäkerheten att bli upptäckt av myndigheterna. Huruvida barn- och ungdomar utnyttjar rätten att gå till skolan hänger därför starkt samman med tilliten till att han/hon inte blir spårad. Lagstiftaren bör därför ställa sig frågan hur pass rimligt det är att barnen vågar gå till skolan utifrån risken att bli upptäckt. Det finns redan idag ett förbud för polisen som innebär att de inte får följa barnen på väg hem efter skolan. Södertälje kommuns erfarenhet är att tilliten är mycket låg till detta förhållande från de barn och ungdomar som berörs. En andra komplikation berör det faktum att det finns tjänster inom skolan som är helt eller delvis finansierade av socialtjänsten. Finansieringsförhållandet 50/50 är inte ovanligt. Risken för de barn och ungdomar att faktiskt komma i kontakt med andra myndigheter än skolan ökar därmed väsentligt. Det är oklart hur skolpersonal som har sin tjänst finansierad av socialtjänsten hanterar en sådan situation. Det råder dock ingen tvekan om att detta är en

19 SOU 2010:5 Skolgång för alla barn Remissvar Södertälje kommun 4 (5) faktor som starkt bidrar till att minska viljan för dessa barn och ungdomar att gå till skolan trots att de får möjlighet till det. Lagstiftaren bör överväga förändringar i 17 kap. 1 Utlänningslagen om socialnämndens uppgiftsskyldighet i ärenden om uppehållstillstånd eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Förändringen bör avgränsas till att gälla dem som deltar i förskola, grundskola eller gymnasieskola och deras anhöriga. 6. Kostnader och ersättning till kommunen Tabellen visar de belopp som blir aktuella för barn och elever som finns i förskola på heltid och som går i grundskola och på fritidshemmet, en jämförelse mellan de belopp som används i utredningen Skolgång för alla barn och ersättningarna som gäller 2010 i Södertälje kommun. Beloppen i kolumnen SOU 2010:5 är hämtade ur Asylersättningsförordningen och i kolumnen Södertälje kommun redovisas de belopp som kommunstyrelsen ger som bidrag till ett barn i förskola respektive en elev i grund- eller gymnasieskola till utbildningsnämnden. Belopp per barn Åldersgrupp SOU 2010:5 Södertälje kommun Diff S:e - SOU2010:5 Förskola (1-5 år) Allmän förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Tabellen visar att det är betydande skillnader mellan de beloppsnivåer som utredningen använder och de beloppsnivåer som gäller i Södertälje kommun. I sitt särskilda yttrande menar Irene Reuterfors-Mattsson: Reformen måste finansieras fullt ut av staten, antingen genom schabloner som åtminstone ligger i nivå med genomsnittskostnaderna eller genom att kommunerna kan återsöka faktisk kostnad. Reuterfors- Mattsson skriver vidare: Jag anser att det vore oacceptabelt om dagens nivåer på schablonerna för asylsökande barn och ungas utbildning skulle tillämpas för att ersätta kommuner för utbildning m.m. för barn som vistas i landet utan tillstånd. Dessa schabloner ligger långt under kommunernas genomsnittskostnader för utbildningsplatser för samtliga elever. Asylmottagningsutredningen (SOU 2009:19) konstaterade detta och förslog en höjning på 30 procent.. De i tabellen redovisade beloppen visar att utredningens belopp ska höjas med i genomsnitt 58% för att komma i nivå med beloppen i Södertälje kommun

20 SOU 2010:5 Skolgång för alla barn Remissvar Södertälje kommun 5 (5) Södertälje kommun delar utredningens förslag att kommunerna ska ges full kostnadstäckning för de barn och ungdomar som deltar i utbildning och att statsbidraget utbetalas med schablonbelopp efter ansökan där inga personuppgifter förekommer. Södertälje kommun föreslår att staten ersätter kommunerna för de barn och ungdomar som deltar i utbildning med schablonbelopp som motsvarar de belopp som gäller i Södertälje kommun, enligt tabellen nedan: Förskola Kronor 1-3 åringar åringar Allmän förskola Gymnasieskola IVIK Grundskola Kronor Fritidshem Fritidsklubb FBK F-klass FBK År FBK år IVIK Introduktionskurs för invandrare, gymnasieskolan FBK Förberedelseklass för nyanlända invandrarelever, grundskolan F-klass - Förskoleklass Remissvaret skrivs under, efter eventuella justeringar, i samband med justeringen av protokollet. Thomas Johansson Ordförande i utbildningsnämnden

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Seminarium Livlinan 2 december 2005 A. STATUS 15 november-lagen 1. Ur överenskommelsen mellan regeringen, mp och v september 2005 Partiernas målsättning

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Asylsökande barns rätt till utbildning

Asylsökande barns rätt till utbildning 2013-06-25 1 (24) Nationell sammanställning från flygande inspektion 2 (24) Förord Skolinspektionen har i uppdrag att granska all skolverksamhet i landet. Syftet med flygande inspektion, som denna rapport

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända flyktingar

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum Diarienummer UAN-2014-0415 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden Praktikrapport 1) Allmänna data om praktikperioden Arbetsgivare: Svenska Röda Korset/Huvudkontoret Avdelningen för flykting och folkrätt KFÅ (Kontoret för frivillig återvandring) Röda Korset Hornsgatan

Läs mer

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Ny legitimation skapar kaos I januari 2012 började reglerna för introduktionsår gälla alla nyutbildade lärare. För att bli legitimerad

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Utlåtande 2007:152 RVII (Dnr 325-2609/2007) Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-20 Dnr: 2015/572-UAN- Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Förstudie återvändande ensamkommande

Förstudie återvändande ensamkommande Förstudie återvändande ensamkommande En förstudie genomförd av Strömsunds kommun Finansierat av Europeiska återvändandefonden och Strömsunds kommun Presentationens upplägg INTRODUKTION Vad och varför?

Läs mer

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land Utlänningsärenden 2012/13:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land (Beslut av JO Axberger den 9 december 2011, dnr 6051-2010) Beslutet i korthet:

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2013-09-19 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-335 Klas Lind, Sofia Lagerberg, Margareta Edvardsson, Eva Holm BIN 2013-233 Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Begäran om

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016 Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den Eskil Wadensjö Stockholms universitet Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet Undersökningen 1. Att konstruera ett mer omfattande datamaterial

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

Ett exempel på forskning med fritidshem i fokus Struktur- Innehåll- Process- Resultat

Ett exempel på forskning med fritidshem i fokus Struktur- Innehåll- Process- Resultat Ett exempel på forskning med fritidshem i fokus Struktur- Innehåll- Process- Resultat Kritiken mot den befintliga fritidshemsverksamheten Skolverket har vid upprepade tillfällen (t.ex. 2000, 2006 och 2008)

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje

Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertäljefakta bakgrund Södertälje är en stad med 83 600 invånare, vilket är knappt en procent av Sveriges hela befolkning. Storföretagen AstraZeneca och Scania

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2016:11 Vård till papperslösa Slutrapport av uppdraget att följa upp lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2016-04-12 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Linda Norberg ordförande (M) Monica Brohede Tellström (FP) Espen Bjordal (S) Lena Gatenborg (M) Sofia Fölster (M) Anna Flory Kjellin (M) Christina

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

Fritidshemssatsningen

Fritidshemssatsningen 1 (9) Fritidshemssatsningen Ansökan om statsbidrag bidragsåret 2016/17 Skolverket Information 1 (9) Innehållsförteckning Fritidshemssatsningen... 2 Vad får bidraget användas till?... 2 Insatser bidraget

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2007-01-15 Dnr 4752-2005 Sid 1 (8) Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var

Läs mer

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22 nr: 08:37 Diarienr: 08/2105 Handläggare: Avdelning: Externmedverkan: Datum: 2008-05-22 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Lärande och arbetsmarknad Irene Reuterfors-Mattsson Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S

Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Dnr U 3011/5355/S Dokument Sida YTTRANDE 1 (13) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german BenderAdm enhbarbro de Lisle 2012-01-23 Direkttel: 08-782 96 68 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (2) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/116 (07/49) Skolinspektionens Dnr 2009:1399-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden

Läs mer

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden.

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2002-05-24 Dnr 809-2000 Sid 1 (5) Fråga om socialnämndens skyldighet att samråda med vårdnadshavaren i frågor som rör ett barn som vårdas enligt LVU I en

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:20

Regeringens proposition 2010/11:20 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2010/11:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Jan

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, lämnar härmed sitt svar på Förslag till skolplan Dnr: 322-858/2008

Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS, lämnar härmed sitt svar på Förslag till skolplan Dnr: 322-858/2008 KF/KS kansli, Stadshuset, 105 35 STOCKHOLM Vällingby 2008-04-24, FiSS, lämnar härmed sitt svar på Förslag till skolplan Dnr: 322-858/2008 Ärendets beredning Medlemmar har via hemsidan erbjudits att lämna

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp Genomförda möten: 2015-02-16, kl. 11.00-12.00 2014-12-02, kl. 11.00-12.00 2014-10-27, kl. 11.00-12.00 2014-08-25, kl. 11.00-14.00 2014-04-14,

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24

HANDLINGSPLAN. för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. Senast uppdaterad 2012-08-24 HANDLINGSPLAN för att stimulera hög närvaro och att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor Senast uppdaterad 2012-08-24 Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Definition av frånvaro... 3 Åtgärder... 3 Främjande

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56)

Barnen i brottets skugga - yttrande över remiss från Justitiedepartementet (Ds 2004:56) Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN S TOCKHOLMS STAD Handläggare: Elsie Edlund Tfn: 08-508 25 604 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-02-23 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-03-15 DNR 106-30/2005 Till Socialtjänstnämnden Barnen

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

John Omoomian (ersättare Inger Söderberg) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30.

John Omoomian (ersättare Inger Söderberg) Arbetsmarknadsnämnden. Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30. Arbetsmarknadsnämnden 2013-04-17 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.30 ande Margareta Ahlm (S) ordf. John Omoomian (S) Arnold Bengtsson (S) ersätter Carina Östrand (S) Peder

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Aycan Çelikaksoy & Eskil Wadensjö Stockholms universitet Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS)

Läs mer